Tài liệu Giáo án tiếng việt lớp 3 hk2_tích hợp kns

  • Số trang: 218 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 71 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Tuaàn : 19 Moân : Teân baøi : Ngaøy daïy : KEÁ HOAÏCH BAØI DAÏY TAÄP ÑOÏC – KEÅ CHUYEÄN HAI BAØ TRÖNG . (2 tieát) I- Muïc tieâu : TĐ: - Biết ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, giãư các cụm từ; bước đầu biết đọc với giọng phù hợp với diễn biến của truyện. - Hiểu ND: Ca ngợi tinh thần bất khuất chống giặc ngoại xâm của Hai Bà Trưng và nhân dân ta (Trả lời được các CH trong SGK) KC: Kể lại được từng đoạn câu chuyện dựa theo tranh minh hoạ. II.Các kĩ năng sống cơ bản : Đặt mục tiêu -Đảm nhận trách nhiệm -Kiên định III.Các PP kĩ thuật dạy học : Thảo luận nhóm -Đặt câu hỏi -Trình bày 1 phút IV- Ñoà duøng daïy hoïc : Tranh minh hoaï baøi ñoïc vaø truyeän keå trong SGK . Baûng phuï vieát saün ñoaïn vaên caàn luyeän ñoïc . V- Caùc hoaït ñoäng daïy - hoïc : A – Môû ñaàu : ( 5 phuùt ). Gv giôùi thieäu teân 7 chuû ñieåm trong saùch TV3 taäp 2 . Hs quan saùt tranh minh hoaï chuû ñieåm . B- Daïy baøi môùi : Thôøi Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh gian  TAÄP ÑOÏC : 1 phuùt 1. Giôùi thieäu baøi : Hai Baø Tröng. 15 2. Hoaït ñoäng 1 : Luyeän ñoïc phuùt . Muïc tieâu : HS luyeän ñoïc caùc töø ngöõ khoù, caùc caâu, caùc ñoaïn trong baøi, hieåu nghóa caùc töø. . Caùch tieán haønh : a- GV ñoïc maãu toaøn baøi. b- GV h daãn HS luyeän ñoïc, keát hôïp giaûi - Hs noái tieáp nhau ñoïc töøng caâu. nghóa töø . - Ñoïc töøng caâu : ñoïc noái caâu, ruùt töø khoù, - Luyeän ñoïc töø khoù. luyeän ñoïc caùc töø khoù : Thuôû xöa, thaúng tay, 1 19 phuùt 10 phuùt 25 phuùt 5 phuùt xuoáng bieån, nguùt trôøi, voõ ngheä … - Ñoïc töøng ñoaïn tröôùc lôùp : Ñoïc töøng ñoaïn, chuù yù caùch ngaét nghæ hôi vaø gioïng ñoïc cho phuø hôïp. Giaûi nghóa töø : Giaëc ngoaïi xaâm, ñoâ hoä, Luy Laâu, giaùp phuïc, phaán khích … - Ñoïc töøng ñoaïn trong nhoùm . - Laøm vieäc chung caû lôùp . 3. Hoaït ñoäng 2 : Höôùng daãn HS tìm hieåu baøi : . Muïc tieâu : HS traû lôøi ñöôïc caùc caâu hoûi, naém ñöôïc noäi dung caâu chuyeän . . Caùch tieán haønh : - GV höôùng daãn HS ñoïc töøng ñoaïn , neâu caâu hoûi, toå chöùc HS thaûo luaän trong nhoùm ñeå traû lôøi . - Thaûo luaän lôùp ñeå neâu noäi dung, yù nghóa truyeän. 4. Hoaït ñoäng 3 : Höôùng daãn HS luyeän ñoïc laïi : . Muïc tieâu : HS luyeän ñoïc phaân vai ñoaïn 2, 3. . Caùch tieán haønh : - Gv ñoïc maãu ñoaïn 1, hs theo doõi. - Toå chöùc caùc nhoùm thi ñoïc phaân bieät caùc caâu keå vôùi lôøi nhaân vaät . Caû lôùp theo doõi ñeå bình choïn nhoùm ñoïc hay nhaát. - GV nhaän xeùt.  KEÅ CHUYEÄN : 5. Hoaït ñoäng 4 : Höôùng daãn HS keå chuyeän : . Muïc tieâu : HS keå laïi töøng ñoaïn cuûa caâu chuyeän döïa vaøo gôïi yù cuûa sgk theo lôøi cuûa Lan . . Caùch tieán haønh : a- GV phoå bieán nhieäm vuï . b- Hd hs quan saùt töøng tranh . 2 - Hs noái tieáp nhau ñoïc caùc ñoaïn trong baøi. Hs giaûi nghóa caùc töø. - HS taäp ñoïc trong nhoùm. - HS laàn löôït ñoïc caùc ñoaïn, ñoïc laïi caû baøi. Lôùp ñoïc thaàm theo. - HS ñoïc thaàm töøng ñoaïn , trao ñoåi trong nhoùm, traû lôøi caâu hoûi . - HS* nhaéc laïi . - Hs noái tieáp nhau ñoïc laïi. - Chia HS thaønh caùc nhoùm, caùc nhoùm töï taäp luyeän, roài thi ñoïc. -HS*chæ yc phaùt aâm vaø nghæ hôi ñuùng . - Hs nhaéc laïi yeâu caàu . - Taäp keå nhaåm . 2 hs noái tieáp nhau thi keå laïi töøng ñoaïn cuûa caâu chuyeän . - 2 Hs keå toaøn caâu chuyeän . - Hs thi keå ñoaïn mình thích . c- Gv yeâu caàu caùc em döïa vaøo caùc tranh minh hoaï ñeå keå. -GV giuùp ñôõ HS* keå . Caû lôùp nhaän xeùt , bình choïn baïn keå toát nhaát , gv keát luaän. 6. Hoaït ñoäng 5 : Cuûng coá – daën doø. - Gv neâu caâu hoûi ñeå ruùt noäi dung, yù nghóa chuyeän . - Nhaän xeùt tieát hoïc . - Veà nhaø keå laïi caâu chuyeän cho moïi ngöôøi nghe . - Baøi sau : Baùo caùo keát quaû thaùng thi ñua “ Noi göông chuù boä ñoäi”. Ruùt kinh nghieäm Tuaàn : 19 KEÁ HOAÏCH BAØI DAÏY Moân : CHÍNH TAÛ (1 tieát) Teân baøi : NGHE – VIEÁT : HAI BAØ TRÖNG Ngaøy daïy : I - Muïc tieâu : - Nghe - viết đúng bài CT; trình bày đúng hình thức bài văn xuôi. - Làm đúng BT(2) a / b hoặc BT(3) a / b hoặc BT CT phương ngữ do GV soạn. II- Ñoà duøng daïy hoïc : - Baûng phuï vieát saün 2 laàn BT2b . - Baûng lôùp chia coät ñeå hs thi laøm BT3b . III- Caùc hoaït ñoäng daïy - hoïc : A – Môû ñaàu : 5 phuùt Gv neâu göông moät soá hs trong lôùp vieát chöõ ñeïp , coù tö theá ngoài vieát ñuùng ôû HKI . Ñoäng vieân caû lôùp coá gaéng hoïc toát trong HKII . B- Daïy baøi môùi : 3 Thôøi gian Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân 1 phuùt 15 phuùt 1. Giôùi thieäu baøi : Phoå bieán nhieäm vuï giôø hoïc . 2. Hoaït ñoäng 1 : Hd Hs nghe vieát : . Muïc tieâu : HS nghe vieát chính xaùc , trình baøy ñuùng ñoaïn vieát . . Caùch tieán haønh :  Böôùc 1 : Hd hs chuaån bò : - Gv ñoïc 1 laàn baøi vieát . - Hd hs naém noäi dung baøi vaø nhaän xeùt chính taû . - Hd hs vieát baûng con caùc töø : Laàn löôït, suïp ñoå, khôûi nghóa, lòch söû …  Böôùc 2 : Ñoïc cho Hs vieát baøi . 14 phuùt 4 phuùt  Böôùc 3 : Chaám chöõa baøi: Gv chaám 5-7 baøi . Nhaän xeùt baøi vieát cuûa Hs. 3. Hoaït ñoäng 3 : Hd Hs laøm baøi taäp chính taû : . Muïc tieâu : Laøm ñuùng caùc baøi taäp chính taû phaân bieät thanh hoûi, thanh ngaõ . . Caùch tieán haønh : + Baøi 2 b : - Goïi hs ñoïc yeâu caàu baøi . - Gv treo baûng phuï , cho hai hs leân baûng thi ñieàn nhanh vaøo choã troáng - Gv nhaän xeùt, choát yù ñuùng . + Baøi 3 b : - Goïi hs ñoïc yeâu caàu baøi . Roài laøm vôû nhaùp. 4. Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá - daën doø : - Nhaän xeùt tieát hoïc . - Nhaéc nhôû Hs khaéc phuïc nhöõng thieáu soùt . - Baøi sau : Nghe -vieát : Traàn Bình Troïng 4 Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh - 3 Hs ñoïc baøi vieát. - Hs nhaän xeùt . - Hs vieát baûng con . - Hs vieát baøi. -HS* coù theå vieát chaäm GV giuùp ñôõ . - Hs töï chöõa loãi . - Hs töï laøm nhaùp . 2 hs leân baûng. Caû lôùp nhaän xeùt , söûa sai . - Hs laøm baøi vaøo vôû . - Hs töï laøm nhaùp . - Caû lôùp chôi troø chôi tieáp söùc ( theo sgv trang 9 ) Ruùt kinh nghieäm Tuaàn : 19 KEÁ HOAÏCH BAØI DAÏY Moân : Teân baøi: Ngaøy daïy : TAÄP ÑOÏC (1 tieát) BAÙO CAÙO KEÁT QUAÛ THAÙNG THI ÑUA “ NOI GÖÔNG CHUÙ BOÄ ÑOÄI “. I- Muïc tieâu : - Bước đầu biết đọc đúng giọng đọc một bản báo cáo. - Hiểu ND một báo cáo hoạt động của tổ, lớp (Trả lời được các CH trong SGK) II Caùc KNS cô baûn: Thu thập xử lí thông tin -Thể hiện sự tự tin -Lắng nghe tích cực III. Các PP kĩ thuật dạy học Đóng vai -Trình bày 1 phút Làm việc nhóm IV.- Ñoà duøng daïy hoïc : - Baûng phuï ghi saún ñoaïn vaên caàn hd hs luyeän ñoïc . - 4 baêng giaáy ghi chi tieát noäi dung caùc muïc : Hoïc taäp-Lao ñoäng-Coâng taùc khaùc-Ñeà nghò khen thöôûng cuûa baùo caùo . V- Caùc hoaït ñoäng daïy - hoïc : A – Kieåm tra baøi cuõ : 4’ 3-4 hs ñoïc thuoäc loøng baøi thô Boä ñoäi veø laøng , traû lôøi caâu hoûi veà noäi dung khoå thô ñaõ ñoïc . Nhaän xeùt phaàn baøi cuõ . 5 B - Daïy baøi môùi : Thôøi gian 1 phuùt 10 phuùt 10 phuùt 10 phuùt 5 phuùt Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân 1. Giôùi thieäu baøi : Baùo caùo keát quaû thaùng thi ñua “ Noi göông chuù boä ñoäi ” . 2. Hoaït ñoäng 1 : Luyeän ñoïc . . Muïc tieâu : HS luyeän ñoïc caùc töø ngöõ khoù, caùc caâu, caùc ñoaïn, hieåu nghóa caùc töø trong baøi. . Caùch tieán haønh : a- GV ñoïc dieãn caûm toaøn baøi. b- GV höôùng daãn HS luyeän ñoïc, vaø giaûi nghóa töø . - Ñoïc töøng caâu : ñoïc töøng caâu, ruùt töø khoù, luyeän ñoïc caùc töø khoù : noi göông, keát quaû, ñoaït giaûi, lieân hoan - Ñoïc töøng ñoaïn tröôùc lôùp : Ñoïc töøng ñoaïn, chuù yù caùch ngaét nghæ hôi vaø gioïng ñoïc cho phuø hôïp. Giaûi nghó : Ngaøy TLQÑNDVN laø ngaøy 22-121944... - Ñoïc töøng ñoaïn trong nhoùm : - Laøm vieäc chung caû lôùp : 3. Hoaït ñoäng 2 : Höôùng daãn HS tìm hieåu baøi : . Muïc tieâu : HS traû lôøi ñöôïc caùc caâu hoûi , naém ñöôïc noäi dung baøi . . Caùch tieán haønh : - GV höôùng daãn HS ñoïc töøng ñoaïn, neâu caâu hoûi trong sgk, goïi HS traû lôøi . - Thaûo luaän lôùp neâu noäi dung, yù nghóa baøi thô . 4. Hoaït ñoäng 3 : Luyeän ñoïc laïi . Muïc tieâu : HS luyeän ñoïc laïi . . Caùch tieán haønh : Gv toå chöùc cho hs thi ñoïc baèng caùc hình thöùc : Troø chôi Gaén ñuùng noäi dung vaøo baùo caùo 6 Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh - Hs noái tieáp nhau ñoïc moãi em moät caâu cho ñeán heát baøi. - Hs noái tieáp nhau ñoïc caùc ñoaïn. Giaûi nghóa töø. - HS töøng caëp trong nhoùm taäp ñoïc vôùi nhau . - Vaøi hs ñoïc caû baøi . Caû lôùp ñoïc thaàm caû baøi. - 1 HS ñoïc thaønh tieáng, lôùp ñoïc thaàm, trao ñoåi trong nhoùm, traû lôøi caâu hoûi . - HS* nhaéc laïi . - Hs thöïc hieän. - HS* choïn 1 ñoaïn ñeå ñoïc . ( theo sgv trang 20 ) Moät vaøi hs thi ñoïc caû baøi . Caû lôùp nhaän xeùt , bình choïn baïn ñoïc hay nhaát. 5. Hoaït ñoäng 4 : Cuûng coá – daën doø. - Gv neâu caâu hoûi ñeå ruùt noäi dung baøi . - Nhaän xeùt tieát hoïc . - Baøi sau : ÔÛ laïi vôùi chieán khu. Ruùt kinh nghieäm Tuaàn : 19 KEÁ HOAÏCH BAØI DAÏY Moân : LUYEÄN TÖØ VAØ CAÂU (1 tieát) Teân baøi : NHAÂN HOAÙ . OÂN TAÄP CAÙCH ÑAËT VAØ TRAÛ LÔØI CAÂU HOÛI KHI NAØO ? Ngaøy daïy : I – Muïc tieâu : Nhận biết được hiện tượng nhân hóa, các cách nhân hóa (BT1, BT2) - Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Khi nào? tìm được bộ phận câu trả lời cho câu hỏi Khi nào? trả lời được câu hỏi Khi nào? (BT3, BT4) II- Ñoà duøng daïy hoïc : - 3 phieáu khoå to keû baûng traû lôøi BT1, BT2 . - Baûng phuï ghi baøi thô Anh Ñom Ñoùm ( saùch TV3/ taäp 1 ) - Baûng lôùp vieát caùc caâu vaên trong BT3 . III- Caùc hoaït ñoäng daïy - hoïc : A – Kieåm tra baøi cuõ : B - Daïy baøi môùi : 7 Thôøi gian 1 phuùt 15 phuùt 15 phuùt 5 phuùt Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân 1. Giôùi thieäu baøi : Nhaân hoaù. OÂn taäp caùch ñaët vaø traû lôøi caâu hoûi Khi naøo ? 2. Hoaït ñoäng 1 : Laøm quen vôùi bieän phaùp nhaân hoaù: . Muïc tieâu : Hs bieát theâm bieän phaùp nhaân hoaù, caùc caùch nhaân hoaù. . Caùch tieán haønh : Toå chöùc cho hs laøm baøi taäp 1 vaø 2  Baøi taäp 1 : Hoaït ñoäng nhoùm ñoâi . - Goïi hs ñoïc yeâu caàu vaø noäi dung baøi taäp 1 . - Yeâu caàu hs trao ñoåi nhanh vaø vieát ra giaáy nhaùp . 3 hs laøm baøi treân phieáu . - Gv kieåm tra taïi choã moät soá baøi laøm cuûa hs . - Gv choát laïi yù ñuùng . Keát luaän : ( theo sgv trang 14 )  Baøi taäp 2 : Laøm baøi caù nhaân . - Goïi hs ñoïc yeâu caàu vaø noäi dung baøi taäp 2. - Gv treo baûng phuï , goïi hs ñoïc baøi Anh Ñom Ñoùm . Yeâu caàu hs suy nghó, trao ñoåi, laøm baøi vaøo nhaùp. Roài phaùt bieåu yù kieán. Caû lôùp nhaän xeùt , boå sung . - Gv choát laïi yù ñuùng . 3. Hoaït ñoäng 2 : OÂn taäp caùch ñaët vaø traû lôøi caâu hoûi Khi naøo ? . Muïc tieâu : Hs tìm ñöôïc boä phaän caâu traû lôøi cho caâu hoûi Khi naøo ?. Traû lôøi ñöôïc caùc caâu hoûi . Caùch tieán haønh :  Baøi taäp 3 : - Goïi hs ñoïc yeâu caàu baøi taäp 3 . - Cho laøm baøi caù nhaân , vieát ra giaáy nhaùp boä phaän caâu traû lôøi cho caâu hoûi Khi naøo ? - Gv nhaän xeùt chöõa baøi.  Baøi taäp 4 : - Goïi hs ñoïc yeâu caàu baøi taäp 4 . 8 Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh - 2 HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi . Caû lôùp theo doõi . - Hs laøm vieäc theo nhoùm ñoâi . - HS khaù giuùp ñôõ HS* 3 hs daùn baøi laøm leân baûng, trình baøy baøi laøm. - Caû lôùp nhaän xeùt. - 1 HS ñoïc yeâu caàu vaø noäi dung BT2. Caû lôùp ñoïc thaàm . Hs suy nghó, trao ñoåi, phaùt bieåu yù kieán - Lôùp nhaän xeùt , boå sung baøi laøm cuûa baïn . - Hs phaùt bieåu yù kieán . - 3 hs leân baûng thöïc hieän , gaïch chaân boä phaän caâu traû lôøi cho caâu hoûi Khi naøo ?. - 2 HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi . Caû lôùp theo doõi. - Hs phaùt bieåu . - HS* nhaéc laïi . - Hs chöõa baøi trong vôû baøi taäp . - Hs nhaåm caâu traû lôøi , phaùt bieåu yù kieán . - Gv nhaän xeùt chöõa baøi. 4. Hoaït ñoäng 3 : Cuûng coá – daën doø. - Cuûng coá kieán thöùc vöøa hoïc . - Nhaän xeùt tieát hoïc . Veà nhaø xem laïi baøi taäp. - Baøi sau : Môû roäng voán töø Toå quoác. Daáu phaåy. Ruùt kinh nghieäm Tuaàn : 19 KEÁ HOAÏCH BAØI DAÏY Moân : TAÄP VIEÁT (1 tieát) Teân baøi : OÂN CHÖÕ HOA : N ( TIEÁP THEO ) Ngaøy daïy : I – Muïc tieâu : Viết đúng và tương đối nhanh chữ hoa N (1 dòng chữ Nh) R, L (1 dòng) viết đúng tên riêng (1 dòng) và câu ứng dụng: Nhớ sông lô... Nhớ sang Nhị Hà (1 lần) bằng chữ cỡ nhỏ II- Ñoà duøng daïy hoïc : - Maãu chöõ vieát hoa N - Teân rieâng : Nhaø Roàng , vaø caâu tuïc ngöõ treân doøng keû oâ li . - Vôû Taäp vieát 3 , baûng con, phaán . III- Caùc hoaït ñoäng daïy - hoïc : A – Kieåm tra baøi cuõ : B - Daïy baøi môùi : Thôøi gian Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân 9 Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh 1 phuùt 1. Giôùi thieäu baøi : Neâu nhieäm vuï baøi hoïc. 15phuùt 2. Hoaït ñoäng 1 : Hd taäp vieát treân baûng con : . Muïc tieâu : Cuûng coá caùch vieát chöõ vieát hoa N. Vieát ñuùng teân rieâng vaø caâu öùng duïng. . Caùch tieán haønh : a/ Luyeän vieát chöõ hoa : - Caùc em haõy tìm caùc chöõ vieát hoa coù - Hs neâu caùc chöõ vieát hoa . - Hs theo doõi, quan saùt, trong baøi ? - Gv vieát maãu, nhaéc laïi caùch vieát töøng nhaéc laïi caùch vieát . chöõ. ……… ……………………………………………………………………………………… - Hs vieát baûng con . - Toå chöùc cho hs vieát baûng con Nh, R. Theo doõi nhaéc nhôû cho nhöõng hs coøn chaäm . - Hs ñoïc töø öùng duïng. b/ Luyeän vieát töø öùng duïng : - Giôùi thieäu : Nhaø Roàng ( theo sgv /17 ) - Gv vieát maãu : Nhaø Roàng ………………………………………………………………………………………… - Hs vieát baûng con . - Hd hs vieát baûng con . Theo doõi söûa sai . - Hs ñoïc caâu öùng duïng . c/ Hd vieát caâu öùng duïng : - Giôùi thieäu noäi dung caâu öùng duïng : 15 phuùt Nhôù soâng Loâ, nhôù phoá Raøng Nhôù töø Cao Laïng, nhôù sang Nhò Haø - Vieát maãu . - Hd hs vieát baûng con . Theo doõi söûa sai . 3. Hoaït ñoäng 2 : Hd hs vieát vaøo vôû TV : . Muïc tieâu : Reøn kó naêng vieát chöõ ñuùng maãu , lia neùt, lieàn neùt, noái chöõ ñuùng qui ñònh . . Caùch tieán haønh : - Neâu yeâu caàu : + Vieát chöõ Nh : 1 doøng côõ chöõ nhoû. + Vieát chöõ Q , Ñ : 1 doøng côõ nhoû . + Vieát teân Nhaø Roàng : 2 doøng côõ chöõ nhoû. + Vieát caâu öùng duïng 2 laàn. 10 - Hs quan saùt , nhaän xeùt . - Hs vieát baûng con : - HS theo doõi chaët cheõ ñeå thöïc hieän . - Hs vieát vaøo vôû . 5phuùt - Nhaéc nhôû tö theá ngoài vieát , yeâu caàu vieát ñuùng neùt , ñoä cao , khoaûng caùch giöõa caùc chöõ. * Chaám chöõa baøi : - Chaám nhanh 10 baøi vieát cuûa Hs. - Neâu nhaän xeùt ñeå caû lôùp ruùt kinh nghieäm . 5. Hoaït ñoäng 4 : Cuûng coá – daën doø. - Nhaän xeùt tieát hoïc . - Veà nhaø luyeän vieát theâm . HTL caâu öùng duïng. - Baøi sau : OÂn chöõ hoa N ( tieáp theo ). Ruùt kinh nghieäm Tuaàn : 19 KEÁ HOAÏCH BAØI DAÏY Moân : CHÍNH TAÛ (1 tieát) Teân baøi : NGHE – VIEÁT : TRAÀN BÌNH TROÏNG Ngaøy daïy : 01-01-2009 I - Muïc tieâu : - Nghe - viết đúng bài CT; trình bày đúng hình thức bài văn xuôi. - Làm đúng BT(2) a / b hoặc BT CT phương ngữ do GV soạn. II- Ñoà duøng daïy hoïc : - 3 phieáu khoå to vieát caùc caâu ñoá cuûa BT2b . III- Caùc hoaït ñoäng daïy - hoïc : A – Kieåm tra baøi cuõ: 5 phuùt 2 Hs leân baûng , caû lôùp vieát baûng con : thôøi tieát , thöông tieát , baøn tieäc, xieát tay … Nhaän xeùt ñaùnh giaù phaàn baøi cuõ . 11 B- Daïy baøi môùi : Thôøi gian Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân 1 phuùt 20huùt 1. Giôùi thieäu baøi : Phoå bieán nhieäm vuï giôø hoïc . 2. Hoaït ñoäng 1 : Hd Hs nghe vieát : . Muïc tieâu : HS nghe vieát chính xaùc , chính taû baøi Traàn Bình Troïng. . Caùch tieán haønh :  Böôùc 1 : Hd hs chuaån bò : - Gv ñoïc 1 laàn baøi vieát . - Hd hs naém noäi dung baøi vaø nhaän xeùt chính taû . - Hd hs vieát baûng con caùc töø : sa vaøo, duï doã, töôùc vöông, khaûng khaùi ...  Böôùc 2 : Ñoïc cho Hs vieát baøi . - GV giuùp ñôõ HS* vieát baøi .  Böôùc 3 : Chaám chöõa baøi: Gv chaám 5-7 baøi . Nhaän xeùt baøi vieát cuûa Hs. 3. Hoaït ñoäng 2: Hd hs laøm baøi taäp chính taû : . Muïc tieâu : Laøm ñuùng baøi taäp chính taû ñieàn ñuùng vaàn ieât / ieâc vaøo choã troáng . . Caùch tieán haønh : - Goïi hs ñoïc yeâu caàu baøi . Hs ñoïc thaàm ñoaïn vaên veà anh huøng Phaïm Hoàng Thaùi ñoïc chuù giaûi cuoái ñoaïn . - Ñính 3 tôø phieáu leân baûng. Cho 3 nhoùm Hs ( moãi nhoùm 7 hs ) noái tieáp nhau , ñieàn vaàn ieât / ieâc vaøo caùc choã troáng . 4. Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá - daën doø : - Nhaän xeùt tieát hoïc . - Nhaéc nhôû Hs khaéc phuïc nhöõng thieáu soùt . - Baøi sau : Nghe-vieát : ÔÛ laïi vôùi chieán khu. 10 phuùt 4 phuùt 12 Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh - 3 Hs ñoïc baøi vieát. - Hs nhaän xeùt . - Hs vieát baûng con . - Hs vieát baøi. - Hs töï chöõa loãi . - Caû lôùp laøm nhaùp . 3 nhoùm hs laøm treân phieáu, neâu mieäng baøi laøm . Caû lôùp nhaän xeùt , söûa sai . - Caû lôùp laøm baøi vaøo vôû . Ruùt kinh nghieäm Tuaàn : 19 KEÁ HOAÏCH BAØI DAÏY Moân : TAÄP LAØM VAÊN (1 tieát) Teân baøi : NGHE – KEÅ : CHAØNG TRAI LAØNG PHUØ UÛNG . Ngaøy daïy : I – Muïc tieâu : - nghe - kể lại được câu chuyện Chàng trai làng Phù Ủng - Viết lại được câu trả lời cho câu hỏi b hoặc c II-Các kĩ năng sống cơ bản Lắng nghe tích cực -Thể hiện sự tự tin -Quản lí thời gian III. Các PP kĩ thuật dạy học Đóng vai -Trình bày 1 phút Làm việc nhóm IV- Ñoà duøng daïy hoïc : - Tranh minh hoaï truyeän Chaøng trai laøng Phuø UÛng. - Baûng lôùp vieát gôïi yù keå laïi truyeän Chaøng trai laøng Phuø UÛng . V- Caùc hoaït ñoäng daïy - hoïc : A – Môû ñaàu : 5 phuùt Gv giôùi thieäu veà chöông trình hoïc moân Taäp laøm vaên trong HKII ( Theo sgv trang 23 ) B - Daïy baøi môùi : Thôøi gian Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân 13 Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh 1 phuùt 10 phuùt 15 phuùt 4 phuùt 1. Giôùi thieäu baøi : Nghe – keå : Chaøng trai laøng Phuø UÛng. 2. Hoaït ñoäng 1 : Gv Hd hs nghe vaø keå laïi caâu chuyeän Chaøng trai laøng Phuø UÛng. . Muïc tieâu : Hs bieát nghe vaø keå laïi ñöôïc caâu chuyeän . Caùch tieán haønh : - Gv giôùi thieäu veà Phaïm Nguõ Laõo ( theo sgv trang 23 ) - Gv keå chuyeän laàn 1. Hoûi hs trong caâu chuyeän coù nhöõng nhaân vaät naøo ? - Gv keå laàn 2 . - Hoûi hs caùc caâu hoûi trong sgk trang 12 . Hs traû lôøi . - Cho hs taäp keå. - GV giuùp ñôõ HS* keå . 3. Hoaït ñoäng 2 : Gv Hd hs vieát laïi caâu traû lôøi cho caâu hoûi b hoaëc c . . Muïc tieâu : Hs vieát ñuùng noäi dung, ngöõ phaùp, roõ raøng, ñuû yù caâu traû lôøi cho caâu hoûi b. . Caùch tieán haønh : - Hs ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp 2 . - Caû lôùp laøm baøi caù nhaân . Moãi em choïn vieát laïi caâu traû lôøi cuûa caâu hoûi b hoaëc c. Yeâu caàu phaûi thaønh caâu, roõ raøng, ñuû yù . - Moät soá ñoïc baøi vieát . Caû lôùp vaø Gv nhaän xeùt 4. Hoaït ñoäng 3 : Cuûng coá – daën doø. - Cuûng coá kieán thöùc vöøa hoïc . - Nhaän xeùt tieát hoïc . Veà nhaø xem laïi baøi taäp. - Baøi sau : Baùo caùo hoaït ñoäng. Ruùt kinh nghieäm 14 - Moät hs ñoïc yeâu caàu ñeà baøi . Caû lôùp theo doõi .Quan saùt tranh minh hoaï vaø ñoïc laïi 3 caâu hoûi gôïi yù - 1 Hs gioûi keå . Töøng caëp hs taäp keå. Hs thi keå laïi caâu chuyeän. - Caû lôùp theo doõi nhaän xeùt . - 1HS ñoïc laïi yeâu caàu ñeà baøi. - Caû lôùp theo doõi . - HS* chæ yc vieát ñuùng noäidung - Hs trình baøy baøi vieát . - Caû lôùp theo doõi , nhaän xeùt Tuaàn : 20 KEÁ HOAÏCH BAØI DAÏY Moân : Teân baøi : Ngaøy daïy : TAÄP ÑOÏC – KEÅ CHUYEÄN (2 tieát) ÔÛ LAÏI VÔÙI CHIEÁN KHU . 15 I- Muïc tieâu : TĐ: - Biết đầu biết đọc phân biệt lời người dẫn chuyện với lời các nhân vật (người chỉ huy với các chiến sĩ nhỏ tuổi) - Hiểu ND: cac ngợi tinh thần yêu nước, không quản ngại khó khăn, gian khổ của các chiến sĩ nhõ tuổi trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp trước đây (Trả lời được các CH trong SGK) KC: Kể lại được từng đoạn câu chuyện dựa theo gợi ý HS khá,giỏi bước đầu biết đọc với giọng biểu cảm một đoạn trong bài II. Các kĩ năng sống cơ bản : Đảm nhận trách nhiệm -Tư duy sáng tạo.: bình luận nhận xét. -Lắng nghe tích cực Thể hiện sự tự tin -Giao tiếp III. Các PP kĩ thuật dạy học : Trình bày 1 phút -Đặt câu hỏi -Thảo luận nhóm Đóng vai -Trình bày 1 phút Làm việc nhóm IV. Đồ dung dạy học : - Tranh minh hoaï baøi ñoïc vaø truyeän keå trong SGK . - Baûng phuï vieát saün ñoaïn vaên caàn luyeän ñoïc . V- Caùc hoaït ñoäng daïy - hoïc : A – Kieåm tra baøi cuõ : ( 5 phuùt ). 2 hs ñoïc baøi Baùo caùo keát quaû thaùng thi ñua vaø traû lôøi caâu hoûi veà noäi dung baøi. Nhaän xeùt phaàn baøi cuõ . B- Daïy baøi môùi : Thôøi gian 1 phuùt 15 phuùt Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân  TAÄP ÑOÏC : 1. Giôùi thieäu baøi : ÔÛ laïi vôùi chieán khu . 2. Hoaït ñoäng 1 : Luyeän ñoïc . Muïc tieâu : HS luyeän ñoïc caùc töø ngöõ khoù, caùc caâu, caùc ñoaïn trong baøi, hieåu nghóa caùc töø. . Caùch tieán haønh : 16 Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh 15 phuùt 10 phuùt 20 phuùt 4 phuùt a- GV ñoïc maãu toaøn baøi. b- GV h daãn HS luyeän ñoïc, keát hôïp giaûi nghóa töø . - Ñoïc töøng caâu : ñoïc noái caâu, ruùt töø khoù, luyeän ñoïc caùc töø khoù : trìu meán, hoaøn caûnh, gian khoå, trôû veà … - Ñoïc töøng ñoaïn tröôùc lôùp : Ñoïc töøng ñoaïn, chuù yù caùch ngaét nghæ hôi vaø gioïng ñoïc cho phuø hôïp. Giaûi nghóa töø : trung ñoaøn tröôûng , laùn, Taây, Vieät gian, thoáng thieát, Veä quoác quaân, baûo toàn - Ñoïc töøng ñoaïn trong nhoùm . - Laøm vieäc chung caû lôùp . 3. Hoaït ñoäng 2 : Höôùng daãn HS tìm hieåu baøi : . Muïc tieâu : HS traû lôøi ñöôïc caùc caâu hoûi, naém ñöôïc noäi dung caâu chuyeän . . Caùch tieán haønh : - GV höôùng daãn HS ñoïc töøng ñoaïn , neâu caâu hoûi, toå chöùc HS thaûo luaän trong nhoùm ñeå traû lôøi . - Thaûo luaän lôùp ñeå neâu noäi dung, yù nghóa truyeän. 4. Hoaït ñoäng 3 : Höôùng daãn HS luyeän ñoïc laïi : . Muïc tieâu : HS luyeän ñoïc phaân vai ñoaïn 1. . Caùch tieán haønh : - Gv ñoïc maãu ñoaïn 1, hs theo doõi. - Toå chöùc caùc nhoùm thi ñoïc phaân vai ñoaïn 2, 3. Caû lôùp theo doõi ñeå bình choïn nhoùm ñoïc hay nhaát. -GV nhaän xeùt.  KEÅ CHUYEÄN : 5. Hoaït ñoäng 4 : Höôùng daãn HS keå chuyeän : . Muïc tieâu : HS keå laïi töøng ñoaïn cuûa caâu chuyeän döïa vaøo gôïi yù cuûa sgk theo lôøi cuûa Lan . 17 - Hs noái tieáp nhau ñoïc töøng caâu. - Luyeän ñoïc töø khoù. - Hs noái tieáp nhau ñoïc caùc ñoaïn trong baøi. Hs giaûi nghóa caùc töø. - HS taäp ñoïc trong nhoùm. - HS laàn löôït ñoïc caùc ñoaïn, ñoïc laïi caû baøi. Lôùp ñoïc thaàm theo. - HS ñoïc thaàm töøng ñoaïn , trao ñoåi trong nhoùm, traû lôøi caâu hoûi . - HS* nhaéc laïi . - Hs noái tieáp nhau ñoïc laïi. - Chia HS thaønh caùc nhoùm, caùc nhoùm töï taäp luyeän, roài thi ñoïc. - HS* chæ yc phaùt aâm vaø nghæ hôi ñuùng . - Hs nhaéc laïi yeâu caàu . - Taäp keå nhaåm . 2 hs noái tieáp nhau thi keå laïi 2, 3 ñoaïn cuûa caâu chuyeän . . Caùch tieán haønh : a- GV phoå bieán nhieäm vuï . b- Hd hs quan saùt töøng tranh . c- Gv yeâu caàu caùc em döïa vaøo caùc tranh minh hoaï ñeå keå. Caû lôùp nhaän xeùt , bình choïn baïn keå toát nhaát , gv keát luaän. 6. Hoaït ñoäng 5 : Cuûng coá – daën doø. - Gv neâu caâu hoûi ñeå ruùt noäi dung, yù nghóa chuyeän . - Nhaän xeùt tieát hoïc . - Veà nhaø keå laïi caâu chuyeän cho moïi ngöôøi nghe . - Baøi sau : Chuù ôû beân Baùc. - 2 Hs keå toaøn caâu chuyeän . - Hs thi keå ñoaïn mình thích . Ruùt kinh nghieäm Tuaàn : 20 KEÁ HOAÏCH BAØI DAÏY Moân : TAÄP ÑOÏC (1 tieát) Teân baøi : CHUÙ ÔÛ BEÂN BAÙC HOÀ . Ngaøy daïy : I - Muïc tieâu : Biết ngắt nghỉ hơi hợp lí khi đọc mội dòng thơ, khổ thơ. 18 - Hiểu ND: Tình cảm thương nhớ và lòng biết ơn của mọi người trong gia đình em bé với liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc (Trả lời được các CH trong SGK; thuộc bài thơ) II. Các kĩ năng sống cơ bản : -Thể hiện sự cảm thông -Kiềm chế cảm xúc -Lắng nghe tích cực III. Các PP kĩ thuật dạy học : -Trình bày ý kiến cá nhân -Thảo luận nhóm -Hỏi đáp trước lớp IV. Đồ dung dạy học : - Tranh minh hoaï baøi ñoïc trong sgk. - Baûng phuï cheùp saün baøi thô . - Baûng nam chaâm. - Moät soá boâng hoa caét baèng giaáy maøu. V- Caùc hoaït ñoäng daïy - hoïc : A – Kieåm tra baøi cuõ : 5 phuùt 4 hs noái tieáp nhau keå laïi4 ñoaïn caâu chuyeän ÔÛ laïi vôùi chieán khu . Traû lôøi caâu hoûi veà noäi dung cuûa ñoaïn ñaõ ñoïc . Nhaän xeùt baøi cuõ . B - Daïy baøi môùi : Thôøi gian 1 phuùt 10 phuùt 8 phuùt Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân 1. Giôùi thieäu baøi : Chuù ôû beân Baùc. 2. Hoaït ñoäng 1 : Luyeän ñoïc . . Muïc tieâu : HS luyeän ñoïc caùc töø ngöõ khoù, caùc caâu, caùc ñoaïn, hieåu nghóa caùc töø trong baøi. . Caùch tieán haønh : a- GV ñoïc maãu baøi thô. b- GV höôùng daãn HS luyeän ñoïc, vaø giaûi nghóa töø . - Ñoïc töøng doøng thô : ñoïc töøng doøng thô, ruùt töø khoù, luyeän ñoïc caùc töø khoù : daøi daèng daëc , ñaûo noåi, Kon tum, ÑaêkLaêk , ñoû hoe … - Ñoïc töøng khoå thô tröôùc lôùp : Ñoïc khoå thô, chuù yù caùch ngaét nghæ hôi vaø gioïng ñoïc cho phuø hôïp. Giaûi nghóa töø : Kon tum, ÑaêkLaêk , ñoû hoe ... 19 Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh - Hs noái tieáp nhau ñoïc moãi em moät doøng thô cho ñeán heát baøi. - Hs noái tieáp nhau ñoïc caùc khoå thô. Giaûi nghóa töø. - HS töøng caëp trong nhoùm taäp ñoïc vôùi nhau . - Vaøi hs ñoïc caû baøi . Caû lôùp ñoïc thaàm caû baøi. 8 phuùt 4 phuùt - Ñoïc töøng khoå thô trong nhoùm : - Laøm vieäc chung caû lôùp : 3. Hoaït ñoäng 2 : Höôùng daãn HS tìm hieåu baøi : . Muïc tieâu : HS traû lôøi ñöôïc caùc caâu hoûi , naém ñöôïc noäi dung baøi thô . . Caùch tieán haønh : - GV höôùng daãn HS ñoïc töøng khoå thô, neâu caâu hoûi trong sgk, goïi HS traû lôøi . - Thaûo luaän lôùp neâu noäi dung, yù nghóa baøi thô . 4. Hoaït ñoäng 3 : Hoïc thuoäc loøng baøi thô . . Muïc tieâu : Hs hoïc thuoäc loøng baøi thô taïi lôùp. . Caùch tieán haønh : - Gv hd hs hoïc thuoäc taïi lôùp töøng khoå thô roài caû baøi theo caùch ñoïc nhaåm, nhìn töø ngöõ gôïi yù treân baûng hoaëc xoaù daàn baûng cheùp saün baøi thô . - Toå chöùc thi ñoïc thuoäc loøng baøi thô. GV nhaän xeùt , tuyeân döông . - 1 HS ñoïc thaønh tieáng, lôùp ñoïc thaàm, trao ñoåi trong nhoùm, traû lôøi caâu hoûi . - HS* nhaéc laïi . - Hs hoïc thuoäc loøng baøi thô . - Thi HTL caù nhaân, nhoùm. - HS* chæ yc caàu thuoäc moät khoå thô . 5. Hoaït ñoäng 4 : Cuûng coá – daën doø. - Gv neâu caâu hoûi ñeå ruùt noäi dung baøi . - Nhaän xeùt tieát hoïc . - Baøi sau : Treân ñöôøng moøn Hoà Chí Minh. Ruùt kinh nghieäm Tuaàn : 20 KEÁ HOAÏCH BAØI DAÏY Moân : CHÍNH TAÛ 20 (1 tieát)
- Xem thêm -