Tài liệu Giáo án tin học lớp 10 chuẩn ktkn_bộ 17

  • Số trang: 90 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 44 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Ngaøy soaïn: 8/ 8/ 2013 Chöông I: MOÄT SOÁ KHAÙI NIEÄM CÔ BAÛN CUÛA TIN HOÏC Tuaàn 01 Baøøi 1: TIN HOÏC LAØ MOÄT NGAØNH KHOA HOÏC Tieát PPCT 1 I. MUÏC TIEÂU: Kieán thöùc: – Bieát tin hoïc laø moät ngaønh khoa hoïc: coù ñoái töôïng, noäi dung vaø ph.phaùp nghieân cöùu rieâng. – Bieát maùy tính vöøa laø ñoái töôïng nghieân cöùu, vöøa laø coâng cuï. – Bieát ñöôïc söï phaùt trieån maïnh meõ cuûa tin hoïc do nhu caàu cuûa xaõ hoäi . – Bieát caùc ñaëc tröng öu vieät cuûa maùy tính. – Bieát ñöôïc moät soá öùng duïng cuûa tin hoïc vaø MTÑT trong caùc hoaït ñoäng cuûa ñôøi soáng. Thaùi ñoä: – Taïo tieàn ñeà cho hoïc sinh ham thích hoïc moân Tin hoïc. II. CHUAÅN BÒ: Giaùo vieân: – Giaùo aùn, tranh aûnh – Toå chöùc hoaït ñoäng theo nhoùm. Hoïc sinh: – Saùch giaùo khoa, vôû ghi. – Ñoïc baøi tröôùc. III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: 1. OÅn ñònh toå chöùc: Kieåm tra só soá lôùp. 2. Kieåm tra baøi cuõ: 3. Giaûng baøi môùi: TL 15 Noäi dung Hoaït ñoäng cuûa Giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa Hoïc sinh Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu söï hình thaønh vaø phaùt trieån cuûa Tin hoïc I. Söï hình thaønh vaø phaùt Ñaët vaán ñeà: Caùc em nghe raát nhieàu veà Tin hoïc nhöng noù thöïc trieån cuûa Tin hoïc: chaát laø gì thì ta chöa ñöôïc bieát hoaëc nhöõng hieåu bieát veà noù laø raát ít. Vaäy Tin hoïc coù töø bao giôø, thuoäc ngaønh naøo?  Tin hoïc laø moät ngaønh  Cho caùc nhoùm neâu caùc phaùt  Caùc nhoùm thaûo luaän vaø phaùt khoa hoïc môùi hình thaønh minh tieâu bieåu cuûa nhaân loaïi bieåu: nhöng coù toác ñoä phaùt trieån qua caùc giai ñoaïn phaùt trieån xaõ – löûa –> vaên minh NN – maùy hôi nöôùc –> vaên minh maïnh meõ vaø ñoäng löïc cho hoäi loaøi ngöôøi. söï phaùt trieån ñoù laø do nhu – GV giôùi thieäu tranh aûnh lòch CN caàu khai thaùc taøi nguyeân söû phaùt trieån xaõ hoäi loaøi ngöôøi. – MTÑT –> vaên minh T.Tin thoâng tin cuûa con ngöôøi.  Cho caùc nhoùm thaûo luaän tìm  Caùc nhoùm thaûo luaän vaø phaùt hieåu caùch löu tröõ vaø xöû lí thoâng bieåu: tin töø tröôùc khi coù MTÑT. – khaéc treân ñaù, vieát treân giaáy, … Töø ñoù daãn daét HS bieát ñöôïc do Do nhu caàu khai thaùc thoâng tin. ñaâu maø ngaønh Tin hoïc hình thaønh vaø phaùt trieån?  Tin hoïc daàn hình thaønh  Cho HS thaûo luaän, tìm hieåu: vaø phaùt trieån trôû thaønh moät Hoïc tin hoïc laø hoïc nhöõng vaán 1 ngaønh khoa hoïc ñoäc laäp, ñeà gì? vaø coù gì khaùc bieät so vôùi vôùi noäi dung, muïc tieâu, hoïc nhöõng moân hoïc khaùc? phöông phaùp nghieân cöùu mang ñaëc thuø rieâng. Moät trong nhöõng ñaëc thuø ñoù laø quaù trình nghieân cöùu vaø trieån khai caùc öùng duïng khoâng taùch rôøi vôùi vieäc phaùt trieån vaø söû duïng maùy tính ñieän töû. 20 5  HS ñöa ra yù kieán: – hoïc söû duïng MTÑT – hoïc laäp trình, – …….. Hoaït ñoäng 2: Caùc ñaëc tính vaø vai troø cuûa maùy tính ñieän töû II. Ñaëc tính vaø vai troø cuûa Ñaët vaán ñeà: Tröôùc söï buøng noå thoâng tin hieän nay maùy tính maùy tính ñieän töû:  Moät soá ñaëc tính giuùp ñöôïc coi nhö laø moät coâng cuï maùy tính trôû thaønh coâng khoâng theå thieáu cuûa con ngöôøi. cuï hieän ñaïi vaø khoâng theå Nhö vaäy MTÑT coù nhöõng tính thieáu trong cuoäc soáng cuûa naêng öu vieät nhö theá naøo? chuùng ta: – MT coù theå laøm vieäc 24  Cho caùc nhoùm thaûo luaän tìm  Töøng nhoùm trình baøy yù kieán. giôø/ngaøy maø khoâng meät hieåu nhöõng ñaëc tính cuûa MTÑT maø caùc em ñaõ bieát. moûi. – Toác ñoä xöû lyù thoâng tin GV boå sung. GV minh hoaï caùc ñaëc tính. nhanh, chính xaùc. – MT coù theå löu tröõ moät löôïng thoâng tin lôùn trong moät khoâng gian haïn cheá. – Caùc maùy tính caù nhaân coù theå lieân keát vôùi nhau thaønh moät maïng vaø coù theå chia seû döõ lieäu giöõa caùc maùy vôùi nhau. – Maùy tính ngaøy caøng goïn nheï, tieän duïng vaø phoå bieán.  Vai troø: Ban ñaàu MT ra ñôøi vôùi  Cho HS neâu caùc öùng duïng cuûa  HS thaûo luaän, ñöa ra yù kieán: muïc ñích cho tính toaùn ñôn MTÑT vaøo caùc lónh vöïc khaùc – y teá, giaùo duïc, giao thoâng, … thuaàn, daàn daàn noù khoâng nhau trong ñôøi soáng. ngöøng ñöôïc caûi tieán vaø hoã GV minh hoa, boå sungï theâm. trôï hoaëc thay theá hoaøn toaøn con ngöôøi trong raát nhieàu lónh vöïc khaùc nhau. Hoaït ñoäng 3: Giôùi thieäu thuaät ngöõ Tin hoïc III. Thuaät ngöõ Tin hoïc:  Moät soá thuaät ngöõ Tin hoïc GV gôùi thieäu moät soá thuaät ngöõ HS ñoïc SGK 2 ñöôïc söû duïng laø: – Informatique – Informatics – Computer Science  Khaùi nieäm veà tin hoïc: Tin hoïc laø moät ngaønh khoa hoïc coù muïc tieâu laø phaùt trieån vaø söû duïng maùy tính ñieän töû ñeå nghieân cöùu caáu truùc, tính chaát cuûa thoâng tin, phöông phaùp thu thaäp, löu tröõ, tìm kieám, bieán ñoåi, truyeàn thoâng tin vaø öùng duïng vaøo caùc lónh vöïc khaùc nhau cuûa ñôøi soáng xaõ hoäi. 3 tin hoïc cuûa moät soá nöôùc. Hoaït ñoäng 4: Cuûng coá caùc kieán thöùc ñaõ hoïc  GV nhaán maïnh theâm khaùi nieäm tin hoïc theo caùc khía caïnh: + Vieäc nghieân cöùu coâng ngheä cheá taïo, hoaøn thieän maùy tính cuõng thuoäc lónh vöïc tin hoïc. + Caàn hieåu tin hoïc theo nghóa vöøa söû duïng maùy tính, vöøa phaùt trieån maùy tính chöù khoâng ñôn thuaàn xem maùy tính chæ laø coâng cuï. 4. BAØI TAÄP VEÀ NHAØ: – Baøi 1,2,3,5 SGK – Ñoïc tröôùc baøi "Thoâng tin vaø döõ lieäu". IV. RUÙT KINH NGHIEÄM, BOÅ SUNG: .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... 3 Ngaøy soaïn: 8 / 08/ 2013 Chöông I: MOÄT SOÁ KHAÙI NIEÄM CÔ BAÛN CUÛA TIN HOÏC Tuaàn : 01 Baøøi 2: THOÂNG TIN VAØ DÖÕ LIEÄU (t1) Tieát PPCT: 2 I. MUÏC TIEÂU: Kieán thöùc: – Bieát khaùi nieäm thoâng tin, löôïng TT, caùc daïng TT, maõ hoaù TT cho maùy tính. – Bieát caùc daïng bieåu dieãn thoâng tin trong maùy tính. – Hieåu ñôn vò ño thoâng tin laø bit vaø caùc boäi cuûa bit Kó naêng: – Böôùc ñaàu maõ hoaù ñöôïc thoâng tin ñôn giaûn thaønh daõy bit. – Hoïc sinh hình dung roõ hôn veà caùch nhaän bieát, löu tröõ, xöû lyù thoâng tin cuûa maùy tính. Thaùi ñoä: – Kích thích söï tìm toøi hoïc hoûi tin hoïc nhieàu hôn. II. CHUAÅN BÒ: Giaùo vieân: – Giaùo aùn, caùc tranh aûnh. – Toå chöùc hoaït ñoâïng nhoùm. Hoïc sinh: SGK, vôû ghi. Ñoïc baøi tröôùc. III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: 1. OÅn ñònh toå chöùc: Kieåm tra só soá lôùp. 2. Kieåm tra baøi cuõ: H. Muïc tieâu cuûa ngaønh khoa hoïc tin hoïc laø gì? Ñ. Phaùt trieån vaø söû duïng maùy tính ñieän töû ñeå nghieân cöùu, xöû lí thoâng tin. 3. Baøi môùi TL Noäi dung Hoaït ñoäng cuûa Giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa Hoïc sinh Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu khaùi nieäm thoâng tin vaø döõ lieäu I. Khaùi nieäm thoâng tin vaø Ñaët vaán ñeà: Ñoái töôïng nghieân cöùu cuûa Tin hoïc laø thoâng tin vaø döõ lieäu: 10  Thoâng tin cuûa moät thöïc MTÑT. Vaäy thoâng tin laø gì? noù theå laø nhöõng hieåu bieát coù ñöôïc ñöa vaøo trong maùy tính theå coù ñöôïc veà thöïc theå ñoù. ntn? Ví duï: – Baïn Hoa 16 tuoåi, naëng 50Kg, hoïc gioûi, chaêm  Toå chöùc caùc nhoùm neâu moät  Caùc nhoùm thaûo luaän vaø phaùt bieåu: ngoan, … ñoù laø thoâng tin veà soá ví duï veà thoâng tin. – Nhieät ñoä em beù 400C cho ta Hoa.  Muoán ñöa thoâng tin vaøo trong bieát em beù ñang bò soát.  Döõ lieäu laø thoâng tin ñaõ maùy tính, con ngöôøi phaûi tìm – Nhöõng ñaùm maây ñen treân baàu caùch bieåu dieãn thoâng tin sao trôøi baùo hieäu moät côn möa saép ñöôïc ñöa vaøo maùy tính. cho maùy tính coù theå nhaän bieát ñeán…. vaø xöû lí ñöôïc. Hoaït ñoäng 2: Giôùi thieäu ñôn vò ño thoâng tin Ñaët vaán ñeà: Muoán MT nhaän II. Ñôn vò ño thoâng tin: bieát ñöôïc moät söï vaät naøo ñoù ta 4 20  Ñôn vò cô baûn ñeå ño löôïng thoâng tin laø bit (vieát taét cuûa Binary Digital). Ñoù laø löôïng TT vöøa ñuû ñeå xaùc ñònh chaéc chaén moät söï kieän coù hai traïng thaùi vaø khaû naêng xuaát hieän cuûa 2 traïng thaùi ñoù laø nhö nhau. Trong tin hoïc, thuaät ngöõ bit thöôøng duøng ñeå chæ phaàn nhoû nhaát cuûa boä nhôù maùy tính ñeå löu tröõ moät trong hai kí hieäu laø 0 vaø 1. caàn cung caáp cho noù ñaày ñuû TT veà ñoái töôïng naày. Coù nhöõng TT luoân ôû moät trong 2 traïng thaùi. Do vaäy ngöôøi ta ñaõ nghó ra ñôn vò bit ñeå bieåu dieãn TT trong MT.  Cho HS neâu 1 soá VD veà caùc  HS thaûo luaän, ñöa ra keát quaû: thoâng tin chæ xuaát hieän vôùi 1 – coâng taéc boùng ñeøn trong 2 traïng thaùi. – giôùi tính con ngöôøi  Höôùng daãn HS bieåu dieãn  Caùc nhoùm töï ñöa ra traïng thaùi traïng thaùi daõy 8 boùng ñeøn baèng daõy boùng ñeøn vaø daõy bit töông daõy bit, vôùi qui öôùc: S=1, T=0. öùng.  Ngoaøi ra, ngöôøi ta coøn – 1B (Byte) = 8 bit duøng caùc ñôn vò cô baûn – 1KB (kilo byte) = 1024 B – 1MB = 1024 KB khaùc ñeå ño thoâng tin: – 1GB = 1024 MB – 1TB = 1024 GB – 1PB = 1024 TB Hoaït ñoäng 3: Giôùi thieäu caùc daïng thoâng tin III. Caùc daïng thoâng tin:  Coù theå phaân loaïi TT  Cho caùc nhoùm neâu VD veà caùc  Caùc nhoùm döïa vaøo SGK vaø töï 8 thaønh loaïi soá (soá nguyeân, daïng thoâng tin. Moãi nhoùm tìm 1 tìm theâm nhöõng VD khaùc. soá thöïc, …) vaø phi soá (vaên daïng. baûn, hình aûnh, …). GV minh hoaï theâm 1 soá tranh  Moät soá daïng TT phi soá: – Daïng vaên baûn: baùo chí, aûnh. saùch, vôû … – Daïng hình aûnh: böùc tranh veõ, aûnh chuïp, baêng hình, … – Daïng aâm thanh: tieáng noùi, tieáng chim hoùt, … Hoaït ñoäng 4: Cuûng coá caùc kieán thöùc ñaõ hoïc – Trong töông lai, maùy tính  GV höôùng daãn HS thaáy ñöôïc 5 coù khaû naêng xöû lí caùc daïng höôùng phaùt trieån cuûa tin hoïc. thoâng tin môùi khaùc. – Tuy TT coù nhieàu daïng khaùc nhau, nhöng ñeàu ñöôïc löu tröõ vaø xöû lí trong maùy tính chæ ôû moät daïng chung – maõ nhò phaân. 4. BAØI TAÄP VEÀ NHAØ: – Baøi 1, 2 SGK – Cho moät vaøi ví duï veà thoâng tin. Cho bieát daïng cuûa thoâng tin ñoù? – Ñoïc tieáp baøi "Thoâng tin vaø döõ lieäu" IV. RUÙT KINH NGHIEÄM, BOÅ SUNG: 5 .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... Ngaøy soaïn: 16/08/2013 Chöông I: MOÄT SOÁ KHAÙI NIEÄM CÔ BAÛN CUÛA TIN HOÏC Tuaàn: 02 Baøøi 2: THOÂNG TIN VAØ DÖÕ LIEÄU (t2) Tieát PPCT: 3 I. MUÏC TIEÂU: Kieán thöùc: – Bieát maõ hoaù thoâng tin cho maùy tính. – Bieát caùc daïng bieåu dieãn thoâng tin trong maùy tính. – Bieát caùc heä ñeám cô soá 2, 16 trong bieåu dieãn thoâng tin. Kó naêng: – Böôùc ñaàu bieát maõ hoaù thoâng tin ñôn giaûn thaønh daõy bit. Thaùi ñoä: – Kích thích söï tìm toøi hoïc hoûi cuûa hoïc sinh. II. CHUAÅN BÒ: Giaùo vieân: – Giaùo aùn, baûng maõ ASCII. – Toå chöùc hoaït ñoäng nhoùm. Hoïc sinh: SGK, vôû ghi. Ñoïc baøi tröôùc. III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: 1. OÅn ñònh toå chöùc: Kieåm tra só soá lôùp. 2. Kieåm tra baøi cuõ: H. Neâu caùc daïng thoâng tin. Cho ví duï. Ñ. Daïng soá, vaên baûn, aâm thanh, hình aûnh, … 3. Baøi môùi TL 10 Noäi dung Hoaït ñoäng cuûa Giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa Hoïc sinh Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu theá naøo laø Maõ hoaù thoâng tin trong maùy tính IV. Maõ hoaù thoâng tin Ñaët vaán ñeà: TT laø moät khaùi nieäm tröøu töôïng maø maùy tính trong maùy tính:  Muoán maùy tính xöû lyù khoâng theå xöû lyù tröïc tieáp, noù ñöôïc, thoâng tin phaûi ñöôïc phaûi ñöôïc chuyeån ñoåi thaønh caùc bieán ñoåi thaønh moät daõy bit. kí hieäu maø MT coù theå hieåu vaø Caùch bieán ñoåi nhö vaäy goïi xöû lyù. Vieäc chuyeån ñoåi ñoù goïi laø moät caùch maõ hoaù thoâng laø maõ hoaù thoâng tin. tin.  Ñeå maõ hoaù TT daïng vaên  GV giôùi thieäu baûng maõ ASCII baûn duøng baûng maõ ASCII vaø höôùng daãn maõ hoaù moät vaøi goàm 256 kí töï ñöôïc ñaùnh thoâng tin ñôn giaûn. soá töø 0.. 255, soá hieäu naøy + Daõy boùng ñeøn: TSSTSTTS –> 01101001. ñöôïc goïi laø maõ ASCII thaäp phaân cuûa kí töï. Neáu duøng + Ví duï: Kí töï A daõy 8 bit ñeå bieåu dieãn thì – Maõ thaäp phaân: 65 – Maõ nhò phaân laø: 01000001 . 6 25 goïi laø maõ ASCII nhò phaân cuûa kí töï.  Cho caùc nhoùm thaûo luaän tìm  Caùc nhoùm tra baûng maõ ASCII maõ thaäp phaân vaø nhò phaân cuûa vaø ñöa ra keát quaû. moät soá kí töï . Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu caùch bieåu dieãn thoâng tin trong maùy tính. V. Bieåu dieãn thoâng tin trong maùy tính: 1. Thoâng tin loaïi soá: a) Heä ñeám: Laø taäp hôïp caùc kí hieäu vaø qui taéc söû duïng taäp kí hieäu ñoù ñeå bieåu dieãn vaø xaùc ñònh giaù trò caùc soá. – Coù heä ñeám phuï thuoäc vò trí vaø heä ñeám khoâng phuï thuoäc vò trí.  Heä ñeám La Maõ: Kí hieäu: I = 1, V = 5,  Cho HS vieát 1 soá döôùi daïng  Caùc nhoùm neâu moät soá ví duï. X = 10, L = 50, C = 100, soá La Maõ. XXX = 30, XXXV = 35 D = 500, M = 1000. MMVI = 2006  Heä thaäp phaân: Kí hieäu: 0, 1, 2, …, 9. – Giaù trò cuûa moãi chöõ soá phuï thuoäc vaøo vò trí cuûa noù trong bieåu dieãn. Qui taéc: Moãi ñôn vò ôû 1 haøng baát kì coù giaù trò baèng 10 ñôn vò cuûa haøng keá caän ôû beân phaûi. b) Caùc heä ñeám thöôøng duøng trong Tin hoïc: – Heä nhò phaân: (cô soá 2) chæ duøng 2 kí hieäu laø chöõ soá 0 vaø 1. Ví duï: 10112 = 1.23 + 0.22 + 1.21 + 1.20 = 1110. – Heä 16: (heä Hexa ): söû duïng caùc kí hieäu: 0, 1, …, 9, A, B, C, D, E, F trong ñoù A, B, C, D, E, F coù caùc giaù trò töông öùng laø 10, 11, 12, 13, 14, 15 trong heä thaäp phaân. Ví duï: 2AC16 = 2.162 + 10.161 + 12.160 = 684 c) Bieåu dieãn soá nguyeân:  Höôùng daãn HS nhaän xeùt ñaëc ñieåm 2 heä ñeám. Ví duï: 355 (chöõ soá 5 haøng ñôn vò chæ 5 ñôn vò, trong khi ñoù chöõ soá 5 ôû haøng chuïc chæ 50 ñôn vò).  Heä ñeám La maõ: khoâng phuï thuoäc vò trí. Heä ñeám thaäp phaân: phuï thuoäc vò trí.  Coù nhieàu heä ñeám khaùc nhau neân muoán phaân bieät soá ñöôïc bieåu dieãn ôû heä ñeám naøo ngöôøi ta vieát cô soá laøm chæ soá döôùi cuûa soá ñoù.  GV giôùi thieäu moät soá heä ñeám vaø höôùng daãn caùch chuyeån ñoåi giöõa caùc heä ñeám. Thaäp phaân <–> nhò phaân <–>  Caùc nhoùm thöïc haønh chuyeån ñoåi giöõa caùc heä ñeám. heä 16 ? Haõy bieåu dieãn caùc soá sau sang heä thaäp phaân: 1001112, Bieåu dieãn soá nguyeân vôùi 4BA16. 1 Byte nhö sau: 7 6 5 4 3 2 1 0 7 caùc bit cao caùc bit thaáp – Bit 7 (bit daáu) duøng ñeå xaùc ñònh soá nguyeân ñoù laø aâm hay döông. Qui öôùc: 1 daáu aâm, 0 daáu döông. 2. Thoâng tin loaïi phi soá: – Vaên baûn. – Caùc daïng khaùc: (hình aûnh, aâm thanh …) 5  Tuyø vaøo ñoä lôùn cuûa soá nguyeân maø ngöôøi ta coù theå laáy 1 byte, 2 byte hay 4 byte ñeå bieåu dieãn. Trong phaïm vi baøi naøy ta chæ ñi xeùt soá nguyeân vôùi 1byte.  Ñeå xöû lí thoâng tin loaïi phi soá cuõng phaûi maõ hoaù chuùng thaønh caùc daõy bit.  Nguyeân lyù maõ hoaù nhò phaân: Thoâng tin coù nhieàu daïng khaùc nhau nhö soá, vaên baûn, hình aûnh, aâm thanh … Khi ñöa vaøo maùy tính, chuùng ñeàu ñöôïc bieán ñoåi thaønh daïng chung – daõy bit. Daõy bit ñoù laø maõ nhò phaân cuûa thoâng tin maø noù bieåu dieãn. Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá caùc kieán thöùc ñaõ hoïc  GV cho HS nhaéc laïi:  HS nhaéc laïi – Caùch bieåu dieãn thoâng tin trong maùy tính. – Caùch chuyeån ñoåi giöõa caùc heä ñeám: Heä nhò phaân, heä thaäp phaân, hexa 4. BAØI TAÄP VEÀ NHAØ: – Baøi 2, 3, 4, 5 SGK. IV. RUÙT KINH NGHIEÄM, BOÅ SUNG: .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... 8 Ngaøy soaïn: 16/08/2013 Tuaàn : 02 Tieát PPCT: 4 Chöông I: MOÄT SOÁ KHAÙI NIEÄM CÔ BAÛN CUÛA TIN HOÏC BAØI TAÄP VAØ THÖÏC HAØNH 1 LAØM QUEN VÔÙI THOÂNG TIN VAØ MAÕ HOAÙ THOÂNG TIN I. MUÏC TIEÂU: Kieán thöùc: – Cuûng coá hieåu bieát ban ñaàu veà tin hoïc, maùy tính. – Söû duïng boä maõ ASCII ñeå maõ hoaù xaâu kí töï, soá nguyeân. Kó naêng: – Bieát maõ hoaù nhöõng thoâng tin ñôn giaûn thaønh daõy bit. – Vieát ñöôïc soá thöïc döôùi daïng daáu phaûy ñoäng. Thaùi ñoä: – Reøn luyeän thaùi ñoä laøm vieäc nghieâm tuùc. II. CHUAÅN BÒ: Giaùo vieân: – Giaùo aùn, baûng maõ ASCII – Toå chöùc hoaït ñoäng nhoùm. Hoïc sinh: Saùch giaùo khoa, vôû ghi. Laøm baøi taäp. III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: 1. OÅn ñònh toå chöùc: Kieåm tra só soá lôùp. 2. Kieåm tra baøi cuõ: H. Neâu nguyeân lyù maõ hoaù nhò phaân? Ñ. Thoâng tin khi ñöa vaøo maùy tính phaûi ñöôïc bieán ñoåi thaønh maõ nhò phaân. 3. Baøi môùi TL Noäi dung Hoaït ñoäng cuûa Giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa Hoïc sinh Hoaït ñoäng 1: Cuûng coá khaùi nieäm thoâng tin vaø maùy tính 1. Haõy choïn nhöõng khaúng ñònh ñuùng trong caùc  Chia caùc nhoùm thaûo luaän vaø  Ñaïi dieän traû lôøi khaúng ñònh sau : goïi HS baát kì trong nhoùm traû 10 a. Maùy tính coù theå lôøi. 1. Traû lôøi: c, d. thay theá hoaøn toaøn cho con ngöôøi trong lónh vöïc tính toaùn. b. Hoïc tin hoïc laø hoïc söû duïng maùy tính. c. Maùy tính laø saûn phaåm trí tueä cuûa con ngöôøi. d. Moät ngöôøi phaùt trieån toaøn dieän trong xaõ hoäi hieän ñaïi khoâng theå thieáu hieåu bieát veà tin hoïc.  GV nhaán maïnh : 2. Traû lôøi: b. 9 15 2. Trong caùc ñaúng thöùc sau + chính xaùc: 1 KB = 210 B ñaây, nhöõng ñaúng thöùc naøo + nhöng ñoâi khi ngöôøi ta laáy: 1 KB = 1000 B laø ñuùng? a. 1KB = 1000 byte b. 1KB = 1024 byte c. 1MB = 1000000 byte 3. Coù 10 hsinh xeáp haøng  GV cho HS thay ñoåi qui öôùc 3. Qui öôùc: Nam:0, nöõ:1 ngang ñeå chuïp aûnh. Em Nam / Nöõ, töø ñoù thay ñoåi daõy Ta coù daõy bit: 1001101011 haõy duøng 10 bit ñeå bieåu bit dieãn thoâng tin cho bieát moãi vò trí trong haøng laø baïn  Goïi HS baát kì trong moãi  HS traû lôøi nam hay baïn nöõ. 4. Haõy neâu moät vaøi ví duï nhoùm cho VD, caû lôùp nhaän xeùt. veà thoâng tin. Vôùi moãi thoâng tin ñoù haõy cho bieát daïng cuûa noù. Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn söû duïng baûng maõ ASCII ñeå maõ hoaù vaø giaûi maõ 1. Chuyeån caùc xaâu kí töï  Höôùng daãn xem phuï luïc cuoái  HS traû lôøi. sau thaønh daïng maõ nhò SGK ñeå giaûi. 1. “VN” töông öùng vôùi daõy bit: phaân: “ 01010110 01001110“ “ VN”, “Tin”.  Goïi 1 HS leân baûng giaûi “Tin” töông öùng daõy bit: “01010100 01101001 01101110” 2. Daõy bit ñaõ cho töông öùng laø maõ ASCII cuûa daõy kí töï: “ Hoa” 3. Ñuùng, vì caùc thieát bò ñieän töû trong maùy tính chæ hoaït ñoäng theo 1 trong 2 traïng thaùi. 2. Daõy bit “01001000 01101111 01100001“ 10 töông öùng laø maõ ASCII cuûa daõy kí töï naøo?  Goïi HS ñöùng taïi choã traû lôøi. 3. Phaùt bieåu “ Ngoân ngöõ maùy tính laø ngoân ngöõ nhò phaân” laø ñuùng hay sai? Haõy giaûi thích. Hoaït ñoäng 3: Höôùng daãn caùch bieåu dieãn soá nguyeân vaø soá thöïc 1. Ñeå maõ hoaù soá nguyeân –  Goïi HS traû lôøi 1. maõ hoaù soá –27 caàn 1 byte. 27 caàn duøng ít nhaát bao nhieâu byte? 2. 11005 = 25,879 = 0,000984 = 2. Vieát caùc soá thöïc sau ñaây döôùi daïng daáu phaûy ñoäng 11005; 25,879; 0,000984 5 Hoaït ñoäng 4: Cuûng coá caùch maõ hoaù thoâng tin  Cho HS nhaéc laïi:  HS nhaéc laïi – Caùch maõ hoaù vaø giaûi maõ xaâu kí töï vaø soá nguyeân. – Caùch ñoïc baûng maõ ASCII, phaân bieät maõ taäp phaân vaø maõ hexa 10 0.11005x 105 0.25879x102 0.984x 10–3 4. BAØI TAÄP VEÀ NHAØ: – Ñoïc tröôùc baøi Giôùi thieäu veà maùy tính. IV. RUÙT KINH NGHIEÄM, BOÅ SUNG: .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... Ngaøy soaïn: 24/08/2013 Tuaàn: 03 Chöông I: MOÄT SOÁ KHAÙI NIEÄM CÔ BAÛN CUÛA TIN HOÏC Baøøi 3: GIÔÙI THIEÄU VEÀ MAÙY TÍNH (t1) Tieát PPCT: 5 I. MUÏC TIEÂU: Kieán thöùc: – Bieát chöùc naêng caùc thieát bò chính cuûa maùy tính. – Bieát maùy tính laøm vieäc theo nguyeân lyù J. Von Neumann. Kó naêng: – Nhaän bieát ñöôïc caùc boä phaän chính cuûa maùy tính. Thaùi ñoä: – HS yù thöùc ñöôïc vieäc muoán söû duïng toát maùy tính caàn coù hieåu bieát veà noù vaø phaûi reøn luyeän taùc phong laøm vieäc khoa hoïc, chuaån xaùc. II. CHUAÅN BÒ: Giaùo vieân: – Giaùo aùn, tranh aûnh, moät soá thieát bò maùy tính. – Toå chöùc hoaït ñoäng nhoùm. Hoïc sinh: Saùch giaùo khoa, vôû ghi. Ñoïc baøi tröôùc. III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: 1. OÅn ñònh toå chöùc: Kieåm tra só soá lôùp. 2. Kieåm tra baøi cuõ: H. Keå teân caùc ñôn vò ño thoâng tin? Ñ. bit, byte, KB, MB, GB, TB, PB. 3. Baøi môùi TL 10 Noäi dung Hoaït ñoäng cuûa Giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa Hoïc sinh Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu khaùi nieäm veà heä thoáng tin hoïc I.Khaùi nieäm heä thoáng tin  Cho HS thaûo luaän vaán ñeà:  Caùc nhoùm leân baûng trình baøy. hoïc:  Heä thoáng tin hoïc duøng ñeå Muoán maùy tính hoaït ñoäng ñöôïc nhaäp, xöû lí, xuaát, truyeàn vaø phaûi coù nhöõng thaønh phaàn naøo? löu tröõ thoâng tin.  Heä thoáng tin hoïc goàm 3  Giaûi thích: – Phaàn cöùng: caùc thieát bò lieân thaønh phaàn: – Phaàn cöùng (Hardware): quan: maøn hình, chuoät, CPU, … goàm maùy tính vaø moät soá – Phaàn meàm: caùc chöông trình tieän ích: Word, Excel,… thieát bò lieân quan. – Söï quaûn lyù vaø ñieàu khieån – Phaàn meàm (Software): 11 goàm caùc chöông trình. Chöông trình laø moät daõy leänh, moãi leänh laø moät chæ daãn cho maùy tính bieát thao taùc caàn thöïc hieän. – Söï quaûn lí vaø ñieàu khieån cuûa con ngöôøi. 15 10 3 cuûa con ngöôøi: con ngöôøi laøm vieäc vaø söû duïng maùy tính cho muïc ñích coâng vieäc cuûa mình.  Cho caùc nhoùm thaûo luaän:  Toå chöùc caùc nhoùm thaûo luaän trong 3 thaønh phaàn treân thaønh vaø ñöa ra caâu traû lôøi. phaàn naøo laø quan troïng nhaát?  con ngöôøi Hoaït ñoäng 2: Giôùi thieäu Sô ñoà caáu truùc cuûa moät maùy tính. II. Sô ñoà caáu truùc cuûa moät  Cho caùc nhoùm tìm hieåu veà  Caùc nhoùm thaûo luaän vaø leân maùy tính. caùc boä phaän cuûa maùy tính vaø baûng trình baøy. Caáu truùc chung cuûa maùy chöùc naêng cuï theå cuûa chuùng. tính bao goàm: Boä xöû lyù trung taâm, boä nhôù trong, boä  GV thoáng keâ, phaân loaïi caùc nhôù ngoaøi, caùc thieát bò vaøo/ boä phaän. ra. Hoaït ñoäng cuûa maùy tính  Moâ taû sô ñoà hoaït ñoäng cuûa ñöôïc moâ taû qua sô ñoà sau: MTÑT qua tranh aûnh. Chæ cho (tranh veõ saün). HS töøng boä phaän treân maùy tính vaø ñoàng thôøi neâu ra chöùc naêng cuûa töøng boä phaän. III. Boä xöû lyù trung taâm ( CPU – Central Processing Unit). CPU laø thaønh phaàn quan  GV giôùi thieäu caùc boä phaän  HS ghi cheùp. troïng nhaát cuûa maùy tính, ñoù chính cuûa CPU. laø thieát bò chính thöïc hieän  Minh hoaï thieát bò: CPU vaø ñieàu khieån vieäc thöïc hieän chöông trình. CPU goàm 2 boä phaän chính: – Boä ñieàu khieån CU (Control Unit): ñieàu khieån caùc boä phaän khaùc laøm vieäc. – Boä soá hoïc/logic (ALU – Arithmetic/Logic Unit): thöïc hieän caùc pheùp toaùn soá hoïc vaø logic. – Ngoaøi ra CPU coøn coù caùc thanh ghi (Register) vaø boä nhôù truy caäp nhanh (Cache). Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá caùc kieán thöùc ñaõ hoïc  Cho HS nhaéc laïi caùc thaønh  HS nhaéc laïi phaàn cuûa heä thoáng tin hoïc. Phaân bieät ñöôïc phaàn cöùng vaø phaàn meàm. 4. BAØI TAÄP VEÀ NHAØ: 12 – Baøi 1 vaø 2 SGK – Ñoïc tieáp baøi "Giôùi thieäu veà maùy tính" IV. RUÙT KINH NGHIEÄM, BOÅ SUNG: .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... Ngaøy soaïn: 24/08/2013 Tuaàn 03 Tieát PPCT: 6 Chöông I: MOÄT SOÁ KHAÙI NIEÄM CÔ BAÛN CUÛA TIN HOÏC Baøøi 3: GIÔÙI THIEÄU VEÀ MAÙY TÍNH (t2) I. MUÏC TIEÂU: Kieán thöùc: – Bieát chöùc naêng cuûa boä nhôù trong, boä nhôù ngoaøi. – Bieát ñöôïc caùc thieát bò vaøo, thieát bò ra. Kó naêng: – Bieát phaân bieät ñöôïc caùc thieát bò vaøo, thieát bò ra. Thaùi ñoä: – Coù yù thöùc baûo quaûn, giöõ gìn caùc thieát bò maùy tính. II. CHUAÅN BÒ: Giaùo vieân: – Giaùo aùn, moät soá thieát bò maùy tính. – Toå chöùc hoaït ñoäng nhoùm. Hoïc sinh: – Saùch giaùo khoa, vôû ghi. III. TIEÁN TRÌNH BAØI DAÏY: 1. OÅn ñònh toå chöùc: Kieåm tra só soá lôùp. 2. Kieåm tra baøi cuõ: H. Neâu sô ñoà caáu truùc chung cuûa moät maùy tính? 3. Baøi môùi TL 15 Noäi dung Hoaït ñoäng cuûa Giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa Hoïc sinh Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu 1 soá boä phaän chính cuûa maùy tính. Teân boä phaän Chöùc naêng Caùc thaønh phaàn IV. Boä nhôù trong ( Main Memory): Boä nhôù trong coøn coù teân Boä nhôù trong laø nôi chöông 1. Boä nhôù ROM ( Read Only trình ñöôïc ñöa vaøo ñeå thöïc hieän Memory) goïi khaùc laø boä nhôù chính. Boä nhôù trong goàm coù 2 vaø laø nôi löu tröõ döõ lieäu ñang 2. Boä nhôù RAM( Random ñöôïc xöû lí. Acess Memory) phaàn: 1. Boä nhôù ROM + Caùc chöông trình trong ROM ( Read Only Memory): + Chöùa moät soá chöông thöïc hieän vieäc kieåm tra caùc trình heä thoáng ñöôïc haõng thieát bò vaø taïo söï giao tieáp ban ROM ñaàu cuûa maùy vôùi caùc chöông saûn xuaát naïp saün. + Döõ lieäu trong ROM trình maø ngöôøi duøng ñöa vaøo ñeå khôûi ñoäng maùy. 13 10 5 khoâng xoaù ñöôïc. + Khi taét maùy, döõ lieäu trong ROM khoâng bò maát ñi. 2. Boä nhôù RAM (Random Access Memory): + Khi taét maùy döõ lieäu trong RAM seõ bò maát ñi.  Boä nhôù trong goàm caùc oâ nhôù ñöôïc ñaùnh soá thöù töï töø 0. Soá thöù töï cuûa moät oâ nhôù ñöôïc goïi laø ñòa chæ cuûa oâ nhôù ñoù. Maùy tính truy caäp döõ lieäu ghi trong oâ nhôù thoâng qua ñòa chæ cuûa noù. V. Boä nhôù ngoaøi (Secondary Memory): Ñeå truy caäp döõ lieäu treân ñóa, maùy tính coù caùc oå ñóa meàm, oå ñóa cöùng, … ta seõ ñoàng nhaát oå ñóa vôùi ñóa ñaët trong ñoù. Vieäc toå chöùc döõ lieäu ôû boä nhôù ngoaøi vaø vieäc trao ñoåi döõ lieäu giöõa boä nhôù ngoaøi vaø boä nhôù trong ñöôïc thöïc hieän bôûi heä ñieàu haønh. VI. Thieát bò vaøo (Input device). Webcam 5 VII. Thieát bò ra (Output device): + RAM laø phaàn boä nhôù coù theå ñoïc, ghi döõ lieäu trong khi laøm vieäc. RAM Boä nhôù ngoaøi duøng ñeå löu tröõ Boä nhôù ngoaøi cuûa maùy tính laâu daøi döõ lieäu vaø hoã trôï cho boä thöôøng laø ñóa cöùng, ñóa meàm, nhôù trong. ñóa CD, thieát bò nhôù Flash (USB), … Ñóa cöùng Ñóa meàm Flash Ñóa CD – Thieát bò vaøo duøng ñeå ñöa Coù nhieàu loaïi thieát bò vaøo nhö : thoâng tin vaøo maùy tính. + Baøn phím ( Keyboard) + Chuoät (Mouse) + Maùy queùt (Scanner) +Webcam: laø moät camera kó thuaät soá. Vôùi söï phaùt trieån cuûa coâng M¸y quÐt ngheä, caùc thieát bò vaøo ngaøy caøng ña daïng: maùy aûnh soá, maùy ghi hình, maùy ghi aâm soá ñeå ñöa thoâng tin vaøo maùy tính. Thieát bò ra duøng ñeå ñöa döõ lieäu Coù nhieàu thieát bò ra nhö: ra töø maùy tính. + Maøn hình(Monitor) + Maùy in (Printer) + Maùy chieáu (Projector) + Loa vaø tai nghe (Speaker and Maùy chieáu Headphone) + Modem (thieát bò vaøo/ra). Hoaït ñoäng 2: Cuûng coá caùc kieán thöùc ñaõ hoïc – Nhaán maïnh söï gioáng nhau 14 vaø khaùc nhau giöõa boä nhôù RAM vaø ROM. – Phaân bieät caùc thieát bò vaøo/ra 3 4. BAØI TAÄP VEÀ NHAØ: – Baøi 5 SGK – Ñoïc tieáp baøi "Giôùi thieäu veà maùy tính" IV. RUÙT KINH NGHIEÄM, BOÅ SUNG: .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... Ngaøy soaïn: 24/08/2013 Tuaàn: 04 Chöông I: MOÄT SOÁ KHAÙI NIEÄM CÔ BAÛN CUÛA TIN HOÏC Baøøi 3: GIÔÙI THIEÄU VEÀ MAÙY TÍNH (t3) Tieát PPCT: 7 I. MUÏC TIEÂU: Kieán thöùc: – Bieát maùy tính hoaït ñoäng theo nguyeân lí Von Neumann. – Bieát caùc thoâng tin chính veà moät leänh. Kó naêng: – Thaùi ñoä: – Reøn luyeän taùc phong laøm vieäc khoa hoïc, chuaån xaùc, coù keá hoaïch. II. CHUAÅN BÒ: Giaùo vieân: – Giaùo aùn – Toå chöùc hoaït ñoäng nhoùm. Hoïc sinh: Saùch giaùo khoa + vôû ghi. Ñoïc baøi tröôùc. III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: 1. OÅn ñònh toå chöùc: Kieåm tra só soá lôùp. 2. Kieåm tra baøi cuõ: H. So saùnh giöõa boä nhôù RAM vaø ROM. 3. Baøi môùi TL 35 Noäi dung Hoaït ñoäng cuûa Giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa Hoïc sinh Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu nguyeân lí hoaït ñoäng cuûa maùy tính VIII. Hoaït ñoäng cuûa maùy Ñaët vaán ñeà: Ñeå laøm moät vieäc gì ñoù, ta thöôøng laäp ra moät keá tính:  Nguyeân lyù ñieàu khieån hoaïch (chöông trình) lieät keâ ra caùc thao taùc caàn laøm. baèng chöông trình: Maùy tính hoaït ñoäng theo  Cho moãi nhoùm neâu keá hoaïch  Caùc nhoùm thaûo luaän, neâu yù chöông trình. + Chöông trình laø moät daõy thöïc hieän moät coâng vieäc ñôn kieán vaén taét. tuaàn töï caùc leänh chæ daãn giaûn nhö: lao ñoäng veä sinh, hoïp cho maùy bieát ñieàu caàn laøm. lôùp, … Moãi leänh theå hieän moät thao 15 taùc xöû lí döõ lieäu. + Maùy tính coù theå thöïc hieän ñöôïc moät daõy leänh cho tröôùc moät caùch töï ñoäng maø khoâng caàn coù söï tham gia cuûa con ngöôøi.  Nguyeân lí löu tröõ chöông trình: Leänh ñöôïc ñöa vaøo maùy tính döôùi daïng maõ nhò phaân ñeå löu tröõ, xöû lí nhö nhöõng döõ lieäu khaùc.  Nguyeân lyù truy caäp theo ñòa chæ: Vieäc truy caäp döõ lieäu trong maùy tính ñöôïc thöïc hieän thoâng qua ñòa chæ nôi löu tröõ döõ lieäu ñoù.  GV minh hoaï qua vieäc chaïy moät chöông trình Pascal ñôn giaûn.  GV minh hoaï qua moät leänh ñôn giaûn. + Thoâng tin cuûa moãi leänh goàm: – Ñòa chæ cuûa leänh trong boä nhôù. – Maõ cuûa thao taùc caàn thöïc hieän. – Ñòa chæ cuûa caùc oâ nhôù lieân quan. Ñòa chæ cuûa caùc oâ nhôù laø coá ñònh nhöng noäi dung ghi ôû ñoù coù theå thay ñoåi trong quaù trình maùy laøm vieäc.  Nguyeân lyù Von Neumann: Maõ hoaù nhò phaân, ñieàu khieån baèng chöông trình, löu tröõ chöông trình vaø truy caäp theo ñòa chæ taïo thaønh moät nguyeân lyù chung goïi laø nguyeân lyù Von Neu mann. 3 Hoaït ñoäng 2: Cuûng coá caùc kieán thöùc ñaõ hoïc  GV cho HS nhaéc laïi Nguyeân  HS nhaéc laïi taéc hoaït ñoäng cuûa maùy tính. 4. BAØI TAÄP VEÀ NHAØ: – Baøi 6 SGK. – Höôùng daãn thöïc haønh baøi "Laøm quen vôùi maùy tính": nhaéc nhôû noäi qui phoøng maùy, chuaån bò noäi dung thöïc haønh. IV. RUÙT KINH NGHIEÄM, BOÅ SUNG: .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... 16 Ngaøy soaïn: 28/08/2013 Tuaàn: 04 Chöông I: MOÄT SOÁ KHAÙI NIEÄM CÔ BAÛN CUÛA TIN HOÏC Baøøi daïy: BTTH 2 (t1) Tieát PPCT: 8 LAØM QUEN VÔÙI MAÙY TÍNH I. MUÏC TIEÂU: Kieán thöùc: – Quan saùt vaø nhaän bieát ñöôïc caùc boä phaän chính cuûa maùy tính vaø moät soá thieát bò khaùc nhö in, baøn phím, oå ñóa, coång USB; … Kó naêng: – Laøm quen vaø taäp moät soá thao taùc söû duïng baøn phím, chuoät. Thaùi ñoä: – Nhaän thöùc ñöôïc maùy tính ñöôïc thieát keá raát thaân thieän vôùi con ngöôøi. II. CHUAÅN BÒ: Giaùo vieân: – Giaùo aùn, maùy tính, tranh veõ. – Toå chöùc hoaït ñoäng nhoùm. Hoïc sinh: Saùch giaùo khoa, vôû ghi. Ñoïc baøi tröôùc. III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: 1. OÅn ñònh toå chöùc: Kieåm tra só soá lôùp. 2. Kieåm tra baøi cuõ: H. Haõy chæ ra caùc thieát bò vaøo/ra? 3. Baøi môùi TL 10 Noäi dung Hoaït ñoäng cuûa Giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa Hoïc sinh Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn HS laøm quen vôùi maùy tính 1. Laøm quen vôùi maùy tính  Caùc boä phaän cuûa maùy  GV söû duïng maùy tính (hoaëc  HS chæ ra caùc thieát bò vaø phaân tính vaø moät soá thieát bò khaùc tranh minh hoaï) ñeå giôùi thieäu loaïi. nhö : oå ñóa, baøn phím, maøn vaø höôùng daãn cho hs quan saùt hình, maùy in, nguoàn ñieän, vaø nhaän bieát moät soá boä phaän cuûa maùy tính. caùp noái, coång USB, ..  Caùch baät/taét moät soá thieát bò nhö maùy tính, maøn hình, 17 maùy 15 maùy in, …  Khoâng neân baät/taét maùy  GV höôùng daãn caùch baät taét an  HS ghi cheùp caùc böôùc vaø thao tính vaø caùc thieát bò nhieàu toaøn maùy tính vaø caùc thieát bò taùc ñoàng loaït moät laàn. (HS ñaõ laàn trong phieân laøm vieäc. ngoaïi vi: bieát höôùng daãn cho nhöõng baïn  Tröôùc khi taét maùy phaûi + Baät caùc thieát bò ngoaïi vi (maøn chöa bieát). ñoùng taát caû caùc chöông hình, maùy in) tröôùc, baät maùy trình öùng duïng ñang thöïc tính sau. + Taét theo thöù töï ngöôïc laïi. hieän.  Caùch khôûi ñoäng maùy.  GV höôùng daãn vaø giaûi thích + Caùch 1: Baät nuùt Power. + Caùch 2: AÁn toå hôïp phím khi naøo neân duøng caùch khôûi ñoäng naøo. Ctrl + Alt + Del. + Caùch 3: AÁn nuùt Reset. Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn söû duïng baøn phím 2. Söû duïng baøn phím a) Caùc nhoùm phím:  GV söû duïng baøn phím (hoaëc  HS theo doõi vaø ghi cheùp.  Nhoùm chöõ caùi. tranh minh hoaï) ñeå giôùi thieäu vò  Nhoùm chöõ soá. trí, chöùc naêng caùc nhoùm phím.  Nhoùm caùc daáu.  Nhoùm phím ñieàu khieån.  Nhoùm phím chöùc naêng. b) Caùch goõ phím: Phaân bieät vieäc goõ moät phím vaø moät toå hôïp phím: + Nhoùm phím 1 chöùc naêng: goõ bình thöôøng. + Nhoùm phím 2 chöùc naêng: chöùc naêng haøng döôùi: goõ bình thöôøng; chöùc naêng haøng treân: aán giöõ phím Shift vaø goõ phím. + Toå hôïp 2 phím: AÁn giöõ phím thöù nhaát, goõ phím thöù hai. + Toå hôïp 3 phím: AÁn giöõ 2 phím ñaàu, goõ phím thöù ba.  GV ñöa ra moät soá yeâu caàu goõ  Caùc nhoùm trình baøy caùch thöïc phím, caùc nhoùm trình baøy thao hieän cuûa mình. taùc. VD muoán coù: $  aán giöõ Shift, goõ $ (hoaëc 4) VD muoán goõ Ctrl + B  aán giöõ Ctrl, goõ B VD muoán goõ Ctrl + Q + A  aán giöõ Ctrl + Q, goõ A Hoaït ñoäng 3: Höôùng daãn söû duïng chuoät. 10 3. Söû duïng chuoät: a) Caùc phím chuoät:  Phím traùi  Phím phaûi  Phím giöõa b) Caùc thao taùc vôùi chuoät:  Di chuyeån chuoät  Nhaùy chuoät  GV söû duïng chuoät ñeå höôùng  HS theo doõi vaø ghi cheùp. daãn HS bieát söû duïng ñuùng caùc thao taùc vôùi chuoät. 18  Nhaùy ñuùp chuoät  Keùo thaû chuoät Hoaït ñoäng 4: Cuûng coá caùc kieán thöùc ñaõ hoïc  GV cho caùc nhoùm neâu laïi  Caùc nhoùm trình baøy nhaän bieát caùch thöïc hieän moät soá coâng cuûa mình. 5 vieäc: khôûi ñoäng maùy, taét maùy, caùch goõ phím, caùch söû duïng chuoät 4. BAØI TAÄP VEÀ NHAØ: – Ñoïc kó höôùng daãn ñeå tieát sau thöïc haønh ôû phoøng maùy. – GV nhaéc laïi noäi qui phoøng maùy, nhaán maïnh thaùi ñoä nghieâm tuùc khi thöïc haønh. IV. RUÙT KINH NGHIEÄM, BOÅ SUNG: .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... Ngaøy soaïn: 7/09/2013 Chöông I: MOÄT SOÁ KHAÙI NIEÄM CÔ BAÛN CUÛA TIN HOÏC Tuaàn: 05 Baøøi: BTTH 2 (t2) Tieát PPCT: 9 LAØM QUEN VÔÙI MAÙY TÍNH I. MUÏC TIEÂU: Kieán thöùc: – Nhaän bieát ñöôïc caùc boä phaän chính cuûa maùy tính vaø moät soá thieát bò khaùc nhö maùy in, baøn phím, oå ñóa, coång USB. Kó naêng: – Laøm quen vaø taäp moät soá thao taùc söû duïng baøn phím, chuoät Thaùi ñoä: – Nhaän thöùc ñöôïc maùy tính ñöôïc thieát keá raát thaân thieän vôùi con ngöôøi II. CHUAÅN BÒ: Giaùo vieân: – Giaùo aùn, maùy tính. – Thöïc haønh theo nhoùm. Hoïc sinh: Vôû ghi III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: 1. OÅn ñònh toå chöùc: Kieåm tra só soá lôùp. 2. Kieåm tra baøi cuõ: (Loàng vaøo quaù trình thöïc haønh) H. Neâu caùc caùch khôûi ñoäng maùy? Caùch söû duïng baøn phím, chuoät? 3. Baøi môùi TL Noäi dung Hoaït ñoäng cuûa Giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa Hoïc sinh Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn HS laøm quen vôùi maùy tính  Toå chöùc lôùp thaønh 4 nhoùm. 10  Caùc boä phaän cuûa maùy  GV höôùng daãn chung cho  Laàn löôït caùc nhoùm baùo caùo tính vaø moät soá thieát bò caû lôùp quan saùt vaø nhaän bieát keát quaû quan saùt ñöôïc. khaùc. moät soá boä phaän cuûa maùy 19 tính. Cho moãi nhoùm neâu caùc thieát bò thuoäc moät loaïi (thieát bò vaøo, thieát bò ra, …).  Caùch khôûi ñoäng maùy.  GV höôùng daãn HS khôûi  HS thöïc hieän theo höôùng ñoäng maùy tính. daãn cuûa GV. Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn söû duïng baøn phím vaø chuoät  Caùch goõ phím  GV höôùng daãn HS thöïc 20 hieän chöông trình MS Word, – phím chöõ caùi ñeå thöïc haønh caùc thao taùc vôùi – phím soá – chöõ hoa, chöõ thöôøng baøn phím vaø chuoät. – goõ toå hôïp 2 phím, 3  Toå chöùc moãi nhoùm ñaùnh  Moãi nhoùm goõ danh saùch hoï phím moät ñoaïn vaên baûn (khoâng coù teân HS trong nhoùm cuûa mình. daáu tieáng Vieät).  Caùch söû duïng chuoät  Trong moãi nhoùm, cho HS – di chuyeån chuoät ñaõ bieát söû duïng höôùng daãn – keùo thaû cho caùc baïn chöa bieát.  GV theo doõi quaù trình thöïc haønh, uoán naén nhöõng sai soùt. 12 Hoaït ñoäng 3: Kieåm tra keát quaû thöïc haønh – Cuûng coá  Yeâu caàu HS goõ moät ñoaïn  HS thöïc hieän yeâu caàu. thô (khoaûng 2 caâu – khoâng daáu).  Nhaän xeùt keát quaû, cho ñieåm moät soá HS thöïc hieän toát.  Ñieàu chænh caùc sai soùt cuûa HS trong quaù trình thöïc haønh 4. BAØI TAÄP VEÀ NHAØ: – Ñoïc tröôùc baøi "Baøi toaùn vaø thuaät toaùn". IV. RUÙT KINH NGHIEÄM, BOÅ SUNG: ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... 20
- Xem thêm -