Tài liệu Giáo án thể dục lớp 6 trọn bộ_cktkn_bộ 12

  • Số trang: 93 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 48 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Hoµng Träng QuyÕt 1 ChiÕn Gi¸o ¸n ThÓ dôc khèi 6 N¨m häc 2007- 2008 NS: NG: Môc tiªu - néi dung ch¬ng tr×nh thÓ dôc 6 Lîi Ých - t¸c dông luyÖn tËp TDTT I/ Môc tiªu: - Cung cÊp cho häc sinh c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ m«n ThÓ dôc. - Häc sinh n¾m ®îc c¸c c¸c yªu cÇu cña m«n häc. - RÌn luyÖn c¸c kü n¨ng th«ng hiÓu. II/ §Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn: - Líp häc. - SGK, s¸ch tham kh¶o lÞch sö c¸c m«n TDTT. III/ TiÕn tr×nh: Néi dung A/ PhÇn më ®Çu: 1. æn ®Þnh líp: - KiÓm tra sÜ sè. - Phæ biÕn yªu cÇu bµi häc. 2. Khëi ®éng: - Kh«ng 3. KiÓm tra bµi cò: - Kh«ng. B/ PhÇn c¬ b¶n: ? Môc tiªu cô thÓ cña ch¬ng tr×nh TD líp 6 lµ g×? GV: LÊy VD vÒ c¸c h×nh thøc luyÖn tËp TDTT trong cuéc sèng hµng ngµy. GV: Tr×nh bµy tÊt c¶ c¸c néi dung cña ch¬ng tr×nh thÓ dôc líp 6. Bao gåm c¸c bµi häc vµ c¸c tiÕt kiÓm tra - tiÕt thi . §L Ph¬ng ph¸p SÜ sè: 6A 6B 6C xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx O I/ Môc tiªu - néi dung ch¬ng tr×nh thÓ dôc líp 6: 1/ Môc tiªu: - Gãp phÇn rÌn luyÖn nÕp sèng lµnh m¹nh, t¸c phong nhanh nhÑn kû luËt, tù gi¸c luyÖn tËp TDTT. - §¹t tiªu chuÈn vÒ rÌn luyÖn th©n thÓ. - VËn dông vµo thùc tÕ sinh ho¹t hµng ngµy. 2/ Néi dung: - §H§N TDPT chung. Ch¹y nhanh. Ch¹y bÒn. BËt nh¶y. NÐm bãng. TT tù chän. ¤n tËp kiÓm tra. KiÓm tra rÌn luyÖn th©n thÓ. II/ Lîi Ých cña luyÖn tËp TDTT: Hoµng Träng QuyÕt 2 ChiÕn Gi¸o ¸n ThÓ dôc khèi 6 N¨m häc 2007- 2008 ? Em cho biÕt luyÖn tËp TDTT cã t¸c dông g×? - Gióp häc sinh cã ®îc søc kháe -> gãp phÇn n©ng cao chÊt lêng gi¸o dôc. GV: gi¶ng gi¶i c¸c t¸c dông cña luyÖn tËp ThÓ dôc ThÓ Thao. - Cã tinh thÇn kû luËt , tinh thÇn tr¸ch nhiÖm ......-> gi¸o dôc ®¹o ®øc häc sinh vµ h×nh thµnh nh©n c¸ch. - NÕp sèng lµnh m¹nh , vui t¬i häc tËp , lµ viÖc cã khoa häc. - Phßng chèng mét sè bÖnh tËt, ph¸t triÓn thÓ lùc cña häc sinh vµ ph¸t triÓn toµn diÖn c¬ thÓ cña häc sinh. C/ PhÇn kÕt thóc: Gäi 2 - 3 häc sinh tr¶ lêi. 1. Cñng cè: ? nh¾c l¹i lîi Ých cña luyÖn tËp thÓ dôc thÓ thao? Häc vµ chuÈn bÞ bµi sau. 2. HDVN: IV/ Rót kinh nghiÖm: ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ................................................................................. NS: NG: Lîi Ých - t¸c dông luyÖn tËp TDTT Biªn chÕ tæ luyÖn tËp chän c¸n sù Mét sè quy ®Þnh khi luyÖn tËp TDTT I/ Môc tiªu: - Cung cÊp cho häc sinh t¸c dông cña viÖc luyÖn tËp ThÓ dôc. - Häc sinh n¾m ®îc nhiÖm vô cña ban c¸n sù líp. - RÌn luyÖn c¸c kü n¨ng th«ng hiÓu. II/ §Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn: - Líp häc. - SGK, s¸ch tham kh¶o lÞch sö c¸c m«n TDTT. III/ TiÕn tr×nh: Néi dung A/ PhÇn më ®Çu: 1. æn ®Þnh líp: - KiÓm tra sÜ sè. - Phæ biÕn yªu cÇu bµi häc. 2. Khëi ®éng: - Kh«ng §L Ph¬ng ph¸p SÜ sè: 6A 6B 6C xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Hoµng Träng QuyÕt 3 ChiÕn Gi¸o ¸n ThÓ dôc khèi 6 N¨m häc 2007- 2008 3. KiÓm tra bµi cò: - Kh«ng. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx O B/ PhÇn c¬ b¶n: ?TDTT cã t¸c dông nh thÕ nµo ®Õn c¬ thÓ cña ngêi luyÖn tËp? I/T¸c dông cña T§TT ®Õn c¬ thÓ: - LuyÖn tËp hµng ngµy, thêng xuyªn, ®óng kÕ ho¹ch gióp c¬ thÓ ph¸t triÓn vµ linh ho¹t. GV: Gi¶i thÝch tõng t¸c dông cña viÖc luyÖn tËp thÓ dôc thÓ thao. - LÊy vÝ dô vÒ t¸c dông cña tõng m«n thÓ dôc ®Õn c¬ thÓ. - Lµm cho x¬ng ph¸t triÓn vµ trÎ l©u. T¨ng kh¶ n¨ng chèng ®ì lªn. - C¬ thÓ t¹o ra vÎ ®Ñp, d¸ng ®i kháe m¹nh cho con ngêi. VD: . Ch¹y -> PT søc bÒn. . Xµ -> PT chiÒu cao. ................................................. GV: giíi thiÖu biªn chÕ líp. Chia nhãm luyÖn tËp. Phô tr¸ch híng dÉn luyÖn tËp cho tõng nhãm. C/ PhÇn kÕt thóc: 3. Cñng cè: ? nh¾c l¹i lîi Ých cña luyÖn tËp thÓ dôc thÓ thao? 4. HDVN: II/ Biªn chÕ líp: - Chia 3 tæ theo tæ líp. Chän líp trëng líp thÓ dôc. Chän líp phã líp thÓ dôc. - Chän tæ trëng cña tõng nhãm. - Quy ®Þnh luyÖn tËp TD: . Trang phôc ®Çy ®ñ. . Tù gi¸c, luyÖn tËp. . Tu©n thñ yªu cÇu. Gäi 2 - 3 häc sinh tr¶ lêi. Häc vµ chuÈn bÞ bµi sau. IV/ Rót kinh nghiÖm: Hoµng Träng QuyÕt 4 ChiÕn Gi¸o ¸n ThÓ dôc khèi 6 N¨m häc 2007- 2008 ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ................................................................................. NS: NG: §H§N: - TËp hîp hµng däc, dãng hµng, ®iÓm sè. - Nghiªm nghØ, quay tr¸i, ph¶i, sau. - Chµo cê, b¸o c¸o. Bµi TD Pt chung: - Häc 3 ®éng t¸c: V¬n thë, tay, ngùc. Ch¹y bÒn: - Häc trß ch¬i: " 2 lÇn hÝt vµo - 2 lÇn thë ra". I/ Môc tiªu: - Cung cÊp cho häc sinh c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ m«n §H§N vµ mét sè ®éng t¸c cña bµi TD - Häc sinh n¾m ®îc c¸c c¸c yªu cÇu cña m«n häc. - RÌn luyÖn tÝnh kû luËt, tù gi¸c, nghiªm tóc. II/ §Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn: - S©n tËp TDTT - Cßi, cê. III/ TiÕn tr×nh: Néi dung A/ PhÇn më ®Çu: 1. æn ®Þnh líp: - KiÓm tra sÜ sè. - Phæ biÕn yªu cÇu bµi häc. 2. Khëi ®éng: - Chung - Chuyªn m«n. 3. KiÓm tra bµi cò: - Kh«ng. B/ PhÇn c¬ b¶n: 1, §H§N: - TËp luyÖn c¸c ®éng t¸c §H§N ®· ®îc lµm quen ë cÊp häc díi. . TËp hîp hµng ngang, däc. . Quay tr¸i, ph¶i, sau. . Nghiªm nghØ . §iÓm sè. . Chµo cê. . B¸o c¸o. GV: gäi 1 - 3 häc sinh lªn thùc hiÖn c¸c khÈu lÖnh . §L 10' 2x8 2x40 30' Ph¬ng ph¸p SÜ sè: 6A 6B 6C xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - Ch¹y 1 vßng s©n. - Xoay c¸c khíp. O GV: cho häc sinh häc theo nhãm - tæ ®· ®îc ph©n c«ng ë tiÕt häc tríc. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 2-4 2 - 4 xxxxxxxxxxxx 2-4 ^ 2-4 2-4 2-4 O O ^ x x x x x x Gi¸o ¸n ThÓ dôc khèi 6 N¨m häc 2007- 2008 Nh¾c l¹i c¸c khÈu lÖnh ®óng ®Ó häc sinh nhí. Hoµng Träng QuyÕt 5 ChiÕn GV: híng dÉn tõng tæ häc sinh tËp, theo dâi nh¾c nhë tõng nhãm. 2, Bµi TD ph¸t triÓn chung: . V¬n thë. 4x8 . Tay. 4x8 GV: thÞ ph¹m cho häc sinh quan sst vµ thùc hiÖn theo. . Ngùc GV: cho häc sinh tËp - quan s¸t sö© lçi cho tõng häc sinh. 3, Ch¹y bÒn Ch¬i trß ch¬i: 2 lÇn hÝt vµo - 2 lÇn thë ra. C/ PhÇn kÕt thóc: 1. Th¶ láng: 2.Cñng cè: ? TËp l¹i 3 ®éng t¸c thÓ dôc ®· häc? 3. HDVN: 4x8 - GV: Híng dÉn häc sinh c¸ch ch¬i vµ luËt ch¬i. 2 x 8 TËp c¸c ®éng t¸c hçi tÜnh ®· häc Gäi 2 - 3 häc sinh tr¶ lêi. Häc vµ chuÈn bÞ bµi sau. IV/ Rót kinh nghiÖm: ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ................................................................................. NS: NG: §H§N: - «n : TËp hîp hµng ngang, dãng hµng, ®iÓm sè, dån hµng, dµn hµng. Hoµng Träng QuyÕt 6 ChiÕn Gi¸o ¸n ThÓ dôc khèi 6 N¨m häc 2007- 2008 Bµi TD Pt chung: - «n 3 ®éng t¸c: V¬n thë, tay, ngùc. - Häc 2 ®éng t¸c: Ch©n, bông. Ch¹y bÒn: - ch¹y gãt ch¹m m«ng, ch¹y bíc nhá. I/ Môc tiªu: - Cñng cè cho häc sinh c¸c kü n¨ng §H§N vµ bµi TD. - Häc sinh n¾m ®îc c¸c c¸c yªu cÇu cña m«n häc. - RÌn luyÖn tÝnh kû luËt, tù gi¸c, nghiªm tóc. II/ §Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn: - S©n tËp TDTT - Cßi, cê. III/ TiÕn tr×nh: Néi dung A/ PhÇn më ®Çu: 1. æn ®Þnh líp: - KiÓm tra sÜ sè. - Phæ biÕn yªu cÇu bµi häc. 2. Khëi ®éng: - Chung - Chuyªn m«n. - Ch¹y 1 vßng s©n. 3. KiÓm tra bµi cò: - Bµi TD PT chung. B/ PhÇn c¬ b¶n: 1, §H§N: - TËp luyÖn c¸c ®éng t¸c §H§N ®· ®îc lµm quen ë cÊp häc díi. . TËp hîp hµng däc. . dãng hµng . dµn hµng. . Dån hµng . TËp hîp hµng ngang. . Dµn hµng, dån hµng. GV: gäi 1 - 3 häc sinh lªn thùc hiÖn c¸c khÈu lÖnh . §L 10' 2x8 2x40 1x15 0 2x8 6B 6C xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 4 -5 häc sinh O 30' GV: cho häc sinh häc theo nhãm - tæ ®· ®îc ph©n c«ng ë tiÕt häc tríc. 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ^ O O 2, Bµi TD ph¸t triÓn chung: . Tay. SÜ sè: 6A Líp trëng cho c¸c b¹n khëi ®éng Nh¾c l¹i c¸c khÈu lÖnh ®óng ®Ó häc sinh nhí. . V¬n thë. Ph¬ng ph¸p 4x8 4x8 ^ x x x x x x GV: híng dÉn tõng tæ häc sinh tËp, theo dâi nh¾c nhë tõng nhãm. Hoµng Träng QuyÕt 7 ChiÕn Gi¸o ¸n ThÓ dôc khèi 6 N¨m häc 2007- 2008 GV: thÞ ph¹m cho häc sinh quan sst vµ thùc hiÖn theo. . Ngùc GV: cho häc sinh tËp - quan s¸t sö© lçi cho tõng häc sinh. 4x8 3, Ch¹y bÒn Ch¬i trß ch¬i: 2 lÇn hÝt vµo - 2 lÇn thë ra. C/ PhÇn kÕt thóc: 1. Th¶ láng: 2.Cñng cè: ? TËp l¹i 3 ®éng t¸c thÓ dôc ®· häc? 2x8 - GV: Híng dÉn häc sinh c¸ch ch¬i vµ luËt ch¬i. 3. HDVN: TËp c¸c ®éng t¸c hçi tÜnh ®· häc Gäi 2 - 3 häc sinh tr¶ lêi. Häc vµ chuÈn bÞ bµi sau. IV/ Rót kinh nghiÖm: ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. NG NG: §H§N: - «n mét sè kü n¨ng ®· häc. - GiËm ch©n t¹i chç ®i ®Òu, ®i th¼ng híng vµ vßng ph¶i - vßng tr¸i. Bµi TD Pt chung: - «n 5 ®éng t¸c ®· häc. - Häc 2 ®éng t¸c: VÆn m×nh, phèi hîp Ch¹y bÒn: - ch¹y gãt ch¹m m«ng, ch¹y bíc nhá. I/ Môc tiªu: - Cñng cè cho häc sinh c¸c kü n¨ng §H§N vµ bµi TD. - Häc sinh n¾m ®îc c¸c kü n¨ng míi cña §H§N vµ bµi TDPT chung. - RÌn luyÖn tÝnh kû luËt, tù gi¸c, nghiªm tóc, søc bÒn, khÐo. II/ §Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn: - S©n tËp TDTT - Cßi, cê. III/ TiÕn tr×nh: Néi dung A/ PhÇn më ®Çu: §L 10' Ph¬ng ph¸p SÜ sè: Hoµng Träng QuyÕt 8 ChiÕn Gi¸o ¸n ThÓ dôc khèi 6 N¨m häc 2007- 2008 1. æn ®Þnh líp: - KiÓm tra sÜ sè. - Phæ biÕn yªu cÇu bµi häc. 2. Khëi ®éng: - Chung - Chuyªn m«n. - Ch¹y 1 vßng s©n. 3. KiÓm tra bµi cò: - Bµi TD PT chung. B/ PhÇn c¬ b¶n: 1, §H§N: - TËp luyÖn c¸c ®éng t¸c §H§N ®· ®îc lµm quen ë cÊp häc díi. . TËp hîp hµng däc. . Dãng hµng . TËp hîp hµng ngang. . Dµn hµng, dån hµng. GV: gäi 1 - 3 häc sinh lªn thùc hiÖn c¸c khÈu lÖnh . - Híng dÉn häc sinh häc c¸c ®éng t¸c §H§N míi: . §i ®Òu - ®øngl¹i. . §i ®Òu th¼ng híng. . Vßng ph¶i - vßng tr¸i. Nh¾c l¹i c¸c khÈu lÖnh ®óng ®Ó häc sinh nhí. Lu ý khi di chuyÓn hµng ngoµi cïng ph¶i bíc nhanh h¬n khi b¾t ®Çu vßng. 2, Bµi TD ph¸t triÓn chung: * ¤n l¹i 5 ®éng t¸c TD ®· häc: . V¬n thë. . Tay. . Ch©n. . Ngùc. . Bông GV cho líp trëng ®iÒu khiÓn. Quan s¸t söa lçi cho cho häc sinh. * Häc míi 2 ®éng t¸c: . VÆn m×nh . Phèi hîp: GV: thÞ ph¹m cho häc sinh quan s¸t vµ thùc hiÖn theo. GV: cho häc sinh tËp - quan s¸t sö© lçi cho tõng häc sinh. 3, Ch¹y bÒn: - ¤n l¹i ch¹y bíc nhá, gãt ch¹m m«ng. 4, Cñng cè: C/ PhÇn kÕt thóc: 6A 2x8 2x40 1x15 0 2x8 30' 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 6B 6C Líp trëng cho c¸c b¹n khëi ®éng xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx O 4 -5 häc sinh GV: cho häc sinh häc theo nhãm - tæ ®· ®îc ph©n c«ng ë tiÕt häc tríc. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxX xxxxxxxX xxxxxxxX O O Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx GV: híng dÉn tõng tæ häc sinh tËp, theo dâi nh¾c nhë tõng nhãm. x 4x8 4x8 4x8 4x8 4x8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x O Lëp trëng ®iÒu khiÓn líp tËp; 4x8 4x8 - GVquan s¸t häc sinh luyÖn tËp. Hoµng Träng QuyÕt 9 ChiÕn Gi¸o ¸n ThÓ dôc khèi 6 N¨m häc 2007- 2008 1. Th¶ láng: 2.NhËn xÐt. 3. HDVN: 2x8 - Cñng cè bµi TD 7 ®éng t¸c. TËp c¸c ®éng t¸c hçi tÜnh ®· häc Häc vµ chuÈn bÞ bµi sau. TËp vµo s¸ng chiÒu. IV/ Rót kinh nghiÖm: ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ................................................................................. NG: NG: §H§N: - «n mét sè kü n¨ng ®· häc: GiËm ch©n t¹i chç ®i ®Òu, ®i th¼ng híng vµ Vßng vßng tr¸i, tËp hîp hµng ngang hµng däc. Bµi TD Pt chung: - «n 7 ®éng t¸c ®· häc. - Häc 2 ®éng t¸c: ®iÒu hoµ, nh¶y. Ch¹y bÒn: - trß ch¬i: nh¶y cãc tiÕp søc. I/ Môc tiªu: - Cñng cè cho häc sinh c¸c kü n¨ng §H§N vµ bµi TD. - Häc sinh n¾m ®îc c¸c kü n¨ng, ®éng t¸c míi cña §H§N vµ bµi TDPT chung. - RÌn luyÖn tÝnh kû luËt, tù gi¸c, nghiªm tóc, søc bÒn, khÐo. II/ §Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn: - S©n tËp TDTT - Cßi, cê. III/ TiÕn tr×nh: Néi dung A/ PhÇn më ®Çu: 1. æn ®Þnh líp: - KiÓm tra sÜ sè. - Phæ biÕn yªu cÇu bµi häc. 2. Khëi ®éng: - Chung - Chuyªn m«n. - Ch¹y 1 vßng s©n. 3. KiÓm tra bµi cò: - Bµi TD PT chung. B/ PhÇn c¬ b¶n: 1, §H§N: - TËp luyÖn c¸c ®éng t¸c §H§N ®· ®îc lµm quen ë cÊp häc díi. . TËp hîp hµng däc. . TËp hîp hµng ngang. . §i ®Òu - ®øngl¹i. . §i ®Òu th¼ng híng. . Vßng ph¶i - vßng tr¸i. Quan s¸t häc sinh nh¾c nhë söa lçi ngay §L 10' 2x8 2x40 1x15 0 2x8 30' Ph¬ng ph¸p SÜ sè: 6A 6B 6C Líp trëng cho c¸c b¹n khëi ®éng xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx O 4 -5 häc sinh GV: cho häc sinh häc theo nhãm - tæ ®· ®îc ph©n c«ng ë tiÕt häc tríc. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 O GV: híng dÉn tõng tæ häc sinh tËp, theo dâi nh¾c nhë tõng nhãm. x x x x x x x x Hoµng Träng QuyÕt 10 ChiÕn Gi¸o ¸n ThÓ dôc khèi 6 N¨m häc 2007- 2008 khi m¾c ph¶i. TËp ®æi ch©n khi sai nhÞp: Khi sai nhÞp ta cÇn quan s¸t c¸c b¹n ®i ®Òu sau ®ã dõng l¹i mét nhÞp cho trïng tay vµ nh¾c ch©n lªn 1 nhÞp cho ®Òu ch©n lµ sÏ ®i ®óng. x x x x 3-4 x x x x x x x x x x x O 2, Bµi TD ph¸t triÓn chung: * ¤n l¹i 7 ®éng t¸c TD ®· häc: . V¬n thë. . Tay. . Ch©n. . Ngùc. . Bông . VÆn m×nh . Phèi hîp: * Häc míi 2 ®éng t¸c: . §iÒu hoµ. . Nh¶y. GV: thÞ ph¹m cho häc sinh quan s¸t vµ thùc hiÖn theo cho líp trëng ®iÒu khiÓn. GV: quan s¸t sö© lçi cho tõng häc sinh. 4x8 4x8 4x8 4x8 4x8 4x8 4x8 4x8 4x8 - GV: Híng dÉn häc sinh c¸ch ch¬i vµ luËt ch¬i. 3, Ch¹y bÒn xxxxxx Ch¬i trß ch¬i: nh¶y cãc tiÕp søc. xxxxxx 4, Cñng cè: C/ PhÇn kÕt thóc: 2x8 1. Th¶ láng: 2.NhËn xÐt. 3. HDVN: 5' xxxxxx - Cñng cè bµi TD 7 ®éng t¸c. 2x8 TËp c¸c ®éng t¸c hçi tÜnh ®· häc Häc vµ chuÈn bÞ bµi sau. TËp vµo s¸ng chiÒu. IV/ Rót kinh nghiÖm: ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ................................................................................. NS: 21\9\2007 NG:24\9\2007 §H§N: - «n mét sè kü n¨ng häc sinh thùc hiÖn cßn yÕu. Bµi TD Pt chung: - «n bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung 9 ®éng t¸c Ch¹y bÒn: - trß ch¬i: vît s«ng I/ Môc tiªu: - Cñng cè cho häc sinh c¸c kü n¨ng §H§N vµ bµi TD. Hoµng Träng QuyÕt 11 ChiÕn Gi¸o ¸n ThÓ dôc khèi 6 N¨m häc 2007- 2008 - RÌn luyÖn c¸c kü n¨ng thùc hiÖn §H§N vµ vµi TDPT Chung. - RÌn luyÖn tÝnh kû luËt, tù gi¸c, nghiªm tóc, søc bÒn, khÐo. II/ §Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn: - S©n tËp TDTT - Cßi, cê. III/ TiÕn tr×nh: Néi dung A/ PhÇn më ®Çu: §L 10' 1. æn ®Þnh líp: Ph¬ng ph¸p SÜ sè: 6A 3. KiÓm tra bµi cò: - Bµi TD PT chung. B/ PhÇn c¬ b¶n: 1, §H§N: - ¤n l¹i c¸c kü n¨ng cßn yÕu: . TËp hîp hµng däc. . TËp hîp hµng ngang. . §iÓm sè. . §i ®Òu th¼ng híng. . Vßng ph¶i - vßng tr¸i. Quan s¸t häc sinh nh¾c nhë söa lçi ngay khi m¾c ph¶i. GV cho líp trëng ®iÒu khiÓn. GV: quan s¸t sö© lçi cho tõng häc sinh. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 2x8 2x40 1x15 0 2x8 30' 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 2, Bµi TD ph¸t triÓn chung: * ¤n l¹i 9 ®éng t¸c TD ®· häc: . V¬n thë. . Tay. . Ch©n. . Ngùc. . Bông . VÆn m×nh . Phèi hîp: . Nh¶y. . §iÒu hoµ. 6C Líp trëng cho c¸c b¹n khëi ®éng - KiÓm tra sÜ sè. - Phæ biÕn yªu cÇu bµi häc. 2. Khëi ®éng: - Chung - Chuyªn m«n. - Ch¹y 1 vßng s©n. 6B O 4 -5 häc sinh GV: cho häc sinh häc theo nhãm - tæ ®· ®îc ph©n c«ng ë tiÕt häc tríc. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx O GV: híng dÉn tõng tæ häc sinh tËp, theo dâi nh¾c nhë tõng nhãm luyÖn tËp cho nghiªm tóc vµ cã kû luËt. x 4x8 4x8 4x8 4x8 4x8 4x8 4x8 4x8 4x8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x O - GV: Híng dÉn häc sinh c¸ch ch¬i vµ luËt ch¬i. x x x x x x x x Hoµng Träng QuyÕt 12 ChiÕn Gi¸o ¸n ThÓ dôc khèi 6 N¨m häc 2007- 2008 3, Ch¹y bÒn Ch¬i trß ch¬i: vît s«ng. O x 4, Cñng cè: - Bµi TD ph¸t triÓn chung. C/ PhÇn kÕt thóc: x x x x x x x - 2 - 4 häc sinh lªn thùc hiÖn bµi TD 9 ®éng 2 x 8 t¸c. 5' 1. Th¶ láng: TËp c¸c ®éng t¸c hçi tÜnh ®· häc 2x8 Häc vµ chuÈn bÞ bµi sau. 2.NhËn xÐt. 3. HDVN: TËp vµo s¸ng chiÒu. IV/ Rót kinh nghiÖm:......................................................................................................................... ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................ NS: 22\9\2007 NG:25\9\2007, 26\9\2007, 29\9\2007. §H§N: - «n nh néi dung tiÕt 6. Bµi TD Pt chung: - «n bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung 9 ®éng t¸c Ch¹y bÒn: - trß ch¬i: ch¹y zic z¾c I/ Môc tiªu: - Cñng cè cho häc sinh c¸c kü n¨ng §H§N vµ bµi TD. - RÌn luyÖn c¸c kü n¨ng §H§N vµ vµi TDPT Chung. - RÌn luyÖn tÝnh kû luËt, tù gi¸c, nghiªm tóc, søc bÒn, khÐo. II/ §Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn: - S©n tËp TDTT - Cßi, cê. III/ TiÕn tr×nh: Néi dung A/ PhÇn më ®Çu: §L 10' 1. æn ®Þnh líp: - KiÓm tra sÜ sè. - Phæ biÕn yªu cÇu bµi häc. 2. Khëi ®éng: - Chung - Chuyªn m«n. - Ch¹y 1 vßng s©n. 3. KiÓm tra bµi cò: - Bµi TD PT chung. Ph¬ng ph¸p SÜ sè: 6A: 6B: 6C: Líp trëng cho c¸c b¹n khëi ®éng 2x8 2x40 1x15 0 2x8 4 -5 häc sinh Hoµng Träng QuyÕt 13 ChiÕn Gi¸o ¸n ThÓ dôc khèi 6 N¨m häc 2007- 2008 B/ PhÇn c¬ b¶n: 1, §H§N: - ¤n l¹i c¸c kü n¨ng cßn yÕu: . TËp hîp hµng däc. . TËp hîp hµng ngang. . Dµn hµng - dån hµng. . §iÓm sè. . §iÓm sè 1 - 2 ®Õn hÕt. . §i ®Òu th¼ng híng. . Vßng ph¶i - vßng tr¸i. Quan s¸t häc sinh nh¾c nhë söa lçi ngay khi m¾c ph¶i. 30' GV: cho häc sinh häc theo nhãm - tæ ®· ®îc ph©n c«ng ë tiÕt häc tríc. 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx O GV: híng dÉn tõng tæ häc sinh tËp, theo dâi nh¾c nhë tõng nhãm luyÖn tËp cho nghiªm tóc vµ cã kû luËt. 2, Bµi TD ph¸t triÓn chung: * ¤n l¹i 9 ®éng t¸c TD ®· häc: . V¬n thë. . Tay. . Ch©n. . Ngùc. . Bông . VÆn m×nh . Phèi hîp: . Nh¶y. . §iÒu hoµ. GV cho líp trëng ®iÒu khiÓn. GV: quan s¸t sö© lçi cho tõng häc sinh. x x x x x x x x x x x x x x x 4x8 4x8 x x x x x x x x 4x8 4x8 O 4x8 4 x 8 - GV: Híng dÉn häc sinh c¸ch ch¬i vµ luËt 4 x 8 ch¬i. 4x8 4 x 8 xxxxxx xxxxxx 3, Ch¹y bÒn xxxxxx Ch¬i trß ch¬i: ch¹y zic z¾c. 4, Cñng cè: Cho häc sinh ch¬i cã th¾ng thua, ®éi thua h¸t 1 bµi h¸t hoÆc chþa lß cß vßng quanh s©n - Bµi TD ph¸t triÓn chung. C/ PhÇn kÕt thóc: 1. Th¶ láng: 2.NhËn xÐt. 3. HDVN: 2x8 TËp c¸c ®éng t¸c hçi tÜnh ®· häc Häc vµ chuÈn bÞ bµi sau. 2x8 TËp vµo s¸ng chiÒu. IV/ Rót kinh nghiÖm:......................................................................................................................... ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................ NS: 28/10/2007 5' - 2 - 4 häc sinh lªn thùc hiÖn bµi TD 9 ®éng t¸c. Hoµng Träng QuyÕt 14 ChiÕn Gi¸o ¸n ThÓ dôc khèi 6 N¨m häc 2007- 2008 NG:1/10/2007 §H§N: - bíc ®Çu hoµn thiÖn c¸c kü n¨ng ®· häc. Bµi TD Pt chung: - «n bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung 9 ®éng t¸c Ch¹y bÒn: - trß ch¬i: vît s«ng I/ Môc tiªu: - Cñng cè cho häc sinh c¸c kü n¨ng §H§N vµ bµi TD. - Hoµn thiÖn rthµnh th¹o c¸c kü n¨ng §H§N vµ vµi TDPT Chung. - RÌn luyÖn tÝnh kû luËt, tù gi¸c, nghiªm tóc, søc bÒn, khÐo. II/ §Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn: - S©n tËp TDTT - Cßi, cê. III/ TiÕn tr×nh: Néi dung A/ PhÇn më ®Çu: §L 10' Ph¬ng ph¸p SÜ sè: 6A: 6B: 6C: 1. æn ®Þnh líp: - KiÓm tra sÜ sè. - Phæ biÕn yªu cÇu bµi häc. 2. Khëi ®éng: - Chung - Chuyªn m«n. - Ch¹y 1 vßng s©n. 3. KiÓm tra bµi cò: - Bµi TD PT chung. B/ PhÇn c¬ b¶n: 1, §H§N: - ¤n l¹i c¸c kü n¨ng cßn yÕu: däc. . TËp hîp hµng däc. . TËp hîp hµng ngang. . Dµn hµng - dån hµng. . §iÓm sè. . §iÓm sè 1 - 2 ®Õn hÕt. . §i ®Òu th¼ng híng. . Vßng ph¶i - vßng tr¸i. . ChuyÓn 1 hµng däc thµnh 2 hµng . Quan s¸t häc sinh nh¾c nhë söa lçi ngay khi m¾c ph¶i. 2, Bµi TD ph¸t triÓn chung: * ¤n l¹i 9 ®éng t¸c TD ®· häc: Líp trëng cho c¸c b¹n khëi ®éng Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 2x8 2x40 1x15 0 2x8 30' 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 4 -5 häc sinh GV: cho häc sinh häc theo nhãm - tæ ®· ®îc ph©n c«ng ë tiÕt häc tríc. x x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx O O xxxxxxxxxxxxxx O GV: híng dÉn tõng tæ häc sinh tËp, theo dâi nh¾c nhë tõng nhãm luyÖn tËp cho nghiªm tóc vµ cã kû luËt. x x x x x x x x Hoµng Träng QuyÕt 15 ChiÕn Gi¸o ¸n ThÓ dôc khèi 6 N¨m häc 2007- 2008 . V¬n thë. . Tay. . Ch©n. . Ngùc. . Bông . VÆn m×nh . Phèi hîp: . Nh¶y. . §iÒu hoµ. GV cho líp trëng ®iÒu khiÓn. GV: quan s¸t sö© lçi cho tõng häc sinh. 3, Ch¹y bÒn Ch¬i trß ch¬i: ch¹y vît s«ng. 4, Cñng cè: - Bµi TD ph¸t triÓn chung. C/ PhÇn kÕt thóc: 1. Th¶ láng: 2.NhËn xÐt. 3. HDVN: x x x x x x x 4x8 x x x x x x x x 4x8 4x8 O 4x8 4 x 8 - GV: Híng dÉn häc sinh c¸ch ch¬i vµ luËt 4 x 8 ch¬i. 4x8 4x8 x x x x x x x x x 4x8 x x x x x x x x x x x Cho häc sinh ch¬i cã th¾ng thua, ®éi thua h¸t 1 bµi h¸t hoÆc chþa lß cß vßng quanh s©n - 2 - 4 häc sinh lªn thùc hiÖn bµi TD 9 ®éng 2 x 8 t¸c. 5' 2x8 TËp c¸c ®éng t¸c hçi tÜnh ®· häc Häc vµ chuÈn bÞ bµi sau. TËp vµo s¸ng chiÒu. IV/ Rót kinh nghiÖm:......................................................................................................................... ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................ NS: 29/9/2007 NG:2/10/2007, 3/10/2007 §H§N: - «n nh néi dung tiÕt 9 Bµi TD Pt chung: - tiÕp tôc «n ®Ó hoµn thiÖn bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung 9 ®éng t¸c Ch¹y bÒn: - trß ch¬i: ch¹y tiÕp søc I/ Môc tiªu: - Cñng cè cho häc sinh c¸c kü n¨ng gióp häc sinh nhËn biÕt vµ th«ng hiÓu §H§N vµ bµi TD. - Hoµn thiÖn rthµnh th¹o c¸c kü n¨ng §H§N vµ vµi TDPT Chung. - RÌn luyÖn tÝnh kû luËt, tù gi¸c, nghiªm tóc, søc bÒn, khÐo. II/ §Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn: - S©n tËp TDTT - Cßi, cê. III/ TiÕn tr×nh: Néi dung A/ PhÇn më ®Çu: 1. æn ®Þnh líp: - KiÓm tra sÜ sè. §L 10' Ph¬ng ph¸p SÜ sè: 6A: 6B: 6C: Hoµng Träng QuyÕt 16 ChiÕn Gi¸o ¸n ThÓ dôc khèi 6 N¨m häc 2007- 2008 - Phæ biÕn yªu cÇu bµi häc. 2. Khëi ®éng: - Chung - Chuyªn m«n. - Ch¹y 1 vßng s©n. 3. KiÓm tra bµi cò: - Bµi TD PT chung. - §H§N B/ PhÇn c¬ b¶n: 1, §H§N: - ¤n l¹i c¸c kü n¨ng cßn yÕu: däc. . TËp hîp hµng däc. . TËp hîp hµng ngang. . Dµn hµng - dån hµng. . §iÓm sè. . §iÓm sè 1 - 2 ®Õn hÕt. . §i ®Òu th¼ng híng. . Vßng ph¶i - vßng tr¸i. . ChuyÓn 1 hµng däc thµnh 2 hµng . Quan s¸t häc sinh nh¾c nhë söa lçi ngay khi m¾c ph¶i. Líp trëng cho c¸c b¹n khëi ®éng 2x8 GV: cho häc sinh häc theo nhãm - tæ , tæ trëng ®iÒu khiÓn lµm chØ huy. 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 4x8 4x8 4x8 4x8 4x8 4x8 4x8 4x8 4x8 xxxxxxxxxxxxxxxx O xxxxxxxxxxxxxxxx O GV: híng dÉn tõng tæ häc sinh tËp, theo dâi nh¾c nhë tõng nhãm luyÖn tËp cho nghiªm tóc vµ cã kû luËt. - GV ®i quan s¸t s÷a lçi cho tõng cho tõng häc sinh. - GV: Híng dÉn häc sinh c¸ch ch¬i vµ luËt ch¬i. xxxxxxx 3, Ch¹y bÒn Ch¬i trß ch¬ich¹y tiÕp søc. C/ PhÇn kÕt thóc: 1. Th¶ láng: 2.NhËn xÐt. x x x O x x Gv: cho chä sinh tËp bµi TD PT chung theo ®éi h×nh vßng trßn GV cho líp trëng ®iÒu khiÓn. GV: quan s¸t sö© lçi cho tõng häc sinh. 4, Cñng cè: - Bµi TD ph¸t triÓn chung. - §H§N 4 -5 häc sinh 30' 2, Bµi TD ph¸t triÓn chung: * ¤n l¹i 9 ®éng t¸c TD ®· häc: . V¬n thë. . Tay. . Ch©n. . Ngùc. . Bông . VÆn m×nh . Phèi hîp: . Nh¶y. . §iÒu hoµ. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 2x8 2x40 1x15 0 xxxxxxx xxxxxxx 2x8 5' Cho häc sinh ch¬i cã th¾ng thua, ®éi thua h¸t 1 bµi h¸t hoÆc chþa lß cß vßng quanh s©n - 2 - 4 häc sinh lªn thùc hiÖn bµi TD 9 ®éng t¸c. TËp c¸c ®éng t¸c hçi tÜnh ®· häc Hoµng Träng QuyÕt 17 ChiÕn Gi¸o ¸n ThÓ dôc khèi 6 N¨m häc 2007- 2008 3. HDVN: 2x8 Häc vµ chuÈn bÞ bµi sau. TËp vµo s¸ng chiÒu. IV/ Rót kinh nghiÖm:......................................................................................................................... ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................ NS: 5/10/2007 NG:8/10/2007. §H§N: - TiÕp tôc «n ®Ó hoµn thiÖn c¸c kü n¨ng ®· häc . Bµi TD Pt chung: - tiÕp tôc «n ®Ó hoµn thiÖn bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung 9 ®éng t¸c Ch¹y bÒn: - trß ch¬i: ch¹y ®uæi. I/ Môc tiªu: - RÌn luyÖn cho häc sinh c¸c kü n¨ng ®· häc ®Ó gióp häc sinh nhËn biÕt vµ th«ng hiÓu §H§N vµ bµi TD. - Hoµn thiÖn thùc hiÖn thµnh th¹o c¸c kü n¨ng §H§N vµ vµi TDPT Chung. - RÌn luyÖn tÝnh kû luËt, tù gi¸c, nghiªm tóc, søc bÒn, khÐo. II/ §Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn: - S©n tËp TDTT - Cßi, cê. III/ TiÕn tr×nh: Néi dung A/ PhÇn më ®Çu: §L 10' 1. æn ®Þnh líp: - KiÓm tra sÜ sè. - Phæ biÕn yªu cÇu bµi häc. 2. Khëi ®éng: - Chung - Chuyªn m«n. - Ch¹y 1 vßng s©n. 3. KiÓm tra bµi cò: - Bµi TD PT chung. - §H§N B/ PhÇn c¬ b¶n: 1, §H§N: - ¤n l¹i c¸c kü n¨ng cßn yÕu: . TËp hîp hµng däc. . TËp hîp hµng ngang. . Dµn hµng - dån hµng. . §iÓm sè. . §iÓm sè 1 - 2 ®Õn hÕt. . §i ®Òu th¼ng híng. Ph¬ng ph¸p SÜ sè: 6A: 6B: 6C: Líp trëng cho c¸c b¹n khëi ®éng 2x8 2x40 1x15 0 2x8 Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 4 -5 häc sinh 30' 2-4 2-4 2-4 2-4 GV: cho häc sinh häc theo nhãm - tæ , tæ trëng ®iÒu khiÓn lµm chØ huy. x xxxxxxxxxxxxxxxx x O x O x x Hoµng Träng QuyÕt 18 ChiÕn Gi¸o ¸n ThÓ dôc khèi 6 N¨m häc 2007- 2008 däc. . Vßng ph¶i - vßng tr¸i. . ChuyÓn 1 hµng däc thµnh 2 hµng . Quan s¸t häc sinh nh¾c nhë söa lçi ngay khi m¾c ph¶i. 2-4 2-4 2-4 2-4 2, Bµi TD ph¸t triÓn chung: * ¤n l¹i 9 ®éng t¸c TD ®· häc: . V¬n thë. . Tay. . Ch©n. . Ngùc. . Bông . VÆn m×nh . Phèi hîp: . Nh¶y. . §iÒu hoµ. GV cho líp trëng ®iÒu khiÓn. GV: quan s¸t sö© lçi cho tõng häc sinh. x 4x8 4x8 4x8 4x8 4x8 4x8 4x8 4x8 4x8 3, Ch¹y bÒn Ch¬i trß ch¬i: ch¹y ®uæi. 4, Cñng cè: - Bµi TD ph¸t triÓn chung. - §H§N xxxxxxxxxxxxxxxx O GV: híng dÉn tõng tæ häc sinh tËp, theo dâi nh¾c nhë tõng nhãm luyÖn tËp cho nghiªm tóc vµ cã kû luËt. Gv: cho chä sinh tËp bµi TD PT chung theo ®éi h×nh líp hµng ngang réng. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - Nh¾c nhë häc sinh thùc hiÖn cho nghiªm tóc theo ®óng yªu cÇu cña gi¸o viªn. - GV ®i quan s¸t s÷a lçi cho tõng cho tõng häc sinh. - Söa sai ngay cho nh÷ng häc sinh cßn thùc hiÖn sai vµ yÕu. - GV: Híng dÉn häc sinh c¸ch ch¬i vµ luËt ch¬i. xxxxx x xxxxx x xxxxx x 2x8 Cho häc sinh ch¬i cã th¾ng thua, ®éi thua ch¹y lß cß vßng quanh s©n. - 2 - 4 häc sinh lªn thùc hiÖn bµi TD 9 ®éng C/ PhÇn kÕt thóc: 1. Th¶ láng: t¸c. 5' TËp c¸c ®éng t¸c hçi tÜnh ®· häc 2.NhËn xÐt. 3. HDVN: Häc vµ chuÈn bÞ bµi sau. 2x8 TËp vµo s¸ng chiÒu. IV/ Rót kinh nghiÖm:......................................................................................................................... ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................ NS: 7/10/2007 NG:9/10/2007, 10/10/2007 §H§N: - TiÕp tôc hoµn thiÖn nh÷ng kü n¨ng ®· häc. Bµi TD Pt chung: - tiÕp tôc «n ®Ó hoµn thiÖn bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung 9 ®éng t¸c I/ Môc tiªu: - Cñng cè cho häc sinh c¸c kü n¨ng gióp häc sinh nhËn biÕt vµ th«ng hiÓu §H§N vµ bµi TD. - Hoµn thiÖn rthµnh th¹o c¸c kü n¨ng §H§N vµ vµi TDPT Chung. - RÌn luyÖn tÝnh kû luËt, tù gi¸c, nghiªm tóc, søc bÒn, khÐo. II/ §Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn: - S©n tËp TDTT - Cßi, cê. Hoµng Träng QuyÕt 19 ChiÕn Gi¸o ¸n ThÓ dôc khèi 6 N¨m häc 2007- 2008 III/ TiÕn tr×nh: Néi dung A/ PhÇn më ®Çu: §L 10' Ph¬ng ph¸p SÜ sè: 1. æn ®Þnh líp: - KiÓm tra sÜ sè. - Phæ biÕn yªu cÇu bµi häc. 2. Khëi ®éng: - Chung - Chuyªn m«n. - Ch¹y 1 vßng s©n. 3. KiÓm tra bµi cò: - Bµi TD PT chung. - §H§N B/ PhÇn c¬ b¶n: 1, §H§N: - ¤n l¹i c¸c kü n¨ng cßn yÕu: däc. . TËp hîp hµng däc. . TËp hîp hµng ngang. . Dµn hµng - dån hµng. . §iÓm sè. . §iÓm sè 1 - 2 ®Õn hÕt. . §i ®Òu th¼ng híng. . Vßng ph¶i - vßng tr¸i. . ChuyÓn 1 hµng däc thµnh 2 hµng . Quan s¸t häc sinh nh¾c nhë söa lçi ngay khi m¾c ph¶i. 2x8 2x40 1x15 0 2x8 30' 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 2, Bµi TD ph¸t triÓn chung: * ¤n l¹i 9 ®éng t¸c TD ®· häc: . V¬n thë. . Tay. . Ch©n. . Ngùc. . Bông . VÆn m×nh . Phèi hîp: . Nh¶y. . §iÒu hoµ. GV cho líp trëng ®iÒu khiÓn. GV: quan s¸t sö© lçi cho tõng häc sinh. 6A: 6B: 6C: Líp trëng cho c¸c b¹n khëi ®éng 4 -5 häc sinh GV: cho häc sinh häc theo nhãm - tæ , tæ trëng ®iÒu khiÓn lµm chØ huy. x x x O x x xxxxxxxxxxxxxxxx O xxxxxxxxxxxxxxxx O GV: híng dÉn tõng tæ häc sinh tËp, theo dâi nh¾c nhë tõng nhãm luyÖn tËp cho nghiªm tóc vµ cã kû luËt. Gv: cho chä sinh tËp bµi TD PT chung theo ®éi h×nh líp vµ tæ. 4x8 4x8 4x8 4x8 4x8 4x8 4x8 4x8 4x8 x x x x x x O x O x x x x x x x O x x x - Gv quan s¸t häc sinh thùc hiÖn sau ®ã nhÆt riªng tõng em thùc hiÖn cßn yÕu lªn thùc hiÖn l¹i. Söa lçi cho tõng häc sinh. Hoµng Träng QuyÕt 20 ChiÕn Gi¸o ¸n ThÓ dôc khèi 6 N¨m häc 2007- 2008 4, Cñng cè: - Bµi TD ph¸t triÓn chung. - §H§N - 2 - 4 häc sinh lªn thùc hiÖn bµi TD 9 ®éng 2 x 8 t¸c. C/ PhÇn kÕt thóc: 5' 1. Th¶ láng: 2.NhËn xÐt. 3. HDVN: 2x8 TËp c¸c ®éng t¸c hçi tÜnh ®· häc Häc vµ chuÈn bÞ bµi sau. Nh¾c häc sinh giê sau chuÈn bÞ kiÓm tra 1 tiÕt bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung. IV/ Rót kinh nghiÖm:......................................................................................................................... ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................ NS: 12/10/2007 NG:15/10/2007 Bµi TD Pt chung: kiÓm tra bµi thÓ dôc I/ Môc tiªu: - §¸nh gi¸ sù tiÕp thu vµ thùc hµnh c¸c kü n¨ng cña häc sinh trong bµi TD. - Thùc hiÖn ®îc ®Çy ®ñ c¸c ®éng t¸c thÓ dôc - RÌn luyÖn tÝnh kû luËt, tù gi¸c, nghiªm tóc. II/ §Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn: - S©n tËp TDTT - Cßi, cê. III/ TiÕn tr×nh: 1. Ma trËn: ChuÈn chu¬ng tr×nh (KiÕn thøc - kü n¨ng) Bµi TD ph¸t triÓn chung 9 ®éng t¸c - TËp hoµn thiÖn 9 ®t TD - §éng t¸c chuÈn. - §Ñp Tæng: 10® NhËn biÕt TN TL Møc ®é t duy Th«ng hiÓu VD thÊp TN TL TN TL 4® 2® 2® 6® 2® 2. §Ò bµi: KiÓm tra bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung 9 ®éng t¸c 3. B¶ng ®iÓm: 2® 2® VD cao TN TL
- Xem thêm -