Tài liệu Giáo án tin học 11 chuẩn ktkn_bộ 20

  • Số trang: 86 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 116 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Ngµy so¹n: Ngµy gi¶ng: kh¸i niÖm vÒ lËp tr×nh vµ ng«n ng÷ lËp tr×nh §1: Kh¸i niÖm vÒ lËp tr×nh A phÇn chuÈn bÞ I. Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: - BiÕt ®îc kh¸i niÖm vÒ ch¬ng tr×nh dÞch. - Ph©n biÖt ®îc hai lo¹i ch¬ng tr×nh dÞch lµ biªn dÞch vµ th«ng dÞch. 2. Kü n¨ng - BiÕt vai trß cña ch¬ng tr×nh dÞch - HiÓu ý nghÜa nhiÖm vô cña ch¬ng tr×nh dÞch 3. Tth¸i ®é: - ý thøc ®îc tÇm quan träng cña m«n häc vµ cã th¸i ®é häc tËp nghiªm tóc, lu«n tõ t×m hiÓu häc tËp. II. PhÇn chuÈn bÞ 1. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: - Gi¸o ¸n, SGK, s¸ch gi¸o viªn, s¸ch bµi tËp, 2. ChuÈn bÞ cña häc sinh: - Vë ghi, s¸ch gi¸o khoa, s¸ch bµi tËp, ®å dïng häc tËp. B PhÇn thÓ hiÖn trªn líp. I. æn ®Þnh líp 1. kiÓm tra sÜ sè: II. KiÓm tra bµi cò: III. BµI míi 1. §Æt vÊn ®Ò Trong ch¬ng tr×nh líp 10 c¸c em ®· ®îc biÕt ®Õn mét sè kh¸i niÖm: ng«n ng÷ lËp tr×nh, ch¬ng tr×nh dÞch; trong bµi häc h«m nay chóng ta ®i t×m hiÓu thªm mét sè kh¸i niÖm míi. 2. Néi dung bµi míi híng dÉn cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh 1.Ho¹t ®éng1 Gi¸o viªn ®a néi dung bµi to¸n t×m ph¬ng tr×nh bËc nhÊt ax + b = 0. Vµ kÕt luËn nghiÖm cña ph¬ng tr×nh bËc nhÊt - H·y x¸c ®Þnh c¸c yÕu tè Inputvµ Output cña bµi to¸n ? - H·y x¸c ®Þnh c¸c bíc ®Ó t×m output? 1. Quan s¸t néi dung bµi to¸n vµ theo dâi yªu cÇu cña gi¸o viªn. - Input : a, b- output : x=-b/a . V« nghiÖm, V« sè nghiÖm. Bíc 1 : NhËp a, b. Bíc 2 : NÕu a<>0 kÕt luËn cã nghiÖm x=-b/a. Bíc 3 : NÕu a=0 vµ b<>0, kÕt luËn v« nghiÖm. Bíc 4 : NÕu a=0 vµ b=0, kÕt luËn v« sè nghiÖm . - Ng«n ng÷ TiÕng Anh . - DiÔn gi¶i; hÖ thèng c¸c bíc nµy ®îc gäi lµ thuËt to¸n . - NÕu tr×nh bµy thuËt to¸n víi mét ngêi níc ngoµi, em sÏ dïng ng«n ng÷ nµo dÓ diÔn ®¹t? - nÕu diÔn ®¹t thuËt to¸n nµy cho m¸y hiÓu, em sÏ dïng ng«n ng÷ nµo? - DiÔn gi¶i : Ho¹t ®éng ®Ó diÔn ®¹t mét thuËt to¸n th«ng qua mét ng«n ng÷ lËp tr×nh ®îc gäi lµ lËp tr×nh . - Yªu cÇu häc sinh ®äc s¸ch gi¸o khoa vµ cho biÕt kh¸i niÖm lËp tr×nh . - Em dïng ng«n ng÷ lËp tr×nh. - LËp tr×nh lµ viÖc sö dông cÊu tróc d÷ liÖu vµ c¸c lÖnh cña ng«n ng÷ lËp tr×nh cô thÓ ®Ó m« t¶ d÷ liÖu vµ diÔn ®¹t c¸c thao t¸c cña thuËt to¸n. - Ta ®îc mét ch¬ng tr×nh. - Hái : KÕt qu¶ cña ho¹t ®éng lËp tr×nh? 2. Ph¸t phiÕu häc tËp. Yªu cÇu c¸c em ghi c¸c lo¹i ng«n ng÷ lËp tr×nh mµ em biÕt (Sö dông kÜ thuËt ®éng n·o viÕt) - §äc néi dung mét sè phiÕu häc tËp cho c¶ líp cïng nghe. 2. Tham lh¶o s¸ch gi¸o khoa vµ sö dông vèn hiÓu biÕt vÒ tin häc ®Ó ®iÒn phiÕu häc tËp . - Ng«n ng÷ m¸y. - Hîp ng÷. - Ng«n ng÷ bËc cao. - Ng«n ng÷ m¸y : C¸c lÖnh ®îc m· hãa b»ng - Hái : Em hiÓu nh thÕ nµo vÒ ng«n ng÷ c¸c kÝ hiÖu 0 – 1. Ch¬ng tr×nh ®îc viÕt trªn m¸y, hîp ng÷ vµ ng«n ng÷ bËc cao? ng«n ng÷ m¸y cã thÓ ®îc n¹p vµo bé nhí vµ thùc hiÖn ngay. - Ng«n ng÷ bËc cao : C¸c lÖnh ®îc m· hãa b»ng mét ng«n ng÷ gÇn víi ng«n ng÷ TiÕng Anh. Ch¬ng tr×nh viÕt trªn ng«n ng÷ bËc cao ph¶i ®îc chuyÓn ®æi thµnh ch¬ng tr×nh trªn ng«n ng÷ m¸y míi cã thÓ thùc hiÖn ®îc. - Ph¶i sö dông mét ch¬ng tr×nh dÞch ®Ó - Hái : Lµm thÕ nµo ®Ó chuyÓn mét ch- chuyÓn ®æi. ¬ng tr×nh viÕt tõ ng«n ng÷ bËc cao sang ng«n ng÷ m¸y? - LËp tr×nh b»ng ng«n ng÷ bËc cao dÔ viÕt - Hái : V× sao kh«ng lËp tr×nh trªn h¬n v× c¸c lÖnh ®îc m· hãa gÇn víi ng«n ng÷ ng«n ng÷ m¸y ®Ó khái ph¶i mÊt c«ng tù nhiªn. LËp tr×nh trªn ng«n ng÷ m¸y rÊt chuyÓn ®æi mµ ngêi ta thêng lËp tr×nh khã, thêng c¸c chuyªn gia lËp tr×nh míi lËp b»ng ng«n ng÷ b¹c cao? tr×nh ®îc. 2.Ho¹t ®éng 2. Em muèn giíi thiÖu vÒ trêng m×nh cho mét ngêi kh¸ch du lÞch quèc tÕ biÕt tiÕng Anh, cã hai c¸ch ®Ó thùc hiÖn : C¸ch 1 : CÇn mét ngêi biÕt tiÕng Anh, dÞch tõng c©u nãi cña em sang tiÕng Anh cho ngêi kh¸ch. C¸ch 2 : Em so¹n néi dung cÇn giíi thiÖu ra giÊy vµ ngêi phiªn dÞch dÞch toµn bé néi dung ®ã sang tiÕng Anh råi ®äc cho ngêi kh¸ch. - H·y lÊy vÝ dô t¬ng tù trong thùc tÕ vÒ biªn dÞch vµ th«ng dÞch tõ tiÕng Anh sang tiÕng ViÖt. 2. Yªu cÇu häc sinh nghiªn cøu s¸ch gi¸o khoa vµ sö dông c¸c vÝ dô trªn ®Ó cho biÕt c¸c bíc trong tiÕn tr×nh th«ng dÞch vµ biªn dÞch. HS suy nghÜ tr¶ lêi c©u hái Chó ý l¾ng nghe vÝ dô cña gi¸o viªn vµ th¶o luËn ®Ó t×m vÝ dô t¬ng tù . - Khi thñ trëng mét chÝnh phñ tr¶ lêi pháng vÊn tríc mét nhµ b¸o quèc tÕ, hä thêng cÇn mét ngêi th«ng dÞch ®Ó dÞch tõng c©u tiÕng ViÖt sang tiÕng Anh. - Khi thñ tíng ®äc mét bµi diÔn v¨n tiÕngAnh tríc Héi nghÞ, hä cÇn mét ngêi phiªn dÞch ®Ó chuyÓn v¨n b¶n tiÕng ViÖt thµnh tiÕng Anh. 2. Nghiªn cøu s¸ch gi¸o khoa vµ suy nghÜ ®Ó tr¶ lêi. - Biªn dÞch : Bíc 1 : DuyÖt, ph¸t hiÖn lçi, kiÓm tra tÝnh ®óng ®¾n cña lÖnh trong ch¬ng tr×nh nguån. Bíc 2 : DÞch toµn bé ch¬ng tr×nh nguån thµnh mét ch¬ng tr×nh trªn ng«n ng÷ m¸y. (ThuËn tiÖn cho c¸c ch¬ng tr×nh æn ®Þnh vµ cÇn thùc hiÖn nhiÒu lÇn). - Th«ng dÞch : Bíc 1 : KiÓm tra tÝnh ®óng ®¾n cña lÖnh tiÕp theo trong ch¬ng tr×nh nguån. Bíc 2 : ChuyÓn lÖnh ®ã thµnh ng«n ng÷ m¸y. Bíc 3 : Thùc hiÖn c¸c c©u lÖnh võa ®îc chuyÓn ®æi . (phï hîp víi m«t trêng ®èi tho¹i gi÷a ngêi vµ m¸y). IV. §¸nh gi¸ cuèi bµi. 1. Nh÷ng néi dung ®· häc. - Kh¸i niÖm lËp tr×nh vµ ng«n ng÷ lËp tr×nh. - Cã ba lo¹i ng«n ng÷ lËp tr×nh : Ng«n ng÷ m¸y, hîp ng÷ vµ ng«n ng÷ bËc cao. - Kh¸i niÖm ch¬ng tr×nh dÞch. - Cã hai lo¹i ch¬ng tr×nh dÞch lµ biªn dÞch vµ th«ng dÞch. 2. C©u hái vµ bµi tËp vÒ nhµ. - Mçi lo¹i ng«n ng÷ lËp tr×nh phï hîp víi nh÷ng ngêi lËp tr×nh cã tr×nh ®é nh thÕ nµo? - KÓ tªn mét sè ng«n ng÷ lËp tr×nh bËc cao cã sö dông kÜ thuËt biªn dÞch vµ mét sè ng«n ng÷ lËp tr×nh cã sö dông kÜ thuËt th«ng dÞch. - Tr¶ lêi c¸c c©u hái 1, 2, 3, s¸ch gi¸o khoa trang 13. - Xem bµi häc thªm 1 : Em biÕt g× vÒ ng«n ng÷ lËp tr×nh? s¸ch gi¸o khoa trang 6 - Xem tríc bµi häc : C¸c thµnh phÇn cña ng«n ng÷ lËp tr×nh . Ngµy so¹n: Ngµy gi¶ng: kh¸i niÖm vÒ lËp tr×nh vµ ng«n ng÷ lËp tr×nh TiÕt 2: C¸c thµnh phÇn cña ng«n ng÷ lËp tr×nh A phÇn chuÈn bÞ I. Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: - N¾m ®îc c¸c thµnh phÇn cña mét ng«n ng÷ lËp tr×nh nãi chung - BiÕt ®îc mét sè kh¸i niÖm nh: tªn, tªn chuÈn, tªn dµnh riªng… 2. Kü n¨ng - Ph©n biÖt ®îc tªn chuÈn víi tªn dµnh riªng vµ tªn tù ®Æt. - Nhí c¸c qui ®Þnh vÒ tªn, h»ng vµ biÕn. - BiÕt ®Æt tªn ®óng, nhËn biÕt tªn sai. 3. Th¸i ®é - ý thøc ®îc tÇm quan träng cña m«n häc vµ cã th¸i ®é häc tËp nghiªm tóc, lu«n tõ t×m hiÓu häc tËp. II. PhÇn chuÈn bÞ 1. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: - Giao ¸n, SGK, s¸ch gi¸o viªn, s¸ch bµi tËp, 2. ChuÈn bÞ cña häc sinh: - Vë ghi, s¸ch gi¸o khoa, s¸ch bµi tËp , ®å dïng häc tËp. B. PhÇn thÓ hiÖn trªn líp. I. æn ®Þnh líp 1. kiÓm tra sÜ sè: .................................................................................. II. KiÓm tra bµi cò : C©u hái: ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ................................................................................................................. §¸p ¸n ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. III BµI míi 1. §Æt vÊn ®Ò 2. Néi dung bµi míi. híng dÉn cña gi¸o viªn 1. Ho¹t ®éng 1 §Æt vÊn ®Ò : Cã nh÷ng yÕu tè nµo dïng ®Ó x©y dùng nªn ng«n ng÷ tiÕng ViÖt? Ho¹t ®éng cña häc sinh * §éc lËp suy nghÜ vµ tr¶ lêi. - B¶ng ch÷ c¸i tiÕng ViÖt, sè, dÊu. - C¸ch ghÐp c¸c kÝ tù thµnh tõ, phÐp tõ thµnh c©u. - Ng÷ nghÜa cña tõ thµnh c©u. * L¾ng nghe vµ ghi nhí. * DiÔn gi¶i : Trong ng«n ng÷ lËp tr×nh còng t¬ng tù nh vËy, nã gåm cã c¸c thµnh phÇn : B¶ng ch÷ c¸i, có ph¸p vµ ng÷ nghÜa. * Chia líp thµnh 3 nhãm, ph¸t b×a trong vµ bót cho mçi nhãm vµ yªu cÇu mçi nhãm * Nghiªn cøu s¸ch gi¸o khoa, th¶o luËn theo nhãm vµ ®iÒn phiÕu häc tËp : thùc hiÖn mét nhiÖm vô : - H·y nªu c¸c ch÷ c¸i cña b¶ng ch÷ c¸i B¶ng ch÷ c¸i : A B C D E F G H I J K L M tiÕng Anh. NOPQRSTUVWXYZ. abcdefhgijklmnopqrstuvwx - Nªu c¸c kÝ sè trong hÖ ®Õm thËp ph©n. yz. HÖ ®Õm : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 . - Nªu mét sè kÝ hiÖu ®Æc biÖt kh¸c. KÝ hiÖu ®Æc biÖt : + - * / = < > [ ] . , _ ; # ^ $ & ( ) - Thu phiÕu tr¶ lêi, chiÕu kÕt qu¶ lªn b¶ng, { } : “ gäi ®¹i diÖn nhãm kh¸c nhËn xÐt, bæ sung. - Theo dâi kÕt qu¶ cña c¸c nhãm kh¸c vµ - Treo tranh gi¸o viªn ®· chuÈn bÞ ®Ó tiÓu bæ sung nh÷ng thiÕu sãt . - TËp trung xem tranh vµ ghi nhí . kÕt ho¹t ®éng nµy. 2. Ho¹t ®éng 2 . * §Æt vÊn ®Ò : Mäi ®èi tîng trong ch¬ng tr×nh ®Òu ph¶i ®îc ®Æt tªn. - H·y nghiªn cøu s¸ch gi¸o khoa, trang 10, ®Ó nªu quy c¸ch ®Æt tªn trong Turbo Pascal? * Treo tranh chøa c¸c tªn ®óng – sai, yªu cÇu häc sinh chän tªn ®óng . A A BC 6Pq R12 X#y 45 - TiÓu kÕt cho vÊn ®Ò nµy b»ng viÖc kh¼ng ®Þnh l¹i c¸c tªn ®óng . * Yªu cÇu häc sinh nghiªn cøu s¸ch gi¸o khoa (trang 10 – 11 ) ®Ó biÕt c¸c kh¸i niÖm vÒ tªn giµnh riªng, tªn chuÈn vµ tªn do ngêi lËp tr×nh ®Æt . - Chia líp thµnh 3 nhãm, mçi nhãm tr×nh bµy hiÓu biÕt cña m×nh vÒ mét lo¹i tªn vµ cho vÝ dô . * Nghiªn cøu s¸ch gi¸o khoa vµ tr¶ lêi . - Gåm ch÷ sè, ch÷ c¸i, dÊu g¸ch díi. - B¾t ®Çu b»ng ch÷ c¸i hoÆc dÊu g¹ch díi. - §é dµi kh«ng qu¸ 127 . * Quan s¸t tranh vµ tr¶ lêi . A R12 45 * Nghiªn cøu s¸ch gi¸o khoa ®Ó tr¶ lêi . - Th¶o luËn theo nhãm vµ ®iÒn phiÕu häc tËp . + Tªn dµnh riªng : Lµ nh÷ng tªn ®îc ng«n ng÷ lËp tr×nh quy ®Þnh dïng víi nghÜa x¸c - Treo tranh chøu mét sè tªn trong ng«n ng÷ lËp tr×nh Pascal ®· ®îc chuÈn bÞ s½n : Program Abs Interger Type Xyx Byte tong - Ph¸t b×a trong vµ bót cho mçi nhãm vµ yªu cÇu häc sinh mçi nhãm thùc hiÖn : + X¸c ®Þnh tªn giµnh riªng. + X¸c ®Þnh tªn chuÈn . + X¸c ®Þnh tªn tù ®Æt . - Thu phiÕu häc tËp cña ba nhãm, chiÕu kÕt qu¶ lªn b¶ng, gäi häc sinh nhãm kh¸c nhËn xÐt bæ sung . - TiÓu kÕt cho vÊn ®Ò nµy b»ng c¸ch bæ sung thªm cho mçi nhãm ®Ó ®a ra tr¶ lêi ®óng . 3. Ho¹t ®«ng 3 . * Yªu cÇu häc sinh cho mét sè vÝ dô vÒ h»ng sè, h»ng x©u vµ h»ng logic. ®Þnh, ngêi lËp tr×nh kh«ng ®îc dïng víi ý nghÜa kh¸c . + Tªn chuÈn : Lµ nh÷ng tªn ®îc ng«n ng÷ lËp tr×nh quy ®Þnh dïng víi mét ý nghÜa nµo ®ã, ngêi lËp tr×nh cã thÓ ®Þnh nghÜa l¹i ®Ó dïng nã víi ý nghÜa kh¸c. + Tªn do ngêi lËp tr×nh ®Æt : Lµ tªn ®îc dïng theo ý nghÜa riªng cña tõng ngêi lËp tr×nh, tªn nµy ®îc khai b¸o tríc khi sö dông. C¸c tªn dµnh riªng. - Quan s¸t tranh vµ ®iÒn phiÕu häc tËp . Tªn dµnh riªng : Program type Tªn chuÈn : Abs Interger Byte Tªn tù ®Æt : Xyx Tong - Quan s¸t kÕt qu¶ cña nhãm kh¸c vµ nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ vµ bæ sung. - Theo dâi bæ sung cña gi¸o viªn ®Ó hoµn thiÖn kiÕn thøc . * §éc lËp suy nghÜ vµ tr¶ lêi . - H»ng sè : 50 60.5 - H»ng x©u : “Ha Noi” “A” - H»ng logic : False - tr×nh bµy kh¸i niÖm vÒ h»ng sè, h»ng x©u - H»ng sè häc lµ c¸c sè nguyªn vµ sè thùc, cã dÊu hoÆc kh«ng dÊu . vµ h»ng logic . - H»ng x©u : Lµ chuçi kÝ tù trong bé m· ASCII, ®îc ®Æt trong cÆp dÊu nh¸y. - H»ng logic : Lµ gi¸ trÞ ®óng (true) HoÆc sai ( False) . * Quan s¸t b¼ng vµ tr¶ lêi . * Ghi b¶ng : X¸c ®Þnh h»ng sè vµ h»ng - H»ng sè : - 32767, 1.5E+2 x©u trong c¸c h»ng sau : - H»ng x©u : “QB” “50” - 32767 “QB” “50” 1.5E+2 * Nghiªn cøu s¸ch gi¸o khoa vµ tr¶ lêi . * Yªu cÇu häc sinh nghiªn cøu s¸ch gi¸o - BiÕn lµ ®¹i lîng ®îc ®Æt tªn dïng ®Ó lu khoa, cho biÕt kh¸i niÖm biÕn . tr÷ gi¸ trÞ. Gi¸ trÞ nµy cã thÓ ®îc thay ®æi - Cho vÝ dô mét biÕn . trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ch¬ng tr×nh ®Òu ph¶i ®îc khai b¸o . - VÞ dô hai tªn biÕn lµ : Tong, xyz . * §éc lËp tham kh¶o s¸ch gi¸o khoa ®Ó tr¶ * Yªu cÇu häc sinh nghiªn cøu s¸ch gi¸o lêi . khoa vµ hco biÕt chøc n¨ng cña chó thÝch - Có thÝch ®îc ®Æt gi÷a cÆp dÊu { } hoÆc trong ch¬ng tr×nh. (* *) dïng ®Ó gi¶i thÝch cho ch¬ng tr×nh râ rµng dÔ hiÓu . - {Lenh xuat du lieu} - Cho mét vÝ dô vÒ mét dßngchó thÝch . - Lµ tªn do ngêi lËp tr×nh ®Æt . - Hái : Tªn biÕn vµ tªn h»ng lµ tªn giµnh riªng hay tªn chuÈn hay tªn do ngêi lËp tr×nh ®Æt ? - Hái :C¸c lÖnh ®îc viÕt trong cÆp dÊu {} cã ®îc TP thùc hiÖn kh«ng? V× sao? - Kh«ng. V× ®ã lµ dßng chó thÝch . IV. §¸nh gi¸ cuèi bµi 1. Nh÷ng néi dung ®· häc . - Thµnh phÇn cña ng«n ng÷ lËp tr×nh : B¶ng ch÷, có ph¸p vµ ng÷ nghÜa. - Kh¸i niÖm : Tªn, tªn chuÈn, tªn dµnh riªng, tªn do ngêi lËp tr×nh ®Æt, h»ng, biÕn vµ chó thÝch. 2. C©u hái vµ bµi tËp vÒ nhµ . - Lµm bµi tËp 4, 5, 6, s¸ch gi¸o khoa, trang 13 . - Xem bµi ®äc thªm : Ng«n ng÷ Pascal, s¸ch gi¸o khoa, trang 14, 15, 16 . - Xem tríc bµi : CÊu tróc ch¬ng tr×nh, s¸ch gi¸o khoa, trang 18. - Xem néi dung phô lôc B, s¸ch gi¸o khoa trang 128 : Mét sè tªn giµnh riªng. Ch¬ng 2 : Ch¬ng tr×nh ®¬n gi¶n I. Môc tiªu cña ch¬ng . 1. KiÕn thøc : Häc sinh cÇn n¾m ®îc: - CÊu tróc chung cña mét ch¬ng tr×nh vµ cÊu tróc cña mét ch¬ng tr×nh Pascal . - C¸c kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ kiÓu d÷ liÖu chuÈn, c¸c phÐp to¸n, biÓu thøc, c©u lÖnh g¸n, thñ tôc vµo/ra ®¬n gi¶n. - C¸ch so¹n th¶o, biªn dÞch thùc hiÖn vµ hiÖu chØnh ch¬ng tr×nh trong m«i trêng Turbo Pascal. 2. KÜ n¨ng . - BiÕt khai b¸o biÕn. - BiÕt viÕt ®óng c¸c biÓu thøc ®¬n gi¶n trong ch¬ng tr×nh. - BiÕt khëi ®éng vµ tho¸t khái Turbo Pascal. - BiÕt so¹n th¶o, dÞch vµ thùc hiÖn mét sè ch¬ng tr×nh Pascal ®¬n gi¶n theo mÉu cã s½n. - Bíc ®Çu lµm quen víi lËp tr×nh gi¶i mét sè bµi to¸n ®¬n gi¶n. 3. Th¸i ®é. - Nghiªm tóc trong häc tËp khi tiÕp xóc víi nhiÒu quy ®Þnh nghiªm ngÆt trong lËp tr×nh. - cã ý thøc cè g¾ng trong häc tËp vît qua nh÷ng khã kh¨n ë giai ®o¹n ®Çu khi häc lËp tr×nh. - Ham muèn gi¶i c¸c bµi tËp b»ng lËp tr×nh, thÊy ®îc lîi Ých cña lËp tr×nh phôc vô tÝnh to¸n. II. Néi dung cña ch¬ng. Néi dung chñ yÕu cña ch¬ng lµ : - CÊu tróc chung cña mét ch¬ng tr×nh. - Mét sè kiÓu d÷ liÖu chuÈn: KiÓu nguyªn, thùc, kÝ tù, logic. - PhÐp to¸n, biÓu thøc sè häc, biÓu thøc quan hª, biÓu thøc logic, hµm sè häc. - Khai b¸o biÕn, lÖnh g¸n, tæ chøc vµo/ra d÷ liÖu ®¬n gi¶n. - So¹n th¶o, dÞch, thùc hiÖn vµ hiÖu chØnh ch¬ng tr×nh. CÊu tróc ch¬ng tr×nh mét sè kiÓu d÷ liÖu chuÈn khai b¸o biÕn I. Môc tiªu 1. KiÕn thøc. - BiÕt ®îc cÊu tróc chung cña mét ch¬ng tr×nh. - BiÕt ®îc mét sè kiÓu d÷ liÖu chuÈn: Nguyªn, thùc, kÝ tù, logic. - BiÕt ®îc cÊu tróc chung cña khai b¸o biÓn. 2. KÜ n¨ng. - Sö dông ®îc kiÓu d÷ liÖu vµ khai b¸o biÕn ®Ó viÕt ®îc mét ch¬ng tr×nh ®¬n gi¶n. II. §å dïng d¹y häc 1. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn. - M¸y vi tÝnh vµ m¸y chiÕu projector dïng ®Ó chiÕu c¸c vÝ dô. - Tranh cã chøa mét sè khai b¸o biÕn ®Ó häc sinhc hän ®óng – sai . - Mét sè ch¬ng tr×nh mÉu viÕt s½n. 2. ChuÈn bÞ cña häc sinh. - S¸ch gi¸o khoa. III. Ho¹t ®éng d¹y – häc 1. Ho¹t ®éng 1 : T×m hiÓu cÊu tróc chung vµ c¸c thµnh phÇn cña ch¬ng tr×nh. a. Môc tiªu: - Häc sinh biÕt ®îc ch¬ng tr×nh cã hai phÇn vµ néi dung cña tõng phÇn. b. Néi dung: - CÊu tróc ch¬ng tr×nh cã hai phÇn: PhÇn khai b¸o vµ phÇn th©n. - PhÇn khai b¸o : Khai b¸o tªn ch¬ng tr×nh, khai b¸o th viÖn sö dông, khai b¸o h»ng, khai b¸o biÕn vµ khai b¸o ch¬ng tr×nh con. - PhÇn th©n ch¬ng tr×nh : Bao gåm d·y c¸c lÖnh ®îc ®Æt trong cÆp dÊu hiÖu më ®Çu vµ kÕt thóc. Më ®Çu C¸c c©u lÖnh; KÕt thóc c. C¸c bíc tiÕn hµnh: híng dÉn cña gi¸o viªn 1. Ph¸t vÊn gîi ý : Métbµi tËp lµm v¨n em thêng viÕt cã mÊy phÇn? C¸c phÇn cã thø tù kh«ng? V× sao ph¶i chia ra nh vËy? Ho¹t ®éng cña häc sinh 1. L¾ng nghe vµ suy nghÜ tr¶ lêi : - Cã ba phÇn. - Cã thø tù : Më bµi, th©n bµi, kÕt luËn. - DÔ viÕt, dÔ ®äc, dÔ hiÓu néi dung. 2. Yªu cÇu häc sinh nghiªn cøu s¸ch gi¸o 2. Nghiªn cøu s¸ch gi¸o khoa, th¶o luËn khoa ®Ó tr¶ lêi c¸c c©u hái sau: vµ tr¶ lêi. - Mét ch¬ng tr×nh cã cÊu tróc mÊy phÇn? + Hai phÇn : [] - trong phÇn khai b¸o cã nh÷ng khai b¸o nµo? - Khai b¸o tªn ch¬ng tr×nh, khai b¸o th viÖn ch¬ng tr×nhcon, khai b¸o h»ng, khai b¸o biÕn vµ khai b¸o ch¬ng tr×nh con. - Yªu cÇu häc sinh lÊy vÝ dô khai b¸o tªn CÊu tróc : Program ch¬ng tr×nh trong ng«n ng÷ Pascal. ten_chuong_trinh ; - VÝ dô : Program tinh_tong ; - Yªu cÇu häc sinh lÊy vÝ dô khai b¸o th - CÊu tróc : Uses tªn_th_viÖn; viÖn ch¬ng tr×nh con trong ng«n ng÷ - VÝ dô : Uses crt ; Pascal. - Yªu cÇu häc sinh lÊy vÝ dô khai b¸o - CÊu tróc : Const tªn_h»ng = h»ng trong ng«n ng÷ Pascal. gi¸_trÞ; - Yªu cÇu häc sinh lÊy vÝ dô khai b¸o - VÝ dô : Const maxn=100; biÕn trong ng«n ng÷ Pascal. CÊu tróc : Var - Yªu cÇu häc sinh cho biÕt cÊu tróc tªn_biÕn=kiÓu_d÷_liÖu; chung cña phÇn th©n ch¬ng tr×nh trong - VÝ dô : Var a, b, c : integer; ng«n ng÷ lËp tr×nh Pascal. Begin D·y c¸c lÖnh; End. 3. T×m hiÓu mét ch¬ng tr×nh ®¬n gi¶n. 3. Quan s¸t tranh vµ tr¶ lêi. - ChiÕu lªn b¶ng mét ch¬ng tr×nh ®¬n gi¶n trong ng«n ng÷ C++ . # include void main() { Printf(“Xin chao cac ban”); } - Hái : PhÇn khai b¸o cña ch¬ng tr×nh? - Hái : PhÇn th©n cña ch¬ng tr×nh, lÖnh pr×nt cã chøc n¨ng g×? - ChiÕu lªn b¶ng mét ch¬ng tr×nh ®¬n gi¶n trong ng«n ng÷ Pascal. Program VD1 ; Var x,y:byte; t:word; Begin t:=x+y; Writeln(t); readln; End - Hái : PhÇn khai b¸o cña ch¬ng tr×nh? - Hái : PhÇn th©n cña ch¬ng tr×nh? Cã lÖnh nµo trong th©n ch¬ng tr×nh? 4. Yªu cÇu häc sinh lÊy mét vÝ dô vÒ mét ch¬ng tr×nh Pascal kh«ng cã phÇn tªn vµ phÇn khai b¸o. - PhÇn khai b¸o chØ cã mét khai b¸o th viÖn stdio.h - PhÇn th©n {} - LÖnh printf dïng ®Ó ®a th«ng b¸o ra mµn h×nh. - Khai b¸o tªn ch¬ng tr×nh : Program VD1; - Khai b¸o biÕn : Var x, y:byte ;t:word; Var x, y:byte; t:word; - Cßn l¹i lµ phÇn th©n. - LÖnh g¸n, lÖnh ®a th«ng b¸o ra mµn h×nh. 4. Th¶o luËn vµ tr¶ lêi Begin Writeln(“Hello”); Readln; End. 2. Ho¹t ®éng 2 : T×m hiÓu mét sè d÷ liÖu chuÈn. a. Môc tiªu : - BiÕt ®îc tªn cña mét sè kiÓu d÷ liÖu chuÈn, biÕt ®îc giíi h¹n biÓu diÔn cña mçi lo¹i kiÓu d÷ liÖu ®ã. b. Néi dung: - KiÓu sè nguyªn: Byte: 0..255 Integer: -32768..32767 Word: 0..65535 Longint: -2148473648..214873647 - KiÓu sè thùc: Real: 2.9E-39..1.7E38 Extended: 3.4E..1.1E4932 - KiÓu kÝ tù: Lµ c¸c kÝ tù thuéc b¶ng m· ASCII, gåm 256 kÝ tù ®îc ®¸nh sè tõ 0 ®Õn 255. - KiÓu logic: Lµ tËp hîp gåm hai gi¸ trÞ True vµ Flase, lµ kÕt qu¶ cña phÐp so s¸nh. c. C¸c bíc tiÕn hµnh. híng dÉn cña gi¸o viªn 1. §Æt vÊn ®Ò: Trong to¸n häc, ®Ó thùc hiÖn ®îc tÝnh to¸n ta cÇn ph¶i cã c¸c tËp sè. §ã lµ c¸c tËp sè nµo? Ho¹t ®éng cña häc sinh 1. Chó ý, L¾ng nghe vµ suy nghÜ tr¶ lêi: - Sè tù nhiªn, sè nguyªn, sè h÷u tØ, sè thùc. - DiÔn gi¶i: Còng t¬ng tù nh vËy, trong ng«n ng÷ lËp tr×nh Pascal, ®Ó lËp tr×nh gi¶i quyÕt c¸c bµi to¸n, cÇn cã c¸c tËp hîp, mçi tËp hîp cã mét giíi h¹n nhÊt ®Þnh. - C¸c em cã thÓ hiÓu n«m na: KiÓu d÷ - Liªn tëng c¸c tËp sè trong to¸n häc víi liÖu chuÈn lµ mét tËp h÷u h¹n c¸c gi¸ trÞ, mét kiÓu d÷ liÖu trong Pascal? mçi kiÓu d÷ liÖu cÇn mét dung lîng bé nhí cÇn thiÕt ®Ó lu tr÷ vµ x¸c ®Þnh c¸c phÐp to¸n cã thÓ t¸c ®éng lªn d÷ liÖu. 2. Yªu cÇu häc sinh nghiªn cøu s¸ch gi¸o 2. Nghiªn cøu s¸ch gi¸o khoavµ tr¶ lêi. khoa, tr¶ lêi c¸c c©u hái sau: - Cã bao nhiªu kiÓu d÷ liÖu chuÈn trong - Cã 4 kiÓu: KiÓu nguyªn, kiÓu thùc, kiÓu ng«n ng÷ Pascal? kÝ tù vµ kiÓu logic. - trong ng«n ng÷ Pascal, cã nh÷ng kiÓu - Cã 4 lo¹i: Byte, word, integer vµ nguyªn nµo thêng dïng, ph¹m vi biÓu diÓn longint. cña mçi lo¹i? - trong ng«n ng÷ Pascal, cã nh÷ng kiÓu - Cã 2 lo¹i: real, extended. sè thùc nµo thêng dïng, ph¹m vi biÓu diÔn cña mçi lo¹i? - trong ng«n ng÷ Pascal, cã bao nhiªu - Cã 1 lo¹i: Char. kiÓu kÝ tù? - trong ng«n ng÷ Pascal, cã bao nhiªu - Cã mét lo¹i: boolean, gåm 2 phÇn tö: kiÓu logic, gåm c¸c gi¸ trÞ nµo? True vµ False. 3. Gi¸o viªn gi¶i thÝch mét sè vÊn ®Ò cho 3. Chó ý l¾ng nghe vµ ghi nhí . häc sinh: + V× sao ph¹m vi biÓu diÔn cña c¸c lo¹i kiÓu nguyªn kh¸c nhau? + MiÒm gi¸ trÞ cña c¸c lo¹i kiÓu thùc, sè ch÷ sè cã nghÜa? 4. Ph¸t vÊn: Muèn tÝnh to¸n trªn c¸c gi¸ 4. Suy nghÜ vµ tr¶ lêi. trÞ : 4 6 7.5 ta ph¶i sö dông d÷ liÖu g×? KiÓu Real 3. Ho¹t ®éng 3: t×m hiÓu c¸ch khai b¸o biÕn. a. Môc tiªu: - Häc sinh biÕt ®îc r»ng mäi biÕn dïng trong ch¬ng tr×nh ®Òu ph¶i ®îc kaho b¸o tªn vµ kiÓu d÷ liÖu. - Häc sinh biÕt ®îc cÊu tróc chung cña khai b¸o biÕn trong ng«n ng÷ Pascal, khai b¸o ®îc biÕn khi lËp tr×nh. b. Néi dung: Trong ng«n ng÷ lËo tr×nhPascal, cÊu tróc chung cña khai b¸o biÕn lµ Var. tªn_biÕn_1: KiÓu_d÷_liÖu_1; tªn_biÕn_2: KiÓu_d÷_liÖu_2; ............................... tªn_biÕn_n: KiÓu_d÷_liÖu_n; NÕu cã nhiÒu biÕn cã cïng kiÓu d÷ liÖu, cã thÓ khai b¸o ghÐp, khi ®ã c¸c biÕn ph©n c¸ch nhau b»ng dÊu phÈy. KiÓu_d÷_liÖu lµ mét trong c¸c kiÓu d÷ liÖu chuÈn cña Pascal. c. C¸c bíc tiÕn hµnh. híng dÉn cña gi¸o viªn 1. Yªu cÇu häc sinh nghiªn cøu s¸ch gi¸o khoa vµ cho biÕt v× sao ph¶i khai b¸o biÕn? Ho¹t ®éng cña häc sinh 1. Nghiªn cøu s¸ch gi¸o khoa vµ tr¶ lêi. - Mäi biÕn dïng trong ch¬ng tr×nh ®Òu ph¶i ®îc khai b¸o tªn biÕn vµ kiÓu d÷ liÖu cña biÕn. Tªn biÕn dïng ®Ó x¸c lËp quan hÖ gi÷a biÕn vµ ®Þa chØ bé nhí n¬i lu gi÷ gi¸ trÞ cña biÕn. - CÊu tróc chung cña khai b¸o biÕn trong - Var : ; - Cho vÝ dô ®Ó khai b¸o mét biÕn nguyªn Var x: word; vµ mét biÕn kiÓu kÝ tù. y: char; 2. Treo tranh cã chøa mét sè khai b¸o vµ 2. Quan s¸t tranh vµ chän khai b¸o ®óng. yªu cÇu häc sinh chän khai b¸o ®óng trong ng«n ng÷ lËp tr×nh Pascal? Var x, y, z: word; Var n 1: real; X: longint; h: integer; i: byte; 3. Treo tranh cã chøa mét sè khai b¸o biÕn trong Pascal. - Hái: Cã bao nhiªu biÕn tÊt c¶, Bé nhí ph¶i cÊp ph¸t lµ bao nhiªu? Var x, y: word; z: longint; h: integer; i: byte; x, y, z: word; i: byte; 3. Quan s¸t tranh vµ tr¶ lêi. - Cã 5 biÕn. - tæng bé nhí cÇn cÊp ph¸t. x (2 byte); y (2 byte); z (4 byte); h (2 byte); i (1 byte); táng 11 byte IV. §¸nh gi¸ cuèi bµi 1. Nh÷ng néi dung ®· häc - Mét ch¬ng tr×nh gåm cã hai phÇn: PhÇn khai b¸o vµ phÇn th©n. - C¸c kiÓu d÷ liÖu chuÈn: KiÓu sè nguyªn, kiÓu sè thùc, kiÓu kÝ tù, kiÓu logic. - Mäi biÕn trong ch¬ng tr×nh ph¶i ®îc khai b¸o. CÊu tróc chung cña khai b¸o biÕn trong Pascal: Var tªn_ biÕn: tªn_kiÓu_d÷_liÖu; 2. C©u hái vµ bµo tËp vÒ nhµ - Lµm bµi tËp 1, 2, 3, 4, 5, schs gi¸o khoa, trang 35. - Xem tríc néi dung bµi: PhÐp to¸n, biÓu thøc, lÖnh g¸n, s¸ch gi¸o khoa, trang 24. - Xem néi dung phô lôc B, s¸ch gi¸o khao , trang 129: Mét sè kiÓu d÷ liÖu chuÈn, mét sè thñ tôc vµ hµm chuÈn. PhÐp to¸n, biÓu thøc, lÖnh g¸n I. Môc tiªu 1. KiÕn thøc - BiÕt ®îc c¸c phÐp to¸n th«ng dông trong ng«n ng÷ lËp tr×nh. - BiÓu diÔn ®¹t mét h×nh thøc trong ng«n ng÷ lËp tr×nh. - BiÕt ®îc chøc n¨ng cña lÖnh g¸n. - BiÕt ®îc cÊu tróc cña lÖnh g¸n vµ mét sè hµm chuÈn tr«ng dông trong ng«n ng÷ lËp tr×nh Pascal. 2. kÜ n¨ng - Sö dông ®îc c¸c phÐp to¸n ®Ó x©y dùng biÓu thøc. - Sö dông ®îc lÖnh g¸n ®Ó viÕt ch¬ng tr×nh. II. §å dïng d¹y häc 1. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn - S¸ch gi¸o khoa, tranh chøa c¸c biÓu thøc trong to¸n häc. - Tranh chøa b¶ng c¸c hµm sè häc chuÈn, tranh chøa b¶ng ch©n trÞ. - m¸y vi tÝnh vµ m¸y chiÕu Projector. 2. ChuÈn bÞ cña häc sinh - S¸ch gi¸o khoa. III. Ho¹t ®éng d¹y – häc 1. Ho¹t ®éng 1 : T×m hiÓu mét sè phÐp to¸n. a. Môc tiªu: - Häc sinh biÕt ®îc tªn c¸c phÐp to¸n, kÝ hiÖu cña c¸c phÐp to¸n vµ c¸ch sö dông cña c¸c phÐp to¸n ®èi víi mçi kiÓu d÷ liÖu. b. Néi dung: - C¸c phÐp to¸n sè häc: + - * / DIV MOD. - C¸c phÐp to¸n quan hÖ: <, <=, >, >=, =, <>. Dïng ®Ó so s¸nh hai ®¹i lîng, kÕt qu¶ cña c¸c phÐp to¸n nµy lµ True hoÆc Flase. - C¸c phÐp to¸n logic: NOT, OR, AND, thêng dïng ®Ó t¹o c¸c biÓu thøc logic tõ c¸c biÓu thøc quan hÖ ®¬n gi¶n. c. C¸c bíc tiÕn hµnh: híng dÉn cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh 1. ®Æt vÊn ®Ò: ®Ó m« t¶ c¸c thao t¸c trong 1. Chó ý l¾ng nghe. thuËt to¸n, mçi ng«n ng÷ lËp tr×nh ®Õu sö dông mét sè kh¸i niÖm c¬ b¶n: PhÐp to¸n, biÓu thøc, g¸n gi¸ trÞ. 2. Ph¸t vÊn: H·y kÓ c¸c phÐp to¸n em ®· 2. Suy nghÜ vµ tr¶ lêi : ®îc häc trong to¸n häc. - PhÐp: Céng, trõ, nh©n, chia, lÊy sè d, - DiÔn gi¶i: Trong ng«n ng÷ lËp trßnh chia lÊy nguyªn, so s¸nh. Pascal còng cã c¸c phÐp to¸n ®ã nhng ®îc diÔn ®¹t b»ng mét c¸ch kh¸c. - Yªu cÇu häc sinh nghiªn cøu s¸ch gi¸o - C¸c phÐp to¸n sè häc: + - * / div mod khoa vµ cho biÕt c¸c nhãm phÐp to¸n. - C¸c phÐp to¸n quan hÖ: <, <=, >, >=, =, <> - C¸c phÐp to¸n logic: And, Or, Not. - Hái : PhÐp Div, Mod ®îc sö dông cho - ChØ sö dông ®îc cho kiÓu nguyªn. nh÷ng kiÓu d÷ liÖu nµo? - Thuéc kiÓu logic. - Hái: KÕt qu¶ cña phÐp to¸n quan hÖ thuéc kiÓu d÷ liÖu nµo? 2. ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu biÓu thøc. a. Môc tiªu: - Häc sinh biÕt kh¸i niÖm vÒ biÓu thøc sè häc, biÓu thøc quan hÖ vµ biÓu thøc logic. BiÕt c¸ch x©y dùng c¸c biÓu thøc ®ã. - BiÕt ®îc mét sè hµm sè häc chuÈnn trong lËp tr×nh. b. Néi dung: - BiÓu thøc sè häc lµ biÓu thøc nhËn ®îc tõ c¸c h»ng sè, biÕn sè vµ hµm sè liªn kÕt víi nhau b»ng c¸c phÐp to¸n sè häc. - Thø tù thùc hiÖn biÓu thøc sè häc: trong ngoÆc tríc, ngoµi ngoÆc sau. trong d·y c¸c phÐp to¸n kh«ng chøa ngoÆc th× thùc hiÖn tõ tr¸i sang ph¶i theo thø tù cña c¸c phÐp to¸n: Nh©n, chia, chia lÊy nguyªn, chia lÊy d thùc hiÖn tríc vµ ccs phÐp to¸n c«ng, trõ thùc hiÖn sau. - Hµm sè häc chuÈn th«ng dông. Hµm b×nh ph¬ng: SQR(X) C¨n bËc hai: SQRT(X) G¸i trÞ tuyÖt ®èi: ABS(X) Sin(X) Cos(X) logarit tù nhiªn lnx ln(x) Lòy thõa cña sè e ex exp(x) KiÓu ®èi sè I hoÆc R I hoÆc R I hoÆc R I hoÆc R I hoÆc R I hoÆc R I hoÆc R KiÓu hµm sè Theo kiÓu cña ®èi sè R Theo kiÓu cña ®èi sè R R R R - Hai biÓu thøc cã cïng kiÓu d÷ liÖu ®îc liªn kÕt víi nhau bëi phÐp to¸n quan hÖ cho ta mét biÓu thøc quan hÖ. - Thø tù thùc hiªn.: + tÝnh gi¸ trÞ c¸c biÓu thøc. + Thùc hiÖn phÐp to¸n quan hÖ. - C¸c biÓu thøc quan hÖ liªn kÕt víi nhau bëi phÐp to¸n logic ta ®îc biÓu thøc logic. BiÓu thøc logic ®¬n gi¶n lµ gi¸ trÞ True hoÆc Flase. c. C¸c bíc tiÕn hµnh. híng dÉn cña gi¸o viªn 1. Nªu vÊn ®Ò: trong to¸n häc ta ®îc lµm quen víi kh¸i niÖm biÓu thøc, h·y cho biÕt Ho¹t ®éng cña häc sinh 1. Suy nghÜ vµ tr¶ lêi. - Gåm hai phÇn: To¸n h¹ng vµ to¸n tö. yÕu tè c¬ b¶n x©y dùng nªn biÓu thøc. - NÕu trong mét bµi to¸n mµ to¸n h¹ng lµ biÕn sè, h»ng sè hoÆc hµm sè vµ to¸n tö lµ c¸c phÐp to¸n sè häc th× biÓu thøc cã tªn gäi lµ g×? 2. Treo tranh cã chøa biÓu thøc to¸n häc lªn b¶ng, yªu cÇu: Sö dông c¸c phÐp to¸n sè häc, h·y biÓu diÔn biÓu thøc to¸n häc sau thµnh biÓu thøc trong ng«n ng÷ lËp tr×nh. 2a+5b+c xy 2z x+y + x2 1- 2 2z z - Nghiªn cøu s¸ch gi¸o khoa vµ tõ viÖc x©y dùng c¸c biÓu thøc trªn, h·y nªu thø tù thùc hiÖn c¸c phÐp to¸n. 3. Nªu vÊn ®Ò: trong to¸n häc ta ®· lµm quen víi mét sè hµm sè häc, h·y kÓ tªn mét sè hµm ®ã? - Trong mét sè ng«n ng÷ lËp tr×nh ta còng cã mét sè hµm nh vËy nhng ®îc diÔn ®¹t b»ng mét c¸ch kh¸c. - Treo tranh chøa b¶ng mét sè hµm chuÈn, yªu cÇu häc sinh ®iÒn thªm c¸c th«ng tin nh chøac n¨ng cña hµm , kiÓu cña ®èi sè vµ kiÓu cña hµm sè. - cho biÓu thøc: -b + h·y biÓu diÔn biÓu thøc trªn sang biÓu thøc trong ng«n ng÷ lËp tr×nh . 4. Nªu vÊn ®Ò : Khi hai biÓu thøc sè häc liªn kÕt víi nhau b»ng phÐp to¸n quan hÖ ta ®îc mét biÓu thøc míi, biÓu thøc ®ã gäi lµ biÓu thøc g×? - H·y lÊy mét vÝ dô vÒ biÓu thøc quan hÖ? - Yªu cÇu häc sinh nghiªn cøu s¸ch gi¸o khoa vµ cho biÕt cÊu tróc chung cña biÓu thøc quan hÖ? - Thø tù thùc hiÖn cña biÓu thøc quan hÖ? - Cho biÕt kÕt qu¶ cña phÐp to¸n quan hÖ thuéc kiÓu d÷ liÖu nµo ®· häc? 5. Nªu vÊn ®Ò: C¸c biÓu thøc quan hÖ ®îc liªn kÕt víi nhau bëi phÐp to¸n Logic ®îc gäi lµ biÓu thøc Logic. - H·y cho mét sè vÝ dô vÒ biÓu thøc logic. - trong to¸n häc ta cã biÓu thøc 5<=x<=11, h·y biÓu diÔn biÓu thøc nµy trong ng«n ng÷ lËp tr×nh. - Thø tù thùc hiÖn biÓu thøc logic. - KÕt qu¶ cña biÓu thøc logic cã kiÓu d÷ liÖu g×? - Treo tranh cã chøa b¶ng ch©n trÞ cña A - BiÓu thøc sè häc. 2. Quan s¸t vµ tr¶ lêi. 2*a+5*b+c x*y/(2*z) ((x+y)/(1 – (2 /z)))+(x*x/(2*z)) - Thùc hiÖn trong ngoÆc tríc; Ngoµi ngoÆc sau. Nh©n, chia, c«ng, trõ sau. 3. Suy nghÜ vµ tr¶ lêi. Hµm tri tuyÖt ®èi, hµm c¨n bËc hai, hµm sin, hµm cos. - Quan s¸t tranh vÏ, nghiªn cøu s¸ch gi¸o khoa vµ lªn b¶ng ®iÒn tranh. - Suy nghÜ, lªn b¶ng tr¶ lêi. (-b+sqrt(b*b – 4*a*c))/(2*a) 4. Suy nghÜ vµ tr¶ lêi. - Gäi lµ biÓu thøc quan hÖ. - VÝ dô: 2*x + TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc + Thùc hiÖn phÐp to¸n quan hÖ. - KiÓu logic. 5. Chó ý theo dâi dÉn d¾t cña gi¸o viªn vµ suy nghÜ ®Ó tr¶ lêi. - VÝ dô: (A>B) or ((X+1)2) and ((3+2)<7). - BiÓu thøc trong ng«n ng÷ lËp tr×nh : (5<=x) and (x<=11). + Thùc hiÖn c¸c biÓu thøc quan hÖ. + Thùc hiÖn phÐp to¸n logic. - KiÓu logic. - Häc sinh suy nghÜ vµ tr¶ lêi b»ng c¸ch vµ B, yªu cÇu häc sinh ®iÒn gi¸ trÞ cho A and B; A or B; not A. ®iÒn vµo b¶ng. 3. Ho¹t ®éng 3 : T×m hiÓu lÖnh g¸n. a. Môc tiªu: - Häc sinh biÕt chøc n¨ng cña lÖnh g¸n trong lËp tr×nh. BiÕt ®îc cÊu tróc chung cña lÖnh g¸n trong ng«n ng÷ Pascal. ViÕt ®îc lÖnh ®óng khi lËp tr×nh. b. Néi dung: - LÖnh g¸n dïng ®Ó tÝnh gi¸ trÞ mét biÓu thøc vµ chuyÓn gi¸ trÞ ®ã vµo mét biÕn. - CÊu tróc: Tªn biÕn : =biÓu_thøc; - Sù thùc hiÖn cña m¸y: + tÝnh gi¸ trÞ cña biÓu_thøc. + §Æt gi¸ trÞ vµo tªn_biÕn. c. C¸c bíc tiÕn hµnh: híng dÉn cña gi¸o viªn - Giíi thiÖu mét sè vÝ dô vÒ lÖnh g¸n trong Pascal nh sau: x:=4+8; - Gi¶i thÝch: LÊy 4 céng 8, ®em kÕt qu¶ ®Æt vµo x. Ta ®îc x=12. - Hái : H·y cho biÕt chøc n¨ng cña lÖnh g¸n? - Yªu cÇu häc sinh nghiªn cøu s¸ch gi¸o khoa vµ cho biÕt cÊu tróc chung cña lÖnh g¸n trong ng«n ng÷ Pascal. - H·y cho mét vÝ dô ®Ó tÝnh nghiÖm cña ph¬ng tr×nh bËc hai. -b - Giíi thiÖu thªm vÝ dô: Cho ch¬ng tr×nh. Var i,z:integer; Begin z:=4; i:=6; z:=z – 1; i:=i+1; writeln(“i=”,i); writeln(“z=”,z); readln; End. - Hái: Ch¬ng tr×nh in ra mµn h×nh gi¸ trÞ b»ng bao nhiªu? - Thùc hiÖn ch¬ng tr×nh ®Ó häc sinh kiÓm nghiÖm kÕt qu¶ tù suy luËn. Ho¹t ®éng cña häc sinh - Quan s¸t vÝ dô vµ suy nghÜ ®Ó tr¶ lêi. + TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc. + G¸n gi¸ trÞ tÝnh ®îc vµ tªn mét biÕn. :=; x:=(-b+sqrt(b*b – 4*a*c))/(2*a); - In ra mµn h×nh: z=3 vµ i=7. - Quan s¸t kÕt qu¶ cña ch¬ng tr×nh. IV. §¸nh gi¸ cuèi bµi. 1. Nh÷ng néi dung ®· häc. - C¸c phÐp to¸n trong Turbo Pascal: Sè häc, quan hÖ vµ logic. - C¸c biÓu thøc trong Turbo Pascal: Sè häc, quan hÖ vµ logic - CÊu tróc lÖnh g¸n trong Turbo Pascal: tªn_biÕn :=biÓu_thøc; 2. C©u hái vµ bµi tËp vÒ nhµ - Lµm bµi tËp 5, 6, 7, 8, s¸ch gi¸o khoa, trang 35 – 36; - Xem phô lôc A, s¸ch gi¸o khoa trang 121: Mét sè phÐp to¸n thêng dïng vµ gi¸ trÞ phÐp to¸n logic. C¸c thñ tôc chuÈn vµo/ra ®¬n gi¶n I. Môc tiªu 1. KiÕn thøc - BiÕt ®îc ý nghÜa cña c¸c thñ tôc vµ/ra chuÈn ®èi víi lËp tr×nh. - BiÕt ®îc cÊu tróc chung cña thñ tôc vµo/ra trong ng«n ng÷ lËp tr×nh Pascal. 2. KÜ n¨ng. - ViÕt ®óng lÖnh vµo/ra d÷ liÖu. - BiÕt nhËp ®óng d÷ liÖu khi thùc hiÖn ch¬ng tr×nh. II. §å dïng d¹y häc 1. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn - S¸ch gi¸o khoa, tranh chøa c¸c biÓu thøc trong to¸n häc, m¸y chiÕu Projector, m¸y vi tÝnh, mét sè ch¬ng tr×nh viÕt s½n. 2. ChuÈn bÞ cña häc sinh. - S¸ch gi¸o khoa. III. Ho¹t ®éng d¹y – häc 1. Ho¹t ®éng 1: t×m hiÓu thñ tôc nhËp d÷ liÖu vµ tõ bµn phÝm. a. Môc tiªu: - Gióp häc sinh thÊy ®îc sù cÇn thiÕt cña thñ tôc nhËp d÷ liÖu. - BiÕt ®îc cÊu tróc chung cña thñ tôc nhËp d÷ liÖu. b. Néi dung: - Dïng ®Ó ®a nhiÒu bé d÷ liÖu kh¸c nhau cho cïng mét ch¬ng tr×nh xö lÝ. - NhËp: Read/Readln(,...,); c. C¸c bíc tiÕn hµnh: híng dÉn cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh 1. nªu vÊn ®Ò: Khi gi¶i quyÕt mét bµi 1. Chó ý l¾ng nghe dÉn d¾t cña gi¸o viªn. to¸n, ta ph¶i ®a d÷ liÖu vµo ®Ó m¸y tÝnh xö lÝ, viÖc ®a d÷ liÖu b»ng lÖnh g¸n sÏ lµm cho ch¬ng tr×nh chØ cã t¸c dông víi mét d÷ liÖu cè ®Þnh. §Ó ch¬ng tr×nh gi¶i quyÕt ®îc nhiÒu bµi to¸n h¬n, ta pahØ sö dông thñ tôc nhËp d÷ liÖu. - Yªu cÇu häc sinh nghiªn cøu s¸ch gi¸o - Nghiªn cøu s¸ch gi¸o khoa vµ suy nghÜ khoa vµ cho biÕt cÊu tróc chung cña thñ tôc ®Ó tr¶ lêi. nhËp d÷ liÖu trong ng«n ng÷ lËp tr×nh Read(,...,); Pascal: Readln(,...,); - Nªu vÝ dô: Khi viÕt ch¬ng tr×nh gi¶i - Ph¶i nhËp gi¸ trÞ cho hai biÕn: a, b. ph¬ng tr×nh ax+b=0, ta ph¶i nhËp vµo c¸c - ViÕt lÖnh: Readln(a,b); ®¹i lîng nµo? ViÕt lÖnh nhËp? 2. ChiÕu mét ch¬ng tr×nh Pascal ®¬n gi¶n 2. Quan s¸t ch¬ng tr×nh vÝ dô cña gi¸o cã lÖnh nhËp gi¸ trÞ cã hai biÕn. viªn. - thùc hiÖn ch¬ng tr×nh vµ thùc hiÖn nhËp d÷ liÖu. - Hái : Khi nhËp gi¸ trÞ cho nhiÒu biÕn, - Nh÷ng gi¸ trÞ nµy ph¶i ®îc gâ c¸ch nhau ta ph¶i thùc hiÖn nh thÕ nµo? Ýt nhÊt mét dÊu c¸ch hoÆc kÝ tù xuèng dßng. - Yªu cÇu häc sinh thùc hiÖn nhËp d÷ liÖu - Lªn b¶ng thùc hiÖn nhËp theo yªu cÇu cho ch¬ng tr×nh. cña gi¸o viªn. 2. Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu thñ tôc ®a d÷ liÖu ra mµn h×nh. a. Môc tiªu: - Gióp häc sinh thÊy ®îc sù cÇn thiÕt cña thñ tôc ®a d÷ liÖu ra mµn h×nh. - BiÕt ®îc cÊu tróc chung cña thñ tôc ®a d÷ liÖu ra mµn h×nh. b. Néi dung: - Dïng ®Ó ®a kÕt qu¶ sau khi sö lÝ ra mµn h×nh ®Ó ngêi sö dông thÊy. - XuÊt: Write/Writeln(,...,,...,); xuÊt d÷ liÖu trong ng«n ng÷ lËp tr×nh Writeln(,...,); Pascal. - ViÕt lÖnh : Writeln(-b/a); - Nªu vÝ dô: Khi viÕt ch¬ng tr×nh gi¶i ph¬ng tr×nh ax+b=0, ta ph¶i ®a ra mµn h×nh gi¸ trÞ cña nghiÖm –b/a, ta ph¶i viÕt lÖnh nh thÕ nµo? 2. ChiÕu mét ch¬ng tr×nh Pascal ®¬n gi¶n 2. Quan s¸t ch¬ng tr×nh vÝ dô cña gi¸o Program vb; viªn. Var x, y, z:integer; Begin Writeln(“nhap vao hai so:”); Readln(x, y); z:=x+y; write(x:6, y:6, z:6); readln; end. - Thùc hiÖn ch¬ng tr×nh vµ thùc hiÖn nhËp d÷ liÖu ®Ó häc sinh thÊy kÕt qu¶ trªn nÒn mµn h×nh. - Hái : Chøc n¨ng cña lÖnh Writeln(); - ViÕt ra mµn h×nh dßng ch÷ vµ ®a con trá - Hái: ý nghÜa cña : 6 trong lÖnh xuèng dßng. Write(...) - Dµnh 6 vÞ trÝ trªn mµn h×nh ®Ó viÕt sè x, 6 vÞ trÝ tiÕp ®Ó viÕt sè y vµ 6 vÞ trÝ tiÕp ®Ó - Hái: Khi c¸c tham sè trong lÖnh viÕt sè z. Write() thuéc kiÓu Char hoÆc real th× quy - Khi c¸c tham sè cã kiÓu kÝ tù, viÖc quy ®Þnh vÞ trÝ nh thÕ nµo? ®Þnh vÞ trÝ gièng kiÓu nguyªn. - Khi c¸c tham sè cã kiÓu thùc th× ph¶i quy ®Þnh hai lo¹i vÞ trÝ : VÞ trÝ cho toµn bé - Cho vÝ dô cô thÓ víi 2 biÕn c kiÓu Char sè thùc vµ vÞ trÝ cho phÇn thËp ph©n. vµ r kiÓu real. - VÝ dô : Write(c:8); Write(r:8:3); IV. §¸nh gi¸ cuèi bµi. 1. Nh÷ng néi dung ®· häc. - NhËp d÷ liÖu : Read/Readln(,...,); - XuÊt d÷ liÖu : write/writeln(,...,); 2. C©u hái vµ bµi tËp vÒ nhµ - b»ng thùc hµnh trªn m¸y: + H·y so s¸nh sù gièng nhau vµ kh¸c nhau gi÷a Write(); vµ writeln(); + H·y so s¸nh sù gièng nhau vµ kh¸c nhau gi÷a Read(); vµ Readln(); + T×m hiÓu chøc n¨ng cña lÖnh Readln; Writeln; - §äc tríc néi dung bµi: So¹n th¶o, dÞch, thùc hiÖn vµ hiÖu chØnh ch¬ng tr×nh, s¸ch gi¸o khoa, trang 32. So¹n th¶o dÞch, thùc hiÖn vµ hiÖu chØnh ch¬ng tr×nh I. Môc tiªu. 1. KiÕn thøc. - BiÕt ®îc c¸c bíc ®Ó hoµn thµnh mét ch¬ng tr×nh. - BiÕt c¸c file ch¬ng tr×nh c¬ b¶n cña Turbo Pascal 7.0 2. kÜ n¨ng. - BiÕt khëi ®éng vµ tho¸t hÖ so¹n th¶o Turbo Pascal. - So¹n ®îc mét ch¬ng tr×nh vµo m¸y. - DÞch ®îc ch¬ng tr×nh ®ª ph¸t hiÖn lçi có ph¸p. - Thùc hiÖn ®îc ch¬ng tr×nh ®Ó nhËp d÷ liÖu vµ thu kÕt qu¶, t×m lçi thuËt to¸n vµ söa lçi. II. ®å dïng d¹y häc. 1. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn - m¸y vi tÝnh cã cµi phÇn mÒm Turbo Pascal 7.0, m¸y chiÕu Projector, m¸y chiÕu vËt thÓ. 2. ChuÈn bÞ cña häc sinh. - S¸ch gi¸o khoa. III. Ho¹t ®éng d¹y – häc . 1. Ho¹t ®éng 1: Lµm quen víi Turbo Pascal 7.0 a. Môc tiªu: - BiÕt ®îc c¸c file ch¬ng tr×nh c¬ b¶n cña Turbo Pascal 7.0. BiÕt c¸ch khëi ®éng vµ tho¸t Turbo Pascal 7.0. b. Néi dung: - ChuyÓn vµo th môc chøa file Turbo.exe - Gâ turbo.exe vµ enter. (NÕu ë m«i trêng Win th× chØ cÇn bÊm biÓu tîng Turbo Pascal) c. C¸c bíc tiÕn hµnh: híng dÉn cña gi¸o viªn 1. §Æt vÊn ®Ò: §Ó sö dông ®îc Turbo Pascal, trªn m¸y ph¶i cã c¸c file ch¬ng tr×nh cÇn thiÕt. Tham kh¶o s¸ch gi¸o khoa vµ cho biÕt tªn c¸c file ch¬ng tr×nh ®ã? 2. Tr×nh diÔn c¸ch khëi ®éng Turbo Pascal th«ng qua m¸y chiÕu Projector. - Giíi thiÖu mµn h×nh so¹n th¶o ch¬ng tr×nh: B¶ng chän, con trá, vïng so¹n th¶o... Ho¹t ®éng cña häc sinh 1. Tham kh¶o s¸ch gi¸o khoa vµ tr¶ lêi . Turbo.exe Turbo.tpl Graph.tpu Egavga.bgi vµ c¸c file *.chr 2. Häc sinh quan s¸t vµ ghi nhí. 2. Ho¹t ®éng 2: TËp so¹n th¶o ch¬ng tr×nh vµ dÞch lçi có ph¸p. a. Môc tiªu: - Häc sinh biÕt c¸ch t¹o vµ lu mét file ch¬ng tr×nh. BiÕt c¸ch dÞch vµ t×m lçi có ph¸p. b. Néi dung: - Gâ c¸c lÖnh cña ch¬ng tr×nh (gièng nh trong hÖ so¹n th¶o v¨n b¶n). - Lu file ch¬ng tr×nh trªn ®Üa bÊm F2. - Biªn dÞch lçi có ph¸p : bÊm ALT_F9. c. C¸c bíc tiÕn hµnh: híng dÉn cña gi¸o viªn 1. So¹n mét ch¬ng tr×nh lµm vÝ dô, lu ch¬ng tr×nh, dÞch lçi. - Dïng m¸y chiÕu vËt thÓ ®Ó minh häa thap t¸c lu file ch¬ng tr×nh vµ biªn dÞch. 2. So¹n mét ch¬ng tr×nh, hái c¸c lçi có ph¸p trong ch¬ng tr×nh, gäi häc sinh dÞch lçi vµ söa. Program vd1 var x:integer; Begin Write(‘Nhap mot so nguyen duong); readln(x); y:=sqrt(x); write(y); End. Ho¹t ®éng cña häc sinh 1. Quan s¸t vµ ghi nhí. - Lu: F2 - DÞch lçi: ALT_F9 2. Quan s¸t vµ ph¸t hiÖn lçi ®Ó söa lçi cho ch¬ng tr×nh. Program vd1; var x,y:integer; Begin Write(‘Nhap mot so nguyen duong); readln(x); y:=sqrt(x); write(y); End. 3. Ho¹t ®éng 3: TËp thùc hiÖn ch¬ng tr×nh vµ t×m lçi thuËt to¸n ®Ó hiÖu chØnh. a. Môc tiªu: - Häc sinh biÕt c¸ch thùc hiÖn mét ch¬ng tr×nh, biÕt c¸ch nhËp d÷ liÖu vµ t×m lçi thuËt to¸n ®Ó hiÖu chØnh. b. Néi dung: - Thùc hiÖn ch¬ng tr×nh: BÊm CTR_F9 - X©y dùng test. - NhËp d÷ liÖu, thu kÕt qu¶, ®èi chøng víi kÕt qu¶ cña test. c. C¸c bíc tiÕn hµnh: híng dÉn cña gi¸o viªn 1. Thùc hiÖn ch¬ng tr×nh ®· ®îc viÕt ë trªn, nhËp d÷ liÖu, giíi thiÖu kÕt qu¶. - Dïng m¸y chiÕu vËt thÓ ®Ó minh h¹o thao t¸c thùc hiÖn ch¬ng tr×nh. - Hái : Nhãm phÝm dïng ®Ó thùc hiÖn ch¬ng tr×nh? - Yªu cÇu häc sinh nhËp d÷ liÖu vµ thùc hiÖn ch¬ng tr×nh. 2. Giíi thiÖu ch¬ng tr×nh gi¶i ph¬ng tr×nh ax+b=0. Var Begin Readln(a, b); If a<>0 then write(-b/a) else write(“PTVN”); Readln; End. Ho¹t ®éng cña häc sinh 1. Quan s¸t gi¸o viªn thùc hiÖn vµ tham kh¶o s¸ch gi¸o khoa. CTRL_F9 2. Quan s¸t yªu cÇu cña gi¸o viªn vµ ®éc lËp suy nghÜ ®Ó t×m test a b x 0 0 VSN - Yªu cÇu häc sinh t×m test ®Ó chøng minh ch¬ng tr×nh nµy sai. IV. §¸nh gi¸ cuèi bµi. 1. Nh÷ng néi dung ®· häc. - Khëi ®éng Turbo. So¹n th¶o ch¬ng tr×nh. DÞch lçi có ph¸p. Thùc hiÖn ch¬ng tr×nh. T×m lçi thuÊt to¸n vµ hiÖu chØnh. 2. C©u hái vµ bµi tËp vÒ nhµ. - ViÕt ch¬ng tr×nh nhËp vµo mét sè vµ tÝnh b×nh ph¬ng cña sè ®ã. - ViÕt ch¬ng tr×nh nhËp ®é dµi b¸n kÝnh vµ t icnhs chu vi diÖn tÝch cña h×nhtrßn t¬ng øng. - Lµm c¸c bµi tËp 9, 10, s¸ch gi¸o khoa, trang 36. - §äc tríc néi dung cña phÇn bµi tËp vµ thùc hµnh sè 1, s¸ch gi¸o khoa, trang 33. - Xem phô lôc B, s¸ch gi¸o khoa, trang 122: M«i trêng Turbo Pascal. - Xem phô lôc B, s¸ch gi¸o khoa, trang 136: Mét sè th«ng b¸o lçi. Bµi thùc hµnh sè 1 I. Môc tiªu. 1. KiÕn thøc - BiÕt ®îc mét ch¬ng tr×nh Pascal hoµn chØnh. - Lµm quen víi c¸c dÞch vô chñ yÕu cña Turbo Pascal trong viÖc so¹n th¶o, lu ch¬ng tr×nh, dÞch ch¬ng tr×nh vµ thùc hiÖn ch¬ng tr×nh. 2. kÜ n¨ng - So¹n ®îc ch¬ng tr×nh, lu lªn ®Üa, dÞch lçi có ph¸p, thùc hiÖn vµ t×m lçi thuËt to¸n vµ hiÖu chØnh - Bíc ®Çu biÕt ph©n tÝch vµ hoµn thµnh mét ch¬ng tr×nh ®¬n gi¶n trªn Turbo pascal. 3. Th¸i ®é - Tù gi¸c, tÝch cùc vµ chñ ®éng trong thùc hµnh. II. §å dïng d¹y häc 1. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn. - Phßng m¸y vi tÝnh ®· ®îc cµi ®Çy ®ñ Turbo Pascal, m¸y chiÕu projector ®Ó híng dÉn. 2. ChuÈn bÞ cña häc sinh - S¸ch gi¸o khoa, s¸ch bµi tËp vµ bµi tËp ®· viÕt ë nhµ. III. Ho¹t ®éng d¹y – häc 1. Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu mét ch¬ng tr×nh hoµn chØnh. a. Môc tiªu: - Häc sinh biÕt ®îc mét ch¬ng tr×nh hoµn chØnh. - BiÕt so¹n mét ch¬ng tr×nh. - BiÕt lu, biÕt dÞch, thùc hiÖn ch¬ng tr×nh. - BiÕt t×m lçi vµ söa lçi. b. Néi dung: - Cho ch¬ng tr×nh sau: Program giai_pt; Uses CRT; var a,b,c,d,x1,x2:read; Begin clrscr; write(‘nhap a b c’); Readln(a,b,c); d:=b*b – 4*a*c; x1:=(-b – sqrt(d))/(2*a); x2:=(-b + sqrt(d))/(2*a); writeln(‘x1=’,x1:6:2,’x2=’,x2:6:2,); Readln; End. c. C¸c bíc tiÕn hµnh: híng dÉn cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh 1. ChiÕu ch¬ng tr×nh lªn b¶ng. Yªu cÇu 1. Quan s¸t b¶ng, ®éc lËp so¹n ch¬ng tr×nh häc sinh thùc hiÖn c¸c nhiªmj vô: vµo m¸y. - So¹n ch¬ng tr×nh vµo m¸y. - Lu ch¬ng tr×nh. F2 - dÞch lçi có ph¸p. Alt_F9 - Thùc hiÖn ch¬ng tr×nh. Ctrl_F9 - NhËp d÷ liÖu 1 -3 2. Th«ng b¸o x1=1.00 x2=2.00 kÕt qu¶. - Trë vÒ mµn h×nh so¹n th¶o. Enter - Thùc hiÖn ch¬ng tr×nh. Ctrl_F9 - NhËp d÷ liÖu 1 0 2. Th«ng b¸o kÕt qu¶. Th«ng b¸o lçi - Hái: V× sao cã lçi xuÊt hiÖn? Do c¨n bËc hai c¶u mét sè ©m -Söa l¹i ch¬ng tr×nh kh«ng dïng biÕn d. Readln(a, b, c); x1:=(-b-sqrt(b*b-4*a*c))/(2*a); x2:=(-b+sqrt(b*b-4*a*c))/(2*a); writeln(‘x1=’,x1:6:2, ‘x2=’,x2:6:2,); 2. Ho¹t ®éng 2: RÌn luyÖn kÜ n¨ng lËp ch¬ng tr×nh. a. Môc tiªu: - Häc sinh so¹n ®îc ch¬ng tr×nh vµ lu ch¬ng tr×nh vµo ®Üa. Biªn dÞch vµ thùc hiÖn ®îc ch¬ng tr×nh. NhËp ®îc d÷ liÖu vµ kiÓm ®Þnh kÕt qu¶ cña ch¬ng tr×nh. b. néi dung: - ViÕt ch¬ng tr×nh tÝnh diÖn tÝch h×nh ®îc m« t¶ mµu, víi a ®îc nhËp vµo tõ bµn phÝm. vÏ h×nh trßn tÝnh diÖn tÝch c. C¸c bíc tiÕn hµnh: híng dÉn cña gi¸o viªn 1. §Þnh híng ®Ó häc sinh ph©n tÝch bµi to¸n. - D÷ liÖu vµo: - D÷ liÖu ra: - C¸ch tÝnh: 2. Yªu cÇu häc sinh so¹n ch¬ng tr×nh vµ lu lªn ®Üa. - Quan s¸t híng dÉn tõng häc sinh trong lóc thùc hµnh. 3. Yªu cÇu häc sinh nhËp d÷ liÖu vµ th«ng b¸o kÕt qu¶. a=3 a=-3 Ho¹t ®éng cña häc sinh 1. Ph©n tãch theo yªu cÇu cña gi¸o viªn. - D÷ liÖu vµo a - D÷ liÖu ra s TÝnh diÖn tÝch h×nh trßn cã bk a (s1) TÝnh diÖn tÝch h×nh vu«ng c¹nh a 2 (s2) s:=sl-s2; 2. Thùc hiÖn c¸c yªu cÇu cña gi¸o viªn. - So¹n th¶o ch¬ng tr×nh. - BÊm phÝm F2, gâ tªn file ®Ó lu. - BÊm phÝm ALT_F9 ®Ó dÞch lçi có ph¸p. - BÊm phÝm CTRL_F9 ®Ó thùc hiÖn ch¬ng tr×nh. - th«ng b¸o kÕt qu¶ cho gi¸o viªn. 3. NhËp d÷ liÖu theo yªu cÇu. - Víi a=3, ta ®îc:s=9(Pi-2)=10.26 - Víi a=-3, kÕt qu¶ kh«ng ®óng, v× ®é dµi c¹nh ph¶i lµ mét sè d¬ng. IV. §¸nh gi¸ cuèi bµi. 1. Nh÷ng néi dung ®· häc - C¸c bíc ®Ó hoµn thµnh mét ch¬ng tr×nh: + Ph©n tÝch bµi to¸n ®Ó x¸c ®Þnh d÷ liÖu vµ, d÷ liÖu ra. + X¸c ®inh thuËt to¸n. + So¹n ch¬ng t×nh vµo m¸y. + Lu gi÷ ch¬ng tr×nh. + Biªn dÞch ch¬ng tr×nh. + Thùc hiÖn vµ hiÖu chØnh ch¬ng tr×nh. 2. C©u hái vµ bµi tËp vÒ nhµ - ViÕt ch¬ng tr×nh nhËp vµo ®é dµi ba c¹nh cña mét tam gi¸c vµ tÝnh chu vi, diÖn tÝch cña tam gi¸c ®ã. - Cho ch¬ng tr×nh sau: Program bt1; Var r,s1,s2,s:real; Begin write(‘nhap r’); readln(r); s1:=4*r*r; s2:= r*r*pi; s:=s1 – s2; write(s:6:2); readln; End. Hái : ch¬ng tr×nh thùc hiÖn c«ng viÖc g×, kÕt qu¶ in ra mµn h×nh lµ bao nhiªu? - Lµm bµi tËp 7, 8, 9, 10, trang 36. + So¹n ch¬ng tr×nh. + DÞch lçi vµ thùc hiÖn. + NhËp d÷ liÖu vµ kiÓm tra kÕt qu¶. - §äc tríc néi dung bµi: CÊu tróc rÏ nh¸nh, s¸ch gi¸o khoa, trang 38. - Xem phô lôc B, s¸ch gi¸o khoa, trang 122: M«i trêng Turbo Pascal. Ch¬ng 3: Tæ chøc rÏ nh¸nh vµ lÆp I. Môc tiªu cña ch¬ng. 1. KiÕn thøc : Häc sinh cÇn: - HiÓu c¸c kh¸i niÖm rÏ nh¸nh vµ lÆp trong lËp tr×nh. - BiÕt thùc hiÖn c¸c c©u lÖnh rÏ nh¸nh vµ lÆp cña ng«n ng÷ lËp tr×nh Pascal. - Bíc ®Çu h×nh thµnh ®îc kÜ n¨ng lËp tr×nh cã cÊu tróc. 2. kÜ n¨ng. - Cã kh¼ n¨ng ph©n tÝch bµi to¸n ®¬n gi¶n ®Ó chän kiÓu cÊu tróc ®iÒu khiÓn phï hîp tõng thao t¸c. - BiÕt diÔn ®¹t ®óng c¸c c©u lÖnh, so¹n ®îc ch¬ng tr×nh gi¶i c¸c bµi to¸n ®¬n gi¶n ¸p dông c¸c lo¹i cÊu tróc ®iÒu khiÓn nªu trªn. 3. Th¸i ®é - TiÕp tôc x©y dùng lßng yªu thÝch gi¶i to¸n b»ng lËp tr×nh trªn m¸y vi tÝnh. - TiÕp tôc rÌn luyÖn c¸c phÈm chÊt cÇn thiÕt cña ngêi lËp tr×nh nh: Xem xÐt gi¶i quyÕt vÊn ®Ò mét c¸ch cÈn thËn, s¸ng t¹o ... §iÒu nµy thÓ hiÖn trong suèt qu¸ tr×nh ph©n tÝch bµi to¸n, lùa chän d÷ liÖu, chon cÊu tróc ®iÒu khiÓn, viÕt ch¬ng tr×nh, dÞch, söa lçi, kiÓm thö, c¶i tiÕn ch¬ng tr×nh. II. Néi dung chñ yÕu cña ch¬ng. - Giíi thiÖu c¸c lo¹i cÊu tróc ®iÒu khiÓn trong lËp tr×nh cÊu tróc lµ rÏ nh¸nh vµ lÆp. Kh¸i niÖm bíc ®Çu vÒ lËp tr×nh cã cÊu tróc.
- Xem thêm -