Tài liệu Giáo án thể dục lớp 6 trọn bộ_cktkn_bộ 8

  • Số trang: 96 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 47 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

SỞ GD & ĐT TP CẦN THƠ TRƯỜNG THPT TRÀ NÓC Giáo án THỂ DỤC 6 Giáo viên: Trần Hùng Mạnh Năm học: 2010 - 2011 1 Ngaøy soaïn: GIAÙO AÙN SOÁ : 1 Tuaàn: 1 Ngaøy daïy : LYÙ THUYEÁT LÔÏI ÍCH TAÙC DUÏNG CUÛA TDTT Tieát :1 I. Muïc ñích, yeâu caàu : - Nhaèm trang bò cho hoïc sinh moät soá hieåu bieát ñuùng veà TDTT ñeå caùc em tích cöïc reøn luyeän thaân theå. - Yeâu caàu : Bieát ñöôïc lôïi ích taùc duïng cuûa TDTT ñeán cô, xöông, tuaàn hoaøn, hoâ haáp vaø quaù trình trao ñoåi chaát. - Coù thaùi ñoä, haønh vi ñuùng trong öùng söû vôùi baïn vaø töï giaùc, tích cöïc, kieân trì taäp luyeän TDTT trong caùc giôø hoïc Theå duïc, töï hoïc töï taäp haèng ngaøy. II. Ñòa ñieåm vaø thieát bò daïy hoïc : Treân lôùp III. Hoaït ñoäng cuûa GV vaø HS. NOÄI DUNG I. PHAÀN MÔÛ ÑAÀU 1. Nhaän lôùp: GV phoå bieán noäi dung yeâu caàu buoåi hoïc. 2. Giôùi thieäu chöông trình TD 6. - Lyù thuyeát chung, ÑHÑN, Baøi Theå duïc phaùt trieån chung, Moät soá troø chôi boå trôï... Chaïy nhanh, chaïy beàn, Baät nhaûy, Ñaù caàu. Moân töï choïn (Neùm boùng, Boùng chuyeàn , Boùng ñaù, Bôi loäi…) ÑÒNH LÖÔÏNG PHÖÔNG PHAÙP – TOÅ CHÖÙC 8 – 10’ 1-2’ - HS taäp trung taïi lôùp 8’ - GV : Giôùi thieäu chöông trình TD 6. cho HS naém. 28 – 30’ - GV : Giaûng giaûi vaø keát hôïp vôùi ñaët caâu hoûi ñeå hoïc sinh II. PHAÀN CÔ BAÛN thaûo luaän traû lôøi. * Lôïi ích taùc duïng cuûa TDTT. - Moät soá caâu hoûi SGK? 1. Lôïi ích goùp phaàn giaùo duïc hình ? Ngoaøi giôø hoïc theå duïc, em thaønh nhaân caùch hoïc sinh. coù tham gia taäp luyeän TDTT - Caùi quí nhaát cuûa moåi con ngöôøi laø khoâng? söùc khoeû vaø trí tueä. Coù söùc khoeû toát seõ taïo ñieàu kieän cho trí tueä phaùt trieån ñöôïc toát hôn vaø ngöôïc laïi, TDTT giuùp HS coù ñöôïc söùc khoeû toát, töø ñoù hoïc taäp caùc moân hoïc vaø ? Em taäp nhöõng moân theå thao tham gia caùc hoaït ñoäng ôû nhaø naøo? tröôøng ñaït hieäu quaû cao hôn, chính laø goùp phaàn naâng cao chaát löôïng giaùo duïc, ñeå caùc em trôû thaønh nhöõng con ngöôøi coù ích cho xaõ hoäi. - Khi tham gia caùc hoaït ñoäng TDTT ñoøi hoûi HS phaûi coù tính kyû luaät cao, tinh thaàn vaø traùch nhieäm tröôùc taäp 2 theå, taùc phong nhanh nheïn, söï coá gaéng, tính thaät thaø,trung thöïc...., chính laø taùc duïng goùp phaàn giaùo duïc ñaïo ñöùc vaø hình thaønh nhaân caùch hoïc sinh. - Taäp luyeän TDTT thöôøng xuyeân, coù keá hoaïch giuùp caùc em coù moät neáp soáng laønh maïnh, vui töôi, hoïc taäp vaø laøm vieäc khoa hoïc. - Taäp luyeän TDTT coù taùc duïng 5’ phoøng choáng chöõa beänh vaø phaùt trieån caùc toá chaát theå löïc cuûa cô theå nhö söùc nhanh, söùc maïnh, söùc beàn, söï kheùo leùo chính xaùc... ? Khi tham gia chôi troø chôi vaän ñoäng, nhö vaäy coù phaûi laø luùc ñoù em ñaõ taäp TDTT khoâng? PHAÀN KEÁT THUÙC - Daën doø - Xuoáng lôùp GIAÙO AÙN SOÁ : 2 LYÙ THUYEÁT LÔÏI ÍCH TAÙC DUÏNG CUÛA TDTT Ngaøy soaïn: Ngaøy daïy : Tuaàn: 1 Tieát :02 I. Muïc ñích, yeâu caàu : - Nhaèm trang bò cho hoïc sinh moät soá hieåu bieát ñuùng veà TDTT ñeå caùc em tích cöïc reøn luyeän thaân theå. - Yeâu caàu : Bieát ñöôïc lôïi ích taùc duïng cuûa TDTT ñeán cô, xöông, tuaàn hoaøn, hoâ haáp vaø quaù trình trao ñoåi chaát. - Coù thaùi ñoä, haønh vi ñuùng trong öùng söû vôùi baïn vaø töï giaùc, tích cöïc, kieân trì taäp luyeän TDTT trong caùc giôø hoïc Theå duïc, töï hoïc töï taäp haèng ngaøy. II. Ñòa ñieåm vaø thieát bò daïy hoïc : Treân lôùp III. Hoaït ñoäng cuûa GV vaø HS. NOÄI DUNG I. PHAÀN MÔÛ ÑAÀU 1. Nhaän lôùp: GV phoå bieán noäi dung yeâu caàu buoåi hoïc. 2. Bieân cheá lôùp : - Chaáp haønh nghieâm chænh caùc yeâu caàu treân lôùp, ñi hoïc ñuùng giôø, taäp trung ñuùng khu vöïc qui ñònh. Ra vaøo lôùp phaûi xin pheùp. ÑÒNH LÖÔÏNG PHÖÔNG PHAÙP – TOÅ CHÖÙC 8 – 10’ 1-2’ - HS taäp trung taïi lôùp 8’ - GV : phoå bieán, cho HS naém. 28 – 30’ 3 II. PHAÀN CÔ BAÛN * Taùc duïng cuûa TDTT ñeán cô theå : - Taäp luyeän TDTT thöôøng xuyeân, ñuùng phöông phaùp khoa hoïc seõ laøm cho cô phaùt trieån, theå hieän söùc nhanh, söùc beàn, ñoä ñaøn hoài vaø ñoä linh hoaït cuûa cô taêng leân. - Taäp luyeän TDTT laøm cho xöông tieáp thu maùuñaày ñuû hôn, caùc teá baøo xöông phaùt trieån nhanh vaø treû laâu, xöông daøy leân , cöùng vaø dai hôn, khaû naêng choáng ñôõ taêng leân. - Taäp luyeän TDTT laøm cho cô, xöông phaùt trieån taïo ra veõ ñeïp vaø daùng ñi khoeû maïnh cuûa con ngöôøi. - Taäp luyeän TDTT seõ laøm cho xöông khoeû leân, söï vaän chuyeån maùu cuûa heä maïch ñi nuoâi cô theå vaø thaûi caùc chaát caën baõ ra ngoaøi ñöôïc thöïc hieän nhanh hôn, nhôø vaäy khí huyeát ñöôïc löu 5’ thoâng , ngöôøi taäp aên ngon, nguû toát, hoïc toát, coù nghóa laø söùc khoeû ñöôïc taêng leân. - GV : Giaûng giaûi vaø keát hôïp vôùi ñaët caâu hoûi ñeå hoïc sinh thaûo luaän traû lôøi. - Moät soá caâu hoûi SGK? ? Theo em, TDTT coù taùc duïng goùp phaàn naâng cao chaát löôïng hoïc taäp caùc moân hoïc hay khoâng ? Taïi sao? ? Taäp luyeän TDTT coù taùc duïng nhö theá naøo ñeán cô, xöông? ? Taäp luyeän TDTT coù taùc duïng nhö theá naøo ñeán tim vaø maïch ? PHAÀN KEÁT THUÙC - Daën doø - Xuoáng lôùp GIAÙO AÙN SOÁ : 3 Tuaàn :2 ÑOÄI HÌNH ÑOÄI NGUÕ – BAØI THEÅ DUÏC– CHẠY BỀN Tieát : 3 I. Muïc tieâu : - ÑHÑN : Hoïc ; Taäp hoïp haøng doïc, doùng haøng dọc, ñieåm soá từ 1 đến hết, điểm số 1-2,1-2 … ñeán heát. - BTD : Hoïc; 3 ñoäng taùc thôû, tay ngöïc. - Chạy bền : Chạy trên địa hình tự nhiên. II. Ñòa ñieåm vaø thieát bò daïy hoïc : - Laøm veä sinh saân taäp, coøi... III. Hoaït ñoäng cuûa GV vaø HS. Ngaøy dạy: NOÄI DUNG ÑÒNH LÖÔÏNG PHÖÔN G PHAÙP – TOÅ 4 CHÖÙC 8 – 10’ I. PHAÀN MÔÛ ÑAÀU 1. Nhaän lôùp: GV phoå bieán noäi dung yeâu 1-2’ caàu buoåi hoïc. 2. Khôûi ñoäng : Xoay ñeàu caùc khôùp coå 6’ tay, coå chaân, baû vai, hoâng, goái, eùp doïc, eùp ngang... Kieåm tra baøi cuõ. II. PHAÀN CÔ BAÛN 28 – 30’ 1. ÑHÑN : Taäp hoïp haøng doïc. 15’ - Khaåu leänh : “Thaønh 1 (2,3,4,...) haøng 3-4laàn doïc, taäp hoïp!” - Ñoäng taùc : Toå tröôûng toå 1 ñi nhanh hoaëc chaïy veà ñöùng ñoái dieän vaø caùch chæ huy khoaõng 0,8 – 1m. Caùc thaønh vieân cuûa toå 1 laàn löôït taäp hoïp sau toå tröôûng cuûa mình(töø thaáp ñeán cao). Caùc toå tröôûng toå 2,3, 4... laàn löôït ñöùng phía beân traùi toå tröôûng toå 1, ngöôøi noï caùch ngöôøi kia 0,2m (Töông ñöông moät khuyû tay). Caùc toå vieân cuûa töøng toå laàn löôït taäp hôïp sau toå tröôûng cuûa mình, ngöôøi noï caùch ngöôøi kia 0,6m. - Doùng haøng doïc : “Nhìn tröôùc... thaúng !” 3-4laàn - Ñoäng taùc: Caùc toå tröôûng nhanh choùng ñieàu chænh khoaûng caùch haøng ngang, sau ñoù ñöùng ngay ngaén ñeå laøm chuaån.Trong töøng toå em phía sau nhìn gaùy baïn phía tröôùc ñeå doùng haøng doïc vaø lieác sang beân phaûi ñeå doùng haøng ngang cho thaúng vaø ñuùng khoaûng caùch. Chuù yù: Khoâng giô tay doùng haøng nhö ôû tieåu hoïc. -Khaåu leänh : “Thoâi !”. -Ñoäng taùc: Taát caû HS ñöùng nghieâm. Ñieåm soá töø 1 cho ñeán heát: -Khaåu leänh: “Töøng toå(hoaëc caû lôùp), töø 1 ñeán heát … ñieåm soá !”. - Ñoäng taùc: Neáu khaåu leänh töøng toå ñieåm soá,thì taát caû toå tröôûng cuøng baét - Lôùp taäp hoïp 4 haøng ngang Caùn söï baùo caùo - Giaûn caùch moät saõi tay, ñeå khôûi ñoäng. Chia lôùp ra boán toå taäp GV : ñi ñeán caùc nhoùm höôùng daãn 5 ñaàu ñieåm soá.Neáu khaåu leänh caû lôùp laàn löôït ñieåm soá, thì toå tröôûng toå 1 ñieåm soá tröôùc sau ñoù ñeán caùc toå vieân cuûa toå 1.Em cuoái cuøng cuûa toå 1 ñieåm soá xong, caàn hoâ to “Heát !" ñeå toå tröôûng toå 2 bieát vaø ñieåm soá laàn löôït nhö vaäy cho ñeán heát.Khi ñieåm soá töøng HS laøm ñoäng taùc qauy maët qua traùi ra sau vaø hoâ to soá cuûa mình sau ñoù quay veà tö theá ñöùng nghieâm. Nhöõng em ñöùng cuoái haøng cuûa moãi toå sau khi ñieåm soá xong, hoâ to “Heát !”. Ñieåm soá töø 1-2, 1-2… ñeán heát -Khaåu leänh: “Töøng toå(hoaëc caû lôùp), theo 1-2,1-2 … ñieåm soá !”. - Ñoäng taùc: Sau khaåu leänh, töøng toå (hoaëc caû lôùp) laàn löôït ñieåm soá, em soá 1 ñieåm soá 1, em soá 2 ñieåm soá 2, em soá 3 ñieåm soá1, em soá 4 ñieåm soá 2 vaø cöù laàn löôït nhö vaäy cho ñeán heát töøng toå hoaëc caû lôùp (theo khaåu leänh) em cuoái cuøng cuûa moãi haøng sau khi ñieåm soá , hoâ to “Heát !”. GV thò phaïm höôùng daãn hoïc sinh caùch thöïc hieän. 2. Baøi theå duïc : a) Vöôn thôû Nhòp 1 : Böôùc chaân traùi sang ngang moät 10’ böôùc roäng baèng vai hoaëc hôn moät chuùt, 2-3 laàn ñoàng thôøi hai tay sang hai beân cheách hình chöõ V, loøng baøn tay höôùng vaøo nhau, vöôn ngöïc, maët höôùng leân cao. Hít saâu vaøo baèng muõi. Nhòp 2 : Ñöa hai tay töø treân cao theo chieàu löôøn xuoáng thaáp, baét cheùo hai caúng tay ôû tröôùc buïng. Ñaàu hôi cuùi, hoùp buïng vaø ngöïc. Thôû maïnh ra baèng mieäng. Nhòp 3 : Tay nhö nhòp 1 (hít vaøo). Nhòp 4 : Veà TTCB (thôû ra). Nhòp 5, 6, 7, 8 : Nhö nhòp 1, 2, 3, 4 GV : laøm maåu giaûi thích kyõ thuaät ñoäng taùc. HS quan saùt taäp theo. Sau khi hoïc song ñoäng taùc vöôn thôû thì oân laïi 2-3 laàn thì môùi sang ñoäng taùc tay. 6 nhöng ñoåi chaân. b) Tay Nhòp 1 : Böôùc chaân traùi sang ngang roäng baèng vai, hai tay sang hai beân leân 3-4 laàn cao vaø voã vaøo nhau, vöôn ngöïc, maét nhìn theo tay. Nhòp 2 : Co hai tay, khuyû tay höôùng xuoáng döôùi – ra tröôùc, hai baøn tay naém laïi, gaäp coå tay, loøng baøn tay höôùng vaøo ngöôøi, maët höôùng phía tröôùc. Nhòp 3 : Ñöa hai tay ra tröôùc, sau ñoù chuyeån thaønh dang ngang baèng vai, baøn tay ngöõa ngöïc öôõn caêng, maët höôùng phía tröôùc. Nhòp 4 : Veà TTCB. Nhòp 5, 6, 7, 8 : Nhö nhòp 1, 2, 3, 4 nhöng ñoåi chaân. c) Ngöïc Nhòp 1 : Böôùc chaân traùi ra tröôùc moät böôùc, caû baøn chaân chaïm ñaát, troïng taâm doàn vaøo chaân tröôùc. Chaân phaûi chaïm 2-3 laàn ñaát nöûa baøn chaân treân, ñoàng thôøi ñöa hai tay ra tröôùc, ñaùnh maïnh sang ngang, baøn tay ngöõa ngöïc öôõn, maët nhìn phía tröôùc. Nhòp 2 : Ñöa hai tay ra tröôùc song song cao ngang vai, baøn tay saáp maét nhìn theo tay. Nhòp 3 : Ñaùnh maïnh hai tay sang ngang , baøn tay ngöõa, maët höôùng phía tröôùc. Nhòp 4 : Veà TTCB. Nhòp 5, 6, 7, 8 : Nhö nhòp 1, 2, 3, 4 nhöng ñoåi chaân. 3. Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên.(nam:300m, nữ: 250m) Ñoäi hình nhö treân. Ñoäi hình nhö treân. Chia nhoùm ñeå taäp GV sửa sai cho HS. PHAÀN KEÁT THUÙC - Taäp trung thaû loûng - Nhaän xeùt buoåi taäp - Daën doø - Xuoáng lôùp 5’ Chia nhoùm ñeå chaïy (8 – 10 HS). 5, 7 ĐH giản cách 1 giang tay. Ñoäi hình nhö ban ñaàu Ngaøy dạy: GIAÙO AÙN SOÁ : 4 Tuaàn :2 ÑOÄI HÌNH ÑOÄI NGUÕ – BAØI THEÅ DUÏC– CHẠY BỀN Tieát : 4 I. Muïc tieâu : - ÑHÑN : OÂn; Taäp hoïp haøng doïc, doùng haøng dọc, ñieåm soá từ 1 đến hết, điểm số 1-2,1-2 … ñeán heát. - BTD : OÂn; Hoïc 3 ñoäng taùc thôû, tay ngöïc. - Chạy bền : Chạy trên địa hình tự nhiên. II. Ñòa ñieåm vaø thieát bò daïy hoïc : - Laøm veä sinh saân taäp, coøi... III. Hoaït ñoäng cuûa GV vaø HS. NOÄI DUNG - Lôùp taäp hoïp 4 haøng ngang Caùn söï baùo caùo - Giaûn caùch moät saõi tay, ñeå khôûi ñoäng. ÑÒNH LÖÔÏNG PHÖÔNG PHAÙP – TOÅ CHÖÙC Chia lôùp ra boán toå taäp GV : ñi ñeán caùc nhoùm höôùng daãn Ñoäi hình nhö treân. Chia nhoùm ñeå taäp GV sửa sai cho HS. 8 Chia nhoùm ñeå chaïy (8 – 10 HS). ĐH giản cách 1 giang tay. Ñoäi hình nhö ban ñaàu 8 – 10’ 1-2’ 6’ 28 – 30’ 15’ 3-4laàn 3-4laàn 10’ 2-3 laàn 9 5’ 5, I. PHAÀN MÔÛ ÑAÀU 1. Nhaän lôùp: GV phoå bieán noäi dung yeâu caàu buoåi hoïc. 2. Khôûi ñoäng : Xoay ñeàu caùc khôùp coå tay, coå chaân, baû vai, hoâng, goái, eùp doïc, eùp ngang... Kieåm tra baøi cuõ. II. PHAÀN CÔ BAÛN 1. ÑHÑN : OÂn ;Taäp hoïp haøng doïc. - Khaåu leänh : “Thaønh 1 (2,3,4,...) haøng doïc, taäp hoïp!” - Ñoäng taùc : Toå tröôûng toå 1 ñi nhanh hoaëc chaïy veà ñöùng ñoái dieän vaø caùch chæ huy khoaõng 0,8 – 1m. Caùc thaønh vieân cuûa toå 1 laàn löôït taäp hoïp sau toå tröôûng cuûa mình(töø thaáp ñeán cao). Caùc toå tröôûng toå 2,3, 4... laàn löôït ñöùng phía beân traùi toå tröôûng toå 1, ngöôøi noï caùch ngöôøi kia 0,2m (Töông ñöông moät khuyû tay). Caùc toå vieân cuûa töøng toå laàn löôït taäp hôïp sau toå tröôûng cuûa mình, ngöôøi noï caùch ngöôøi kia 0,6m. - Doùng haøng doïc : “Nhìn tröôùc... thaúng !” - Ñieåm soá 1-2,1-2... ñeán heát GV thò phaïm höôùng daãn hoïc sinh caùch thöïc hieän. 2. Baøi theå duïc : OÂn ; 3 ñoäng taùc ñaõ hoïc. (Vöôn Thôû, Tay , Ngöïc) GV : laøm maåu giaûi thích kyõ thuaät ñoäng taùc. HS quan saùt taäp theo. 10 3. Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên.(nam:300m, nữ: 250m) PHAÀN KEÁT THUÙC - Taäp trung thaû loûng - Nhaän xeùt buoåi taäp - Daën doø - Xuoáng lôùp GIAÙO AÙN SOÁ : 5 Tuaàn :3 ÑOÄI HÌNH ÑOÄI NGUÕ – BAØI THEÅ DUÏC– CHẠY BỀN Tieát : 5 I. Muïc tieâu : - ÑHÑN : OÂn ; Taäp hoïp haøng doïc, doùng haøng dọc, ñieåm soá từ 1 đến hết, điểm số 1-2,1-2 … ñeán heát.Hoïc; Ñöùng nghieâm, ñöùng nghæ, quay phaûi (quay traùi), quay ñaèng sau. - BTD : OÂn; 3 ñoäng taùc thôû, tay, ngöïc.Hoïc; ñoäng taùc 4-5; Troø chôi (do GV choïn) - Chạy bền : Chạy trên địa hình tự nhiên. II. Ñòa ñieåm vaø thieát bò daïy hoïc : - Laøm veä sinh saân taäp, coøi... III. Hoaït ñoäng cuûa GV vaø HS. Ngaøy dạy: NOÄI DUNG ÑÒNH LÖÔÏNG PHÖÔN G PHAÙP – TOÅ CHÖÙC 8 – 10’ I. PHAÀN MÔÛ ÑAÀU 1. Nhaän lôùp: GV phoå bieán noäi dung yeâu 1-2’ caàu buoåi hoïc. 2. Khôûi ñoäng : Xoay ñeàu caùc khôùp coå 6’ tay, coå chaân, baû vai, hoâng, goái, eùp doïc, eùp ngang... Kieåm tra baøi cuõ. II. PHAÀN CÔ BAÛN 28 – 1. ÑHÑN : OÂn; Taäp hoïp haøng 30’ doïc.Doùng haøng doïc : “Nhìn tröôùc... 15’ thaúng !” 3-4laàn - Ñieåm soá 1-2,1-2... ñeán heát Hoïc: Ñöùng nghieâm, ñöùng nghæ, quay phaûi (quay traùi), quay ñaèng sau. - Lôùp taäp hoïp 4 haøng ngang Caùn söï baùo caùo - Giaûn caùch moät saõi tay, ñeå khôûi ñoäng. Chia lôùp ra boán toå taäp GV : ñi ñeán caùc nhoùm höôùng daãn 11 -Ñöùng Nghieâm: Khaåu leänh: “Nghieâm… !”. -Ñoäng taùc: Ngöôøi ñöùng thaúng ngay ngaén, maét nhìn thaúng veà tröôùc, ngöïc öôõn caêng, hai tay duoãi thaúng theo 2 beân ñuøi, baøn tay hôi khum laïi, caùc ngoùn tay saùt vaùo nhau vaø hôi aùp nheï vaøo 2 beân ñuøi, hai chaân thaúng, hai baøn chaân cheách chöõ V. -Ñöùng Nghæ:Khaåu leänh; “Nghæ !”. -Ñoäng taùc: Toaøn hôi chuøng laïi, ñoàng thôøi doàn troïng taâm vaøo 1 chaân, chaân kia hôi co goái, ngöôøi thaû loûng, hai baøn tay buoâng töï nhieân. Khi moûi, ñoåi chaân. -Chuù yù: Khi ñöùng nghæ khoâng böôùc chaân veà tröôùc. -Quyay phaûi (quay traùi) -Khaåu leänh: “Beân phaûi (hoaëc beân traùi)… quay !”. -Ñoäng taùc: Khi quay beân phaûi, laáy goùt chaân phaûi vaø nöûa treân baøn chaân traùi laøm truï, quay ngöôøi 900 sang phaûi, hai tay aùp nheï vaøo hai beân ñuøi.Quay xong ñöa baøn chaân traùi veà vôùi chaân phaûi thaønh tö theá ñöùng nghieâm. Khi quay sang traùi, laáy goùt chaân traùi vaø nöûa treân baøn chaân phaûi laøm trụ. Quay xong ñöa baøn chaân phaûi veà vôùi chaân traùi thaønh tö theá ñöùng nghieâm. Chuù yù: Khi quay giöõ ngöôøi thaúng, ngay ngaén. GV thò phaïm höôùng daãn hoïc sinh caùch thöïc hieän. 2. Baøi theå duïc : OÂn nhöõng ñoäng taùc ñaõ hoïc. d) Chaân Nhòp 1 : Kieång hai goùt chaân, hai tay dang ngang, baøn tay saáp, maët höôùng phía tröôùc. Nhòp 2 : Haï hai goùt chaïm ñaát, khuîu goái haï thaáp troïng taâm (ôû möùc vöøa 3-4laàn GV : laøm maåu giaûi thích kyõ thuaät ñoäng taùc. HS quan saùt taäp theo. 10’ Chia lôùp ra boán toå taäp 2-3 laàn GV : ñi ñeán caùc nhoùm höôùng 3-4laàn daãn GV : laøm maåu giaûi thích kyõ thuaät ñoäng taùc .HS quan saùt taäp theo. 12 phaûi), thaân thaúng, ñoàng thôøi ñöa hai tay ra tröôùc song song cao ngang ngöïc, baøn tay saáp, maët höôùng phía tröôùc, maét nhìn theo tay. Nhòp 3 :). Kieãng hai goùt chaân, hai tay dang ngang, baøn tay ngöûa, maët höôùng phía tröôùc. Nhòp 4 : Veà TTCB . Nhòp 5, 6, 7, 8 : Nhö nhòp 1, 2, 3, 4 e) Buïng Nhòp 1 : Böôùc chaân traùi sang ngang roäng hôn vai, hai tay ñöa ra tröôùc, leân cao song song, loøng baøn tay höôùng vaøo nhau,maët ngöûa, ngöïc öôõn caêng, maét nhìn theo tay. Nhòp 2 : Töø töø gaäp thaân ra tröôùc, chaân thaúng, tay chaïm baøn chaân, (ngoùn tay hoaëc caû baøn) maét nhìn theo tay. Nhòp 3 : Naâng thaân, ñöa hai tay ra tröôùc – sang ngang, baøn tay ngöûa, maët höôùng phía tröôùc. Nhòp 4 : Veà TTCB. Nhòp 5, 6, 7, 8 : Nhö nhòp 1, 2, 3, 4 nhöng ñoåi chaân. Troø chôi: Meøo ñuoåi chuoät GV thò phaïm höôùng daãn hoïc sinh caùch thöïc hieän. 3. Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên.(nam:350m, nữ: 300m) PHAÀN KEÁT THUÙC - Taäp trung thaû loûng - Nhaän xeùt buoåi taäp - Daën doø - Xuoáng lôùp Caû lôùp cuøng thöïc hieän. Sau khi hoïc song ñoäng taùc chaân thì oân laïi 2-3 laàn thì môùi sang ñoäng taùc buïng. Chia nhoùm ñeå taäp GV sửa sai cho HS. Chia nhoùm ñeå chaïy (8 – 10 HS). 5’ 5’ ĐH giản cách 1 giang tay. Ñoäi hình nhö ban ñaàu GIAÙO AÙN SOÁ : 6 Tuaàn :3 ÑOÄI HÌNH ÑOÄI NGUÕ – BAØI THEÅ DUÏC– CHẠY BỀN Tieát : 6 I. Muïc tieâu : - ÑHÑN : OÂn ; Taäp hoïp haøng doïc, doùng haøng dọc, ñieåm soá từ 1 đến hết, điểm số 1-2,1-2 … ñeán heát. Ñöùng nghieâm, ñöùng nghæ, quay phaûi (quay traùi), quay ñaèng sau. Ngaøy dạy: 13 - BTD : OÂn; 5 ñoäng taùc thôû, tay, ngöïc, chaân, buïng. Troø chôi (do GV choïn) - Chạy bền : Chạy trên địa hình tự nhiên. II. Ñòa ñieåm vaø thieát bò daïy hoïc : - Laøm veä sinh saân taäp, coøi... III. Hoaït ñoäng cuûa GV vaø HS. NOÄI DUNG ÑÒNH LÖÔÏNG 8 – 10’ I. PHAÀN MÔÛ ÑAÀU 1. Nhaän lôùp: GV phoå bieán noäi dung 1-2’ yeâu caàu buoåi hoïc. 2. Khôûi ñoäng : Xoay ñeàu caùc khôùp coå 6’ tay, coå chaân, baû vai, hoâng, goái, eùp doïc, eùp ngang... Kieåm tra baøi cuõ. II. PHAÀN CÔ BAÛN 28 – 30’ 1. ÑHÑN : OÂn; Taäp hoïp haøng 15’ doïc.Doùng haøng doïc : “Nhìn tröôùc... 3-4laàn thaúng !” - Ñieåm soá 1-2,1-2... ñeán heát - Ñöùng nghieâm, ñöùng nghæ, quay phaûi (quay traùi), quay ñaèng sau. GV thò phaïm höôùng daãn hoïc sinh caùch thöïc hieän. 2. Baøi theå duïc : 10’ OÂn 5 ñoäng taùc ñaõ hoïc(Vöôn thôû, 2-3 laàn Tay, Ngöïc, Chaân, Buïng ). PHÖÔNG PHAÙP – TOÅ CHÖÙC - Lôùp taäp hoïp 4 haøng ngang Caùn söï baùo caùo - Giaûn caùch moät saõi tay, ñeå khôûi ñoäng. Chia lôùp ra boán toå taäp GV : ñi ñeán caùc nhoùm höôùng daãn GV sửa sai cho HS. Chia lôùp ra boán toå taäp GV : ñi ñeán caùc nhoùm höôùng daãn 14 Caû lôùp cuøng thöïc hieän. GV sửa sai cho HS. Troø chôi: Meøo ñuoåi chuoät GV thò phaïm höôùng daãn hoïc sinh caùch thöïc hieän. 3. Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên 5’ địa hình tự nhiên.(nam:350m, nữ: 300m) PHAÀN KEÁT THUÙC - Taäp trung thaû loûng - Nhaän xeùt buoåi taäp - Daën doø - Xuoáng lôùp Chia nhoùm ñeå chaïy (8 – 10 HS). ĐH giản cách 1 giang tay. Ñoäi hình nhö ban ñaàu 5’ GIAÙO AÙN SOÁ : 7 Tuaàn :4 ÑOÄI HÌNH ÑOÄI NGUÕ – BAØI THEÅ DUÏC– CHẠY BỀN Tieát : 7 I. Muïc tieâu : - ÑHÑN : OÂn ; Nhöõng noäi dung ñaõ hoïc. Hoïc: Daøn haøng, doàn haøng. - BTD : OÂn; 5 ñoäng taùc thôû, tay, ngöïc, chaân, buïng. Hoïc; ñoäng taùc Vaën mình, phoái hôïp. Troø chôi (do GV choïn) - Chạy bền : Chạy trên địa hình tự nhiên. II. Ñòa ñieåm vaø thieát bò daïy hoïc : - Laøm veä sinh saân taäp, coøi... III. Hoaït ñoäng cuûa GV vaø HS. Ngaøy dạy: NOÄI DUNG - Lôùp taäp hoïp 4 haøng ngang Caùn söï baùo caùo - Giaûn caùch moät saõi tay, ñeå khôûi ñoäng. ÑÒNH LÖÔÏNG PHÖÔNG PHAÙP – TOÅ CHÖÙC Chia lôùp ra boán toå taäp GV : ñi ñeán caùc nhoùm höôùng daãn GV sửa sai cho HS. Chia lôùp ra boán toå taäp 15 GV : ñi ñeán caùc nhoùm höôùng daãn Caû lôùp cuøng thöïc hieän GV : laøm maåu giaûi thích kyõ thuaät ñoäng taùc .HS quan saùt taäp theo. OÂn laïi ñoäng taùc ñaõ hoïc 2-3 laàn thì môùi sang ñoäng taùc môùi. GV : laøm maåu giaûi thích kyõ thuaät ñoäng taùc. HS quan saùt 16 taäp theo Caû lôùp cuøng thöïc hieän Chia nhoùm ñeå chaïy (8 – 10 HS). ĐH giản cách 1 giang tay. Ñoäi hình nhö ban ñaàu 8 – 10’ 1-2’ 6’ 28 – 30’ 15’ 3-4laàn 17 10’ 2-3 laàn 18 5’ 5’ I. PHAÀN MÔÛ ÑAÀU 1. Nhaän lôùp: GV phoå bieán noäi dung yeâu caàu buoåi hoïc. 2. Khôûi ñoäng : Xoay ñeàu caùc khôùp coå tay, coå chaân, baû vai, hoâng, goái, eùp doïc, eùp ngang... Kieåm tra baøi cuõ. II. PHAÀN CÔ BAÛN 1. ÑHÑN : OÂn; (nhöõng noäi dung do GV choïn).Hoïc: Daøn haøng, doàn haøng, taäp hôïp haøng ngang doùng haøng, ñieåm soá. Daøn haøng: “Em A laøm chuaån, caùch 1 caùnh (saûi) tay… daøn haøng !”. -Ñoäng taùc:Khi chæ huy chæ ñònh cho HS naøo laøm chuaån,HS naøy ñöùng ngay ngaén,giô 1 tay leân cao ñoàng thôøi hoâ to “Coù !” ñeå caùc baïn nhaän bieát. Sau ñoù tuøy theo khaåu leänh vò trí ñöùng cuûa mình maø giô tay phaûi hay tay traùi hoaëc caû 2 tay sang ngang. Nhöõng HS ñöùng caïnh ngöôøi laøm chuaån vöøa di chuyeån vöøa dang tay ñeå daøn haøng theo ñuùng cöï ly qui ñònh, ñoàøng thôøi ñieàu chænh haøng cho thaúng. Nhöõng HS ñöùng caùc haøng phía sau, khoâng giô tay daøng haøng maø nhìn baïn ñöùng tröôùc ñeå doùng haøng doïc cho ñuùng khoaûng caùch(0,6m)vaø doùng haøng ngang cho thaúng haøng. Daøn haøng dọc: “Em A laøm chuaån, cự li 1 caùnh (saûi) tay… giản haøng !”. -Ñoäng taùc: Caùch thực hiện tương tự như trên, nhöng caùc haøng ñöùng phía sau giaûn caùch vôùi haøng tröôùc 1 caùnh (saûi ) tay. -Khaåu leänh: “Thoâi !” -Ñoâng taùc:HS buoâng tay xuoáng veà tö theá ñöùng nghieâm. 19 Doàn haøng: “Em A laøm chuaån, HS A giô tay leân hoâ “Coù”)… doàn haøng !”. -Ñoäng taùc:Khi doàn haøng caàn dòch chuyeån daàn sang ngang veà phía ngöôøi laøm chuaån, roài ñöùng laïi, doùng cho thaúng haøng ngang (caùch baïn 0,2m hoaëc 1 khuyûu tay), nhöõng haøng phía sau doùng haøng ngang vaø doùng haøng doïc (caùch baïn 0,6m).Neáu doàn haøng the haøng doïc , HS ñi, sau ñoù ñöùng laïi, chænh haøng doïc cho thaúng vaø ñuùng khoaûng caùch (0,6m).Trong thôøi gian caùc baïn doàn haøng, HS laøm chuaån ñöùng ngay ngaén, giô tay phaûi leân cao.Khi doàn haøng xong chæ huy hoâ “Thoâi”, môùi boû tay xuoáng. GV thò phaïm höôùng daãn hoïc sinh caùch thöïc hieän. 2. Baøi theå duïc : OÂn nhöõng ñoäng taùc ñaõ hoïc. GV söõa sai cho hoïc sinh. Hoïc ñoäng taùc : g) Vaën mình Nhòp 1 : Böôùc chaân traùi sang ngang roäng baèng vai hai tay choáng hoâng, maët höôùng phía tröôùc. Nhòp 2 : Vaën mình sang traùi, ñoàng thôøi hai tay ñöa ra tröôùc – sang ngang – ñaùnh maïnh ra sau, ngöïc caêng, baøn tay ngöûa, maéùt nhìn theo baøn tay traùi. Hai chaân thaúng, khoâng xoay baøn chaân. Nhòp 3 : Veà tö theá nhòp 1. Nhòp 4 : Veà TTCB. Nhòp 5, 6, 7, 8 : Nhö nhòp 1, 2, 3, 4 nhöng ñoåi chaân, vaø höôùng vaën mình. h) Phoái hôïp Nhòp 1 : Böôùc chaân traùi ra tröôùc moät böôùc (cheách 450) khuîu goái, ñoàng thôøi tay traùi ñöa veà tröôùc cheách leân cao, tay phaûi ñöa ra sau cheách xuoáng döôùi. Troïng taâm doàn nhieàu vaøo chaân tröôùc, chaân sau kieång, maét nhìn theo tay traùi, hai baøn tay saáp, caùc ngoùn tay kheùp laïi. Nhòp 2 :Ñöa chaân traùi doàn veà vôùi chaân phaûi, ñoàng thôøi gaäp thaân, baøn tay chaïm baøn chaân (baèng ngoùn hoaëc caû baøn), maét nhìn theo tay Nhòp 3 :Naâng thaân, hai tay ñöa ra tröôùc sang ngang, baøn tay ngöûa, maët höôùng phía tröôùc. 20
- Xem thêm -