Tài liệu Giáo án thực tập mầm non phương tiện giao thông

  • Số trang: 6 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 50 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

Gi¸o ¸n thùc tËp Chñ ®iÓm: Mét sè ph¬ng tiÖn giao th«ng §é tuæi: MÉu gi¸o lín §Þa ®iÓm. Trêng MÇm non Xu©n Khang Ngêi thùc hiÖn: Qu¸ch ThÞ TÝch Ngµy thùc hiÖn. /3/2011 §Ò Tµi. VÏ Ph¬ng tiÖn giao th«ng * Néi dung chÝnh. VÏ ph¬ng tiÖn giao th«ng * Néi dung kÕt hîp: To¸n , ©m nh¹c 1. Môc ®Ých yªu cÇu * KiÕn thøc. - TrÎ biÕt mét sè ph¬ng tiÖn giao th«ng ®êng bé, ®êng s¾t, ®êng thuû * KØ n¨ng. - TrÎ biÕt vÏ c¸c h×nh trßn, vu«ng, ch÷ nhËt, tam gi¸c t¹o thµnh mét sè ph¬ng tiÖn giao th«ng nh « t« t¶i, « t« kh¸ch , tµu ho¶, thuyÒn buåm - BiÕt bè côc bøc tranh vµ t« mµu phï hîp. biÕt ngåi vµ cÇm bót ®óng t thÕ * Th¸i ®é. - Cã ý thøc chÊp hµnh c¸c luËt lÖ an toµn giao th«ng 2. ChuÈn bÞ - Tranh vÏ mÉu « t« t¶i, « t« kh¸ch, tµu ho¶, M¸y bay, + S¸p mµu , giÊy gam ®ñ dïng cho trÎ 4. Tæ chøc ho¹t ®éng Tæ chøc Ho¹t ®éng cña c« * Ho¹t ®«ng 1: æn ®Þnh tæ chøc g©y høng thó - Cho trÎ h¸t bµi “ em tËp l¸i « t«” - Hái trÎ : + Bµi h¸t nãi vÒ g×? +¤ t« lµ PTGT ®êng g×? - Cho trÎ kÓ c¸c lo¹i PTGT mµ trÎ biÕt Ho¹t ®éng cña trÎ - TrÎ h¸t 1lÇn + Em bÐ tËp l¸i « t« + §êng bé 2-3 trÎ kÓ vÒ PTGT mµ trÎ biÕt nãi tªn ph¬ng tiÖn, n¬i ho¹t ®éng (C« kh¸i qu¸t l¹i ý trÎ lêi cña trÎ vµ nhÊn m¹nh cho - Chó ý l¾ng nghe trÎ biÕt vÒ c¸c PTGT) * Ho¹t ®éng 2. Quan s¸t tranh giíi thiÖu tranh - Líp quan s¸t tranh . mÉu + Tranh vÏ « t« t¶i - Tranh 1: Tranh vÏ « t« t¶i, « t« kh¸ch + §Çu xe lµ h×nh ch÷ nhËt + Ai nhËn xÐt vÒ bøc tranh? ®øng, thïng xe lµ h×nh ch÷ + §Çu xe nh thÕ nµo? nhËt n»m, B¸nh xe lµ h×nh trßn, h×nh ch÷ nhËt nhá lµm « cöa sæ + Trªn ®êng, Chë hµng ho¸ + ¤ t« ®i ë ®©u? ¤ t« dïng ®Ó lµm g×? + « t« kh¸ch vÏ h×nh g×? c¸c « cña sæ - Tranh 2: VÏ tµu ho¶ + Tranh vÏ g×? + Tµu ho¶ vÏ b»ng nh÷ng h×nh g×? + « kh¸ch h×nh ch÷ nhËt, c¸c « cöa sæ lµ h×nh chö nhËt nhá + VÏ tµu ho¶ + toa tµu B»ng c¸c h×nh ch÷ nhËt + Lµ PTGT ®êng g×? + §êng s¾t - Tranh 3: TrÎ quan s¸t m¸y bay - M¸y bay + Ch¸u cã nhËt xÐt g× tranh vÏ m¸y bay? +®Çu, c¸nh m¸y bay lµ h×nh tam gi¸c, c¸c « cña sæ lµ h×nh ch÷ nhËt nhá. + §ã lµ PTGT g×? + §êng hµng kh«ng - GD khi ®i trªn ®êng ph¶i ®i trªn vØ hÌ, lÒ ®êng, - Chó ý l¾ng nghe. khi sang ®êng ph¶i cã ngêi lín d¾t, gÆp ®Ìn ®á ph¶i dõng l¹i ®Ìn xanh míi ®îc ®i * Ho¹t ®éng 3. C« híng dÉn mÉu - C« gîi ý cho trÎ vÏ c¸c PTGT b»ng c¸c h×nh - Chó ý l¾ng nghe trßn, vu«ng, chö nhËt, tam gi¸c ®Ó vÏ thµnh c¸c ph¬ng tiÖn giao th«ng vµ s¸ng t¹o thªm vÒ c¸c chi tiÕt kh¸c. - Nh¾c nhë c¸ch bè côc vµ t« mµu tranh * Ho¹t ®éng 4: TrÎ thùc hiÖn. - C« hái mät vµi ý ®Þnh trÎ vÏ g×? vÏ nh thÕ nµo? vÏ - trÎ nãi lªn ý ®Þnh cña trÎ vÏ g×? nh thÕ nµo? - C« ®i tõng bµn híng dÉn trÎ c¸ch bè côc, c¸ch vÏ, - TrÎ thùc hiÖn t« mµu - §éng viªn khuyÕn khÝch trÎ s¸ng t¹o *Ho¹t ®éng 5: Trng bµy s¶n phÈm - Cho trÎ treo bµi, nhËn xÐt bµi nµo thÝch nhÊt? V× - 2-3 trÎ nhËn xÐt bµi cña m×nh cña b¹n ®Ñp vÒ bè côc, sao thÝch? t« mµu, vÏ… - TrÎ tr¶ lêi - Cho nãi vÒ PTGT trÎ vÏ (C« kh¸i qu¸t l¹i ý tr¶ lêi cña trÎ vµ khuyÕn khÝch - chó ý l¾ng nghe bµi vÏ ®Ñp, nh¾c nhë bµi cha ®Ñp) - TrÎ h¸t vµ ®em bµi vÒ gãc - H¸t “ ®êng em ®i” tranh Gi¸o ¸n thùc tËp Chñ ®iÓm: Mét sè ph¬ng tiÖn giao th«ng §é tuæi: MÉu gi¸o BÐ §Þa ®iÓm. Trêng MÇm non Xu©n Khang Ngêi thùc hiÖn: Qu¸ch ThÞ TÝch Ngµy thùc hiÖn. /3/2011 §Ò Tµi. H¸t vËn ®éng theo nhÞp bµi §êng Em ®i * Néi dung chÝnh. H¸t vËn ®éng theo nhÞp bµi §êng Em ®i * Néi dung kÕt hîp: Nghe h¸t. Em ®i qua ngµ t ®êng phè Ch¬i. Nghe tiÕt tÊu t×m ®å vËt 1. Môc ®Ých yªu cÇu * KiÕn thøc. - TrÎ hiÓu néi dung bµi h¸t khi ®i ®êng lµ ph¶i ®i ®êng bªn ph¶i, ®êng bªn tr¸i lµ kh«ng ®i. * KØ n¨ng. - TrÎ h¸t thuéc lêi kÕt hîp vËn ®éng theo nhÞp bµi h¸t * Th¸i ®é. - Høng thó tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng 2. ChuÈn bÞ - Tranh vÏ ng· t ®êng cã ®Ìn tÝn hiÖu - dông cô ©m nh¹c 4. Tæ chøc ho¹t ®éng Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ * Ho¹t ®«ng 1: æn ®Þnh tæ chøc giíi thiÖu bµi - Cho trÎ ®äc th¬ “ §Ìn xanh ®Ìn ®á” - TrÎ ®äc 2 lÇn - Hái trÎ : + Khi gÆp ®Ìn dá ph¶i nh thÕ nµo + Dõng l¹i + GÆp ®Ìn xanh th× sao? + §îc ®i qua ®êng + §Ìn ®á ®Ìn xanh cßn gäi lµ g×? - C« gíi thiÖu ®Õn bµi h¸t vÒ “®êng em ®i” * Ho¹t ®éng 2 : D¹y h¸t - C« h¸t 2 lÇn, lÇn 2 kÕt hîp ®iÖu bé theo nhÞp bµi h¸t. - D¹y trÎ h¸t. theo líp - H¸t vËn ®éng. Líp h¸t vç tay theo nhÞp 2 -3 lÇn cïng c« - Líp h¸t díi nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau ( C« chó ý söa sai cho trÎ vÒ h¸t vµ vËn ®éng ®óng nh¹c, KhuyÕn khÝch ®éng viªn trÎ h¸t * Ho¹t ®éng 3. Nghe h¸t - C« h¸t cho trÎ lÇn 1 b»ng lêi. - H¸t lÇn 2 kÕt hîp ®iÖu bé. - Hái trÎ tªn bµi h¸t, tªn t¸c gi· + ND: Bµi h¸t “ Em ®i qua ng· t ®êng phè”muèn nh¾c nhì chóng ta khi ®i qua ng· t cÇn chó ý quan s¸t ®Ìn tiÕn hiÖu ®Ìn xanh ®îc ®i, ®Ìn ®á dõng l¹i, ®Òn vµng ®i chËm. - C« h¸t lÇn 3 - 4 kÌm móa minh ho¹ bµi h¸t * Ho¹t ®éng 4:Ch¬i trß ch¬i “ Nghe tiÕng h¸t t×m ®å vËt” - C« phæ biÕt LuËt ch¬i: c« mêi mét b¹n lªn trªn vµ ®éi mò chãp kÝn sau ®ã c« mêi mét b¹n ë díi h¸t, b¹n ®éi mò chãp kÝn ph¶i ®o¸n ®îc ai võa h¸t vµ h¸t bµi h¸t g×? nÕu kh«ng tr¶ lêi ®îc ph¶i lÆc cß cß 2 vßng xung quanh líp - Cho trÎ ch¬i, c« bao qu¸t trÎ ch¬i, cç vò ®éng viªn trÎ ch¬i - KÕt thóc. C« cho trÎ ch¬i m« h×nh ®i qua ng· t ®êng phè + §Ìn giao th«ng - L¾ng nghe c« h¸t - Líp h¸t 2 lÇn - H¸t kÕt hîp VËn ®éng 23 lÇn + 3 tæ lu©n h¸t V§ + Nhãm b¹n trai, g¸i h¸t + C¸ nh©n trÎ h¸t V§ - L¾ng nghe c« móa h¸t - TrÎ tr¶ lêi - trÎ h¸ts vËn ®éng cïng c« - Nghe c« nãi c¸ch ch¬i - Ch¬i 3 - 4 lÇn kÕt hîp h¸t bµi h¸t “§êng em ®i” - TrÎ chopi theo sù híng d·n cña c«. Gi¸o ¸n thùc tËp Chñ ®iÓm: Mét sè ph¬ng tiÖn giao th«ng §é tuæi: MÉu gi¸o Nhì §Þa ®iÓm. Trêng MÇm non Xu©n Khang Ngêi thùc hiÖn: Qu¸ch ThÞ TÝch Ngµy thùc hiÖn. /3/2011 §Ò Tµi. NHËn biÕt ®Õm ®óng nhãm cã 5 ®èi tîng * Néi dung chÝnh. NhË biÕt ®Õm ®óng nhãm cã 5 ®èi tîng * Néi dung kÕt hîp: ¢m nh¹c, MTXQ 1. Môc ®Ých yªu cÇu * KiÕn thøc. - TrÎ nhËn biÕt vµ ®Õm ®óng nhãm cã 5 ®èi tîng * KØ n¨ng. - LuyÖn cho trÎ Cã kÜ n¨ng xÕp ®Õm tõ tr¸i qua ph¶i * Th¸i ®é. - Høng thó tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng 2. ChuÈn bÞ - Mçi trÎ 5 « t« vµ 5 ngêi l¸i xe - ®å dïng cña C« gièng trÎ nhng kÝch thíc to h¬n - Mét sè nhãm ®å dïng cã sè lîng 4 -5 ®Ó xung quanh líp - ThÎ sè t¬ng øng ( sè 4 - 5) - 2 bÕn xe cã thÓ chøa 4 - 5 xe t« 4. Tæ chøc ho¹t ®éng Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ *Ho¹t ®«ng 1: æn ®Þnh tæ chøc giíi thiÖu bµi - Cho trÎ h¸t “em ®i qua ng· t ®êng phè” - TrÎ h¸t 1lÇn - Hái trÎ : +Bµi h¸t nãi vÒ ®iÒu g×? + Nh¾c nhë méi ngêi khi ®i qua ng· tu ®êng phè cÇn quan s¸t kØ ®Ìn tiÕn hiÖu ®µn xanh ®îc ®i, ®Ìn vµng ®i chËm, ®Ìn ®á kh«ng ®îc ®i ( Mäi ngêi khi tham gia giao th«ng ph¶i ®i theo ®Ìn tÝn hiÖu khi ®i qua ng· t ®êng phè + §Ìn xanh + §Ìn g× míi ®îc ®i? + 2-3 trÎ kÓ PTGT trÎ biÕt + Ph¬ng tiÖn giao th«ng ®êng bé lµ nh÷ng ph¬ng tiÖn nµo? + 2-3 trÎ lªn t×m theo yªu cÇu cña c« * Ho¹t ®éng2.¤n luyÖn trong phµm vi 4 - C¸c con h·y t×m nh÷ng ph¬ng tiÖn giao th«ng ®ã cã sè lîng lµ 4 ( « t« , xe ®¹p , xe m¸y , c«ng n«ng…) * Ho¹t ®éng 3.T¹o nhãm cã sè lîng lµ 5 ®Õm - Líp h¸t ®Õn 5 - Chó ý l¾ng nghe - Cho trÎ h¸t “ em tËp l¸i « t«” - C¸c b¹n nhá rÊt thÝch l¸i xe ®Ó lín lªn lµm b¸c l¸i xe c¸c con h·y xÕp 5 b¸c l¸i xe thµnh hµng ngang Cho trÎ xÕp 5 b¸c l¸i xe thµng hµng ngang + C¸c b¸c l¸i xe cha cã xe th× ta ph¶i lµm g×? + C« xÕp 1 « t« bªn díi 1 b¸c l¸i xe - Hái trÎ 2 nhãm nµy cã sè lîng nh thÕ nµo? + V× sao? + Nhãm nµo nhiÒu, nhãm nµo Ýt + Ýt h¬n lµ mÊy? - C« l¹i xÕp thªm 3 « t« vµ cho trÎ so s¸nh sè lîng Cho trÎ ®Õm nhãm ngêi - §Õm sè « t« 2 nhãm nµy nh thÕ nµo? + Nhãm nµo nhiÒu h¬n, nhiÒu h¬n lµ mÊy? + Nhãm nµo Ýt h¬n Ýt h¬n lµ mÊy + Lµm thÕ nµo ®Ó 2 nhãm cã sè lîng b»ng nhau? + Thªm mÊy? - Cho trÎ t¹o sù b»ng nhau gi÷a 2 nhãm - Cho trÎ ®Õm tõng nhãm ngêi nhãm xe + 2 nhãm nh thÕ nµo? + §Òu b»ng mÊy? - Cho trÎ cÊt lÇn lît nhãm ngêi nhãm xe vµ ®Õm * Ho¹t ®éng 3. LuyÖn tËp - Cho trÎ t×m nhãm cã sè lîng lµ 5 ®Ó xung quanh líp - Cho trÎ ch¬i “ t×m bÕn” +C¸ch ch¬i: c« ph¸t cho trÎ l« t« cã sè 4 vµ 5 trÎ võa ®i võa h¸t khi cã hiÖu lÖnh cña c« trÎ ph¶i t×m vÒ ®óng bÕn cã sè lîng t¬ng øng víi sè trªn tay m×nh ( C« chó ý söa sai cho trÎKhuyÕn khÝch ®éng viªn trÎ ch¬) - KÕt thóc.Lµm chó l¸i xe - trÎ xÕp 5 b¸c l¸i xe + xÕp xe cho b¸c l¸i xe + xÕp gièng c« + Kh«ng b»ng nhau + Thõa ra 1b¸c l¸i xe + B¸c l¸i xe nhiÒu, « t« Ýt + lµ 4 + TrÎ so s¸nh - Kh«ng b»ng nhau + nhãm ngêi nhiÒu h¬n 1 + Nhãm « t« Ýt h¬n 1 + Thªm « t« + Thªm 1 - Cho thªm 1 « t« - TrÎ ®Õm sè xe sè ngêi + B»ng nhau + B»ng 5 - TrÎ cÊt lÇn lît s« xe sè ngêi vµ ®Õm sè lîng - 2-3 trÎ lªn t×m 2-3 trÎ lªn t×m nhãm cã sè lîng 5 xung quanh líp - Chó ý nghe c« nãi - Ch¬i 3-4 lÇn - Lµm chó l¸i xe ra s©n
- Xem thêm -