Tài liệu Giáo án tin học lớp 6 trọn bộ_cktkn_bộ 8

  • Số trang: 93 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 106 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Trêng THCS §¨kRve Gi¸o ¸n Tin häc 6 +-14 +Çn ..... TiÕt : .... Ngµy so¹n : .../…/…… Ngµy d¹y : .../…/……. Ch¬ng 1: lµm quen víi tin häc vµ m¸y tÝnh ®iÖn tö. Bài1 Th«ng tin vµ tin häc I. Môc tiªu : + BiÕt kh¸i niÖm ban ®Çu vÒ th«ng tin vµ d÷ liÖu.BiÕt c¸c d¹ng c¬ b¶n cña th«ng tin. + BiÕt m¸y tÝnh lµ c«ng cô hç trî ho¹t ®éng xö lý th«ng tin cña con ngêi vµ tin häc lµ ngµnh khoa häc nghiªn cøu c¸c ho¹t ®éng xö lý th«ng tin tù ®éng b»ng m¸y tÝnh ®iÖn tö + BiÕt qu¸ tr×nh ho¹t ®éng th«ng tin cña con ngêi. Cã kh¸i niÖm ban ®Çu vÒ tin häc vµ nhiÖm vô chÝnh cña tin häc + RÌn t duy s¸ng t¹o, tÝnh cÈn thËn cho HS, tõ ®ã gióp cho HS yªu thÝch m«n häc. II. ư’/ Chuẩn bị:* + GV: Gi¸o ¸n, SGK, SGV, tµi liÖu tham kh¶o. + HS: §å dïng häc tËp, SGK. III. Tiến trình dạy học: + LÊy HS lµm trung t©m. + §Æt vÊn ®Ò ®Ó HS trao ®æi nhËn vµ ®a nhËn xÐt, gîi më, diÔn gi¶ng vµ c¸c ph¬ng ph¸p kh¸c. 1) Ổn định lớp : 2) Kiểm tra bài cũ : Kiểm tra đồ dùng học sinh 3) Dạy bài mới : Trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta có rất nhiều mối quan hệ: quan hệ giữa người với người, giữa người với vật. Để hiểu biết nhau ta phải trao đổi với nhau bằng ngôn ngữ, chữ viết  đó là thông tin. Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh Nội dung * Ho¹t ®éng 1 - GV : C¸c hiểu biết về một con người hay 1. Th«ng tin lµ g× ? - Hµng ngµy chóng ta tiÕp nhËn ®îc rÊt nhiÒu một đối tượng cụ thể gọi là g× ? nguån th«ng tin: - Ví dụ : Dự b¸o thời tiết ®ªm qua là trời sẽ Tin tøc thêi sù trong níc vµ thÕ giíi th«ng mưa nhưng cho đến s¸ng nay trời vẫn + qua b¸o chÝ, ph¸t thanh truyÒn h×nh. chẳng mưa  vậy dự b¸o cã thể ®óng hoặc + Híng dÉn trªn c¸c biÓn b¸o chØ ®êng. sai + TÝn hiÖu ®Ìn xanh ®Ìn ®á cña ®Ìn giao - GV : Ghi bảng th«ng… -> Th«ng tin lµ tÊt c¶ nh÷ng g× ®em l¹i sù hiÓu biÕt vÒ thÕ giíi xung quanh (sù vËt, sù kiÖn…) vµ vÒ chÝnh con ngêi. * Ho¹t ®éng 2 - GV: Theo em, th«ng tin cã quan trong víi cuéc sèng cña con ngêi kh«ng ? 2. Ho¹t ®éng th«ng tin cña con ngêi. GV: Nguy£n ThÞ Nhung 1 Trêng THCS §¨kRve - GV: Trong ho¹t ®éng th«ng tin, qu¸ tr×nh nµo lµ quan träng nhÊt ? V× sao? - Th«ng tin lµ c¨n cø ®Ó ®a ra mäi quyÕt ®Þnh. - GV: Dự b¸o thời tiết đªm qua là s¸ng nay trời sẽ mưa -> chóng ta đi học phải mang theo mũ, «, ¸o mưa. - GV: Em h·y m« t¶ qu¸ tr×nh nÊu c¬m Gi¸o ¸n Tin häc 6 - Th«ng tin cã vai trß rÊt quan träng víi cuéc sèng cña con ngêi. - Chóng ta tiÕp nhËn, lu tr÷, trao ®æi vµ xö lý th«ng tin. -> Ho¹t ®éng th«ng tin lµ qu¸ tr×nh xö lý, lu tr÷ vµ truyÒn (trao ®æi) th«ng tin. - Ho¹t ®éng t/tin diÔn ra nh 1 nhu cÇu thêng xuyªn vµ tÊt yÕu cña con ngêi. - Trong ho¹t ®éng th«ng tin, xö lÝ th«ng tin ®ãng vai trß quan träng nhÊt, nã ®em l¹i sù hiÓu biÕt cho con ngêi ®Ó ®a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh cÇn thiÕt. - Qu¸ tr×nh xö lÝ th«ng tin ®ãng vai trß rÊt quan träng. - M« h×nh qu¸ tr×nh xö lý th«ng tin: Th«ng tin vµo - GV : Ghi bảng - VD: Thùc hiÖn phÐp tÝnh: 3 x 5 = 15 + Th«ng tin vµo: 3 x 5 + Th«ng tin ra: 15 Xö lÝ Th«ng tin ra + Th«ng tin vµo: th«ng tin tríc xö lÝ. + Th«ng tin ra: th/ tin nhËn ®îc sau xö lÝ. * Häat ®éng 3 - GV: Con ngêi tiÕp nhËn th«ng tin nhê 3. Ho¹t ®éng th«ng tin vµ tin häc. nh÷ng ®©u ? Em h·y nªu c¸c vÝ dô. - Ho¹t ®éng th«ng tin cña con ngêi ®îc tiÕn - HS: Nhê tai, m¾t: xem TV, ®äc b¸o, nghe hµnh nhê c¸c gi¸c quan vµ bé n·o ®Ó con ngêi tiÕp nhËn, xö lÝ vµ lu tr÷ th«ng tin thu nhËn ®îc. ®µi… - Tuy nhiªn c¸c kh¶ n¨ng cña con ngêi ®Òu cã h¹n chÝnh v× vËy con ngêi ®· s¸ng t¹o ra c¸c - GV: Em cã thÓ nh×n ®îc nh÷ng vËt rÊt c«ng cô vµ ph¬ng tiÖn ®Ó phôc vô nhu cÇu hµng nhá nh vi trïng, c¸c v× sao trªn bÇu trêi ngµy: kÝnh thiªn v¨n, kÝnh hiÓn vi,... kh«ng ? - MT§T ®îc lµm ra ban ®Çu lµ ®Ó hç trî cho c«ng viÖc tÝnh to¸n cña con ngêi. - Víi sù ph¸t triÓn cña tin häc vµ sù ra ®êi cña m¸y tÝnh ®· hç trî cho con ngêi rÊt - Mét trong c¸c nhiÖm vô chÝnh cña tin häc lµ nghiªn cøu viÖc thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng th«ng nhiÒu lÜnh vùc trong ®êi sèng. tin mét c¸ch tù ®éng nhê sù gióp ®ì cña m¸y tÝnh ®iÖn tö. 4) Củng cố : - Nhấn mạnh nội dung quan trọng trong bài. - HS nhắc lại những nội dung quan trọng đó. 5) Hướng dẫn về nhà : - Học kỹ các vấn đề vừa học trong bài này - VÒ nhµ ®äc bµi ®äc thªm: Sù phong phó cña th«ng tin (SGK - 6) TuÇn .... TiÕt : ..... GV: Nguy£n ThÞ Nhung Ngµy so¹n : .../…/…… Ngµy d¹y : .../…/……. 2 Trêng THCS §¨kRve Gi¸o ¸n Tin häc 6 Bài 2. th«ng tin vµ biÓu diÔn th«ng tin I. Mục tiªu: + Ph©n biÖt ®îc c¸c d¹ng th«ng tin c¬ b¶n. + BiÕt kh¸i niÖm biÓu diÔn th«ngtin vµ c¸ch biÓu diÔn th«ng tin b»ng c¸c d·y bÝt. + RÌn t duy s¸ng t¹o, tÝnh cÈn thËn cho häcc sinh, tõ ®ã gióp cho häc sinh yªu thÝch m«n häc. II. Chuẩn bị: + GV: Gi¸o ¸n, SGK, SGV, tµi liÖu tham kh¶o. + HS: §å dïng häc tËp, SGK. III. Tiến trình dạy học: + LÊy HS lµm trung t©m. + §Æt vÊn ®Ò ®Ó HS trao ®æi nhËn vµ ®a nhËn xÐt, gîi më, diÔn gi¶ng vµ c¸c ph¬ng ph¸p kh¸c. 1) Ổn định lớp : 2) Kiểm tra bài cũ : - HS1: Cho biÕt m« h×nh qu¸ tr×nh xö lÝ th«ng tin ? M« h×nh qu¸ tr×nh xö lý th«ng tin: Th«ng tin vµo Xö lÝ Th«ng tin ra + Th«ng tin vµo: th«ng tin tríc xö lÝ. + Th«ng tin ra: th«ng tin nhËn ®îc sau xö lÝ. - HS2: NhiÖm vô cña tin häc vµ m¸y tÝnh ®iÖn tö lµ g× ? + M¸y tÝnh ®iÖn tö ®îc lµm ra ban ®Çu lµ ®Ó hç trî cho c«ng viÖc tÝnh to¸n cña con ngêi. + Mét trong c¸c nhiÖm vô chÝnh cña tin häc lµ nghiªn cøu viÖc thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng th«ng tin mét c¸ch tù ®éng nhê sù gióp ®ì cña m¸y tÝnh ®iÖn tö. 3) Dạy bµi míi : - Víi sù ph¸t triÓn cña khoa häc kÜ thuËt, ngµy nay con ngêi ®îc tiÕp xóc víi rÊt nhiÒu d¹ng th«ng tin, mçi d¹ng th«ng tin ®Òu ®îc biÓu diÔn díi nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau -> chóng ta vµo bµi häc h«m nay. Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh Nội dung * Ho¹t ®éng 1 - GV: Chóng ta tiÕp nhËn th«ng tin nhê 1. C¸c d¹ng th«ng tin c¬ b¶n. nh÷ng bé phËn nµo trªn c¬ thÓ ? - HS: nhê thÝnh gi¸c (tai), thÞ gi¸c (m¾t)... - Th«ng tin quanh ta rÊt ®a d¹ng vµ phong phó vµ ®îc chia thµnh nhiÒu lo¹i. - T/tin trong tin häc gåm cã 3 d¹ng chÝnh. - Hµng ngµy chóng ta ®äc s¸ch b¸o, xem a, D¹ng v¨n b¶n: Lµ nh÷ng g× ®îc ghi l¹i TV, nghe ®µi ®ã cã ph¶i lµ tiÕp nhËn th«ng b»ng c¸c con sè, ch÷ viÕt... trong s¸ch vë, tin kh«ng ? b¸o chÝ. b, D¹ng h×nh ¶nh: Lµ c¸c h×nh vÏ, tranh ¶nh trong s¸ch b¸o, phim ¶nh... c, D¹ng ©m thanh: Lµ c¸c tiÕng ®éng trong ®êi sèng hµng ngµy. GV: Nguy£n ThÞ Nhung 3 Trêng THCS §¨kRve Gi¸o ¸n Tin häc 6 - Em h·y thö t×m xem cã d¹ng th«ng nµo * Ngoµi ra, th«ng tin cßn ë nh÷ng d¹ng kh¸c: kh¸c kh«ng ? Th«ng tin khoa häc (thuéc c¸c lÜnh vùc vÒ khoa häc), th«ng tin thÈm mÜ (thuéc lÜnh vùc nghÖ thuËt), th«ng tin ®¹i chóng vÒ kinh tÕ, v¨n ho¸, x· héi... * Ho¹t ®éng 2 2. BiÓu diÔn th«ng tin. a)BiÓu diÔn th«ng tin. - GV: Ngoµi 3 d¹ng ©m thanh, v¨n b¶n, - BiÓu diÔn th«ng tin lµ c¸ch thÓ hiÖn th«ng h×nh ¶nh, th«ng tin cßn cã thÓ ®îc biÓu tin díi d¹ng cô thÓ nµo ®ã. diÔn díi d¹ng kh¸c kh«ng ? Cho vÝ dô. - Th«ng tin cã thÓ ®îc biÓu diÔn díi nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau. -VD: Nh÷ng ngêi bÞ khiÕm thÝnh dïng c¸c cö chØ, nÐt mÆt, cö ®éng cña bµn tay ®Ó thÓ hiÖn nh÷ng g× muèn nãi. b) Vai trß cña biÓu diÔn th«ng tin. + VD: B¹n H»ng m« t¶ l¹i cho b¹n Nga ®- - BiÓu diÔn th«ng tin cã vai trß quan träng êng ®Õn nhµ H»ng v× Nga cha biÕt nhµ ®èi víi viÖc truyÒn vµ tiÕp nhËn th«ng tin. H»ng -> Nga cã thÓ dÔ dµng t×m ®îc ®Õn nhµ H»ng. - BiÓu diÔn th«ng tin díi d¹ng phï hîp cho phÐp lu gi÷ vµ chuyÓn giao th«ng tin. - GV: Th«ng tin ®îc biÓu diÔn díi nh÷ng + VD: C¸c hiÖn vËt trong b¶o tµng Hå ChÝ d¹ng nµo ? Minh gióp em hiÓu ®îc phÇn nµo vÒ cuéc ®êi vµ sù nghiÖp cña B¸c Hå. - GV: BiÓu diÔn th«ng tin cã vai trß quyÕt - BiÓu diÔn th«ng tin cã vai trß quyÕt ®Þnh ®Þnh ®èi víi mäi ho¹t ®éng th«ng tin cña ®èi víi mäi ho¹t ®éng th«ng tin nãi chung vµ con ngêi kh«ng ? V× sao? qu¸ tr×nh xö lÝ th«ng tin nãi riªng. * Ho¹t ®éng 3 - GV: ViÖc biÓu diÔn th«ng tin cã tuú 3. BiÓu diÔn th«ng tin trong m¸y tÝnh. thuéc vµo ®èi tîng sö dông th«ng tin ®ã - Th«ng tin ®îc biÓu diÔn b»ng nhiÒu c¸ch kh¸c kh«ng ? nhau nªn viÖc lùa chän d¹ng biÓu diÔn th«ng tin tuú thuéc theo môc ®Ých vµ ®èi tîng dïng tin cã - VD: §èi víi nh÷ng ngêi khiÕm thÞ ta vai trß rÊt quan träng. kh«ng thÓ dïng h×nh ¶nh, ch÷ viÕt b×nh th- - Th«ng tin trong m¸y tÝnh cÇn ®îc biÓu diÔn dêng ®Ó cho hä biÕt c¸c th«ng tin -> Ch÷ íi d¹ng phï hîp. næi. - GV: §¬n vÞ ®o c©n nÆng lµ kg, tÊn... - §¬n vÞ biÓu diÔn th«ng tin trong m¸y tÝnh lµ §¬n vÞ ®o chiÒu cao lµ m, cm... d·y Bit (hay d·y nhÞ ph©n). §¬n vÞ ®o chiÒu dµi lµ m, km... - Bit bao gåm 2 kÝ hiÖu 0 vµ 1, biÓu diÔn 2 tr¹ng th¸i ®ãng hoÆc më c¸c tÝn hiÖu, c¸c m¹ch ®iÖn. - §ãng: 1; Më: 0 - TÊt c¶ c¸c th«ng tin trong m¸y tÝnh ®Òu ph¶i ®îc biÕn ®æi thµnh c¸c d·y Bit. - C¸c th«ng tin ®îc lu gi÷ trong m¸y tÝnh - TT ®îc lu gi÷ trong m/t ®îc gäi lµ d/ l. ®îc gäi lµ g× ? - M¸y tÝnh cÇn ph¶i cã nh÷ng bé phËn ®¶m b¶o thùc hiÖn 2 qu¸ tr×nh: - M¸y tÝnh ®ãng vai trß lµ c«ng cô trî gióp + BiÓu ®æi TT ®a vµo m/t thµnh d·y Bit. con ngêi trong ho¹t ®éng th«ng tin. §Ó ®¶m b¶o ho¹t ®éng, m¸y tÝnh cÇn ph¶i cã + BiÕn ®æi th«ng tin lu tr÷ díi d¹ng d·y bit nh÷ng yÕu tè nµo ? thµnh c¸c d¹ng quen thuéc: ©m thanh, v¨n b¶n, GV: Nguy£n ThÞ Nhung 4 Trêng THCS §¨kRve Gi¸o ¸n Tin häc 6 h×nh ¶nh. 4) Củng cố : - Nhấn mạnh nội dung quan trọng trong bài. - HS nhắc lại những nội dung quan trọng đó. 5) Hướng dẫn về nhà : - Học kỹ các vấn đề vừa học trong bài này. - Xem tríc néi dung bµi: Em cã thÓ lµm ®îc nh÷ng g× nhê m¸y tÝnh. TuÇn .... TiÕt : ..... Ngµy so¹n : .../…/…… Ngµy d¹y : .../…/……. Bài 3. Em cã thÓ lµm ®îc nh÷ng g× nhê m¸y tÝnh I. Môc tiªu : + HS n¾m ®îc nh÷ng kh¶ n¨ng lµm viÖc cña m¸y tÝnh: TÝnh to¸n nhanh, chÝnh x¸c, lµm viÖc cao. + Gióp cho HS t×m hiÓu xem m¸y tÝnh cã thÓ ®îc dïng vµo nh÷ng c«ng viÖc g×, søc m¹nh cña m¸y tÝnh cã ®îc lµ nhê ®©u. + RÌn tÝnh duy s¸ng t¹o, tÝnh cÇn thËn cho häc sinh, tõ ®ã gióp cho häc sinh yªu thÝch m«n häc. II. Chuẩn bị: + GV: Gi¸o ¸n, tài liÖu tham kh¶o. + HS: §å dïng häc tËp, SGK. III. TiÕn tr×nh d¹y học : + LÊy HS làm trung t©m. + Nªu vÊn ®Ò, gîi më, diÔn gi¶ng và c¸c ph¬ng ph¸p kh¸c. 1) æn ®Þnh líp : 2) KiÓm tra bài cò : - HS1: Em h·y nªu vai trß cña viÖc biÓu diÔn th«ng tin ? + BiÓu diÔn th«ng tin cã vai trß quan träng ®èi víi viÖc truyÒn vµ tiÕp nhËn th«ng tin. + BiÓu diÔn th«ng tin díi d¹ng phï hîp cho phÐp lu gi÷ vµ chuyÓn giao th«ng tin. + BiÓu diÔn th«ng tin cã vai trß quyÕt ®Þnh ®èi víi mäi ho¹t ®éng th«ng tin nãi chung vµ qu¸ tr×nh xö lÝ th«ng tin nãi riªng. - HS2: Th«ng tin ®îc biÓu diÔn trong m¸y tÝnh díi d¹ng nµo ? + Th«ng tin trong m¸y tÝnh cÇn ®îc biÓu diÔn díi d¹ng phï hîp. + §¬n vÞ biÓu diÔn th«ng tin trong m¸y tÝnh lµ d·y Bit (hay d·y nhÞ ph©n). + Bit bao gåm 2 kÝ hiÖu 0 vµ 1, biÓu diÔn 2 tr¹ng th¸i ®ãng hoÆc më c¸c tÝn hiÖu, c¸c m¹ch ®iÖn… + TÊt c¶ c¸c th«ng tin trong m¸y tÝnh ®Òu ph¶I ®îc biÕn ®æi thµnh c¸c d·y Bit. + Th«ng tin ®îc lu gi÷ trong m¸y tÝnh ®îc gäi lµ d÷ liÖu. 3)Dạy bài míi : GV: Nguy£n ThÞ Nhung 5 Trêng THCS §¨kRve Gi¸o ¸n Tin häc 6 Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn và häc sinh Nội dung * Ho¹t ®éng 1 - GV: Cã thÓ thùc hiÖn ®îc phÐp tÝnh lín 1 1. Mét sè kh¶ n¨ng cña m¸y tÝnh. c¸ch ®¬n gi¶n vµ dÔ dµng kh«ng ? - GV: M¸y tÝnh cã thÓ thùc hiÖn ®îc hµng - Kh¶ n¨ng tÝnh to¸n nhanh vµ cã ®é chÝnh x¸c tØ phÐp tÝnh trong thêi gian rÊt ng¾n vµ ®em cao nhÊt: l¹i kÕt qu¶ chÝnh x¸c nhÊt. - GV: M¸y tÝnh nhê cã c¸c thiÕt bÞ nhí ®îc g¾n ë bªn trong lµm cho m¸y tÝnh trë thµnh - Kh¶ n¨ng lu tr÷ lín: mét kho lu tr÷ khæng lå. - Kh¶ n¨ng lµm viÖc kh«ng mÖt mái: - GV: M¸y tÝnh cã thÓ lµm viÖc kh«ng nghØ - M¸y tÝnh ngµy nay cã h×nh thøc nhá, gän, gi¸ trong mét thêi gian dµi. rÎ ®îc sö dông rÊt phæ biÕn vµ trë thµnh - M¸y tÝnh cã kh¶ n¨ng lµm viÖc cao, thµnh ngêi b¹n th©n quen cña nhiÒu ngêi. kh«ng nghØ, mét ®iÒu mµ con ngêi cha thÓ lµm ®îc. * Ho¹t ®éng 2 - GV: Trong cuéc sèng ngµy nay, víi kh¶ 2. Cã thÓ dïng m¸y tÝnh ®iÖn tö vµo nh÷ng n¨ng rÊt lín cña m¸y tÝnh, em h·y cho biÕt viÖc g× ? chóng ta ®· dïng m¸y tÝnh vµo nh÷ng c«ng viÖc g× ? Thùc hiÖn c¸c tÝnh to¸n: M¸y tÝnh cã thÓ thùc - GV: Víi kh¶ n¨ng tÝnh to¸n nhanh vµ rÊt -hiÖn ®îc nh÷ng phÐp tÝnh rÊt lín chÝnh x¸c. - GV: M¸y tÝnh ®îc dïng ®Ó lËp lÞch lµm - Tù ®éng ho¸ c¸c c«ng viÖc v¨n phßng: So¹n viÖc, so¹n th¶o, in Ên, tr×nh bµy v¨n b¶n th¶o, in Ên … nh c¸c c«ng v¨n, l¸ th, bµi b¸o… - Hç trî c«ng t¸c qu¶n lÝ: C¸c th«ng tin liªn - GV: Trong c¸c nhµ m¸y, m¸y tÝnh ®ãng quan ®Õn con ngêi, c¸c kÕt qu¶ trong häc tËp… vai trß lµ ngêi qu¶n lÝ th«ng tin, qu¶n lý sÏ ®îc tËp hîp vµ lu gi÷ l¹i trong m/tÝnh nh©n sù, qu¶n lý c¸c nh©n viªn trong c¬ - C«ng cô häc tËp vµ gi¶i trÝ: Ta cã thÓ dïng quan. m¸y tÝnh ®Ó häc to¸n, ngo¹i ng÷…hoÆc dïng ®Ó th gi·n (nghe nh¹c, ch¬i trß ch¬i…). - §iÒu khiÓn tù ®éng vµ Robot: M¸y tÝnh cã - GV: Em cã thÓ dïng m¸y tÝnh ®Ó lµm thÓ ®îc dïng ®Ó ®iÒu khiÓn tù ®éng c¸c d©y nh÷ng g× ? truyÒn s¶n xuÊt, l¸p r¸p « t«, xe m¸y…, ®iÒu + Trong c¸c nhµ m¸y lín nh TOYOTA, khiÓn c¸c vÖ tinh, c¸c tµu vò trô hay trë thµnh HONDA còng sö dông m¸y tÝnh ®Ó l¸p r¸p nh÷ng Robot phôc vô cho con ngêi. c¸c bé phËn, thiÕt kÕ cac mÉu s¶n phÈm - Liªn l¹c, tra cøu vµ mua b¸n trùc tuyÕn: Nhê míi. cã m¹ng m¸y tÝnh ta cã thÓ liªn l¹c víi tÊt c¶ + Ta cã thÓ t×m hiÓu c¸c th«ng tin trªn thÕ b¹n bÌ, tra cøu c¸c th«ng tin bæ Ých trªn Internet hay mua b¸n, giao dÞch th«ng qua m¹ng m¸y giíi th«ng qua Internet… tÝnh. * Ho¹t ®éng 3 - M¸y tÝnh lµ c«ng cô rÊt tuyÖt vêi, tuy 3. M¸y tÝnh vµ ®iÒu cha thÓ. nhiªn mý tÝnh kh«ng thÓ thay thÕ ®îc con - TÊt c¶ søc m¹nh cña m¸y tÝnh ®Òu phô thuéc ngêi mµ chØ lµ c«ng cô ®Ó phôc vô cho vµo con ngêi vµ do nh÷ng hiÓu biÕt cña con ngnh÷ng lîi Ých cña con ngêi. êi quyÕt ®Þnh. - Con ngêi chÝnh lµ céi nguån cña mäi søc - Nhê cã n¨ng lùc t duy mµ con ngêi cã thÓ m¹nh. s¸ng t¹o nªn tÊt c¶ c¸c thiÕt bÞ ®Ó phôc vô cho con ngêi. 4) Củng cố : GV: Nguy£n ThÞ Nhung 6 Trêng THCS §¨kRve Gi¸o ¸n Tin häc 6 - Nhấn mạnh nội dung quan trọng trong bài. - HS nhắc lại những nội dung quan trọng đó. 5) Hướng dẫn về nhà : - Học kỹ các vấn đề vừa học trong bài này. - §äc bµi ®äc thªm: Céi nguån søc m¹nh cña con ngêi. GV: Nguy£n ThÞ Nhung 7 Trêng THCS §¨kRve Gi¸o ¸n Tin häc 6 TuÇn .... TiÕt : ..... Ngµy so¹n : .../…/…… Ngµy d¹y : .../…/……. Bài 4. M¸y tÝnh vµ phÇn mÒm m¸y tÝnh I. Mục tiêu : + HS nắm được mô hình làm việc của qua trình xử lí thông tin trong đời sống. + Giúp cho HS biết được cấu trúc chung của một MTĐT gồm những bộ phận nào. + Rèn tư duy sáng tạo, tính cẩn thận cho học sinh, từ đó giúp cho học sinh yêu thích môn học. II. Chuẩn bị: + GV: Giáo án, tài liệu tham khảo. + HS: Đồ dùng học tập, SGK. III. Tiến trình dạy học: + Lấy HS làm trung tâm. + Nêu vấn đề, gợi mở, diễn giảng và các phương pháp khác. 1) Ổn định lớp : 2) Kiểm tra bài cũ : - HS1: Em h·y nªu mét sè kh¶ n¨ng u viÖt cña m¸y tÝnh ? + Kh¶ n¨ng tÝnh to¸n nhanh vµ cã ®é chÝnh x¸c cao nhÊt. + Kh¶ n¨ng lu tr÷ lín. + Kh¶ n¨ng lµm viÖc kh«ng mÖt mái. - HS2: KÓ tªn mét vµi vÝ dô mµ m¸y tÝnh cã thÓ trî gióp cho con ngêi ? + Tù ®éng ho¸ c¸c c«ng viÖc v¨n phßng. + Hç trî c«ng t¸c qu¶n lÝ. + C«ng cô häc tËp vµ gi¶i trÝ. + §iÒu khiÓn tù ®éng vµ trë thµnh Robot. + Liªn l¹c, tra cøu vµ mua b¸n trùc tuyÕn. 3) Dạy bài míi : Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn và häc sinh Nội dung * Ho¹t ®éng 1 - GV: cho biÕt m« h×nh cña qu¸ tr×nh xö lÝ 1. M« h×nh qu¸ tr×nh 3 bíc. th«ng tin ®· ®îc häc ? NhËp (INPUT) Xö lÝ XuÊt (OUTPUT) - GV: Em h·y cho biÕt khi giÆt quÇn ¸o em thùc hiÖn nh÷ng c«ng viÖc nµo ? - TÊt c¶ c¸c qu¸ tr×nh trong thùc tÕ ®Òu ®îc tr¶i qua 3 bíc. - §Ó thùc hiÖn phÐp nh©n: 3 x 5 = 15 ta - VD: Thùc hiÖn phÐp tÝnh: 3 x 5 = ? ph¶i tr¶i qua nh÷ng bíc lµm nµo ? Khi ®ã ta cã:  C¸c ®iÒu kiÖn ®· cho: 3 x 5 ®îc gäi lµ d÷ GV: Nguy£n ThÞ Nhung 8 Trêng THCS §¨kRve Gi¸o ¸n Tin häc 6 - Nªu c¸c VD ®Ó cho thÊy bÊt k× c«ng viÖc liÖu vµo (INPUT). nµo còng tr¶i qua qu¸ tr×nh cña m« h×nh 3  Qu¸ tr×nh suy nghÜ ®Ó t×m ra kÕt qu¶ cña bíc ? phÐp tÝnh tõ c¸c ®iÒu kiÖn ®· cho ®îc gäi lµ qu¸ tr×nh xö lÝ.  §¸p sè cña phÐp tÝnh: = 15 ®îc gäi lµ d÷ liÖu ra (OUTPUT). - Nh vËy, bÊt k× qu¸ tr×nh xö lÝ th«ng tin nµo còng ®Òu tr¶i qua 3 bíc nh trªn. Do vËy, m¸y tÝnh ph¶i ®¶m b¶o ®îc qu¸ tr×nh cña m« h×nh 3 bíc. * Ho¹t ®éng 2 - GV: M¸y tÝnh ®iÖn tö cã mÆt ë rÊt nhiÒu 2. CÊu tróc chung cña m¸y tÝnh ®iÖn tö. n¬i víi nhiÒu chñng lo¹i: m¸y tÝnh ®Ó bµn - M¸y tÝnh ngµy nay rÊt ®a d¹ng vµ phong phó. (Desktop), m¸y tÝnh x¸ch tay (Laptop), m¸y tÝnh nhá nh lßng bµn tay (PalmTop) - Tuy nhiªn tÊt c¶ ®Òu ®îc x©y dùng trªn c¬ së hay c¸c m¸y tÝnh tr¹m dïng ®Ó vËn hµnh mét cÊu tróc chung do nhµ to¸n häc Von m¸y mãc… Neumann ®a ra. - Dùa vµo m« h×nh xö lÝ th«ng tin cña m¸y - CÊu tróc chung cña m¸y tÝnh gåm 3 khèi chøc tÝnh, theo em cÊu tróc cña m¸y tÝnh gåm n¨ng c¬ b¶n: nh÷ng bé phËn nµo ?  Bé xö lÝ trung t©m. - §Ó lu gi÷ th«ng tin trong m¸y tÝnh cÇn cã thªm bé phËn nµo ?  ThiÕt bÞ vµo/ ra. - §Ó gi¶i bµi to¸n:  Bé nhí. T×m x: 3x - 6 = 21 ta cÇn ph¶I thùc hiÖn - C¸c khèi chøc n¨ng trªn ho¹t ®éng nhê c¸c nh÷ng bíc nµo? ch¬ng tr×nh m¸y tÝnh (hay ch¬ng tr×nh) do con ngêi lËp ra.  3x = 21 + 6 - Ch¬ng tr×nh: lµ tËp hîp c¸c c©u lÖnh, mçi  => 3x = 27 c©u lÖnh híng dÉn mét thao t¸c cô thÓ cÇn thùc hiÖn.  => x = 27/3 a, Bé xö lÝ trung t©m (CPU): => x = 9 - Qu¸ tr×nh ta thùc hiÖn qua c¸c bíc 1, 2, 3 - §îc coi lµ bé n·o cña m¸y tÝnh. ®Ó t×m ®îc gi¸ trÞ cña x ®îc gäi lµ ch¬ng - Thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng tÝnh to¸n, ®iÒu tr×nh. khiÓn, phèi hîp mäi ho¹t ®éng cña m¸y tÝnh - GV: Trong c¬ thÓ chóng ta, bé phËn nµo theo sù chØ dÉn cña ch¬ng tr×nh. lµ quan träng nhÊt, ®iÒu khiÓn mäi ho¹t ®éng cña con ngêi ? b, Bé nhí: - GV: Bé phËn nµo lµ quan träng nhÊt trong - Lµ n¬i lu c¸c ch¬ng tr×nh vµ d÷ liÖu. m¸y tÝnh ? - Gåm 2 lo¹i:  Bé nhí trong: lu ch¬ng tr×nh vµ d÷ liÖu - §Ó lu gi÷ c¸c th«ng tin trong m¸y tÝnh trong qu¸ tr×nh m¸y tÝnh lµm viÖc. PhÇn chÝnh cÇn ph¶i cã thiÕt bÞ nµo ? lµ RAM. Khi m¸y t¾t, c¸c th«ng tin trong RAM sÏ bÞ mÊt.  Bé nhí ngoµi: lu tr÷ l©u dµi ch¬ng tr×nh vµ d÷ liÖu. Bao gåm: ®Üa cøng, ®Üa mÒm, ®Üa CD/DVD, bé nhí Flash (USB). C¸c th«ng tin vÉn ®îc lu l¹i khi t¾t m¸y. - §¬n vÞ chÝnh ®Ó ®o dung lîng nhí: Byte. GV: Nguy£n ThÞ Nhung 9 Trêng THCS §¨kRve Gi¸o ¸n Tin häc 6 - Ngoµi ra cßn cã c¸c ®¬n vÞ dÉn xuÊt: 1 KB = 210 Byte = 1024 Byte - Kh¶ n¨ng lu tr÷ d÷ liÖu cña bé nhí nhiÒu 1 MB = 210 KB = 1 048 576 Byte hay Ýt phô thuéc vµo dung lîng nhí cña 1 GB = 210 MB = 1 073 741 824 Byte thiÕt bÞ ®ã. c, ThiÕt bÞ vµo/ ra. - Cßn ®îc gäi lµ thiÕt bÞ ngo¹i vi. - Gióp m¸y tÝnh trao ®æi t/tin víi bªn ngoµi, ®¶m b¶o giao tiÕp víi NSD. - Gåm 2 lo¹i: - GV: ta nhËp d÷ liÖu vµo m¸y tÝnh nhê  ThiÕt bÞ nhËp d÷ liÖu: bµn phÝm, chuét, m¸y nh÷ng thiÐt bÞ nµo ? quÐt…  ThiÕt bÞ xuÊt d÷ liÖu: Mµn h×nh, m¸y in, - C¸c d÷ liÖu ®îc ®a ra ngoµi nhê c¸c thiÕt bÞ nµo ? loa… * Ho¹t ®éng 3 M« h×nh ho¹t ®«ng 3 bíc cña m¸y tÝnh 3. M¸y tÝnh lµ mét c«ng cô xö lÝ TT. - C¸c thiÕt bÞ m¸y tÝnh cã mèi liªn hÖ chÆt chÏ Xö lÝ vµ lu Input (bµn Output víi nhau nhê qu¸ tr×nh xö lÝ th«ng tin vµ theo sù gi÷ (CPU) phÝm, (mµn h×nh, chØ dÉn cña c¸c ch¬ng tr×nh. chuét…) m¸y in…) Th«ng tin, c¸c ch¬ng tr×nh -> Xö lÝ vµ lu gi÷ -> v¨n b¶n, ©m thanh, h×nh ¶nh. - GV: ch¬ng tr×nh lµ g× ? - HS: lµ tËp hîp c¸c c©u lÖnh, mçi c©u lÖnh híng dÉn mét thao t¸c cô thÓ cÇn thùc hiÖn. - NÕu kh«ng cã phÇn mÒm th× chóng ta kh«ng thÓ lµm bÊt cø thø g× ®îc trªn m¸y tÝnh. 4. PhÇn mÒm vµ ph©n lo¹i phÇn mÒm. a, PhÇn mÒm lµ g× ? - §Ó ph©n biÖt víi phÇn cøng lµ chÝnh m¸y tÝnh cïng tÊt c¶ c¸c thiÕt bÞ m¸y tÝnh kÌm theo, ngêi ta gäi c¸c ch¬ng tr×nh m¸y tÝnh lµ phÇn mÒm m¸y tÝnh hay ng¾n gän lµ phÇn mÒm. b, Ph©n lo¹i phÇn mÒm: - Gåm 2 lo¹i chÝnh: - PhÇn mÒm ®a sù sèng ®Õn cho phÇn cøng.  PhÇn mÒm hÖ thèng: Lµ c¸c ch¬ng tr×nh tæ choc viÖc qu¶n lÝ, ®iÒu phèi c¸c bé phËn cña m¸y tÝnh. VD: HÖ ®iÒu hµnh DOS, Windows 98, - Em h·y nªu mét sè VD vÒ c¸c ch¬ng Windows XP… tr×nh (phÇn mÒm) mµ em thêng sö dông ?  PhÇn mÒm øng dông: Lµ c¸c ch¬ng tr×nh ®¸p øng c¸c nhu cÇu cña ngêi sö dông. VD: PhÇn mÒm so¹n th¶o v¨n b¶n, phÇn mÒm ®å ho¹, phÇn mÒm trß ch¬i… 4) Cñng cè : - NhÊn m¹nh néi dung quan träng trong bài. - HS nh¾c l¹i nh÷ng néi dung quan träng ®ã. 5) Híng dÉn vÒ nhà : GV: Nguy£n ThÞ Nhung 10 Trêng THCS §¨kRve Gi¸o ¸n Tin häc 6 - Häc kÜ c¸c vÊn ®Ò võa häc trong bài này TuÇn ..... TiÕt : ........ Ngµy so¹n : .../…/…… Ngµy d¹y : .../…/……. Bµi thùc hµnh 1: Lµm quen víi mét sè thiÕt bÞ m¸y tÝnh + HS nhËn biÕt ®îc mét sè bé phËn cÊu thµnh c¬ b¶n cña m¸y tÝnh c¸ nh©n (lo¹i m¸y tÝnh th«ng dông nhÊt hiÖn nay). + HS biÕt c¸ch bËt/ t¾t m¸y tÝnh vµ bíc ®Çu lµm quen víi bµn phÝm vµ chuét. + Rèn tư duy sáng tạo, tính cẩn thận cho học sinh, từ đó giúp cho học sinh yêu thích môn học. II. Chuẩn bị: + GV: M¸y tÝnh, m¸y chiÕu, gi¸o ¸n, tài liÖu tham kh¶o. + HS: §å dïng häc tËp, SGK. III Tiến trình dạy học: 1) Ổn định lớp : 2) Kiểm tra bài cũ : - KÕt hîp trong qu¸ tr×nh thùc hµnh. 3) Dạy bài míi: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn và häc sinh Nội dung * Ho¹t ®éng 1 - GV: Ph©n nhãm HS vµo tõng m¸y 1. Ph©n biÖt c¸c bé phËn cña m¸y tÝnh c¸ nh©n. +ThiÕt bÞ nhËp d÷ liÖu chÝnh cña m/tÝnh. + ThiÕt bÞ ®iÒu khiÓn d÷ liÖu ®îc dïng a, C¸c thiÕt bÞ nhËp c¬ b¶n: nhiÒu trong m«i trêng giao diÖn ®å ho¹ cña - Bµn phÝm: - Chuét: m¸y tÝnh. b, Th©n m¸y tÝnh. - Bao gåm: bé vi xö lÝ (CPU), bé nhí (RAM), + HiÓn thÞ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña m¸y tÝnh nguån ®iÖn… vµ c¸c giao tiÕp gi÷a ngêi vµ m/t. Mµn h×nh m¸y tÝnh cã cÊu t¹o t¬ng tù nh mµn h×nh c, C¸c thiÕt bÞ xuÊt d÷ liÖu. Tivi. - Mµn h×nh + ThiÕt bÞ dïng ®Ó ®a d÷ liÖu ra giÊy. - M¸y in + Dïng ®Ó ®a ©m thanh ra ngoµi. - Loa + ThiÕt bÞ dïng ®Ó ghi d÷ liÖu ra c¸c ®Üa - æ ghi CD/DVD CD ROM/ DVD. d, C¸c thiÕt bÞ lu tr÷ d÷ liÖu. - Lµ thiÕt bÞ lu tr÷ d÷ liÖu chñ yÕu cña m¸y - §Üa cøng tÝnh, cã dung lîng lín. - Dïng sao chÐp d÷ liÖu cã dung lîng nhá - §Üa mÒm tõ mt nµy sang mt kh¸c. - Ngoµi ra cßn cã ®Üa quang, Flash (USB)… * Ho¹t ®éng 2 GV: Nguy£n ThÞ Nhung 11 Trêng THCS §¨kRve Gi¸o ¸n Tin häc 6 - GV: Híng dÉn HS c¸ch khëi ®éng m¸y 2. BËt CPU vµ mµn h×nh. tÝnh. - BËt c«ng t¾c Power trªn th©n CPU. - HS: TiÕn hµnh khëi ®éng m¸y theo híng - BËt c«ng t¾c Power trªn mµn h×nh. dÉn cña gi¸o viªn. - Quan s¸t qu¸ tr×nh khëi ®éng cña m.tÝnh. * Ho¹t ®éng 3 - GV: ChØ ra c¸c khu vùc cña bµn phÝm. 3. Lµm quen víi bµn phÝm vµ chuét. + Khu vùc chÝnh cña bµn phÝm: hµng c¬ a. Bµn phÝm së, hµng trªn, hµng díi, hµng sè. + Nhãm c¸c phÝm c/n¨ng: Insert, Home… + Khu vùc c¸c phÝm mòi tªn. + Nhãm c¸c phÝm sè. - HS: Quan s¸t kÕt qu¶ trªn mµn h×nh - Qs¸t sù thay ®æi khi gâ c¸c tæ hîp phÝm - Qs¸t sù thay ®æi vtrÝ cña con trá chuét - Më ch¬ng tr×nh Notepad, gâ c©u sau: Trêng THCS TiÒn Ch©u - Gâ c¸c tæ hîp phÝm: Shift, Alt, Ctrl víi mét phÝm bÊt k×. b. Di chuyÓn chuét * Ho¹t ®éng 4 - GV: Híng dÉn HS c¸ch t¾t m¸y tÝnh. 4. T¾t m¸y tÝnh. - HS: thùc hiÖn theo sù híng dÉn cña GV, - B1: Nh¸y chuét vµo nót Start. quan s¸t sù thay ®æi cña m¸y tÝnh khi kÕt - B2: Nh¸y chuét vµo nót Turn off Computer. thóc. - NÕu cÇn thiÕt t¾t mµn h×nh. 4) Cñng cè: - Nh¾c nhë söa sai trong qu¸ tr×nh thùc hµnh. HS thu dän ghÕ vµ m¸y tÝnh. 5) Híng dÉn vÒ nhà: - ¤n l¹i cac néi dung ®· thùc hµnh. Xem tríc bµi: LuyÖn tËp chuét. TuÇn ... TiÕt : .... Ngµy so¹n : .../…/…… Ngµy d¹y : .../…/……. CHƯƠNG 2: PHẦN MỀM HỌC TẬP Bài 5: LuyÖn tËp chuét I. Môc tiªu : + HS n¾m ®îc chuét m¸y tÝnh lµ g×, v× sao cÇn ph¶i cã chuét m¸y tÝnh. + Híng dÉn HS c¸c thao t¸c sö dông chuét m¸y tÝnh. + RÌn tư duy s¸ng tạo, tÝnh cẩn thận cho học sinh, từ ®ã gióp cho học sinh yªu thÝch m«n học. II. Chuẩn bị: + GV: Gi¸o ¸n, tài liệu tham khảo, phßng m¸y tÝnh ®Ó thùc hµnh. + HS: §å dïng häc tËp, SGK. III. Tiến tr×nh dạy học : GV: Nguy£n ThÞ Nhung 12 Trêng THCS §¨kRve Gi¸o ¸n Tin häc 6 1) Ổn định lớp : 2) Kiểm tra bài cũ : + HS1: Nªu c¸c thiÕt bÞ nhËp, xuÊt, lu tr÷ d÷ liÖu ? - ThiÕt bÞ nhËp d÷ liÖu: Bµn phÝm, chuét. - ThiÕt bÞ xuÊt d÷ liÖu: Mµn h×nh, m¸y in, loa, æ ghi CD/DVD. - ThiÕt bÞ lu tr÷ d÷ liÖu: §Üa cøng, ®Üa mÒm, ®Üa quang, USB. + HS2: Em h·y cho biÕt c¸c bé phËn cÊu thµnh mét m¸y tÝnh hoµn chØnh ? Th©n m¸y tÝnh chøa nh÷ng g× ? - C¸c bé phËn cña m¸y tÝnh: Bé trung t©m CPU, mµn h×nh, chuét, bµn phÝm. - Th©n m¸y tÝnh bao gåm: bé vi xö lÝ CPU, bé nhí RAM, nguån ®iÖn… ®îc g¾n trªn b¶ng m¹ch chñ. 3) Dạy bài mới : Hoạt động của gi¸o viªn và học sinh Nội dung * Hoạt động 1 - GV: Cho HS quan s¸t chuét m¸y tÝnh. 1. C¸c thao t¸c chÝnh víi chuét. a, Chuét m¸y tÝnh (MT) lµ g× ? - V× sao cÇn ph¶i cã chuét khi sö dông m¸y - Chuét lµ c«ng cô quan träng cña MT. tÝnh ? - Th«ng qua chuét ta cã thÓ thùc hiÖn c¸c lÖnh ®iÒu khiÓn hoÆc nhËp d÷ liÖu vµo m¸y tÝnh - Nhê cã chuét m¸y tÝnh, ta cã thÓ thùc nhanh vµ thuËn tiÖn. hiÖn c¸c lÖnh nhanh h¬n khi dïng b»ng - Chuét m¸y tÝnh ®îc ph¸t minh n¨m 1968 nhê bµn phÝm. mét kÜ s ngêi Mü, ban ®Çu cã tªn lµ: “ThiÕt bÞ ®Þnh híng vÞ trÝ X-Y trªn mµn h×nh”. - HS quan s¸t chuét m¸y tÝnh. b, C¸c thao t¸c sö dông chuét. - C¸ch cÇm chuét: §Æt óp bµn tay ph¶i lªn con chuét, ngãn tay trá ®Æt vµo nót tr¸i chuét, ngãn - GV: Híng dÉn HS c¸ch sö dông chuét tay gi÷a ®Æt vµo nót ph¶i chuét, c¸c ngãn tay m¸y tÝnh. cßn l¹i cÇm chuét ®Ó di chuyÓn. - Di chuyÓn chuét: Gi÷ vµ di chuyÓn chuét trªn mét mÆt ph¼ng, c¸c ngãn tay kh«ng nhÊn bÊt cø nót chuét nµo. - Cã thÓ di chuyÓn chuét m¸y tÝnh trªn mét - Nh¸y chuét: NhÊn nhanh nót tr¸i chuét råi th¶ mÆt gå ghÒ ®îc kh«ng ? tay ra. - Nh¸y nót ph¶i chuét: NhÊn nhanh nót ph¶i chuét råi th¶ tay ra. - HS: Xem c¸c h×nh vÏ minh ho¹ c¸c thao - Nh¸y ®óp chuét: NhÊn nhanh 2 lÇn liªn tiÕp t¸c sö dông chuét m¸y tÝnh trong SGK. nót tr¸i chuét. - KÐo th¶ chuét: NhÊn vµ gi÷ nót tr¸i chuét, di chuyÓn chuét ®Õn vÞ trÝ mong muèn (vÞ trÝ ®Ých) råi th¶ tay ®Ó kÕt thóc thao t¸c. - Thao t¸c nh¸y ®óp chuét gióp ta më c¸c ch¬ng tr×nh ®îc cµi ®Æt trong m¸y tÝnh. * Hoạt động 2 GV: Nguy£n ThÞ Nhung 13 Trêng THCS §¨kRve Gi¸o ¸n Tin häc 6 - GV: Híng dÉn HS c¸c thao t¸c víi chuét 2. LuyÖn tËp sö dông chuét víi phÇn mÒm m¸y tÝnh. Mouse Skills. - Sö dông phÇn mÒm Mouse Skills s®Ó luyÖn - HS: nh¾c l¹i c¸c thao t¸c sö dông chuét tËp c¸c thoa t¸c víi chuét. m¸y tÝnh. - PhÇn mÒm bao gåm 5 møc: + Møc 1: LuyÖn th/ t¸c di chuyÓn chuét. - HS theo dâi SGK vµ híng dÉn cña GV ®Ó + Møc 2: LuyÖn thao t¸c nh¸y chuét. biÕt c¸ch thùc hiÖn thao t¸c sö dông chuét + Møc 3: LuyÖn thao t¸c nh¸y ®óp chuét. víi phÇn mÒm Mouse Skills. + Møc 4: LuyÖn thao t¸c nh¸y nót ph¶i chuét. - Trong mçi møc sÏ ®îc thùc hiÖn 10 lÇn + Møc 5: LuyÖn thao t¸c kÐo th¶ chuét. c¸c thao t¸c luyÖn tËp chuét, c¸c bµi tËp sÏ khã dÇn lªn. - Trong c¸c møc 1, 2, 3, 4 trªn mµn h×nh sÏ hiÖn mét h×nh vu«ng nhá, thùc hiÖn c¸c - PhÇn mÒm sÏ tÝnh tæng sè ®iÓm ®¹t ®îc xuÊt thao t¸c t¬ng øng trªn c¸c h×nh vu«ng nµy. sau khi thùc hiÖn xong tÊt c¶ c¸c møc luyÖn tËp - Trong møc 5, trªn mµn h×nh xuÊt hiÖn mét cöa sæ vµ biÓu tîng nhá, kÐo th¶ biÓu tîng vµo bªn trong khung cöa sæ * Ho¹t ®éng 3 - GV: Nh¸y ®óp chuét vµo biÓu tîng 3. LuyÖn tËp. Mouse Skills. - Khëi ®éng phÇn mÒm Mouse Skills. - NhÊn phÝm bÊt k× ®Ó b¾t ®Çu vµo cöa sæ - Híng dÉn HS c¸ch thùc hiÖn. luyÖn tËp chÝnh. - HS: lµm theo híng dÉn cña GV. - LuyÖn tËp c¸c thao t¸c theo tõng møc. - Khi thùc hiÖn xong 1 møc, phÇn mÒm sÏ hiÖn th«ng b¸o kÕt thóc, nhÊn phÝm bÊt - Khi luyÖn tËp xong 5 møc sÏ cã phÇn tÝnh xuÊt k× ®Ó chuyÓn sang møc tiÕp theo. tæng ®iÓm vµ ®¸nh gi¸ tr×nh ®é sö dông chuét. - Cã thÓ nhÊn phÝm N ®Ó chuyÓn sang møc tiÕp theo mµ kh«ng cÇn thùc hiÖn hÕt 10 thao Beginner: B¾t ®Çu. t¸c luyÖn tËp t¬ng øng. Not Bad: T¹m ®îc. - Nh¸y chuét vµo nót Try Again ®Ó thùc hiÖn Good: Kh¸ tèt. l¹i. Expert: rÊt tèt. - Chän Quit ®Ó tho¸t khái phÇn mÒm. 4) Củng cố : - Nh¾c l¹i c¸c néi dung chÝnh ®· häc; HS thu dän ghÕ vµ m¸y tÝnh. 5) Hướng dẫn về nhà : - ¤n l¹i c¸c néi dung ®· häc. TuÇn ..... GV: Nguy£n ThÞ Nhung Ngµy so¹n : .../…/…… 14 Trêng THCS §¨kRve Gi¸o ¸n Tin häc 6 Ngµy d¹y : .../…/……. TiÕt : ....... Bài 6: häc gâ mêi ngãn I. Mục tiêu : + HS n¾m ®îc bµn phÝm m¸y tÝnh lµ g×, c¸c khu vùc cña bµn phÝm m¸y tÝnh. + HS hiÓu ®îc khu vùc chÝnh cña bµn phÝm cã mÊy hµng phÝm, hµng phÝm nµo lµ quan träng nhÊt, chøc n¨ng cña mét sè phÝm ®Æc biÖt. + HS hiÓu ®îc Ých lîi cña viÖc gâ bµn phÝm b»ng 10 ngãn vµ t thÕ ngåi khi gâ phÝm. + Híng dÉn HS luyÖn tËp c¸ch ®¨th tay trªn bµn phÝm vµ gâ c¸c hµng phÝm. + RÌn tư duy s¸ng tạo, tÝnh cẩn thận cho học sinh, từ ®ã gióp cho học sinh yªu thÝch m«n học. II. Chuẩn bị: + GV: Gi¸o ¸n, tà i liệu tham khảo, phßng m¸y tÝnh ®Ó thùc hµnh. + HS: §å dïng häc tËp, SGK. III. Tiến tr×nh dạy học : 1) Ổn định lớp : 2) Kiểm tra bài cũ : + HS1: Nªu c¸c thao t¸c sö dông chuét m¸y tÝnh ? - C¸ch cÇm chuét: §Æt óp bµn tay ph¶i lªn con chuét, ngãn tay trá ®Æt vµo nót tr¸i chuét, ngãn tay gi÷a ®Æt vµo nót ph¶i chuét, c¸c ngãn tay cßn l¹i cÇm chuét ®Ó di chuyÓn. - Di chuyÓn chuét: Gi÷ vµ di chuyÓn chuét trªn mét mÆt ph¼ng, c¸c ngãn tay kh«ng nhÊn bÊt cø nót chuét nµo. - Nh¸y chuét: NhÊn nhanh nót tr¸i chuét råi th¶ tay ra. - Nh¸y nót ph¶i chuét: NhÊn nhanh nót ph¶i chuét råi th¶ tay ra. - Nh¸y ®óp chuét: NhÊn nhanh 2 lÇn liªn tiÕp nót tr¸i chuét. - KÐo th¶ chuét: NhÊn vµ gi÷ nót tr¸i chuét, di chuyÓn chuét ®Õn vÞ trÝ mong muèn (vÞ trÝ ®Ých) råi th¶ tay ®Ó kÕt thóc thao t¸c 3) Dạy bài mới : Hoạt động của gi¸o viªn và học sinh Nội dung * Hoạt động 1 1. Bµn phÝm m¸y tÝnh. - GV: Bµn phÝm lµ thiÕt bÞ nhËp d÷ liÖu th- a, Bµn phÝm m¸y tÝnh lµ g× ? êng xuyªn nhÊt cho mäi m¸y tÝnh. Bµn - Bµn phÝm lµ thiÕt bÞ quan träng cña m¸y tÝnh phÝm bao gåm toµn bé c¸c phÝm ch÷ c¸i, dïng ®Ó nhËp d÷ liÖu vµo cho m¸y tÝnh. sè, dÊu, kÝ hiÖu vµ c¸c phÝm ®iÒu khiÓn. Khi Ên vµo 1 phÝm kÝ tù, mét tÝn hiÖu vµo - Bµn phÝm ®ùoc chia lµm 5 khu vùc: ®· m· ho¸ sÏ ®îc göi ®Õn m¸y tÝnh sau ®ã + Khu vùc chÝnh: lµ khu vùc cã nhiÒu phÝm ®îc xö lÝ vµo ®a kÕt qu¶ ra mµn h×nh. nhÊt, n»m bªn tr¸i cña bµn phÝm. + Khu vùc c¸c phÝm mòi tªn: gåm c¸c phÝm ,,, - GV: Cho HS xem m« h×nh cña bµn phÝm. + Khu vùc c¸c phÝm ®iÒu khiÓn: n»m ngay phÝa trªn khu vùc c¸c phÝm mòi tªn. - HS: Theo dâi bµn phÝm m¸y tÝnh vµ c¸c GV: Nguy£n ThÞ Nhung 15 Trêng THCS §¨kRve Gi¸o ¸n Tin häc 6 khu vùc cña bµn phÝm. + Khu vùc phÝm sè: n»m bªn ph¶i cña bµn phÝm. + Khu vùc c¸c phÝm chøc n¨ng: gåm c¸c phÝm F1, F2… b, Khu vùc chÝnh cña bµn phÝm. * Gåm 5 hµng phÝm: - Hµng c¬ së: A, S, D, F, G, H, J, K, L - Hµng phÝm c¬ së: n»m ë vÞ trÝ thø 3 tõ díi lªn. - Hµng phÝm trªn: n»m phÝa trªn hµng c¬ së. - Hµng trªn: Q, W, E, R, T, Y, U, I,O, P - Hµng phÝm díi: n»m phÝa díi hµng c¬ së. - Hµng díi: Z, X, C, V, B, N, M - Hµng phÝm sè: n»m ë vÞ trÝ ®Çu tiªn. - Hµng phÝm chøa phÝm c¸ch: n»m ë vÞ trÝ cuèi - Hµng sè: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 cïng. * 2 phÝm cã gai: F vµ J n»m trªn hµng c¬ së, lµ 2 phÝm dïng lµm vÞ trÝ ®Æt 2 ngãn tay trá. - 8 phÝm chÝnh trªn hµng c¬ së ®îc gäi lµ c¸c - V× sao l¹i gäi F vµ J lµ 2 phÝm cã gai ? phÝm xuÊt ph¸t. c, C¸c phÝm kh¸c: Bao gåm c¸c phÝm ®iÒu khiÓn, phÝm ®Æc biÖt nh: - Spacebar: PhÝm c¸ch, dïng ®Ó t¹o kho¶ng - GV: 8 phÝm chÝnh trªn hµng c¬ së lµ trèng gi÷a c¸c kÝ tù. nh÷ng phÝm nµo ? - Caps Lock: Dïng ®Ó viÕt hoa. - HS: ®ã lµ c¸c phÝm: A, S, D, G, H, K, L, ; - Tab: Lïi vµo ®Çu dßng khi so¹n th¶o v¨n b¶n. - Enter: xuèng dßng. - Backspace: xo¸ c¸c kÝ tù n»m bªn tr¸i con trá - PhÝm c¸ch lµ phÝm dµi nhÊt trªn bµn so¹n th¶o. phÝm. - Ngoµi ra cßn cã 1 sè phÝm kh¸c nh: Ctrl, Alt, Shift. * Ho¹t ®éng 2 2. Ých lîi cña viÖc gâ bµn phÝm b»ng mêi - GV: Tríc kia khi cha cã m¸y tÝnh, con ngãn. ngêi dïng c¸i g× ®Ó so¹n th¶o v¨n b¶n ? - Tríc kia, con ngêi dïng m¸y ch÷ ®Ó t¹o ra v¨n b¶n trªn giÊy, ®îc thùc hiÖn trªn mét - Quy t¾c sö dông c¶ mêi ngãn tay khi gâ c¸c bµn phÝm ®îc ¸p dông cho c¶ m¸y tÝnh vµ m¸y nay. phÝm t¬ng tù nh bµn phÝm m¸y tÝnh hiÖn ch÷. - ViÖc gâ bµn phÝm b»ng 10 ngãn cho ta nh÷ng lîi Ých g× ? - Gâ bµn phÝm b»ng 10 ngãn tay sÏ cã c¸c lîi Ých: + Tèc ®é gâ nhanh h¬n. + Gâ chÝnh x¸c h¬n. + T¸c phong lµm viÖc chuyªn nghiÖp víi m¸y tÝnh. 3. T thÕ ngåi. - GV: Khi ngåi gâ phÝm, ta ph¶i ngåi ë t - Ngåi th¼ng lng, ®Çu th¼ng, kh«ng ngöa ra sau thÕ nµo ? hay cói vÒ phÝa tríc. - M¾t cã thÓ nh×n chÕch xuèng mµn h×nh. GV: Nguy£n ThÞ Nhung 16 Trêng THCS §¨kRve Gi¸o ¸n Tin häc 6 - M¾t nh×n th¼ng vµo mµn h×nh, kh«ng ®îc híng lªn trªn. - Bµn phÝm ë vÞ trÝ trung t©m, 2 tay ®Ó th¶ láng trªn bµn phÝm. * Ho¹t ®éng 3 4. LuyÖn tËp. a, C¸ch ®Æt tay vµ gâ phÝm. - GV: khi gâ phÝm, bµn tay ph¶i ®Æt ë vÞ trÝ - §Æt c¸c ngãn tay lªn hµng phÝm c¬ së. nµo ? - Nh×n th¼ng vµo mµn h×nh, kh«ng nh×n xuèng bµn phÝm. - HS: ®Æt ë vÞ trÝ c¸c phÝm xuÊt ph¸t. - Gâ phÝm nhÑ nhng døt kho¸t. - Mçi ngãn tay chØ gâ 1 sè phÝm nhÊt ®Þnh. - HS theo dâi c¸c h×nh ¶nh trong SGK, - C¸c ngãn tay n»m ë vÞ trÝ xuÊt ph¸t lµ c¸c thùc hµnh ngay trªn bµn phÝm. phÝm trªn hµng c¬ së. b, LuyÖn gâ c¸c phÝm hµng c¬ së. - GV: híng dÉn HS c¸ch gâ c¸c phÝm b»ng - C¸c ngãn tay phô tr¸ch c¸c phÝm ë hµng c¬ c¸ch më mét phÇn mÒm so¹n th¶o bÊt k× së: cho HS luyÖn tËp gâ 10 ngãn. + Bµn tay tr¸i: + Bµn tay ph¶i: - HS gâ c¸c phÝm trªn c¸c hµng theo mÉu trong SGK.  Ngãn ót: A  Ngãn ót: ;  Ngãn ¸p ót: S  Ngãn ¸p ót: L  Ngãn gi÷a: D  Ngãn gi÷a: K  Ngãn trá: F  Ngãn trá: J 2 ngãn tay c¸i ®Æt vµo phÝm c¸ch. - Sö dông ngãn ót cña bµn tay tr¸i hoÆc ph¶i ®Ó nhÊn gi÷ phÝm Shift kÕt hîp gâ c¸c c, LuyÖn gâ c¸c phÝm hµng trªn. phÝm t¬ng øng ®Ó gâ c¸c ch÷ hoa. d, LuyÖn gâ c¸c phÝm hµng díi. e, LuyÖn gâ kÕt hîp c¸c phÝm. VD: Shift + a -> A g, LuyÖn gâ c¸c phÝm ë hµng sè. h, LuyÖn gâ kÕt hîp c¸c phÝm kÝ tù trªn toµn bé bµn phÝm. i, LuyÖn gâ kÕt hîp víi phÝm Shift. 4) Củng cố : - Nh¾c l¹i c¸c néi dung chÝnh ®· häc. - HS thu dän ghÕ vµ m¸y tÝnh. 5) Hướng dẫn về nhà : - LuyÖn tËp gâ bµn phÝm b»ng mêi ngãn. TuÇn .... TiÕt : ..... GV: Nguy£n ThÞ Nhung Ngµy so¹n : .../…/…… Ngµy d¹y : .../…/……. 17 Trêng THCS §¨kRve Gi¸o ¸n Tin häc 6 Bài 7: Sö dông phÇn mÒm Mario ®Ó luyÖn gâ phÝm. I. Mục tiêu : + RÌn luyÖn cho HS kh¶ n¨ng gâ bµn phÝm b»ng 10 ngãn víi ch¬ng tr×nh trß ch¬i Mario, ngoµi ra cßn rÌn luyÖn c¸c kÜ n¨ng sö dông chuét m¸y tÝnh. + RÌn tư duy s¸ng tạo, tÝnh cẩn thận cho học sinh, từ ®ã gióp cho học sinh yªu thÝch m«n học. II. Chuẩn bị: + GV: Gi¸o ¸n, t à i liệu tham khảo, phßng m¸y tÝnh ®Ó thùc hµnh. + HS: §å dïng häc tËp, SGK. III. Tiến tr×nh giờ dạy : 1) Ổn định lớp : 2) Kiểm tra bài cũ : + HS 1: Bµn phÝm m¸y tÝnh cã mÊy khu vùc, lµ nh÷ng khu vùc nµo ? - Bµn phÝm ®îc chia lµm 5 khu vùc: Khu vùc chÝnh; Khu vùc c¸c phÝm mòi tªn; Khu vùc c¸c phÝm ®iÒu khiÓn; Khu vùc phÝm sè; Khu vùc c¸c phÝm chøc n¨ng. + HS 2: Khu vùc chÝnh cña bµn phÝm cã mÊy hµng phÝm ? * Gåm 5 hµng phÝm: - Hµng phÝm c¬ së: n»m ë vÞ trÝ thø 3 tõ díi lªn. - Hµng phÝm trªn: n»m phÝa trªn hµng c¬ së. - Hµng phÝm díi: n»m phÝa díi hµng c¬ së. - Hµng phÝm sè: n»m ë vÞ trÝ ®Çu tiªn. - Hµng phÝm chøa phÝm c¸ch: n»m ë vÞ trÝ cuèi cïng. 3) Dạy bài mới : Hoạt động của gi¸o viªn và học sinh Nội dung 1. Giíi thiÖu phÇn mÒm Mario. - GV: s¾p xÕp HS ngåi theo c¸c vÞ trÝ, 3HS/ - Mario lµ phÇn mÒm ®îc sö dông ®Ó luyÖn gâ phÝm b»ng 10 ngãn. 1 m¸y tÝnh. - Mµn h×nh chÝnh cña phÇn mÒm bao gåm: - HS: ngåi theo sù híng dÉn cña GV. + B¶ng chän File: C¸c hÖ thèng. + B¶ng chän Student: C¸c th«ng tin cña häc - TiÕn hµnh khëi ®éng m¸y tÝnh, më ch¬ng sinh. tr×nh Mario. + B¶ng chän Lessons: lùa chän c¸c bµi häc ®Ó gâ phÝm. - HS lùa chän c¸c bµi tËp tuú theo møc ®é + C¸c møc luyÖn tËp: cña m×nh. 1: DÔ 3: Khã 2: Trung b×nh 4: LuyÖn tËp tù do. - Trªn mµn h×nh xuÊt hiÖn hÖ thèng b¶ng - Cã thÓ luyÖn gâ phÝm ë nhiÒu bµi tËp kh¸c nhau: chän chÝnh, khi nh¸y chuét t¹i c¸c môc nµy, mét b¶ng chän chøa c¸c lÖnh cã thÓ + Home Row Only: luyÖn tËp c¸c phÝm ë hµng chän tiÕp ®Ó thùc hiÖn. c¬ së. GV: Nguy£n ThÞ Nhung 18 Trêng THCS §¨kRve Gi¸o ¸n Tin häc 6 - Nªn b¾t ®Çu tõ bµi luyÖn tËp ®Çu tiªn. - GV: Híng dÉn HS ®¨ng kÝ tªn ngêi luyÖn tËp. - Khi nhËp tªn chó ý viÕt tiÕng ViÖt kh«ng dÊu. - C¸c møc WPM: + Tõ 5 + Tõ 10 - 20: kh¸. + Tõ 30 trë lªn: rÊt tèt. 10:cha tèt. - Trªn mµn h×nh sÏ hiÓn thÞ c¸c ®¸nh gi¸ vÒ viÖc luyÖn gâ phÝm: Sè kÝ tù ®· gâ, sè kÝ tù gâ sai, WPM ®· ®¹t ®îc cña bµi häc, WPM cÇn ®¹t dîc, tØ lÖ gâ ®óng, thêi gian luyÖn tËp. + Add Top Row: luyÖn tËp c¸c phÝm ë hµng trªn. + Add Bottom Row: luyÖn tËp c¸c phÝm ë hµng díi. + Add Numbers: luyÖn tËp c¸c phÝm ë hµng phÝm sè. + Add Symbol: luyÖn tËp c¸c phÝm kÝ hiÖu. + All Keyboard: luyÖn tËp kÕt hîp toµn bé bµn phÝm. 2. LuyÖn tËp - Khëi ®éng ch¬ng tr×nh Mario. - §¨ng kÝ tªn ngêi ch¬i trong môc Student ®Ó phÇn mÒm sÏ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ sau khi kÕt thóc. - Chän Enter -> Done ®Ó ®ãng cöa sæ. - Chän tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ trong môc WPM. - Chän ngêi dÉn ®êng b»ng c¸ch nh¸y chuét vµo c¸c nh©n vËt minh häa. - Lùa chän c¸c møc luyÖn tËp tõ ®¬n gi¶n ®Õn khã nhÊt. - Gâ phÝm theo c¸c híng dÉn trªn mµn h×nh. - Trªn mµn h×nh sau khi kÕt thóc sÏ hiÖn lªn kÕt qu¶, cã thÓ chän Next ®Ó sang bµi tiÕp theo hoÆc nh¸y Menu ®Ó quay vÒ mµn h×nh chÝnh. - §Ó tho¸t khái ch¬ng tr×nh: + Chän File -> Quit. + NhÊn phÝm Q. 4) Củng cố : - Nh¾c l¹i c¸c néi dung chÝnh ®· häc. - HS thu dän ghÕ vµ m¸y tÝnh. 5) Hướng dẫn về nhà : - LuyÖn tËp gâ bµn phÝm b»ng mêi ngãn. TuÇn .... TiÕt : ..... Ngµy so¹n : .../…/…… Ngµy d¹y : .../…/……. Bài 8: Quan s¸t tr¸i ®Êt vµ c¸c v× sao trong hÖ mÆt trêi I. Mục tiêu : + HS luyÖn tËp c¸c kÜ n¨ng víi chuét vµ bµn phÝm. + HS hiÎu ®îc c¸c hiÖn tîng trong thiªn nhiªn: tr¸i ®Êt, mÆt trêi, c¸c v× sao… + RÌn tư duy s¸ng tạo, tÝnh cẩn thận cho học sinh, từ ®ã gióp cho học sinh yªu thÝch m«n học. II. Chuẩn bị: GV: Nguy£n ThÞ Nhung 19 Trêng THCS §¨kRve Gi¸o ¸n Tin häc 6 + GV: Gi¸o ¸n, t à i liệu tham khảo, phßng m¸y tÝnh ®Ó thùc hµnh. + HS: §å dïng häc tËp, SGK. III. Tiến tr×nh dạy học : 1) Ổn định lớp : 2) Kiểm tra bài cũ : + HS 1: Nªu c¸c thao t¸c sö dông chuét m¸y tÝnh ? - Di chuyÓn chuét: Gi÷ vµ di chuyÓn chuét trªn mét mÆt ph¼ng, c¸c ngãn tay kh«ng nhÊn bÊt cø nót chuét nµo. - Nh¸y chuét: NhÊn nhanh nót tr¸i chuét råi th¶ tay ra. - Nh¸y nót ph¶i chuét: NhÊn nhanh nót ph¶i chuét råi th¶ tay ra. - Nh¸y ®óp chuét: NhÊn nhanh 2 lÇn liªn tiÕp nót tr¸i chuét. - KÐo th¶ chuét: NhÊn vµ gi÷ nót tr¸i chuét, di chuyÓn chuét ®Õn vÞ trÝ mong muèn (vÞ trÝ ®Ých) råi th¶ tay ®Ó kÕt thóc thao t¸c. + HS 2: Khu vùc chÝnh cña bµn phÝm cã mÊy hµng phÝm ? * Gåm 5 hµng phÝm: - Hµng phÝm c¬ së: n»m ë vÞ trÝ thø 3 tõ díi lªn. - Hµng phÝm trªn: n»m phÝa trªn hµng c¬ së. - Hµng phÝm díi: n»m phÝa díi hµng c¬ së. - Hµng phÝm sè: n»m ë vÞ trÝ ®Çu tiªn. - Hµng phÝm chøa phÝm c¸ch: n»m ë vÞ trÝ cuèi cïng. 3) Dạy bài mới : Hoạt động của gi¸o viªn và học sinh * Hoạt động 1 * Ho¹t ®éng 2 1. Giíi thiÖu mµn h×nh chÝnh. - Trong khung chÝnh cña mµn h×nh lµ HÖ mÆt trêi. + MÆt trêi mµu löa ®á n»m ë trung t©m. + C¸c hµnh tinh trong hÖ mÆt trêi n»m trªn c¸c quü ®¹o kh¸c nhau quay xung quanh mÆt trêi. - MÆt tr¨ng chuyÓn ®éng nh mét vÖ tinh quay xung quanh tr¸i ®Êt. - GV: S¾p xÕp HS ngåi theo c¸c vÞ trÝ, 3HS/ 1 m¸y tÝnh. - HS: ngåi theo sù híng dÉn cña GV. Nội dung - TiÕn hµnh khëi ®éng m¸y tÝnh. - GV: Híng dÉn HS c¸ch sö dông c¸c nót lÖnh trong phÇn mÒm. GV: Nguy£n ThÞ Nhung 20
- Xem thêm -