Tài liệu Giáo án thể dục lớp 6 trọn bộ_cktkn_bộ 3

  • Số trang: 75 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 54 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Gi¸o ¸n thÓ dôc khèi 6 TuÇn 1: TiÕt 1,2 Môc tiªu, néi dung ch¬ng tr×nh thÓ dôc 6 Lîi Ých t¸c dông cña thÓ dôc thÓ thao A/ChuÈn bÞ: Ngµy d¹y: * Môc ®Ých - yªu cÇu: - Nh»m trang bÞ cho häc sinh mét sè hiÓu biÕt ®óng vÒ TDTT ®Ó c¸c em tÝch cùc RLTT. - Yªu cÇu:häc sinh ph¶i biÕt ®îc lîi Ých, t¸c dông cña TDTT ®Õn c¬ x¬ng, tuÇn hoµn, h« hÊp, vµ qu¸ tr×nh trao ®æi chÊt. - Cã th¸i ®é, hµnh vi®óng trong øng xö víi b¹n vµ tù gi¸c, tÝch cùc, kiªn tr× tËp luyÖn TDTT trong c¸c giê häc TD , tù häc, tù tËp. B/ Qu¸ tr×nh lªn líp: 1. Néi dung: a. Lîi Ých gãp phÇn gi¸o dôc h×nh thµnh nh©n c¸ch häc sinh. - C¸i quý nhÊt cña mçi con ngêi lµ søc khoÎ vµ trÝ tuÖ cã søc khoÎ tèt sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho trÝ tuÖ ph¸t triÓn tèt h¬n vµ ngîc l¹i, TDTT gióp häc sinh cã ®îc søc khoÎ tèt, tõ ®ã häc tËp c¸c m«n häc vµ tham gia c¸c ho¹t ®éng cña nhµ trêng ®¹t hiÖu qu¶ cao h¬n. ChÝnh lµ gãp phÇn n©ng cao chÊt lîng gi¸o dôc, ®Ó c¸c em trë thµnh nh÷ng con ngêi cã Ých cho x· héi. - Khi tham gia c¸c ho¹t ®éng TDTT ®ßi hái häc sinh ph¶i cã tÝnh kû luËt cao, tinh thÇn vµ tr¸ch nhiÖm tríc tËp thÓ, t¸c phong nhanh nhÑn, sù cè g¾ng, tÝnh thËt thµ, trung thùc…..chÝnh lµ t¸c dông gãp phÇn gi¸o dôc ®¹o ®øc vµ h×nh thµnh nh©n c¸ch häc sinh. - TËp luyÖn TDTT thêng xuyªn, cã kÕ ho¹ch gióp cho c¸c em cã mét nÕp sèng lµnh m¹nh, vui t¬i, häc tËp vµ lµm viÖc khoa häc. -TËp luyÖn TDTTcã t¸c dông phßng chèng, ch÷a bÖnh vµ ph¸t triÓn c¸c tè chÊt thÓ lùc cña c¬ thÓ nh søc nhanh, søc bÒn, sù khÐo lÐo chÝnh x¸c… b. T¸c dông cña TDTT ®Õn c¬ thÓ. - TËp luyÖn TDTT thêng xuyªn, ®óng ph¬ng ph¸p khoa häc sÏ lµm cho c¬ t¨ng, thÓ hiÖn ë søc nhanh, søc bÒn, ®é ®µn håi vµ ®é linh ho¹t cña c¬ t¨ng lªn. - TËp luyÖn TDTT lµm cho x¬ng tiÕp thu m¸u ®îc ®Çy ®ñ h¬n, c¸c tÕ bµo x¬ng t¨ng nhanh vµ trÎ l©u, x¬ng dÇy lªn, cøng vµ dai h¬n, kh¶ n¨ng chèng ®ì t¨ng lªn. - TL TDTT lµm cho c¬ x¬ng ph¸t triÓn t¹o ra vÎ ®Ñp vµ d¸ng ®i khoÎ m¹nh cña con ngêi . - TL TDTT sÏ lµm c¬ tim khoÎ lªn, sù vËn chuyÓn m¸u cña hÖ m¹ch ®i nu«i c¬ thÓ vµ th¶i c¸c chÊt c¹n b· ra ngoµi ®îc thùc hiÖn nhanh h¬n, nhê vËy mµ khÝ huyÕt ®îc lu th«ng ngêi tËp ¨n ngon, ngñ tèt. - Nhê TL TDTT thêng xuyªn lßng ngùc vµ phæi në ra, c¸c c¬ chøc n¨ng h« hÊp khoÎ vµ ®é ®µn håi t¨ng, kh¶ n¨ngcña c¸c cì x¬ng tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng h« hÊp còng linh ho¹t lªn. *C©u hái 1. Ngoµi giê häc TD c¸c em cã tham gia thÓ dôc TT kh«ng? 2. Em tËp nh÷ng m«n TT nµo? 3. Khi tham gia trß ch¬i vËn ®éng, nh vËy cã ph¶i lµ lóc ®ã em ®· tËp TDTT kh«ng? 0 Gi¸o ¸n thÓ dôc khèi 6 4. Theo em TDTT cã t¸c dông gãp phÇn n©ng cao chÊt lîng häc tËp c¸c m«n häc hay kh«ng, t¹i sao? 5. TËp luyÖn TDTT cã t¸c dông g× ®Õn c¬, x¬ng? 6. TËp luyÖn TDTT cã t¸c dông nh thÕ nµo ®Õn tim vµ hÖ m¹ch? 7. TËp luyªn TDTT cã t¸c dông nh thÕ nµo ®Õn c¬ quan h« hÊp? 2. Ch¬ng tr×nh häc TD líp 6: - Lý thuyÕt chung (2 tiÕt). - §H§N(8 tiÕt). - Bµi tËp ph¸t triÓn chung(6 tiÕt). - Ch¹y nhanh(8 tiÕt). - Ch¹y bÒ(6 tiÕt). - BËt nh¶y(10 tiÕt). - NÐm bong(6 tiÕt). - M«n tù chon(6 tiÕt). - ¤n tËp kiÓm tra(8 tiÕt). - KiÓm tra tù chon, RLTT(4 tiÕt). TiÕt 3: §éi h×nh ®éi ngò- bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung Ngµy d¹y: A/ ChuÈn bÞ: I. Môc ®Ých - yªu cÇu: - Môc ®Ých: Nh»m rÌn luyÖn cho häc sinh tÝnh kû luËt, t¸c phong nhanh nhÑn khoÎ m¹nh, tinh thÇn tËp thÓ vµ t thÕ c¬ b¶n ®óng. - Yªu cÇu: BiÕt vµ thùc hiÖn ®îc ë møc t¬ng ®èi chÝnh x¸c, kh«ng chen lÉn x« dÈy nhau c¸c ®éng t¸c theo tõng khÈu lÖnh cô thÓ: tËp hîp hµng däc, dãng hµng, ®iÓm sè theo chu kú tõ 1 ®Õn hÕt vµ theo chu kú 1-2, ®øng nghiªm, ®øng nghØ, quay ph¶i, quay tr¸i, quay ®»ng sau, c¸ch chµo, b¸o c¸o, xin phÐp ra vµo líp. - Bµi TD ph¸t tiÓn chung häc 3 ®éng t¸c: v¬n thë, tay, ngùc. II.Ph¬ng tiÖn d¹y häc: S©n tËp,cßi B/ Qu¸ tr×nh lªn líp: Néi dung I. PHÇn më ®Çu: 1. NhËn líp: - Gݸo viªn nhËn líp, kiÓm tra ®Þnh lîng Ph¬ng ph¸p tæ chøc 10 phót C¸n sù líp tËp chung b¸o c¸o sÜ sè cho GV §HNL 1 Gi¸o ¸n thÓ dôc khèi 6 sÜ sè, dông cô, s©n tËp, t×nh h×nh søc khoÎ häc sinh. - Phæ biÕn néi dung yªu cÇu bµi häc * * * * * * * * 5m * * * * * * * * * * * * GV 2. Khëi ®éng: - Xoay kü c¸c khíp: cæ tay, cæ ch©n, khíp khuûu tay, khíp b¶ vai, khíp h«ng, khíp gèi, Ðp däc, Ðp ngang. II. PhÇn c¬ b¶n: 1. §H§N - tËp hîp hµng däc - dãng hµng - §iÓm sè(theo chu kú1->2; tõ 1-> hÕt) -§øng nghiªm. nghØ, quay ph¶i, quay tr¸i,quay ®»ng sau, c¸ch chµo, b¸o c¸o, xin phÐp ra vµo líp 2. Bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung: * Häc 3 ®éng t¸c: 1/ §éng t¸c v¬n thë: 2/ §éng t¸c tay: 3/ §éng t¸c ngùc: II. PhÇn kÕt thóc: - Th¶ láng - NhËn xÐt kÕt qu¶ giê häc - Híng dÉn bµi tËp vÒ nhµ §HK§ * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m 30 phót GV §éi h×nh tËp hîp hµng däc: * * - Gi¸o viªn lµm mÉu, ph©n tÝch gi¶ng gi¶i tõng cö ®éng mét -Ph©n líp lµm 4 nhãm ®Ó tËp, gv kiÓm tra theo nhãm Mçi®/t 2l x 8n 2l x8n 2l x8n - GV lµm mÉu 1l x8n sau ®ã ph©n tÝch tõng nhÞp mét råi h« cho c¶ líp cïng tËp §HTL * * * * * * * * * * * * * * 5m * * * * * * GV - Gi¸o viªn lµm mÉu, ph©n tÝch 5 phót §HXL * * * * * 2 Gi¸o ¸n thÓ dôc khèi 6 * * * Rót kinh nghiÖm sau giê d¹y: * * * * * * 5m * * * * * * GV TiÕt 4: §éi h×nh ®éi ngò - bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung Ngµy d¹y: A/ ChuÈn bÞ: I. Môc ®Ých - yªu cÇu: - Môc ®Ých: Nh»m rÌn luyÖn cho häc sinh tÝnh kû luËt, t¸c phong nhanh nhÑn khoÎ m¹nh, tinh thÇn tËp thÓ vµ t thÕ c¬ b¶n ®óng. Nh»m rÌn luyÖn c¸c nhãm c¬ khíp chÝnh cña c¬ thÓ, gãp phÇn ph¸t triÓn thÓ lùc chung vµ RLTT c¬ b¶n. - Yªu cÇu: BiÕt vµ thùc hiÖn ®îc ë møc t¬ng ®èi chÝnh x¸c, kh«ng chen lÉn x« dÈy nhau c¸c ®éng t¸c theo tõng khÈu lÖnh cô thÓ: tËp hîp hµng ngang, dãng hµng, ®iÓm sè , dµn hµng ngang, dån hµng - Bµi TD ph¸t triÓn chung häc thªm 2 ®éng t¸c: ch©n, bông II.Ph¬ng tiÖn d¹y häc: S©n tËp,cßi B/ Qu¸ tr×nh lªn líp: Néi dung I. PhÇn më ®Çu: 1. NhËn líp: - Gݸo viªn nhËn líp, kiÓm tra sÜ sè, dông cô, s©n tËp, t×nh h×nh søc khoÎ häc sinh. - Phæ biÕn néi dung yªu cÇu bµi häc 2. Khëi ®éng: - Xoay kü c¸c khíp: cæ tay, cæ ch©n, khíp khuûu tay, khíp b¶ vai, khíp h«ng, khíp gèi, Ðp däc, Ðp ngang. II. PhÇn c¬ b¶n: 1. §H§N - TËp hîp hµng ngang - Dãng hµng, ®iÓm sè - Dµn hµng, dån hµng ®Þnh lîng Ph¬ng ph¸p tæ chøc 10 phót - C¸n sù líp tËp chung b¸o c¸o sÜ sè cho GV §HNL * * * * * * * * * * * * 5m * * * * * * * * GV §HK§ * 30 phót * * * * * * * * * * * * 5m * * * * * * * GV 3 Gi¸o ¸n thÓ dôc khèi 6 §éi h×nh tËp hîp hµng ngang 2. Bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung: * Häc 2 ®éng t¸c 1/ §éng t¸c ch©n: 2/ §éng t¸c bông: - Gi¸o viªn lµm mÉu, ph©n tÝch gi¶ng gi¶i tõng cö ®éng mét -Ph©n líp lµm 4 nhãm ®Ó tËp, gv Mçi ®/t kiÓm tra theo nhãm 2l x 8n - GV lµm mÉu 1l x8n sau ®ã ph©n tÝch tõng nhÞp mét råi h« cho c¶ líp cïng tËp §HTL 2l x8n 3. cñng cè bµi: gäi 2-4 häc sinh lªn thùc hiÖn 5 ®éng t¸c cña bµi thÓ dôc III. PhÇn kÕt thóc: - Th¶ láng - NhËn xÐt kÕt qu¶ giê häc - Híng dÉn bµi tËp vÒ nhµ * * * * * * * * * * * * * * 5m * * * * * * GV - GV gäi häc sinh nhËn xÐt sau ®ã gi¸o viªn nhËn xÐt ng¾n gän 5 phót §HXL * * * * * * * * Rót kinh nghiÖm sau giê d¹y: * * * * 5m * * * * * * * * GV TiÕt 5: §éi h×nh ®éi ngò - bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung A/ ChuÈn bÞ: Ngµy d¹y: I. Môc ®Ých - yªu cÇu: - Môc ®Ých: Nh»m rÌn luyÖn cho häc sinh tÝnh kû luËt, t¸c phong nhanh nhÑn khoÎ m¹nh, tinh thÇn tËp thÓ vµ t thÕ c¬ b¶n ®óng. 4 Gi¸o ¸n thÓ dôc khèi 6 Nh»m rÌn luyÖn c¸c nhãm c¬ khíp chÝnh cña c¬ thÓ, gãp phÇn ph¸t triÓn thÓ lùc chung vµ RLTT c¬ b¶n. - Yªu cÇu: BiÕt vµ thùc hiÖn ®îc GiËm ch©n t¹i chç, ®i ®Òu- ®øng l¹i, ®i ®Òu th¼ng híng vµ vßng ph¶i, vßng tr¸i - Bµi TD ph¸t tiÓn chung häc thªm 2 ®éng t¸c: VÆn m×nh vµ dphèi hîp. II. Ph¬ng tiÖn d¹y häc: S©n tËp, cßi B/ Qu¸ tr×nh lªn líp: Néi dung I. PhÇn më ®Çu: 1. NhËn líp: - Gi¸o viªn nhËn líp, kiÓm tra sÜ sè, dông cô, s©n tËp, t×nh h×nh søc khoÎ häc sinh. - Phæ biÕn néi dung yªu cÇu bµi häc ®Þnh lîng Ph¬ng ph¸p tæ chøc 10 phót C¸n sù líp tËp chung b¸o c¸o sÜ sè cho GV §HNL * * * * 2. Khëi ®éng: 30 phót - Xoay kü c¸c khíp: cæ tay, cæ ch©n, khíp khuûu tay, khíp b¶ vai, khíp h«ng, khíp gèi, Ðp däc, Ðp ngang. * II. PhÇn c¬ b¶n: 1. §H§N - «n l¹i mét sè kü n¨ng ®· häc - Häc míi : GiËm ch©n t¹i chç; ®i ®Òu - ®øng l¹i ; ®i ®Òu th¼ng híng; vßng ph¶i, vßng tr¸i * * * * * * * * * 5m * * * * * * * * GV §HK§ * * * * * * * * * * 5m * * * * * * * * GV - cho häc sinh «n l¹i theo nhãm sau ®ã kiÓm tra tõng nhãm mét - GV gi¶ng gi¶i ph©n tÝch , h« cho Mçi häc sinh tËp theo tÝn hiÖu cña gi¸o ®éng viªn, ph©n líp thµnh 4 nhãm ®Ó t¸c 2l x tËp mçi tæ lµ mét nhãm, tæ trëng 8n lµm chØ huy - GV kiÓm tra tõng nhãm mét 2. Bµi thÓ dôc ph¸t triÓn 2l x8n chung: * Häc 2 ®éng t¸c - Gi¸o viªn lµm mÉu, ph©n tÝch gi¶ng gi¶i tõng cö ®éng mét 1/ §éng t¸c vÆn m×nh: -Ph©n líp lµm 4 nhãm ®Ó tËp, gv kiÓm tra theo nhãm 2l x8n - GV lµm mÉu 1l x8n sau ®ã ph©n tÝch tõng nhÞp mét råi h« cho c¶ líp cïng tËp 5 Gi¸o ¸n thÓ dôc khèi 6 2/ §éng t¸c phèi hîp: §HTL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m 3.cñng cè bµi: 5 phót gäi 2-4 häc sinh lªn thùc hiÖn 7 ®éng t¸c cña bµi thÓ dôc III. PhÇn kÕt thóc: 1.Th¶ láng - TËp ®éng t¸c ®iÒu hoµ - §i l¹i th¶ láng, rò ch©n, rò tay 2. GV NhËn xÐt kÕt qu¶ giê häc 3. GV Híng dÉn bµi tËp vÒ nhµ Rót kinh nghiÖm sau giê d¹y: GV GV gäi häc sinh nhËn xÐt sau ®ã gi¸o viªn nhËn xÐt ng¾n gän - Häc sinh võa ®i võa thë vµ thùc hiÖn mét sè ®éng t¸c th¶ láng tay, ch©n, th©n - VÒ 4 hµng ngang. - GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ tiÕt häc, biÓu d¬ng nh÷ng HS tèt. - Híng dÉn HS vÒ nhµ tËp luyÖn thªm víi nh÷ng néi dung ®· x¸c ®Þnh. * * * * * * * * * §HXL * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV TiÕt 6: §éi h×nh ®éi ngò - bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung ngµy d¹y: A/ ChuÈn bÞ: I. Môc ®Ých - yªu cÇu: * Môc ®Ých: Nh»m rÌn luyÖn cho häc sinh tÝnh kû luËt, t¸c phong nhanh nhÑn khoÎ m¹nh, tinh thÇn tËp thÓ vµ t thÕ c¬ b¶n ®óng. Nh»m rÌn luyÖn c¸c nhãm c¬ khíp chÝnh cña c¬ thÓ, gãp phÇn ph¸t triÓn thÓ lùc chung vµ RLTT c¬ b¶n. 6 Gi¸o ¸n thÓ dôc khèi 6 * Yªu cÇu: HS biÕt ®îc mét sè kü n¨ng ®· häc ë c¸c tiÕt tríc vµ häc c¸ch ®æi ch©n khi ®i sai nhÞp * ¤n l¹i 7 ®éng t¸c ®· häc vµ häc míi 2 ®éng t¸c : nh¶y vµ ®iÒu hoµ II.Ph¬ng tiÖn d¹y häc: S©n tËp,cßi B/ Qu¸ tr×nh lªn líp: Néi dung ®Þnh Ph¬ng ph¸p tæ chøc lîng C¸n sù líp tËp chung b¸o c¸o sÜ sè I. PÇn më ®Çu: 1. nhËn líp: 10 phót cho GV - Gݸo viªn nhËn líp, kiÓm tra §HNL sÜ sè, dông cô, s©n tËp, t×nh h×nh søc khoÎ häc sinh. * * * * * - Phæ biÕn néi dung yªu cÇu * bµi häc * * * * * * * * * * * * * * * * * 2. khëi ®éng: * - Xoay kü c¸c khíp: cæ tay, cæ 5m ch©n, khíp khuûu tay, khíp b¶ vai, khíp h«ng, khíp gèi, Ðp GV däc, Ðp ngang. 30 phót II. PhÇn c¬ b¶n: §HK§ 1. §H§N * «n l¹i mét sè kü n¨ng ®· * * * * * häc: * - §i ®Òu vßng ph¶i, vßng tr¸i * * * * * - TËp hîp hµng däc, hµng * * * * * ngang, dãng hµng , ®iÓm sè * -Häc ®æi ch©n khi ®i sai nhÞp * * * * * Thay b»ng bíc ch©n sau vÒ tríc nh b×nh thêng th× nhanh 5m chãng chuyÓn thµnh mét bíc trît ®Ó ch©n tr¬ca tiÕp tôc bíc GV vÒ tríc sau ®ã tiÕp tôc ®i ®Òu - cho häc sinh «n l¹i theo nhãm mét c¸ch b×nh thêng sau ®ã kiÓm tra tõng nhãm mét Mçi - GV gi¶ng gi¶i ph©n tÝch , h« cho ®éng t¸c häc sinh tËp theo tÝn hiÖu cña gi¸o 2. Bµi thÓ dôc ph¸t triÓn 2l x 8n viªn, ph©n líp thµnh 4 nhãm ®Ó chung: tËp mçi tæ lµ mét nhãm, tæ trëng * ¤n l¹i 7 ®éng t¸c ®· häc cña lµm chØ huy bµi thÓ dôc: ®éng t¸c:v¬n thë, - GV kiÓm tra tõng nhãm mét tay, ngùc, ch©n, bông, vÆn 2l x8n m×nh, phèi hîp 1/ §éng t¸c BËt nh¶y: - Gi¸o viªn lµm mÉu l¹i -Ph©n líp lµm 4 nhãm ®Ó tËp, gv kiÓm tra theo nhãm 7 Gi¸o ¸n thÓ dôc khèi 6 2l x8n 2/ §éng t¸c §iÒu hoµ: - GV lµm mÉu 1l x8n sau ®ã ph©n tÝch tõng nhÞp mét råi h« cho c¶ líp cïng tËp §HTL * * * * 3.cñng cè bµi: gäi 6 häc sinh lªn thùc hiÖn c¸ch tËp hîp hµng däc, hµng 5 phót ngang III. PhÇn kÕt thóc: 1.Th¶ láng - TËp ®éng t¸c ®iÒu hoµ - §i l¹i th¶ láng, rò ch©n, rò tay 2. GV NhËn xÐt kÕt qu¶ giê häc 3. GV Híng dÉn bµi tËp vÒ nhµ Rót kinh nghiÖm sau giê d¹y: * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV GV gäi häc sinh nhËn xÐt sau ®ã gi¸o viªn nhËn xÐt ng¾n gän - Häc sinh võa ®i võa thë vµ thùc hiÖn mét sè ®éng t¸c th¶ láng tay, ch©n, th©n - VÒ 4 hµng ngang. - GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ tiÕt häc, biÓu d¬ng nh÷ng HS tèt. - Híng dÉn HS vÒ nhµ tËp luyÖn thªm víi nh÷ng néi dung ®· x¸c ®Þnh. * * * * * * * * * §HXL * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV TiÕt7,8: 8 Gi¸o ¸n thÓ dôc khèi 6 §éi h×nh ®éi ngò - bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung ngµy d¹y: A/ ChuÈn bÞ: I. Môc ®Ých - yªu cÇu: * Môc ®Ých: Híng dÉn cho häc sinh «n l¹i toµn bé néi dung §H§N * Yªu cÇu: HS n¾m râ c¸c khÈu lÖnh vµ thùc hiÖn chÝnh x¸c II.Ph¬ng tiÖn d¹y häc: S©n tËp,cßi B/ Qu¸ tr×nh lªn líp: 1. KiÓm tra bµi cò: Khi tËp hîp hµng ngang, ngêi ®øng trong mét hµng ph¶i dãng hµng nh thÕ nµo 2. Bµi míi: Néi dung ®Þnh Ph¬ng ph¸p tæ chøc lîng C¸n sù líp tËp chung b¸o c¸o sÜ sè I. PÇn më ®Çu: 1. nhËn líp: 10 phót cho GV - Gݸo viªn nhËn líp, kiÓm tra §HNL sÜ sè, dông cô, s©n tËp, t×nh h×nh søc khoÎ häc sinh. * * * * * - Phæ biÕn néi dung yªu cÇu * bµi häc * * * * * 2. khëi ®éng: * - TËp bµi thÓ dôc ph¸t triÓn * * * * * chung gåm 7 ®éng t¸c: v¬n * thë, tay, ngùc, ch©n, bông, vÆn * * * * * m×nh, phèi hîp * - Xoay kü c¸c khíp: cæ tay, cæ 5m ch©n, khíp khuûu tay, khíp b¶ vai, khíp h«ng, khíp gèi, Ðp GV däc, Ðp ngang. 30 phót II. PhÇn c¬ b¶n: §HK§ 1. §H§N * «n l¹i mét sè kü n¨ng ®· * * * * * häc: * - TËp hîp hµng däc, hµng * * * * * ngang, dãng hµng , ®iÓm sè * * * * * - Quay ph¶i, quay tr¸i, quay * ®»ng sau * * * * * - GiËm ch©n t¹i chç , ®i ®Òu®øng l¹i, vßng ph¶i ,vßng tr¸i 5m - C¸ch ®æi ch©n khi sai nhÞp -Chµo, b¸o c¸o, xin phÐp ra GV hoÆc vµo líp - cho häc sinh «n l¹i theo nhãm sau ®ã kiÓm tra tõng nhãm mét - GV gi¶ng gi¶i ph©n tÝch , h« cho häc sinh tËp theo tÝn hiÖu cña gi¸o viªn, ph©n líp thµnh 4 nhãm ®Ó Mçi tËp mçi tæ lµ mét nhãm, tæ trëng ®éng t¸c lµm chØ huy 2. Bµi thÓ dôc ph¸t triÓn 2l x 8n - GV kiÓm tra tõng nhãm mét chung: 9 Gi¸o ¸n thÓ dôc khèi 6 * ¤n l¹i 9 ®éng t¸c ®· häc cña bµi thÓ dôc: ®éng t¸c:v¬n thë, tay, ngùc, ch©n, bông, vÆn m×nh, phèi hîp, bËt nh¶y, ®iÒu hoµ - Gi¸o viªn lµm mÉu l¹i -Ph©n líp lµm 4 nhãm ®Ó tËp, gv kiÓm tra theo nhãm - GV lµm mÉu 1l x8n sau ®ã ph©n tÝch tõng nhÞp mét råi h« cho c¶ líp cïng tËp §HTL * * * * 3.cñng cè bµi: gäi 6 häc sinh lªn thùc hiÖn c¸ch tËp hîp hµng däc, hµng ngang, dãng hµng, dån hµng, vßng ph¶i( tr¸i) III. PhÇn kÕt thóc: 1.Th¶ láng - TËp ®éng t¸c ®iÒu hoµ - §i l¹i th¶ láng, rò ch©n, rò tay 2. GV NhËn xÐt kÕt qu¶ giê häc 3. GV Híng dÉn bµi tËp vÒ nhµ Rót kinh nghiÖm sau giê d¹y: * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m 5 phót GV GV gäi häc sinh nhËn xÐt sau ®ã gi¸o viªn nhËn xÐt ng¾n gän - Häc sinh võa ®i võa thë vµ thùc hiÖn mét sè ®éng t¸c th¶ láng tay, ch©n, th©n - VÒ 4 hµng ngang. - GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ tiÕt häc, biÓu d¬ng nh÷ng HS tèt. - Híng dÉn HS vÒ nhµ tËp luyÖn thªm víi nh÷ng néi dung ®· x¸c ®Þnh. * * * * * * * * * §HXL * * * * * * * * * * * * * * * 5m 10 Gi¸o ¸n thÓ dôc khèi 6 GV TiÕt 9 - 12 §éi h×nh ®éi ngò - bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung ngµy d¹y: A/ ChuÈn bÞ: I. Môc ®Ých - yªu cÇu: * Môc ®Ých: Nh»m rÌn luyÖn cho häc sinh tÝnh kû luËt, t¸c phong nhanh nhÑn khoÎ m¹nh, tinh thÇn tËp thÓ vµ t thÕ c¬ b¶n ®óng. - Nh»m rÌn luyÖn c¸c nhãm c¬ khíp cña chÝnh c¬ thÓ gãp phÇn ph¸t triÓn thÓ lùc chung vµ rÌn luyÖn t thÕ c¬ b¶n * Yªu cÇu: BiÕt vµ thùc hiÖn t¬ng ®èi chÝnh x¸c c¸c kü n¨ng; tËp hîp hµng däc ,hµng ngang, dãng hµng , ®iÓm sè, nghiªm, nghØ, quay ph¶i(tr¸i), quay ®»ng sau, ®i ®Òu- ®øng l¹i, dæi ch©n khi sai nhÞp, chµo, b¸o c¸o, xin phÐp ra vµo líp. - Thuéc bµi, tËp chÝnh x¸c tõng ®éng t¸c vµ tËp toµn bµi theo ®óng cÊu tróc II.Ph¬ng tiÖn d¹y häc: S©n tËp,cßi B/ Qu¸ tr×nh lªn líp: 1. KiÓm tra bµi cò: Khi tËp hîp hµng däc, ngêi ®øng trong mét hµng ph¶i dãng hµng nh thÕ nµo 2. Bµi míi: Néi dung ®Þnh Ph¬ng ph¸p tæ chøc lîng C¸n sù líp tËp chung b¸o c¸o sÜ sè I. PÇn më ®Çu: 1. nhËn líp: 10 phót cho GV - Gݸo viªn nhËn líp, kiÓm tra §HNL sÜ sè, dông cô, s©n tËp, t×nh h×nh søc khoÎ häc sinh. * * * * * - Phæ biÕn néi dung yªu cÇu * bµi häc * * * * * 2. khëi ®éng: * - TËp bµi thÓ dôc ph¸t triÓn * * * * * chung gåm 7 ®éng t¸c: v¬n * thë, tay, ngùc, ch©n, bông, vÆn * * * * * m×nh, phèi hîp * - Xoay kü c¸c khíp: cæ tay, cæ 5m ch©n, khíp khuûu tay, khíp b¶ vai, khíp h«ng, khíp gèi, Ðp GV däc, Ðp ngang. 30 phót II. PhÇn c¬ b¶n: §HK§ 1. §H§N * Hoµn thiÖn nh÷ng kü n¨ng * * * * * ®· häc: * - TËp hîp hµng däc, hµng * * * * * 11 Gi¸o ¸n thÓ dôc khèi 6 ngang, dãng hµng , ®iÓm sè, nghiªm, nghØ - Quay ph¶i, quay tr¸i, quay ®»ng sau - GiËm ch©n t¹i chç , ®i ®Òu®øng l¹i, vßng ph¶i ,vßng tr¸i - C¸ch ®æi ch©n khi sai nhÞp -Chµo, b¸o c¸o, xin phÐp ra hoÆc vµo líp 2. Bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung: * * * * * * * * * * 5m GV - cho häc sinh «n l¹i theo nhãm sau ®ã kiÓm tra tõng nhãm mét - GV gi¶ng gi¶i ph©n tÝch , h« cho häc sinh tËp theo tÝn hiÖu cña gi¸o viªn, ph©n líp thµnh 4 nhãm ®Ó Mçi tËp mçi tæ lµ mét nhãm, tæ trëng ®éng t¸c lµm chØ huy 2l x 8n - GV kiÓm tra tõng nhãm mét * ¤n l¹i 9 ®éng t¸c ®· häc cña bµi thÓ dôc: ®éng t¸c:v¬n thë, tay, ngùc, ch©n, bông, vÆn m×nh, phèi hîp, bËt nh¶y, ®iÒu hoµ - Gi¸o viªn lµm mÉu l¹i -Ph©n líp lµm 4 nhãm ®Ó tËp, gv kiÓm tra theo nhãm - GV lµm mÉu 1l x8n sau ®ã ph©n tÝch tõng nhÞp mét råi h« cho c¶ líp cïng tËp §HTL * * * * 3.cñng cè bµi: gäi 6 häc sinh lªn thùc hiÖn c¸ch tËp hîp hµng däc, vßng 5 phót ph¶i, vßng tr¸i III. PhÇn kÕt thóc: 1.Th¶ láng - TËp ®éng t¸c ®iÒu hoµ - §i l¹i th¶ láng, rò ch©n, rò tay 2. GV NhËn xÐt kÕt qu¶ giê häc 3. GV Híng dÉn bµi tËp vÒ nhµ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV GV gäi häc sinh nhËn xÐt sau ®ã gi¸o viªn nhËn xÐt ng¾n gän - Häc sinh võa ®i võa thë vµ thùc hiÖn mét sè ®éng t¸c th¶ láng tay, ch©n, th©n - VÒ 4 hµng ngang. - GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ tiÕt häc, biÓu d¬ng nh÷ng HS tèt. - Híng dÉn HS vÒ nhµ tËp luyÖn thªm víi nh÷ng néi dung ®· x¸c 12 Gi¸o ¸n thÓ dôc khèi 6 ®Þnh Rót kinh nghiÖm sau giê d¹y: * * * * * * * * §HXL * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV TiÕt13: KiÓm tra - bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung Ngµy d¹y: A/ ChuÈn bÞ: I. Môc ®Ých - yªu cÇu: KiÓm tra bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung gåm 9 ®éng t¸c.Yªu cÇu thuéc tõng ®éng t¸c vµ toµn bµi theo ®óng cÊu tróc, ph¬ng híng, biªn ®é vµ nhÞp ®iÖu II.Ph¬ng tiÖn d¹y häc: S©n tËp,cßi B/ Qu¸ tr×nh lªn líp: Néi dung I. PÇn më ®Çu: 1. nhËn líp: - Gݸo viªn nhËn líp, kiÓm tra sÜ sè, dông cô, s©n tËp, t×nh h×nh søc khoÎ häc sinh. - Phæ biÕn néi dung yªu cÇu bµi häc 2. khëi ®éng: - TËp bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung gåm 7 ®éng t¸c: v¬n thë, tay, ngùc, ch©n, bông, vÆn m×nh, phèi hîp - Xoay kü c¸c khíp: cæ tay, cæ ch©n, khíp khuûu tay, khíp b¶ vai, khíp h«ng, khíp gèi, Ðp däc, Ðp ngang. II. PhÇn c¬ b¶n: 1.Néi dung kiÓm tra: - KiÓm tra toµn bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung gåm 9 ®éng t¸c: v¬n thë, tay, ngùc, ch©n, bông, vÆn m×nh, phèi hîp, bËt nh¶y, ®iÒu hoµ ®Þnh lîng 10 phót Ph¬ng ph¸p tæ chøc C¸n sù líp tËp chung b¸o c¸o sÜ sè cho GV §HNL * * * * * * * * 30 phót Mçi ®éng t¸c 2l x 8n * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV §HK§ * * * * * * * 13 Gi¸o ¸n thÓ dôc khèi 6 * * C¸ch cho ®iÓm: - 9-10 ®iÓm hoµn thiÖn c¶ 9 ®éng t¸c cña bµi vµ ®Ñp. - 7-8 ®iÓm thùc hiÖn ®óng c¶ 9 ®éng t¸c nhng cha ®Ñp - 5-6 ®iÓm, cã 1-2 ®éng t¸c sai, 7 ®éng t¸c cßn l¹i thùc hiÖn t¬ng ®èi chÝnh x¸c. - 3-4 ®iÓm cã 3 ®éng t¸c tËp sai trë lªn * * * * * 5m GV - cho häc sinh «n l¹i theo nhãm - KiÓm tra theo ®ît, mçi ®ît 3-5 häc sinh díi sù ®iÒu khiÓn cña gi¸o viªn. - Mçi häc sinh tham gia mét lÇn mçi ®éng t¸c 2x8n §HKT 5 phót III. PhÇn kÕt thóc: 1.Th¶ láng - TËp ®éng t¸c ®iÒu hoµ - §i l¹i th¶ láng, rò ch©n, rò tay 2. GV NhËn xÐt kÕt qu¶ giê kiÓm tra, ®äc ®iÓm cho häc sinh biÕt - GV nh¾c l¹i nh÷ng sai sãt cña häc sinh- tuyªn d¬ng nh÷ng em tËp tèt 3. GV Híng dÉn bµi tËp vÒ nhµ Rót kinh nghiÖm sau giê d¹y: * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV * * * * * - Häc sinh võa ®i võa thë vµ thùc hiÖn mét sè ®éng t¸c th¶ láng tay, ch©n, th©n - VÒ 4 hµng ngang. - GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ tiÕt KT, biÓu d¬ng nh÷ng HS tèt. - Híng dÉn HS vÒ nhµ tËp luyÖn thªm víi nh÷ng néi dung ®· x¸c ®Þnh §HXL * * * * * * * * * * * * * * * * * * 14 Gi¸o ¸n thÓ dôc khèi 6 * * * * * * 5m GV TiÕt 14: §éi h×nh ®éi ngò - ch¹y nhanh Ngµy d¹y: A/ ChuÈn bÞ: I. Môc ®Ých - yªu cÇu: * Môc ®Ých: Nh»m rÌn luyÖn cho häc sinh tÝnh kû luËt, t¸c phong nhanh nhÑn khoÎ m¹nh, tinh thÇn tËp thÓ vµ t thÕ c¬ b¶n ®óng. Nh»m trang bÞ cho häc sinh mét sè kiÕn thøc, kÜ n¨ng rÌn luyÖn ph¸t triÓn søc nhanh víi 3 híng ch¹y: §øng(mÆt, vai, lng) híng ch¹y xuÊt ph¸t; trß ch¬i " ch¹y tiÕp søc" * Yªu cÇu: BiÕt vµ thùc hiÖn t¬ng ®èi chÝnh x¸c c¸c kü n¨ng; ®i ®Òu- ®øng l¹i, ®æi ch©n khi nhÞp II.Ph¬ng tiÖn d¹y häc: S©n tËp,®êng ch¹y B/ Qu¸ tr×nh lªn líp: Néi dung ®Þnh lîng I. PÇn më ®Çu: 1. nhËn líp: 10 phót - Gݸo viªn nhËn líp, kiÓm tra sÜ sè, dông cô, s©n tËp, t×nh h×nh søc khoÎ häc sinh. - Phæ biÕn néi dung yªu cÇu bµi häc 2. khëi ®éng: - TËp bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung gåm 7 ®éng t¸c: v¬n thë, tay, ngùc, ch©n, bông, vÆn m×nh, phèi hîp - Xoay kü c¸c khíp: cæ tay, cæ ch©n, khíp khuûu tay, khíp b¶ vai, khíp h«ng, khíp gèi, Ðp däc, Ðp ngang. 30 phót II. PhÇn c¬ b¶n: 1. §H§N * Hoµn thiÖn nh÷ng kü n¨ng ®· häc: - TËp hîp hµng däc, hµng Ph¬ng ph¸p tæ chøc C¸n sù líp tËp chung b¸o c¸o sÜ sè cho GV §HNL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV §HK§ * * * * * * * 15 Gi¸o ¸n thÓ dôc khèi 6 ngang, dãng hµng , ®iÓm sè, nghiªm, nghØ - Quay ph¶i, quay tr¸i, quay ®»ng sau - GiËm ch©n t¹i chç , ®i ®Òu®øng l¹i, vßng ph¶i ,vßng tr¸i - C¸ch ®æi ch©n khi sai nhÞp -Chµo, b¸o c¸o, xin phÐp ra hoÆc vµo líp 2. ch¹y nhanh: a. §øng mÆt híng ch¹y xuÊt ph¸t. CB: tõng häc sinh khi cã lÖnh vµo vÞ trÝ xuÊt ph¸t, ®øng 2 ch©n song song s¸t víi nhau, mòi bµn ch©n x¸t v¹ch xuÊt ph¸t, ngêi th¼ng, 2 tay bu«ng tù nhiªn khi cã lÖnh xuÊt ph¸t kiÔng ch©n ®æ th©n vÒ tríc, sau ®ã nhanh chãng xuÊt ph¸t vµ ch¹y nhanh vÒ ®Ých. b. §øng vai híng ch¹y- xuÊt ph¸t. CB:§øng ch©n réng b»ng vai, khuþ gèi, m¸ ngoµi bµn ch©n s¸t v¹ch xuÊt ph¸t. Vai cïng híng ch¹y vÒ híng ch¹y, hai tay bu«ng tù nhiªn, s½n sµng xuÊt ph¸t. c. §øng lng híng ch¹y- xuÊt ph¸t CB: §øng ch©n thuËn phÝa sau ,lng quay vÒ híng ch¹y, 2 bµn ch©n ch¹m ®Êt, gèi h¬i khuþ, tay h¬i co vÒ tríc. §T: khi cã lÖnh "chuÈn bÞ" h¹ thÊp träng t©m mÆt quay ra phÝa sau khi cã khÈu lÖnh" s½n sµng" nhanh chãng xoay ch©n vµ th©n vÒ híng ch¹y, khi cã KL: " ch¹y' th× ngêi ch¹y nhanh vÒ tríc. d. Ch¬i " trß ch¬i". " ch¹y tiÕp søc " GV phæ biÕn néi dung trß ch¬i 3. Cñng cè bµi: Gäi 3 h/s lªn thùc hiÖn 3 ®éng t¸c. §øng( vai, mÆt , lng) híng * * * * * * * * * * * 5m 2 lÇn 2 lÇn GV - cho häc sinh «n l¹i theo nhãm sau ®ã kiÓm tra tõng nhãm mét - GV gi¶ng gi¶i ph©n tÝch , h« cho häc sinh tËp theo tÝn hiÖu cña gi¸o viªn, ph©n líp thµnh 4 nhãm ®Ó tËp mçi tæ lµ mét nhãm, tæ trëng lµm chØ huy - GV kiÓm tra tõng nhãm mét - Gi¸o viªn lµm mÉu , ph©n tÝch gi¶ng gi¶i cho häc sinh tËp, kÕt hîp söa sai cho häc sinh. §HTL 2 lÇn 5 phót 3 hiÖp * * * * * * * * * * * * 5m * * * * * * * * * * * * GV - GV cho tõng nhãm thùc hiÖn mét, tËp theo tÝn hiÑu cña gi¸o viªn - GV phæ biÕn néi dung trß ch¬i, c¸ch ch¬i, luËt ch¬i, ch¬i thö, ch¬i thËt sau ®ã khen thëng GV gäi h/s xuÊt s¾c lªn thùc hiÖn, gäi nhËn xÐt - Häc sinh võa ®i võa thë vµ thùc hiÖn mét sè ®éng t¸c th¶ láng tay, ch©n, th©n - VÒ 4 hµng ngang. - GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ tiÕt häc, biÓu d¬ng nh÷ng HS tèt. 16 Gi¸o ¸n thÓ dôc khèi 6 ch¹y - Híng dÉn HS vÒ nhµ tËp luyÖn thªm víi nh÷ng néi dung ®· x¸c ®Þnh §HXL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m III. PhÇn kÕt thóc: 1.Th¶ láng - TËp ®éng t¸c ®iÒu hoµ - §i l¹i th¶ láng, rò ch©n, rò tay 2. GV NhËn xÐt kÕt qu¶ giê häc 3. GV Híng dÉn bµi tËp vÒ nhµ Rót kinh nghiÖm sau giê d¹y: GV TiÕt 16: §éi h×nh ®éi ngò - ch¹y nhanh Ngµy d¹y: A/ ChuÈn bÞ: I. Môc ®Ých - yªu cÇu: - TiÕp tôc «n §H§N víi c¸c kü n¨ng ®· häc. TËp hîp hµng ngang, hµng däc, dãng hµng, ®iÓm sè, quay ph¶i, quay tr¸i, quay ®»ng sau, ®i ®Òu - ®øng l¹i, yªu cÇu hiÓu vµ thùc hiÖn chÝnh x¸c tõng ®éng t¸c. - Ch¹y nhanh: «n mét sè ®éng t¸c bæ trî cho ch¹y nhanh vµ ch¬i trß ch¬i. II.Ph¬ng tiÖn d¹y häc: S©n tËp,®êng ch¹y B/ Qu¸ tr×nh lªn líp: Néi dung ®Þnh lîng I. PÇn më ®Çu: 1. nhËn líp: 10 phót - Gݸo viªn nhËn líp, kiÓm tra sÜ sè, dông cô, s©n tËp, t×nh h×nh søc khoÎ häc sinh. - Phæ biÕn néi dung yªu cÇu bµi häc 2. khëi ®éng: - TËp bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung gåm 7 ®éng t¸c: v¬n thë, tay, ngùc, ch©n, bông, vÆn m×nh, phèi hîp - Xoay kü c¸c khíp: cæ tay, cæ ch©n, khíp khuûu tay, khíp b¶ vai, khíp h«ng, khíp gèi, Ðp däc, Ðp ngang. 30 phót II. PhÇn c¬ b¶n: 1. §H§N * Hoµn thiÖn nh÷ng kü n¨ng Ph¬ng ph¸p tæ chøc C¸n sù líp tËp chung b¸o c¸o sÜ sè cho GV §HNL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV §HK§ * * * 17 Gi¸o ¸n thÓ dôc khèi 6 ®· häc: - TËp hîp hµng däc, hµng ngang, dãng hµng , ®iÓm sè, nghiªm, nghØ - Quay ph¶i, quay tr¸i, quay ®»ng sau - GiËm ch©n t¹i chç , ®i ®Òu®øng l¹i, vßng ph¶i ,vßng tr¸i - C¸ch ®æi ch©n khi sai nhÞp -Chµo, b¸o c¸o, xin phÐp ra hoÆc vµo líp * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV - cho häc sinh «n l¹i theo nhãm sau ®ã kiÓm tra tõng nhãm mét - GV gi¶ng gi¶i ph©n tÝch , h« cho häc sinh tËp theo tÝn hiÖu cña gi¸o viªn, ph©n líp thµnh 4 nhãm ®Ó tËp mçi tæ lµ mét nhãm, tæ trëng lµm chØ huy 2 lÇn di - GV kiÓm tra tõng nhãm mét chuyÓn 2. ch¹y nhanh: * ¤n mét sè ®éng t¸c bæ trî: - Ch¹y bíc nhá. Mòi bµn ch©n h¬i miÕt xuèng ®Êt, cæ ch©n cÇn linh ho¹t, toµn th©n th¶ láng, tay ®¸nh tù 2 lÇn nhiªn, bông h¬i hãp. - N©ng cao ®ïi. Yªu cÇu n©ng cao ®ïi ngang th¾t lng, th©n trªn h¬i ng¶ vÒ tríc, tay ®¸nh tù nhiªn, khi 2 lÇn ch¹y n©ng ®ïi ch¹m vµo bµn tay. 3 hiÖp - Gãt ch¹m m«ng. Yªu cÇu gãt ch©n ch¹m m«ng d. Ch¬i " trß ch¬i". " ch¹y tiÕp søc chuyÓn vËt" 3. Cñng cè bµi: Gäi 3 h/s lªn thùc hiÖn 3 ®éng 5 phót t¸c. ch¹y bíc nhá, n©ng cao ®ïi, gãt ch¹m m«ng III. PhÇn kÕt thóc: 1.Th¶ láng - TËp ®éng t¸c ®iÒu hoµ - §i l¹i th¶ láng, rò ch©n, rò tay 2. GV NhËn xÐt kÕt qu¶ giê häc 3. GV Híng dÉn bµi tËp vÒ nhµ Rót kinh nghiÖm sau giê d¹y: * - Gi¸o viªn lµm mÉu , ph©n tÝch gi¶ng gi¶i cho häc sinh tËp, kÕt hîp söa sai cho häc sinh. §HTL * * * * * * * * * * * * 5m * * * * * * * * * * * * GV - GV cho tõng nhãm thùc hiÖn mét, tËp theo tÝn hiÖu cña gi¸o viªn - GV phæ biÕn néi dung trß ch¬i, c¸ch ch¬i, luËt ch¬i, ch¬i thö, ch¬i thËt sau ®ã khen thëng GV gäi h/s xuÊt s¾c lªn thùc hiÖn, gäi nhËn xÐt - Häc sinh võa ®i võa thë vµ thùc hiÖn mét sè ®éng t¸c th¶ láng tay, ch©n, th©n 18 Gi¸o ¸n thÓ dôc khèi 6 - VÒ 4 hµng ngang. - GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ tiÕt, häc biÓu d¬ng nh÷ng HS tèt. - Híng dÉn HS vÒ nhµ tËp luyÖn thªm víi nh÷ng néi dung ®· x¸c ®Þnh §HXL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV TiÕt 17: §éi h×nh ®éi ngò - ch¹y nhanh Ngµy d¹y: A/ ChuÈn bÞ: I. Môc ®Ých - yªu cÇu: - TiÕp tôc «n §H§N víi c¸c kü n¨ng ®· häc. TËp hîp hµng ngang, hµng däc, dãng hµng, ®iÓm sè, quay ph¶i, quay tr¸i, quay ®»ng sau, ®i ®Òu - ®øng l¹i, yªu cÇu hiÓu vµ thùc hiÖn chÝnh x¸c tõng ®éng t¸c. - Ch¹y nhanh: «n mét sè ®éng t¸c bæ trî cho ch¹y nhanh , häc míi : ch¹y bíc nhá, ch¹y gãt ch¹m m«ng vµ ch¬i trß ch¬i. II.Ph¬ng tiÖn d¹y häc: S©n tËp,®êng ch¹y 19
- Xem thêm -