Tài liệu Giáo án tiếng việt lớp 3 hk2_cktkn_full

  • Số trang: 274 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 62 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Tuaàn : 19 KEÁ HOAÏCH BAØI DAÏY Moân : TAÄP ÑOÏC – KEÅ CHUYEÄN Teân baøi : HAI BAØ TRÖNG . Ngaøy daïy : 12 - 01- 2009 (2 tieát) I- Muïc tieâu : Sau khi hoïc xong baøi hs coù khaû naêng : 1. Ñoïc ñuùng caùc töø ngöõ : Thuôû xöa, thaúng tay, xuoáng bieån, nguùt trôøi, voõ ngheä … 2. Ñoïc troâi chaûy toaøn baøi. Gioïng ñoïc phuø hôïp vôùi dieãn bieán chuyeän . 3. Hieåu caùc töø ngöõ trong phaàn chuù giaûi vaø noäi dung caâu chuyeän , töø ñoù hieåu ñöôïc yù nghóa cuûa caâu chuyeän : Ca ngôïi ngôïi tinh thaàn baát khuaát choáng giaëc ngoaïi xaâm cuûa Hai Baø Tröng vaø nhaân daân ta . 4. Döïa vaøo trí nhôù vaø 4 tranh minh hoaï, Hs keå laïi ñöôïc töøng ñoaïn caâu chuyeän vôùi gioïng keå töï nhieân, bieát thay ñoåi gioïng keå cho phuø hôïp vôùi töøng ñoaïn . 5. Giaùo duïc hs tinh thaàn baát khuaát choáng giaëc ngoaïi xaâm . HS* : Ñoïc lưu loaùt toaøn baøi. II- Ñoà duøng daïy hoïc : - Tranh minh hoaï baøi ñoïc vaø truyeän keå trong SGK . - Baûng phuï vieát saün ñoaïn vaên caàn luyeän ñoïc . III- Caùc hoaït ñoäng daïy - hoïc : A – Môû ñaàu : ( 5 phuùt ). Gv giôùi thieäu teân 7 chuû ñieåm trong saùch TV3 taäp 2 . Hs quan saùt tranh minh hoaï chuû ñieåm . B- Daïy baøi môùi : Thôøi Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh gian  TAÄP ÑOÏC : 1 phuùt 1. Giôùi thieäu baøi : Hai Baø Tröng. 15 2. Hoaït ñoäng 1 : Luyeän ñoïc phuùt . Muïc tieâu : HS luyeän ñoïc caùc töø ngöõ khoù, caùc caâu, caùc ñoaïn trong baøi, hieåu nghóa caùc töø. . Caùch tieán haønh : a- GV ñoïc maãu toaøn baøi. b- GV h daãn HS luyeän ñoïc, keát hôïp giaûi - Hs noái tieáp nhau ñoïc töøng caâu. nghóa töø . - Ñoïc töøng caâu : ñoïc noái caâu, ruùt töø khoù, - Luyeän ñoïc töø khoù. 1 19 phuùt 10 phuùt 25 phuùt 5 phuùt luyeän ñoïc caùc töø khoù : Thuôû xöa, thaúng tay, xuoáng bieån, nguùt trôøi, voõ ngheä … - Ñoïc töøng ñoaïn tröôùc lôùp : Ñoïc töøng ñoaïn, chuù yù caùch ngaét nghæ hôi vaø gioïng ñoïc cho phuø hôïp. Giaûi nghóa töø : Giaëc ngoaïi xaâm, ñoâ hoä, Luy Laâu, giaùp phuïc, phaán khích … - Ñoïc töøng ñoaïn trong nhoùm . - Laøm vieäc chung caû lôùp . 3. Hoaït ñoäng 2 : Höôùng daãn HS tìm hieåu baøi : . Muïc tieâu : HS traû lôøi ñöôïc caùc caâu hoûi, naém ñöôïc noäi dung caâu chuyeän . . Caùch tieán haønh : - GV höôùng daãn HS ñoïc töøng ñoaïn , neâu caâu hoûi, toå chöùc HS thaûo luaän trong nhoùm ñeå traû lôøi . - Thaûo luaän lôùp ñeå neâu noäi dung, yù nghóa truyeän. 4. Hoaït ñoäng 3 : Höôùng daãn HS luyeän ñoïc laïi : . Muïc tieâu : HS luyeän ñoïc phaân vai ñoaïn 2, 3. . Caùch tieán haønh : - Gv ñoïc maãu ñoaïn 1, hs theo doõi. - Toå chöùc caùc nhoùm thi ñoïc phaân bieät caùc caâu keå vôùi lôøi nhaân vaät . Caû lôùp theo doõi ñeå bình choïn nhoùm ñoïc hay nhaát. - GV nhaän xeùt.  KEÅ CHUYEÄN : 5. Hoaït ñoäng 4 : Höôùng daãn HS keå chuyeän : . Muïc tieâu : HS keå laïi töøng ñoaïn cuûa caâu chuyeän döïa vaøo gôïi yù cuûa sgk theo lôøi cuûa Lan . . Caùch tieán haønh : a- GV phoå bieán nhieäm vuï . 2 - Hs noái tieáp nhau ñoïc caùc ñoaïn trong baøi. Hs giaûi nghóa caùc töø. - HS taäp ñoïc trong nhoùm. - HS laàn löôït ñoïc caùc ñoaïn, ñoïc laïi caû baøi. Lôùp ñoïc thaàm theo. - HS ñoïc thaàm töøng ñoaïn , trao ñoåi trong nhoùm, traû lôøi caâu hoûi . - HS* nhaéc laïi . - Hs noái tieáp nhau ñoïc laïi. - Chia HS thaønh caùc nhoùm, caùc nhoùm töï taäp luyeän, roài thi ñoïc. -HS*chæ yc phaùt aâm vaø nghæ hôi ñuùng . - Hs nhaéc laïi yeâu caàu . - Taäp keå nhaåm . 2 hs noái tieáp nhau thi keå laïi töøng ñoaïn cuûa caâu chuyeän . - 2 Hs keå toaøn caâu chuyeän . - Hs thi keå ñoaïn mình b- Hd hs quan saùt töøng tranh . c- Gv yeâu caàu caùc em döïa vaøo caùc tranh minh hoaï ñeå keå. -GV giuùp ñôõ HS* keå . Caû lôùp nhaän xeùt , bình choïn baïn keå toát nhaát , gv keát luaän. 6. Hoaït ñoäng 5 : Cuûng coá – daën doø. - Gv neâu caâu hoûi ñeå ruùt noäi dung, yù nghóa chuyeän . - Nhaän xeùt tieát hoïc . - Veà nhaø keå laïi caâu chuyeän cho moïi ngöôøi nghe . - Baøi sau : Baùo caùo keát quaû thaùng thi ñua “ Noi göông chuù boä ñoäi”. Ruùt kinh nghieäm 3 thích . Tuaàn : 19 KEÁ HOAÏCH BAØI DAÏY Moân : CHÍNH TAÛ (1 tieát) Teân baøi : NGHE – VIEÁT : HAI BAØ TRÖNG Ngaøy daïy :30-12-2008 I - Muïc tieâu : Sau khi hoïc xong baøi hs coù khaû naêng : - Nghe – vieát chính xaùc , trình baøy ñuùng ñoaïn 4 cuûa truyeän Hai Baø Tröng . - Bieát vieát hoa ñuùng caùc teân rieâng. - Laøm ñuùng caùc baøi taäp chính taû ñieàn vaøo choã troáng caùc tieáng coù vaàn ieât / ieâc . Tìm nhanh caùc töø ngöõ coù vaàn ieât / ieâc . - Giaùo duïc Hs tính caån thaän khi vieát chöõ. - HS*: Nghe – vieát ñuùng ñoaïn 4 cuûa truyeän Hai Baø Tröng . II- Ñoà duøng daïy hoïc : - Baûng phuï vieát saün 2 laàn BT2b . - Baûng lôùp chia coät ñeå hs thi laøm BT3b . III- Caùc hoaït ñoäng daïy - hoïc : A – Môû ñaàu : 5 phuùt Gv neâu göông moät soá hs trong lôùp vieát chöõ ñeïp , coù tö theá ngoài vieát ñuùng ôû HKI . Ñoäng vieân caû lôùp coá gaéng hoïc toát trong HKII . B- Daïy baøi môùi : Thôøi gian 1 phuùt 15 phuùt Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân 1. Giôùi thieäu baøi : Phoå bieán nhieäm vuï giôø hoïc . 2. Hoaït ñoäng 1 : Hd Hs nghe vieát : . Muïc tieâu : HS nghe vieát chính xaùc , trình baøy ñuùng ñoaïn vieát . . Caùch tieán haønh :  Böôùc 1 : Hd hs chuaån bò : - Gv ñoïc 1 laàn baøi vieát . - Hd hs naém noäi dung baøi vaø nhaän xeùt chính taû . - Hd hs vieát baûng con caùc töø : Laàn löôït, 4 Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh - 3 Hs ñoïc baøi vieát. - Hs nhaän xeùt . - Hs vieát baûng con . - Hs vieát baøi. suïp ñoå, khôûi nghóa, lòch söû …  Böôùc 2 : Ñoïc cho Hs vieát baøi . 14 phuùt 4 phuùt  Böôùc 3 : Chaám chöõa baøi: Gv chaám 5-7 baøi . Nhaän xeùt baøi vieát cuûa Hs. 3. Hoaït ñoäng 3 : Hd Hs laøm baøi taäp chính taû : . Muïc tieâu : Laøm ñuùng caùc baøi taäp chính taû phaân bieät thanh hoûi, thanh ngaõ . . Caùch tieán haønh : + Baøi 2 b : - Goïi hs ñoïc yeâu caàu baøi . - Gv treo baûng phuï , cho hai hs leân baûng thi ñieàn nhanh vaøo choã troáng - Gv nhaän xeùt, choát yù ñuùng . + Baøi 3 b : - Goïi hs ñoïc yeâu caàu baøi . Roài laøm vôû nhaùp. 4. Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá - daën doø : - Nhaän xeùt tieát hoïc . - Nhaéc nhôû Hs khaéc phuïc nhöõng thieáu soùt . - Baøi sau : Nghe -vieát : Traàn Bình Troïng Ruùt kinh nghieäm 5 -HS* coù theå vieát chaäm GV giuùp ñôõ . - Hs töï chöõa loãi . - Hs töï laøm nhaùp . 2 hs leân baûng. Caû lôùp nhaän xeùt , söûa sai . - Hs laøm baøi vaøo vôû . - Hs töï laøm nhaùp . - Caû lôùp chôi troø chôi tieáp söùc ( theo sgv trang 9 ) 6 Tuaàn : 19 KEÁ HOAÏCH BAØI DAÏY TAÄP ÑOÏC (1 tieát) BAÙO CAÙO KEÁT QUAÛ THAÙNG THI ÑUA “ NOI GÖÔNG CHUÙ BOÄ ÑOÄI “. Ngaøy daïy : 31-12-2008 Moân : Teân baøi: I- Muïc tieâu : Sau khi hoïc xong baøi hs coù khaû naêng : - Ñoïc ñuùng caùc töø ngöõ : noi göông, keát quaû, ñoaït giaûi, lieân hoan … - Ñoïc troâi chaûy , roõ raøng , raønh maïch töøng noäi dung , ñoïc ñuùng gioïng moät baûn baùo caùo . - Hieåu ñöôïc noäi dung moät baùo caùo hoaït ñoäng cuûa toå , lôùp . - Reøn thoùi quen maïnh daïn , töï tin khi ñieàu khieån moät cuoäc hoïp toå, lôùp . - HS* : Ñoïc lưu loaùt toaøn baøi. II- Ñoà duøng daïy hoïc : - Baûng phuï ghi saún ñoaïn vaên caàn hd hs luyeän ñoïc . - 4 baêng giaáy ghi chi tieát noäi dung caùc muïc : Hoïc taäp-Lao ñoäng-Coâng taùc khaùc-Ñeà nghò khen thöôûng cuûa baùo caùo . III- Caùc hoaït ñoäng daïy - hoïc : A – Kieåm tra baøi cuõ : 4’ 3-4 hs ñoïc thuoäc loøng baøi thô Boä ñoäi veø laøng , traû lôøi caâu hoûi veà noäi dung khoå thô ñaõ ñoïc . Nhaän xeùt phaàn baøi cuõ . B - Daïy baøi môùi : Thôøi gian 1 phuùt 10 phuùt Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh 1. Giôùi thieäu baøi : Baùo caùo keát quaû thaùng thi ñua “ Noi göông chuù boä ñoäi ” . 2. Hoaït ñoäng 1 : Luyeän ñoïc . . Muïc tieâu : HS luyeän ñoïc caùc töø ngöõ khoù, caùc caâu, caùc ñoaïn, hieåu nghóa caùc töø trong baøi. . Caùch tieán haønh : - Hs noái tieáp nhau ñoïc moãi a- GV ñoïc dieãn caûm toaøn baøi. em moät caâu cho ñeán heát b- GV höôùng daãn HS luyeän ñoïc, vaø giaûi baøi. 7 10 phuùt 10 phuùt 5 phuùt nghóa töø . - Ñoïc töøng caâu : ñoïc töøng caâu, ruùt töø khoù, luyeän ñoïc caùc töø khoù : noi göông, keát quaû, ñoaït giaûi, lieân hoan - Ñoïc töøng ñoaïn tröôùc lôùp : Ñoïc töøng ñoaïn, chuù yù caùch ngaét nghæ hôi vaø gioïng ñoïc cho phuø hôïp. Giaûi nghó : Ngaøy TLQÑNDVN laø ngaøy 2212-1944... - Ñoïc töøng ñoaïn trong nhoùm : - Laøm vieäc chung caû lôùp : 3. Hoaït ñoäng 2 : Höôùng daãn HS tìm hieåu baøi : . Muïc tieâu : HS traû lôøi ñöôïc caùc caâu hoûi , naém ñöôïc noäi dung baøi . . Caùch tieán haønh : - GV höôùng daãn HS ñoïc töøng ñoaïn, neâu caâu hoûi trong sgk, goïi HS traû lôøi . - Thaûo luaän lôùp neâu noäi dung, yù nghóa baøi thô . 4. Hoaït ñoäng 3 : Luyeän ñoïc laïi . Muïc tieâu : HS luyeän ñoïc laïi . . Caùch tieán haønh : Gv toå chöùc cho hs thi ñoïc baèng caùc hình thöùc : Troø chôi Gaén ñuùng noäi dung vaøo baùo caùo ( theo sgv trang 20 ) Moät vaøi hs thi ñoïc caû baøi . Caû lôùp nhaän xeùt , bình choïn baïn ñoïc hay nhaát. 5. Hoaït ñoäng 4 : Cuûng coá – daën doø. - Gv neâu caâu hoûi ñeå ruùt noäi dung baøi . - Nhaän xeùt tieát hoïc . - Baøi sau : ÔÛ laïi vôùi chieán khu. Ruùt kinh nghieäm 8 - Hs noái tieáp nhau ñoïc caùc ñoaïn. Giaûi nghóa töø. - HS töøng caëp trong nhoùm taäp ñoïc vôùi nhau . - Vaøi hs ñoïc caû baøi . Caû lôùp ñoïc thaàm caû baøi. - 1 HS ñoïc thaønh tieáng, lôùp ñoïc thaàm, trao ñoåi trong nhoùm, traû lôøi caâu hoûi . - HS* nhaéc laïi . - Hs thöïc hieän. - HS* choïn 1 ñoaïn ñeå ñoïc . 9 Tuaàn : 19 KEÁ HOAÏCH BAØI DAÏY Moân : LUYEÄN TÖØ VAØ CAÂU (1 tieát) Teân baøi : NHAÂN HOAÙ . OÂN TAÄP CAÙCH ÑAËT VAØ TRAÛ LÔØI CAÂU HOÛI NAØO ? Ngaøy daïy : 14 - 01 - 2009 KHI I – Muïc tieâu : Sau khi hoïc xong baøi hs coù khaû naêng : 1- Bieát theâm bieän phaùp nhaân hoaù, caùc caùch nhaân hoaù . 2- OÂn taäp caùch ñaët vaø traû lôøi caâu hoûi Khi naøo ? 3- Giaùo duïc hs yeâu quyù söï giaøu ñeïp cuûa tieáng Vieät . HS* : Giaûi quyeát ñöôïc moät phaàn baøi taäp trong caùc caâu . II- Ñoà duøng daïy hoïc : - 3 phieáu khoå to keû baûng traû lôøi BT1, BT2 . - Baûng phuï ghi baøi thô Anh Ñom Ñoùm ( saùch TV3/ taäp 1 ) - Baûng lôùp vieát caùc caâu vaên trong BT3 . III- Caùc hoaït ñoäng daïy - hoïc : A – Kieåm tra baøi cuõ : B - Daïy baøi môùi : Thôøi gian 1 phuùt 15 phuùt Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh 1. Giôùi thieäu baøi : Nhaân hoaù. OÂn taäp caùch ñaët vaø traû lôøi caâu hoûi Khi naøo ? 2. Hoaït ñoäng 1 : Laøm quen vôùi bieän phaùp nhaân hoaù: . Muïc tieâu : Hs bieát theâm bieän phaùp nhaân hoaù, caùc caùch nhaân hoaù. . Caùch tieán haønh : Toå chöùc cho hs laøm baøi taäp 1 vaø 2  Baøi taäp 1 : Hoaït ñoäng nhoùm ñoâi . - Goïi hs ñoïc yeâu caàu vaø noäi dung baøi taäp 1. - Yeâu caàu hs trao ñoåi nhanh vaø vieát ra giaáy nhaùp . 3 hs laøm baøi treân phieáu . - Gv kieåm tra taïi choã moät soá baøi laøm cuûa hs . - 2 HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi . Caû lôùp theo doõi . - Hs laøm vieäc theo nhoùm ñoâi . - HS khaù giuùp ñôõ HS* 3 hs daùn baøi laøm leân baûng, trình baøy baøi laøm. - Caû lôùp nhaän xeùt. 10 15 phuùt 5 phuùt - Gv choát laïi yù ñuùng . Keát luaän : ( theo sgv trang 14 )  Baøi taäp 2 : Laøm baøi caù nhaân . - Goïi hs ñoïc yeâu caàu vaø noäi dung baøi taäp 2. - Gv treo baûng phuï , goïi hs ñoïc baøi Anh Ñom Ñoùm . Yeâu caàu hs suy nghó, trao ñoåi, laøm baøi vaøo nhaùp. Roài phaùt bieåu yù kieán. Caû lôùp nhaän xeùt , boå sung . - Gv choát laïi yù ñuùng . 3. Hoaït ñoäng 2 : OÂn taäp caùch ñaët vaø traû lôøi caâu hoûi Khi naøo ? . Muïc tieâu : Hs tìm ñöôïc boä phaän caâu traû lôøi cho caâu hoûi Khi naøo ?. Traû lôøi ñöôïc caùc caâu hoûi . Caùch tieán haønh :  Baøi taäp 3 : - Goïi hs ñoïc yeâu caàu baøi taäp 3 . - Cho laøm baøi caù nhaân , vieát ra giaáy nhaùp boä phaän caâu traû lôøi cho caâu hoûi Khi naøo ? - Gv nhaän xeùt chöõa baøi.  Baøi taäp 4 : - Goïi hs ñoïc yeâu caàu baøi taäp 4 . - Hs nhaåm caâu traû lôøi , phaùt bieåu yù kieán . - Gv nhaän xeùt chöõa baøi. 4. Hoaït ñoäng 3 : Cuûng coá – daën doø. - Cuûng coá kieán thöùc vöøa hoïc . - Nhaän xeùt tieát hoïc . Veà nhaø xem laïi baøi taäp. - Baøi sau : Môû roäng voán töø Toå quoác. Daáu phaåy. Ruùt kinh nghieäm 11 - 1 HS ñoïc yeâu caàu vaø noäi dung BT2. Caû lôùp ñoïc thaàm . Hs suy nghó, trao ñoåi, phaùt bieåu yù kieán - Lôùp nhaän xeùt , boå sung baøi laøm cuûa baïn . - Hs phaùt bieåu yù kieán . - 3 hs leân baûng thöïc hieän , gaïch chaân boä phaän caâu traû lôøi cho caâu hoûi Khi naøo ?. - 2 HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi . Caû lôùp theo doõi. - Hs phaùt bieåu . - HS* nhaéc laïi . - Hs chöõa baøi trong vôû baøi taäp . 12 Tuaàn : 19 KEÁ HOAÏCH BAØI DAÏY Moân : TAÄP VIEÁT (1 tieát) Teân baøi : OÂN CHÖÕ HOA : N ( TIEÁP THEO ) Ngaøy daïy : 02-01-2009 I – Muïc tieâu : Sau khi hoïc xong baøi hs coù khaû naêng : - Vieát thaønh thaïo chöõ vieát hoa N thoâng qua baøi taäp öùng duïng : - Vieát teân rieâng baèng côõ chöõ nhoû : Nhaø Roàng . - Vieát caâu öùng duïng baèng côõ chöõ nhoû : Nhôù soâng Loâ, nhôù phoá Raøng.Nhôù töø Cao Laïng, nhôù sang Nhò Haø . II- Ñoà duøng daïy hoïc : - Maãu chöõ vieát hoa N - Teân rieâng : Nhaø Roàng , vaø caâu tuïc ngöõ treân doøng keû oâ li . - Vôû Taäp vieát 3 , baûng con, phaán . III- Caùc hoaït ñoäng daïy - hoïc : A – Kieåm tra baøi cuõ : B - Daïy baøi môùi : Thôøi Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh gian 1 phuùt 1. Giôùi thieäu baøi : Neâu nhieäm vuï baøi hoïc. 15phuùt 2. Hoaït ñoäng 1 : Hd taäp vieát treân baûng con : . Muïc tieâu : Cuûng coá caùch vieát chöõ vieát hoa N. Vieát ñuùng teân rieâng vaø caâu öùng duïng. . Caùch tieán haønh : a/ Luyeän vieát chöõ hoa : - Caùc em haõy tìm caùc chöõ vieát hoa coù - Hs neâu caùc chöõ vieát hoa . - Hs theo doõi, quan saùt, trong baøi ? - Gv vieát maãu, nhaéc laïi caùch vieát töøng nhaéc laïi caùch vieát . chöõ. ……… ……………………………………………………………………………………… - Hs vieát baûng con . - Toå chöùc cho hs vieát baûng con Nh, R. Theo doõi nhaéc nhôû cho nhöõng hs coøn chaäm . - Hs ñoïc töø öùng duïng. b/ Luyeän vieát töø öùng duïng : - Giôùi thieäu : Nhaø Roàng ( theo sgv /17 ) - Gv vieát maãu : Nhaø Roàng 13 ………………………………………………………………………………………… - Hs vieát baûng con . - Hd hs vieát baûng con . Theo doõi söûa sai . c/ Hd vieát caâu öùng duïng : - Hs ñoïc caâu öùng duïng . - Giôùi thieäu noäi dung caâu öùng duïng : 15 phuùt 5phuùt Nhôù soâng Loâ, nhôù phoá Raøng Nhôù töø Cao Laïng, nhôù sang Nhò Haø - Vieát maãu . - Hd hs vieát baûng con . Theo doõi söûa sai . 3. Hoaït ñoäng 2 : Hd hs vieát vaøo vôû TV : . Muïc tieâu : Reøn kó naêng vieát chöõ ñuùng maãu , lia neùt, lieàn neùt, noái chöõ ñuùng qui ñònh . . Caùch tieán haønh : - Neâu yeâu caàu : + Vieát chöõ Nh : 1 doøng côõ chöõ nhoû. + Vieát chöõ Q , Ñ : 1 doøng côõ nhoû . + Vieát teân Nhaø Roàng : 2 doøng côõ chöõ nhoû. + Vieát caâu öùng duïng 2 laàn. - Nhaéc nhôû tö theá ngoài vieát , yeâu caàu vieát ñuùng neùt , ñoä cao , khoaûng caùch giöõa caùc chöõ. * Chaám chöõa baøi : - Chaám nhanh 10 baøi vieát cuûa Hs. - Neâu nhaän xeùt ñeå caû lôùp ruùt kinh nghieäm . 5. Hoaït ñoäng 4 : Cuûng coá – daën doø. - Nhaän xeùt tieát hoïc . - Veà nhaø luyeän vieát theâm . HTL caâu öùng duïng. - Baøi sau : OÂn chöõ hoa N ( tieáp theo ). Ruùt kinh nghieäm 14 - Hs quan saùt , nhaän xeùt . - Hs vieát baûng con : - HS theo doõi chaët cheõ ñeå thöïc hieän . - Hs vieát vaøo vôû . 15 Tuaàn : 19 KEÁ HOAÏCH BAØI DAÏY Moân : CHÍNH TAÛ (1 tieát) Teân baøi : NGHE – VIEÁT : TRAÀN BÌNH TROÏNG Ngaøy daïy : 01-01-2009 I - Muïc tieâu : Sau khi hoïc xong baøi hs coù khaû naêng : - Nghe – vieát chính xaùc noäi dung, ñuùng chính taû baøi Traàn Bình Troïng . Bieát vieát hoa ñuùng teân rieâng , caùc chöõ ñaàu caâu trong baøi . Vieát ñuùng caùc daáu caâu : daáu chaám, daáu phaåy, daáuhai chaám, daáu ngoaëc keùp. Trình baøy baøi roõ raøng, saïch seõ - Laøm ñuùng baøi taäp phaân bieät : l/n ; ieât/ ieâc . - Giaùo duïc Hs tính caån thaän khi vieát chöõ. - HS* : Nghe – vieát ñuùng chính taû baøi Traàn Bình Troïng . II- Ñoà duøng daïy hoïc : - 3 phieáu khoå to vieát caùc caâu ñoá cuûa BT2b . III- Caùc hoaït ñoäng daïy - hoïc : A – Kieåm tra baøi cuõ: 5 phuùt 2 Hs leân baûng , caû lôùp vieát baûng con : thôøi tieát , thöông tieát , baøn tieäc, xieát tay … Nhaän xeùt ñaùnh giaù phaàn baøi cuõ . B- Daïy baøi môùi : Thôøi gian 1 phuùt 20huùt Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân 1. Giôùi thieäu baøi : Phoå bieán nhieäm vuï giôø hoïc . 2. Hoaït ñoäng 1 : Hd Hs nghe vieát : . Muïc tieâu : HS nghe vieát chính xaùc , chính taû baøi Traàn Bình Troïng. . Caùch tieán haønh :  Böôùc 1 : Hd hs chuaån bò : - Gv ñoïc 1 laàn baøi vieát . - Hd hs naém noäi dung baøi vaø nhaän xeùt chính taû . - Hd hs vieát baûng con caùc töø : sa vaøo, duï doã, töôùc vöông, khaûng khaùi ... 16 Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh - 3 Hs ñoïc baøi vieát. - Hs nhaän xeùt . - Hs vieát baûng con . - Hs vieát baøi. 10 phuùt 4 phuùt  Böôùc 2 : Ñoïc cho Hs vieát baøi . - GV giuùp ñôõ HS* vieát baøi .  Böôùc 3 : Chaám chöõa baøi: Gv chaám 5-7 baøi . Nhaän xeùt baøi vieát cuûa Hs. 3. Hoaït ñoäng 2: Hd hs laøm baøi taäp chính taû : . Muïc tieâu : Laøm ñuùng baøi taäp chính taû ñieàn ñuùng vaàn ieât / ieâc vaøo choã troáng . . Caùch tieán haønh : - Goïi hs ñoïc yeâu caàu baøi . Hs ñoïc thaàm ñoaïn vaên veà anh huøng Phaïm Hoàng Thaùi ñoïc chuù giaûi cuoái ñoaïn . - Ñính 3 tôø phieáu leân baûng. Cho 3 nhoùm Hs ( moãi nhoùm 7 hs ) noái tieáp nhau , ñieàn vaàn ieât / ieâc vaøo caùc choã troáng . 4. Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá - daën doø : - Nhaän xeùt tieát hoïc . - Nhaéc nhôû Hs khaéc phuïc nhöõng thieáu soùt . - Baøi sau : Nghe-vieát : ÔÛ laïi vôùi chieán khu. Ruùt kinh nghieäm 17 - Hs töï chöõa loãi . - Caû lôùp laøm nhaùp . 3 nhoùm hs laøm treân phieáu, neâu mieäng baøi laøm . Caû lôùp nhaän xeùt , söûa sai . - Caû lôùp laøm baøi vaøo vôû . 18 Tuaàn : 19 KEÁ HOAÏCH BAØI DAÏY Moân : TAÄP LAØM VAÊN (1 tieát) Teân baøi : NGHE – KEÅ : CHAØNG TRAI LAØNG PHUØ UÛNG . Ngaøy daïy : 16 - 01 - 2009 I – Muïc tieâu : Sau khi hoïc xong baøi hs coù khaû naêng : 1. Nghe vaø keå laïi ñuùng , töï nhieân caâu chuyeän Chaøng trai laøng Phuø UÛng . 2. Vieát ñuùng noäi dung, ngöõ phaùp, roõ raøng, ñuû yù caâu traû lôøi cho caâu hoûi b hoaëc c. 3. Giaùo duïc hoïc sinh truyeàn thoáng anh huøng cuûa daân toäc . HS* : Nghe vaø keå laïi ñöôïc noäi dung caâu chuyeän Chaøng trai laøng Phuø UÛng . II- Ñoà duøng daïy hoïc : - Tranh minh hoaï truyeän Chaøng trai laøng Phuø UÛng. - Baûng lôùp vieát gôïi yù keå laïi truyeän Chaøng trai laøng Phuø UÛng . III- Caùc hoaït ñoäng daïy - hoïc : A – Môû ñaàu : 5 phuùt Gv giôùi thieäu veà chöông trình hoïc moân Taäp laøm vaên trong HKII ( Theo sgv trang 23 ) B - Daïy baøi môùi : Thôøi gian 1 phuùt 10 phuùt Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh 1. Giôùi thieäu baøi : Nghe – keå : Chaøng trai laøng Phuø UÛng. 2. Hoaït ñoäng 1 : Gv Hd hs nghe vaø keå laïi caâu chuyeän Chaøng trai laøng Phuø UÛng. . Muïc tieâu : Hs bieát nghe vaø keå laïi ñöôïc caâu chuyeän . Caùch tieán haønh : - Gv giôùi thieäu veà Phaïm Nguõ Laõo ( theo sgv trang 23 ) - Gv keå chuyeän laàn 1. Hoûi hs trong caâu chuyeän coù nhöõng nhaân vaät naøo ? - Gv keå laàn 2 . - Hoûi hs caùc caâu hoûi trong sgk trang 12 . Hs - Moät hs ñoïc yeâu caàu ñeà baøi . Caû lôùp theo doõi .Quan saùt tranh minh hoaï vaø ñoïc laïi 3 caâu hoûi gôïi yù - 1 Hs gioûi keå . Töøng caëp hs taäp keå. Hs thi keå laïi caâu 19 15 phuùt 4 phuùt traû lôøi . - Cho hs taäp keå. - GV giuùp ñôõ HS* keå . 3. Hoaït ñoäng 2 : Gv Hd hs vieát laïi caâu traû lôøi cho caâu hoûi b hoaëc c . . Muïc tieâu : Hs vieát ñuùng noäi dung, ngöõ phaùp, roõ raøng, ñuû yù caâu traû lôøi cho caâu hoûi b. . Caùch tieán haønh : - Hs ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp 2 . - Caû lôùp laøm baøi caù nhaân . Moãi em choïn vieát laïi caâu traû lôøi cuûa caâu hoûi b hoaëc c. Yeâu caàu phaûi thaønh caâu, roõ raøng, ñuû yù . - Moät soá ñoïc baøi vieát . Caû lôùp vaø Gv nhaän xeùt 4. Hoaït ñoäng 3 : Cuûng coá – daën doø. - Cuûng coá kieán thöùc vöøa hoïc . - Nhaän xeùt tieát hoïc . Veà nhaø xem laïi baøi taäp. - Baøi sau : Baùo caùo hoaït ñoäng. Ruùt kinh nghieäm 20 chuyeän. - Caû lôùp theo doõi nhaän xeùt . - 1HS ñoïc laïi yeâu caàu ñeà baøi. - Caû lôùp theo doõi . - HS* chæ yc vieát ñuùng noäidung - Hs trình baøy baøi vieát . - Caû lôùp theo doõi , nhaän xeùt
- Xem thêm -