Tài liệu Giáo án tiếng việt lớp 4 cả năm_cktkn_bộ 3

  • Số trang: 199 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 70 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

TIEÁT 1 : DEÁ MEØN BEÂNH VÖÏC KEÛ YEÁU I - MUÏC ÑÍCH, YEÂU CAÀU 1 . Ñoïc löu loaùt toaøn baøi: Ñoïc ñuùng caùc töø vaø caâu, ñoïc ñuùng caùc tieáng coù aâm, vaàn deã laãn . Bieát caùch ñoïc baøi phuø hôïp vôùi dieãn bieán cuûa caâu chuyeän, vôùi lôøi leõ vaø tính caùch cuûa töøng nhaân vaät (Nhaø Troø, Deá Meøn). 2 . Hieåu caùc töø ngöõ trong baøi Hieåu yù nghóa caâu chuyeän : Ca ngôïi Deá Meøn coù taám loøng nghóa hieäp – beânh vöïc ngöôøi yeáu, xoaù boû aùp böùc baát coâng. II - ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC Tranh minh hoaï trong SGK. III - CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC 1. Khôûi ñoäng: Haùt 2. Kieåm tra baøi cuõ: Giaùo vieân giôùi thieäu 5 chuû ñieåm cuûa SGK Tieáng Vieät 4. ( Thöông ngöôøi nhö theå thöông thaân, Maêng moïc thaúng, Treân ñoâi caùnh öôùc mô, Coù chí thì neân, Tieáng saùo dieàu). 3. Baøi môùi: THÔØ I GIA N HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG HS a. Giôùi thieäu baøi: Deá Meøn beânh vöïc keû yeáu laø trích ñoaïn töø truyeän Deá Meøn phieâu löu kí. b. Luyeän ñoïc: HS noái tieáp nhau ñoïc ñoaïn cuûa baøi Hoïc sinh ñoïc +Ñoaïn 1: Hai doøng ñaàu (vaøo caâu chuyeän ) 2-3 löôït. +Ñoaïn 2: Naêm doøng tieáp theo (hình daùng Nhaø Troø Hoïc sinh ñoïc. ) +Ñoaïn 3: Naêm doøng tieáp theo (lôøi Nhaø Troø ) Ñoaïn 4: Phaàn coøn laïi (lôøi Nhaø Troø ) +Keát hôïp giaûi nghóa töø: ngaén chuøn chuøn (raát ngaén, troâng khoù coi ), coâ ñôn (moät mình laëng leõ.) GV nhaän xeùt, höôùng daãn söûa loãi cho HS (phaùt aâm, 1 THÔØ I GIA N HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN gioïng ñoïc, ngaét nghæ hôi.) - HS luyeän ñoïc theo caëp. - Moät, hai HS ñoïc baøi. - GV ñoïc dieãn caûm baøi vaên c. Tìm hieåu baøi: + GV chia lôùp thaønh moät soá nhoùm ñeå caùc em töï ñieàu khieån nhau ñoïc (chuû yeáu ñoïc thaàm, ñoïc löôùt ) vaø traû lôøi caâu hoûi. Sau ñoù ñaïi dieän nhoùm traû lôøi caâu hoûi tröôùc lôùp . GV ñieàu khieån lôùp ñoái thoaïi vaø toång keát. Caùc hoaït ñoäng cuï theå: Caùc nhoùm ñoïc thaàm vaø traû lôøi caâu hoûi. Ñaïi dieän nhoùm neâu caâu hoûi ñeå caùc nhoùm khaùc traû lôøi. HS ñoïc thaàm ñoaïn 1 vaø cho bieát Deá Meøn gaëp Nhaø Troø trong hoaøn caûnh naøo? (Deá Meøn ñi qua moät vuøng coû xöôùc thì nghe tieáng khoùc tæ teâ, laïi gaàn thì thaáy chò Nhaø Troø guïc ñaàu beân taûng ñaù cuoäi.) HS ñoïc thaàm ñoaïn 2 vaø tìm nhöõng chi tieát cho thaáy chò Nhaø Troø raát yeáu ôùt? (Thaân hình chò beù nhoû, gaày yeáu, ngöôøi böï nhöõng phaán nhö môùi loät. Caùnh chò moûng, ngaén chuøn chuøn, quaù yeáu laïi chöa quen môû. Vì oám yeáu, chò kieám böõa cuõng chaúng ñuû neân laâm vaøo caûnh ngheøo tuùng.) HS ñoïc thaàm ñoaïn 3 vaø traû lôøi caâu hoûi: Nhaø Troø bò boïn nheän öùc hieáp nhö theá naøo? (Tröôùc ñaây meï Nhaø Troø coù vay löông aên cuûa boïn HOAÏT ÑOÄNG HS Hoïc sinh ñoïc. Caùc nhoùm ñoïc thaàm. Laàn löôït 1 HS neâu caâu hoûi vaø 1 HS khaùc traû lôøi. 2 THÔØ I GIA N HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG HS nheän. Sau ñaáy chöa traû thì ñaõ cheát. Nhaø Troø oám yeáu, kieám khoâng ñuû aên, khoâng traû ñöôïc nôï. Boïn nheän ñaõ ñaùnh Nhaø Troø maáy baän. Laàn naøy chuùng chaêng tô chaën ñöôøng ñe baét chò aên thòt) HS ñoïc thaàm ñoaïn 4 vaø traû lôøi caâu hoûi: Nhöõng cöû chæ vaø lôøi noùi naøo noùi leân taám loøng nghóa hieäp cuûa Deá Meøn? (Lôøi noùi cuûa Deá Meøn: Em ñöøng sôï. Haõy trôû veà cuøng vôùi toâi ñaây. Ñöùa ñoäc aùc khoâng theå caäy khoûe aên hieáp keû yeáu. Lôøi noùi döùt khoaùt, maïnh meõ laøm Nhaø Troø yeân taâm. Cöû chæ vaø haønh ñoäng cuûa Deá Meøn: Phaûn öùng maïnh meõ xoeø caû hai caøng ra; haønh ñoäng baûo veä che 4 hoïc sinh ñoïc chôû : daét Nhaø Troø ñi.) HS ñoïc löôùt toaøn baøi, neâu moät hình aûnh nhaân hoaù maø em thích, cho bieát vì sao em thích hình aûnh ñoù? (Nhaø Troø ngoài guïc ñaàu beân taûng ñaù cuoäi, maëc aùo thaâm daøi, ngöôøi böï phaán …thích hình aûnh naøy vì Nhaø Troø laø moät coâ gaùi ñaùng thöông yeáu ñuoái…) d. Höôùng daãn ñoïc dieãn caûm - HS noái tieáp nhau ñoïc caû baøi. + GV höôùng daãn caû lôùp ñoïc dieãn caûm moät ñoaïn trong baøi.(Ñoïc chaäm ñoaïn taû hình daùng, lôøi keå NhaøTroø vôùi gioïng ñaùng thöông, gioïng Deá Meøn gioïng maïnh meõ) - GV ñoïc maãu -Töøng caëp HS luyeän ñoïc (Nhìn baûng phuï) -Moät vaøi HS thi ñoïc dieãn caûm (GV theo doõi, uoán naén, söûa chöõa.) 3 THÔØ I GIA N HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG HS 4. Cuûng coá: Em hoïc ñöôïc gì ôû nhaân vaät Deá Meøn ? 5. Toång keát daën doø: Nhaän xeùt tieát hoïc. Chuaån bò ñoïc tieáp theo cuûa caâu chuyeän seõ ñöôïc hoïc trong tuaàn 2. 4 TIEÁT 2 : MEÏ OÁM I - MUÏC ÑÍCH, YEÂU CAÀU 1 . Ñoïc löu loaùt, troâi chaûy toaøn baøi: Ñoïc ñuùng caùc töø vaø caâu. Bieát ñoïc dieãn caûm baøi thô – ñoïc ñuùng nhòp ñieäu baøi thô, gioïng nheï nhaøng, tình caûm. 2 . Hieåu yù nghóa cuûa baøi: Tình caûm yeâu thöông saâu saéc, söï hieáu thaûo, loøng bieát ôn cuûa baïn nhoû vôùi ngöôøi meï bò oám . II - ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC Tranh minh hoaï baøi ñoïc. Baûng phuï vieát saün khoå thô 4 vaø 5 caàn höôùng daãn ñoïc dieãn caûm. III - CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC 1. Khôûi ñoäng: Haùt 2. Kieåm tra baøi cuõ: 2 HS ñoïc noái tieáp toaøn baøi vaø traû lôøi noäi dung baøi ñoïc. GV nhaän xeùt. 3. Baøi môùi: THÔØ HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG I HS GIA N a. Giôùi thieäu baøi: Hoâm nay caùc em seõ ñöôïc hoïc baøi Meï oám cuûa Traàn Ñaêng Khoa. Ñaây laø baøi noùi leân tình caûm cuûa laøng xoùm ñoái vôùi moät ngöôøi bò oám, nhöng saâu naëng hôn caû laø tình caûm cuûa con ñoái vôùi meï. b. Luyeän ñoïc: Hoïc sinh ñoïc HS noái tieáp nhau ñoïc toaøn baøi 2-3 löôït. HS ñoïc phaàn chuù giaûi. Hoïc sinh ñoïc. GV giaûi thích theâm moät soá töø nhö Truyeän Kieàu (truyeän thô noåi tieáng cuûa ñaïi thi haøo Nguyeãn Du, keå veà thaân phaän cuûa moät ngöôøi con gaùi taøi saéc veïn toaøn teân laø Thuyù Kieàu.) - HS luyeän ñoïc theo caëp. 5 THÔØ I GIA N HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN - Moät, hai HS ñoïc baøi. - GV ñoïc dieãn caûm baøi vaên c. Tìm hieåu baøi: + GV chia lôùp thaønh moät soá nhoùm ñeå caùc em töï ñieàu khieån nhau ñoïc (chuû yeáu ñoïc thaàm, ñoïc löôùt ) vaø traû lôøi caâu hoûi. Sau ñoù ñaïi dieän nhoùm traû lôøi caâu hoûi tröôùc lôùp . GV ñieàu khieån lôùp ñoái thoaïi vaø toång keát. Caùc hoaït ñoäng cuï theå: Caùc nhoùm ñoïc thaàm vaø traû lôøi caâu hoûi. Ñaïi dieän nhoùm neâu caâu hoûi ñeå caùc nhoùm khaùc traû lôøi. Nhöõng caâu thô sau muoán noùi ñieàu gì? Laù traàu khoâ giöõa khôi traàu … Ruoäng vöôøn vaéng meï cuoác caøy sôùm tröa. (Khi meï bò oám, laù traàu khoâ naèm giöõa côi traàu vì meï khoâng aên ñöôïc, Truyeän Kieàu gaáp laïi vì meï khoâng ñoïc ñöôïc, ruoäng vöôøn sôùm tröa vaéng boùng meï.) HS ñoïc khoå thô 3 vaø traû lôøi caâu hoûi: Söï quan taâm chaêm soùc cuûa xoùm laøng ñoái vôùi meï cuûa baïn nhoû ñöôïc theå hieän qua nhöõng caâu thô naøo? (Coâ baùc xoùm laøng ñeán thaêm – Ngöôøi cho tröùng, ngöôøi cho cam – Anh y só ñaõ mang thuoác vaøo.) HS ñoïc toaøn baøi thô vaø traû lôøi caâu hoûi: Nhöõng chi tieát naøo trong baøi thô boäc loä tình yeâu thöông saâu saéc cuûa baïn nhoû ñoái vôùi meï? (Xoùt thöông meï: Naéng möa töø nhöõng ngaøy xöa, Laën trong ñôøi meï ñeán giôø chöa tan, Caû ñôøi ñi gioù ñi söông, Baây giôø meï laïi laàn giöôøng maø ñi, Vì con meï HOAÏT ÑOÄNG HS Caùc nhoùm ñoïc thaàm. 1 HS neâu caâu hoûi vaø HS khaùc traû lôøi 6 THÔØ I GIA N HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG HS khoå ñuû ñieàu, Quanh ñoâi maét meï ñaõ nhieàu neáp nhaên. Mong meï choùng khoeû: Con mong meï khoeû daàn daàn… Khoâng quaûn ngaïi laøm moïi vieäc ñeå meï vui: Meï vui con coù söôùng gì, Ngaâm thô keå chuyeän roài thì muùa 3 hoïc ca. ñoïc Meï coù yù nghóa to lôùn ñoái vôùi baïn nhoû: Meï laø ñaát nöôùc thaùng ngaøy cho con.) d. Höôùng daãn ñoïc dieãn caûm - HS noái tieáp nhau ñoïc caû baøi. + Duøng baûng phuï choïn khoå 4 vaø 5 ñeå HS ñoïc dieãn caûm. - GV ñoïc maãu -Töøng caëp HS luyeän ñoïc -Moät vaøi HS thi ñoïc dieãn caûm. sinh 4. Cuûng coá: HS neâu yù nghóa cuûa baøi thô (Tình caûm yeâu thöông saâu saéc, söï hieáu thaûo, loøng bieát ôn cuûa baïn nhoû khi meï bò oám.) 5. Toång keát daën doø: Nhaän xeùt tieát hoïc. Chuaån bò phaàn tieáp theo cuûa truyeän Deá Meøn beânh vöïc keû yeáu. 7 TIEÁT 3 : DEÁ MEØN BEÂNH VÖÏC KEÛ YEÁU (tieáp theo) I - MUÏC ÑÍCH, YEÂU CAÀU 1 . Ñoïc löu loaùt toaøn baøi, bieát ngaét nghæ ñuùng, bieát theå hieän ngöõ ñieäu phuø hôïp vôùi caûnh töôïng, tình huoáng bieán chuyeån cuûa truyeän (töø hoài hoäp, caêng thaúng tôùi haû heâ ), phuø hôïp vôùi lôøi noùi vaø suy nghó cuûa nhaân vaät Deá Meøn (moät ngöôøi nghóa hieäp, lôøi leõ ñanh theùp, döùt khoaùt). 2 . Hieåu ñöôïc noäi dung cuûa baøi: Ca ngôïi Deá Meøn coù taám loøng nghóa hieäp, gheùt aùp böùc, baát coâng, beânh vöïc chò Nhaø Troø yeáu ñuoái, baát haïnh. II - ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC Tranh minh hoïc noäi dung baøi hoïc. Baûng phuï vieát ñoaïn vaên caàn luyeän ñoïc. III - CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC 1. Khôûi ñoäng: Haùt 2. Kieåm tra baøi cuõ: Moät HS ñoïc baøi thô Meï oám vaø traû lôøi noäi dung baøi ñoïc. Moät HS ñoïc baøi Deá Meøn beânh vöïc keû yeáu vaø neâu yù nghóa truyeän. 3. Baøi môùi: THÔØ I GIA N HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN a. Giôùi thieäu baøi: Baøi hoïc caùc em hoïc tieáp hoâm nay seõ cho chuùng ta thaáy caùch Deá Meøn haønh ñoäng ñeå traán aùp boïn nheän, giuùp Nhaø Troø b. Luyeän ñoïc: HS noái tieáp nhau ñoïc 3 ñoaïn cuûa baøi (GV theo doõi söûa loãi phaùt aâm cho HS ) Ñoaïn 1: Boán doøng ñaàu (traän mai phuïc cuûa boïn nheän ) Ñoaïn 2: Saùu doøng tieáp theo (Deá Meøn ra oai vôùi boïn nheän ) Ñoaïn 3: Phaàn coøn laïi (Keát thuùc caâu chuyeän ) +Keát hôïp giaûi nghóa töø: HOAÏT ÑOÄNG HS Hoïc sinh ñoïc 2 löôït moãi löôït 3 hoïc sinh ñoïc. 8 THÔØ I GIA N HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN - HS luyeän ñoïc theo caëp. - Moät, hai HS ñoïc baøi. - GV ñoïc dieãn caûm baøi vaên c. Tìm hieåu baøi: + GV chia lôùp thaønh moät soá nhoùm ñeå caùc em töï ñieàu khieån nhau ñoïc (chuû yeáu ñoïc thaàm, ñoïc löôùt ) vaø traû lôøi caâu hoûi. Sau ñoù ñaïi dieän nhoùm traû lôøi caâu hoûi tröôùc lôùp . GV ñieàu khieån lôùp ñoái thoaïi vaø toång keát. Caùc hoaït ñoäng cuï theå: Caùc nhoùm ñoïc thaàm vaø traû lôøi caâu hoûi. Ñaïi dieän nhoùm neâu caâu hoûi ñeå caùc nhoùm khaùc traû lôøi. Tìm hieåu ñoaïn 1: Traän ñòa mai phuïc cuûa boïn nheän nhö theá naøo? (Boïn nheän chaêng tô kín ngang ñöôøng, boá trí nheän goäc canh gaùc, taát caû nhaø nheän nuùp kín trong hang ñaù vôùi daùng veû hung döõ ) Tìm hieåu ñoaïn 2: Deá Meøn ñaõ laøm caùch naøo ñeå boïn nheän phaûi sôï? (Lôøi leõ raát oai, gioïng thaùch thöùc: muoán noùi chuyeän vôùi teân nheän HOAÏT ÑOÄNG HS Caùc nhoùm ñoïc thaàm. Laàn löôït 1 HS neâu caâu hoûi vaø HS khaùc traû lôøi. choùp bu, duøng caùc töø xöng hoâ: ai, boïn maøy, ta. Thaáy nheän caùi xuaát hieän, veû ñanh ñaù, naëc noâ, Deá Meøn raoai baèng haønh ñoäng toû söùc maïnh quay phaét löng, phoùng caøng ñaïp phanh phaùch.) Tìm hieåu ñoaïn 3: Deá Meøn ñaõ noùi theá naøo ñeå boïn nheän ra leõ phaûi? (Deá Meøn phaân tích baèng caùch so saùnh boïn nheän 9 THÔØ I GIA N HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG HS giaøu coù, beùo muùp > < moùn nôï nhoû, ñaõ maáy ñôøi. Boïn nheän beùo toát, keùo beø keùo caùnh > < ñaùnh ñaäp moät coâ gaùi yeáu ôùt. ) Deá Meøn keát luaän vaø ñe doaï: Thaät ñaùng xaáu hoå, coù 3 hoïc sinh ñoïc phaù heát voøng vaây hay khoâng? Boïn nheän ñaõ haønh ñoäng nhö theá naøo? (Chuùng sôï haõi, cuøng daï ran, cuoáng cuoàng chaïy doïc ngang, phaù heát caùc daây tô chaêng loái.) HS trao ñoåi caâu hoûi 4 ñeå ñaët danh hieäu cho Deá HS ñoïc Meøn? (hieäp só.) HS ñoïc d. Höôùng daãn ñoïc dieãn caûm HS noái tieáp nhau ñoïc 3 ñoaïn cuûa baøi. (Coù khen ngôïi vaø giuùp ñôõ HS ñoïc chöa ñuùng.) + GV höôùng daãn caû lôùp ñoïc dieãn caûm moät ñoaïn trong baøi. (Töø trong hoác ñaù…..voøng vaây ñi khoâng.) - GV ñoïc maãu (dieãn caûm ) -Töøng caëp HS luyeän ñoïc -Moät vaøi HS thi ñoïc dieãn caûm. - Moät hai hoïc sinh ñoïc caû baøi. 4. Cuûng coá: Neâu yù nghóa cuûa truyeän: Ca ngôïi Deá Meøn coù taám loøng nghóa hieäp, gheùt aùp böùc baát coâng, beânh vöïc chò Nhaø Troø yeáu ñuoái, baát haïnh. 5. Toång keát daën doø: Nhaän xeùt tieát hoïc. 10 TAÄP ÑOÏC TIEÁT 4 : TRUYEÄN COÅ NÖÔÙC MÌNH I - MUÏC ÑÍCH, YEÂU CAÀU 1 . Ñoïc löu loaùt toaøn baøi, bieát ngaét nghæ ñuùng, phuø hôïp vôùi aâm ñieäu, vaàn nhòp cuûa töøng caâu thô luïc baùt. Ñoïc baøi vôùi gioïng töï haøo, traàm laéng . 2 . Hieåu ñöôïc yù nghóa cuûa baøi thô: Ca ngôïi kho taøng truyeän coå cuûa ñaát nöôùc . Ñoù laø nhöõng caâu chuyeän vöøa nhaân haäu, vöøa thoâng minh, chöùa ñöïng kinh nghieäm soáng quyù baùu cuûa cha oâng. 3 . Hoïc thuoäc loøng baøi thô. II - ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC Tranh minh hoïc baøi ñoïc trong SGK. Tranh minh hoïa truyeän Taám Caùm, Thaïch Sanh… Baûng phuï vieát ñoaïn thô caàn höôùng daãn ñoïc dieãn caûm. III - CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC 1. Khôûi ñoäng: Haùt 2. Kieåm tra baøi cuõ: HS ñoïc baøi Deá Meøn beânh vöïc keû yeáu vaø cho bieát em thích hình aûnh naøo nhaát. 3. Baøi môùi: THÔØ I GIA N HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG HS a. Giôùi thieäu baøi: Truyeän coå nöôùc mình b. Luyeän ñoïc vaø tìm hieåu baøi. Luyeän ñoïc: Hoïc sinh ñoïc HS noái tieáp nhau ñoïc ñoaïn cuûa baøi 2-3 löôït. +Ñoaïn 1: töø ñaàu ñeán Phaät tieân ñoä trì. Hoïc sinh ñoïc. +Ñoaïn 2: tieáp theo ñeán raëng döøa nghieâng soi. +Ñoaïn 3: tieáp theo ñeán oâng cha cuûa mình. +Ñoaïn 4: tieáp theo ñeán chaúng ra vieäc gì. +Ñoaïn 5: phaàn coøn laïi +Keát hôïp giaûi nghóa töø: vaøng côn naéng, traéng côn möa (traûi qua bao nhieâu thôøi gian, bao nhieâu naéng 11 THÔØ I GIA N HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN möa.), nhaän maët (nhaän ra baûn saéc daân toäc, truyeàn thoáng toát ñeïp cuûa cha oâng ta.) - HS luyeän ñoïc theo caëp. - Moät, hai HS ñoïc baøi. - GV ñoïc dieãn caûm toaøn baøi . Tìm hieåu baøi: + GV chia lôùp thaønh moät soá nhoùm ñeå caùc em töï ñieàu khieån nhau ñoïc (chuû yeáu ñoïc thaàm, ñoïc löôùt ) vaø traû lôøi caâu hoûi. Sau ñoù ñaïi dieän nhoùm traû lôøi caâu hoûi tröôùc lôùp . GV ñieàu khieån lôùp ñoái thoaïi vaø toång keát. Caùc hoaït ñoäng cuï theå: Caùc nhoùm ñoïc thaàm vaø traû lôøi caâu hoûi. Vì sao taùc giaû yeâu truyeän coå nöôùc mình? (vì truyeän coå nhaân haäu coù yù nghóa saâu sa, vì giuùp ta nhaän ra baûn saéc daân toäc : coâng baèng, thoâng minh, ñoä löôïng, vì truyeàn laïi cho ñôøi sau nhieàu lôøi raên daïy quyù baùu : ôû hieàn, nhaân haäu, chaêm laøm.) Baøi thô gôïi cho em nhôù ñeán nhöõng truyeän coå naøo? (Taám Caùm, Ñeûo caøy giöõa ñöôøng.) Tìm theâm nhöõng truyeän coå khaùc theå hieän söï nhaân haäu cuûa ngöôøi Vieät Nam? (Söï tích Hoà Ba Beå, Soï Döøa, Naøng tieân oác…) Em hieåu hai doøng thô cuoái nhö theá naøo? (laø nhöõng lôøi raên daïy cuûa oâng cha ñoái vôùi ñôøi sau: soáng nhaân haäu, ñoaøn keát, coâng baèng, chaêm chæ…) Ñaïi dieän nhoùm neâu caâu hoûi ñeå caùc nhoùm khaùc traû lôøi. HOAÏT ÑOÄNG HS Caùc nhoùm ñoïc thaàm. Laàn löôït 1 HS neâu caâu hoûi vaø HS khaùc traû lôøi. 3 hoïc sinh ñoïc hoïc sinh ñoïc c. Höôùng daãn ñoïc dieãn caûm vaø hoïc thuoäc loøng baøi 12 THÔØ I GIA N HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG HS thô: hoïc sinh thi - Ba HS noái tieáp nhau ñoïc caû baøi. ñoïc + GV höôùng daãn caû lôùp ñoïc dieãn caûm moät ñoaïn trong baøi. (duøng baûng phuï) - GV ñoïc maãu -Töøng caëp HS luyeän ñoïc -Moät vaøi HS thi ñoïc dieãn caûm vaø HTL baøi thô. 4. Cuûng coá 5. Toång keát daën doø: Nhaän xeùt tieát hoïc. TIEÁT 5 : THÖ THAÊM BAÏN I - MUÏC ÑÍCH, YEÂU CAÀU 1. Bieát ñoïc laù thö löu loaùt, gioïng ñoïc theå hieän söï thoâng caûm vôùi ngöôøi baïn baát haïnh bò traän luõ luït cöôùp maát ba. 2. Hieåu ñöôïc tình caûm cuûa ngöôøi vieát thö: thöông baïn, muoán chia seû ñau buoàn cuøng baïn. 3. Naém ñöôïc taùc duïng cuûa phaàn môû ñaàu vaø phaàn keát thuùc böùc thö. II - ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC Tranh minh hoïc baøi ñoïc. Baûng phuï vieát caâu caàn höôùng daãn ñoïc. III - CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC 1. Khôûi ñoäng: Haùt 2. Kieåm tra baøi cuõ: Hoïc sinh ñoïc thuoäc loøng baøi thô Truyeän coå nöôùc mình vaø traû lôøi caâu hoûi:Em hieåu yù 2 doøng thô cuoái baøi yù noùi gì? 3. Baøi môùi: 13 THÔØ I GIA N HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN a. Giôùi thieäu baøi: Thö thaêm baïn. b. Luyeän ñoïc vaø ñoïc vaø tìm hieåu baøi: Luyeän ñoïc: HS noái tieáp nhau ñoïc ñoaïn cuûa baøi +Ñoaïn 1: töø ñaàu ñeán chia buoàn vôùi baïn. +Ñoaïn 2: tieáp theo ñeán nhöõng ngöôøi baïn môùi nhö mình. +Ñoaïn 3: phaàn coøn laïi. +Keát hôïp giaûi nghóa töø: - HS luyeän ñoïc theo caëp. - Moät, hai HS ñoïc baøi. - GV ñoïc dieãn caûm baøi vaên Tìm hieåu baøi: + GV chia lôùp thaønh moät soá nhoùm ñeå caùc em töï ñieàu khieån nhau ñoïc (chuû yeáu ñoïc thaàm, ñoïc löôùt ) vaø traû lôøi caâu hoûi. Sau ñoù ñaïi dieän nhoùm traû lôøi caâu hoûi tröôùc lôùp . GV ñieàu khieån lôùp ñoái thoaïi vaø toång keát. Caùc hoaït ñoäng cuï theå: Ñaïi dieän nhoùm neâu caâu hoûi ñeå caùc nhoùm khaùc traû lôøi. Caùc nhoùm ñoïc thaàm vaø traû lôøi caâu hoûi. Baïn Löông coù bieát baïn Hoàng töø tröôùc khoâng? (khoâng. Löông chæ bieát baïn Hoàng khi ñoïc baùo Thieáu nieân Tieàn phong.) Baïn Löông vieát thö cho baïn Hoàng ñeå laøm gì? (ñeå chia buoàn vôùi Hoàng ) Tìm nhöõng töø cho thaáy baïn Löông raát thoâng caûm vôùi baïn Hoàng? (Hoâm nay ñoïc baùo Tieàn HOAÏT ÑOÄNG HS Hoïc sinh ñoïc 2-3 löôït. Hoïc sinh ñoïc. Caùc nhoùm ñoïc thaàm. Laàn löôït 1 HS neâu caâu hoûi vaø HS khaùc traû lôøi. Ñoïc 6 doøng ñaàu. Ñoïc ñoaïn coøn laïi. 14 THÔØ I GIA N HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG HS phong, mình raát xuùc ñoäng bieát ba cuûa Hoàng ñaõ hy sinh trong traän luõ luït vöøa roài. Mình göûi böùc thö naøy chia buoàn vôùi baïn. Mình hieåu Hoàng ñau ñôùn vaø thieät thoøi nhö theá naøo khi ba Hoàng ñaõ ra ñi maõi maõi…) Tìm nhöõng caâu thô cho bieát baïn Löông bieát caùch an uûi baïn Hoàng? (Löông khôi gôïi trong loøng Hoàng nieàm töï haøo veà ngöôøi cha duõng caûm: Chaéc laø Hoàng cuõng töï haøo… nöôùc luõ. 3 hoïc sinh ñoïc Löông khuyeân Hoàng noi göông cha vöôït qua noãi ñau : Mình tin raèng theo göông ba…noãi ñau naøy. Löông laøm cho Hoàng yeân taâm: Beân caïnh Hoàng coøn coù maù, coù coâ baùc vaø coù caû nhöõng ngöôøi baïn môùi nhö mình. ) Neâu taùc duïng cuûa nhöõng doøng môû ñaàu vaø keát thuùc böùc thö? (Nhöõng doøng môû ñaàu neâu roõ ñòa ñieåm, thôøi gian vieát thö, lôøi chaøo hoûi ngöôøinhaän thö. Nhöõng doøng cuoái thö ghi lôøi chuùc hoaëc lôøi nhaén nhuû, caûm ôn, höùa heïn, kí teân, ghi roõ teân ngöôøi vieát thö…) c. Höôùng daãn ñoïc dieãn caûm - HS noái tieáp nhau ñoïc caû baøi. + GV höôùng daãn caû lôùp ñoïc dieãn caûm moät ñoaïn trong baøi. (töø ñaàu cho ñeán chia buoàn vôùi baïn) - GV ñoïc maãu -Töøng caëp HS luyeän ñoïc -Moät vaøi HS thi ñoïc dieãn caûm. 15 THÔØ I GIA N HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG HS 4. Cuûng coá: Böùc thö cho em ñieàu gì veà tình caûm cuûa baïn Löông ñoái vôùi baïn Hoàng.(Giaøu tình caûm, bieát giuùp baïn…) 5. Toång keát daën doø: Nhaän xeùt tieát hoïc. Chuaån bò baøi tieáp theo. 16 TIEÁT 6 : NGÖÔØI AÊN XIN I - MUÏC ÑÍCH, YEÂU CAÀU - Ñoïc löu loaùt toaøn baøi, gioïng ñoïc nheï nhaøng, thöông caûm, theå hieän ñöôïc caûm xuùc, taâm traïng cuûa caùc nhaân vaät qua caùc cöû chæ vaø lôøi noùi. - Hieåu ñöôïc noäi dung yù nghóa truyeän: Ca ngôïi caäu beù coù taám loøng nhaân haäu bieát ñoàng caûm, thöông xoùt tröôùc noãi baát haïnh cuûa oâng laõo aên xin ngheøo khoå. II - ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC Tranh minh hoaï baøi ñoïc. Baûng phuï ghi saün caâu hoûi luyeän ñoïc dieãn caûm. III - CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC 1. Khôûi ñoäng: Haùt 2. Kieåm tra baøi cuõ: Hoïc sinh ñoïc baøi Thö thaêm baïn vaø traû lôøi caâu hoûi 1.2.3 trong baøi. 3. Baøi môùi: THÔØ I GIA N HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN a. Giôùi thieäu baøi: Ngöôøi aên xin. b. Luyeän ñoïc: HS noái tieáp nhau ñoïc ñoaïn cuûa baøi +Ñoaïn 1: Töø ñaàu ñeán caàu xin cöôùi giuùp. +Ñoaïn 2: Tieáp theo ñeán khoâng coù gì ñeå cho oâng caû. +Ñoaïn 3: Phaàn coøn laïi. HS ñoïc phaàn chuù thích cuoái baøi. +Keát hôïp giaûi nghóa töø: taøi saûn, laåy baåy, khaûn ñaëc, - HS luyeän ñoïc theo caëp. - Moät, hai HS ñoïc baøi. - GV ñoïc dieãn caûm baøi vaên gioïng nheï nhaøng, thöông caûm, ñoïc phaân bieät lôøi nhaân vaät. HOAÏT ÑOÄNG HS Hoïc sinh ñoïc 2-3 löôït. Hoïc sinh ñoïc. Caùc nhoùm ñoïc thaàm. 17 THÔØ I GIA N HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG HS c. Tìm hieåu baøi: + GV chia lôùp thaønh moät soá nhoùm ñeå caùc em töï ñieàu khieån nhau ñoïc (chuû yeáu ñoïc thaàm, ñoïc löôùt ) vaø traû lôøi caâu hoûi. Sau ñoù ñaïi dieän nhoùm traû lôøi caâu hoûi tröôùc lôùp . GV ñieàu khieån lôùp ñoái thoaïi vaø toång keát. Caùc hoaït ñoäng cuï theå: -Hình aûnh oâng laõo aên xin ñaùng thöông nhö theá naøo? (Oâng laõo giaø loïm khoïm, ñoâi maét ñoû ñoïc, giaøn giuïa nöôùc maét, ñoâi moâi taùi nhôït, aùo quaàn taû tôi, hình daùng xaáu xí, baøn tay söng huùp baån thæu, gioïng reân ró caàu xin.) -Haønh ñoäng vaø lôøi noùi aân caàn cuûa caäu beù chöùng toû tình caûm cuûa caäu beù ñoái vôùi oâng laõo aên xin nhö theá naøo? (Haønh ñoäng: Raát muoán cho oâng laõo moät thöù gì ñoù neân coá gaéng luïc tìm heát tuùi noï, tuùi kia. Naém chaët laáy baøn tay oâng laõo. Lôøi noùi: Xin oâng laõo ñöøng giaän. Haønh ñoäng vaø lôøi noùi cuûa caâu beù chöùng toû caäu chaân thaønh thöông xoùt oâng laõo, toân troïng oâng laõo, muoán giuùp ñôõ oâng. ) -Caäu beù khoâng coù gì cho oâng laõo, nhöng oâng laõo laïi noùi “Nhö vaäy laø chaùu ñaõ cho laõo roài ”. Em hieåu caäu beù ñaõ cho oâng laõo caùi gì? (Oâng laõo nhaän ñöôïc tình thöông, söï thoâng caûm vaø toân troïng cuûa caäu beù qua haønh ñoäng coá gaéng tìm quaø taëng, qua lôøi xin loãi chaân thaønh, qua caùi naém tay raát chaët. ) Sau caâu noùi cuûa oâng laõo, caäu beù cuõng caûm thaáy Laàn löôït 1 HS neâu caâu hoûi vaø HS khaùc traû lôøi. HS ñoïc ñoaïn 1 HS ñoïc ñoaïn 2 HS ñoïc ñoaïn coøn laïi. 3 hoïc sinh ñoïc 18 THÔØ I GIA N HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG HS nhaän ñöôïc gì töø oâng ? (Nhaän ñöôïc loøng bieát ôn, söï ñoàng caûm: hieåu taám loøng cuûa caäu. ) Caùc nhoùm ñoïc thaàm vaø traû lôøi caâu hoûi. Ñaïi dieän nhoùm neâu caâu hoûi ñeå caùc nhoùm khaùc traû lôøi. d. Höôùng daãn ñoïc dieãn caûm - HS noái tieáp nhau ñoïc caû baøi. + GV höôùng daãn caû lôùp ñoïc dieãn caûm moät ñoaïn trong baøi. - GV ñoïc maãu -Töøng caëp HS luyeän ñoïc -Moät vaøi HS thi ñoïc dieãn caûm. 4. Cuûng coá: Caâu chuyeän giuùp em hieåu ñieàu gì? (Con ngöôøi phaûi bieát thöông yeâu nhau.) 5. Toång keát daën doø: Nhaän xeùt tieát hoïc. Chuaån bò: Moät ngöôøi chính tröïc. 19 TAÄP ÑOÏC TIEÁT 7 : MOÄT NGÖÔØI CHÍNH TRÖÏC I - MUÏC ÑÍCH, YEÂU CAÀU - Ñoïc löu loaùt, troâi chaûy toaøn baøi. Bieát ñoïc truyeän vôùi gioïng keå thong thaû, roõ raøng. Ñoïc phaân bieät lôøi caùc nhaân vaät, theå hieän roõ söï chính tröïc, ngay thaúng cuûa Toâ Hieán Thaønh. Hieåu noäi dung, yù nghóa truyeän: ca ngôïi söï chính tröïc, thanh lieâm, taám loøng vì daân vì nöôùc cuûa Toâ Hieán Thaønh – vò quan noåi tieáng cöông tröïc thôøi xöa. II - ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC - Tranh minh hoïc baøi ñoïc SGK. - Baûng phuï vieát ñoïan vaên caàn höôùng daãn. III - CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC 1. Khôûi ñoäng: Haùt 2. Kieåm tra baøi cuõ: Hai hoïc sinh noái tieáp nhau ñoïc truyeän Ngöôøi aên xin vaø traû lôøi caâu hoûi 2,3,4 trong SGK. 3. Baøi môùi: THÔØ I GIA N HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG HS a. Giôùi thieäu baøi: Moät ngöôøi chính tröïc. b.Luyeän ñoïc vaø tìm hieåu baøi: Luyeän ñoïc: Hoïc sinh ñoïc 2-3 HS noái tieáp nhau ñoïc ñoaïn cuûa baøi löôït. +Ñoaïn 1: Töø ñaàu ñeán ñoù laø vua Lyù Cao Toâng. Hoïc sinh ñoïc. +Ñoaïn 2: Tieáp theo tôùi thaêm Toâ Hieán Thaønh ñöôïc. +Ñoaïn 3: Phaàn coøn laïi +Keát hôïp giaûi nghóa töø: - HS luyeän ñoïc theo caëp. - Moät, hai HS ñoïc baøi. - GV ñoïc dieãn caûm toaøn baøi 20
- Xem thêm -