Tài liệu Giáo án tiếng việt lớp 4 hk2_cktkn_bộ 3

  • Số trang: 109 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 74 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

NguyÔn Ngäc Anh http://hoabinhvt.kiss.vn Häc k× hai TuÇn 19 TËp ®äc Bèn anh tµi Thø ngµy th¸ng n¨m 2008 A- Môc ®Ých, yªu cÇu 1. §äc: §äc ®óng c¸c tõ ng÷, c©u, ®o¹n, bµi. §äc liÒn m¹ch c¸c tªn riªng trong bµi. BiÕt ®äc diÔn c¶m bµi v¨n víi giäng kÓ, nhÊn giäng ®óng ë tõ gîi t¶, gîi c¶m. 2. HiÓu c¸c tõ ng÷ míi trong bµi. HiÓu néi dung bµi: Ca ngîi søc khoÎ, tµi n¨ng, lßng nhiÖt t×nh lµm viÖc nghÜa cña 4 anh em CÈuKh©y. B- §å dïng d¹y häc - Tranh minh ho¹ trong SGK. B¶ng phô chÐp c©u, tõ luyÖn ®äc. C- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß ¤n ®Þnh - H¸t A- Më ®Çu - GV giíi thiÖu tªn gäi 5 chñ ®iÓm cña - Nghe GV giíi thiÖu s¸ch TV 4 tËp 2( nh SGVtrang 3) B- D¹y bµi míi 1. Giíi thiÖu bµi: Cho häc sinh quan s¸t - HS quan s¸t vµ nªu ND tranh chñ ®iÓm tranh chñ ®iÓm vµ tranh bµi ®äc. vµ tranh bµi ®äc. 2. Híng dÉn luyÖn ®äc vµ t×m hiÓu bµi a) LuyÖn ®äc - 5 em nèi tiÕp ®äc 5 ®o¹n cña bµi,®äc 2 - GV kÕt hîp HD nhËn ra nh©n vËt lÇn - Treo b¶ng phô luyÖn ph¸t ©m - Häc sinh chØ tranh, nªu tªn nh©n vËt - GV ®äc diÔn c¶m c¶ bµi - LuyÖn ®äc tªn nh©n vËt, gi¶i nghÜa tõ. b) T×m hiÓu bµi - LuyÖn ®äc theo cÆp. - Søc khoÎ vµ tµi n¨ng cña CÈu Kh©y cã - Häc sinh ®äc thÇm +TLCH g× ®Æc biÖt ? - ¡n 9 châ x«i,khoÎ b»ng chµng trai 18 - Cã chuyÖn g× xÈy ra víi quª h¬ng cËu ? tuæi - CËu ®i diÖt trõ yªu tinh víi nh÷ng ai ? - Tinh th«ng vâ nghÖ,chÝ lín,th¬ng d©n… - Mçi ngêi b¹n cña cËu cã tµi n¨ng g× ? - Yªu tinh b¾t ngêi vµ sóc vËt… - Cïng 3 ngêi b¹n - Chñ ®Ò chÝnh cña chuyÖn lµ g× ? - B¹n tay khoÎ lµm vå ®ãng cäc,b¹n c) Híng dÉn ®äc diÔn c¶m dïng tai t¸t níc,b¹n lÊy mãng tay ®ôc - GV híng dÉn häc sinh chän ®o¹n v¨n, m¸ng… giäng ®äc phï hîp. - Ca ngîi søc khoÎ, tµi n¨ng vµ lßng - Thi ®äc diÔn c¶m nhiÖt thµnh lµm viÖc nghÜa cña 4 b¹n nhá. 3. Cñng cè, dÆn dß - 5 em nèi tiÕp ®äc 5 ®o¹n v¨n trong bµi - Gäi häc sinh nªu ND chÝnh cña bµi - Chän ®äc ®o¹n 1-2 - LuyÖn ®äc diÔn c¶m theo nhãm. - Mçi tæ cö 1 nhãm thi ®äc diÔn c¶m NguyÔn Ngäc Anh http://hoabinhvt.kiss.vn TiÕng ViÖt(+) LuyÖn tËp x©y dùng ®o¹n v¨n miªu t¶ ®å vËt A- Môc ®Ých, yªu cÇu 1. HS tiÕp tôc t×m hiÓu vÒ ®o¹n v¨n, biÕt x¸c ®Þnh mçi ®o¹n v¨n thuéc phÇn nµo trong bµi v¨n miªu t¶, néi dung miªu t¶ cña tõng ®o¹n, dÊu hiÖu më ®Çu ®o¹n v¨n. 2. LuyÖn cho HS biÕt viÕt c¸c ®o¹n v¨n trong 1 bµi v¨n miªu t¶ ®å vËt. B- §å dïng d¹y- häc - 1 sè kiÓu mÉu cÆp s¸ch HS. Tranh cÆp HS trong bé ®å dïng tiÕng ViÖt 4. - Vë BT TV 4 C- C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc Ho¹t ®éng cña thÇy æn ®Þnh A. KiÓm tra bµi cò B. D¹y bµi míi 1. Giíi thiÖu bµi: Nªu M§- YC 2. Híng dÉn HS luyÖn tËp Bµi tËp 1 - GV chèt lêi gi¶i ®óng a) C¸c ®o¹n v¨n trªn thuéc phÇn nµo trong bµi v¨n miªu t¶ ? b) X¸c ®Þnh néi dung miªu t¶ cña tõng ®o¹n v¨n ? c)Néi dung miªu t¶ mçi ®o¹n b¸o hiÖu ë c©u më ®Çu b»ng tõ ng÷ nµo ? Bµi tËp 2 - GV nh¾c HS hiÓu yªu cÇu ®Ò bµi - ViÕt ®o¹n v¨n hay c¶ bµi ? - Yªu cÇu miªu t¶ bªn ngoµi hay bªn trong - CÇn chó ý ®Æc ®iÓm riªng g× ? - GV chÊm, ®äc 2 bµi viÕt tèt, nhËn xÐt Bµi tËp 3 - GV nh¾c HS hiÓu yªu cÇu - Miªu t¶ bªn ngoµi hay bªn trong chiÕc cÆp - Lu ý ®iÒu g× khi t¶ ? - GV chÊm, ®äc 1 bµi viÕt tèt 3.Cñng cè, dÆn dß - GV nhËn xÐt tiÕt häc Ho¹t ®éng cña trß - H¸t - 1 em nh¾c l¹i kiÕn thøc vÒ ®o¹n v¨n trong bµi miªu t¶ ®å vËt - Nghe, më s¸ch - 1 em ®äc ND bµi 1, c¶ líp ®äc thÇm, lµm bµi c¸ nh©n vµo vë bµi tËp. - Häc sinh ph¸t biÓu ý kiÕn - C¶ 3 ®o¹n ®Òu thuéc phÇn th©n bµi - §o¹n 1 t¶ h×nh d¸ng bªn ngoµi chiÕc cÆp - §o¹n 2 t¶ quai cÆp vµ d©y ®eo - §o¹n 3 t¶ cÊu t¹o bªn trong - §ã lµ 1 chiÕc cÆp mµu ®á t¬i. Quai cÆp lµm b»ng s¾t kh«ng gØ… Më cÆp ra, em thÊy… - ViÕt 1 ®o¹n - T¶ bªn ngoµi chiÕc cÆp - §Æc ®iÓm kh¸c nhau - Nghe - HS ®äc yªu cÇu vµ gîi ý - T¶ bªn trong chiÕc cÆp - §Æc ®iÓm riªng - Nghe - Nghe nhËn xÐt. - Thùc hiÖn. LuyÖn tõ vµ c©u Chñ ng÷ trong c©u kÓ:Ai lµm g×? A- Môc ®Ých, yªu cÇu 1. Häc sinh hiÓu cÊu t¹o vµ ý nghÜa cña bé phËn chñ ng÷ trong c©u kÓ Ai lµm g×? 2. BiÕt x¸c ®Þnh bé phËn vhñ ng÷ trong c©u, biÕt ®Æt c©u víi bé phËn chñ ng÷ cho s½n. B- §å dïng d¹y- häc - B¶ng phô chÐp bµi 1. C- C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß æn ®Þnh - H¸t 1. Giíi thiÖu bµi: Bµi häc tríc c¸c em ®· - Nghe giíi thiÖu, më s¸ch NguyÔn Ngäc Anh http://hoabinhvt.kiss.vn häc t×m vÞ ng÷ trong c©u kÓ Ai lµm g×? H«m nay c¸c em sÏ häc c¸ch t×m chñ ng÷ trong lo¹i c©u nµy. 2. PhÇn nhËn xÐt - Gäi häc sinh ®äc bµi - 1 em ®äc, líp ®äc thÇm, lµm bµi c¸ - GV treo b¶ng phô nh©n - Gäi häc sinh tr¶ lêi miÖng - 1 em ch÷a b¶ng phô - GV nhËn xÐt, chèt lêi gi¶i ®óng - LÇn lît nªu miÖng bµi lµm cña m×nh - Ch÷a bµi lµm ®óng vµo vë Chñ ng÷ ý nghÜa Lo¹i tõ ng÷ Mét ®µn ChØ con vËt Côm danh tõ ngçng Hïng ChØ ngêi Danh tõ Th¾ng ChØ ngêi Danh tõ Em ChØ ngêi Danh tõ §µn ngçng ChØ con vËt Côm danh tõ 3. PhÇn ghi nhí - 4 em ®äc ghi nhí, líp häc thuéc 4. PhÇn luyÖn tËp Bµi tËp 1 - Gäi HS ®äc ®Ò bµi, yªu cÇu lµm bµi c¸ - HS ®äc ®Ò bµi, líp ®äc thÇm lµm bµi nh©n c¸ nh©n, lÇn lît nªu chñ ng÷ ®· t×m ®îc - GV nhËn xÐt, chèt lêi gi¶i ®óng: - Bé phËn chñ ng÷ gåm: a) Chim chãc. b)Thanh niªn .c) Phô n÷. d) Em nhá. e) C¸c cô giµ - HS ®äc yªu cÇu Bµi tËp 2 - Mçi em ®Æt 3 c©u, ®äc c¸c c©u võa ®Æt - GV nhËn xÐt, ch÷a c©u cho HS Bµi tËp 3 - 1 em ®äc yªu cÇu, 1 em lµm mÉu - GV ®äc yªu cÇu, gäi 1 em lµm mÉu - HS lµm vµo nh¸p, nép bµi cho GV. - GV nhËn xÐt chän Bµi lµm hay nhÊt ®äc - 1 em ch÷a bµi trªn b¶ng. cho HS nghe 5. Cñng cè, dÆn dß - Gäi HS ®äc l¹i ghi nhí. KÓ chuyÖn B¸c ®¸nh c¸ vµ g· hung thÇn A- Môc ®Ých, yªu cÇu 1. RÌn kÜ n¨ng nãi - Dùa vµo lêi kÓ cña GV vµ tranh minh ho¹ HS biÕt thuyÕt minh ND tranh b»ng 1-2 c©u; kÓ l¹i ®îc c©u chuyÖn, phèi hîp cö chØ ®iÖu bé phï hîp. - N¾m ®îc ND c©u chuyÖn. BiÕt trao ®æi vÒ ý nghÜa c©u chuyÖn: Ca ngîi b¸c ®¸nh c¸ th«ng minh, mu trÝ ®· th¾ng g· hung thÇn v« ¬n, b¹c ¸c. 2. RÌn kÜ n¨ng nghe: - Ch¨m chó nghe GV kÓ chuyÖn, nhí cèt chuyÖn. - Nghe b¹n kÓ chuyÖn, nhËn xÐt ®óng lêi kÓ cña b¹n, kÓ ®îc tiÕp lêi. B- §å dïng d¹y häc - Tranh minh ho¹ chuyÖn trong SGK phãng to C- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß NguyÔn Ngäc Anh æn ®Þnh 1. Giíi thiÖu chuyÖn: SGV trang 11 2. GV kÓ chuyÖn - GV kÓ lÇn 1 giäng kÓ phï hîp, ph©n biÖt lêi c¸c nh©n vËt. - Gi¶i nghÜa c¸c tõ khã: Ngµy tËn sè, hung thÇn, vÜnh viÔn - GV kÓ lÇn 2 ( treo tranh minh ho¹) võa kÓ võa chØ tranh - GV kÓ lÇn 3 3. Híng dÉn HS thùc hiÖn yªu cÇu bµi tËp a) T×m lêi thuyÕt minh cho mçi tranh - GV d¸n lªn b¶ng líp 5 tranh minh ho¹ phãng to. Gäi HS thuyÕt minh. b) KÓ tõng ®o¹n vµ toµn bé chuyÖn, trao ®æi vÒ ý nghÜa chuyÖn. - Gäi HS kÓ tõng ®o¹n - Thi kÓ chuyÖn tríc líp - Nhê ®©u b¸c ®¸nh c¸ th¾ng ®îc con quû - C©u chuyÖn cã ý nghÜa g× ? - GV nhËn xÐt, chän HS kÓ hay nhÊt ®Ó biÓu d¬ng. 4. Cñng cè, dÆn dß - Em thÝch nh©n vËt nµo trong c©u chuyÖn ? V× sao ? http://hoabinhvt.kiss.vn - H¸t - Nghe giíi thiÖu - Nghe kÓ chuyÖn - Nghe gi¶i nghÜa tõ - Quan s¸t tranh, nghe kÓ - Nghe kÓ chuyÖn - HS ®äc yªu cÇu bµi tËp 1, suy nghÜ, nãi lêi thuyÕt minh cho 5 tranh. - 1 em ®äc yªu cÇu bµi 2, 3 - KÓ chuyÖn trong nhãm, trao ®æi vÒ ý nghÜa cña chuyÖn. Mçi nhãm cö 1 HS thi kÓ tríc líp . - B¸c ®¸nh c¸ th«ng minh, b×nh tÜnh. - Ca ngîi b¸c ®¸nh c¸ mu chÝ, dòng c¶m… - Líp nhËn xÐt HS nªu. NguyÔn Ngäc Anh http://hoabinhvt.kiss.vn TiÕng ViÖt (+) LuyÖn kÓ chuyÖn: B¸c ®¸nh c¸ vµ g· hung thÇn A- Môc ®Ých, yªu cÇu 1. RÌn kÜ n¨ng nãi - Dùa vµo lêi kÓ cña GV vµ tranh minh ho¹ HS biÕt thuyÕt minh ND tranh b»ng 1-2 c©u; kÓ l¹i ®îc c©u chuyÖn, phèi hîp cö chØ ®iÖu bé phï hîp. - N¾m ®îc ND c©u chuyÖn. BiÕt trao ®æi vÒ ý nghÜa c©u chuyÖn: Ca ngîi b¸c ®¸nh c¸ th«ng minh, mu trÝ ®· th¾ng g· hung thÇn v« ¬n, b¹c ¸c. 2. RÌn kÜ n¨ng nghe: - Ch¨m chó nghe GV kÓ chuyÖn, nhí cèt chuyÖn. - Nghe b¹n kÓ chuyÖn, nhËn xÐt ®óng lêi kÓ cña b¹n, kÓ ®îc tiÕp lêi. B- §å dïng d¹y häc - Tranh minh ho¹ chuyÖn trong SGK phãng to C- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng cña thÇy æn ®Þnh 1. Giíi thiÖu chuyÖn: SGV trang 11 2. GV kÓ chuyÖn - GV kÓ lÇn 1 giäng kÓ phï hîp, ph©n biÖt lêi c¸c nh©n vËt. - Gi¶i nghÜa c¸c tõ khã: Ngµy tËn sè, hung thÇn, vÜnh viÔn - GV kÓ lÇn 2 ( treo tranh minh ho¹) võa kÓ võa chØ tranh - GV kÓ lÇn 3 3. Híng dÉn HS thùc hiÖn yªu cÇu bµi tËp a) T×m lêi thuyÕt minh cho mçi tranh - GV d¸n lªn b¶ng líp 5 tranh minh ho¹ phãng to. Gäi HS thuyÕt minh. b) KÓ tõng ®o¹n vµ toµn bé chuyÖn, trao ®æi vÒ ý nghÜa chuyÖn. - Gäi HS kÓ tõng ®o¹n - Thi kÓ chuyÖn tríc líp - Nhê ®©u b¸c ®¸nh c¸ th¾ng ®îc con quû - C©u chuyÖn cã ý nghÜa g× ? - GV nhËn xÐt, chän HS kÓ hay nhÊt ®Ó biÓu d¬ng. 4. Cñng cè, dÆn dß - Em thÝch nh©n vËt nµo trong c©u chuyÖn ? - V× sao ? Ho¹t ®éng cña trß - H¸t - Nghe giíi thiÖu - Nghe kÓ chuyÖn - Nghe gi¶i nghÜa tõ - Quan s¸t tranh, nghe kÓ - Nghe kÓ chuyÖn - HS ®äc yªu cÇu bµi tËp 1, suy nghÜ, nãi lêi thuyÕt minh cho 5 tranh. - 1 em ®äc yªu cÇu bµi 2, 3 - KÓ chuyÖn trong nhãm, trao ®æi vÒ ý nghÜa cña chuyÖn. Mçi nhãm cö 1 HS thi kÓ tríc líp . - B¸c ®¸nh c¸ th«ng minh, b×nh tÜnh. - Ca ngîi b¸c ®¸nh c¸ mu chÝ, dòng c¶m… - Líp nhËn xÐt - HS nªu. NguyÔn Ngäc Anh http://hoabinhvt.kiss.vn Thø ngµy th¸ng n¨m 2008 TËp ®äc ChuyÖn cæ tÝch vÒ loµi ngêi A- Môc ®Ých, yªu cÇu 1. §äc lu lo¸t toµn bµi. §äc ®óng c¸c tõ khã. BiÕt ®äc diÔn c¶m bµi th¬ víi giäng kÓ chËm, dµn tr¶i,dÞu dµng; chËm h¬n ë c©u th¬ kÕt bµi. 2. HiÓu ý nghÜa cña bµi th¬: Mäi vËt ®îc sinh ra trªn tr¸i ®Êt lµ v× con ngêi, v× trÎ em. H·y dµnh cho trÎ em mäi ®iÒu tèt ®Ñp nhÊt. 3. Häc thuéc lßng bµi th¬. B- §å dïng d¹y- häc - Tranh minh ho¹ bµi ®äc trong SGK. - B¶ng phô viÕt s½n c©u, ®o¹n v¨n cÇn híng dÉn luyÖn ®äc. C- C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß ¤n ®Þnh - H¸t A. KiÓm tra bµi cò - 2 em ®äc bµi Bèn anh tµi vµ tr¶ lêi c©u hái vÒ néi dung chuyÖn. B. D¹y bµi míi 1. Giíi thiÖu bµi: GV nªu M§-YC - Më s¸ch 2. Híng dÉn luyÖn ®äc vµ t×m hiÓu bµi - Quan s¸t tranh a) LuyÖn ®äc - 7 em nèi tiÕp ®äc 7 khæ th¬ theo 3 lît - GV kÕt hîp söa lçi ph¸t ©m - LuyÖn ph¸t ©m - Treo b¶ng phô HD ®äc tõ khã - LuyÖn ®äc tõ khã,luyÖn ®äc theo cÆp - GV ®äc diÔn c¶m c¶ bµi - Nghe GV ®äc. b) T×m hiÓu bµi - HS ®äc c¸ nh©n, tr¶ lêi c©u hái - Trong c©u chuyÖn cæ tÝch nµy ai lµ ngêi - TrÎ em ®îc sinh ra ®Çu tiªn, tr¸i ®Êt ®îc sinh ra ®Çu tiªn? toµn trÎ con… - V× sao cÇn cã mÆt trêi? - §Ó trÎ nh×n cho râ - V× sao cÇn cã ngay mÑ? - TrÎ cÇn lêi ru,bÕ bång, ch¨m sãc.. - Bè gióp trÎ em nh÷ng g×? - HiÓu biÕt, d¹y trÎ biÕt nghÜ… - ThÇy gi¸o gióp trÎ em nh÷ng g×? - D¹y trÎ häc hµnh - ý nghÜa cña bµi th¬ nµy lµ g×? - Bµi th¬ trµn ®Çy t×nh yªu mÕn víi trÎ em, mäi vËt sinh ra ®Òu v× trÎ em… c) Híng dÉn ®äc diÔn c¶m vµ HTL - HS nèi tiÕp nhau ®äc bµi th¬ - GV híng dÉn chän ®o¹n, chän giäng - Chän khæ th¬ ®äc diÔn c¶m ®äc phï hîp - LuyÖn ®äc trong nhãm - Thi ®äc diÔn c¶m khæ th¬ 4,5 - Mçi nhãm cö 1 em thi ®äc - Híng dÉn ®äc thuéc lßng bµi th¬ - §äc c¸ nh©n, ®äc theo bµn, theo d·y, theo tæ.§äc thÇm… - Gäi häc sinh ®äc thuéc tõng khæ th¬, - HS xung phong ®äc théc tõng khæ th¬ c¶ bµi th¬ theo nhãm, c¸ nh©n. vµ c¶ bµi 3. Cñng cè, dÆn dß - Nªu ý nghÜa bµi th¬ - 2 em nªu. TËp lµm v¨n LuyÖn tËp x©y dùng më bµi trong bµi v¨n miªu t¶ ®å vËt A- Môc ®Ých, yªu cÇu 1. Cñng cè nhËn thøc vÒ 2 kiÓu më bµi trong bµi v¨n miªu t¶ ®å vËt. 2. Thùc hµnh viÕt ®o¹n më bµi cho 1 bµi v¨n miªu t¶ ®å vËt theo 2 c¸ch: Më bµi trùc tiÕp, më bµi gi¸n tiÕp. B- §å dïng d¹y- häc - B¶ng phô viÕt s½n néi dung ghi nhí vÒ 2 c¸ch më bµi trªn. C- C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß æn ®Þnh - H¸t A. KiÓm tra bµi cò - 2 HS mçi em nªu ghi nhí vÒ 1 c¸ch më NguyÔn Ngäc Anh B. D¹y bµi míi 1. Giíi thiÖu bµi: GV nªu môc ®Ých yªu cÇu tiÕt häc cÇn ®¹t. 2. Híng dÉn HS luyÖn tËp Bµi tËp 1 - Gäi HS nªu ý kiÕn - GV nhËn xÐt, kÕt luËn - §iÓm gièng nhau: C¸c ®o¹n më bµi trªn ®Òu cã môc ®Ých giíi thiÖu ®å vËt cÇn t¶ lµ chiÕc cÆp s¸ch. - §iÓm kh¸c nhau:+ §o¹n a,b më bµi trùc tiÕp + §o¹n c më bµi gi¸n tiÕp Bµi tËp 2 - GV nh¾c HS bµi tËp nµy yªu cÇu viÕt g× ? - ViÕt theo mÊy c¸ch, ®ã lµ c¸ch nµo ? http://hoabinhvt.kiss.vn bµi trong bµi v¨n miªu t¶ ®å vËt - Nghe giíi thiÖu, më s¸ch - 1 HS ®äc yªu cÇu, líp ®äc thÇm, trao ®æi theo cÆp, so s¸nh t×m ®iÓm gièng nhau vµ kh¸c nhau cña c¸c ®o¹n më bµi - Nªu ý kiÕn th¶o luËn - HS ®äc yªu cÇu bµi tËp - ViÕt ®o¹n më bµi cho bµi v¨n miªu t¶ c¸i bµn häc cña em. - ViÕt theo 2 c¸ch, më bµi trùc tiÕp vµ më bµi gi¸n tiÕp - GV thu bµi, chÊm 8-10 bµi, nhËn xÐt - HS lµm bµi c¸ nh©n vµo nh¸p - VÝ dô 1:( Më bµi trùc tiÕp)ChiÕc bµn HS - Nép bµi cho GV chÊm nµy lµ ngêi b¹n ë trêng th©n thiÕt víi t«i ®· - Nghe vÝ dô mÉu gÇn 2 n¨m nay. - VÝ dô 2:( Më bµi gi¸n tiÕp ) T«i rÊt yªu gia ®×nh t«i. ë ®ã t«i cã bè mÑ, em trai th©n th¬ng, cã nh÷ng ®å vËt, ®å ch¬i vµ 1 gãc häc tËp s¸ng sña. Næi bËt trong gãc häc tËp ®ã lµ chiÕc bµn häc xinh x¾n cña - Nghe GV ®äc bµi, nhËn xÐt. t«i. - GV cã thÓ ®äc bµi lµm tèt cña HS - 2 em ®äc ghi nhí 3. Cñng cè, dÆn dß: - Treo b¶ng phô, gäi HS ®äc ghi nhí NguyÔn Ngäc Anh http://hoabinhvt.kiss.vn ChÝnh t¶ (nghe viÕt) Kim tù th¸p Ai CËp A- Môc ®Ých, yªu cÇu 1. Nghe, viÕt ®óng chÝnh t¶, tr×nh bµy ®óng ®o¹n v¨n Kim tù th¸p Ai CËp 2. Lµm ®óng c¸c bµi tËp ph©n biÖt nh÷ng tõ ng÷ cã ©m, vÇn dÔ lÉn: x/s , iªc/ iªt. B- §å dïng d¹y- häc - B¶ng phô viÕt néi dung bµi tËp 2 - 3 b¨ng giÊy viÕt néi dung bµi tËp 3 C- C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß æn ®Þnh - H¸t A. KiÓm tra bµi cò: GV nªu g¬ng 1 sè HS - Nghe, tham kh¶o vë chÝnh t¶ cña c¸c viÕt ch÷ ®Ñp ë HKI. b¹n ®îc biÓu d¬ng. B. D¹y bµi míi 1. Giíi thiÖu bµi: GV nªu M§-YC tiÕt häc - Nghe, më s¸ch 2. Híng dÉn häc sinh nghe viÕt - GV ®äc bµi chÝnh t¶ Kim tù th¸p Ai CËp - Nghe GV ®äc,häc sinh ®äc thÇm - Nh÷ng tõ ng÷ viÕt hoa ? - HS nªu - §o¹n v¨n nãi lªn ®iÒu g× ? - Ca ngîi Kim tù th¸p lµ 1 c«ng tr×nh - Híng dÉn häc sinh tr×nh bµy ®o¹n v¨n kiÕn tróc vÜ ®¹i cña ngêi Ai CËp cæ ®¹i. - LuyÖn viÕt ch÷ khã - HS luyÖn viÕt ch÷ khã vµo nh¸p - GV ®äc chÝnh t¶ - HS viÕt bµi vµo vë - GV ®äc so¸t lçi - §æi vë so¸t lçi - GV chÊm 10 bµi, nhËn xÐt - Nghe nhËn xÐt 3. Híng dÉn bµi tËp chÝnh t¶ Bµi tËp 2 - HS ®äc yªu cÇu - GV nªu yªu cÇu bµi tËp, treo b¶ng phô - HS ®äc thÇm ®o¹n v¨n lµm bµi vµo nh¸p - GV nhËn xÐt, chèt lêi gi¶i ®óng - §äc bµi lµm - Sinh vËt,biÕt, biÕt, s¸ng t¸c,tuyÖt mÜ,xøng - Lµm bµi ®óng vµo vë ®¸ng. Bµi tËp 3 - GV nªu yªu cÇu bµi tËp - HS ®äc yªu cÇu bµi 3 - GV g¾n 3 b¨ng giÊy ®· viÕt s½n 3 c©u - Chän phÇn a hoÆc b ®Ó lµm vµo nh¸p - GV nhËn xÐt, chèt lêi gi¶i ®óng - 3 em thi lµm bµi trªn b¨ng giÊy a) §óng chÝnh t¶:s¸ng sña,s¶n sinh,sinh - Ghi bµi ®óng vµo vë ®éng - Sai chÝnh t¶:s¾p sÕp,tinh s¶o,bæ xung. b) §óng: thêi tiÕt,c«ng viÖc,chiÕt cµnh Sai: th©n thiÕc, nhiÖc t×nh, m¶i miÕc. 4. Cñng cè, dÆn dß - Gäi 1 em ®äc ®óng chÝnh t¶ bµi 2 - 1 em ®äc bµi 2 - 1 em ®äc ®óng chÝnh t¶ bµi 3 - 1 em ®äc bµi 3( lu ý ph¸t ©m) NguyÔn Ngäc Anh http://hoabinhvt.kiss.vn LuyÖn tõ vµ c©u Më réng vèn tõ: Tµi n¨ng A- Môc ®Ých, yªu cÇu 1. Më réng vèn tõ cña häc sinh thuéc chñ ®iÓm trÝ tuÖ, tµi n¨ng. BiÕt sö dông c¸c tõ ®· häc®Ó ®Æt c©u vµ chuyÓn c¸c tõ ®ã vµo vèn tõ tÝch cùc. 2 BiÕt ®îc 1 sè c©u tôc ng÷ g¾n víi chñ ®iÓm B- §å dïng d¹y- häc - Tõ ®iÓn TiÕng ViÖt - B¶ng phô kÎ b¶ng ph©n lo¹i tõ ë bµi tËp 1 C- C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc Ho¹t ®éng cña thÇy æn ®Þnh A. KiÓm tra bµi cò Ho¹t ®éng cña trß - H¸t - 1 em nh¾c l¹i ghi nhí tiÕt tríc - 1 em lµm l¹i bµi tËp 3 - Líp nhËn xÐt B. D¹y bµi míi 1. Giíi thiÖu bµi: nªu môc ®Ých, yªu cÇu - Nghe giíi thiÖu, më s¸ch 2. Híng dÉn häc sinh lµm bµi tËp Bµi tËp 1 - HS ®äc yªu cÇu bµi 1, líp ®äc thÇm , - GV ®a ra tõ ®iÓn trao ®æi cÆp, chia nhanh c¸c tõ vµo 2 - GV nhËn xÐt, chèt lêi gi¶i ®óng nhãm. a) tµi hoa,tµi giái,tµi nghÖ,tµi ba, tµi - LÇn lît nªu bµi lµm ®øc,tµi n¨ng. - Häc sinh lµm bµi ®óng vµo vë b) tµi nguyªn, tµi trî, tµi s¶n. Bµi tËp 2 - GV nªu yªu cÇu bµi tËp - HS ®äc yªu cÇu bµi2 - GV ghi nhanh1-2 c©u lªn b¶ng - Mçi häc sinh tù ®Æt 1 c©u - Híng dÉn häc sinh nhËn xÐt. - LÇn lît nªu c©u võa ®Æt Bµi tËp 3 - Líp nhËn xÐt - GV gîi ý c¸ch t×m nghÜa bãng - 1 em ®äc ,líp ®äc thÇm - Chèt lêi gi¶i ®óng - Trao ®æi theo cÆp ,ph¸t biÓu ý kiÕn a) Ngêi ta lµ hoa ®Êt. - Lµm bµi ®óng vµo vë b) Níc l· mµ v· nªn hå/Tay kh«ng mµ næi c¬ ®å míi ngoan. Bµi tËp 4 - GV gióp häc sinh hiÓu nghÜa bãng - HS ®äc bµi 4 - C©u a nh»m ca ngîi con ngêi lµ tinh - Nghe GV gi¶i nghÜa hoa, lµ thø quý gi¸ nhÊt cña tr¸i ®Êt. - Lµm bµi vµo vë - Yªu cÇu häc sinh giái tËp vËn dông sö dông c¸c c©u tôc ng÷ ®ã - Vµi häc sinh kh¸ ®Æt c©u cã sö dông 3. Cñng cè, dÆn dß c¸c c©u tôc ng÷ NguyÔn Ngäc Anh http://hoabinhvt.kiss.vn TËp lµm v¨n LuyÖn tËp x©y dùng cèt bµi trong bµi v¨n miªu t¶ ®å vËt A- Môc ®Ých, yªu cÇu 1. Cñng cè nhËn thøc vÒ 2 kiÓu kÕt bµi ( më réng vµ kh«ng më réng )trong bµi v¨n miªu t¶ ®å vËt. 2. Thùc hµnh viÕt kÕt bµi më réng cho mét bµi v¨n miªu t¶ ®å vËt. B- §å dïng d¹y häc - B¶ng phô ghi bµi tËp 2 C- C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß æn ®Þnh - H¸t A. KiÓm tra bµi cò - 2 HS ®äc c¸c ®o¹n më bµi(trùc tiÕp, gi¸n tiÕp) cho bµi v¨n miªu t¶ c¸i bµn häc B. D¹y bµi míi 1. Giíi thiÖu bµi: nªu môc ®Ých yªu cÇu - Nghe giíi thiÖu 2. Híng dÉn HS luyÖn tËp Bµi tËp 1 - 1 em ®äc ®Ò bµi, líp ®äc thÇm - GV gäi 1-2 häc sinh nªu 2 c¸ch kÕt bµi - 2 em nªu 2 c¸ch kÕt bµi ®· häc(kÕt bµi ®· biÕt khi häc vÒ v¨n kÓ chuyÖn. më réng, kÕt bµi kh«ng më réng) - Treo b¶ng phô - §äc b¶ng phô. - GV nhËn xÐt chèt lêi gi¶i ®óng: - HS ®äc thÇm bµi c¸i nãn, suy nghÜ lµm C©u a)§o¹n kÕt lµ ®o¹n cuèi cïng trong bµi c¸ nh©n vµo nh¸p, ®äc bµi lµm. bµi - Lµm bµi gi¶i ®óng vµo vë M¸ b¶o: “Cã cña ph¶i biÕt gi÷ g×n th× míi ®îc l©u bªn”. V× vËy mçi khi ®i häc vÒ, t«i ®Òu m¾c nãn vµo chiÕc ®inh ®ãng trªn têng Kh«ng khi nµo t«i dïng nãn ®Ó qu¹t v× nh thÕ nãn dÔ bÞ mÐo vµnh. C©u b)X¸c ®Þnh kiÓu kÕt bµi: - §ã lµ kiÓu kÕt bµi më réng - GV nh¾c l¹i 2 c¸ch kÕt bµi - 1 em ®äc 4 ®Ò bµi, líp ®äc thÇm Bµi tËp 2 - Nghe - GV gióp HS hiÓu tõng ®Ò bµi - KÕt bµi theo kiÓu më réng - Gîi ý ®Ò bµi yªu cÇu viÕt ®o¹n kÕt theo kiÓu nµo ? - HS nªu ®Ò bµi ®· chän(c¸i thíc kÎ, c¸i - Em chän ®Ò bµi miªu t¶ ®å vËt g× ? bµn häc, c¸i trèng trêng) - Gäi HS ®äc bµi - HS lÇn lît ®äc bµi lµm - GV nhËn xÐt, khen nh÷ng HS cã kÕt bµi hîp lÝ, hay, ®¹t yªu cÇu cña ®Ò. 3. Cñng cè, dÆn dß - Cã 2 c¸ch:KÕt bµi më réng, kÕt bµi - Cã mÊy c¸ch kÕt bµi, ®ã lµ c¸ch nµo ? kh«ng më réng - GV nhËn xÐt tiÕt häc NguyÔn Ngäc Anh http://hoabinhvt.kiss.vn TiÕng ViÖt (+) LuyÖn: Chñ ng÷ trong c©u kÓ Ai lµm g× ? Më réng vèn tõ: Tµi n¨ng A- Môc ®Ých, yªu cÇu 1. Häc sinh hiÓu cÊu t¹o vµ ý nghÜa cña bé phËn chñ ng÷ trong c©u kÓ Ai lµm g×? - - Më réng vèn tõ thuéc chñ ®iÓm trÝ tuÖ tµi n¨ng. BiÕt 1 sè c©u tôc ng÷ g¾n víi chñ ®iÓm. 2. BiÕt x¸c ®Þnh bé phËn chñ ng÷ trong c©u, biÕt ®Æt c©u víi bé phËn CN cho s½n. B- §å dïng d¹y- häc - Vë bµi tËp TiÕng ViÖt 4 tËp 2 C- C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß 1. Giíi thiÖu bµi: Nªu M§- YC - H¸t 2. LuyÖn chñ ng÷ trong c©u kÓ Ai lµm g× ? - Nghe giíi thiÖu, më s¸ch - Yªu cÇu HS më vë bµi tËp - GV nhËn xÐt, chèt lêi gi¶i ®óng - HS më vë lµm bµi tËp. - Nªu miÖng bµi lµm. Chñ ng÷ ý nghÜa Lo¹i tõ ng÷ Mét ®µn ChØ con vËt Côm danh tõ - 1 em ch÷a b¶ng phô ngçng Hïng ChØ ngêi Danh tõ Th¾ng ChØ ngêi Danh tõ Em ChØ ngêi Danh tõ §µn ngçng ChØ con vËt Côm danh tõ 3. PhÇn ghi nhí - 4 em ®äc ghi nhí, líp häc thuéc 4. PhÇn luyÖn tËp Bµi tËp 1 - HS ®äc ®Ò bµi, líp ®äc thÇm lµm bµi - Gäi HS ®äc ®Ò bµi, yªu cÇu lµm bµi c¸ c¸ nh©n, lÇn lît nªu chñ ng÷ ®· t×m ®îc nh©n - GV nhËn xÐt, chèt lêi gi¶i ®óng: - HS ®äc yªu cÇu Bµi tËp 2 - Mçi em ®Æt 3 c©u, ®äc c¸c c©u võa ®Æt - GV nhËn xÐt, ch÷a c©u cho HS Bµi tËp 3 - 1 em ®äc yªu cÇu, 1 em lµm mÉu - GV ®äc yªu cÇu, gäi 1 em lµm mÉu - HS lµm vµo nh¸p, nép bµi cho GV. - GV nhËn xÐt chän Bµi lµm hay nhÊt ®äc - 1 em ch÷a bµi trªn b¶ng. cho HS nghe 5. LuyÖn më réng vèn tõ Tµi n¨ng - HS lµm vë bµi tËp, ®æi vë, tù nhËn xÐt - Yªu cÇu HS lµm l¹i bµi tËp 1 bµi lµm cña nhau - GV nhËn xÐt - Yªu cÇu HS lµm l¹i bµi tËp 2 - HS lµm vë bµi tËp, 1 em ch÷a trªn - GV chÐp 1, 2 c©u lªn b¶ng, nhËn xÐt. b¶ng - Yªu cÇu HS lµm l¹i bµi tËp 3, 4 - Gäi 1, 2 em ®äc bµi, GV nhËn xÐt - HS lµm bµi 3,4 vµo vë bµi tËp. 6. Cñng cè, dÆn dß - §äc c¸c c©u tôc ng÷, ®Æt c©u víi 1 c©u - 2 HS giái ®Æt c©u tôc ng÷ võa häc. NguyÔn Ngäc Anh http://hoabinhvt.kiss.vn TuÇn 20 TËp ®äc Bèn anh tµi Thø ngµy th¸ng n¨m 2008 A- Môc ®Ých, yªu cÇu 1. §äc tr«i ch¶y, lu lo¸t c¶ bµi.BiÕt thuËt l¹i sinh ®éng cuéc chiÕn ®Êu cña 4 anh tµi chèng yªu tinh. BiÕt ®äc diÔn c¶m bµi v¨n, chuyÓn giäng linh ho¹t, phï hîp víi diÔn biÕn cña c©u chuyÖn. 2. HiÓu c¸c tõ ng÷ míi: nóc n¸c,nóng thÕ. - HiÓu ý nghÜa chuyÖn: Ca ngîi søc khoÎ, tµi n¨ng, tinh thÇn ®oµn kÕt chèng yªu tinh, cøu d©n b¶n cña 4 anh em CÈu Kh©y. B- §å dïng d¹y- häc - Tranh minh ho¹ SGK, b¶ng phô C- §å dïng d¹y-häc Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß ¤n ®Þnh - H¸t A. KiÓm tra bµi cò - 3 em ®äc thuéc lßng bµi th¬ ChuyÖn cæ tÝch vÒ loµi ngêi, tr¶ lêi c©u hái néi dung B. D¹y bµi míi bµi. 1. Giíi thiÖu bµi: Yªu cÇu HS quan s¸t - Quan s¸t tranh, miªu t¶ néi dung tranh. tranh.GV nªu néi dung SGK( 123) - Nghe GV giíi thiÖu 2. Híng dÉn luyÖn ®äc vµ t×m hiÓu bµi a) LuyÖn ®äc - HS nèi tiÕp ®äc theo 2 ®o¹n, ®äc 3 lît - Chia nhãm theo cÆp - LuyÖn ®äc theo cÆp - Treo b¶ng phô - LuyÖn ph¸t ©m c©u, ®o¹n khã - 2 em ®äc c¶ bµi - GV ®äc diÔn c¶m c¶ bµi - Nghe b) T×m hiÓu bµi - HS ®äc thÇm, ®äc ®o¹n vµ TLCH - Anh em CÈu Kh©y gÆp nh÷ng ai? - Hä gÆp 1 bµ cô - Bµ cô gióp 4 anh em nh thÕ nµo? - Bµ nÊu c¬m cho ¨n, cho anh em ngñ - Yªu tinh cã phÐp thuËt g× l¹? nhê - ThuËt l¹i cuéc chiÕn ®Êu cña 4 anh em - Phun níc lµm ngËp c¸nh ®ång víi yªu tinh? - 2 em thuËt l¹i ®o¹n: “ Yªu tinh trë vÒ… - V× sao 4 anh em chiÕn th¾ng? ph¶i quy hµng” - C©u chuyÖn cã ý nghÜa g×? - Cã søc khoÎ, tµi n¨ng phi thêng, ®oµn kÕt. c) Híng dÉn ®äc diÔn c¶m - Ca ngîi søc khoÎ, tµi n¨ng phi thêng - GV híng dÉn chän ®o¹n, chän giäng cña 4 anh tµi ®· dòng c¶m chiÕn th¾ng ®äc phï hîp ®Ó ®äc diÔn c¶m. yªu tinh b¶o vÖ d©n b¶n. - GV ®äc mÉu ®o¹n 2 - 2 em nèi tiÕp ®äc 2 ®o¹n - Thi ®äc diÔn c¶m - HS chän 1 ®o¹n ,luyÖn ®äc diÔn c¶m 3. Cñng cè, dÆn dß theo cÆp. Nghe GV ®äc - Em thÝch nh©n vËt nµo trong chuyÖn? - Mçi nhãm cö 1 em thi ®äc Vµi em nªu NguyÔn Ngäc Anh http://hoabinhvt.kiss.vn TiÕng ViÖt ( t¨ng) LuyÖn tËp x©y dùng më bµi, kÕt bµi trong bµi v¨n miªu t¶ ®å vËt A- Môc ®Ých, yªu cÇu 1. Cñng cè nhËn thøc vÒ 2 kiÓu më bµi, 2 kiÓu kÕt bµi trong bµi v¨n miªu t¶ ®å vËt. 2. Thùc hµnh viÕt ®o¹n më bµi cho 1 bµi v¨n miªu t¶ ®å vËt theo 2 c¸ch: Më bµi trùc tiÕp, më bµi gi¸n tiÕp.ViÕt 1 ®äan kÕt bµi theo kiÓu më réng. B- §å dïng d¹y- häc - B¶ng phô viÕt néi dung ghi nhí vÒ 2 c¸ch më bµi, 2 c¸ch kÕt bµi trªn.Vë BTTV4. C- C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß æn ®Þnh - H¸t A. KiÓm tra bµi cò - 2 HS mçi em nªu ghi nhí vÒ 1 c¸ch më bµi trong bµi v¨n miªu t¶ ®å vËt B. D¹y bµi míi - 1 em nªu 2 c¸ch kÕt bµi. 1. Giíi thiÖu bµi: GV nªu môc ®Ých yªu - Nghe giíi thiÖu, më s¸ch cÇu tiÕt häc cÇn ®¹t. 2. Híng dÉn HS luyÖn tËp a) LuyÖn më bµi - 1 HS ®äc yªu cÇu, líp ®äc thÇm, trao ®æi theo cÆp, so s¸nh t×m ®iÓm gièng nhau vµ - Gäi HS nªu ý kiÕn kh¸c nhau cña c¸c ®o¹n më bµi - GV nhËn xÐt, kÕt luËn - Nªu ý kiÕn th¶o luËn Bµi tËp 2 - HS ®äc yªu cÇu bµi tËp - GV nh¾c HS bµi tËp nµy yªu cÇu viÕt g× ? - ViÕt ®o¹n më bµi cho bµi v¨n miªu t¶ c¸i - ViÕt theo mÊy c¸ch, ®ã lµ c¸ch nµo ? bµn häc cña em. - ViÕt theo 2 c¸ch, më bµi trùc tiÕp vµ më bµi gi¸n tiÕp - GV thu bµi, chÊm 8-10 bµi, nhËn xÐt - HS lµm bµi c¸ nh©n vµo vë bµi tËp - GV cã thÓ ®äc bµi lµm tèt cña HS - Nép bµi cho GV chÊm b) LuyÖn kÕt bµi Bµi tËp 1 - 1 em ®äc ®Ò bµi, líp ®äc thÇm - GV gäi 1-2 häc sinh nªu 2 c¸ch kÕt bµi - 2 em nªu 2 c¸ch kÕt bµi ®· häc(kÕt bµi ®· biÕt khi häc vÒ v¨n kÓ chuyÖn. më réng, kÕt bµi kh«ng më réng) - Treo b¶ng phô - §äc b¶ng phô. Bµi tËp 2 - 1 em ®äc 4 ®Ò bµi, líp ®äc thÇm - GV gióp HS hiÓu tõng ®Ò bµi - Nghe - §Ò bµi yªu cÇu viÕt ®o¹n kÕt theo kiÓu - KÕt bµi theo kiÓu më réng nµo - HS nªu ®Ò bµi ®· chän(c¸i thíc kÎ, c¸i - Em chän ®Ò bµi miªu t¶ ®å vËt g× ? bµn häc, c¸i trèng trêng) - Gäi HS ®äc bµi - HS lÇn lît ®äc bµi lµm - GV nhËn xÐt, khen nh÷ng HS cã kÕt bµi hîp lÝ, hay, ®¹t yªu cÇu cña ®Ò. 3.Cñng cè, dÆn dß - Cã 2 c¸ch:KÕt bµi më réng, kÕt bµi - Cã mÊy c¸ch kÕt bµi, ®ã lµ c¸ch nµo ? kh«ng më réng. - GV nhËn xÐt tiÕt häc LuyÖn tõ vµ c©u LuyÖn tËp c©u kÓ: Ai lµm g×? A- Môc ®Ých, yªu cÇu 1. Cñng cè kiÕn thøc vµ kÜ n¨ng sö dông c©u kÓ:Ai lµm g×? T×m ®îc c©u kÓ Ai lµm g× trong ®o¹n v¨n, x¸c ®Þnh ®îc bé phËn chñ ng÷, vÞ ng÷ trong c©u. 2. Thùc hµnh viÕt ®îc 1 ®o¹n v¨n cã dïng kiÓu c©u: Ai lµm g×? B- §å dïng d¹y- häc - B¶ng phô chÐp 4 c©u kÓ trong bµi 1. - Tranh minh ho¹ lµm trùc nhËt C- C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß ¤n ®Þnh - H¸t NguyÔn Ngäc Anh A. KiÓm tra bµi cò B. D¹y bµi míi 1. Giíi thiÖu bµi: Nªu môc ®Ých, yªu cÇu 2. Híng dÉn luyÖn tËp Bµi tËp 1 - GV treo b¶ng phô - NhËn xÐt, chèt lêi gi¶i ®óng - Cã 4 c©u: 3, 4, 5, 7 Bµi tËp 2 - GV nªu yªu cÇu bµi tËp - GV nhËn xÐt, chèt ý ®óng Chñ ng÷ a) Tµu chóng t«i/ b) Mét sè chiÕn sÜ/ c) Mét sè kh¸c/ d) C¸ heo/ Bµi tËp 3 - GV ghi yªu cÇu lªn b¶ng - Treo tranh minh ho¹ - HD häc sinh ph©n tÝch ®Ò bµi - §Ò bµi yªu cÇu g× ? - §o¹n v¨n sö dông kiÓu c©u g× ? - CÇn lu ý g× khi viÕt ? - Yªu cÇu häc sinh viÕt bµi - Thu bµi, chÊm, ch÷a 1 sè bµi. 3. Cñng cè, dÆn dß - §äc 1 ®o¹n v¨n hay do häc sinh viÕt http://hoabinhvt.kiss.vn - 1 em lµm l¹i bµi tËp 1-2 - 1 em ®äc thuéc 3 c©u tôc ng÷ bµi tËp 3 - Nghe - 1 em ®äc bµi, líp ®äc thÇm ®o¹n v¨n, trao ®æi cÆp ®Ó t×m c©u kÓ Ai lµm g×? - 1 em ®äc c¸c c©u kÓ Ai lµm g× t×m ®îc trong ®o¹n v¨n - HS ®äc thÇm , lµm bµi c¸ nh©n - 2 em ch÷a trªn b¶ng phô - Líp nhËn xÐt VÞ ng÷ bu«ng neo trong vïng biÓn Trêng Sa. th¶ c©u. qu©y quÇn trªn boong sau ca h¸t, thæi s¸o. gäi nhau qu©y ®Õn quanh tµu nh chia vui. - HS ®äc yªu cÇu - Vµi em nªu néi dung tranh - ViÕt 1 ®o¹n v¨n - C©u kÓ Ai lµm g×? - ChØ viÕt 1 ®o¹n, kh«ng viÕt c¶ bµi. - Sö dông ®óng dÊu c©u,viÕt c©u ®óng ng÷ ph¸p, chÝnh t¶.HS viÕt bµi vµo vë. - Nghe, nhËn xÐt . NguyÔn Ngäc Anh http://hoabinhvt.kiss.vn KÓ chuyÖn KÓ chuyÖn ®· nghe, ®· ®äc A- Môc ®Ých, yªu cÇu 1. RÌn kÜ n¨ng nãi: Häc sinh biÕt kÓ tù nhiªn b»ng lêi cña m×nh mét c©u chuyÖn, mÈu chuyÖn, ®o¹n chuyÖn c¸c em ®· nghe, ®· ®äc nãi vÒ 1 ngêi cã tµi. HiÓu chuyÖn, trao ®æi víi c¸c b¹n vÒ néi dung, ý nghÜa cña chuyÖn. 2. RÌn kÜ n¨ng nghe: Häc sinh ch¨m chó nghe lêi b¹n kÓ, nhËn xÐt ®óng lêi kÓ cña b¹n. B- §å dïng d¹y- häc Mét sè chuyÖn viÕt vÒ nh÷ng ngêi cã tµi. S¸ch truyÖn ®äc líp 4. B¶ng phô viÕt dµn ý kÓ chuyÖn. C- C¸c ho¹t ®éng d¹y-häc Ho¹t ®éng cña thÇy ¤n ®Þnh A. KiÓm tra bµi cò B. D¹y bµi míi 1. Giíi thiÖu bµi:GV kiÓm tra sù chuÈn bÞ cña häc sinh 2. Híng dÉn häc sinh kÓ chuyÖn a) Híng dÉn häc sinh hiÓu yªu cÇu ®Ò bµi - §Ò bµi yªu cÇu kÓ vÒ ngêi nh thÕ nµo ? - C©u chuyÖn ®ã em nghe(®äc) ë ®©u ? - Gäi häc sinh giíi thiÖu tªn chuyÖn b) Häc sinh thùc hµnh kÓ chuyÖn , trao ®æi vÒ ý nghÜa c©u chuyÖn. - GV treo b¶ng phô - Nh¾c häc sinh ®èi víi chuyÖn dµi chØ kÓ 1 hoÆc 2 ®o¹n. - Tæ chøc thi kÓ chuyÖn - C©u chuyÖn cã ý nghÜa g×? 3. Cñng cè, dÆn dß - Em thÝch néi dung chuyÖn nµo nhÊt, v× sao? Ho¹t ®éng cña trß - H¸t - 2 häc sinh kÓ chuyÖn B¸c ®¸nh c¸ vµ g· hung thÇn, nªu ý nghÜa c©u chuyÖn, - Líp nhËn xÐt - HS giíi thiÖu nhanh c¸c chuyÖn ®· chuÈn bÞ - 1 em ®äc ®Ò bµi, ®äc gîi ý 1,2 - KÓ vÒ ngêi cã tµi n¨ng ë c¸c lÜnh vùc kh¸c nhau - SGK, chuyÖn, nghe ngêi kh¸c kÓ - LÇn lît tõng em giíi thiÖu - 1-2 em ®äc dµn ý kÓ chuyÖn - HS kÓ trong nhãm - Nèi tiÕp kÓ tríc líp - Mçi nhãm cö 1 em thi kÓ - Líp chän b¹n kÓ hay nhÊt - Nªu ý nghÜa chuyÖn - NhiÒu em nªu ý kiÕn, gi¶i thÝch - HS thùc hiÖn NguyÔn Ngäc Anh http://hoabinhvt.kiss.vn TiÕng ViÖt (t¨ng) LuyÖn kÓ chuyÖn ®· nghe, ®· ®äc A- Môc ®Ých, yªu cÇu 1. RÌn kÜ n¨ng nãi: Häc sinh biÕt kÓ tù nhiªn b»ng lêi cña m×nh mét c©u chuyÖn, mÈu chuyÖn, ®o¹n chuyÖn c¸c em ®· nghe, ®· ®äc nãi vÒ 1 ngêi cã tµi. HiÓu chuyÖn, trao ®æi víi c¸c b¹n vÒ néi dung, ý nghÜa cña chuyÖn. 2. RÌn kÜ n¨ng nghe: Häc sinh ch¨m chó nghe lêi b¹n kÓ, nhËn xÐt ®óng lêi kÓ cña b¹n. B- §å dïng d¹y- häc Mét sè chuyÖn viÕt vÒ nh÷ng ngêi cã tµi. S¸ch truyÖn ®äc líp 4. B¶ng phô viÕt dµn ý kÓ chuyÖn. C- C¸c ho¹t ®éng d¹y-häc Ho¹t ®éng cña thÇy ¤n ®Þnh A. KiÓm tra bµi cò B. D¹y bµi míi 1. Giíi thiÖu bµi:GV kiÓm tra sù chuÈn bÞ cña häc sinh 2. LuyÖn kÓ chuyÖn a) Híng dÉn häc sinh hiÓu yªu cÇu ®Ò bµi - §Ò bµi yªu cÇu kÓ vÒ ngêi nh thÕ nµo ? - C©u chuyÖn ®ã em nghe(®äc) ë ®©u ? - Gäi häc sinh giíi thiÖu tªn chuyÖn b) Häc sinh thùc hµnh kÓ chuyÖn , trao ®æi vÒ ý nghÜa c©u chuyÖn. - GV treo b¶ng phô - Nh¾c häc sinh ®èi víi chuyÖn dµi chØ kÓ 1 hoÆc 2 ®o¹n. - Tæ chøc thi kÓ chuyÖn - C©u chuyÖn cã ý nghÜa g×? 3. Cñng cè, dÆn dß - Em thÝch néi dung chuyÖn nµo nhÊt, v× sao? Ho¹t ®éng cña trß - H¸t - 2 häc sinh kÓ chuyÖn B¸c ®¸nh c¸ vµ g· hung thÇn, nªu ý nghÜa c©u chuyÖn, - Líp nhËn xÐt - HS giíi thiÖu nhanh c¸c chuyÖn ®· chuÈn bÞ - 1 em ®äc ®Ò bµi, ®äc gîi ý 1, 2 - KÓ vÒ ngêi cã tµi n¨ng ë c¸c lÜnh vùc kh¸c nhau - SGK, chuyÖn, nghe ngêi kh¸c kÓ - LÇn lît tõng em giíi thiÖu - 1-2 em ®äc dµn ý kÓ chuyÖn - HS kÓ trong nhãm - Nèi tiÕp kÓ tríc líp - Mçi nhãm cö 1 em thi kÓ - Líp chän b¹n kÓ hay nhÊt - Nªu ý nghÜa chuyÖn - NhiÒu em nªu ý kiÕn, gi¶i thÝch - HS thùc hiÖn NguyÔn Ngäc Anh http://hoabinhvt.kiss.vn Thø n¨m ngµy 25 th¸ng 1 n¨m 2007 TËp ®äc Trèng ®ång §«ng S¬n A- Môc ®Ých, yªu cÇu 1. §äc tr«i ch¶y, lu lo¸t toµn bµi. BiÕt ®äc diÔn c¶m bµi v¨n víi c¶m høng tù hµo, ca ngîi. 2. HiÓu c¸c tõ ng÷ míi trong bµi: ChÝnh ®¸ng, v¨n ho¸ §«ng S¬n, hoa v¨n, vò c«ng, nh©n b¶n, chim L¹c, chim Hång. HiÓu néi dung, ý nghÜa cña bµi: Bé su tËp trèng ®ång §«ng S¬n rÊt phong phó, ®a d¹ng víi hoa v¨n rÊt ®Æc s¾c, lµ niÒm tù hµo cña ngêi ViÖt Nam. B- §å dïng d¹y- häc ¶nh trèng ®ång trong SGK phãng to B¶ng phô chÐp c©u, ®o¹n cÇn luyÖn ®äc. C- C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß ¤n ®Þnh - H¸t A.KiÓm tra bµi cò - 2 HS ®äc chuyÖn Bèn anh tµi ( phÇn tiÕp theo ) tr¶ lêi c©u hái néi dung bµi - Líp nhËn xÐt B.D¹y bµi míi - Nghe giíi thiÖu, quan s¸t ¶nh trèng 1.Giíi thiÖu bµi: SGV 32 ®ång 2.Híng dÉn luyÖn ®äc vµ t×m hiÓu bµi a)LuyÖn ®äc - HS nèi tiÕp nhau ®äc 2 ®o¹n, theo 3 lît - GV kÕt hîp híng dÉn HS quan s¸t ¶nh - HS nªu néi dung ¶nh ®· quan s¸t trèng ®ång, gióp HS luyÖn ®äc tõ khã - LuyÖn ®äc tõ khã. 1 em ®äc chó gi¶i - GV gióp HS hiÓu tõ míi - LuyÖn ®äc theo cÆp - GV treo b¶ng phô, HD ®äc c©u dµi - LuyÖn ®äc c©u. 2 em ®äc c¶ bµi - GV ®äc mÉu diÔn c¶m toµn bµi - Nghe GV ®äc b)T×m hiÓu bµi - Trèng ®ång §«ng S¬n ®a d¹ng nh thÕ - Trèng ®ång §«ng S¬n ®a d¹ng vÒ h×nh nµo? d¸ng, kÝch cì, s¾p xÕp hoa v¨n trang trÝ. - Hoa v¨n trªn mÆt trèng ®îc t¶ ra sao ? - Gi÷a mÆt trèng h×nh ng«i sao nhiÒu c¸nh, h×nh trßn, vò c«ng, chÌo thuyÒn, - Nh÷ng ho¹t ®éng nµo ®îc miªu t¶ trªn chim, … trèng ®ång ? - Lao ®éng, ®¸nh c¸, s¨n b¾n, ®¸nh - V× sao h×nh ¶nh con ngêi chiÕm vÞ trÝ trèng, thæi kÌn, cÇm vò khÝ, nh¶y móa… næi bËt trªn hoa v¨n trèng ®ång ? - H×nh ¶nh ®ã næi râ nhÊt trªn hoa v¨n - V× sao trèng ®ång lµ niÒm tù hµo cña (h×nh ¶nh kh¸c) chØ gãp phÇn thÓ hiÖn VN con ngêi c)Híng dÉn ®äc diÔn c¶m - V× ®a d¹ng, hoa v¨n trang trÝ ®Ñp, cæ vËt quý - Thi ®äc diÔn c¶m - 2 em nèi tiÕp ®äc 2 ®o¹n, líp chän ®o¹n, 3.Cñng cè, dÆn dß giäng ®äc phï hîp, ®äc theo nhãm - Nªu ý nghÜa cña bµi - 3 em thi ®äc - 2 em nªu ý nghÜa NguyÔn Ngäc Anh http://hoabinhvt.kiss.vn TËp lµm v¨n Miªu t¶ ®å vËt (kiÓm tra viÕt) A- Môc ®Ých, yªu cÇu - HS thùc hµnh viÕt hoµn chØnh 1 bµi v¨n miªu t¶ ®å vËt sau giai ®o¹n häc vÒ v¨n miªu t¶ ®å vËt- bµi viÕt ®óng víi yªu cÇu cña ®Ò, cã ®ñ 3 phÇn (më bµi, th©n bµi, kÕt bµi), diÔn ®¹t thµnh c©u, lêi v¨n sinh ®éng, tù nhiªn B- §å dïng d¹y- häc - Tranh minh ho¹ 1 sè ®å vËt trong SGK. 1 sè ¶nh ®å vËt, ®å ch¬i kh¸c. - HS chuÈn bÞ giÊy, bót ®Ó lµm bµi kiÓm tra. - B¶ng líp viÕt ®Ò bµi vµ dµn ý cña bµi v¨n t¶ ®å vËt 1. Më bµi: Giíi thiÖu ®å vËt ®Þnh t¶ 2. Th©n bµi: -T¶ bao qu¸t toµn bé ®å vËt (h×nh d¸ng, kÝch thíc, mµu s¾c, chÊt liÖu, cÊu t¹o, t¸c dông hay c¸ch sö dông…) - T¶ nh÷ng bé phËn cã ®Æc ®iÓm næi bËt (cã thÓ kÕt hîp thÓ hiÖn t×nh c¶m, th¸i ®é cña ngêi viÕt ®èi víi ®å vËt ®ã). 3. KÕt bµi: Nªu c¶m nghÜ ®èi víi ®å vËt ®· t¶ C- C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc Ho¹t ®éng cña thÇy ¤n ®Þnh A.KiÓm tra bµi cò B. D¹y bµi míi 1. Giíi thiÖu bµi: GV nªu môc ®Ých, yªu cÇu tiÕt häc cÇn ®¹t. 2. Híng dÉn lµm bµi - GV ®äc ®Ò bµi - ChÐp ®Ò bµi lªn b¶ng - C¸c ®Ò bµi tham kh¶o + §Ò1: H·y t¶ 1 ®å vËt mµ em yªu thÝch nhÊt ë trêng. + §Ò 2: H·y t¶ 1 ®å vËt gÇn gòi nhÊt víi em ë nhµ. + §Ò 3: H·y t¶ 1 ®å ch¬i mµ em thÝch nhÊt. + §Ò 4: H·y t¶ quyÓn SGK TiÕng ViÖt 4 tËp hai cña em. - GV nh¾c häc sinh lËp dµn ý hoÆc nh¸p tríc khi viÕt bµi.Cã thÓ tham kh¶o nh÷ng bµi lµm hoÆc dµn ý ®· lµm tríc ®ã. 3. Cñng cè, dÆn dß - Quan s¸t theo gîi ý cña bµi, ghi chÐp nh÷ng ®iÒu quan s¸t vµo giÊy Ho¹t ®éng cña trß - H¸t - KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña häc sinh cho giê kiÓm tra - Nghe - Nghe GV ®äc - Tù ®äc ®Ò bµi, chän ®Ò bµi - Lµm bµi vµo giÊy KT - Nghe, thùc hiÖn - Nép bµi cho GV - Thùc hiÖn . NguyÔn Ngäc Anh http://hoabinhvt.kiss.vn ChÝnh t¶( nghe- viÕt) Cha ®Î cña chiÕc lèp xe ®¹p A- Môc ®Ých, yªu cÇu 1. Nghe vµ viÕt ®óng chÝnh t¶, tr×nh bµy ®óng bµi Cha ®Î cña chiÕc lèp xe ®¹p. 2. Ph©n biÖt tiÕng cã ©m vÇn dÔ lÉn: ch/tr ; u«t/ u«c. B- §å dïng d¹y- häc - Tranh minh ho¹ 2 chuyÖn ë bµi tËp 3. - B¶ng phô viÕt néi dung bµi 2 C- C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc Ho¹t ®éng cña thÇy ¤n ®Þnh A. KiÓm tra bµi cò B. D¹y bµi míi 1. Giíi thiÖu bµi: Nªu môc ®Ých, yªu cÇu 2. Híng dÉn häc sinh nghe viÕt - GV ®äc toµn bµi chÝnh t¶ Cha ®Î cña chiÕc lèp xe ®¹p. - Néi dung chÝnh cña ®o¹n v¨n ? - Nªu c¸ch viÕt tªn riªng níc ngoµi ? - Híng dÉn häc sinh viÕt ch÷ khã - GV ®äc chÝnh t¶ - GV ®äc so¸t lçi - GV thu bµi, chÊm, nhËn xÐt bµi. - 3 Híng dÉn lµm bµi tËp chÝnh t¶ Bµi tËp 2( lùa chän) - GV nªu yªu cÇu bµi tËp - Chän cho häc sinh lµm bµi 2a - Treo b¶ng phô, HD lµm bµi - NhËn xÐt, chèt ý ®óng a) ChuyÒn trong; Chim; trÎ. b) cuèc; buéc; Thuèc; Chuét. Bµi tËp 3 - GV nªu yªu cÇu, HD quan s¸t tranh minh ho¹, gäi häc sinh lµm bµi - NhËn xÐt, chèt lêi gi¶i ®óng a) §·ng trÝ; ch¼ng thÊy; xuÊt tr×nh. b) Thuèc bæ; cuéc ®i bé; buéc ngµi. 4. Cñng cè, dÆn dß - Gäi 2 em ®äc bµi ®· hoµn chØnh . Ho¹t ®éng cña trß - H¸t - 1 em ®äc cho 2 em viÕt b¶ng líp, c¶ líp viÕt vµo nh¸p c¸c ch÷ : s¶n sinh; s¾p xÕp; th©n thiÕt; nhiÖt t×nh… - Nghe - Nghe GV ®äc, líp ®äc thÇm - 1-2 em nªu - Häc sinh nªu - HS luyÖn viÕt - HS viÕt bµi vµo vë - §æi vë, so¸t lçi - Nghe nhËn xÐt, ch÷a lçi - HS më SGK - Nghe - 1 em ®äc phÇn a - HS ®äc thÇm khæ th¬, ®iÒn ®óng vµo chç trèng, 1-2 em ch÷a b¶ng phô - Lµm bµi ®óng vµo vë - 1 em ®äc l¹i yªu cÇu, nªu néi dung tranh, ®iÒn tõ ®óng vµo bµi, ®äc bµi lµm. - Ghi bµi ®óng vµo vë - 2 em ®äc bµi. LuyÖn tõ vµ c©u Më réng vèn tõ: Søc khoÎ A- Môc ®Ých, yªu cÇu 1. Më réng vµ tÝch cùc ho¸ vèn tõ thuéc chñ ®iÓm Søc khoÎ cña häc sinh. 2. Cung cÊp cho häc sinh 1 sè thµnh ng÷, tôc ng÷ liªn quan ®Õn søc khoÎ. B- §å dïng d¹y- häc - B¶ng líp viÕt néi dung lÇn lît bµi 1,2,3. C- C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß ¤n ®Þnh - H¸t A. KiÓm tra bµi cò - 2 em ®äc ®o¹n v¨n kÓ vÒ c«ng viÖc trùc nhËt líp, chØ râ c©u Ai lµm g×? B. D¹y bµi míi NguyÔn Ngäc Anh 1. Giíi thiÖu bµi: Nªu môc ®Ých, yªu cÇu 2. Híng dÉn häc sinh lµm bµi tËp Bµi tËp 1 - Gîi ý c¸ch th¶o luËn nhãm - GV nhËn xÐt, chèt lêi gi¶i ®óng a) Tõ ng÷ chØ nh÷ng ho¹t ®éng cã lîi cho søc khoÎ b) Tõ ng÷ chØ nh÷ng ®Æc ®iÓm cña mét c¬ thÓ khoÎ m¹nh Bµi tËp 2 - GV nªu yªu cÇu cña bµi - Gäi häc sinh ch÷a bµi Bµi tËp 3 - GV ®äc yªu cÇu - Gäi häc sinh ch÷a bµi - GV nhËn xÐt, chèt lêi gi¶i ®óng a) KhoÎ nh – voi - tr©u - hïm Bµi tËp 4 - GV gîi ý : Tiªn tîng trng cho sù sung síng, nhµn nh·… - ¡n ®îc, ngñ ®îc lµ cã søc khoÎ tèt - Cã søc khoÎ tèt th× síng nh tiªn. 3. Cñng cè, dÆn dß - gäi häc sinh ®äc bµi ®óng http://hoabinhvt.kiss.vn - Nghe - 1 em ®äc bµi, líp ®äc thÇm - Th¶o luËn nhãm - Tr×nh bµy bµi lµm - TËp luyÖn,tËp thÓ dôc,®i bé,ch¹y,¨n uèng, - An dìng, nghØ m¸t,du lÞch… - V¹m vì, lùc lìng, c©n ®èi, r¾n rái, cêng tr¸ng, dÎo dai, nhanh nhÑn… - HS trao ®æi nhãm, t×m tõ chØ tªn c¸c m«n thÓ thao. LÇn lît ®äc tõ ng÷ ®óng - Líp ®äc yªu cÇu - 1 em ch÷a bµi - Líp lµm bµi ®óng vµo vë b) Nhanh nh – c¾t( chim c¾t) - giã - chíp - ®iÖn - sãc - HS ®äc yªu cÇu bµi 4 - HS nªu ý kiÕn - Lµm miÖng bµi 4 - 2 em ®äc
- Xem thêm -