Tài liệu Giáo án tiếng việt lớp 4 cả năm_cktkn_2

  • Số trang: 404 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 59 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Trường tiểu học Phước Thịnh GV: Traàn Thò Thu Nguyễn Văn Tám Tuaàn 1, ngày: Khaùnh Nam , Tiết chương trình: TAÄP ÑOÏC Deá Meøn beânh vöïc keû yeáu I. MUÏC ÑÍCH,YEÂU CAÀU 1-Ñoïc trôn toaøn baøi: - Ñoïc ñuùng caùc töø vaø caâu. - Gioïng ñoïc phuø hôïp vôùi dieãn bieán cuûa caâu chuyeän,phuø hôïp vôùi lôøi noùi cuûa töøng nhaân vaät. 2-Hieåu yù nghóa caâu chuyeän:Ca ngôïi Deá Meøn coù taám loøng haøo hieäp,thöông yeâu ngöôøi khaùc,saün saøng laøm vieäc nghóa:beânh vöïc keû yeáu ñuoái,ñaïp ñoå nhöõng aùp böùc baát coâng trong cuoäc soáng. II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC - Tranh minh hoaï noäi dung baøi hoïc trong SGK. - Tranh hoaëc phim hoaït hình veà Deá Meøn phieâu löu kyù(neáu coù). III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC HÑ + ND HÑ 1 Giôùi thieäu Baøi (2’) Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân (GV) Trong tieát ñaàu tieân veà chuû ñieåm Thöông ngöôøi nhö theå thöông thaân hoâm nay,coâ vaø caùc em seõ cuøng ñi phieâu löu vôùi chuù Deá Meøn qua baøi TÑ Deá Meøn beânh vöïc keû yeáu. HÑ 2 Luyeän ñoïc a/Cho HS ñoïc: - Cho HS ñoïc doaïn:GV cho HS ñoïc noái tieáp.Moãi em ñoïc moät ñoaïn. - Luyeän ñoïc töø,ngöõ deã ñoïc sai:Nhaø Troø,chuøn chuøn,thui thuûi,xoeø,xoeø,quaõng.  GV ghi töø,ngöõ khoù ñoïc leân baûng.  GV höôùng daãn.  GV ñoïc maãu.  Cho caùc caù nhaân ñoïc (2-3 em).  Cho ñoïc ñoàng thanh (neáu caàn). - Cho HS ñoïc caû baøi. b/HS ñoïc thaàm chuù giaûi + giaûi nghóa töø: - Cho caû lôùp ñoïc chuù giaûi trong SGK. Khoaûng 11’ - GV coù theå giaûi nghóa theâm töø khoâng coù trong chuù giaûi maø HS khoù hieåu. c/GV ñoïc dieãn caûm toaøn baøi moät laàn: Hoaït ñoäng cuûa HS -HS laéng nghe. -Moãi HS ñoïc moät ñoaïn (ñoaïn 1 coù theå cho 2 HS ñoïc). -HS ñoïc theo höôùng daãn cuûa GV. -2 HS ñoïc caû baøi. -Caû lôùp ñoïc thaàm chuù giaûi. -1,2 em giaûi nghóa töø ñaõ coù trong chuù giaûi. 1 Kế hoạch bài học: Tiếng Việt 4 Trang 1 Trường tiểu học Phước Thịnh GV: Traàn Thò Thu Nguyễn Văn Tám HÑ 3 Tìm hieåu baøi Khoaûng 9’-10’ Khaùnh Nam * Ñoaïn 1: - Cho HS ñoïc thaønh tieáng Ñ1. - Cho HS ñoïc thaàm ñoaïn 1. GV:Caû lôùp ñoïc thaàm Ñ1 vaø traû lôøi caâu hoûi sau: H:Em haõy tìm nhöõng chi tieát cho thaáy chò Nhaø Troø raát yeáu ôùt. * Ñoaïn 2: - Cho HS ñoïc thaønh tieáng Ñ2. - Cho HS ñoïc thaàm Ñ2. GV:Caùc em ñoïc thaàm Ñ2 vaø haõy cho coâ bieát: Nhaø Troø bò boïn nheän öùc hieáp,ñe doaï nhö theá naøo? *Ñoaïn 3: - Cho HS ñoïc thaønh tieáng. -Cho HS ñoïc thaàm + traû lôøi caâu hoûi. H: Nhöõng lôøi noùi vaø cöû chæ naøo noùi leân taám loøng haøo hieäp cuûa Deá Meøn ? H: Em ñaõ bao giôø thaáy moät ngöôøi bieát beânh vöïc keû yeáu nhö Deá Meøn chöa ? Haõy keå vaén taét caâu chuyeän ñoù. H: Neâu moät hình aûnh nhaân hoaù maø em thích. Cho bieát vì sao em thích ? -1 HS ñoïc to,caû lôùp laéng nghe. Nhöõng chi tieát ñoù laø:thaân hình chò beù nhoû,gaày yeáu,ngöôøi böï nhöõng phaân nhö môùi loät. Caùnh chò moûng ngaén chuøn chuøn,quaù yeáu,laïi chöa quen môû… -1 HS ñoïc to,caû lôùp laéng nghe. -Tröôùc ñaây meï Nhaø Troø coù vay löông aên cuûa boïn nheän chöa traû ñöôïc thì ñaõ cheát.Nhaø Troø oám yeáu kieám khoâng ñuû aên,khoâng traû ñöôïc nôï.Boïn nheän ñaõ ñaùnh Nhaø Troø,laàn naøy,chuùng ñònh chaën ñöôøng baét,vaët chaân,vaët caùnh,aên thòt Nhaø Troø. -1 HS ñoïc to,caû lôùp laüng nghe. -Lôøi noùi : Em ñöøng sôï haõy trôû veà cuøng vôùi toâi ñaây. Ñöùa ñoäc aùc khoâng theå caäy khoûe aên hieáp keû yeáu. - Cöû chæ: (Deá Meøn khi nghe Nhaø Troø noùi: ) “ Xoøe caû hai caøng ra ” “daét Nhaø Troø ñi .” - Cho HS phaùt bieåu … - HS phaùt bieåu. 2 Kế hoạch bài học: Tiếng Việt 4 Trang 2 Trường tiểu học Phước Thịnh GV: Traàn Thò Thu Nguyễn Văn Tám HÑ 4 Ñoïc dieãn caûm Khoaûng 10’ HÑ 5 Cuûng coá, daën doø Khoaûng 3’ Khaùnh Nam - GV ñoïc dieãn caûm toaøn baøi – chuù yù:  Nhöõng caâu vaên taû hình daùng Nhaø Troø: caàn ñoïc chaäm, caàn thay ñoåi gioïng ñoïc, theå hieän ñöôïc caùi nhìn aùi ngaïi cuûa Deá Meøn ñoái vôùi Nhaø Troø.  Nhöõng caâu noùi cuûa Nhaø Troø: caàn ñoïc gioïng keå leå ñaùng thöông cuûa moät ngöôøi ñang gaëp naïn.  Lôøi cuûa Deá Meøn caàn ñoïc to, maïnh, döùt khoaùt theå hieän söï baát bình, thaùi ñoä döùt khoaùt, kieân quyeát cuûa nhaân - Nhieàu HS ñoïc. vaät. - GV uoán naén, söûa  Caàn nhaán gioïng ôû nhöõng töø ngöõ sau: maát ñi, thui chöõa … thuûi, oám yeáu, chaúng ñuû, ngheøo tuùng, baét em, ñaùnh em, vaët chaân, vaët caùnh xoeø caû, ñöøng sôï, cuøng vôùi toâi ñaây, ñoäc aùc, caäy khoûe, aên hieáp. GV nhaän xeùt tieát hoïc. - Daën nhöõng HS ñoïc coøn yeáu veà nhaø luyeän ñoïc theâm. - Veà nhaø tìm ñoïc truyeän “Deá Meøn phieâu löu kí ”. IV – RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Tổ Trưởng kiểm tra Ban Giám hiệu (Duyệt) 3 Kế hoạch bài học: Tiếng Việt 4 Trang 3 Trường tiểu học Phước Thịnh GV: Traàn Thò Thu Nguyễn Văn Tám Khaùnh Nam 4 Kế hoạch bài học: Tiếng Việt 4 Trang 4 Trường tiểu học Phước Thịnh GV: Traàn Thò Thu Nguyễn Văn Tám Tuaàn 1, ngày: CHÍNH TAÛ: Khaùnh Nam , Tiết chương trình: Nghe vieát I. MUÏC ÑÍCH, YEÂU CAÀU 1- Nghe vaø vieát ñuùng chính taû moat ñoaïn vaên trong baøi: Deá Meøn beânh vöïc keû yeáu. 2- Luyeän vieát ñuùng nhöõng tieáng coù aâm vaàn deã laãn l / n, an / ang. II. ÑOÀ DUØNG DAÏY – HOÏC Baûng phuï hoaëc giaáy khoå lôùn vieát saün noäi dung baøi taäp 2. III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC HÑ + ND HÑ 1 Giôùi thieäu baøi (1’) HÑ 2 Vieát CT Khoaûng 20’ Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân (GV) Caùc em ñaõ ñöôïc gaëp moät chuù Deá Meøn bieát laéng nghe vaø saün saøng beânh vöïc keû yeáu trong baøi TÑ Deá Meøn beânh vöïc keû yeáu.Moät laàn nöõa chuùng ta gaëp laïi Deá Meøn qua baøi chính taû Nghe-vieát hoâm nay. a/Höôùng daãn chính taû: - GV ñoïc ñoaïn vaên caàn vieát CT moät löôït. - HS ñoïc thaàm laïi ñoaïn vaên vieát chính taû. - Höôùng daãn HS vieát moät soá töø ngöõ deã sai:coû xöôùc,tæ teâ,ngaén chuøn chuøn ... - GV nhaéc HS:ghi teân baøi vaøo giöõa doøng.Sau khi chaám xuoáng doøng,chöõ ñaàu nhôù vieát hoa,vieát luøi vaøo moät oâ li,chuù yù ngoài ñuùng tö theá. b/GV ñoïc cho HS vieát chính taû: - GV ñoïc töøng caâu hoaëc cuïm töø cho HS vieát.Moãi caâu (boä phaän caâu) ñoïc 2 löôït cho HS vieát theo toác ñoä vieát quy ñònh. - GV ñoïc laïi toaøn baøi chính taû moat löôït. c/Chaám chöõa baøi: - GV chaám töø 5-7 baøi. - GV neâu nhaän xeùt chung. Hoaït ñoäng cuûa HS -HS laéng nghe. -HS vieát chính taû. -HS soaùt laïi baøi. -HS ñoåi taäp cho nhau ñeå raø soaùt loãi vaø ghi ra beân leà trang vôû. 5 Kế hoạch bài học: Tiếng Việt 4 Trang 5 Trường tiểu học Phước Thịnh GV: Traàn Thò Thu Nguyễn Văn Tám HÑ 3 Laøm BT 2 Khoaûng 6’-7’ Khaùnh Nam BT2:Ñieàn vaøo choã troáng(choïn caâu a hoaëc caâu b) a/Ñieàn vaøo choã troáng l hay n: - Cho HS ñoïc yeâu caàu BT2 + ñoïc ñoaïn vaên. - GV giao vieäc:Nhieäm vuï cuûa caùc em laø choïn l hoaëc n ñeå ñieàn vaøo choã troáng ñoù sao cho ñuùng. - Cho HS laøm baøi. - Cho HS trình baøy keát quaû baøi laøm:GV trro baûng phuï ñaõ vieát saün ñoaïn vaên. - GV nhaän xeùt vaø choát laïi lôøi giaûi ñuùng:laãn nôû nang,beùo laún,chaéc nòch,loâng maøy,loaø xoaø,laøm cho. b/Ñieàn vaøo choã troáng an hay ang: Caùch thöïc hieän:nhö ôû caâu a - Lôøi giaûi ñuùng:  Maáy chuù ngan con daøn haøng ngang laïch baïch ñi kieám moài.  Laù baøng ñang ñoû ngoïn caây Seáu giang mang laïnh ñang bay ngang trôøi. HÑ 4 HS laøm baøi taäp 3 Khoaûng 6’-7’ Baøi taäp 3:Giaûi caâu ñoá: - Cho HS ñoïc yeâu caàu BT3 + ñoïc caâu ñoá. - GV giao vieäc:theo noäi dung baøi. a/Caâu ñoá 1: - GV ñoïc laïi caâu ñoá 1. - Cho HS laøm baøi. - GV kieåm tra keát quaû. - GV choát laïi keát quaû ñuùng:caùi la baøn b/Caâu ñoá 2:Thöïc hieän nhö ôû caâu ñoá 1. Lôøi giaûi ñuùng:hoa ban HÑ5 Cuûng coá daën doø(3’) - -1 HS ñoïc to,lôùp ñoïc thaàm theo. -HS nhaän nhieäm vuï. -HS laøm baøi caù nhaân vaøo vôû hoaëc VBT. -HS leân ñieàn vaøo choã troáng l hoaëc n. -Lôùp nhaän xeùt. -HS cheùp lôøi giaûi ñuùng vaøo vôû hoaëc VBT. -HS cheùp lôøi giaûi ñuùng vaøo vôû hoaëc VBT. -HS ñoïc yeâu caàu BT + caâu ñoá. -HS laéng nghe. -HS laøm baøi caù nhaân + ghi lôøi giaûi ñuùng vaøo baûng con vaø giô baûng con theo leänh cuûa GV. -HS cheùp keát quaû ñuùng vaøo VBT. GV nhaän xeùt tieát hoïc. Höôùng daãn HS veà nhaø chuaån bò baøi cho tuaàn sau. IV – RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY 6 Kế hoạch bài học: Tiếng Việt 4 Trang 6 Trường tiểu học Phước Thịnh GV: Traàn Thò Thu Nguyễn Văn Tám Khaùnh Nam ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… 7 Kế hoạch bài học: Tiếng Việt 4 Trang 7 Trường tiểu học Phước Thịnh GV: Traàn Thò Thu Nguyễn Văn Tám Khaùnh Nam ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………… Tuaàn 1, ngày: , Tiết chương trình: LUYEÄN TÖØ VAØ CAÂU: Caáu taïo cuûa tieáng I. MUÏC ÑÍCH, YEÂU CAÀU 1- Naém ñöôïc caáu taïo cô baûn cuûa tieáng goàm 3 boä phaän aâm ñaàu,vaàn,thanh. 2- Bieát nhaän dieän caùc boä cuûa tieáng,töø ñoù coù khaùi nieäm veà boä phaän vaàn cuûa tieáng noùi chuùng vaø vaàn trong thô noùi rieâng. II. ÑOÀ DUØNG DAÏY – HOÏC - Baûng phuï veõ saün sô ñoà caáu taïo cuûa tieáng,coù ví duï ñieån hình(moãi boä phaän moät maøu). - Boä chöõ caùi gheùp tieáng:chuù yù choïn maøu chöõ khaùc nhau ñeå phaân bieät roõ.Ví duï:aâm ñaàu-maøu xanh,vaàn-maøu doû,thanh-maøu vaøng. III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC HÑ + ND HÑ 1 Giôùi thieäu baøi (1’) Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân (GV) Tieát ñaàu tieân cuûa phaân moân Luyeän töø vaø caâu hoâm nay,coâ cuøng caùc em seõ tìm hieåu veà caáu taïo cuûa tieáng,bieát nhaän dieän caùc boä phaän cuûa tieáng,töø ñoù coù khaùi nieäm vaàn cuûa tieùng noùi chung vaø vaàn trong thô noùi rieâng. HÑ 2 HS laøm yù 1 Phaàn nhaän xeùt:(goàm 4 yù) Yeâu caàu HS nhaän xeùt soá tieáng trong caâu tuïc ngöõ: Baàu ôi thöong laáy bí cuøng Tuy raèng khaùc gioáng nhöng chung moät giaøn - Cho HS ñoïc yeâu caàu cuûa yù 1 + ñoïc caâu tuïc ngöõ . (2’) - GV:YÙ 1 cho 2 caâu tuïc ngöõ.Caùc em coù nhieäm vuï ñoïc thaàm vaø ñeám xem 2 caâu tuïc ngöõ ñoù coù bao nhieâu tieáng. - Cho HS laøm vieäc.  Cho HS laøm maãu doøng ñaàu.  Cho caû lôùp laøm doøng 2. GV choát laïi:Hai caâu tuïc ngöõ coù 14 tieáng. HÑ 3 Hoaït ñoäng cuûa HS -HS laéng nghe. -1 HS ñoïc to + lôùp ñoïc thaàm theo. -2 HS ñeám thaønh tieáng doøng ñaàu. Keát quaû:6 tieáng. -Caû lôùp ñeám thaønh tieáng doøng 2. Keát quaû:8 tieáng. YÙ 2:Ñaùnh vaàn tieáng: 8 Kế hoạch bài học: Tiếng Việt 4 Trang 8 Trường tiểu học Phước Thịnh GV: Traàn Thò Thu Nguyễn Văn Tám HS laøm yù 2 (4’) Khaùnh Nam - Cho HS ñoïc yeâu caàu cuûa yù 2. - GV giao vieäc :YÙ 2 yeâu caàu caùc em ñaùnh vaàn tieáng baàu.Sau ñoù,caùc em ghi laïi caùch ñaùnh vaàn vaøo baûng con. - Cho HS laøm vieäc. - GV nhaän xeùt vaø choát laïi caùch ñaùnh vaàn ñuùng(vöøa ñaùnh vaàn vöøa ghi leân baûng) bôø-aâu-baâu-huyeàn-baàu. HÑ 4 HS laøm yù 3 (3’) HÑ 5 HS laøm yù 4 (7’) YÙ 3:Phaân tích caáu taïo cuûa tieáng baàu: - Cho HS ñoïc yeâu caàu cuûa yù 3. - GV giao vieäc:ta coù tieáng baàu.Caùc em phaûi chæ roõ tieáng baàu do nhöõng boä phaän naøo taïo thaønh? - Cho HS laøm vieäc. - Cho HS trình baøy. - GV nhaän xeùt vaø choát laïi:Tieáng baàu goàm 3 phaàn:aâm ñaàu (b),vaàn (aâu) vaø thanh (huyeàn). YÙ 4: Phaân tích caáu taïo cuûa caùc tieáng coøn laïi cuûa hai caâu tuïc ngöõ vaø ruùt ra nhaän xeùt: - Cho HS yeâu caàu cuûa yù 4. - GV giao vieäc : YÙ 4 yeâu caàu caùc em phaûi tìm caùc boä phaän taïo thaønh caùc tieáng coøn laïi trong 2 caâu ca dao vaø phaûi ñöa ra ñöôïc nhaän xeùt trong caùc tieáng ñoù, tieáng naøo coù ñuû 3 boä phaän nhö tieáng baàu? Tieáng naøo khoâng ñuû caû 3 boä phaän? - Cho HS laøm vieäc: GV giao cho moãi nhoùm phaân tích 2 tieáng: coù theå GV ñaõ photo theo maãu keû saün GV ñaõ chuaån bò, coù theå GV yeâu caàu HS keû vaøo vôû baûng sau: Tieáng AÂm ñaàu Vaàn Thanh -HS ñaùnh vaàn thaàm. -1 HS laøm maãu:ñaùnh vaàn thaønh tieáng. -Caû lôùp ñaùnh vaàn thaønh tieáng vaø ghi laïi keát quaû ñaùnh vaàn vaøo baûng con. -1 HS ñoïc to,lôùp laéng nghe. -HS coù theå laøm vieäc caù nhaân. -HS coù theå trao ñoåi theo caëp. -Coù theå cho caùc HS trình baøy mieäng taïi choã. -Lôùp nhaän xeùt. -1 HS ñoïc to lôùp laéng nghe. -HS laøm vieäc theo nhoùm. 9 Kế hoạch bài học: Tiếng Việt 4 Trang 9 Trường tiểu học Phước Thịnh GV: Traàn Thò Thu Nguyễn Văn Tám Khaùnh Nam - Cho HS trình baøy. - GV nhaän xeùt vaø choát laïi : -Ñaïi dieän caùc nhoùm leân baûng trình baøy baøi laøm cuûa nhoùm mình . -Caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt.  Trong 2 caâu tuïc ngöõ treân tieáng ôi laø khoâng coù aâm ñaàu. Taát caû caùc tieáng coøn laïi ñeàu coù ñuû 3 boä phaän : aâm ñaàu, vaàn, thanh.  Trong moât tieáng boä phaän vaàn vaø thanh baét buoäc phaûi coù maët. Boä phaän aâm ñaàu khoâng baét buoäc phaûi coù maët.  Thanh ngang khoâng ñöôïc ñaùnh daáu khi vieát, coøn caùc thanh khaùc ñeàu ñöôïc ñaùnh daáu ôû phía treân hoaëc phía döôùi aâm chính cuûa vaàn. HÑ 6 HS ghi nhôù (4’) HÑ 7 HS laøm BT1 (8’) HÑ 8 Laøm BT T2 (3’) Ghi nhôù - Cho HS ñoïc phaàn ghi nhôù trong SGK. - GV treo baûng phuï ñaõ vieát saün sô ñoà caáu taïo cuûa tieáng vaø giaûi thích :  Moãi tieáng thöôøng goàm 3 boä phaän.  Tieáng naøo cuõng phaûi coù vaàn vaø thanh. Coù tieáng khoâng coù aâm ñaàu. - Cho HS ñoïc ghi nhôù trong SGK. Phaàn luyeän taäp (2 baøi taäp): BT1:Phaân tích caùc boä phaän caáu taïo cuûa tieáng + ghi keát quaû phaân tích theo maãu - Cho HS ñoïc yeâu caàu cuûa BT1 + ñoïc 2 caâu tuïc ngöõ. - GV giao vieäc:BT1 ñaõ cho 2 caâu tuïc ngöõ.Nhieäm vuï cuûa caùc em laø phaân tích caùc boä phaän caáu taïo cuûa töøng tieáng trong 2 caâu tuïc ngöõ aáy vaø ghi laïi keát quaû phaân tích vaøo baûng theo maãu trong SGK. - Cho HS laøm vieäc:GV cho moãi baøn phaân tích moät tieáng. - Cho HS leân trình baøy keát quaû. - GV nhaän xeùt vaø choát laïi lôøi giaûi ñuùng. BT2:Giaûi caâu ñoá - Cho HS ñoïc yeâu caàu. - Cho HS laøm baøi. - Cho HS trình baøy. Kế hoạch bài học: Tiếng Việt 4 -Caû lôùp ñoïc thaàm. -3,4 HS ñoïc. -1HS ñoïc to,lôùp laéng nghe. -HS laøm vieäc caù nhaân. -Moãi baøn 1 ñaïi dieän leân laøm baøi. -Lôùp nhaän xeùt. -HS caû lôùp ñoïc thaàm. -Laøm baøi caù nhaân. -HS laàn löôït trình baøy. 10 Trang 10 Trường tiểu học Phước Thịnh GV: Traàn Thò Thu Nguyễn Văn Tám HÑ 9 Cuûng coá,daën doø (2’) Khaùnh Nam - GV choát laïi:chöõ sao - Nhaän xeùt tieát hoïc. - Daën HS veà nhaø hoïc phaàn ghi nhôù. IV – RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Tổ Trưởng kiểm tra Ban Giám hiệu (Duyệt) Kế hoạch bài học: Tiếng Việt 4 11 Trang 11 Trường tiểu học Phước Thịnh GV: Traàn Thò Thu Nguyễn Văn Tám Tuaàn 1, ngày: Khaùnh Nam , Tiết chương trình: KEÅ CHUYEÄN: Söï tích hoà Ba Beå I. MUÏC ÑÍCH, YEÂU CAÀU 1- Döïa vaøo lôøi keå cuûa GV vaø tranh minh hoaï,keå laïi ñöôïc caâu chuyeän ñaõ nghe. 2- Naém ñöôïc yù nghóa cuûa caâu chuyeän:ngoaøi vieäc giaûi thích söï hình thaønh hoà Ba Beå,caâu chuyeän coøn ca ngôïi nhöõng con ngöôøi giaøu loøng nhaân aùi vaø khaúng ñònh ngöôøi giaøu loøng loøng nhaân aùi seõ ñöôïc ñeàn ñaùp xöùng ñaùng. II. ÑOÀ DUØNG DAÏY – HOÏC - Caùc tranh minh hoïa trong SGK (phoùng to tranh neáu coù ñieàu kieän). - Tranh aûnh veà hoà Ba Beå (neáu söu taàm ñöôïc). III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC HÑ + ND HÑ 1 Giôùi thieäu baøi (1’) HÑ 2 GV keå chuyeän laàn 1 Khoaûng 2’ HÑ 3 GV KC laàn 2 Khoaûng 3’ Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân (GV) Nöôùc ta coù raát nhieàu hoà lôùn vaø ñeïp.Haø Noäi coù hoà Hoaøn Kieám,hoà Taây,Ñaø Laït co hoà Than Thôû.Baéc Caïn coù hoà Ba Beå…Moãi moät hoà laïi gaén vôùi moät söï tích raát hay.Hoâm nay,coâ seõ keå cho caùc em nghe caâu chuyeän gaén lieàn vôùi moät trong caùc hoà ôû nöôùc ta.Ñoù laø Söï tích hoà Ba Beå. GV keå chuyeän (2 laàn) - GV keå chuyeän laàn 1:khoâng coù tranh (aûnh) minh hoaï:  Keå to roõ.  Bieát keå phuø hôïp vôùi lôøi nhaân vaät.  Bieát keát hôïp lôøi keå vôùi ñoäng taùc ñieäu boä,cöû chæ.  Khoâng caàn keå y nguyeân lôøi trong vaên baûn. Hoaït ñoäng cuûa HS -HS laéng nghe. - GV keå chuyeän laàn 2:söû duïng tranh minh hoaï(phoùng to). * Phaàn ñaàu caâu chuyeän:(tranh 1) - GV ñöa tranh 1 leân baûng lôùp (GV:caùc em vöøa quan -HS vöøa nghe vöøa quan saùt tranh theo söï höôùng saùt tranh vöøa nghe coâ keå). daãn cuûa GV. - GV keå chuyeän:“Ngaøy xöa…” * Phaàn noäi dung chính cuûa caâu chuyeän:(tranh 2 -HS nghe keå + quan saùt +3) Kế hoạch bài học: Tiếng Việt 4 12 Trang 12 Trường tiểu học Phước Thịnh GV: Traàn Thò Thu Nguyễn Văn Tám HÑ 4 Döïa vaøo tranh keå töøng ñoaïn caâu chuyeän (14’) HÑ 5 Keå toaøn boä caâu chuyeän (10’) HÑ 7 Cuûng coá daën doø (2’) Khaùnh Nam - GV ñöa tranh 2 leân beân caïnh tranh 1(GV vöøa keå vöøa chæ vaøo tranh) “May sao,ñeán ngaõ ba,baø gaëp meï con nhaø kia vöøa ñi chôï veà…” - GV ñöa tranh 3 leân(vöøa keå vöøa chæ vaøo tranh):“Khuya hoâm ñoù…” * Phaàn keát cuûa caâu chuyeän:(tranh 4) “Trong khi taát caû ñeàu ngaäp chìm trong bieån nöôùc...” Höôùng daãn HS keå chuyeän GV:Döïa vaøo tranh vaø caâu hoûi gôïi yù döôùi tranh,caùc em keå laïi töøng ñoaïn cuûa caâu chuyeän.Moãi em keå moät ñoaïn theo tranh. - GV nhaän xeùt. tranh. H:Ngoaøi vieäc giaûi thích söï hình thaønh hoà Ba Beå,caâu chuyeän coøn noùi vôùi ta ñieàu gì? -Caâu chuyeän coøn ca ngôïi nhöõng con ngöôøi giaøu loøng nhaân aùi vaø khaúng ñònh ngöôøi giaøu loøng nhaân aùi seõ ñöôïc ñeàn ñaùp xöùng ñaùng. -HS nghe keå + quan saùt tranh. -4 HS tieáp noái keå töøng ñoaïn caâu chuyeän. -Lôùp nhaän xeùt töøng HS keå. - GV nhaän xeùt tieát hoïc. - Daën HS veà nhaø keå laïi caâu chuyeän cho ngöôøi thaân nghe. IV – RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Kế hoạch bài học: Tiếng Việt 4 13 Trang 13 Trường tiểu học Phước Thịnh GV: Traàn Thò Thu Nguyễn Văn Tám Tuaàn 1, ngày: Khaùnh Nam , Tiết chương trình: TAÄP ÑOÏC: Meï oám I. MUÏC ÑÍCH, YEÂU CAÀU 1- Ñoïc löu loaùt,troâi chaûy toaøn baøi. - Ñoïc ñuùng caùc töø vaø caâu. - Bieát ñoïc dieãn caûm baøi thô,ñoïc ñuùng nhòp ñieäu baøi thô,gioïng nheï nhaøng,tình caûm. 2- Hieåu yù nghóa cuûa baøi:Tình caûm yeâu thöông saâu saéc,söï hieáu thaûo,loøng bieát ôn cuûa baïn nhoû vôùi ngöôøi meï bò oám. II. ÑOÀ DUØNG DAÏY – HOÏC - Tranh minh hoaï noäi dung baøi ñoïc trong SGK. - Baêng giaáy (hoaëc baûng phuï) vieát saün caâu,khoå thô caàn höôùng daãn HS ñoïc. III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC HÑ + ND HÑ 1 KTBC Khoaûng 4’ HÑ 2 Giôùi thieäu baøi (1’) HÑ 3 Luyeän ñoïc Khoaûng 8-10’ Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân (GV) - Kieåm tra 2 HS  HS 1:Ñoïc baøi Deá Meøn beânh vöïc keû yeáu (ñoïc töø ñaàu ñeán chò môùi keå) H:Tìm nhöõng chi tieát cho thaáy chò Nhaø Troø raát yeáu ôùt.  HS 2:Ñoïc ñoaïn coøn laïi cuûa baøi Deá Meøn beânh vöïc keû yeáu. H:Nhaø Troø bò boïn nheän öùc hieáp,ñe doaï nhö theá naøo? - GV nhaän xeùt chung Trong cuoäc soáng,tình caûm giöõa ngöôøi vaø ngöôøi laø tình caûm lieâng thieâng vaø cao ñeïp.Ñoù laø tình caûm giöõa nhöõng ngöôøi ruoät thòt trong gia ñình,laø tình laøng,nghóa xoùm.Tình caûm nhaân aùi saâu saéc aáy ñaõ ñöôïc theå hieän trong baøi thô Meï oám cuûa taùc giaû Traàn Ñaêng Khoa hoâm nay chuùng ta hoïc. a/Cho HS ñoïc: - Cho HS ñoïc 7 khoå thô. - Luyeän ñoïc nhöõng töø ngöõ khoù ñoïc:chaúng,giöõa,söông, giöôøng,dieãn kòch... - Cho HS ñoïc caû baøi. b/Cho HS ñoïc chuù giaûi + giaûi nghóa töø: - Cho HS ñoïc thaàm chuù giaûi trong SGK. - Hoaït ñoäng cuûa HS -HS ñoïc baøi. -HS traû lôøi. -HS traû lôøi. -HS ñoïc noái tieáp.Moãi em ñoïc moät khoå.ñoïc caû baøi 2-3 löôït. -1-2 HS ñoïc caû baøi. -Caû lôùp ñoïc thaàm chuù giaûi. -1-2 HS giaûi nghóa töø. Cho HS giaûi nghóa töø. GV giaûi nghóa theâm Truyeän Kieàu. Kế hoạch bài học: Tiếng Việt 4 14 Trang 14 Trường tiểu học Phước Thịnh GV: Traàn Thò Thu Nguyễn Văn Tám Khaùnh Nam c/GV ñoïc dieãn caûm toaøn baøi moät löôït: HÑ 4 Tìm hieåu baøi Khoaûng 8’-10’ * Khoå 1 + 2 - Cho HS ñoïc thaønh tieáng khoå thô 1 + 2 - Caû lôùp ñoïc thaàm khoå 1 + 2 + traû lôøi caâu hoûi: H: Em hieåu nhöõng caâu thô sau muoán noùi ñieàu gì? Laù traàu khoâ giöõa côi traàu Truyeän Kieàu gaáp laïi treân ñaàu baáy nay Caùnh maøn kheùp loûng caû ngaøy Ruoäng vöôøn vaéng meï cuoác caøy sôùm tröa. * Khoå 3 - Cho HS ñoïc thaønh tieáng K3 - Cho caû lôùp ñoïc thaàm K3 + traû lôøi caâu hoûi. H: Söï quan taâm chaêm soùc cuûa xoùm laøng ñoái vôùi meï cuûa baïn nhoû ñöôïc theå hieän qua nhöõng caâu thô naøo? * Cho HS ñoïc thaàm toaøn baøi thô + traû lôøi caâu hoûi : H: Nhöõng chi tieát naøo trong baøi thô boäc loä tình yeâu thöông saâu saéc cuûa baïn nhoû ñoái vôùi meï. Kế hoạch bài học: Tiếng Việt 4 -1 HS ñoïc to,caû lôùp laéng nghe. -Caû lôùp ñoïc thaàm. -Nhöõng caâu thô cho bieát meï cuûa Traàn Ñaêng Khoa bò oám: Laù traàu naèm khoâ giöõa côi traàu vì meï khoâng aên ñöôïc. Truyeän Kieàu gaáp laïi vì meï khoâng ñoïc ñöôïc. Ruoäng vöôøn sôùm tröa vaéng boùng meï vì meï oám khoâng laøm luïng ñöôïc. -1 HS ñoïc to caû lôùp nghe -Theå hieän qua caùc caâu thô :”Meï ôi! Coâ baùc xoùm laøng ñeán thaêm.Ngöôøi cho tröùng, ngöôøi cho cam vaø anh y só ñaõ mang thuoác vaøo… -Baïn nhoû raát thöông meï: +Naéng möa … chöa tan +Caû ñôøi … taäp ñi +Vì con…neáp nhaên -Baïn nhoû mong meï choùng khoeû: +Con mong meï khoûe daàn daàn … -Baïn nhoû laøm moïi vieäc ñeå meï vui: +Ngaâm thô, keå chuyeän roài thì muùa ca. -Baïn nhoû thaáy meï laø 15 Trang 15 Trường tiểu học Phước Thịnh GV: Traàn Thò Thu Nguyễn Văn Tám Khaùnh Nam ngöôøi coù yù nghóa ñoái vôùi mình: +Meï laø ñaát nöôùc thaùng ngaøy cuûa con. HÑ5 Ñoïc dieãn caûm +HTL Khoaûng 10’ 12’ a/ Höôùng daãn ñoïc dieãn caûm - Cho HS ñoïc noái tieáp baøi thô. - Cho HS luyeän ñoïc dieãn caûm khoå 4, 5  GV ñoïc maãu 1 laàn khoå 4 + 5  Cho HS luyeän ñoïc dieãn caûm theo nhoùm.  Cho HS thi ñoïc dieãn caûm. - GV nhaän xeùt. b/ Höôùng daãn HS hoïc thuoäc loøng baøi thô - Cho HS nhaåm HTL baøi thô. - Cho HS thi ñoïc thuoäc loøng. - GV nhaän xeùt. HÑ 6 Cuûng coá, daën doø (2’) H: Em haõy neâu yù nghóa cuûa baøi thô. - GV nhaän xeùt tieát hoïc. - Daën HS veà nhaø tieáp tuïc HTL baøi thô. -HS1: ñoïc 2 khoå ñaàu. -HS2: ñoïc 2 khoå tieáp theo. -HS3:ñoïc 3 khoå coøn laïi. -Cho HS ñoïc dieãn caûm theo caëp. - 3 HS thi ñoïc dieãn caûm. - Lôùp nhaän xeùt. -HS nhaåm HTL töøng kho,å caû baøi. - HS thi ñoïc töøng kho, caû baøi. -Lôùp nhaän xeùt. -Baøi thô theå hieän tình caûm yeâu thöông saâu saéc, söï hieáu thaûo loøng bieát ôn cuûa baïn nhoû ñoái vôùi meï. IV – RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Kế hoạch bài học: Tiếng Việt 4 16 Trang 16 Trường tiểu học Phước Thịnh GV: Traàn Thò Thu Nguyễn Văn Tám Kế hoạch bài học: Tiếng Việt 4 Khaùnh Nam 17 Trang 17 Trường tiểu học Phước Thịnh GV: Traàn Thò Thu Nguyễn Văn Tám Tuaàn 1, ngày: Khaùnh Nam , Tiết chương trình: TAÄP LAØM VAÊN: Theá naøo laø keå chuyeän? I.MUÏC ÑÍCH, YEÂU CAÀU 1- Hieåu ñöôïc ñaëc ñieåm cô baûn cuûa vaên keå chuyeän. Phaân bieät ñöôïc vaên keå chuyeän vôùi nhöõng loaïi vaên khaùc. 2- Böôùc ñaøu bieát xaây döïng moät baøi vaên keå chuyeän. II.ÑOÀ DUØNG DAÏY – HOÏC - Baûng phuï ghi saün caùc söï vieäc chính trong truyeän Söï tích hoà Ba Beå. III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC HÑ + ND HÑ 1 Giôùi thieäu baøi (1’) HÑ 2 HS laøm BT1 Khoaûng 9’-10’ Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân (GV) Ñaây laø tieát TLV ñaàu tieân trong chöông trình lôùp 4, coâ seõ giuùp caùc em hieåu ñöôïc ñaëc ñieåm cuûa vaên keå chuyeän, phaân bieät ñöôïc vaên keå chuyeän vôùi caùc loaïi vaên khaùc. Ñoàng thôøi, caùc em seõ böôùc ñaàu bieát xaây döïng moät baøi vaên keå chuyeän. Phaàn nhaän xeùt ( 3 baøi ) - Cho HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp 1 . - GV giao vieäc: Caùc em ñaõ hoïc baøi “Söï tích hoà Ba Beå” . Baøi taäp 1 yeâu caàu caùc em phaûi keå laïi ñöôïc caâu chuyeän ñoù vaø trình baøy noäi dung maø caâu a, b, c cuûa baøi 1 yeâu caàu. - Cho HS keå chuyeän. - Cho HS thöïc hieän yeâu caàu caâu a, b, c . - Cho HS trình baøy. Hoaït ñoäng cuûa HS -1 HS ñoïc to caû lôùp ñoïc thaàm -Cho 2 HS keå chuyeän ngaén goïn. -HS laøm vieäc caù nhaân hoaëc laøm vieäc theo nhoùm caû 3 caâu a, b, c. -Ñaïi dieän caùc nhoùm leân trình baøy. -Lôùp nhaän xeùt. - GV nhaän xeùt vaø choát laïi lôøi giaûi ñuùng. a/ Teân caùc nhaân vaät trong truyeän Söï tích hoà Ba Beå Baø laõo aên xin, meï con baø goaù. b/ Caùc söï vieäc xaûy ra va keát quaû - Baø giaø xin aên trong ngaøy hoäi cuùng Phaät nhöng khoâng ai cho. - Hai meï con baø goaù cho baø cuï aên xin aên vaø nguû trong nhaø. - Ñeâm khuya, baø giaø hieän hình moät con giao long lôùn. - Saùng sôùm, baø giaø cho 2 meï con goùi tro vaø 2 maûnh traáu, Kế hoạch bài học: Tiếng Việt 4 18 Trang 18 Trường tiểu học Phước Thịnh GV: Traàn Thò Thu Nguyễn Văn Tám HÑ 3 HS laøm baøi 2 + 3 Khoaûng 6’-7’ Khaùnh Nam roài ra ñi. - Nöôùc luït daâng cao, meï con baø goùa cheøo thuyeàn cöùu ngöôøi. c/ YÙ nghóa cuûa caâu chuyeän: Ca ngôïi nhöõng con ngöôøi coù loøng nhaân aùi, saün saøng cöùu giuùp ñoàng loaïi. Truyeän khaúng ñònh ngöôøi coù loøng nhaân aùi seõ ñöôïc ñeøn ñaùp xöùng ñaùng. Truyeän coøn nhaèm giaûi thích söï hình thaønh hoà Ba Beå. * Baøi 2 + 3 - Cho HS ñoïc yeâu caàu baøi 2. - GV giao vieäc: Baøi 2 yeâu caàu caùc em ñoïc baøi hoà Ba Beå trong baøi taäp vaø traû lôøi caâu hoûi. H: Baøi vaên coù nhaân vaät khoâng? H: Hoà Ba Beå ñöôïc giôùi thieäu nhö theá naøo? GV choát laïi: So vôùi baøi “Söï tích hoà Ba Beå” ta thaáy baøi “Hoà Ba Beå” khoâng phaûi laø baøi vaên keå chuyeän. H: Theo em, theá naøo laø keå chuyeän? HÑ 4 Ghi nhôù (3’) HÑ 5 HS laøm BT1 Khoaûng 9’ HÑ 6 Laøm BT2 Khoaûng 5’-6’ Phaàn ghi nhôù: - Cho HS ñoïc noäi dung caàn ghi nhôù trong SGK. - GV choát laïi ñeå khaéc saâu kieán thöùc cho HS. Phaàn luyeän ñoïc: - Cho HS ñoïc yeâu caàu cuûa BT1. - GV giao vieäc:Baøi taäp 1 ñöa ra moät tình huoáng laø:Em gaëp moät phuï nöõ vöøa beá con vöøa mang nhieàu ñoà ñaïc.Em ñaõ giuùp ñôõ ngöôøi phuï nöõ ñoù.Em haõy keå laïi caâu chuyeän. - Cho HS laøm baøi. - Cho HS trình baøy. - GV nhaän xeùt,choïn khen nhöõng baøi laøm hay. Cho HS ñoïc yeâu caàu cuûa BT2. -1 HS ñoïc to, lôùp laéng nghe. -1 HS ñoïc to, lôùp laéng nghe. -Baøi vaên khoâng coù nhaân vaät. -Hoà Ba Beå ñöôïc giôùi thieäu veà vò trí, ñoä cao, chieàu daøi, ñaëc ñieåm ñòa hình, khung caûnh thi vò gôïi caûm xuùc thô ca… -Nhieàu HS phaùt bieåu töï do. -Moät soá HS ñoïc phaàn ghi chuù trong SGK. -1 HS ñoïc to,caû lôùp laéng nghe. -HS laøm baøi caù nhaân. -Moät soá HS trình baøy. -Lôùp nhaän xeùt. -1 HS ñoïc to,lôùp ñoïc thaàm theo. - GV giao vieäc:Em haõy keå nhöõng nhaân vaät coù trong caâu chuyeän mình vöøa keå vaø neâu yù nghóa cuûa caâu chuyeän.Khi keå caùc em nhôù xöng toâi hoaëc em. Kế hoạch bài học: Tiếng Việt 4 19 Trang 19 Trường tiểu học Phước Thịnh GV: Traàn Thò Thu Nguyễn Văn Tám Khaùnh Nam - Cho HS laøm baøi. HÑ 7 Cuûng coá daën doø 2’ - Cho HS trình baøy. - GV nhaän xeùt vaø choát laïi.  Trong caâu chuyeän ít nhaát coù 3 nhaân vaät: - Ngöôøi phuï nöõ. - Ñöùa con nhoû. - Em (ngöôøi giuùp 2 meï con).  YÙ nghóa cuûa caâu chuyeän:phaûi bieát quan taâm,giuùp ñôõ ngöôøi khaùc khi hoï gaëp khoù khaên… - GV nhaän xeùt tieát hoïc. - Daën HS veà nhaø hoïc thuoäc phaàn ghi nhôù trong SGK. -HS coù theå ghi ra giaáy nhaùp. -Moät soá HS traû lôøi. -Lôùp nhaän xeùt. IV – RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Tổ Trưởng kiểm tra Ban Giám hiệu (Duyệt) Kế hoạch bài học: Tiếng Việt 4 20 Trang 20
- Xem thêm -