Tài liệu Giáo án tin học lớp 10 chuẩn ktkn_bộ 2

  • Số trang: 122 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 89 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

  Giaùo aùn Tin hoïc 10 Ngày soạn : Tiết : 1 CHƯƠNG I : MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA TIN HỌC Bài 1 : TIN HỌC LÀ MỘT NGÀNH KHOA HỌC I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU : - Bµi nµy nh»m tr×nh bµy vÒ sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña ngµnh khoa häc Tin häc, ®Æc tÝnh vµ vai trß cña m¸y tÝnh khi øng dông c¸c thµnh tùu cña Tin häc, qu¸ tr×nh Tin häc ho¸ toµn diÖn ®ang diÔn ra trong mäi lÜnh vùc ho¹t ®éng cña x· héi loµi ngêi. Qua ®ã HS ý thøc ®îc tÇm quan träng cña m«n häc vµ cã th¸i ®é häc tËp nghiªm tóc. II. CHUẨN BỊ : 1. Chuẩn bị của GV : SGK, SGV, máy tính, phiếu học tập. 2. Chuẩn bị của học sinh : Đọc tài liệu, nghe giảng. III. NỘI DUNG : NOÄI DUNG Baøi 1. Hoaït ñoäng cuûa GV vaø hoïc sinh 1’ TIN HOÏC LAØ MOÄT NGAØNH KHOA HOÏC 1. Söï hình thaønh vaø phaùt trieån cuûa Tin hoïc : Tin häc lµ mét ngµnh khoa häc cã môc tiªu ph¸t triÓn vµ sö dông m¸y tÝnh ®iÖn tö ®Ó nghiªn cøu cÊu tróc, tÝnh chÊt cña th«ng tin, ph¬ng ph¸p thu thËp, lu tr÷, t×m kiÕm, biÕn ®æi, truyÒn th«ng tin vµ øng dông vµo c¸c lÜnh vùc kh¸c nhau cña ®êi sèng x· héi. 2. Ñaëc tính vaø vai troø cuûa MTÑT : 1.Ổn định tổ chức : HS : - Chào thầy cô - Báo cáo sĩ số GV : Nắm được sĩ số học sinh và kiểm tra chuyên cần, tác phong. 1  GV : Phaïm Ngoïc Taây T/g   Giaùo aùn Tin hoïc 10 2. Nội dung và hoạt động : VIẾT BẢNG : Tên bài 1 2.1. Hoạt động 1 :Thuyết trình daãn daét vaán ñeà. GV : Chúng ta nhắc nhiều đến Tin học nhưng nó thực chất là gì thì ta chưa được biết hoặc hiểu biết về nó rất ít. Khi nói đến tin học là nói đến máy tính cùng các dữ liệu trong máy được lưu trữ và xử lý phục vụ cho các mục đích khác nhau trong mỗi lĩnh vực trong đời sống xã hội (như ngành y tế cần lưu trữ về bệnh án của bệnh nhân, thư viện cần lưu trữ về người mượn sách, trả sách..). Vậy tin học là gì ? Trước hết ta xem sự phát triển của tin học trong một vài năm gần đây ? HS : Nghe giảng treân cô sôû chuaån bò baøi ôû nhaø -HS tự nghiên cứu SGK. 2  GV : Phaïm Ngoïc Taây   Giaùo aùn Tin hoïc 10 NOÄI DUNG Hoaït ñoäng cuûa GV vaø hoïc sinh T/g  M¸y tÝnh cã thÓ "lµm viÖc kh«ng mÖt 2.2. Hoaït ñoäng 2 :Hoïc sinh töï tìm kieám ví duï. mái" trong suèt 24/24 giê. GV : Maùy vi tính xuaát hieän khaép nôi, nhöõng  Tèc ®é xö lÝ th«ng tin cña m¸y tÝnh ñaëc tính öu vieät sau khieán maùy tính trôû thaønh rÊt nhanh vµ ngµy cµng ®îc n©ng cao. ChØ trong vßng s¸u m¬i n¨m, tèc ®é coâng cuï lao ñoäng khoâng theå thieáu ñöôïc cuûa cña m¸y tÝnh ®· t¨ng lªn hµng triÖu con ngöôøi. Em haõy neâu? lÇn. HS : Traû lôøi  M¸y tÝnh lµ mét thiÕt bÞ tÝnh to¸n cã ®é chÝnh x¸c cao.  M¸y tÝnh cã thÓ lu tr÷ mét lîng lín th«ng tin trong mét kh«ng gian rÊt h¹n chÕ.  Gi¸ thµnh m¸y tÝnh ngµy cµng h¹ nhê nh÷ng tiÕn bé vît bËc cña kÜ thuËt.  M¸y tÝnh ngµy cµng gän nhÑ vµ tiÖn dông.  C¸c m¸y tÝnh cã thÓ liªn kÕt víi nhau thµnh mét m¹ng vµ c¸c m¹ng m¸y tÝnh t¹o ra kh¶ n¨ng thu thËp vµ xö lÝ th«ng tin tèt h¬n. 3. Thuaät ngöõ tin hoïc : (Informatics) (SGK) GV : (Daãn daét vaán ñeà) Treân theá giôùi coù nhieàu ñònh nghóa khaùc nhau veà Tin hoïc. Söï khaùc nhau chæ ôû phaïm vi lónh vöïc ñöôïc coi laø tin hoïc coøn veà noäi thì thoáng nhaát. IV. CUÛNG COÁ : - Heä thoáng laïi kieán thöùc : söï hình thaønh vaø phaùt trieån cuûa Tin hoïc, ñaëc tính vaø vai troø cuûa MTÑT, Ngaønh tin hoïc. - Phaùt phieáu hoïc taäp chuaån bò cho baøi Thoâng tin vaø döõ lieäu. - Laøm baøi taäp. 3  GV : Phaïm Ngoïc Taây   Giaùo aùn Tin hoïc 10 Ngày soạn : Tiết : 2,3 Bài 2 : THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU : Bµi nµy giíi thiÖu c¸c kh¸i niÖm th«ng tin, lîng th«ng tin, c¸c d¹ng th«ng tin, m· ho¸ th«ng tin vµ d÷ liÖu. Qua ®ã, tiÕp tôc giíi thiÖu vÒ c¸c kiÕn thøc cña bµi tríc, HS h×nh dung râ h¬n vÒ ho¹t ®éng cña m¸y tÝnh lµ ®Ó lu tr÷, xö lÝ th«ng tin mét c¸ch hiÖu qu¶. - Kiến thức: + Biết khái niệm thông tin, lượng thông tin, các dạng thông tin, mã hoá thông tin cho máy tính + Biết các dạng biểu diễn thông tin trong máy tính + Hiểu đơn vị đo thông tin là Bit và các đơn vị bội của bit + Biết các hệ đếm cơ số 2, 16 trong biểu diễn thông tin - Kỹ năng: Bước đầu mã hoá được thông tin đơn giản thành mã bit - Thái độ: HS nhận thức được tầm quan trọng của bài học trong kiến thức chương 1 và những yêu cầu về đoạ đức trong xã hội tin học hoá. II. CHUẨN BỊ : 1. Chuẩn bị của GV : SGK, SGV, máy tính, phiếu học tập. 2. Chuẩn bị của học sinh : Đọc tài liệu, nghe giảng, thảo luận, trả lời câu hỏi của giáo viên, làm phiếu học tập. III. NỘI DUNG : NOÄI DUNG 1. Khaùi nieäm thoâng tin vaø döõ lieäu *Thoâng tin : Thoâng tin cuûa moät thöïc theå laø nhöõng hieåu bieát coù theå coù ñöôïc veà thöïc theå ñoù. * Döõ lieäu : Laø thoâng tin ñaõ ñöôïc ñöa vaøo maùy tính 2. Ñôn vò ño thoâng tin : Hoaït ñoäng cuûa GV vaø hoïc sinh T/g Hoaït ñoäng 1 :-Muïc tieâu hoaït ñoäng : GV :Thuyeát trình, giaûng giaûi HS : Treân cô sôû ñaõ nghieân cöùu SGK. GV : (Ñaët vaán ñeà) Trong cuoäc soáng xaõ hoäi, söï hieåu bieát veà moät thöïc theå naøo ñoù caøng nhieàu thì nhöõng suy ñoaùn veà thöïc theå ñoù caøng chính xaùc. Ví duï 1 : Baàu trôøi nhieàu maây ñen baùo hieäu côn moät möa saép ñeán. Ví duï 2 : Bieåu ñoà thoáng keâ saûn phaåm haøng thaùng cuûa phaân xöôûng baùnh keïo, chöùa ñöïng caùc thoâng tin veà naêng suaát lao ñoäng, möùc ñoä thöïc hieän keá hoaïch.. Vaäy ñeå bieát veà moät thöïc theå naøo ñoù ta phaûi coù nhöõng hieåu bieát coù theå coù veà thöïc theå ñoù. Vaäy thoâng tin laø gì ? HS : Traû lôøi caâu hoûi GV : Choát yù vaø ñöa ra khaùi nieäm thoâng tin. Hoaït ñoäng 2 : Ñaët vaán ñeà vaø ñöa ra moät soá ví 4  GV : Phaïm Ngoïc Taây   Giaùo aùn Tin hoïc 10 Bit (vieát taét laø Binary Digital) laø ñôn vò nhoû nhaát ñeå ño löôïng thoâng tin. Kí Ñoïc laø hieäu KB Ki-loâ-bai MB Meâ-ga-bai GB Gi-ga-bai TB Teâ-ra-bai PB Peâ-ta-bai 3. Caùc daïng thoâng tin : -Daïng vaên baûn Ñoä lôùn 1024byte 1024KB 1024MB 1024GB 1024TB -Daïng hình aûnh : ! -Daïng aâm thanh 4. Maõ hoùa thoâng tin trong maùy tính : - Thoâng tin muoán xöû lyù ñöôïc caàn chuyeån hoùa, bieán ñoåi thoâng tin thaønh moät daõy bít. Caùch laøm nhö vaäy goïi laø maõ hoùa thoâng tin. 5. Bieåu dieãn thoâng tin trong maùy tính : duï veà ñôn vò ñeå hoïc sinh tìm keát quaû. GV : Nhöõng thoâng tin ñeå nhaän bieát con ngöôøi coù ñöôïc nhôø quan saùt. Nhöng maùy tính coù ñöôïc laø nhôø ñaâu? Ñoù laø nhôø thoâng tin ñöôïc ñöa vaøo maùy tính. Baèng caùch naøo? HS : Traû lôøi caâu hoûi. Xong cuøng caùc baïn ghi baøi. Hoaït ñoäng 3 : Chuyeån vaán ñeà hoïc sinh ruùt ra keát luaän caùc daïng thoâng tin. GV : Muoán maùy tính nhaän bieát ñöôïc moät söï vaät naùo ñoù ta caàn cung caáp cho noù ñaày ñuû thoâng tin veà ñoái töôïng naøy. Coù nhöõng thoâng tin luoân ôû trong hai traïng thaùi ñuùng vaø sai. Ví duï : tung nhaãu nhieân ñoàng xu hai maët thì khaû naêng xuaát hieän cuûa moãi maët laø nhö nhau. Do vaäy ngöôøi ta nghó ra ñôn vò bit ñeå bieåu dieãn thoâng tin trong maùy tính. Ngöôøi ta duøng hai con soá 0 vaø 1 trong heä nhò phaân (baøi ñoïc theâm) vôùi khaû naêng söû duïng con soá ñoù laø nhö nhau ñeå qui öôùc. HS : Cho ví duï 1 : (nam-nöõ : 1-0) Ví duï 2 : boùng ñeøn saùng (1), toái (0) Hoaït ñoäng 4: Heä thoáng laïi caùc hoaït ñoäng vaø ñöa keát luaän ñeå giaûi quyeát. GV : Neáu taùm boùng ñeøn coù boùng 2,3,5 saùng coøn laïi toái thì em bieåu dieãn nhö theá naøo ? HS : Ñöùng taïi choã traû lôøi caâu hoûi GV : Ñeå löu tröõ daõy bít treân ngoaøi ñôn vò bit ngöôøi ta duøng ñôn vò ño thoâng tin laø byte GV : Thoâng tin cuõng ñöôïc chia thaønh nhieàu loaïi nhö sau : -…. Caàn laøm roõ : Tuy nhieàu daïng khaùc nhau nhöng ñeàu ñöôïc löu tröõ vaø xöû lí trong maùy tính chæ ôû moät daïng chung – maõ nhò phaân. (baøi ñoïc theâm) GV : 5  GV : Phaïm Ngoïc Taây   Giaùo aùn Tin hoïc 10 a) Kiểu xâu: Hoạt động 5: Dùng 1 byte để ghi nhận độ dài xâu GV: có nhiều dạng dữ liệu khác nhau. Em (số lượng ký tự) và các byte tiếp theo, nào có thể cho ví dụ mỗi byte ghi một ký tự từ trái sang phải. HS: trả lời GV: Theo SGK chúng ta chỉ đề cập đến 2 kiểu là xâu và số. Ví dụ: xâu AB = 00000010 01000001 01000010 độ dài A B b) Kiểu số: GV: Em nào cho cả lớp biết: * Hệ đếm và các hệ đếm dùng trong tin học - Hệ đếm La mã dùng các ký hiệu nào? - Hệ đếm được hiểu là tập các ký hiệu và qui tắc sử dụng tập ký hiệu đó để biểu diễn và xác định giá trị số. HS: trả lời - Hệ thập phân dùng các ký hiệu nào? VD: Hệ đếm La Mã: không phụ thuộc vị trí, dùng các chữ cái: I, V, X, L, C, D, M (1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000) N = dnbn + dn-1bn-1 + ...+ d0b0 + d-1b-1 +...+ d-mb-mGV: ? Số 102 trong hệ thập phân được tính như thế nào: HS: 1*102 + 0*101 + 1*100 = 100 Số N trong hệ đếm cơ số bất kỳ có biểu diễn là: N = dn dn-1 dn-2 ... d1d0, d-1, d-2, ... dm Phần nguyên Phần phân (lẻ) Giá trị của N được tính theo công thức: Ở đây di thỏa điều kiện 0 di trong ®ã "+" lµ m· thao t¸c, , lµ ®Þa chØ n¬i lu tr÷ t¬ng øng cña a, b vµ kÕt qu¶ thao t¸c "+". 16  GV : Phaïm Ngoïc Taây T/g   Giaùo aùn Tin hoïc 10 GV : Nguyªn lÝ trªn do nhµ to¸n häc ngêi MÜ gèc Hung-ga-ri Ph«n N«i-man (J. Von Neumann) ph¸t biÓu khi tham gia thiÕt kÕ mét trong c¸c m¸y tÝnh ®iÖn tö ®Çu tiªn nªn ngêi ta lÊy tªn «ng ®Æt tªn cho nguyªn lÝ. Cho ®Õn nay, tuy c¸c ®Æc tÝnh cña m¸y tÝnh thay ®æi nhanh chãng vµ u viÖt h¬n nhiÒu nhng s¬ ®å cÊu tróc chÝnh vµ nguyªn lÝ ho¹t ®éng cña chóng vÒ c¨n b¶n vÉn dùa trªn nguyªn lÝ Ph«n N«i-man . J. Von Neumann (1903 – 1957) HiÖn nay, t¹i mét sè phßng thÝ nghiÖm ë mét sè níc nh Mü, NhËt B¶n,… ®ang thùc hiÖn mét vµi dù ¸n nghiªn cøu m« h×nh m¸y tÝnh kh«ng dùa trªn nguyªn lÝ Ph«n N«i-man. Tuy cßn ë giai ®o¹n thö nghiÖm nhng m¸y tÝnh lîng tö, m¸y tÝnh sinh häc ®· cho mét sè kÕt qu¶ kh¶ quan. IV. CUÛNG COÁ : 1) GV nêu trọng tâm của bài: Nguyªn lÝ J. Von Neumann lµ tæng thÓ cña bèn nguyªn lÝ nhng ®îc tr×nh bµy riªng lÎ tõng nguyªn lÝ thµnh phÇn ë c¸c phÇn thÝch hîp vµ cuèi cïng tæng kÕt l¹i ë cuèi bµi. §©y lµ c¸c kiÕn thøc rÊt quan träng, h×nh thµnh kiÕn thøc cho HS biÕt vµ hiÓu thªm, têng minh h¬n phÇn giíi thiÖu vÒ kh¸i niÖm hÖ thèng tin häc ®îc ®a ra ë ®Çu §. §©y chÝnh lµ m¹ch kiÕn thøc chñ ®¹o cÇn chuyÓn t¶i cña c¸c môc §1, §2, §3. Cã thÓ t¹o b¶ng ch÷ to, c¾t d¸n ¶nh J. Von Neumann cïng víi néi dung nguyªn lÝ cña «ng treo ë phßng thùc hµnh ®Ó t¹o høng thó vµ lµm cho HS dÔ ghi nhí néi dung nguyªn lÝ. 2) Nhắc lại kieán thöùc 3) Chuẩn bị bài tập và thực hành ở tiết sau 4) Giaùo vieân phaùt phieáu hoïc taäp veà nhaø laøm Ngày soạn : Tiết : 8+9 17  GV : Phaïm Ngoïc Taây   Giaùo aùn Tin hoïc 10 Baøi taäp thöïc haønh : LAØM QUEN VÔÙI MAÙY TÍNH I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :  Quan s¸t vµ nhËn biÕt ®îc c¸c bé phËn chÝnh cña m¸y tÝnh vµ mét sè thiÕt bÞ kh¸c nh m¸y in, bµn phÝm, chuét, ®Üa, æ ®Üa, cæng USB,...  Lµm quen vµ tËp mét sè thao t¸c sö dông bµn phÝm,chuét;  NhËn thøc ®îc m¸y tÝnh ®îc thiÕt kÕ rÊt th©n thiÖn víi con ngêi. II. CHUẨN BỊ : 1. Chuẩn bị của GV : SGK, SGV, baøi taäp. Maùy tính 2. Chuẩn bị của học sinh : chuaån bò baøi taäp taïi nhaø . III. NỘI DUNG : NOÄI DUNG Hoaït ñoäng cuûa GV vaø hoïc sinh HS : baùo caùo chuyeân caàn GV : T¹i phßng m¸y, th«ng qua sù giíi thiÖu vµ híng dÉn cña gi¸o viªn, häc sinh quan s¸t vµ nhËn biÕt:  C¸c bé phËn cña m¸y tÝnh vµ mét sè 1. Laøm quen vôùi maùy tính : thiÕt bÞ kh¸c nh: æ ®Üa, bµn phÝm, mµn h×nh, m¸y in, nguån ®iÖn, c¸p nèi, cæng a) Caùch khôûi ñoäng : USB,... b) Sö dông bµn phÝm  C¸ch bËt/t¾t mét sè thiÕt bÞ nh m¸y  Ph©n biÖt c¸c nhãm phÝm. tÝnh, mµn h×nh, m¸y in,...  Ph©n biÖt viÖc gâ mét phÝm vµ gâ tæ hîp  C¸ch khëi ®éng m¸y. phÝm b»ng c¸ch nhÊn gi÷.  Gâ mét dßng kÝ tù tuú chän. c) Sö dông chuét  Di chuyÓn chuét: Thay ®æi vÞ trÝ cña chuét trªn mÆt ph¼ng.  Nh¸y chuét: NhÊn nót tr¸i chuét råi th¶ ngãn tay.  Nh¸y ®óp chuét: Nh¸y chuét nhanh hai lÇn liªn tiÕp.  KÐo th¶ chuét: NhÊn vµ gi÷ nót tr¸i cña chuét, di chuyÓn con trá chuét ®Õn vÞ trÝ cÇn thiÕt th× th¶ ngãn tay nhÊn gi÷ chuét. 18  GV : Phaïm Ngoïc Taây T/g   Giaùo aùn Tin hoïc 10 NOÄI DUNG Hoaït ñoäng cuûa GV vaø hoïc sinh C¸c thuËt ng÷ chÝnh HÖ thèng tin häc; Ch¬ng tr×nh; LÖnh; CPU; ROM; RAM; §Üa cøng; §Üa mÒm; §Üa CD; ThiÕt bÞ nhí Flash; Bµn phÝm; Chuét; Mµn h×nh; M¸y in; ¤ nhí; §Þa chØ; Nguyªn lÝ Ph«n N«i-man. 2.. Baøi taäp : 1. 2. 3. 4. 5. 6. Mét m¸y tÝnh cha cã phÇn mÒm cã thÓ ho¹t ®éng ®îc kh«ng? V× sao? H·y giíi thiÖu vµ vÏ s¬ ®å cÊu tróc tæng qu¸t cña m¸y tÝnh. H·y tr×nh bµy chøc n¨ng tõng bé phËn: CPU, bé nhí trong, bé nhí ngoµi, thiÕt bÞ vµo, thiÕt bÞ ra. Em biÕt g× vÒ c¸c kh¸i niÖm: LÖnh, ch¬ng tr×nh, tõ m¸y? Em cã biÕt thiÕt bÞ nµo võa lµ thiÕt bÞ vµo võa lµ thiÕt bÞ ra kh«ng? H·y tr×nh bµy hiÓu biÕt cña em vÒ nguyªn lÝ Ph«n N«i-man. 3. Baøi taäp laøm theâm : HS : Traû lôøi caâu 1 GV höôùng daãn ñeå HS : Traû lôøi caâu 2 GV : Nhaéc laïi caùc chöùc naêng vaø hoïc sinh traû lôøi treân cô sôû chuaån bò baøi taäp. HS : Trình baøy nguyeân lí Ph«n N«i-man. Câu 1 : Thiết bị nào sau đây không thuộc nhóm thiết bị ra : a. Màn hình b. Máy quét c. Máy in d. Máy chiếu Caâu 2 : Chức năng nào dưới đây không phải là chức năng của máy tính điện tử? a. Nhận thông tin b. Xử lý thông tin c. Lưu trữ thông tin vào các bộ nhớ ngoài d. Đưa thông tin ra màn hình, máy in và các thiết bị ngoại vi khác e. Nhận biết được mọi thông tin. IV. CUÛNG COÁ : 1) GV nhaéc nhôû hoïc sinh : Thoaùt maùy caån thaän theo trình töï coù GV höôùng daãn, ñoùng taát caû caùc phaàn meàm ñaõ môû, khoâng ñöôïc töï ñoäng ruùt ñieän. 2) Nhắc lại kieán thöùc 3) Chuẩn bị bài tiết sau 19  GV : Phaïm Ngoïc Taây T/g   Giaùo aùn Tin hoïc 10 Ngày soạn : Tiết : 10+11 BAØI TOAÙN VAØ THUAÄT TOAÙN Baøi 4 : I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU : * Kieán thöùc : -Cho HS thÊy ®îc thuËt to¸n lµ mét néi dung rÊt quan träng. - Cung cÊp cho HS mét sè thuËt to¸n rÊt th«ng dông, hay dïng kh«ng nh÷ng trong Tin häc mµ c¶ trong nhiÒu lÜnh vùc kh¸c, trong cuéc sèng hµng ngµy. * Kyõ naêng : - Th«ng qua thuËt to¸n ®Ó rÌn luyÖn t duy cho HS. - ViÖc hiÓu biÕt tèt c¸c thuËt to¸n sÏ h×nh thµnh dÇn cho HS mét sè t duy quan träng vÒ: c¸ch dïng biÕn; c¸ch khëi t¹o gi¸ trÞ biÕn; c¸ch ®Ó dïng Ýt c¸c phÐp to¸n; kÜ thuËt x©y dùng thuËt to¸n b»ng duyÖt toµn bé; chia ®Ó trÞ,… - Kh«ng chØ gióp Ých cho HS tiÕp tôc häc Tin häc vÒ sau mµ quan träng h¬n lµ gãp phÇn ph¸t triÓn trÝ tuÖ, kh¶ n¨ng t duy ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò cho HS trong häc tËp còng nh trong c«ng viÖc phôc vô x· héi. II. CHUẨN BỊ : 1. Chuẩn bị của GV : SGK, SGV, baøi taäp. Maùy tính 2. Chuẩn bị của học sinh : chuaån bò baøi taäp taïi nhaø, phieáu hoïc taäp. III. NỘI DUNG : NOÄI DUNG Hoaït ñoäng cuûa GV vaø hoïc sinh HS : Chaøo thaày coâ-Baùo caùo só soá GV : Naém só soá vaø oån ñònh lôùp. 1. Kh¸i niÖm bµi to¸n GV : (Thuyeát trình daãn daét vaán ñeà) Trong ph¹m vi Tin häc, ta cã thÓ quan niÖm bµi to¸n lµ viÖc nµo ®ã ta muèn m¸y tÝnh thùc hiÖn. Nh÷ng viÖc nh ®a mét dßng ch÷ ra mµn h×nh, gi¶i ph¬ng tr×nh bËc hai, qu¶n lÝ c¸n bé cña mét c¬ quan,... lµ nh÷ng vÝ dô vÒ bµi to¸n. Khi dïng m¸y tÝnh gi¶i bµi to¸n, ta cÇn quan t©m ®Õn hai yÕu tè: ®a vµo m¸y th«ng tin g× (Input) vµ cÇn lÊy ra th«ng tin g× (Output). Do ®ã, ®Ó ph¸t biÓu mét bµi to¸n, ta cÇn ph¶i tr×nh bµy râ Input vµ Output cña bµi to¸n ®ã vµ mèi quan hÖ gi÷a Input vµ Output. GV : VÝ dô 1. Bµi to¸n t×m íc chung lín nhÊt cña hai sè nguyªn d¬ng HS : xaùc ñònh döõ lieäu vaø vaø ra 20  GV : Phaïm Ngoïc Taây T/g
- Xem thêm -

Xemtailieu.com là thư viện tài liệu trực tuyến, nơi chia sẽ trao đổi tài liệu như luận văn đồ án, sách, giáo trình, đề thi, truyện đọc.v.v.. Với kho tài liệu khủng lên đến hàng triệu tài liệu tại Xemtailieu.com hy vọng đáp ứng được nhu cầu của các thành viên.