Tài liệu Giáo án tin học 11 chuẩn ktkn_bộ 19 full

  • Số trang: 118 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 63 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Giáo viên: Bùi Văn Huy TiÕt 1 C¸c kh¸i niÖm lËp tr×nh vµ ng«n ng÷ lËp tr×nh C¸c thµnh phÇn cña ng«n ng÷ lËp tr×nh Ngµy so¹n: 15/02/2014 I. Môc tiªu bµi gi¶ng 1. VÒ kiÕn thøc - BiÕt cã líp ng«n ng÷ lËp tr×nh vµ c¸c møc cña ng«n ng÷ lËp tr×nh: Ng«n ng÷ m¸y, hîp ng÷ vµ ng«n ng÷ bËc cao. - BiÕt vai trß cña ch¬ng tr×nh dÞch. - BiÕt kh¸i niÖm vÒ th«ng dÞch vµ biªn dÞch. - BiÕt c¸c thµnh phÇn c¬ b¶n cña ng«n ng÷ lËp tr×nh: B¶ng ch÷ c¸i, có ph¸p vµ ng÷ nghÜa. 2. VÒ th¸i ®é - TÝch cùc nghe gi¶ng vµ «n l¹i kiÕn thøc líp 10. II. ChuÈn bÞ: GV: ChuÈn bÞ tµi liÖu gi¶ng d¹y vµ tµi liÖu më réng. HS: Nhí l¹i kiÕn thøc líp 10 vÒ: C¸c lo¹i ng«n ng÷ lËp tr×nh, ph©n biÖt ng«n ng÷ bËc cao víi c¸c ng«n ng÷ kh¸c. III. Ph¬ng ph¸p - Ph¬ng tiÖn 1. Ph¬ng ph¸p - Sö dông kÕt hîp nhiÒu ph¬ng ph¸p: DiÔn gi¶i, hái ®¸p, .. 2. Ph¬ng tiÖn - Sö dông sgk vµ tµi liÖu tham kh¶o. IV. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng 1. æn ®Þnh líp - Líp b¸o c¸o sü sè - Cho HS æn ®Þnh chç ngåi 2. Néi dung bµi Néi dung Ho¹t ®éng cña GV vµ HS TiÕt 1 GV: Chóng ta ®· t×m hiÓu vÒ ng«n ng÷ lËp tr×nh. VËy, ng«n ng÷ lËp Kh¸i niÖm lËp tr×nh vµ ng«n ng÷ lËp tr×nh tr×nh? HS tr¶ lêi: Ng«n ng÷ dïng ®Ó viÕt ch1. Ng«n ng÷ lËp tr×nh vµ ph©n lo¹i ng«n ng÷ lËp tr×nh - Ng«n ng÷ dïng ®Ó viÕt ch¬ng tr×nh ®îc gäi lµ ng«n ng÷ lËp ¬ng tr×nh gäi lµ ng«n ng÷ lËp tr×nh. GV: Ng«n ng÷ lËp tr×nh gåm nh÷ng tr×nh. - Ng«n ng÷ lËp tr×nh gåm 3 lo¹i: Ng«n ng÷ m¸y, hîp ng÷ vµ lo¹i nµo? HS tr¶ lêi: Ng«n ng÷ lËp tr×nh ®îc ng«n ng÷ bËc cao. chia lµm 3 lo¹i: Ng«n ng÷ m¸y, hîp ng÷ vµ ng«n ng÷ bËc cao. GV: Em h·y kÓ mét sè ng«n ng÷ lËp tr×nh mµ em biÕt? - M¸y tÝnh kh«ng hiÓu trùc tiÕp ®îc ng«n ng÷ bËc cao. HS tr¶ lêi: Pascal, C, C++, GV: T¹i sao ngêi ta ®a ra ng«n ng÷ - Ch¬ng tr×nh dÞch: Lµ ch¬ng tr×nh ®Æc biÖt cã chøc n¨ng bËc cao? chuyÓn ®æi c¸c ch¬ng tr×nh ®îc viÕt b»ng ng«n ng÷ bËc cao HS tr¶ lêi: Ngêi ta ®a ra ng«n ng÷ bËc cao nh»m gi¶i quyÕt nh÷ng h¹n chÕ sang ng«n ng÷ m¸y. cña ng«n ng÷ m¸y vµ hîp ng÷: Ng«n ng÷ gÇn víi tù nhiªn h¬n, gÇn nh - Ch¬ng tr×nh dÞch nhËn ®Çu vµo lµ ch¬ng tr×nh viÕt b»ng kh«ng phô thuéc vµo c¸c lo¹i m¸y ng«n ng÷ bËc cao (Ch¬ng tr×nh nguån) thùc hiÖn chuyÓn ®æi tÝnh. GV: M¸y tÝnh cã thÓ hiÓu trùc tiÕp ®sang ng«n ng÷ m¸y (Ch¬ng tr×nh ®Ých). îc ng«n ng÷ bËc cao kh«ng? - Ch¬ng tr×nh dÞch cã 2 lo¹i: Th«ng dÞch vµ biªn dÞch. HS tr¶ lêi: M¸y kh«ng thÓ hiÓu trùc tiÕp ng«n ng÷ bËc cao. GV: VËy, lµm thÕ nµo ®Ó m¸y cã thÓ hiÓu ®îc ng«n ng÷ bËc cao? + Th«ng dÞch: §îc thùc hiÖn b»ng c¸ch lÆp l¹i d·y c¸c bíc: 1. KiÓm tra tÝnh ®óng ®¾n cña c©u lÖnh tiÕp theo trong HS tr¶ lêi: §Ó m¸y hiÓu ®îc ng«n ng÷ bËc cao cÇn ph¶i cã ch¬ng tr×nh dÞch. ch¬ng tr×nh nguån. 2. ChuyÓn ®æi d·y c©u lÖnh ®ã thµnh mét hay nhiÒu c©u GV: Ch¬ng tr×nh dÞch lµ g× vµ cã chøc n¨ng g×? lÖnh t¬ng øng trong ng«n ng÷ m¸y. HS tr¶ lêi: Ch¬ng tr×nh dÞch lµ ch¬ng 3. Thùc hiÖn c©u lÖnh võa chuyÓn ®æi ®îc. C¸c ng«n ng÷ khai th¸c hÖ qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu, ng«n ng÷ tr×nh dïng ®Ó dÞch c¸c ch¬ng tr×nh viÕt b»ng ng«n ng÷ bËc cao sang ®èi tho¹i … ®Òu sö dông tr×nh th«ng dÞch. ng«n ng÷ m¸y. + Biªn dÞch: Biªn dÞch ®îc thùc hiÖn qua 2 bíc: Gi¸o ¸n tin häc 11 -1- Năm học 2013-20114 Giáo viên: Bùi Văn Huy 1. DuyÖt, ph¸t hiÖn lçi, kiÓm tra tÝnh ®óng ®¾n cña c¸c c©u lÖnh cña ch¬ng tr×nh nguån. 2. DÞch toµn bé ch¬ng tr×nh nguån thµnh mét ch¬ng tr×nh ®Ých cã thÓ thùc hiÖn trªn m¸y vµ cã thÓ lu tr÷ ®Ó sö dông l¹i khi cÇn thiÕt. C¸c thµnh phÇn cña ng«n ng÷ lËp tr×nh 1. C¸c thµnh phÇn c¬ b¶n - Mçi ng«n ng÷ lËp tr×nh cã 3 thµnh phÇn c¬ b¶n: B¶ng ch÷ c¸i, có ph¸p vµ ng÷ nghÜa. a. B¶ng ch÷ c¸i: B¶ng ch÷ lµ tËp hîp c¸c kÝ tù dïng ®Ó viÕt ch¬ng tr×nh. Kh«ng ®îc dïng bÊt kú kÝ tù nµo ngoµi c¸c kÝ tù qui ®Þnh trong b¶n ch÷ c¸i. - 26 ch÷ c¸i thêng vµ ch÷ c¸i in hoa. - 10 ch÷ sè thËp ph©n: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. - KÝ tù g¹ch nèi: _ - C¸c kÝ hiÖu to¸n häc th«ng dông: +, -, *, /, =, >, <, <> - C¸c kÝ tù ®Æc biÖt: . , : { } [ ] @ % ! | & # $ ‘ () “ b. Có ph¸p: Lµ bé quit¾c ®Ó viÕt ch¬ng tr×nh. c. Ng÷ nghÜa: X¸c ®Þnh ý nghÜa thao t¸c cÇn ph¶i thùc hiÖn, øng víi tæ hîp bé kÝ0 tù dùa vµo ng÷ c¶nh cña nã. GV: Ch¬ng tr×nh dÞch nhËn ®Çu vµo lµ ch¬ng tr×nh viÕt b»ng ng«n ng÷ bËc cao (Ch¬ng tr×nh nguån) thùc hiÖn chuyÓn ®æi sang ng«n ng÷ m¸y (Ch¬ng tr×nh ®Ých). GV: §a ra vÝ dô, khi 1 HS nhËn nhiÖm vô giíi thiÖu víi ®oµn kh¸ch ngêi NhËt vÒ lµng cña m×nh, cã 2 c¸ch. C¸ch thø nhÊt, em HS nµy giíi thiÖu mét phÇn, hoÆc mét ý th× ngêi phiªn dÞch sÏ dÞch cho ®oµn kh¸ch, cø nh vËy ®Õn khi HS nµy giíi thiÖu hÕt vÒ lµng cña m×nh. C¸ch thø 2: Em HS nµy viÕt toµn bé nh÷ng ®iÒu cÇn giíi thiÖu vÒ lµng ra giÊy sau ®ã ®a cho ngêi phiªn dÞch ®Ó dÞch ra giÊy, råi hä ®a cho ®oµn kh¸ch b¶n dÞch b»ng tiÕng NhËt cho ®oµn kh¸ch ®äc. GV: Mét ch¬ng kh«ng cßn lçi vÒ có ph¸p th× míi cã thÓ dÞch sang ng«n ng÷ m¸y. C¸c lçi vÒ ng÷ nghÜa th× khã ph¸t hiÖn h¬n, th«ng thêng chØ ph¸t hiÖn khi thùc hiÖn ch¬ng tr×nh víi d÷ liÖu cô thÓ. V. Cñng cè bµi. - N¾m ®îc ng«n ng÷ lËp tr×nh cã 3 d¹ng: Ng«n ng÷ m¸y, hîp ng÷ vµ ng«n ng÷ bËc cao. - Ph©n biÖt ®îc ng«n ng÷ bËc cao víi c¸c ng«n ng÷ kh¸c. Gi¸o ¸n tin häc 11 -2- Năm học 2013-20114 Giáo viên: Bùi Văn Huy TiÕt 2 C¸c thµnh phÇn cña ng«n ng÷ lËp tr×nh Ngµy so¹n: 15/02/2014 I. Môc tiªu bµi gi¶ng 1. VÒ kiÕn thøc - BiÕt mét sè kh¸i niÖm: Tªn chuÈn, tªn dµnh riªng (Tõ kho¸), tªn do ngêi lËp tr×nh ®Æt, h»ng vµ biÕn. 2, VÒ kü n¨ng - Ph©n biÖt ®îc gi÷a c¸c kh¸i niÖm: Tªn, tªn chuÈn, tªn dµnh riªng vµ tªn do ngêi lËp tr×nh ®Æt. - Ph©n biÖt ®îc h»ng vµ biÕn - Nhí ®îc c¸c quy ®Þnh vÒ tªn vµ h»ng, biÕn. - BiÕt ®Æt ®óng tªn vµ nhËn biÕt ®îc tªn sai quy ®Þnh. - Sö dông ®óng chó thÝch. II. Ph¬ng tiÖn d¹y häc - M¸y chiÕu, m¸y tÝnh, gi¸o ¸n Powerpoint. III. Ho¹t ®éng d¹y häc 1. Tæ chøc líp: æn ®Þnh vµ kiÓm tra sÜ sè 2. KiÓm tra bµi cò: - GV ®a ra c©u hái vµ gäi HS lªn b¶ng tr¶ lêi C©u 1: Ph©n biÖt th«ng dÞch vµ biªn dÞch? C©u 2: Nªu c¸c thµnh phÇn c¬ b¶n cña ng«n ng÷ lËp tr×nh? - 2 HS lÇn lît lªn b¶ng tr¶ lêi tõng c©u hái. 3. TiÕn tr×nh tiÕt d¹y Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS - TiÕt tríc chóng ta ®· t×m hiÓu vÒ c¸c thµnh phÇn cña ng«n ng÷ lËp tr×nh. Ng«n ng÷ lËp tr×nh gåm b¶ng ch÷ c¸i, có ph¸p vµ ng÷ nghÜa. Chóng ta t×m hiÓu tiÕp mét sè kh¸i niÖm cña ng«n ng÷ lËp tr×nh. I. C¸c thµnh ph©n c¬ b¶n cña ng«n ng÷ lËp tr×nh - B¶ng ch÷ c¸i - Có ph¸p - Ng÷ nghÜa II. C¸c kh¸i niÖm - Tr×nh chiÕu Slide chøa mét ch¬ng tr×nh vÝ dô ®¬n gi¶n, cã liªn kÕt víi turbo Pascal. Program vi_du1; Uses crt; Const pi=3.1416; Var R, Dtich: Real; Begin Write(‘Nhap ban kinh duong tron R= ’); Readln(R); Dtich:=pi*sqr(r); Writeln(‘Dien tich hinh tron la’,Dtich); Readln; End. - GV ghi lªn b¶ng: + Mäi ®èi tîng trong ch¬ng tr×nh ®Òu ph¶i ®îc ®Æt tªn theo qui t¾c cña ng«n ng÷ lËp tr×nh vµ tõng ch¬ng tr×nh dÞch cô thÓ. 1,Tªn + Trong Pascal, tªn lµ mét d·y liªn tiÕp kh«ng qu¸ 127 kÝ tù bao gåm ch÷ c¸i, ch÷ sè vµ dÊu g¹ch díi, nhng kh«ng ®îc b¾t ®Çu b»ng ch÷ sè. - Tr×nh chiÕu slide chøa vÝ dô vÒ c¸c tªn ®óng vµ sai, cho HS x¸c ®Þnh tªn ®óng vµ tªn sai. VÝ dô: A, AC de, 1fe, _12d, d12, h_2,.. + Chó ý: §èi víi Pascal kh«ng ph©n biÖt ch÷ hoa vµ ch÷ thêng nhng mét sè ng«n ng÷ kh¸c th× cã ph©n biÖt ch÷ hoa vµ ch÷ thêng nh C,C++… + Trong ng«n ng÷ Pascal cã ba lo¹i tªn: Tªn dµnh riªng, tªn chuÈn vµ tªn do ngêi lËp tr×nh ®Æt. a, Tªn danh riªng (Tõ kho¸) - Quay l¹i slide chøa ch¬ng tr×nh vÝ dô. Gi¸o ¸n tin häc 11 -3- - Theo dâi vÝ dô trªn mµn h×nh. - Ghi bµi vµo vë. - C¶ líp theo dâi vÝ dô trªn mµn h×nh vµ suy nghÜ. - Mét HS ®øng t¹i chç x¸c ®Þnh tªn ®óng vµ tªn sai qui ®Þnh. - C¶ líp theo dâi trªn mµn h×nh chiÕu. Năm học 2013-20114 Giáo viên: Bùi Văn Huy - Më kÕt nèi sang pascal ch¬ng tr×nh ®ã. - Trong ch¬ng tr×nh trªn mµn h×nh so¹n th¶o cña Pascal, tªn dµnh riªng ®ã lµ: Program, uses, const, type, var, begin, end. Em nµo ®a ra nhËn xÐt g× khi nh×n trªn mµn h×nh so¹n th¶o cña pascal, cã g× kh¸c trong ch¬ng tr×nh? + Tõ kho¸ lµ nh÷ng tªn ®îc ng«n ng÷ lËp tr×nh qui ®Þnh ®óng víi mét ý nghÜa x¸c ®Þnh, ngêi lËp tr×nh kh«ng ®îc dïng víi ý nghÜa kh¸c. - Dùa vµo tªn c¸c tõ kho¸ trªn, em nµo cã thÓ dÞch tõ tiÕng Anh sang tiÕng ViÖt ®Ó thÊy ý nghÜa cña c¸c tõ kho¸ nµy? - Ngêi sö dông kh«ng ®îc phÐp dïng tõ kho¸ víi ý nghÜa kh¸c, vÝ dô dïng ®Ó ®Æt tªn cho biÕn lµ kh«ng ®îc hoÆc khi so¹n th¶o chØ cÇn sai mét kÝ tù lµ ch¬ng tr×nh b¸o lçi. GV lÊy vÝ dô ngay trªn mµn h×nh so¹n th¶o Pascal c¸c trêng hîp ®Ó HS thÊy ®îc tõ kho¸ lµ tõ dµnh riªng. - Mçi tªn dµnh riªng nã còng ph¶n ¸nh chøc n¨ng cña nã b»ng c¸ch dïng c¸c tõ hoÆc tõ viÕt t¾t b»ng tiÕng Anh, nh Program: ch¬ng tr×nh, uses: Th viÖn hç trî, const: H»ng; Type: §Þnh nghÜa, var lµ tõ viÕt t¾t cña variable: BiÕn, Begin: B¾t ®Çu, end: KÕt thóc… b, Tªn chuÈn - Tr×nh chiÕu vÝ dô mét ch¬ng tr×nh pascal hoµn chØnh. GV chØ cho HS thÊy tªn chuÈn trong ch¬ng tr×h ®ã: Real, sqr. + Tªn chuÈn lµ nh÷ng tªn ®îc ng«n ng÷ lËp tr×nh quy ®Þnh dïng víi mét ý nghÜa nµo ®ã, ngêi lËp tr×nh cã thÓ ®Þnh nghÜa l¹i ®Ó dïng nã víi ý nghÜa kh¸c. - ý nghÜa cña c¸c tªn chuÈn ®îc quy ®Þnh trong c¸c th viÖn cña ng«n ng÷ lËp tr×nh, nh real: kiÓu sè thùc, hµm sqr lµ hµm tr¶ vÒ b×nh p¬ng cña mét sè. c. Tªn do ngêi lËp tr×nh ®Æt - Tr×nh chiÕu l¹i vÝ dô. + Tªn do ngêi lËp tr×nh lµ nh÷ng tªn ®îc ®Æt víi ý nghÜa riªng cña tõng ngêi lËp tr×nh, tªn nµy ®îc khai b¸o tríc khi sö dông. C¸c tªn nµy kh«ng ®îc trïng víi tªn dµnh riªng. Trong vÝ dô, tªn do ngêi sö dông ®Æt: Vi_du_1, R, Dtich - Tr×nh chiÕu vÝ dô 2 cã liªn kÕt víi m«i trêng pascal vµ cho HS x¸c ®Þnh tªn riªng, tªn chuÈn vµ tªn do ngêi lËp tr×nh ®Æt: Program vi_du_2; {Chuong trinh giai vµ bien luan pt bac nhat 1 an} Uses crt; Var a, b: Real; Begin Write(‘Nhap vao a va b :’); readln (a,b); {a, b la he so cua pt bac nhat co dang: ax+b=0} If a <> 0 then write(‘pt co nghiem duy nhat: ’, -b/a) Else If b <> 0 then write(‘pt vo nghiem’) Else write(‘pt co vo so nghiem’); Readln; End. - Trªn vÝ dô 1 vµ 2 sau tõ kho¸ Var lµ tªn biÕn, sau tõ kho¸ Const lµ h»ng. VËy, em nµo cho biÕt trong to¸n häc h»ng lµ g× vµ biÕn lµ g×? Cho vÝ dô? 2. H»ng vµ biÕn - Quay l¹i vÝ dô 1, trong ®ã pi lµ h»ng cã gi¸ trÞ 3.1416 a. H»ng + H»ng lµ ®¹i lîng cã gi¸ trÞ kh«ng thay ®æi trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ch¬ng tr×nh. + Trong ng«n ng÷ lËp tr×nh Pascal cã h»ng sè häc, h»ng kÝ tù vµ h»ng logic: . H»ng sè häc lµ c¸c sè nguyen vµ sè thùc (cã dÊu vµ kh«ng cã dÊu, dÊu chÊm tÜnh vµ dÊu chÊm ®éng) . H»ng kÝ tù: Lµ mét chuçi kÝ tù vµ ®îc ®Æt trong dÊu nh¸y ®¬n. . H»ng logic lµ gi¸ trÞ ®óng (true) hoÆc sai (flase). b. BiÕn Gi¸o ¸n tin häc 11 -4- - Mét HS tr¶ lêi: Trong ch¬ng tr×nh, c¸c tõ kho¸ cã mµu tr¾ng. - C¶ líp theo dâi trªn mµn h×nh vÝ dô. - Mét em ®øng t¹i chç tr¶ lêi: Program: ch¬ng tr×nh, uses: Th viÖn hç trî, const: H»ng; Type: §Þnh nghÜa, var lµ tõ viÕt t¾t cña variable: BiÕn, Begin: B¾t ®Çu, end: KÕt thóc. - Cr líp theo dâi vÝ dô - Ghi bµi vµo vë. - C¶ líp theo dâi vµo vÝ dô - HS ghi bµi vµo vë. - HS theo dâi vÝ dô 2 - Mét HS ®øng t¹i chç tr¶ lêi: + Tªn dµnh riªng: Program, uses, var, Begin, if, then, else, end. + Tªn chuÈn: crt, write, readln + Tªn do ngêi lËp tr×nh ®Æt: vi_du_2; a, b. - Mét HS tr¶ lêi: H»ng lµ mét gi¸ trÞ thùc kh«ng ®æi, vÝ dô pi=3.1416, hµm sè y=12. BiÕn lµ mét Èn sè cÇn t×m gi¸ trÞ, vÝ dô: 3x+2=0, trong ®ã x lµ Èn. - HS ghi bµi vµo vë. Năm học 2013-20114 Giáo viên: Bùi Văn Huy + BiÕn lµ ®¹i lîng ®îc ®Æt tªn dïng ®Ó lu gi¸ trÞ vµ gi¸ trÞ nµy cã thÓ thay ®æi trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ch¬ng tr×nh. C¸c biÕn dïng trong ch¬ng tr×nh ®Òu ph¶i ®îc khai b¸o. - Trong vÝ dô 1 vµ 2 th× R, Dtich, a, b lµ biÕn. - Tr×nh chiÕu vÝ dô 3 ®Ó HS x¸c ®Þnh h»ng vµ biÕn. c. Chó thÝch: Chó thÝch ®îc ®Æt gi÷a { vµ }, hoÆc (* vµ *) - HS theo dâi vÝ dô vµ tr¶ lêi. dïng ®Ó gi¶i thÝch cho ch¬ng tr×nh râ dµng vµ sÔ hiÓu. 4. Cñng cè bµi - Tr×nh chiÕu vÝ dô tæng hîp ®Ó HS x¸c ®Þnh tõ kho¸, tªn chuÈn, tªn do ngêi lËp tr×nh ®Æt, biÕn vµ h»ng. Gi¸o ¸n tin häc 11 -5- Năm học 2013-20114 Giáo viên: Bùi Văn Huy TiÕt 3 Ngµy so¹n: 20/02/2014 Bµi tËp Ngµy gi¶ng: 21/02/2014 I. Môc tiªu bµi gi¶ng 1. KiÕn thøc - BiÕt ®îc v× sao ph¶i cã ch¬ng tr×nh dÞch. - Ph©n biÖt ®îc 2 chÕ ®é th«ng dÞch vµ biªn dÞch. - N¾m ®îc c¸c thµnh phÇn cña ng«n ng÷ lËp tr×nh: B¶ng ch÷ c¸i, có ph¸p vµ ng÷ nghÜa. - N¾m ®îc kh¸i niÖm tªn riªng, tªn chuÈn vµ tªn do ngêi lËp tr×nh ®Æt. - N¾m ®îc kh¸i niÖm h»ng vµ biÕn. 2. Kü n¨ng - N¾m ®îc c¸c thµnh phÇn cña ng«n ng÷ lËp tr×nh: B¶ng ch÷ c¸i, có ph¸p vµ ng÷ nghÜa. - Ph©n biÖt ®îc tªn riªng, tªn chuÈn vµ tªn do ngêi lËp tr×nh ®Æt. - BiÕt vµ ph©n biÖt ®îc h»ng vµ biÕn. 3. Th¸i ®é - NhËn thøc ®îc qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña ng«n ng÷ lËp tr×nh g¾n liÒn víi qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña tin häc nh»m gi¶i quyÕt c¸c bµi to¸n thùc tiÔn ngµy cµng phøc t¹p. - Ham muèn häc tËp vµ t×m hiÓu vÒ ng«n ng÷ lËp tr×nh. II. Ph¬ng ph¸p - ph¬ng tiÖn - Sö dông kÕt hîp nhiÒu ph¬ng ph¸p nh th¶o luËn, gi¸o viªn gîi më vÊn ®Ò ®Ó HS gi¶i quyÕt. - Sö dông b¶ng, sgk, m¸y chiÕu projector, m¸y tÝnh. III. Ho¹t ®éng gi¶ng d¹y 1. æn ®Þnh líp: Líp trëng b¸o c¸o sü sè vµ cho HS æn ®Þnh vÞ trÝ ngåi. 2. KiÓm tra bµi cò (kh«ng ktra) 3. Néi dung Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS - Tr×nh chiÕu néi dung bµi tËp 1 víi ch¬ng tr×nh cã liªn kÕt ®Õn m«i tr- - HS theo dâi lªn vÝ dô ®Ó tr¶ lêi êng lµm viÖc cña Pascal vµ ®a ra c©u hái. c©u hái. Bµi tËp 1: Cho ch¬ng tr×nh: Program Amlich; {Chuong trinh chuyen n¨m duong lich sang nam am lich dang can - chi} Uses crt; Const Can:array [0..9] of string [4]=('Nham','Quy','Giap','At','Binh','Dinh','Mau','Ky','Canh','Tan'); Chi:array [0..11] of string [4]=('Than','Dau','Tuat','Hoi','Ty','Suu','Dan','Mao','Thin','Ty','Ngo','Mui'); Var n:integer; kt:char; Function Du(a:integer;b:integer):integer; Begin if a>0 then while a>=b do a:=a-b else while a<0 do a:=a+b; Du:=a; End; Begin Clrscr; Repeat write('Ban Hay Cho Biet Nam Duong Lich: '); readln(n); writeln('Nam Am Lich tuong ung: ',Can[Du(n-1992,10)],' ',Chi[Du(n-1992,12)]); write('Ban co muon tiep tuc khong (C/K)? : '); readln(kt); Until upcase(kt)='K'; End. - Dùa vµo ch¬ng tr×nh vÝ dô cña bµi tËp 1 trªn mµn h×nh cã liªn kÕt víi m«i trêng lµm viÖc Pascal ®Ó tr¶ lêi c¸c c©u hái sau: 1. X¸c ®Þnh tõ kho¸, tªn chuÈn vµ tªn do ngêi lËp tr×nh ®Æt? 2. X¸c ®Þnh h»ng, biÕn vµ ®o¹n chó thÝch trong ch¬ng tr×nh? 3. NÕu thay tªn biÕn n b»ng mét trong c¸c tªn sau: begin; 1ab; do; can chi;namd; abs; crt. Tªn nµo cã thÓ dïng ®Ó thay thÕ ®îc?Tªn nµo kh«ng thÓ thay thÕ ®îc, v× sao? - 1 HS tr¶ lêi c©u hái 1: Trong ch¬ng tr×nh, tõ kho¸: Program, uses, var, const, begin, end, function, repeat, until, while, do, if, then. Tªn chuÈn: read, readln, write, writeln, integer, char, upcase, crt - GV chiÕu l¹i vÝ dô trªn m«i trêng so¹n th¶o pascal vµ thay thÕ trùc vµ tªn do ngêi lËp tr×nh ®Æt: tiÕp trªn m«i trêng pascal, kiÓm tra víi tõng tªn ®Ó HS thÊy ®îc tªn Amlich, du, can, chi, n, kt. Gi¸o ¸n tin häc 11 -6Năm học 2013-20114 Giáo viên: Bùi Văn Huy nµo thµi chêng tr×nh b¸o lçi. - Tõ ®ã rót ra kÕt luËn cho viÖc ®Æt tªn biÕn: Kh«ng ®îc trïng víi tõ kho¸, kh«ng chøa kÝ tù tr¾ng, kh«ng nªn ®Æt tªn trïng víi tªn chuÈn vµ nªn ®Æt tªn cã ý nghÜa dÔ gîi nhí, dÔ ®äc, dÔ kiÓm tra lçi cña ch¬ng tr×nh. - GV yªu cÇu HS lµm bµi tËp: Bµi 1.6 sgk tr.13; bµi 1.9; 1.10; 1.11; 1.16 sbt tr.7. Gi¸o ¸n tin häc 11 -7- - Mét HS tr¶ lêi c©u hái 2: Trong ch¬ng tr×nh h»ng: Can, chi . BiÕn: n, kt vµ ®o¹n chó thÝch {Chuong trinh chuyen n¨m duong lich sang nam am lich dang can - chi} - C¶ líp suy nghÜ. - 1 HS tr¶ lêi c©u hái: Tªn cã thÓ thay thÕ: 1ab, namd. Tªn crt, abs kh«ng nªn ®Æt vµ c¸c tªn cßn l¹i kh«ng thÓ dïng ®Ó thay thÕ ®îc v× trïng tªn víi tõ kho¸ vµ cã chøa kÝ tù tr¾ng. - HS c¶ líp lµm bµi vµ chuÈn bÞ lªn b¶ng. - 5 HS lªn b¶ng lµm, mçi HS 1 bµi. Năm học 2013-20114 Giáo viên: Bùi Văn Huy TiÕt 4 Ch¬ng II: ch¬ng tr×nh ®¬n gi¶n cÊu tróc ch¬ng tr×nh Ngµy so¹n: Ngµy gi¶ng: I. Môc tiªu bµi gi¶ng 1. KiÕn thøc - HiÓu ®îc ch¬ng tr×nh lµ sù m« t¶ ®îc cña thuËt to¸n b»ng mét ng«n ng÷ lËp tr×nh. - BiÕt ®îc cÊu tróc cña mét ch¬ng tr×nh ®¬n gi¶n: Cêu tróc chung vµ c¸c thµnh phÇn. - BiÕt ®îc cÊu tróc chung cña mét ch¬ng tr×nh viÕt trªn ng«n ng÷ pascal. 2. Kü n¨ng - NhËn biÕt ®îc c¸c thµnh phÇn cña mét ch¬ng tr×nh ®¬n gi¶n viÕt b»ng ng«n ng÷ pascal. II. Ph¬ng ph¸p - ph¬ng tiÖn - Sö dông kÕt hîp nhiÒu ph¬ng ph¸p nh thuyÕt tr×nh vµ ®Æt c©u hái gîi më vÊn ®Ò. - Sö dông b¶ng, sgk, m¸y chiÕu projector, m¸y tÝnh. III. Ho¹t ®éng gi¶ng d¹y 1. æn ®Þnh líp: Líp trëng b¸o c¸o sü sè vµ cho HS æn ®Þnh vÞ trÝ ngåi. 2. KiÓm tra bµi cò (kh«ng ktra) 3. Néi dung Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS - GV: C¸c em nhí l¹i kiÕn thøc vÒ viÕt v¨n cho biÕt bè côc mét bµi - Mét HS tr¶ lêi: Bè côc mét v¨n gåm mÊy phÇn vµ v× sao l¹i chia nh vËy? bµi v¨n gåm 3 phÇn: Më bµi, i3 cÊu tróc ch¬ng tr×nh th©n bµi vµ kÕt bµi. Chia ra nh - GV cho chiÕu ch¬ng tr×nh vµ liªn kÕt ®Õn m«i trêng so¹n th¶o vËy ®Ó dÔ ®äc, dÔ hiÓu néi Pascal ®Ó ch¹y ch¬ng tr×nh vÝ dô lªn mµn h×nh ®Ó HS theo dâi. dung. Program hoan_vi; uses crt; type mang_hv = array [1..20] of byte; mang_kt = array [1..20] of boolean; Var i, n,dem: byte; x: mang_hv; kt: mang_kt; Procedure try(j:byte); Var k,t:byte; Begin for t:=1 to n do if kt[t] then begin x[j]:=t; kt[t]:=false; if j = n then begin for k:=1 to n do write (x[k]); dem:=dem+1; writeln; end else try(j+1); kt[t]:= true; end; End; BEGIN dem:=0; write('Nhap n:'); readln(n); for i:=1 to n do kt[i]:= true; try(1); writeln('Tong so hoan vi la: ',dem); Readln; END. - HS c¶ líp theo dâi vÝ dô trªn mµn h×nh chiÕu. 1. CÊu tróc ch¬ng tr×nh + Mét ch¬ng tr×nh cã cÊu tróc gåm 2 phÇn: - HS ghi bµi. [] - GV: Trong ®ã, qui íc c¸c thµnh phÇn trong dÊu ngoÆc vu«ng [ ] lµ kh«ng b¾t buéc ph¶i cã, nhng phÇn trong dÊu ngoÆc nhän th× b¾t buéc. + PhÇn khai b¸o cã thÓ cã hoÆc kh«ng, phÇn th©n th× b¾t buéc ph¶i cã. - GV: Trong ch¬ng tr×nh vÝ dô th× phÇn khai b¸o tõ Program … ®Õn END; vµ phÇn th©n tõ BEGIN ®Õn END. 2. C¸c thµnh phÇn cña ch¬ng tr×nh a. PhÇn khai b¸o Gi¸o ¸n tin häc 11 -8Năm học 2013-20114 Giáo viên: Bùi Văn Huy + Cã thÓ cã c¸c khai b¸o cho: Tªn ch¬ng tr×nh, th viÖn, h»ng, ®Þnh nghÜa kiÓu d÷ liÖu , biÕn vµ ch¬ng tr×nh con. - GV: Chóng ta cã thÓ dùa vµo vèn tõ vùng cña tiÕng Anh, trªn ch¬ng tr×nh vÝ dô, em nµo x¸c ®Þnh phÇn tªn ch¬ng tr×nh, th viÖn, h»ng, ®Þnh nghÜa kiÓu, biÕn vµ ch¬ng tr×nh con? - GV: Program? - GV: uses? - GV: Type? - GV var (viÕt t¾t cña tõ variable)? - GV: Procedure? - GV: Begin, end? - Dùa vµo nghÜa tiÕng Anh cña c¸c tõ kho¸ trªn, em nµo cho biÕt khai b¸o tªn ch¬ng tr×nh, khai b¸o th viÖn, ®Þnh kiÓu, biÕn, ch¬ng tr×nh con? + Khai b¸o tªn ch¬ng tr×nh: PhÇn nµy cã thÓ cã hoÆc kh«ng. Víi Pascal, nÕu cã, phÇn tªn ch¬ng tr×nh b¾t ®Çu b»ng tõ kho¸ program, tiÕp ®Õn lµ tªn ch¬ng tr×nh do ngêi lËp tr×nh ®Æt theo qui t¾c ®Æt tªn. vÝ dô: program hoan_vi; + Khai b¸o th viÖn: Mçi ng«n ng÷ lËp tr×nh cã s½n mét sè ch¬ng tr×nh th«ng dông ®Ó hç trî cho ngêi lËp tr×nh. Trong Pascal,nÕu cã, khai b¸o th viÖn b»ng tõ kho¸ Uses, tiÕp ®Õn lµ tªn th viÖn. NÕu cã nhiÒu th viÖn th× sö dông dÊu “,” ®Ó ng¨n c¸ch. VÝ dô: Uses crt, graph; + Trong pascal, nÕu khai b¸o th viÖn crt (cung cÊp ch¬ng tr×nh ®Ó lµm viÖc víi mµn h×nh vµ bµn phÝm), th× ®Çu tiªn cña th©n ch¬ng tr×nh dïng c©u lÖnh clrscr; + Khai b¸o h»ng: H»ng lµ nh÷ng gi¸ trÞ xuÊt hiÖn nhiÒu lÇn trong ch¬ng tr×nh mµ kh«ng bÞ thay ®æi gi¸ trÞ.Mét h»ng cã thÓ lµ sè, kÝ tù hoÆc kiÓu logic. Trong Pascal, nÕu cã, h»ng ®îc khai b¸o b»ng tõ kho¸ Const, theo có ph¸p: Const ten_hang1= gia_tri1; Ten_hang2= gia_tri2; …………………… + §Þnh nghÜa kiÓu d÷ liÖu cña ngêi dïng: Ngoµi nh÷ng kiÓu d÷ liÖu chuÈn, ngêi lËp tr×nh cã thÓ ®Þnh nghÜa kiÓu d÷ liÖu cho m×nh. Trong Pascal, nÕu cã, ®Þnh nghÜa kiÓu b»ng tõ kho¸ Type, khai b¸o theo có ph¸p: Type ten_kieu=®Þnh nghÜa kiÓu cô thÓ cho tõng kiÓu; VÝ dô: - HS ghi bµi - HS theo dâi trªn vÝ dô vµ suy c©u hái. - Mét HS tr¶ lêi: - Program: Ch¬ng tr×nh. - Uses: sö dông, th viÖn. - Type: §Þnh nghÜa - Variable: BiÕn - Procedure: Thñ tôc - Begin: B¾t ®Çu, end: KÕt thóc. - 1HS tr¶ lêi: Ten ch¬ng tr×nh khai b¸o bëi tõ kho¸ program (hoan_vi); kh¸o th viÖn bëi tõ kho¸ uses (crt), ®Þnh kiÓu bëi tõ kho¸ Type (can, chi), khai b¸o biÕn b»ng tõ kho¸ Var (i, n, dem, x, kt) vµ ch¬ng tr×nh con ®îc khai b¸o sau tõ kho¸ procedure (try). - HS ghi bµi. - HS ghi bµi - HS ghi bµi - 1 HS tr¶ lêi: x lµ biÕn. - HS ghi bµi type mang_hv = array [1..20] of byte; mang_kt = array [1..20] of boolean; - GV: XÐt vÝ dô: G¶i vµ biÖn luËn pt: ax+b=0, trong to¸n häc th× ®©u lµ biÕn? - Trong to¸n häc, gi¶i vµ biÖn luËn pt nµy th× x lµ biÕn, nhng trong tin häc, biÕn lµ ®¹i lîng nµo ®ã cã chøa gi¸ trÞ trong khi thùc hiÖn ch¬ng tr×nh¬ng tr×nh (gi¸ trÞ input, output). Gi¶i bµi to¸n nµy b»ng m¸y tÝnh th× sÏ cã c¸c biÕn: a, b, x kiÓu sè thùc. + Khai b¸o biÕn: BiÕn lµ mét ®¹i lîng nµo ®ã. Nã cã thÓ thay ®æi gi¸ trÞ trong khi ch¬ng tr×nh ®îc thùc hiÖn. Trong Pascal, nÕu cã, khai b¸o biÕn b»ng tõ kho¸ VAR, theo cÊu tróc: Var ten_bien1, ten_bien2, ten_bien3: kieu 1; Ten_bien4 : kieu 2; VÝ dô: Var i, n,dem: byte; x: mang_hv; kt: mang_kt; - GV: VËy h»ng vµ biÕn cã g× gièng vµ kh¸c nhau? + Chó ý: . Khi ®Æt tªn ch¬ng tr×nh¬ng tr×nh, tªn h»ng, tªn biÕn hoÆc c¸c ®èi tîng kh¸c, ngêi lËp tr×nh kh«ng ®îc ®Æt trïng víi tõ kho¸ (Begin, end, program, var, if, the, while, do..), cã thÓ ®Æt trïng víi tªn chuÈn (read, readln. Write, integer, real, true, false..) nhng kh«ng nªn v× dÔ nhÇm lÉn. Nªn ®Æt tªn gîi nhí. . Trong Pascal, kh«ng ph©n biÖt ch¬ng tr×nh÷ hoa vµ ch÷ hoa vµ ch÷ thêng (trõ trong c¸c h»ng lÝ tù vµ x©u kÝ tù), nªn cã thÓ dïng ch÷ hoa hoÆc ch÷ thêng tuú ý sao cho ch¬ng tr×nh dÔ ®äc. Gi¸o ¸n tin häc 11 -9- - HS tr¶ lêi: H»ng th× cã gi¸ trÞ kh«ng thay ®æi trong suèt qu¸ tr×nh ch¬ng tr×nh¬ng tr×nh thùc hiÖn, cßn biÕn th× cã gi¸ trÞ thay ®æi. Năm học 2013-20114 Giáo viên: Bùi Văn Huy b. Th©n ch¬ng tr×nh tr×nh - VÝ dô trªn thÊy, phÇn th©n ch¬ng tr×nh tr×nh tõ BEGIN ®Õn END. + D·y lÖnh ®îc giíi h¹n trong ph¹m vi cña tõ kho¸ Begin vµ End, sau end cã dÊu chÊm “.”. 4. Cñng cè bµi - Mét ch¬ng tr×nh tr×nh gåm 2 phÇn: PhÇn khai b¸o vµ phÇn th©n ch¬ng tr×nh tr×nh. Trong ®ã phÇn khai b¸o lµ kh«ng b¾t buéc ph¶i cã nhng b¾t buéc ph¶i cã phÇn th©n. Gi¸o ¸n tin häc 11 - 10 - Năm học 2013-20114 Giáo viên: Bùi Văn Huy TiÕt 5 Ngµy so¹n: Mét sè kiÓu d÷ liÖu chuÈn - khai b¸o biÕn Ngµy gi¶ng: Líp: I-Môc tiªu: 1.KiÕn thøc: -BiÕt ®îc mét sè kiÓu d÷ liÖu chuÈn: nguyªn, thùc, ký tù, logic -BiÕt ®îc cÊu tróc chung cña khai b¸o biÕn. 2.Kü n¨ng: -Sö dông ®îc kiÓu d÷ liÖu vµ khai b¸o biÕn ®Ó viÕt ®îc mét ch¬ng tr×nh ®¬n gi¶n. II-§å dïng d¹y häc: 1.ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: -M¸y tÝnh, m¸y chiÕu pr«jector. -Mét sè ch¬ng tr×nh mÉu viÕt s½n. 2.ChuÈn bÞ cña häc sinh: -S¸ch gi¸o khoa, vë ghi. III-Ho¹t ®éng d¹y vµ häc: 1.Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu mét sè kiÓu d÷ liÖu chuÈn. T Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh 1.§Æt vÊn ®Ò: Trong to¸n häc, ®Ó thùc hiÖn ®îc tÝnh to¸n ta 1.Chó ý, l¾ng nghe vµ suy nghÜ cÇn ph¶i cã c¸c tËp sè. §ã lµ c¸c tËp sè nµo? tr¶ lêi: -Sè tù nhiªn, sè nguyªn, sè h÷u -DiÔn gi¶i: Còng t¬ng tù nh vËy, trong ng«n ng÷ lËp tr×nh tØ, sè thùc. Pascal, ®Ó lËp tr×nh gi¶i quyÕt c¸c bµi to¸n, cÇn cã c¸c tËp hîp, mçi tËp hîp cã mét giíi h¹n nhÊt ®Þnh. -Liªn tëng c¸c tËp sè trong to¸n -C¸c em cã thÓ hiÓu n«m na: KiÓu d÷ liÖu chuÈn lµ mét tËp häc víi kiÓu d÷ liÖu trong h÷u h¹n c¸c gi¸ trÞ, mçi kiÓu d÷ liÖu cÇn mét dung lîng bé Pascal. nhí cÇn thiÕt ®Ó lu tr÷ vµ x¸c ®Þnh c¸c phÐp to¸n cã thÓ t¸c 2.Nghiªn cøu s¸ch gi¸o khoa vµ ®éng lªn d÷ liÖu. tr¶ lêi. 2.Yªu cÇu häc sinh nghiªn cøu s¸ch gi¸o khoa, tr¶ lêi c¸c -Cã 4 kiÓu: KiÓu nguyªn, kiÓu c©u hái sau: thùc, kiÓu ký tù vµ kiÓu logic. -Cã bao nhiªu kiÓu d÷ liÖu chuÈn trong ng«n ng÷ Pascal? -Cã 4 lo¹i: Byte, Word, Integer -Trong ng«n ng÷ Pascal cã nh÷ng kiÓu nguyªn nµo thêng vµ longin. dïng, ph¹m vi biÓu diÔn cña mçi lo¹i? -Cã 2 lo¹i: Real, extended. -Trong ng«n ng÷ Pascal, cã bao nhiªu kiÓu ký tù? -Cã 1 lo¹i: Char. -Trong ng«n ng÷ Pascal, cã bao nhiªu kiÓu logic, gåm c¸c -Cã 1 lo¹i: Boolean, gåm 2 gi¸ trÞ nµo? phÇn tö: True, False. 3.Gi¸o viªn gi¶i thÝch mét sè vÊn ®Ò cho häc sinh: 3.L¾ng nghe vµ suy nghÜ +V× sao ph¹m vi biÓu diÔn cña c¸c lo¹i kiÓu nguyªn kh¸c 4.Suy nghÜ vµ tr¶ lêi. nhau? KiÓu Real. +MiÒn gi¸ trÞ cña c¸c lo¹i kiÓu thùc, sè ch÷ sè cã nghÜa? 4.Ph¸t vÊn: Muèn tÝnh to¸n trªn c¸c gi¸ trÞ 4,5,6,7 ta ph¶i sö dông kiÓu d÷ liÖu g×? T 3.Ho¹t ®éng 3: T×m hiÓu c¸ch khai baã biÕn. Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh 1.Yªu cÇu häc sinh nghiªn cøu s¸ch gi¸o khoa vµ cho 1.Mäi biÕn dïng trong ch¬ng tr×nh biÕt v× sao ph¶i khai b¸o biÕn? ®Òu ph¶i khai b¸o tªn biÕn vµ kiÓu d÷ Gi¸o ¸n tin häc 11 - 11 - Năm học 2013-20114 Giáo viên: Bùi Văn Huy liÖu cña biÕn. Tªn biÕn dïng ®Ó x¸c lËp quan hÖ gi÷a biÕn víi ®Þa chØ bé nhí n¬i lu gi÷ gi¸ trÞ cña biÕn. -CÊu tróc chung cña khai b¸o biÕn trong ng«n ng÷ -Var : ; -Cho vÝ dô ®Ó khai b¸o mét biÕn nguyªn vµ mét biÕn Var x: Word. kiÓu ký tù. Y: char; 2.ChiÕu ch¬ng tr×nh chøa mét sè khai b¸o vµ yªu cÇu häc sinh chän khai b¸o ®óng trong ng«n ng÷ Pascal? 2.Quan s¸t vµ chän khai b¸o ®óng. Var X,y,z: word; Var N:Real. X,y,z: word. X: Longint; I: byte; H:integer. 3.ChiÕu ch¬ng tr×nh chøa mét sè khai b¸o biÕn trong 3.Quan s¸t vµ tr¶ lêi. pascal. Hái: Cã bao nhiªu biÕn tÊt c¶, bé nhí ph¶i cÊp ph¸t lµ -Cã 5 biÕn. bao nhiªu? -Tæng bé nhí cÇn cÊp ph¸t: Var x,y: word. x (2byte); y(2 byte); z(4byte); Z:longint. h(2byte); i(1byte); Tæng11byte H: integer. I: byte. IV-§¸nh gi¸ cuèi bµi: 1.Nh÷ng néi dung chÝnh: -C¸c kiÓu d÷ liÖu chuÈn: kiÓu sè nguyªn, kiÓu sè thùc, kiÓu ký tù, kiÓu logic. -Mäi biÕn trong ch¬ng tr×nh ph¶i ®îc khai b¸o. CÊu tróc chung cña khai b¸o biÕn trogn Pascal: Var tªn biÕn: tªn kiÓu d÷ liÖu; Gi¸o ¸n tin häc 11 - 12 - Năm học 2013-20114 Giáo viên: Bùi Văn Huy TiÕt 6: Ngµy so¹n: phÐp to¸n, biÓu thøc, c©u lÖnh g¸n Ngµy gi¶ng: Líp: I-Môc tiªu: 1.KiÕn thøc: -BiÕt ®îc c¸c phÐp to¸n th«ng dông trong ng«n ng÷ lËp tr×nh. -BiÕt diÔn ®¹t mét biÓu thøc trong ng«n ng÷ lËp tr×nh. -BiÕt ®îc chøc n¨ng cña lÖnh g¸n. -BiÕt ®îc cÊu tróc cña lÖnh g¸n vµ mét sè hµm chuÈn th«ng dông trong ng«n ng÷ lËp tr×nh pascal. 2.Kü n¨ng: -Sö dông ®îc c¸c phÐp to¸n ®Ó x©y dùng biÓu thøc. -Sö dông ®îc lÖnh g¸n ®Ó viÕt ch¬ng tr×nh. II-§å dïng d¹y häc: 1.ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: -M¸y tÝnh, m¸y chiÕu pr«jector. -Mét sè ch¬ng tr×nh mÉu viÕt s½n. 2.ChuÈn bÞ cña häc sinh: -S¸ch gi¸o khoa, vë ghi. III-Ho¹t ®éng d¹y vµ häc: 1.Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu mét sè phÐp to¸n. T Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn 1.§Æt vÊn ®Ò: §Ó m« t¶ c¸c thao t¸c trong thuËt to¸n, mçi ng«n ng÷ lËp tr×nh ®Òu sö dông mét sè kh¸i niÖm c¬ b¶n: phÐp to¸n, biÓu thøc, g¸n gi¸ trÞ. 2.Ph¸t vÊn: H·y kÓ c¸c phÐp to¸n em ®· ®îc häc trong to¸n häc. -DiÔn gi¶i: Trong ng«n gn÷ lËp tr×nh pascal còng cã c¸c phÐp to¸n ®ã nh÷ng ®îc diÔn ®¹t b»ng mét c¸ch kh¸c. -Yªu cÇu häc sinh nghiªn cøu s¸ch gi¸o khoa vµ cho biÕt c¸c nhãm phÐp to¸n. -PhÐp Div, Mod ®îc sö dông cho nh÷ng kiÓu d÷ liÖu nµo? -KÕt qu¶ cña phÐp to¸n quan hÖ thuéc kiÓu d÷ liÖu nµo? T Ho¹t ®éng cña häc sinh 1.Chó ý l¾ng nghe. 2.Suy nghÜa vµ tr¶ lêi -PhÐp: céng, trõ, nh©n, chia, lÊy sè d, chia lÊy sè nguyªn, so s¸nh. -C¸c phÐp to¸n sè häc: +,-,*,/,div,mod. -C¸c phÐp to¸n quan hÖ: <,>, =,>=,<=... -C¸c phÐp to¸n logic: And, Or, Not. -Chri sö dôgn ®îc cho kiÓu nguyªn. -Thuéc kiÓu Logic. 2.Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu biÓu thøc. Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn 1.Trong to¸n häc ta ®· lµm quen víi kh¸i niÖm biÓu thøc, h·y cho biÕt yÕu tè c¬ b¶n x©y dùng nªn biÓu thøc. -NÕu trong mét bµi to¸n mµ to¸n h¹ng lµ biÕn sè, h»ng sè hoÆc hµm sè vµ to¸n tö lµ c¸c phÐp to¸n sè häc th× biÓu thøc cã tªn gäi lµ g×? 2.ChiÕu mét sè biÓu thøc to¸n häc lªn b¶ng, yªu cÇu häc sinh biÓu diÔn thµnh biÓu thøc trong Pascal. Gi¸o ¸n tin häc 11 - 13 - Ho¹t ®éng cña häc sinh 1.Suy nghÜ tr¶ lêi. -Gåm hai phÇn: To¸n h¹ng vµ to¸n tö. -BiÓu thøc sè häc. Năm học 2013-20114 Giáo viên: Bùi Văn Huy 2a+5b+c 2.Quan s¸t tr¶ lêi 2*a+5*b+c x*y/(2*z) ((x+y)/(1-(2/z)))+(x*x/(2*z)) xy 2z x  y x2  2 2z 1 z -Nghiªn cøu SGK vµ tõ viÖc x©y dùng c¸c biÓu thøc trªn, h·y nªu thø tù thùc hiÖn c¸c phÐp to¸n. 3.H·y kÓ tªn mét sè hµm sè häc? -Thùc hiÖn trong ngoÆc tríc; -Trong ng«n ng÷ lËp tr×nh còng cã mét sè hµm nh vËy nhng ngoµi ngoÆc sau. Nh©n, chia, chia nguyªn, chia lÊy d tríc; ®îc biÓu diÔn b»ng mét c¸ch kh¸c. céng trõ sau. 2 3.Suy nghÜa tr¶ lêi VD:  b  b  4ac 2a 4.PhÐp to¸n quan hÖ: -CÊu tróc chung: -Thø tù thùc hiÖn cña biÓu thøc quan hÖ? +TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc. +Thùc hiÖn phÐp to¸n quan hÖ. -Cho kÕt qu¶: KiÓu logic 5.BiÓu thøc logic: -lµ biÕn hoÆc h»ng logic. BiÓu thøc logic cho gi¸ trÞ lµ True hoÆc False. Thø tù thùc hiÖn: +Thùc hiÖn biÓu thøc quan hÖ +Thùc hiÖn phÐp to¸n logic Gi¸o ¸n tin häc 11 - 14 - (-b+sqrt(b*b-4*a*c))/(2*a) Năm học 2013-20114 Giáo viên: Bùi Văn Huy T 3.Ho¹t ®éng 3: T×m hiÓu lÖnh g¸n. Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh -Giíi thiÖu mét vÝ dô vÒ lÖnh g¸n trong Pascal nh sau: -quan s¸t vÝ dô vµ suy nghÜ ®Ó tr¶ lêi. x:=4+8; -Gi¶i thÝch: LÊy 4 céng 8, ®em kÕt qu¶ ®Æt vµo x. Ta ®îc x=12. -H·y cho biÕt chøc n¨ng cña lÖnh g¸n? -CÊu tróc chung cña lÖnh g¸n: :=; 2 VD: x=  b  b  4ac X:= (-b+sqrt(b*b-4*a*c))/(2*a) 2a IV-§¸nh gi¸ cuèi bµi: 1.Nh÷ng néi dung chÝnh: -C¸c phÐp to¸n trong Pascal: sè häc, quan hÖ, logic -BiÓu thøc trong Pascal: sè häc, quan hÖ, logic -CÊu tróc lÖnh g¸n: := 2.C©u hái, bµi tËp vÒ nhµ: -Lµm bµi tËp trang 35-36 (SGK) -Xem phô lôc A (SGK) Gi¸o ¸n tin häc 11 - 15 - Năm học 2013-20114 Giáo viên: Bùi Văn Huy TiÕt 7: Ngµy so¹n: Thñ tôc chuÈn vµo/ra So¹n th¶o, dÞch, thùc hiÖn vµ hiÖu chØnh ch¬ng tr×nh Ngµy gi¶ng: Líp: I-Môc tiªu: 1.KiÕn thøc: -BiÕt ®îc ý nghÜa cña c¸c thñ tôc vµo/ra chuÈn ®èi víi lËp tr×nh, cÊu tróc chung cña thñ tôc vµo/ra. -BiÕt c¸c bíc hoµn thµnh mét ch¬ng tr×nh. -BiÕt c¸c file ch¬ng tr×nh c¬ b¶n cña Turbo Pascal 7.0. 2.Kü n¨ng: -ViÕt ®óng lÖnh vµo/ra. -BiÕt nhËp ®óng d÷ liÖu khi thùc hiÖn ch¬ng tr×nh. -BiÕt khëi ®éng vµ tho¸t khái Pascal -So¹n ®îc mét ch¬ng tr×nh vµo m¸y. -DÞch ®îc ch¬ng tr×nh. -Thùc hiÖn ®îc ch¬ng tr×nh ®Ó nhËp vµ thu kÕt qu¶. II-§å dïng d¹y häc: 1.ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: -M¸y tÝnh, m¸y chiÕu pr«jector. -Mét sè ch¬ng tr×nh mÉu viÕt s½n. 2.ChuÈn bÞ cña häc sinh: -S¸ch gi¸o khoa, vë ghi. III-Ho¹t ®éng d¹y vµ häc: 1.Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu thñ tôc nhËp d÷ liÖu tõ bµn phÝm. T Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh -Yªu cÇu häc sinh nghiªn cøu s¸ch gi¸o khoa vµ cho biÕt thñ tôc nhËp d÷ liÖu tõ bµn phÝm? VD: Ch¬ng tr×nh gi¶i ax+b=0, ta ph¶i nhËp nh÷ng ®¹i - NhËp a,b lîng nµo? Read(a,b); hoÆc Readln(a,b); -Khi nhËp gi¸ trÞ cho nhiÒu biÕn ta ph¶i thùc hiÖn nh thÕ nµo? -Nh÷ng gi¸ trÞ nµy c¸ch nhau mét dÊu c¸ch hoÆc kÝ tù xuèng dßng. T 2.Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu thñ tôc ®a d÷ liÖu ra mµn h×nh. Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh -Yªu cÇu häc sinh nghiªn cøu SGK vµ cho biÕt cÊu tróc Write( - Xem thêm -