Tài liệu Giáo án tin học 11 chuẩn ktkn_bộ 3

  • Số trang: 99 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 93 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Gi¸o ¸n tin häc líp 11 GV: NguyÔn V¨n Qu©n Ngµy so¹n: 22/8/2012 TiÕt 1 CHÖÔNG I Mét sè kh¸i niÖm vÒ lËp tr×nh vµ ng«n ng÷ lËp tr×nh §1.Kh¸i niÖm lËp tr×nh vµ ng«n ng÷ lËp tr×nh I. Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: - BiÕt ®îc kh¸i niÖm vÒ ch¬ng tr×nh dÞch. - Ph©n biÖt ®îc hai lo¹i ch¬ng tr×nh dÞch lµ biªn dÞch vµ th«ng dÞch. - N¾m ®îc c¸c thµnh phÇn cña mét ng«n ng÷ lËp tr×nh nãi chung 2. Kü n¨ng - BiÕt vai trß cña ch¬ng tr×nh dÞch - HiÓu ý nghÜa nhiÖm vô cña ch¬ng tr×nh dÞch 3.Th¸i ®é: - ý thøc ®îc tÇm quan träng cña m«n häc vµ cã th¸i ®é häc tËp nghiªm tóc, lu«n tõ t×m hiÓu häc tËp. II. PhÇn chuÈn bÞ 1. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: - Gi¸o ¸n, SGK, s¸ch gi¸o viªn, s¸ch bµi tËp, 2. ChuÈn bÞ cña häc sinh: - Vë ghi, s¸ch gi¸o khoa, s¸ch bµi tËp, ®å dïng häc tËp. III. Ho¹t ®éng d¹y – häc: híng dÉn cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh 1.Ho¹t ®éng1 Gi¸o viªn ®a néi dung bµi to¸n t×m ph¬ng tr×nh bËc nhÊt ax + b = 0. Vµ kÕt luËn nghiÖm cña ph¬ng tr×nh bËc nhÊt - H·y x¸c ®Þnh c¸c yÕu tè Inputvµ Output cña bµi to¸n ? - H·y x¸c ®Þnh c¸c bíc ®Ó t×m output? 1. Quan s¸t néi dung bµi to¸n vµ theo dâi yªu cÇu cña gi¸o viªn. - Input : a, b- output : x=-b/a . V« nghiÖm, V« sè nghiÖm. Bíc 1 : NhËp a, b. Bíc 2 : NÕu a<>0 kÕt luËn cã nghiÖm x=-b/a. Bíc 3 : NÕu a=0 vµ b<>0, kÕt luËn v« nghiÖm. Bíc 4 : NÕu a=0 vµ b=0, kÕt luËn v« sè nghiÖm . - Ng«n ng÷ TiÕng Anh . - DiÔn gi¶i; hÖ thèng c¸c bíc nµy ®îc gäi lµ thuËt to¸n . - NÕu tr×nh bµy thuËt to¸n víi mét ngêi níc ngoµi, em sÏ dïng ng«n ng÷ nµo dÓ diÔn ®¹t? - NÕu diÔn ®¹t thuËt to¸n nµy cho m¸y hiÓu, em sÏ dïng ng«n ng÷ nµo? - DiÔn gi¶i : Ho¹t ®éng ®Ó diÔn ®¹t mét thuËt to¸n th«ng qua mét ng«n ng÷ lËp tr×nh ®îc gäi lµ lËp tr×nh . - Yªu cÇu häc sinh ®äc s¸ch gi¸o khoa vµ cho biÕt kh¸i niÖm lËp tr×nh . - Em dïng ng«n ng÷ lËp tr×nh. - LËp tr×nh lµ viÖc sö dông cÊu tróc d÷ liÖu vµ c¸c lÖnh cña ng«n ng÷ lËp tr×nh cô thÓ ®Ó m« t¶ d÷ liÖu vµ diÔn ®¹t c¸c thao t¸c cña thuËt to¸n. - Ta ®îc mét ch¬ng tr×nh. - Hái : KÕt qu¶ cña ho¹t ®éng lËp tr×nh? 2. Ph¸t phiÕu häc tËp. Yªu cÇu c¸c em ghi c¸c lo¹i ng«n ng÷ lËp tr×nh mµ em biÕt (Sö dông kÜ thuËt ®éng n·o viÕt) - §äc néi dung mét sè phiÕu häc tËp cho c¶ líp cïng nghe. 2. Tham lh¶o s¸ch gi¸o khoa vµ sö dông vèn hiÓu biÕt vÒ tin häc ®Ó ®iÒn phiÕu häc tËp . - Ng«n ng÷ m¸y. - Hîp ng÷. - Ng«n ng÷ bËc cao. - Ng«n ng÷ m¸y : C¸c lÖnh ®îc m· hãa b»ng c¸c kÝ hiÖu 0 – 1. Ch¬ng tr×nh ®îc viÕt trªn - Hái : Em hiÓu nh thÕ nµo vÒ ng«n ng÷ ng«n ng÷ m¸y cã thÓ ®îc n¹p vµo bé nhí vµ 1 Gi¸o ¸n tin häc líp 11 GV: NguyÔn V¨n Qu©n m¸y, hîp ng÷ vµ ng«n ng÷ bËc cao? thùc hiÖn ngay. - Ng«n ng÷ bËc cao : C¸c lÖnh ®îc m· hãa b»ng mét ng«n ng÷ gÇn víi ng«n ng÷ TiÕng Anh. Ch¬ng tr×nh viÕt trªn ng«n ng÷ bËc cao ph¶i ®îc chuyÓn ®æi thµnh ch¬ng tr×nh trªn ng«n ng÷ m¸y míi cã thÓ thùc hiÖn ®îc. - Ph¶i sö dông mét ch¬ng tr×nh dÞch ®Ó chuyÓn ®æi. - LËp tr×nh b»ng ng«n ng÷ bËc cao dÔ viÕt - Hái : Lµm thÕ nµo ®Ó chuyÓn mét ch- h¬n v× c¸c lÖnh ®îc m· hãa gÇn víi ng«n ng÷ ¬ng tr×nh viÕt tõ ng«n ng÷ bËc cao sang tù nhiªn. LËp tr×nh trªn ng«n ng÷ m¸y rÊt ng«n ng÷ m¸y? khã, thêng c¸c chuyªn gia lËp tr×nh míi lËp tr×nh ®îc. - HS suy nghÜ tr¶ lêi c©u hái - Hái : V× sao kh«ng lËp tr×nh trªn ng«n ng÷ m¸y ®Ó khái ph¶i mÊt c«ng chuyÓn ®æi mµ ngêi ta thêng lËp tr×nh b»ng ng«n ng÷ bËc cao? 2.Ho¹t ®éng 2. Em muèn giíi thiÖu vÒ trêng m×nh cho mét ngêi kh¸ch du lÞch quèc tÕ biÕt tiÕng Anh, cã hai c¸ch ®Ó thùc hiÖn : C¸ch 1 : CÇn mét ngêi biÕt tiÕng Anh, dÞch tõng c©u nãi cña em sang tiÕng Anh cho ngêi kh¸ch. C¸ch 2 : Em so¹n néi dung cÇn giíi thiÖu ra giÊy vµ ngêi phiªn dÞch dÞch toµn bé néi dung ®ã sang tiÕng Anh råi ®äc cho ngêi kh¸ch. - H·y lÊy vÝ dô t¬ng tù trong thùc tÕ vÒ biªn dÞch vµ th«ng dÞch tõ tiÕng Anh sang tiÕng ViÖt. Chó ý l¾ng nghe vÝ dô cña gi¸o viªn vµ th¶o luËn ®Ó t×m vÝ dô t¬ng tù . - Khi thñ trëng mét chÝnh phñ tr¶ lêi pháng vÊn tríc mét nhµ b¸o quèc tÕ, hä thêng cÇn mét ngêi th«ng dÞch ®Ó dÞch tõng c©u tiÕng ViÖt sang tiÕng Anh. - Khi thñ tíng ®äc mét bµi diÔn v¨n tiÕngAnh tríc Héi nghÞ, hä cÇn mét ngêi phiªn dÞch ®Ó chuyÓn v¨n b¶n tiÕng ViÖt thµnh tiÕng Anh. 2. Nghiªn cøu s¸ch gi¸o khoa vµ suy nghÜ ®Ó tr¶ lêi. - Biªn dÞch : Bíc 1 : DuyÖt, ph¸t hiÖn lçi, kiÓm tra tÝnh ®óng ®¾n cña lÖnh trong ch¬ng tr×nh nguån. Bíc 2 : DÞch toµn bé ch¬ng tr×nh nguån thµnh mét ch¬ng tr×nh trªn ng«n ng÷ m¸y. (ThuËn tiÖn cho c¸c ch¬ng tr×nh æn ®Þnh vµ cÇn thùc hiÖn nhiÒu lÇn). - Th«ng dÞch : Bíc 1 : KiÓm tra tÝnh ®óng ®¾n cña lÖnh tiÕp theo trong ch¬ng tr×nh nguån. Bíc 2 : ChuyÓn lÖnh ®ã thµnh ng«n ng÷ m¸y. Bíc 3 : Thùc hiÖn c¸c c©u lÖnh võa ®îc chuyÓn ®æi . (phï hîp víi m«t trêng ®èi tho¹i gi÷a ngêi vµ m¸y). 2. Yªu cÇu häc sinh nghiªn cøu s¸ch gi¸o khoa vµ sö dông c¸c vÝ dô trªn ®Ó cho biÕt c¸c bíc trong tiÕn tr×nh th«ng dÞch vµ biªn dÞch. - B¶ng ch÷ c¸i tiÕng ViÖt, sè, dÊu. - C¸ch ghÐp c¸c kÝ tù thµnh tõ, phÐp tõ thµnh 3. Ho¹t ®éng 3 c©u. §Æt vÊn ®Ò : Cã nh÷ng yÕu tè nµo dïng - Ng÷ nghÜa cña tõ thµnh c©u. ®Ó x©y dùng nªn ng«n ng÷ tiÕng ViÖt? * L¾ng nghe vµ ghi nhí. 2 Gi¸o ¸n tin häc líp 11 GV: NguyÔn V¨n Qu©n * DiÔn gi¶i : Trong ng«n ng÷ lËp tr×nh còng t¬ng tù nh vËy, nã gåm cã c¸c thµnh phÇn : B¶ng ch÷ c¸i, có ph¸p vµ ng÷ nghÜa. * Chia líp thµnh 3 nhãm, ph¸t b×a trong vµ bót cho mçi nhãm vµ yªu cÇu mçi nhãm thùc hiÖn mét nhiÖm vô : - H·y nªu c¸c ch÷ c¸i cña b¶ng ch÷ c¸i tiÕng Anh. * Nghiªn cøu s¸ch gi¸o khoa, th¶o luËn theo nhãm vµ ®iÒn phiÕu häc tËp : B¶ng ch÷ c¸i : A B C D E F G H I J K L M N OPQRSTUVWXYZ. abcdefhgijklmnopqrstuvwxyz . HÖ ®Õm : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 . KÝ hiÖu ®Æc biÖt : + - * / = < > [ ] . , _ ; # ^ $ & ( ) { } : “ - Nªu c¸c kÝ sè trong hÖ ®Õm thËp ph©n. - Nªu mét sè kÝ hiÖu ®Æc biÖt kh¸c. - Theo dâi kÕt qu¶ cña c¸c nhãm kh¸c vµ bæ sung nh÷ng thiÕu sãt . - TËp trung xem tranh vµ ghi nhí . - Thu phiÕu tr¶ lêi, chiÕu kÕt qu¶ lªn b¶ng, gäi ®¹i diÖn nhãm kh¸c nhËn xÐt, bæ sung. - Treo tranh gi¸o viªn ®· chuÈn bÞ ®Ó tiÓu kÕt ho¹t ®éng nµy. IV. §¸nh gi¸ cuèi bµi. 1. Nh÷ng néi dung ®· häc. - Kh¸i niÖm lËp tr×nh vµ ng«n ng÷ lËp tr×nh. - Cã ba lo¹i ng«n ng÷ lËp tr×nh : Ng«n ng÷ m¸y, hîp ng÷ vµ ng«n ng÷ bËc cao. - Kh¸i niÖm ch¬ng tr×nh dÞch. - Cã hai lo¹i ch¬ng tr×nh dÞch lµ biªn dÞch vµ th«ng dÞch. - Thµnh phÇn cña ng«n ng÷ lËp tr×nh : B¶ng ch÷, có ph¸p vµ ng÷ nghÜa. 2. C©u hái vµ bµi tËp vÒ nhµ. - Mçi lo¹i ng«n ng÷ lËp tr×nh phï hîp víi nh÷ng ngêi lËp tr×nh cã tr×nh ®é nh thÕ nµo? - KÓ tªn mét sè ng«n ng÷ lËp tr×nh bËc cao cã sö dông kÜ thuËt biªn dÞch vµ mét sè ng«n ng÷ lËp tr×nh cã sö dông kÜ thuËt th«ng dÞch. - Tr¶ lêi c¸c c©u hái 1, 2, 3, s¸ch gi¸o khoa trang 13. - Xem bµi häc thªm 1 : Em biÕt g× vÒ ng«n ng÷ lËp tr×nh? s¸ch gi¸o khoa trang 6 - Xem tríc bµi häc : C¸c thµnh phÇn cña ng«n ng÷ lËp tr×nh . ********** Ngµy so¹n: 27/8/2012 TiÕt 2 §2.C¸c thµnh phÇn cña ng«n ng÷ lËp tr×nh I. Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: - BiÕt ®îc mét sè kh¸i niÖm nh: tªn, tªn chuÈn, tªn dµnh riªng… 2. Kü n¨ng - Ph©n biÖt ®îc tªn chuÈn víi tªn dµnh riªng vµ tªn tù ®Æt. - Nhí c¸c qui ®Þnh vÒ tªn, h»ng vµ biÕn. - BiÕt ®Æt tªn ®óng, nhËn biÕt tªn sai. 3. Th¸i ®é - ý thøc ®îc tÇm quan träng cña m«n häc vµ cã th¸i ®é häc tËp nghiªm tóc, lu«n tõ t×m hiÓu häc tËp. II. PhÇn chuÈn bÞ 1. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: - Giao ¸n, SGK, s¸ch gi¸o viªn, s¸ch bµi tËp, 2. ChuÈn bÞ cña häc sinh: - Vë ghi, s¸ch gi¸o khoa, s¸ch bµi tËp , ®å dïng häc tËp. 3 Gi¸o ¸n tin häc líp 11 GV: NguyÔn V¨n Qu©n II. KiÓm tra bµi cò : III Bµi míi híng dÉn cña gi¸o viªn 2. Ho¹t ®éng 1 . * §Æt vÊn ®Ò : Mäi ®èi tîng trong ch¬ng tr×nh ®Òu ph¶i ®îc ®Æt tªn. - H·y nghiªn cøu s¸ch gi¸o khoa, trang 10, ®Ó nªu quy c¸ch ®Æt tªn trong Turbo Pascal? * Treo tranh chøa c¸c tªn ®óng – sai, yªu cÇu häc sinh chän tªn ®óng . A A BC 6Pq R12 X#y 45 - TiÓu kÕt cho vÊn ®Ò nµy b»ng viÖc kh¼ng ®Þnh l¹i c¸c tªn ®óng . * Yªu cÇu häc sinh nghiªn cøu s¸ch gi¸o khoa (trang 10 – 11 ) ®Ó biÕt c¸c kh¸i niÖm vÒ tªn giµnh riªng, tªn chuÈn vµ tªn do ngêi lËp tr×nh ®Æt . - Chia líp thµnh 3 nhãm, mçi nhãm tr×nh bµy hiÓu biÕt cña m×nh vÒ mét lo¹i tªn vµ cho vÝ dô . - Treo tranh chøu mét sè tªn trong ng«n ng÷ lËp tr×nh Pascal ®· ®îc chuÈn bÞ s½n : Program Abs Interger Type Xyx Byte tong - Ph¸t b×a trong vµ bót cho mçi nhãm vµ yªu cÇu häc sinh mçi nhãm thùc hiÖn : + X¸c ®Þnh tªn giµnh riªng. + X¸c ®Þnh tªn chuÈn . + X¸c ®Þnh tªn tù ®Æt . - Thu phiÕu häc tËp cña ba nhãm, chiÕu kÕt qu¶ lªn b¶ng, gäi häc sinh nhãm kh¸c nhËn xÐt bæ sung . - TiÓu kÕt cho vÊn ®Ò nµy b»ng c¸ch bæ sung thªm cho mçi nhãm ®Ó ®a ra tr¶ lêi ®óng . 3. Ho¹t ®«ng 2 . * Yªu cÇu häc sinh cho mét sè vÝ dô vÒ h»ng sè, h»ng x©u vµ h»ng logic. 4 Ho¹t ®éng cña häc sinh * §éc lËp suy nghÜ vµ tr¶ lêi. * Nghiªn cøu s¸ch gi¸o khoa vµ tr¶ lêi . - Gåm ch÷ sè, ch÷ c¸i, dÊu g¸ch díi. - B¾t ®Çu b»ng ch÷ c¸i hoÆc dÊu g¹ch díi. - §é dµi kh«ng qu¸ 127 . * Quan s¸t tranh vµ tr¶ lêi . A R12 45 * Nghiªn cøu s¸ch gi¸o khoa ®Ó tr¶ lêi . - Th¶o luËn theo nhãm vµ ®iÒn phiÕu häc tËp . + Tªn dµnh riªng : Lµ nh÷ng tªn ®îc ng«n ng÷ lËp tr×nh quy ®Þnh dïng víi nghÜa x¸c ®Þnh, ngêi lËp tr×nh kh«ng ®îc dïng víi ý nghÜa kh¸c . + Tªn chuÈn : Lµ nh÷ng tªn ®îc ng«n ng÷ lËp tr×nh quy ®Þnh dïng víi mét ý nghÜa nµo ®ã, ngêi lËp tr×nh cã thÓ ®Þnh nghÜa l¹i ®Ó dïng nã víi ý nghÜa kh¸c. + Tªn do ngêi lËp tr×nh ®Æt : Lµ tªn ®îc dïng theo ý nghÜa riªng cña tõng ngêi lËp tr×nh, tªn nµy ®îc khai b¸o tríc khi sö dông. C¸c tªn dµnh riªng. - Quan s¸t tranh vµ ®iÒn phiÕu häc tËp . Tªn dµnh riªng : Program type Tªn chuÈn : Abs Interger Byte Tªn tù ®Æt : Xyx Tong - Quan s¸t kÕt qu¶ cña nhãm kh¸c vµ nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ vµ bæ sung. - Theo dâi bæ sung cña gi¸o viªn ®Ó hoµn thiÖn kiÕn thøc . * §éc lËp suy nghÜ vµ tr¶ lêi . - H»ng sè : 50 60.5 - H»ng x©u : “Ha Noi” “A” Gi¸o ¸n tin häc líp 11 GV: NguyÔn V¨n Qu©n - H»ng logic : False - H»ng sè häc lµ c¸c sè nguyªn vµ sè thùc, - tr×nh bµy kh¸i niÖm vÒ h»ng sè, h»ng x©u cã dÊu hoÆc kh«ng dÊu . vµ h»ng logic . - H»ng x©u : Lµ chuçi kÝ tù trong bé m· ASCII, ®îc ®Æt trong cÆp dÊu nh¸y. - H»ng logic : Lµ gi¸ trÞ ®óng (true) HoÆc sai ( False) . * Quan s¸t b¼ng vµ tr¶ lêi . * Ghi b¶ng : X¸c ®Þnh h»ng sè vµ h»ng - H»ng sè : - 32767, 1.5E+2 x©u trong c¸c h»ng sau : - H»ng x©u : “QB” “50” - 32767 “QB” “50” 1.5E+2 * Nghiªn cøu s¸ch gi¸o khoa vµ tr¶ lêi . * Yªu cÇu häc sinh nghiªn cøu s¸ch gi¸o - BiÕn lµ ®¹i lîng ®îc ®Æt tªn dïng ®Ó lu khoa, cho biÕt kh¸i niÖm biÕn . tr÷ gi¸ trÞ. Gi¸ trÞ nµy cã thÓ ®îc thay ®æi - Cho vÝ dô mét biÕn . trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ch¬ng tr×nh ®Òu ph¶i ®îc khai b¸o . - VÞ dô hai tªn biÕn lµ : Tong, xyz . * §éc lËp tham kh¶o s¸ch gi¸o khoa ®Ó tr¶ * Yªu cÇu häc sinh nghiªn cøu s¸ch gi¸o lêi . khoa vµ hco biÕt chøc n¨ng cña chó thÝch - Có thÝch ®îc ®Æt gi÷a cÆp dÊu { } hoÆc trong ch¬ng tr×nh. (* *) dïng ®Ó gi¶i thÝch cho ch¬ng tr×nh râ rµng dÔ hiÓu . - {Lenh xuat du lieu} - Cho mét vÝ dô vÒ mét dßngchó thÝch . - Lµ tªn do ngêi lËp tr×nh ®Æt . - Hái : Tªn biÕn vµ tªn h»ng lµ tªn giµnh riªng hay tªn chuÈn hay tªn do ngêi lËp tr×nh ®Æt ? - Kh«ng. V× ®ã lµ dßng chó thÝch . - Hái :C¸c lÖnh ®îc viÕt trong cÆp dÊu {} cã ®îc TP thùc hiÖn kh«ng? V× sao? IV. §¸nh gi¸ cuèi bµi 1. Nh÷ng néi dung ®· häc . - Kh¸i niÖm : Tªn, tªn chuÈn, tªn dµnh riªng, tªn do ngêi lËp tr×nh ®Æt, h»ng, biÕn vµ chó thÝch. 2. C©u hái vµ bµi tËp vÒ nhµ . - Lµm bµi tËp 4, 5, 6, s¸ch gi¸o khoa, trang 13 . - Xem bµi ®äc thªm : Ng«n ng÷ Pascal, s¸ch gi¸o khoa, trang 14, 15, 16 . - Xem tríc bµi : CÊu tróc ch¬ng tr×nh, s¸ch gi¸o khoa, trang 18. - Xem néi dung phô lôc B, s¸ch gi¸o khoa trang 128 : Mét sè tªn giµnh riªng. 5 Gi¸o ¸n tin häc líp 11 Ngµy so¹n: 29/8/2012 GV: NguyÔn V¨n Qu©n BµI TËP TiÕt 3 I. Muïc Tieâu - Bieát ñöôïc taïi sao caàn phaûi coù chöông trình dòch - Bieát ñöôïc su khaùc nhau giöõa thoâng dòch vaø bieân dòch - Bieát söï khaùc nhau giöõa teân daønh rieâng vaø teân chuaån - Vieát ñöôïc teân ñuùng theo quy taéc cuûa Pascal II. PhÇn chuÈn bÞ 1. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: - Giao ¸n, SGK, s¸ch gi¸o viªn, s¸ch bµi tËp, 2. ChuÈn bÞ cña häc sinh: - Vë ghi, s¸ch gi¸o khoa, s¸ch bµi tËp , ®å dïng häc tËp. III. Hoaït Ñoäng Daïy Hoïc híng dÉn cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh 1. Taïi sao ngöôøi ta phaûi xaây döïng 1. Laéng nghe suy nghó vaø traû lôøi ngoân ngöõ laäp trình baäc cao? - Laäp trình baèng ngoân ngöõ baäc cao deã vieát hôn vì caùc leänh ñöôïc maõ hoaù gaàn vôùi ngoân ngöõ töï nhieân. Nhaän xeùt, ñaùnh giaù vaø cho ñieåm Chöông trình vieát baèng ngoân ngöõ laäp trình baäc cao noùi chung khoâng phuï thuoäc vaøo loaïi maùy, nghóa laø 1 chöông trình coù theå thöïc hieän treân nhieàu loaïi maùy tính khaùc nhau 2. Chöông trình dòch laø gì? Taïi sao - Chöông trình dòch laø 1 chöông trình coù chöùc naêng caàn phaûi coù chöông trình dòch? chuyeån ñoåi caùc ngoân ngöõ khaùc sang ngoân ngöõ maùy. Caàn phaûi coù chöông trình dòch ñeå chuyeån chöông Nhaän xeùt, ñaùnh giaù vaø cho ñieåm trình ñöôïc vieát baèng caùc ngoân ngöõ khaùc thaønh ngoân ngöõ maùy thì maùy tính môùi coù theå hieåu vaø thöïc hieân 3. Bieân dòch vaø thoâng dòch khaùc ñöôïc. nhau nhö theá naøo? - Trong thoâng dòch khoâng coù chöông trình ñích ñeå löu Nhaän xeùt, ñaùnh giaù vaø cho ñieåm tröõ. Trong bieân dòch caû chöông trình nguoàn vaø chöông 4. Ñieåm khaùc nhau giöõa teân daønh trình ñích coù theå löu tröõ laïi ñeå söû duïng veà sau. rieâng vaø teân chuaån. - Teân daønh rieâng ñöôïc duøng vôùi yù nghóa xaùc ñònh, Nhaän xeùt, ñaùnh giaù vaø cho ñieåm khoâng ñöôïc duøng vôùi yù nghóa khaùc. Teân chuaån ñöôïc duøng vôùi yù nghóa nhaát ñònh, coù theå khai baùo vaø duøng 5. Vieát ra 3 teân ñuùng theo quy taéc vôùi yù nghóa khaùc. cuûa Pascal. - 3 teân ñuùng theo quy taéc cuûa Pascal: Giaûi_PT; Baitap1nangcao; _1chuongtrinh; 6. Cho bieát nhöõng bieåu dieãn khoâng phaûi laø bieåu dieãn haèng trong Pascal - Nhöõng bieåu dieãn khoâng phaûi laø bieåu dieãn haèng a> 150.0 b> -22 c> 6,23 trong Pascal: d> ‘43’ e> A20 f> c> e> g> h> 1.06E-15 g> 4+6 h> ‘C i> ‘True” Nhaän xeùt, ñaùnh giaù vaø cho ñieåm IV. Ñaùnh Giaù Cuoái Baøi Caâu hoûi vaø baøi taäp veà nhaø 6 Gi¸o ¸n tin häc líp 11 GV: NguyÔn V¨n Qu©n - Tham khaûo theâm 1 soá baøi taäp trong saùch baøi taäp - Xem baøi ñoïc theâm: Ngoân ngöõ Pascal. Saùch giaùo khoa trang 14, 15, 16 - Xem tröôùc baøi: Caáu truùc chöông trình CH¦¥NG II: CH¦¥NG TR×NH §¥N GI¶N I. Môc tiªu cña ch¬ng . 1. KiÕn thøc: Häc sinh cÇn n¾m ®îc: - CÊu tróc chung cña mét ch¬ng tr×nh vµ cÊu tróc cña mét ch¬ng tr×nh Pascal . - C¸c kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ kiÓu d÷ liÖu chuÈn, c¸c phÐp to¸n, biÓu thøc, c©u lÖnh g¸n, thñ tôc vµo/ra ®¬n gi¶n. - C¸ch so¹n th¶o, biªn dÞch thùc hiÖn vµ hiÖu chØnh ch¬ng tr×nh trong m«i trêng Turbo Pascal. 2. KÜ n¨ng . - BiÕt khai b¸o biÕn. - BiÕt viÕt ®óng c¸c biÓu thøc ®¬n gi¶n trong ch¬ng tr×nh. - BiÕt khëi ®éng vµ tho¸t khái Turbo Pascal. - BiÕt so¹n th¶o, dÞch vµ thùc hiÖn mét sè ch¬ng tr×nh Pascal ®¬n gi¶n theo mÉu cã s½n. - Bíc ®Çu lµm quen víi lËp tr×nh gi¶i mét sè bµi to¸n ®¬n gi¶n. 3. Th¸i ®é. - Nghiªm tóc trong häc tËp khi tiÕp xóc víi nhiÒu quy ®Þnh nghiªm ngÆt trong lËp tr×nh. - cã ý thøc cè g¾ng trong häc tËp vît qua nh÷ng khã kh¨n ë giai ®o¹n ®Çu khi häc lËp tr×nh. - Ham muèn gi¶i c¸c bµi tËp b»ng lËp tr×nh, thÊy ®îc lîi Ých cña lËp tr×nh phôc vô tÝnh to¸n. II. Néi dung cña ch¬ng. Néi dung chñ yÕu cña ch¬ng lµ : - CÊu tróc chung cña mét ch¬ng tr×nh. - Mét sè kiÓu d÷ liÖu chuÈn: KiÓu nguyªn, thùc, kÝ tù, logic. - PhÐp to¸n, biÓu thøc sè häc, biÓu thøc quan hª, biÓu thøc logic, hµm sè häc. - Khai b¸o biÕn, lÖnh g¸n, tæ chøc vµo/ra d÷ liÖu ®¬n gi¶n. - So¹n th¶o, dÞch, thùc hiÖn vµ hiÖu chØnh ch¬ng tr×nh. Ngµy so¹n: 8/9/2012 §3. CÊu tróc ch¬ng tr×nh TiÕt 4 I. Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: Häc sinh cÇn n¾m ®îc: - CÊu tróc chung cña mét ch¬ng tr×nh vµ cÊu tróc cña mét ch¬ng tr×nh Pascal . 2. Th¸i ®é - ý thøc ®îc tÇm quan träng cña m«n häc vµ cã th¸i ®é häc tËp nghiªm tóc, lu«n tõ t×m hiÓu häc tËp. II. PhÇn chuÈn bÞ 1. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: - Giao ¸n, SGK, s¸ch gi¸o viªn, s¸ch bµi tËp, 2. ChuÈn bÞ cña häc sinh: - Vë ghi, s¸ch gi¸o khoa, s¸ch bµi tËp , ®å dïng häc tËp. III Bµi míi 1. Caáu truùc chung híng dÉn cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh 7 Gi¸o ¸n tin häc líp 11 GV: NguyÔn V¨n Qu©n 1. Phaùt vaán gôïi yù: Moät baøi taäp laøm vaên em 1. Laéng nghe vaø suy nghó traû lôøi: thöôøng vieát coù maáy phaàn? Caùc phaàn coù thöù - Coù 3 phaàn töï khoâng? Vì sao phaûi chia ra nhö vaäy? - Coù thöù töï: môû baøi, thaân baøi, keát luaän - Deã vieát, deã ñoïc, deã hieåu noäi dung 2. Yeâu caàu hoïc sinh nghieân cöùu saùch giaùo 2. Nghieân cöùu saùch giaùo khoa, thaûo luaän vaø khoa ñeå traû lôøi caâu hoûi sau: moät chöông traû lôøi trình coù caáu truùc maáy phaàn - Hai phaàn: [] 2. Caùc thaønh phaàn cuûa chöông trình híng dÉn cña gi¸o viªn 1. Yeâu caàu hoïc sinh nghieân cöùu saùch giaùo khoa ñeå traû lôøi caùc caâu hoûi sau: - Trong phaàn khai baùo coù nhöõng khai baùo naøo? Ho¹t ®éng cña häc sinh 1. Nghieân cöùu saùch giaùo khoa, thaûo luaän vaø traû lôøi - Khai baùo teân chöông trình, khai baùo thö vieän chöông trình con, khai baùo haèng, khai baùo bieán vaø khai baùo chöông trình con. - Yeâu caàu hoïc sinh laáy ví duï khai baùo teân chöông trình trong ngoân ngöõ Pascal. - Yeâu caàu hoïc sinh laáy ví duï khai baùo thö vieän chöông trình con trong ngoân ngöõ Pascal. - Yeâu caàu hoïc sinh laáy ví duï khai baùo haèng trong ngoân ngöõ Pascal. - Yeâu caàu hoïc sinh laáy ví duï khai baùo bieán trong ngoân ngöõ Pascal. - Caáu truùc: Program ten_chuong_trinh; - Ví duï: Program tinh_tong; - Caáu truùc: Uses ten_thu_vien; - Ví duï: Uses crt; - Caáu truùc: Const ten_hang=gia_tri; - Ví duï: Const maxn=100; - Caáu truùc: Var ten_bien:Kieåu_döõ_lieäu; - Ví duï: Var a,b,c:Integer; (a,b,c laø bieán nguyeân) - Yeâu caàu hoïc sinh cho bieát caáu truùc chung Begin cuûa phaàn thaân chöông trình trong ngoân ngöõ Daõy caùc leänh; laäp trình Pascal. End. 3. Ví duï chöông trình ñôn giaûn híng dÉn cña gi¸o viªn 1. Tìm hieåu 1 chöông trình ñôn giaûn. Vieát leân baûng 1 chöông trình ñôn giaûn trong ngoân ngöõ Pascal Program VD1; Var x,y:byte; t:word; Begin T:=x+y; Writeln(t); Readln; End. 8 Ho¹t ®éng cña häc sinh - Khai baùo teân chöông trình: Program VD1; - Khai baùo bieán: Var x,y:byte; t:word; - Coøn laïi laø phaàn thaân. - Leänh gaùn, leänh ñöa thoâng baùo ra maøn hình Gi¸o ¸n tin häc líp 11 GV: NguyÔn V¨n Qu©n - Hoûi: phaàn khai baùo cuûa chöông trình? - Hoûi: phaàn thaân cuûa chöông trình? Coù leänh naøo trong thaân chöông trình? 2. Yeâu caàu hoïc sinh laáy 1 ví duï veà 1 chöông 2. Thaûo luaän vaø traû lôøi trình trong Pascal khoâng coù phaàn teân vaø Begin phaàn khai baùo Writeln(‘Hello’); Readln; End. IV. Ñaùnh Giaù Cuoái Baøi 1. Nhöõng noäi dung ñaõ hoïc: Moät chöông trình goàm coù 2 phaàn: + Phaàn khai baùo + Phaàn thaân chöông trình 2. Caâu hoûi vaø baøi taäp veà nhaø - Xem tröôùc noäi dung baøi: Moät soá kieåu döõ lieäu chuaån Ngµy so¹n: 13/9/2012 TiÕt 5 §4.mét sè kiÓu d÷ liÖu chuÈn §5. khai b¸o biÕn I. Môc tiªu 1. KiÕn thøc. - BiÕt ®îc cÊu tróc chung cña mét ch¬ng tr×nh. - BiÕt ®îc mét sè kiÓu d÷ liÖu chuÈn: Nguyªn, thùc, kÝ tù, logic. - BiÕt ®îc cÊu tróc chung cña khai b¸o biÓn. 2. KÜ n¨ng. - Sö dông ®îc kiÓu d÷ liÖu vµ khai b¸o biÕn ®Ó viÕt ®îc mét ch¬ng tr×nh ®¬n gi¶n. II. §å dïng d¹y häc 1. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn. - M¸y vi tÝnh vµ m¸y chiÕu projector dïng ®Ó chiÕu c¸c vÝ dô. - Tranh cã chøa mét sè khai b¸o biÕn ®Ó häc sinhc hän ®óng – sai . - Mét sè ch¬ng tr×nh mÉu viÕt s½n. 2. ChuÈn bÞ cña häc sinh. - S¸ch gi¸o khoa. III. Ho¹t ®éng d¹y – häc 1. Ho¹t ®éng 1 : T×m hiÓu cÊu tróc chung vµ c¸c thµnh phÇn cña ch¬ng tr×nh. híng dÉn cña gi¸o viªn 1. Ph¸t vÊn gîi ý : Métbµi tËp lµm v¨n em thêng viÕt cã mÊy phÇn? C¸c phÇn cã thø tù kh«ng? V× sao ph¶i chia ra nh vËy? Ho¹t ®éng cña häc sinh 1. L¾ng nghe vµ suy nghÜ tr¶ lêi : - Cã ba phÇn. - Cã thø tù : Më bµi, th©n bµi, kÕt luËn. - DÔ viÕt, dÔ ®äc, dÔ hiÓu néi dung. 2. Yªu cÇu häc sinh nghiªn cøu s¸ch gi¸o 2. Nghiªn cøu s¸ch gi¸o khoa, th¶o luËn khoa ®Ó tr¶ lêi c¸c c©u hái sau: vµ tr¶ lêi. - Mét ch¬ng tr×nh cã cÊu tróc mÊy phÇn? + Hai phÇn : [] - trong phÇn khai b¸o cã nh÷ng khai b¸o 9 Gi¸o ¸n tin häc líp 11 GV: NguyÔn V¨n Qu©n nµo? - Yªu cÇu häc sinh lÊy vÝ dô khai b¸o tªn ch¬ng tr×nh trong ng«n ng÷ Pascal. - Yªu cÇu häc sinh lÊy vÝ dô khai b¸o th viÖn ch¬ng tr×nh con trong ng«n ng÷ Pascal. - Yªu cÇu häc sinh lÊy vÝ dô khai b¸o h»ng trong ng«n ng÷ Pascal. - Yªu cÇu häc sinh lÊy vÝ dô khai b¸o biÕn trong ng«n ng÷ Pascal. - Yªu cÇu häc sinh cho biÕt cÊu tróc chung cña phÇn th©n ch¬ng tr×nh trong ng«n ng÷ lËp tr×nh Pascal. 3. T×m hiÓu mét ch¬ng tr×nh ®¬n gi¶n. - ChiÕu lªn b¶ng mét ch¬ng tr×nh ®¬n gi¶n trong ng«n ng÷ C++ . # include void main() { Printf(“Xin chao cac ban”); } - Hái : PhÇn khai b¸o cña ch¬ng tr×nh? - Hái : PhÇn th©n cña ch¬ng tr×nh, lÖnh pr×nt cã chøc n¨ng g×? - ChiÕu lªn b¶ng mét ch¬ng tr×nh ®¬n gi¶n trong ng«n ng÷ Pascal. Program VD1 ; Var x,y:byte; t:word; Begin t:=x+y; Writeln(t); readln; End - Hái : PhÇn khai b¸o cña ch¬ng tr×nh? - Hái : PhÇn th©n cña ch¬ng tr×nh? Cã lÖnh nµo trong th©n ch¬ng tr×nh? 4. Yªu cÇu häc sinh lÊy mét vÝ dô vÒ mét ch¬ng tr×nh Pascal kh«ng cã phÇn tªn vµ phÇn khai b¸o. - Khai b¸o tªn ch¬ng tr×nh, khai b¸o th viÖn ch¬ng tr×nhcon, khai b¸o h»ng, khai b¸o biÕn vµ khai b¸o ch¬ng tr×nh con. CÊu tróc : Program ten_chuong_trinh ; - VÝ dô : Program tinh_tong ; - CÊu tróc : Uses tªn_th_viÖn; - VÝ dô : Uses crt ; - CÊu tróc : Const tªn_h»ng = gi¸_trÞ; - VÝ dô : Const maxn=100; CÊu tróc : Var tªn_biÕn=kiÓu_d÷_liÖu; - VÝ dô : Var a, b, c : integer; Begin D·y c¸c lÖnh; End. 3. Quan s¸t tranh vµ tr¶ lêi. - PhÇn khai b¸o chØ cã mét khai b¸o th viÖn stdio.h - PhÇn th©n {} - LÖnh printf dïng ®Ó ®a th«ng b¸o ra mµn h×nh. - Khai b¸o tªn ch¬ng tr×nh : Program VD1; - Khai b¸o biÕn : Var x, y:byte ;t:word; Var x, y:byte; t:word; - Cßn l¹i lµ phÇn th©n. - LÖnh g¸n, lÖnh ®a th«ng b¸o ra mµn h×nh. 4. Th¶o luËn vµ tr¶ lêi Begin Writeln(“Hello”); Readln; End. 2. Ho¹t ®éng 2 : T×m hiÓu mét sè d÷ liÖu chuÈn. híng dÉn cña gi¸o viªn 1. §Æt vÊn ®Ò: Trong to¸n häc, ®Ó thùc hiÖn ®îc tÝnh to¸n ta cÇn ph¶i cã c¸c tËp sè. §ã lµ c¸c tËp sè nµo? 10 Ho¹t ®éng cña häc sinh 1. Chó ý, L¾ng nghe vµ suy nghÜ tr¶ lêi: - Sè tù nhiªn, sè nguyªn, sè h÷u tØ, sè Gi¸o ¸n tin häc líp 11 GV: NguyÔn V¨n Qu©n - DiÔn gi¶i: Còng t¬ng tù nh vËy, trong ng«n ng÷ lËp tr×nh Pascal, ®Ó lËp tr×nh gi¶i quyÕt c¸c bµi to¸n, cÇn cã c¸c tËp hîp, mçi tËp hîp cã mét giíi h¹n nhÊt ®Þnh. - C¸c em cã thÓ hiÓu n«m na: KiÓu d÷ liÖu chuÈn lµ mét tËp h÷u h¹n c¸c gi¸ trÞ, mçi kiÓu d÷ liÖu cÇn mét dung lîng bé nhí cÇn thiÕt ®Ó lu tr÷ vµ x¸c ®Þnh c¸c phÐp to¸n cã thÓ t¸c ®éng lªn d÷ liÖu. 2. Yªu cÇu häc sinh nghiªn cøu s¸ch gi¸o khoa, tr¶ lêi c¸c c©u hái sau: - Cã bao nhiªu kiÓu d÷ liÖu chuÈn trong ng«n ng÷ Pascal? - trong ng«n ng÷ Pascal, cã nh÷ng kiÓu nguyªn nµo thêng dïng, ph¹m vi biÓu diÓn cña mçi lo¹i? - trong ng«n ng÷ Pascal, cã nh÷ng kiÓu sè thùc nµo thêng dïng, ph¹m vi biÓu diÔn cña mçi lo¹i? - trong ng«n ng÷ Pascal, cã bao nhiªu kiÓu kÝ tù? - trong ng«n ng÷ Pascal, cã bao nhiªu kiÓu logic, gåm c¸c gi¸ trÞ nµo? 3. Gi¸o viªn gi¶i thÝch mét sè vÊn ®Ò cho häc sinh: + V× sao ph¹m vi biÓu diÔn cña c¸c lo¹i kiÓu nguyªn kh¸c nhau? + MiÒm gi¸ trÞ cña c¸c lo¹i kiÓu thùc, sè ch÷ sè cã nghÜa? 4. Ph¸t vÊn: Muèn tÝnh to¸n trªn c¸c gi¸ trÞ : 4 6 7.5 ta ph¶i sö dông d÷ liÖu g×? thùc. - Liªn tëng c¸c tËp sè trong to¸n häc víi mét kiÓu d÷ liÖu trong Pascal? 2. Nghiªn cøu s¸ch gi¸o khoavµ tr¶ lêi. - Cã 4 kiÓu: KiÓu nguyªn, kiÓu thùc, kiÓu kÝ tù vµ kiÓu logic. - Cã 4 lo¹i: Byte, word, integer vµ longint. - Cã 2 lo¹i: real, extended. - Cã 1 lo¹i: Char. - Cã mét lo¹i: boolean, gåm 2 phÇn tö: True vµ False. 3. Chó ý l¾ng nghe vµ ghi nhí . 4. Suy nghÜ vµ tr¶ lêi. KiÓu Real 3. Ho¹t ®éng 3: t×m hiÓu c¸ch khai b¸o biÕn. híng dÉn cña gi¸o viªn 1. Yªu cÇu häc sinh nghiªn cøu s¸ch gi¸o khoa vµ cho biÕt v× sao ph¶i khai b¸o biÕn? Ho¹t ®éng cña häc sinh 1. Nghiªn cøu s¸ch gi¸o khoa vµ tr¶ lêi. - Mäi biÕn dïng trong ch¬ng tr×nh ®Òu ph¶i ®îc khai b¸o tªn biÕn vµ kiÓu d÷ liÖu cña biÕn. Tªn biÕn dïng ®Ó x¸c lËp quan hÖ gi÷a biÕn vµ ®Þa chØ bé nhí n¬i lu gi÷ gi¸ trÞ cña biÕn. - CÊu tróc chung cña khai b¸o biÕn trong - Var : ; - Cho vÝ dô ®Ó khai b¸o mét biÕn nguyªn Var x: word; vµ mét biÕn kiÓu kÝ tù. y: char; 2. Treo tranh cã chøa mét sè khai b¸o vµ 2. Quan s¸t tranh vµ chän khai b¸o ®óng. yªu cÇu häc sinh chän khai b¸o ®óng trong ng«n ng÷ lËp tr×nh Pascal? Var x, y, z: word; Var n 1: real; x, y, z: word; X: longint; i: byte; h: integer; i: byte; 3. Treo tranh cã chøa mét sè khai b¸o 3. Quan s¸t tranh vµ tr¶ lêi. biÕn trong Pascal. - Cã 5 biÕn. - Hái: Cã bao nhiªu biÕn tÊt c¶, Bé nhí - tæng bé nhí cÇn cÊp ph¸t. ph¶i cÊp ph¸t lµ bao nhiªu? x (2 byte); y (2 byte); z (4 byte); 11 Gi¸o ¸n tin häc líp 11 Var GV: NguyÔn V¨n Qu©n x, y: word; z: longint; h: integer; i: byte; h (2 byte); i (1 byte); táng 11 byte IV. §¸nh gi¸ cuèi bµi 1. Nh÷ng néi dung ®· häc - Mét ch¬ng tr×nh gåm cã hai phÇn: PhÇn khai b¸o vµ phÇn th©n. - C¸c kiÓu d÷ liÖu chuÈn: KiÓu sè nguyªn, kiÓu sè thùc, kiÓu kÝ tù, kiÓu logic. - Mäi biÕn trong ch¬ng tr×nh ph¶i ®îc khai b¸o. CÊu tróc chung cña khai b¸o biÕn trong Pascal: Var tªn_ biÕn: tªn_kiÓu_d÷_liÖu; 2. C©u hái vµ bµo tËp vÒ nhµ - Lµm bµi tËp 1, 2, 3, 4, 5, schs gi¸o khoa, trang 35. - Xem tríc néi dung bµi: PhÐp to¸n, biÓu thøc, lÖnh g¸n, s¸ch gi¸o khoa, trang 24. - Xem néi dung phô lôc B, s¸ch gi¸o khao , trang 129: Mét sè kiÓu d÷ liÖu chuÈn, mét sè thñ tôc vµ hµm chuÈn. Ngµy so¹n: 20/9/2012 TiÕt 6 §6. PhÐp to¸n, biÓu thøc, lÖnh g¸n I. Môc tiªu 1. KiÕn thøc - BiÕt ®îc c¸c phÐp to¸n th«ng dông trong ng«n ng÷ lËp tr×nh. - BiÓu diÔn ®¹t mét h×nh thøc trong ng«n ng÷ lËp tr×nh. - BiÕt ®îc chøc n¨ng cña lÖnh g¸n. - BiÕt ®îc cÊu tróc cña lÖnh g¸n vµ mét sè hµm chuÈn tr«ng dông trong ng«n ng÷ lËp tr×nh Pascal. 2. kÜ n¨ng - Sö dông ®îc c¸c phÐp to¸n ®Ó x©y dùng biÓu thøc. - Sö dông ®îc lÖnh g¸n ®Ó viÕt ch¬ng tr×nh. II. §å dïng d¹y häc 1. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn - S¸ch gi¸o khoa, tranh chøa c¸c biÓu thøc trong to¸n häc. - Tranh chøa b¶ng c¸c hµm sè häc chuÈn, tranh chøa b¶ng ch©n trÞ. - m¸y vi tÝnh vµ m¸y chiÕu Projector. 2. ChuÈn bÞ cña häc sinh - S¸ch gi¸o khoa. III. Ho¹t ®éng d¹y – häc 1. Ho¹t ®éng 1 : T×m hiÓu mét sè phÐp to¸n. híng dÉn cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh 1. ®Æt vÊn ®Ò: ®Ó m« t¶ c¸c thao t¸c trong 1. Chó ý l¾ng nghe. thuËt to¸n, mçi ng«n ng÷ lËp tr×nh ®Õu sö dông mét sè kh¸i niÖm c¬ b¶n: PhÐp to¸n, biÓu thøc, g¸n gi¸ trÞ. 2. Ph¸t vÊn: H·y kÓ c¸c phÐp to¸n em ®· 2. Suy nghÜ vµ tr¶ lêi : ®îc häc trong to¸n häc. - PhÐp: Céng, trõ, nh©n, chia, lÊy sè d, - DiÔn gi¶i: Trong ng«n ng÷ lËp trßnh chia lÊy nguyªn, so s¸nh. Pascal còng cã c¸c phÐp to¸n ®ã nhng ®îc diÔn ®¹t b»ng mét c¸ch kh¸c. - Yªu cÇu häc sinh nghiªn cøu s¸ch gi¸o - C¸c phÐp to¸n sè häc: + - * / div mod khoa vµ cho biÕt c¸c nhãm phÐp to¸n. - C¸c phÐp to¸n quan hÖ: <, <=, >, >=, =, <> - C¸c phÐp to¸n logic: And, Or, Not. 12 Gi¸o ¸n tin häc líp 11 GV: NguyÔn V¨n Qu©n - Hái : PhÐp Div, Mod ®îc sö dông cho nh÷ng kiÓu d÷ liÖu nµo? - Hái: KÕt qu¶ cña phÐp to¸n quan hÖ thuéc kiÓu d÷ liÖu nµo? 2. ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu biÓu thøc. Hµm b×nh ph¬ng: SQR(X) C¨n bËc hai: SQRT(X) G¸i trÞ tuyÖt ®èi: ABS(X) Sin(X) Cos(X) logarit tù nhiªn lnx ln(x) Lòy thõa cña sè e ex exp(x) - ChØ sö dông ®îc cho kiÓu nguyªn. - Thuéc kiÓu logic. KiÓu ®èi sè I hoÆc R I hoÆc R I hoÆc R I hoÆc R I hoÆc R I hoÆc R I hoÆc R KiÓu hµm sè Theo kiÓu cña ®èi sè R Theo kiÓu cña ®èi sè R R R R - Hai biÓu thøc cã cïng kiÓu d÷ liÖu ®îc liªn kÕt víi nhau bëi phÐp to¸n quan hÖ cho ta mét biÓu thøc quan hÖ. - Thø tù thùc hiªn.: + tÝnh gi¸ trÞ c¸c biÓu thøc. + Thùc hiÖn phÐp to¸n quan hÖ. - C¸c biÓu thøc quan hÖ liªn kÕt víi nhau bëi phÐp to¸n logic ta ®îc biÓu thøc logic. BiÓu thøc logic ®¬n gi¶n lµ gi¸ trÞ True hoÆc Flase. c. C¸c bíc tiÕn hµnh. híng dÉn cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh 1. Nªu vÊn ®Ò: trong to¸n häc ta ®îc lµm 1. Suy nghÜ vµ tr¶ lêi. quen víi kh¸i niÖm biÓu thøc, h·y cho biÕt - Gåm hai phÇn: To¸n h¹ng vµ to¸n tö. yÕu tè c¬ b¶n x©y dùng nªn biÓu thøc. - BiÓu thøc sè häc. - NÕu trong mét bµi to¸n mµ to¸n h¹ng lµ biÕn sè, h»ng sè hoÆc hµm sè vµ to¸n tö lµ c¸c phÐp to¸n sè häc th× biÓu thøc cã tªn gäi lµ g×? 2. Treo tranh cã chøa biÓu thøc to¸n häc 2. Quan s¸t vµ tr¶ lêi. lªn b¶ng, yªu cÇu: Sö dông c¸c phÐp to¸n 2*a+5*b+c sè häc, h·y biÓu diÔn biÓu thøc to¸n häc x*y/(2*z) sau thµnh biÓu thøc trong ng«n ng÷ lËp ((x+y)/(1 – (2 /z)))+(x*x/(2*z)) tr×nh. 2a+5b+c xy 2z x+y + x2 1- 2 2z z - Nghiªn cøu s¸ch gi¸o khoa vµ tõ viÖc - Thùc hiÖn trong ngoÆc tríc; Ngoµi ngoÆc x©y dùng c¸c biÓu thøc trªn, h·y nªu thø tù sau. Nh©n, chia, c«ng, trõ sau. thùc hiÖn c¸c phÐp to¸n. 3. Nªu vÊn ®Ò: trong to¸n häc ta ®· lµm 3. Suy nghÜ vµ tr¶ lêi. quen víi mét sè hµm sè häc, h·y kÓ tªn Hµm tri tuyÖt ®èi, hµm c¨n bËc hai, hµm mét sè hµm ®ã? sin, hµm cos. - Trong mét sè ng«n ng÷ lËp tr×nh ta còng cã mét sè hµm nh vËy nhng ®îc diÔn ®¹t b»ng mét c¸ch kh¸c. - Treo tranh chøa b¶ng mét sè hµm - Quan s¸t tranh vÏ, nghiªn cøu s¸ch gi¸o chuÈn, yªu cÇu häc sinh ®iÒn thªm c¸c khoa vµ lªn b¶ng ®iÒn tranh. th«ng tin nh chøac n¨ng cña hµm , kiÓu cña ®èi sè vµ kiÓu cña hµm sè. 13 Gi¸o ¸n tin häc líp 11 GV: NguyÔn V¨n Qu©n - cho biÓu thøc: -b + h·y - Suy nghÜ, lªn b¶ng tr¶ lêi. biÓu diÔn biÓu thøc trªn sang biÓu thøc (-b+sqrt(b*b – 4*a*c))/(2*a) trong ng«n ng÷ lËp tr×nh . 4. Nªu vÊn ®Ò : Khi hai biÓu thøc sè häc 4. Suy nghÜ vµ tr¶ lêi. liªn kÕt víi nhau b»ng phÐp to¸n quan hÖ - Gäi lµ biÓu thøc quan hÖ. ta ®îc mét biÓu thøc míi, biÓu thøc ®ã gäi lµ biÓu thøc g×? - H·y lÊy mét vÝ dô vÒ biÓu thøc quan - VÝ dô: 2*x khoa vµ cho biÕt cÊu tróc chung cña biÓu thøc quan hÖ? + TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc - Thø tù thùc hiÖn cña biÓu thøc quan + Thùc hiÖn phÐp to¸n quan hÖ. hÖ? - Cho biÕt kÕt qu¶ cña phÐp to¸n quan hÖ - KiÓu logic. thuéc kiÓu d÷ liÖu nµo ®· häc? 5. Nªu vÊn ®Ò: C¸c biÓu thøc quan hÖ ®îc 5. Chó ý theo dâi dÉn d¾t cña gi¸o viªn vµ liªn kÕt víi nhau bëi phÐp to¸n Logic ®îc suy nghÜ ®Ó tr¶ lêi. gäi lµ biÓu thøc Logic. - H·y cho mét sè vÝ dô vÒ biÓu thøc logic. - VÝ dô: (A>B) or ((X+1)2) - trong to¸n häc ta cã biÓu thøc and ((3+2)<7). 5<=x<=11, h·y biÓu diÔn biÓu thøc nµy - BiÓu thøc trong ng«n ng÷ lËp tr×nh : trong ng«n ng÷ lËp tr×nh. (5<=x) and (x<=11). - Thø tù thùc hiÖn biÓu thøc logic. + Thùc hiÖn c¸c biÓu thøc quan hÖ. + Thùc hiÖn phÐp to¸n logic. - KÕt qu¶ cña biÓu thøc logic cã kiÓu d÷ - KiÓu logic. liÖu g×? - Treo tranh cã chøa b¶ng ch©n trÞ cña A - Häc sinh suy nghÜ vµ tr¶ lêi b»ng c¸ch vµ B, yªu cÇu häc sinh ®iÒn gi¸ trÞ cho A ®iÒn vµo b¶ng. and B; A or B; not A. 3. Ho¹t ®éng 3 : T×m hiÓu lÖnh g¸n. híng dÉn cña gi¸o viªn - Giíi thiÖu mét sè vÝ dô vÒ lÖnh g¸n trong Pascal nh sau: x:=4+8; - Gi¶i thÝch: LÊy 4 céng 8, ®em kÕt qu¶ ®Æt vµo x. Ta ®îc x=12. - Hái : H·y cho biÕt chøc n¨ng cña lÖnh g¸n? - Yªu cÇu häc sinh nghiªn cøu s¸ch gi¸o khoa vµ cho biÕt cÊu tróc chung cña lÖnh g¸n trong ng«n ng÷ Pascal. - H·y cho mét vÝ dô ®Ó tÝnh nghiÖm cña ph¬ng tr×nh bËc hai. Ho¹t ®éng cña häc sinh - Quan s¸t vÝ dô vµ suy nghÜ ®Ó tr¶ lêi. + TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc. + G¸n gi¸ trÞ tÝnh ®îc vµ tªn mét biÕn. :=; x:=(-b+sqrt(b*b – 4*a*c))/(2*a); IV. §¸nh gi¸ cuèi bµi. 1. Nh÷ng néi dung ®· häc. - C¸c phÐp to¸n trong Turbo Pascal: Sè häc, quan hÖ vµ logic. - C¸c biÓu thøc trong Turbo Pascal: Sè häc, quan hÖ vµ logic - CÊu tróc lÖnh g¸n trong Turbo Pascal: tªn_biÕn :=biÓu_thøc; 2. C©u hái vµ bµi tËp vÒ nhµ - Lµm bµi tËp 5, 6, 7, 8, s¸ch gi¸o khoa, trang 35 – 36; - Xem phô lôc A, s¸ch gi¸o khoa trang 121: Mét sè phÐp to¸n thêng dïng vµ gi¸ trÞ phÐp to¸n logic. 14 Gi¸o ¸n tin häc líp 11 GV: NguyÔn V¨n Qu©n Ngµy so¹n: 27/9/2012 TiÕt 7,8 §7. C¸c thñ tôc chuÈn vµo/ra ®¬n gi¶n §8. So¹n th¶o dÞch, thùc hiÖn vµ hiÖu chØnh ch¬ng tr×nh I. Môc tiªu 1. KiÕn thøc - BiÕt ®îc ý nghÜa cña c¸c thñ tôc vµ/ra chuÈn ®èi víi lËp tr×nh. - BiÕt ®îc cÊu tróc chung cña thñ tôc vµo/ra trong ng«n ng÷ lËp tr×nh Pascal. - BiÕt ®îc c¸c bíc ®Ó hoµn thµnh mét ch¬ng tr×nh. - BiÕt c¸c file ch¬ng tr×nh c¬ b¶n cña Turbo Pascal 7.0 2. KÜ n¨ng. - ViÕt ®óng lÖnh vµo/ra d÷ liÖu. - BiÕt nhËp ®óng d÷ liÖu khi thùc hiÖn ch¬ng tr×nh. - BiÕt khëi ®éng vµ tho¸t hÖ so¹n th¶o Turbo Pascal. - So¹n ®îc mét ch¬ng tr×nh vµo m¸y. - DÞch ®îc ch¬ng tr×nh ®ª ph¸t hiÖn lçi có ph¸p. - Thùc hiÖn ®îc ch¬ng tr×nh ®Ó nhËp d÷ liÖu vµ thu kÕt qu¶, t×m lçi thuËt to¸n vµ söa lçi. II. §å dïng d¹y häc 1. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn - S¸ch gi¸o khoa, tranh chøa c¸c biÓu thøc trong to¸n häc, m¸y chiÕu Projector, m¸y vi tÝnh, mét sè ch¬ng tr×nh viÕt s½n. 2. ChuÈn bÞ cña häc sinh. - S¸ch gi¸o khoa. III. Ho¹t ®éng d¹y – häc 1. Ho¹t ®éng 1: t×m hiÓu thñ tôc nhËp d÷ liÖu vµ tõ bµn phÝm. híng dÉn cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh 1. nªu vÊn ®Ò: Khi gi¶i quyÕt mét bµi 1. Chó ý l¾ng nghe dÉn d¾t cña gi¸o viªn. to¸n, ta ph¶i ®a d÷ liÖu vµo ®Ó m¸y tÝnh xö lÝ, viÖc ®a d÷ liÖu b»ng lÖnh g¸n sÏ lµm cho ch¬ng tr×nh chØ cã t¸c dông víi mét d÷ liÖu cè ®Þnh. §Ó ch¬ng tr×nh gi¶i quyÕt ®îc nhiÒu bµi to¸n h¬n, ta pahØ sö dông thñ tôc nhËp d÷ liÖu. - Yªu cÇu häc sinh nghiªn cøu s¸ch gi¸o - Nghiªn cøu s¸ch gi¸o khoa vµ suy nghÜ khoa vµ cho biÕt cÊu tróc chung cña thñ tôc ®Ó tr¶ lêi. nhËp d÷ liÖu trong ng«n ng÷ lËp tr×nh Read(,...,); Pascal: Readln(,...,); - Nªu vÝ dô: Khi viÕt ch¬ng tr×nh gi¶i - Ph¶i nhËp gi¸ trÞ cho hai biÕn: a, b. ph¬ng tr×nh ax+b=0, ta ph¶i nhËp vµo c¸c - ViÕt lÖnh: Readln(a,b); ®¹i lîng nµo? ViÕt lÖnh nhËp? 2. ChiÕu mét ch¬ng tr×nh Pascal ®¬n gi¶n 2. Quan s¸t ch¬ng tr×nh vÝ dô cña gi¸o cã lÖnh nhËp gi¸ trÞ cã hai biÕn. viªn. - thùc hiÖn ch¬ng tr×nh vµ thùc hiÖn nhËp d÷ liÖu. - Hái : Khi nhËp gi¸ trÞ cho nhiÒu biÕn, - Nh÷ng gi¸ trÞ nµy ph¶i ®îc gâ c¸ch nhau ta ph¶i thùc hiÖn nh thÕ nµo? Ýt nhÊt mét dÊu c¸ch hoÆc kÝ tù xuèng dßng. - Yªu cÇu häc sinh thùc hiÖn nhËp d÷ liÖu - Lªn b¶ng thùc hiÖn nhËp theo yªu cÇu cho ch¬ng tr×nh. cña gi¸o viªn. 2. Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu thñ tôc ®a d÷ liÖu ra mµn h×nh. 15 Gi¸o ¸n tin häc líp 11 GV: NguyÔn V¨n Qu©n híng dÉn cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh 1. DÉn d¾t: sau khi xö lÝ xong, kÕt qu¶ 1. Chó ý l¾ng nghe dÉn d¾t cña gi¸o viªn. t×m ®îc ®ang ®îc lu trong bé nhí. §Ó thÊy ®îc kÕt qu¶ trªn mµn h×nh ta sö dông thñ tôc xuÊt d÷ liÖu. - Yªu cÇu häc sinh nghiªn cøu s¸ch gi¸o - Nghiªn cøu s¸ch gi¸o khoa vµ tr¶ lêi. khoa vµ cho biÕt cÊu tróc chung cña thñ tôc Write(,...,); xuÊt d÷ liÖu trong ng«n ng÷ lËp tr×nh Writeln(,...,); Pascal. - ViÕt lÖnh : Writeln(-b/a); - Nªu vÝ dô: Khi viÕt ch¬ng tr×nh gi¶i ph¬ng tr×nh ax+b=0, ta ph¶i ®a ra mµn h×nh gi¸ trÞ cña nghiÖm –b/a, ta ph¶i viÕt lÖnh nh thÕ nµo? 2. ChiÕu mét ch¬ng tr×nh Pascal ®¬n gi¶n 2. Quan s¸t ch¬ng tr×nh vÝ dô cña gi¸o Program vb; viªn. Var x, y, z:integer; Begin Writeln(“nhap vao hai so:”); Readln(x, y); z:=x+y; write(x:6, y:6, z:6); readln; end. - Thùc hiÖn ch¬ng tr×nh vµ thùc hiÖn nhËp d÷ liÖu ®Ó häc sinh thÊy kÕt qu¶ trªn nÒn mµn h×nh. - Hái : Chøc n¨ng cña lÖnh Writeln(); - ViÕt ra mµn h×nh dßng ch÷ vµ ®a con trá - Hái: ý nghÜa cña : 6 trong lÖnh xuèng dßng. Write(...) - Dµnh 6 vÞ trÝ trªn mµn h×nh ®Ó viÕt sè x, 6 vÞ trÝ tiÕp ®Ó viÕt sè y vµ 6 vÞ trÝ tiÕp ®Ó - Hái: Khi c¸c tham sè trong lÖnh viÕt sè z. Write() thuéc kiÓu Char hoÆc real th× quy - Khi c¸c tham sè cã kiÓu kÝ tù, viÖc quy ®Þnh vÞ trÝ nh thÕ nµo? ®Þnh vÞ trÝ gièng kiÓu nguyªn. - Khi c¸c tham sè cã kiÓu thùc th× ph¶i quy ®Þnh hai lo¹i vÞ trÝ : VÞ trÝ cho toµn bé - Cho vÝ dô cô thÓ víi 2 biÕn c kiÓu Char sè thùc vµ vÞ trÝ cho phÇn thËp ph©n. vµ r kiÓu real. - VÝ dô : Write(c:8); Write(r:8:3); híng dÉn cña gi¸o viªn 1. §Æt vÊn ®Ò: §Ó sö dông ®îc Turbo Pascal, trªn m¸y ph¶i cã c¸c file ch¬ng tr×nh cÇn thiÕt. Tham kh¶o s¸ch gi¸o khoa vµ cho biÕt tªn c¸c file ch¬ng tr×nh ®ã? 2. Tr×nh diÔn c¸ch khëi ®éng Turbo Pascal th«ng qua m¸y chiÕu Projector. - Giíi thiÖu mµn h×nh so¹n th¶o ch¬ng tr×nh: B¶ng chän, con trá, vïng so¹n th¶o... Ho¹t ®éng cña häc sinh 1. Tham kh¶o s¸ch gi¸o khoa vµ tr¶ lêi . Turbo.exe Turbo.tpl Graph.tpu Egavga.bgi vµ c¸c file *.chr 2. Häc sinh quan s¸t vµ ghi nhí. 2. Ho¹t ®éng 3: TËp so¹n th¶o ch¬ng tr×nh vµ dÞch lçi có ph¸p. híng dÉn cña gi¸o viªn 1. So¹n mét ch¬ng tr×nh lµm vÝ dô, lu ch¬ng tr×nh, dÞch lçi. 16 Ho¹t ®éng cña häc sinh 1. Quan s¸t vµ ghi nhí. Gi¸o ¸n tin häc líp 11 GV: NguyÔn V¨n Qu©n - Dïng m¸y chiÕu vËt thÓ ®Ó minh häa thap t¸c lu file ch¬ng tr×nh vµ biªn dÞch. 2. So¹n mét ch¬ng tr×nh, hái c¸c lçi có ph¸p trong ch¬ng tr×nh, gäi häc sinh dÞch lçi vµ söa. Program vd1 var x:integer; Begin Write(‘Nhap mot so nguyen duong); readln(x); y:=sqrt(x); write(y); End. - Lu: F2 - DÞch lçi: ALT_F9 2. Quan s¸t vµ ph¸t hiÖn lçi ®Ó söa lçi cho ch¬ng tr×nh. Program vd1; var x,y:integer; Begin Write(‘Nhap mot so nguyen duong); readln(x); y:=sqrt(x); write(y); End. 3. Ho¹t ®éng 4: TËp thùc hiÖn ch¬ng tr×nh vµ t×m lçi thuËt to¸n ®Ó hiÖu chØnh. híng dÉn cña gi¸o viªn 1. Thùc hiÖn ch¬ng tr×nh ®· ®îc viÕt ë trªn, nhËp d÷ liÖu, giíi thiÖu kÕt qu¶. - Dïng m¸y chiÕu vËt thÓ ®Ó minh h¹o thao t¸c thùc hiÖn ch¬ng tr×nh. - Hái : Nhãm phÝm dïng ®Ó thùc hiÖn ch¬ng tr×nh? - Yªu cÇu häc sinh nhËp d÷ liÖu vµ thùc hiÖn ch¬ng tr×nh. 2. Giíi thiÖu ch¬ng tr×nh gi¶i ph¬ng tr×nh ax+b=0. Var Begin Readln(a, b); If a<>0 then write(-b/a) else write(“PTVN”); Readln; End. - Yªu cÇu häc sinh t×m test ®Ó chøng minh ch¬ng tr×nh nµy sai. Ho¹t ®éng cña häc sinh 1. Quan s¸t gi¸o viªn thùc hiÖn vµ tham kh¶o s¸ch gi¸o khoa. CTRL_F9 2. Quan s¸t yªu cÇu cña gi¸o viªn vµ ®éc lËp suy nghÜ ®Ó t×m test a b x 0 0 VSN IV. §¸nh gi¸ cuèi bµi. 1. Nh÷ng néi dung ®· häc. - NhËp d÷ liÖu : Read/Readln(,...,); - XuÊt d÷ liÖu : write/writeln(,...,); - Khëi ®éng Turbo. So¹n th¶o ch¬ng tr×nh. DÞch lçi có ph¸p. Thùc hiÖn ch¬ng tr×nh. T×m lçi thuÊt to¸n vµ hiÖu chØnh. 2. C©u hái vµ bµi tËp vÒ nhµ - b»ng thùc hµnh trªn m¸y: + H·y so s¸nh sù gièng nhau vµ kh¸c nhau gi÷a Write(); vµ writeln(); + H·y so s¸nh sù gièng nhau vµ kh¸c nhau gi÷a Read(); vµ Readln(); + T×m hiÓu chøc n¨ng cña lÖnh Readln; Writeln; - §äc tríc néi dung bµi: So¹n th¶o, dÞch, thùc hiÖn vµ hiÖu chØnh ch¬ng tr×nh, s¸ch gi¸o khoa, trang 32. - ViÕt ch¬ng tr×nh nhËp ®é dµi b¸n kÝnh vµ t icnhs chu vi diÖn tÝch cña h×nhtrßn t¬ng øng. - Lµm c¸c bµi tËp 9, 10, s¸ch gi¸o khoa, trang 36. - §äc tríc néi dung cña phÇn bµi tËp vµ thùc hµnh sè 1, s¸ch gi¸o khoa, trang 33. - Xem phô lôc B, s¸ch gi¸o khoa, trang 122: M«i trêng Turbo Pascal. - Xem phô lôc B, s¸ch gi¸o khoa, trang 136: Mét sè th«ng b¸o lçi. 17 Gi¸o ¸n tin häc líp 11 Ngµy so¹n: 12/10/2012 I- Môc tiªu GV: NguyÔn V¨n Qu©n Bµi tËp TiÕt 9, 10 - BiÕt khai b¸o biÕn hîp lý ®ì tèn bé nhí - BiÕt viÕt biÓu thøc to¸n häc sang ng«n ng÷ Pascal - BiÕt viÕt m«t sè ch¬ng tr×nh ®¬n gi¶n ë phÇn bµi tËp II. §å dïng d¹y häc 1. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn. - Phßng m¸y vi tÝnh ®· ®îc cµi ®Çy ®ñ Turbo Pascal, m¸y chiÕu projector ®Ó híng dÉn. 2. ChuÈn bÞ cña häc sinh - S¸ch gi¸o khoa, s¸ch bµi tËp vµ bµi tËp ®· viÕt ë nhµ. III- Néi dung bµi tËp I- Bµi tËp SGK: Bµi 4: ®¸p ¸n b vµ d Bµi 5: ®¸p ¸n c Bµi 6: (1+z)*((x+y/z)/(a-1/(1+x*x*x))) Bµi 8: ((y<1) or (y=1)) and ((y>abs(x)) or (y=abs(x))) HoÆc (y<=1) and (y>=abs(x)) Bµi 9 (trang 36) Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh 1. 1. §Þnh híng ®Ó häc sinh ph©n tÝch bµi to¸n. + Cho häc sinh nhËn xÐt bµi to¸n HS: diÖn tÝch phÇn g¹ch b»ng 1/2 diÖn tÝch h×nh trßn t©m 0(0,0) b¸n kÝnh R = a. Lu ý: sè lµ mét h»ng trong Pascal vµ ®îc ký hiÖu lµ Pi. Gi¸ trÞ Pi lµ 3,1415926536. -D÷ liÖu vµo - D÷ liÖu ra - C¸ch tÝnh Cho häc sinh lªn viÕt ch¬ng tr×nh (mçi em viÕt 1 phÇn ch¬ng tr×nh) - D÷ liÖu vµo : a - D÷ liÖu ra: S - S:= 1/2Pi*r2 Ch¬ng tr×nh: Program dien_tich; Var a: Real; Begin Write(‘nhap gia tri a (a>0):’);Readln(a); Write(‘Dien tich phan gach lµ: ‘,a*a*Pi/2:2:4); Readln End. NÕu a = 2, kÕt qu¶ sÏ lµ 6.2832 NÕu a =2 th× kÕt qu¶ nh thÕ nµo? ChiÕu bµi to¸n lªn mµn h×nh lín råi cho test kÕt qu¶ bµi to¸n Bµi 10: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh 1. 1. 1. §Þnh híng ®Ó häc sinh ph©n tÝch bµi to¸n. -D÷ liÖu vµo -D÷ liÖu vµo : h - D÷ liÖu ra - D÷ liÖu ra : V - C¸ch tÝnh - C¸ch tÝnh V:=sqrt(2*g*h) 18 Gi¸o ¸n tin häc líp 11 GV: NguyÔn V¨n Qu©n Cho häc sinh th¶o luËn theo nhãm (5 phót) Gäi ®¹i diÖn cña nhãm lªn tr×nh bµy ChiÕu bµi to¸n lªn mµn h×nh lín råi cho test kÕt qu¶ bµi to¸n §¹i diÖn nhãm lªn tr×nh bµy trªn b¶ng Ch¬ng tr×nh Program Van_toc; Uses crt; Const g=9.8; Var v, h:Real; Begin Write(’nhap do cao cua vat h = ’);Readln(h); V:=sqrt(2*g*h); Writeln(’Van toc khi cham dat la V = ’, V:10:2,’ m/s’); Readln End. II- Mét sè bµi tËp kh¸c: Bµi1: ViÕt ch¬ng tr×nh tÝnh vµ ®a kÕt qu¶ ra mµn h×nh c¸c biÓu thøc sau: IV- Cñng cè: - C¸ch khai b¸o biÕn - ViÕt ®uîc ch¬ng tr×nh ®¬n gi¶n Bµi tËp vÒ nhµ: a) T = 5x + 9y Ngµy so¹n: 20/10/2012 Bµi tËp vµ thùc hµnh 1 TiÕt 11 I- Môc tiªu 1. KiÕn thøc: - BiÕt ®îc mét ch¬ng tr×nh Pascal hoµn chØnh - Lµm quen víi c¸c dÞch vô chñ yÕu cña Turbo Pascal trong viÖc so¹n th¶o, lu ch¬ng tr×nh, dÞch ch¬ng tr×nh vµ thùc hiÖn ch¬ng tr×nh. 2. Kü n¨ng - So¹n th¶o ch¬ng tr×nh, lu lªn ®Üa, dÞch lçi có ph¸p, thùc hiÖn vµ t×m lçi thuËt to¸n vµ hiÖu chØnh 3. Th¸i ®é: - Tù gi¸c, tÝch cùc vµ chñ ®éng trong thùc hµnh. II. Ph¬ng ph¸p, ph¬ng tiÖn d¹y häc - Cho häc sinh vµo phßng m¸y (2 phót), æn ®Þnh cho 2 em mét m¸y sau ®ã híng dÉn cho c¸c em khëi ®éng m¸y, khæi ®éng CT Turo Pascal trªn mµn h×nh nÒn, cho häc sinh ®¸nh ch¬ng tr×nh ®¬n gi¶n, sau ®ã híng dÉn c¸c em s÷a lçi nÕu cã trªn m¸y chiÕu. - Ph¬ng tiÖn: M¸y chiÕu, ph«ng chiÕu III.Néi dung bµi gi¶ng Ho¹t déng 1: T×m hiÓu mét ch¬ng tr×nh hoµn chØnh a) Cho häc sinh gâ ch¬ng tr×nh trong SGK: Ch¬ng tr×nh: Program Giai_PTB2; ues crt; Var a, b, c, D: Real; x1, x2: real; Begin clrscr; Write(‘a, b, c: ‘);Readln(a,b,c); D := b*b – 4*a*c; x1 := (-b – sqrt(D))/(2*a); 19 Gi¸o ¸n tin häc líp 11 GV: NguyÔn V¨n Qu©n x2 := -b/a – x1; Write(‘x1 = ‘, x1:6:2,’ x2 =’, x2:6:2); Readln; End. Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn 1. ChiÕu chu¬ng tr×nh lªn b¶n. Yªu cÇu häc sinh thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô: - So¹n ch¬ng tr×nh vµo m¸y - Lu ch¬ng tr×nh - DÞch lçi có ph¸p - Thùc hiÖn ch¬ng tr×nh - NhËp d÷ liÖu 1 -3 2 th«ng b¸o kÕt qu¶ - Trë vÒ mµn h×nh so¹n th¶o - Thùc hiÖn ch¬g tr×nh - NhËp d÷ liÖu 1 0 2. Th«ng b¸o kÕt qu¶ - Hái: v× sao cã lçi xuÊt hiÖn - S÷a l¹i chu¬ng ttr×nh kh«ng dïng biÕn d. Ho¹t ®éng cña häc sinh 1. Quan s¸t mµn h×nh, ®éc lËp so¹n ch¬ng tr×nh vµo m¸y. F2 Alt_F9 Ctrl_F9 x1= 1.00 x2 = 2.00 Enter Ctlr_F9 Th«ng b¸o lçi Do c¨n bËc 2 cña mét sè ©m Readln(a,b,c); x1 := (-b-sqrt(b*b-4*a*c))/(2*a); x2:= (-b+sqrt(b*b-4*a*c))/(2*a) Writeln(‘x1=’,x1:6:2,’x2=’,x2:6:2,); Ho¹t déng 2: RÌn luyÖn kü n¨ng lËp ch¬ng tr×nh VD: ViÕt ch¬ng tr×nh tÝnh diÖn tÝch h×nh ®îc t« mµu, víi a ®îc nhËp vµo tõ bµn phÝm. a a a a Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh 1. §Þnh híng ®Ó häc sinh ph©n tÝch bµi 1. Ph©n tÝch theo yªu cÇu cña gi¸o viªn to¸n. - D÷ liÖu vµo a -D÷ liÖu vµo - D÷ liÖu ra s - D÷ liÖu ra - TÝnh diÖn tÝch h×nh trßn cã BK (s1) - C¸ch tÝnh TÝnh diÖn tÝch h×nh v¬ng c¹nh a (s2) S:=S1-S2; 2. Yªu cÇu häc sinh so¹n ch¬ng tr×nh vµ lu 2. Thùc hiÖn c¸c yªu cÇu cña gi¸o viªn lªn ®Üa - So¹n ch¬ng tr×nh - Quan s¸t híng dÉn tõng häc sinh trong - BÊm phÝm F2, gâ tªn file ®Ó lu lóc thùc hµnh. - BÊm phÝm ALT_F9 ®Ó dÞch lçi có ph¸p - BÊm phÝm CTRL_F9 ®Ó thùc hiÖn ch¬ng tr×nh - Th«ng b¸o kÕt qu¶ cho gi¸o viªn 3. Yªu cÇu häc sinh nhËp d÷ liÖu vµ th«ng 3. NhËp d÷ liÖu theo yªu cÇu. b¸o kÕt qu¶. -Víi a=3, ta ®îc: S=9(Pi-2)= 10.26 a=3 -Víi a = -3, kÕt qu¶ kh«ng ®óng, v× ®é dµi a = -3 c¹nh ph¶i lµ mét sè d¬ng IV- Còng cè: Néi dung ®· ®îc häc: - C¸c bíc ®Ó hoµn thµnh mét ch¬ng tr×nh + Ph©n tÝch bµi to¸n ®Ó x¸c ®Þnh d÷ liÖu vµo, d÷ liÖu ra + X¸c ®Þnh thuËt to¸n + So¹n ch¬ng tr×nh vµo m¸y 20
- Xem thêm -