Tài liệu Giáo án tiếng việt lớp 1 cả năm_cktkn_bộ 3

  • Số trang: 324 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 57 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C TUAÀN 1 GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h¬ng Thø hai ngµy 18 th¸ng 8 n¨m 2009 Baøi 1: e I.Muïc tieâu: 1.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ e vaø aâm e 2.Kó naêng :Böôùc ñaàu nhaän bieát ñöôïc moái lieân heä giöõa chöõ vaø tieáng chæ ñoà vaät vaø söï vaät 3.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung :Treû em vaø loaøi vaät ai cuõng coù lôùp hoïc cuûa mình II.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng : beù, meï, xe,ve, giaáy oâ li, sôïi daây -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi veà caùc lôùp hoïc cuûa chim, ve,eách -HS: -SGK, vôû taäp vieát, vôû baøi taäp Tieáng vieät III.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Khôûi ñoäng : 2.Kieåm tra baøi cuõ :Kieåm tra ñoà duøng hoïc taäp cuûa hs 3.Baøi môùi : TG Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi :Qua tìm hieåu tranh Hoaït ñoäng 1 : Nhaän dieän chöõ vaø aâm e Thaûo luaän vaø traû lôøi: be, +Muïc tieâu: Nhaän bieát ñöôïc chöõ e vaø aâm e me,xe +Caùch tieán haønh : -Nhaän dieän chöõ:Chöõ e goàm moät neùt thaét Thaûo luaän vaø traû lôøi caâu Hoûi:Chöõ e gioáng hình caùi gì? hoûi: sôïi daây vaét cheùo -Phaùt aâm: (Caù nhaân- ñoàng thanh) Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát MT:HS vieát ñöôïc chöõ e theo ñuùng quy trình treân Theo doõi qui trình baûng con -Caùch tieán haønh: Caû lôùp vieát treân baøn -Höôùng daãn vieát baûng con : Vieát baûng con +Vieát maãu treân baûng lôùp(Höôùng daãn qui trình ñaët buùt) +Höôùng daãn vieát treân khoâng baèng ngoùn troû Cuûng coá, daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu:HS phaùt aâm ñöôïc aâm e +Caùch tieán haønh :luyeän ñoïc laïi baøi tieát 1 a.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát 1 1 Phaùt aâm e(Caù nhaân- ñoàng thanh) Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h¬ng Hoaït ñoäng 2: b.Luyeän vieát: MT:HS toâ ñuùng chöõ e vaøo vôû Toâ vôû taäp vieát Caùch tieán haønh: Höôùng daãn HS taäp toâ chöõ e Hoaït ñoäng 3: c.Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung Treû em vaø loaøi vaät ai cuõng coù lôùp hoïc cuûa Caùc baïn ñeàu ñi hoïc mình +Caùch tieán haønh : Hoûi: - Quan saùt tranh em thaáy nhöõng gì? - Moãi böùc tranh noùi veà loaøi vaät naøo? - Caùc baïn nhoû trong böùc tranh ñang hoïc gì? - Caùc böùc tranh coù gì chung? + Keát luaän : Hoïc laø caàn thieát nhöng raát vui.Ai cuõng phaûi ñi hoïc vaø hoïc haønh chaêm chæ. 4.:Cuûng coá daën doø RUÙT KINH NGHIEÄM: ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. 2 Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h¬ng Baøi 2 : b Ngaøy daïy :7-9-2006 I.Muïc tieâu: 1.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ b vaø aâm b 2.Kó naêng :Böôùc ñaàu nhaän bieát ñöôïc moái lieân heä giöõa chöõ vaø tieáng chæ ñoà vaät vaø söï vaät 3.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung :Caùc hoaït ñoäng hoïc taäp khaùc nhau cuûa treû em vaø cuûa caùc con vaät II.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng : beù, beõ, boùng,baø, giaáy oâli,sôïi daây -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi :chim non,voi,gaáu,em beù -HS: -SGK, vôû taäp vieát, vôû baøi taäp Tieáng vieät,baûng con,phaán,khaên lau III.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Khôûi ñoäng : Oån ñònh toå chöùc 2.Kieåm tra baøi cuõ : - Ñoïc vaø vieát :e (Trong tieáng me,ve,xe) - Nhaän xeùt baøi cuõ 3.Baøi môùi : TG Hoaït ñoäng cuûa GV Giôùi thieäu baøi-GV giôùi thieäu qua tranh aûnh tìm hieåu. Hoaït ñoäng 1: Daïy chöõ ghi aâm: +Muïc tieâu: Nhaän bieát ñöôïc chöõ b vaø aâm b +Caùch tieán haønh : -Nhaän dieän chöõ: Chöõ b goàm 2 neùt :neùt khuyeát treân vaø neùt thaét Hoûi: So saùnh b vôùi e? -Gheùp aâm vaø phaùt aâm: be,b Hoaït ñoäng 2: Luyeän vieát -MT:HS vieát ñuùng quy trình chöõ b -Caùch tieán haønh:GV vieát maãu treân baûng lôùp. -Höôùng daãn vieát baûng con : Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc -MT:HS phaùt aâm ñuùng aâm b ,be 3 Hoaït ñoäng cuûa HS Thaûo luaän vaø traû lôøi: beù, beû, baø, boùng Gioáng: neùt thaét cuûa e vaø neùt khuyeát treân cuûa b Khaùc: chöõ b coù theâm neùt thaét Gheùp bìa caøi. Ñoïc (C nhaân- ñ thanh) Vieát : b, be Ñoïc :b, be (C nhaân- ñ thanh) Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h¬ng -Caùch tieán haønh: Ñoïc baøi tieát 1 GV söõa loãi phaùt aâm cho hoïc sinh Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát -MT:HS toâ ñuùng aâm b vaø tieáng be vaøo vôû Caùch tieán haønh:GV höôùng daån HS toâ theo doøng Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: “Vieäc hoïc taäp cuûa töøng caù nhaân” MT:HS noùi ñöôïc caùc hoaït ñoäng khaùc cuûa treû em Caùch tieán haønh: Hoûi: -Ai hoïc baøi? Ai ñang taäp vieát chöõ e? - Baïn voi ñang laøm gì? Baïn aáy coù bieát ñoïc chöõ khoâng? - Ai ñang keû vôû? Hai baïn nhoû ñang laøm gì? - Caùc böùc tranh coù gì gioáng vaø khaùc nhau? 4: Cuûng coá vaø daën doø --Ñoïc SGK -Cuûng coá vaø daën doø –Nhaän xeùt vaø tuyeân döông Vieát vôû Taäp vieát Thaûo luaän vaø traû lôøi Gioáng :Ai cuõng taäp trung vaøo vieäc hoïc taäp Khaùc:Caùc loaøi khaùc nhau coù nhöõng coâng vieäc khaùc nhau RUÙT KINH NGHIEÄM: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………… 4 Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h¬ng Baøi 3: Daáu saéc / Ngaøy daïy:8-9-2006 I.Muïc tieâu: 1.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc daáu vaø thanh saéc , bieát gheùp tieáng beù 2.Kó naêng :Bieát ñöôïc daáu vaø thanh saéc ôû tieáng chæ ñoà vaät, söï vaät 3.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung caùc hoaït ñoäng khaùc nhau cuûa treû em II.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng : beù, caù,laù,choù,kheá -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : moät soá sinh hoaït cuûa beù ôû nhaø tröôøng -HS: -SGK, vôû taäp vieát, vôû baøi taäp Tieáng vieät, baûng ,con, phaán, khaên lau. III.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát 1 1.Khôûi ñoäng : Oån ñònh toå chöùc 2.Kieåm tra baøi cuõ : -Vieát vaø ñoïc : b, be (Vieát baûng con vaø ñoïc 5-7 em) -Chæ b ( Trong caùc tieáng : beù , beâ, boùng) (Ñoïc 2-3 em) - Nhaän xeùt KTBC 3. Baøi môùi : TG Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi- GV giôùi thieäu qua tranh aûnh tìm hieåu. Hoaït ñoäng 1: Daïy daáu thanh: +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc daáu vaø thanh saéc ,Ñoïc daáu saéc trong caùc tieáng beù, bieát gheùp tieáng beù laù, choù, kheá, caù(Caù nhaân- ñoàng +Caùch tieán haønh : thanh) a.Nhaän dieän daáu: Daáu saéc laø moät neùt nghieân phaûi (/) Hoûi:Daáu saéc gioáng caùi gì ? Thaûo luaän vaø traû lôøi caâu hoûi: b. Gheùp chöõ vaø phaùt aâm: Thöôùc ñaët nghieâng -Höôùng daãn gheùp: -Höôùng daãn ñoïc: Tieáng be theâm daáu saéc ñöôïc tieáng beù(Gheùp bìa caøi) Hoaït ñoäng 2:Taäp vieát MT:HS vieát ñuùng daáu saéc tieáng beù beù(Caù nhaân- ñoàng thanh) -Caùch tieán haønh: Theo doõi qui trình c.Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân treân baûng lôùp(Höôùng daãn Caû lôùp vieát treân baøn qui trình ñaët buùt) Vieát baûng con: (Cnhaân- ñthanh) 5 Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h¬ng +Höôùng daãn vieát treân khoâng baèng ngoùn troû Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1:Luyeän ñoïc -MT:HS phaùt aâm ñuùng tieáng beù Phaùt aâm beù(Caù nhaân- ñoàng -Caùch tieán haønh:Ñoïc laïi baøi tieát 1 thanh) GV söõa loãi phaùt aâm Hoaït ñoäng 2: Luyeän vieát +Muïc tieâu: HS toâ ñuùng:be ,beù vaøo vôû Toâ vôû taäp vieát +Caùch tieán haønh :Höôùng daãn HS toâ theo töøng doøng. Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: “Noùi veà caùc sinh hoaït thöôøng gaëp cuûa caùc em beù ôû tuoåi ñeán tröôøng”. +Caùch tieán haønh :Treo tranh Hoûi: -Quan saùt tranh : Nhöõng em beù thaáy nhöõng gì? Thaûo luaän nhoùm ( Caùc baïn ñang ngoài hoïc trong lôùp.Hai baïn gaùi nhaûy daây. Baïn gaùi ñi hoïc) Ñeàu coù caùc baïn ñi hoïc -Caùc böùc tranh coù gì chung? -Em thích böùc tranh naøo nhaát ? Vì sao? Phaùt trieån chuû ñeà noùi: -Ngoaøi hoaït ñoäng keå treân, em vaø caùc baïn coù nhöõng hoaït ñoäng naøo khaùc? -Ngoaøi giôø hoïc,em thích laøm gì nhaát? -Ñoïc laïi teân cuûa baøi naøy? 4. Cuûng coá daën doø -Ñoïc SGK, baûng lôùp -Cuûng coá daën doø -Nhaän xeùt – tuyeân döông Beù(Caù nhaân- ñoàng thanh) RUÙT KINH NGHIEÄM …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………… 6 Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C Tuaàn 2 GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h¬ng Thø hai ngµy 24 th¸ng 8 n¨m 2009 Baøi 4: dÊu hái, dÊu nÆng I.Muïc tieâu: 1.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc daáu hoûi, daáu naëng.Bieát gheùp caùc tieáng : beû, beï 2.Kó naêng :Bieát caùc daáu , thanh hoûi & naëng ôû caùc tieáng chæ ñoà vaät vaø söï vaät 3.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Hoaït ñoäng beû cuûa baø meï, baïn gaùi vµ øcaùc noâng daân trong tranh. II.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng : gioû, khæ, thoû ,hoå,moû, quaï -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi veà : beû coå aùo, beû baùnh ña, beû baép -HS: -SGK, vôû taäp vieát, vôû baøi taäp Tieáng vieät, baûng con, phaán, khaên lau III.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Khôûi ñoäng : Oån ñònh toå chöùc 2.Kieåm tra baøi cuõ : - Vieát, ñoïc : daáu saéc,beù(Vieát baûng con) - Chæ daáu saéc trong caùc tieáng : voù, laù, tre, veù, boùi caù, caù meø( Ñoïc 5- 7 em) - Nhaän xeùt KTBC 3.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Giôùi thieäu baøi - GV giôùi thieäu qua tranh aûnh tìm hieåu. Hoaït ñoäng 1: Daïy daáu thanh: +Muïc tieâu:-Nhaän bieát ñöôïc daáu hoûi, daáu naëng -Bieát gheùp caùc tieáng : beû, beï +Caùch tieán haønh : a. Nhaän dieän daáu : - Daáu hoûi :Daáu hoûi laø moät neùt moùc Hoûi:Daáu hoûigioáng hình caùi gì? - Daáu naëng : Daáu naëng laø moät daáu chaám Hoûi:Daáu chaám gioáng hình caùi gì? b.Gheùp chöõ vaø phaùt aâm: -Khi theâm daáu hoûi vaøo be ta ñöôïc tieáng beû -Phaùt aâm: -Khi theâm daáu naëng vaøo be ta ñöôïc tieáng beï -Phaùt aâm: Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát 7 Hoaït ñoäng cuûa HS Thaûo luaän vaø traû lôøi Ñoïc teân daáu : daáu hoûi Ñoïc caùc tieáng treân(Caù nhaân- ñoàng thanh) Thaûo luaän vaø traû lôøi : gioáng moùc ca ñaët ngöôïc, coå ngoãng Thaûo luaän vaø traû lôøi Ñoïc teân daáu : daáu naëng Ñoïc caùc tieáng treân (Caù nhaân- ñoàng thanh) Thaûo luaän vaø traû lôøi : gioáng noát ruo oâng sao ban ñeâmGheùp bìa caøi Ñoïc : beû(Caù nhaân- ñoàng thanh) Gheùp bìa caøi Ñoïc : beï(Caù nhaân- ñoàng thanh) Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h¬ng -MT:HS vieát ñuùng daáu ? , . ,tieáng beû ,beï -Caùch tieán haønh:vieát maãu treân baûng lôùp +Vieát maãu treân baûng lôùp(Höôùng daãn qui trình ñaët vieát) +Höôùng daãn vieát treân khoâng baèng ngoùn troû Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1:Luyeän ñoïc -MT:HS phaùt aâm ñuùng beû ,beï -Caùch tieán haønh:Ñoïc laïi baøi tieát 1. GV söõa phaùt aâm cho HS Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS toâ ñuùng beû , beï -Caùch tieán haønh:GV höôùng daãn HS toâ theo doøng. Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: “ Beû” -MT:HS luyeän noùi ñöôïc theo noäi dung ñeà taøi beû. -Caùch tieán haønh:treo tranh Hoûi: -Quan saùt tranh em thaáy nhöõng gì? -Caùc böùc tranh coù gì chung? -Em thích böùc tranh naøo ? Vì sao ? 4:Cuûng coá daën doø -Ñoïc SGK -Nhaän xeùt tuyeân döông Vieát baûng con : beû, beï Ñoïc laïi baøi tieát 1 Toâ vôû taäp vieát : beû, beï Chuù noâng daân ñang beû baép. Moät ba gaùi ñang beû baùnh ña chia cho caùc baïn. Meï beû coå aùo cho baïn gaùi tröôù khi ñeán tröôøng. Ñeàu coù tieáng beû ñeå chæ caùc hoaït ñoäng Thø ba ngµy 25 th¸ng 8 n¨m 2009 Baøi 5: dÊu huyÒn, dÊu ng· I.Muïc tieâu: 1.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc daáu huyeàn, daáu ngaõ 2.Kó naêng :Bieát gheùp caùc tieáng : beø, beõ. Bieát caùc daáu, thanh daáu huyeàn, daáu ngaõ ôû caùc tie chæ ñoà vaät vaø söï vaät 3.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Beø vaø taùc duïng cuûa noù trong ñôøi soán II.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng : coø , meøo, gaø,veõ, goã, voõ, voõng. 8 Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h¬ng -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi veà : beø -HS: -SGK, vôû taäp vieát, vôû baøi taäp Tieáng vieät, baûng con, phaán, khaên lau III.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Khôûi ñoäng : Oån ñònh toå chöùc 2. Kieåm tra baøi cuõ : -Vieát, ñoïc : daáu saéc,beû, beï (Vieát baûng con vaø ñoïc 5- 7 em) -Chæ daáu hoûitrong caùc tieáng : cuû caûi, ngheù oï, ñu ñuû, coå aùo, xe coä, caùi keïo (2- 3 em leân chæ -Nhaän xeùt KTBC 3.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi - GV giôùi thieäu qua tranh aûnh tìm hieåu. Hoaït ñoäng 1: Daïy daáu thanh: +Muïc tieâu: -Nhaän bieát ñöôïc daáu huyeàn, daáu ngaõ -Bieát gheùp caùc tieáng : beø, beõ +Caùch tieán haønh : Ñoïc teân daáu : daáu huyeàn a.Nhaän dieän daáu : Ñoïc caùc tieáng treân(C nhaân- ñ +Daáu huyeàn: thanh) Hoûi:Daáu huyeàn gioáng hình caùi gì? Thaûo luaän vaø traû lôøi : gioáng thöôùc keû ñaët xuoâi, daùng caây nghieâng + Daáu ngaõ: Ñoïc teân daáu : daáu ngaõ Daáu ngaõ laø moät neùt moùc ñuoâi ñi leân Ñoïc caùc tieáng treân Hoûi:Daáu ngaõ gioáng hình caùi gì? Quan saùt Thaûo luaän vaø traû lôøi : gioáng ñoøn b..Gheùp chöõ vaø phaùt aâm: gaùnh, laøn soùng khi gioù to -Khi theâm daáu huyeàn vaøo be ta ñöôïc tieáng Gheùp bìa caøi : beø beø Ñoïc : beø(Caù nhaân- ñoàng thanh) -Phaùt aâm: -Khi theâm daáu ngaõ vaøo be ta ñöôïc tieáng beõ Gheùp bìa caøi : beõ -Phaùt aâm: Ñoïc : beõ(Caù nhaân- ñoàng thanh) Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: Vieát baûng con : beø, beõ -MT:HS vieát ñuùng daáu ` , ~ ,beø ,beõ -Caùch tieán haønh: -Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng lôùp(Höôùng daãn qui trình ñaët vieát) +Höôùng daãn vieát treân khoâng baèng ngoùn troû Cuûng coá daën doø Tieát 2: 9 Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h¬ng Hoaït ñoäng 1:Luyeän ñoïc -MT:HS phaùt aâm ñuùng beø ,beõ -Caùch tieán haønh:Ñoïc laïi baøi tieát 1: GV söõa phaùt aâm cho HS Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS toâ ñuùng beø ,beõ -Caùch tieán haønh:GV höôùng daãn theo töøng doøng Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: “ Beø “ MT:HS luyeân noùi ñöôïc theo chuû ñeà -Caùch tieán haønh :treo tranh Hoûi: -Quan saùt tranh em thaáy nhöõng gì? -Beø ñi treân caïn hay döôùi nöôùc ? -Thuyeàn khaùc beø ôû choã naøo ? -Beø thöôøng duøng ñeå laøm gì ? -Nhöõng ngöôøi trong tranh ñang laøm gì ? Phaùt trieån chuû ñeà luyeän noùi : -Taïi sao chæ duøng beø maø khoâng duøng thuyeàn? -Em ñaõ troâng thaáy beø bao giôø chöa ? -Queâ em coù ai ñi thuyeàn hay beø chöa ? -Ñoïc teân baøi luyeän noùi. 4:Cuûng coá daën doø -Ñoïc SGK -Nhaän xeùt tuyeân döông Ñoïc laïi baøi tieát 1(C nhaân- ñ thanh) Toâ vôû taäp vieát : beø, beõ Thaûo luaän vaø traû lôøi Traû lôøi Ñoïc : beø (C nhaân- ñ thanh) Thø t ngµy 26 th¸ng 8 n¨m 2009 Bµi 6: be,bÌ, bÐ, bÎ, bÏ, bÑ I.Muïc tieâu: 1.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát aâm, chöõ e, b vaø daáu thanh : ngang, huyeàn, saéc, hoûi, ngaõ, na 2.Kó naêng :Bieát gheùp e vôùi b vaø be vôùi caùc daáu thanh thaønh tieáng coù nghóa 3.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Phaân bieät caùc söï vaät, vieäc, ngöôøi qua theå hieän khaùc nhau veà daáu thanh. II.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Baûng oân : b, e, be, beø, beù, beû, beõ, beï. Tranh minh hoaï caùc tieáng : be, beø, beù, beû, beõ, b -Caùc vaät töông töï hình daáu thanh. Tranh luyeän noùi -HS: -SGK, vôû taäp vieát, vôû baøi taäp Tieáng vieät, baûng con, phaán, khaên lau 10 Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h¬ng III.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Khôûi ñoäng : 2.Kieåm tra baøi cuõ : - Vieát, ñoïc : beø, beõ (Vieát baûng con vaø ñoïc 5- 7 em) - Chæ daáu `, ~trong caùc tieáng : ngaõ, heø, beø, keõ, veõ (2- 3 em leân chæ) - Nhaän xeùt KTBC 3.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS 1.Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu baøi : GV giôùi thieäu qua tranh aûnh tìm hieåu. Hoaït ñoäng 1 OÂân taäp : +Muïc tieâu :-OÂn aâm, chöõ e, b vaø daáu thanh : ngang, huyeàn, saéc, hoûi, ngaõ, naëng -Bieát gheùp e vôùi b vaø be vôùi caùc daáu thanh thaønh tieáng coù nghóa +Caùch tieán haønh : Thaûo luaän nhoùm vaø traû lôøi a. Oân chöõ, aâm e, b vaø gheùp e,b thaønh tieáng Ñoïc caùc tieáng coù trong tranh be minh hoaï - Gaén baûng : b e be b.Daáu thanh vaø gheùp daáu thanh thaønh tieáng : Thaûo luaän nhoùm vaø ñoïc - Gaén baûng : ` / ? ~ . be beø beù beû beõ beï +Caùc töø ñöôïc taïo neân töø e, b vaø caùc daáu thanh Thaûo luaän nhoùm vaø ñoïc - Neâu töø vaø chænh söûa loãi phaùt aâm Ñoïc : e, be be, beø beø, be beù Hoaït ñoäng 2: Luyeän vieát (C nhaân- ñ thanh) MT:HS vieát ñuùng caùc tieáng coù aâm vaø daáu thanh vöøa oân. -Caùch tieán haønh: Vieát baûng con: be,beø,beù, beû, beõ, +Höôùng daãn vieát baûng con : beï +Vieát maãu treân baûng lôùp(Höôùng daãn qui trình ñaët vieát) +Höôùng daãn vieát treân khoâng baèng ngoùn troû Cuûng coá daën doø Tieát 2: 11 Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h¬ng Hoaït ñoäng 1:Luyeän ñoïc: MT:HS phaân bieät ñöôïc caùc tieáng coù aâm vaø daáu thanh vöøa oân. Caùch tieán haønh: ñoïc laïi baøi tieát 1 GV söõa phaùt aâm cho HS Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát -MT:HS toâ ñuùng caùc tieáng coù aâm vaø daáu thanh vöøa ñöôïc oân. -Caùch tieán haønh:GV höôùng daãn HS toâ theo töøng doøng. Hoaït ñoäng 3:Luyeân noùi” Caùc daáu thanh vaø phaân bieät caùc töø theo daáu thanh”. -MT:Phaân bieát caùc söï vaät vieäc ngöôøi qua söï theå hieän khaùc nhau veà daáu thanh. -Caùch tieán haønh: Nhìn tranh vaø phaùt bieåu : -Tranh veõ gì ? Em thích böùc tranh khoâng ? (Theá giôùi ñoà chôi cuûa treû em laø söï thu nhoû laïi cuûa theá giôùi coù thöïc maø chuùng ta ñang soáng.Tranh minh hoaï coù teân : be beù. Chuû nhaân cuõng be beù, ñoà vaät cuõng be beù, xinh xinh ) Hoûi: -Quan saùt tranh em thaáy nhöõng gì? Phaùt trieån chuû ñeà luyeän noùi : -Em ñaõ troâng thaáy caùc con vaät, caùc loaïi quaû, ñoà vaät naøy chöa ? ÔÛ ñaâu? -Em thích tranh naøo? Vì sao ? -Trong caùc böùc tranh, böùc naøo veõ ngöôøi ? Ngöôøi naøy ñang laøm gì ? -Höôùng daãn troø chôi 4,Cuûng coá daën doø -Ñoïc SGK -Nhaän xeùt tuyeân döông Ñoïc laïi baøi tieát 1(C nhaân- ñ thanh) Quan saùt,thaûo luaän vaø traû lôøi Ñoïc : be beù(C nhaân- ñ thanh) Toâ vôû taäp vieát : beø, beõ Quan saùt vaøtraû lôøi : Caùc tranh ñöôïc xeáp theo traät töï chieàu doïc. Caùc töø ñöôïc ñoái laäp bôûi daáu thanh : deâ / deá, döa / döøa, coû / coï, voù / voõ. -HS chia hoïc nhoùm vaø nhaän xeùt Traû lôøi Chia 4 nhoùm leân vieát daáu thanh phuø hôïp döôùi caùc böùc tranh. Thø n¨m ngµy 27 th¸ng 8 n¨m 2009 Baøi 7 : ª- V I.Muïc tieâu: 1.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ eâ, v, tieáng beâ, ve 2.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : beù veõ beâ. 12 Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h¬ng 3.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Beá beù. II.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng : beâ, ve; caâu öùng duïng : beù veõ beâ. -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi veà : beá beù. -HS: -SGK, vôû taäp vieát, vôû baøi taäp Tieáng vieät III.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Khôûi ñoäng : Oån ñònh toå chöùc 2.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát :beù, beû. -Ñoïc vaø keát hôïp phaân tích :be,beø, beù, beû, beõ, beï, be beù -Nhaän xeùt baøi cuõ. 3.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Giôùi thieäu baøi : Hoaït ñoäng 1: Daïy chöõ ghi aâm eâ-v -MT:nhaän bieát ñöôïc chöõ ghi aâm eâ-v tieáng beâ-ve. -Caùch tieán haønh: a.Daïy chöõ ghi aâm eâ : -Caùch tieán haønh +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc chöõ eâ vaø aâm eâ +Caùch tieán haønh : -Nhaän dieän chöõ: Chöõ eâ gioáng chöõ e laø coù theâm daáu muõ. Hoûi: Chöõ e gioáng hình caùi gì? -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn tieáng : eâ, beâ -Ñoïc laïi sô ñoà  b.Daïy chöõ ghi aâm v : +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc chöõ v vaø aâm v. +Caùch tieán haønh : -Nhaän dieän chöõ: Chöõ v goàm moät neùt moùc hai ñaàu vaø moät neùt thaét nhoû. Hoûi: Chöõ v gioáng chöõ b ? -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn tieáng : v, ve -Ñoïc laïi sô ñoà  -Ñoïc laïi caû hai sô ñoà treân. Hoaït ñoäng2:Luyeän vieát 13 Hoaït ñoäng cuûa HS Thaûo luaän vaø traû lôøi caâu hoûi: gioáng hình caùi noùn. (Caù nhaân- ñoàng thanh) So saùnh v vaø b : Gioáng : neùt thaét Khaùc : v khoâng coù neùt khuyeát treân. (C nhaân- ñ thanh) Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h¬ng -MT:HS vieát ñöôïc eâ-v ,beâ - ve c.Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng (Höôùng daãn qui trình ñaët vieát) Hoaït ñoäng 3:Luyeän ñoïc tieáng öùng duïng -MT:HS ñoïc ñöôïc caùc eâ-v , beâ –ve. -Caùch tieán haønh:Höôùng daãn HS ñoïc caùc tieáng öùng duïng. Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc -MT:Ñoïc ñuùng caâu öùng duïng beù ,veõ ,beâ. -Caùch tieán haønh a.Ñoïc laïi caùc aâm ôû tieát 1. GV chænh söõa loãi phaùt aâm cho HS Hoaït ñoäng 2: Luyeân vieát -Muïc tieâu: Vieát ñuùng eâ-v ,beâ-ve trong vôû +Caùch tieán haønh :GV höôùng daãn HS vieát theo töøng doøng vaø vôû. Hoaït ñoäng3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung Beá beù. +Caùch tieán haønh : Hoûi: -Böùc tranh veõ gì ? Ai ñang beá em beù? -Em beù vui hay buoàn ? Taïi sao ? -Meï thöôøng laøm gì khi beá em beù ? -Em beù thöôøng laøm nuõng nhö theá naøo ? -Meï raát vaát vaû chaêm soùc chuùng ta, chuùng ta phaûi laøm gì cho cha meï vui loøng ? + Keát luaän : Caàn coá gaéng chaêm hoïc ñeå cha meï vui loøng. 4:Cuûng coá daën doø Vieát baûng con : eâ, v, beâ, ve (C nhaân- ñ thanh) Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C nhaân- ñ thanh) Thaûo luaän vaø traû lôøi : Beù veõ beâ Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : beù veõ beâ (C nhaân- ñ thanh) Ñoïc SGK (C nhaân- ñ thanh) Toâ vôû taäp vieát : eâ, v, beâ, ve Quan saùt vaø traû lôøi Thø s¸u ngµy 28 th¸ng 8 n¨m 2009 TËp viÕt Tieát1 : Caùc neùt cô baûn I.Muïc tieâu: 1.Kieán thöùc : Cuûng coá kó naêng vieát caùc neùt cô baûn 14 Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h¬ng 2.Kó naêng : HS vieát thaønh thaïo caùc neùt cô baûn. 3.Thaùi ñoä : Thöïc hieän toát caùc neà neáp : Ngoài vieát , caàm buùt, ñeå vôû ñuùng tö theá. II.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Caùc neùt cô baûn ñöôïc trình baøy trong khung chöõ. -Vieát baûng lôùp noäi dung baøi 1 -HS: -Vôû taäp vieát, baûng con, phaán , khaên lau baûng. III.Hoaït ñoäng daïy hoïc: 1.Khôûi ñoäng : Oån ñònh toå chöùc ( 1 phuùt ) 2.Kieåm tra baøi cuõ: ( 2 phuùt ) Kieåm tra vieäc chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp cuûa HS -Nhaän xeùt kieåm tra baøi cuõ. 3.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS 1.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu caùc neùt cô baûn +Muïc tieâu: Bieát teân baøi taäp vieát : Caùc neùt cô baûn +Caùch tieán haønh : Hoâm nay coâ seõ giuùp caùc em oân laïi caùch vieát caùc neùt cô baûn ñeå caùc em bieát vaän duïng vieát chöõ toát hôn qua baøi hoïc hoâm nay : Caùc neùt cô baûn Ghi baûng. 2.Hoaït ñoäng 2 : Cuûng coá caùch vieát caùc neùt cô baûn +Muïc tieâu: Giuùp HS naém ñöôïc caùc neùt, teân goïi cuûa chuùng. +Caùch tieán haønh : -GV ñöa ra caùc neùt cô baûn maãu HS quan saùt -Hoûi: Ñaây laø neùt gì? HS traû lôøi ( Neùt ngang : Neùt soå : Neùt xieân traùi : Neùt xieân phaûi : Neùt moùc xuoâi : Neùt moùc ngöôïc : Neùt moùc hai ñaàu : Neùt khuyeát treân : Neùt khuyeát döôùi : ) +Keát luaän: Haõy neâu laïi caùc neùt cô baûn vöøa hoïc? 2 HS neâu 3.Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn qui trình vieát 15 Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h¬ng +Muïc tieâu: HS quan saùt caùch vieát caùc neùt cô baûn +Caùch tieán haønh : -GV söû duïng que chæ toâ treân chöõ maãu -Vieát maãu treân khung chöõ thaät thong thaû -Vieát maãu treân doøng keû ôû baûng lôùp -Höôùng daãn vieát: + Vieát treân khoâng + Vieát treân baûng con +Keát luaän: Neâu laïi caùch vieát caùc neùt cô baûn? HS quan saùt HS theo doõi HS vieát theo söï höôùng daãn cuûa GV 2 HS neâu Giaûi lao giöõa tieát 4.Hoaït ñoäng 4: Thöïc haønh +Muïc tieâu: HS thöïc haønh vieát vaøo vôû Taäp vieát +Caùch tieán haønh : 1 HS neâu -GV neâu yeâu caàu baøi vieát HS laøm theo -Nhaéc tö theá ngoài, caùch caàm buùt, ñeå vôû -GV vieát maãu -GV theo doõi , uoán naén, giuùp ñôõ nhöõng HS yeáu HS vieát vôû keùm -Chaám baøi HS ñaõ vieát xong Soá vôû coøn laïi thu veàVieát xong giô tay nhaø chaám) - Nhaän xeùt keát quaû baøi chaám. 5.Hoaït ñoäng cuoái: Cuûng coá , daën doø -Yeâu caàu HS nhaéc laïi noäi dung cuûa baøi vieát -Nhaän xeùt giôø hoïc -Daën doø: Veà luyeän vieát ôû nhaø Chuaån bò : Baûng con, vôû taäp vieát ñeå hoïc toát ôû tieát sau Tieát 2: e , b , beù I.Muïc tieâu: 1.Kieán thöùc : Cuûng coá kó naêng vieát chöõ caùi : e, b,; tieáng: be 2.Kó naêng : Taäp vieát kó naêng noái chöõ caùi b vôùi e. Kó naêng vieát caùc daáu thanh theo qui trình vieát lieàn maïch. 3.Thaùi ñoä : Thöïc hieän toát caùc neà neáp : Ngoài vieát , caàm buùt, ñeå vôû ñuùng tö theá. II.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Maãu chöõ e, b trong khung chöõ. -Vieát baûng lôùp noäi dung baøi 2 16 Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h¬ng -HS: -Vôû taäp vieát, baûng con, phaán , khaên lau baûng. III.Hoaït ñoäng daïy hoïc: 1.Khôûi ñoäng : Oån ñònh toå chöùc ( 1 phuùt ) 2.Kieåm tra baøi cuõ: ( 5 phuùt ) -Em ñaõ vieát nhöõng neùt gì? ( 1 HS neâu) -GV ñoïc nhöõng neùt cô baûn ñeå HS vieát vaøo baûng con -Nhaän xeùt , ghi ñieåm -Nhaän xeùt vôû Taäp vieát -Nhaän xeùt kieåm tra baøi cuõ. 3.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS 1.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu chöõ e ,b ,be +Muïc tieâu: Bieát teân baøi taäp vieát hoâm nay +Caùch tieán haønh : Ghi baûng : Ghi ñeà baøi 2.Hoaït ñoäng 2 : Quan saùt chöõ maãu vaø vieát baûng con: “ chöõ : e, b; tieáng : beù” +Muïc tieâu: Cuûng coá kó naêng vieát chöõ e, b; tieáng beù +Caùch tieán haønh : HS quan saùt a.Höôùng daãn vieát chöõ : e, b 2 HS ñoïc vaø phaân tích -GV ñöa chöõ maãu: e – Ñoïc chöõ: e HS vieát baûng con: e -Phaân tích caáu taïo chöõ e? HS quan saùt -Vieát maãu : e 2 HS ñoïc vaø phaân tích -GV ñöa chöõ maãu: b – Ñoïc chöõ: b HS vieát baûng con: b -Phaân tích caáu taïo chöõ b? -Vieát maãu : b b. Höôùng daãn vieát töø öùng duïng: beù 2 HS ñoïc -Goïi HS ñoïc töø öùng duïng -Giaûng töø: ( beù: coù hình theå khoâng ñaùng keå hoaëc keùm hôn caùi ñöôïc ñem ra so saùnh) 2 HS neâu -Hoûi: Neâu ñoä cao caùc con chöõ? Caùch ñaët daáu thanh? HS vieát baûng con: beù -Vieát maãu: beù Giaûi lao giöõa tieát 17 Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h¬ng 3.Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh +Muïc tieâu: HS thöïc haønh vieát vaøo vôû Taäp vieát. Vieát ñuùng ñeïp chöõ e, b; tieáng :beù +Caùch tieán haønh : -Hoûi: Neâu yeâu caàu baøi vieát? HS ñoïc -Cho xem vôû maãu HS quan saùt -Nhaéc tö theá ngoài, caùch caàm buùt, ñeå vôû HS laøm theo -GV vieát maãu -GV theo doõi , uoán naén, giuùp ñôõ nhöõng HS yeáu HS vieát vaøo vôû Taäp vieát keùm -Chaám baøi HS ñaõ vieát xong ( Soá vôû coøn laïi thu veà Vieát xong giô tay nhaø chaám) - Nhaän xeùt keát quaû baøi chaám. 4.Hoaït ñoäng cuoái: Cuûng coá , daën doø -Yeâu caàu HS nhaéc laïi noäi dung cuûa baøi vieát -Nhaän xeùt giôø hoïc -Daën doø: Veà luyeän vieát ôû nhaø Chuaån bò : Baûng con, vôû taäp vieát ñeå hoïc toát ôû tieát sau Giao H¬ng ngµy th¸ng 8 n¨m 2009 Ký duyÖt cu¶ BGH Tuaàn 3 Thø hai ngµy 7 th¸ng 9 n¨m 2009 18 Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h¬ng Bµi 8 : l - h I.Muïc tieâu: 1.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ l , h ; tieáng leâ, heø . 2.Kó naêng :Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : ve ve ve , heø veà. 3.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung :le le . II.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng : leâ, heø; caâu öùng duïng : ve ve ve , heø veà. -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : le le -HS: -SGK, vôû taäp vieát, vôû baøi taäp Tieáng vieät III.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Khôûi ñoäng : Oån ñònh toå chöùc 2.Kieåm tra baøi cuõ : -Ñoïc vaø vieát : eâ, v , beâ, ve. -Ñoïc caâu öùng duïng : beù veõ beâ. -Nhaän xeùt baøi cuõ. 3.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu baøi :Giôùi thieäu tröïc tieáp hoâm nay hoïc aâm l-h Hoaït ñoäng 1 : Daïy chöõ ghi aâm l-h. -MT:Nhaän bieát ñöôïc chöõ ghi aâm l-h,tieáng leâ-heø. -Caùch tieán haønh: Ñoïc laïi sô ñoà  a.Daïy chöõ ghi aâm l : -Nhaän dieän chöõ: Chöõ l goàm 2 neùt : neùt khuyeát treân vaø neùt moùc ngöôïc. Hoûi: Chöõ l gioáng chöõ naøo nhaát ? Thaûo luaän vaø traû lôøi: gioáng -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : l , leâ chöõ b . b.Daïy chöõ ghi aâm h : Gioáng :ñeàu coù neùt khuyeát treân +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc chöõ h vaø aâm h Khaùc : chöõ b coù theâm neùt thaét. +Caùch tieán haønh : (Caù nhaân- ñoàng thanh) -Nhaän dieän chöõ: Chöõ h goàm moät neùt khuyeát treân vaø neùt moùc hai ñaàu. Gioáng : neùt khuyeát treân Hoûi: Chöõ h gioáng chöõ l ? Khaùc : h coù neùt moùc hai ñaàu, l -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn tieáng : h, heø coù neùt moùc ngöôïc. -Ñoïc laïi sô ñoà  (C nhaân- ñ thanh) -Ñoïc laïi 2 sô ñoà treân. Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát. -MT:HS vieát ñuùng aâm tieáng öùng duïng. -Caùch tieán haønh: 19 Gi¸o ¸n TiÕng ViÖt líp 1C GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h¬ng c.Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng (Höôùng daãn qui trình ñaët ‘vieát) Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn ñoïc tieáng töø öùng duïng -MT:HS caùc tieáng öùng duïng. -Caùch tieán haønh:HS ñoïc GV keát hôïp giaûng töø. -Ñoïc laïi toaøn baøi treân baûng Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1:Luyeân ñoïc : -MT:Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng:ve ve ve heø veà. -Caùch tieán haønh: a.Luyeân ñoïc baøi ôû tieát 1: GV chænh söõa loãi phaùt aâm cho HS b.Ñoïc caâu öùng duïng: -Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì ? -Tìm tieáng coù aâm môùi hoïc ( gaïch chaân : heø) -Höôùng daãn ñoïc caâu öùng duïng : ve ve ve, heø veà c.Ñoïc saùch giaùo khoa. Hoaït ñoäng 2: Luyeän vieát -MT:HS vieát ñuùng caùc aâm tieáng vaøo vôû. -Caùch tieán haønh:HS vieát vaøo vôû theo töøng doøng. Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung le le +Caùch tieán haønh : Hoûi: -Trong tranh em thaáy gì ? -Hai con vaät ñang bôi troâng gioáng con gì ? -Vòt, ngan ñöôïc con ngöôøi nuoâi ôû ao, hoà. Nhöng coù loaøi vòt soáng töï do khoâng coù nguôøi chaên, goïi laø vòt gì ? + Keát luaän : Trong tranh laø con le le. Con le le hình daùng gioáng vòt trôøi nhöng nhoû hôn, chæ coù vaøi nôi ôû nöôùc ta. -Giaùo duïc : Caàn baûo veä nhöõng con vaät quí hieám. 4:Cuûng coá daën do ø-Ñoïc SGK -Nhaän xeùt tuyeân döông 20 Vieát baûng con : l , h, leâ, heø Ñoïc caù nhaân, nhoùm, baøn, lôùp Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C nhaân- ñ thanh) Thaûo luaän vaø traû lôøi : ve keâu, heø veà Ñoïc thaàm vaø phaân tích tieáng heø Ñoïc caâu öùng duïng Ñoïc SGK(C nhaân- ñ thanh) Toâ vôû taäp vieát : l, h, leâ, heø. Quan saùt vaø traû lôøi ( con vòt, con ngang, con vòt xieâm ) ( vòt trôøi )
- Xem thêm -