Tài liệu Giáo án tiếng việt lớp 3 hk1_cktkn_full

  • Số trang: 321 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 50 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

TUẦN 1 Ngaøy daïy: 30../08/2010 MOÂN : TAÄP ÑOÏC – KEÅ CHUYEÄN. Baøi daïy : CAÄU BEÙ THOÂNG MINH I/ Muïc tieâu: A. Taäp ñoïc. - Ñoïc troâi chaûy toaøn baøi. Ñoïc ñuùng caùc töø coù aâm, vaàn, thanh Hs ñiaï phöông deã phaùt aâm sai vaø vieát sai. - Ngaét nghæ ñuùng sau caùc daáu chaám , daáu phaåy, giöõa caùc cuïm töø. - Bieát ñoïc phaân bieät lôøi ngöôøi keå vaø lôøi caùc nhaân vaät. Ñoïc thaàm nhanh hôn lôùp 2. Hieåu nghóa cuûa caùc töø khoù ñöôïc chuù giaûi ôû cuoái baøi. - Hieåu noäi dung vaø yù nghóa caâu chuyeän : ca ngôïi söï thoâng minh taøi trí cuûa caäu beù. B. Keå chuyeän. - Giuùp Hs döïa vaøo trí nhôù vaø tranh, keå töøng ñoaïn cuûa caâu chuyeän. - Reøn luyeän khaû naêng taäp trung theo doõi baïn keå. Bieát nhaän xeùt, ñaùnh giaù lôøi keå cuûa baïn, keå tieáp ñöôïc lôøi keå cuûa baïn. II/ Đồ dùng dạy học: * GV: Tranh minh hoïa, truyeän keå trong SGK. Baûng vieát saün caâu, ñoaïn vaên daøi caàn höôùng daãn. * HS: SGK, vôû. III/ Caùc hoaït ñoäng: Khôûi ñoäng: Haùt. Baøi cuõ: Gv kieåm tra ñoà duøng hoïc taäp cuûa Hs nhö : taäp, SGK, buùt. Gv nhaän xeùt. Baøi môùi: * Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc. PP: Thöïc haønh caù nhaân, hoûi - Muïc tieâu: Giuùp Hs böôùc ñaàu naém ñöôïc caùch ñoïc ñaùp. vaø ñoïc ñuùng caùc töø khoù, caâu khoù. Caùch tieán haønh: Gv ñoïc maãu toaøn baøi. Hoïc sinh ñoïc thaàm theo Gv. Gv höôùng daãn Hs luyeän ñoïc keát hôïp vôùi giaûi Hs ñoïc noái tieáp nhau töøng caâu, nghóa töø. moãi Hs ñoïc töøng caâu döôùi daïng - Yeâu caàu Hs ñoïc noái tieáp nhau. - Hs ñoïc töøng caâu. Hs ñoïc theo daõy, töøng em ñoïc laàn löôïc ñeán heát baøi. 1 . Löu yù: Gv höôùng daãn HS phaùt aâm ñuùng caùc töø ngöõ, phaân bieät caùc aâm vaàn thanh vaø vieát ñuùng chính taû. - Gv yeâu caàu Hs ñoïc töøng ñoaïn. - Gv höôùng daãn Hs ñoïc ñoaïn vaên - Gv keát hôïp giaûi nghóa töø: kinh ñoâ, om soøm, troïng thöôûng. - Gv yeâu caàu Hs ñoïc töøng ñoaïn trong nhoùm. * Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn tìm hieåu baøi. - Muïc tieâu: Giuùp Hs hieåu noäi dung cuûa baøi, traû lôøi ñuùng caâu hoûi. Caùch tieán haønh: - Gv ñöa ra caâu hoûi: - Gv cho Hs ñoïc thaàm toaøn baøi, thaûo luaän nhoùm vaø traû lôøi caâu hoûi: Caâu chuyeän naøy noùi leân ñieàu gì? * Hoaït ñoäng 3: Luyeän ñoïc laïi, cuûng coá. - Muïc tieâu: Giuùp HS cuûng coá laïi baøi hoïc, qua vieäc caùc em saém vai töøng nhaân vaät. Caùch tieán haønh: - GV chia Hs ra thaønh caùc nhoùm. Moãi nhoùm 3 Hs - Troø chôi: Saém vai. - Gv nhaän xeùt nhoùm ñoïc hay nhaát. * Hoaït ñoäng 4: Höôùng daãn Hs keå töøng ñoïan cuûa caâu chuyeän theo tranh. - Muïc tieâu: Giuùp cho Hs döïa vaøo nhöõng böùc tranh ñeå nhôù vaø keå laïi noäi dung caâu chuyeän. Caùch tieán haønh: - Gv treo 3 tranh minh hoaï 3 ñoaïn cuûa caâu chuyeän. - Gv môøi 3 Hs quan saùt tranh vaø keå ba ñoaïn cuûa caâu chuyeän. Sau moãi laàn moät HS keå caû lôùp vaø Gv nhaän xeùt - Tuyeân döông nhöõng em Hs coù lôøi keå ñuû yù, ñuùng trình töï, lôøi keå saùng taïo. - Neâu leân nhöõng ñieåm caùc theå hieän chöa toát caàn ñieàu chænh. Toång keát– daën doø. 2 Ba Hs ñoïc ba ñoaïn. Hs theo doõi, laéng nghe. Hs giaûi thích nghóa cuûa töø. Hs ñoïc laïi ñoaïn 1, 3 PP: Ñaøm thoaïi, hoûi ñaùp. Hs thaûo luaän töøng nhoùm ñoâi. Ñaïi dieän Hs leân trình baøy. PP: Kieåm tra ñaùnh giaù. Hs leân tham tham gia. Hs nhaän xeùt. PP: Quan saùt, giaûng giaûi, hoûi ñaùp, thöïc haønh. Hs quan saùt. Hs keå. 1 Hs keå ñoaïn 1. 1 Hs keå ñoaïn 2. 1 Hs keå ñoaïn 3. Hs nhaän xeùt. Veà luyeän ñoïc baøi thaät dieãn caûm. Chuaån bò baøi sau: Hai baøn tay em. Nhaän xeùt baøi hoïc. Ruùt kinh nghieäm: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ngaøy daïy:.3../09/2010 MOÂN : TAÄP VIEÁT. Baøi daïy : A – Vöø A Dính. I/ Muïc tieâu: Giuùp Hs cuûng coá caùch vieát chöõ hoa A. Vieát teân rieâng “ Vöø A Dính” baèng chöõ nhoû. Vieát caâu öùng duïng baèng chöõ nhoû. Reøn Hs vieát ñeïp, ñuùng toác ñoä, khoaûng caùch giöõa caùc con chöõ, töø vaø caâu ñuùng. Coù yù thöùc reøn luyeän chöõ giöõ vôû. II/ Chuaån bò: * GV: Maãu vieát hoa A. Teân rieâng Vöø A Dính vaø caâu tuïc ngöõ treân doøng keû oâli. * HS: Baûng con, phaán, vôû taäp vieát. III/ Caùc hoaït ñoäng: Khôûi ñoäng: Haùt. Baøi cuõ: Baøi môùi: * Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn vieát treân baûng con. - Muïc tieâu: Giuùp cho Hs bieát caùch vieát ñuùng con chöõ treân baûng con. Caùch tieán haønh: Luyeän vieát chöõ hoa. - Gv cho Hs tìm caùc chöõ hoa coù trong teân rieâng 3 PP: Tröïc quan, hoûi ñaùp, giaûng giaûi, thöïc haønh. Hs tìm. - Gv vieát maãu keát hôïp vôùi vieäc nhaéc laïi caùch vieát töøng chöõ. - Gv yeâu caàu Hs vieát töøng chöõ “ A, V, D” treân baûng con. Hs vieát töø öùng duïng. - Gv goïi Hs ñoïc töø öùng duïng - Gv giôùi thieäu: Vöø A Dính - Gv yeâu caàu Hs vieát vaøo baûng con. Luyeän vieát caâu öùng duïng. - Gv giaûi thích caâu tuïc ngöõ: anh em trong gia ñình phaûi thaân thieát, gaén boù vôùi nhau nhö tay vôùi chaân, luùc naøo cuõng phaûi yeâu thöông, ñuøm boïc nhau * Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn Hs vieát vaøo vôû taäp vieát. Muïc tieâu: Giuùp Hs vieát ñuùng con chöõ, trình baøy saïch ñeïp vaøo vôû taäp vieát. Caùch tieán haønh: - Gv neâu yeâu caàu + Vieát chöõ A: 1 doøng côõ nhoû. + Vieát chöõ V, D: 1 doøng côõ nhoû. + Vieát chöõ Vöø A Dính: 2 doøng côõ nhoû. + Vieát caâu tuïc ngöõ: 2 laàn. Hs quan saùt, laéng nghe. - Gv theo doõi, uoán naén. - Nhaéc nhôû caùc em vieát ñuùng neùt, ñoä cao vaø khoaûng caùch giöõa caùc chöõ. * Hoaït ñoäng 3: Chaám chöõa baøi. - Muïc tieâu: Giuùp cho Hs nhaän ra nhöõng loãi coøn sai ñeå chöõa laïi cho ñuùng. Caùch tieán haønh: - Gv thu töø 5 ñeán 7 baøi ñeå chaám. - Gv nhaän xeùt tuyeân döông moät soá vôû vieát ñuùng, vieát ñeïp. Troø chôi: Thi vieát chöõ ñeïp. Cho hoïc sinh vieát teân moät ñòa danh coù chöõ caùi ñaàu caâu laø A. Yeâu caàu: vieát ñuùng, saïch, ñeïp. Hs vieát vaøo vôû Toång keát – daën doø. Veà luyeän vieát theâm phaàn baøi ôû nhaø. 4 Hs vieát chöõ vaøo baûng con. Hs ñoïc: teân rieâng Vöø A Dính. Hs nhaéc laïi. Hs taäp vieát treân baûng con. Hs ñoïc caâu öùng duïng: Hs vieát treân baûng con caùc chöõ: Anh, Raùch. PP: Thöïc haønh. Hs neâu tö theá ngoài vieát, caùch caàm buùt, ñeå vôû. PP : Kieåm tra ñaùnh giaù, troø chôi. Ñaïi dieän 2 daõy leân tham gia. Hs nhaän xeùt. Chuaån bò baøi: AÂu Laïc. Nhaän xeùt tieát hoïc. Ruùt kinh nghieäm: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ngaøydaïy: .31../08/2010 MOÂN : CHÍNH TAÛ (Taäp cheùp) Baøi daïy : Caäu beù thoâng minh I/ Muïc tieâu: 5 Giuùp Hs cheùp laïi chính xaùc ñoaïn vaên coù 53 chöõ trong baøi “ Caäu beù thoâng minh”. Ñieàn ñuùng 10 chöõ vaø teân cuûa 10 chöõ ñoù vaøo oâ troáng. Reøn Hs vieát ñuùng. Reøn Hs kyõ naêng nhìn cheùp, traùnh vieát thöøa, vieát thieáu töø. Giaùo duïc Hs coù yù thöùc reøn chöõ, giöõ vôû. II/ Đồ dùng daỵ học: * GV: Baûng lôùp vieát saün ñoaïn vaên. Noäi dung cuûa baøi taäp. Baûng phuï keû baûng chöõ vaø teân chöõ. * HS: VBT. II/ Caùc hoaït ñoäng: Khôûi ñoäng: Haùt. 2. Baøi cuõ: GV kieåm tra ñoà duøng hoïc taäp cuûa HS. Baøi môùi: * Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn Hs taäp cheùp. - Muïc tieâu: Giuùp Hs nhìn cheùp ñuùng baøi chính taû vaøo vôû. Caùch tieán haønh: Gv höôùng daãn Hs chuaån bò. - Gv ñoïc ñoaïn cheùp treân baûng - Gv yeâu caàu 2 –3 HS ñoïc laïi ñoaïn cheùp. - Gv höôùng daãn Hs nhaän xeùt. Gv hoûi: + Ñoaïn cheùp naøy töø baøi naøo? + Teân baøi vieát ôû vò trí naøo? + Ñoaïn cheùp coù maáy caâu? + Cuoái moãi caâu coù daáu gì? + Chöõ ñaàu caâu vieát nhö theá naøo? - Gv höôùng daãn Hs vieát baûng con : chim seû, kim khaâu saéc, xeû thòt. Hs cheùp baøi vaøo vôû. - Gv gaïch chaân nhöõng tieáng deã vieát sai. - Gv theo doõi, uoán naén. Gv chaám chöõa baøi. - Gv yeâu caàu Hs töï chöõ loãi baèng buùt chì. - Gv chaám vaøi baøi (töø 5 – 7 baøi). - Gv nhaän xeùt baøi vieát cuûa Hs. * Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn Hs laøm baøi taäp. - Muïc tieâu: Giuùp hs laøm ñuùng baøi taäp trong VBT. 6 PP: Phaân tích, thöïc haønh. Hs laéng nghe. Hs ñoïc ñoaïn cheùp. Baøi “ Caäu beù thoâng minh”. Vieát giöõa trang vôû. Coù 3 caâu. Cuoái caâu 1 vaø caâu 3 coù daáu chaám ; Cuoái caâu 2 coù daáu hai chaám. Vieát hoa. Hs vieát vaøo baûng con Hoïc sinh neâu tö theá ngoài. Hoïc sinh cheùp vaøo vôû. Hoïc sinh soaùt laïi baøi. Hoïc sinh leân baûng giaûi. Hs tieán haønh chöõa loãi. PP: Thöïc haønh, troø chôi. Caùch tieán haønh: + Baøi taäp 2: Ñieàn vaøo choã troáng :l/n hoaëc an/ang. - Gv cho Hs neâu yeâu caàu cuûa ñeà baøi. - Chia lôùp ra thaønh 2 nhoùm: nhoùm 1 laøm baøi 2a; nhoùm 2 laøm baøi 2b. Cho Hs thi ñua giöõa caùc nhoùm. - Gv höôùng daãn caùc em laøm baøi. - Gv nhaän xeùt hai nhoùm. + Baøi taäp 3:Ñieàn chöõ vaø teân chöõ coøn thieáu. - Gv môû baûng phuï ñaõ keû saün baûng chöõ. - Moät Hs laøm baøi treân baûng. Caùc em coøn laïi laøm vaøo baûng con. - Gv nhaän xeùt, söûa chöõa. - Gv cho hs 10 chöõ vaø teân chöõ taïi lôùp. - Gv nhaän xeùt. Hs neâu . Hs laøm vaøo baûng con. Hai em laøm baøi treân baûng. Hs ñoïc yeâu caàu cuûa baøi. Hs laøm baøi. Hs nhaän xeùt. Caû lôùp vieát laïi vaøo vôû 10 chöõ vaø teân chöõ ñuùng thöù töï Toång keát – daën doø. Veà xem vaø taäp vieát laïi töø khoù. Chuaån bò baøi: Chôi chuyeàn. Nhaän xeùt tieát hoïc. Ruùt kinh nghieäm: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 Ngaøy daïy: 1 /09/2010 MOÂN : TAÄP ÑOÏC Baøi daïy : HAI BAØN TAY EM I/ Muïc tieâu: - Giuùp hoïc sinh hieåu ñöôïc noäi dung töøng caâu thô vaø yù nghóa cuûa baøi thô hai baøn tay raát ñeïp, raát coù ích vaø ñaùng yeâu. - Naém ñöôïc nghóa vaø bieát caùch duøng caùc töø môùi giaûi nghóa ôû sau baøi hoïc. - Reøn cho Hs ñoïc troâi chaûy caø baøi, ñoïc ñuùng caùc töø deã phaùt aâm sai. Bieát ngaét nghæ hôi ñuùng sau moãi doøng thô vaø giöõa caùc khoå thô. - Hieåu ñöôïc caùc töø môùi: sieâng naêng, giaêng giaêng, thuû thæ. Giaùo duïc Hs bieát yeâu quí vaø chaêm soùc ñoâi tay cuûa mình. II/ Đồ đùng dạy học: * GV: Tranh minh hoïa baøi hoïc. Baûng phuï vieát nhöõng khoå thô luyeän ñoïc vaø hoïc thuoäc loøng. * HS: Xem tröôùc baøi hoïc, SGK, VBT. III/ Caùc hoaït ñoäng: Khôûi ñoäng: Haùt. Baøi cuõ: Caäu beù thoâng minh. - GV goïi 3 hoïc sinh tieáp noái nhau keå laïi 3 ñoïan trong caâu chuyeän “ Caäu beù thoâng minh”. Vaø traû lôøi caùc caâu hoûi - GV nhaän xeùt baøi cuõ. Baøi môùi: * Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc. PP: Ñaøm thoaïi, vaán ñaùp, - Muïc tieâu: Giuùp Hs ñoïc ñuùng baøi thô, ngaét hôi thöïc haønh. ñuùng, gioïng ñoïc töï nhieân. Caùch tieán haønh: Gv ñoïc baøi thô. Gioïng ñoïc phaûi töôi vui, dòu daøng, tình caûm. Hoïc sinh laéng nghe. Gv höôùng daãn Hs luyeän ñoïc keát hôïp vôùi giaûi nghóa töø. - Gv cho 1 Hs ñoïc. Hs ñoïc tieáp noái, moãi em 2 - Gv yeâu caàu laàn löôïc töøng em ñoïc tieáp noái ñeán doøng thô. heát baøi thô. - Gv goïi Hs ñoïc töøng khoå thô. Hs ñoïc töøng khoå thô. - Gv nhaéc nhôû caùc em ngaét nghæ hôi ñuùng, gioïng Hs tieáp noái nhau ñoïc 5 khoå ñoïc töï nhieân. thô - Gv yeâu caàu Hs giaûi nghó caùc töø môùi :sieâng naêng, Hs giaûi nghóa. giaêng giaêng, thuû thæ). - Gv theo doõi, höôùng daãn caùc em ñoïc ñuùng. Hs ñoïc töøng khoå thô trong nhoùm. 8 * Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn tìm hieåu baøi. - Muïc tieâu: Giuùp Hs hieåu vaø traû lôøi ñöôïc caùc caâu hoûi trong SGK. Caùch tieán haønh: - Gv cho Hs ñoïc thaàm vaø traû lôøi caùc caâu hoûi: + Hai baøn tay cuûa beù ñöôïc so saùnh vôùi caùi gì? + Hai baøn tay thaân thieát vôùi beù nhö theá naøo? Gv ruùt ra nhaän xeùt chung. + Em thích nhaát khoå thô naøo vì sao? => Gv ruùt ra nhaän xeùt. * Hoaït ñoäng 3: Hoïc thuoäc loøng baøi thô. - Muïc tieâu: Giuùp caùc em nhôù vaø ñoïc thuoäc baøi thô. Caùch tieán haønh: - Gv treo baûng phuï ñaõ cheùp saün baøi thô. - Gv xoaù daàn caùc töø, cuïm töø, chæ giöõ laïi caùc töø ñaàu doøng cuûa ñoaïn thô. - Gv chia lôùp thaønh 2 toå thi ñoïc tieáp söùc: moãi Hs tieáp noái nhau ñoïc hai doøng thô cho ñeán heát baøi. => Gv nhaän xeùt ñoäi thaéng cuoäc. - Gv cho töø 2 ñeán 3 em ñoïc thuoäc loøng caûbaøi thô - Gv nhaän xeùt baïn naøo ñoïc ñuùng, ñoïc hay. Töøng caëp Hs ñoïc. Caû lôùp ñoïc caû baøi. PP: Hoûi ñaùp, ñaøm thoaïi, giaûng giaûi. Moät Hs ñoïc ñoaïn 1 Hs thaûo luaän nhoùm ñoâi. Sau ñoù ñaïi dieän caùc nhoùm leân trình baøy. Hs töï do traû lôøi theo suy nghó cuûa mình. PP: Kieåm tra, ñaùnh giaù, troø chôi. 1 Hs ñoïc ÑT . Toå 1 ñoïc tröôùc. Toå 2 ñoïc sau. Ba Hs laàn löôïc ñöùng leân ñoïc. Hs nhaän xeùt. Toång keát – daën doø. Hoïc thuoäc loøng baøi thô. Chuaån bò baøi sau: Ai coù loãi. Nhaän xeùt baøi cuõ. Ruùt kinh nghieäm: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 Ngaøy daïy: 2./9/2010(bù 11/9) MOÂN : LUYEÄN TÖØ VAØ CAÂU Baøi daïy : OÂN VEÀ TÖØ CHÆ SÖÏ VAÄT. SO SAÙNH I/ Muïc tieâu: Giuùp Hs oân laïi caùc töø chæ söï vaät. Böôùc ñaàu laøm quen vôùi caùc bieän phaùp tu töø so saùnh. Bieát caùch laøm caùc baøi taäp ñuùng trong VBT. Giaùo duïc Hs bieát so saùnh nhöõng hình aûnh ñeïp. II/ Đồ dùng dạy học: * GV: Baûng phuï vieát saün khoå thô BT1, BT2. Tranh aûnh minh hoaï cho töøng baøi taäp. * HS: Xem tröôùc baøi hoïc, VBT. III/ Caùc hoaït ñoäng: Khôûi ñoäng: Haùt. Baøi cuõ: Gv kieåm tra vieäc vieäc chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp cuûa Hs. Baøi môùi: * Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn caùc em laøm baøi taäp. PP:Tröïc quan, vaán ñaùp, - Muïc tieâu: Giuùp cho caùc em hieåu ñöôïc nhöõng giaûng giaûi, thöïc haønh. hình aûnh so saùnh vaø giaûi ñöôïc caùc baøi taäp. Caùch tieán haønh : . Baøi taäp 1: - Gv cho Hs ñoïc yeâu caàu cuûa baøi. Hs ñoïc. Caû lôùp ñoïc thaàm. - Gv goïi moät Hs leân baûng laøm maãu. Caû lôùp laøm baøi vaøo vôû. - Gv môøi 3 – 4 Hs leân baûng laøm. Hs leân baûng laøm. - Gv nhaän xeùt, choát laïi lôøi giaûi ñuùng. Hs nhaän xeùt. => Nhöõng töø chæ söï vaät: Tay, raêng, hoa nhaøi, tay em, toùc, aùnh mai. * Hoaït ñoäng 2: Thaûo luaän. PP: Thaûo luaän, thöïc haønh. - Muïc tieâu: Giuùp cho caùc em hieåu vaø laøm ñöôïc baøi taäp. Caùch tieán haønh: . Baøi taäp 2: Hs ñoïc Gv môøi 1 Hs ñoïc yeâu caàu cuûa baøi. Caû lôùp ñoïc thaàm. Hai baøn tay cuûa beù ñöôïc so saùnh vôùi gì? Hoa ñaàu caønh. - Gv môøi 1 Hs leân laøm maãu. - Chia lôùp laøm 3 nhoùm. Hs trao ñoåi theo töøng nhoùm. - Gv môøi ñaïi dieän ba nhoùm leân baûng gaïch döôùi Ñaïi dieän töøng nhoùm leân nhöõng töø chæ söï vaät ñöôïc so saùnh vôùi nhau. trình baøy. - Gv choát laïi lôøi giaûi ñuùng töøng caâu: Gv treo tranh minh hoaï cho töøng caâu. Hs nhaän xeùt baøi laøm treân Hai baøn tay em ñöôïc so saùnh vôùi hoa ñaàu caønh. baûng. 10 Vì sao hai baøn tay em ñöôïc so saùnh vôùi hoa ñaàu caønh? Maët bieån ñöôïc so saùnh vôùi taám thaûm khoång loà. Vì sao noùi maët bieån nhö moät taám thaûm khoång loà? Caùnh dieàu ñöôïc so saùnh vôùi daáu aù. Vì sao caùnh dieàu ñöôïc so saùnh vôùi daáu aù? d) Daáu hoûi ñöôïc so saùnh vôùi vaønh tay nhoû. Vì sao daáu hoûi ñöôïc so saùnh vôùi vaønh tai nhoû? => Taùc giaû quan saùt raát taøi tình neân ñaõ phaùt hieän söï gioáng nhau giöõa nhöõng vaät xung quanh ta. . Baøi taäp 3: - Gv môøi moät Hs ñoïc yeâu caàu ñeà baøi. Em thích hình aûnh so saùnh naøo trong baøi taäp 2? Vì sao? - Gv ruùt ra nhaän xeùt. Vì hai baøn tay nhoû xinh nhö moät boâng hoa. Vì maët bieån ñieàu phaúng, eâm vaø ñeïp. Vì caùnh dieàu hình cong, voõng xuoáng, gioáng heät moät daáu aù. Vì daáu hoûi cong, môû roäng ôû phía treân vaø heïp daàn xuoáng. Caû lôùp chöõa baøi trong VBT. Hs phaùt bieåu töï do theo suy nghó cuûa mình. Caû lôùp laøm vaøo VBT. 3.Toång keát – daën doø. Quan saùt nhöõng vaät chung quanh, xem coù theå so saùnh chuùng vôùi nhöõng gì? Laøm laïi baøi taäp. Nhaän xeùt tieát hoïc. Ruùt kinh nghieäm: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 Ngaøy daïy: 2/09/2010(bù 11/9) MOÂN : Chính taû (Nghe vieát) Baøi daïy : CHÔI CHUYEÀN I/ Muïc tieâu: Giuùp Hs nghe vieát chính xaùc baøi thô “ Chôi chuyeàn”. Bieát caùch trình baøy moät baøi thô. Vieát ñuùng vaøo choã troáng caùc vaàn oa / oao. Tìm ñuùng caùc tieáng coù aâm ñaàu laø n/l ; an/ang. Reøn Hs vieát ñuùng. Reøn Hs kyõ naêng nghe vieát, traùnh vieát thöøa, vieát thieáu töø. Giaùo duïc Hs coù yù thöùc reøn chöõ, giöõ vôû. II/ Đồ dùng dạy học: * GV: Baûng phuï vieát 2 laàn noäi dung baøi taäp 2. Vôû baøi taäp, SGK. * HS: VBT, buùt. II/ Caùc hoaït ñoäng: 1) Khôûi ñoäng: Haùt. 2) Baøi cuõ: Nhìn cheùp “ Caäu beù thoâng minh”. Gv môøi 3 Hs leân baûng vieát caùc töø: Lo sôï, sieâng naêng, reøn luyeän, nôû hoa. Gv 2 Hs ñoïc thuoäc thöù töï 10 teân chöõ ñaõ hoïc ôû tieát tröôùc. Gv vaø caû lôùp nhaän xeùt. 3) Baøi môùi: * Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn Hs nghe vieát. - Muïc tieâu: Giuùp Hs nghe vaø vieát ñuùng baøi thô vaøo vôû, bieát caùch trình baøy baøi thô. Caùch tieán haønh : Gv höôùng daãn Hs chuaån bò. Gv ñoïc moät laàn baøi thô. Gv môøi 1 HS ñoïc laïi baøi thô. - Gv höôùng daãn Hs naém noäi dung baøi thô. - Gv môøi 1 Hs ñoïc khoå 1. Gv hoûi: + Khoå thô 1 noùi ñieàu gì? - Gv môøi 1 Hs ñoïc khoå 2. Gv hoûi: + Khoå 2 noùi ñieàu gì? - Gv giuùp Hs nhaän xeùt. + Moãi doøng thô coù maáy chöõ? + Chöõ ñaàu moãi doøng thô vieát nhö theá naoø? + Nhöõng caâu thô naøo trong baøi ñaët trong daáu 12 PP: Hoûi ñaùp, phaân tích, thöïc haønh. Hoïc sinh laéng nghe. Hs ñoïc. Caû lôùp ñoïc thaàm. Khoå thô taû caùc baïn ñang chôi chuyeàn. Chôi chuyeàn giuùp caùc baïn tinh maét, nhanh nheïn, coù söùc khoûe deûo dai ñeå mai lôùn laøm toát coâng vieäc trong daây chuyeàn nhaø maùy. Ba chöõ. Vieát hoa. ngoaëc keùp? Vì sao? + Neân baét ñaàu vieát töø oâ naøo trong vôû? Gv höôùng daãn Hs vieát baûng con nhöõng tieáng caùc em deã vieát sai. Gv ñoïc cho Hs vieát vaøo vôû. - Gv ñoïc thong thaû töøng doøng thô. - Gv theo doõi, uoán naén. Gv chaám chöõa baøi. - Gv yeâu caàu Hs töï chöõ loãi baèng buùt chì. - Gv chaám vaøi baøi (töø 5 – 7 baøi). - Gv nhaän xeùt baøi vieát cuûa Hs. * Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn Hs laøm baøi taäp. - Muïc tieâu: Giuùp hs laøm ñuùng baøi taäp trong VBT. Caùch tieán haønh : + Baøi taäp 2: Ñieàn vaøo choã troáng :ao hay oao. - Gv cho Hs neâu yeâu caàu cuûa ñeà baøi. - Gv môû baûng phuï ñaõ vieát leân baûng. - Gv môøi 3 Hs leân baûng thi ñieàn vaàn nhanh. - Gv vaø Hs nhaän xeùt. - Gv môøi 2 – 3 Hs ñoïc laïi keát quaû baøi laøm treân baûng. + Baøi taäp 3:Tìm caùc töø. - Gv môøi 1 Hs ñoïc yeâu caàu ñeà baøi. - Gv chia lôùp thaønh 2 nhoùm. - GV yeâu caàu ñaïi dieän nhoùm leân trình baøy. - Gv vaø caû lôùp nhaän xeùt. - Gv nhaän xeùt, söûa chöõa. Caâu a) laønh , noåi , lieàm. Caâu b) ngang, haïn, ñaøn. 4.Toång keát – daën doø. Veà xem vaø taäp vieát laïi töø khoù. Nhaän xeùt tieát hoïc. Ruùt kinh nghieäm: 13 Caùc caâu “ Chuyeàn chuyeàn moät ……… Hai, hai ñoâi.”. Vì ñoù laø Nhöõng caâu caùc baïn noùi kho chôi troø chôi naøy. Vieát vaøo giöõa trang vôû hoaëc chia vôû laøm hai phaàn. Hs vieát baûng con nhöõng tieáng deã laãn. Hoïc sinh neâu tö theá ngoài. Hoïc sinh cheùp vaøo vôû. Hoïc sinh soaùt laïi baøi. PP: Kieåm tra, ñaùnh giaù, thöïc haønh, troø chôi. Hs ñoïc yeâu caàu ñeà baøi. Hs laøm vaøo baûng con. Ngoït ngaøo, meøo keâu ngoao ngoao, ngao ngaùn. Caû lôùp laøm vaøo VBT . Hs ñoïc yeâu caàu ñeà baøi. Nhoùm 1 laøm baøi 3a. Nhoùm 2 laøm baøi 3b. Ñaïi dieän nhoùm trình baøy. Hs nhaän xeùt. Hs laøm vaøo VBT. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 Ngaøy daïy: 3./09/2010 MOÂN : TAÄP LAØM VAÊN Baøi daïy: NOÙI VEÀ ÑOÄI THIEÁU NIEÂN TIEÀN PHONG. ÑIEÀN VAØO GIAÁY TÔØ IN SAÜN I/ Muïc tieâu: Giuùp Hs hieåu bieát veà toå chöùc Ñoäi Thieáu nieân Tieàn phong Hoà Chí Minh. Bieát ñieàn ñuùng noäi dung vaøo maãu ñôn xin caáp theå ñoïc saùch. Giaùo duïc Hs bieát toân troïng Ñoäi Thieáu nieân Tieàn phong Hoà Chí Minh. II/ Đồ dùng dạy học: * GV: Maãu ñôn xin caáp theû ñoïc saùch ( phoâ toâ phaùt cho töøng Hs), VBT. * HS: VBT, buùt. III/ Caùc hoaït ñoäng: Khôûi ñoäng: Haùt. Baøi cuõ: Gv kieåm tra ñoà duøng hoïc taäp cuûa Hs. Baøi môùi: * Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn laøm baøi taäp. PP: Vaán ñaùp, thaûo luaän, thöïc - Muïc tieâu: Giuùp cho Hs coù nhöõng hieåu bieát cô haønh. baûn veà Ñoäi. . Baøi taäp 1: Gv môøi Hs ñoïc yeâu caàu ñeà baøi. Hs ñoïc. Caû lôùp ñoïc thaàm - GV trình baøy theâm toå chöùc Ñoäi TNTP Hoà Chí theo. Minh taäp hôïp treû em caû ñoä tuoåi nhi ñoàng (5 – 9 tuoåi) laãn thieáu nieân (9 – 14 tuoåi). - Gv chia lôùp thaønh 2 nhoùm thaûo luaän. Hai daõy thi ñua, moãi daõy 5 hoïc sinh. - Gv höôùng daãn Hs: Hs thaûo luaän. + Ñoäi thaønh laäp ngaøy naøo? ÔÛ ñaâu? Ñaïi dieän hai nhoùm leân trình + Nhöõng ñoäi vieân ñaàu tieân cuûa Ñoäi luùc ñaàu laø baøy. ai? + Ñoäi ñöôïc mang teân Baùc Hoà khi naøo? Gv coù theå noùi theâm veà huy hieäu Ñoäi, khaên quaøng, baøi haùt cuûa Ñoäi, caùc phong traøo cuûa Ñoäi. * Hoaït ñoäng 2: Troø chôi - Muïc tieâu: Giuùp cho Hs bieát ñieàn ñuùng caùc phaàn vaøo maãu ñôn cho saün. . Baøi taäp 2: Gv môøi 1 Hs ñoïc yeâu caàu ñeà baøi. - GV höôùng daãn Hs bieát roõ hình thöùc cuûa maãu ñôn xin caáp theû ñoïc saùch. Goàm coù caùc phaàn: + Quoác hieäu vaø tieâu ngöõ. 15 PP: Luyeän taäp, thöïc haønh, troø chôi. Hs ñoïc. Caû lôùp ñoïc thaàm theo. Hs laéng nghe. + Ñiaï ñieåm, ngaøy, thaùng, naêm vieát ñôn. + Teân ñôn. + Ñòa chæ göûi ñôn. + Hoï, teân, ngaøy sinh, ñòa chæ lôùp, tröôøng cuûa ngöôøi vieát ñôn. + Nguyeän voïng vaø lôøi höùa. + Teân chöõ kí cuûa ngöôøi laøm ñôn. Gv cho caû lôùp thi ñua chôi troø “ Ai nhanh” - Gv môøi 3 Hs laøm xong tröôùc ñoïc baøi cuûa mình. Gv vaø Hs cuøng nhaän xeùt. Tuyeân döông baïn naøo laøm ñuùng. Toång keát – daën doø. Veà nhaø xem laïi caùc phaàn cuûa maãu ñôn. Nhaän xeùt tieát hoïc. Hs laøm vaøo VBT. Hs ñöùng leân ñoïc. Ruùt kinh nghieäm: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 TUẦN 2 Ngaøy daïy: 6.../09/2010 MOÂN : TAÄP ÑOÏC – KEÅ CHUYEÄN. Baøi daïy : AI COÙ LOÃI? I/ Muïc tieâu: A Taäp ñoïc. - Naém ñöôïc nghóa cuûa caùc töø môùi: kieâu caêng, hoái haän, cam ñaûm. - Naém ñöôïc dieãn bieán cuûa caâu chuyeän. - Hieåu yù nghóa cuûa caâu chuyeän ñoù laø phaûi bieát nhöôøng nhòn baïn, nghó toát veà baïn, duõng caûm nhaän loãi khi troùt cö xöû khoâng toát vôùi baïn. Reøn Hs Ñoïc troâi chaûy caû baøi. Ñoïc ñuùng caùc töø coù vaàn khoù, caùc töø deã phaùt aâm sai, caùc töø phieâm aâm teân ngöôøi nöôùc ngoaøi. Bieát ngaét nghæ hôi hôïp lí. Bieát phaân bieät lôøi ngöôøi keå vaø lôùi caùc nhaân vaät. - Giaùo duïc cho Hs phaûi bieát nhaän loãi, quan taâm giuùp ñôõ baïn. B Keå chuyeän. - Giuùp Hs döïa vaøo trí nhôù vaø tranh, bieát keå töøng ñoaïn cuûa caâu chuyeän. Bieát phoái hôïp lôøi keå vôùi ñieäu boä, neùt maët, bieát thay ñoåi gioïng keå cho phuø hôïp vôùi noäi dung. - Reøn luyeän khaû naêng taäp trung theo doõi baïn keå. Bieát nhaän xeùt, ñaùnh giaù lôøi keå cuûa baïn, keå tieáp ñöôïc lôøi keå cuûa baïn. II/ Chuaån bò: 17 * GV: Tranh minh hoïa baøi hoïc vaø truyeän keå trong SGK. Baûng vieát saün caâu, ñoaïn vaên daøi caàn höôùng daãn. * HS: SGK, vôû. III/ Caùc hoaït ñoäng: Khôûi ñoäng: Haùt. Baøi cuõ: - Gv môøi 2 Hs ñoïc baøi “ Hai baøn tay em” + TLCH. - Gv nhaän xeùt. Baøi môùi: * Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc. - Muïc tieâu: Giuùp Hs böôùc ñaàu naém ñöôïc caùch ñoïc vaø ñoïc ñuùng caùc töø khoù, caâu khoù. Caùch tieán haønh: Gv ñoïc maãu baøi vaên - Gv cho Hs quan saùt tranh minh hoïa. Gv höôùng daãn Hs luyeän ñoïc keát hôïp vôùi giaûi nghóa töø. Gv vieát baûng: Coâ-reùt-ti, En-ri-coâ. -Gv môøi Hs ñoïc töøng ñoïan tröôùc lôùp. Gv môøi Hs giaûi thích töø môùi: kieâu caêng, hoái haän, can ñaûm, ngaây. Gv cho Hs ñoïc töøng ñoaïn trong nhoùm. - Gv yeâu caàu Hs luyeän ñoïc theo caëp. Gv theo doõi Hs, höôùng daãn Hs ñoïc ñuùng. * Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn tìm hieåu baøi. - Muïc tieâu: Giuùp Hs hieåu noäi dung cuûa baøi, traû lôøi ñuùng caâu hoûi. Caùch tieán haønh: - Gv ñöa ra caâu hoûi: - Gv cho Hs thaûo luaän vaø traû lôøi caâu hoûi * Hoaït ñoäng 3: Luyeän ñoïc laïi, cuûng coá. - Muïc tieâu: Giuùp HS cuûng coá laïi baøi hoïc, qua vieäc caùc em saém vai töøng nhaân vaät. Caùch tieán haønh: - GV chia Hs ra thaønh caùc nhoùm. Moãi nhoùm 3 Hs ñoïc 18 PP: Thöïc haønh caù nhaân, hoûi ñaùp, tröïc quan. Hoïc sinh ñoïc thaàm theo Gv. Hs quan saùt Hs ñoïc noái tieáp nhau töøng caâu 2, 3 Hs nhìn baûng ñoïc, caû lôùp ñoïc ÑT. Hs tieáp noái nhau ñoïc 5 ñoaïn trong baøi. Hs giaûi nghóa töø. Hs ñoïc töøng ñoaïn trong nhoùm. Hs luyeän ñoïc theo caëp. Ba nhoùm tieáp noáùi nhau ñoïc ÑT ñoaïn 1,2,3. PP: Ñaøm thoaïi, hoûi ñaùp, giaûng giaûi. Hs ñoïc thaàm ñoaïn Hs phaùt bieåu töï do theo suy nghó cuûa mình. Hs thaûo luaän nhoùm ñoâi. Ñaïi dieän nhoùm leân trình baøy. Hs nhaän xeùt. PP: Kieåm tra, ñaùnh giaù troø chôi. theo caùch phaân vai - Gv nhaän xeùt nhoùm ñoïc hay nhaát. * Hoaït ñoäng 4: Höôùng daãn Hs keå töøng ñoaïn cuûa caâu chuyeän theo tranh. - Muïc tieâu: Giuùp cho Hs döïa vaøo nhöõng böùc tranh ñeå nhôù vaø keå laïi noäi dung caâu chuyeän. Caùch tieán haønh: - Gv treo 5 tranh minh hoaï 5 ñoaïn cuûa caâu chuyeän. - Gv môøi 5 Hs quan saùt tranh vaø keå naêm ñoaïn cuûa caâu chuyeän. - Gv vaø Hs nhaän xeùt - Tuyeân döông nhöõng em Hs coù lôøi keå ñuû yù, ñuùng trình töï, lôøi keå saùng taïo. Neâu leân nhöõng ñieåm caùc theå hieän chöa toát caàn ñieàu chænh. Khi keå khoâng nhìn saùch maø keå theo trí nhôù. Gv hoûi: Em hoïc ñöôïc ñieàu gì qua caâu chuyeän naøy? Gv vaø Hs nhaän xeùt. Gv tuyeân döông Hs tieán haønh ñoïc. Hs nhaän xeùt. PP: Quan saùt, giaûng giaûi, hoûi ñaùp, thöïc haønh. Hs quan saùt. Hs keå. Hs nhaän xeùt. Toång keát – daën doø. Veà taäp keå laïi chuyeän. Chuaån bò baøi:Coâ giaùo tí hon. Nhaän xeùt tieát hoïc. Ruùt kinh nghieäm : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………… Ngaøy daïy: 10./09/2010 MOÂN : TAÄP VIEÁT. Baøi daïy : AÂ – AÂu Laïc. I/ Muïc tieâu: 19 Giuùp Hs cuûng coá caùch vieát chöõ hoa AÊ, AÂ. Vieát teân rieâng “AÂu Laïc” baèng chöõ nhoû. Vieát caâu öùng duïng baèng chöõ nhoû. Reøn Hs vieát ñeïp, ñuùng toác ñoä, khoaûng caùch giöõa caùc con chöõ, töø vaø caâu ñuùng. Coù yù thöùc reøn luyeän chöõ giöõ vôû. II/ Chuaån bò: * GV: Maãu vieát hoa AÊ, AÂ, L. Caùc chöõ AÂu laïc vaø caâu tuïc ngöõ vieát treân doøng keû oâ li. * HS: Baûng con, phaán, vôû taäp vieát. III/ Caùc hoaït ñoäng: Khôûi ñoäng: Haùt. Baøi cuõ: - Gv kieåm tra HS vieát baøi ôû nhaø. Moät Hs nhaéc laïi töø vaø caâu öùng duïng ôû baøi tröôùc. Gv nhaän xeùt baøi cuõ. Baøi môùi: * Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn vieát treân baûng con. PP: Tröïc quan, hoûi ñaùp, giaûng - Muïc tieâu: Giuùp cho Hs bieát caùch vieát ñuùng con giaûi, thöïc haønh. chöõ treân baûng con. Caùch tieán haønh: Luyeän vieát chöõ hoa. Hs tìm. - Gv cho Hs tìm caùc chöõ hoa coù trong baøi: AÊ, AÂ, L. Hs quan saùt, laéng nghe. - Gv vieát maãu, keát hôïp vôùi vieäc nhaéc laïi caùch vieát töøng chöõ. Hs vieát chöõ vaøo baûng con. - Gv yeâu caàu Hs vieát töøng chöõ “ AÊ, AÂ, L” treân baûng con. Hs ñoïc: teân rieâng AÂu Laïc. Hs vieát töø öùng duïng. - Gv goïi Hs ñoïc töø öùng duïng: AÂu Laïc - Gv giôùi thieäu: AÂu Laïc laø teân nöôùc ta thôøi coå, coù Hs taäp vieát treân baûng con. Vua An Döông Vöông, ñoùng ñoâ ôû Coå Loa. Hs ñoïc caâu öùng duïng: - Gv yeâu caàu Hs vieát vaøo baûng con. Luyeän vieát caâu öùng duïng. Hs vieát treân baûng con caùc chöõ: - Gv cho Hs vieát baûng con. Aên khoai, Aên quaû. - Gv môøi Hs ñoïc caâu öùng duïng. - Gv giaûi thích caâu tuïc ngöõ: Phaûi bieát nhôù ôn nhöõng ngöôøi ñaõ giuùp ñôõ mình, nhöõng ngöôøi ñaõ laøm ra nhöõng thöù cho mình thöøa höôûng. * Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn Hs vieát vaøo vôû taäp PP: Thöïc haønh. vieát. - Muïc tieâu: Giuùp Hs vieát ñuùng con chöõ, trình baøy saïch ñeïp vaøo vôû taäp vieát. Hs neâu tö theá ngoài vieát, caùch 20
- Xem thêm -