Tài liệu Giáo án thể dục lớp 12 chuẩn ktkn_bộ 5

  • Số trang: 12 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 172 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Tiết: 37 – 38 : CẦU LÔNG - ĐẨY TẠ - CHẠY BỀN Lớp A1 A3 A4 Ngày dạy Học sinh vắng Ghi chú I. NHIỆM VỤ: - Cầu lông: + Ôn kỹ thuật phát cầu + Kỹ thuật đánh cầu cao thuận tay + Kỹ thuật đánh cầu cao trái tay - Đẩy tạ: + Ôn các động tác dùng sức với tạ. + Ôn kỹ thuật ra sức cuối cùng. + Phát triển thể lực chuyên môn. II. YÊU CẦU: - Học sinh tập luyện nghiêm túc, tích cực, tự giác. - Tránh để xảy ra chấn thương trong lúc tập luyện. - Biết vận dụng vào thực tiển. III. ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG TIỆN: 1. Địa điểm: - Sân thể dục. 2. Phương tiện: - GV: Giáo án, sân cầu lông, vợt, cầu, tạ. - HS: Mặc trang phục thể dục, mang giày, vợt, cầu cá nhân. PHẦN - NỘI DUNG I. Phần mở đầu: 1- Nhận lớp: - Gv nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học. - Kiểm tra bài củ: + KT đánh cầu trên đầu, cao trái tay. 2- Khởi động: -KĐC: Xoay cánh taykhuỷu tay- lườn- lưng bụng- vặn mình-ép ngang, dọc- cổ tay,chân. -KĐCM: Chạy bước nhỏ- nâng cao đùi- đá LVĐ 5p CHỈ DẪN KĨ THUẬT - Lớp trưởng tập trung lớp báo cáo sĩ số. - GV nêu phần I, II. + Kiểm tra 1nam, 1nữ. GV đánh cầu để HS thực hiện động tác. - Thực hiện đúng biên độ kỹ thuật động tác. - Thực hiện đúng động tác và cự ly. - TậpKỹ thuật cầu lông: * Kỹ thuật phát cầu: -Phát cầu thận tay: Ngöôøi phaùt caàu PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC - Đội hình tập hợp: €€€€€€€€ €€€€€€€€ ƒƒƒƒƒƒƒƒ € ƒƒƒƒƒƒƒƒ € ‚GV ƒ - Đội hình cự ly – giãn cách 1 dang tay: ( Có thể dùng CS điều động ) €€€€€€€€ €€€€€€€€ ƒƒƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒƒƒ 1 lăng chân, gập duỗi, tại chổ thực hiện động tác tay không đẩy tạ. II. Phần cơ bản: 1- Cầu lông: - Ôn kỹ thuật phát cầu 30 35p ñöùng ôû vò trí khu vöïc phaùt caàu gaàn ñöôøng trung taâm, caùch ñöôøng phaùt caàu khoaûng 1m, thaân ngöôøi ôû tö theá vai traùi höôùng ñoái dieän vôùi löôùi. Chaân traùi phía tröôùc, chaân phaûi ôû phía sau muõi, baøn chaân hôi höôùng veà beân phaûi, khoaûng caùch giöõa 2 baøn chaân roäng baèng vai. Troïng taâm cô theå doàn leân chaân phaûi. Khi chuaån bò phaùt caàu, tay phaûi caàm vôït ñöa leân ôû phía sau beân phaûi, khuyûu tay hôi co, tay traùi ngoùn caùi, ngoùn troû vaø ngoùn giöõa keïp chaët caùnh caàu, ñöa ra phía tröôùc beân phaûi buïng. Sau ñoù tay traùi thaû buoâng caàu, tay phaûi vung vôït ñaùnh caàu. Khi ñaùnh caàu troïng taâm cô theå chuyeån töø chaân phaûi leân chaân traùi . ‚GV - Chia lớp thành hai nhóm luyện tập. + Nhóm A Cầu lông. + Nhóm B học đẩy tạ. - Đội hình ôn tập: - GV hướng dẫn nhóm A học cầu lông theo các bước sau: - Lớp thành hai hàng ngang dang rộng ôn lại động tác phát cầu, đánh cầu cao trái và đánh cầu cao thuận tay.( Luân phiên một số học sinh tập trong sân ) ƒ ƒ - Ôn kỹ thuật đánh cầu cao thuận tay. - Ôn kỹ thuật đánh cầu - Phát cầu trái tay: Ngöôøi phaùt caàu ñöùng maët höôùng veà löôùi. Vò trí hai baøn chaân ñöùng taùch tröôùc sau (chaân traùi hoaëc chaân phaûi ôû tröôùc ñeàu coù theå ñöôïc). Thaân ngöôøi hôi lao veà tröôùc, troïng taâm cô theå rôi vaøo chaân tröôùc, tay phaûi co khuyûu, söû duïng caùch caàm vôït traùi tay vaø ñöa vôït ngang ra ôû khoaûng ngang thaét löng, maët vôït ôû döôùi caïnh beân traùi cô theå. Tay traùi cầm cầu, nuùm caàu chuùc xuoáng, thaân caàu ñoái dieän thaúng vôùi maët tröôùc cuûa vôït. Khi ñaùnh caàu, caúng tay keùo theo coå tay caét ñaåy ngang ra tröôùc laøm cho ñöôøng bay voøng cung cuûa caàu cao hôn meùp treân cuûa löôùi vaø rôi vaøo khu vöïc gaàn ñöôøng phaùt caàu gaàn. ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ * Chú ý: GV: hướng dẫn thực hiện mỗi bài tập xong, sau đó giao lại cho cán sự điều khiển luyện tập. GV qua nhóm B hướng dẫn kỹ thuật đẩy tạ. 2 cao trái tay. 2- Đẩy tạ: - Ôn các động tác dùng sức với tạ. + Nâng hạ tạ bằng hai tay + Chuyền tạ qua lại hai tay * Kỹ thuật đánh cầu cao thuận tay: - Yêu cấu đánh được lực cổ tay, phối hợp được các bước di chuyển. * Kỹ thuật đánh cầu cao trái tay: - Yêu cấu đánh được lực cổ tay, phối hợp được các bước di chuyển. + Đưa tạ lên xuống từng tay - Đội hình cự ly – giãn cách 1 dang tay: + Chú ý học sinh nghiêm túc thực hiện động tác dưới sự điều động theo hiệu lệnh của GV. €€€€€€€€ €€€€€€€€ ƒƒƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒƒƒ + Tại chổ đẩy tạ lên cao ra trước * Ôn kỹ thuật ra sức cuối cùng 3- Củng cố: - Cầu lông( phát cầu, thuận, trái tay, đánh cầu cao thuận và trái tay) - Đẩy tạ ( tại chổ ra sức - Đẩy tạ: - Nâng, hạ tạ: Đứng hai tay cầm tạ trước ngực, dùng sức hai tay giơ thẳng tạ lên cao rồi hạ xuống về vị trí cũ. Khi đưa tạ lên cao có thể hơi ngã người ra sau. - Chuyền tạ: Đứng hai chân rộng bằng vai, cầm tạ bằng một tay trước ngực, dùng sức cổ tay hất tạ liên tục từ tay nầy sang tay kia. Chỉ làm động tác của bàn tay và các ngón. - Đưa tạ lên cao: Như trên, cầm tạ bằng một tay, khuỵu gối hạ thấp trọng tâm, sau đó đạp duỗi thẳng hai chân; khi duỗi hết, tay cầm tạ hơi dùng sức để đưa tạ lên cao sau đó chuyền tạ cho tay kia, cứ như thế thực hiện. - Đẩy tạ chính diện bằng một tay: Tại chổ thân trên hơi xoay về phía tay cầm tạ. Hai chân đạp duỗi, dùng sức tay đẩy tạ lên trên – về trước. ‚GV - dang rộng hơn dang tay: + GV chỉ cho hàng đầu thực hiện đẩy tạ đi, các hàng còn lại chỉ bổ trợ tay không. Sau khi đẩy tạ đi hàng đầu nhặt tạ đem về để vào vị trí đẩy tạ và ra sau đội hình cứ thế tiếp tục. €€€€---> Hướng đẩy tạ  €€€€---> ----------- €€€€---> ----------- €€€€---> ----------- €€€€---> ----------- - đội hình tập trung: ( Cho học 3 sau cùng ) sinh ngồi quan sát để góp ý ) - Tại chổ xoay vai gập thân thực hiện động tác ra sức sau cùng không tạ và có tạ. € ->  ----------- ‚GV - Nam chạy 2 vòng có tăng tốc. - Nữ chạy 1 vòng có tăng tốc. 4- Chạy bền: - Chạy trên địa hình tự nhiên III. Phần kết thúc: *- Thả lỏng: - Giải quyết nợ oxy - Thả lỏng toàn thân €€€€€€€€ €€€€€€€€ ƒƒƒƒƒƒƒƒ € ƒƒƒƒƒƒƒƒ 5p *- Gv nhận xét buổi học: *- Dặn dò: - Giao bài tập về nhà - Ôn các động tác đã học *- Xuống lớp: - Thực hiện nghi thức xuống lớp *- RÚT KINH NGHIỆM: - Gọi một số học sinh ra thực hiện, GV chỉ định học sinh trong đội hình cho nhận xét. Sau đó GV chốt lại những sai lầm cần khắc phục. - Phân sức trong khi chạy và phối hợp - Đội hình cự ly – giãn cách 1 với hít, thở.( rút giai đoạn cuối) dang tay: ( Có thể dùng CS điều động ) - Thực hiện động tác vươn thở và rung duỗi cơ bắp. €€€€€€€€ €€€€€€€€ - GV đánh giá những ưu khuyết điểm ƒƒƒƒƒƒƒƒ về kỹ thuật động tác. ƒƒƒƒƒƒƒƒ - Tuyên dương và phê bình tinh thần ‚GV thái độ thể hiện trong tiết học. Đội hình tập trung: - Nêu những sai sót thường mắc để học sinh khắc phục những tiết học €€€€€€€€ sau. €€€€€€€€ ƒƒƒƒƒƒƒƒ - Đứng lên ngồi xuống có mang vật € ƒƒƒƒƒƒƒƒ nặng. ‚GV - Tập các bước di chuyển đánh cầu xa - GV có thể làm mẫu lại một lần, và gần lưới. cho cả lớp xem.( có thể thực hiện động tác đúng hoặc sai ) - GV hô khẩu lệnh: “ Thể dục ” - HS đáp: “ Khỏe ” ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... Tiết: 39 - 40 4 CẦU LÔNG - ĐẨY TẠ Lớp A1 A3 A4 Ngày dạy Học sinh vắng Ghi chú I. NHIỆM VỤ: - Cầu lông: + Ôn kỹ thuật đập cầu + Ôn kỹ thuật phát cầu + Kỹ thuật đánh cầu cao trái tay - Đẩy tạ: + Ôn các động tác dùng sức với tạ. + Ôn kỹ thuật ra sức cuối cùng. + Phát triển thể lực chuyên môn. II. YÊU CẦU: - Học sinh tập luyện nghiêm túc, tích cực, tự giác. - Tránh để xảy ra chấn thương trong lúc tập luyện. - Biết vận dụng vào thực tiển. III. ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG TIỆN: 3. Địa điểm: - Sân thể dục. 4. Phương tiện: - GV: Giáo án, tranh ảnh, sân cầu lông, vợt, trái cầu, tạ học tập, tạ sắt. - HS: Mặc trang phục thể dục, mang giày, vợt, cầu cá nhân. PHẦN - NỘI DUNG I. Phần mở đầu: 1- Nhận lớp: - Gv nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học. - Kiểm tra bài củ: + KT đánh cầu trên đầu, cao trái tay. LVĐ 5p PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC - Đội hình tập họp: - Lớp trưởng tập trung lớp báo cáo sĩ số. - GV nêu phần I, II. + Kiểm tra 1nam, 1nữ. GV đánh cầu để HS thực hiện động tác. €€€€€€€€ €€€€€€€€ ƒƒƒƒƒƒƒƒ € ƒƒƒƒƒƒƒƒ € ‚GV ƒ 2- Khởi động: -KĐC: Xoay cánh taykhuỷu tay- lườn- lưng bụng- vặn mình-ép ngang, dọc- cổ tay,chân. -KĐCM: Chạy bước nhỏ- nâng cao đùi- đá lăng chân, gập duỗi, tại CHỈ DẪN KĨ THUẬT - Thực hiện đúng biên độ kỹ thuật động tác. - Đội hình cự ly – giãn cách 1 dang tay: ( Có thể dùng CS điều động ) - Thực hiện đúng động tác và cự ly. €€€€€€€€ €€€€€€€€ ƒƒƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒƒƒ 35p - TậpKỹ thuật cầu lông: ‚GV 5 chổ thực hiện động tác tay không đẩy tạ. II. Phần cơ bản: 1- Cầu lông: - Ôn kỹ thuật phát cầu * Kỹ thuật phát cầu: -Phát cầu thận tay: Ngöôøi phaùt caàu ñöùng ôû vò trí khu vöïc phaùt caàu gaàn ñöôøng trung taâm, caùch ñöôøng phaùt caàu khoaûng 1m, thaân ngöôøi ôû tö theá vai traùi höôùng ñoái dieän vôùi löôùi. Chaân traùi phía tröôùc, chaân phaûi ôû phía sau muõi, baøn chaân hôi höôùng veà beân phaûi, khoaûng caùch giöõa 2 baøn chaân roäng baèng vai. Troïng taâm cô theå doàn leân chaân phaûi. Khi chuaån bò phaùt caàu, tay phaûi caàm vôït ñöa leân ôû phía sau beân phaûi, khuyûu tay hôi co, tay traùi ngoùn caùi, ngoùn troû vaø ngoùn giöõa keïp chaët caùnh caàu, ñöa ra phía tröôùc beân phaûi buïng. Sau ñoù tay traùi thaû buoâng caàu, tay phaûi vung vôït ñaùnh caàu. Khi ñaùnh caàu troïng taâm cô theå chuyeån töø chaân phaûi leân chaân traùi . - Chia lớp thành hai nhóm luyện tập. + Nhóm A Cầu lông. + Nhóm B học đẩy tạ. - Đội hình ôn tập: - GV hướng dẫn nhóm A học cầu lông theo các bước sau: - Lớp thành hai hàng ngang dang rộng ôn lại động tác phát cầu, đánh cầu cao trái và đánh cầu cao thuận tay.( Luân phiên một số học sinh tập trong sân ) ƒ ƒ - Ôn kỹ thuật đập cầu. - Ôn kỹ thuật đánh cầu cao trái tay. - Phát cầu trái tay: Ngöôøi phaùt caàu ñöùng maët höôùng veà löôùi. Vò trí hai baøn chaân ñöùng taùch tröôùc sau (chaân traùi hoaëc chaân phaûi ôû tröôùc ñeàu coù theå ñöôïc). Thaân ngöôøi hôi lao veà tröôùc, troïng taâm cô theå rôi vaøo chaân tröôùc, tay phaûi co khuyûu, söû duïng caùch caàm vôït traùi tay vaø ñöa vôït ngang ra ôû khoaûng ngang thaét löng, maët vôït ôû döôùi caïnh beân traùi cô theå. Tay traùi cầm cầu, nuùm caàu chuùc xuoáng, thaân caàu ñoái dieän thaúng vôùi maët tröôùc cuûa vôït. Khi ñaùnh caàu, caúng tay keùo theo coå tay caét ñaåy ngang ra tröôùc laøm cho ñöôøng bay voøng cung cuûa caàu cao ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ * Chú ý: GV: hướng dẫn thực hiện mỗi bài tập xong, sau đó giao lại cho cán sự điều khiển luyện tập. GV qua nhóm B hướng dẫn kỹ thuật đẩy tạ. 6 hôn meùp treân cuûa löôùi vaø rôi vaøo khu vöïc gaàn ñöôøng phaùt caàu gaàn. 2- Đẩy tạ: - Ôn các động tác dùng sức với tạ. + Nâng hạ tạ bằng hai tay + Chuyền tạ qua lại hai tay + Đưa tạ lên xuống từng tay + Tại chổ đẩy tạ lên cao ra trước * Ôn kỹ thuật ra sức cuối cùng * Kỹ thuật đập cầu: - Yêu cầu phối hợp được lực toàn thân, cánh tay và cổ tay 5p * Kỹ thuật đánh cầu cao trái tay: - Yêu cấu đánh được lực cổ tay, phối hợp được các bước di chuyển. - Đội hình cự ly – giãn cách 1 dang tay: + Chú ý học sinh nghiêm túc thực hiện động tác dưới sự điều động theo hiệu lệnh của GV. €€€€€€€€ €€€€€€€€ ƒƒƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒƒƒ - Đẩy tạ: - Nâng, hạ tạ: Đứng hai tay cầm tạ trước ngực, dùng sức hai tay giơ thẳng tạ lên cao rồi hạ xuống về vị trí cũ. Khi đưa tạ lên cao có thể hơi ngã người ra sau. - Chuyền tạ: Đứng hai chân rộng bằng vai, cầm tạ bằng một tay trước ngực, dùng sức cổ tay hất tạ liên tục từ tay nầy sang tay kia. Chỉ làm động tác của bàn tay và các ngón. - Đưa tạ lên cao: Như trên, cầm tạ bằng một tay, khuỵu gối hạ thấp trọng tâm, sau đó đạp duỗi thẳng hai chân; khi duỗi hết, tay cầm tạ hơi dùng sức để đưa tạ lên cao sau đó chuyền tạ cho tay kia, cứ như thế thực hiện. - Đẩy tạ chính diện bằng một tay: Tại chổ thân trên hơi xoay về phía tay ‚GV - dang rộng hơn dang tay: + GV chỉ cho hàng đầu thực hiện đẩy tạ đi, các hàng còn lại chỉ bổ trợ tay không. Sau khi đẩy tạ đi hàng đầu nhặt tạ đem về để vào vị trí đẩy tạ và ra sau đội hình cứ thế tiếp tục. €€€€---> Hướng đẩy tạ  €€€€---> ----------- €€€€---> ----------- €€€€---> ----------- €€€€---> ----------- 7 cầm tạ. Hai chân đạp duỗi, dùng sức tay đẩy tạ lên trên – về trước. - Tại chổ xoay vai gập thân thực hiện động tác ra sức sau cùng không tạ và có tạ. 3- Củng cố: - Cầu lông (phát cầu, thuận, trái tay, đánh cầu cao trái tay và đập cầu ) - Đẩy tạ ( tại chổ ra sức sau cùng ) III. Phần kết thúc: *- Thả lỏng: - Giải quyết nợ oxy - Thả lỏng toàn thân *- Gv nhận xét buổi học: *- Dặn dò: - Giao bài tập về nhà - Ôn các động tác đã học *- Xuống lớp: - Thực hiện nghi thức xuống lớp - Gọi một số học sinh ra thực hiện, GV chỉ định học sinh trong đội hình cho nhận xét. Sau đó GV chốt lại những sai lầm cần khắc phục. - Thực hiện động tác vươn thở và rung duỗi cơ bắp. - GV đánh giá những ưu khuyết điểm về kỹ thuật động tác. - Tuyên dương và phê bình tinh thần thái độ thể hiện trong tiết học. - Nêu những sai sót thường mắc để học sinh khắc phục những tiết học sau. - đội hình tập trung: ( Cho học sinh ngồi quan sát để góp ý ) €€€€€€€€ €€€€€€€€ ƒƒƒƒƒƒƒƒ € ƒƒƒƒƒƒƒƒ > ----------- ‚GV € - - Đội hình tập trung: €€€€€€€€ €€€€€€€€ ƒƒƒƒƒƒƒƒ € ƒƒƒƒƒƒƒƒ ‚GV - GV có thể làm mẫu lại một lần, cho cả lớp xem.( có thể thực hiện động tác đúng hoặc sai ) - Đứng lên ngồi xuống có mang vật nặng. - Tập các bước di chuyển đánh cầu xa và gần lưới. - GV hô khẩu lệnh: “ Thể dục ” - HS đáp: “ Khỏe ” *- RÚT KINH NGHIỆM: ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... 8 Tiết: 41 - 42 CẦU LÔNG - ĐẨY TẠ Lớp A1 A3 A4 Ngày dạy Học sinh vắng Ghi chú I. NHIỆM VỤ: - Cầu lông: + Ôn kỹ thuật đập cầu + Kỹ thuật đánh cầu cao thuận tay. + Đấu tập. - Đẩy tạ: + Ôn các động tác dùng sức với tạ. + Ôn kỹ thuật ra sức cuối cùng. + Bài tập phát triển sức mạnh tay, chân. II. YÊU CẦU: - Học sinh tập luyện nghiêm túc, tích cực, tự giác. - Tránh để xảy ra chấn thương trong lúc tập luyện. - Biết vận dụng vào thực tiển. III. ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG TIỆN: 5. Địa điểm: - Sân thể dục. 6. Phương tiện: - GV: Giáo án, sân cầu lông, vợt, cầu, tạ. - HS: Mặc trang phục thể dục, mang giày, vợt, cầu cá nhân. PHẦN - NỘI DUNG I. Phần mở đầu: 1- Nhận lớp: - Gv nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học. - Kiểm tra bài củ: + KT đập cầu. + KT KT ra SSC. 2- Khởi động: -KĐC: Xoay cánh taykhuỷu tay- lườn- lưng bụng- vặn mình-ép ngang, dọc- cổ tay,chân. LVĐ CHỈ DẪN KĨ THUẬT 5p PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC - Đội hình tập họp: - Lớp trưởng tập trung lớp báo cáo sĩ số. - GV nêu phần I, II. + Kiểm tra 1nam, 1nữ. GV đánh cầu để HS thực hiện động tác. + 1nam, 1nữ. €€€€€€€€ €€€€€€€€ ƒƒƒƒƒƒƒƒ € ƒƒƒƒƒƒƒƒ € ‚GV - Thực hiện đúng biên độ kỹ thuật động tác. - Đội hình cự ly – giãn cách 1 dang tay: ( Có thể dùng CS điều động ) - Thực hiện đúng động tác và cự ly. €€€€€€€€ €€€€€€€€ ƒƒƒƒƒƒƒƒ ƒ 9 -KĐCM: Chạy bước nhỏ- nâng cao đùi- đá lăng chân, gập duỗi, tại chổ thực hiện động tác tay không đẩy tạ. II. Phần cơ bản: 1- Cầu lông: - Ôn kỹ thuật đập cầu. - Ôn kỹ thuật đánh cầu cao thuận tay. ƒƒƒƒƒƒƒƒ 35p - TậpKỹ thuật cầu lông: * Kỹ thuật đập cầu: - Yêu cầu tạo được tư thế vươn thân, phối hợp được lực toàn thân, cánh tay và cổ tay. * Kỹ thuật đánh cầu cao thuận tay: - Yêu cấu đánh được lực cổ tay, phối hợp được các bước di chuyển. - Tổ chức cho HS thi đấu đơn theo từng đôi, ai đến 5 điểm trước là thắng. - Thi đấu tập. 2- Đẩy tạ: - Ôn các động tác dùng sức với tạ. + Nâng hạ tạ bằng hai tay + Chuyền tạ qua lại hai tay + Đưa tạ lên xuống từng tay + Tại chổ đẩy tạ lên cao ra trước * Ôn kỹ thuật ra sức - Đẩy tạ: - Nâng, hạ tạ: Đứng hai tay cầm tạ trước ngực, dùng sức hai tay giơ thẳng tạ lên cao rồi hạ xuống về vị trí cũ. Khi đưa tạ lên cao có thể hơi ngã người ra sau. - Chuyền tạ: Đứng hai chân rộng bằng vai, cầm tạ bằng một tay trước ngực, dùng sức cổ tay hất tạ liên tục từ tay nầy sang tay kia. Chỉ làm động tác của bàn tay và các ngón. - Đưa tạ lên cao: Như trên, cầm tạ bằng một tay, khuỵu gối hạ thấp trọng tâm, sau đó đạp duỗi thẳng hai chân; khi duỗi hết, tay cầm tạ hơi dùng sức để đưa tạ lên cao sau đó chuyền tạ cho tay kia, cứ như thế thực hiện. - Đẩy tạ chính diện bằng một tay: Tại chổ thân trên hơi xoay về phía tay cầm tạ. Hai chân đạp duỗi, dùng sức tay đẩy tạ lên trên – về trước. ‚GV - Chia lớp thành hai nhóm luyện tập. + Nhóm A Cầu lông. + Nhóm B học đẩy tạ. - Đội hình ôn tập: - GV hướng dẫn nhóm A học cầu lông theo các bước sau: - Lớp thành hai hàng ngang dang rộng ôn lại động tác đập cầu và đánh cầu cao thuận tay.( Luân phiên phối hợp tập động tác ) - GV chỉ từng đôi HS vào sân thi đấu tập, luân phiên cho đến hết. * Chú ý: GV: hướng dẫn thực hiện mỗi bài tập xong, sau đó giao lại cho cán sự điều khiển luyện tập. GV qua nhóm B hướng dẫn kỹ thuật đẩy tạ. - Đội hình cự ly – giãn cách 1 dang tay: + Chú ý học sinh nghiêm túc thực hiện động tác dưới sự điều động theo hiệu lệnh của GV. €€€€€€€€ €€€€€€€€ ƒƒƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒƒƒ ‚GV - dang rộng hơn dang tay: + GV chỉ cho hàng đầu thực hiện đẩy tạ đi, các hàng còn lại chỉ bổ trợ tay không. Sau khi đẩy tạ đi hàng đầu nhặt tạ đem về để vào vị trí đẩy tạ và ra sau đội hình cứ 10 cuối cùng - Bài tập phát triển sức mạnh tay, chân 3- Củng cố: - Cầu lông ( đánh cầu cao thuận tay và đập 5p cầu ) - Đẩy tạ ( tại chổ ra sức sau cùng ) III. Phần kết thúc: *- Thả lỏng: - Giải quyết nợ oxy - Thả lỏng toàn thân *- Gv nhận xét buổi học: *- Dặn dò: - Giao bài tập về nhà - Ôn các động tác đã học *- Xuống lớp: - Thực hiện nghi thức xuống lớp - Tại chổ xoay vai gập thân thực hiện động tác ra sức sau cùng không tạ và có tạ. thế tiếp tục. €€€€---> Hướng đẩy tạ  €€€€---> ----------- €€€€---> ----------- €€€€---> ----------- - Thực hiện động tác nằm sấp chống tay. - Thực hiện lò cò ngược bằng chân trụ. - Gọi một số học sinh ra thực hiện, GV chỉ định học sinh trong đội hình cho nhận xét. Sau đó GV chốt lại những sai lầm cần khắc phục. - Thực hiện động tác vươn thở và rung duỗi cơ bắp. - GV đánh giá những ưu khuyết điểm về kỹ thuật động tác. - Tuyên dương và phê bình tinh thần thái độ thể hiện trong tiết học. - Nêu những sai sót thường mắc để học sinh khắc phục những tiết học sau. €€€€---> ----------- - đội hình dang rộng: GV cho HS thực hiện theo nhịp đếm 10 nhịp, 3 lần tập. €---> ----------- ‚GV - Đội hình tập trung: €€€€€€€€ €€€€€€€€ ƒƒƒƒƒƒƒƒ € ƒƒƒƒƒƒƒƒ ‚GV - GV có thể làm mẫu lại một lần, cho cả lớp xem.( có thể thực hiện động tác đúng hoặc sai ) - Đứng lên ngồi xuống có mang vật nặng. - Tập các bước di chuyển đánh cầu xa và gần lưới. - GV hô khẩu lệnh: “ Thể dục ” - HS đáp: “ Khỏe ” *- RÚT KINH NGHIỆM: ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... 11 12
- Xem thêm -