Tài liệu Giáo án tiếng anh lớp 6 trọn bộ

  • Số trang: 213 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 184 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

Week: 01 Period: 01 Date of preparation:………………. GIÔÙI THIEÄU VAØ HÖÔÙNG DAÃN HOÏC SINH HOÏC TIEÁNG ANH TRUNG HOÏC CÔ SÔÛ I. GIÔÙI THIEÄU SAÙCH GIAÙO KHOA TIEÁNG ANH 6: - Tieáng Anh 6 laø cuoán saùch ñaàu tieân trong boä saùch tieáng Anh 4 naêm cho caùc tröôøng THCS. Noäi dung gaàn guûi vôùi cuoäc soáng, saùt thöïc vôùi muïc ñích , nhu caàu vaø höùng thuù cuûa caùc em. - Tieáng Anh 6 giuùp caùc em böôùc ñaàu laøm quen vôùi tieáng Anh ñoàng thôøi giuùp caùc em coù theå nghe, noùi ñoïc vaø vieát tieáng Anh ôû möùc ñoä ñôn giaûn. - Tieáng Anh 6 coù 16 ñôn vò baøi. Moãi ñôn vò baøi goàm 2 ñeán 3 phaàn A, B hoaëc C. Moãi phaàn ñöôïc hoïc töø 1 ñeán 2 tieát hoïc 45 phuùt, goàm caùc hoaït ñoäng sau: 1. Moãi baøi laø tranh hoaëc caùc hoaït do giaùo vieân tieán haønh nhaèm gaây höùng thuù vaø höôùng söï chuù yù cuûa caù em vaøo troïng taâm baøi. 2. Fgiôùi thieäu ngöõ lieäu môùi goàm caùc muïc nhö: Listen – Repeat / Listen – Read nhaèm giôùi thieäu nhöõng töø vaø caáu truùc môùi trong boái caûnh ngoân ngöõ trong ñôøi soáng. 3. Kieåm tra möùc ñoä hieåu ngöõ lieäu môùi goàm caùc muïc : Ask – Answer / Practice with a partner / Match / True – False nhaèm giuùp caùc em hieåu thoâng tin trong baøi ñoïc hoaëc baøi ñoái thoaïi. 4. Thöïc haønh coù caùc loaïi baøi taäp khaùc nhau veà nghe, noùi, ñoïc ñeå thöïc haønh ngöõ lieäu môùi. 5. Ghi nhôù (Remember) laø muïc toùm taét troïng taâm cuûa baøi giuùp caùc em ghi nhôù nhöõng ñieåm chính cuûa moãi phaán hoïc. 6. Luyeän taäp ngöõ phaùp (Grammar practice) laø taäp hôïp caùc baøi taäp thöïc haønh nhaèm giuùp caùc em cuûng coá theâm caùc caáu truùc ngöõ phaùp sau moãi 2 hoaëc 3 ñôn vò baøi hoïc. II. CAÁU TRUÙC CHÖÔNG TRÌNH: - Goàm coù :105 tieát. Moãi tuaàn coù 3 tieát ( 35 tuaàn ) - Caùc loaïi kieåm tra : + Kieåm tra mieäng ít nhaát 1 laàn. + Kieåm tra thöôøng xuyeân ít nhaát 3 laàn / HK. + Kieåm tra dònh kì 2 laàn / HK. + Kieåm tra HK : 2 laàn / naêm. III. HÖÔÙNG DAÃN HOÏC SINH HOÏC BOÄ MOÂN TIEÁNG ANH: - Naém baét ngöõ lieäu môùi: + Töø vöïng: Ñöôïc giaùo vieân giôùi thieäu baèng tranh, aûnh hoaëc caùc thuû thuaät.Hoïc sinh tieáp nhaän vaø ghi nhôù. Ñeå coù theå ñoïc vaø vieát ñöôïc töø hoïc sinh caàn hoïc kæ töø vöïng ôû nhaø (Ñoïc vaø vieát töø nhieàu laàn). + Caáu truùc môùi : Ñöôïc ruùt ra töø caùc tranh aûnh, maãu ñoái thoaïi hoaëc nhöõng gôïi yù töø trong thöïc teá. Töø ñoù hoïc sinh töï ñöa ra caáu truùc qua gôïi yù cuûa giaùo vieân. Hoïc sinh seõ ñöôïc luyeän taäp caùc caáu truùc baèng nhieàu hoaït ñoäng khaùc nhau nhaèm giuùp hoïc sinh ghi nhôù vaø bieát vaän duïng caáu truùc vöøa hoïc. + Ñoïc hieåu: Nhaèm reøn luyeän kó naêng ñoïc hieåu cho hoïc sinh qua caùc böôùc Tröôùc khi ñoïc-Trong khi ñoïc- Sau khi ñoïc. Trong hoaït ñoäng trröôùc khi ñoïc, hoïc sinh ñoïc vaø ñoaùn noäi dung cuûa baøi saép ñoïc. Trong khi ñoïc hoïc sinh seõ ñoïc baøi ñoïc vaø kieåm tra laïi yù ñoaùn cuûa mình. Sau ñoù ñoïc kæ laïi baøi vaø hoaøn thaønh caùc baøi taäp xoay quanh noäi noâi dung baøi. Sau khi ñoïc laø böôùc kieåm tra laïi möùc ñoä hieåu vaø aùp duïng cuûa hoïc sinh sau khi hoaøn thaønh baøi ñoïc. + Nghe: Reøn luyeän kó naêng nghe vaø cuõng ñöôïc thöïc hieän theo caùc böôùc nhö ñoïc hieåu. ÔÛ lôùp 6 hoïc sinh chæ nghe ôû möùc ñoä ñôn giaûn nhö nhaän bieát aâm, töø hoaëc nhöõng noäi dung ñôn giaûn. + Vieát : Reøn luyeän kó naêng vieát ôû möùc ñoä ñôn thuaàn nhö thay theá , mieâu taû caûnh vaät xung quanh. Toùm laïi ñeå hoïc tieáng Anh ñaït hieäu quaû hoïc sinh caàn chòu khoù, tích cöïc tham gia caùc hoaït ñoäng do giaùo vieân yeâu caàu. page 1 Week: 01 Period: 02 Date of preparation: ……………….. UNIT 1: Lesson 1: GREETINGS HELLO (A1 – A4 ) I. Aim: To teach students “ Hi / Hello” , “ I’m … / My name’s…” to introduce themselves and numbers 0 – 5. II. Objective: By the end of the lesson, students may introduce themselves. III. Teaching aids: Pictures and cards IV. Procedure: Time Content Teacher’s activities Students’ activities 3’ 1.Revision: - Should we learn vocabulary? - How can you learn vocabulary? -Ask students some questions -Answer about how to study English. questions 10’ 2.Presentation: +Vocabulary: - Hi / Hello: Chaøo - a name: teân - I : toâi - My: cuûa toâi - Am / is / are: laø Elicit vocabulary  Situation  Explanation  Mine  Translation  Translation + Checking vocabulary: 10’ + Target language: Form: - Hello / Hi. - I am ( ‘m )... / My name is (‘s) … - Xin chaøo. - Toâi laø… / Teân cuûa toâi laø… - Duøng khi chaøo (thaân maät) vaø töï giôùi thieäu. 3. Practice: A3,4 (page 11) - I’ am Lan. - I’ am Nga. - My name is Ba. - My name is Nam. Rub out and remember - Point to the Vietnamese translation and ask “ What’s this in English?” - If there is time, get students to write the English words again. Pictures - Use pictures to set the scene in an effort to elicit the target structures. - Ask students to say the greetings how to introduce themselves. Picture cues - Run through the pictures . - Let students play the role of Lan, Ba, Nga and Ba. - Listen to them and correct their the teacher’s - Listen to the teacher. - Give the meaning of the words. - Repeat after the teacher. - Copy down. - Look at the Vietnames translation and call the English words. - Come to the board and rewrite them in English. - Pay attention to what the teacher shows and listen to him or her attentively. - Say the greeting and how to identify oneself. - Look at the pictures. - Follow the teacher. - Practice individualy in pairs, in groups. page 2 mistakes If they don’t pronounce - Notice the main tress correctly. Hello (2nd syllable). 5’ Numbers: - Oh: 0 - One: 1 - Two: 2 - Three: 3 - Four: 4 - Five: 5 Mine //    Translation  + Checking vocabulary: 1 5 4 3 2 7’ - Look at the teacher. - Listen. - Repeat individually. Copy the number in the notebooks Practice: - Can Tho 071 - Quang Ninh - Ha Noi 04 - Tra Vinh 074 - Hue 054 - Da Nang 051 7’ 4.Further practice: 3’ 5.Homework: - Numbers 0 -5 - Hello / Hi / I’m.. / My name is … - Unit1: Greetings – Lesson 2 (A5A8 ). Slap the board - Put the numbers on over the board - Call two students or two teams of students to the front of the class. - Call out one of the numbers in English in loud voice. Group works. - Say the numbers . - Listen to the numbers. - Run forward and slap the correct numbers on the board. Word cues - Run through the cues. - Model first. - Example: S1: Can Tho, please. S2: Oh – seven – one. Work in pairs - Repeat it chorally and then individually. - Make the sentence for themselves. - Let them follow the model, - follow the teacher, then then use their own names. use the own names. - Ask students to learn how to - Take notes. greet people, to identify oneself - Do as the teacher requests. nnmbers 0 – 5 and prepare Lesson 2 ( A5-A8) “Ask how people are and say thank you”. ............................................................................................................................................................. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. page 3 Week: 01 Period: 03 Date of preparation:………………. UNIT 1: Lesson 2: GREETINGS HELLO (A5 – A8 ) I. Aim: Help students ask how people are, say thank you and numbers 0 – 10. II. Objective: By the end of the lesson, students will be able to use “How are you” and “ I’m fine thank you” to ask how people are and say thank you. III. Teaching aids: III. Procedure: Time 5’ 10’ Content 1.Revision: - wto = - etrhe = - ifve = - eno = - roze = two three five one zero 2.Presentation: +Vocabulary: - Fine (adj): toát, khoûe - Thanks: caûm ôn - Miss : coâ (vôùi teân) - Mr: oâng (vôùi teân) + Checking vocabulary: 5’ + Target language: Ba: Hi, Lan. Lan: Hello, Ba. Ba: How are you? Lan: I’m fine thank you. And you? Ba: Fine, thank. - How are you? - I’m fine. Thanks/ Thank you. - Baïn coù khoûe khoâng? - Toâi khoûe. Caûm ôn. -Duøng ñeå hoûi thaêm söùc khoûe vaø Teacher’s activities Students’ activities Jumbled words -Write numbers whose letters are in disorder. - Divide the class into two teams. - Ask students from each team to go to the board and write the correct words . -Look at the board. - Listen to the teacher. - Work in teams. - Go to the board and write the correct words. (One word, one student) Elicit vocabulary  Situation  Situation  Translation  Translation - Listen to the teacher. - Give the meaning of the words. - Repeat after the teacher. - Copy down. Rub out and remember -Point to the Vietnamese translations and rub out English words. - Get students to call the English words. Presentation dialogue. - Ask students to listen to between Ba and Lan. - Who are they? - What does Ba ask? And Lan? - How can you say them in Vietnamese? - What do you use them for? - Students repeat chorally and remember all the English words. - Call the English words and write the English words if there is time. - Pay attention to what the teacher shows and listen to the tape. - Answer the questions. - They are Ba and Lan. - How are you? – I’m fine. Thanks. - Ask how people are and say thanks. - Write in the notebooks. page 4 noùi lôøi caûm ôn. 15’ 5’ 3. Practice: Ba: Hi, Lan. Lan: Hello, Ba. Ba: How are you? Lan: I’m fine thank you. And you? Ba: Fine, thanks. Substitution drill - Get students to repeat the dialogue. - Call out the underlined words to be changed in the dialogue. - Listen to them and correct their mistakes If they don’t pronounce correctly. Numbers: 6 - 10 - Six - Seven - Eight - Nine - Ten Matching - Write the words in a list and the numbers in wrong order. - Get students to come to the board to match the words with the numbers. - Correct. 9 7 10 6 8 - Look at the pictures. - Repeat after the teacher. - Make the change and repeat the new dialogue. - Pracitce in pairs, use the name of the people in the pictures. - Listen to the teacher. - Go to the board to match the words with the numbers.Listen. - Read the numbers. - Copy the number in the notebooks 7’ 4.Further practice: 8200294 8504423 9565656 708279 Dictation - Show students the telephone numbers. - Ask students what they are. - Read the telephone numbers. 3’ 5.Homework: - Numbers 0 -10 - How are you? – I’m fine. Thanks. And you? - Some homework in the workbook from page 3 to page 4. - Unit1: Greetings – Lesson 3 (B1B6 ). - Ask students to learn how to - Write the dialogue ( A7 ). ask how people are, say thank - Do homework as directed. you, numbers 0 –10. - Have them do homework and prepare Lesson 3 ( B1-B6):How to greet people (in the morning,……) to say goodbye . - Look at the number and answer. - Telephone numbers. - Listen to the teacher and write ............................................................................................................................................................. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. page 5 Week: 02 Period: 04 Date of preparation:…………….. UNIT 1: GREETINGS Lesson 3: GOOD MORNING (B1 – B6 ) I. Aim: Help students to learn how to greet people (in the morning, in the afternoon, in the evening) to say goodbye, to count from 11 to 15. II. Objective: By the end of the lesson, students will be able to use the expressions above to greet people and to say goodbye. III. Teaching aids: Poster and pictures IV. Procedure: Time 5’ 10’ 5’ Content Teacher’s activities 1.Revision: 7 2 6 2 1 3 8 5 10 9 2.Presentation: +Vocabulary: - Good morning: chaøo (buoåi saùng) Good afternoon: chaøo(buoåi chieàu) - Good evening: chaøo (buoåi toái) - Good night: chuùc nguû ngon - Goodbye: taïm bieät - Children: nhöõng ñöùa treû. + Checking vocabulary: Good afternoon Good morning Good evening Good evening Good night Goodbye + Target language: Miss Hoa: Good morning, children. Children: Good morning, Miss Hoa Miss Hoa: How are you? Children: We’re fine, thank you. How are you ? Miss Hoa: Fine, thank. Goodbye. Bingo -Put the numbers on the board. -Ask students to choose any five numbers and copy them into their books. - Read out the numbers in any order. Elicit vocabulary - Say the greetings and have students repeat. - Emphasize the main stress in the greetings. Ask students to say translations. What and where - Elicit the vocabulary from the students and write them in the circles. - Get students to repeat the words including the rubbed out words by pointing at the empty circle. Rub out and remember dialogue. - Put the dialogue on the board -Set the scene to introduce the greetings. - Who are they? - What are they doing? Students’ activities -Look at the board. - Listen to the teacher. - Choose any five numbers. - Put ticks next to the numbers that the teacher reads. - Shouts “Bingo”. - Listen to the teacher. - Repeat. - Notice the main stress pattern. - Copy the new words in the notebooks . - Students repeat chorally and remember all the words. - Go to the board and fill in the circles with the right words. - Pay attention to the teacher and answer the questions. - They are Miss Hoa and children. They are greeting page 6 Children: Bye. - Good morning. - We’re fine. Thank you. - Goodbye / Bye. - Chaøo - Chuùng toâi / em khoûe. Caûm ôn. -Duøng ñeå chaøo hoûi mang tính trang troïng, lòch söï vaø phaân bieät thôøi ñieåm trong ngaøy. 10’ 3’ 2’ 7’ 3’ 3. Practice: B2 (page 15) - Good morning - Good afternoon - Good evening - Good night - Read the dialogue and rub out some of the words. - Rub out all of the words. - Ask student some questions. - How does Miss Hoa greet the children? What about the children? - What does Miss Hoa do? - What do the children do? - What do they say at the end? Picture drill - Run through the pictures. - Let students identify the differences between the pictures. - When is the first /……… picture? - How can you greet people in the morning? - Ask them to practice in pairs and in groups. - Correct if there are any mistakes. Numbers: 11 - 15 Elicit vocabulary - Eleven = 11 Translation - Twelve = 12 // - Thirteen = 13 // - Fourteen = 14 // - Fifteen = 15 // + Checking vocabulary: Guess the numbers - Get students to come to the front think of one of the numbers . - Get the rest of the class to guess which number it is. 4.Further practice: Writing - Ask students to complete the B6 (page 16) dialogue. - Ask students to play the role of Lan and Nga. - Ask students to learn how to 5.Homework: greet people, say goodbye, - Numbers 11 -15 numbers 11–15. - Good morning /afternoon / ………… - Have them prepare Lesson 4 - Goodbye / Bye. - Unit1: Greetings – Lesson 4 (C1 – ( C1-C4):How to talk about age “How old are you?” and to count C4 ). from 16 to 20 together. - Practice saying it and have to remember the rubbed out words - Repeat the rubbed out dialogue from memory. - Good morning, children. - Good morning, Miss Hoa. - She is a teacher. - They are students. - Goodbye – Bye. - Look at the pictures. - Repeat after the teacher. - Answer the questions. In the morning/ afternoon … - Good morning. - Pracitce greeting and saying goodbye in pairs then in groups. - Some students practice in front. - Listen to the teacher. - Say the words in English. - Read the new words. - Write the new words in their notebooks. - Think of any numbers. - Guess which number is by asking the question: Is it ………… ? - Answer: Yes / No. - Work individually - Share their answers. - Work in pairs. - Memorize the greetings and numbers 0 – 15. - Do homework as directed. page 7 Week: 02 Period: 05 Date of preparation:………………. UNIT 1: GREETINGS Lesson 4: HOW OLD ARE YOU? (C1 – C4 ) I. Aim: “How are you” to talk about age and numbers 16 – 20. II. Objective: At the end, students will be able to say how old one is, to ask how old others are and to count from 16 to 20. III. Teaching aids: Pictures and poster IV. Procedure: Time 5’ 10’ Content 1.Revision: - Good morning - Good afternoon - Good evening - Good night - Goodbye 2.Presentation: +Vocabulary: - Sixteen = - Seventeen = - Eighteen = - Nineteen = - Twenty = 16 17 18 19 20 + Checking vocabulary: 19 20 16 17 18 5’ + Target language: - C3 (page 18) - How old are you? - I’m (am) ……… years old. - Baïn bao nhieâu tuoåi? - Toâi ……………… tuoåi. - Hoûi tuoåi ngöôøi khaùc vaø traû lôøi. 15’ 3. Practice: Nam: Hi, Ba. Teacher’s activities Students’ activities - Call two students to the front of the class and say the greetings. - Read the numbers: 13, 15, 11, 12,. - Say the greetings and goodbye. - Write the numbers in English. Elicit vocabulary  Picture  //  //  //  // - Listen to the teacher. - Say the numbers in English - Repeat after the teacher. - Notice the main stress - Write the new words in their notebooks. Slap the board - Put the numbers on over the board - Call two students or two teams of students to the front of the class. - Call out one of the numbers in English in loud voice. Group works. - Say the numbers . - Listen to the numbers. - Run forward and slap the correct numbers on the board. Presentation dialogue. - Set the scene in which there are three people. - Ask students to listen to the tape and repeat. + What does Miss Hoa ask Lan? + What does it used for? Substitution drill - Get students to repeat the - Pay attention to what the teacher shows and listen to the tape. - Repeat after the teacher. - Answer the questions. - How old are you?. - Ask how old others are. - Look at the pictures. page 8 This is Phong Ba: Hi, Phong. How old are you? Phong: I’m twelve. dialogue. - Call out the underlined words to be changed in the dialogue. - Listen to them and correct their mistakes. - Repeat after the teacher. - Make the change and repeat the new dialogue. - Pracitce in pairs, use the name of the people in the pictures. 7’ 4.Further practice: Play role - Divide the class into small groups of three students. - Let them play the roles. - Ask some students about their ages. 3’ 5.Homework: - Ask students to learn how to - Take notes. - Numbers 0 -20 ask how old people are, numbers - Do homework as directed. - How old are you? 0 –20 - I’m ……………… years old. - Unit1: Greetings – Lesson 5 (C5- - Have them and prepare Lesson 5 ( C5-C6):Further Practice in C6 ). Numbers 0 – 20 and telephone numbers . - Work in small groups of three students. - Play the roles. - Answer about their ages . - Copy down the dialogue (C3). ............................................................................................................................................................. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. page 9 Week: 02 Period: 06 Date of preparation:………………. UNIT 1: GREETINGS Lesson 5: HOW OLD ARE YOU (C5 – C6 ) I. Aim: Further practice in number 0 – 20 to count and give telephone numbers . II. Objective: At the end, students will be able to use numbers fluently. III. Teaching aids: Cards IV. Procedure: Time 5’ Content 1.Warm up: 7, 19, 15, 20, 6, 13, 8, 10, 1, 4, 11, 14, 2, 0, 3, 16,5, 17,12, 18,9. 10’ 10’ 15’ 2. Practice: - tgieh - trentieth - lewtev - ytwnet - nternouf - eevsn - ientenen = = = = = = = eight thirteen twelve twenty fourteen seven nineteen 04 821 4076 054 845 832 091 34 33565 5511 82 66 99 08 557 1313 071 839 737 033 612 300 0240 853 199 3.Production: Name Telephone numbers 1. Hoa 033 612 300 2. ………… ……………………… 3. ………… ……………………… 4. ………… ……………………… Teacher’s activities Bingo - Put the numbers on the board. -Ask students to choose any five numbers and copy them into their books. - Read out the numbers in any order. Jumbled words -Write numbers whose letters are in disorder. - Divide the class into two teams. - Ask students from each team to go to the board and write the correct words . Dictation and picture cue drill - Write the numbers on the board. - Ask students copy any numbers in their notebooks - Do the modelsentences: S1: What’s your numbers? S2: 0h-seven-eight-threenine Survey - Write the table on the board. - Ask students some questions : + What is this? And this? - Example exchange: + What’s your name? Hoa +What’ your numbers? Students’ activities -Look at the board. - Listen to the teacher. - Choose any five numbers. - Put ticks next to the numbers that the teacher reads. - Shouts “Bingo”. -Look at the board. - Listen to the teacher. - Work in teams. - Go to the board and write the correct words. (One word, one student). - Look at the board. - Copy any numbers in their notebooks. - Listen to the teacher. - Work in pairs. - Some pairs practice in front. - Look at the board. - Answer the questions: - Name – Telephone numbers. - Practice in pairs. - Ask and take notes. - Retell. page 10 5’ 4.Homework: - Numbers 0 -20 - Exercises in the exercise book from page 5-9. - Unit2: Greetings – Lesson 1 (A1A4 ). - Ask students to learn how to - Memorize the greetings. numbers 0 –20 - Do homework as directed. - Have them do copy down the dialogue and the exercises in the exercise book and prepare Unit2: Come in – Lesson 1 (A1A4). ............................................................................................................................................................. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. page 11 Week: 03 Period: 07 Date of preparation:…………….. UNIT 2: AT SCHOOL Lesson 1: COME IN (A1 – A4 ) I. Aim: Students learn how to use simple commands in class. II. Objective: By the end of the lesson students will be able to understand the teacher’s Commands. III. Teaching aids: Poster IV. Procedure: Time 5’ 10’ Content 1.Warm up: 9+1 13 + 7 10 + 2 17 + 1 6+5 8+4 3+8 6 + 10 5+3 2.Presentation: +Vocabulary: - ( to ) come in : ñi vaøo. - ( to ) sit down : ngoài xuoáng. - ( to ) stand up : ñöùng leân. - ( to ) open your book : môû saùch. - ( to) close your book: ñoùng saùch + Checking vocabulary: ñöùng leân ñi vaøo ñoùng saùch môû saùch ngoài xuoáng Teacher’s activities Students’ activities Nought and crosses - Put the grid on the board. - Divide class into teams. One is noughts (O) and the other is Crosses (X). - Two teams choose any numbers in the boxes and say the numbers in English. - The team which has three noughts or three crosses on a line will win the game. - Look at the board. - Work in groups. - One is noughts (O) and the other is Crosses (X). - Choose any numbers in the boxes and say the numbers in English. * Team A: - Student 1: Ten and Two? - Student 2: Twelve - Listen to the teacher. - Say the commands in English - Repeat after the teacher. - Notice the pronunciation. - Write the new words in their notebooks. Slap the board Group works. - Put the Vietnamese translation - Say the Vietnamese of the new words on the board. words . - Call two students of two teams - Listen to the teacher. to the front of the class. - Run forward and slap the - Call out one of the commands correct commands on the in English in loud voice. board. - Continue until students have slapped all the words. Elicit vocabulary  Visual  Mine  Antonym  Mime  Antonym page 12 3’ 15’ + Target language: - A1 (P. 20) - Come in. - Sit down / Stand up. - Open / Close your book. - Ñi vaøo. - Ngoài xuoáng / Ñöùng leân. - Môû saùch / Ñoùng saùch. - Ra leänh cho ngöôøi khaùc . 3. Practice: - A2 - 3 (page 21, 22) a) Open your book. b) Sit down. c) Come in. d) Close your book. e) Stand up. 9’ 4.Further practice: Miss Hoa  ………… morning! How ………………? Fine …… Sit And open  3’ Children   .. morning,M.H ! We’re … How…? Yes, Miss! Yes, Miss! 5.Homework: - Sit down. - Stand up. - Come in. - Open your book. - Close your book. - Unit2: Come in – Lesson 2 (B1B2). Presentation pictures. - Set the scene, introduce the commands, using pictures. - Let students repeat after the teacher. + What is the teacher doing? + What does she say? + What does it used for? Matching - Ask studnets to match up the commands with appropriate pictures. Simon says - Let them practice the commands together. - Let them play game: “Simon says” Mapped dialogue - Put the dialogue on the board which is only words. The words are cues. - Model the dialogue. - Run through the cues like a drill with the whole class. - Listen to the teacher without opening the books. - Look at the pictures and repeat after the teacher. - Answer the questions. - Come in. - To give a command. - Read the commandans. - Match up the commands with appropriate pictures. - Practice in pairs. - Play games. + S1: Simon says: Stand up. + S2: Stand up. - Look at the board and listen to the teacher. - Repeat after the teacher. - Practice the dialogue in pair . - Some pairs practice in front. - Ask students to learn how to - Take notes. use simple commands in class. - Memorize the commands. - Have them prepare Lesson 2 - Do as the teacher requests. ( B1-B2): How to ask and answer about names and where they live. ............................................................................................................................................................. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. page 13 UNIT 2: Week: 03 Period: 08 Date of preparation:………………. AT SCHOOL Lesson 2: WHERE DO YOU LIVE? (B1 – B2) I. Aim: Students learn how to ask and answer about where they live. II. Objective: By the end of the lesson, students will be able to use “ Where do you live?” questions to talk about the places they live. III. Teaching aids: Cards IV. Procedure: Time Content Teacher’s activities 5’ 1.Warm up: - Sit down. - Stand up. - Come in. - Open your book. - Close your book. 10’ 2.Presentation: +Vocabulary: - ( to ) live : soáng - ( in ) a house : (trong) caên nhaø. - ( on ) a treet : (treân) ñöôøng phoá. - ( in ) a city : (ôû) thaønh phoá. Simon says - Simon says: “Stand up” “Sit down” - “Open your book” - Simon says “Open your book” - Simon says “Close your book” + Checking vocabulary:  5’ live city street house Hueá soáng + Target language: - B1 (Page. 23) Mai: What’s your name? Nam: My name’s Nam. Mai: Where do you live? Nam: I live on Tran Phu Street. Mai: How old are you? Nam: I’m twelve years old. - Where do you live? - I live in / on ………… Elicit vocabulary  Tranlation  Drawing  Visual  Picture Matching - Put the Vietnamese translation, English words and pictures on the board. -Ask students to match English words with the Vietnamese translation and pictures. Presentation pictures. - Show students, places and the conversation they have in the pictures. - Let them listen to the cassette. - Let students repeat after the teacher. -Get students to isolate the model Students’ activities - Play games. - Stand up. - Sit down. - X. - Open their books. - Close their books - Listen to the teacher. - Answer the T’s questions. - Repeat after the teacher. - Notice the main stress pattern. - Write the new words in their notebooks. Group works. - Lookl at the board. - Listen to the teacher. - Work in teams. - Come to the board and match English words with the Vietnamese translation and pictures. - Look at the pictures and listen to the teacher’s explanation. - Listen to the cassette and repeat as the teacher aked. -Repeat after the teacher. - Isolate the model sentence by reading aloud the page 14 - Baïn soáng ôû ñaâu? - Toâi soáng ôû ………… - Hoûi nôi soáng cuûa ngöôøi khaùc. 15’ 7’ 3. Practice: a house Leâ Lôïi Street Haø Noäi HCMC Huøng Vöông St a city 4.Further practice: Name Lan 3’ Street Leâ Lôïi St City HCMC 5.Homework: - Vocabulary. - Where do you live? - I live in / on …………… - Unit2: Where do you live? Lesson 3 (B3-B4). sentence. - Ask students to pay attention to the pronunciation, the linking sounds: * I live in ……………. Word cues - Run through the words. - Hold up the first cue and say the model sentences. - Do the same for the seccond cue. - Elicit the sentence by holding up the cue. - Correct their mistakes. Survey - Have students look at the table on the board. - Ask students to ask and answer questions about their places and fill in information . -Correct if there are any mistakes - Ask students to learn Vocabulary and how to ask and answer about Where they live. - Have them prepare Lesson 3 ( B3-B4): How to talk about names,How to spell the alphabets and their names . underlined sentence. - Pay attention to the pronunciation, the linking sounds * I live in ……………. - Look at the cues. - Listen to the teacher. - Repeat it chorally and then individually. - Make the sentence for themselves. - Practice in pairs. - Some pairs practice in front. - Look at the board and listen to the teacher. - Ask and fill in information about three others. - Some students retell their partners’ places. - Take notes. - Do as the teacher requests. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. page 15 Week: 03 Period: 09 Date of preparation:……………….. UNIT 2: AT SCHOOL Lesson 3: WHERE DO YOU LIVE? (B3 – B4) I. Aim: Students learn how to talk about their names, and how to spell their names . II. Objective: By the end of the lesson, students will be able to use “ What’ s your names?” and “How do you spell it?” questions to talk about their names. III. Teaching aids: Poster and pictures IV. Procedure: Time 5’ 6’ Content 1.Warm up: a house Laïch Tray St Traøng Tieàn a street Ñaø Naúng a city Ñoàng Hôùi Haøng Boâng St Long Xuyeân 2.Presentation: +Vocabulary: - ( to ) spell : ñaùnh vaàn - How : baèng caùch naøo. - Name : teân + Checking vocabulary: name How spell Teacher’s activities Students’ activities Nought and crosses - Put the grid on the board. - Divide class into teams. One is noughts (O) and the other is Crosses (X). - Two teams choose any places in the boxes, ask and answer about their places : + Where do you live? + I live in / on …………… - The team which has three noughts or three crosses on a line will win the game. - Look at the board. - Work in groups. - One is noughts (O) and the other is Crosses (X). - Choose any places in the boxes, ask and answer about their places :. * Team A: - Student 1: Where do you live? - Student 2: I live in / on ………… Elicit vocabulary  Mine  Translation  Explanation What and where - Elicit the vocabulary from the students and write them in the circles. - Get students to repeat the words including the rubbed out words by pointing at the empty circle. - Listen to the teacher. - Repeat after the teacher. - Write the new words in their notebooks. - Students repeat chorally and remember all the words. - Go to the board and fill in the circles with the right words. 5’ + Target language: - B4 (Page. 25) Teacher: What’s your name? Lan: My name’s Lan. Teacher: How do you spell it? Lan: L – A – N, Lan. Presentation pictures. - Show students the picture and the conversation they have in the picture. - Let them listen to the cassette. - Look at the pictures and listen to the teacher’s explanation. - Listen to the cassette and page 16 4’ 15’ - What’s your name? - My name’s ………… - How do you spell it? - Teân baïn laø gì? - Teân toâi teân laø ………… - Baïn ñaùnh vaàn teân baïn nhö theá naøo? - Hoûi teân vaø traû lôøi. + B3 ( Page 24 ) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 3. Practice: Tuaán 7’ Mai Haûi Minh Haø Höông 4.Further practice: Teacher: What’s your name? Lan: My name’s Lan. Teacher: How do you spell it? Lan: L – A – N, Lan. 3’ 5.Homework: - Vocabulary. - What’s your name? - My name’s ………… . - How do you spell it? - Unit2: Where do you live? Lesson 4 (B5-B6). - Let students repeat after the repeat as the teacher aked. teacher. -Repeat after the teacher. -Get students to isolate the - Isolate the model sentence model by reading aloud the sentence. underlined sentence. - What does the teacher ask - What’s your name? Lan? - My name’s Lan. - How does Lan answer? How do you spell it? - What does She ask then? - Introduce the letters from A to Z - Mark the 4 letters that don’t have exist in the Vietnamese alphabet f, j, w, z; and the differences of the two English letters [ e, i ] in pronouncing. - Let them to repeat letters and then write. Word cues - Run through the words. - Hold up the first cue and say the model sentences. - Do the same for the seccond cue. - Elicit the sentence by holding up the cue. - Correct their mistakes. Role play - Have students read the dialogue ( B4 ) on page 25, work in pairs, play the role of teacher and Lan. - Ask students to ask and answer questions about their own names . - Teach them the alphabet song. - Ask students to learn Vocabulary and how to ask and answer about their names and how to spell it. - Have them prepare Lesson 4 ( B5-B6): Further practice in personal information, alphabet and number. - Listen to the teacher. - Pay attention to the four new letters f, j, w and z. - Listen and repeat after the teacher. Say the letters individually. - Write the letters in the notebooks. - Look at the cues. - Listen to the teacher. - Repeat it chorally and then individually. - Make the sentence for themselves. - Practice in pairs. - Some pairs practice in front. - Read the dialogue (B4) - Work in pairs. - play the role of T and Lan. -Ask students to ask and answer about their own names. - Sing the alphabet song. - Take notes. - Do as the teacher requests. page 17 Week: 04 Period: 10 Date of preparation:………………. UNIT 2: AT SCHOOL Lesson 4: WHERE DO YOU LIVE? (B5 – B6) I. Aim: Further practice in personal information, alphabet and numbers. II. Objective: By the end of the lesson, students will be able to use numbers, personal information and alphabet more fluently. III. Teaching aids: Poster III. Procedure: Time Content Teacher’s activities Students’ activities Slap the board Group works. - Put the letters on the board. - Call two students of two teams to the front of the class. - Call out one of the letters in English in loud voice. - Look at the board . - Listen to the teacher. - Run forward and slap the correct letters on the board. - Continue until students have slapped all the letters. 5’ 1.Warm up: e i y u g o j h l 10’ 10 f k 2.Presentation: B5 (page 25) a. My name is Lan. b. I am eleven years old. c. I live on Le Loi street. d. L – A – N, Lan. 3. Practice: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. How old are you? 2. Lucky number. 3. Where do you live? 4. What’ s your name? 5. Lucky number. 6. How do you spell your name? 7. What’s your city’s name? 8. Lucky number. 9. What’s your street’s name? 10. How are you? Answer given - Show students the statements. - Let students ask question to get information about Lan. -Correct if there are any mistakes Lucky numbers - Write the numbers on the board. - Divide class into teams. The teams take turn to choose the numbers. - Tell students that they have to answer questions about personal information . - Look at the board. - Read the statements. - Ask question to information about Lan. get - Look at the board. - Work in teams. - Take turn to choose the numbers. - Answer the questions about personal information. page 18 15’ 5’ 4.Further practice: Lan 12 Le Loi St H-O-A-I Fine, thanks 13 Hueá Thöông Vietnam 5.Homework: - Vocabulary ( A and B) - Personal information. - Exercises in the exercise book from page 10 to 12. - Unit2: My School - Lesson 5(C1). Nought and crosses - Put the grid on the board. - Divide class into teams. One is noughts (O) and the other is Crosses (X). - Two teams choose any ones in the boxes and ask questions about personal information . - The team which has three noughts or three crosses on a line will win the game. - Look at the board. - Work in groups. - One is noughts (O) and the other is Crosses (X). - Choose any ones in the boxes, ask and ask questions about personal information. - Congratulate. - Ask students to learn - Take notes. Vocabulary and personal - Do as the teacher requests. information. - Have them do some exercises in the exercise book from page 10 to 12 and prepare Lesson 5 ( C1): “This / That” positive statements and “Yes / No” question. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. page 19 Week: 04 Period: 11 Date of preparation:……………….. UNIT 2: Lesson 5: AT SCHOOL MY SCHOOL (C1) I. Aim: Students learn “This / That” positive statements and “Yes / No” questions. II. Objective: By the end of the lesson, students will be able to use “ This / That” to make positive statements and ask “Yes / No” questions. III. Teaching aids: Pictures IV. Procedure: Time 5’ 10’ 5’ Content 1. Revision: - lleho - mnae - treste - yict - pesll = = = = = hello name street city spell 2.Presentation: +Vocabulary: - a student : hoïc sinh - a school : tröôøng. - a teacher : giaùo vieân. - a desk : baøn hoïc. Teacher’s activities Students’ activities Jumbled words -Write numbers whose letters are in disorder. - Divide the class into two teams. - Ask students from each team to go to the board and write the correct words . -Look at the board. - Listen to the teacher. - Work in teams. - Go to the board and write the correct words. (One word, one student). - Listen to the teacher. - Answer the T’s questions. - Repeat after the teacher. - Notice the main stress pattern. - Write the new words in their notebooks. - Students repeat chorally + Checking vocabulary: Rub out and remember -Point to the Vietnamese and remember all the translations and rub out English English words. - Call the English words and words. - Get students to call the English write the English words if there is time. words. + Target language: C1(page. Presentation pictures. Set the scene, introduce new - Look at the pictures and 26,27) listen to the teacher’s structures, using pictures. - This is my school. - Let students repeat after the explanation. - That’s my class. -Repeat after the teacher. teacher. - Is that your teacher? - Isolate the model sentence + What does he do? - Is this your desk? by answer the teacher’s + Is it his school? - This is my …………. questions. + What does he say? - That’s my ………….. - Let them pay attention to the - Pay attention to the - Is that your ……………? Elicit vocabulary  Visual  Situation  Picture  Realia page 20
- Xem thêm -