Tài liệu Giáo án tiếng anh 6 cả năm chuẩn kiến thức kỹ năng mới

  • Số trang: 33 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 622 |
  • Lượt tải: 3
dangvantuan

Đã đăng 59547 tài liệu

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÀI LIỆU PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH THCS MÔN TIẾNG ANH 6 (Dùng cho các cơ quan quản lý giáo dục và giáo viên, áp dụng từ năm học 2015-2016) LỚP 6 Cả năm học: 37 tuần (105 tiết) Trong đó có các tiết dành cho ôn tập, kiểm tra và chữa bài kiểm tra thường xuyên và định kỳ. HỌC KỲ I Bài/Unit 1 2 3 Nội dung Hướng dẫn học/kiểm tra đầu năm Greetings At school At home Grammar practice Kiểm tra và chữa bài kiểm tra 4 5 Things I do 6 Big or Small ? 2 5 5 5 1 2 5 5 Grammar practice Places Kiểm tra và chữa bài kiểm tra 7 8 Số tiết Your house Out and about Grammar practice Ôn tập và kiểm tra học kỳ I TỔNG SỐ TIẾT HỌC KỲ II 1 5 2 5 5 1 5 53 Bài/Unit 9 10 11 Nội dung The body Staying healthy What do I eat Grammar practice Kiểm tra và chữa bài kiểm tra 12 13 14 Sports and pastimes Activities and seasons Making plans Grammar practice Kiểm tra và chữa bài kiểm tra 15 16 Grammar practice Số tiết 5 5 5 1 2 5 5 5 1 2 Countries Man and the environment 1 5 5 Ôn tập và kiểm tra học kỳ II TỔNG SỐ TIẾT 5 52 ********************** Soạn theo sách chuẩn kiến thức TIẾNG ANH 6 CHUẨN KIẾN THỨC 1. Đà GIẢM TẢI 2. SOẠN THEO SÁCH CHUẨN KIẾN THỨC 3. ĐẦY ĐỦ 105 TIẾT 4. CÓ ĐỀ MA TRẬN KIỂM TRA 5. CÓ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỚI ENLISH 6 Period 1 : lesson 1 Giới thiệu m«n học tiếng anh/ Híng dÉn häc I. Ñaëc ñieåm tình hình : Caùc em lôùp 6 böôùc ñaàu hoïc tieáng anh neân coù raát nhieàu ham muoán vaø khao kh¸t ñöôïc tim hieåu.Vi vaäy giaùo vieân caàn :- Giôùi thieäu vieäc aùp duïng tieáng anh trong thöïc teá hieân nay - Giôí thieäu caáu truùc baøi hoïc :16 baøi,gaàn guõi vôùi caùc hoaït ñoäng haèng ngaøy Tranh aûnh ñeïp II. Phöông phaùp hoïc tieáâng anh : 1. Taïi tröôøng :- Nghe thaày , nghe maùy thaät kó ñeåû naém thoâng tin - Taäp noùi theo thaày , theo baïn ,…. Noùi ñuùng ngöõ ñieäu - Maïnh daïn phaùt bieåu baøi - Naém vöõng caùc ñieåm ngöõ phaùp ñaõ hoïc , cac caáu truùc caâu - Ghi cheùp ñaøy ñuû , chính xaùc 2.Taïi nhaø : -OÂân laïi baøi hoïc ngay sau khi co tieát hoïc ôû lôùp - Döïa vaøo caùc caáu truùc daõ hoïc vaø caùc ngöõ lieäu ñaõ hoïc ñeå taäp noùi cuøng baïn - Taäp vieát caùc töø môùi vaø oân luyeân thöôøng xuyeân - Ghi töø môùi vaøo soå tay hoïc taäp III. Caùc taøi lieäu vaø phöông tieän : - Baêng vaø maùy - Taøi lieäu tröïc quan- Taøi lieäu hoå trôï - Tranh aûnh - Baûng cuoán - ...... IV. CÊu tróc s¸ch TiÕng Anh 6. *Gi¸o viªn giíi thiÖu cho häc sinh: - Cuèn TiÕng Anh 6 gåm 16 ®¬n vÞ bµi häc ( Units), mçi bµi häc t¬ng øng víi mét chñ ®Ò vµ ®îc chia lµm nhiÒu tiÕt häc ®îc ph¸t triÓn theo tr×nh tù c¸c chñ ®Ò. - Ch¬ng tr×nh häc trong n¨m: C¶ n¨m: 3 tiÕt. 37 tuÇn = 105 tiÕt K× I : 3 tiÕt. 19 tuÇn = 53 tiÕt K× II : 3 tiÕt. 18 tuÇn = 52 tiÕt - §iÓm : M: 2 15’ : 2 V: 2 HK: 1 - Cã ®Çy ®ñ trang thiÕt bÞ, då dïng häc tËp: M¸y c¸t sÐt, tranh ¶nh, ®å vËt minh ho¹ cho c¸c néi dung gi¶ng d¹y. V. Häc sinh: - Häc sinh ph¶i lµ chñ thÓ cña ho¹t ®éng häc tËp: cã ®éng c¬ häc tËp ®óng ®¾n, tÝch cùc & chñ ®éng tiÕp thu kiÕn thøc, ch¨m chØ ho¹t ®éng tham gia c¸c ho¹t ®éng giao tiÕp, m¹nh d¹n tÝch cùc & cã chñ ®Þnh, cã s¸ng t¹o sö dông TiÕng Anh trong ho¹t ®éng giao tiÕp. - KÕt hîp ho¹t ®éng häc tËp trªn líp vµ lµm bµi tËp ë nhµ. - Häc sinh tham gia ho¹t ®éng häc tËp díi sù híng dÉn cña gi¸o viªn. 1. Cã ®Çy ®ñ s¸ch vë, ®å dïng häc tËp phôc vô cho m«n häc TiÕng Anh 6. ( SGK, s¸ch bµi tËp, s¸ch bæ trî vµ n©ng cao, mét sè s¸ch tham kh¶o, cã thÓ dïng ®µi b¨ng ®Ó luyÖn nghe ë nhµ) Period: 02 lesson 2: híng dÉn häc häc * ( tiÕp theo víi häc sinh tiÓu häc cha häc tiÕng anh ) *(kiÓm tra ®Çu n¨m víi nh÷ng häc sinh ®· häc tiÕng anh ë c¸c líp 3,4,5 bËc tiÓu häc ) BµI KIÓM TRA TIÕP THEO SAU I. Giíi thiÖu tiÕng Anh 6: TiÕng Anh 6 gióp c¸c em bíc ®Çu lµm quen víi tiÕng Anh ®ång thêi gióp c¸c em luyÖn tËp ®Ó cã thÓ nghe, nãi, ®äc, viÕt ®îc tiÕng Anh ë møc ®é ®¬n gi¶n th«ng qua c¸c bµi häc phong phó vµ sinh ®éng. TiÕng Anh 6 gåm 16 ®¬n vÞ bµi häc(Unit). Mçi ®¬n vÞ gåm 2 ®Õn 3 phÇn (Section) A, B hoÆc C t¬ng øng víi c¸c chñ ®Ò cã liªn quan chÆt chÏ víi nhau. Mçi phÇn ®îc häc tõ 1 ®Õn 2 tiÕt. II. Giíi thiÖu c¸ch häc: C¸c em sÏ tr¶i qua 1 tiÕt häc víi c¸c ho¹t ®éng c¬ b¶n: 1, Warm up: Gi¸o viªn dïng tranh ¶nh hoÆc c¸c c©u hái cã liªn quan ®Õn néi dung bµi häc ®Ó g©y høng thó cho c¸c em. 2, Presentation: Gåm c¸c môc nh: Listen - repeat/ Listen - read. 3, Comprehension check: Gåm c¸c môc mh: Ask - answer/ Practice with a partner/ Match/ True - false. 4, Practice: Gåm c¸c bµi tËp kh¸c nhau vÒ nghe, nãi, ®äc, viÕt. 5, Remember: Lµ phÇn tãm t¾t träng t©m bµi, gióp c¸c em ghi nhí ®îc nh÷ng phÇn chÝnh cña tiÕt häc. III. Gióp c¸c em lµm quen 1 sè c©u giao tiÕp c¬ b¶n trong mçi tiÕt häc: - Dear teacher! - The monitor. + Who's absent today? - Nobody is absent today./ A is/ A and B are absent today. + Who's on duty today? - I am on duty today. + What's the date today? - Read after me! + Who can read? + Who can find out the new words? + Who can ask/ answer? ……………………………………………………………………………… Period: 02 KiÓm tra kiÕn thøc ®Çu n¨m (kiÓm tra ®Çu n¨m víi nh÷ng häc sinh ®· häc tiÕng anh ë c¸c líp 3,4,5 bËc tiÓu häc ) BµI KIÓM TRA KIÕN THøC TEST ENGLISH NEW YEARS ………….. Primary School Name:………………………………………………… Class: 5…… Date: ………/………/…………. Marks Comments I. Đánh dấu  vào những câu mà bạn nghe ( 2 điễm) 1.  I like winter. 2.  The weather is cool.  I like summer.  The weather is cold. 3.  I often go swimming. 4.  We are going to play badminton.  I often go fishing.  They are going to play badminton. II. Sắp xếp những từ sau thành một câu hoàn chỉnh (2.5 điễm) 1. in/ what/ the/ summer/ is/ like/ weather/ ?/ . ………………………………………………………………… 2. tonight/ going/ the/ amusement/ to/ I’m/ park/ ./ …………………………………………………………… 3. should/ take/ you/ aspirins/ some/ . / ………………………………………………………………………... 4. in/ Vietnam/ there/ how/ seasons/ many/ are/ ?/ ………………………………………………………......... 5. tomorrow/ doing/ you/ are/ what/ ?/ ………………………………………………………………………… III. Nối câu hỏi ở cột A với câu trả lời tương ứng ở cột B (2.5 điễm) A B Answers 1. What are you doing? a. It’s very warm in spring. 1……….. 2. What’s the matter with her? b. She has a cough. 2……….. 3. Are you going to the museum? c. We’re going to Cuc 3……….. 4. What’s the weather like in Phuong National Park. 4............... spring? d. I’m drawing a picture. 5............... 5. Where are you going next e. No, I’m not weekend? IV. Hãy viết một đoạn bằng tiếng anh về thời tiết, khí hậu nơi bạn sống (3.0 điễm) ……………………………………………………………………………… ……………….. ……………………………………………………………………………… ……………….. ……………………………………………………………………………… ……………….. ……………………………………………………………………………… ……………….. ……………………………………………………………………………… ……………….. ……………………………………………………………………………… ……………….. ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………….. ……………………………………………………………………………… ………… ------GOOD LUCK TO YOU-----ANSWER I. Đánh dấu  vào những câu mà bạn nghe ( 2 điễm) 1. I like winter. 2. The weather is cold 3. I often go fishing 4. They are going to play badminton. II. Sắp xếp những từ sau thành một câu hoàn chỉnh (2.5 điễm) 1. What is the weather like in summer? 2. I’m going to the amusement park tonight. 3. You should take some aspirins. 4. What are you doing tomorrow? III. Nối câu hỏi ở cột A với câu trả lời tương ứng ở cột B (2.5 điễm) 1. d 2. b 3. e 4. a 5. c IV. Hãy viết một đoạn bằng tiếng anh về thời tiết, khí hậu nơi bạn sống (3.0 điễm) Hello! My name is …….. I live in DakLak province, Vietnam. There are 2 seasons in my hometown: the dry season and the rainy season. The rainy season begins from November to April. It is cool and wet in this season. So I usually go camping. The dry season starts from May to October. It is very hot. I often go swimming and go fishing with my friends. Period: 03 Unit 1: Greetings. A. Hello. (A 1-> 4) I.The aims: 1, Knowledges: By the end of the lessson, students will be able to use the greetings and introduce about their names. 2, Skills: Practice 4 skills. 3, Attitude: Work hard. II. Contents of language: 1, Vocabulary: hello, hi, I, am, my, name, is 2, Grammar: To be - I am + tªn. - My name is + tªn. III. Teaching aids: book, notebook, pictures, cassette, tape,…………………… V. Proceduce: Ts activities 1, Warm up: + Who's absent today? + What's the date? + How are you? Sts activities - The monitor answers 2, Presentation: - Open the book, please. - Open the book and look at the And look at the picture: picture. + Who are they in the picture? - Hä lµ nh÷ng + What are they doing? häc sinh. - Ask them look at the - Hä ®ang chµo pictures in in part 1. + can you guess what the hái nhau. students say? - Listen to the tape, please. - Listen to the ( 2 times) * Say the greetings: Hello/ tape and repeat. Hi. - Some students + Who can read? read. - Notice the main stress: - Listen and write down. Hello Hi - Repeat. * Explain two ways of - Listen to the greetings Hello and Hi. teacher. - Who can say " Hello/ Hi" to your classmates? 3, Comprehension check: + What do you say when you want to introduce about your name? Look at the pictures in part 3, please. - Listen to the tape, please. (2 times) + Who can read ? + Who can practice? 4, Practice: - Now you practice with the greetings and introducing your names. + Who can practice? - Give them study cards and ask them to do in 2 minutes. - Listen to the teacher and answer in Vietnamese. - Listen to the tape and repeat. - Work in pairs. - Practice in pairs. - Listen to the teacher. Content Unit 1: Greetings. Period 3: A. Hello. (A 1-> 4 - page 10) 1, New words: - Hello: Xin chµo - Hi: - I: T«i - Am <- Tobe (v): Th×, lµ, ë - Is <- Tobe (v) - My: Cña t«i - Name (n): Tªn 2, Model sentences: - I am Lan. - My name is Lan. * Notice: I am = I'm My name is = My name's 3, Practice: a, I am …………….. b, My name is ………….. Answer key. a, I am Mai. b, My name is Hoa. c, My name is Nam. d, I am Lan. 4, Remember: - Hello - Practice in pairs. - Hi - I am …………. - Students do study cards in 2 - My name is …………… minutes. + who can read the correct - Some students answer? read their - Give answer key. answers. - Check and correct. 5, Remember: + Who can repeat the main contents of the - Some students lesson? repeat. 6, Homework: - Write on the board. - I am = I'm - My name is = My name's 5, Homework: - Learn by heart the new words. - Do exercices 1,2 / 4 in workbook. - Write down. Gi¸o ¸n tiÕng anh 6,7,8,9 theo s¸ch chuÈn kiÕn thøc kü n¨ng Liªn hÖ ®t 0168.921.8668 WEEK: 02 Period: 04 Unit 1: Greetings. A. Hello. (A 5 -> 7) I.The aims: 1, Knowledges: In this lessson, students are going to learn how to ask about the health and say "Thank you" Then they can practice with their classmates. 2, Skills: Practice 4 skills. 3, Attitude: Work hard. II. Contents of language: 1, Vocabulary: you, How, fine, thanks, thank you, are, Miss/ Mrs/ Mr 2, Grammar: + How are you? - I'm fine, thanks. III. Teaching aids: book, notebook, pictures, cassette, tape,…………………… IV. Proceduce: Ts activities Sts activities Content 1, Warm up: + Who's absent today? - The monitor Unit 1: Greetings. Period 4: A. Hello. + What's the date? answers (A 5-> 8 - page 11) + How are you? + Did you prepare the old - Yes/ No, lesson? ………. - Call 2 students go to the board. S1: Does exercise 1 S2: Does execise 2 2, Presentation: - Open the book, please. And look at the picture: + Who are they in the picture? - Open the book + What are they doing? + can you guess what they and look at the say when they want to ask picture. about the health? - Hä lµ Ba vµ - Listen to the tape, please. Lan. ( 2 times) - Hä ®ang chµo hái nhau. + Who can read the dialogue? - Listen to the + Who can find out the new words? tape and repeat. - Explain the meaning of - Some couples new words. read. - Students find 3, Comprehension check: out. - Ask students look at the - Write down. pictures in part 6/ 12. - Now you are these people in the pictures. You ask and answer about the health. - Look at the + Who can ask/ answer? pictures. - Work in pairs. 4, Practice: - Now you practice with a partner when you want to - Listen to the ask their health. teacher. + Who can practice? - Work in pairs. - Give them study cards and ask them to do in 4 minutes. - Listen to the + who can complete the teacher. dialogue? - Work in pairs. - Give answer key. - Students do in 4 minutes. 5, Remember: - Practice in pairs + Who can repeat the main - Check and contents of the lesson? correct. 6, Homework: - Write on the board. - Some students repeat. 1, New words: - You: b¹n, c¸c b¹n - How? nh thÕ nµo - Fine (adj): khoÎ - Thanks/ Thank you: c¶m ¬n - Are <- to be (v) - Miss (n): chÞ, c« - Mrs (n): c«, bµ - Mr (n): «ng, ngµi, thÇy 2, Model sentences: * Ask and answer about the health: + How are you? - I'm fine, thanks. And you? - I'm fine, thank you. 3, Practice: Answer key Nam: Hello, Lan. How are you? Lan: Hi, I'm fine, thanks. 4, Remember: + How are you? - I'm fine, thanks. And you? 5, Homework: - Learn by heart the new words. - Make the question and answer the question about the health. - Do exercices 3, 4/ 5 in workbook. - Write down. Gi¸o ¸n tiÕng anh 6,7,8,9 theo s¸ch chuÈn kiÕn thøc kü n¨ng Liªn hÖ ®t 0168.921.8668 HỌC KÌ 2 Unit 9: The body. Period 54: A. Parts of the body. (A 1, 2 - page 96) I.The aims: 1, Knowledges: By the end of the lesson, students will be able to talk about some of the parts of the body. 2, Skills: Practice 4 skills. 3, Attitude: Work hard. II. Contents of language: 1, Vocabulary: head, shoulder, arm, chest, hand, finger, leg, foot, toe, ….……….. 2, Grammar: + What is that? + What are those? - That is his head. - Those are his fingers. III. Teaching aids: book, notebook, pictures, cassette, tape, …………………… IV. Proceduce: Teacher's activities 1, Warm up: + Who's absent today? + What's the date? + How are you? 2, Presentation: - Show the picture and ask students look at it. - What can you see in the picture? - Explain the meaning of the new words. - Read after me. + Who can read ? 3, Comprehension check: - Listen to the tape, please. (3 times) + Who can read the words? + Who can talk in English and the other talk again in Vietnamese? Students' activities - The monitor asnwers. Contents The body. Period 54: A. Parts of the body. (A 1, 2 ) Unit 9: I. New words: - Head (n): ®Çu - Shoulder (n): vai - I can see "®Çu/ m¾t/ - Arm (n): c¸nh tay tai/ vai/ ngùc/ …….". - Chest (n): ngùc - Listen - repeat and - Hand (n): bµn tay - Finger (n): ngãn tay write down. - Leg (n): c¼ng ch©n - Read in chorus. - Some students read. - Foot (n): bµn ch©n - Toe (n): ngãn ch©n - Look at the picture. - Listen to the tape. II. Practice: - Some students read. Example: + What is that? - That is his head. - Work in pairs + What are those? - Those are his shoulders. 4, Practice: * Play game: - Ask students look at the - Look at the picture. 1. Guessing game. pictures and work in pairs. a, It is on the top of your + Who can ask and answer? - Work in pairs. body. What is it? - Let students play - Students play game. - Head. b, They are at the end of your "Guessing game" legs. What are they? a, It is on the top of your - Head - Feet. body. What is it? c, It is between your arms. b, They are at the end of - Feet your legs. What are they? c, It is between your arms. What is it? d, They are on your hand. What are they? * Play game "Noughts and crosses". chest feet toes - Chest - Fingers - Students play game. 3.Noughts and crosses. chest feet toes head shoulder fingers hands arm legs 5, Remember: + Who can repeat the main contents of the lesson. - Students repeat. 6, Homework: - Write on the board. - Write down. Unit 9: Period 55: What is it? - Chest. d, They are on your hand. What are they? - Fingers. head shoulder fingers hands arm legs III. Remember: - New words. + What is that? - That is his head. + What are those? - Those are his shoulders. V. Homework: - Learn by heart new words. - Do exercises 1, 2/ 83 The body. A. Parts of the body. (A 3, 4 - page 97) I.The aims: 1, Knowledges: By the end of the lesson, students will be able to describe simply about appearance of the people. 2, Skills: Practice 4 skills. 3, Attitude: Work hard. II. Contents of language: 1, Vocabulary: tall, fat, heavy, strong, short, thin, light, weak, ….……….. 2, Grammar: * S + be + adj - He is fat. - She is thin. III. Teaching aids: …………………… IV. Proceduce: book, notebook, pictures, cassette, tape, Teacher's activities 1, Warm up: + Who's absent today? + What's the date? + How are you? - Call two students go to the board. 2, Presentation: - Show the picture and ask students look at it. - What can you see in the picture? Can you describe about him? ………. - Explain the meaning of the new words. - Read after me. + Who can read ? - Let students play game " What and Where". 3, Comprehension check: - Listen to the tape and repeat , please. (3 times) + Who can read again? + Who can remark about the structure? - Explain again the structure and give the examples. + Who can make sentences? + Who can desribe about the members of your family? 4, Practice: - Ask students look at the pictures in the part 4/ 98. + Is this woman short or tall? thin or fat? - Now , listen to the tape and you choose the right pictrure. (3 times) + Who can choose and read the sentence? Students' activities - The monitor asnwers. S1: Does exercise 1. S2: Does exercise 2. - Look at the picture. Unit 9: Contents The body. A. Parts of the body. (A 3, 4 - page 97) I. New words: - Tall (adj): cao - Short (adj): thÊp - Thin (adj): gÇy - Fat (adj): bÐo - Heavy (adj): nÆng - Light (adj): nhÑ - Strong (adj): kháe - Weak (adj): yÕu - He is "cao/ thÊp/ bÐo/ gÇy/ kháe/ yÕu/ ……." - Listen - repeat and write down. - Read in chorus. II. Model sentences: - Some students read. He is tall. - Students play game. She is short. She is thin. He is fat. He is heavy. - Listen to the tape She is light. and read in chorus. * Structure: S + be + adj. - Some students read. - I am tall and heavy. - Students remark. II. Practice: - Listen and write 1. Listen and choose the right down. picture. - Some students Answer key. make sentences. 1-d 2-c - Students describe 3-b 4-a their members in their family. 2. Play game. S1: She is short, thin and - Look at the pictures light. Who is she? in part 4/ 98. S2: Is she Thu? - She is thin and tall. S1: Yes, she is./ No, she isn't. - Listen to the tape and choose the right picture. - Some students give their answers. III. Remember: - New words. - Structure: S + be + adj. - Give answer key. - Let students play "Guessing game" + Who can describe about your classmate and the other guess "Who is he/ she?"? - Check again. - Play game. S1: She is short, thin and light. Who is she? S2: Is she Thu? S1: Yes, she is./ No, she isn't. 5, Remember: + Who can repeat the main contents of the lesson. - Students repeat. 6, Homework: - Write on the board. - Write down. Unit 9: Period 56: page 98) V. Homework: - Learn by heart new words. - Do exercise 3/ 84. The body. A. Parts of the body. (A 5 -> rember - I.The aims: 1, Knowledges: In this lesson, students continue to describe about appearances of the people. 2, Skills: Practice 4 skills. 3, Attitude: Work hard. II. Contents of language: 1, Vocabulary: gymnast, weightlifter, ….……….. 2, Grammar: * S + be + adj - He is strong. - She is not weak. III. Teaching aids: book, notebook, pictures, cassette, tape, …………………… IV. Proceduce: Teacher's activities 1, Warm up: + Who's absent today? + What's the date? + How are you? - Call two students go to the board. 2, Presentation: - Show the picture and ask students look at it. - What can you see in the first / second picture? Students' activities - The monitor asnwers. S1: write the structure and make 2 sentences. S2: Does exercise 3. Contents The body. Period 56: A. Parts of the body. (A 5 -> rem - page 98) Unit 9: I. The text: 1. New words: - Gymnast (n): vËn ®éng viªn - Look at the picture. thÓ dôc - Weight lifter (n): vËn ®éng - I see "vËn ®éng viªn viªn cö t¹ TD/ vËn ®éng viªn cö
- Xem thêm -