Tài liệu Giáo án tiếng việt lớp 4 cả năm_cktkn_bộ 1

  • Số trang: 90 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 62 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Luyeän töø vaø caâu Tieát 1; CAÁU TAÏO CUÛA TIEÁNG I/ Muïc ñích, yeâu caàu: 1/ Naém ñöôïc caáu taïo cô baûn cuûa ñôn vò tieáng trong Tieáng Vieät. 2/ Bieát nhaän dieän caùc boä phaän cuûa tieáng, töø ñoù coù khaùi nieäm veà boä phaän vaàn cuûa tieáng noùi chung vaø vaàn trong thô noùi rieâng. II/ Ñoà duøng daïy hoïc: -Baûng phuï veõ saún sô ñoø caáu taïo cuûa tieáng, coù ví duï ñieån hình. III/ Caùc hoaït ñoäng daïy vaø hoïc: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA H S 1/ Giôùi thieäu baøi: Tieát hoïc hoâm nay seõ giuùp caùc em naém ñöôïc caùc boä HS nhaéc laïi phaän caáu taïo cuûa tieáng . 2/ Phaàn nhaän xeùt: HS theo doõi - Ñeám soá tieáng trong caâu tuïc ngöõ Taát caû HS ñeám thaàm Baàu ôi thöông laáy bí cuøng -1, 2 HS laøm maãu ( ñeám 6 tieáng) Tuy raèng khaùc gioáng nhöng chung moät giaøn -8 tieáng Taát caû HS ñaùnh vaàn thaàm - Ñaùnh vaàn tieáng baàu, ghi laïi caùch ñaùnh vaàn ñoù. Moät HS laøm maãu: ñaùnh vaàn thaønh tieáng. GV ghi keát quaû laøm vieäc cuûa HS leân baûng. Ghi caùch ñaùnh vaàn: bôø – aâu – baâu – -Phaân tích caáu taïo cuûa tieáng baàu huyeàn – baàu. (baûng con) -aâm ñaàu, vaàn, thanh -Tieáng baàu do nhöõng boä phaän naøo taïo thaønh? HS laøm vieäc theo nhoùm -Phaân tích caáu taïo cuûa caùc tieáng coøn laïi. Ñaïi dieän nhoùm leân baûng trình baøy Theo maãu: -HS theo doõi, nhaän xeùt Tieáng AÂm ñaàu Vaàn Thanh -Tieáng naøo coù ñuû boä phaän nhö tieáng baàu ? -Tieáng Ôi coù maáy boä phaän? Ñoù laø boä phaän naøo? GV keát luaän:Trong moãi tieáng,boä phaän vaàn vaø thanh baét buoäc phaûi coù maët.Boä phaän aâm ñaàu khoâng baét buoäc phaûi coù maët. 3/ Phaàn luyeän taäp: Treo baûng BT 1 GV yeâu caàu Treo baûng BT 2 Thu vôû chaám, nhaän xeùt 4/ Cuûng coá- Daën doø: -Tieáng thöôøng goàm coù maáy boä phaän ? GDTT: Naém ñöôïc caùc boä phaän cuûa tieáng vaø caùch baét vaàn vôùi nhau trong thô. Daën HS veà nhaø hoïc thuoäc ghi nhôù, chuaån bò baøi cho tieát sau. Nhaän xeùt tieát hoïc Thöông, laáy, bí, cuøng, tuy, raèng , khaùc, …. -2 boä phaän , vaàn vaø thanh - 3, 4 HS ñoïc ghi nhôù HS ñoïc thaàm vaø xaùc ñònh yeâu caàu HS laøm vôû, 1 em laøm baûng HS nhaän xeùt HS ñoïc thaàm vaø xaùc ñònh yeâu caàu HS töï suy nghó vaø giaûi: sao HS traû lôøi HS ñoïc ghi nhôù Tieùt 2: Luyeän töø vaø caâu LUYEÄN TAÄP VEÀ CAÁU TAÏO CUÛA TIEÁNG I/ Muïc ñích, yeâu caàu: 1/ Phaân tích caáu taïo cô baûn cuûa tieáng trong moät soá caâu nhaèm cuûng coá theâm kieán thöùc ñaõ hoïc 2/ Hieåu theá naøo laø hai tieáng baét vaàn vôùi nhau trong thô II/ Ñoà duøng daïy hoïc: -Baûng phuï veõ saún sô ñoø caáu taïo cuûa tieáng, vaø phaàn vaàn III/ Caùc hoaït ñoäng daïy vaø hoïc: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA H S A/ Kieåm tra baøi cuõ: -Phaân tích 3 boä phaän cuûa caùc tieáng trong caâu” Laù 2 HS thöïc hieän, HS caû lôùp laøm vaøo vôû nhaùp laønh ñuøm laù raùch” HS nhaän xeùt GV nhaän xeùt tuyeân döông B/ Daïy baøi môùi 1/ Giôùi thieäu baøi: HS theo doõi nhaéc laïi Tieát hoïc hoâm nay seõ giuùp caùc em luyeän taäp caùc boä phaän caáu taïo cuûa tieáng, töø ñoù hieåu theá naøo laø nhöõng tieáng baét vaàn vôùi nhau trong thô 2/ Höôùng daãn HS laøm luyeän taäp BT 1: Theo maãu: HS ñoïc ñeà, xaùc ñònh ñeà Töøng caëp HS thöïc hieänphaân tích theo maãu sô ñoà. Tieáng AÂm ñaàu Vaàn Thanh Ñaïi dieän moãi caëp baùo caùo keát quaû laøm vieäc. HS theo doõi, nhaän xeùt. - HS laøm vieäc theo nhoùm Treo baûng BT 2 Ñaïi dieän nhoùm leân baûng trình baøy GV yeâu caàu Hai tieáng baét vaàn vôùi nhau : Ngoaøi, hoaøi Treo baûng BT 3 - HS ñoïc ñeà, xaùc ñònh ñeà GV yeâu caàu GV choát yù ñuùng : Caëp coù vaàn gioáng nhau hoaøn HS xung phong leân baûng thöïc hieän nhanh Caùc caëp tieáng baét vaàn vôùi nhau:Choaét – thoaét; toaøn: Choaét – thoaét Caëp vaàn gioáng nhau khoâng hoaøn toaøn: xinh – xinh – ngheânh - HS neâu mieäng: Hai tieáng baét vaàn vôùi nhau laø hai ngheânh tieáng coù phaàn vaàn gioáng nhau ( gioáng hoaøn toaøn Treo baûng BT 4 hoaëc khoâng hoaøn toaøn) GV yeâu caàu HS ñoïc ñeà, xaùc ñònh ñeà Bôùt ñaàu thì beù nhaát nhaø HS thi giaûi ñuùng, giaûi nhanh caâu ñoù baèng caùch Ñaàu ñuoâi boû heát hoùa ra beùo troøn vieát ra giaáy Ñeå nguyeân mình laïi thon thon Doøng 1 : Chöõ buùt bôùt ñaàu thaønh chöõ uùt Cuøng caäu troø nhoû lon ton tôùi tröôøng Doøng 2: Ñaàu ñuoâi boû heát thì chöõ buùt thaønh chöõ uù 4/ Cuûng coá- Daën doø: -Tieáng thöôøng goàm coù maáy boä phaän ? Doøng 3, 4: Ñeå nguyeân thì ñoù laø chöõ buùt Nhaän xeùt tieát hoïc HS traû lôøi 2 em nhaéc laïi ghi nhôù. Luyeän töø vaø caâu MÔÛ ROÄNG VOÁN TÖØ: NHAÂN HAÄU – ÑOAØN KEÁT TEÁT 3: I/ Muïc ñích, yeâu caàu: 1/ Môû roäng vaø heä thoáng hoùa voán töø ngöõ theo chuû ñieåm . Naém ñöôïc caùch duøng caùc töø ngöõ ñoù. 2/ Hoïc nghóa moät soá töø vaø ñôn vò caáu taïo töø Haùn – Vieät. Naém ñöôïc caùch duøng caùc töø ngöõ ñoù. II/ Ñoà duøng daïy hoïc: -Baûng phuï veõ saún caùc coät a, b, c, d ôû BT 1 ; -Keû baûng phaân loaïi ñeå HS laøm BT2 III/ Caùc hoaït ñoäng daïy vaø hoïc: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA H S A/ Kieåm tra baøi cuõ: Tìm nhöõng tieáng chæ ngöôøi trong gia ñình maø phaàn 2 HS vieát baûng lôùp, caû lôùp laøm vaøo phieáu. vaàn coù 1 aâm, 2 aâm ? -GV nhaän xeùt ghi ñieåm. HS nhaän xeùt B/ Daïy baøi môùi 1/ Giôùi thieäu baøi: - Tieát hoïc hoâm nay seõ giuùp caùc em naém ñöôïc moät HS theo doõi nhaéc laïi. soá töø ngöõ thuoäc chuû ñeà Nhaân haäu -Ñoaøn keát 2/ Höôùng daãn HS laøm luyeän taäp BT1:Tìm caùc töø ngöõ: HS ñoïc ñeà, xaùc ñònh ñeà a/ Theå hieän loøng nhaân haäu, tình caûm yeâu thöông HS laøm vieäc theo nhoùm. Ñaïi dieän moãi nhoùm b/ Nhaân haäu hoaëc yeâu thöông. leân baûng trình baøy. c/ Theå hieän tinh thaàn ñuøm boïc, giuùp ñôõ ñoàng loaïi. Nhoùm khaùc theo doõi, nhaän xeùt. d/ Traùi nghóa vôùi ñuøm boïc hoaëc giuùp ñôõ. HS ñoïc thaàm vaø xaùc ñònh yeâu caàu GV yeâu caàu HS laøm vieäc theo 4 nhoùm HS thaûo luaän nhoùm ñoâi GV nhaän xeùt, choát laïi lôøi giaûi ñuùng, tuyeân 2 nhoùm laøm ôû baûng phuï döông nhoùm tìm ñöôïc nhieàu töø. Caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt Treo baûng BT 2: Cho caùc töø sau: nhaân daân, nhaân haäu, nhaân aùi,coâng nhaân, nhaân loaïi, nhaân ñöùc, HS ñoïc thaàm vaø xaùc ñònh yeâu caàu Moãi HS trong nhoùm noái tieáp nhau vieát caâu nhaân töø, nhaân taøi.Haõy cho bieát: mình leân phieáu. a/ Töø naøo tieáng nhaân coù nghóa laø “ngöôøi”? b/ Töø naøo tieáng nhaân coù nghóa laø “loøng thöông Ñaïi dieän nhoùm daùn keát quaû laøm baøi treân baûng lôùp, ñoïc keát quaû. - Nhoùm khaùc nhaän xeùt ngöôøi”? HS ñoïc thaàm vaø xaùc ñònh yeâu caàu GV yeâu caàu TL nhoùm trao ñoåi nhanh veà 3 caâu tuïc ngöõ. GV nhaän xeùt, choát laïi lôøi giaûi ñuùng, Caâu a : nhaân daân, coâng nhaân, nhaân loaïi, nhaân taøi. Ñaïidieän nhoùm dieãn giaûi ND cuûa 3 caâu tuïc ngöõ. Caâu b : nhaân haäu, nhaân aùi, nhaân ñöùc, nhaân töø. Nhoùm khaùc nhaän xeùt Treo baûng BT 3:Ñaët caâu vôùi moät töø ôû BT2 Chia lôùp thaønh 2 nhoùm : Nhoùm 1 nhaân coù nghóa laø “ngöôøi”?. Nhoùm 2 nhaân coù nghóa laø “loøng thöông ngöôøi”? -GV nhaän xeùt, choát laïi lôøi giaûi ñuùng, HS thi traû lôøi nhanh. 4/ Cuûng coá- Daën doø: GDTT: Naém ñöôïc caùc töø ngöõ thuoäc chuû ñeà , tính nhaân haäu, ñoaøn keát trong HS. Daën HS veà nhaø hoïc thuoäc 3 caâu tuïc ngöõù, Luyeän töø vaø caâu TIEÁT 4 : DAÁU HAI CHAÁM I/ Muïc ñích, yeâu caàu: 1/ Nhaän bieát taùc duïng cuûa daáu hai chaám trong caâu: baùo hieäu boä phaän ñöùng sau noù laø lôøi noùi cuûa moät nhaân vaät hoaëc laø lôøi giaûi thích cho boä phaän ñöùng tröôùc. 2/ Bieát duøng daáu hai chaám khi vieát vaên. II/ Ñoà duøng daïy hoïc: -Baûng phuï vieát noäi dung phaàn ghi nhôù. III/ Caùc hoaït ñoäng daïy vaø hoïc: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN A/ Kieåm tra baøi cuõ: Goïi HS leân laøm BT1 vaø BT4 GV nhaän xeùt tuyeân döông B/ Daïy baøi môùi 1/ Giôùi thieäu baøi: Tieát hoïc hoâm nay seõ giuùp caùc em bieát taùc duïng vaø caùch duøng daáu hai chaám. 2/ Phaàn nhaän xeùt: GV yeâu caàu ñoïc BT1 - ÔÛ caâu a sau daáu hai chaám laø noäi dung gì? -ÛTröôøng hôïp naøy daáu hai chaám phoái hôïp vôùi daáu gì? - ÔÛ caâu b sau daáu hai chaám laø noäi dung gì? -Câu naøy daáu hai chaám phoái hôïp vôùi daáu gì? - ÔÛ caâu c sau daáu hai chaám laø noäi dung gì? GV yeâu caàu 3/ Phaàn luyeän taäp : Treo baûng BT 1, Dấu hai chấm có tác dụng gì GV nhaän xeùt, boå sung. Treo baûng BT 2: Vieát moät ñoaïn vaên theo truyeän Naøng tieân OÁc, trong ñoù coù ít nhaát hai laàn duøng daáu hai chaám: Daáu hai chaám duøng ñeå giaûi thích. Daáu hai chaám duøng ñeå daãn lôøi nhaân vaät. GV nhaän xeùt, söûa chöõa. 4/ Cuûng coá- Daën doø: -Daáu hai chaám coù taùc duïng gì? GDTT: Naém ñöôïc taùc duïng cuûa daáu hai chaám Daën HS veà nhaø, chuaån bò baøi cho tieát sau. Nhaän xeùt tieát hoïc HOAÏT ÑOÄNG CUÛA H S 2 HS thöïc hieän, HS caû lôùp laøm nhaùp HS nhaän xeùt HS theo doõi nhaéc laïi . 3 HS noái tieáp nhau ñoïc BT HS ñoïc ñeà, xaùc ñònh ñeà -Lôøi noùi cuûa Baùc Hoà - ngoaëc keùp Lôøi noùi cuûa Deá Meøn -Gaïch ñaàu doøng. Giaûi thích roõ nhöõng ñieàu laï . HS ñoïc ghi nhôù Töøng caëp HS thöïc hieän vieäc thaûo luaän Ñaïi dieän moãi caëp baùo caùo keát quaû -Daáu hai chaám thöù nhaát coù taùc duïng daãn ø lôøi noùi cuûa nhaân vaät. - Daáu hai chaám coù taùc duïng giaûi thích cho boä phaän ñöùng tröôùc , HS ñoïc ñeà, xaùc ñònh ñeà HS laøm vieäc caù nhaân vaøo vôû HS ñoïc baøi laøm cuûa mình. HS theo doõi, nhaän xeùt HS traû lôøi HS nhaéc laïi ghi nhôù. Luyeän töø vaø caâu TIEÁT 5: TÖØ ÑÔN – TÖØ PHÖÙC I/ Muïc ñích, yeâu caàu: 1/ Hieåu ñöôïc söï khaùc nhau göõa tieáng vaø töø: tieáng duøng ñeå taïo neân töø, coøn töø duøng ñeå taïo neân caâu, tieáng coù theå coù nghóa hoaëc khoâng coù nghóa, coøn töø bao giôø cuõng coù nghóa. 2/ Phaân bieät ñöôïc töø ñôn vaø töø phöùc. II/ Ñoà duøng daïy hoïc: -Baûng phuï vieát saún noäi dung caàn ghi nhôù vaø BT ; -Moät soá tôø giaáy traéng khoå to ñeå caùc nhoùm laøm BT3 III/ Caùc hoaït ñoäng daïy vaø hoïc: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA H S A/ Kieåm tra baøi cuõ: Neâu ghi nhôù cuûa baøi Daáu hai chaám HS neâu GV nhaän xeùt 2 HS vieát baûng lôùp. B/ Daïy baøi môùi HS nhaän xeùt 1/ Giôùi thieäu baøi: Tieát hoïc hoâm nay seõ giuùp caùc em naém ñöôïc theá HS theo doõi nhaéc laïi. naøo laø töø ñôn , töø phöùc. 2/ Phaàn nhaän xeùt HS ñoïc ñeà, xaùc ñònh ñeà phaàn nhaän xeùt BT1:Tìm caùc töø ngöõ: HS thaûo luaän nhoùm baøn. GV yeâu caàu Ñaïi dieän nhoùm trình baøy 2 HS ñoïc ghi nhôù GV choát yù ñuùng: Töø ñôn: nhôø, baïn, laïi, coù, chí, … Caû lôùp ñoïc thaàm Töø phöùc:Giuùp ñôõ, hoïc haønh, hoïc sinh, tieân tieán. Tieáng duøng ñeå caáu taïo töø . Töø duøng ñeå caáu taïo caâu. - BT2 : GV neâu yeâu caàu . GV nhaän xeùt boå sung. 3/ Phaàn luyeän taäp: BT1: GV treo baûng GV nhaän xeùt, choát laïi lôøi giaûi ñuùng Raát /coâng baèng/ raát /thoâng minh/ Vöøa /ñoä löôïng /laïi /ña tình/ ña mang Töø ñôn: Raát,vöøa,laïi Töø phöùc: coâng baèng, thoâng minh,ñoä löôïng,ña tình, Treo baûng BT2: Haõy tìm trong töø ñieån vaø ghi laïi: 3 töø ñôn , 3 töø phöùc Höôùng daãn HS söû duïng töø ñieån ñeå tìm töø GV nhaän xeùt, tuyeân döông baïn tìm nhanh, ñuùng. Treo baûng BT3: Ñaët caâu vôùi 1 töø ñôn hoaëc vôùi 1 töø phöùc vöøa tìm ñöôïc ôû BT2 4/ Cuûng coá- Daën doø: Daën HS veà nhaø hoïc thuoäc ghi nhôù, chuaån bò baøi cho tieát sau. - Nhaän xeùt tieát hoïc HS ñoïc thaàm vaø xaùc ñònh yeâu caàu HS thaûo luaän nhoùm ñoâi 2 nhoùm laøm ôû baûng phuï HS nhaän xeùt HS xaùc ñònh yeâu caàu HS trong nhoùm vieát töø leân phieáu. Ñaïi dieän nhoùm daùn keát quaû laøm baøi treân baûng lôùp, ñoïc keát quaû. Nhoùm khaùc nhaän xeùt HS ñoïc vaø xaùc ñònh yeâu caàu HS thi tìm nhanh TL tröôùc lôùp. HS ñoïc caâu vöøa ñaët HS khaùc nhaän xeùt, nhaéc laïi HS ñoïc ghi nhôù. Luyeän töø caâu MÔÛ ROÄNG VOÁN TÖØ: NHAÂN HAÄU – ÑOAØN KEÁT TIEÁT 6: I/ Muïc ñích, yeâu caàu: 1/ Môû roäng voán töø ngöõ theo chuû ñieåm Nhaân haäu – Ñoaøn keát 2/ Reøn kó naêng söû duïng voán töø treân II/ Ñoà duøng daïy hoïc: -Baûng phuï ñeå HS laøm BT2 - Moät soá tôø giaáy traéng khoå to ñeå caùc nhoùm laøm BT3 III/ Caùc hoaït ñoäng daïy vaø hoïc: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA H S A/ Kieåm tra baøi cuõ: -Tieáng duøng ñeå laøm gì? Cho ví duï 1 HS neâu -Töø duøng ñeå laøm gì? Cho ví duï 1 HS neâu GV nhaän xeùt, ghi ñieåm. HS nhaän xeùt B/ Daïy baøi môùi 1/ Giôùi thieäu baøi: Tieát hoïc hoâm nay seõ giuùp caùc em tieáp tuïc môû roäng HS theo doõi, nhaéc laïi. theâm voán töø thuoäc chuû ñieåm Nhaân haäu -Ñoaøn keát. 2/ Höôùng daãn HS laøm luyeän taäp HS ñoïc ñeà( ñoïc caû maãu) BT1:Tìm caùc töø : Xaùc ñònh yeâu caàu ñeà a/ Chöùa tieáng hieàn HS laøm vieäc theo nhoùm. b/ Chöùa tieáng aùc. Ñaïidieän moãi nhoùm leân baûng TL GV yeâu caàu HS laøm vieäc vôùi thôøi gian 3 phuùt. Nhoùm khaùc theo doõi, nhaän xeùt. GV nhaän xeùt, tuyeân döông nhoùm tìm ñöôïc nhieàu Giaûng moät soá töø khoù Treo baûng BT 2: Xeáp caùc töø sau vaøo oâ thích hôïp HS ñoïc thaàm vaø xaùc ñònh yeâu caàu trong baûng: nhaân aùi, taøn aùc, baát hoøa, luïc ñuïc, hieàn HS thaûo luaän nhoùm ñoâi haäu, chia reõ, cöu mang, che chôû, phuùc haäu, hung 2 nhoùm laøm ôû baûng phuï aùc, ñoäc aùc, ñoân haäu, ñuøm boïc, trung haäu, nhaân Caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt HS nhaän xeùt töø, HS ñoïc thaàm , xaùc ñònh yeâu caàu GV nhaän xeùt, choát laïi lôøi giaûi ñuùng, HS thaûo luaän nhoùm ñoâi Treo baûng BT 3: Choïn töø ngöõ naøo trong ngoaëc ñôn ( ñaát, coïp, Ñaïi dieän nhoùm daùn keát quaû laøm baøi treân baûng buït, chò em gaùi) ñieàn vaøo oâ troáng ñeå hoaøn chænh caùc lôùp, ñoïc keát quaû. Nhoùm khaùc nhaän xeùt thaønh ngöõ döôùi ñaây? a/ Hieàn nhö ……… ; b/ Laønh nhö………;c/ Döõ nhö…………… HS ñoïc thuoäc caùc thaønh ngöõ ñaõ hoaøn chænh GV yeâu caàu GV keát luaän nhoùm thaéng cuoäc. GV nhaän xeùt, choát laïi lôøi giaûi ñuùng 4/ Cuûng coá- Daën doø: -GDTT: Naém ñöôïc caùc töø ngöõ thuoäc chuû ñeà , tính HS hoaøn thaønh baøi taäp ôû nhaø. nhaân haäu, ñoaøn keát trong HS. Nhaän xeùt tieát hoïc Luyeän töø vaø caâu TIEÁT 7: TÖØ GHEÙP – TÖØ LAÙY I/ Muïc ñích, yeâu caàu: 1/ Naém ñöôïc hai caùch chính caáu taïo töø phöùc cuûa tieáng Vieät 2/ Böôùc ñaàu bieát vaän duïng kieán thöùc ñaõ hoïc ñeå phaân bieät ñöôïc töø gheùp vôùi töø laùy ñôn giaûn, II/ Ñoà duøng daïy hoïc: -Baûng phuï vieát saún noäi dung caàn ghi nhôù vaø BT 1-Moät soá tôø giaáy traéng khoå to ñeå caùc nhoùm laøm BT2 III/ Caùc hoaït ñoäng daïy vaø hoïc: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA H S A/ Kieåm tra baøi cuõ: GV yeâu caàu ñoïc thuoäc loøng caùc thaønh ngöõ, tuïc ngöõ ôû 2 HS leân baûng BT3,4 -Töø phöùc khaùc töø ñôn ôû ñieåm naøo? Ví duï B/ Daïy baøi môùi 1/ Giôùi thieäu baøi: HS theo doõi nhaéc laïi. - Tieát hoïc hoâm nay seõ giuùp caùc em naém ñöôïc theá naøo laø töø gheùp , töø laùy. 2/ Phaàn nhaän xeùt BT1:Tìm caùc töø ngöõ: HS ñoïc ñeà, xaùc ñònh ñeà GV yeâu caàu HS laøm vieäc theo nhoùm HS thaûo luaän toå GV nhaän xeùt, choát laïi lôøi giaûi ñuùng: Ñaïi dieän nhoùm trình baøy Caùc töø phöùc: truyeän coå, oâng cha, laëng im do caùc tieáng coù nghóa taïo thaønh Töø phöùc thaàm thì, chaàm chaäm, cheo leo, se seõ do caùc tieáng coù aâm ñaàu, vaàn, hoaëc caû aâm ñaàu vaø vaàn laëp laïi 2 HS ñoïc ghi nhôù nhau taïo thaønh Caû lôùp ñoïc thaàm GV giaûi thích noäi dung ghi nhôù 3/ Phaàn luyeän taäp: HS ñoïc thaàm vaø xaùc ñònh yeâu caàu BT1: GV treo baûng vaø yeâu caàu HS thaûo luaän nhoùm ñoâi GV nhaän xeùt, choát laïi lôøi giaûi ñuùng Töø gheùp: ghi nhôù, ñeàn thôø, bôø baõi,töôûng nhôù, deûo dai, 2 nhoùm laøm ôû baûng phuï Caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt vöõng chaéc, thanh cao. HS nhaän xeùt, nhaéc laïi Töø laùy: noâ nöùc, moäc maïc, nhuõn nhaën, cöùng caùp - Treo baûng BT2: Tìm töø gheùp, töø laùy chöùa töøng tieáng sau ñaây: ngay, HS xaùc ñònh yeâu caàu HS trong nhoùm vieát töø leân phieáu. thaúng, thaät Ñaïi dieän nhoùm daùn keát quaû laøm baøi treân Thaûo luaän nhoùm baûng lôùp, ñoïc keát quaû. GV nhaän xeùt, söûa chöõa . Nhoùm khaùc nhaän xeùt 4/ Cuûng coá- Daën doø: -GDTT: Naém ñöôïc caùc töø ngöõ töø gheùp, töø laùy, bieát duøng töø ñaët caâu. HS ñoïc laïi ghi nhôù. Nhaän xeùt tieát hoïc Luyeän töø vaø caâu TIEÁT 8 : LUYEÄN TAÄP VEÀ TÖØ GHEÙP VAØ TÖØ LAÙY I/ Muïc ñích, yeâu caàu: Böôùc baàu naém ñöôïc moâ hình caáu taïo töø gheùp, töø laùy ñeå nhaän ra töø gheùp vaø töø laùy trong caâu, trong baøi II/ Ñoà duøng daïy hoïc: -Baûng phuï ñeå HS laøm BT2, 3; Moät soá tôø giaáy traéng khoå to ñeå caùc nhoùm laøm BT3 -Töø ñieån Tieáng Vieät hoaëc caùc trang photo III/ Caùc hoaït ñoäng daïy vaø hoïc: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA H S A/ Kieåm tra baøi cuõ: -Theá naøo laø töø gheùp ? Cho ví duï? 1 HS neâu - Theá naøo laø töø laùy ? Cho ví duï? 1 HS neâu GV nhaän xeùt HS nhaän xeùt B/ Daïy baøi môùi 1/ Giôùi thieäu baøi: Tieát hoïc hoâm nay seõ giuùp caùc em tieáp tuïc luyeän HS theo doõi nhaéc laïi. taäp veà töø gheùp vaø töø laùy 2/ Höôùng daãn HS laøm luyeän taäp HS ñoïc ñeà( ñoïc caû maãu) BT1:So saùnh 2 töø gheùp sau Xaùc ñònh yeâu caàu ñeà Baùnh traùi HS laøm vieäc caù nhaân Baùnh raùn HS neâu keát quaû GV nhaän xeùt, keát luaän; Baùnh traùi ( nghóa toång HS theo doõi, nhaän xeùt. hôïp)Baùnh raùn ( nghóa phaân loaïi) Treo baûng BT 2: HS ñoïc thaàm vaø xaùc ñònh yeâu caàu Vieát caùc töø gheùp ñöôïc in ñaäm trong nhöõng caâu HS thaûo luaän nhoùm ñoâi döôùi ñaây vaøo oâ thích hôïp trong baûng phaân loaïi töø 2 nhoùm laøm ôû baûng phuï gheùp. Caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt GV yeâu caàu Phaân loaïi: xe ñieän, xe ñaïp, taøu hoûa, ñöôøng GV nhaän xeùt, choát laïi lôøi giaûi ñuùng, ray, maùy bay. Toång hôïp: ruoäng ñoàng, laøng xoùm Nuùi non, goø ñoáng, baõi bôø, hình daïng, maøu saéc Treo baûng BT 3: HS ñoïc thaàm , xaùc ñònh yeâu caàu Xeáp caùc töø laùy trong ñoaïn sau vaøo nhoùm thích hôïp HS thaûo luaän nhoùm ñoâi a/ Töø laùy coù 2 tieáng gioáng nhau ôû aâm ñaàu a/ gioáng nhau ôû aâm ñaàu: nhuùt nhaùt b/ Töø laùy coù 2 tieáng gioáng nhau ôû vaàn b/ gioáng nhau ôû vaàn : laït xaït, lao xao c/ Töø laùy coù 2 tieáng gioáng nhau caû aâm ñaàu vaø vaàn c/ gioáng nhau caû aâm ñaàu vaø vaàn: raøo raøo GV nhaän xeùt, choát laïi lôøi giaûi ñuùng 4/ Cuûng coá- Daën doø: GDTT: Naém ñöôïc caùc töø gheùp vaø töø laùy trong khi söû HS hoàn thành bài tập ở nhà duïng noùi vaø vieát. Nhaän xeùt tieát hoïc Luyeän töø vaø caâu TIEÁT 9 : MÔÛ ROÄNG VOÁN TÖØ: TRUNG THÖÏC – TÖÏ TROÏNG I/ Muïc ñích, yeâu caàu: 1/ Môû roäng vaø heä thoáng hoùa voán töø ngöõ theo chuû ñieåm . Naém ñöôïc caùch duøng caùc töø ngöõ ñoù. 2/ Hoïc nghóa moät soá töø vaø ñôn vò caáu taïo töø Haùn – Vieät. Naém ñöôïc caùch duøng caùc töø ngöõ ñoù. II/ Ñoà duøng daïy hoïc: -Baûng phuï veõ saún caùc coät a, b, c, d ôû BT 1 ; -Keû baûng phaân loaïi ñeå HS laøm BT2 III/ Caùc hoaït ñoäng daïy vaø hoïc: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA H S A/ Kieåm tra baøi cuõ: 2 HS vieát baûng lôùp, caû lôùp laøm vaøo phieáu. Tìm 3 töø laùy, 3töø gheùp noùi veà hoïc taäp. HS nhaän xeùt GV nhaän xeùt B/ Daïy baøi môùi 1/ Giôùi thieäu baøi: HS theo doõi nhaéc laïi. Tieát hoïc hoâm nay seõ giuùp caùc em naém ñöôïc moät soá töø ngöõ thuoäc chuû ñeà trung thöïc- töï troïng 2/ Höôùng daãn HS laøm luyeän taäp BT1:Tìm caùc töø ngöõ: HS ñoïc ñeà, xaùc ñònh ñeà a/ Trái nghĩa với trung thực HS laøm vieäc theo nhoùm đôi b/ cùng nghĩa với trung thực Ñaïi dieän moãi nhoùm leân baûng trình baøy. GV nhaän xeùt, choát laïi lôøi giaûi ñuùng, tuyeân döông Nhoùm HS theo doõi, nhaän xeùt. nhoùm tìm ñöôïc nhieàu töø. HS thi đặt nhiều câu đúng vào phiếu HT Treo baûng BT 2: 2 em gắn câu trả lời lên bảng GV lưu ý đặt câu đủ CN, VN HS đọc lại GV nhaän xeùt, choát laïi lôøi giaûi ñuùng, TL nhóm bàn Treo baûng BT 3: HS tìm từ đúng nghĩa với từ tự trọng GV nhận xét : ý c là đúng HS đọc lại Treo baûng BT 4: Tìm câu thành ngữ, tục ngữ nói về tính trung thực, lòng HS ñoïc thaàm vaø xaùc ñònh yeâu caàu HS thaûo luaän nhoùm ñoâi tự trọng 2 nhoùm laøm ôû baûng phuï GV nhaän xeùt, choát laïi lôøi giaûi ñuùng, Caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt - Cây ngay không sợ chết đứng HS nhaän xeùt Ñaïi dieän nhoùm dieãn giaûi noäi dung cuûa caâu tuïc ngöõ. 4/ Cuûng coá- Daën doø: Nhoùm khaùc nhaän xeùt -Hoûi HS töïa baøi hoïc GDTT: Naém ñöôïc caùc töø ngöõ thuoäc chuû ñeà , tính nhaân haäu, ñoaøn keát trong HS. HS traû lôøi Daën HS veà nhaø hoïc thuoäc 3 caâu tuïc ngöõù, chuaån bò baøi cho tieát sau. HS hoàn thành BT Nhaän xeùt tieát hoïc Luyeän töø vaø caâu TIEÁT 10: DANH TÖØ I/ Muïc ñích, yeâu caàu: 1/ Hieåu danh töø laø töø chæ söï vaät (ngöôøi, vaät, hieän töôïng, khaùi nieäm hoaëc ñôn vò) 2/ Nhaän bieát ñöôïc danh töø trong caâu, ñaëc bieät laø danh töø chæ khaùi nieäm; bieát ñaët caâu vôùi danh töø. II/ Ñoà duøng daïy hoïc: -Baûng phuï BT1,2 ( phaàn nhaän xeùt) -Tranh aûnh veà moät soá söï vaät ( soâng , raëng döøa, …) III/ Caùc hoaït ñoäng daïy vaø hoïc: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA H S A/ Kieåm tra baøi cuõ: Goïi HS leân laøm BT1 vaø BT2 2 HS thöïc hieän, HS caû lôùp laøm nhaùp GV nhaän xeùt tuyeân döông HS nhaän xeùt B/ Daïy baøi môùi 1/ Giôùi thieäu baøi: Tieát hoïc seõ giuùp caùc em hieåu theá naøo laø danh töø. HS theo doõi, nhaéc laïi. 2/ Phaàn nhaän xeùt: HS noái tieáp nhau ñoïc BT GV yeâu caàu ñoïc BT1 HS ñoïc ñeà, xaùc ñònh ñeà GV choát lôøi giaûi ñuùng HS trao ñoåi, thaûo luaän Doøng 1:truyeän coå, Doøng 2:cuoäc soáng, tieáng, xöa Ñaïi dieän nhoùm trình baøy. Doøng 3:côn, naéng, möa, Doøng 4:con, soâng, raëng, döøa , HS nhaéc laïi Doøng 5:ñôøi, cha oâng , Doøng 6:con, soâng, chaân trôøi , Doøng 7: truyeän coå , Doøng 8: oâng cha GV yeâu caàu ñoïc BT2 HS noái tieáp nhau ñoïc BT GV choát lôøi giaûi ñuùng HS ñoïc ñeà, xaùc ñònh ñeà Töø chæ ngöôøi: oâng cha,cha oâng HS trao ñoåi, thaûo luaän Töø chæ vaät: soâng,döøa,chaân trôøi Ñaïi dieän nhoùm trình baøy. Töø chæ hieän töôïng: möa,naéng Töø chæ khaùi nieäm: cuoäc soáng,truyeän coå Tieáng,, xöa,ñôøi, Töø chæ ñôn vò: côn,con,, raëng GV giaûi thích theâm veà töø ngöõ chæ ñôn vò, khaùi nieäm GV yeâu caàu HS ñoïc ghi nhôù 3/ Phaàn luyeän taäp : Treo baûng BT 1 HS ñoïc ñeà, xaùc ñònh ñeà GV nhaän xeùt choát lôøi giaûi ñuùng HS laøm vieäc caù nhaân Danh töø chæ khaùi nieäm:ñieåm, ñaïo ñöùc, loøng, kinh nghieäm, HS nhaéc laïi caùch maïng. Treo baûng BT 2 HS ñoïc ñeà, xaùc ñònh ñeà GV yeâu caàu ñaët caâu ñuû chuû ngöõ, vò ngöõ. HS thaûo luaän theo caëp Töøng caëp neâu caâu vaên vöøa ñaët 4/ Cuûng coá- Daën doø: HS theo doõi, nhaän xeùt. GDTT: Nhaän bieát ñöôïc danh töø vaø ñaët caâu vôùi danh töø. Daën HS veà nhaø, chuaån bò baøi cho tieát sau. Nhaän xeùt tieát hoïc HS ñoïc ghi nhôù TIEÁT11; LUYEÄN TÖØ VAØ CAÂU DANH TÖØ CHUNG VAØ DANH TÖØ RIEÂNG I/ MUÏC TIEÂU 1.Nhaän bieát danh töø chung vaø danh töø rieâng döïa treân caùc khaùi nieäm veà nghóa khaùi quaùt cuûa chuùng. 2.Naém ñöôïc qui taéc vieát hoa danh töø rieâng vaø vaän duïng qui taéc vaøo thöïc teá. II/ ÑOÀ DUØNG DAY HOÏC - Baûn ñoà töï nhieân Vieät Nam (coù soâng Cöûu Long). Tranh (aûnh) vua Leâ Lôïi - Hai tôø phieáu khoå to vieát noäi dung BT1( phaàn nhaän xeùt) - Moät soá phieáu noäi dung BT1( phaàn luyeän taäp)vaø keû baûng. III/ HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: Hoaït ñoäng GV Hoaït ñoäng HS 1. OÅn ñònh: haùt 2. KTB cuõ: 2 HS HS1: Tìm 3 danh töø chæ söï vaät 2 HS thöïc hieän. HS2: ñoïc phaàn ghi nhôù GV nhaän xeùt, ghi ñieåm 3. Baøi môùi: GTB: . Baøi hoïc hoâm nay seõ giuùp caùc em nhaän bieát HS laéng nghe, nhaéc laïi ñöôïc danh töø chung vaø danh töø rieâng döïa treân daáu hieäu veà yù nghóa khaùi quaùt cuûa chuùng. HÑ 1: Phaàn nhaän xeùt HS thaûo luaän . Y/c HS ñoïc BT1 HS trình baøy keát quaû. GV nhaän xeùt vaø cho xem baûng ñoà töï nhieân HS nhoùm khaùc nhaän xeùt. VN( coù soâng Cöõu Long) vaø tranh aûnh vua Leâ Lôïi - Doøng soâng, Soâng Cöûu Long, Vua.,Vua Leâ Lôò. HÑ 2: Treo baûng BT2 - HS ñoïc BT2. GV nhaän xeùt, choát yù: - HS thaûo luaän nhoùm ñoâi. + So saùnh nghóa cuûa töø soâng vôùi soâng Cöûu Long - HS trình baøy keát qua.û Soâng: teân cuûa nhöõng doøng nöôùc chaûy töông ñoái - HS khaùc nhaän xeùt. nhoû , - Cöûu Long: teân rieâng cuûa moät doøng soâng - HS laéng nghe. + So saùnh nghóa cuûa töø vua vôùi vua Leâ Lôïi: - Vua: teân goïi nhöõng ngöôøi ñöùng ñaàu nhaø nöôùc phong kieán. -Vua Leâ Lôïi: teân rieâng cuûa moät vò - HS ñoïc BT3 vua. - Teân rieâng ( Cöûu Long) HÑ 3: Treo baûng BT3, yeâu caàu - Teân chung ( vua) khoâng vieát hoa + So saùnh a vôùi b, So saùnh c vôùi d - Teân rieâng ( Leâ Lôïi) vieát hoa. Goïi HS ñoïc ghi nhôù. - HS ñoïc ghi nhôù. HÑ 4: Luyeän taäp - 2 HS ñoïc yeâu caàu BT. BT1: Y/c HS gaïch 1 gaïch döôùi danh töø chung, gaïch - HS laøm phieáu theo nhoùm( 3 nhoùm) 2 gaïch döôùi danh töø rieâng. - HS ñính keát quûa leân baûng. HS khaùc nhaän xeùt. - GV nhaän xeùt, söûa chöõa. Treo baûng BT2. - 1 HS ñoïc, caû lôùp laøm vôû BT. Chaám chöõa baøi. 4/ Cuûng coá – daën doø -Hoïc thuoäc ghi nhôù Nhaän xeùt tieát hoïc TIEÁT 12: LUYEÄN TÖØ VAØ CAÂU MÔÛ ROÄNG VOÁN TÖØ: TRUNG THÖÏC – TÖÏ TROÏNG I/ MUÏC TIEÂU 1. Môû roäng voán töø thuoäc chuû ñieåm Trung thöïc – Töï troïng. 2. Söû duïng nhöõng töø ñaõ hoïc ñeå ñaët caâu, chuyeån caùc töø ñoù vaøo voán töø tích cöïc. II/ ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC: - Boán tôø phieáu khoå to vieát noäi dung BT1. - Soå tay töø ngöõ hoaëc töø ñieån( 1 vaøi trang photo) ñeå HS laøm BT2. III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: TIEÁT 13: LUYEÄN TÖØ AØ CAÂU CAÙCH VIEÁT TEÂN NGÖÔØI, TEÂN ÑÒA LIÙ VIEÄT NAM I/ MUÏC TIEÂU: 1. Naém ñöôïc quy taéc vieát hoa teân ngöôøi, teân ñòa lí Vieät Nam. 2. Bieát vaän duïng nhöõng hieåu bieátveå quy taéc vieát hoa teân ngöôøi vaø teân ñòa lí VN ñeå vieát ñuùng 1 soá teân rieâng VN. II/ ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC: - Moät soá tôø phieáu khoå to ghi saün baûng sô ñoà ho, teân rieâng, teân ñeäm cuûa ngöôøi. - Moät soá tôø phieáu ñeå HS laøm BT3( phaàn luyeän taäp). - Baûn ñoà coù teân caùc quaän, huyeän, thò xaõ, caùc danh lam thaéng caûnh, di tích lòch söû ôû tænh hoaëc thaønh phoá cuûa em( neáu coù). III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: Hoaït ñoäng GV 1. Oån ñònh: 2. KTB cuõ: Yeâu caàu 3 HS leân baûng . moãi HS ñaët caâu vôùi 2 töø : töï tin , tö troïng, töï kieâu, töï haøo, töï aùi. - Goïi HS ñoïc baøi taäp 1 vaø ñieàn töø. - GV nhaän xeùt ghi ñieåm. 3. Baøi môùi: GTB: Caùc em coøn vieát sai chính taû khi vieát teân ngöôøi, teân ñòa lí Vieät Nam. Baøi hoïc hoâm nay seõ giuùp caùc em naém ñöôïc quy taéc vieát hoa teân ngöôøi, teân ñòa lí Vieät Nam qua baøi:Caùch vieát teân ngöôøi, teân ñòa lí Vieät Nam. GV ghi töïa. HOAÏT ÑOÄNG 1 - Phaàn nhaän xeùt( 2 yù a,b) Y/c HS ñoïc phaàn nhaän xeùt. GV cho HS suy nghó trong voøng 2 phuùt. Sau ñoù, yeâu caàu HS phaùt bieåu. - GV nhaän xeùt, choát yù: Khi vieát teân ngöôøi, teân ñòa lí VN, caàn vieát hoa chöõ caùi ñaàu cuûa moãi tieáng taïo thaønh teân ñoù. + Haõy neâu caùch vieát teân ngöôøi, teân ñòa lí VN. Döïa vaøo yù vöøa traû lôøi, GV ruùt ra ghi nhô ñeå vieát baûng. Cho hoïc sinh laøm phieáu giao vieäc vieát 5 teân ngöôøi 5 teân ñòa lyù Vieät Nam. Thu phieáu giao vieäc kieâm tra. HOAÏT ÑOÄNG 2 Treo baûng BT1. Yeâu caàu Hoaït ñoäng HS - Haùt. - HS leân baûng laøm theo yeâu caàu. - HS khaùc theo doõi, nhaän xeùt. - Hoïc sinh nhaéc laïi. - 1 HS ñoïc. HS ñoïc to, lôùp laéng nghe. HS laàn löôït phaùt bieåu. Lôùp nhaän xeùt. HS laéng nghe. - 1 HS neâu. - 3 HS ñoïc ghi nhôù. - HS laøm phieáu giao vieäc. - 1 HS ñoïc. - Yeâu caàu GV nhaän xeùt. BT2: Treo baûng BT2. Yeâu caàu GV phaùt 4 phieáu khoå to cho 4 HS, HS coøn laïi laøm nhaùp. Yeâu caàu GV nhaän xeùt. - Treo baûng BT3. Y/c HS thaûo luaän nhoùm( 4 nhoùm) GV yeâu caàu: * Nhoùm 1 vaø nhoùm 2 thaûo luaän caâu 3 a. Nhoùm 3 vaø 4 thaûo luaän caâu 3 b. Y/c ñaïi dieän nhoùm trình baøy keát quaû. GV nhaän xeùt. 4/: Cuûng coá Y/c HS neâu 2 caùch vieát hoa teân ngöôøi, teân ñòa lí VN. Troø chôi: Cho ñaïi dieän moãi nhoùm 3 em laàn löôït vieát teân rieâng cuûa caùc baïn trong toå. GDTT:Naém ñöôïc caùch vieát hoa danh töø rieâng 5/ Daën doø: Nhaän xeùt tieát hoïc. Veà nhaø hoïc phaàn ghi nhôù. Vieát moät ñoaïn vaên ngaén giôùi thieäu caùc thaønh vieân trong gia ñình mình. - HS vieát ra giaáy nhaùp. - Moät soá HS leân baûng vieát teân mình vaø ñòa chæ cuûa gia ñình mình. - HS khaùc nhaän xeùt. - HS ñoïc BT2. - HS thaûo luaän nhoùm ñoâi. - HS thöïc hieän. - HS daùn tôø giaáy khoå to leân baûng lôùp . - HS khaùc nhaän xeùt. - 1 HS ñoïc - HS thöïc hieän - HS thöïc hieän. - HS khaùc nhaän xeùt. - Nhoùm thaéng laø nhoùm vieát nhanh vaø vieát ñuùng. - Hoïc sinh laéng nghe. LUYEÄN TAÄP VIEÁT TEÂN NGÖÔØI, TEÂN ÑÒA LÍ VIEÄT NAM I/ MUÏC TIEÂU - Bieát vaän duïng nhöõng hieåu bieát veà quy taéc vieát hoa teân ngöôøi, teân ñòa lí Vieät Nam ñeå vieát ñuùng moät soá teân rieâng Vieät Nam II/ Ñ OÀ DUØNG DAÏY HOÏC: - 3 tôø phieáu khoå to, moãi tôø 4 doøng cuûa baøi ca dao ôû BT1( boû 2 doøng ñaàu) - Moät baûn ñoà ñòa lí VN côû to(ñeå GV treo treân baûng lôùp); vaø baûn ñoà côû nhoû( coù teân caùc tình,thaønh phoá, danh lam thaéng caûnh, di tích lòch söû) maáy tôø phieáu khoå to keû baûng ñeå HS caùc nhoùm thi laøm BT2 III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: Hoaït ñoäng GV 1. OÅn ñònh: haùt 2. KTB cuõ: 2 HS Em haõy nhaéc laïi quy taéc vieát teân ngöôøi, teân ñaïi lí VN. Em haõy laáy ví duï veà caùch vieát teân ngöôøi, 1 VD veà caùch vieát teân ñòa lí VN . GV nhaän xeùt, ghi ñieåm. 3. Baøi môùi: GTB:Caùc em ñaõ ñöôïc hoïc veà caùch vieát hoa teân ngöôøi vaø teân ñòa lí VN ôû tieát tröôùc. Trong tieát hoïc hoâm nay, caùc em vaän duïng nhöõng hieåu bieát veà quy taéc vieát hoa ñoù ñeå laøm moät soá BT. HOAÏT ÑOÄNG 1 Treo baûng BT1. GV: Em haõy neâu yeâu caàu BT1. -Y/c HS söûa laïi nhöõng töø sai vaøo nhaùp. GV choïn ngaåu nhieân 3 em HS ñeå phaùt phieáu côû to, moãi tôø vieát 4 doøng cuûa baøi ca dao( khoâng vieát 2 doøng ñaàu). Y/c 3 HS daùn phieáu leân baûng lôùp vaø trình baøy – ñoïc laàn löôït töøng doøng thô, chæ chöõ caàn söûa. GV nhaän xeùt. Goïi HS ñoïc laïi baøi ca dao ñaõ hoaøn chænh. HOAÏT ÑOÄNG 2 Treo baûng BT2.Yeâu caàu GV treo baûn ñoà ñòa lí VN leân baûng lôùp GV giaûi thích roõ caùch chôi du lòch treân baûn ñoà VN . GV phaùt phieáu to vaø baûn ñoà ñòa lí VN côû nhoû cho 4 nhoùm ñeå thi nhau laøm. Y/c 4 nhoùm daùn keát quaû leân baûng. GV nhaän xeùt, keát luaän nhoùm nhöõng nhaø du lòch gioûi nhaát tìm ñöôïc ñuùng nhanh teân caùc ñòa danh. 4/ Cuûng coá: GV hoûi laïi quy taéc vieát hoa teân ngöôøi, teân ñòa lí VN. GDTT: Naém ñöôïc qui taéc vieát hoa danh töø rieâng Hoaït ñoäng HS - HS neâu. - HS htöïc hieän. - HS khaùc nhaän xeùt. - HS laéng nghe. - 2 HS ñoïc. - Vieát laïi cho ñuùng caùc teân rieâng. - HS thöïc hieän. - 3 HS thöïc hieän. - HS khaùc nhaän xeùt. - 1 HS ñoïc thaønh tieáng. - 1 HS ñoïc, lôùp theo doõi. - HS quan saùt. - HS laéng nghe - HS quan saùt vaø laøm theo y/c BT2, HS phaûi thöïc hieän nhanh. - HS daùn keát quaû. - HS nhoùm khaùc nhaän xeùt, HS laéng nghe. - Hoïc sinh traû lôøi. 5/ Daën doø: Veà nhaø nhôù ghi teân ñòa danh vöøa tìm ñöôïc vaø tìm hieåu teân cuûa 10 tænh treân ñaát nöôùc Vieät Nam Nhaän xeùt tieát hoïc. - Hoïc sinh laéng nghe. TUAÀN 8: CAÙCH VIEÁT TEÂN NGÖÔØI, TEÂN ÑÒA LÍ NÖÔÙC NGOAØI I/ MUÏC ÑÍCH TEÂU CAÀU: 1. Naém ñöôïc quy taéc vieát teân ngöôøi, teân ñòa lí nöôùc ngoaøi. 2. Bieát vaän duïng quy taéc ñaõ hoïc ñeå vieát ñuùng nhöõng teân ngöôøi, teân ñòa lí nöôùc ngoaøi phoå bieán, quen thuoäc. II/ ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC: - 2 tôø phieáu khoå to vieát noäi dung BT1 ( phaàn luyeän taäp). III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: Hoaït ñoäng GV 1. OÅn ñònh: 2. KTB cuõ: Y/c 2 HS leân baûng vieát Muoái Thaùi Bình ngöôïc thôøi gian Caøy böøa Ñoâng Xuaát, mía ñöôøng tænh Thanh. Toá Höõu GV nhaän xeùt Chieàu Nga Sôn, gaïch Baùt Traøng Vaûi tô Nam Ñònh, luïa haøng Haø Ñoâng. Toá Höõu GV nhaän xeùt . veà caùch vieát hoa teân rieâng vaø cho ñieåm töøng hoïc sinh. 3.Baøi môùi: GTB: Caùc em ñaõ bieát vieát teân ngöôøi, teân ñòa lí VN. Tieát hoïc hoâm nay giuùp caùc em naém ñöôïc quy taéc vieát teân ngöôøi,teân ñòa lí nöôùc ngoaøi phoå bieán, quen thuoäc qua baøi:caùch vieát teân ngöôøi,teân ñòa lí nöôùc ngoaøi. GV ghi töïa baøi. HÑ 1: Phaàn nhaän xeùt GV ñænh noäi dung BT1 leân baûng lôùp. Y/c HS ñoïc BT1. GV nhaän xeùt. Treo baûng BT2 .Yeâu caàu GV chia lôùp 4 nhoùm. GV ñính caâu hoøithaûo luaän. Noäi dung caâu hoûi thaûo luaän. Nhoùm 1 vaø nhoùm 3: Haõy neâu nhaän xeùt veà caáu taïo vaø caùch vieát moãi boä phaän trong teân ngöôøi. Nhoùm 2 vaø nhoùm 4: Haõy neâu nhaän xeùt veà caáu taïo vaø caùch vieát moãi boä phaän trong teân ñòa lí. Y/c HS ñaët caâu hoûi thaûo luaän. Hoaït ñoäng HS - 1 HS leân baûng vieát ( GV ñoïc). - HS khaùc nhaän xeùt. - 1 HS vieát baûng. - HS khaùc nhaän xeùt. - HS laéng nghe. - HS nhaéc laïi töïa baøi. - HS ñoïc trong nhoùm ñoâi , ñoïc ñoàng thanh teân ngöôøi vaø teân ñòa lyù treân baûng. - HS khaùc nhaän xeùt. - 1 HS ñoïc . - HS ngoài theo nhoùm. - 1 HS ñoïc. - 1 HS ñoïc. HS thöïc hieän. HS trình baøy keát quaû. HS khaùc nhaän xeùt. GV nhaän xeùt. + Chöõ caùi ñaàu môõi boä phaän ñöôïc vieát nhö theá naøo? + Caùch vieát caùc tieáng trong cuøng boä phaän nhö theá naøo? GV choát yù 1 cuûa phaàn ghi nhôù Treo baûng BT3. Yeâu caàu Caùch vieát moät soá teân ngöôøi, teân ñòa lí nöôùc ngoaøi ôû BT3 coù gì ñaët bieät? GV nhaän xeùt. GV choát yù 2 cuûa phaàn ghi nhôù. Y/c laáy VD ñeå minh hoaï cho noäi dung ghi nhôù 1. Y/c laáy VD ñeå minh hoaï cho noäi dung ghi nhôù 2. HOAÏT ÑOÂNG 2: Treo baûng BT1 Y/c HS laøm vieäc caù nhaân Y/c HS ñoïc ñoaïn vaên phaùt hieän töø vieát sai, chöõa laïi cho ñuùng Y/c HS leân baûng vieát laïi nhöõng töø sai cho ñuùng GV nhaän xeùt + Ñoaïn vaên vieát veà ai ? GV boå sung: Lu – I pa – xtô laø nhaø baùc hoïc noåi tieáng theá giôùi ñaõ cheá taïo ra caùc loaïi vaêc – xin trò beänh, trong ñoù coù beänh than. Beänh daïi. Treo baûng BT2. Y/c HS thaûo luaän vaø vieát laïi cho ñuùng vaøo nhaùp, choïn ngaåu nhieân 3 HS ñeå phaùt phieáu khoå to cho 3 em ñoù. Y/c HS coù giaáy khoå to ñính keát quaû leân baûng GV nhaän xeùt. GV giaûi thích theâm veà teân ngöôøi, teân ñòa danh nhö SGK( trang 176). Treo baûng BT3, Quan saùt tranh minh hoaï trong SGK ñeå hieåu yeâu caàu cuûa baøi GV giaûi thích caùch chôi( SGK) GV neâu caùch chôi nhö sau: + Chia lôùp thaønh 4 nhoùm, sau ñoù daùn 4 tôø phieáu( coù noäi dung khoâng gioáng nhau) leân baûng - Ñöôïc vieát hoa. - Coù gaïch noái. - HS neâu yù 1 phaàn ghi nhôù. - HS ñoïc. - HS thaûo luaän nhoùm ñoâi. - Caùch vieát gioáng nhö teân rieâng VN: taát caû caùc tieáng ñeàu vieát hoa. - HS khaùc nhaän xeùt. - HS neâu yù 2 cuûa phaàn ghi nhôù. * 1 –2 HS cho VD. - HS ñoïc ñeà, xaùc ñuïnh ñeà - HS thöïc hieän nhaùp - 2 HS thöïc hieän - HS khaùc nhaän xeùt - Ñoaïn vaên vieát veà nôi gia ñình Lu – I pa – xtô … - 1 HS ñoïc. - HS thaûo luaän vaø thöïc hieän. - HS ñænh keát quaû. - HS khaùc nhaän xeùt. - HS laéng nghe. - HS ñoïc vaø quan saùt tranh. - HS ngoài theo nhoùm quan saùt, phieáu theo chæ ñònh cuûa GV. - Moãi nhoùm 5 HS leân baûng thöïc hieän( tieáp söùc). - HS nhoùm khaùc nhaän xeùt. + Caùc nhoùm nhìn phieáu, thöïc hieän. - 2 hoïc sinh neâu ghi nhôù. GV nhaän xeùt. 4/ Cuûng coá: Neâu ghi nhô.ù GDTT: Naém ñöôïc quy taéc vieát teân ngöôøi, teân ñòa lí nöôùc ngoaøi 5/ Daën doø: Xem baøi tieát sau. - Nhaän xeùt tieát hoïc. - Hoïc sinh laéng nghe. DAÁU NGOAËC KEÙP I/ MUÏC TIEÂU 1. Naém ñöôïc taùc duïng cuûa daáu ngoaëc keùp, caùch duøng daáu ngoaëc keùp. 2. Bieát vaän duïng nhöõng hieåu bieát ñeå duøng daáu ngoaëc keùp trong khi vieát. II/ ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC: - Phieáu khoå to vieát noäi dung BT1 (Phaàn nhaän xeùt). - 4 tôø phieáu khoå to vieát noäi dung BT3( phaàn luyeän taäp). - Tranh aûnh con taéc keø. III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOC: Hoaït ñoäng cuûa GV 1. OÅn ñònh: haùt 2. KTB cuõ: Neâu ghi nhôù, laáy VD laøm roõ noäi dung ghi nhôù. Vieát 4 –5 töø teân ngöôøi, teân ñòa lí (GV ñoïc). GV nhaän xeùt. 3. Baøi môùi: GTB:Trong tieát hoïc hoâm nay, seõ giuùp caùc em thaáy ñöôïc taùc duïng cuûa daáu ngoaëc keùp trong khi vieát qua baøi: “Daáu ngoaëc keùp” GV ghi töïa baøi. HOAÏT ÑOÄNG 1 GV treo baûng noäi dung BT1. Yeâu caàu + Nhöõng töø ngöõ vaø caâu naøo ñöôïc ñaët trong daáu ngoaëc keùp? Nhöõng töø ngöõ vaø caâu ñoù laø lôøi cuûa ai? GV: Neâu taùc duïng cuûa daáu ngoaëc keùp. (Caâu hoûi naøy yeâu caàu HS thaûo luaän theo baøn). Y/c HS trình baøy. Hoaït ñoäng cuûa HS - 1 HS neâu ghi nhôù. - 1 HS leân baûng vieát. - HS khaùc nhaän xeùt. - HS laéng nghe. - HS nhaéc töïa. - HS quan saùt. - 1 HS ñoïc noäi dung BT1. ” Ngöôøi lính vaâng leänh quoác daân ra maët traän”,”ñaày tôù trung thaønh cuûa nhaân daân”. - Lôøi cuûa Baùc Hoà. - HS thaûo luaän - HS trình baøy: Daáu ngoaëc keùp duøng  GV nhaän xeùt boå sung Treo baûng BT2. + Khi naøo daáu ngoaëc keùp ñöôïc duøng ñoäc laäp? + Khi naøo daáu ngoaëc keùp ñöôïc phoái hôïp vôùi daáu hai chaám? GV nhaän xeùt, ruùt yù noäi dung ghi nhôù. Treo baûng BT3. -Töø laàu chæ caùi gì? -Taéc keø hoa coù xaây ñöôïc laàu theo nghóa treân khoâng ? GV treo tranh, aûnh: Con taéc keø Taéc keø moät con vaät nhoû, hình daïng hôi gioáng thaïch suøng, thöôøng keâu taéc …..keø…. Yeâu caàu * Töø laàu trong khoå thô ñöôïc duøng vôùi nghóa gì ? Daáu ngoaëc keùp trong tröôøng hôïp naøy ñöôïc duøng laøm gì? Y/c HS trình baøy keát quaû GV nhaän xeùt, ruùt yù 2 cuûa ghi nhôù. Yeâu caàu BT1: Laøm vieäc theo lôùp Yeâu caàu GV neâu caâu hoûi GV nhaän xeùt. Treo baûng BT2, yeâu caàu GV neâu caâu hoûi cho HS thaûo luaän nhoùm ñoâi, sau ñoù traû lôøi. GV nhaän xeùt. Treo baûng BT3 .Yeâu caàu Y/c ñaïi dieän cuûa moãi nhoùm leân baûng thi ñua thöïc hieän. Yeâu caàu GV nhaän xeùt. 4/ Cuûng coá – daën doø Yeâu caàu GDTT: Bieát vaän duïng nhöõng hieåu bieát ñeå duøng daáu ngoaëc keùp trong khi vieát. Ñoïc tröôùc noäi dung baøi Môû roäng voán töø öôùc mô. Nhaän xeùt tieát hoïc. ñeå ñaùnh daáu choã trích daãn lôøi noùi tröïc tieáp cuûa nhaân vaät. HS khaùc nhaän xeùt. - 1 HS ñoïc ñeà, xaùc ñònh ñeà - Khi lôøi daãn tröïc tieáp chæ laø moät töø hay cuïm töø. - Khi daãn tröïc tieáp laø moät caâu troïn veïn hay moät ñoaïn vaên. - HS nhaän xeùt. - HS ñoïc yù 1 cuûa ghi nhôù. - 1 HS ñoïc ñeà, xaùc ñònh ñeà - Chæ ngoâi nhaø taàng cao, to, - Taéc keø xaây toå treân caây – toå taéc keø nhoû beù, khoâng phaûi laø caùi laàu theo nghóa cuûa con ngöôøi. - HS quan saùt. - HS laéng nghe. - 1 HS ñoïc caâu hoûi thaûo luaän. - HS thaûo luaän. - HS trình baøy. HS khaùc nhaän xeùt. 1 HS ñoïc yù 2 cuûa ghi nhôù. 2 HS ñoïc ghi nhôù. - 1 HS ñoïc. BT1 HS traû lôøi. HS khaùc nhaän xeùt. 1 HS ñoïc ñeà, xaùc ñònh ñeà HS trình baøy. HS khaùc nhaän xeùt. HS ñoïc noäi dung BT3 . - Caùc nhoùm thi ñua thöïc hieän. HS nhaän xeùt baøi laøm cuûa 4 nhoùm treân baûng . - 2 hoïc sinh ñoïc ghi nhôù. - Hoïc sinh laéng nghe.
- Xem thêm -