Tài liệu Giáo án thể dục lớp 2 cả năm soạn theo vnen

  • Số trang: 70 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 224 |
  • Lượt tải: 0
dinhthithuyha

Đã đăng 3693 tài liệu

Mô tả:

Gi¸o ¸n khèi 2 Thø ngµy th¸ng n¨m 2010 tuÇn 01 giíi thiÖu néi dung häc - trß ch¬i “ diÖt c¸c con vËt cã h¹i” Bµi 1: I.Môc tiªu: - Giíi thiÖu néi dung häc cña ch¬ng tr×nh líp 2 . Yªu cÇu biÕt ®îc mét sè néi quy trong giê tËp thÓ dôc, biÕt tªn 4 néi dung c¬ b¶n cña cña ch¬ng tr×nh thÓ dôc líp 2. - Trß ch¬i” diÖt c¸c con vËt cã h¹i” . Thùc hiÖn ®óng yªu cÇu cña trß ch¬i . II.§Þa ®iÓm,ph¬ng tiÖn: - §Þa ®iÓm: Trªn s©n trêng, vÖ sinh an toµn n¬i tËp - Ph¬ng tiÖn: ChuÈn bÞ 1 cßi III.Néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp : Néi dung 1.PhÇn më ®Çu: (5- 8 phót) 2.PhÇn c¬ b¶n: (18- 22 phót) 3.PhÇn kÕt thóc: (3- 5 phót ) Bµi 2: Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña hs - TËp hîp líp, phæ biÕn néi dung yªu - TËp trung thµnh 3 hµng cÇu cña giê häc. ngang, l¾ng nghe. - Cho líp t¹i chæ h¸t 1 bµi. - T¹i chæ h¸t 1 bµi. - Cho líp «n tËp hîp hµng däc,dãng hµng, ®iÓm sè, giËm ch©n t¹i chæ -®øng l¹i. - GV ®iÒu khiÓn, quan s¸t ,s÷a sai. - Híng dÉn HS c¸ch chµo,b¸o c¸o khi GV nhËn líp vµ kÕt thóc giê häc. * Trß ch¬i “diÖt c¸c con vËt cã h¹i” GV nªu tªn trß ch¬i, híng dÉn c¸ch ch¬i vµ luËt ch¬i. Sau ®ã GV cho ch¬i thö, råi tæ chøc ch¬i. - Tham gia tËp luyÖn - Cho HS ®øng t¹i chæ vç tay h¸t 1-2 bµi. - HÖ thèng l¹i bµi - GV nhËn xÐt giê häc, ra bµi tËp vÒ nhµ - Xuèng líp GV h« “thÓ dôc” - §øng t¹i chç vç tay h¸t 12 bµi - HÖ thèng l¹i bµi - L¾ng nghe - Thùc hiÖn theo híng dÉn - Tham gia ch¬i vui vÎ, an toµn. - §ång thanh h« “kháe” Thø ngµy th¸ng n¨m 2009 tuÇn 01 TËp hîp hµng däc, dãng hµng , ®iÓm sè, chµo, b¸o c¸o khi gi¸o viªn nhËn líp. I.Môc tiªu: Trang 1 Gi¸o ¸n khèi 2 - ¤n mét sè kØ n¨ng §H§N ®· häc ë líp 1.Yªu cÇu biÕt c¸ch tËp hîp hµng däc, dãng th¼ng hµng däc, ®iÓm dóng sè cña m×nh. - Häc c¸ch chµo, b¸o c¸o khi gi¸o viªn nhËn líp vµ kÕt thóc giê häc.Yªu cÇu thùc hiÖn ®îc ë møc t¬ng ®èi. II.§Þa ®iÓm,ph¬ng tiÖn: - §Þa ®iÓm: Trªn s©n trêng, vÖ sinh an toµn n¬i tËp - Ph¬ng tiÖn: ChuÈn bÞ 1 cßi III.Néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp : Néi dung 1.PhÇn më ®Çu: (5- 8 phót) 2.PhÇn c¬ b¶n: (18- 22 phót) 3.PhÇn kÕt thóc: (3- 5 phót ) Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña hs - TËp hîp líp, phæ biÕn néi dung yªu - TËp trung thµnh 3 hµng cÇu cña giê häc. ngang, l¾ng nghe. - Cho líp t¹i chæ h¸t 1 bµi. - T¹i chæ h¸t 1 bµi. - Cho líp «n tËp hîp hµng däc,dãng hµng, ®iÓm sè, giËm ch©n t¹i chæ -®øng l¹i. - GV ®iÒu khiÓn, quan s¸t ,s÷a sai. - Híng dÉn HS c¸ch chµo,b¸o c¸o khi GV nhËn líp vµ kÕt thóc giê häc. * Trß ch¬i: “ DiÖt c¸c con vËt cã h¹i” GV nªu tªn trß ch¬i, híng dÉn c¸ch ch¬i vµ luËt ch¬i. Sau ®ã GV cho ch¬i thö, råi tæ chøc ch¬i. - Tham gia tËp luyÖn - Cho HS ®øng t¹i chæ vç tay h¸t 1-2 bµi. - HÖ thèng l¹i bµi - GV nhËn xÐt giê häc, ra bµi tËp vÒ nhµ - Xuèng líp GV h« “thÓ dôc” - §øng t¹i chç vç tay h¸t 12 bµi - HÖ thèng l¹i bµi - L¾ng nghe - Thùc hiÖn theo híng dÉn - Tham gia ch¬i vui vÎ, an toµn. - §ång thanh h« “kháe” Thø ngµy th¸ng n¨m2010 TuÇn 02 Bµi 3: dµn hµng däc, dãng hµng, ®iÓm sè, ®øng nghiªm ®øng nghØ - trß ch¬i “ qua ®êng léi ” I.Môc tiªu: - ¤n mét sè kÜ n¨ng §H§N ®· häc ë líp 1. Yªu cÇu biÕt c¸ch tËp hîp hµng däc, ®øng ®óng vµo vÞ trÝ, biÕt dãng th¼ng hµng däc. - BiÕt c¸ch ®iÓm sè, ®øng nghiªm, ®øng nghØ. BiÕt c¸ch dµn hµn ngang, dån hµng ë møc t¬ng ®èi. -Trß ch¬i “qua ®êng léi” . BiÕt c¸ch tham gia trß ch¬i vµ thùc hiÖn theo yªu cÇu cña trß ch¬i. II.§Þa ®iÓm, ph¬ng tiÖn: - §Þa ®iÓm: Trªn s©n trêng,vÖ sinh an toµn n¬i tËp - Ph¬ng tiÖn: ChuÈn bÞ 1 cßi vµ kÎ s©n cho trß ch¬i. III.Néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp : Trang 2 Gi¸o ¸n khèi 2 Néi dung 1.PhÇn më ®Çu: (6- 8 phót) 2.PhÇn c¬ b¶n: (18-22 phót) 3.PhÇn kÕt thóc: (3- 5 phót) Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng H/S - TËp hîp líp, phæ biÕn néi dung yªu - TËp trung thµnh 3 hµng cÇu cña giê häc (2-3 phót) ngang, l¾ng nghe. - Cho líp khëi ®éng c¸c khíp.(3-5 - T¹i chæ quay c¸c khíp . phót) - Cho líp «n tËp hîp hµng däc,dãng hµng, ®iÓm sè, ®øng nghiªm, ®øng nghØ, giËm ch©n t¹i chæ - ®øng l¹i (1-2 lÇn) - GV ®iÒu khiÓn, quan s¸t, s÷a sai. - Cho thùc hiÖn dµn hµng ngang, dån hµng (2-3 lÇn). - GV ®iÒu khiÓn 1 lÇn sau ®ã líp trëng ®iÒu khiÓn, GV quan s¸t, s÷a sai. * Trß ch¬i (5-7 phót ): - GV nªu tªn trß ch¬i, híng dÉn c¸ch ch¬i vµ luËt ch¬i. - Cho HS ®øng t¹i chæ vç tay h¸t 1-2 bµi. - HÖ thèng l¹i bµi - GV nhËn xÐt giê häc, ra bµi tËp vÒ nhµ - Xuèng líp : GV h« “thÓ dôc” - Tham gia tËp luyÖn - Thùc hiÖn theo híng dÉn - C¶ líp thùc hiÖn - Tham gia ch¬i vui vÎ, an toµn. - §øng t¹i chç vç tay h¸t 12 bµi - HÖ thèng l¹i bµi - L¾ng nghe - §ång thanh h« ”kháe” Thø ngµy th¸ng n¨m 2010 TuÇn 02 Bµi 4: ®h®n - trß ch¬i “ nhanh lªn b¹n ¬i ” I.Môc tiªu: - ¤n mét sè kÜ n¨ng §H§N. BiÕt c¸ch ®iÓm sè, ®øng nghiªm, ®øng nghØ. BiÕt c¸ch dµn hµn ngang, dån hµng ë møc t¬ng ®èi. - ¤n trß ch¬i “nhanh lªn b¹n ¬i ” . BiÕt c¸ch tham gia trß ch¬i vµ thùc hiÖn theo yªu cÇu cña trß ch¬i. II.§Þa ®iÓm, ph¬ng tiÖn: - §Þa ®iÓm: Trªn s©n trêng, vÖ sinh an toµn n¬i tËp - Ph¬ng tiÖn: chuÈn bÞ 1 cßi vµ kÎ s©n cho trß ch¬i “nhanh lªn b¹n ¬i”. III.Néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp : Néi dung Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng H/S Trang 3 Gi¸o ¸n khèi 2 1.PhÇn më ®Çu: (6- 8 phót) 2.PhÇn c¬ b¶n: (18-22 phót) 3.PhÇn kÕt thóc: (3-5 phót) Bµi 5: - TËp hîp líp, phæ biÕn néi dung y/c cña giê häc (1-2 phót) - ¤n tËp c¸ch b¸o c¸o vµ HS c¶ líp chóc GV khi nhËn líp. - Cho líp khëi ®éng c¸c khíp (3-5 phót) - GiËm ch©n t¹i chç (1-2 phót) - TËp trung thµnh 3 hµng ngang, l¾ng nghe. - Thùc hiÖn 2-3 lÇn - Cho líp «n tËp hîp hµng däc, dãng hµng, ®iÓm sè, ®øng nghiªm, ®øng nghØ, quay ph¶i, quay tr¸i (1-2 lÇn) - GV ®iÒu khiÓn, quan s¸t, s÷a sai. - Cho thùc hiÖn dµn hµng ngang, dån hµng (2-3 lÇn). - GV ®iÒu khiÓn 1 lÇn sau ®ã líp trëng ®iÒu khiÓn, GV quan s¸t, s÷a sai. * Trß ch¬i (5-7 phót ): - GV nªu tªn trß ch¬i, híng dÉn c¸ch ch¬i vµ luËt ch¬i. - Tham gia tËp luyÖn - Cho H/s ®i thêng theo nhÞp. - HÖ thèng l¹i bµi - GV nhËn xÐt giê häc, ra bµi tËp vÒ nhµ - GV xuèng líp - T¹i chæ quay c¸c khíp. - Thùc hiÖn ®éng t¸c - Thùc hiÖn theo híng dÉn - C¶ líp thùc hiÖn - Tham gia ch¬i vui vÎ, an toµn. - §i theo nhÞp 1-2 vßng - HÖ thèng l¹i bµi - L¾ng nghe - §ång thanh h« “kháe” Thø ngµy th¸ng TuÇn 03 quay ph¶i, quay tr¸i-trß ch¬i “nhanh lªn b¹n ¬i” n¨m2010 I.Môc tiªu: - TiÕp tôc «n mét sè kÜ n¨ng §H§N. Y/c thùc hiÖn chÝnh x¸c vµ ®Ñp h¬n giê tríc. - Häc quay ph¶i, quay tr¸i.Yªu cÇu thùc hiÖn ®îc ®éng t¸c t¬ng ®èi ®óng kÜ thuËt, ph¬ng híng vµ kh«ng ®Ó mÊt th¨ng b»ng. - ¤n trß ch¬i “nhanh lªn b¹n ¬i”.Yªu cÇu biÕt c¸ch ch¬i vµ tham gia ch¬i ®óng luËt. II.§Þa ®iÓm, ph¬ng tiÖn: - §Þa ®iÓm: Trªn s©n trêng, vÖ sinh an toµn n¬i tËp - Ph¬ng tiÖn: chuÈn bÞ 1 cßi vµ kÎ s©n cho trß ch¬i “nhanh lªn b¹n ¬i”. III.Néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp : Néi dung Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng H/S Trang 4 Gi¸o ¸n khèi 2 1.PhÇn më ®Çu: (6-10 phót) 2.PhÇn c¬ b¶n: (18-22 phót) 3.PhÇn kÕt thóc: (4- 6 phót) Bµi 6: - TËp hîp líp, phæ biÕn néi dung y/c cña giê häc (2-3 phót) - ¤n tËp c¸ch b¸o c¸o vµ HS c¶ líp chóc GV khi nhËn líp. - Ch¹y nhÑ mét vßng s©n - Trß ch¬i “lµm theo tÝn hiÖu” - TËp trung thµnh 3 hµng ngang, l¾ng nghe. - Thùc hiÖn 2-3 lÇn - TËp hîp hµng däc, dãng hµng, ®iÓm sè tõ 1- hÕt. - Häc quay ph¶i, quay tr¸i.GV lµm mÉu ®éng t¸c cho H lµm theo. - GV ®iÒu khiÓn, quan s¸t, s÷a sai - TËp hîp líp cho c¸c tæ thi ®ua tr×nh diÔn. GV nhËn xÐt biÓu d¬ng. - Còng cè l¹i néi dung. * Trß ch¬i “Nhanh lªn b¹n ¬i” - Cho ch¬i thö sau ®ã ch¬i chÝnh thøc - GV nhËn xÐt, biÓu d¬ng. - Tham gia tËp luyÖn - §øng t¹i chç vç tay h¸t. - HÖ thèng l¹i bµi - GV nhËn xÐt giê häc - Xuèng líp : GV h« “thÓ dôc” - 1-2 bµi - Tr¶ lêi - L¾ng nghe - §ång thanh h« “kháe” - Thùc hiÖn - Ch¬i - Quan s¸t, lµm theo. - Thùc hiÖn - Thi ®ua - Còng cè - Tham gia ch¬i vui vÎ, an toµn. Thø ngµy th¸ng TuÇn 03 ¤N §H§N - ®éng t¸c v¬n thë vµ tay n¨m2010 I.Môc tiªu: - ¤n quay ph¶i, quay tr¸i. Bíc ®Çu biÕt c¸ch thùc hiÖn quay ph¶i quay tr¸i - Häc 2 ®éng t¸c tay v¬n thë vµ tay . Yªu cÇu biÕt c¸ch thùc hiÖn 2 ®éng t¸c cña bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung. - Trß ch¬i “qua ®êng léi” . BiÕt c¸ch tham gia trß ch¬i vµ thùc hiÖn theo yªu cÇu cña trß ch¬i. II.§Þa ®iÓm, ph¬ng tiÖn: - §Þa ®iÓm: Trªn s©n trêng, vÖ sinh an toµn n¬i tËp - Ph¬ng tiÖn: ChuÈn bÞ 1 cßi III.Néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp : Néi dung Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng HS 1.PhÇn më ®Çu: - TËp hîp líp, phæ biÕn néi dung y/c - TËp trung, l¾ng nghe. (6-10 phót) cña giê häc (2-3 phót) - T¹i chç h¸t vµ vç tay. - H¸t 1- 2 bµi - GiËm ch©n t¹i chç ®Õm to theo nhÞp - Thùc hiÖn 2.PhÇn c¬ b¶n: (18-22 phót) - ¤n quay ph¶i, quay tr¸i. GV ®iÒu - Tham gia tËp luyÖn khiÓn 1-2 lÇn, quan s¸t, s÷a sai * Häc ®éng t¸c v¬n thë. GV nªu tªn - TËp trung l¾ng nghe ®éng t¸c, gi¶i thÝch vµ lµm mÉu. Trang 5 Gi¸o ¸n khèi 2 3.PhÇn kÕt thóc: (4- 6 phót) Bdnk-td: - GV lµm mÉu ®éng t¸c võa h« cho HS lµm theo. - GV ®iÒu khiÓn, quan s¸t, s÷a sai. * Häc ®éng t¸c tay.(t¬ng tù) GV nªu tªn ®éng t¸c, gi¶i thÝch vµ lµm mÉu ®éng t¸c, võa lµm mÉu võa cho HS lµm theo. - GV ®iÒu khiÓn, quan s¸t, s÷a sai. - TËp hîp líp GV ®iÒu khiÓn còng cè l¹i 2 ®éng t¸c võa häc. * Trß ch¬i “Qua ®êng léi”. - GV nh¾c l¹i c¸ch ch¬i, luËt ch¬i. - Cho ch¬i thö sau ®ã ch¬i chÝnh thøc - T¹i chç h¸t vµ vç tay theo nhÞp. - HÖ thèng l¹i bµi - GV nhËn xÐt giê häc - Xuèng líp : GV h« “thÓ dôc” - Thùc hiÖn theo GV - Thùc hiÖn ®éng t¸c. - TËp trung l¾ng nghe - Thùc hiÖn theo GV - Thùc hiÖn ®éng t¸c. - TËp trung l¾ng nghe - Tham gia ch¬i trß ch¬i - H¸t 1- 2 bµi - Tr¶ lêi - L¾ng nghe - §ång thanh h« “kháe” Thø ngµy th¸ng TuÇn 03 quay ph¶i, quay tr¸i - trß ch¬i n¨m2010 I.Môc tiªu: - TiÕp tôc «n mét sè ®éng t¸c §H§N: quay ph¶i, quay tr¸i. Y/c thùc hiÖn ®éng t¸c ë møc t¬ng ®èi chÝnh x¸c vµ ®óng híng. - ¤n trß ch¬i “Nhanh lªn b¹n ¬i”.Yªu cÇu biÕt c¸ch ch¬i vµ tham gia ch¬i mét c¸ch chñ ®éng, ®óng luËt. II.§Þa ®iÓm, ph¬ng tiÖn: - §Þa ®iÓm: Trªn s©n trêng, vÖ sinh an toµn n¬i tËp - Ph¬ng tiÖn: ChuÈn bÞ 1 cßi vµ kÎ s©n cho trß ch¬i “nhanh lªn b¹n ¬i”. III.Néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp : Néi dung Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng H/S Trang 6 Gi¸o ¸n khèi 2 1.PhÇn më ®Çu: (6-10 phót) 2.PhÇn c¬ b¶n: (18-22 phót) 3.PhÇn kÕt thóc: (4- 6 phót) Bµi 7: - TËp hîp líp, phæ biÕn néi dung y/c cña giê häc (2-3 phót) - Khëi ®éng chung - Trß ch¬i “DiÖt c¸c con vËt cã h¹i” - TËp trung, l¾ng nghe. - TËp hîp hµng däc, dãng hµng, ®iÓm sè tõ 1- hÕt. TËp b¸o c¸o 1-2 lÇn. - ¤n quay ph¶i, quay tr¸i. - GV ®iÒu khiÓn, quan s¸t, s÷a sai - Chia tæ tËp luyÖn. GV quan s¸t, s÷a sai - TËp hîp líp cho c¸c tæ thi ®ua tr×nh diÔn. GV nhËn xÐt biÓu d¬ng. - Còng cè l¹i néi dung. * Trß ch¬i “Nhanh lªn b¹n ¬i” - Cho ch¬i thö sau ®ã ch¬i chÝnh thøc - GV nhËn xÐt, biÓu d¬ng. - Tham gia tËp luyÖn - Thùc hiÖn ®éng t¸c th¶ láng. - HÖ thèng l¹i bµi - GV nhËn xÐt giê häc - Xuèng líp : GV h« “thÓ dôc” - Lµm theo híng dÉn - Tr¶ lêi - L¾ng nghe - §ång thanh h« “kháe” - Xoay c¸c khíp - Ch¬i - TËp luyÖn. - Thùc hiÖn - Thi ®ua - Còng cè - Tham gia ch¬i vui vÎ, an toµn. Thø ngµy th¸ng 09 n¨m 2010 TuÇn 04 ®éng t¸c ch©n-trß ch¬i “kÐo ca lõa xΔ I.Môc tiªu: - ¤n 2 ®éng t¸c v¬n thë vµ tay. Yªu cÇu biÕt c¸ch thùc hiÖn 2 ®éng t¸c cña bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung. - Häc ®éng t¸c ch©n. Yªu cÇu bíc ®Çu thùc hiÖn ®îc ®éng t¸c ë møc t¬ng ®èi ®óng. - ¤n trß ch¬i “KÐo ca lõa xΔ. Yªu cÇu biÕt c¸ch ch¬i vµ tham gia ch¬i t¬ng ®èi chñ ®éng. II.§Þa ®iÓm, ph¬ng tiÖn: - §Þa ®iÓm: Trªn s©n trêng, vÖ sinh an toµn n¬i tËp - Ph¬ng tiÖn: ChuÈn bÞ 1 cßi III.Néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp : Néi dung Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng H/S 1.PhÇn më ®Çu: - TËp hîp líp, phæ biÕn néi dung y/c cña - TËp trung, l¾ng nghe. (6 -10 phót) giê häc (2-3 phót) - Ch¹y nhÑ trªn ®Þa h×nh tù nhiªn. - Thùc hiÖn ( 50 - 60 m) - §i thêng theo vßng trßn hÝt thë s©u - TËp luyÖn. - KiÓm tra bµi cñ. 2.PhÇn c¬ b¶n: - 2-3 H (18-22 phót) - ¤n 2 ®éng t¸c v¬n thë vµ tay.(2x8n). Trang 7 Gi¸o ¸n khèi 2 3.PhÇn kÕt thóc: ( 4- 6 phót) GV ®iÒu khiÓn 1-2 lÇn, quan s¸t, s÷a sai * Häc ®éng t¸c ch©n. GV nªu tªn ®éng t¸c, gi¶i thÝch vµ lµm mÉu chËm cho H b¾t chíc lµm theo. - GV ®iÒu khiÓn, quan s¸t, s÷a sai.(2lÇn x 8nhÞp). - Cho thi ®ua gi÷a c¸c tæ. GV nhËn xÐt biÓu d¬ng. - TËp hîp líp GV ®iÒu khiÓn còng cè l¹i 3 ®éng t¸c võa häc. * ¤n trß ch¬i “KÐo ca lõa xΔ. - GV nh¾c l¹i c¸ch ch¬i. Cho c¶ líp cïng ch¬i. GV nhËn xÐt, biÓu d¬ng. - Thùc hiÖn ®éng t¸c. - Thùc hiÖn theo GV - Thùc hiÖn ®éng t¸c. - Còng cè - TËp trung l¾ng nghe - Tham gia ch¬i trß ch¬i - Thùc hiÖn ®éng t¸c th¶ láng. - Th¶ láng c¸c c¬ - HÖ thèng l¹i bµi - Tr¶ lêi - GV nhËn xÐt giê häc - L¾ng nghe Thø ngµy th¸ng 09 n¨m2010 TuÇn 04 Bµi 8 ®éng t¸c lên - trß ch¬i “kÐo ca lõa xΔ I.Môc tiªu: - ¤n 3 ®éng t¸c v¬n thë, tay, ch©n. Yªu cÇu biÕt c¸ch thùc hiÖn 3 ®éng t¸c cña bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung. - Häc ®éng t¸c lên. Yªu cÇu bíc ®Çu thùc hiÖn ®éng t¸c t¬ng ®èi ®óng. - ¤n trß ch¬i “KÐo ca lõa xΔ.Yªu cÇu biÕt c¸ch ch¬i vµ tham gia ch¬i ®îc trß ch¬i II.§Þa ®iÓm, ph¬ng tiÖn: - §Þa ®iÓm: Trªn s©n trêng, vÖ sinh an toµn n¬i tËp - Ph¬ng tiÖn: ChuÈn bÞ 1 cßi. III.Néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp : Néi dung Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng H/S Trang 8 Gi¸o ¸n khèi 2 1.PhÇn më ®Çu: (6-10 phót) 2.PhÇn c¬ b¶n: (18-22 phót) - TËp hîp líp, phæ biÕn néi dung y/c cña giê häc (2-3 phót). - GiËm ch©n t¹i chç ®Õm to theo nhÞp - Ch¹y nhÑ nhµng trªn ®Þa h×nh tù nhiªn (50 - 60 m) - §i thêng theo vßng trßn hÝt thë s©u. - ¤n l¹i 3 ®éng t¸c v¬n thë, tay vµ ch©n. (2lÇn x 8 nhÞp). GV ®iÒu khiÓn vµ lµm mÉu cho H lµm theo. - Cho líp thùc hiÖn líp trëng ®khiÓn. GV quan s¸t s÷a sai. - Häc ®éng t¸c lên.(Nh c¸ch d¹y ®éng t¸c ch©n) - ¤n 4 ®éng t¸c v¬n thë, tay, ch©n, lên. GV ®khiÓn 1-2 lÇn. - LÇn 2-3 LT ®khiÓn GV quan s¸t, s÷a sai - Còng cè l¹i néi dung. * Trß ch¬i “KÐo ca lõa xΔ. - GV nh¾c l¹i c¸ch ch¬i. Cho ch¬i thö sau ®ã ch¬i chÝnh thøc - GV nhËn xÐt, biÓu d¬ng. 3.PhÇn kÕt thóc: (4- 6 phót) - Thùc hiÖn ®éng t¸c th¶ láng. - HÖ thèng l¹i bµi - GV nhËn xÐt giê häc - Xuèng líp : GV h« “thÓ dôc” - TËp trung, l¾ng nghe. - Thùc hiÖn - Thùc hiÖn - Tham gia tËp luyÖn - TËp luyÖn. - Thùc hiÖn - Tham gia tËp luyÖn - Còng cè - Tham gia ch¬i vui vÎ, an toµn. - Lµm theo híng dÉn - Tr¶ lêi - L¾ng nghe - §ång thanh h« “kháe” Thø ngµy th¸ng 09 n¨m2010 TuÇn 05 Bµi 9 : «n 4 ®éng t¸c cña bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung I.Môc tiªu: - ¤n 4 ®éng t¸c v¬n thë, tay, ch©n, lên. Yªu cÇu biÕt c¸ch thùc hiÖn 4 ®éng t¸c cña bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung. - ¤n trß ch¬i “KÐo ca lõa xΔ.Yªu cÇu biÕt c¸ch ch¬i vµ tham gia ch¬i ®îc trß ch¬i. II.§Þa ®iÓm, ph¬ng tiÖn: - §Þa ®iÓm: Trªn s©n trêng, vÖ sinh an toµn n¬i tËp - Ph¬ng tiÖn: ChuÈn bÞ 1 cßi. III.Néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp : Néi dung Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng HS Trang 9 Gi¸o ¸n khèi 2 1.PhÇn më ®Çu: (6-10 phót) 2.PhÇn c¬ b¶n: (18-22 phót) - TËp hîp líp, phæ biÕn néi dung y/c cña giê häc (2-3 phót). - §øng vç tay vµ h¸t. - GiËm ch©n t¹i chç ®Õm to theo nhÞp - KiÓm tra bµi cñ. - ChuyÓn ®éi h×nh hµng däc thµnh ®éi h×nh vßng trßn vµ ngîc l¹i. GV ®khiÓn híng dÉn c¸ch di chuyÓn ®éi h×nh.(2-3 lÇn) - ¤n l¹i 4 ®éng t¸c v¬n thë, tay ch©n vµ lên.(2lÇn x 8 nhÞp). - GV ®iÒu khiÓn vµ lµm mÉu cho H lµm theo. - Cho líp thùc hiÖn líp trëng ®khiÓn. GV quan s¸t s÷a sai. - TËp hîp líp cho thi ®ua gi÷a c¸c tæ. GV nhËn xÐt, biÓu d¬ng. - Còng cè l¹i néi dung. * Trß ch¬i “KÐo ca lõa xΔ. - GV nh¾c l¹i c¸ch ch¬i. Cho ch¬i thö sau ®ã ch¬i chÝnh thøc 3.PhÇn kÕt thóc: (4-6 phót) - Thùc hiÖn ®éng t¸c th¶ láng. - HÖ thèng l¹i bµi - GV nhËn xÐt giê häc - Xuèng líp : GV h« “thÓ dôc” - TËp trung, l¾ng nghe. - H¸t 1-2 bµi - Thùc hiÖn - 2-5 H - Tham gia tËp luyÖn - TËp luyÖn. - Thùc hiÖn - Tham gia tËp luyÖn - Thi ®ua, tr×nh diÔn - Còng cè - Tham gia ch¬i vui vÎ, an toµn. - Lµm theo híng dÉn - Tr¶ lêi - L¾ng nghe - §ång thanh h« “kháe” Thø ngµy th¸ng 09 n¨m2010 TuÇn 05 Bµi 10 ®éng t¸c bông, chuyÓn ®éi h×nh hµng ngang thµnh ®éi h×nh vßng trßn vµ ngîc l¹i I.Môc tiªu: - ¤n 4 ®éng t¸c v¬n thë, tay, ch©n, lên, häc míi ®éng t¸c bông. Yªu cÇu biÕt c¸ch thùc hiÖn 4 ®éng t¸c cña bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung. - ¤n trß ch¬i “KÐo ca lõa xΔ.Yªu cÇu biÕt c¸ch ch¬i vµ tham gia ch¬i ®îc trß ch¬i II.§Þa ®iÓm, ph¬ng tiÖn: - §Þa ®iÓm: Trªn s©n trêng, vÖ sinh an toµn n¬i tËp - Ph¬ng tiÖn: ChuÈn bÞ 1 cßi, kÎ s©n ch¬i. III.Néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp : Néi dung Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng HS 10 Trang Gi¸o ¸n khèi 2 1.PhÇn më ®Çu: (6-10 phót) 2.PhÇn c¬ b¶n: (18-22 phót) - TËp hîp líp, phæ biÕn néi dung y/c cña giê häc (2-3 phót). - §øng vç tay vµ h¸t. - Khëi ®éng chung - ChuyÓn ®éi h×nh hµng ngang thµnh ®éi h×nh vßng trßn vµ ngîc l¹i. GV ®khiÓn híng dÉn c¸ch di chuyÓn ®éi h×nh.(2-3 lÇn). - Häc ®éng t¸c bông: GV lµm mÉu híng dÉn c¸ch tËp ®éng t¸c. - GV ®khiÓn quan s¸t s÷a sai cho H. - ¤n l¹i 5 ®éng t¸c v¬n thë, tay, ch©n, lên vµ bông.(2lÇn x 8 nhÞp). - LÇn 1 GV ®iÒu khiÓn vµ lµm mÉu cho H lµm theo. - Cho líp thùc hiÖn líp trëng ®khiÓn. GV quan s¸t s÷a sai. - Còng cè l¹i néi dung. * Trß ch¬i “Qua ®êng léi”. - GV nh¾c l¹i c¸ch ch¬i. Cho ch¬i thö sau ®ã ch¬i chÝnh thøc 3.PhÇn kÕt thóc: - Trß ch¬i “Ch¹y ngîc chiÒu theo tÝn hiÖu”. (4-6 phót) -Thùc hiÖn ®éng t¸c th¶ láng. - HÖ thèng l¹i bµi - GV nhËn xÐt giê häc - TËp trung, l¾ng nghe. - H¸t 1-2 bµi - Xoay c¸c khíp - Tham gia tËp luyÖn - Quan s¸t lµm theo - TËp luyÖn. - Thùc hiÖn - Tham gia tËp luyÖn - Thùc hiÖn - Còng cè - Tham gia ch¬i vui vÎ, an toµn. - Tham gia ch¬i - Th¶ láng - Tr¶ lêi - L¾ng nghe Thø ngµy th¸ng 09 n¨m 2010 TuÇn 05 «ltd: «n 5 ®éng t¸c cña bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung I.Môc tiªu: - ¤n 5 ®éng t¸c v¬n thë, tay, ch©n, lên, bông. Yªu cÇu biÕt c¸ch thùc hiÖn 5 ®éng t¸c cña bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung. - ¤n trß ch¬i “KÐo ca lõa xΔ.Yªu cÇu biÕt c¸ch ch¬i vµ tham gia ch¬i ®îc trß ch¬i II.§Þa ®iÓm, ph¬ng tiÖn: - §Þa ®iÓm: Trªn s©n trêng, vÖ sinh an toµn n¬i tËp - Ph¬ng tiÖn: ChuÈn bÞ 1 cßi, 2 kh¨n tay s¹ch. III.Néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp : Néi dung Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng H/S 11 Trang Gi¸o ¸n khèi 2 1.PhÇn më ®Çu: (6-10 phót) 2.PhÇn c¬ b¶n: (18-22 phót) - TËp hîp líp, phæ biÕn néi dung y/c cña giê häc (2-3 phót). - Khëi ®éng chung - Trß ch¬i “DiÖt c¸c con vËt cã h¹i”. - TËp trung, l¾ng nghe. - ¤n l¹i 5 ®éng t¸c v¬n thë, tay, ch©n, lên vµ bông.(2lÇn x 8 nhÞp). - LÇn 1 GV ®iÒu khiÓn vµ lµm mÉu cho H lµm theo. - Cho líp thùc hiÖn líp trëng ®khiÓn. GV quan s¸t s÷a sai. - Cho thi ®ua gi÷a c¸c tæ. GV quan s¸t nhËn xÐt, biÓu d¬ng. - Còng cè l¹i néi dung. * Trß ch¬i “KÐo ca lõa xΔ. - GV nh¾c l¹i c¸ch ch¬i. Cho ch¬i thö sau ®ã ch¬i chÝnh thøc - Tham gia tËp luyÖn 3.PhÇn kÕt thóc: (4- 6 phót) - Ch¹y chËm th¶ láng 1 vßng. - Thùc hiÖn ®éng t¸c th¶ láng hÝt thë s©u. - HÖ thèng l¹i bµi - GV nhËn xÐt giê häc - Xuèng líp GV h«: “thÓ dôc” - Thùc hiÖn - Ch¬i - TËp luyÖn. - Thùc hiÖn - Thi ®ua c¸c tæ - Còng cè - Tham gia ch¬i trß ch¬i. - Ch¹y 1 vßng - Th¶ láng - Tr¶ lêi - L¾ng nghe - H« “Kháe” Thø ngµy th¸ng 10 n¨m2010 TuÇn 06 Bµi 11 : «n 5 ®éng t¸c cña bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung ®i ®Òu I.Môc tiªu: - TiÕp tôc «n 5 ®éng t¸c v¬n thë, tay, ch©n, lên, vµ bông. Yªu cÇu biÕt c¸ch thùc hiÖn 5 ®éng t¸c ®· cña bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung - Trß ch¬i" kÐo ca lõa xÎ". Yªu cÇu biÕt c¸ch ch¬i vµ ch¬i ®îc trß ch¬i. II.§Þa ®iÓm, ph¬ng tiÖn: - §Þa ®iÓm: Trªn s©n trêng, vÖ sinh an toµn n¬i tËp - Ph¬ng tiÖn: ChuÈn bÞ 1 cßi, kÎ s©n ch¬i. III.Néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp : Néi dung Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng H/S 12 Trang Gi¸o ¸n khèi 2 1.PhÇn më ®Çu: (6-10 phót) 2.PhÇn c¬ b¶n: (18-22 phót) - TËp hîp líp, phæ biÕn néi dung yªu cÇu cña giê häc (2-3 phót). - GiËm ch©n, vç tay theo nhÞp. - Khëi ®éng chung. - Trß ch¬i “ lµm theo tÝn hiÖu”. * ¤n l¹i 5 ®éng t¸c v¬n thë, tay, ch©n, lên vµ bông.3- 4 lÇn(2l x 8 nhÞp). - LÇn 1 GV ®iÒu khiÓn vµ lµm mÉu cho Hs lµm theo. - LÇn 2- 4 líp trëng ®iÒu khiÓn. GV quan s¸t s÷a sai. - Còng cè l¹i néi dung. * Trß ch¬i “KÐo ca lõa xΔ. - GV nh¾c l¹i c¸ch ch¬i. Cho ch¬i thö sau ®ã ch¬i chÝnh thøc. 3.PhÇn kÕt thóc: (4-6 phót) - Thùc hiÖn ®éng t¸c th¶ láng(nh cói ngêi, l¾c ngêi, nh¶y th¶ láng). - HÖ thèng l¹i bµi - GV nhËn xÐt giê häc, ra bµi tËp vÒ nhµ. - Xuèng líp GV h«: "thÓ dôc" - TËp trung, l¾ng nghe. - Thùc hiÖn - Xoay c¸c khíp. - Tham gia ch¬i. - Quan s¸t vµ lµm theo. - Thùc hiÖn - Còng cè - Tham gia ch¬i vui vÎ, an toµn. - Theo híng dÉn. - Tr¶ lêi - L¾ng nghe - §ång thanh h« “Kháe” Thø ngµy th¸ng 10 n¨m2010 TuÇn 06 Bµi 12 «n 5 ®éng t¸c ®· häc cña bµi td ph¸t triÓn chung I.Môc tiªu: - ¤n 5 ®éng t¸c: V¬n thë, tay, ch©n, lên, bông. Yªu cÇu biÕt c¸ch thùc hiÖn 5 ®éng t¸c ®· cña bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung - Trß ch¬i" kÐo ca lõa xÎ". Yªu cÇu biÕt c¸ch ch¬i vµ ch¬i ®îc trß ch¬i. II.§Þa ®iÓm, ph¬ng tiÖn: - §Þa ®iÓm: Trªn s©n trêng, vÖ sinh an toµn n¬i tËp - Ph¬ng tiÖn: ChuÈn bÞ 1 cßi, III.Néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp : Néi dung Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng H/S 13 Trang Gi¸o ¸n khèi 2 1.PhÇn më ®Çu: (6-10 phót) 2.PhÇn c¬ b¶n: (18-22 phót) - TËp hîp líp, phæ biÕn néi dung yªu cÇu cña giê häc (2-3 phót). - Khëi ®éng chung. - GiËm ch©n, vç tay theo nhÞp. - KiÓm tra bµi cò. * ¤n l¹i 5 ®éng t¸c v¬n thë, tay, ch©n, lên vµ bông.3- 4 lÇn(2l x 8 nhÞp). - LÇn 1 GV ®iÒu khiÓn vµ lµm mÉu cho HS lµm theo. - LÇn 2- 4 líp trëng ®iÒu khiÓn. GV quan s¸t s÷a sai. - KiÓm tra thö: Mét sè HS - GV ®iÒu khiÓn, quan s¸t , nhËn xÐt. * Trß ch¬i “kÐo ca lõa xΔ. - GV nh¾c l¹i c¸ch ch¬i. Cho ch¬i thö sau ®ã ch¬i chÝnh thøc. * ¤n ®i ®Òu (2 - 3lÇn). GV ®iÒu khiÓn, quan s¸t, s÷a sai. 3.PhÇn kÕt thóc: (4- 6 phót) - T¹i chç h¸t vµ vç tay. - HÖ thèng l¹i bµi - GV nhËn xÐt giê häc, ra bµi tËp vÒ nhµ. - Xuèng líp h«: " thÓ dôc" - TËp trung, l¾ng nghe. - Xoay c¸c khíp - Thùc hiÖn - 3 - 5 HS - Quan s¸t vµ lµm theo. - Thùc hiÖn - 5 - 8 HS - Tham gia ch¬i vui vÎ, an toµn. - Thùc hiÖn - 1- 2 bµi. - Tr¶ lêi - L¾ng nghe - H« “Kháe” Thø ngµy th¸ng 10 n¨m 2010 TuÇn 07 ®éng t¸c toµn th©n - ®i ®Òu Bµi 13 I.Môc tiªu: - Häc ®éng t¸c toµn th©n. Yªu cÇu bíc ®Çu biÕt thùc hiÖn ®éng t¸c - Trß ch¬i" bÞt m¾t b¾t dª". Yªu cÇu biÕt c¸ch ch¬i vµ ch¬i ®îc trß ch¬i. II.§Þa ®iÓm, ph¬ng tiÖn: - §Þa ®iÓm: Trªn s©n trêng, vÖ sinh an toµn n¬i tËp - Ph¬ng tiÖn: ChuÈn bÞ 1 cßi. III.Néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp : Néi dung Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng H/S 14 Trang Gi¸o ¸n khèi 2 1.PhÇn më ®Çu: (6-10 phót) 2.PhÇn c¬ b¶n: (18-22 phót) - TËp hîp líp, phæ biÕn néi dung yªu cÇu cña giê häc (2-3 phót). - Khëi ®éng chung. - Ch¹y trªn ®Þa h×nh tù nhiªn(50-60 m) - §i thêng theo vßng trßn vµ hÝt thë s©u. - Trß ch¬i “ bÞt m¾t b¾t dª”. * ¤n l¹i 5 ®éng t¸c v¬n thë, tay, ch©n, lên vµ bông.2- 3lÇn(2l x 8 nhÞp). - LÇn 1 GV ®iÒu khiÓn vµ lµm mÉu cho HS lµm theo. - LÇn 2- 3 líp trëng ®iÒu khiÓn. GV quan s¸t s÷a sai. * Häc ®éng t¸c toµn th©n. GV nªu tªn ®éng t¸c híng dÉn lµm mÉu cho HS lµm theo. - GV kh«ng lµm mÉu mµ ®iÒu khiÓn, quan s¸t, s÷a sai. - Thi ®ua gi÷a c¸c tæ. GV quan s¸t nhËn xÐt, biÓu d¬ng. * Còng cè «n l¹i 6 ®éng t¸c do GV ®iÒu khiÓn. - TËp trung, l¾ng nghe. - Xoay c¸c khíp. - Thùc hiÖn - Tham gia ch¬i. - Quan s¸t vµ lµm theo. - Thùc hiÖn - Quan s¸t vµ lµm theo - Thùc hiÖn - Thi ®ua tr×nh diÔn - Còng cè 3.PhÇn kÕt thóc: - Thùc hiÖn ®éng t¸c th¶ láng(nh cói ng- - Theo híng dÉn. (4- 6 phót) êi, l¾c ngêi, nh¶y th¶ láng). - Tr¶ lêi - HÖ thèng l¹i bµi - L¾ng nghe - GV nhËn xÐt giê häc, ra bµi tËp vÒ nhµ. - H« “kháe” - Xuèng líp GV : " thÓ dôc" Thø ngµy th¸ng 10 n¨m2010 TuÇn 07 Bµi 14 ®éng t¸c nh¶y - trß ch¬i “bÞt m¾t b¾t dª” I.Môc tiªu: - ¤n 6 ®éng t¸c thÓ dôc ph¸t triÓn chung ®· häc. Yªu cÇu biÕt c¸ch thùc hiÖn 6 ®éng t¸c ®· cña bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung - Häc ®éng t¸c nh¶y .Yªu cÇu bíc ®Çu biÕt vµ thùc hiÖn ®îc ®éng t¸c. - Häc trß ch¬i “BÞt m¾t b¾t dª”. Yªu cÇu biÕt c¸ch ch¬i vµ ch¬i ®îc trß ch¬i. II.§Þa ®iÓm, ph¬ng tiÖn: - §Þa ®iÓm: Trªn s©n trêng, vÖ sinh an toµn n¬i tËp - Ph¬ng tiÖn: ChuÈn bÞ 1 cßi, 2 kh¨n s¹ch. III.Néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp : Néi dung Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng H/S 15 Trang Gi¸o ¸n khèi 2 1.PhÇn më ®Çu: (6-10 phót) - TËp hîp líp, phæ biÕn néi dung yªu cÇu - TËp trung, l¾ng nghe. cña giê häc (2-3 phót). - Khëi ®éng chung. - Xoay c¸c khíp. - GiËm ch©n t¹i chç, ®Õm to theo nhÞp. - Thùc hiÖn - ¤n 6 ®éng t¸c thÓ dôc ph¸t triÓn chung ®· häc 1 lÇn. Tõ ®éi h×nh hµng däc chuyÓn - Tham gia ch¬i. thµnh ®éi h×nh hµng ngang, dµn hµng ®Ó cã ®éi h×nh «n c¸c ®éng t¸c ®· häc. 2.PhÇn c¬ b¶n: * Häc ®éng t¸c nh¶y. GV nªu tªn ®éng t¸c - Quan s¸t vµ lµm theo. (18-22 phót) híng dÉn lµm mÉu cho HS lµm theo. - Thùc hiÖn - GV kh«ng lµm mÉu mµ ®iÒu khiÓn, quan s¸t, s÷a sai. - Quan s¸t vµ lµm theo - Thi ®ua gi÷a c¸c tæ. GV quan s¸t nhËn xÐt, biÓu d¬ng, phÇn thëng lµ mét trµng ph¸o tay. - Thùc hiÖn * Còng cè «n l¹i 3 ®éng t¸c bông,toµn th©n vµ nh¶y do GV ®iÒu khiÓn. - Thi ®ua tr×nh diÔn * Trß ch¬i “bÞt m¾t b¾t dª”. GV nªu tªn, híng dÉn c¸ch ch¬i, luËt ch¬i. - Còng cè - Cho 2 HS lªn ch¬i thö. Sau ®ã cho c¶ líp 3.PhÇn kÕt thóc: cïng ch¬i. - H¸t 1- 2 bµi (4-6 phót) - §øng vç tay, h¸t. - Theo híng dÉn. - Thùc hiÖn ®éng t¸c th¶ láng - Tr¶ lêi - HÖ thèng l¹i bµi - L¾ng nghe - GV nhËn xÐt giê häc, ra bµi tËp vÒ nhµ. - H« “Kháe” - Xuèng líp GV h«: "thÓ dôc" Thø ngµy th¸ng 10 n¨m 2010 TuÇn 08 Bµi 15 ®éng t¸c ®iÒu hßa - trß ch¬i “bÞt m¾t b¾t dª” I.Môc tiªu: - ¤n 7 ®éng t¸c thÓ dôc ph¸t triÓn chung ®· häc. Yªu cÇu biÕt c¸ch thùc hiÖn 6 ®éng t¸c ®· cña bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung - Häc ®éng t¸c ®iÒu hßa. Yªu cÇu bíc ®Çu biÕt vµ thùc hiÖn ®îc ®éng t¸c. - ¤n trß ch¬i “BÞt m¾t b¾t dª” Yªu cÇu biÕt c¸ch ch¬i vµ ch¬i ®îc trß ch¬i. II.§Þa ®iÓm, ph¬ng tiÖn: - §Þa ®iÓm: Trªn s©n trêng, vÖ sinh an toµn n¬i tËp - Ph¬ng tiÖn: ChuÈn bÞ 1 cßi, 2 kh¨n s¹ch. III.Néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp : Néi dung Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng H/S 1.PhÇn më ®Çu: - TËp hîp líp, phæ biÕn néi dung yªu cÇu - TËp trung, l¾ng nghe. (6-10 phót) cña giê häc (2-3 phót). - Khëi ®éng chung. - Xoay c¸c khíp. - Ch¹y chËm trªn ®Þa h×nh tù nhiªn. Sau ®ã - Ch¹y 1 vßng s©n ®i thêng theo vßng trßn vµ hÝt thë s©u. - Trß ch¬i: “Lµm theo hiÖu lÖnh” - Ch¬i trß ch¬i. 2.PhÇn c¬ b¶n: (18-22 phót) * Häc míi: * Häc ®éng t¸c ®iÒu hßa. - H Quan s¸t vµ lµm GV nªu tªn ®éng t¸c híng dÉn lµm mÉu theo. Trang 16 Gi¸o ¸n khèi 2 * Trß ch¬i cho H lµm theo. - GV kh«ng lµm mÉu mµ ®iÒu khiÓn, quan s¸t, s÷a sai uèn n¾n cho H. - ¤n bµi thÓ dôc: 2lÇn mçi lÇn 2x8n GV quan s¸t nh¾c nhë HS. * Trß ch¬i “bÞt m¾t b¾t dª”. GV nªu tªn, h- - Thùc hiÖn ®éng t¸c íng dÉn c¸ch ch¬i, luËt ch¬i. - Chän 2 HS lªn ®ãng vai dª bÞ l¹c ®µn vµ - HS tËp luyÖn ngêi ®i t×m. 3.PhÇn kÕt thóc: - §øng vç tay, h¸t. (4-6 phót) - Thùc hiÖn ®éng t¸c th¶ láng - HÖ thèng l¹i bµi - GV nhËn xÐt giê häc, ra bµi tËp vÒ nhµ. - Xuèng líp GV h« : “ thÓ dôc” n¨m2010 Bµi 16 Thø - Tham gia ch¬i trß ch¬i - H¸t 1- 2 bµi - Theo híng dÉn. - Tr¶ lêi - L¾ng nghe - H« “Kháe” ngµy th¸ng 10 TuÇn 08 «n bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung §éng t¸c ®iªu hßa I.Môc tiªu: - ¤n bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung. Yªu cÇu biÕt c¸ch thùc hiÖn ®îc c¸c ®éng t¸c ®· häc cña bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung .- ¤n trß ch¬i “BÞt m¾t b¾t dª” Yªu cÇu biÕt c¸ch ch¬i vµ ch¬i ®îc trß ch¬i. II.§Þa ®iÓm, ph¬ng tiÖn: - §Þa ®iÓm: Trªn s©n trêng, vÖ sinh an toµn n¬i tËp - Ph¬ng tiÖn: ChuÈn bÞ 1 cßi, 2 kh¨n s¹ch. III.Néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp : Néi dung 17 Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng H/S Trang Gi¸o ¸n khèi 2 1.PhÇn më ®Çu: (6-10 phót) 2.PhÇn c¬ b¶n: (18-22 phót) - TËp hîp líp, phæ biÕn néi dung yªu cÇu - TËp trung, l¾ng nghe. cña giê häc (2-3 phót). - GV cho H khëi ®éng vµ ch¬i trß ch¬i - H ch¹y chËm theo 1 hµng däc quanh s©n, tham gia trß ch¬i, ®i theo vßng trßn vç tay vµ h¸t vµ khëi ®éng c¸c khíp. * Bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung: 2- 3 lÇn, mçi ®éng t¸c 2x 8 nhÞp TËp theo ®éi h×nh vßng trßn. LÇn 1 GV võa lµm mÉu võa h« nhÞp ®Ó H b¾t chíc. LÇn 2 do LT ®iÒu khiÓn hoÆc lµm mÉu, GV h« nhÞp. LÇn 3 tæ chøc thi ®ua cã xÕp lo¹i xem tæ nµo tËp ®óng, ®Ñp. Xen kÏ gi÷a c¸c lÇn tËp GV nhËn xÐt tuyªn d¬ng * Trß ch¬i “bÞt m¾t b¾t dª”. GV chän 2 H ®ãng vai “Ngêi ®i t×m” vµ 3- 4 “Dª” l¹c ®µn. 3.PhÇn kÕt thóc: - Thùc hiÖn ®éng t¸c th¶ láng (4- 6 phót) - §øng vç tay, h¸t. - GV cïng H hÖ thèng l¹i bµi - GV nhËn xÐt giê häc, ra bµi tËp vÒ nhµ. - H «n tËp theo yªu cÇu cña GV. - H ®øng theo ®éi h×nh vßng trßn - Thi ®ua - H tham gia ch¬i trß ch¬i hµo høng vui nhén - H thùc hiÖn th¶ láng vµ h¸t , vç tay. - L¾ng nghe, tiÕp thu Thø ngµy th¸ng 10 n¨m2010 TuÇn 09 Bµi 17 «n bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung ®iÓm sè 1-2, 1-2, ... theo ®éi h×nh hµng däc I.Môc tiªu: - TiÕp tôc «n bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung. Yªu cÇu biÕt c¸ch thùc hiÖn ®îc c¸c ®éng t¸c ®· häc cña bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung -Häc ®iÓm sè 1-2, 1-2, ... theo ®éi h×nh hµng däc. Yªu cÇu biÕt vµ ®iÓm ®óng sè, râ rµng. II.§Þa ®iÓm, ph¬ng tiÖn: - §Þa ®iÓm: Trªn s©n trêng, vÖ sinh an toµn n¬i tËp - Ph¬ng tiÖn: ChuÈn bÞ 1 cßi, cê hay kh¨n ®Ó tæ chøc ch¬i trß ch¬i. III.Néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp : Néi dung Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng H/S 18 Trang Gi¸o ¸n khèi 2 1.PhÇn më ®Çu - TËp hîp líp, phæ biÕn néi dung yªu cÇu cña - TËp trung, l¾ng nghe. (6-10 phót) giê häc (2-3 phót). - GV cho HS khëi ®éng, giËm ch©n vµ h¸t. - HS khëi ®éng xoay c¸c khíp, giËm ch©n 2.PhÇn c¬ b¶n: vµ h¸t. (18-22 phót) * §iÓm sè 1-2, 1- 2, ... theo ®éi h×nh hµng - HS tËp luyÖn theo däc: 3- 4 lÇn yªu cÇu cña GV. Tríc khi cho HS tËp lÇn 1, GV cho mét tæ lªn - TËp theo ®éi h×nh lµm mÉu. GV h« khÈu lÖnh “Theo 1-2,1- 2, hµng däc ®Õn hÕt... ®iÓm sè!”, sau ®ã GV chØ dÉn cho tõng HS c¸ch ®iÓm sè cña m×nh. TiÕp theo, GV cho ®iÓm sè lÇn 2 råi hái xem c¶ líp hiÓu cha... TiÕp theo cho c¶ líp cïng tËp lÇn 1, GV nhËn xÐt, cho tËp ®iÓm sè tiÕp lÇn 2 – 3. LÇn 4 thi xem tæ nµo ®iÓm sè ®óng, râ rµng vµ - Thi ®ua nhanh . * Bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung. - HS «n tËp theo yªu - GV chia tæ tËp luyÖn do tæ trëng ®iÒu khiÓn, cÇu cña GV. GV gióp ®ì s÷a ®éng t¸c sai. - Còng cè l¹i néi dung 1- 2 lÇn. * Trß ch¬i “Nhanh lªn b¹n ¬i”. GV híng dÉn - HS tham gia ch¬i, c¸ch ch¬i, luËt ch¬i. 3.PhÇn kÕt thóc - Thùc hiÖn ®éng t¸c th¶ láng (4-6 phót) - HS thùc hiÖn th¶ láng - GV cïng HS hÖ thèng l¹i bµi - L¾ng nghe, tiÕp thu - GV nhËn xÐt giê häc, ra bµi tËp vÒ nhµ. Thø ngµy th¸ng 10 n¨m2010 TuÇn 09 Bµi 18 «n bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung ®iÓm sè 1-2, 1-2, ... theo ®éi h×nh hµng ngang I.Môc tiªu: - TiÕp tôc «n bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung. Yªu cÇu biÕt c¸ch thùc hiÖn ®îc c¸c ®éng t¸c ®· häc cña bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung. - Häc ®iÓm sè 1-2, 1-2, ... theo ®éi h×nh hµng ngang. Yªu cÇu biÕt vµ ®iÓm ®óng sè, râ rµng, cã thùc hiÖn ®éng t¸c quay ®Çu sang tr¸i. II.§Þa ®iÓm, ph¬ng tiÖn: - §Þa ®iÓm: Trªn s©n trêng, vÖ sinh an toµn n¬i tËp - Ph¬ng tiÖn: ChuÈn bÞ 1 cßi, cê hay kh¨n ®Ó tæ chøc ch¬i trß ch¬i. III.Néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp : Néi dung Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng H/S 19 Trang Gi¸o ¸n khèi 2 1.PhÇn më ®Çu - TËp hîp líp, phæ biÕn néi dung yªu cÇu cña (6-10 phót) giê häc. Nh¾c HS hoµn thiÖn bµi thÓ dôc ®Ó giê sau kiÓm tra.(2-3 phót). - GV cho HS khëi ®éng, giËm ch©n vµ ch¬i trß ch¬i. 2.PhÇn c¬ b¶n: (18-22 phót) * §iÓm sè 1-2, 1- 2, ... theo ®éi h×nh hµng däc: 1- 2 lÇn - GV nh¾c c¸ch ®iÓm sè, h« khÈu lÖnh cho HS ®iÓm sè. - §iÓm sè 1-2, 1- 2, ... theo ®éi h×nh hµng ngang: 2- 3 lÇn LÇn 1, GV gi¶i thÝch lµm mÉu ®éng t¸c quay ®Çu sang tr¸i vµ ®iÓm sè, sau ®è sö dung khÈu lÖnh cho HS tËp. TiÕp theo GV nhËn xÐt råi cho tËp tiÕp lÇn 2- 3. * Bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung.3- 4 lÇn - GV chia tæ tËp luyÖn do tæ trëng ®iÒu khiÓn, GV gióp ®ì s÷a ®éng t¸c sai. Sau ®ã cho c¸c tæ tr×nh diÔn b¸o c¸o kÕt qu¶, GV cïng HS ®¸nh gi¸. * Trß ch¬i “Nhanh lªn b¹n ¬i”. 3.PhÇn kÕt thóc - Thùc hiÖn ®éng t¸c th¶ láng (4- 6 phót) - GV cïng HS hÖ thèng l¹i bµi - GV nhËn xÐt giê häc, nh¾c nhë HS «n tËp. Bµi 19 - TËp trung, l¾ng nghe. - HS khëi ®éng xoay c¸c khíp, giËm ch©n vµ ch¬i trß ch¬i. - HS tËp luyÖn theo yªu cÇu cña GV. - TËp theo ®éi h×nh hµng ngang - HS «n tËp theo yªu cÇu cña GV. - Thi ®ua - HS tham gia ch¬i - HS thùc hiÖn th¶ láng - L¾ng nghe, tiÕp thu Thø ngµy th¸ng 10 n¨m2010 TuÇn 10 «n bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung . ®iÓm sè 1-2 ,1-2 I.Môc tiªu: - TiÕp tôc «n bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung. Yªu cÇu biÕt c¸ch thùc hiÖn ®îc c¸c ®éng t¸c ®· häc cña bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung. - ¤n ®iÓm sè 1-2, 1-2, ... theo ®éi h×nh hµng ngang. Yªu cÇu biÕt vµ ®iÓm ®óng sè, râ rµng, cã thùc hiÖn ®éng t¸c quay ®Çu sang tr¸i. .- ¤n trß ch¬i “bá kh¨n” Yªu cÇu bíc ®Çu biÕt c¸ch ch¬i vµ ch¬i ®îc trß ch¬i. II.§Þa ®iÓm, ph¬ng tiÖn: - §Þa ®iÓm: Trªn s©n trêng, vÖ sinh an toµn n¬i tËp - Ph¬ng tiÖn: ChuÈn bÞ 1 cßi, cê hay kh¨n ®Ó tæ chøc ch¬i trß ch¬i. III.Néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp : Néi dung 20 Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng H/S Trang
- Xem thêm -