Tài liệu Giáo án tiếng việt lớp 4 hk1_cktkn_bộ 2

  • Số trang: 165 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 61 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

NguyÔn Ngäc Anh http://hoabinhvt.kiss.vn TuÇn 1 Thø hai ngµy 4 th¸ng 9 n¨m 2006 TËp ®äc DÕ mÌn bªnh vùc kÎ yÕu A- Môc ®Ých yªu cÇu: 1- §äc lu lo¸t toµn bµi: §äc ®óng c¸c tõ vµ c©u, tiÕng khã. Giäng ®äc phï hîp víi c©u chuyÖn 2- HiÓu c¸c tõ ng÷ trong bµi. ý nghÜa chuyÖn: “Ca ngîi dÕ mÌn cã tÊm lßng nghÜa hiÖp, bªnh vùc ngêi yÕu, xo¸ bá ¸p bøc, bÊt c«ng B- §å dïng d¹y häc: - Tranh minh ho¹ SGK - B¶ng phô viÕt ®o¹n v¨n cÇn luyÖn ®äc C- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß I- Tæ chøc - SÜ sè, h¸t II-KiÓm tra: Giíi thiÖu qua ND-TV líp 4 III- D¹y bµi míi: 1- Giíi thiÖu chñ ®iÓm vµ bµi häc: - Häc sinh l¾ng nghe - Cho HS quan s¸t tranh chñ ®iÓm - Më s¸ch vµ quan s¸t tranh - GV giíi thiÖu truyÖn DÕ MÌn phiªu...ký.Bµi T§ lµ mét trÝch ®o¹n 2- Híng dÉn luyÖn ®äc vµ t×m hiÓu bµi a) LuyÖn ®äc: - Häc sinh nèi tiÕp ®äc mçi em mét - §äc nèi tiÕp ®o¹n ®o¹n( 2-3lît) - Gióp häc sinh hiÓu nghÜa tõ - LuyÖn ph¸t ©m tõ khã- §äc chó thÝch - LuyÖn ®äc theo cÆp - HS ®äc theo cÆp ( ®äc theo bµn) - LuyÖn ®äc c¸ nh©n - Hai em ®äc c¶ bµi - Gv ®äc diÔn c¶m c¶ bµi b) T×m hiÓu bµi: Chia líp thµnh 4 nhãm - C¸c nhãm nèi tiÕp ®äc ®o¹n - Híng dÉn ®äc thÇm vµ tr¶ lêi c©u hái - §ang ®i nghe tiÕng khãc...®¸ cuéi + DÕ MÌn gÆp chÞ Nhµ Trß trong H/c¶nh? +T×m chi tiÕt cho thÊy chÞ N/Trß yÕu ít? - Th©n h×nh bÐ nhá gÇy yÕu...C¸nh ...V× èm yÕu nªn l©m vµo c¶nh nghÌo. + Nhµ Trß bÞ bän NhÖn øc hiÕp, do¹ ntn? ...ch¨ng t¬ chÆn ®êng,®e ¨n thÞt. + TÊm lßng nghÜa hiÖp cña DÕ MÌn ntn? - Lêi nãi: em ®õng sî...Cö chØ: xoÌ + T×m H/¶nh n/ ho¸ mµ em thÝch? V× c¶... sao? - Häc sinh nªu c) Híng dÉn HS ®äc diÔn c¶m - NhËn xÐtvµ bæ xung - Gäi HS ®äc nèi tiÕp - NhËn xÐt vµ híng dÉn ®äc diÔn c¶m ®o¹n 2 (treo b¶ng phô vµ h/d½n) - 4 häc sinh ®äc nèi tiÕp 4 ®o¹n cña bµi - GV söa cho häc sinh - Häc sinh luyÖn ®äc theo cÆp - NhËn xÐt vµ bæ xung IV- Cñng cè- DÆn dß: - Gióp HS liªn hÖ: Em nhËn ®îc g× ë nh©n vËt DÕ MÌn? - NhËn xÐt giê häc vµ dÆn chuÈn bÞ bµi sau KÓ chuyÖn Sù tÝch hå Ba BÓ A- Môc ®Ých, yªu cÇu: 1- RÌn kü n¨ng nghe: - Dùa vµo lêi kÓ cña GV vµ tranh minh ho¹, HS biÕt kÓ l¹imét c¸ch tù nhiªn - HiÓu chuyÖn , biÕt trao ®æi víi b¹n ý nghÜa cña truyÖn 2- RÌn kü n¨ng nghe: - Cã kh¶ n¨ng nghe c« kÓ, nhí truþªn - Ch¨m chó nghe b¹n kÓ, nhËn xÐt ®îc, kÓ ®îc tiÕp lêi B- §å dïng d¹y häc: NguyÔn Ngäc Anh http://hoabinhvt.kiss.vn - Tranh minh ho¹ SGK. Tranh ¶nh vÒ hå Ba BÓ D- C¸c ho¹t ®«ng d¹y vµ häc: Ho¹t ®éng cña thÇy I- Tæ chøc: II- KiÓm tra: III- D¹y bµi häc: 1- Giíi thiÖu truyÖn: Treo tranh ¶nh ®Ó giíi thiÖu vµ ghi bµi 2- Gi¸o viªn kÓ chuyÖn: - Gi¸o viªn kÓ lÇn 1: Gi¶i nghÜa chó thÝch sau truyÖn - GV treo tranh vµ kÓ lÇn 2 3- Híng dÉn HS kÓ chuyÖn vµ trao ®æi vÒ ý nghÜa c©u chuyÖn a- KÓ chuyÖn theo nhãm b- Thi kÓ tríc líp: - Gäi c¸c nhãm thi kÓ - GV khen ngîi HS kÓ hay - C©u chuyÖn cã ý nghÜa g×? - NhËn xÐt vµ KL: C©u chuyÖn ca ngîi nh÷ng con ngêi giµu lßng nh©n ¸i sÏ ®îc ®Òn ®¸p xøng ®¸ng Ho¹t ®«ng cña trß - H¸t - Sù chuÈn bÞ - Quan s¸t vµ nghe giíi thiÖu - Më SGK ®äc yªu cÇu - 1->2 em ®äc lÇn lît c¸c yªu cÇu BT - Chia nhãm bèn ®Ó mçi em kÓ 1 ®o¹n (kÓ xong c¸c em trao ®æi vÒ néi dung, ý nghÜa chuyÖn) - 1 vµi em kÓ c¶ chuyÖn - Tõng nhãm lÇn lît kÓ - Mçi nhãm chän 1 em thi kÓ c¶ chuyÖn - líp nhËn xÐt chän em kÓ hay - HS nªu - HS nh¾c l¹i D- Cñng cè – DÆn dß : - NhËn xÐt giê, tuyªn d¬ng HS kÓ tèt - VÒ nhµ kÓ l¹i cho mäi ngêi cïng nghe - §äc vµ xem tríc bµi : Thø 5 ngµy 7 th¸ng 9 n¨m 2006 TËp ®äc MÑ èm A- Môc ®Ých yªu cÇu: - §äc lu lo¸t tr«i ch¶y c¶ bµi: §äc ®óng c¸c tõ, c©u, tiÕng khã. §äc diÔn c¶m - HiÓu ý nghÜa cña bµi - Häc thuéc lßng bµi th¬ B- §å dïng d¹y häc Tranh minh ho¹ néi dung bµi SGK B¶ng phô chÐp bµi th¬ 4,5 C- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc NguyÔn Ngäc Anh Ho¹t ®éng cña thÇy I- Tæ chøc II- KiÓm tra III- D¹y bµi míi: 1- Giíi thiÖu bµi: (SGV-43) 2- Híng dÉn ®äc vµ t×m hiÓu bµi: a) LuyÖn ®äc: - §äc nèi tiÕp khæ th¬ - Gióp HS hiÓu nghÜa tõ vµ söa P.©m - §äc theo cÆp - §äc c¶ bµi - GV ®äc diÔn c¶m b) T×m hiÓu bµi: - Yªu cÇu HS ®äc thÇm + TLCH + Nh÷ng c©u th¬ sau nãi g×:(L¸ trÇu kh«...cuèc cµy sím tra)? + Sù quan t©m ch¨m sãc cña xãm lµng thÓ hiÖn ë c©u th¬ nµo? + C©u th¬ nµo béc lé T/c¶m cña b¹n ? c) HD ®oc diÔn c¶m vµ HTL bµi th¬: - Gäi 3 em ®äc bµi - B¹n nµo ®äc hay? - Treo b¶ng phô + HD ®äc khæ 4,5 - Tæ chøc thi ®äc thuéc lßng -NhËn xÐt, tuyªn d¬ng em ®äc tèt http://hoabinhvt.kiss.vn Ho¹t ®éng cña trß - H¸t - 2 HS nèi tiÕp ®äc bµi: DÕ MÌm...vµ tr¶ lêi c©u hái - Më s¸ch vµ l¾ng nghe - §äc nèi tiÕp mçi em 1 khæ( 3 lît) - §äc chó gi¶i cuèi s¸ch - LuyÖn ®äc theo cÆp(nhãm bµn) - 2 em ®äc diÔn c¶m c¶ bµi - HS theo dâi - Më s¸ch ®äc thÇm - C©u th¬ cho biÕt mÑ b¹n nhá èm - C« b¸c ®Õn th¨m cho trøng, cam...anh y sÜ mang thuèc vµo - Xãt th¬ng mÑ:N¾ng ma...nÕp nh¨n - Mong mÑ khoÎ: Con mong mÑ ..dÇn - Lµm mäi viÖc ®Ó mÑ vui: ... - ThÊy mÑ lµ ngêi cã ý nghÜa to lín... - 3 em ®äc nèi tiÕp mçi em 2 khæ th¬ - Häc sinh nhËn xÐt - Häc sinh theo dâi - 1->2em ®äc + nhËn xÐt - Häc sinh ®äc thuéc theo d·y bµn, c¸ nh©n - Häc sinh xung phong ®äc bµi( tõng khæ th¬, c¶ bµi) D- Ho¹t ®éng nèi tiÕp 1- Cñng cè: - Nªu ý nghÜa cña bµi th¬ - NhËn xÐt giê häc 2- DÆn dß: - VÒ nhµ ®äc thuéc bµi th¬ vµ chuÈn bÞ bµi sau LuyÖn tõ vµ c©u CÊu t¹o cña tiÕng A- Môc ®Ých – yªu cÇu : 1- N¾m ®îc cÊu t¹o c¬ b¶n(gåm ba bé phËn) cña ®on vÞ tiÕng trong tiÕng ViÖt 2- BiÕt nhËn diÖn c¸c bé phËn cña tiÕng, tõ ®ã cã KN vÒ bé phËn vÇn B- §å dïng d¹y häc: - B¶ng phô vÏ s¬ ®å cÊu t¹o cña tiÕng - Bé ch÷ c¸i ghÐp tiÕng D- C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc: NguyÔn Ngäc Anh Ho¹t ®éng cña thÇy I- Tæ chøc II- KiÓm tra III- D¹y bµi míi 1- Giíi thiÖu bµi: SGV-37 2- PhÇn nhËn xÐt: YC 1:§Õm sè tiÕng trong c©u tôc ng÷ YC 2: §¸nh vÇn tiÕng : “bÇu” vµ ghi - GV ghi kq cña häc sinh lªn b¶ng YC 3: Ph©n tÝch cÊu t¹o tiÕng: “ bÇu” YC 4: Ph©n tÝch c¸c tiÕng cßn l¹i - Tæ chøc cho HS lµm c¸ nh©n - NhËn xÐt + TiÕng do nh÷ng b/phËn nµo t/ thµnh? + T×m tiÕng cã ®ñ bé phËn ? + T×m tiÕng kh«ng cã ®ñ bé phËn? 3- PhÇn ghi nhí: Gv treo b¶ng phô vµ HDÉn 4- PhÇn luyÖn tËp: Bµi 1: HS lµm bµi vµoVBT Bµi 2: HDÉn ®Ó HS lµm vë BTËp - GV nhËn xÐt http://hoabinhvt.kiss.vn Ho¹t ®éng cña trß - H¸t - §å dïng d¹y häc - Häc sinh ®äc vµ thùc hiÖn ycÇu SGK - TÊt c¶ võa ®Õm võa vç nhÑ tay xuèng bµn -> kÕt qu¶ lµ cã 6 tiÕng - §Õm thµnh tiÕng dßng cßn l¹i: 8 tiÕng - TÊt c¶ ®¸nh vÇnvµ ghi kq vµo b¶ng con: bê- ©u- b©u- huyÒn- bÇu - NhiÒu häc sinh nh¾c l¹i - Mçi em ph©n tÝch mét tiÕng - NhËn xÐt vµ bæ sung - HS tù ph©n tÝch vµ tr¶ lêi c©u hái - HS kÎ vë vµ lµm bµi+HS lªn ch÷a bµi - ¢m ®Çu, vÇn, thanh t¹o thµnh - BÇu, bÝ, cïng, tuy... - Cã mét tiÕng: ¬i - HS ®äc ghi nhí SGK - Vµi HS nªu tõng bé phËn cÊu t¹o cña tiÕng - HS lµm bµi vµo vë - 3 em lªn b¶ng ch÷a bµi - HS lµm vë bµi tËp - Mét em nªu lêi gi¶i vµ c¸ch hiÓu D- Ho¹t ®éng nèi tiÕp: 1- Cñng cè: - HÖ thèng kiÕn thøc - NhËn xÐt giê häc 2- DÆn dß: - VÒ nhµ «n l¹i bµi, häc thuéc ghi nhí,häc thuéc c©u ®è ChÝnh t¶ ( nghe viÕt) DÕ mÌn bªnh vùc kÎ yÕu A- Môc ®Ých – yªu cÇu 1- Nghe viÕt ®óng chÝnh t¶, tr×nh bµy ®óng mét ®o¹n trong bµi tËp ®äc : DÕ MÌn bªnh vùc kÎ yÕu 2- Lµm ®óng c¸c bµi tËp ph©n biÖt l / n hoÆc an / ang B- §å dïng d¹y häc: B¶ng phô ghi néi dung bµi tËp 2 C- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß I- Tæ chøc - H¸t II- KiÓm tra: GV nh¾c nhë mét sè ®iÓm cÇn lu ý vÒ yªu cÇu cña giê chÝnh t¶ - Häc sinh lÊng nghe III- D¹y bµi míi: 1) Giíi thiÖu bµi: Nªu M§- YC giê häc 2) HdÉn HS nghe viÕt: - HS më s¸ch gi¸o khoa vµ theo dâi - GV ®äc bµi viÕt - C¶ líp ®äc thÇm l¹i bµi viÕt - GV ®äc c¸c ch÷ khã - HS theo dâi ®Ó ghi nhí - DÆn dß c¸ch tr×nh bµy bµi viÕt NguyÔn Ngäc Anh - GV ®äc bµi cho HS viÕt vµo vë - §äc l¹i toµn bµi cho HS so¸t lçi - GV chÊm ch÷a 10 bµi - NhËn xÐt chung vÒ bµi viÕt 3) HDÉn lµm bµi tËp: Bµi 2: ( chän 2a) - GV treo b¶ng phô vµ HDÉn - GV nhËn xÐt vµ ch÷a Bµi 3: ( chän 3a, b ) - GV híng dÉn c¸ch lµm GV nhËn xÐt vµ ch÷a http://hoabinhvt.kiss.vn - GÊp SGK vµ chuÈn bÞ viÕt bµi - Häc sinh thùc hiÖn ghi tªn bµi - HS viÕt bµi vµo vë - HS so¸t l¹i bµi - Tõng cÆp ®æi vë so¸t lçi cho b¹n - HS ®äc yªu cÇu bµi tËp - Mét em lªn lµm mÉu:...thø1 - HS lÇn lît lªn lµm c¸c néi dung cßn l¹i - 2 em ®äc l¹i bµi ®iÒn ®ñ - Líp tù ch÷a bµi vµo vë - Häc sinh ®äc yªu cÇu bµi tËp - Ghi lêi gi¶i vµo b¶ng con - Gi¬ b¶ng ®Ó kiÓm tra kqu¶ - Mét sè em ®äc l¹i c©u ®è vµ lêi gi¶i - Líp lµm bµi vµo vë bµi tËp D- Ho¹t ®éng nèi tiÕp: 1- Cñng cè: - HÖ thèng kiÕn thøc cña bµi - NhËn xÐt giê häc 2- DÆn dß: - Ch÷a l¹i c¸c lçi sai vµ häc thuéc c©u ®è ë bµi 3 TËp lµm v¨n ThÕ nµo lµ kÓ chuyÖn A- Môc ®Ých yªu cÇu: - HiÓu ®Æc ®iÓm c¬ b¶n cña v¨n kÓ chuyÖn. Ph©n biÖt v¨n kÓ chuyÖn víi c¸c lo¹i v¨n kh¸c - Bíc ®Çu biÕt x©y dùng mét bµi v¨n kÓ chuyÖn B- §å dïng d¹y häc: - B¨ng giÊy chÐp néi dung bµi 1 - B¶ng phô ghi tãm t¾t chuyÖn: Sù tÝch hå Ba BÓ C- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß I- Tæ chøc: - H¸t II- KiÓm tra: GV nªu yªu cÇu vµ c¸ch - Häc sinh nghe häc tiÕt tËp lµm v¨n III- D¹y bµi míi: 1) Giíi thiÖu bµi: SGV 46 - Häc sinh nghe 2) PhÇn nhËn xÐt: - Më s¸ch trang 10 Bµi tËp 1: - 1 em ®äc néi dung bµi tËp - D¸n b¨ng giÊy ghi néi dung bµi 1 - 1 em kÓ chuyÖn : Sù tÝch Hå Ba BÓ - GV chia líp ra lam 3 nhãm - Mçi nhãm thùc hiÖn 1 y/ cÇu cña bµi - Tæ chøc ho¹t ®éng c¶ líp - Ghi néi dung vµo phiÕu. - Gi¸o viªn nhËn xÐt - Tõng nhãm lªn tr×nh bµy kq th¶o/ l - C¸c nhãm bæ xung Bµi tËp 2: - 1- 2 em ®äc bµi : Hå Ba BÓ + Bµi v¨n cã nh÷ng nh©n vËt nµo ? - Líp ®äc thÇm + Tr¶ lêi c©u hái + Bµi v¨n cã kÓ nh÷ng sù viÖc x¶y ra - Kh«ng cã nh©n vËt. víi nh©n vËt kh«ng ? - Kh«ng + VËy bµi v¨n cã ph¶i lµ v¨n kÓ chuyÖn - Kh«ng v× kh«ng cã nh/ vËt.Kh«ng kÓ kh«ng ? V× sao ? nh÷ng sù viÖc liªn quan ®Õn nh©n vËt. Bµi tËp 3: - 1- 2 em ®äc yªu cÇu. NguyÔn Ngäc Anh D¸n b¨ng giÊy “ghi nhí” ( trang 11 ) 3) PhÇn ghi nhí +Nªu tªn 1 sè bµi v¨n kÓ /c mµ em biÕt. 4) PhÇn luyÖn tËp Bµi tËp 1 - GV ghi yªu cÇu lªn b¶ng - Tæ chøc cho häc sinh tËp kÓ - GV nhËn xÐt Bµi tËp 2 GV nhËn xÐt, khen nh÷ng em lµm tèt http://hoabinhvt.kiss.vn - HS tr¶ lêi vµ nhËn xÐt - 1 em ®äc - HS tr¶ lêi: Chim s¬n ca vµ b«ng cóc tr¾ng. ¤ng M¹nh th¾ng thÇn Giã.N/mÑ - 1 em ®äc yªu cÇu bµi tËp - C¶ líp ®äc thÇm, lµm bµi vµo nh¸p - NhiÒu em tËp kÓ theo cÆp. - Thi kÓ tríc líp - 1 em ®äc yªu cÇu bµi 2 - 1- 2 em nªu tríc líp D- Ho¹t ®éng nèi tiÕp: Cñng cè dÆn dß: - NhËn xÐt giê häc - VÒ nhµ häc thuéc ghi nhí LuyÖn tõ vµ c©u LuyÖn tËp vÒ cÊu t¹o cña tiÕng A- Môc ®Ých, yªu cÇu 1. Ph©n tÝch cÊu t¹o cña tiÕng trong mét sè c©u nh»m cñng cè thªm kiÕn thøc ®· häc trong tiÕt tríc. 2. HiÓu thÕ nµo lµ 2 tiÕng b¾t vÇn nhau trong th¬. B- §å dïng d¹y- häc - B¶ng phô vÏ s½n s¬ ®å cÊu t¹o cña tiÕng - Bé xÕp ch÷ C- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß I- Tæ chøc - H¸t II- KiÓm tra: Hai HS lªn lµm bµi trªn - 2 HS lªn b¶ng ph©n tÝch 3 bé phËn cña b¶ng vµ GV nhËn xÐt tiÕng ë c©u: L¸ lµnh ®ïm l¸ r¸ch III- D¹y bµi míi: 1) Giíi thiÖu bµi: SGV – 49 2) Híng dÉn häc sinh lµm bµi tËp - HS më SGK( 12) Bµi tËp 1: - 1 em ®oc néi dung bµi 1 vµ mÉu - Híng dÉn HS lµm viÖc theo cÆp - Häc sinh lµm viÖc theo cÆp( nhãm - GV nhËn xÐt tõng cÆp bµn) - §¹i diÖn c¸c nhãm b¸o c¸o Bµi tËp 2: - NhËn xÐt vµ bæ sung - Híng dÉn HS t×m 2 tiÕng b¾t vÇn nhau - HS ®äc yªu cÇu bµi tËp - HS nèi tiÕp nªu kÕt qu¶ Bµi tËp 3: - NhËn xÐt - Híng dÉn ®Ó HS lµm bµi vµo vë - §äc yªu cÇu cña bµi tËp - GV nhËn xÐt vµ chèt lêi gi¶i - 2 em lªn b¶ng lµm + líp lµm vµo vë Bµi 4: - Líp nhËn xÐt vµ ®æi vë ®Ó kiÓm tra - GV nhËn xÐt vµ kÕt luËn - HS ®äc yªu cÇu bµi tËp Bµi 5: - Häc sinh tr¶ lêi - Híng dÉn ®Ó HS thi gi¶i ®óng gi¶i nhanh - Vµi HS ®äc yªu cÇu bµi tËp GV nhËn xÐt vµ kÕt luËn - HS thi g¶i ®óng, nhanh vµ ghi lêi gi¶i ra giÊy - HS lªn b¶ng ph©n tÝch NhËn xÐt vµ bæ sung NguyÔn Ngäc Anh http://hoabinhvt.kiss.vn D- Ho¹t ®éng nèi tiÕp: 1- Cñng cè: - TiÕng cã cÊu t¹o nh thÕ nµo? - NhËn xÐt giê häc 2- DÆn dß: - VÒ nhµ häc bµi vµ xem tríc bµi sau TËp lµm v¨n Nh©n vËt trong chuyÖn A- Môc ®Ých yªu cÇu 1- Häc sinh biÕt: V¨n kÓ chuyÖn ph¶i cã nh©n vËt. Nh©n vËt trong chuyÖn lµ ngêi, con vËt, ®å vËt, c©y cèi... ®îc nh©n hãa 2- TÝnh c¸ch cña nh/ vËt ®îc béc lé qua h/®éng, lêi nãi suy nghÜ cña nh©n vËt 3- Bíc ®Çu biÕt x©y dùng nh©n vËt trong bµi kÓ chuyÖn B- §å dïng d¹y häc - KÎ b¶ng ph©n lo¹i theo yªu cÇu bµi tËp 1 C- C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß I- æn ®Þnh: - H¸t II- KiÓm tra bµi cò: - 1 em nªu c©u tr¶ lêi - ThÕ nµo lµ bµi v¨n kÓ chuyÖn ? - Líp nhËn xÐt III- D¹y bµi míi 1) Giíi thiÖu bµi: Nªu m/ ®Ých- YcÇu - Nghe giíi thiÖu, më SGK trang 13 2) PhÇn nhËn xÐt: Bµi tËp 1: - 1 em ®äc yªu cÇu cña bµi - GV treo b¶ng phô - 1 em nªu nh÷ng chuyÖn em míi häc - Híng dÉn ®iÒn néi dung vµo cét - Häc sinh lµm bµi c¸ nh©n - GV nhËn xÐt - 2 em lªn ®iÒn b¶ng phô Bµi tËp 2: - HDÉn HS nhËn xÐt t/ c¸ch nh/ vËt - 1 em ®äc yªu cÇu cña bµi - GV nhËn xÐt - Trao ®æi theo cÆp - §¹i diÖn nªu ý kiÕn tríc líp 3) PhÇn ghi nhí: 4 em lÇn lît ®äc ghi nhí - Líp ®äc thÇm 4) PhÇn luyÖn tËp: Bµi tËp 1: - HDÉn HS ®äc chuyÖn, quan s¸t tranh - 1 em ®äc yªu cÇu vµ néi dung BTËp vµ tr¶ lêi - C¶ líp ®äc thÇm chuyÖn - GV chèt lêi gi¶i SGV ( 52 ) - Trao ®æi nhãm vµ tr¶ lêi c©u hái - NhËn xÐt vµ bæ sung Bµi tËp 2 - GV híng dÉn chän a ( b ) - 1 em ®äc néi dung bµi 2 - HS lµm bµi c¸ nh©n theo 1 néi dung a - GV nhËn xÐt, bæ xung. hoÆc b - 1 em kÓ mÉu theo ý a - GV khen ngîi häc sinh kÓ hay - 1 em kÓ mÉu theo ý b - LÇn lît nhiÒu em kÓ D- Ho¹t ®éng nèi tiÕp: 1- Cñng cè: - Víi bµi tËp 3 nÕu lµ em , em sÏ chän theo hµnh ®éng nµo? - NhËn xÐt giê häc 2- DÆn dß: - ¤n lai néi dung bµi häc vµ tËp viÕt ®o¹n v¨n cho hay TiÕng viÖt (+) NguyÔn Ngäc Anh http://hoabinhvt.kiss.vn LuyÖn cÊu t¹o cña tiÕng I- Môc ®Ých, yªu cÇu - LuyÖn cñng cè kiÕn thøc ®· häc vÒ cÊu t¹o cña tiÕng. - RÌn kÜ n¨ng vËn dông c¸c tiÕng b¾t vÇn trong th¬. II- §å dïng d¹y – häc - B¶ng phô kÎ néi dung bµi tËp 1 - Vë bµi tËp tiÕng viÖt. III- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng cña thÇy A- ¤n ®Þnh B- KiÓm tra bµi cò C- D¹y bµi míi 1.Giíi thiÖu bµi: NªuM§-YC 2.Híng dÉn h/s lµm bµi tËp a) Cñng cè vÒ cÊu t¹o cña tiÕng - Treo b¶ng phô - GV nhËn xÐt vµ kÕt luËn b)VËn dông t×m tiÕng b¾t vÇn - Yªu cÇu h/s ®äc 1 khæ th¬ - GV nhËn xÐt Ho¹t ®éng cña trß - H¸t - Hai em lµm l¹i bµi 1(tiÕt 1) - NhËn xÐt vµ ch÷a - Nghe giíi thiÖu - 1em ®äc yªu cÇu - LÇn lît nhiÒu em ghi cÊu t¹o cña tiÕng vµo b¶ng phô. - HS nhËn xÐt - Gäi HS ®äc ghi nhí - Vµi em ®äc - Líp nhËn xÐt.vµ bæ sung - T×m tiÕng b¾t vÇn. D- Ho¹t ®éng nèi tiÕp: 1- Cñng cè: - HÖ thèng vµ kh¾c s©u kiÕn thøc - NhËn xÐt giê häc 2- DÆn dß: - ¤n l¹i c¸c kiÕn thøc ®· häc vµ chuÈn bÞ bµi sau TUÇN 2 Thø hai ngµy 11 th¸ng 9 n¨m 2006 TËp ®äc DÕ MÌn bªnh vùc kÎ yÕu (tiÕp theo) I- Môc ®Ých, yªu cÇu 1.§äc lu lo¸t toµn bµi, ng¾t nghØ h¬i ®óng, thÓ hiÖn nh÷ ®iÖu phï hîpvíi c¶nh tîng, lêi nãi, suy nghÜ cña nh©n vËt. 2. HiÓu bµi: Ca ngîi DÕ MÌn cã tÊm lßng nghÜa hiÖp, ghÐt ¸p bøc, bÊt c«ng. II- §å dïng d¹y- häc: - Tranh minh ho¹ néi dung SGK. - B¶ng phô chÐp ®o¹n luyÖn ®äc diÔn c¶m. NguyÔn Ngäc Anh III- C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc Ho¹t ®éng cña thÇy A- ¤n ®Þnh B- KiÓm tra bµi cò - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm C- D¹y bµi míi 1.Giíi thiÖu bµi: SGV(53) 2. HdÉn luyÖn ®äc vµ t×m hiÓu bµi a)LuyÖn ®äc: - §äc nèi tiÕp ®o¹n( 3 ®o¹n ) - §äc theo cÆp - §äc c¶ bµi - GV ®äc diÔn c¶m c¶ bµi b)T×m hiÓu bµi - Gäi h/s ®äc theo ®o¹n + TrËn ®Þa mai phôc cña bän nhÖn ®¸ng sî nh thÕ nµo? + DÕ MÌn lµm g× ®Ó nhÖn sî? + DÕ MÌn nãi g× víi bän nhÖn? + Sau ®ã bän nhÖn ®· hµnh ®éng nh thÕ nµo? - GV treo b¶ng phô ghi néi dung c¸c danh hiÖu SGV(55) - GV nhËn xÐt, chèt danh hiÖu phï hîp nhÊt: HiÖp sÜ. c)Híng dÉn ®äc diÔn c¶m - GV ®äc mÉu ®o¹n 2 - GV khen nh÷ng h/s ®äc hay http://hoabinhvt.kiss.vn Ho¹t ®éng cña trß - H¸t - 1 em ®äc thuéc bµi: MÑ èm - 1 em ®äc: DÕ MÌn bªnh vùc kÎ yÕu(1) - Nghe giíi thiÖu- më s¸ch. - HS nèi tiÕp ®äc tõng ®o¹n(3 lît) - HS luyÖn ®äc theo cÆp - 2 em ®äc c¶ bµi + Líp ®äc thÇm . - 1 em ®äc ®o¹n 1 - 2 em tr¶ lêi + Líp nhËn xÐt - 1 em ®äc ®o¹n 2 - 2 em tr¶ lêi + líp nhËn xÐt - 2 em ®äc ®o¹n 3 - 1 em nªu c©u tr¶ lêi - 2 em tr¶ lêi - Líp nhËn xÐt. - Líp ®äc thÇm c©u hái 4 vµ tr¶ lêi - Líp tù t×m danh hiÖu thÝch hîp vµ nªu tríc líp. - HS nèi tiÕp nhau ®äc ®o¹n - NhiÒu em thi ®äc diÔn c¶m ®o¹n 2. - Líp b×nh chän b¹n ®äc hay D- Ho¹t ®éng nèi tiÕp: - GV nhËn xÐt tiÕt häc - DÆn häc sinh xem tríc bµi “TruyÖn cæ…” LuyÖn tõ – c©u Më réng vèn tõ : Nh©n hËu- §oµn kÕt A- Môc ®Ých yªu cÇu 1.Më réng vµ hÖ thèng ho¸ vèn tõ ng÷ theo chñ ®iÓm”Th¬ng ngêi nh thÓ th¬ng th©n”.N¾m ®îc c¸ch dïng c¸c tõ ®ã. 2. Häc nghÜa 1 sè tõ vµ ®¬n vÞ cÊu t¹o tõ H¸n- ViÖt. BiÕt c¸ch dïng c¸c tõ ®ã. B- §å dïng d¹y- häc - B¶ng phô kÎ s½n néi dung bµi 1 - Häc sinh chuÈn bÞ giÊy lµm phiÕu bµi tËp. C- C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc Ho¹t ®éng cña thÇy I- ¤n ®Þnh: II- KiÓm tra bµi cò : GV nhËn xÐt III- D¹y bµi míi: 1) Híng dÉn h/s lµm bµi tËp Bµi tËp 1: - GV treo b¶ng phô - GV nhËn xÐt, chèt ®¸p ¸n Ho¹t ®éng cña trß - H¸t - 2 em lªn b¶ng líp viÕt b¶ng con tiÕng chØ ngêi trong gia ®×nh mµ phÇn vÇn cã: a) 1 ©m(c«, bè, mÑ…) b) 2 ©m(b¸c, cËu…) - HS më s¸ch. - 1em ®äc yªu cÇu - Tõng cÆp trao ®æi, lµm nh¸p - §¹i diÖn ch÷a bµi NguyÔn Ngäc Anh Bµi tËp 2: - HdÉn häc sinh lµm bµi tËp - GV nhËn xÐt - Chèt lêi gi¶i ®óng, ghi b¶ng. Bµi tËp 3 - GV gióp h/s x¸c ®Þnh râ yªu cÇu cña bµi. - GV nhËn xÐt, ghi nhanh 1 sè c©u hay lªn b¶ng. Bµi tËp 4 - GV ®äc yªu cÇu, ®äc 3 c©u tôc ng÷ trong SGK. - GV nhËn xÐt, chèt ý ®óng. http://hoabinhvt.kiss.vn - Líp ch÷a bµi ®óng vµo vë. - HS ®äc yªu cÇu bµi tËp - Trao ®æi th¶o luËn cÆp - Ghi néi dung vµo phiÕu - §¹i diÖn ghi kÕt qu¶. - HS ®äc yªu cÇu bµi tËp - HS lµm bµi c¸ nh©n vµo vë nh¸p - LÇn lît nhiÒu em ®äc. Líp nhËn xÐt - C¶ líp ghi bµi ®óng vµo vë 1- 2 em ®äc yªu cÇu - Chia líp thµnh nhãm 3 h/s, th¶o luËn nhãm, ghi kÕt qu¶ vµo phiÕu. - §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶.Líp lµm bµi ®óng vµo vë . D- Ho¹t ®éng nèi tiÕp: 1- Cñng cè: - Gäi häc sinh ®äc c©u tôc ng÷ trong bµi - NhËn xÐt giê häc 2- DÆn dß: - Häc thuéc c¸c c©u tôc ng÷ vµ chuÈn bÞ bµi sau KÓ chuyÖn KÓ chuyÖn ®· nghe, ®· häc A- Môc ®Ých, yªu cÇu 1.KÓ l¹i b»ng ng«n ng÷ cña m×nh chuyÖn: Nµng tiªn èc. 2.HiÓu ý nghÜa c©u chuyÖn: Con ngêi cÇn yªu th¬ng gióp ®ì lÉn nhau. B- §å dïng d¹y- häc: - Tranh minh ho¹ chuyÖn trong SGK - B¶ng phô ghi c©u hái. C- C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc: Ho¹t ®éng cña thÇy I- ¤n ®Þnh II- KiÓm tra bµi cò - GV nhËn xÐt. III- D¹y bµi míi 1) Giíi thiÖu bµi: SGV(61) 2) T×m hiÓu c©u chuyÖn - GV ®äc diÔn c¶m bµi th¬ + Bµ l·o sinh sèng b»ng nghÒ g×? + ThÊy ¤c ®Ñp bµ lµm g×? + Trong nhµ bµ x¶y ra chuyÖn g×? + Bµ l·o ®· lµm g×? + C©u chuyÖn kÕt thóc ra sao? 3) Híng dÉn kÓ chuyÖn vµ trao ®æi ý nghÜa cña chuyÖn. + ThÕ nµo lµ kÓ b»ng lêi cña em? a)KÓ chuyÖn theo cÆp Ho¹t ®éng cña trß - H¸t - 2 em nèi tiÕp kÓ chuyÖn: Sù tÝch hå Ba BÓ sau ®ã nªu ý nghÜa cña chuyÖn. - Nghe giíi thiÖu- më s¸ch - HS nghe, quan s¸t tranh. - 3 em nèi tiÕp ®äc 3 ®o¹n - NghÒ mß cua b¾t èc - Th¶ vµo chum nu«i - Nhµ cöa s¹ch sÏ, lîn ®· ¨n no, c¬m nÊu s½n, vên s¹ch cá… - Bµ r×nh xem, khi thÊynµng tiªn, bµ ®Ëp bá vá èc. - Bµ l·o sèng h¹nh phóc bªn nµng tiªn,th¬ng yªu nhau nh mÑ con. - HS nªu yªu cÇu - Em ®ãng vai ngêi kÓ kh«ng ph¶i ®äc thuéc bµi th¬ - 2 h/s trong bµn tù kÓ cho nhau nghe NguyÔn Ngäc Anh b) Thi kÓ chuyÖn - GV nhËn xÐt http://hoabinhvt.kiss.vn theo gîi ý c©u hái - Trao ®æi - ghi ý nghÜa chuyÖn - HS nèi tiÕp nhau kÓ l¹i c©u chuyÖn vµ nªu ý nghÜa - Líp nhËn xÐt vµ bÇu b¹n kÓ hay nhÊt D- Ho¹t ®éng nèi tiÕp: 1- Cñng cè: - Nªu ý nghÜa c©u chuyÖn - NhËn xÐt giê häc 2- DÆn dß: - TËp kÓ l¹i c©u chuyÖn cho mäi ngêi nghe - ChuÈn bÞ bµi sau Thø n¨m ngµy 14 th¸ng 9 n¨m 2006 TËp ®äc TruyÖn cæ níc m×nh A- Môc ®Ých, yªu cÇu: 1. §äc lu lo¸t toµn bµi, ng¾t nghØ h¬i ®óng, phï hîp thÓ th¬ lôc b¸t. 2. HiÓu ý nghÜa bµi th¬: Ca ngîi kho tµng truyÖn cæ ViÖt Nam. 3. Häc thuéc lßng bµi th¬. B- §å dïng d¹y- häc: Tranh minh ho¹ bµi ®äc trong SGK B¶ng phô viÕt c©u, ®o¹n th¬ luyÖn ®äc. C- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß I- ¤n ®Þnh - H¸t II- KiÓm tra bµi cò - 3 em nèi tiÕp ®äc 3 ®o¹n bµi: “DÕ - GV: Em nhí nhÊt h×nh ¶nh nµo vÒ MÌn bªnh vùc kÎ yÕu(tt)”vµ TLCH DÕ MÌn - Líp nhËn xÐt III- D¹y bµi míi 1. Giíi thiÖu bµi: SGV(63) - Nghe giíi thiÖu, më s¸ch 2. LuyÖn ®äc vµ t×m hiÓu bµi - Quan s¸t tranh SGK. a)LuyÖn ®äc - §äc nèi tiÕp ®o¹n - HS nèi tiÕp ®äc bµi th¬ theo 5 ®o¹n, - GV uèn n¾n c¸ch ph¸t ©m, söa lçi ®äc 2 lît vµ luyÖn ph¸t ©m. - Gióp h/s hiÓu tõ míi - 1em ®äc chó gi¶i - LuyÖn ®äc cÆp - HS luyÖn ®äc theo cÆp - §äc c¶ bµi - 2em ®äc c¶ bµi. - GV ®äc diÔn c¶m c¶ bµi b)T×m hiÓu bµi Tæ chøc ®äc, tr¶ lêi c©u hái - HS thùc hiÖn + V× sao t¸c gi¶ yªu truyÖn cæ? - TruyÖn cæ níc m×nh rÊt nh©n hËu, ý nhÜa rÊt s©u xa... + Bµi th¬ gîi cho em nhí truyÖn cæ - 2-3 em nªu tªn truyÖn cæ nµo? - Líp nhËn xÐt + GV nªu ý nghÜa 2 truyÖn cæ ®ã ? - HS nªu + T×m thªm nh÷ng truyÖn cæ kh¸c cña - Vµi em nªu: Th¹ch Sanh, Sù tÝch hå VN cã néi dung nh vËy. BaBÓ, Nµng tiªn èc + Em hiÓu ý 2c©u th¬ cuèi thÕ nµo? - TruyÖn cæ lµ lêi r¨n d¹y cña cha «ng c)Híng dÉn ®äc diÔn c¶m- HTL ®èi víi ®êi sau: Sèng nh©n hËu, ... - GVchän híng dÉn ®äc diÔn c¶m - 3 em nèi tiÕp nhau ®äc bµi th¬ . ®o¹n 1vµ2. - LuyÖn ®äc diÔn c¶m theo cÆp - Treo b¶ng phô - Vµi em ®äc diÔn c¶m®o¹n 1-2. - GVnhËn xÐt - LuyÖn ®äc thuéc theo d·y, bµn. - Thi ®äc thuéc ®o¹n, c¶ bµi. D- Ho¹t ®éng nèi tiÕp: NguyÔn Ngäc Anh http://hoabinhvt.kiss.vn 1- Cñng cè: HÖ thèng bµi vµ nhËn xÐt giê häc 2- DÆn dß: VÒ nhµ häc thuéc bµi vµ chuÈn bÞ bµi sau TËp lµm v¨n KÓ l¹i hµnh ®éng cña nh©n vËt A- Môc ®Ých, yªu cÇu 1. Gióp h/s biÕt hµnh ®éng thÓ hiÖn tÝnh c¸ch nh©n vËt. 2. Bíc ®Çu biÕt vËn dông kiÕn thøc ®· häc ®Ó x©y dùng nh©n vËt trong mét bµi v¨n cô thÓ. B- §å dïng d¹y häc - B¶ng phô chÐp c©u hái cña phÇn nhËn xÐt. Ghi nhí. - 9 b¨ng giÊy chÐp 9 c©u v¨n ë phÇn luyÖn tËp. C- C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc Ho¹t ®éng cña thÇy I- ¤n ®Þnh: II- KiÓm tra bµi cò: GV nhËn xÐt C- D¹y bµi míi: 1. Giíi thiÖu bµi: nªu M§- YC 2. PhÇn nhËn xÐt a)Ho¹t ®éng 1: Ho¹t ®éng cña trß - H¸t - 1em tr¶ lêi thÕ nµo lµ kÓ chuyÖn? - 1em nãi vÒ nh©n vËt trong chuyÖn. - Nghe giíi thiÖu, më s¸ch. - HS ®äc truyÖn: Bµi v¨n bÞ ®iÓm kh«ng. - 2em ®äc l¹i toµn bµi. - Líp nghe, ®äc thÇm. - GV ®äc diÔn c¶m toµn bµi b)Ho¹t ®éng 2: - Treo b¶ng phô + HD tr¶ lêi + Nªu hµnh ®éng cña cËu bÐ? GV gióp ®ì nhãm chËm . - NhËn xÐt vµ ghi ý dóng + Hµnh ®éng cña cËu bÐ nãi ®iÒu g×? 3.PhÇn ghi nhí - GV dïng b¶ng phô kh¾c s©u ghi nhí. 4.PhÇn luyÖn tËp - G¾n tõng b¨ng giÊy lªn b¶ng - §iÒn tõ vµo c©u - Yªu cÇu s¾p xÕp l¹i (1,5,2,4,7,3,6.8.9) - HS trao ®æi cÆp theo bµn vµ nªu kq bµi - HS tr¶ lêi a- Giê lµm bµi: nép giÊy tr¾ng; b- Giê tr¶ bµi: im lÆng, m·i míi nãi; c- Lóc ra vÒ: khãc khi b¹n hái - Nãi lªn t×nh yªu víi cha vµ tÝnh c¸ch trung thùc cña cËu - §Þa diÖn c¸c nhãm gi¶i thÝch - 2 em nèi tiÕp ®äc ghi nhí - HS nghe, liªn hÖ . - 1em ®äc néi dung - HS lÇn lît ®iÒn tõ vµo tõng c©u. - Vµi em thùc hiÖn . - 1em kÓ chuyÖn theo thø tù ®· xÕp. IV-Ho¹t ®éng nèi tiÕp: 1- Cñng cè : - Gäi häc sinh ®äc phÇn ghi nhí - NhËn xÐt giê häc 2- DÆn dß: - VÒ nhµ häc thuéc phÇn ghi hí vµ chuÈn bÞ bµi sau LuyÖn tõ- c©u DÊu hai chÊm A- Môc ®Ých, yªu cÇu 1.NhËn biÕt t¸c dông cña dÊu hai chÊm trong c©u: B¸o hiÖu bé phËn ®øng sau nã lµ lêi nãi cña 1 nh©n vËt hoÆc lêi gi¶i thÝch cho 1 bé phËn ®øng tríc. 2.BiÕt dïng dÊu hai chÊm khi viÕt v¨n. NguyÔn Ngäc Anh B- §å dïng d¹y- häc: - B¶ng phô chÐp ghi nhí - Vë bµi tËp tiÕng viÖt C- C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc: Ho¹t ®éng cña thÇy I- ¤n ®Þnh: II- KiÓm tra bµi cò: - GV nhËn xÐt 1.Giíi thiÖu bµi: Môc ®Ých- yªu cÇu 2.PhÇn nhËn xÐt - GV chèt ý ®óng: SGV(69) 3.PhÇn ghi nhí - Treo b¶ng phô 4. PhÇn luyÖn tËp Bµi tËp 1: - GV híng dÉn cho HS tr¶ lêi - GV nhËn xÐt Bµi tËp 2: - GVHDÉn ®Ó HS lµm bµi - GV nhËn xÐt http://hoabinhvt.kiss.vn Ho¹t ®éng cña trß - H¸t - 1 em lµm bµi 1 - 1 em lµm bµi 4( tiÕt tríc) - Nghe giíi thiÖu, më s¸ch - 3 nèi tiÕp ®äc bµi 1, h/s ®äc tõng c©u v¨n, th¬ nhËn xÐt t¸c dông cña dÊu hai chÊm trong c¸c c©u ®ã - HS ®äc ghi nhí SGK. - HS ®äc thuéc ghi nhí - 2 em lªn b¶ng ®äc thuéc lßng. - HS nèi tiÕp ®äc néi dung bµi 1 - HS lµm viÖc c¸ nh©n, ghi lêi gi¶i. + DÊu hai chÊm 1: B¸o hiÖu bé phËn ®øng sau lµ lêi nãi cña nh©n vËt + DÊu thø 2:...lµ c©u hái cña c« gi¸o + DÊu c©u b:...lµ nh÷ng c¶nh g× - NhiÒu em lÇn lît ®äc bµi lµm - 1 em ®äc yªu cÇu, líp ®äc thÇm. - HS thùc hµnh viÕt ®o¹n v¨n vµo vë (dïng dÊu hai chÊm) - NhiÒu em ®äc ®o¹n v¨n - Líp nhËn xÐt vµ bæ sung IV- Ho¹t ®éng nèi tiÕp: 1- Cñng cè: - HÖ thèng bµi häc vµ hái: DÊu hai chÊm cã t¸c dông g×? - NhËn xÐt giê 2- DÆn dß: - VÒ nhµ t×m trong c¸c bµi tËp ®äc 3 trêng hîp dïng dÊu hai chÊm TËp lµm v¨n T¶ ngo¹i h×nh cña nh©n vËt trong bµi v¨n kÓ chuyÖn A- Môc ®Ých, yªu cÇu: 1. Häc sinh hiÓu: Trong bµi v¨n kÓ chuyÖn, viÖc t¶ ngo¹i h×nh nh©n vËt thÓ hiÖn tÝnh c¸ch nh©n vËt. 2. BiÕt dùa vµo ngo¹i h×nh ®Ó x¸c ®Þnh tÝnh c¸ch nh©n vËt vµ ý nghÜa truyÖn. Bíc ®Çu biÕt lùa chän chi tiÕt tiªu biÓu ®Î t¶ ngo¹i h×nh nh©n vËt. B- §å dïng d¹y- häc: - B¶ng líp chÐp yªu cÇu bµi 1( nhËn xÐt) - B¶ng phô chÐp ®o¹n v¨n cña Vò Cao C- C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc: Ho¹t ®éng cña thÇy I- ¤n ®Þnh II- KiÓm tra bµi cò Ho¹t ®éng cña trß - H¸t - 2 em lÇn lît nh¾c l¹i ghi nhí trong bµi NguyÔn Ngäc Anh III- D¹y bµi míi 1.Giíi thiÖu bµi: Nªu M§- YC 2.PhÇn nhËn xÐt - GV më b¶ng líp - GV nhËn xÐt, chèt lêi gi¶i ®óng 3.PhÇn ghi nhí - GV nªu thªm 1- 2 vÝ dô 4.PhÇn luyÖn tËp Bµi tËp 1 - GV treo b¶ng phô - GV chèt lêi gi¶i ®óng. Bµi tËp 2 - GV gîi ý cã thÓ kÓ theo ®o¹n - GV nhËn xÐt http://hoabinhvt.kiss.vn häc tríc. - HS nghe, më s¸ch - 3 em nèi tiÕp ®äc bµi 1, 2, 3 - HS ®äc thÇm ®/ v¨n, l/ bµi c¸ nh©n + ChÞ NTrß cã ®/ ®iÓm: Søc vãc gÇy, yÕu... C¸nh máng...; Trang phôc ... + ThÓ hiÖn T/ c¸ch yÕu, téi nghiÖp... - 1 em lµm bµi trªn b¶ng líp. - Líp nhËn xÐt bæ xung, 1 em ®äc. - 4 em ®äc ghi nhí SGK, líp ®äc thÇm HS nghe - HS ®äc néi dung bµi 1 + líp ®äc thÇm ®o¹n v¨n, dïng bót ch× g¹ch díi chi tiÕt miªu t¶ h×nh d¸ng chó bÐ. - 1 em lµm b¶ng phô - Líp nhËn xÐt bæ xung - 1 em ®äc yªu cÇu - Tõng cÆp trao ®æi, thùc hiÖn yªu cÇu - 2- 3 em thi kÓ theo yªu cÇu - Líp nhËn xÐt IV- Ho¹t ®éng nèi tiÕp: 1- Cñng cè: - Muèn t¶ ngo¹i h×nh cña nh©n vËt, cÇn chó ý t¶ g×? - NhËn xÐt giê häc 2- DÆn dß: - ¤n l¹i bµi vµ häc thuéc ghi nhí, chuÈn bÞ bµi sau ChÝnh t¶( nghe- viÕt) Mêi n¨m câng b¹n ®i häc A- Môc ®Ých, yªu cÇu: 1.Nghe viÕt chÝnh x¸c, tr×nh bµy ®óng ®o¹n v¨n: Mêi n¨m câng b¹n ®i häc. 2.LuyÖn ph©n biÖt, viÕt ®óng tiÕng cã ©m, vÇn dÔ lÉn: s / x ; ¨ng / ¨n. B- §å dïng d¹y- häc: - PhiÕu bµi tËp nh néi dung bµi 2. - Vë bµi tËp C- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng cña thÇy I- ¤n ®Þnh II- KiÓm tra bµi cò - GV nhËn xÐt B. D¹y bµi míi 1) Giíi thiÖu bµi: M§- YC 2) Híng dÉn nghe- viÕt - GV ®äc bµi chÝnh t¶ - Nªu c¸ch viÕt tªn riªng, ch÷ sè? - GV ®äc chÝnh t¶ - GV ®äc so¸t lçi - GV chÊm, ch÷a 10 bµi - NhËn xÐt bµi viÕt cña HS Ho¹t ®éng cña trß - H¸t - 2 em viÕt b¶ng líp, líp viÕt nh¸p: - 2 tiÕng cã ©m ®Çu l/ n - 2 tiÕng cã vÇn an/ ang. - Nghe giíi thiÖu, më s¸ch. - HS theo dâi s¸ch - C¶ líp ®äc thÇm, t×m c¸c ch÷ viÕt hoa, ch÷ khã viÕt. - 1- 2 em nªu - HS viÕt bµi vµo vë - §æi vë- so¸t lçi - Nghe nhËn xÐt, ch÷a lçi NguyÔn Ngäc Anh 3) Híng dÉn h/s lµm bµi tËp: Bµi tËp 2: - GV ph¸t phiÕu bµi tËp - V× sao chuyÖn g©y cêi? Bµi tËp 3: (chän 3a) - Chèt lêi gi¶i a: “s¸o, sao” http://hoabinhvt.kiss.vn - 1 em ®äc yªu cÇu - C¶ líp ®äc thÇm chuyÖn vui. - HS lµm bµi c¸ nh©n: ®iÒn tõ ®óng vµo chç trèng. - LÇn lît nhiÒu em ®äc - Häc sinh tr¶ lêi - Líp nhËn xÐt - 2 em ®äc c©u ®è - Líp lµm bµi c¸ nh©n - LÇn lît ®äc lêi gi¶i IV- Ho¹t ®éng nèi tiÕp: 1- Cñng cè: - NhËn xÐt bµi häc 2- DÆn dß: - T×m 10 tõ ng÷ chØ sù vËt b¾t ®Çu b»ng s/ x - §äc l¹i truyÖn vui chç ngåi, HTL c¶ hai c©u ®è TiÕng viÖt ( t¨ng) LuyÖn: Më réng vèn tõ: Nh©n hËu- §oµn kÕt. DÊu hai chÊm A- Môc ®Ých, yªu cÇu: 1.LuyÖn më réng vèn tõ theo chñ ®iÓm th¬ng ngêi nh thÓ th¬ng th©n, c¸ch dïng tõ ng÷ ®ã. 2.LuyÖn dïng dÊu hai chÊm khi viÕt v¨n. B- §å dïng d¹y- häc: - B¶ng phô - Vë bµi tËp TiÕng ViÖt C- C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc: Ho¹t ®éng cña thÇy I- ¤n ®Þnh: II- KiÓm tra bµi cò: III- D¹y bµi míi 1.Giíi thiÖu bµi: M§- YC 2. Híng dÉn luyÖn a) LuyÖn më réng vèn tõ: “ Nh©n hËu- §oµn kÕt” - GV treo b¶ng phô - NhËn xÐt vµ chèt lêi gi¶i ®óng b)LuyÖn dÊu hai chÊm - GV ch÷a bµi tËp 1 - GV nhËn xÐt - GV nhËn xÐt vµ söa Ho¹t ®éng cña trß - H¸t - 1 em ®äc ghi nhí tiÕt 1 - 1 em ®äc ghi nhí tiÕt 2 - Líp nªu nhËn xÐt - Nghe giíi thiÖu - HS më vë bµi tËp - Tù lµm c¸c bµi tËp 1- 2. - LÇn lît lµm miÖng nèi tiÕp c¸c bµi tËp ®· lµm. - 1 em ch÷a bµi lªn b¶ng. - Líp nhËn xÐt vµ bæ sung - 1 em nªu t¸c dông cña dÊu hai chÊm - Líp më vë bµi tËp, lµm bµi c¸ nh©n bµi 1- 2. - HS lªn b¶ng ch÷a bµi - 4- 5 em ®äc ®o¹n v¨n tù viÕt theo yªu cÇu bµi - HS nhËn xÐt vµ bæ sung NguyÔn Ngäc Anh http://hoabinhvt.kiss.vn IV- Ho¹t ®éng nèi tiÕp: 1- Cñng cè: 2- DÆn dß: - HÖ thèng kiÕn thøc bµi - NhËn xÐt giê häc - VÒ nhµ «n l¹i bµi TuÇn 3 Thø hai ngµy 18 th¸ng 9 n¨m 2006 TËp ®äc Th th¨m b¹n I- Môc ®Ých, yªu cÇu 1. BiÕt ®äc l¸ th lu lo¸t, giäng ®äc thÓ hiÖn sù th«ng c¶m víi ngêi b¹n bÊt h¹nh. 2. HiÓu t×nh c¶m ngêi viÕt th: th¬ng b¹n. 3. N¾m t¸c dông cña phÇn më ®Çu, kÕt thóc bøc th. II- §å dïng d¹y- häc: - Tranh minh ho¹ bµi ®äc. - B¶ng phô chÐp c©u cÇn híng dÉn luyÖn ®äc. III- C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc: Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß I- æn ®Þnh - SÜ sè, h¸t. II- KiÓm tra bµi cò - 2 em ®äc bµi: TruyÖn cæ níc m×nh vµ TLCH trong bµi. III- D¹y bµi míi 1.Giíi thiÖu bµi: SGV(74) - Nghe giíi thiÖu, më SGK 2.Híng dÉn luyÖn ®äc vµ t×m hiÓu bµi. - Quan s¸t tranh. a)LuyÖn ®äc: - Nèi tiÕp nhau ®äc 3 lît theo 3 ®o¹n. - GV n¾n, söa lçi ph¸t ©m cho HS - HS luyÖn ®äc theo cÆp. - 2 em ®äc c¶ bµi. - GV ®äc diÔn c¶m bøc th - Nghe ®äc b)T×m hiÓu bµi - HS ®äc thÇm- tr¶ lêi c©u hái. + B¹n L¬ng cã biÕt b¹n Hång tõ tríc - 2 em tr¶ lêi kh«ng? - Líp nhËn xÐt + B¹n L¬ng viÕt th cho b¹n Hång lµm - 2 em nªu c©u tr¶ lêi g×? - Líp nhËn xÐt + T×m trong bµi nh÷ng c©u thÓ hiÖn L¬ng - HS t×m- ®äc nh÷ng c©u v¨n cã néi th«ng c¶m víi Hång? dung theo yªu cÇu. - GV treo b¶ng phô - Vµi em ®äc. - Ph©n tÝch ý tõng c©u(SGV75) - HS nªu- vµi em nh¾c l¹i - Nªu t¸c dông cña ®o¹n më ®Çu vµ kÕt thóc bøc th c)Híng dÉn ®äc diÔn c¶m - 3 em nèi tiÕp ®äc 3 ®o¹n cña bøc th. - GV ®äc diÔn c¶m ®o¹n 1-2 - LuyÖn ®äc diÔn c¶m ®o¹n 1- 2 - GV nhËn xÐt - Thi ®äc diÔn c¶m tríc líp - B×nh chän b¹n ®äc hay nhÊt - NhiÒu em nªu - Nghe nhËn xÐt IV- Ho¹t ®éng nèi tiÕp: 1- Cñng cè: - Em lµm g× ®Ó gióp ®ì ngêi khã kh¨n - NhËn xÐt giê häc 2- DÆn dß: - VÒ nhµ häc vµ ®äc bµi sau LuyÖn tõ – c©u NguyÔn Ngäc Anh http://hoabinhvt.kiss.vn Tõ ®¬n vµ tõ phøc A- Môc ®Ých, yªu cÇu: 1.HiÓu ®îc sù kh¸c nhau gi÷a tiÕng vµ tõ: TiÕng dïng ®Ó t¹o nªn tõ, cßn tõ dïng ®Ó t¹o nªn c©u. TiÕng cã thÓ cã nghÜa hoÆc kh«ng nhng tõ bao giê còng cã nghÜa. 2.Ph©n biÖt ®îc tõ ®¬n, tõ phøc. 3.Bíc ®Çu lµm quen víi tõ ®iÓn. B- §å dïng d¹y- häc: B¶ng phô chÐp néi dung ghi nhí.PhiÕu häc tËp.Tõ ®iÓn TiÕng ViÖt. C- C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc: Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß I- æn ®Þnh - H¸t II- KiÓm tra bµi cò - 1 em nh¾c l¹i ghi nhí tiÕt tríc - 1 em lµm bµi tËp 1. III- D¹y bµi míi 1.Giíi thiÖu bµi: Nªu M§- YC - Nghe giíi thiÖu- më s¸ch. 2.PhÇn nhËn xÐt - 1 em ®äc yªu cÇu - GV chia nhãm häc sinh.Ph¸t phiÕu - Th¶o luËn nhãm, ghi kÕt qu¶ vµo - Ho¹t ®éng c¶ líp phiÕu. - Tõ chØ dïng 1 tiÕng( tõ ®¬n) - §¹i diÖn nhãm nªu kÕt qu¶ - Tõ gåm bhiÒu tiÕng( tõ phøc) Nhê, b¹n, l¹i, cã,… - TiÕng dïng ®Ó lµm g×? Gióp ®ì, häc hµnh, häc sinh, tiªn tiÕn,… - Tõ dïng ®Ó lµm g×? - 1- 2 em nªu 3.PhÇn ghi nhí: - 2 em nªu - GV treo b¶ng phô - 1 em ®äc ghi nhí SGK - Gi¶i thÝch thªm néi dung - Líp ®äc thuéc. 4.PhÇn luyÖn tËp Nghe + Bµi tËp 1 - 1 em ®äc yªu cÇu. - GV nhËn xÐt chèt ý ®óng - Trao ®æi cÆp.Lµm bµi vµo giÊy + Bµi tËp 2 - LÇn lît c¸c cÆp tr×nh bµy kÕt qu¶ GV ®a ra quyÓn tõ ®iÓn TiÕng ViÖt - 1 em ®äc yªu cÇu Híng dÉn tra tõ ®iÓn - HS quan s¸t - LÇn lît vµi em tËp tra tõ ®iÓn, ®äc to + Bµi tËp 3 néi dung. - Tæ chøc cho HS t×m tõ råi ®Æt c©u víi - 1 em ®äc yªu cÇu vµ c©u mÉu. tõ ®ã - LÇn lît nhiÒu em thùc hiÖn theo yªu - GV ghi nhanh 1- 2 c©u, nhËn xÐt cÇu. - Líp nhËn xÐt IV- Ho¹t ®éng nèi tiÕp: 1- Cñng cè: HÖ thèng bµi vµ nhËn xÐt giê häc 2- DÆn dß: TËp kÓ l¹i chuyÖn vµ häc thuéc ghi nhí KÓ chuyÖn KÓ chuyÖn ®· nghe, ®· ®äc A-Môc ®Ých, yªu cÇu: 1.RÌn kÜ n¨ng nãi:BiÕt kÓ tù nhiªn b»ng lêi cña m×nh 1 c©u chuyÖn ®· nghe, ®· ®äc nãi vÒ lßng nh©n hËu. HiÓu chuyÖn, trao ®æi víi b¹n vÒ néi dung ý nghÜa cña truyÖn. 2.RÌn kÜ n¨ng nghe: Ch¨m chó nghe b¹n kÓ vµ nhËn xÐt ®óng. B- §å dïng d¹y- häc: - Su tÇm 1 sè chuyÖn viÕt vÒ lßng nh©n hËu. - B¶ng líp chÐp ®Ò bµi, b¶ng phô chÐp gîi ý 3 trong SGK. C- C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc NguyÔn Ngäc Anh Ho¹t ®éng cña thÇy I- æn ®Þnh II- KiÓm tra bµi cò - NhËn xÐt vµ ®¸nh gi¸ III- D¹y bµi míi 1.Giíi thiÖu bµi: SGV(81) 2.Híng dÉn kÓ chuyÖn a)Híng dÉn hiÓu yªu cÇu ®Ò bµi - Më b¶ng líp - Treo b¶ng phô b)Thùc hµnh kÓ chuyÖn vµ trao ®æi ý nghÜa cña chuyÖn. Thi kÓ chuyÖn - GV nhËn xÐt http://hoabinhvt.kiss.vn Ho¹t ®éng cña trß - H¸t - 1 em kÓ chuÖn: Nµng tiªn èc - Nghe giíi thiÖu, vµi em giíi thiÖu chuyÖn su tÇm. - Më s¸ch - 1 em ®äc yªu cÇu - 1 em g¹ch díi c¸c ch÷ chñ ®Ò chÝnh( nh SGV trang 81) - 4 em lÇn lît ®äc 4 gîi ý.Líp ®äc thÇm ý1 - LÇn lît nªu tªn chuyÖn - C¶ líp ®äc gîi ý 3, ®äc dµn bµi. - Thùc hiÖn kÓ theo cÆp - Mçi tæ cö 1- 2 cÆp kÓ tríc líp råi nªu ý nghÜa cña chuyÖn võa kÓ. - Häc sinh xung phong thi kÓ - Líp b×nh chän b¹n kÓ tèt nhÊt IV- Ho¹t ®éng nèi tiÕp: 1- Cñng cè: - Nªu ý nghÜa cña chuyÖn võa kÓ - NhËn xÐt biÓu d¬ng nh÷ng em häc tèt 2- DÆn dß: - TËp kÓ l¹i cho mäi ngêi nghe - Su tÇm c¸c chuyÖn cã néi dung t¬ng tù ®Ó ®äc Thø n¨m ngµy 21 th¸ng 9 n¨m 2006 TËp ®äc Ngêi ¨n xin A- Môc ®Ých, yªu cÇu: 1.§äc lu lo¸t toµn bµi, thÓ hiÖn c¶m xóc, t©m tr¹ng cña nh©n vËt. 2.HiÓu néi dung, ý nghÜa cña chuyÖn: Ca ngîi cËu bÐ cã tÊm lßng nh©n hËu. B- §å dïng d¹y- häc: - Tranh minh ho¹ bµi ®äc SGK - B¶ng phô viÕt ®o¹n v¨n cÇn híng dÉn ®äc. C- C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß I- æn ®Þnh - H¸t II- KiÓm tra bµi cò - 2 em nèi tiÕp nhau ®äc bµi th¬: Th th¨m b¹n vµ tr¶ lêi c©u hái trong bµi III- D¹y bµi míi 1.Giíi thiÖu bµi: SGV(83) - Nghe giíi thiÖu, më s¸ch. - Quan s¸t tranh minh ho¹. 2.LuyÖn ®äc vµ t×m hiÓu bµi a)LuyÖn ®äc - GV uèn n¾n c¸ch ph¸t ©m, gióp häc - HS nèi tiÕp nhau ®äc 3 ®o¹n, ®äc 3 lît. sinh hiÓu nghÜa cña tõ. - 1 em ®äc chó gi¶i - HS luyÖn ®äc theo cÆp - GV ®äc diÔn c¶m bµi v¨n. - 1- 2 em ®äc c¶ bµi b)T×m hiÓu bµi - Líp nghe - Chia nhãm th¶o luËn + H×nh ¶nh «ng l·o ®¸ng th¬ng nh thÕ - Th¶o luËn nhãm, tr¶ lêi c©u hái NguyÔn Ngäc Anh nµo? + T×nh c¶m cña cËu bÐ ®èi víi «ng l·o ¨n xin ra sao? + CËu bÐ ®· cho «ng l·o ¨n xin thø g×? + CËu bÐ ®· nhËn ®îc g×? + C©u chuyÖn cã ý nghÜa g×? c)Híng dÉn ®äc diÔn c¶m - GV híng dÉn ®äc theo vai ®o¹n ®èi tho¹i cuèi bµi( treo b¶ng phô) - GV nhËn xÐt, khen häc sinh nhËp vai tèt. . http://hoabinhvt.kiss.vn - 2 em tr¶ lêi - Líp nhËn xÐt - 2 em tr¶ lêi - Líp nhËn xÐt, bæ xung - T×nh th¬ng, sù th«ng c¶m Sù ®ång c¶m - h/s nªu ý nghÜa cña chuyÖn - 3 em nèi tiÕp ®äc 3 ®o¹n - 2 h/s thùc hiÖn mÉu - Líp luyÖn ®äc ph©n vai theo cÆp - Tõng cÆp xung phong ®äc to - Líp chän cÆp ®äc tèt nhÊt IV- Ho¹t ®éng nèi tiÕp: 1- Cñng cè: - C©u chuyÖn gióp em hiÓu ®iÒu g×? - HÖ thèng bµi vµ nhËn xÐt giê häc 2- DÆn dß: - TËp kÓ l¹i c©u chuyÖn cho mäi ngêi nghe TËp lµm v¨n KÓ l¹i lêi nãi, ý nghÜ cña nh©n vËt A-Môc ®Ých, yªu cÇu: 1.N¾m ®îc t¸c dông cña viÖc dïng lêi nãi vµ ý nghÜ cña nh©n vËt ®Ó kh¾c ho¹ tÝnh c¸ch nh©n vËt, nãi lªn ý nghÜa c©u chuyÖn 2.Bíc ®Çu biÕt kÓ l¹i lêi nãi, ý nghÜ cña nh©n vËt trong bµi v¨n kÓ chuyÖn theo 2 c¸ch: Trùc tiÕp vµ gi¸n tiÕp B- §å dïng d¹y- häc B¶ng phô chÐp néi dung bµi tËp 1.PhiÕu bµi tËp néi dung nh bµi 1, 2,3 C- C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß I- æn ®Þnh - H¸t II- KiÓm tra bµi cò - 1 em nªu néi dung ghi nhí tiÕt tríc - 1 em tr¶ lêi c©u hái: T¶ ngo¹i h×nh - GV nhËn xÐt nh©n vËt cÇn chó ý g×? III- D¹y bµi míi 1.Giíi thiÖu bµi:Nªu M§- YC - Nghe giíi thiÖu, më s¸ch 2.PhÇn nhËn xÐt Bµi tËp 1,2 - 1 em ®äc yªu cÇu bµi 1,2 - Líp ®äc thÇm bµi: Ngêi ¨n xin ghi vµo nh¸p c¸c néi dung theo yªu cÇu - Treo b¶ng phô - 1 em ch÷a bµi trªn b¶ng, 2 em ®äc bµi + Bµi tËp 3 - 2 em ®äc néi dung bµi 3.Tõng cÆp h/s - GV nhËn xÐt, chèt lêi gi¶i ®óng. ®äc thÇm tr¶ lêi c©u hái, nªu ý kiÕn. 3.PhÇn ghi nhí - 2 em ®äc ghi nhí, líp ®äc thÇm, häc - LÊy thªm vÝ dô minh ho¹ thuéc ghi nhí 4.PhÇn luyÖn tËp + Bµi 1 - 1 em ®äc néi dung bµi 1 - GV gîi ý gióp h/s x¸c ®Þnh c¸ch lµm - HS trao ®æi cÆp, lÇn lît nªu kÕt qu¶ bµi - Vµi em ®äc lêi gi¶i ®óng - GV chèt lêi gi¶i ®óng(SGV 88) - 1 em ®äc yªu cÇu, líp ®äc thÇm + Bµi 2 - 1 em lµm mÉu víi c©u 1, líp nhËn xÐt - GV gîi ý c¸ch lµm - HS lµm bµi c¸ nh©n, ®äc bµi, nhËn xÐt - NhËn xÐt - Chèt lêi gi¶i ®óng(SGV 89) + Bµi 3 - 1 em ®äc yªu cÇu, líp ®äc thÇm - Yªu cÇu nhËn xÐt bµi - 1-2 em nªu nhËn xÐt: Bµi nµy yªu cÇu - Nªu c¸ch lµm ngîc víi bµi 2. - GV nhËn xÐt - 1 em nªu, 1 em lµm mÉu - C¶ líp lµm bµi c¸ nh©n, ®äc bµi lµm NguyÔn Ngäc Anh http://hoabinhvt.kiss.vn IV- Ho¹t ®éng nèi tiÕp: 1- Cñng cè: HÖ thèng bµi vµ nhËn xÐt giê häc 2- DÆn dß: Häc thuéc ghi nhí vµ chuÈn bÞ bµi sau LuyÖn tõ vµ c©u Më réng vèn tõ: Nh©n hËu- §oµn kÕt A- Môc ®Ých yªu cÇu: 1.Më réng vèn tõ ng÷ theo chñ ®iÓm: Nh©n hËu- §oµn kÕt 2.RÌn luyÖn ®Ó sö dông tèt vèn tõ ng÷ ®ã. B- §å dïng d¹y- häc - Tõ ®iÓn TiÕng ViÖt - B¶ng phô chÐp s½n b¶ng tõ cña bµi tËp 2, bµi tËp 4. C- C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc Ho¹t ®éng cña thÇy I- æn ®Þnh II- KiÓm tra bµi cò III- D¹y bµi míi 1.Giíi thiÖu bµi: nªu M§- YC 2.Híng dÉn lµm bµi tËp + Bµi tËp 1 - GV híng dÉn t×m tõ trong tõ ®iÓn - GV ghi nhanh lªn b¶ng - NhËn xÐt, chèt ý ®óng - GV gi¶i nghÜa nhanh c¸c tõ + Bµi tËp 2 - GV treo b¶ng phô - GVnhËn xÐt + Bµi tËp 3 Ho¹t ®éng cña trß - H¸t - 2em nªu ghi nhí bµi tríc - 1em nªu vÝ dô - Nghe giíi thiÖu, më s¸ch - 1em ®äc yªu cÇu, ®äc c¶ mÉu. - H/s lµm bµi c¸ nh©n - Vµi em ®äc c¸c tõ t×m ®îc. - Líp nhËn xÐt - 1em ®äc yªu cÇu,líp ®äc thÇm. - Líp chia nhãm lµm bµi.1em lµm b¶ng phô - Vµi em ®äc bµi lµm ®óng trªn b¶ng phô - Nªu nhËn xÐt - 1em ®äc yªu cÇu,trao ®æi cÆp , lµm bµi trªn phiÕu, vµi em nªu kÕt qu¶. - GV chèt lêi gi¶i ®óng - Häc sinh lµm bµi ®óng vµo vë. + Bµi tËp 4 - 1em ®äc bµi . - Em hiÓu nghÜa cña tõng thµnh ng÷, tôc - Líp ®äc thÇm yªu cÇu. ng÷ nh thÕ nµo? - LÇn lît nhiÒu em nªu ý kiÕn - GV nhËn xÐt . - Treo b¶ng phô, néi dung nh SGV(92) - Líp lµm bµi c¸ nh©n vµo nh¸p - LÇn lît nhiÒu em ®äc IV- Ho¹t ®éng nèi tiÕp: - HÖ thèng cñng cè néi dung bµi häc - NhËn xÐt giê häc - VÒ nh¸ häc bµi vµ chuÈn bÞ bµi sau
- Xem thêm -