Tài liệu Giáo án thể dục lớp 6 trọn bộ_cktkn_bộ 5

  • Số trang: 133 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 50 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Ngµy so¹n:15/8/2008 TiÕt 1 Môc tiªu, néi dung ch¬ng tr×nh - lîi Ých t¸c dông cña TDTT I. Môc tiªu, néi dung ch¬ng tr×nh TD líp 6 1. Môc tiªu m«n TDTHCS: §Ó thùc hiÖn môc tiªu chung cña cÊp häc, ch¬ng tr×nh m«n häc TD ë trêng THCS gióp häc sinh n¾m ®îc mét sè kiÕn thøc, kü n¨ng c¬ b¶n ®Ó tËp luyÖn gi÷ g×n søc khoÎ, n©ng cao thÓ lùc. Gãp phÇn rÌn luyÖn nÕp sèng lµnh m¹nh, t¸c phong nhanh nhÑn, kû luËt, thãi quen tù gi¸c luyÖn tËp TDTT, gi÷ g×n vÖ sinh.Bªn c¹nh ®ã gióp häc sinh biÕt vËn dông ë møc ®é nhÊt ®Þnh nh÷ng ®iÒu ®· häc vµo nÕp sèng sinh ho¹t ë trêng vµ ngoµi nhµ trêng. N©ng cao dÇn thÓ lùc, thi ®¹t tiªu chuÈn RLTT vµ thÓ hiÖn kh¶ n¨ng cña b¶n th©n vÒ TDTT. Líp 6 lµ líp ®Çu cÊp thùc hiÖn môc tiªu trªn, nªn cã mét vÞ trÝ rÊt quan träng do ®ã mçi häc sinh cÇn ph¶i ý thøc ®îc viÖc häc tËp vµ rÌn luyÖn ®Ó n©ng cao kÕt qu¶ häc tËp th«ng qua viÖc tù häc, tù rÌn luyÖn c¸c bµi t¹p vÒ nhµ do thÇy c« gi¸o giao. 2. Néi dung ch¬ng tr×nh TD líp 6: + Lý thuyÕt. + §éi h×nh ®éi ngò. + Bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung. + Ch¹y nhanh. + Ch¹y bÒn. + BËt nh¶y. + NÐm bãng. + ThÓ thao tù chän. II. Lîi Ých t¸c dông cña TDTT 1. Lîi Ých gãp phÇn gi¸o dôc h×nh thµnh nh©n c¸ch häc sinh - C¸i quý nhÊt cña mçi con ngêi lµ søc khoÎ vµ trÝ tuÖ. Cã søc khoÎ tèt sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho trÝ tuÖ ph¸t triÓn ®îc tèt h¬n vµ ngîc l¹i, TDTT gióp con ngêi cã ®îc søc khoÎ tèt, tõ ®ã häc tËp c¸c m«n häc vµ tham gia c¸c ho¹t ®éng ë nhµ trêng ®¹t hiÖu qu¶ cao h¬n, chÝnh lµ gãp phÇn n©ng cao chÊt lîng gi¸o dôc, ®Ó häc sinh trë thµnh nh÷ng con ngêi cã Ých cho x· héi. - Khi tham gia c¸c ho¹t ®éng TDTT ®ßi hái häc sinh ph¶i cã tÝnh kû luËt cao, tinh thÇn vµ tr¸ch nhiÖm tríc tËp thÓ, t¸c phong nhanh nhÑn, sù cè g¾ng, tÝnh thËt thµ, trung thùc v.v …, chÝnh lµ t¸c dông gãp phÇn gi¸o dôc ®¹o ®øc vµ h×nh thµnh nh©n c¸ch häc sinh. - TËp luyÖn TDTT thêng xuyªn, cã kÕ ho¹ch gióp cho häc sinh cã mét nÕp sèng lµnh m¹nh, vui t¬i, häc tËp vµ lµm viÖc khoa häc. - TËp luyÖn TDTT cã t¸c dông phßng chèng, ch÷a bÖnh vµ ph¸t triÓn c¸c tè chÊt thÓ lùc cña c¬ thÓ nh søc nhanh, søc m¹nh, søc bÒn, sù khÐo lÐo chÝnh x¸c v.v… Ngµy so¹n: 15/8/2008 TiÕt 2 Lîi Ých, t¸c dông cña TDTT Biªn chÕ tæ, Chän c¸n sù. Mét sè quy ®Þnh vÒ néi quy luyÖn tËp I. Lîi Ých, t¸c dông cña TDTT: - LuyÖn tËp TDTT thêng xuyªn, ®óng ph¬ng ph¸p khoa häc sÏ lµm cho c¬ ph¸t triÓn, thÓ hiÖn ë søc nhanh, søc bÒn, ®é ®µn håi vµ ®é linh ho¹t cña c¬ t¨ng lªn. - TËp luyÖn TDTT lµm cho x¬ng tiÕp thu m¸u ®îc ®Çy ®ñ h¬n, c¸c tÕ bµo x¬ng ph¸t triÓn nhanh vµ trÎ l©u, x¬ng dµy lªn, cøng vµ dai h¬n, kh¶ n¨ng chèng ®ì t¨ng lªn. - TËp luyÖn TDTT lµm cho c¬, x¬ng ph¸t triÓn t¹o ra vÎ ®Ñp vµ d¸ng ®i khoÎ m¹nh cña con ngêi. - LuyÖn tËp TDTT sÏ lµm cho tim khoÎ lªn, sù vËn chuyÓn m¸u cña hÖ m¹ch ®i nu«i c¬ thÓ vµ th¶i c¸c chÊt cÆn b· ra ngoµi ®îc thùc hiÖn nhanh h¬n, nhê vËy khÝ huyÕt ®îc lu th«ng, ngêi tËp ¨n ngon, ngñ tèt, häc tèt, cã nghÜa lµ søc khoÎ ®îc t¨ng lªn. GV: Ngoâ Vaên Duõng Giaùo Aùn TD 6 1 - LuyÖn tËp TDTT thêng xuyªn, ®óng ph¬ng ph¸p khoa häc cßn lµm cho con ngêi tr¸nh ®îc nhiÒu bÖnh tËt, ®Æc biÖt lµ c¸c bÖnh vÒ tim m¹ch, lµm cho tuæi thä t¨ng lªn. - Nhê luyÖn tËp TDTT thêng xuyªn lång ngùc vµ phæi në ra, c¸c c¬ lµm chøc n¨ng h« hÊp ®îc khoÎ vµ ®é ®µn håi t¨ng, kh¶ n¨ng cña c¸c c¬ x¬ng tham gia vµo ho¹t ®éng h« hÊp còng linh ho¹t lªn. Nhê vËy lîng trao ®æi khÝ ë phæi t¨ng, lµm cho m¸u giµu «xi h¬n, nhê vËy mµ søc khoÎ ®îc t¨ng lªn. - LuyÖn tËp TDTT sÏ n©ng cao kh¶ n¨ng hÊp thô c¸c chÊt dinh dìng vµ vËn chuyÓn c¸c chÊt th¶i ra ngoµi c¬ thÓ tÝch cùc h¬n. Nh vËy khÝ huyÕt ®îc lu th«ng thÓ lùc, søc khoÎ ®îc c¶i thiÖn vµ n©ng cao. II. Biªn chÕ tæ, chän c¸n sù. Mét sè quy ®Þnh vÒ néi quy luyÖn tËp vµ trang phôc: 1. Trang phôc: - Cã giµy ba ta ®Ó luyÖn tËp. - §Çu tãc gän gµng (nÕu tãc dµi th× ph¶i buéc hoÆc cÆp tãc cho gän l¹i). - KhuyÕn khÝch mÆc quÇn ¸o thÓ thao trong giê thÓ dôc. - Kh«ng ®îc mÆc v¸y trong giê thÓ dôc. 2. Biªn chÕ tæ luyÖn tËp: - Líp chia thµnh 4 hµng, ®øng tõ cao ®Õn thÊp dÇn. TËp hîp líp theo ®éi h×nh hµng ngang. - Khi ph©n tæ luyÖn tËp quay vßng, líp chia thµnh 2 tæ. Mçi tæ do mét c¸n sù ®iÒu khiÓn (cã thÓ chia theo nhãm søc khoÎ hoÆc nhãm nam n÷). 3. Mét sè quy ®Þnh khi luyÖn tËp: - TËp hîp nhanh nhÑn, khÈn tr¬ng. - Häc sinh ra vµo líp ®óng giê - Häc tËp nghiªm tóc, kh«ng ®ïa nghÞch trong giê häc. - ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ dông cô häc tËp (theo yªu cÇu tiÕt häc). - Kh«ng uèng níc, röa ch©n tay trong tiÕt häc. - Lµm vÖ sinh s©n b·i tríc giê häc (giê 5’). - LuyÖn tËp nghiªm tóc díi sù chØ dÉn cña gi¸o viªn tr¸nh ®Ó x¶y ra tai n¹n ®¸ng tiÕc. Ngµy so¹n:22/8/2008 tiÕt 3 ®éi h×nh ®éi ngò - bµi thÓ dôc -ch¹y bÒn I. Môc tiªu: 1. §éi h×nh ®éi ngò: Nh»m trang bÞ cho häc sinh tÝnh kû luËt, t¸c phong nhanh nhÑn, khoÎ m¹nh, tinh thÇn tËp thÓ vµ t thÕ c¬ b¶n ®óng. + Häc míi: §øng nghØ, ®øng nghiªm, quay tr¸i, quay ph¶i, quay ®»ng sau. TËp hîp ®éi h×nh hµng däc, dãng hµng, ®iÓm sè. C¸ch chµo, b¸o c¸o, xin phÐp ra vµo líp. + Yªu cÇu: Häc sinh n¾m ®îc bµi, luyÖn tËp nghiªm tóc, t¸c phong nhanh nhÑn, khÈn tr¬ng. 2. Bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung: Nh»m rÌn luyÖn c¸c nhãm c¬, khíp chÝnh cña c¬ thÓ, gãp phÇn ph¸t triÓn thÓ lùc chung vµ rÌn luyÖn t thÕ c¬ b¶n. + Häc míi: §éng t¸c v¬n thë, tay, ngùc. + Yªu cÇu: Häc sinh n¾m ®îc bµi, tËp hÕt biªn ®é ®éng t¸c. 3. Ch¹y bÒn: Nh»m trang bÞ cho häc sinh mét sè kiÕn thøc, kü n¨ng vµ cã ý thøc thãi quen tù rÌn luyÖn ph¸t triÓn søc bÒn. + Häc trß ch¬i: Hai lÇn hÝt vµo, hai lÇn thë ra. + Yªu cÇu: Häc sinh biÕt c¸ch thùc hiÖn trß ch¬i. II. §Þa ®iÓm, thiÕt bÞ d¹y häc: + S©n trêng + Häc sinh dän vÖ sinh s©n b·i + Gi¸o viªn chuÈn bÞ cßi, tranh ¶nh. III. Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh: Néi dung GV: Ngoâ Vaên Duõng §Þnh lîng Ph¬ng ph¸p thùc hiÖn Giaùo Aùn TD 6 2 I. PhÇn më ®Çu 8’ 1. NhËn líp: + Gi¸o viªn nhËn líp n¾m sÜ sè häc sinh cã mÆt, kiÕn tËp, kiÓm tra trang phôc luyÖn tËp cña häc sinh. + Phæ biÕn nhiÖm vô yªu cÇu tiÕt häc. 2’-3’ 2. Khëi ®éng + Xoay c¸c khíp : Cæ tay, cæ ch©n, gèi, h«ng, vai... + Ðp däc, Ðp ngang. 5’-6’ 2x8 II. PhÇn c¬ b¶n 1. §éi h×nh ®éi ngò: a. Häc míi: + TËp hîp ®éi h×nh hµng däc, dãng hµng, ®iÓm sè (Tõ 1  hÕt, theo chu kú 1 -2), ®øng nghØ, ®øng nghiªm, quay ph¶i, quay tr¸i, quay ®»ng sau. (SGV TD6 - Tr 13, 14, 15) + C¸ch chµo, b¸o c¸o, xin phÐp ra vµo líp. (SGV TD 6 - Tr 19) 32’ 16’ b. Cñng cè: + Häc sinh thùc hiÖn c¸c kü n¨ng võa häc. 2-3 h/s 2. Bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung: a. Häc míi: + §éng t¸c v¬n thë (SGV TD6 - Tr 23). 16’ 3 lÇn 3 lÇn 2x8 Líp trëng tËp hîp líp theo ®éi h×nh hµng däc. B¸o c¸o. Líp chuyÓn thµnh ®éi h×nh ngang, d·n c¸ch cù ly 1 s¶i tay, ®øng so le. Yªu cÇu: Xoay kü c¸c khíp. Gi¸o viªn híng dÉn häc sinh tËp sau®Ó c¸n sù ®iÒu hµnh líp. Gi¸o viªn vµ häc sinh ë díi líp quan s¸t, nªu nhËn xÐt. Sau ®ã gi¸o viªn nh¾c l¹i nh÷ng ®iÓm c¬ b¶n ®Ó häc sinh n¾m v÷ng bµi. Líp d·n c¸ch cù ly 1 s¶i tay, ®øng so le. o o o o + §éng t¸c tay (SGV TD6 - Ttr 23, 24). 3 lÇn 2x8 o o o o o o o o o o o o o o o o  + §éng t¸c ngùc (SGV TD6 - Tr 24, 25). 3 lÇn 2x8 Trong qu¸ tr×nh tËp gi¸o viªn chó ý söa sai cho h/s vÒ t thÕ, t¸c phong, biªn ®é tay. b. Cñng cè: Häc sinh lªn thùc hiÖn 3 ®éng t¸c v¬n thë, tay, ngùc. 3 Ch¹y bÒn: III. PhÇn kÕt thóc 1. Th¶ láng, håi tÜnh: Rò ch©n, tay,lng, vai. 2. NhËn xÐt tiÕt häc. Híng dÉn bµi tËp vÒ nhµ: TËp l¹i c¸c kü thuËt ®· häc 3. Xuèng líp 2-3 h/s Häc sinh ë díi líp quan s¸t, nªu nhËn xÐt bµi tËp cña b¹n. Gi¸o viªn nh¾c l¹i bµi, gióp häc sinh söa sai. GV: Ngoâ Vaên Duõng 5’ Líp trë vÒ ®éi h×nh ban ®Çu ooooooooooooo ooooooooooooo ooooooooooooo ooooooooooooo Giaùo Aùn TD 6 3  Ngµy so¹n: 22/8/2008 TiÕt 4 ®éi h×nh ®éi ngò - bµi thÓ dôc – ch¹y bÒn I. Môc tiªu: 1. §éi h×nh ®éi ngò: Nh»m trang bÞ cho häc sinh tÝnh kû luËt, t¸c phong nhanh nhÑn, khoÎ m¹nh, tinh thÇn tËp thÓ vµ t thÕ c¬ b¶n ®óng. + ¤n tËp: §øng nghØ, ®øng nghiªm, quay tr¸i, quay ph¶i, quay ®»ng sau. TËp hîp ®éi h×nh hµng däc, dãng hµng, ®iÓm sè. C¸ch chµo, b¸o c¸o, xin phÐp ra vµo líp. + Häc míi: TËp hîp ®éi h×nh hµng ngang, dãng hµng, ®iÓm sè, dµn hµng, dån hµng. + Yªu cÇu: Häc sinh n¾m ®îc bµi, luyÖn tËp nghiªm tóc, t¸c phongnhanh nhÑn, khÈn tr¬ng. 2. Bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung: Nh»m rÌn luyÖn c¸c nhãm c¬, khíp chÝnh cña c¬ thÓ, gãp phÇn ph¸t triÓn thÓ lùc chung vµ rÌn luyÖn t thÕ c¬ b¶n. + ¤n tËp: ¤n 3 ®éng t¸c ®· häc. + Häc míi: §éng t¸c ch©n, bông. + Yªu cÇu: Häc sinh n¾m ®îc bµi, tËp hÕt biªn ®é ®éng t¸c. 3. Ch¹y bÒn: Trß ch¬i. II. §Þa ®iÓm, thiÕt bÞ d¹y häc: + S©n trêng + Häc sinh dän vÖ sinh s©n b·i + Gi¸o viªn chuÈn bÞ cßi, tranh ¶nh III. Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh: Néi dung I. PhÇn më ®Çu §Þnh lîng 8’ 1. NhËn líp: + Gi¸o viªn nhËn líp n¾m sÜ sè häc sinh cã mÆt, kiÕn tËp, kiÓm tra trang phôc luyÖn tËp cña häc sinh. + Phæ biÕn nhiÖm vô yªu cÇu tiÕt häc: - TËp hîp ®éi h×nh hµng däc, dãng hµng, ®iÓm sè - Häc 3 ®éng t¸c: v¬n thë, tay, ngùc. 2’-3’ 2. Khëi ®éng + Quay c¸c khíp : Cæ tay, cæ ch©n, gèi, h«ng, vai... + Ðp däc, Ðp ngang. II. PhÇn c¬ b¶n 1. §éi h×nh ®éi ngò: a. ¤n tËp: ¤n c¸c kü n¨ng ®· häc: + TËp hîp ®éi h×nh hµng däc, dãng hµng, ®iÓm sè. 5’-6’ GV: Ngoâ Vaên Duõng 2x8 32’ 16’ Ph¬ng ph¸p thùc hiÖn Líp trëng tËp hîp líp theo ®éi h×nh hµng däc. B¸o c¸o. oooo oooo oooo oooo oooo oooo oooo  Líp chuyÓn thµnh ®éi h×nh ngang, d·n c¸ch cù ly 1 s¶i tay, ®øng so le. Yªu cÇu: Quay kü c¸c khíp. C¸n sù ®iÒu khiÓn líp. Gi¸o viªn quan s¸t, gióp Hs söa sai. Giaùo Aùn TD 6 4 + §øng nghØ, ®øng nghiªm. Quay ph¶i, quay tr¸i, quay ®»ng sau. + C¸ch chµo, b¸o c¸o, xin phÐp ra vµo líp. oooo oooo oooo oooo oooo b. Häc míi: + TËp hîp hµng ngang, dãng hµng, ®iÓm sè,dµn hµng, dån hµng (SGV TD6 - Tr 16, 17). c. Cñng cè: + Häc sinh thùc hiÖn c¸c kü n¨ng võa häc. 2. Bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung: a. ¤n tËp: + ¤n 3 ®éng t¸c: V¬n thë, tay, ngùc. - TËp c¶ líp. 2-3 h/s 16’ 2x8 2-3 lÇn  Nh÷ng lçi häc sinh thêng m¾c: - Ngêi lµm chuÈn còng di chuyÓn khi dµn hµng, dån hµng. - §¸nh mÆt sai híng khi ®iÓm sè. Gi¸o viªn vµ häc sinh ë díi líp quan s¸t, nªu nhËn xÐt. Sau ®ã gi¸o viªn nh¾c l¹i nh÷ng ®iÓm c¬ b¶n ®Ó häc sinh n¾m v÷ng bµi. Líp d·n c¸ch cù ly 1 s¶i tay, ®øng so le. o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o  b. Häc míi: + §éng t¸c ch©n (SGV TD6 - Tr 25): + §éng t¸c bông (SGV TD6 - Ttr 26): c. LuyÖn tËp: + TËp c¶ 5 ®éng t¸c. d. Cñng cè: Häc sinh lªn thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c ®· häc. III. PhÇn kÕt thóc 1. Th¶ láng, håi tÜnh: Rò ch©n, tay,lng, vai. 2. NhËn xÐt tiÕt häc. Híng dÉn bµi tËp vÒ nhµ: TËp l¹i c¸c kü thuËt vµ 5 ®éng t¸c thÓ dôc ®· häc 3. Xuèng líp GV: Ngoâ Vaên Duõng 3 lÇn 2x8 3 lÇn 2x8 3-5 lÇn 2-3 h/s 5’ Trong qu¸ tr×nh tËp gi¸o viªn chó ý söa sai cho h/s vÒ t thÕ, t¸c phong, biªn ®é tay. Chó ý: + N1, N2 kiÔng ch©n. + Khi gËp th©n 2 ®Çu gèi ph¶i th¼ng. Ch©n ®øng réng h¬n vai mét chót. C¶ líp thùc hiÖn. Gi¸o viªn quan s¸t nh¾c nhë häc sinh söa sai. Häc sinh ë díi líp quan s¸t, nªu nhËn xÐt bµi tËp cña b¹n. Gi¸o viªn nh¾c l¹i bµi, gióp häc sinh söa sai. Líp trë vÒ ®éi h×nh ban ®Çu Giaùo Aùn TD 6 5 TiÕt 5 Bµi: ®éi h×nh ®éi ngò - bµi thÓ dôc I. Môc tiªu: 1. §éi h×nh ®éi ngò: Nh»m trang bÞ cho häc sinh tÝnh kû luËt, t¸c phong nhanh nhÑn, khoÎ m¹nh, tinh thÇn tËp thÓ vµ t thÕ c¬ b¶n ®óng. + ¤n tËp: §øng nghØ, ®øng nghiªm, quay tr¸i, quay ph¶i, quay ®»ng sau. TËp hîp ®éi h×nh hµng däc, hµng ngang, dãng hµng, dµn hµng, dån hµng, ®iÓm sè. C¸ch chµo, b¸o c¸o, xin phÐp ra vµo líp. + Häc míi: GiËm ch©n t¹i chç, ®i ®Òu, vßng tr¸i, vßng ph¶i. + Yªu cÇu: Häc sinh n¾m ®îc bµi, thùc hiÖn t¬ng ®èi ®óng c¸c kü n¨ng ®· häc, luyÖn tËp nghiªm tóc, t¸c phongnhanh nhÑn, khÈn tr¬ng. 2. Bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung: Nh»m rÌn luyÖn c¸c nhãm c¬, khíp chÝnh cña c¬ thÓ, gãp phÇn ph¸t triÓn thÓ lùc chung vµ rÌn luyÖn t thÕ c¬ b¶n. + ¤n tËp: ¤n 5 ®éng t¸c ®· häc. + Häc míi: §éng t¸c vÆn m×nh, phèi hîp. + Yªu cÇu: Häc sinh n¾m ®îc bµi, tËp hÕt biªn ®é ®éng t¸c. 3. Ch¹y bÒn: Trß ch¬i. II. §Þa ®iÓm, thiÕt bÞ d¹y häc: + S©n trêng. + Häc sinh dän vÖ sinh s©n b·i. + Gi¸o viªn chuÈn bÞ cßi, tranh ¶nh. III. Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh: Néi dung I. PhÇn më ®Çu GV: Ngoâ Vaên Duõng §Þnh lîng 8’ Ph¬ng ph¸p thùc hiÖn C¸n sù tËp hîp líp theo ®éi h×nh ngang. B¸o c¸o. Giaùo Aùn TD 6 6 1. NhËn líp: + Gi¸o viªn nhËn líp n¾m sÜ sè häc sinh cã mÆt, kiÕn tËp, kiÓm tra trang phôc luyÖn tËp cña häc sinh. + Phæ biÕn nhiÖm vô yªu cÇu tiÕt häc. 2’ ooooooooooooo ooooooooooooo ooooooooooooo ooooooooooooo  2. Khëi ®éng + Ch¹y nhÑ nhµng quanh s©n trêng. + TËp c¸c ®éng t¸c TDTK: - §éng t¸c cæ. - §éng t¸c tay. - §éng t¸c ch©n. - §éng t¸c bông. - §éng t¸c vÆn m×nh. + Quay c¸c khíp: Cæ tay, cæ ch©n, gèi, h«ng, vai. + Ðp däc, Ðp ngang. 6’ 200m -300m 2x8 Sau khi ch¹y xong líp trë vÒ ®éi h×nh hµng ngang, d·n c¸ch cù ly, ®øng so le. 2x8 o o o II. PhÇn c¬ b¶n 32’ 1. §éi h×nh ®éi ngò: a. KiÓm tra bµi cò 17’ 2’ b. ¤n c¸c kü n¨ng ®· häc: + Quay c¸c híng + §iÓm sè + TËp hîp hµng däc, hµng ngang, d·n c¸ch cù ly, dãng hµng, dån hµng c. Häc míi: + GiËm ch©n t¹i chç. + §i ®Òu, ®øng l¹i, ®i ®Òu th¼ng híng vµ vßng tr¸i, ph¶i 5’ 2. Bµi thÓ dôc: a. ¤n: 5 ®éng t¸c ®· häc + §éng t¸c v¬n thë. + §éng t¸c tay. + §éng t¸c ngùc. + §éng t¸c ch©n. + §éng t¸c bông. o o o o o o o o o o o o  Thùc hiÖn ph¬ng ph¸p luyÖn tËp quay vßng.Líp chia thµnh hai tæ: - Tæ 1 tËp §H§N - Tæ 2 tËp bµi thÓ dôc. Sau ®ã ®æi ngîc l¹i. Mçi nhãm cö 1 häc sinh ®iÒu khiÓn luyÖn tËp. Gi¸o viªn quan s¸t híng dÉn häc sinh tËp luyÖn. Gäi 2 – 4 häc sinh lªn thùc hiÖn c¸c kü n¨ng ®· häc (Líp quan s¸t vµ nhËn xÐt) 10’ Thùc hiÖn theo ®éi h×nh hµng däc. 15’ 3’ Líp d·n c¸ch cù ly 1 s¶i tay, ®øng so le. o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o  GV: Ngoâ Vaên Duõng Giaùo Aùn TD 6 7 b. Häc míi + §éng t¸c vÆn m×nh (SGV TD6 - Tr 17): 4’ 2x8 2- 3 lÇn Lçi häc sinh thêng m¾c: - Xoay ch©n theo th©n ngêi - Kh«ng ®a tay vÒ tríc råi míi vßng sang ngang + §éng t¸c phèi hîp (SGV TD6 - Tr 27): 4’ 2x8 2- 3 lÇn - Bíc ch©n cha ®óng híng. - Khi gËp th©n ®Çu gèi kh«ng th¼ng. c. LuyÖn tËp: + TËp 7 ®éng t¸c. d. Cñng cè: Häc sinh lªn thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c ®· häc. III. PhÇn kÕt thóc 1. Th¶ láng, håi tÜnh, rò ch©n, tay, lng, vai. 2. NhËn xÐt líp. Híng dÉn bµi tËp vÒ nhµ. 3. Xuèng líp 4’ 1 lÇn 2-3 h/s 5’ Häc sinh ë díi líp quan s¸t, nªu nhËn xÐt bµi tËp cña b¹n. Gi¸o viªn nh¾c l¹i bµi, gióp häc sinh söa sai. Líp trë vÒ ®éi h×nh ban ®Çu. ooooooooooooo ooooooooooooo ooooooooooooo ooooooooooooo  GV: Ngoâ Vaên Duõng Giaùo Aùn TD 6 8 TiÕt 6 Bµi ®éi h×nh ®éi ngò - bµi thÓ dôc- ch¹y bÒn I. Môc tiªu 1. §éi h×nh ®éi ngò: Nh»m trang bÞ cho häc sinh tÝnh kû luËt, t¸c phong nhanh nhÑn, khoÎ m¹nh, tinh thÇn tËp thÓ vµ t thÕ c¬ b¶n ®óng. + ¤n tËp mét sè kü n¨ng d· häc. Yªu cÇu häc sinh thùc hiÖn ë møc ®é t¬ng ®èi chÝnh x¸c + Häc míi: §æi ch©n khi ®i sai nhÞp. Yªu cÇu häc sinh n¾m ®îc bµi vµ biÕt c¸ch ®æi ch©n khi ®i sai nhÞp. 2. Bµi thÓ dôc: Nh»m rÌn luyÖn c¸c nhãm c¬, khíp chÝnh cña c¬ thÓ, gãp phÇn ph¸t triÓn thÓ lùc chung vµ rÌn luyÖn t thÕ c¬ b¶n. + ¤n tËp: 7 ®éng t¸c ®· häc. Yªu cÇu häc sinh thùc hiÖn t¬ng ®èi chÝnh x¸c. + Häc míi: §éng t¸c nh¶y, ®iÒu hoµ. Yªu cÇu häc sinh n¾m ®îc bµi vµ biÕt c¸ch thùc hiÖn 2 ®éng t¸c theo ®óng nhÞp. 3. Ch¹y bÒn: Trß ch¬i. II. §Þa ®iÓm, thiÕt bÞ d¹y häc + S©n trêng. + Häc sinh dän vÖ sinh s©n b·i. + Gi¸o viªn chuÈn bÞ cßi, tranh ¶nh. III. Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh Néi dung I. PhÇn më ®Çu 1. NhËn líp: + Gi¸o viªn nhËn líp n¾m sÜ sè häc sinh cã mÆt, kiÕn tËp, kiÓm tra trang phôc luyÖn tËp cña häc sinh. + Phæ biÕn nhiÖm vô yªu cÇu tiÕt häc. §Þnh lîng 10’ 2’ Ph¬ng ph¸p thùc hiÖn C¸n sù tËp hîp líp theo ®éi h×nh ngang. B¸o c¸o. ooooooooooooo ooooooooooooo ooooooooooooo ooooooooooooo  2. Khëi ®éng + Ch¹y nhÑ nhµng quanh s©n trêng. + TËp c¸c ®éng t¸c TDTK: - §éng t¸c cæ. - §éng t¸c tay. - §éng t¸c ch©n. - §éng t¸c bông. - §éng t¸c vÆn m×nh. + Quay c¸c khíp: Cæ tay, cæ ch©n, gèi, h«ng, vai. + Ðp däc, Ðp ngang. 3. KiÓm tra bµi cò KiÓm tra c¸c ®éng t¸c quay, ®i ®Òu, ®øng l¹i II. PhÇn c¬ b¶n 1. §éi h×nh ®éi ngò: a. ¤n tËp: Mét sè kü n¨ng ®· häc: + C¸c ®éng t¸c quay. + §i ®Òu ®øng l¹i. GV: Ngoâ Vaên Duõng 6’ 200m -300m 2x8 2x8 2’ 30’ 15’ Sau khi ch¹y xong líp trë vÒ ®éi h×nh hµng ngang, d·n c¸ch cù ly, ®øng so le. o o o o o o o o o o o o o o o Gäi tõ 2 – 3 häc sinh lªn kiÓm tra bµi Thùc hiÖn ph¬ng ph¸p luyÖn tËp quay vßng. Líp chia thµnh hai tæ: - Tæ 1 tËp §H§N - Tæ 2 tËp bµi thÓ dôc. Sau ®ã ®æi ngîc l¹i. Mçi nhãm cö 1 häc sinh ®iÒu khiÓn luyÖn tËp. Gi¸o viªn quan s¸t, híng dÉn h/s tËp luyÖn. Gi¸o viªn h« cho líp tËp mçi kü thuËt tõ 1 - 2 lÇn. Sau ®ã c¸n sù líp h« tõ 2 - 3 lÇn. Giaùo Aùn TD 6 9 b. Häc míi: + §æi ch©n khi sai nhÞp. c. Cñng cè: + Häc sinh thùc hiÖn c¸c kü n¨ng ®· häc. Thùc hiÖn theo ®éi h×nh hµng däc. 2-3 h/s 2. Bµi thÓ dôc: a. ¤n 7 ®éng t¸c ®· häc 15’ 2x8 2 - 3 lÇn b. Häc míi: + §éng t¸c nh¶y (SGV TD6 - Tr 28): 2x8 + §éng t¸c ®iÒu hoµ (SGV TD 6 - Tr 29, 30): 2x8 c. LuyÖn tËp: + TËp 9 ®éng t¸c. III. PhÇn kÕt thóc 1. Th¶ láng, håi tÜnh, rò ch©n, tay, lng, vai. 2. NhËn xÐt líp. Híng dÉn bµi tËp vÒ nhµ. 3. Xuèng líp GV: Ngoâ Vaên Duõng Gi¸o viªn vµ häc sinh ë díi líp quan s¸t, nªu nhËn xÐt. Sau ®ã gi¸o viªn nh¾c l¹i nh÷ng ®iÓm c¬ b¶n ®Ó häc sinh n¾m v÷ng bµi. Gi¸o viªn h« 1 - 2 lÇn. C¸n sù h« 1 lÇn. Yªu cÇu häc sinh tËp ®óng, chÝnh x¸c vµ ®Ñp c¸c ®éng t¸c ®· häc. - Gi¸o viªn võa tËp võa ph©n tÝch ®éng t¸c vµ cïng häc sinh tËp. - C¸n sù h« vµ tËp cïng líp. 1-2 lÇn 5’ Líp trë vÒ ®éi h×nh ban ®Çu. ooooooooooooo ooooooooooooo ooooooooooooo ooooooooooooo Giaùo Aùn TD 6 10 TiÕt 7 ®éi h×nh ®éi ngò - Bµi thÓ dôc- ch¹y bÒn I. Môc tiªu 1. §éi h×nh ®éi ngò: Nh»m trang bÞ cho häc sinh tÝnh kû luËt, t¸c phong nhanh nhÑn, khoÎ m¹nh, tinh thÇn tËp thÓ vµ t thÕ c¬ b¶n ®óng. + ¤n tËp: TËp hîp hµng däc, hµng ngang, dãng hµng, dån hµng, ®iÓm sè. TËp ®i ®Òu, ®øng l¹i, vßng tr¸i, vßng ph¶i, ®æi ch©n khi ®i sai nhÞp. + Yªu cÇu: Häc sinh thùc hiÖn ®îc kü thuËt ®æi ch©n khi ®i sai nhÞp. C¸c kü n¨ng kh¸c häc sinh thùc hiÖn ë møc t¬ng ®èi chÝnh x¸c. 2. Bµi thÓ dôc: Nh»m rÌn luyÖn c¸c nhãm c¬, khíp chÝnh cña c¬ thÓ, gãp phÇn ph¸t triÓn thÓ lùc chung vµ rÌn luyÖn t thÕ c¬ b¶n. + ¤n bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung. + Yªu cÇu häc sinh thuéc bµi, thùc hiÖn ®óng t thÕ, t¸c phong, biªn ®é ®éng t¸c. 3. Ch¹y bÒn: Trß ch¬i. II. §Þa ®iÓm, thiÕt bÞ d¹y häc + S©n trêng. + Häc sinh dän vÖ sinh s©n b·i. + Gi¸o viªn chuÈn bÞ cßi, tranh ¶nh. III. Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh Néi dung I. PhÇn më ®Çu 1. NhËn líp: + Gi¸o viªn nhËn líp n¾m sÜ sè häc sinh cã mÆt, kiÕn tËp, kiÓm tra trang phôc luyÖn tËp cña häc sinh. + Phæ biÕn nhiÖm vô yªu cÇu tiÕt häc. §Þnh lîng 10’ 2’ Ph¬ng ph¸p thùc hiÖn Líp trëng tËp hîp líp theo ®éi h×nh hµng ngang. B¸o c¸o. ooooooooooooo ooooooooooooo ooooooooooooo ooooooooooooo  2. Khëi ®éng + Ch¹y nhÑ nhµng quanh s©n trêng. + TËp c¸c ®éng t¸c TDTK: - §éng t¸c cæ. - §éng t¸c tay. - §éng t¸c ch©n. - §éng t¸c bông. - §éng t¸c vÆn m×nh. + Quay c¸c khíp: Cæ tay, cæ ch©n, gèi, h«ng, vai. + Ðp däc, Ðp ngang. 6’ 200m -300m 2x8 2x8 Sau khi ch¹y xong líp trë vÒ ®éi h×nh hµng ngang, d·n c¸ch cù ly, ®øng so le. o o o o o o o o o o o o o o o 3. KiÓm tra bµi cò + KiÓm tra c¸c ®éng t¸c quay, ®i ®Òu, ®øng l¹i. II. PhÇn c¬ b¶n 2’ Gäi tõ 2 – 3 häc sinh lªn kiÓm tra bµi 30’ 1. §éi h×nh ®éi ngò: 15’ Thùc hiÖn ph¬ng ph¸p luyÖn tËp quay vßng. Líp chia thµnh hai tæ: - Tæ 1 tËp §H§N - Tæ 2 tËp bµi thÓ dôc. Sau ®ã ®æi ngîc l¹i. Mçi nhãm cö 1 häc sinh ®iÒu khiÓn luyÖn tËp. Gi¸o viªn quan s¸t, híng dÉn h/s tËp luyÖn. Nh÷ng lçi häc sinh thêng m¾c: GV: Ngoâ Vaên Duõng Giaùo Aùn TD 6 11 a. ¤n tËp c¸c kü thuËt: + TËp hîp hµng däc, hµng ngang, dãng hµng, dån hµng, dµn hµng, ®iÓm sè. + Kü thuËt quay: - Quay tr¸i. - Quay ph¶i. - Quay ®»ng sau. + Kü thuËt ®i ®Òu ®øng l¹i - Häc sinh hay ®a tay lªn vai b¹n, cha tù íc lîng ®îc kho¶ng c¸ch. - Tay vung trong khi quay, quay cha ®ñ gãc ®é. - Hay ®a ch©n ra phÝa sau. - N©ng gèi cao qu¸, gËp c¼ng ch©n ra phÝa sau, ®¸nh tay cha ®óng. - Khi ®i hµng cha ®îc th¼ng. - Cßn cã hiÖn tîng ®i cïng ch©n cïng tay. C¸ch söa: - Gi¸o viªn tËp l¹i ®éng t¸c, ph©n tÝch chç sai vµ híng dÉn h/s söa sai. + §i ®Òu, vßng tr¸i, vßng ph¶i, ®æi ch©n khi ®i sai nhÞp 2. Bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung: + ¤n tËp 9 ®éng t¸c. 3. Ch¹y bÒn: trß ch¬i III. PhÇn kÕt thóc 1. Th¶ láng, håi tÜnh, rò ch©n, tay, lng, vai. 2. NhËn xÐt líp. Híng dÉn bµi tËp vÒ nhµ. 3. Xuèng líp 15’ Nh÷ng lçi häc sinh thêng m¾c: - T thÕ th©n ngêi, biªn ®é cña tay, 2 - 4 lÇn phèi hîp gi÷a tay vµ ch©n cha tèt. C¸ch söa: - Cho häc sinh tËp l¹i t thÕ. - TËp tõ chËm ®Õn nhanh dÇn. 5’ Líp trë vÒ ®éi h×nh ban ®Çu. ooooooooooooo ooooooooooooo ooooooooooooo ooooooooooooo  GV: Ngoâ Vaên Duõng Giaùo Aùn TD 6 12 Giáo án TD6 : Ngày dạy 11/10/ 2008 tiÕt 9 ®éi h×nh ®éi ngò - Bµi thÓ dôc - ch¹y bÒn I. Môc tiªu 1. §éi h×nh ®éi ngò: Nh»m trang bÞ cho häc sinh tÝnh kû luËt, t¸c phong nhanh nhÑn, khoÎ m¹nh, tinh thÇn tËp thÓ vµ t thÕ c¬ b¶n ®óng. + ¤n tËp: TËp hîp hµng däc, hµng ngang, dãng hµng, ®iÓm sè, dån hµng, dµn hµng. C¸c ®éng t¸c quay, ®i ®Òu, vßng tr¸i, vßng ph¶i, ®æi ch©n khi ®i sai nhÞp. + Yªu cÇu: Häc sinh thùc hiÖn ®óng ®éng t¸c ë møc t¬ng ®èi ®óng. T¸c phong nhanh nhÑn, khÈn tr¬ng. 2. Bµi thÓ dôc: Nh»m rÌn luyÖn c¸c nhãm c¬, khíp chÝnh cña c¬ thÓ, gãp phÇn ph¸t triÓn thÓ lùc chung vµ rÌn luyÖn t thÕ c¬ b¶n. + LuyÖn tËp: TiÕp tôc «n tËp bµi TD ph¸t triÓn chung + Yªu cÇu thùc hiÖn ®óng, hÕt biªn ®é ®éng t¸c. 3. Ch¹y bÒn: Trß ch¬i. II. §Þa ®iÓm, thiÕt bÞ d¹y häc + S©n trêng. + Häc sinh dän vÖ sinh s©n b·i. + Gi¸o viªn chuÈn bÞ cßi, tranh ¶nh. III. Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh Néi dung I. PhÇn më ®Çu 1. NhËn líp: + Gi¸o viªn nhËn líp n¾m sÜ sè häc sinh cã mÆt, kiÕn tËp, kiÓm tra trang phôc luyÖn tËp cña häc sinh. + Phæ biÕn nhiÖm vô yªu cÇu tiÕt häc: - ¤n c¸c kü n¨ng: TËp hîp hµng ngang, c¸c ®éng t¸c quay, ®i ®Òu, vßng tr¸i ph¶i, söa sai nhÞp. - ¤n bµi TD ph¸t triÓn chung. 2. Khëi ®éng + Ch¹y nhÑ nhµng quanh s©n trêng. + TËp c¸c ®éng t¸c TDTK: - §éng t¸c cæ. - §éng t¸c tay. - §éng t¸c ch©n. - §éng t¸c bông. - §éng t¸c vÆn m×nh. + Quay c¸c khíp: Cæ tay, cæ ch©n, gèi, h«ng, vai. + Ðp däc, Ðp ngang. II. PhÇn c¬ b¶n GV: Ngoâ Vaên Duõng §Þnh lîng 8’ 2’ Ph¬ng ph¸p thùc hiÖn Líp trëng tËp hîp líp theo ®éi h×nh hµng ngang. B¸o c¸o. ooooooooooooo ooooooooooooo ooooooooooooo ooooooooooooo  6’ 200m -300m 2x8 2x8 32’ Sau khi ch¹y xong líp trë vÒ ®éi h×nh hµng ngang, d·n c¸ch cù ly, ®øng so le. o o o o o o o o o o o o o o o Thùc hiÖn ph¬ng ph¸p luyÖn tËp quay vßng. Líp chia thµnh hai tæ: - Tæ 1 tËp §H§N - Tæ 2 tËp bµi thÓ dôc. Giaùo Aùn TD 6 13 1. §éi h×nh ®éi ngò + TËp hîp hµng ngang, dãng hµng, ®iÓm sè, dån hµng, dµn hµng. + TËp hîp hµng däc, dãng hµng, ®iÓm sè. + Quay ph¶i, quay tr¸i vµ quay ®»ng sau. 20’ 2-3 lÇn + §i ®Òu, ®øng l¹i, ®i ®Òu vßng tr¸i, vßng ph¶i, ®æi ch©n khi ®i sai nhÞp Sau ®ã ®æi ngîc l¹i. Mçi tæ cö 1 häc sinh ®iÒu khiÓn luyÖn tËp. Gi¸o viªn quan s¸t, híng dÉn h/s tËp luyÖn. Thùc hiÖn theo ®éi h×nh hµng däc. Yªu cÇu häc sinh triÓn khai nhanh nhÑn, ®óng ®Ñp. Mét sè lçi häc sinh thêng m¾c: - Khi quay hay ®a mét ch©n ra phÝa sau. - Tay vung tù do. - Lng cong. - §i cïng ch©n cïng tay. - Tay gËp qu¸ sím hoÆc vung tay qu¸ cao. - GËp c¼ng ch©n ra phÝa sau… 2. ¤n bµi TD: 10’ Lçi häc sinh thêng m¾c: + LuyÖn tËp: ¤n 9 ®éng t¸c bµi thÓ dôc 2 - 4 lÇn - Thùc hiÖn cha hÕt biªn ®é ®éng ph¸t triÓn chung. t¸c. - T thÕ t¸c phong cha ®Ñp… o o o o o o o 3. Cñng cè bµi: 2’ III. PhÇn kÕt thóc 1. Th¶ láng, håi tÜnh, rò ch©n, tay, lng, vai. 2. NhËn xÐt líp. Híng dÉn bµi tËp vÒ nhµ. 3. Xuèng líp 5’ o o o o o o o o  Gäi 1 - 2 häc sinh thùc hiÖn tèt vµ cha tèt lªn thùc hiÖn c¸c néi dung võa «n tËp. Häc sinh ë díi líp quan s¸t, nªu nhËn xÐt. Gi¸o viªn ph©n tÝch chç ®óng sai vµ híng dÉn häc sinh söa. Líp trë vÒ ®éi h×nh ban ®Çu. ooooooooooooo ooooooooooooo ooooooooooooo ooooooooooooo  Giáo án TD 6 - Ngày dạy:11/9/2008 TiÕt 10 ThÓ dôc tay kh«ng - §h®n - ch¹y bÒn I. Môc tiªu 1. §éi h×nh ®éi ngò: Nh»m trang bÞ cho häc sinh tÝnh kû luËt, t¸c phong nhanh nhÑn, khoÎ m¹nh, tinh thÇn tËp thÓ vµ t thÕ c¬ b¶n ®óng. + ¤n tËp: C¸c kü n¨ng ®· häc. Bíc ®Çu hoµn thiÖn c¸c ®éng t¸c: TËp hîp hµng däc, hµng ngang, dãng hµng, ®iÓm sè, dµn hµng, dån hµng, ®øng nghØ, ®øng nghiªm, quay tr¸i, quay ph¶i, quay ®»ng sau, ®i ®Òu, ®øng l¹i, ®æi ch©n khi ®i sai nhÞp… + Yªu cÇu thùc hiÖn ë møc t¬ng ®èi chÝnh x¸c vµ biÕt c¸ch vËn dông vµo c¸c ho¹t ®éng chung. T¸c phong nhanh nhÑn, khÈn tr¬ng. 2. Bµi thÓ dôc: Nh»m rÌn luyÖn c¸c nhãm c¬, khíp chÝnh cña c¬ thÓ, gãp phÇn ph¸t triÓn thÓ lùc chung vµ rÌn luyÖn t thÕ c¬ b¶n. GV: Ngoâ Vaên Duõng Giaùo Aùn TD 6 14 + TiÕp tôc «n vµ hoµn thiÖn bµi thÓ dôc. + Yªu cÇu: Thuéc bµi, thùc hiÖn ®óng c¸c t thÕ ®éng t¸c. 3. Ch¹y bÒn: Trß ch¬i. II. §Þa ®iÓm, thiÕt bÞ d¹y häc + S©n trêng. + Häc sinh dän vÖ sinh s©n tËp. + Gi¸o viªn chuÈn bÞ cßi, tranh ¶nh. III. Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh Néi dung I. PhÇn më ®Çu 1. NhËn líp: + Gi¸o viªn nhËn líp n¾m sÜ sè häc sinh cã mÆt, kiÕn tËp, kiÓm tra trang phôc luyÖn tËp cña häc sinh. + Phæ biÕn nhiÖm vô yªu cÇu tiÕt häc. §Þnh lîng 8’ 2’ Ph¬ng ph¸p thùc hiÖn Líp trëng tËp hîp líp theo ®éi h×nh hµng ngang. B¸o c¸o. ooooooooooooo ooooooooooooo ooooooooooooo ooooooooooooo  2. Khëi ®éng: + Ch¹y nhÑ nhµng quanh s©n trêng. + TËp c¸c ®éng t¸c TDTK: - §éng t¸c cæ. - §éng t¸c tay. - §éng t¸c ch©n. - §éng t¸c bông. - §éng t¸c vÆn m×nh. + Quay c¸c khíp: Cæ tay, cæ ch©n, gèi, h«ng, vai. + Ðp däc, Ðp ngang. 6’ 200m -300m 2x8 2x8 II. PhÇn c¬ b¶n 32’ 1. §éi h×nh ®éi ngò: + ¤n c¸c kü n¨ng: - §øng nghØ, ®øng nghiªm. - Quay tr¸i, quay ph¶i, quay ®»ng sau. - TËp hîp hµng däc, hµng ngang, dãng hµng, ®iÓm sè, dµn hµng, dån hµng. - §i ®Òu - ®øng l¹i, vßng tr¸i, vßng ph¶i, ®æi ch©n khi sai nhÞp. 14’ 2. Bµi thÓ dôc: + ¤n tËp: 9 ®éng t¸c bµi TD ph¸t triÓn chung. 14’ GV: Ngoâ Vaên Duõng Sau khi ch¹y xong líp trë vÒ ®éi h×nh hµng ngang, d·n c¸ch cù ly, ®øng so le. o o o o o o o o o o o o o o o Thùc hiÖn ph¬ng ph¸p luyÖn tËp quay vßng. Líp chia thµnh hai tæ: - Tæ 1 tËp §H§N - Tæ 2 tËp bµi thÓ dôc. Sau ®ã ®æi ngîc l¹i. Mçi tæ cö 1 häc sinh ®iÒu khiÓn luyÖn tËp. Gi¸o viªn quan s¸t, híng dÉn h/s tËp luyÖn. tæ. Gi¸o viªn quan s¸t, söa sai cho tõng ooo ooo ooo ooo ooo ooo ooo  Chó ý ®Õn c¸c t thÕ c¬ b¶n cña häc sinh. - TËp c¶ tæ tõ 2 ®Õn 3 lÇn. - Chia tõng nhãm 2 – 3 häc sinh ®Ó luyÖn tËp vµ gióp nhau söa sai. o o o o o Giaùo Aùn TD 6 15 o o o o o o o o o o  3. Cñng cè: + Tõng hµng thùc hiÖn bµi tËp. Mçi hµng thùc hiÖn 2 - 3 ®éng t¸c. 4’ III. PhÇn kÕt thóc 1. Th¶ láng, håi tÜnh, rò ch©n, tay, lng, vai. 2. NhËn xÐt líp. Híng dÉn bµi tËp vÒ nhµ. 3. Xuèng líp. 5’ Häc sinh quan s¸t vµ tù nhËn xÐt. Gi¸o viªn nh¾c l¹i nh÷ng néi dung c¬ b¶n cña bµi ®Ó häc sinh n¾m râ. Líp trë vÒ ®éi h×nh ban ®Çu. ooooooooooooo ooooooooooooo ooooooooooooo ooooooooooooo  Giáo án TD6 – Ngày dạy: TiÕt 11 thÓ dôc tay kh«ng - §éi h×nh ®éi ngò- ch¹y bÒn I. Môc tiªu 1. §éi h×nh ®éi ngò: Nh»m trang bÞ cho häc sinh tÝnh kû luËt, t¸c phong nhanh nhÑn, khoÎ m¹nh, tinh thÇn tËp thÓ vµ t thÕ c¬ b¶n ®óng. + ¤n tËp: C¸c kü n¨ng ®· häc. TiÕp tôc «n vµ hoµn thiÖn c¸c ®éng t¸c: quay tr¸i, quay ph¶i, quay ®»ng sau, dãng hµng, dµn hµng, dån hµng, ®i ®Òu, ®øng l¹i, ®æi ch©n khi ®i sai nhÞp… + Yªu cÇu: Thùc hiÖn ë møc t¬ng ®èi chÝnh x¸c vµ biÕt c¸ch vËn dông vµo c¸c ho¹t ®éng chung. T¸c phong nhanh nhÑn, khÈn tr¬ng. 2. Bµi thÓ dôc: Nh»m rÌn luyÖn c¸c nhãm c¬, khíp chÝnh cña c¬ thÓ, gãp phÇn ph¸t triÓn thÓ lùc chung vµ rÌn luyÖn t thÕ c¬ b¶n. + TiÕp tôc «n vµ hoµn thiÖn bµi thÓ dôc. + Yªu cÇu: Thuéc bµi, thùc hiÖn ®óng c¸c t thÕ ®éng t¸c. II. §Þa ®iÓm, thiÕt bÞ d¹y häc + S©n trêng. + Häc sinh dän vÖ sinh s©n tËp. + Gi¸o viªn chuÈn bÞ cßi, tranh ¶nh. III. Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh Néi dung I. PhÇn më ®Çu 1. NhËn líp: + Gi¸o viªn nhËn líp n¾m sÜ sè häc sinh cã mÆt, kiÕn tËp, kiÓm tra trang phôc luyÖn tËp cña häc sinh. + Phæ biÕn nhiÖm vô yªu cÇu tiÕt häc. §Þnh lîng 8’ 2’ Ph¬ng ph¸p thùc hiÖn Líp trëng tËp hîp líp theo ®éi h×nh hµng ngang. B¸o c¸o. ooooooooooooo ooooooooooooo ooooooooooooo ooooooooooooo  2. Khëi ®éng: + Ch¹y nhÑ nhµng quanh s©n trêng. + TËp c¸c ®éng t¸c TDTK: GV: Ngoâ Vaên Duõng 6’ 200m -300m 2x8 Giaùo Aùn TD 6 16 - §éng t¸c cæ. - §éng t¸c tay. - §éng t¸c ch©n. - §éng t¸c bông. - §éng t¸c vÆn m×nh. + Quay c¸c khíp: Cæ tay, cæ ch©n, gèi, h«ng, vai. + Ðp däc, Ðp ngang. 2x8 II. PhÇn c¬ b¶n 32’ 1. §éi h×nh ®éi ngò: + ¤n c¸c kü n¨ng: - §øng nghØ, ®øng nghiªm. - Quay tr¸i, quay ph¶i, quay ®»ng sau. - TËp hîp hµng däc, hµng ngang, dãng hµng, ®iÓm sè, dµn hµng, dån hµng. - §i ®Òu - ®øng l¹i, vßng tr¸i, vßng ph¶i, ®æi ch©n khi sai nhÞp. 14’ 2. Bµi thÓ dôc: + ¤n tËp: 9 ®éng t¸c bµi TD ph¸t triÓn chung. 14’ 3. Cñng cè: + Gäi 2- 4 häc sinh lªn thùc hiÖn bµi tËp. 4. Ch¹y bÒn: Trß ch¬i III. PhÇn kÕt thóc 1. Th¶ láng, håi tÜnh, rò ch©n, tay, lng, vai. 2. NhËn xÐt líp. Híng dÉn bµi tËp vÒ nhµ. 3. Xuèng líp. 4’ 5’ Sau khi ch¹y xong líp trë vÒ ®éi h×nh hµng ngang, d·n c¸ch cù ly, ®øng so le. o o o o o o o o o o o o o o o Thùc hiÖn ph¬ng ph¸p luyÖn tËp quay vßng. Líp chia thµnh hai tæ: - Tæ 1 tËp §H§N - Tæ 2 tËp bµi thÓ dôc. Sau ®ã ®æi ngîc l¹i. Mçi tæ cö 1 häc sinh ®iÒu khiÓn luyÖn tËp. Gi¸o viªn quan s¸t, híng dÉn h/s tËp luyÖn. Gi¸o viªn quan s¸t, söa sai cho tõng tæ. - C¶ tæ tËp tõ 2 ®Õn 3 lÇn. - Chia thµnh tõng cÆp luyÖn tËp gióp nhau söa sai. ooo ooo ooo ooo ooo  Chó ý ®Õn c¸c t thÕ c¬ b¶n cña häc sinh. - C¶ tæ tËp tõ 2 ®Õn 3 lÇn. - Chia tõng nhãm 2 - 3 häc sinh ®Ó luyÖn tËp vµ gióp nhau söa sai. o o o o o o o o o o o o o o o  Häc sinh quan s¸t vµ nhËn xÐt. Gi¸o viªn nh¾c l¹i bµi cho häc sinh n¾m râ. Líp trë vÒ ®éi h×nh ban ®Çu. ooooooooooooo ooooooooooooo ooooooooooooo ooooooooooooo  GV: Ngoâ Vaên Duõng Giaùo Aùn TD 6 17 Giáo án TD 6- Ngày dạy: TiÕt 12 thÓ dôc tay kh«ng - §éi h×nh ®éi ngò- ch¹y bÒn I. Môc tiªu 1. §éi h×nh ®éi ngò: Nh»m trang bÞ cho häc sinh tÝnh kû luËt, t¸c phong nhanh nhÑn, khoÎ m¹nh, tinh thÇn tËp thÓ vµ t thÕ c¬ b¶n ®óng. + ¤n tËp: C¸c kü n¨ng ®· häc. TiÕp tôc «n vµ hoµn thiÖn c¸c ®éng t¸c: quay tr¸i, quay ph¶i, quay ®»ng sau, dãng hµng, dµn hµng, dån hµng, ®i ®Òu, ®øng l¹i, ®æi ch©n khi ®i sai nhÞp… + Yªu cÇu: thùc hiÖn ë møc t¬ng ®èi chÝnh x¸c vµ biÕt c¸ch vËn dông vµo c¸c ho¹t ®éng chung. T¸c phong nhanh nhÑn, khÈn tr¬ng. 2. Bµi thÓ dôc: Nh»m rÌn luyÖn c¸c nhãm c¬, khíp chÝnh cña c¬ thÓ, gãp phÇn ph¸t triÓn thÓ lùc chung vµ rÌn luyÖn t thÕ c¬ b¶n. + TiÕp tôc «n vµ hoµn thiÖn bµi thÓ dôc. + Yªu cÇu: Thuéc bµi, thùc hiÖn ®óng c¸c t thÕ ®éng t¸c 3. Ch¹y bÒn: Trß ch¬i II. §Þa ®iÓm, thiÕt bÞ d¹y häc + S©n trêng. + Häc sinh dän vÖ sinh s©n tËp. + Gi¸o viªn chuÈn bÞ cßi, tranh ¶nh. III. Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh Néi dung I. PhÇn më ®Çu 1. NhËn líp: + Gi¸o viªn nhËn líp n¾m sÜ sè häc sinh cã mÆt, kiÕn tËp, kiÓm tra trang phôc luyÖn tËp cña häc sinh. + Phæ biÕn nhiÖm vô yªu cÇu tiÕt häc. §Þnh lîng 8’ 2’ Ph¬ng ph¸p thùc hiÖn Líp trëng tËp hîp líp theo ®éi h×nh hµng ngang. B¸o c¸o. ooooooooooooo ooooooooooooo ooooooooooooo ooooooooooooo  2. Khëi ®éng: + Ch¹y nhÑ nhµng quanh s©n trêng. + TËp c¸c ®éng t¸c TDTK: - §éng t¸c cæ. - §éng t¸c tay. - §éng t¸c ch©n. - §éng t¸c bông. - §éng t¸c vÆn m×nh. + Quay c¸c khíp: Cæ tay, cæ ch©n, gèi, h«ng, vai. + Ðp däc, Ðp ngang. II. PhÇn c¬ b¶n 1. §éi h×nh ®éi ngò: + ¤n c¸c kü n¨ng: - §øng nghØ, ®øng nghiªm. - Quay tr¸i, quay ph¶i, quay ®»ng sau. GV: Ngoâ Vaên Duõng 6’ 200m -300m 2x8 2x8 32’ 14’ Sau khi ch¹y xong líp trë vÒ ®éi h×nh hµng ngang, d·n c¸ch cù ly, ®øng so le. o o o o o o o o o o o o o o o Thùc hiÖn ph¬ng ph¸p luyÖn tËp quay vßng. Líp chia thµnh hai tæ: - Tæ 1 tËp §H§N - Tæ 2 tËp bµi thÓ dôc. Sau ®ã ®æi ngîc l¹i. Mçi tæ cö 1 häc sinh ®iÒu khiÓn luyÖn tËp. Gi¸o viªn quan s¸t, híng dÉn h/s tËp luyÖn. Gi¸o viªn quan s¸t, söa sai cho tõng tæ. - C¶ tæ tËp tõ 2 ®Õn 3 lÇn. - Chia thµnh tõng cÆp luyÖn tËp Giaùo Aùn TD 6 18 - TËp hîp hµng däc, hµng ngang, dãng hµng, ®iÓm sè, dµn hµng, dån hµng. - §i ®Òu - ®øng l¹i, vßng tr¸i, vßng ph¶i, ®æi ch©n khi sai nhÞp. 2. Bµi thÓ dôc: + ¤n tËp: 9 ®éng t¸c bµi TD ph¸t triÓn chung. 14’ 3. Cñng cè bµi: + Gäi 2 - 4 häc sinh thùc hiÖn tèt vµ cha tèt lªn thùc hiÖn c¸c néi dung võa «n tËp. 4. Ch¹y bÒn; Trß ch¬i 4’ III. PhÇn kÕt thóc 1. Th¶ láng, håi tÜnh, rò ch©n, tay, lng, vai. 2. NhËn xÐt líp. Giao bµi tËp vÒ nhµ: LuyÖn tËp c¸c néi dung ®· häc. 3. Xuèng líp. 5’ gióp nhau söa sai. ooo ooo ooo ooo ooo  Chó ý ®Õn c¸c t thÕ c¬ b¶n cña häc sinh. - C¶ tæ tËp tõ 2 ®Õn 3 lÇn. - Chia tõng nhãm 2 - 3 häc sinh ®Ó luyÖn tËp vµ gióp nhau söa sai. o o o o o o o o o o o o o o o Häc sinh ë díi líp quan s¸t, nªu nhËn xÐt. Gi¸o viªn ph©n tÝch chç ®óng sai vµ híng dÉn häc sinh söa. Gv híng dÉn vµ tæ chøc cho Hs ch¬i Líp trë vÒ ®éi h×nh ban ®Çu. ooooooooooooo ooooooooooooo ooooooooooooo ooooooooooooo  Giáo án TD 6- Ngày soạn: 24/9/2008 TiÕt 13 thÓ dôc tay kh«ng - §éi h×nh ®éi ngò I. Môc tiªu 1. §éi h×nh ®éi ngò: Nh»m trang bÞ cho häc sinh tÝnh kû luËt, t¸c phong nhanh nhÑn, khoÎ m¹nh, tinh thÇn tËp thÓ vµ t thÕ c¬ b¶n ®óng. + ¤n tËp: C¸c kü n¨ng ®· häc. TiÕp tôc «n vµ hoµn thiÖn c¸c ®éng t¸c: quay tr¸i, quay ph¶i, quay ®»ng sau, dãng hµng, dµn hµng, dån hµng, ®i ®Òu, ®øng l¹i, ®æi ch©n khi ®i sai nhÞp… + Yªu cÇu: thùc hiÖn ë møc t¬ng ®èi chÝnh x¸c vµ biÕt c¸ch vËn dông vµo c¸c ho¹t ®éng chung. T¸c phong nhanh nhÑn, khÈn tr¬ng. 2. Bµi thÓ dôc: Nh»m rÌn luyÖn c¸c nhãm c¬, khíp chÝnh cña c¬ thÓ, gãp phÇn ph¸t triÓn thÓ lùc chung vµ rÌn luyÖn t thÕ c¬ b¶n. + TiÕp tôc «n vµ hoµn thiÖn bµi thÓ dôc. + Yªu cÇu: Thuéc bµi, thùc hiÖn ®óng c¸c t thÕ ®éng t¸c II. §Þa ®iÓm, thiÕt bÞ d¹y häc + S©n trêng. + Häc sinh dän vÖ sinh s©n tËp. + Gi¸o viªn chuÈn bÞ cßi, tranh ¶nh. III. Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh Néi dung GV: Ngoâ Vaên Duõng §Þnh Ph¬ng ph¸p thùc hiÖn Giaùo Aùn TD 6 19 I. PhÇn më ®Çu 1. NhËn líp: + Gi¸o viªn nhËn líp n¾m sÜ sè häc sinh cã mÆt, kiÕn tËp, kiÓm tra trang phôc luyÖn tËp cña häc sinh. + Phæ biÕn nhiÖm vô yªu cÇu tiÕt häc. lîng 8’ 2’ Líp trëng tËp hîp líp theo ®éi h×nh hµng ngang. B¸o c¸o. ooooooooooooo ooooooooooooo ooooooooooooo ooooooooooooo  2. Khëi ®éng: + Ch¹y nhÑ nhµng quanh s©n trêng. + TËp c¸c ®éng t¸c TDTK: - §éng t¸c cæ. - §éng t¸c tay. - §éng t¸c ch©n. - §éng t¸c bông. - §éng t¸c vÆn m×nh. + Quay c¸c khíp: Cæ tay, cæ ch©n, gèi, h«ng, vai. + Ðp däc, Ðp ngang. 6’ 200m -300m 2x8 2x8 II. PhÇn c¬ b¶n 32’ 1. §éi h×nh ®éi ngò: + ¤n c¸c kü n¨ng: - §øng nghØ, ®øng nghiªm. - Quay tr¸i, quay ph¶i, quay ®»ng sau. - TËp hîp hµng däc, hµng ngang, dãng hµng, ®iÓm sè, dµn hµng, dån hµng. - §i ®Òu - ®øng l¹i, vßng tr¸i, vßng ph¶i, ®æi ch©n khi sai nhÞp. 14’ 2. Bµi thÓ dôc: + ¤n tËp: 9 ®éng t¸c bµi TD ph¸t triÓn chung. 14’ GV: Ngoâ Vaên Duõng Sau khi ch¹y xong líp trë vÒ ®éi h×nh hµng ngang, d·n c¸ch cù ly, ®øng so le. o o o o o o o o o o o o o o o Thùc hiÖn ph¬ng ph¸p luyÖn tËp quay vßng. Líp chia thµnh hai tæ: - Tæ 1 tËp §H§N - Tæ 2 tËp bµi thÓ dôc. Sau ®ã ®æi ngîc l¹i. Mçi tæ cö 1 häc sinh ®iÒu khiÓn luyÖn tËp. Gi¸o viªn quan s¸t, híng dÉn h/s tËp luyÖn. Gi¸o viªn quan s¸t, söa sai cho tõng tæ. - C¶ tæ tËp tõ 2 ®Õn 3 lÇn. - Chia thµnh tõng cÆp luyÖn tËp gióp nhau söa sai. ooo ooo ooo ooo ooo ooo ooo Chó ý ®Õn c¸c t thÕ c¬ b¶n cña häc sinh. - C¶ tæ tËp tõ 2 ®Õn 3 lÇn. - Chia tõng nhãm 2 - 3 häc sinh ®Ó luyÖn tËp vµ gióp nhau söa sai. o o o o o o o o o o o o o o o Giaùo Aùn TD 6 20
- Xem thêm -