Tài liệu Giáo án tiếng việt lớp 1 cả năm_cktkn_bộ 1

  • Số trang: 372 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 56 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

TUAÀN :1 Baøi 1: e Ngaøy daïy :I.Muïc tieâu: 1.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ e vaø aâm e 2.Kó naêng :Böôùc ñaàu nhaän bieát ñöôïc moái lieân heä giöõa chöõ tieáng chæ ñoà vaät vaø söï vaät 3.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung :Treû e vaø loaøi vaät ai cuõng coù lôùp hoïc cuûa mình II.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng : beù, meï, xe,ve, giaáy oâ li, sôïi daây -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi veà caùc lôùp hoïc cuûa chim, ve,eách -HS: -SGK, vôû taäp vieát, vôû baøi taäp Tieáng vieät III.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Khôûi ñoäng : 2.Kieåm tra baøi cuõ :Kieåm tra ñoà duøng hoïc taäp cuûa hs 3.Baøi môùi : Giaùo aùn Tieáng Vieät Trang 1 TG Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cu HS Giôùi thieäu baøi :Qua tìm hieåu tranh Thaûo luaän vaø traû Hoaït ñoäng 1 : Nhaän dieän chöõ lôøi: be, me,xe vaø aâm e +Muïc tieâu: Nhaän bieát ñöôïc chöõThaû e vaøo luaän vaø traû aâm e lôøi caâu hoûi: sôïi +Caùch tieán haønh : daây vaét cheùo -Nhaän dieän chöõ:Chöõ e goàm (Caù nhaân- ñoàng moät neùt thaét thanh) Hoûi:Chöõ e gioáng hình caùi gì? -Phaùt aâm: Theo doõi qui Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát trình MT:HS vieát ñöôïc chöõ e theo ñuùng quy trình treân baûng con Caû lôùp vieát treân -Caùch tieán haønh: baøn -Höôùng daãn vieát baûng con : Vieát baûng con +Vieát maãu treân baûng lôùp(Höôùng daãn qui trình ñaët buùt) +Höôùng daãn vieát treân khoâng baèng ngoùn troû Cuûng coá, daën doø Tieát 2: Giaùo aùn Tieáng Vieät Phaùt aâm e(Caù Trang 2 Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +Muïc tieâu:HS phaùt aâm ñöôïc aâm e +Caùch tieán haønh :luyeän ñoïc laïi baøi tieát 1 a.Luyeän ñoïc: Ñoïc laïi baøi tieát nhaân- ñoàng thanh) Toâ vôû taäp vieát 1 Hoaït ñoäng 2: b.Luyeän vieát: MT:HS toâ ñuùng chöõ e vaøo vôû Caùch tieán haønh: Höôùng daãn HS taäp toâ chöõ e Hoaït ñoäng 3: c.Luyeän noùi: +Muïc tieâu: Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung Treû em vaø loaøi vaät ai cuõng coù lôùp hoïc cuûa mình +Caùch tieán haønh : Hoûi: - Quan saùt tranh em thaáy nhöõng gì? - Moãi böùc tranh noùi veà loaøi vaät naøo? - Caùc baïn nhoû trong böùc tranh ñang hoïc gì? - Caùc böùc tranh coù gì Giaùo aùn Tieáng Vieät Caùc baïn ñeàu ñi hoïc Trang 3 chung? + Keát luaän : Hoïc laø caàn thieát nhöng raát vui.Ai cuõng phaûi ñi hoïc vaø hoïc haønh chaêm chæ. 4.:Cuûng coá daën doø RUÙT KINH NGHIEÄM: ……………………………………………………………………………………… ……………….. ……………………………………………………………………………………… ……………….. Giaùo aùn Tieáng Vieät Trang 4 Baøi 2 : b Ngaøy daïy :I.Muïc tieâu: 1.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc chöõ b vaø aâm b 2.Kó naêng :Böôùc ñaàu nhaän bieát ñöôïc moái lieân heä giöõa chöõ tieáng chæ ñoà vaät vaø söï vaät 3.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung :Caùc hoaït ñoäng hoïc taäp khaùc nhau cuûa treû em vaø cuûa caùc con vaät II.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng : beù, beõ, boùng,baø, giaáy oâli,sô daây -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi :chim non,voi,gaáu,em beù -HS: -SGK, vôû taäp vieát, vôû baøi taäp Tieáng vieät,baûng con,phaán,khaên lau III.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Khôûi ñoäng : Oån ñònh toå chöùc 2.Kieåm tra baøi cuõ : - Ñoïc vaø vieát :e (Trong tieáng me,ve,xe) - Nhaän xeùt baøi cuõ 3.Baøi môùi : T G Hoaït ñoäng cuûa GV Giaùo aùn Tieáng Vieät Hoaït ñoäng cuûa HS Trang 5 Giôùi thieäu baøi-GV giôùi thieäu qua tranh aûnh tìm hieåu. Hoaït ñoäng 1: Daïy chöõ ghi aâm: +Muïc tieâu: Nhaän bieát ñöôïc chöõ b vaø aâm b +Caùch tieán haønh : -Nhaän dieän chöõ: Chöõ b goàm 2 neùt :neùt khuyeát treân vaø neùt thaét Hoûi: So saùnh b vôùi e? -Gheùp aâm vaø phaùt aâm: be,b Hoaït ñoäng 2: Luyeän vieát -MT:HS vieát ñuùng quy trình chöõ b -Caùch tieán haønh:GV vieát maãu treân baûng lôùp. -Höôùng daãn vieát baûng con : Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc -MT:HS phaùt aâm ñuùng aâm Giaùo aùn Tieáng Vieät Thaûo luaän vaø traû lôøi: beù, beû, baø, boùng Gioáng: neùt thaét cuûa e vaø neùt khuyeát treân cuûa b Khaùc: chöõ b coù theâm neùt thaét Gheùp bìa caøi. Ñoïc (C nhaân- ñ thanh) Vieát : b, be Ñoïc :b, be (C nhaân- ñ thanh) Trang 6 b ,be -Caùch tieán haønh: Ñoïc baøi tieát 1 GV söõa loãi phaùt aâm cho hoïc sinh Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát -MT:HS toâ ñuùng aâm b vaø tieáng be vaøo vôû Caùch tieán haønh:GV höôùng daån HS toâ theo doøng Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: “Vieäc hoïc taäp cuûa töøng caù nhaân” MT:HS noùi ñöôïc caùc hoaït ñoäng khaùc cuûa treû em Caùch tieán haønh: Hoûi: -Ai hoïc baøi? Ai ñang taäp vieát chöõ e? - Baïn voi ñang laøm gì? Baïn aáy coù bieát ñoïc chöõ khoâng? - Ai ñang keû vôû? Hai baïn nhoû ñang laøm gì? - Caùc böùc tranh coù gì gioáng vaø khaùc nhau? 4: Cuûng coá vaø daën doø Giaùo aùn Tieáng Vieät Vieát vôû Taäp vieát Thaûo luaän vaø traû lôøi Gioáng :Ai cuõng taäp trung vaøo vieäc hoïc taäp Khaùc:Caùc loaøi khaùc nhau coù nhöõng coâng vieäc khaùc nhau Trang 7 --Ñoïc SGK -Cuûng coá vaø daën doø –Nhaän xeùt vaø tuyeân döông RUÙT KINH NGHIEÄM: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………… Giaùo aùn Tieáng Vieät Trang 8 Baøi 3: Daáu saéc / Ngaøy daïy I.Muïc tieâu: 1.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc daáu vaø thanh saéc , bie gheùp tieáng beù 2.Kó naêng :Bieát ñöôïc daáu vaø thanh saéc ôû tieáng chæ ñoà vaät, s vaät 3.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung caùc ho ñoäng khaùc nhau cuûa treû em II.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng : beù, caù,laù,choù,kheá -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : moät soá sinh hoaït cuûa beù ôû nhaø tröôøng -HS: -SGK, vôû taäp vieát, vôû baøi taäp Tieáng vieät, baûng ,con, phaán, khaên lau. III.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát 1 1.Khôûi ñoäng : Oån ñònh toå chöùc 2.Kieåm tra baøi cuõ : -Vieát vaø ñoïc : b, be (Vieát baûng con vaø ñoïc 5-7 em) -Chæ b ( Trong caùc tieáng : beù , beâ, boùng) (Ñoïc 2-3 em) - Nhaän xeùt KTBC 3. Baøi môùi : Giaùo aùn Tieáng Vieät Trang 9 TG Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa H Giôùi thieäu baøi- GV giôùi thieäu qua tranh aûnh tìm hieåu. Hoaït ñoäng 1: Daïy daáu thanh: Ñoïc daáu saéc trong +Muïc tieâu: nhaän bieát ñöôïc daá caùuc vaø tieáng beù, laù, choù, thanh saéc , kheá, caù(Caù nhaânbieát gheùp tieáng beù ñoàng thanh) +Caùch tieán haønh : a.Nhaän dieän daáu: Daáu saéc laø moät neùt nghieân phaûi (/) Hoûi:Daáu saéc gioáng caùi gì ? Thaûo luaän vaø traû lôøi caâu hoûi: Thöôùc ñaët b. Gheùp chöõ vaø phaùt aâm: nghieâng -Höôùng daãn gheùp: -Höôùng daãn ñoïc: Tieáng be theâm daáu saéc ñöôïc tieáng Hoaït ñoäng 2:Taäp vieát beù(Gheùp bìa caøi) MT:HS vieát ñuùng daáu saéc tieáng beù beù(Caù nhaân- ñoàng -Caùch tieán haønh: thanh) c.Höôùng daãn vieát baûng Theo doõi qui trình con : +Vieát maãu treân treân baûng Caû lôùp vieát treân baøn lôùp(Höôùng daãn qui trình Vieát baûng con: ñaët buùt) (Cnhaân- ñthanh) Giaùo aùn Tieáng Vieät Trang 10 +Höôùng daãn vieát treân khoâng baèng ngoùn troû Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1:Luyeän ñoïc Phaùt aâm beù(Caù -MT:HS phaùt aâm ñuùng nhaân- ñoàng thanh) tieáng beù -Caùch tieán haønh:Ñoïc laïi baøi tieát 1 Toâ vôû taäp vieát GV söõa loãi phaùt aâm Hoaït ñoäng 2: Luyeän vieát +Muïc tieâu: HS toâ ñuùng:be ,beù vaøo vôû +Caùch tieán haønh :Höôùng daãn HS toâ theo töøng doøng. Thaûo luaän nhoùm ( Caùc baïn ñang ngoài hoïc trong lôùp.Hai Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: baïn gaùi nhaûy daây. +Muïc tieâu: “Noùi veà caùc Baïn gaùi ñi hoïc) sinh hoaït thöôøng gaëp cuûa Ñeàu coù caùc baïn ñi caùc em beù ôû tuoåi ñeán hoïc tröôøng”. +Caùch tieán haønh :Treo tranh Hoûi: -Quan saùt tranh : Nhöõng em beù thaáy nhöõng gì? Giaùo aùn Tieáng Vieät Trang 11 -Caùc böùc tranh coù gì chung? -Em thích böùc tranh naøo nhaát ? Vì sao? Phaùt trieån chuû ñeà noùi: -Ngoaøi hoaït ñoäng keå treân, em vaø caùc baïn coù nhöõng hoaït ñoäng naøo khaùc? -Ngoaøi giôø hoïc,em thích laøm gì nhaát? -Ñoïc laïi teân cuûa baøi naøy? 4. Cuûng coá daën doø -Ñoïc SGK, baûng lôùp -Cuûng coá daën doø -Nhaän xeùt – tuyeân döông Beù(Caù nhaân- ñoàng thanh) RUÙT KINH NGHIEÄM ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………… Giaùo aùn Tieáng Vieät Trang 12 Tuaàn 2 Baøi 4: Daáu hoûi,daáu naëng Ngaøy daïy : I.Muïc tieâu: 1.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc daáu hoûi, daáu naëng.Bie gheùp caùc tieáng : beû, beï 2.Kó naêng :Bieát caùc daáu , thanh hoûi & naëng ôû caùc tieáng ch ñoà vaät vaø söï vaät 3.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Hoaït ñoäng beû cuûa baø meï, baïn gaùi vaøcaùc noâng daân trong tranh. II.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng : gioû, khæ, thoû ,hoå,moû, quaï -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi veà : beû coå aùo, beû baùnh ña, beû baép -HS: -SGK, vôû taäp vieát, vôû baøi taäp Tieáng vieät, baûng con, pha khaên lau III.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Khôûi ñoäng : Oån ñònh toå chöùc Giaùo aùn Tieáng Vieät Trang 13 2.Kieåm tra baøi cuõ : - Vieát, ñoïc : daáu saéc,beù(Vieát baûng con) - Chæ daáu saéc trong caùc tieáng : voù, laù, tre, veù, boùi caù, caù meø( Ñoïc 5- 7 em) - Nhaän xeùt KTBC 3.Baøi môùi : TG Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa H Giôùi thieäu baøi - GV giôùi thieäu qua tranh aûnh tìm hieåu. Thaûo luaän vaø traû lôøi Hoaït ñoäng 1: Daïy daáu Ñoïc teân daáu : daáu thanh: hoûi +Muïc tieâu:-Nhaän bieát ñöôïc Ñoï daáuc caùc tieáng hoûi, daáu naëng treân(Caù nhaân- ñoàng -Bieát gheùp caùc tieáthanh) ng : beû, beï +Caùch tieán haønh : a. Nhaän dieän daáu : Thaûo luaän vaø traû - Daáu hoûi :Daáu hoûi laø moät lôøi : gioáng moùc caâu neùt moùc ñaët ngöôïc, coå ngoãng Hoûi:Daáu hoûigioáng hình Thaûo luaän vaø traû lôøi caùi gì? Ñoïc teân daáu : daáu naëng - Daáu naëng : Daáu naëng laø Ñoïc caùc tieáng treân moät daáu chaám (Caù nhaân- ñoàng Hoûi:Daáu chaám gioáng hình thanh) Giaùo aùn Tieáng Vieät Trang 14 caùi gì? b.Gheùp chöõ vaø phaùt aâm: -Khi theâm daáu hoûi vaøo be ta ñöôïc tieáng beû -Phaùt aâm: -Khi theâm daáu naëng vaøo be ta ñöôïc tieáng beï -Phaùt aâm: Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát -MT:HS vieát ñuùng daáu ? , . ,tieáng beû ,beï -Caùch tieán haønh:vieát maãu treân baûng lôùp +Vieát maãu treân baûng lôùp(Höôùng daãn qui trình ñaët vieát) +Höôùng daãn vieát treân khoâng baèng ngoùn troû Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1:Luyeän ñoïc -MT:HS phaùt aâm ñuùng beû ,beï -Caùch tieán haønh:Ñoïc laïi Giaùo aùn Tieáng Vieät Thaûo luaän vaø traû lôøi : gioáng noát ruoài, oâng sao ban ñeâmGheùp bìa caøi Ñoïc : beû(Caù nhaânñoàng thanh) Gheùp bìa caøi Ñoïc : beï(Caù nhaânñoàng thanh) Vieát baûng con : beû, beï Ñoïc laïi baøi tieát 1(C nhaân- ñ thanh) Toâ vôû taäp vieát : beû, beï Trang 15 baøi tieát 1. GV söõa phaùt aâm cho HS Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS toâ ñuùng beû , beï -Caùch tieán haønh:GV höôùng daãn HS toâ theo doøng. Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: “ Beû” -MT:HS luyeän noùi ñöôïc theo noäi dung ñeà taøi beû. -Caùch tieán haønh:treo tranh Hoûi: -Quan saùt tranh em thaáy nhöõng gì? -Caùc böùc tranh coù gì chung? -Em thích böùc tranh naøo ? Vì sao ? 4:Cuûng coá daën doø -Ñoïc SGK -Nhaän xeùt tuyeân döông Chuù noâng daân ñang beû baép. Moät baïn gaùi ñang beû baùnh ña chia cho caùc baïn. Meï beû coå aùo cho baïn gaùi tröôùc khi ñeán tröôøng. Ñeàu coù tieáng beû ñeå chæ caùc hoaït ñoäng RUÙT KINH NGHIEÄM: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………… Giaùo aùn Tieáng Vieät Trang 16 Giaùo aùn Tieáng Vieät Trang 17 Baøi 5: Daáu huyeàn, daáu ngaõ Ngaøy daïy :I.Muïc tieâu: 1.Kieán thöùc :Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc daáu huyeàn, daáu ngaõ 2.Kó naêng :Bieát gheùp caùc tieáng : beø, beõ. Bieát caùc daáu, thanh daáu huyeàn, daáu ngaõ ôû caùc tieáng chæ ñoà vaät vaø söï vaät 3.Thaùi ñoä :Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo noäi dung : Beø va taùc duïng cuûa noù trong ñôøi soáng. II.Ñoà duøng daïy hoïc: -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng : coø , meøo, gaø,veõ, goã, voõ, voõng -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi veà : beø -HS: -SGK, vôû taäp vieát, vôû baøi taäp Tieáng vieät, baûng con, phaán khaên lau III.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 1.Khôûi ñoäng : Oån ñònh toå chöùc 2. Kieåm tra baøi cuõ : -Vieát, ñoïc : daáu saéc,beû, beï (Vieát baûng con vaø ñoïc 57 em) -Chæ daáu hoûitrong caùc tieáng : cuû caûi, ngheù oï, ñu ñuû, coå aùo, xe coä, caùi keïo (2- 3 em leân chæ) -Nhaän xeùt KTBC 3.Baøi môùi : Giaùo aùn Tieáng Vieät Trang 18 TG Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa H Giôùi thieäu baøi - GV giôùi thieäu qua tranh aûnh tìm hieåu. Thaûo luaän vaø traû lôøi Hoaït ñoäng 1: Daïy daáu Ñoïc teân daáu : daáu thanh: huyeàn +Muïc tieâu: -Nhaän bieát ñöôïcÑoï daácu caùc tieáng treân(C huyeàn, daáu ngaõ nhaân- ñ thanh) -Bieát gheùp caùc tieáThaû ng o: luaän vaø traû lôøi beø, beõ Ñoïc teân daáu : daáu +Caùch tieán haønh : ngaõ a.Nhaän dieän daáu : Ñoïc caùc tieáng treân +Daáu huyeàn: (Cnhaân- ñthanh) Hoûi:Daáu huyeàn gioáng hình Quan saùt caùi gì? Thaûo luaän vaø traû lôøi : gioáng thöôùc keû + Daáu ngaõ: ñaët xuoâi, daùng caây Daáu ngaõ laø moät neùt moùc nghieâng ñuoâi ñi leân Thaûo luaän vaø traû Hoûi:Daáu ngaõ gioáng hình lôøi : gioáng ñoøn gaùnh, caùi gì? laøn soùng khi gioù to b..Gheùp chöõ vaø phaùt aâm: -Khi theâm daáu huyeàn vaøo be ta ñöôïc tieáng beø -Phaùt aâm: Giaùo aùn Tieáng Vieät Gheùp bìa caøi : beø Ñoïc : beø(Caù nhaânñoàng thanh) Gheùp bìa caøi : beõ Trang 19 -Khi theâm daáu ngaõ vaøo be ta ñöôïc tieáng beõ -Phaùt aâm: Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS vieát ñuùng daáu ` , ~ ,beø ,beõ -Caùch tieán haønh: -Höôùng daãn vieát baûng con : +Vieát maãu treân baûng lôùp(Höôùng daãn qui trình ñaët vieát) +Höôùng daãn vieát treân khoâng baèng ngoùn troû Cuûng coá daën doø Tieát 2: Hoaït ñoäng 1:Luyeän ñoïc -MT:HS phaùt aâm ñuùng beø ,beõ -Caùch tieán haønh:Ñoïc laïi baøi tieát 1: GV söõa phaùt aâm cho HS Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát: -MT:HS toâ ñuùng beø ,beõ -Caùch tieán haønh:GV höôùng daãn theo töøng doøng Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi: “ Giaùo aùn Tieáng Vieät Ñoïc : beõ(Caù nhaânñoàng thanh) Vieát baûng con : beø, beõ Ñoïc laïi baøi tieát 1(C nhaân- ñ thanh) Toâ vôû taäp vieát : beø, beõ Thaûo luaän vaø traû lôøi Traû lôøi Trang 20
- Xem thêm -