Tài liệu Giáo án toán 10 tự chọn cả năm

  • Số trang: 73 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 115 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

L· Duy TiÕn- Gi¸o ¸n tù chon 10 Ngµy.......th¸ng…...n¨m TiÕt 1: VECT¥ A-Môc tiªu 1)KiÕn thøc: -hai vect¬ b»ng nhau; ®é dµi mét vect¬. -PhÐp céng hai vet¬: quy t¾c 3 ®iÓm; quy t¾c hbh 2)KÜ n¨ng -Dùng tæng c¸c vect¬ -Chøng minh ®¼ng thøc vect¬; TÝnh ®é dµi cña mét vevt¬ B-ChuÈn bÞ 1. Gi¸o viªn : -Gi¸o ¸n, hÖ thèng bµi tËp -Ph¬ng tiÖn d¹y häc: thíc kÎ, sgk,sbt... 2. häc sinh -kiÕn thøc ®· häc -®å dïng häc tËp: sgk, thíc.. C-TiÕn tr×nh lªn líp 1.æn ®Þnh líp uuu r uuur 2.KiÓm tra bµi cò: cho hbh ABCD, chøng minh AB  DC . 3.bµi míi Ph¬ng ph¸p Néi dung A-Lý thuyÕt -gi¸o viªn nh¾c l¹i nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n -vect¬; hai vect¬ b»ng nhau; -phÐp céng hai vect¬: quy t¾c 3 ®iÓm, quy -häc sinh l¾ng nghe. t¾c h×nh b×nh hµnh. Bµi 1: -häc sinh chÐp ®Ò vµ suy nghÜ a) dïng quy t¾c 3 ®iÓm ?>nh¾c l¹i quy t¾c 3 ®iÓm b)Nh¾c l¹i quy t¾c h×nh b×nh hµnh. Bµi 2: a)häc uuur sinh uuu r ®øng t¹i chç cho biÕt tæng AC  CB , cho biÕt ®é dµi cña nã. uuu r uuu r b)häc sinh lªn b¶ng dùng tæng AB  CB B-Bµi tËp Bµi 1: a)Cho uuu r utam uur gi¸c uuu r ABC, r chøng minh AB  BC  CA  0 . b)Cho uuu r uhbh uur ABCD, uuur chøng minh AB  AD  2 AC . Bµi 2: cho tam gi¸c ABC ®Òu c¹nh a uuur uuu r uuur uuu r a) AC  CB , tÝnh AC  CB . uuu r uuu r b) dùng tæng AB  CB . TÝnh W A b d c uuur uuu r b)tõ B dùng BD  AB . uuu r uuu r uuu r uuur uuur Do ®ã AB  CB = CB  BD  CD uuu r uuu r uuur AB  CB  = BD =CD Trong V ACD vu«ng t¹i C cã CD2=AD2-AC2=4a2-a2=3a2 L· Duy TiÕn- Gi¸o ¸n tù chon 10 *gîi ý häc sinh tÝnh CD: VACD vu«ng t¹i C. AD=?; AC=?. a d m n b c CD=a 3 . uuu r uuu r VËy AB  CB = a 3 . Bµi 3: Cho h×nh b×nh hµnh ABCD. Hai ®iÓm M,N lÇn lît n»m trªn AB vµ CD a)Dùng tæng uuuur uu uu r uuuur uuu r uuuur uuur DM  AM ; DM  CB; DM  BC uuuur uuur uuur uuur b)chøng minh DM  DN  DA  DC -häc sinh lªn b¶ng dùng c¸c tæng ý a); Líp nhËn xÐt uuuur uuur b) cho biÕt tæng DM  DN vµ tæng uuur uuur DA  DC theo quy t¾c h×nh b×nh hµnh. Gi¸o viªn gîi ý häc sinh chen ®iÓm vµo c¸c vect¬ ®Ó chøng minh. b) häc sinh lªn b¶ng lµm ; líp nhËn xÐt. Bµi 4: chouu4u Chøng minh r®iÓm uuu rA,B,C,D. uuur uuu r a) DA  CB = DB  CA uuu r uuur uuur uuu r b) AB  CD  AD  CB . W uuur uuu r uuu r uuu r a)VT = DB  BA  CA  AB uuur uuu r uuu r uuu r ( DB  CA )  ( BA  AB ) = 1 4 2r 43 =VP 0 4.Cñng cè -n¾m ch¾c phÐp céng hai vect¬ -Thµnh th¹o tÝnh ®é dµi cña mét vect¬, mét tæng vect¬. Chøng minh ®¼ng thøc vect¬ 5.Bµi t©p: � =600. Gäi O lµ giao ®iÓm cña 2 ®êng chÐo. TÝnh cho h×nh thoi ABCD c¹nh a; BAD uuu r uuur uuu r uuur uuu r uuur uuu r uuur uuur AB  AD ; BA  BC ; OB  DC ; AB  BC  AD . D-Rót kinh nghiÖm: Ngµy TiÕt 2: Vect¬ A-Môc tiªu 1.KiÕn thøc: phÐp céng, phÐp trõ hai vect¬. 2.KÜ n¨ng: Dùng tæng, hiÖu hai vect¬; tÝnh ®é dµi vect¬; chøng minh ®¼ng thøc vect¬. 3.T tëng th¸i ®é: Tù gi¸c tÝch cùc B-ChuÈn bÞ 1.Gi¸o viªn: gi¸o ¸n, hÖ thèng bµi tËp, thíc kÎ.. 2.Häc sinh: kiÕnthøc, thíc kÎ… C-TiÕn tr×nh lªn líp L· Duy TiÕn- Gi¸o ¸n tù chon 10 1.æn ®Þnh líp 2.KiÓm tra bµi cò: ?>nªu ®Þnh nghÜa tæng, hiÖu cña hai vect¬. 3.Bµi míi Ph¬ng ph¸p Gi¸o viªn vµ Häc sinh nh¾c l¹i c¸c kiÕn thøc träng t©m Bµi 1: Häc sinh vÏ h×nh a,b Häc sinh lªn b¶ng lµm. A-Lý thuyÕt -phÐp céng hai vect¬ -phÐp trõ hai vect¬ B-Bµi tËp Bµi 1: Cho tam gi¸c ABC. M,N,P lµ trung ®iÓm cña AB,AC,BC.uuuu r uuu r a)chøng minh MN  BP b)dùng vÐct¬: uuuu r uc¸c uur u uuu r uuur uuuu r uuur uuu r uuu r AM  AN , MN  NC , MN  PN , BP  CP a n m c b Néi dung LuyÖn tËp: Vect¬ p Bµi 2: a) uuur uuu r uuur uuu r i)c¸ch 1: DA  CB  DB  CA uuur uuur uuu r uuu r � DA  DB  CA  CB c2: chen ®iÓm ii); iii) Häc sinh lªn b¶ng lµm b) uuur uuur uuur uuur uuur uuur vt= AE  ED  BF  FC  CD  DF uuur uuur  VP  ( ED  FC  DF ) 1 4 4 2r 4 4 3 0 c,d Häc sinh lªn b¶ng lµm; líp nhËn xÐt Bµi 3: Bµi 2: a) cho 4 ®iÓm A,B,C,D. uuur uuu r uuur uuu r Chøng minh i) DA  CB  DB  CA uuu r uuur uuur uuu r ii) AB  CD  AD  CB uuu r uuur uuur uuur iii) AB  CD  AC  BD b) cho 6 ®iÓm A,B,C,D,E,F. Chøng minh uuur uuu r uuur uuur uuur uuur AD  BE  CF  AE  BF  CD c) cho 5 ®iÓm A,B,C,D,E. i)chøng uuu r uuuminh r uuur uuur uuur AB  BC  CD  AE  DE ii)Chøng minh: uuur uuu r uuu r uuur uuur uuur AD  BE  CA  CD  BD  DE d) Cho 7 ®iÓm A,B,C,D,E,F,G. Chøng minh: uuur uu ur uuu r uuur uuu r uuur uuur AC  BF  AB  EG  GA  BC  EF Bµi 3: cho tø gi¸c ABCD. M, N, P, Q lµ trung ®iÓm cña AB, BC, CD, DA. MN uuu r c¾t uuu rPQ ut¹i uur O.uchøng uur r minh a  OD  0 OA  OB  OC q m o *Gîi ý: vÏ c¸c h×nh b×nh hµnh OAEB vµ ODFC uuu r uuu r ?>tæng OA  OB lµ vect¬ nµo d b n p c uuur uuur ?>tæng OC  OD lµ vect¬ nµo uuur uuur r ?> gi¶i thÝch : OE  EF  0 L· Duy TiÕn- Gi¸o ¸n tù chon 10 4.Cñng cè: n¾m ch¾c ®Ünh nghÜa tæng, hiÖu cña hai vect¬. VËn dông lµm bµi to¸n vÒ chøng minh ®¼ng thøc vect¬,tÝnh tæng… 5.Bµi tËp: uuu r uuu r uuur uuur r a) Cho h×nh vu«ng ABCD t©m O, chøng minh OA  OB  OC  OD  0 b) Cho lôc gi¸c ®Òuuu ABCDEF u r uuu r t©m uuur O.uuur uuur uuur r Chøng minh r»ng OA  OB  OC  OD  OE  OF  0 uuu r uuu r uuur r c) cho tam gi¸c ®Òu ABC; O lµ t©m. Chøng minh OA  OB  OC  0 . d) Cho ngò gi¸c t©m uuu r ®Òu uuu rABCDE, uuur u uur O.uuur r Chøng minh OA  OB  OC  OD  OE  0 D-Rót kinh nghiÖm: Ngµy TiÕt 3 LuyÖn tËp : c¸c tËp hîp sè vµ c¸c phÐp to¸n tËp hîp A-Môc tiªu 1.KiÕn thøc: -giao, hîp, hiÖu hai tËp hîp. -c¸c tËp hîp sè 2.kÜ n¨ng: thùc hµnh c¸c phÐpto¸n trªn c¸c tËp hîp sè thêng dïng cña R 3.T tëng th¸i ®é: cÈn thËn chÝnh x¸c. B-ChuÈn bÞ 1.Gi¸o viªn: gi¸o ¸n, hÖ thèng bµi tËp.. 2.häc sinh: kiÕn thøc, ®å dïng häc tËp C-TiÕn tr×nh lªn líp 1.æn ®Þnh líp 2.KiÓm tra bµi cò: BiÓu diÔn trªn trôc sè vµ x¸c ®Þnh c¸c tËp hîp sau: A= (-3;3) �(-1;0) B= (-2;2] � [1;3] 3.Bµi míi Ph¬ng ph¸p Néi dung LuyÖn tËp A-Lý thuyÕt. ?>nh¾c l¹i c¸c tËp hîp con thêng dïng cña R vµ ®Þnh nghÜa chóng Häc sinh ®øng t¹i chç nh¾c l¹i c¸c tËp: (a;b), [a;b], … B-Bµi tËp. Bµi 1: x¸c ®Þnh c¸c tËp hîp sau A= (-3;3) �(-1;0) B= (-2;2] � [1;3] Bµi 1: C= (-3;3)\(0;5) D= (-3;3)\(0;5) y/c Häc sinh lªn b¶ng lµm; líp nxÐt. Bµi 2: Häc sinh lÇn lît lªn b¶ng lµm; Líp nxÐt; Gi¸o viªn ch÷a. a)®sè : D=R\{-2} b) D=R\{-3;1} c)lu ý Häc sinh hay sai c¸c lçi sau: vÝ dô: hµm sè x¸c ®inh khi �x  1 �0 ?>t¹i sao lêi gi¶i nµy l¹i sai � x  4 � 0 � HoÆc : hµm sè x¸c ®Þnh khi � �x  1 � x 1  0 � � � � x  4 �0 �x �4 e)D=[-3;4) f) Hµm sè x¸c ®Þnh khi: �x �0 � 1  x  0 yc Häc sinh gi¶i tõng bÊt ph� � 1 x  0 � ¬ng tr×nh trong hÖ vµ tæng hîp kÕt qu¶. g) cã nhËn xÐt g× vÓ biÓu thøc x2+1 hµm sè x¸c ®Þnh khi: �x �0 � 2  x  1 �0 yc Häc sinh gi¶i tõng bÊt � �x  1 �0 � ph¬ng tr×nh vµ tæng hîp kÕt qu¶. L· Duy TiÕn- Gi¸o ¸n tù chon 10 Bµi 2: T×m tËp x¸c ®Þnh cña c¸c hµm sè sau: 1 3x a) y  c) y   x4 x2 x 1 x b) y  d) ( x  3)( x  1) 2x y  x 1 x 1 1 e) y  x  3  4 x 1 1  f) y  1 x 1 x g) y  W x2  1 x(2  x  1) c) hµm sè x¸c dÞnh khi: �x  1  0 �x  1 �� � x 1 � x  4 � 0 x �  4 � � vËy D=(1;+ �) d)hµm sè x¸c ®Þnh khi �x  1 �0 �x �1 �� � x  1 � 0 � �x �1 vËy tËp x¸c ®Þnh cña hµm sè lµ D=[-1;+ �)\{1}. 4.Cñng cè Thµnh th¹o thùc hµnh c¸c phÐp to¸n trªn c¸c tËp hîp sè 5.Bµi t©p: Sbt D-Rót kinh nghiÖm: . L· Duy TiÕn- Gi¸o ¸n tù chon 10 Ngµy : TiÕt 4: tæng hiÖu cña hai vect¬ A-Môc tiªu 1.kiÕn thøc N¾m ®îc ®n tæng cña hai vect¬; x¸c ®Þnh tæng b»ng ®n, x¸c ®Þnh tæng theo quy t¾c h×nh b×nh hµnh. N¾m ®îc ®n vect¬ ®èi, hiÖu cña hai vect¬, ®k t¬ng ®¬ng cña trung ®iÓm ®o¹n th¼ng; cña träng t©m tam gi¸c. 2.KÜ n¨ng -cm ®¼ng thøc vect¬ -dùng tæng, tÝnh ®é dµi; dùng hiÖu, tÝnh ®é dµi.. C-TiÕn tr×nh lªn líp 1.æn ®Þnh líp 2.kiÓm tra bµi cò: xen trong bµi 3.Bµi míi Ph¬ng ph¸p a) uuuu r uuur ?>ph¬ng híng cm MN  PC Cm tø gi¸c MNCP lµ h×nh b×nh hµnh b) hs lªn b¶ng c)chuyÒn vÕ ®æi dÊu; hoÆc chen ®iÓm biÕn ®æi tõ vÕ nµy sang vÕ kia Bµi 2 a)O lµ trung ®iÓm uuu r cña uuurAC vµ BD b)dùng tæng AB  DC uuu r uuur uuur uuur AB  AC ; CD  DA d) t¬ng tù bµi 3: Néi dung LuyÖn tËp: tæng, hiÖu hai vet¬ Bµi 1: Cho tam gi¸c ABC, M,N,P lµ trung ®iÓm cña AB,AC,BC. uuuu r uuur a)cm: MN  PC uuuu r uuu r uuur r b)cm: AM  BP  CN  0 c)Chøng mäi bÊt uuu r uuu r minh uuurvíiuu uu r ®iÓm uuur Ouu u r k× ta lu«n cã OA  OB  OC  OM  ON  OP . Bµi 2: Cho uuu r h×nh uuu rvu«ng uuur ABCD uuur ,rc¹nh a, t©m O. a) cm : OA  OB  OC  OD  0 uuu r uuur uuu r uuur uuur uuur b)TÝnh AB  DC ; AB  AC ; CD  DA c)Gäi I ,Klµ trung ®iÓm cña CD,BC.TÝnh uur uuur uur uuur AI  AD ; AI  AK d)Gäi G lµ giao cña AI vµ BD. TÝnh uuu r uuu r uuur uuur GA  GB  GC  GD �  600 Bµi 3: Cho h×nh thoi ABCD canh a; BAD .Gäi O lµ giao cña hai ®êng chÐo. a)TÝnh uuu r uuur uuu r uuur uuu r uuur uuu r uuur uuur AB  AD ; BA  BC ; OB  DC ; AB  BC  AD b)Gäi M lµ trung ®iÓm cña CD;AM c¾t BD t¹i I, uur uur uur uur TÝnh AI  BI  CI  DI . L· Duy TiÕn- Gi¸o ¸n tù chon 10 4.Cñng cè: thµnh th¹o x¸c ®Þnh tæng, hiÖu cña hai vect¬. VËn dông quy t¾c 3 ®iÓm cm ®¼ng thøc vect¬; x¸c ®Þnh ®îc ®é dµi cña tæng, hiÖu c¸c vect¬.. 5.Bµi tËp Bµi 11: Cho tøuuu gi¸c ABCD, r uu u r uuurM,N,P,Q uuur rlµ trung ®iÓm cña AB,BC,CD,DA. Gäi O=MP �NQ Chøng minh OA  OB  OC  OD  0 . Bµi 11: Cho tø gi¸c ABCD, M,N,P,Q uuu r lµuutrung u r uu®iÓm ur uucña ur AB,BC,CD,DA. r Gäi O=MP �NQ. Chøng minh OA  OB  OC  OD  0 . uuu r uuu r uuur uuu r uuu r uuur uuur uuur Bµi 12: Cho 4 ®iÓm ABCD: chøng minh: DA  CB  DB  CA; AB  DC  AC  DB uuur uuu r uuur uuur uuur uuur Bµi 13:1) Cho 6 ®iÓm A,B,C,D,E,F. Chøng minh: AD  BE  CF  AE  BF  CD = uuur uuur uuu r AF  BD  CE uu2)Cho u r uuur5 ®iÓm uuur A,B,C,D,E. uuur uuur cm: a) AB  BC  CD  AE  DE uuur uuu r uuu r uuur uuur uuur b) AD  BE  CA  CD  BD  DE uuur uuur uuu r uuur uuur uuu r uuur uuur 3)Cho 7 ®iÓm A,B,C,D,E,F,G. cm: AE  BF  AB  EG  EC  GA  AC  EF Bµi 14:uuCho uu r tam uuur gi¸c ABC, M,N,P uuulµ u r trung uuu r ®iÓm uuur cña r AB,AC,BC. a)cm: MN  PC b)cm: AM  BP  CN  0 c)Chøng mäi bÊt uuu r uuu r minh uuurvíiuu uu r ®iÓm uuur Ouu u r k× ta lu«n cã OA  OB  OC  OM  ON  OP . Bµi 15:Cho uuu r hbh uuur ABCD, uuur t©m r O. Gäi M lµ trung ®iÓm cña BC. AM c¾t BD t¹i H a)cm: HA  HB  HC  0 uuur uuur uuur b)Gäi K lµ ®èi xøng cña H qua O, cm: BH  HK  KD B16: hbh ABCD, O bÊt k× trªn AC. Qua O kÎ c¸c ®êng th¼ng // víi c¸c c¹nh cña hbh. C¸c ®êng c¾t uuu r nµy uuu r AB,DC uuu r uut¹i ur uM&N; uur uuc¾t ur AD,BC uuur t¹i E&F. cm a) OA  OC  OB  OD; BD  ME  FN Bµi 17:Cho uuuu r tam uuur gi¸c uuurABC. r Bªn ngoµi vÏ c¸c h×nh b×nh hµnh ABMN, BCEF, CAHK. Chøng minh FM  NH  KE  0 Bµi 18:tam gi¸c ABC; M,N,P lµ trung ®iÓm cña BC,CA,AB; cm ABC vµ MNP cã cïng träng t©m. Bµi 19: tam gi¸c ABC uuurnéiutiÕp uur (O). kÎ AD lµ ®êng kÝnh cña (O), H lµ trùc t©m cña tam gi¸c ABC. Chøng minh BH  DC Bµi 20: Cho tam gi¸c ABC; gäi M,N lµ c¸c ®iÓm trªn BC sao cho B lµ trung ®iÓm cña MC vµ C lµ trung ®iÓm cña BN. Chøng minh tam gi¸c ABC vµ tam gi¸c MNP cã cïng träng t©m. Bµi 21:Cho tam giac ABC; M,N,P lµ trung ®iÓm cña AB,BC,CA. Gäi I,E,F lµ ®èi xøng cña M,N,P qua A,B,C. cm tam gi¸c IEF vµ ABC cã cïng träng t©m. Bµi 22:tam gi¸c ABC; A1, B1, C1 lµ ®èi xøng víi A,B,C qua C,A,B. cm tam gi¸c ABC vµ A1B1C1 cã cïng träng t©m. Bµi 23:tam gi¸c ABC; M,N n»m trªn BC sao cho MB=MN=CN. Cm tam gi¸c ABC vµ tam gi¸c MNP cã cïng träng t©m. D-Rót kinh nghiÖm: Ngµy th¸ng n¨m TiÕt 5: PhÐp nh©n vect¬ víi mét sè A-Môc tiªu 1.KiÕn thøc -§Þnh nghÜa phÐp nh©n vect¬ víi mét sè -§k t¬ng ®¬ng hai vect¬ cïng ph¬ng -§Þnh lÝ biÓu diÔn mét vect¬ qua hai vect¬ kh«ng cïng ph¬ng. 2.KÜ n¨ng L· Duy TiÕn- Gi¸o ¸n tù chon 10 -Chøng minh ®¼ng thøc vect¬ -biÓu diÔn mét vect¬ qua hai vect¬ kh«ng cïng ph¬ng. Chøng minh 3 ®iÓm th¼ng hµng B-ChuÈn bÞ 1.Gi¸o viªn: gi¸o ¸n, hÖ th«ng bµi tËp, thíc kÎ… 2. Häc sinh: Sgk, thíc, Sbt… C-TiÕn tr×nh lªn líp 1.æn ®Þnh líp 2.KiÓm tra bµi cò: Nªu ®Þnh nghÜa phÐp nh©n vect¬ víi mét sè; ®k ®Ó hai vect¬ cïng ph¬ng 3.bµi míi Ph¬ng ph¸p -Gi¸o viªn + häc sinh nh¾c l¹i c¸c kiÕn thøc träng t©m nh phÇn môc tiªu b»ng thuyÕt tr×nh vµ vÊn ®¸p Bµi 1: a q m o b n d upuu r uuu r uuur uuur a) cho biÕt tæng OA  OB ; OC c  OD b) Dïng ®¼ng thøc ý a). Bµi 2: -häc sinh vÏ h×nh a) chó ý mèi quan hÖ gi÷a uuur uuu r uuu r uuuu r uuu r uuur AM vµ AB ; BN vµ BC ; CP vµ CA b)chó ý quy t¾c trung tuyÕn, AN lµ trung tuyÕn cña tam gi¸c ABC ta cã ®¼ng thøc nµo. r uuur 1 uuu r uuur 1 uuu r uuu r 1 uuu VT= ( AB  AC )  ( BA  BC )  (CA  CB ) 2 2 2 c) a ?>cho biÕt ®k t¬ng ]¬ng cña träng t©m tam gi¸c ?>muèn chøng minh G lµ träng t©m tam gi¸c MNP ta ph¶i chøng minhi ®¼ng thøc g×. k d)häc sinh lªn b¶ng lµm. C1: biÕn ®æi t¬ng ®¬ng C2: dïng träng uuur bt©m tam gi¸c VT=VP=3 OG m Bµi 3: c Néi dung LuyÖn tËp: phÐp nh©n vect¬ víi A-Lý thuyÕt mét sè. B-Bµi tËp Bµi 1: Cho tø gi¸c ABCD; M,N,P,Q lµ trung ®iÓm cña AB,BC,CD,DA; O=MN � PQ. a) Chøng uuu r uuminh: u r uuur uuur r OA  OB  OC  OD  0 b) Chøng minh víi mäi ®iÓm M ta lu«n uuur cãuu:ur uuur uuuu r uuuu r MA  MB  MC  MD  4MO . Bµi 2: Cho tam gi¸c ABC. M,N,P lµ trung ®iÓmucña minh uuu r AB,BC,CA. uuur uuu r Chøng r a) AM  BN  CP  0 uuur uuu r uuuu r r b) AN  BP  CM  0 . c)Chøng minh tam gi¸c MNP cã cïng träng t©m víi tam gi¸c ABC. d) chøng minh r»ng víi O lµ mét ®iÓm bÊt k× ta lu«n cã uuu r uuu r uuur uuuu r uuur uuu r OA  OB  OC  OM  ON  OP . Bµi 3: Cho tam gi¸c ABC, trung tuyÕn AM. I lµ trung ®iÓm AM, K lµ ®iÓm trªn c¹nh AC sao cho AK=1/3AC. uuu r r uuur r §Æt AB = a ; AC = b L· Duy TiÕn- Gi¸o ¸n tù chon 10 uuur uur r r a) biÓu diÔn BK ; BI qua a v µ b . b) Chøng minh B, I, K th¼ng hµng. a) uuur uuur uuu r BK  AK  AB. uur uur uuu r 1 uuuu r uuu r BI  AI  AB.  AM  AB 3 uuur uur r r b) chó ý sù biÓu diÔn cña BK ; BI qua a v µ b ®Ó uuur uur suy ra mèi quan hÖ gi÷a BK ; BI . 4.Cñng cè -Thµnh th¹o biÓu diÔn mét vect¬ qua 2 vect¬ kh«ng cïng ph¬ng. BiÕt vËn dông chøng minh 3 ®iÓm th¼ng hµng. 5.Bµi tËp: SBT D-Rót kinh nghiÖm: Ngµy TiÕt 6: «n tËp c¸c phÐp to¸n vect¬ A-Môc tiªu: 1.KiÕn thøc: céng vect¬, trõ vect¬, tÝch cña mét sè víi mét vect¬ 2.KÜ n¨ng: tÝnh ®é dµi vect¬, chøng minh ®¼ng thøc vect¬ 3.T tëng th¸i ®é: Tù gi¸c tÝch cùc B-ChuÈn bÞ 1.Gi¸o viªn: Gi¸o ¸n, ph¬ng tiÖn d¹y häc 2.Häc sinh: kiÕn thøc, sgk… C-TiÕn tr×nh lªn líp 1.æn ®Þnh líp 2.kiÓm tra bµi cò 3.Bµi míi Ph¬ng ph¸p Néi dung L· Duy TiÕn- Gi¸o ¸n tù chon 10 «n tËp c¸c phÐp to¸n vect¬ Bµi 1:Cho h×nh ch÷ nhËt ABCD, biÕt AB = 3a; AD = 4a.   a/ TÝnh  AB  AD    b/ TÝnh  AB  AC    c/TÝnh  AD  AB  � � d/TÝnh  CA  AB  bµi 1: a D b c ®sè:   f a/  AB  AD  =AC=5a   b/  AB  AC =AF tÝnh AF dùa vµo tam gi¸c vu«ng ADF.   c/ AD  AB =BD=5a uuu r uuur uuu r � � CA  CF  FA  AF d/ CA  AB = Bµi 2: e Bµi 2: Cho tø gi¸c ABCD, E,F lµ trung ®iÓm cña AB vµ DC uur 1 uur uur a)chøng minh EF  ( AD  BC ) b a k o c i b)Chøng minh uur EF  2 1 2 uur uur ( AC  BD ) c)Gäi lµur trung cña EF, chøng minh uu r uu rO u uur ®iÓm r f Mét sè u gîi ý: r uuur uuur uur uu D  AD  DF EF  EA a) uur uuu r uuur uuur EF  EB  BC  CF r uuur uuur uur uuu EF  EA  AC  CF b) uur uuu r uuur uuur EF  EB  BD  DF uu r uu r uur uur c) cho biÕt OA  OB vµ OC  OD uur uuur r d) chøng tá OI  OK  0 OA  OB  OC  OD  0 d)Chøng minh uur uur u ur uuvíi r mäi uur ®iÓm M ta lu«n cã MA  MB  MC  MD  4 MG . Tõ ®ã x¸c ®Þnh vÞ uur uur uur uur trÝ cña ®iÓm M sao cho MA  MB  MC  MD nhá nhÊt e)Gäi I, K lµ trung ®iÓm cña AD vµ BC chøng minh O, I, K th¼ng hµng. Bµi 3: Cho tam gi¸c ABC. Gäi I lµ trung ®iÓm cña BC, K lµ trung ®iÓm cña BI. Chøng minh uur 1 uu r 1 uu r a) AK  AB  AI b) uur AK  2 r 3 uu 4 AB  2 r 1 uu AC . 4 L· Duy TiÕn- Gi¸o ¸n tù chon 10 4.Cñng cè: thµnh th¹o c¸c phÐp to¸n trªn vect¬, vËn dông ®Ó tÝnh ®é dµi vect¬, chøng imnh ®¼ng thøc.. 5.bµi tËp Cho ABC, lÊy M, N, P sao cho � � � � a/ TÝnh PM , PN theo AB vµ AC b/ CMR : M, N, P th¼ng hµng. � MB = � � � r 3 MC ; NA +3 NC = 0 vµ � PA + � PB = r 0 D-Rót kinh nghiÖm: Ngµy TiÕt 7: hÖ trôc to¹ ®é A-Môc tiªu 1.KiÕn thøc: -to¹ ®é cña vect¬, t«ng, hiÖu hai vect¬, tÝch cña vect¬ víi mét sè -to¹ ®é trung ®iÓm ®o¹n th¼ng, träng t©m tam gi¸c, to¹ ®é vect¬ khi biÕt ®iÓm ®Çu ®iÓm cuèi 2.KÜ n¨ng: -t×m to¹ ®é cña vect¬, -kiÓm tra tÝnh th¼ng hµng cña 3 ®iÓm, tÝnh cïng ph¬ng cua hai vect¬ B-ChuÈn bÞ 1. Gi¸o viªn : gi¸o ¸n, thíc, sgv… 2. häc sinh : kiÕn thøc, sgk, thíc,… C-TiÕn tr×nh lªn líp 1.æn ®Þnh líp 2.KiÓm tra bµi cò: xen trong bµi d¹y 3.Bµi míi Ph¬ng ph¸p Bµi 1: Häc sinh lªn b¶ng lµm; líp nhËn xÐt ®sè: u r r r (1;1), (1;-5), z (3;6) y x Bµi 2: ?>nh¾c l¹i c¸ch kiÓm tra hai vect¬ cïng ph¬ng víi nhau. Häc sinh ®øng t¹i chç tr¶ lå vµ gi¶i thÝch Néi dung LuyÖn tËp: hÖ trôc to¹ ®é A-Lý thuyÕt B-Bµi tËp r r Bµi 1: cho a (1;-2), b (0;3) r r r T×m to¹ ®é cña c¸c vect¬ x = a + b ; u r r r r r r y = a - b ; z =3 a -4 b Bµi2: xÐt xem c¸c cÆp vect¬ sau cã cïng ph¬ng kh«ng, trêng hîp cïng ph¬ng th× cho biÕt ®sè: a) b) c) d) e) cïng ph¬ng, ngîc híng cïng ph¬ng cïng híng cïng ph¬ng, cïng híng kh«ng cïng ph¬ng kh«ng cïng ph¬ng Bµi 3: ?>cho biÕt ®k t¬ng ®¬ng ®Ó A,B,C th¼ng hµng b»ng vect¬ b)®Ò chøng minh AB//CD ta xÐt mèi quan hÖ gi÷a hai vect¬uuu nµo. r uuur W:chøng minh AB, CD cïng ph¬ng. Bµi 4: a) häc sinh lªng b¶ng lµm. ®sè: I(-9/2;5/2) b) ®sè: G(-5/3;10/3) c) Gîi ý: Gäi D(x;y) T×m uuu r to¹ uuu®é r D nhê ®¼ng thøc vect¬ AB  DC . L· Duy TiÕn- Gi¸o ¸n tù chon 10 chóng r cïng híng r hay ngîc híng a) a (2;3) vµ b (-10;-15) r r b) u (0;7) vµ v (0;8) ur r c) m (-2;1) vµ n (-6;3) r ur d) c (3;4) vµ d (6;9) ur r e) e (0;5) vµ f (3;0) Bµi 3: a) cho A(-1;8), B(1;6), C(3;4) chøng minh A,B,C th¼ng hµng. b) cho A(-2;-3), B(1;6), C(0;3), D(-4;5) chøng minh AB//CD , cho biÕt AC cã song song víi BD kh«ng?. W uuu r uuur a)Ta cã: AB  (2; 2) ; AC  (4; 4) uuu r uuur 2 2 do  � AB, AC cïng ph¬ng. 4 4 vËy A,B,C th¼ng hµng. Bµi 4: cho tam gi¸c ABC, A(-5;6), B(-4;-1) C(4;3) a)T×m to¹ ®é trung ®iÓm I cña AB. b)T×m täa ®é träng t©m G cña tam gi¸c ABC, kiÓm tra uuu r u uu r u uur®¼ng r thøc: GA  GB  GC  0 c)t×m to¹ ®é ®iÓm D sao cho ABCD lµ h×nh b×nh hµnh. 4.Cñng cè: -n¾m ®îc c¸c phÐp tÝnh to¸n vÒ to¹ ®é cña tæng, hiÖu c¶u hai vect¬. -to¹ ®é trung ®iÓm, träng t©m tam gi¸c -®k hai vect¬ cïng ph¬ng. 5.Bµi t©p: SBT D-Rót kinh nghiÖm: L· Duy TiÕn- Gi¸o ¸n tù chon 10 Tiết 8 TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ I.Mục tiêu 1. Về kiến thức:Học sinh cần nắm cách giải các dạng bài tập sau: - Tính tích vô hướng của hai vectơ bằng định nghĩa và bằng biểu thức tọa độ của tích vô hướng. - Tính độ dài vectơ ,độ dài đoạn thẳng ,xác định góc giữa hai vectơ. 2.Về kĩ năng: - Xác định được góc giữa hai véctơ. - Vận dụng được biểu thức tọa độ của tích vô hướng và các ứng dụng của nó để giải các dạng bài tập liên quan . 3.Về thái độ: +Cẩn thận, chính xác. II. Chuẩn bị: 1.GV:Thước, phấn màu. Giáo án, SGK,STK, phấn. 2.HS: SGK,vở ghi, đồ dùng học tập,vở bài tập. III. Tiến trình bài dạy. 1. Ổn định tổ chức lớp Kiểm tra sĩ số 2.Kiểm tra bài cũ: xen trong bµi d¹y 3.Bài mới: Nội dung kiến thức cần đạt Hoạt động của GV và HS GV: Ghi ®Ò bµi 1 lªn b¶ng. HS:Ghi ®Ò vµo vë. GV: Ph¸t vÊn HS lµm bµi HS: Tr¶ lêi. GV: Ghi ®Ò bµi 2 lªn b¶ng. HS:Ghi ®Ò vµo vë. GV: Gäi 2 häc sinh lªn b¶ng lµm; HS:Tr¶ lêi d) HD và gọi học sinh lên bảng Gọi H(x ;y) là chân đường vuông góc của ABC kẻ từ A. uuur uuur Vì AH  BC nên AH .BC  0 L· Duy TiÕn- Gi¸o ¸n tù chon 10 � 6( x  3)  2( y  5)  0 � 3x  y  4  0 (1) uuur uuur x 1 y  3  Mặc khác BH cp BC � 6 2 � x  3 y  10  0 (2) Từ (1) cà (2) ta có hệ � 11 x � 3x  y  4  0 � � 2 �� . � 13 x  3 y  10  0 � �y  � 5 11 13 � � Vậy H � ; � �2 2 �  Bài 1. Cho ABC vuông tại A có , C 60 0 ACuu= 3;AB vô hướng u ru uur = 4.Tính tích B a) AB. AC uuu r uuur b) BA.BC uuur uuu r c) AC.CB HD: A 600 uuu r uuur uuur uuur a) AB. AC  AB. AC.cos(AB,AC) 0 uuu r uuur  AB. AC.cos90 uuur uu0u r b) BA.BC  BA.BC.cos(BA,BC) Ta có BC  AB 2  AC 2  5 uuu r uuur Vậy BA.BC  4.5.cos300  10 3 uuur uuu r uuur uuu r c) AC.CB  AC.CB.cos(AC,CB) 15  3.5.cos1200   2 Bài 2 :Trong mp Oxy cho ABC có A(3;5) ; B(1;3); C (7;1) . a) Cmr ABC vuông tại A. b) Tính S ABC ? c) Tìm E �Ox sao cho ACE cân tại E d) Tìm tọa độ chân đường vuông góc của ABC kẻ từ đỉnh A. C L· Duy TiÕn- Gi¸o ¸n tù chon 10 HD: uuu r uuur Ta có AB  (2; 2); AC  (4; 4) uuu r uuur Vì AB. AC  0 nên AB  AC Vậy ABC vuông tại A. b) Ta có AB  2 2 ; AC  4 2 1 1 Vậy SABC  AB. AC  .2 2.4 2  8 2 2 c) Vì E �Ox nên E ( x;0) . Mặc khác ACE cân tại E nên EA  EC � (3  x ) 2  52  (7  x) 2  12 � 8 x  16 � x  2 Vậy E(2;0) 4.Củng cố : TiÕn hµnh trong bµi 5.Bµi tËp: r r r r ur r Trong mp Oxy cho a và b có a  5; b  12 và a  b  13 .Tính tích vô hướng : r r r a) a.(a  b) r r r a b) Tính ,(a  b)   IV.Rút kinh nghiệm:……………………………………………………………………….. L· Duy TiÕn- Gi¸o ¸n tù chon 10 Ngµy TiÕt 9: hµm sè bËc hai A-Môc tiªu 1.KiÕn thøc: hµm sè bËc hai 2.KÜ n¨ng: t×m hµm sè bËc hai 3.T tëng th¸i ®é: cÈn thËn chÝnh x¸c B-ChuÈn bÞ 1.Gi¸o viªn: gi¸o ¸n, hÖ thèng bµi tËp, sgv,.. 2. Häc sinh: kiÕn thøc vÒ hµm sè bËc hai, sgk,.. C-TiÕn tr×nh lªn líp 1.æn ®Þnh líp 2.KiÓm tra bµi cò: LËp b¶ng biÕn thiªn cña hµm sè bËc hai trong trêng hîp a>0 vµ a<0 3.Bµi míi Ph¬ng ph¸p Gi¸o viªn+häc sinh nh¾c l¹i kiÕn thøc c¬ b¶n b»ng ph¬ng ph¸p vÊn ®¸p t¹i chç. Bµi 1: 2) ?> cho biÕt ph¬ng tr×nh cña trôc ®èi xøng Trôc ®èi xøng x=-2 cho ta ph¬ng tr×nh g× Néi dung Luyªn tËp: hµm sè bËc hai A-Lý thuyÕt: *§Æc ®iÓm ®å thÞ cña hµm sè bËc hai *b¶ng biÕn thiªn cña hµm sè bËc hai. B-Bµi tËp 1) T×m hµm sè bËc hai y=x2+bx+c biÕt ®å thÞ cña nã ®i qua A(1;-2) vµ B(-2;0) 2) T×m parabol y=ax2-4x+c biÕt ®å thÞ nhËn ®êng th¼ng x=-2 lµm trôc ®èi xøng; vµ ®å thÞ ®i qua A(-1;1). 3) T×m parabol y=ax2-4x+c biÕt ®å thÞ nhËn I(-1;2) lµm ®Ønh. ®å thÞ ®i qua A(-1;1) ta ®îc ph¬ng tr×nh g× H·y gi¶i hÖ ph¬ng tr×nh võa t×m ®îc. ®sè:a=-1, c=-2; 3)gîi ý: ?>I(-1;2) lµm ®Ønh hái trôc ®èi xøng cã ph¬ng tr×nh nh thÕ nµo ?> ®iÓm I cã thuéc ®å thÞ cña hµm sè kh«ng  bµi to¸n quy vÒ t×m hµm bËc hai biÕt trôc ®èi xøng vµ biÕt mét ®iÓm thuéc ®å thÞ nhø ý 2. ®¸p sè a=-1, c=-1 4) häc sinh lªn b¶ng lµm, líp nxÐt ®sè: a=-15/16, b=4, c=51/4 5) häc sinh lªn b¶ng lµm, líp nxÐt ®¸p sè: a=-1, b=1, c=1. c) gi¸ trÞ nhá nhÊt cña hµm sè ®¹t ®îc khi nµo > cã nhËn xÐt g× vÒ d¸u cña hai vÕ ?.h·y b×nh ph¬ng hai vÕ cña ph¬ng tr×nh Häc sinh lªn b¶ng lµm 5) ?>Khi b×nh ph¬ng hai vÕ ta cã thÓ ®îc ph¬ng tr×nh t¬ng ®¬ng kh«ng. 6) ?>nªu ®k cña ph¬ng tr×nh ?>quy ®ång vµ nhËn xÐt d¹ng cña ph¬ng tr×nh ®sè 1) x  1  6; 3  2 3 1 2) x  ;2; 2 2 5)x=3/2;-3/2 6)x= 2  3;2;1 Bµi 2: Häc sinh lªn b¶ng lµm c¸c ý 1,2,3. Líp nhËn xÐt Gi¸o viªn gîi: NhËn xÐt dÊu hai vÕ cña ph¬ng tr×nh. ?>víi ®k nµo khi b×nh ph¬ng hai vÕ ta ®îc ph¬ng tr×nh t¬ng ®¬ng. ®sè 1)x=2 Néi dung LuyÖn tËp: ph¬ng tr×nh quy vÒ bËc nhÊt, bËc hai Bµi 1:Gi¶i c¸c ph¬ng tr×nh sau 1) 4 x  1  x 2  2 x  4 2) 4 x  2  2 x 2  x 3) 11x 2  58 x  42  21x 2  42 x 4) x  1  x  1  3 5) x  1  x  1  x x 1  x3 6) 2x 1 x 1  x3 2x 1 2 2 8) x 1  x 1 9) 3x  2  2 x  3  3 x 7) 10) x 2  x  12  2x x 3 µi 2: Gi¶i c¸c ph¬ng tr×nh 1) 3 x  x  2  4 2) x2  2 x  3  2x 1 3) x2  2x  4  2  x . 4) x  1  2x  1  5
- Xem thêm -