Tài liệu Giáo án tiếng anh 12_số 6

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 65 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

School: Thanh Hoa High School Class: 10C7 School Year: 2011-2012 Teacher: Tran Tan Dat ĐỘNG TỪ BẤT QUY TẮC TRONG TIẾNG ANH N o 1 2 INFINITIV E (V1) arise awake PAST (V2) 3 4 be beat 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 become begin bend bet bid bind bite blow break bring was/were been beaten beat become became begun began bent bent bet bet bidden bad bound bound bitten bit blown blew broken broke brought brought 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 build burn buy catch choose come cost cut dig do built burnt bought caught chose came cost cut dug did arose awoke PP (V3) arisen awaken built burnt bought caught chosen come cost cut dug done MEANING No INFINITIVE (V1) PAST (V2) PP (V3) MEANING noåi daäy, noåi leân ñaùnh thöùc 53 54 learn leave learnt ra ñi, ñeå laïi hoïc thì, laø, ôû ñaùnh, ñaäp 55 56 lend let learnt left left lent let lent let cho möôïn ñeå trôû neân, trôû thaønh baét ñaàu beû, uoán cong ñaùnh cuoäc ra leänh troùi buoäc caén, ñoát thoåi laøm gaõy, laøm vôõ mang, ñem laïi 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 lie lose make mean meet overcome pay put read rid lay lost made meant met overcame paid put read rid lain lost made meant met overcome paid put read rid naèm ñaùnh maát laøm, cheá taïo coù nghóa gaëp gôõ vöôït qua traû ñaët, ñeå ñoïc giaûi thoùat xaây döïng ñoát chaùy mua baét kòp choïn ra ñeán trò giaù caét, chaët ñaøo, bôùi laøm 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ride ring rise run say see sell send set shake rode rang rose ran said saw sold sent set shook ridden rung risen run said seen sold sent set shaken cöôõi rung chuoâng moïc leân chaïy noùi thaáy, nhìn baùn gôûi thieát laäp, laën rung, laéc 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 School: Thanh Hoa High School draw drawn drew eat eaten ate fall fallen fell feed fed fed feel felt felt fight fought fought find found found flee fled fled fly flown flew forget forgotten forgot Class: 10C7 keùo, veõ aên teù. rôi nuoâi, cho aên caûm thaáy ñaùnh, chieán ñaáu tìm thaáy laãn troán, thoaùt bay queân 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 School Year: 2011-2012 shine shone shone shoot shot shot sit sat sat sing sung sang sit sat sat sleep slept slept smell smelt smelt speak spoken spoke spell spelt spelt spend spent spent Teacher: Tran Tan Dat chieáu saùng baén ngoài ca, haùt ngoài nguû ngöûi, coù muøi noùi, phaùt bieåu ñaùnh vaàn traûi qua 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 forgive freeze get give go grow hang have hear hide forgave froze got gave went grew hung had heard hid forgiven frozen got given gone grown hung had heard hidden tha thöù laøm ñoâng cöùng ñöôïc, trôû neân cho ñi moïc, lôùn leân treo coù nghe che daáu, laãn troán 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 spread stand steal strike swear sweep swim take teach tell spread stood stole struck swore swept swam took taught told spread stood stolen struck sworn swept swum taken taught told toûa ra ñöùng laáy troäm goõ, taùc ñoäng theà, höùa queùt bôi laáy daïy noùi, keå laïi 45 46 47 48 49 50 51 52 hit hold hurt keep know lay lie lead hit held hurt kept knew laid lay led hit held hurt kept known laid lain led ñuïng, ñaùnh caãm giöõ, toå chöùc laøm ñau giöõ bieát ñaët, ñeå naèm daãn daét, ñöa ñeán 97 98 99 100 101 102 103 104 think throw understand wake wear weep win write thought threw understood woke wore wept won wrote thought thrown understood waken worn wept won written suy nghó neùm, quaêng hieåu ñaùnh thöùc ñoäi, ñeo, mang khoùc thaéng ñöôïc vieát
- Xem thêm -