Tài liệu Giáo án thể dục lớp 12 chuẩn ktkn_bộ 6

  • Số trang: 124 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 120 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

ThÓ dôc líp 12 Ngµy so¹n................................ Ngµy gi¶ng: .............................. TiÕt 1: ThÓ dôc - Ch¹y tiÕp søc Giíi thiÖu vµ häc ®éng t¸c tõ 1-5 bµi TDLH cña nam vµ ®éng 1,2 bµi TDN® cña n÷. Mét sè ®éng t¸c bæ trî chuyªn m«n vµ «n kü thuËt trao nhËn t¹i chç vµ di chuyÓn theo nhãm 2 ngêi I- môc tiªu 1. KiÕn thøc: - BiÕt ®îc môc tiªu,néi dung ch¬ng tr×nh thÓ dôc líp 12. - BiÕt c¸ch thùc hiÖn ®t 1-2 bµi TDN§ (n÷), ®t 1-5 bµi TD ph¸t triÓn chung nam - N¾m ®îc kÜ thuËt trao- nhËn tÝn gËy trong ch¹y tiÕp søc 2. KÜ n¨ng: - Bíc ®Çu thùc hiÖn ®îc ®t 1-2 bµi TDN§ (n÷), ®t 1-5 bµi TD ph¸t triÓn chung nam. - Thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng kÜ thuËt trao-nhËn tÝn gËy trong ch¹y tiÕp søc 3. Th¸i ®é: Lu«n cã ý thøc ,nghiªm tóc tù gi¸c tÝch cùc trong tËp luyÖn. II- ®Þa ®iÓm -ph¬ng tiÖn. 1.§Þa ®iÓm: S©n tËp cña trêng. 2.Ph¬ng tiÖn: Cßi,tranh ¶nh, kÎ v¹ch xuÊt ph¸t, tÝn gËy. III- tiÕn tr×nh lªn líp: §Þnh Néi dung Lîng Ph¬ng ph¸p tæ chøc A. PhÇn më ®Çu. 1. NhËn líp. + HS: TËp trung b¸o c¸o sÜ sè líp. + GV: NhËn líp ,hái th¨m søc kháe hs, phæ biÕn môc tiªu,yªu cÇu bµi d¹y. 8' 2. Khëi ®éng. - Khëi ®éng chung: khëi ®éng khíp 2 x 8N cæ ,vai, khuûu tay, cæ tay-cæ ch©n, h«ng, ®ïi, Ðp ngang-däc, vÆn m×nh. - Khëi ®éng chuyªn m«n. + Ch¹y bíc nhá (15-20m) + Ch¹y n©ng cao ®ïi + Ch¹y ®¹p sau B. PhÇn c¬ b¶n. 1.thÓ dôc nhÞp ®iÖu (n÷), thÓ dôc ph¸t triÓn chung (nam) a) Giíi thiÖu ch¬ng tr×nh thÓ dôc 12. b) ThÓ dôc. + Bµi TDLH cña nam tõ ®éng 1-5 - GV ph©n tÝch thÞ ph¹m. - HS theo dâi tËp luyÖn - Cö c¸n bé lªn ®iÒu khiÓn 2 lÇn 30' 14' - GV vµ HS lµm thñ tôc lªn líp - Gv phæ biÕn néi dung vµ yªu cÇu buæi tËp hs chó ý l¾ng nghe. - §éi h×nh nhËn líp. ********* ********* ********* ********** * - HS ®øng theo ®éi h×nh gi·n c¸ch 1 s¶i tay, khëi ®éng tÝch cùc díi sù ®iÒu khiÓn cña CSL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *Chia hs thµnh 2 nhãm sau ®ã ®æi néi dung tËp - §éi h×nh tËp thÓ dôc * * * * * * GV + Bµi TDN§ cña n÷. 1 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Sai thêng m¾c vµ c¸ch söa: - Nam: Tay, ch©n kh«ng duçi th¼ng, c¸c ngãn tay kh«ng khÐp C¸ch söa: nh¾c nhë hs chó ý trong khi tËp luyÖn võa h« nhÞp tËp võa duçi th¼ng tay, ch©n. - N÷: tay vµ h«ng phèi hîp kh«ng cung nhau, chua diÔn c¶m C¸ch söa: TËp chËm ®éng t¸c tay vµ h«ng kÕt thóc ®ång thêi, sau ®ã míi tËp ®óng nhÞp ®iÖu - mçi néi dung GV cho 1-2 hs gãp ý sau ®ã gv nhËn xÐt.  §éng t¸c 1: Tay.  §éng t¸c 2: Th©n m×nh. - GV ph©n tÝch thÞ ph¹m. - HS theo dâi tËp luyÖn. - Cö c¸n sù líp lªn ®iÒu khiÓn - §éi h×nh «n ch¹y tiÕp søc 2.ch¹y tiÕp søc - Ch¹y tiÕp søc mét sè ®éng t¸c bæ trî chuyªn m«n - ¤n trao nhËn tÝn gËy t¹i chç vµ di chuyÓn theo nhãm 2 ngêi 14' 3. Còng cè bµi: - 2 nam lªn thùc hiÖn 5 ®t - 2 N÷ lªn thùc hiÖn 2 ®t - Trao-nhËn tin gËy theo nhãm 2 ngêi (sè 1-2; 2-3; 3-4) C. PhÇn kÕt thóc. -Th¶ láng: + Rung b¾p ®ïi, + V¬n thë, + Rò hai tay. - NhËn xÐt. - Bµi tËp vÒ nhµ. * ¤n KT trao-nhËn tÝn gËy ë nhiÒu vÞ trÝ. * ¤n c¸c ®éng t¸c bµi thÓ dôc võa häc - Xuèng líp 2' 7' 2 20m 10m 35m * * * * * * * * * * * * -HS chó ý l¾ng nghe -GV Nh¾c l¹i KT trao- nhËn tÝn gËy -Gv chia líp tËp theo ®éi h×nh nhãm 2; 1-2; 2-3; 3-4. - Gv ®iÒu khiÓn cho líp tËp thay ®æi vÞ trÝ lu«n phiªn vµ söa sai - §éi h×nh xu«ng líp: (nh ®h tËp trung) - Th¶ láng theo ®éi h×nh khëi ®éng, CSL ®iÒu khiÓn, Gv quan s¸t nh¾c nhë ********* ********* ********* ********** * - HS ®øng theo ®éi h×nh nhËn líp, chó ý l¾ng nghe. - GV nhËn xÐt cho líp gi¶i t¸n. TiÕt 2: ThÓ dôc - Ch¹y tiÕp søc Ngµy so¹n................................ Ngµy gi¶ng: .............................. - ¤n 1-5 ®éng t¸c vµ häc tõ 6- 15 bµi TDLH cña nam vµ ®éng 3 bµi TDN§ cña n÷. - Ch¹y tiÕp søc: C¸c BTPT tèc ®é ch¹y lËp l¹i tèc ®é tèi ®a 3 x 30 «n KT trao nhËn tÝn gËy tai chç vµ di chuyÓn theo nhãm 2 ngêi ( Sè 1 vµ sè 2, sè 2 vµ sè 3, sè 3 vµ sè 4) I- môc tiªu 1. KiÕn thøc: - HiÓu vµ biÕt c¸ch thùc hiÖn ®t 1-2 bµi TDN§ (n÷), ®t 1-5 bµi TD ph¸t triÓn chung nam - Bíc ®Çu thùc hiÖn ®îc ®t 3 bµi TDN§ (n÷), ®t 6-10 bµi TD ph¸t triÓn chung nam. - BiÕt c¸ch thùc hiÖn kÜ thuËt trao- nhËn tÝn gËy trong ch¹y tiÕp søc 2. KÜ n¨ng: -Thùc hiÖn ®Òu ®Ñp ®óng biªn ®é ®éng t¸c,c¸c bµi tËp. - Thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng kÜ thuËt trao-nhËn tÝn gËy trong ch¹y tiÕp søc 3. Th¸i ®é: - RÌn luyÖn tÝnh tæ chøc, kØ luËt -Lu«n cã ý thøc ,nghiªm tóc tù gi¸c tÝch cùc trong tËp luyÖn. II- ®Þa ®iÓm – ph¬ng tiÖn. 1.§Þa ®iÓm: S©n tËp cña trêng. 2.Ph¬ng tiÖn: Cßi,tranh ¶nh, kÎ v¹ch xuÊt ph¸t, tÝn gËy. III- tiÕn tr×nh lªn líp: §Þnh Néi dung Lîng Ph¬ng ph¸p tæ chøc A. PhÇn më ®Çu. 1. NhËn líp. 8' + CSL: TËp trung b¸o c¸o sÜ sè líp. + GV: NhËn líp, hái th¨m søc kháe hs, phæ biÕn môc tiªu,yªu cÇu bµi d¹y. 2. Khëi ®éng. - Khëi ®éng chung: khëi ®éng khíp cæ ,vai, khuûu tay, cæ tay-cæ ch©n, h«ng, 2 x 8N ®ïi, Ðp ngang-däc, vÆn m×nh. 3 - GV vµ HS lµm thñ tôc lªn líp - Gv phæ biÕn néi dung vµ yªu cÇu buæi tËp hs chó ý l¾ng nghe. - §éi h×nh nhËn líp. ********* ********* ********* - Khëi ®éng chuyªn m«n. + Ch¹y bíc nhá (15-20m) + Ch¹y n©ng cao ®ïi + Ch¹y ®¹p sau KiÓm tra bµi cò: -Cã mÊy c¸ch trao-nhËn tÝn gËy, kÓ tªn? c¸ch ®ãng bµn ®¹p trªn ®êng vßng? - Thùc hiÖn ®t 1-2( n÷), ®t 1-5 (nam B. PhÇn c¬ b¶n. 1.ThÓ dôc -TDND: a.¤n c¸c ®éng t¸c ®· häc. + Yªu cÇu: Thùc hiÖn ®óng c¸c ®éng t¸c, phèi hîp gi÷a tay, ch©n, th©n ngêi nhÞp nhµng. b.Häc ®éng t¸c 3 (n÷), ®t 6-15(nam) * N÷: Häc ®éng t¸c 3 - §T3: ch©n + Yªu cÇu: phèi hîp gi÷a tay, ch©n nhÞp nhµng chÝnh x¸c. * Nam: Häc ®éng t¸c 6-10. + Yªu cÇu: Thùc hiÖn chÝnh x¸c tõng ®éng t¸c, phèi hîp tay, ch©n, th©n ngêi nhÞp nhµng. ********** 2 lÇn * - HS ®øng theo ®éi h×nh gi·n c¸ch 1 s¶i tay, kh¬i ®éng tich cùc díi sù ®iÒu khiÓn cña CSL * * * * 30' 12' * * * * * * * * * * * * * * * * * -Gv chia líp thµnh 2 nhãm (nam,n÷) riªng, 2 nhãm «n l¹i c¸c ®t t¸c ®· häc tõ buæi tríc díi sù ®iÒu khiÓn cña CSL - §éi h×nh tËp thÓ dôc * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV * * * * * * * - Gv d¹y míi cho nhãm nam, nhãm n÷ «n l¹i KT trao-nhËn tÝn gËy díi sù ®iÒu khiÓn cña CSL +§éi h×nh tËp thÓ dôc * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * -GV lµm mÉu mçi ®t 1,sau ®ã lµm chËm ph©n tÝch kt ®t.gv h« cho hs tËp vµ quan s¸t söa sai cho hs *Sai lÇm: -Nam: Kh«ng duçi th¼ng tay, ch©n.c¸c ngãn tay cha khÐp vµo nhau,m¾t kh«ng nh×n theo tay -C¸ch söa:nh¾c hs chó ý trong khi tËp, khi tËp võa h« nhÞp võa duçi ch©n tay lµm chËm ®t -N÷ ch©n tay phèi hîp kh«ng tèt víi nhÞp h«,khuþu gèi qu¸ s©u, cha tú ®óng mòi gãt bµn ch©n -C¸ch söa nh¾c hs lµm chËm chØ ra l«i sai cho hs lµm mÉu l¹i ®t 2.Ch¹y tiÕp søc 4 - BT 1: T¹i chç trao nhËn tÝn gËy. - BT 2:§i bé chËm trao- nhËn gËy. - BT 3: §i bé nhanh trao nhËn tÝn gËy. + Yªu cÇu: Trao nhËn gËy chÝnh x¸c, khi cã tÝn hiÖu míi ®a tay vÒ sau ®Ó nhËn gËy. 12' 20m - BT 4: Ch¹y lÆp l¹i 30m tèc ®é cao. + Yªu cÇu: Ph¸t huy tèc ®é tèi ®a trong cù ly 30m. C. PhÇn kÕt thóc. -Th¶ láng: + Rung b¾p ®ïi, + V¬n thë, + Rò hai tay. - NhËn xÐt. - Bµi tËp vÒ nhµ. * ¤n KT trao-nhËn tÝn gËy ë nhiÒu vÞ trÝ. * ¤n c¸c ®éng t¸c bµi thÓ dôc võa häc - Xuèng líp 10m 35m * * * * * * * * * * * * +§éi h×nh tËp kt trao-nhËn tÝn gËy: Theo nhãm 4 ngêi, c¸ch vÞ tri kÕ tiÕp lµ 20m * Yªu cÇu -HS tù gi¸c luyÖn tËp -§i bé hoÆc ch¹y chËm -Thay ®æi lu©n phiªn vÞ trÝ 1-4 -Sau ®ã ®æi néi dung tËp cho 2 nhãm - Ngíi sè1 xuÊt ph¸t thÊp, ngêi sè 2 xuÊt ph¸t cao - C¸c BTPT tèc ®é ch¹y lËp l¹i tèc ®é tèi ®a 3 x 30 «n KT trao nhËn tÝn gËy tai chç vµ di chuyÓn theo nhãm 2 ngêi ( Sè 1 vµ sè 2, sè 2 vµ sè 3, sè 3 vµ sè 4) 3. Còng cè bµi: - Gäi 2 hs nh¾c l¹i c¸ch ®ãng bµn ®¹p trªn ®êng ch¹y th¼ng vµ cong. -Gäi 4 hs bÊt k× thùc hiÖn kt trao- nhËn tÝn gËy -Gäi 1hs nam,1 hs n÷ tËp l¹i bµi td võa häc: ®t3(n÷); 6-10 (nam) - §éi h×nh «n ch¹y tiÕp søc 6' 7' _Mçi néi dung GV gäi hs nhËn xÐt sau ®ã gv nhËn xÐt l¹i - Th¶ láng theo ®éi h×nh khëi ®éng, CSL ®iÒu khiÓn, Gv quan s¸t nh¾c nhë ********* ********* ********* ********** * - HS ®øng theo ®éi h×nh nhËn líp, chó ý l¾ng nghe. - GV nhËn xÐt cho líp gi¶i t¸n. Ngµy so¹n................................ Ngàygi¶ng: ............................. TiÕt 3: ThÓ dôc - Ch¹y tiÕp søc - ¤n 15 ®éng t¸c ®· häc.häc míi 16-20 (nam) - ¤n ®t 1-3.Häc míi ®éng t¸c 4 (n÷) - ¤n mét sè bµi tËp bæ trî chuyªn m«n, kt trao-nhËn tÝn gËy t¹i chç vµ di chuyÓn theo nhãm 2 ngêi - Ch¹y lÆp l¹i 30m tèc ®é I- môc tiªu 1. KiÕn thøc: - HiÓu vµ biÕt c¸ch thùc hiÖn ®t 1-3 bµi TDN§ (n÷), ®t 1-10 bµi TD ph¸t triÓn chung nam 5 - Bíc ®Çu thùc hiÖn ®îc ®t 4 bµi TDN§ (n÷), ®t 16-20 bµi TD ph¸t triÓn chung nam. - HiÓu ®îc kÜ thuËt trao- nhËn tÝn gËy nhãm 2 ngêi kÕt hîp ch¹y tèc ®é cao. 2. KÜ n¨ng: -Bíc ®Çu thùc hiÖn ®îc ®t 1-4 bai TDN§ n÷, ®t 1-20 bai TDLH nam. - Thùc hiÖn t¬ng ®èi ®óng kÜ thuËt trao-nhËn tÝn gËy nhãm 2 ngêi kÕt hîp ch¹y tèc ®é cao trong ch¹y tiÕp søc 3. Th¸i ®é: - RÌn luyÖn tÝnh tæ chøc, kØ luËt -Lu«n cã ý thøc ,nghiªm tóc tù gi¸c tÝch cùc trong tËp luyÖn. II- ®Þa ®iÓm – ph¬ng tiÖn. 1.§Þa ®iÓm: S©n tËp cña trêng. 2.Ph¬ng tiÖn: Cßi,tranh ¶nh, kÎ v¹ch xuÊt ph¸t, tÝn gËy. III- tiÕn tr×nh lªn líp: §Þnh Néi dung Lîng Ph¬ng ph¸p tæ chøc A. PhÇn më ®Çu. 1. NhËn líp. + CSL: TËp trung b¸o c¸o sÜ sè líp. + GV: NhËn líp, hái th¨m søc kháe hs, phæ biÕn môc tiªu,yªu cÇu bµi d¹y. 8' 2. Khëi ®éng. - Khëi ®éng chung: khëi ®éng khíp 2 x 8N cæ ,vai, khuûu tay, cæ tay-cæ ch©n, h«ng, ®ïi, Ðp ngang-däc, vÆn m×nh. - Khëi ®éng chuyªn m«n. + Ch¹y bíc nhá (15-20m) + Ch¹y n©ng cao ®ïi + Ch¹y ®¹p sau KiÓm tra bµi cò: - Thùc hiÖn ®t 1-3( n÷), ®t 1-15 (nam) B. PhÇn c¬ b¶n. 1.ThÓ dôc -TDND: a.¤n: ®éng t¸c 1-3(n÷), 1-15 (nam) + Yªu cÇu: Nhí tªn vµ thùc hiÖn ®óng ®éng t¸c. Phèi hîp tay, ch©n, th©n ngêi nhÞp nhµng. b.Häc: * N÷: §éng t¸c 4: Phèi hîp + Yªu cÇu: Phèi hîp gi÷a ch©n vµ th©n ngêi nhÞp nhµng. * Nam: Häc ®éng t¸c 16-20: + Yªu cÇu: Thùc hiÖn chÝnh x¸c tõng ®éng t¸c, phèi hîp tay ch©n, th©n ngêi nhÞp nhµng. 2 lÇn 30' 12' - GV vµ HS lµm thñ tôc lªn líp - Gv phæ biÕn néi dung vµ yªu cÇu buæi tËp hs chó ý l¾ng nghe. - §éi h×nh nhËn líp. ********* ********* ********* ********** * - HS ®øng theo ®éi h×nh gi·n c¸ch 1 s¶i tay, kh¬i ®éng tich cùc díi sù ®iÒu khiÓn cña CSL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * -Gv chia líp thµnh 2 nhãm (nam,n÷) riªng, 2 nhãm «n l¹i c¸c ®t t¸c ®· häc tõ buæi tríc díi sù ®iÒu khiÓn cña CSL - §éi h×nh tËp thÓ dôc * 6 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV * * * * * * * - Gv d¹y míi cho nhãm nam, nhãm n÷ «n l¹i KT trao-nhËn tÝn gËy díi sù ®iÒu khiÓn cña CSL +§éi h×nh tËp thÓ dôc * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * -GV lµm mÉu mçi ®t 1,sau ®ã lµm chËm ph©n tÝch kt ®t.gv h« cho hs tËp vµ quan s¸t söa sai cho hs *Sai lÇm: -Nam: mÊt th¨ng b»ng trong khi bËt nh¶y, n»m sÊp chèng tay th©n ngêi kh«ng th¼ng. -C¸ch söa:BËt nh¶y trai-ph¶i víi cù ly nhá cho quen. Chèng th¼ng tay dïng c¬ lng-bông gi÷ th©n ngêi th¼ng -N÷ ch©n tay phèi hîp kh«ng khíp víi nhÞp h«, -C¸ch söa nh¾c hs lµm chËm .tËp ch©m va h« võa kÕt hîp tay-ch©n, chØ ra l«i sai cho hs lµm mÉu l¹i ®t *Sau ®ã ®æi néi dung tËp cho 2 nhãm 2.Ch¹y tiÕp søc - BT 1: T¹i chç trao nhËn tÝn gËy - BT 2: Ch¹y chËm trao nhËn tÝn gËy. - BT 3: Ch¹y nhanh trao nhËn tÝn gËy + Yªu cÇu: Trao- nhËn gËy ®óng tay, ®óng kü thuËt, khi nhËn gËy kh«ng ®îc nh×n l¹i phÝa sau. - BT 4: Ch¹y lÆp l¹i 30m tèc ®é cao. + Yªu cÇu: Ph¸t huy tèc ®é tèi ®a trong cù ly 30m. 17' - §éi h×nh «n ch¹y tiÕp søc - Kho¶ng c¸ch gi÷a 2 vÞ trÝ lµ 40m, vÞ trÝ 1 xp thÊp,2,3,4 xp cao trao-nhËn tÝn gËy víi tèc ®é cao. GV * * * * * * 40m * * * * 40m * * * * * Yªu cÇu -HS ch¹y hÕt cù ly, sau ®ã ®i bé th¶ láng vÒ ®øng cuèi hµng. - ¤n KT trao - nhËn tÝn gËy víi tèc ®é nhanh theo nhãm 2 ngêi ( Sè 1 vµ sè 2, sè 2 vµ sè 3, sè 3 vµ sè 4) Chó ý - Kh«ng n¾m gËy qu¸ chÆt, kh«ng qu¸ c¨ng th¼ng sÏ lµm gi¶m tèc ®é khi ch¹y - Ngêi nhËn tÝn gËy cÇn xuÊt ph¸t ®óng thêi ®iÓm - Ch¹y 30m tèc ®é cao: Cã lÖnh "ch¹y" hs nhanh chãng xuÊt ph¸t vÒ tríc víi tèc ®é t¨ng dÇn ®Òu. . Còng cè bµi: - Gäi 2 HS bÊt k× thùc hiÖn KT traonhËn tÝn gËy ch¹y tèc ®é cao 40m -Gäi 1HS nam,1 HS n÷ tËp l¹i bµi TD _Mçi néi dung GV gäi hs nhËn xÐt sau ®ã gv nhËn xÐt l¹i 3' - Th¶ láng theo ®éi h×nh khëi ®éng, 7 võa häc: ®t 4(n÷); 16-20 (nam) C. PhÇn kÕt thóc. 1.Th¶ láng: + Rung b¾p ®ïi, + V¬n thë, + Rò hai tay. - NhËn xÐt. 2. Bµi tËp vÒ nhµ. * ¤n KT trao-nhËn tÝn gËy ë nhiÒu vÞ trÝ. * ¤n c¸c ®éng t¸c bµi thÓ dôc võa häc 3. Xuèng líp 7' CSL ®iÒu khiÓn, Gv quan s¸t nh¾c nhë ********* ********* ********* ********** * - HS ®øng theo ®éi h×nh nhËn líp, chó ý l¾ng nghe. - GV nhËn xÐt cho líp gi¶i t¸n. Ngµy so¹n................................ Ngµy gi¶ng: .............................. TiÕt 4: ThÓ dôc - Ch¹y tiÕp søc - ¤n 1-20 ®éng t¸c ®· häc.häc míi 21-30 (nam) - ¤n ®t 1-4.Häc míi ®éng t¸c 5 (n÷) - LuyÖn tËp ch¹y 3 lÇn x 3m tèc ®é cao. - KT trao-nhËn tÝn gËy ch¹y chËm vµ ch¹y nhanh theo nhãm 3 ngêi(sè 1-2-3, sè 2-3-4) Sè 1 ch¹y xuÊt ph¸t thÊp cã tÝn gËy I- môc tiªu 1. KiÕn thøc: - HiÓu vµ biÕt c¸ch thùc hiÖn ®t 1-4 bµi TDN§ (n÷), ®t 1-20 bµi TD ph¸t triÓn chung nam - Bíc ®Çu thùc hiÖn ®îc ®t 5 bµi TDN§ (n÷), ®t 21-30 bµi TD ph¸t triÓn chung nam. - BiÕt ®îc kÜ thuËt trao- nhËn tÝn gËy nhãm 3 ngêi. 2. KÜ n¨ng: -Bíc ®Çu thùc hiÖn ®îc ®t 1-5 bµi TDN§ n÷, ®t 21-30 bµi TDLH nam. - Thùc hiÖn t¬ng ®èi ®óng kÜ thuËt trao-nhËn tÝn gËy nhãm 3 ngêi cã thÓ kÕt hîp ch¹y tèc ®é cao trong ch¹y tiÕp søc 3. Th¸i ®é: - RÌn luyÖn tÝnh tæ chøc, kØ luËt -Lu«n cã ý thøc ,nghiªm tóc tù gi¸c tÝch cùc trong tËp luyÖn. II- ®Þa ®iÓm – ph¬ng tiÖn. 1.§Þa ®iÓm: S©n tËp cña trêng. 2.Ph¬ng tiÖn: Cßi,tranh ¶nh, kÎ v¹ch xuÊt ph¸t, tÝn gËy. III- tiÕn tr×nh lªn líp: §Þnh Néi dung Lîng Ph¬ng ph¸p tæ chøc A. PhÇn më ®Çu. 1. NhËn líp. + CSL: TËp trung b¸o c¸o sÜ sè líp. + GV: NhËn líp, hái th¨m søc kháe hs, phæ biÕn môc tiªu,yªu cÇu bµi d¹y. 8' 2. Khëi ®éng. - Khëi ®éng chung: khëi ®éng khíp 2 x 8N cæ ,vai, khuûu tay, cæ tay-cæ ch©n, h«ng, ®ïi, Ðp ngang-däc, vÆn m×nh. - Khëi ®éng chuyªn m«n. + Ch¹y bíc nhá (15-20m) + Ch¹y n©ng cao ®ïi + Ch¹y ®¹p sau KiÓm tra bµi cò: - Thùc hiÖn ®t 1-4( n÷), ®t 1-20 (nam) 2 lÇn 8 - GV vµ HS lµm thñ tôc lªn líp - GV phæ biÕn néi dung vµ yªu cÇu buæi tËp hs chó ý l¾ng nghe. - §éi h×nh nhËn líp. ********* ********* ********* ********** * - HS ®øng theo ®éi h×nh gi·n c¸ch 1 s¶i tay, kh¬i ®éng tich cùc díi sù ®iÒu khiÓn cña CSL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * B. PhÇn c¬ b¶n. 1.ThÓ dôc -TDND: a.¤n : §éng t¸c 1-4 (n÷), 1-20(nam) + Yªu cÇu: Thùc hiÖn ®óng tõng biªn ®é ®éng t¸c, phèi hîp gi÷a tay vµ ch©n, th©n ngêi nhÞp nhµng. * N÷: §éng t¸c 5: + Yªu cÇu: Phèi hîp gi÷a ch©n vµ th©n ngêi nhÞp nhµng. 30' 12' * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV * * * * * * * - Gv d¹y míi cho nhãm nam, nhãm n÷ «n l¹i KT trao-nhËn tÝn gËy díi sù ®iÒu khiÓn cña CSL +§éi h×nh tËp thÓ dôc * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - Sai lÇm thêng m¾c: Thùc hiÖn ®éng t¸c cßn lóng tóng, tay ch©n kh«ng ®óng biªn ®é. b.Häc: ®éng t¸c 21-30 (nam) + Yªu cÇu: Thùc hiÖn chÝnh x¸c tõng ®éng t¸c, phèi hîp tay ch©n nhÞp nhµng. 2.Ch¹y tiÕp søc - BT 1: Ch¹y tèc ®é chËm vµ tèc ®é nhanh trao nhËn gËy theo nhãm 3 ngêi: sè1-2-3. - BT 2: Ch¹y tèc ®é chËm vµ nhanh trao nhËn gËy theo nhãm 3 ngêi: sè 2-3-4. + Yªu cÇu: Trao- nhËn gËy chÝnh x¸c ®óng tay, khi nhËn gËy kh«ng ®îc nh×n l¹i phÝa sau, ph¸t huy tèc ®é cao. - BT 3: Ch¹y lÆp l¹i 30m tèc ®é cao -Gv chia líp thµnh 2 nhãm (nam,n÷) riªng, 2 nhãm «n l¹i c¸c ®t t¸c ®· häc tõ buæi tríc díi sù ®iÒu khiÓn cña CSL - §éi h×nh tËp thÓ dôc 17' * -GV lµm mÉu mçi ®t 1-2 lÇn, sau ®ã lµm chËm ph©n tÝch kt ®t.gv h« cho hs tËp vµ quan s¸t söa sai cho hs *Sai lÇm: -Nam: mÊt th¨ng b»ng trong khi bËt nh¶y, n»m sÊp chèng tay th©n ngêi kh«ng th¼ng. -C¸ch söa:BËt nh¶y tr¸i-ph¶i víi cù ly nhá cho quen. Chèng th¼ng tay dïng c¬ lng-bông gi÷ th©n ngêi th¼ng -N÷ ch©n tay phèi hîp kh«ng khíp víi nhÞp h«, -C¸ch söa nh¾c hs lµm chËm .tËp ch©m va h« võa kÕt hîp tay-ch©n, chØ ra l«i sai cho hs lµm mÉu l¹i ®t *Sau ®ã ®æi néi dung tËp cho 2 nhãm - §éi h×nh «n ch¹y tiÕp søc - Tõng nhãm 3 ngêi luyÖn tËp trao nhËn gËy cho nhau sè1-2-3, sè 2-3-4, ngêi sè 1 xuÊt ph¸t thÊp cã gËy. - Gi¸o viªn quan s¸t nh¾c nhë c¸c em tËp luyÖn ®óng kü thuËt. - Tõng nhãm thùc hiÖn ch¹y lÆp l¹i cù ly 30m tèc ®é cao. - Nhãm 2 ngêi: * * * * * * * * * * GV 40m 40m * 9 * * + Yªu cÇu: Ph¸t huy tèc ®é cao. * - Nhãm 3 ngêi: * * * * * * 40m 40m * * * * * * 40m * - Mçi néi dung GV gäi hs nhËn xÐt sau ®ã gv nhËn xÐt l¹i 3. Còng cè bµi: - Gäi 2 HS bÊt k× thùc hiÖn KT traonhËn tÝn gËy ch¹y tèc ®é cao 40m -Gäi 1HS nam,1 HS n÷ tËp l¹i bµi TD võa häc: ®t 5(n÷); ®t 21-31 (nam) C. PhÇn kÕt thóc. 1.Th¶ láng: + Rung b¾p ®ïi, + V¬n thë, + Rò hai tay. - NhËn xÐt. 2. Bµi tËp vÒ nhµ. * ¤n KT trao-nhËn tÝn gËy ë nhiÒu vÞ trÝ. * ¤n c¸c ®éng t¸c bµi thÓ dôc võa häc 3. Xuèng líp 3' 7' - Th¶ láng theo ®éi h×nh khëi ®éng, CSL ®iÒu khiÓn, Gv quan s¸t nh¾c nhë ********* ********* ********* ********** * - HS ®øng theo ®éi h×nh nhËn líp, chó ý l¾ng nghe. - GV nhËn xÐt cho líp gi¶i t¸n. Ngµy so¹n................................ TiÕt 5: ThÓ dôc - Ch¹y tiÕp søc Ngµy gi¶ng: .............................. - ThÓ dôc:+¤n tõ 1-30 vµ häc tõ 31-40 bµi TDLH cña nam +«n 1-5,häc §T 6 TDN§ cña n÷. - Ch¹y tiÕp søc: + Bµi tËp ph¸t triÓn tèc ®é. + ¤n c¸c ®éng t¸c bæ trî m«n ch¹y + Hoµn thiÖn KT trao-nhËn tÝn gËy trong 20 m I- môc tiªu 1. KiÕn thøc: - HiÓu vµ biÕt c¸ch thùc hiÖn ®t 1-5 bµi TDN§ (n÷), ®t 1-30 bµi TD ph¸t triÓn chung nam - Bíc ®Çu thùc hiÖn ®îc ®t 6 bµi TDN§ (n÷), ®t 31-40 bµi TD ph¸t triÓn chung nam. - Hoµn thiÖn kÜ thuËt trao- nhËn tÝn gËy trong khu vùc 20m quy . 2. KÜ n¨ng: -Bíc ®Çu thùc hiÖn ®îc ®t 6 bµi TDN§ n÷, ®t 31-40 bµi TDLH nam. - Thùc tèt kÜ thuËt trao-nhËn tÝn gËy trong khu vùc 20m quy ®Þnh víi v¹ch b¸o hiÖu chuÈn 3. Th¸i ®é: - RÌn luyÖn tÝnh tæ chøc, kØ luËt -Lu«n cã ý thøc ,nghiªm tóc tù gi¸c tÝch cùc trong tËp luyÖn. II- ®Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn. 1.§Þa ®iÓm: S©n tËp cña trêng. 2.Ph¬ng tiÖn: Cßi,tranh ¶nh, kÎ v¹ch xuÊt ph¸t, tÝn gËy. III- tiÕn tr×nh lªn líp: 10 Néi dung A. PhÇn më ®Çu. 1. NhËn líp. + CSL: TËp trung b¸o c¸o sÜ sè líp. + GV: NhËn líp, hái th¨m søc kháe hs, phæ biÕn môc tiªu,yªu cÇu bµi d¹y. §Þnh Lîng 8' 2. Khëi ®éng. - Khëi ®éng chung: khëi ®éng khíp 2 x 8N cæ ,vai, khuûu tay, cæ tay-cæ ch©n, h«ng, ®ïi, Ðp ngang-däc, vÆn m×nh. - Khëi ®éng chuyªn m«n. + Ch¹y bíc nhá (15-20m) + Ch¹y n©ng cao ®ïi + Ch¹y ®¹p sau KiÓm tra bµi cò: - Thùc hiÖn ®t 1-5( n÷), ®t 1-30 (nam) B. PhÇn c¬ b¶n. 1.TDND: + Nam «n tõ 1-30 vµ häc tiÕp tõ 31-40. 2 lÇn 30' 12' + N÷ häc ch¹y tiÕp søc.  Bµi tËp ph¸t triÓn tèc ®é.  ¤n c¸c §T bæ trî m«n ch¹y.  Hoµn thiÖn KT trao-nhËn tÝn gËy trong khu vùc 20m . + Nam häc ch¹y tiÕp søc.  Bµi tËp ph¸t triÓn tèc ®é.  ¤n c¸c §T bæ trî m«n ch¹y.  Hoµn thiÖn KT trao-nhËn tÝn gËy trong khu vùc 20m. + N÷ «n ®éng t¸c tõ 1-5 vµ häc ®éng t¸c 6. 2.ch¹y tiÕp søc. - Hoµn thiÖn KT trao-nhËn tÝn gËy trong khu vùc 20m Ph¬ng ph¸p tæ chøc - GV vµ HS lµm thñ tôc lªn líp - GV phæ biÕn néi dung vµ yªu cÇu buæi tËp hs chó ý l¾ng nghe. - §éi h×nh nhËn líp. ********* ********* ********* ********** * - HS ®øng theo ®éi h×nh gi·n c¸ch 1 s¶i tay, kh¬i ®éng tich cùc díi sù ®iÒu khiÓn cña CSL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * -Gv chia líp thµnh 2 nhãm (nam,n÷) riªng, 2 nhãm «n l¹i c¸c ®t t¸c ®· häc tõ buæi tríc díi sù ®iÒu khiÓn cña CSL - §éi h×nh tËp thÓ dôc * 12' 6' 11 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV * * * * * * * *Sau ®ã ®æi néi dung tËp cho 2 nhãm - §éi h×nh «n ch¹y tiÕp søc - Gi¸o viªn quan s¸t nh¾c nhë c¸c em tËp luyÖn ®óng kü thuËt. - Tõng nhãm thùc hiÖn ch¹y lÆp l¹i cù ly 20m tèc ®é cao. - Nhãm 2 ngêi: * * * * * * * * * * GV 20m 20m * * 3. Còng cè bµi: - Gäi 2 HS bÊt k× thùc hiÖn KT trao- * * * - Mçi néi dung GV gäi hs nhËn xÐt sau ®ã gv nhËn xÐt l¹i - Th¶ láng theo ®éi h×nh khëi ®éng, CSL ®iÒu khiÓn, Gv quan s¸t nh¾c nhë nhËn tÝn gËy ch¹y tèc ®é cao 20m -Gäi 1HS nam,1 HS n÷ tËp l¹i bµi TD võa häc: ®t 6(n÷); 31-40 (nam) C. PhÇn kÕt thóc. 1.Th¶ láng: + Rung b¾p ®ïi, + V¬n thë, + Rò hai tay. - NhËn xÐt. 2. Bµi tËp vÒ nhµ. * ¤n KT trao-nhËn tÝn gËy ë nhiÒu vÞ trÝ. * ¤n c¸c ®éng t¸c bµi thÓ dôc võa häc 3. Xuèng líp ********* ********* ********* ********** 7' * - HS ®øng theo ®éi h×nh nhËn líp, chó ý l¾ng nghe. - GV nhËn xÐt cho líp gi¶i t¸n. Ngµy so¹n................................ TiÕt 6: ThÓ dôc - Ch¹y tiÕp søc Ngµy gi¶ng: .............................. - ThÓ dôc: ¤n tõ 1- 40 vµ häc tõ 41 - 45 bµi TDLH cña nam vµ «n 1-6, häc §T 7 TDN§ cña n÷. - Ch¹y tiÕp søc: +bµi tËp ph¸t triÓn tèc ®é. +Hoµn thiÖn KT trao-nhËn tÝn gËy trong 20m, quy ®Þnh theo nhãm 2 ngêi I- môc tiªu 1. KiÕn thøc: -TiÕp tôc «n vµ n¾m ®îc c¸c ®éng t¸c trong bµi TDLH vµ TDN§ thuÇn thôc c¸ bµi tËp ,kØ thuËt trao nhËn trong KT ch¹y tiÕp søc .2. KÜ n¨ng: -Thùc hiÖn ®Òu ®Ñp ®óng biªn ®é kØ thuËt trong m«n TD vµ tiÕp søc. 3. Th¸i ®é: - RÌn luyÖn tÝnh tæ chøc, kØ luËt -Lu«n cã ý thøc ,nghiªm tóc tù gi¸c tÝch cùc trong tËp luyÖn. II- ®Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn. 1.§Þa ®iÓm: S©n tËp cña trêng. 2.Ph¬ng tiÖn: Cßi,tranh ¶nh, kÎ v¹ch xuÊt ph¸t, tÝn gËy. III- tiÕn tr×nh lªn líp: §Þnh Néi dung Lîng Ph¬ng ph¸p tæ chøc A. PhÇn më ®Çu. 1. NhËn líp. + CSL: TËp trung b¸o c¸o sÜ sè líp. + GV: NhËn líp, hái th¨m søc kháe hs, phæ biÕn môc tiªu,yªu cÇu bµi d¹y. 8' 2. Khëi ®éng. - Khëi ®éng chung: khëi ®éng khíp 2 x 8N cæ ,vai, khuûu tay, cæ tay-cæ ch©n, h«ng, ®ïi, Ðp ngang-däc, vÆn m×nh. - Khëi ®éng chuyªn m«n. + Ch¹y bíc nhá (15-20m) + Ch¹y n©ng cao ®ïi + Ch¹y ®¹p sau KiÓm tra bµi cò: - Thùc hiÖn ®t 1-5( n÷), ®t 1-30 (nam) 2 lÇn - GV vµ HS lµm thñ tôc lªn líp - GV phæ biÕn néi dung vµ yªu cÇu buæi tËp hs chó ý l¾ng nghe. - §éi h×nh nhËn líp. ********* ********* ********* ********** * - HS ®øng theo ®éi h×nh gi·n c¸ch 1 s¶i tay, kh¬i ®éng tich cùc díi sù ®iÒu khiÓn cña CSL * * 12 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * B. PhÇn c¬ b¶n. 1.TDND: + Nam «n tõ 1-40 vµ häc tiÕp tõ 41-45. 30' 12' + N÷ häc ch¹y tiÕp søc.  Bµi tËp ph¸t triÓn tèc ®é.  Hoµn thiÖn KT trao-nhËn tÝn gËy trong khu vùc 20m * * + Nam häc ch¹y tiÕp søc.  Bµi tËp ph¸t triÓn tèc ®é.  Hoµn thiÖn KT trao-nhËn tÝn gËy trong khu vùc 20m. + N÷ «n ®éng t¸c tõ 1-6 vµ häc ®éng t¸c 7. 2.ch¹y tiÕp søc. -Mét sè bµi tËp bæ trî ph¸t triÓn tèc ®é -Hoµn thiÖn KT trao-nhËn tÝn gËy trong khu vùc 20m -Gv chia líp thµnh 2 nhãm (nam,n÷) riªng, 2 nhãm «n l¹i c¸c ®t t¸c ®· häc tõ buæi tríc díi sù ®iÒu khiÓn cña CSL - §éi h×nh tËp thÓ dôc * * * * * * * * * * * * * * 12' * * * * * 6' 7' * * * * * * * * *Sau ®ã ®æi néi dung tËp cho 2 nhãm - §éi h×nh «n ch¹y tiÕp søc - Gi¸o viªn quan s¸t nh¾c nhë c¸c em tËp luyÖn ®óng kü thuËt. - Tõng nhãm thùc hiÖn ch¹y lÆp l¹i cù ly 20m tèc ®é cao. - Nhãm 2 ngêi: * * * * * * * * * * GV 20m 20m * * 3. Còng cè bµi: - Gäi 2 HS bÊt k× thùc hiÖn KT traonhËn tÝn gËy ch¹y tèc ®é cao 20m -Gäi 1HS nam,1 HS n÷ tËp l¹i bµi TD võa häc: ®t 7(n÷); 41-45 (nam) C. PhÇn kÕt thóc. 1.Th¶ láng: + Rung b¾p ®ïi, + V¬n thë, + Rò hai tay. - NhËn xÐt. 2. Bµi tËp vÒ nhµ. * ¤n KT trao-nhËn tÝn gËy ë nhiÒu vÞ trÝ. * ¤n c¸c ®éng t¸c bµi thÓ dôc võa häc 3. Xuèng líp * * * - Mçi néi dung GV gäi hs nhËn xÐt sau ®ã gv nhËn xÐt l¹i - Th¶ láng theo ®éi h×nh khëi ®éng, CSL ®iÒu khiÓn, Gv quan s¸t nh¾c nhë ********* ********* ********* ********** * - HS ®øng theo ®éi h×nh nhËn líp, chó ý l¾ng nghe. - GV nhËn xÐt cho líp gi¶i t¸n. Ngµy so¹n........................... TiÕt 7: ThÓ dôc - Ch¹y tiÕp søc Ngµy gi¶ng: ........................ -ThÓ dôc: +¤n tõ 1- 45 vµ häc tõ 46-50 bµi TDLH cña nam +¤n 1 - 7, häc §T 8 TDN§ cña n÷. -Ch¹y tiÕp søc: + ¤n c¸c ®éng t¸c bæ trî m«n ch¹y. 13 + Bµi tËp ph¸t triÓn tèc ®é. + LuyÖn tËp KT trao-nhËn tÝn gËy trong 20m nhãm 2 ngêi. I- môc tiªu 1. KiÕn thøc: -TiÕp tôc «n vµ n¾m ®îc c¸c ®éng t¸c trong bµi TDLH vµ TDN§ thuÇn thôc c¸ bµi tËp, kÜ thuËt trao nhËn trong KT ch¹y tiÕp søc .2. KÜ n¨ng: -Thùc hiÖn ®Òu ®Ñp ®óng biªn ®é kØ thuËt trong m«n TD vµ tiÕp søc. 3. Th¸i ®é: - RÌn luyÖn tÝnh tæ chøc, kØ luËt -Lu«n cã ý thøc ,nghiªm tóc tù gi¸c tÝch cùc trong tËp luyÖn. II- ®Þa ®iÓm – ph¬ng tiÖn. 1.§Þa ®iÓm: S©n tËp cña trêng. 2.Ph¬ng tiÖn: Cßi,tranh ¶nh, kÎ v¹ch xuÊt ph¸t, tÝn gËy. III- tiÕn tr×nh lªn líp: §Þnh Néi dung Lîng Ph¬ng ph¸p tæ chøc A. PhÇn më ®Çu. 1. NhËn líp. + CSL: TËp trung b¸o c¸o sÜ sè líp. + GV: NhËn líp, hái th¨m søc kháe hs, phæ biÕn môc tiªu,yªu cÇu bµi d¹y. 8' 2. Khëi ®éng. - Khëi ®éng chung: khëi ®éng khíp 2 x 8N cæ ,vai, khuûu tay, cæ tay-cæ ch©n, h«ng, ®ïi, Ðp ngang-däc, vÆn m×nh. - Khëi ®éng chuyªn m«n. + Ch¹y bíc nhá (15-20m) + Ch¹y n©ng cao ®ïi + Ch¹y ®¹p sau KiÓm tra bµi cò: - Thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c 1-45(nam);17(N÷) -Ch¹y tiÕp søc:KÜ thuËt xuÊt ph¸t vµ trao- nhËn gËy B. PhÇn c¬ b¶n. 1.TDND: + Nam : ¤n bµi TDLH 50 ®éng t¸c. 2 lÇn 30' + N÷ häc ch¹y tiÕp søc.  Bµi tËp ph¸t triÓn tèc ®é.  C¸c §T BT m«n ch¹y.  Hoµn thiÖn KT trao-nhËn tÝn gËy trong khu vùc 20m quy ®Þnh víi v¹ch b¸o hiÖu chuÈn theo nhãm 2 ngêi. - GV vµ HS lµm thñ tôc lªn líp - GV phæ biÕn néi dung vµ yªu cÇu buæi tËp hs chó ý l¾ng nghe. - §éi h×nh nhËn líp. ********* ********* ********* ********** * - HS ®øng theo ®éi h×nh gi·n c¸ch 1 s¶i tay, kh¬i ®éng tich cùc díi sù ®iÒu khiÓn cña CSL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * -2H/S thùc hiÖn néi dung kiÓm tra -GV nhËn xÐt vµ cñng cè néi dung kiÓm tra,Sai,C¸ch söa. - Gv chia líp thµnh 2 nhãm (nam,n÷) riªng, 2 nhãm «n l¹i c¸c ®t t¸c ®· häc tõ buæi tríc díi sù ®iÒu khiÓn cña CSL - §éi h×nh tËp thÓ dôc * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *Sau ®ã ®æi néi dung tËp cho 2 nhãm - §éi h×nh «n ch¹y tiÕp søc - Gi¸o viªn quan s¸t nh¾c nhë c¸c em + Nam häc ch¹y tiÕp søc.  Bµi tËp ph¸t triÓn tèc ®é. 14 tËp luyÖn ®óng kü thuËt. - Tõng nhãm thùc hiÖn ch¹y lÆp l¹i cù ly 20m tèc ®é cao. - Nhãm 2 ngêi: * * * * * * * * * * GV 20m 20m  C¸c §TBT m«n ch¹y.  Hoµn thiÖn KT trao-nhËn tÝn gËy trong khu vùc 20m quy ®Þnh víi v¹ch b¸o hiÖu chuÈn theo nhãm 2 ngêi. + N÷ «n ®éng t¸c tõ 1-9 vµ häc ®éng t¸c 10. 2.ch¹y tiÕp søc 3. Còng cè bµi: - Thùc hiÖn bµi TDLH,TDN§. - Thùc hiÖn KT trao nhËn 2 ngêi * * 7' C. PhÇn kÕt thóc. 1.Th¶ láng: + Rung b¾p ®ïi, + V¬n thë, + Rò hai tay. - NhËn xÐt. 2. Bµi tËp vÒ nhµ. * ¤n KT trao-nhËn tÝn gËy ë nhiÒu vÞ trÝ. * ¤n c¸c ®éng t¸c bµi thÓ dôc võa häc 3. Xuèng líp TiÕt 8: * * - Mçi néi dung GV gäi hs nhËn xÐt sau ®ã gv nhËn xÐt l¹i - Th¶ láng theo ®éi h×nh khëi ®éng, CSL ®iÒu khiÓn, Gv quan s¸t nh¾c nhë ********* ********* ********* ********** * - HS ®øng theo ®éi h×nh nhËn líp, chó ý l¾ng nghe. - GV nhËn xÐt cho líp gi¶i t¸n. Ngµy so¹n........................... Ngµy gi¶ng: ........................ ThÓ dôc - Ch¹y tiÕp søc -ThÓ dôc: + ¤n Ëp vµ n©ng cao chÊt lîng 50 ®éng t¸c cña nam +¤n 2 - 7, häc §T 9 TDN§ cña n÷. -Ch¹y tiÕp søc: Ch¹y lÆp l¹i 3 x 30m tèc ®é cao. I- môc tiªu 1. KiÕn thøc: -TiÕp tôc «n vµ n¾m ®îc c¸c ®éng t¸c trong bµi TDLH vµ TDN§ thuÇn thôc c¸ bµi tËp ,kÜ thuËt trao nhËn trong KT ch¹y tiÕp søc .2. KÜ n¨ng: -Thùc hiÖn ®Òu ®Ñp ®óng biªn ®é kØ thuËt trong m«n TD vµ tiÕp søc. 3. Th¸i ®é: - RÌn luyÖn tÝnh tæ chøc, kØ luËt -Lu«n cã ý thøc, nghiªm tóc tù gi¸c tÝch cùc trong tËp luyÖn. II- ®Þa ®iÓm – ph¬ng tiÖn. 1.§Þa ®iÓm: S©n tËp cña trêng. 2.Ph¬ng tiÖn: Cßi,tranh ¶nh, kÎ v¹ch xuÊt ph¸t, tÝn gËy. III- tiÕn tr×nh lªn líp: §Þnh Néi dung Lîng Ph¬ng ph¸p tæ chøc A. PhÇn më ®Çu. 1. NhËn líp. + CSL: TËp trung b¸o c¸o sÜ sè líp. + GV: NhËn líp, hái th¨m søc kháe hs, 8' 15 - GV vµ HS lµm thñ tôc lªn líp - GV phæ biÕn néi dung vµ yªu cÇu buæi tËp hs chó ý l¾ng nghe. - §éi h×nh nhËn líp. ********* ********* ********* ********** phæ biÕn môc tiªu,yªu cÇu bµi d¹y. 2. Khëi ®éng. - Khëi ®éng chung: khëi ®éng khíp 2 x 8N cæ ,vai, khuûu tay, cæ tay-cæ ch©n, h«ng, ®ïi, Ðp ngang-däc, vÆn m×nh. - Khëi ®éng chuyªn m«n. + Ch¹y bíc nhá (15-20m) + Ch¹y n©ng cao ®ïi + Ch¹y ®¹p sau 2 lÇn * - HS ®øng theo ®éi h×nh gi·n c¸ch 1 s¶i tay, kh¬i ®éng tich cùc díi sù ®iÒu khiÓn cña CSL * * KiÓm tra bµi cò: - Thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c 1-50(nam);18(N÷) -Ch¹y tiÕp søc:KÜ thuËt xuÊt ph¸t vµ trao- nhËn gËy B. PhÇn c¬ b¶n. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * -2H/S thùc hiÖn néi dung kiÓm tra -GV nhËn xÐt vµ cñng cè néi dung kiÓm tra,Sai,C¸ch söa. 30' 1.TDND: + Nam : ¤n bµi TDLH 50 ®éng t¸c. + N÷ «n ®éng t¸c tõ 1-8 vµ häc ®éng t¸c 9. - Gv chia líp thµnh 2 nhãm (nam,n÷) riªng, 2 nhãm «n l¹i c¸c ®t t¸c ®· häc tõ buæi tríc díi sù ®iÒu khiÓn cña CSL - §éi h×nh tËp thÓ dôc * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *Sau ®ã ®æi néi dung tËp cho 2 nhãm - §éi h×nh «n ch¹y tiÕp søc - Gi¸o viªn quan s¸t nh¾c nhë c¸c em tËp luyÖn ®óng kü thuËt. - Tõng nhãm thùc hiÖn ch¹y lÆp l¹i cù ly 30m tèc ®é cao. 2.Ch¹y tiÕp søc. -Ch¹y lÆp l¹i tèc ®é 3 x 30m     3. Còng cè bµi: - Thùc hiÖn bµi TDLH,TDN§. - Thùc hiÖn KT trao- nhËn C. PhÇn kÕt thóc. 1.Th¶ láng: + Rung b¾p ®ïi, + V¬n thë, + Rò hai tay. - NhËn xÐt. *     30m -Mçi néi dung GV gäi hs nhËn xÐt sau ®ã gv nhËn xÐt l¹ 7' 16 - Mçi néi dung GV gäi hs nhËn xÐt sau ®ã gv nhËn xÐt l¹i - Th¶ láng theo ®éi h×nh khëi ®éng, CSL ®iÒu khiÓn, Gv quan s¸t nh¾c nhë ********* ********* ********* ********** 2. Bµi tËp vÒ nhµ. * ¤n KT trao-nhËn tÝn gËy ë nhiÒu vÞ trÝ. * ¤n c¸c ®éng t¸c bµi thÓ dôc võa häc 3. Xuèng líp TiÕt 9: * - HS ®øng theo ®éi h×nh nhËn líp, chó ý l¾ng nghe. - GV nhËn xÐt cho líp gi¶i t¸n. Ngµy so¹n........................... Ngµy gi¶ng: ........................ ThÓ dôc - Ch¹y tiÕp søc -ThÓ dôc: + ¤n 50 ®éng t¸c cña nam. +¤n 1 - 9, häc §T 10 TDN§ cña n÷. -Ch¹y tiÕp søc: +Mét sè ®t bæ trî chuyªn m«n + Häc:trao nhËn tÝn gËy trong khu vùc 20m (phèi hîp theo nhãm 3 ngêi) I- môc tiªu 1. KiÕn thøc: -TiÕp tôc «n vµ n¾m ®îc c¸c ®éng t¸c trong bµi TDLH vµ TDN§ thuÇn thôc c¸ bµi tËp ,kØ thuËt trao nhËn trong KT ch¹y tiÕp vµ biÕt ®îc kØ thuËt ch¹y bÒn. 2. KÜ n¨ng: -Thùc hiÖn ®Òu ®Ñp ®óng biªn ®é kØ thuËt trong m«n TD vµ tiÕp søc. 3. Th¸i ®é: - RÌn luyÖn tÝnh tæ chøc, kØ luËt -Lu«n cã ý thøc ,nghiªm tóc tù gi¸c tÝch cùc trong tËp luyÖn. II- ®Þa ®iÓm – ph¬ng tiÖn. 1.§Þa ®iÓm: S©n tËp cña trêng. 2.Ph¬ng tiÖn: Cßi,tranh ¶nh, kÎ v¹ch xuÊt ph¸t, tÝn gËy. III- tiÕn tr×nh lªn líp: §Þnh Néi dung Lîng Ph¬ng ph¸p tæ chøc A. PhÇn më ®Çu. 1. NhËn líp. + CSL: TËp trung b¸o c¸o sÜ sè líp. + GV: NhËn líp, hái th¨m søc kháe hs, phæ biÕn môc tiªu,yªu cÇu bµi d¹y. 8' 2. Khëi ®éng. - Khëi ®éng chung: khëi ®éng khíp 2 x 8N cæ ,vai, khuûu tay, cæ tay-cæ ch©n, h«ng, ®ïi, Ðp ngang-däc, vÆn m×nh. - Khëi ®éng chuyªn m«n. + Ch¹y bíc nhá (15-20m) + Ch¹y n©ng cao ®ïi + Ch¹y ®¹p sau KiÓm tra bµi cò: - Thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c 1-50(nam);19(N÷) -Ch¹y tiÕp søc:KÜ thuËt xuÊt ph¸t vµ trao- nhËn gËy B. PhÇn c¬ b¶n. 2 lÇn - GV vµ HS lµm thñ tôc lªn líp - GV phæ biÕn néi dung vµ yªu cÇu buæi tËp hs chó ý l¾ng nghe. - §éi h×nh nhËn líp. ********* ********* ********* ********** * - HS ®øng theo ®éi h×nh gi·n c¸ch 1 s¶i tay, kh¬i ®éng tich cùc díi sù ®iÒu khiÓn cña CSL * * 30' 17 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * -2H/S thùc hiÖn néi dung kiÓm tra -GV nhËn xÐt vµ cñng cè néi dung kiÓm tra,Sai,C¸ch söa. - Gv chia líp thµnh 2 nhãm 1.TDND: + Nam : ¤n bµi TDLH 50 ®éng t¸c. + N÷ «n ®éng t¸c tõ 1-9 vµ häc ®éng t¸c 10. (nam,n÷) riªng, 2 nhãm «n l¹i c¸c ®t t¸c ®· häc tõ buæi tríc díi sù ®iÒu khiÓn cña CSL - §éi h×nh tËp thÓ dôc * * * * * * * * * * * * * * * * + Nam häc ch¹y tiÕp søc. Hoµn thiÖn KT trao nhËn tÝn gËy vµ tËp bµi tËp * 3. Còng cè bµi: - Thùc hiÖn bµi TDLH,TDN§. - Thùc hiÖn KT trao- nhËn TiÕt 10: * * * * * * * * * * * * * *Sau ®ã ®æi néi dung tËp cho 2 nhãm - §éi h×nh «n ch¹y tiÕp søc - Gi¸o viªn quan s¸t nh¾c nhë c¸c em tËp luyÖn ®óng kü thuËt. - Nhãm 3 ngêi: * * * * * * * * * * 40m 40m 40m 2.Ch¹y tiÕp søc. + N÷ häc ch¹y tiÕp søc. * Hoµn thiÖn KT trao nhËn tÝn gËy vµ tËp bµi tËp 3. C. PhÇn kÕt thóc. 1.Th¶ láng: + Rung b¾p ®ïi, + V¬n thë, + Rò hai tay. - NhËn xÐt. 2. Bµi tËp vÒ nhµ. * ¤n KT trao-nhËn tÝn gËy ë nhiÒu vÞ trÝ. * ¤n c¸c ®éng t¸c bµi thÓ dôc võa häc 3. Xuèng líp * 7' ThÓ dôc - Ch¹y tiÕp søc * * -Mçi néi dung GV gäi hs nhËn xÐt sau ®ã gv nhËn xÐt l¹ - Mçi néi dung GV gäi hs nhËn xÐt sau ®ã gv nhËn xÐt l¹i - Th¶ láng theo ®éi h×nh khëi ®éng, CSL ®iÒu khiÓn, Gv quan s¸t nh¾c nhë ********* ********* ********* ********** * - HS ®øng theo ®éi h×nh nhËn líp, chó ý l¾ng nghe. - GV nhËn xÐt cho líp gi¶i t¸n. Ngµy so¹n........................... Ngµy gi¶ng: ........................ -ThÓ dôc: + ¤n tËp vµ n©ng cao chÊt lîng toµn bµi TD ph¸t triÓn chung (nam)- Bµi TDN§ (n÷). -Ch¹y tiÕp søc: +Bµi tËp bæ trî chuyªn m«n ch¹y.Ch¹y 3x30m tèc ®é cao + Häc:trao nhËn tÝn gËy trong khu vùc 20m (bµi tËp 4) I- môc tiªu 1. KiÕn thøc: -TiÕp tôc «n vµ n¾m ®îc c¸c ®éng t¸c trong bµi TDLH vµ TDN§ thuÇn thôc c¸ bµi tËp ,kØ thuËt trao nhËn trong KT ch¹y tiÕp vµ biÕt ®îc kØ thuËt ch¹y bÒn. 2. KÜ n¨ng: -Thùc hiÖn ®Òu ®Ñp ®óng biªn ®é kØ thuËt trong m«n TD vµ tiÕp søc. 3. Th¸i ®é: - RÌn luyÖn tÝnh tæ chøc, kØ luËt 18 -Lu«n cã ý thøc ,nghiªm tóc tù gi¸c tÝch cùc trong tËp luyÖn. II- ®Þa ®iÓm – ph¬ng tiÖn. 1.§Þa ®iÓm: S©n tËp cña trêng. 2.Ph¬ng tiÖn: Cßi,tranh ¶nh, kÎ v¹ch xuÊt ph¸t, tÝn gËy. III- tiÕn tr×nh lªn líp: §Þnh Néi dung Lîng Ph¬ng ph¸p tæ chøc A. PhÇn më ®Çu. 1. NhËn líp. + CSL: TËp trung b¸o c¸o sÜ sè líp. + GV: NhËn líp, hái th¨m søc kháe hs, phæ biÕn môc tiªu,yªu cÇu bµi d¹y. 8' 2. Khëi ®éng. - Khëi ®éng chung: khëi ®éng khíp 2 x 8N cæ ,vai, khuûu tay, cæ tay-cæ ch©n, h«ng, ®ïi, Ðp ngang-däc, vÆn m×nh. - Khëi ®éng chuyªn m«n. + Ch¹y bíc nhá (15-20m) + Ch¹y n©ng cao ®ïi + Ch¹y ®¹p sau KiÓm tra bµi cò: - Thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c 1-50(nam);110(N÷) -Ch¹y tiÕp søc:KÜ thuËt xuÊt ph¸t vµ trao- nhËn gËy B. PhÇn c¬ b¶n. 1.TDND: + Nam : ¤n bµi TDLH 50 ®éng t¸c. + N÷ «n ®éng t¸c tõ 1-10. 2 lÇn - GV vµ HS lµm thñ tôc lªn líp - GV phæ biÕn néi dung vµ yªu cÇu buæi tËp hs chó ý l¾ng nghe. - §éi h×nh nhËn líp. ********* ********* ********* ********** * - HS ®øng theo ®éi h×nh gi·n c¸ch 1 s¶i tay, kh¬i ®éng tich cùc díi sù ®iÒu khiÓn cña CSL * * 30' * * * * * * * * * * * * * * * * * * * -2H/S thùc hiÖn néi dung kiÓm tra -GV nhËn xÐt vµ cñng cè néi dung kiÓm tra,Sai,C¸ch söa. - Gv chia líp thµnh 2 nhãm (nam,n÷) riªng, 2 nhãm «n l¹i c¸c ®t t¸c ®· häc tõ buæi tríc díi sù ®iÒu khiÓn cña CSL - §éi h×nh tËp thÓ dôc * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *Sau ®ã ®æi néi dung tËp cho 2 nhãm - §éi h×nh «n ch¹y tiÕp søc - Gi¸o viªn quan s¸t nh¾c nhë c¸c em tËp luyÖn ®óng kü thuËt. - Nhãm 3 ngêi: * * * * * * * * * * 2.Ch¹y tiÕp søc. + Nam ,N÷ häc ch¹y tiÕp søc. * Hoµn thiÖn KT trao nhËn tÝn gËy vµ tËp bµi tËp 4. 19 40m * 3. Còng cè bµi: - Thùc hiÖn bµi TDLH,TDN§. - Thùc hiÖn KT trao- nhËn C. PhÇn kÕt thóc. 1.Th¶ láng: + Rung b¾p ®ïi, + V¬n thë, + Rò hai tay. - NhËn xÐt. 2. Bµi tËp vÒ nhµ. * ¤n KT trao-nhËn tÝn gËy ë nhiÒu vÞ trÝ. * ¤n c¸c ®éng t¸c bµi thÓ dôc ®· häc 3. Xuèng líp 7' 40m * 40m * -Mçi néi dung GV gäi hs nhËn xÐt sau ®ã gv nhËn xÐt l¹ - Mçi néi dung GV gäi hs nhËn xÐt sau ®ã gv nhËn xÐt l¹i - Th¶ láng theo ®éi h×nh khëi ®éng, CSL ®iÒu khiÓn, Gv quan s¸t nh¾c nhë ********* ********* ********* ********** * - HS ®øng theo ®éi h×nh nhËn líp, chó ý l¾ng nghe. - GV nhËn xÐt cho líp gi¶i t¸n. Ngµy so¹n........................... TiÕt 11: KiÓm tra: kÜ thuËt ch¹y tiÕp søc 4 x100 m Ngµy gi¶ng: ........................ Líp:.................................... I- môc tiªu 1. KiÕn thøc: -N¾m v÷ng kØ thuËt trao nhËn trong kiÓm tra 2. KÜ n¨ng: - N©ng cao thµnh tÝch trong kiÓm tra. 3. Th¸i ®é: -B×nh tÜnh tù tin trong kiÓm tra II- ®Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn. 1.§Þa ®iÓm: S©n tËp cña trêng. 2.Ph¬ng tiÖn: Cßi,tranh ¶nh, kÎ v¹ch xuÊt ph¸t, tÝn gËy. III- tiÕn tr×nh lªn líp: Néi dung A. PhÇn më ®Çu. 1. NhËn líp. §Þnh Lîng 8' + CSL: TËp trung b¸o c¸o sÜ sè líp. + GV: NhËn líp, hái th¨m søc kháe hs, phæ biÕn môc tiªu,yªu giê kiÓm tra. 2. Khëi ®éng. 2 x 8N - Khëi ®éng chung: khëi ®éng khíp cæ ,vai, khuûu tay, cæ tay-cæ ch©n, h«ng, 2 lÇn ®ïi, Ðp ngang-däc, vÆn m×nh. - Khëi ®éng chuyªn m«n. + Ch¹y bíc nhá (15-20m) Ph¬ng ph¸p tæ chøc - GV vµ HS lµm thñ tôc lªn líp - GV phæ biÕn néi dung vµ yªu cÇu buæi tËp hs chó ý l¾ng nghe. - §éi h×nh nhËn líp. ********* ********* ********* ********** * - HS ®øng theo ®éi h×nh gi·n c¸ch 1 s¶i tay, kh¬i ®éng tich cùc díi sù ®iÒu khiÓn cña CSL * 20 * * * * * * * * *
- Xem thêm -