Tài liệu Giáo án tiếng việt lớp 4 cả năm_cktkn

  • Số trang: 413 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 130 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Keá hoaïch baøi hoïc Tieáng vieät 4 CHUÛ ÑIEÅM THÖÔNG NGÖÔØI NHÖ THEÅ THÖÔNG THAÂN Tuần 1 TAÄP ÑOÏC DEÁ MEØN BEÂNH VÖÏC KEÛ YEÁU I. Muïc tieâu: 1. Ñoïc thaønh tieáng  Ñoïc ñuùng caùc tieáng , töø khoù hoaëc deã laãn do aûnh höôûng cuûa phöông ngöõ . - Phía baéc (PB) : caùnh böôùm non , chuøn chuøn , naêm tröôùc , löông aên , ..  Ñoïc troâi chaûy ñöôïc toaøn baøi , ngaét , nghæ hôi ñuùng sau caùc daáu caâu , giöõa caùc cuïm töø , nhaán gioïng ôû caùc töø ngöõ gôïi taû , gôïi caûm .  Ñoïc dieãn caûm toaøn baøi , theå hieän gioïng ñoïc phuø hôïp vôùi noäi dung . 2. Ñoïc - Hieåu  Hieåu caùc töø ngöõ khoù trong baøi : coû xöôùc , Nhaø Troø , böï , löông aên , aên hieáp , mai phuïc ,...  Hieåu noäi dung caâu chuyeän : Ca ngôïi taám loøng haøo hieäp , thöông yeâu ngöôøi khaùc, saün saøng beânh vöïc keû yeáu cuûa Deá Meøn . II. Ñoà duøng daïy hoïc 1 Tranh minh hoïa baøi taäp ñoïc trang 4 , SGK. 2 Baûng phuï vieát saün caâu , ñoaïn höôùng daãn luyeän ñoïc . 3 Taäp truyeän Deá Meøn Phieâu Löu Kí - Toâ Hoaøi . III. Hoaït ñoäng treân lôùp : Hoaït ñoäng cuûa thaày Hoaït ñoäng cuûa troø 1. Môû ñaàu -GV giôùi thieäu khaùi quaùt noäi dung chöông trình phaân moân taäp ñoïc cuûa hoïc kì I lôùp 4 . - HS caû lôùp ñoïc thaàm , 1 HS ñoïc - Yeâu caàu HS môû muïc luïc SGK vaø ñoïc thaønh tieáng teân cuûa caùc chuû ñieåm : teân caùc chuû ñieåm trong saùch . Thöông ngöôøi nhö theå thöông thaân , Maêng moïc thaúng , Treân ñoâi caùnh öôùc mô , Coù chí thì neân , Caùnh saùo dieàu . -GV : Töø xa xöa oâng cha ta ñaõ coù caâu : Thöông ngöôøi nhö theå thöông thaân , ñoù laø truyeàng thoáng cao ñeïp cuûa daân toäc VN . Caùc baøi hoïc moân tieáng vieät tuaàn 1 , 2 , 3 Giáo viên: Lý Thị Ngọc Dung Trang 1 Keá hoaïch baøi hoïc Tieáng vieät 4 seõ giuùp caùc em hieåu theâm vaø töï haøo veà - HS traû lôøi . truyeàn thoáng cao ñeïp naøy . 2. Baøi môùi a). Giôùi thieäu baøi - Treo tranh minh hoïa baøi taäp ñoïc vaø hoûi HS : Em coù bieát 2 nhaân vaät trong böùc tranh naøy laø ai, ôû taùc phaåm naøo khoâng ? Tranh veõ Deá Meøn vaø chò Nhaø Troø . Deá Meøn laø nhaân vaät chính trong taùc phaåm Deá Meøn phieâu löu kí cuûa nhaø vaên Toâ Hoaøi . -GV ñöa ra taäp truyeän Deá Meøn phieâu löu kí cuûa nhaø vaên Toâ Hoaøi vaø giôùi thieäu : Taùc phaåm keå veà nhöõng cuoäc phieâu löu cuûa chuù Deá Meøn . Nhaø vaên Toâ Hoaøi vieát truyeän töø naêm 1941 ñöôïc in laïi nhieàu laàn vaø ñöôïc ñoâng ñaûo baïn ñoïc thieáu nhi trong nöôùc vaø quoác teá yeâu thích . Gìô hoïc hoâm nay chuùng ta seõ cuøng tìm hieåu baøi Deá Meøn beânh vöïc keû yeáu. Ñaây laø moät ñoaïn trích trong taùc phaåm Deá Meøn phieâu löu kí . b). Höôùng daãn luyeän ñoïc vaø tìm hieåu baøi * Luyeän ñoïc - HS ñoïc theo thöù töï : - Yeâu caàu HS môû SGK trang 4, 5 sau ñoù + Moät hoâm …bay ñöôïc xa goïi 3 HS tieáp noái nhau ñoïc baøi tröôùc lôùp + Toâi ñeán gaàn …aên thòt em ( 3 löôït ) . + Toâi xoeø caû hai tay …cuûa boïn nheän - Goïi 2 HS khaùc ñoïc laïi toaøn baøi . - 2 HS ñoïc thaønh tieáng tröôùc lôùp , HS caû - Yeâu caàu HS tìm hieåu veà nghóa caùc töø lôùp theo doõi baøi trong SGK . khoù ñöôïc giôùi thieäu veà nghóa ôû phaàn chuù - 1 HS ñoïc phaàn Chuù giaûi tröôùc lôùp . giaûi . HS caû lôùp theo doõi trong SGK . - Ñoïc maãu laàn 1. Chuù yùgioïng ñoïc nhö - Theo doõi GV ñoïc maãu . sau: Lôøi keå cuûa Deá Meøn ñoïc vôùi gioïng chaäm , theå hieän söï aùi ngaïi , thöông xoùt ñoái vôùi Nhaø Troø Lôøi Deá Meøn noùi vôùi Nhaø Troø ñoïc vôùi gioïng maïnh meõ , döùt khoaùt , theå hieän söï baát bình , thaùi ñoä kieân quyeát . Lôøi cuûa Nhaø Troø keå veà gia caûnh ñoïc vôùi gioïng keå leå , ñaùng thöông cuûa keû yeáu ôùt ñang gaëp hoaïn naïn . Nhaán gioïng caùc töø ngöõ : tæ teâ , ngoài guïc ñaàu , beù nhoû , gaày yeáu quaù , böï nhöõng phaán , thaâm daøi, chaám ñieåm vaøng , moûng nhö caùnh böôùm non , ngaén chuøn chuøn , maát ñi , thui thuûi , oám yeáu , chaúng ñuû , ngheøo tuùng , ñaùnh em , baét em , vaët chaân , vaët caùnh , aên thòt em , xoøe caû , ñöøng sôï , cuøng vôùi toâi ñaây , ñoäc aùc , caäy khoeû aên hieáp . Giáo viên: Lý Thị Ngọc Dung Trang 2 Keá hoaïch baøi hoïc * Tìm hieåu baøi vaø höôùng daãn ñoïc dieãn caûm - Truyeän coù nhöõng nhaân vaät chính naøo ? - Keû yeáu ñöôïc Deá Meøn beânh vöïc laø ai ? - Vì sao Deá Meøn laïi beânh vöïc chò Nhaø Troø ? Chuùng ta cuøng tìm hieåu caâu chuyeän ñeå bieát ñieàu ñoù ? * Ñoaïn 1 : - Yeâu caàu HS ñoïc thaàm ñoaïn 1 . - Deá Meøn nhìn thaáy Nhaø Troø trong hoaøn caûnh nhö theá naøo ? - Ñoaïn 1 yù noùi gì ? - Vì sao chò Nhaø Troø laïi guïc ñaàu ngoài khoùc tæ teâ beân taûng ñaù cuoäi ? Chuùng ta cuøng tìm hieåu tieáp ñoaïn 2 . * Ñoaïn 2 : - Goïi 1 HS leân ñoïc ñoaïn 2 . Tieáng vieät 4 - Deá Meøn , chò Nhaø Troø , boïn nheän . - Laø chò Nhaø Troø . - HS ñoïc SGK . - Nhaø Troø ñang guïc ñaàu ngoài khoùc tæ teâ beân taûng ñaù cuoäi . - Hoaøn caûnh Deá Meøn gaëp Nhaø Troø . - 1 HS ñoïc thaønh tieáng , HS caû lôùp theo doõi baøi trong SGK . - HS caû lôùp ñoïc thaàm vaø tìm theo - Haõy ñoïc thaàm laïi ñoaïn treân vaø tìm yeâu caàu, nhöõng chi tieát cho thaáy chò Nhaø Troø raát coù theå duøng buùt chì vöøa ñoïc vöøa tìm . Sau ñoù , moät vaøi HS neâu yù kieán yeáu ôùt . tröôùc lôùp cho ñuû caùc chi tieát : Chò Nhaø Troø coù thaân hình beù nhoû , gaày yeáu , ngöôøi böï nhöõng caùnh nhö môùi loät . Caùnh moûng nhö caùnh böôùm non , ngaén chuøn chuøn , laïi quaù yeáu vaø chöa quen môû . Vì oám yeáu neân chò Nhaø Troø laâm vaøo caûnh ngheøo tuùng , - Söï yeáu ôùt cuûa chò Nhaø Troø ñöôïc nhìn kieám böõa chaúng ñuû . - Cuûa Deá Meøn . thaáy qua con maét cuûa nhaân vaät naøo ? - Deá Meøn ñaõ theå hieän tình caûm gì khi - Theå hieän söï aùi ngaïi , thoâng caûm . nhìn Nhaø Troø ? - Vaäy khi ñoïc nhöõng caâu vaên taû hình daùng, tình caûnh cuûa chò Nhaø Troø , caàn ñoïc vôùi gioïng nhö theá naøo ? - Goïi 2 HS leân ñoïc ñoaïn 2 , sau ñoù nhaän xeùt veà gioïng ñoïc cuûa töøng HS . - Ñoaïn naøy noùi leân ñieàu gì ? Giáo viên: Lý Thị Ngọc Dung - Ñoïc chaäm theå hieän söï yeáu ôùt cuûa chò Nhaø Troø qua con maét aùi ngaïi , thoâng caûm cuûa Deá Meøn . - 2 HS ñoïc - Ñoaïn naøy cho thaáy hình daùng yeáu ôùt ñeán toäi nghieäp cuûa chò Nhaø Troø . Trang 3 Keá hoaïch baøi hoïc Tieáng vieät 4 -GV ghi laïi yù chính ñoaïn 2 vaø nhôø HS nhaéc laïi - Yeâu caàu HS ñoïc thaàm vaø tìm nhöõng - HS ñoïc thaàm vaø duøng buùt chì ñeå chi tieát cho thaáy chò Nhaø Troø bò nheän öùc tìm . Sau ñoù , moät vaøi HS neâu yù kieán hieáp ñe doïa ? tröôùc lôùp cho ñuû caùc chi tieát : Tröôùc ñaây meï Nhaø Troø coù vay löông aên cuûa boïn nheän chöa traû ñöôïc thì ñaõ cheát . Nhaø Troø oám yeáu , kieám aên khoâng ñuû . Boïn nheän ñaõ ñaùnh Nhaø Troø, hoâm nay chaêng tô ngang ñöôøng doïa vaët chaân , vaët caùnh aên thòt . - Lôøi cuûa chò Nhaø Troø . - Ñoaïn naøy laø lôøi cuûa ai ? - Tình caûnh cuûa Nhaø Troø khi bò nheän - Qua lôøi keå cuûa Nhaø Troø , chuùng ta thaáy öùc hieáp . ñöôïc ñieàu gì ? - Ñoïc vôùi gioïng keå leå , ñaùng thöông. - Khi ñoïc ñoaïn naøy thì chuùng ta neân ñoïc nhö theá naøo ñeå phuø hôïp vôùi tình caûnh - 1 HS ñoïc , caû lôùp nhaän xeùt vaø tìm cuûa Nhaø Troø ? ra caùch ñoïc ñuùng , ñoïc hay . - Goïi 1 HS ñoïc laïi ñoaïn vaên treân , chuù yù ñeå söõa loãi , ngaét gioïng cho HS . - HS ñoïc thaàm ñoaïn 3 , sau ñoù traû lôøi * Ñoaïn 3 : : Deá + Meøn ñaõ xoøe 2 caøng vaø noùi - Tröôùc tình caûnh ñaùng thöông cuûa Nhaø vôùi Nhaø Troø : Troø , Deá Meøn ñaõ laøm gì ? Chuùng ta cuøng Em ñöøng sôï . Haõy trôû veà cuøng vôùi toâi ñaây . Ñöùa ñoäc aùc khoâng theå caäy tìm hieåu ñoaïn 3 . khoûe aên hieáp keû yeáu . + Lôøi noùi vaø vieäc laøm ñoù cho em bieát + Laø ngöôøi coù taám loøng nghóa hieäp , duõng caûm , khoâng ñoàng tình vôùi Deá Meøn laø ngöôøi nhö theá naøo ? nhöõng keû ñoäc aùc caäy khoeû öùc hieáp + Ñoaïn cuoái baøi ca ngôïi ai ? Ca ngôïi veà keû yeáu . + Taám loøng nghóa hieäp cuûa Deá Meøn ñieàu . gì ? - GV toùm laïi yù chính ñoaïn 3 . - Trong ñoaïn 3 coù lôøi noùi cuûa Deá Meøn , theo em chuùng ta neân ñoïc vôùi gioïng nhö - Gioïng maïnh meõ , döùt khoaùt , theå theá naøo theå hieän ñöôïc thaùi ñoä cuûa Deá hieän söï baát bình . Meøn - 2 HS ñoïc to tröôùc lôùp , caû lôùp nhaän - Goïi HS ñoïc tröôùc lôùp ñoaïn 3 . xeùt vaø tìm ra caùch ñoïc hay nhaát . - Qua caâu chuyeän taùc giaû muoán noùi vôùi - Ca ngôïi Deá Meøn coù taám loøng Giáo viên: Lý Thị Ngọc Dung Trang 4 Keá hoaïch baøi hoïc Tieáng vieät 4 chuùng ta ñieàu gì ? nghóa hieäp saün saøng beânh vöïc keû yeáu , xoùa boû nhöõng baát coâng . - Ñoù chính laø noäi dung chính cuûa baøi . - Goïi 2 HS nhaéc laïi vaø ghi baûng . - Trong truyeän coù nhieàu hình aûnh nhaân hoùa em thích hình aûnh naøo nhaát ? Vì sao ? - 2 HS nhaéc laïi . - Nhieàu HS traû lôøi , ví duï : + Hình aûnh Deá Meøn xoøe 2 caøng ñoäng vieân Nhaø Troø . Hình aûnh naøy cho thaáy Deá Meøn thaät duõng caûm vaø khoûe maïnh , luoân ñöùng ra beânh vöïc keû yeáu . + Hình aûnh Deá Meøn daét Nhaø Troø ñi cho thaáy Deá Meøn thaät anh huøng . * Thi ñoïc dieãn caûm Toå chöùc cho HS thi ñoïc caù nhaân 1 ñoaïn trong baøi , hoaëc cho caùc nhoùm thi ñoïc theo vai . 3. Cuûng coá, daën doø: - Neâu moät hình aûnh nhaân hoaù maø em thích . Cho bieát vì sao em thích ?. - Em hoïc ñöôïc gì ôû nhaân vaät Deá Meøn ? - GV keát luaän : Caâu chuyeän ca ngôïi Deá Meøn coù taám loøng nghóa hieäp , beânh vöïc keû yeáu . Caùc em haõy tìm ñoïc taäp truyeän Deá Meøn phieâu löu kí cuûa nhaø vaên Toâ Hoaøi , taäp truyeän seõ cho caùc em thaáy nhieàu ñieàu thuù vò veà Deá Meøn vaø caû veà theá giôùi loaøi vaät . - GV nhaän xeùt tieát hoïc , tuyeân döông nhöõng HS tích cöïc hoïc taäp , nhaéc nhôû nhöõng HS coøn chöa chuù yù . CHÍNH TAÛ DEÁ MEØN BEÂNH VÖÏC KEÛ YEÁU I. Muïc tieâu: 1 Nghe – vieát chính xaùc , ñeïp ñoaïn vaên töø : “Moät hoâm .... vaãn khoùc” trong baøi Deá Meøn beânh vöïc keû yeáu . 2 Vieát ñuùng , ñeïp teân rieâng : Deá Meøn , Nhaø Troø . 3 Laøm ñuùng baøi taäp chính taû phaân bieät l / n hoaëc an / ang vaø tìm ñuùng teân vaät chöùa tieáng baét ñaàu baèng l / n hoaëc coù vaàn an / ang . II. Ñoà duøng daïy hoïc: 1 Baûng lôùp vieát 2 laàn baøi taäp 2 a hoaëc 2 b . III. Hoaït ñoäng treân lôùp: Hoaït ñoäng cuûa thaày Giáo viên: Lý Thị Ngọc Dung Hoaït ñoäng cuûa troø Trang 5 Keá hoaïch baøi hoïc 1. Giôùi thieäu: ÔÛ lôùp 4 , moät tuaàn caùc em seõ hoïc 1 tieát chính taû. Moãi baøi chính taû coù ñoä daøi 80 ñeán 90 tieáng ñöôïc trích töø baøi taäp ñoïc hoaëc caùc vaên baûn khaùc ñeå caùc em vöøa luyeän ñuùng chính taû , vöøa coù theâm hieåu bieát veà cuoäc soáng , con ngöôøi . Vieäc laøm caùc baøi taäp seõ laøm cho caùc em tö duy , kyõ naêng söû duïng Tieáng Vieät 2. Baøi môùi: a) Giôùi thieäu baøi : - Baøi taäp ñoïc caùc em vöøa hoïc coù teân goïi laø gì ? - Tieát chính taû naøy caùc em seõ nghe coâ ñoïc ñeå vieát laïi ñoaïn 1 vaø 2 cuûa baøi “Deá Meøn beânh vöïc keû yeáu ”vaø laøm caùc baøi taäp chính taû b) Höôùng daãn nghe – vieát chính taû * Trao ñoåi veà noäi dung ñoaïn trích - Goïi 1 HS ñoïc ñoaïn töø : moät hoâm …vaãn khoùc trong baøi Deá Meøn beânh vöïc keû yeáu . - Ñoaïn trích cho em bieát veà ñieàu gì ? Tieáng vieät 4 -Deá Meøn beân vöïc keû yeáu -HS laéng nghe - 1 HS ñoïc tröôùc lôùp , HS döôùi lôùp laéng nghe . - Hoaøn caûnh Deá Meøn gaëp Nhaø Troø ; Hình daùng ñaùng thöông , yeáu ôùt cuûa Nhaø Troø . - PB : Coû xöôùc xanh daøi , tæ teâ , chuøn * Höôùng daãn vieát töø khoù chuøn ,.. -Yeâu caàu HS neâu caùc töø khoù , deã laãn khi - PN : Coû xöôùc , tæ teâ , choã chaám vieát chính taû . ñieåm vaøng, khoûe , .. - 3 HS leân baûng vieát , HS döôùi lôùp vieát vaøo vôû nhaùp . - Yeâu caàu HS ñoïc , vieát caùc töø vöøa tìm - Nghe GV ñoïc vaø vieát baøi . ñöôïc * Vieát chính taû - Ñoïc cho HS vieát vôùi toác ñoä vöøa phaûi ( khoaûng 90 chöõ / 15 phuùt ) . Moãi caâu hoaëc cuïm töø ñöôïc ñoïc 2 ñeán 3 laàn : ñoïc - Duøng buùt chì , ñoåi vôû cho nhau ñeå löôït ñaàu chaäm raõi cho HS nghe , ñoïc soaùt nhaéc laïi 1 hoaëc 2 laàn cho HS kòp vieát vôùi loãi , chöõa baøi . toác ñoä quy ñònh . * Soaùt loãi vaø chaám baøi Giáo viên: Lý Thị Ngọc Dung Trang 6 Keá hoaïch baøi hoïc Tieáng vieät 4 - Ñoïc toaøn baøi cho HS soaùt loãi . - Thu chaám 7 baøi . - Nhaän xeùt baøi vieát cuûa HS . c) Höôùng daãn laøm baøi taäp chính taû Baøi 2 -GV cho Hs laøm baøi a) - Goïi 1 HS ñoïc yeâu caàu . - Yeâu caàu HS töï laøm baøi trong SGK . - Goïi HS nhaän xeùt , chöõa baøi . - Nhaän xeùt , choát laïi lôøi giaûi ñuùng . - 1 HS ñoïc . - 2 HS leân baûng laøm . - Nhaän xeùt , chöõa baøi treân baûng cuûa baïn . - Chöõa baøi vaøo SGK . - Lôøi giaûi : laãn – nôû nang – beùo laún , chaéc nòch , loâng maøy , loøa xoøa , laøm cho . Baøi 3 - 1 HS ñoïc yeâu caàu trong SGK . a) - Goïi 1 HS ñoïc yeâu caàu . - Lôøi giaûi : caùi la baøn . - Yeâu caàu HS töï giaûi caâu ñoá vaø vieát vaøo vôû nhaùp , giô tay baùo hieäu khi xong ñeå GV chaám baøi . - Goïi 2 HS ñoïc caâu ñoá vaø lôøi giaûi . - Nhaän xeùt veà lôøi giaûi ñuùng . -GV coù theå giôùi thieäu qua veà caùi la baøn . 3 . Cuûng coá – daën doø - Nhaän xeùt tieát hoïc . - Daën HS veà nhaø vieát laïi baøi taäp 2b vaøo vôû . HS naøo vieát xaáu , sai 3 loãi chính taû trôû leân phaûi vieát laïi baøi vaø chuaån bò baøi sau . LUYEÄN TÖØ VAØ CAÂU CAÁU TAÏO CUÛA TIEÁNG I. Muïc tieâu: -Bieát ñöôïc caáu taïo cô baûn cuûa tieáng goàm 3 boä phaän : aâm ñaàu , vaàn , thanh . -Bieát nhaän dieän caùc boä phaän cuûa tieáng . Bieát tieáng naøo cuõng phaûi coù vaàn vaø thanh . -Bieát ñöôïc boä phaän vaàn cuûa caùc tieáng baét vaàn vôùi nhau trong thô . II. Ñoà duøng daïy hoïc: 1 Baûng phuï veõ saün sô ñoà caáu taïo cuûa tieáng , coù ví duï : Giáo viên: Lý Thị Ngọc Dung Trang 7 Keá hoaïch baøi hoïc Tieáng baàu Tieáng vieät 4 AÂm ñaàu b Vaàn aâu thanh huyeàn 2 Caùc theû coù ghi caùc chöõ caùi vaø daáu thanh (GV coù theå söû duïng caùc chöõ caùi vieát nhieàu maøu saéc cho haáp daãn : aâm ñaàu - maøu ñoû , vaàn – maøu xanh , thanh – maøu vaøng ) . III. Hoaït ñoäng treân lôùp: Hoaït ñoäng cuûa thaày 1.Giôùi thieäu baøi: Nhöõng tieát luyeän töø vaø caâu seõ giuùp caùc em môû roäng voán töø , bieát caùch duøng töø noùi , vieát thaønh caâu ñuùng vaø hay . Baøi hoïc hoâm nay seõ giuùp caùc em hieåu veà caáu truùc taïo tieáng . 2 .Baøi môùi: a) Tìm hieåu ví duï - Yeâu caàu HS ñoïc thaàm vaø ñeám xem caâu tuïc ngöõ coù bao nhieâu tieáng .GV ghi baûng caâu thô : Baàu ôi thöông laáy bí cuøng Tuy raèng khaùc gioáng nhöng chung moät giaøn. - Yeâu caàu HS ñeám thaønh tieáng töøng doøng ( vöøa ñoïc vöøa duøng tay ñaäp nheï leân caïnh baøn ). Hoaït ñoäng cuûa troø - HS ñoïc thaàm vaø ñeám soá tieáng . Sau ñoù 2 HS traû lôøi : coù 14 tieáng . - HS ñeám . Caâu ñaàu coù : 6 tieáng Caâu sau coù : 8 tieáng + Caû 2 caâu treân coù 14 tieáng . + bôø aâu baâu huyeàn baàu . + 1 HS leân baûng ghi , 2 ñeán 3 HS ñoïc . + Goïi 2 HS noùi laïi keát quaû laøm vieäc . + Yeâu caàu HS ñaùnh vaàn thaàm vaø ghi laïi + HS quan saùt . caùch ñaùnh vaàn tieáng baàu . + Yeâu caàu 1 HS leân baûng ghi caùch ñaùnh vaàn . HS döôùi lôùp ghi caùch ñaùnh vaàn thaønh tieáng . - Coù 3 boä phaän . + Duøng phaán maøu ghi vaøo sô ñoà : Tieáng AÂm ñaàu Vaàn Giáo viên: Lý Thị Ngọc Dung + 3 HS traû lôøi , 1 HS leân baûng vöøa traû lôøi , vöøa chæ tröïc tieáp vaøo sô ñoà töøng boä phaän . Trang 8 Keá hoaïch baøi hoïc Tieáng vieät 4 Thanh baàu b aâu Huyeàn - Yeâu caàu HS quan saùt vaø thaûo luaän caëp + HS laéng nghe . ñoâi caâu hoûi : Tieáng baàu goàm coù maáy boä phaän ? - HS phaân tích . Ñoù laø nhöõng boä phaän naøo ? + Goïi HS traû lôøi . + Keát luaän : Tieáng baàu goàm coù 3 boä + HS leân chöõa baøi . phaän : aâm ñaàu , vaàn , thanh . - Yeâu caàu HS phaân tích caùc tieáng coøn laïi cuûa caâu thô baèng caùch keû baûng .GV coù theå chia moãi baøn HS phaân tích 2 ñeán 3 tieáng . +GV keû treân baûng lôùp , sau ñoù goïi HS leân chöõa baøi . Tieáng AÂm ñaàu Vaàn Thanh ôi ôi ngang thöông th öông ngang laáy l aây saéc bí b i saéc cuøng c ung huyeàn tuy t uy ngang raèng r aêng huyeàn khaùc kh ac saéc gioáng gi oâng saéc nhöng nh öng ngang chung ch ung ngang moät m oât naëng giaøn gi an huyeàn + Tieáng do nhöõng boä phaän naøo taïo + Traû lôøi : thaønh ? Cho ví duï . Tieáng do boä phaän : aâm ñaàu , vaàn , thanh . Ví duï : tieáng thöông . Tieáng do boä phaän : Vaàn , daáu Giáo viên: Lý Thị Ngọc Dung Trang 9 Keá hoaïch baøi hoïc Tieáng vieät 4 thanh taïo thaønh . Ví duï : tieáng ôi. + Trong tieáng boä phaän naøo khoâng theå + Vaàn vaø daáu thanh khoâng theå thieáu thieáu ? , aâm ñaàu coù theå thieáu . Boä phaän naøo coù theå thieáu ? - HS nghe . - Keát luaän : Trong moãi tieáng baét buoäc phaûi coù vaàn vaø daáu thanh . Thanh ngang khoâng ñöôïc ñaùnh daáu khi vieát . b) Ghi nhôù - HS ñoïc thaàm . - Yeâu caàu HS ñoïc thaàm phaàn ghi nhôù trong SGK . + 1 HS leân baûng vöøa chæ vöøa neâu + Yeâu caàu 1 HS leân baûng chæ vaøo sô ñoà phaàn ghi nhôù . 1 . Moãi tieáng thöôøng coù 3 boä phaän . vaø noùi laïi phaàn ghi nhôù . Thanh AÂm ñaàu Vaàn 2 . Tieáng naøo cuõng phaûi coù vaàn vaø thanh . Coù tieáng khoâng coù aâm ñaàu . + HS nghe . + Keát luaän : Caùc daáu thanh cuûa tieáng ñeàu ñöôïc ñaùnh daáu ôû phía treân hoaëc phía döôùi aâm chính cuûa vaàn . c ) Luyeän taäp - 1 HS ñoïc . Baøi 1 - HS phaân tích vaøo vôû nhaùp . - Goïi 1 HS ñoïc yeâu caàu . - Yeâu caàu moãi baøn 1 HS phaân tích 2 - HS leân chöõa baøi . tieáng . - Goïi caùc baøn leân chöõa baøi . - 1 HS ñoïc yeâu caàu . - Nhaän xeùt baøi laøm cuûa HS . - HS suy nghó . Baøi 2 - HS laàn löôït traû lôøi ñeán khi coù caâu - Goïi HS ñoïc yeâu caàu . traû lôøi ñuùng : Ñoù laø chöõ sao . Ñeå - Yeâu caàu HS suy nghó vaø giaûi caâu ñoá . nguyeân laø oâng sao treân trôøi . Boû aâm - Goïi HS traû lôøi vaø giaûi thích . ñaàu s thaønh chöõ ao laø choã bôi caù - Nhaän xeùt veà ñaùp aùn ñuùng . haøng ngaøy . 3 . Cuûng coá, daën doø: -Tieáng do nhöõng boä phaän naøo taïo thaønh ? Cho ví duï? - Ñaùnh x vaøo oâ troáng tröôùc yù ñuùng : x Tieáng naøo cuõng phaûi coù vaàn vaø Giáo viên: Lý Thị Ngọc Dung Trang 10 Keá hoaïch baøi hoïc Tieáng vieät 4 thanh . x Coù tieáng khoâng coù aâm ñaàu . Khoâng coù tieáng naøo chæ coù vaàn vaø thanh. - Nhaän xeùt tieát hoïc . - Daën HS veà nhaø hoïc thuoäc phaàn ghi nhôù vaø laøm baøi taäp , chuaån bò baøi sau . KEÅ CHUYEÄN SÖÏ TÍCH HOÀ BA BEÅ I. Muïc tieâu: Döïa vaøo caùc tranh minh hoïa vaø lôøi keå cuûaGV keå laïi ñöôïc töøng ñoaïn vaø toaøn boä caâu chuyeän . 1 Theå hieän lôøi keå töï nhieân , phoái hôïp lôøi keå vôùi ñieäu boä , neùt maët , bieát thay ñoåi gioïng keå cho phuø hôïp vôùi noäi dung truyeän . 2 Bieát theo doõi , nhaän xeùt , ñaùnh giaù lôøi cuûa baïn keå . 3 Hieåu ñöôïc yù nghóa cuûa caâu chuyeän : Giaûi thích söï hình thaønh cuûa hoà Ba Beå . Qua ñoù ca ngôïi nhöõng con ngöôøi giaøu loøng nhaân aùi vaø khaúng ñònh nhöõng ngöôøi giaøu loøng nhaân aùi seõ ñöôïc ñeàn ñaùp xöùng ñaùng II. Ñoà duøng daïy hoïc: 1 Caùc tranh minh hoaï caâu chuyeän trong SGK . 2 Caùc tranh caûnh veà hoà Ba Beå hieän nay III. Hoaït ñoäng treân lôùp: Hoaït ñoäng cuûa thaày Hoaït ñoäng cuûa troø 1. Giôùi thieäu baøi: - Trong chöông trình TV lôùp 4 , phaân moân keå chuyeän giuùp caùc em coù kó naêng keå laïi 1 caâu chuyeän ñaõ ñöôïc ñoïc , ñöôïc nghe . Nhöõng caâu chuyeän boå ích vaø lyù thuù seõ giuùp caùc em theâm hieåu bieát veà cuoäc soáng con ngöôøi , nhöõng söï vaät , hieän töôïng quanh mình vaø thaáy moái quan heä toát ñeïp giöõa ngöôøi vôùi ngöôøi , giöõa con ngöôøi vôùi thieân nhieân . 2. Baøi môùi: - Caâu chuyeän “Söï tích hoà Ba Beå ” . a) Giôùi thieäu baøi - Trong tieát keå chuyeän hoâm nay , caùc em seõ keå laïi caâu chuyeân gì ? - … giaûi thích veà söï hình thaønh cuûa Giáo viên: Lý Thị Ngọc Dung Trang 11 Keá hoaïch baøi hoïc - Teân caâu chuyeän cho em bieát ñieàu gì ? -GV cho HS xem tranh ( aûnh ) veà hoà Ba Beå hieän nay vaø giôùi thieäu : Hoà Ba Beå laømoät caûnh ñeïp cuûa tænh Baéc Caïn hieän nay . Khung caûnh ôû ñaây raát neân thô vaø sinh ñoäng . Vaäy hoà coù töø bao giôø ? Do ñaâu maø coù ? Caùc em cuøng theo doõi caâu chuyeän “söï tích hoà Ba Beå ” . b) GV keå chuyeän -GV keå laàn 1 : gioïng keå thong thaû roõ raøng , nhanh hôn ôû ñoaïn keå veà tai hoïa trong ñeâm hoäi , trôû laïi khoan thai ôû ñoaïn keát . Chuù yù nhaán gioïng ôû nhöõng töø gôïi caûm , gôïi taû veà hình daùng khoå sôû cuûa baø laõo aên xin , söï xuaát hieän cuûa con Giao Long , noãi khieáp sôï cuûa meï con baø goùa , noãi kinh hoaøng cuûa moïi ngöôøi , khi ñaát döôùi chaân rung chuyeån , moïi vaät ñeàu rung chuyeån , nhaø cöûa , moïi vaät ñeàu chìm nghæm döôùi nöôùc … -GV keå laàn 2 : Vöøa keå vöøa chæ vaøo tranh minh hoïa treân baûng . -GV yeâu caàu HS giaûi nghóa caùc töø : caàu phuùc , giao long , baø goùa, laøm vieäc thieän , baâng quô . Neáu HS khoâng hieåu ,GV coù theå giaûi thích . Tieáng vieät 4 hoà Ba Beå. - HS laéng nghe . - HS xem tranh . - Giaûi nghóa töø theo yù hieåu cuûa mình . Caàu phuùc : Caàu xin ñöôïc ñieàu toát cho mình Giao long : loaøi raén to coøn goïi laø thuoàng luoàng . Baø goùa : ngöôøi phuï nöõ coù choàng bò cheát Laøm vieäc thieän : laøm ñieàu toát cho ngöôøi khaùc . Baâng quô : khoâng ñaâu vaøo ñaâu , khoâng tin töôûng . - HS noái tieáp nhau traû lôøi ñeán khi coù caâu traû lôøi ñuùng. + Baø khoâng bieát ñeán töø ñaâu . Troâng baø gôùm ghieác , ngöôøi gaày coøm , lôû loeùt , xoâng leân muøi hoâi thoái . Baø - Döïa vaøo tranh minh hoïa , ñaët caâu hoûi luoân mieäng keâu ñoùi . ñeå HS naém ñöôïc coát truyeän . + Moïi ngöôøi ñeàu xua ñuoåi baø. + Baø cuï aên xin xuaát hieän nhö theá naøo ? + Meï con baø goùa ñöa baø veà nhaø , laáy Giáo viên: Lý Thị Ngọc Dung Trang 12 Keá hoaïch baøi hoïc Tieáng vieät 4 côm cho baø aên vaø môøi baø nghæ laïi . + Choã baø cuï aên xin naèm saùng röïc + Moïi ngöôøi ñoái xöû vôùi baø ra sao ? leân . Ñoù khoâng phaûi laø baø cuï maø laø + Ai ñaõ cho baø cuï aên vaø nghæ ? moät con giao long lôùn . + Baø cuï noùi saép coù luït vaø ñöa cho + Chuyeän gì ñaõ xaûy ra trong ñeâm ? meï con baø goùa moät goùi tro vaø hai maûnh voû traáu . + Luït loäi xaûy ra , nöôùc phun leân . + Khi chia tay , baø cuï daën meï con baø Taát caû moïi vaät ñeàu chìm nghæm . goùa ñieàu gì ? + Meï con baø duøng thuyeàn töø hai voû + Trong ñeâm leã hoäi , chuyeän gì ñaõ xaûy traáu ñi khaép nôi cöùu ngöôøi bò naïn . ra ? + Choã ñaát suït laø hoà Ba Beå , nhaø hai meï con thaønh moät hoøn ñaûo nhoû giöõa + Meï con baø goùa ñaõ laøm gì ? hoà . + Hoà Ba Beå ñöôïc hình thaønh nhö theá - Chia nhoùm 4 HS (2 baøn treân döôùi naøo ? quay maët vaøo nhau) , laàn löôït töøng em keå töøng ñoaïn . - Khi 1 HS keå , caùc HS khaùc laéng c) Höôùng daãn keå töøng ñoaïn - Chia nhoùm HS , yeâu caàu HS döïa vaøo nghe , gôïi yù, nhaän xeùt baøi laøm cuûa tranh minh hoïa vaø caùc caâu hoûi tìm hieåu , baïn . keå laïi töøng ñoaïn cho caùc baïn nghe . - Ñaïi dieän caùc nhoùm leân trình baøy , moãi nhoùm chæ keå moät tranh . + Nhaän xeùt lôøi keå cuûa baïn theo caùc - Keå tröôùc lôùp , yeâu caàu caùc nhoùm cöû tieâu chí: Keå coù ñuùng noäi dung , ñuùng ñaïi dieän leân trình baøy . trình töï khoâng ? Lôøi keå ñaõ töï nhieân + Yeâu caàu HS nhaän xeùt sau moãi HS keå . chöa ? - Keå trong nhoùm . d) Höôùng daãn keå toaøn boä caâu chuyeän - Yeâu caàu HS keå toaøn boä caâu chuyeän - 2 ñeán 3 HS keå toaøn boä caâu chuyeän tröôùc lôùp . trong nhoùm . - Nhaän xeùt . - Toå chöùc cho HS thi keå tröôùc lôùp . - Yeâu caàu HS nhaän xeùt vaø tìm ra baïn keå hay nhaát lôùp . - Cho ñieåm HS keå toát . + Cho bieát söï hình thaønh cuûa hoà Ba 3. Cuûng coá, daën doø: Beå . - Hoûi : Giáo viên: Lý Thị Ngọc Dung Trang 13 Keá hoaïch baøi hoïc Tieáng vieät 4 + Caâu chuyeän cho em bieát ñieàu gì ? + Ngoaøi giaûi thích söï hình thaønh hoà Ba Beå , caâu chuyeän coøn muïc ñích naøo khaùc ? + Caâu chuyeän coøn ca ngôïi nhöõng con ngöôøi giaøu loøng nhaân aùi , bieát giuùp ñôõ ngöôøi khaùc seõ gaëp nhieàu ñieàu toát laønh . - GV keát luaän : Baát cöù ôû ñaâu con ngöôøi cuõng phaûi coù loøng nhaân aùi , saün saøng giuùp ñôõ nhöõng ngöôøi gaëp khoù khaên , hoaïn naïn . Nhöõng ngöôøi ñoù seõ ñöôïc ñeàn ñaùp xöùng ñaùng vaø gaëp nhieàu may maén trong cuoäc soáng . - Daën HS veà nhaø keå laïi caâu chuyeän cho ngöôøi thaân nghe . - Daën HS luoân coù loøng nhaân aùi , giuùp ñôõ moïi ngöôøi neáu mình coù theå . TAÄP ÑOÏC MEÏ OÁM I. Muïc tieâu: 1. Ñoïc thaønh tieáng:  Ñoïc ñuùng caùc tieáng , töø khoù hoaëc deã laãn do aûnh höôûng cuûa phöông ngöõ . - Phía baéc ( PB ) : laù traàu , kheùp loûng , noùng ran , cho tröùng , .. - Phía nam ( PN ) :giöõa côi traàu , trôøi ñoå möa ,keå dieãn kòck , khoå ñuû ñieàu ,…  Ñoïc troâi chaûy ñöôïc toaøn baøi , ngaét , nghæ hôi ñuùng sau caùc daáu caâu , giöõa caùc cuïm töø , nhaán gioïng ôû caùc töø ngöõ gôïi taû , gôïi caûm .  Ñoïc dieãn caûm toaøn baøi vôùi gioïng nheï nhaøng theå hieän tình caûm yeâu thöông saâu saéc cuûa ngöôøi con ñoái vôùi meï . 2. Ñoïc - Hieåu  Hieåu caùc töø ngöõ khoù trong baøi: khoâ giöõa côi traàu, Truyeän Kieàu, y só , laën trong ñôøi meï , …  Hieåu noäi dung baøi thô : Tình caûm yeâu thöông saâu saéc , söï hieáu thaûo , loøng bieát ôn cuûa baïn nhoû vôùi ngöôøi meï . 3. Hoïc thuoäc loøng baøi thô II. Ñoà duøng daïy hoïc: -Tranh minh hoaï baøi taäp ñoïc trang 9 , SGK ( phoùng to neáu coù ñieàu kieän ) . -Baûng phuï vieát saün khoå 4 – 5 . -Taäp thô Goùc saân vaø khoaûng trôøi – Traàn Ñaêng Khoa . III. Hoaït ñoäng treân lôùp: Giáo viên: Lý Thị Ngọc Dung Trang 14 Keá hoaïch baøi hoïc Hoaït ñoäng cuûa thaày 1. KTBC: -Goïi 3 HS leân baûng , yeâu caàu HS choïn ñoïc moät ñoaïn trong baøi Deá Meøn beânh vöïc keû yeáu , sau ñoù yeâu caàu HS traû lôøi caâu hoûi veà noäi dung ñoaïn vöøa ñoïc . HS1: Em haõy neâu yù nghóa cuûa baøi ñoïc ? HS2: Tìm nhöõng chi tieát cho thaáy chò Nhaø Troø raát yeáu ôùt ? HS3: Nhöõng lôøi noùi vaø cöû chæ naøo noùi leân taám loøng nghóa hieäp cuûa Deá Meøn ? - Nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS . 2. Baøi môùi: a) Giôùi thieäu baøi: - Treo tranh minh hoïa baøi taäp ñoïc vaø hoûi HS : Böùc tranh veõ caûnh gì ? - Böùc tranh veõ caûnh ngöôøi meï bò oám vaø qua ñoù cho ta thaáy tình caûm saâu saéc cuûa moïi ngöôøi vôùi nhau . Baøi thô Meï oám cuûa Traàn Ñaêng Khoa giuùp caùc em hieåu theâm ñöôïc tình caûm saâu naëng giöõa con vaø meï , giöõa nhöõng ngöôøi haøng xoùm laùng gieàng vôùi nhau . -GV ghi teân baøi leân baûng . b) Höôùng daãn luyeän ñoïc vaø tìm hieåu baøi: * Luyeän ñoïc: - Yeâu caàu HS môû SGK trang 9 , sau ñoù goïi HS tieáp noái nhau ñoïc baøi tröôùc lôùp .GV keát hôïp söûa loãi vaø phaùt aâm , ngaét gioïng cho HS . - Goïi 2 HS khaùc ñoïc laïi caùc caâu sau , löu yù caùch ngaét nhòp : Laù traàu / khoâ giöõa côi traàu Truyeän Kieàu / gaáp laïi treân ñaàu baáy nay . Tieáng vieät 4 Hoaït ñoäng cuûa troø - 3 HS leân baûng thöïc hieän yeâu caàu , caû lôùp theo doõi ñeå nhaän xeùt baøi ñoïc , caâu traû lôøi cuûa caùc baïn . - Böùc tranh veõ caûnh ngöôøi meï bò oám , moïi ngöôøi ñeán thaêm hoûi , em beù böng baùt nöôùc cho meï . - Hs nhaéc laïi - HS tieáp noái ñoïc baøi , moãi HS ñoïc 1 khoå thô . - 2 HS ñoïc thaønh tieáng tröôùc lôùp . HS caû lôùp theo doõi baøi trong SGK . Caùnh maøn / kheùp loûng caû ngaøy Giáo viên: Lý Thị Ngọc Dung Trang 15 Keá hoaïch baøi hoïc Tieáng vieät 4 Ruoäng vöôøn / vaéng meï cuoác caøy sôùm tröa . - 1 HS ñoïc thaønh tieáng tröôùc lôùp . Naéng trong traùi chín / ngoït ngaøo bay - Theo doõiGV ñoïc maãu . höông. - Yeâu caàu HS tìm hieåu nghóa cuûa caùc töø môùi ñöôïc giôùi thieäu ôû phaàn Chuù giaûi . -GV ñoïc maãu laàn 1 : Chuù yù toaøn baøi ñoïc vôùi gioïng nheï nhaøng , tình caûm . Khoå 1 , 2 : gioïng traàm buoàn . Khoå 3 : gioïng lo laéng . Khoå 4 , 5 : gioïng vui . Khoå 6 , 7 : gioïng thieát tha . - Nhaán gioïng ôû caùc töø ngöõ : khoâ , gaáp laïi , laën trong ñôøi meï , ngoït ngaøo , laàn giöôøng , ngaâm thô, keå chuyeän , dieãn kòch , muùa ca , caû ba , … * Tìm hieåu baøi: - Baøi thô cho chuùng ta bieát chuyeän gì ? - Baïn nhoû trong baøi chính laø nhaø thô Traàn Ñaêng Khoa khi coøn nhoû . Luùc meï oám , chuù Khoa ñaõ laøm gì ñeå theå hieän tình caûm cuûa mình ñoái vôùi meï? Chuùng ta cuøng tìm hieåu . - Yeâu caàu HS ñoïc thaàm 2 khoå thô ñaàu vaø traû lôøi caâu hoûi : “ Em hieåu nhöõng caâu thô sau muoán noùi ñieàu gì ? ” Laù traàu khoâ giöõa côi traàu Truyeän Kieàu gaáp laïi treân ñaàu baáy nay . Caùnh maøn kheùp loûng caû ngaøy Ruoäng vöôøn vaéng meï cuoác caøy sôùm tröa . + Em haõy hình dung khi meï khoâng bò oám thì laù traàu , Truyeän Kieàu , ruoäng vöôøn seõ nhö theá naøo ? Giáo viên: Lý Thị Ngọc Dung - Cho chuùng ta bieát chuyeän meï baïn nhoû bò oám , moïi ngöôøi raát quan taâm , lo laéng cho meï , nhaát laø baïn nhoû . - Laéng nghe . - Ñoïc thaàm vaø traû lôøi caâu hoûi : Nhöõng caâu thô treân muoán noùi raèng meï Khoa bò oám : laù traàu naèm khoâ giöõa côi traàu vì meï oám khoâng aên ñöôïc , Truyeän Kieàu gaáp laïi vì meï khoâng ñoïc , ruoäng vöôøn vaéng boùng meï, meï naèm treân giöôøng vì raát meät . + Khi meï khoâng bò oám thì laù traàu xanh meï aên haèng ngaøy , Truyeän Kieàu seõ ñöôïc meï laät môû töøng trang ñeå ñoïc , ruoäng vöôøn sôùm tröa seõ coù boùng meï laøm luïng . - Laéng nghe . Trang 16 Keá hoaïch baøi hoïc - Giaûng baøi : Nhöõng caâu thô : “ Laù traàu ….sôùm tröa ” gôïi leân hình aûnh khoâng bình thöôøng cuûa laù traàu , Truyeän Kieàu , ruoäng vöôøn , caùnh maøn khi meï oám . Laù traàu xanh moïi khi giôø ñeå khoâ vì meï oám khoâng aên ñöôïc . Luùc khoeû meï hay ñoïc Truyeän Kieàu nhöng nay nhöõng trang saùch ñaõ gaáp laïi , roài vieäc ñoàng aùng cuõng chaúng coù ngöôøi chaêm nom . Caùnh maøn kheùp loûng caû ngaøy laøm cho moïi vaät theâm buoàn hôn khi meï oám . + Hoûi HS veà yù nghóa cuûa cuïm töø : laën trong ñôøi meï . "Laën trong ñôøi meï" coù nghóa laø nhöõng vaát vaû ruoäng ñoàng qua ngaøy thaùng ñaõ ñeå laïi trong meï vaø baây giôø ñaõ laøm meï oám . - Yeâu caàu HS ñoïc thaàm khoå 3 vaø traû lôøi caâu hoûi: “ Söï quan taâm chaêm soùc cuûa xoùm laøng ñoái vôùi meï cuûa baïn nhoû ñöôïc theå hieän qua nhöõng caâu thô naøo ? ” - Nhöõng vieäc laøm ñoù cho em bieát ñieàu gì ? - Tình caûm cuûa haøng xoùm ñoái vôùi meï thaät saâu naëng . Vaäy coøn tình caûm cuûa baïn nhoû ñoái vôùi meï thì sao ? Caùc em haõy ñoïc thaàm caùc ñoaïn coøn laïi vaø traû lôøi caâu hoûi : + “ Nhöõng caâu thô naøo trong baøi thô boäc loä tình yeâu thöông saâu saéc cuûa baïn nhoû ñoái vôùi meï ? Vì sao em caûm nhaän ñöôïc ñieàu ñoù ? ” + Sau moãi yù kieán phaùt bieåu cuûa HS ,GV coù theå nhaän xeùt yù kieán cuûa caùc em cho ñaày ñuû hôn . Giáo viên: Lý Thị Ngọc Dung Tieáng vieät 4 + HS traû lôøi theo hieåu bieát cuûa mình . - HS nhaéc laïi . - Ñoïc vaø suy nghó . Nhöõng caâu thô : Meï ôi ! Coâ baùc xoùm laøng ñeán thaêm ; Ngöôøi cho tröùng , ngöôøi cho cam ; Vaø anh y só ñaõ mang thuoác vaøo . - Cho thaáy tình laøng nghóa xoùm thaät ñaäm ñaø , saâu naëng , ñaày nhaân aùi . - HS tieáp noái nhau traû lôøi , moãi HS chæ noùi 1 yù . + Naéng möa töø nhöõng ngaøy xöa Laën trong ñôøi meï ñeán giôø chöa tan . + Baïn nhoû thöông meï ñaõ laøm luïng vaát vaû töø nhöõng ngaøy xöa . Nhöõng vaát vaû nôi ruoäng ñoàng vaãn coøn haèn in treân khuoân maët , daùng ngöôøi meï . + Caû ñôøi ñi gioù ñi söông Hoâm nay meï laïi laàn giöôøng taäp ñi . Baïn nhoû xoùt thöông khi nhìn thaáy meï yeáu phaûi laàn giöôøng ñeå ñi cho vöõng . + Vì con meï khoå ñuû ñieàu Quanh ñoâi maét meï ñaõ nhieàu neáp nhaên . Baïn nhoû thöông xoùt meï ñaõ vaát vaû ñeå nuoâi mình . Ñieàu ñoù haèn saâu treân khuoân maët meï baèng nhöõng neáp nhaên . + Meï vui , con coù quaûn gì Ngaâm thô keå chuyeän , roài thì muùa Trang 17 Keá hoaïch baøi hoïc Tieáng vieät 4 ca . Baïn nhoû khoâng quaûn ngaïi , baïn laøm taát caû moïi ñieàu ñeå meï vui . + Con mong meï khoeû daàn daàn Ngaøy aên ngon mieäng , ñeâm naèm nguû say . Baïn nhoû mong meï choùng khoûe . + Meï laø ñaát nöôùc , thaùng ngaøy cuûa con … Baïn nhoû thaáy meï laø ngöôøi coù yù nghóa to lôùn ñoái vôùi mình . - Baøi thô theå hieän tình caûm cuûa ngöôøi con ñoái vôùi ngöôøi meï , tình caûm cuûa laøng xoùm ñoái vôùi moät ngöôøi - Vaäy baøi thô muoán noùi vôùi caùc em ñieàu bò oám , nhöng ñaäm ñaø , saâu naëng hôn vaãn laø tình caûm cuûa ngöôøi con gì ? ñoái vôùi meï . - Laéng nghe . - Gv: Baøi thô theå hieän tình caûm saâu naëng : tình xoùm laøng , tình maùu muû . Vaäy thöông ngöôøi tröôùc heát laø phaûi bieát yeâu thöông nhöõng ngöôøi ruoät thòt trong gia ñình . c) Hoïc thuoäc loøng baøi thô - Goïi 6 HS tieáp noái nhau ñoïc baøi thô ( moãi em ñoïc 3 khoå thô , em thöù 3 ñoïc 3 khoå thô cuoái ) , yeâu caàu HS caû lôùp theo doõi ñeå phaùt hieän ra gioïng ñoïc hay vaø vì sao ñoïc nhö vaäy laïi hay ? + Goïi HS phaùt bieåu - 6 HS tieáp noái ñoïc baøi . HS caû lôùp laéng nghe tìm gioïng ñoïc . + Khoå 1 , 2 : gioïng traàm buoàn vì meï oám . + Khoå 3 : gioïng lo laéng vì meï soát cao . + Khoå 4 , 5 : gioïng vui khi meï khoûe , dieãn troø cho meï xem . + Khoå 6 , 7 : gioïng thieát tha vì theå hieän loøng bieát ôn cuûa baïn nhoû ñoái vôùi meï . + Ví duï veà khoå thô : Saùng nay trôøi ñoå möa raøo -GV höôùng daãn HS ñoïc dieãn caûm . + Yeâu caàu HS ñoïc töøng khoå thô vaø tìm Naéng trong traùi chín / ngoït ngaøo ra caùch ngaét gioïng , nhaán gioïng hôïp lyù . bayhöông. + Yeâu caàu HS ñoïc dieãn caûm theo caëp . Giáo viên: Lý Thị Ngọc Dung Trang 18 Keá hoaïch baøi hoïc Tieáng vieät 4 + Yeâu caàu HS ñoïc , nhaän xeùt , uoán naén , Caû ñôøi ñi gioù ñi söông Baây giôø meï laïi laàn giöôøng taäp ñi . giuùp HS ñoïc hay hôn . Meï vui con coù quaûn gì Ngaâm thô , keå chuyeän roài thì muùa ca . Roài con dieãn kòch giöõa nhaø Moät mình con saém caû ba vai cheøo . - Toå chöùc cho HS thi hoïc thuoäc loøng baøi - Thi theo 2 hình thöùc . + HS thi ñoïc thuoäc loøng töøng khoå thô thô . theo baøn . + Thi ñoïc töøng baøi caù nhaân . - Nhaän xeùt , cho ñieåm HS . - Baøi thô vieát theo theå thô luïc baùt . 3. Cuûng coá, daën doø: + Em thích khoå 3 vì khoå thô theå hieän - Baøi thô vieát theo theå thô naøo ? + Trong baøi thô , em thích nhaát khoå thô tình caûm haøng xoùm , laùng gieàng vôùi nhau . naøo ? Vì sao ? + Em thích khoå 5 vì khoå thô theå hieän tình caûm cuûa chuù Khoa ñoái vôùi meï - Nhaän xeùt tieát hoïc , tuyeân döông nhöõng baèng nhöõng vieäc laøm meï vui . HS hoïc toát , ñoäng vieân nhöõng HS coøn yeáu coá gaéng hôn . - Daën doø HS veà nhaø hoïc thuoäc loøng baøi thô vaø soaïn baøi Deá Meøn beânh vöïc keû yeáu . - GDTT: luoân bieát theå hieän tình caûm yeâu thöông cuûa mình ñoái vôùi ngöôøi thaân trong gia ñình vaø moïi ngöôøi soáng xung quanh . Taäp laøm vaên THEÁ NAØO LAØ KEÅ CHUYEÄN I. Muïc tieâu: 1 Hieåu ñöôïc ñaëc ñieåm cô baûn cuûa vaên keå chuyeän . 2 Phaân bieät ñöôïc vaên keå chuyeän vôùi nhöõng loaïi vaên khaùc . 3 Bieát xaây döïng moät baøi vaên keå chuyeän theo tình huoáng cho saün . II. Ñoà duøng daïy hoïc: Giáo viên: Lý Thị Ngọc Dung Trang 19 Keá hoaïch baøi hoïc Tieáng vieät 4 1 Giaáy khoå to vaø buùt daï . 2 Baøi vaên veà hoà Ba Beå ( vieát vaøo baûng phuï ) . III. Hoaït ñoäng treân lôùp: Hoaït ñoäng cuûa thaày 1. Môû ñaàu Trong caùc giôø taäp ñoïc , keå chuyeän caùc em ñaõ thaáy ñöôïc veû ñeïp cuûa con ngöôøi , thieân nhieân qua caùc baøi vaên , caâu chuyeän . Trong giôø Taäp laøm vaên caùc em seõ ñöôïc thöïc haønh vieát ñoaïn vaên , baøi vaên ñeå theå hieän caùc moái quan heä vôùi con ngöôøi , thieân nhieân xung quanh mình . 2. Baøi môùi: a) Giôùi thieäu baøi: - Tuaàn naøy caùc em ñaõ keå laïi caâu chuyeän naøo ? -Vaäy theá naøo laø vaên keå chuyeän ? Baøi hoïc hoâm nay seõ giuùp caùc em traû lôøi caâu chuyeän ñoù . b) Tìm hieåu ví duï Baøi 1 - Goïi 1 HS ñoïc yeâu caàu . - Goïi 1 ñeán 2 HS keå toùm taét caâu chuyeän Söï tích hoà Ba Beå . - Chia HS thaønh caùc nhoùm nhoû , phaùt giaáy vaø buùt daï cho HS . - Yeâu caàu caùc nhoùm thaûo luaän vaø thöïc hieän caùc yeâu caàu ôû baøi 1 . - Goïi caùc nhoùm daùn keát quaû thaûo luaän leân baûng. - Yeâu caàu caùc nhoùm nhaän xeùt , boå sung keát quaû laøm vieäc ñeå coù caâu traû lôøi ñuùng . -GV ghi caùc caâu traû lôøi ñaõ thoáng nhaát vaøo moät beân baûng . SÖÏ TÍCH HOÀ BA BEÅ * Caùc nhaân vaät - Baø cuï aên xin Giáo viên: Lý Thị Ngọc Dung Hoaït ñoäng cuûa troø - HS traû lôøi : Söï tích hoà Ba Beå . - Laéng nghe . - 1 HS ñoïc yeâu caàu trong SGK . - 1 ñeán 2 HS keå vaén taét , caû lôùp theo doõi . - Chia nhoùm , nhaän ñoà duøng hoïc taäp . - Thaûo luaän trong nhoùm , ghi keát quaû thaûo luaän phieáu . - Daùn keát quaû thaûo luaän . - Nhaän xeùt , boå sung . Trang 20
- Xem thêm -