Tài liệu Giáo án thể dục lớp 6 trọn bộ_cktkn_bộ 2

  • Số trang: 19 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 45 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Tuần học thứ: 1 Ngày soạn : 17 / 08 / 2014 Tiết 1: Ngày giảng : Lớp: 6a LỢI ÍCH TÁC DỤNG CỦA TDTT ( Mục 1 ) I / Mục tiêu: 1/ Kiến thức: biết về một số lợi ích, tác dụng của việc tham gia thường xuyên của tập luyện TDTT. 2/ Kĩ năng: vận dụng trong các giờ học và tự tập hằng ngày. 3/Th¸i ®é : Häc sinh biÕt vËn dông tù tËp hµng ngµy II/ Địa điểm - Phương tiện: 1/ Địa điểm: trong phòng học. 2/Phương tiện: - HS: đồng phục thể dục, vở…. - Giáo viên: giáo án, sách giáo khoa. III/ Tiến trình lên lớp : A. ổn định lớp: kiểm tra sĩ số và chấn chỉnh nề nếp. B/ Bài mới : LỢI ÍCH TÁC DỤNG CỦA TDTT: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN ? Ngoài giờ học em có tham gia tập luyện môn TDTT nào không. ? Tại sao nói TDTT lại góp pần hình thành ,giáo dục nhân cách cho HS - GV gợi ý cho HS :Khi tham gia TDTT rèn luyện cho em những đức tính gì ? ? Ngoài rèn luyện các đức tính trên TDTT còn có tác dụng gì nữa. HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Lợi ích góp phần hình thành giáo dục nhân cách cho học sinh: HS lời câu hỏi của GV - Học sinh khác bổ sung. HS trao đổi nhóm để nêu được 1 số lợi ích do TDTT mang lại . - Đại diện các nhóm trả lời; nhóm khác nhận xét bổ sung -> GV chốt lại 1 số ý chính. * Kết luận : - Cái quý nhất của mỗi con người là sức khoẻ và trí tuệ. Có sức khoẻ tốt tạo điều kiện cho trí tuệ phát triển được tốt hơn và ngược lại. TDTT giúp hs có được sức khoẻ tôt, Từ đó học tập các môn học và tham gia các hoạt động ở nhà trường đạt hiệu quả hơn, chính là góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, để cá em trở thành những con người có ích cho xã hội. - Khi tham gia các hoạt động TDTT đòi hỏi hs phải có tính kỉ luật cao, tinh thần và trách nhiệm trước tập thể lớp, tác phong nhanh nhẹn có sự cố gắng , tính thật thà ,trung thực v.v... chính là góp phần giáo dục đạo đưc và hình thành nhân cách cho học sinh. - Tập luyện TDTT thường xuyên có kế hoạch giúp cho các em có 1 nếp sống lành mạnh, vui tươi, học tập và làm việc khoa học. - Tập luyện TDTT có tác dụng phòng chống, chữa bệnh và phát triển các tố chất thể lực của cơ thể như: sức nhanh, sức mạnh, sức bền, sự khéo léo chính xác . 2. Biên chế tổ chức lớp học: - Mỗi lớp chia ra 4 -5 tổ - Mỗi lớp cử ra :+ 1 người làm lớp trởng và 1 lớp phó - Mỗi tổ cử ra : + 1 tổ trởng và 1 tổ phó. 3. Một số quy định khi học tập bộ môn: * GV đa ra 1 số quy định khi học tập bộ môn : - Đảm bảo trang phục đúng với bộ môn. - Có ý thức kĩ luật, tác phonh nhanh nhẹn trong học tập ... ? Theo em TDTT có tác dụng góp phần nâng cao chất lợng các môn học hay không? Tại sao? Tuần học thứ: 1 Ngày soạn : 17 / 08 / 2014 A. Môc tiªu : Ngày giảng : Lớp: Tiết 2 §H§N - Bµi TD 6a - KiÕn thøc: BiÕt c¸c khÈu lÖnh vµ c¸ch thùc hiÖn tËp hîp hµng däc, dãng hµng ®iÓm sè ; ®øng nghiªm ®øng nghØ; quay ph¶i quay tr¸i , quay sau; c¸ch chµo , b¸o c¸o , xin phÐp – vµo ra líp . BiÕt tªn vµ c¸ch thùc hiÖn ®éng t¸c : V¬n thë, tay , ngùc - Kü n¨ng :Thùc hiÖn ®îc tËp hµng däc, dãng hµng ®iÓm sè ; ®øng nghiªm ®øng nghØ; quay ph¶i quay tr¸i , quay sau; c¸ch chµo , b¸o c¸o. hiÖn ®îc ®éng t¸c : V¬n thë, tay , ngùc - Th¸i ®é : Häc sinh biÕt vËn dông tù tËp hµng ngµy B. ®Þa ®iÓm , ph¬ng tiÖn : S©n tËp, cßi, HS trang phôc ®Çy ®ñ, gän gàng C . TiÕn tr×nh lªn líp : Néi dung I. PHÇn më ®Çu: ®Þnh lîng SL TG 1. NhËn líp: - Gݸo viªn nhËn líp, phæ biÕn néi dung yªu cÇu bµi häc 2. Khëi ®éng: - Xoay c¸c khíp: cæ tay, cæ ch©n, khíp khuûu tay, khíp b¶ vai, khíp h«ng, khíp gèi, Ðp däc, Ðp ngang. 3.KiÓm tra bµi cò : II. PhÇn c¬ b¶n: 1. §H§N - TËp hîp hµng däc - Dãng hµng - §iÓm sè(theo chu kú1>2; tõ 1-> hÕt) -§øng nghiªm, nghØ, quay ph¶i, quay tr¸i,quay ®»ng sau, c¸ch chµo, b¸o c¸o, xin phÐp ra vµo líp 2. Bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung: * Häc 3 ®éng t¸c: v¬n thë ; §éng t¸c tay ;§éng 2l x 8 t¸c ngùc 10 ph Ph¬ng ph¸p tæ chøc C¸n sù líp tËp chung b¸o c¸o sÜ sè cho GV §HNL ********* ********* ********* 5m GV §HK§ * * * * * * * * * * * * * * * * 5m * 30 ph 15p * §éi h×nh tËp hîp hµng däc: 15p xxxxxxxxxx GV xxxxxxxxxx - Gi¸o viªn lµm mÉu, ph©n tÝch gi¶ng gi¶i X tõng cö ®éng mét §HTL * 1.Håi tÜnh ,th¶ láng Mét sè ®éng t¸c th¶ láng 2. NhËn xÐt giê häc : - Tinh thÇn th¸i ®é, kÕt qu¶ häc tËp cña HS 3. Giao bµi tËp vÒ nhµ - TËp luyÖn §H§N 4. Xuèng líp * GV * II. PhÇn kÕt thóc: * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV 5 phót §HXL * * * * * * * * * * * * GV * * * * 5m * * * * * * Ký duyệt Tuần học thứ: 2 Ngày soạn : 22 / 08 / 2014 A. Môc tiªu: Ngày giảng : Lớp: 6a Tiết 3 §H§N - Bµi TD - KiÕn thøc : BiÕt c¸c khÈu lÖnh vµ c¸ch thùc hiÖn tËp hîp hµng däc, dãng hµng ®iÓm sè ; ®øng nghiªm ®øng nghØ; quay ph¶i quay tr¸i , quay sau; dµn hµng dån hµng . BiÕt tªn vµ c¸ch thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c : V¬n thë, tay, ch©n, ngùc, bông , v¨n m×nh , hiÓu vµ thùc hiÖn trß ch¬i - KÜ thøc Thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng tËp hîp hµng däc, dãng hµng ®iÓm sè ; ®øng nghiªm ®øng nghØ; quay ph¶i quay tr¸i , quay sau; dµn hµng dån hµng. Thùc hiÖn ®îc c¸c ®éng t¸c Ch©n , bông v¨n m×nh . Thùc hiÖn ®îc trß ch¬i - Th¸i ®é : Häc sinh biÕt vËn dông tù tËp hµng ngµy B. §Þa ®iÓm, ph¬ng tiÖn : - §Þa ®iÓm : S©n trêng - Ph¬ng tiÖn : Gi¸o viªn : Cßi , ®ång hå Häc sinh : trang phôc gän gµng , ®Çy ®ñ C. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng : Néi dung I. PhÇn më ®Çu: 1. NhËn líp: - Gݸo viªn nhËn líp, phæ biÕn néi dung yªu cÇu bµi häc. 2. Khëi ®éng: - Xoay kü c¸c khíp: cæ tay, cæ ch©n, khíp khuûu tay, khíp b¶ vai, khíp h«ng, khíp gèi, Ðp däc, Ðp ngang. 3. KiÓm tra bµi cò: 3 ®éng t¸c cña bµi thÓ dôc tay kh«ng II. PhÇn c¬ b¶n: 1. §H§N - TËp hîp hµng ngang - Dãng hµng, ®iÓm sè - Dµn hµng, dån hµng 2. Bµi thÓ dôc ph¸t triÓn ®Þnh lîng SL TG 8 phót Ph¬ng ph¸p tæ chøc - C¸n sù líp tËp chung b¸o c¸o sÜ sè cho GV §HK§ * * * * * * * * * * * * * * * * 5m * * * * 30 phót GV 10p - Gi¸o viªn nhËn xÐt ®¸nh gi¸ cho ®iÓm . - §éi h×nh tËp hîp hµng ngang ********* ********* ********* 5m GV - Gi¸o viªn lµm mÉu, ph©n tÝch gi¶ng chung: ¤n tËp : 10p * Häc 2 ®éng t¸c: §éng t¸c ch©n, bông: Mỗi ®/t 2l x 8n gi¶i tõng cö ®éng mét -Ph©n líp lµm 4 nhãm ®Ó tËp, gv kiÓm tra theo nhãm §HTL * * * * * * * * * * * * * 5m * * * * * * GV III. PhÇn kÕt thóc: 1.Håi tÜnh ,th¶ láng Mét sè ®éng t¸c th¶ láng 2. NhËn xÐt giê häc : - Tinh thÇn th¸i ®é, kÕt qu¶ häc tËp cña HS 3. Giao bµi tËp vÒ nhµ - LuyÖn tËp bµi TD 4. Xuèng líp * 5 phót - GV gäi häc sinh nhËn xÐt sau ®ã gi¸o viªn nhËn xÐt ng¾n gän * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Tuần học thứ: 3 Ngày soạn : 22 / 08 / 2014 Ngày giảng : Lớp: 6a Tiết 4 §H§N - Bµi TD A.môc tiªu : - KiÕn thøc : BiÕt c¸c khÈu lÖnh vµ c¸ch thùc hiÖn tËp hîp hµng däc, dãng hµng ®iÓm sè ; ®øng nghiªm ®øng nghØ; quay ph¶i quay tr¸i , quay sau; dµn hµng dån hµng; ®i ®Òu ®øng l¹i BiÕt c¸ch thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c : V¬n thë, tay, ch©n, ngùc, bông , v¨n m×nh. - KÜ n¨ng : Thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng ®éng t¸c hîp hµng däc, dãng hµng ®iÓm sè ; ®øng nghiªm ®øng nghØ; quay ph¶i quay tr¸i , quay sau; dµn hµng dån hµng thùc hiÖn ®îc ®i ®Òu ®øng l¹i - Th¸i ®é : Häc sinh biÕt vËn dông tù tËp hµng ngµy B. §Þa ®iÓm , ph¬ng tiÖn : - §Þa ®iÓm : S©n trêng - Ph¬ng tiÖn : Gi¸o viªn: Cßi, ®ång hå Häc sinh : Trang phôc ®Çy ®ñ, gän gµng c. TiÕn tr×nh lªn líp : Néi dung ®Þnh lîng Ph¬ng ph¸p tæ chøc I. PhÇn më ®Çu: 10 phót C¸n sù líp tËp chung b¸o c¸o sÜ sè cho GV 1. NhËn líp: - Phæ biÕn néi dung yªu cÇu bµi häc 2. Khëi ®éng: - Xoay kü c¸c khíp: cæ tay, cæ ch©n, khíp khuûu tay, khíp b¶ vai, khíp h«ng, khíp gèi, Ðp däc, Ðp ngang. 3.KiÓm tra bµi cò - KiÓm tra bµi TD * * * * * * * * * * * * * * 5m * * * * * * GV II. PhÇn c¬ b¶n: 1. §H§N - «n l¹i mét sè kü n¨ng ®· häc - Häc míi : GiËm ch©n t¹i chç; ®i ®Òu - ®øng l¹i ; ®i ®Òu th¼ng híng; vßng ph¶i, vßng tr¸i 2. Bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung: ¤n 5 ®éng t¸c ®· häc : Mçi * Häc 2 ®éng t¸c : vÆn m×nh, ®éng phèi hîp: t¸c 2l x 8n 30 phót 15 phót - cho häc sinh «n l¹i theo nhãm sau ®ã kiÓm tra tõng nhãm mét - GV gi¶ng gi¶i ph©n tÝch , h« cho häc sinh tËp theo tÝn hiÖu cña gi¸o viªn, ph©n líp thµnh 4 nhãm ®Ó tËp mçi tæ lµ mét nhãm, tæ trëng 15 phót lµm chØ huy - Gi¸o viªn lµm mÉu, ph©n tÝch gi¶ng gi¶i tõng cö ®éng mét .Sau đó cho HS tạp luyện. * 2l x8n * 2l x8n III. PhÇn kÕt thóc: 1.Håi tÜnh ,th¶ láng Mét sè ®éng t¸c th¶ láng 2. NhËn xÐt giê häc : - Tinh thÇn th¸i ®é, kÕt qu¶ häc tËp cña HS 3. Giao bµi tËp vÒ nhµ - TËp luyÖn bµi TD 4. Xuèng líp * * * * * * * * * * 5m * * * * * * GV 5 phót GV nói ngắn gọn §HXL * * * * * * * * * * * * * * * 5m * * * GV GV: “ Gi¶i t¸n” – HS “ KhoΔ Ký duyệt * * Tuần học thứ: 3 Ngày soạn : 30 / 08 / 2014 TiÕt : 5 §H§N -Bµi TD Ngày giảng : Lớp: 6a A.Môc tiªu : - KiÕn thøc : BiÕt c¸c khÈu lÖnh vµ c¸ch thùc hiÖn tËp hîp hµng däc, dãng hµng ®iÓm sè ; ®øng nghiªm ®øng nghØ; quay ph¶i quay tr¸i , quay sau; dµn hµng dån hµng; ®i ®Òu ®øng l¹i. ®i ®Òu vßng ph¶i (tr¸i) BiÕt c¸ch thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c : V¬n thë, tay, ch©n, ngùc, bông , v¨n m×nh. - KÜ n¨ng : Thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng ®éng t¸c hîp hµng däc, dãng hµng ®iÓm sè ; ®øng nghiªm ®øng nghØ; quay ph¶i quay tr¸i , quay sau; dµn hµng dån hµng thùc hiÖn ®îc ®i ®Òu ®øng l¹i .C¸c ®éng t¸c bµi TD. - Th¸i ®é : Häc sinh biÕt vËn dông tù tËp hµng ngµy b. §Þa ®iÓm , ph¬ng tiÖn : - §Þa ®iÓm : S©n trêng - Ph¬ng tiÖn : - Ph¬ng tiÖn : Gi¸o viªn Cßi, ®ång hå Häc sinh : Trang phôc ®Çy ®ñ, gän gµng c. TiÕn tr×nh lªn líp : Néi dung I. PhÇn më ®Çu: 1. nhËn líp: - Gݸo viªn nhËn líp, kiÓm tra sÜ sè, dông cô, s©n tËp, t×nh h×nh søc khoÎ häc sinh. - Phæ biÕn néi dung yªu cÇu bµi häc 2. khëi ®éng: - Xoay kü c¸c khíp: cæ tay, cæ ch©n, khíp khuûu tay, khíp b¶ vai, khíp h«ng, khíp gèi, Ðp däc, Ðp ngang 3.KiÓm ra bµi cò : KiÓm tra bµi TD II. PhÇn c¬ b¶n: 1. §H§N * «n l¹i mét sè kü n¨ng ®· häc: - §i ®Òu vßng ph¶i, vßng tr¸i - TËp hîp hµng däc, hµng ngang, dãng hµng , ®iÓm sè -Häc ®æi ch©n khi ®i sai nhÞp 2. Bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung: * ¤n l¹i 7 ®éng t¸c ®· häc cña bµi thÓ dôc: ®éng t¸c:v¬n thë, tay, ngùc, ch©n, bông, vÆn m×nh, phèi hîp III. PhÇn kÕt thóc: 1.Håi tÜnh ,th¶ láng ®Þnh lîng SL TG Ph¬ng ph¸p tæ chøc C¸n sù líp tËp chung b¸o c¸o sÜ sè cho 10 phót GV §HNL * * * * * * * * * * * * 5m * * * * * * * * * * * * GV §HK§ * * * 30 phót * * 10 phót * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV - GV gi¶ng gi¶i ph©n tÝch , h« cho hä sinh tËp theo tÝn hiÖu cña gi¸o viªn, ph©n líp thµnh 4 nhãm ®Ó tËp mçi tæ lµ mé nhãm, tæ trëng lµm chØ huy 10 phót -GV lµm mÉu 1l x8n sau ®ã ph©n tÝch tõng nhÞp mét råi h« cho c¶ líp cïng tËp §HTL * * * * * * * * * * * * * * * * * Mét sè ®éng t¸c th¶ láng 2. NhËn xÐt giê häc : - Tinh thÇn th¸i ®é, kÕt qu¶ häc tËp cña HS Mçi 3. Giao bµi tËp vÒ nhµ ®éng t¸c - Luyện tập bài TD phát 2l x 8n 5 phót triển chung 4. Xuèng líp 2l x8 * * * * * 5m GV GV gäi häc sinh nhËn xÐt sau ®ã gi¸o viªn nhËn xÐt ng¾n gän GV: “ Gi¶i t¸n” – HS “ KhoΔ Tuần học thứ: 3 Ngày soạn : 30 / 08 / 2014 Ngày giảng : Lớp: 6a TiÕt : 6 - §H§N : mét sè néi dung hs thùc hiÖn cßn yÕu - Bµi td: «n 7 ®éng t¸c ; häc 2 ®éng t¸c : nh¶y , §iÒu hoµ A.Môc tiªu : - KiÕn thøc : BiÕt c¸c khÈu lÖnh vµ c¸ch thùc hiÖn tËp hîp hµng däc, dãng hµng ®iÓm sè ; ®øng nghiªm ®øng nghØ; quay ph¶i quay tr¸i , quay sau; dµn hµng dån hµng; ®i ®Òu ®øng l¹i. ®i ®Òu vßng ph¶i (tr¸i) BiÕt c¸ch thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c : V¬n thë, tay, ch©n, ngùc, bông , v¨n m×nh. Toµn th©n . Thùc hiÖn ®îc c¸c ®éng t¸c nh¶y ®iÒu hoµ. - KÜ n¨ng : Thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng ®éng t¸c hîp hµng däc, dãng hµng ®iÓm sè ; ®øng nghiªm ®øng nghØ; quay ph¶i quay tr¸i , quay sau; dµn hµng dån hµng thùc hiÖn ®îc ®i ®Òu ®øng l¹i . Thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng bµi TD - Th¸i ®é : Häc vËn dông tù tËp hµng ngµy B. §Þa ®iÓm, ph¬ng tiÖn : - §Þa ®iÓm : S©n trêng - Ph¬ng tiÖn : Gi¸o viªn Cßi, ®ång hå Häc sinh : Trang phôc ®Çy ®ñ, gän gµng C. TiÕn tr×nh lªn líp : Néi dung ®Þnh lîng Ph¬ng ph¸p tæ chøc SL TG C¸n sù líp tËp chung b¸o c¸o sÜ sè I. PhÇn më ®Çu: 1. nhËn líp: 10 phót cho GV - Gݸo viªn nhËn líp, kiÓm §HNL tra sÜ sè, dông cô, s©n tËp, t×nh h×nh søc khoÎ häc sinh. * * * * * - Phæ biÕn néi dung yªu cÇu * bµi häc * * * * * 2. khëi ®éng: * - Xoay kü c¸c khíp: cæ tay, * * * * * cæ ch©n, khíp khuûu tay, * khíp b¶ vai, khíp h«ng, * * * * * khíp gèi, Ðp däc, Ðp ngang. * 5m 3.KiÓm ra bµi cò : KiÓm tra 15 phót thùc hµnh GV - KiÓm tra 02 ®éng t¸c bµi TD 30 phót II. PhÇn c¬ b¶n: 15p 1. §H§N * «n l¹i mét sè kü n¨ng ®· häc: - §i ®Òu vßng ph¶i, vßng tr¸i - TËp hîp hµng däc, hµng ngang, dãng hµng , ®iÓm sè -Häc ®æi ch©n khi ®i sai nhÞp 2. Bµi thÓ dôc ph¸t Mçi ®éng t¸c triÓn chung: * ¤n l¹i 7 ®éng t¸c ®· häc 2l x 8n cña bµi thÓ dôc: ®éng t¸c:v¬n thë, tay, ngùc, ch©n, bông, vÆn m×nh, phèi hîp 1/ §éng t¸c BËt nh¶y: 15p 2/ §éng t¸c §iÒu hoµ: 3.cñng cè bµi: gäi 6 häc sinh lªn thùc hiÖn c¸ch tËp hîp hµng däc, hµng ngang III. PhÇn kÕt thóc: 1.Håi tÜnh ,th¶ láng 5 phót Mét sè ®éng t¸c th¶ láng 2. NhËn xÐt giê häc : - Tinh thÇn th¸i ®é, kÕt qu¶ häc tËp cña HS 3. Giao bµi tËp vÒ nhµ - LuyÖn tËp bµi TD 4. Xuèng líp - cho häc sinh «n l¹i theo nhãm sau ®ã kiÓm tra tõng nhãm mét - GV gi¶ng gi¶i ph©n tÝch , h« cho häc sinh tËp theo tÝn hiÖu cña gi¸o viªn, ph©n líp thµnh 4 nhãm ®Ó tËp mçi tæ lµ mét nhãm, tæ trëng lµm chØ huy - GV lµm mÉu .ph©n tÝch tõng nhÞp mét råi h« cho c¶ líp cïng tËp §HTL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV GV gäi häc sinh nhËn xÐt sau ®ã gi¸o viªn nhËn xÐt ng¾n gän GV: “ Gi¶i t¸n” – HS “ KhoΔ Ký duyệt Tuần học thứ: 4 Ngày soạn : 06 / 09 / 2014 Ngày giảng : Lớp: 6a Tiết 7 ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ- BÀI THỂ DỤC I. Mục tiêu: 1. Kiến thức : - ĐHĐN: biết cách giậm chân tại chỗ, đi điều – đứng lại, đi điều vòng phải (trái). - Bài thể dục : biết tên và cách thực hiện 9 động tác đã học. 2. Kĩ năng : - ĐHĐN: thực hiện cơ bản đúng giậm chân tại chỗ, đi điều – đứng lại, đi điều vòng phải (trái). - Bài thể dục : thực hiện cơ bản đúng 9 động tác đã học. 3. giáo dục : HS có ý thức tự giác tập luyện, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong nhanh nhẹn. II/ Địa điểm- Phương tiện : 1/ Địa điểm: Tập trên địa hình bằng phẳng của sân trường. 2/Phương tiện: - HS: trang phục gọn gàng - Giáo viên: Giáo án, còi. III/ Tiến trình lên lớp : Nội dung Định lượng A/ phần mở đầu : 6-8p 1.ổn định tổ chức lớp: - Kiểm tra sĩ số. 1-2p - Chỉnh đốn đội hình. Phương pháp-tổ chức - Lớp trưởng tập hợp lớp và báo cáo sĩ số cho GV. - Phổ biến nội dung - yêu cầu của tiết học. 2 . Khởi động: xoay các khớp cổ tay, cổ chân, khớp gối, hông vai, cổ. - Ép ngang, ép dọc B. Phần cơ bản: 1. ĐHĐN: * Ôn các kĩ năng của ĐHĐN mà học sinh thực hiện còn yếu: - Giậm chân tại chỗ, đi đều, đứng lại . - Đi đều vòng các hướng: Khẩu lệnh: vòng bên phải (Trái)...bước ! 2 .Bài TDPTC : * Ôn 9 động tác đã học: - Động tác Vươn thở. - Động tác Tay. - Động tác Ngực. - Động tác Chân. -Động tác Bụng. - Động tác Vặn mình. - Động tác Phối hợp. - Động tác nhảy: - Động tác điều hoà: * Chú ý : Thực hiện đúng, đều, đẹp. 5-6p 2lx8n - GV cho lớp dàn hàng để thực hiện khởi động. 30-32p 12-13p - GV yêu cầu các nội dung cần ôn và cho lớp ôn tập trung -GV theo dõi và sữa sai . 12-13p -Chia nhóm tự ôn luyện - GV tiếp tục theo dõi sữa sai. 3l X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x - GV yêu cầu các nội dung cần ôn và cho lớp ôn tập trung theo nhịp hô của GV Sau đó cho cán sự điều khiển GV theo dõi sữa chữa động tác. - Chia nhóm tự ôn luyện - theo sự điều khiển của nhóm trưởng - GV dõi và quản lí chung. x * Củng cố : các động tác đã học cuả bài TDPTC: x x x x x x x x x C/phần kết thúc : x x x 6p x x x x x x x x x x - GV quan sát sữa sai cho từng nhóm. 1.Thả lỏng. - Chạy nhẹ nhàng. - Đi bộ thả lỏng, hít thở sâu. - Thực hiện 1 số động tác thả lỏng: vươn thở , tay, chân, toàn thân, điều hoà. 2 Nhận xét và dặn dò HS bài tập về nhà: Ôn các động tác đã học của bài TDPTCvà phần ĐHĐN. 4-5p - GV cho hs thu nhỏ vòng lại để thả lỏng nhẹ nhàng hít thở sâu. x x 2-3p x x x x 2lx8n x x x x x x x x x x x x - GVdồn hàng và dặn dò HS tập ở - Giải tán . x nhà. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x Tuần học thứ: 4 Ngày soạn : 06 / 09 / 2014 Ngày giảng : Lớp: 6a Tiết 8 ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ- BÀI THỂ DỤC I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - ĐHĐN: biết cách giậm chân tại chỗ, đi điều – đứng lại, đi điều vòng phải (trái), đổi chân khi đi điều sai nhịp. - Bài thể dục: Biết tên và cách thực hiện 9 động tác đã học. 2. Kĩ năng: - ĐHĐN: + Thực hiện cơ bản đúng giậm chân tại chỗ, đi điều – đứng lại, đi điều vòng phải (trái). + Thực hiện được dổi chân khi đi điều sai nhịp. - Bài thể dục: thực hiện cơ bản đúng 9 động tác đã học. 3. giáo dục: HS có ý thức tự giác tập luyện, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong nhanh nhẹn. II/ Địa điểm- Phương tiện : 1/ Địa điểm: Tập trên địa hình bằng phẳng của sân trường. 2/Phương tiện: - HS: trang phục gọn gàng. - Giáo viên: Giáo án, còi. III/ Tiến trình lên lớp : Nội dung Định lượng A/ phần mở đầu : 6-8p 1.ổn định tổ chức lớp: - Kiểm tra sĩ số. 1-2p - Chỉnh đốn đội hình. - Phổ biến nội dung - yêu cầu của tiết học. 2 . Khởi động: xoay các khớp cổ tay, cổ chân, khớp gối, hông vai, cổ. - Ép ngang, ép dọc. 5-6p Phương pháp-tổ chức - Lớp trưởng tập hợp lớp và báo cáo sĩ số cho GV. - GV cho lớp dàn hàng để thực hiện khởi động. 2lx8n B/phần cơ bản: - Chia nhóm tự ôn luyện - GV 1. ĐHĐN: * Ôn các kĩ năng của theo dõi sửa. ĐHĐN: 30-32p - Đi đều, đứng lại. €€€€€€€ 15-16p - Đi đều vòng trái ,phải . €€€€€€€ €€€€€€€ - Đ/t đổi chân :Thay bằng bước chan sau €€€€€€€ về trước như bình thường thì ta thực €(GV) hiện 1 bước trượt để chân trước tiếp tục bước về trước ,rồi đi bình thường . - Chia nhóm tự ôn luyện - theo * Củng cố:Ôn các động tác đã học của sự điều khiển của nhóm trưởng phần ĐHĐN : động tác đổi chân khi đi GV dõi và quản lí chung. đều sai nhịp : 2 .Bài TDPTC: * Ôn 9 động tác đã học: Vươn thở. Tay, ngực,Chân,Bụng, Vặn mình,Phối 15-16p hợp, nhảy,điều hoà - GV quan sát sữa sai cho từng 3l * Củng cố : các động tác đã học cuả bài nhóm TDPTC: x x x x x x x x x x x x x x x x - Rũ tay chân. 2 Nhận xét và dặn dò HS bài tập về nhà: Ôn các động tác đã học của bài TDPTCvà phần ĐHĐN. - Giải tán x - GV cho hs thu nhỏ vòng lại để thả lỏng nhẹ nhàng hít thở sâu. 1.Thả lỏng. - Thực hiện 1 số động tác thả lỏng: vươn thở, tay, chân, toàn thân, điều hoà. x x x C/phần kết thúc : x x x 4-5p - ĐH: -GVdồn hàng và dặn dò HS tập ở nhà. Ký duyệt Tuần học thứ: 5 Ngày soạn : 11 / 09 / 2014 Ngày giảng : Lớp: 6a Tiết 9: ĐHĐN BÀI – THỂ DỤC I/. Mục tiêu: 1.Kiến thức. - ĐHĐN: Ôn đi đều - đứng lại, đi đều vòng phải (trái), Đổi chân khi đi đều sai nhịp - Bài thể dục: Ôn bài TD 9 động tác 2. Kỹ năng. - HS rèn được tính khẩn trương, nhanh nhẹn khéo léo. - Thực hiện động tác đúng, đều, đẹp. 3. Thái độ. - Có ý thức tự giác, tích cực tập luyện. - Biết vận dụng tự tập luyện hằng ngày để nâng cao sức khoẻ, phát triển thể lực. II/. Địa điểm - phương tiện: 1. Địa điểm: Sân thể dục trường THCS số 2 Thái Niên. 2. Phương tiện: Giáo án. Sách Giáo Viên Thể Dục lớp 6. III/. Tiến trình dạy học: Nội Dung A. Phần mở đầu. 1. Nhận lớp: - Ổn định tổ chức - GV nhận lớp kiểm tra sĩ số - GV phổ biến nội dung yêu cầu bài học. 2. Khởi động: - Chạy khởi động. - Xoay khớp cổ tay kết hợp cổ chân. - Ép dây chằng Định Phương pháp – tổ chức Lượng 8 - 10’ - GV phổ biến nội dung nhanh ngắn gọn đầy đủ, rễ hiểu ĐH nhận lớp €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€ € €€€€€€€€€€€ €GV B. Phần cơ bản. 1. Kiểm tra 15 phút bài TD phát triển 30-32’ - GV kiểm tra theo nhóm 2 - 3 hs. chung. - HS kiểm tra nghiêm túc. 2. ĐHĐN: - Ôn đi đều - đứng lại, - Đi đều vòng phải (trái). - Đổi chân khi đi đều sai nhịp - GV cho lớp tập theo nhóm 3. Bài TD - Ôn lại 9 động tác đã học. - GV hô cho cả lớp tập 1 lần, quan sát chỉnh sửa cho hs. - Lớp trưởng hô cho lớp tập. - GV cho lớp theo tổ, nhóm. - HS thục hiện. - HS chú ý lắng nghe. * Củng cố bài học: - GV nhấn mạnh trọng tâm bài học: Phần đi đều vòng trái (phải) C. Phần kết thúc. 1. Hồi tĩnh: - Tại chỗ rũ chân tay thả lỏng. 2. Nhận xét giơ học: - Ý thức học tập của hs. - Chất lượng giờ học. 3. Bài về nhà: - Giao bài tập về nhà: Ôn bài TD 4. Xuống lớp: - Giáo viên hô : “Giải tán” - Học sinh hô: “Khỏe” 3 - 5’ ĐH xuống lớp €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €GV Tuần học thứ: 5 Ngày soạn : 11 / 09 / 2014 Ngày giảng : Lớp: Tiết 10: ĐHĐN BÀI – THỂ DỤC I/. Mục tiêu: 1.Kiến thức. 6a - ĐHĐN: Ôn đi đều - đứng lại, đi đều vòng phải (trái), Đổi chân khi đi đều sai nhịp - Bài thể dục: Ôn bài TD 9 động tác - Kiểm tra 15 phút bài TD phát triển chung. 2. Kỹ năng. - HS rèn được tính khẩn trương, nhanh nhẹn khéo léo. - Thực hiện động tác đúng, đều, đẹp. 3. Thái độ. - Có ý thức tự giác, tích cực tập luyện. - Biết vận dụng tự tập luyện hằng ngày để nâng cao sức khoẻ, phát triển thể lực. II/. Địa điểm - phương tiện: 1. Địa điểm: Sân thể dục trường THCS số 2 Thái Niên. 2. Phương tiện: Giáo án. Sách Giáo Viên Thể Dục lớp 6. III/. Tiến trình dạy học: Nội Dung A. Phần mở đầu. 1. Nhận lớp: - Ổn định tổ chức - GV nhận lớp kiểm tra sĩ số - GV phổ biến nội dung yêu cầu bài học. 2. Khởi động: - Chạy khởi động. - Xoay khớp cổ tay kết hợp cổ chân. - Ép dây chằng Định Phương pháp – tổ chức Lượng 8 - 10’ - GV phổ biến nội dung nhanh ngắn gọn đầy đủ, rễ hiểu ĐH nhận lớp €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€ € €€€€€€€€€€€ €GV B. Phần cơ bản. 1. Kiểm tra 15 phút bài TD phát triển chung. 2. ĐHĐN: - Ôn đi đều - đứng lại, - Đi đều vòng phải (trái). - Đổi chân khi đi đều sai nhịp 30-32’ - GV kiểm tra theo nhóm 2 - 3 hs. - HS kiểm tra nghiêm túc. - GV cho lớp tập theo nhóm 3. Bài TD - Ôn lại 9 động tác đã học. * Củng cố bài học: - GV nhấn mạnh trọng tâm bài học: Phần - GV hô cho cả lớp tập 1 lần, quan sát chỉnh sửa cho hs. - Lớp trưởng hô cho lớp tập. đi đều vòng trái (phải) - GV cho lớp theo tổ, nhóm. - HS thục hiện. - HS chú ý lắng nghe. C. Phần kết thúc. 1. Hồi tĩnh: - Tại chỗ rũ chân tay thả lỏng. 2. Nhận xét giơ học: - Ý thức học tập của hs. - Chất lượng giờ học. 3. Bài về nhà: - Giao bài tập về nhà: Ôn bài TD 4. Xuống lớp: - Giáo viên hô : “Giải tán” - Học sinh hô: “Khỏe” 3 - 5’ ĐH xuống lớp €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €GV Ký duyệt Tuần học thứ: 6 Ngày soạn : 18 / 09 / 2014 Ngày giảng : Lớp: Tiết 11: ĐHĐN BÀI – THỂ DỤC 6a I/. Mục tiêu: 1.Kiến thức. - ĐHĐN: Ôn tập - ĐH ĐN: Đi đều – đứng lại, đi đều vòng phải (trái); đổi chân khi đi sai nhịp - Bài thể dục: Ôn bài TD 9 động tác 2. Kỹ năng. - HS rèn được tính khẩn trương, nhanh nhẹn khéo léo. - Thực hiện động tác đúng, đều, đẹp. 3. Thái độ. - Có ý thức tự giác, tích cực tập luyện. - Biết vận dụng tự tập luyện hằng ngày để nâng cao sức khoẻ, phát triển thể lực. II/. Địa điểm - phương tiện: 1. Địa điểm: Sân thể dục trường THCS số 2 Thái Niên. 2. Phương tiện: Giáo án. Sách Giáo Viên Thể Dục lớp 6. III/. Tiến trình dạy học: Nội Dung A. Phần mở đầu. 1. Nhận lớp: - Ổn định tổ chức - GV nhận lớp kiểm tra sĩ số Định Phương pháp – tổ chức Lượng 8 - 10’ - GV phổ biến nội dung nhanh ngắn gọn đầy đủ, rễ hiểu ĐH nhận lớp - GV phổ biến nội dung yêu cầu bài học. €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €GV 2. Khởi động: - Chạy khởi động. - Xoay khớp cổ tay kết hợp cổ chân. - Ép dây chằng ĐH khởi động € €€€€€€€€€€ € €€€€€€€€€€€ €GV B. Phần cơ bản. 30-32’ - GV cho lớp tập theo nhóm 1. ĐHĐN: - Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đi đều - đi đều vòng phải (trái) €€€€€ €(cs) €€€€€ €(cs) €GV 2. Bài TD - Ôn lại 9 động tác đã học. - GV hô cho cả lớp tập 1 lần, quan sát chỉnh sửa cho hs. - Lớp trưởng hô cho lớp tập. - GV cho lớp theo tổ, nhóm. - HS thục hiện. * Củng cố bài học: - GV nhấn mạnh trọng tâm bài học: Phần đi đều vòng trái (phải) C. Phần kết thúc. 1. Hồi tĩnh: - Tại chỗ rũ chân tay thả lỏng. 2. Nhận xét giơ học: - Ý thức học tập của hs. - Chất lượng giờ học. 3. Bài về nhà: - Giao bài tập về nhà: Ôn bài TD 4. Xuống lớp: - Giáo viên hô : “Giải tán” - Học sinh hô: “Khỏe” - GV nhấn mạnh. - HS chú ý lắng nghe. 3 - 5’ ĐH xuống lớp €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €GV Tuần học thứ: 6 Ngày soạn : 18 / 09 / 2014 Ngày giảng : Lớp: 6a Tiết 12 kiÓm tra Bµi TD A. Môc tiªu : - KiÕn thøc : Häc sinh biÕt tªn vµ c¸ch thùc hiÖn Bµi ThÓ dôc ph¸t triÓn chung 9 ®éng t¸c - KÜ n¨ng : HS thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng Bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung - Th¸i ®é : Häc sinh biÕt vËn dông tù tËp hµng ngµy B. ®Þa ®iÓm, ph¬ng tiÖn : - §Þa ®iÓm : S©n trêng - Ph¬ng tiÖn : + GV : Bµi kiÓm tra, trang phôc ®Çy ®ñ + Häc sinh : Trang phôc ®Çy ®ñ III/. Tiến trình dạy học: Nội Dung A. Phần mở đầu. 1. Nhận lớp: - Ổn định tổ chức - GV nhận lớp kiểm tra sĩ số - GV phổ biến nội dung yêu cầu bài học. Định Phương pháp – tổ chức Lượng 8 - 10’ - GV phổ biến nội dung nhanh ngắn gọn đầy đủ, rễ hiểu ĐH nhận lớp €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €GV 2. Khởi động: - Chạy khởi động. - Xoay khớp cổ tay kết hợp cổ chân. - Ép dây chằng ĐH khởi động € €€€€€€€€€€ € €€€€€€€€€€€ €GV B. Phần cơ bản. 1. ĐHĐN: - Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đi đều - đi đều vòng phải (trái) 30-32’ - GV cho lớp tập theo nhóm €€€€€ €(cs) €€€€€ €(cs) €GV - GV hô cho cả lớp tập 1 lần, quan sát chỉnh sửa cho hs. - Lớp trưởng hô cho lớp tập. - GV cho lớp theo tổ, nhóm. - HS thực hiện. 2. Bài TD - Ôn lại 9 động tác đã học. - GV nhấn mạnh. - HS chú ý lắng nghe. * Củng cố bài học: - GV nhấn mạnh trọng tâm bài học: Phần đi đều vòng trái (phải) C. Phần kết thúc. 1. Hồi tĩnh: - Tại chỗ rũ chân tay thả lỏng. 2. Nhận xét giơ học: - Ý thức học tập của hs. - Chất lượng giờ học. 3. Bài về nhà: - Giao bài tập về nhà: Ôn bài TD 4. Xuống lớp: - Giáo viên hô : “Giải tán” - Học sinh hô: “Khỏe” 3 - 5’ ĐH xuống lớp €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €GV Ký duyệt
- Xem thêm -