Tài liệu Giáo án thể dục lớp 12 chuẩn ktkn_bộ 3

  • Số trang: 123 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 119 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Trêng THPT Ng« TrÝ Hoµ N¨m Häc 2011 - 2012 së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o nghÖ an trêng thpt ng« trÝ hoµ ------------------------- ---------------------------- gi¸o ¸n thÓ dôc khèi 12 Gi¸o viªn : NguyÔn §×nh Hµ Nhãm Td-Gdqp N¨m häc : 2011 - 2012 --------0o0------ TiÕt 1 Ngµy 17.7.2011 - Lý thuyÕt: Häc: Giíi thiÖu môc tiªu, néi dung ch¬ng tr×nh häc thÓ dôc líp 12 Kh¸i niÖm vµ ý nghÜa cña viÖc tËp luyÖn ph¸t triÓn søc m¹nh. I.Môc tiªu:- BiÕt mét sè nguyªn t¾c, ph¬ng ph¸p c¬ b¶n tËp luyÖn ph¸t triÓn søc m¹nh - BiÕt vËn dông nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ®Ó lùa chän ph¬ng ph¸p rÌn luyÖn søc m¹nh phï hîp víi b¶n th©n. II.§Þa ®iÓm,ph¬ng tiÖn:- Phßng häc cña líp. - ChuÈn bÞ: Bót, vë.. III.TiÕn tr×nh bµi gi¶ng. Néi dung I.PhÇn më ®Çu. 1.NhËn líp: n¾m v÷ng sÜ sè 2.Phæ biÕn yªu cÇu tiÕt häc - Cã ý thøc tæ chøc kû luËt, chó ý nghe gi¶ng vµ h¨ng h¸i ph¸t biÓu. ThÓ Dôc 12 tg sl ph¬ng ph¸p 6p 1p - Líp trëng n¾m v÷ng sÜ sè b¸o c¸o 1p cho gi¸o viªn. - Gi¸o viªn phæ biÕn néi dung vµ yªu cÇu tiÕt häc Ngêi So¹n: NguyÔn §×nh Hµ Trêng THPT Ng« TrÝ Hoµ 3.KiÓm tra bµi cò: Nªu t¸c dông cña viÖc tËp luyÖn TDTT? II.PhÇn c¬ b¶n 1.Giíi thiÖu môc tiªu, néi dung ch¬ng tr×nh TD líp 12 + Môc tiªu: Cã sù t¨ng tiÕn vÒ thÓ lùc, n¾m ®îc kiÕn thøc kü n¨ng c¬ b¶n vÒ TDTT. + Néi dung c¸c em ®îc häc: Lý thuyÕt, TDND, ch¹y tiÕ søc, ch¹y bÒn, nh¶y xa, ®¸ cÇu, cÇu l«ng, TTTC, «n tËp kiÓm tra häc kú, cuèi n¨m. 2.1.Kh¸i niÖm: Søc m¹nh lµ mét trong c¸c tè chÊt thÓ lùc,®ã lµ kh¶ n¨ng t¹o ra lùc c¬ häc b»ng nç lùc c¬ b¾p. Nãi c¸ch kh¸c lµ n¨ng lùc kh¾c phôc lùc c¶n bªn ngoµi hoÆc chèng l¹i nã b»ng sù co rót cña c¬ b¾p. - Søc m¹nh ®îc chia lµm 3 nhãm: + Søc m¹nh tèi ®a + Søc m¹nh nhanh. + Søc m¹nh bÒn. 2.2ý nghÜa cña viÖc tËp luyÖn søc m¹nh. - Lµm cho c¬ b¾p në nang, x¬ng t¨ng ®é dµy vµ ph¸t triÓn v÷ng ch¾c. - N©ng cao n¨ng lùc ho¹t ®éng cña hÖ thÇn kinh- c¬ vµ rÌn luyÖn ý chÝ. - T¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc häc tËp, hoµn thiÖn c¸c kü n¨ng vËn ®éng c¬ b¶n vµ c¸c kü thuËt thÓ thao. - Lµm cho con ngêi cã d¸ng vãc khoÎ ®Ñp, lµm n¶y sinh nh÷ng t×nh c¶m lµnh m¹nh, híng tíi c¸i ®Ñp vµ hµnh ®éng nh©n v¨n. Løa tuæi häc sinh lµ løa tuæi rÊt thuËn lîi cho viÖc tËp luyÖn ph¸t triÓn søc m¹nh. * Cñng cè: Nh¾c l¹i kh¸i niÖm vµ ý nghÜa cña viÖc tËp luyÖn søc m¹nh. III.PhÇn kÕt thóc. 1.NhËn xÐt:- ý thøc häc tËp - TiÕp thu c¸c kiÕn thøc bµi häc. 2.Bµi tËp vÒ nhµ: - ¤n luyÖn c¸c néi dung ®· häc - LuyÖn tËp ch¹y bÒn cù ly kho¶ng 1500m. ThÓ Dôc 12 N¨m Häc 2011 - 2012 4p 35p 10p 10p - Gi¸o viªn gäi 1 em tr¶ lêi sau ®ã nhËn xÐt vµ cho ®iÓm. - Häc sinh chó ý l¾ng nghe ®Ó n¾m ®îc môc tiªu vµ néi dung häc trong ch¬ng tr×nh. - CH: em hiÓu nh thÕ nµo lµ søc m¹nh ? - CH: Khi rÌn luyÖn søc m¹nh cÇn cã nh÷ng yÕu tè nµo? - CH: Cho vÝ dô vÒ søc m¹nh nhanh? 15p - CH: TËp luyÖn søc m¹nh cã t¸c dông g×? - V× sao tËp luyÖn søc m¹nh c¬ b¾p l¹i ph¸t triÓn? - CH: Nªu nh÷ng m«n thÓ thao cã t¸c dông rÌn luyÖn søc m¹nh? 2p - Gäi 2 em tr¶ lêi gi¸o viªn nhËn xÐt vµ hÖ thèng l¹i c¸c kiÕn thøc. 4p - Gi¸o viªn nhËn xÐt nh÷ng u, nhîc ®iÓm - Ra bµi tËp vÒ nhµ cho c¸c em. Ngêi So¹n: NguyÔn §×nh Hµ Trêng THPT Ng« TrÝ Hoµ N¨m Häc 2011 - 2012 TiÕt 2 Ngµy 18.7.2011 - TDND:Häc: N÷ ®éng t¸c 1-2, nam ®éng t¸c 1-9. - Ch¹y tiÕp søc: «n:+ Mét sè ®éng t¸c bæ trî: XuÊt ph¸t thÊp, xuÊt ph¸t cao, ch¹y ®¹p sau, ch¹y t¨ng tèc. + Trao- nhËn tÝn gËy t¹i chç vµ di chuyÓn ( ®i bé chËm, ®i bé nhanh) theo nhãm 2 ngêi ( sè 1-2, sè 2-3, sè 3- 4). - Ch¹y bÒn: Häc: Trß ch¬i: Do gi¸o viªn chän. I.Môc tiªu:- Thùc hiÖn ®îc c¸c ®éng t¸c TDND vµ kü thuËt trao nhËn gËy gi÷a nhãm 2 ngêi - RÌn luyÖn sù nhanh nhÑn khÐo lÐo, ph¸t triÓn søc bÒn. II.§Þa ®iÓm,ph¬ng tiÖn:- SV§ trêng: VÖ sinh s¹ch sÏ - ChuÈn bÞ: Cßi, cê, gËy... III. Néi Dung Ph¬ng Ph¸p. Néi dung I.PhÇn më ®Çu. 1.NhËn líp: n¾m v÷ng sÜ sè 2.Phæ biÕn yªu cÇu tiÕt häc - Hoµn thµnh khèi lîng, thùc hiÖn tèt kü thuËt ®éng t¸c. - Cã ý thøc tæ chøc kû luËt 3.Khëi ®éng: - Thùc hiÖn 8 ®éng t¸c TD tay kh«ng, xoay c¸c khíp, Ðp d©y ch»ng. - Ch¹y bíc nhá, n©ng cao ®ïi, ®¸ l¨ng sau II.PhÇn c¬ b¶n 2.TDND: a. N÷: Häc ®éng t¸c 1-2 - §T 1: Tay + Yªu cÇu: Tay th¼ng, nhón theo nhÞp chÝnh x¸c. - §T 2: Th©n m×nh + Yªu cÇu: Phèi hîp nhÞp nhµng gi÷a tay vµ th©n ngêi. b Nam: Häc ®éng t¸c 1-9: + Yªu cÇu: Thùc hiÖn chÝnh x¸c tõng ®éng t¸c, phèi hîp tay ch©n nhÞp nhµng. 3.Ch¹y tiÕp søc. a. Mét sè ®éng t¸c bæ trî: ThÓ Dôc 12 tg 8p 1p 1p 6p sl ph¬ng ph¸p x x x x §éi h×nh nhËn líp x x x x x x x x x x x x 2x8 1l GV - Khëi ®éng theo híng dÉn cña gi¸o viªn 34p 14p §éi h×nh tËp luyÖn x x x x x x x x 13p x x x x x x GV - Nam n÷ tËp luyÖn theo ®éi h×nh ph©n nhãm Ngêi So¹n: NguyÔn §×nh Hµ Trêng THPT Ng« TrÝ Hoµ N¨m Häc 2011 - 2012 - Ch¹y bíc nhá: - Ch¹y n©ng cao ®ïi. - Ch¹y ®¹p sau. - Ch¹y t¨ng tèc. + Yªu cÇu: Thùc hiÖn ®óng kü thuËt ph¸t huy tÇn sè ®éng t¸c. b.LuyÖn tËp trao- nhËn gËy. + Yªu cÇu: Trao- nhËn gËy ®óng tay, khi nhËn gËy kh«ng ®îc nh×n l¹i phÝa sau. * Cñng cè: Thùc hiÖn kü thô©t trao nhËn gËy, 2 ®éng t¸c TDND cña n÷. 3. Ch¹y bÒn: Trß ch¬i: Ch¹y t¨ng tèc + Yªu cÇu: Thùc hiÖn nghiªm tóc, ®óng kü thuËt, ph¸t huy tèc ®é cao ë nh÷ng ®o¹n t¨ng tèc. - Nh÷ng em bÞ bÖnh ®îc nghØ néi dung nµy III.PhÇn kÕt thóc. 1.Th¶ láng, håi tÜnh: - C¸c c¬, khíp: Tay, ch©n, toµn th©n. 2.NhËn xÐt:- ý thøc häc tËp - Thùc hiÖn kü thuËt ®éng t¸c 3.Bµi tËp vÒ nhµ: - ¤n luyÖn c¸c bµi tËp ®· häc - LuyÖn tËp ch¹y bÒn cù ly kho¶ng 1500m. 1lÇn - Gi¸o viªn quan s¸t söa sai cho c¸c em, 1lÇn nh¾c nhë c¸c em tËp luyÖn nghiªm tóc. 1lÇn 1lÇn §éi h×nh tËp luyÖn x x x x x x x 3lÇn x x x x x x x 2p 5p 3p 1p 1p - Cù ly tËp luyÖn c¸c ®éng t¸c bæ trî kho¶ng 20m. 2lÇn - Tõng nhãm 2 ngêi luyÖn tËp trao nhËn gËy cho nhau sè1 vµ 2, sè 2 vµ 3, sè3 vµ 4 1lÇn - Gi¸o viªn quan s¸t nh¾c nhë c¸c em tËp luyÖn ®óng kü thuËt. - Gäi 2 em tr¶ lêi gi¸o viªn nhËn xÐt söa sai. - LuyÖn tËp ch¹y bÒn theo híng dÉn cña gi¸o viªn 2x8 - Cù ly thùc hiÖn nam kho¶ng 500m, n÷ nhÞp kho¶ng 300m. - Gi¸o viªn quan s¸t söa sai §éi h×nh th¶ láng x x x x x x x x x x x x x x GV - Th¶ láng xong dån hµng l¹i gi¸o viªn nhËn xÐt dÆn dß TiÕt 3 Ngµy 24.7.2011 - TDND: + ¤n ®éng t¸c 1-2( n÷), ®éng t¸c 1-9 ( nam) + Häc ®éng t¸c 3-4( n÷), ®éng t¸c 10-18 ( nam) - Ch¹y tiÕp søc: «n :+ Trao- nhËn tÝn gËy (phèi hîp vµ di chuyÓn nhanh theo nhãm 2 ngêi sè 1-2, sè 2-3, sè 3- 4). + Ch¹y tèc ®é cao 30m. - Ch¹y bÒn: ¤n : LuyÖn tËp ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn. ThÓ Dôc 12 Ngêi So¹n: NguyÔn §×nh Hµ Trêng THPT Ng« TrÝ Hoµ N¨m Häc 2011 - 2012 I.Môc tiªu:- Thùc hiÖn ®îc c¸c ®éng t¸c TDND vµ kü thuËt trao nhËn gËy gi÷a nhãm 2 ngêi - RÌn luyÖn sù nhanh nhÑn khÐo lÐo, ph¸t triÓn søc bÒn. II.§Þa ®iÓm,ph¬ng tiÖn:- SV§ trêng: VÖ sinh s¹ch sÏ - ChuÈn bÞ: Cßi, cê, gËy... III. Néi Dung Ph¬ng Ph¸p. Néi dung I.PhÇn më ®Çu. 1.NhËn líp: n¾m v÷ng sÜ sè 2.Phæ biÕn yªu cÇu tiÕt häc - Hoµn thµnh khèi lîng, thùc hiÖn tèt kü thuËt ®éng t¸c. - Cã ý thøc tæ chøc kû luËt 3.Khëi ®éng: - Thùc hiÖn 8 ®éng t¸c TD tay kh«ng, xoay c¸c khíp, Ðp d©y ch»ng. - Ch¹y bíc nhá, n©ng cao ®ïi, ®¸ l¨ng sau. 4.KiÓm tra bµi cò: Thùc hiÖn 2 ®éng t¸c cña n÷ vµ c¸ch trao nhËn tÝn gËy. II.PhÇn c¬ b¶n 1.TDND: a.¤n c¸c ®éng t¸c ®· häc. + Yªu cÇu: Thùc hiÖn ®óng c¸c ®éng t¸c, phèi hîp gi÷a tay, ch©n, th©n ngêi nhÞp nhµng. b.Häc ®éng t¸c 3 -4(n÷), ®éng t¸c 1018(nam). * N÷: Häc ®éng t¸c 3-4. - §T3: Ch©n + Yªu cÇu: phèi hîp gi÷a tay, ch©n nhÞp nhµng chÝnh x¸c. - §éng t¸c 4: Phèi hîp + Yªu cÇu: Phèi hîp gi÷a ch©n vµ th©n ngêi nhÞp nhµng. * Nam: Häc ®éng t¸c 10-18. + Yªu cÇu: Thùc hiÖn chÝnh x¸c tõng ®éng t¸c, phèi hîp tay, ch©n, th©n ngêi nhÞp nhµng. 3.Ch¹y tiÕp søc. - BT 1: §i bé nhanh trao nhËn tÝn gËy. - BT 2:Ch¹y chËm trao- nhËn gËy. - BT 3: Ch¹y nhanh trao nhËn tÝn gËy. + Yªu cÇu: Trao nhËn gËy chÝnh x¸c, khi cã tÝn hiÖu míi ®a tay vÒ sau ®Ó nhËn gËy. - BT 4: Ch¹y lÆp l¹i 30m tèc ®é cao. + Yªu cÇu: Ph¸t huy tèc ®é tèi ®a trong cù ly 30m. * Cñng cè: Thùc hiÖn kü thô©t trao nhËn gËy vµ c¸c ®éng t¸c TDND ®· häc. 3. Ch¹y bÒn: LuyÖn tËp ch¹y bÒn quanh SV§. + Yªu cÇu: Ph©n phèi søc ®Òu, hÝt thë s©u, kh¾c phôc hiÖn tîng cùc ®iÓm, cã ThÓ Dôc 12 tg 8p 1p 1p 4p 2p 34p 14p sl ph¬ng ph¸p x x x x §éi h×nh nhËn líp x x x x x x x x x x x x 2x8 GV 1lÇn - Khëi ®éng theo híng dÉn cña gi¸o viªn - Gäi 2 em thùc hiÖn gi¸o viªn nhËn xÐt 2lÇn cho ®iÓm. 2lÇn §éi h×nh tËp luyÖn x x x x x x x - Nam n÷ «n theo ®éi h×nh ph©n nhãm, sau ®ã häc ®éng t¸c míi. x 3lÇn 3lÇn x x x x x x - Gi¸o viªn quan s¸t söa sai cho c¸c em, nh¾c nhë c¸c em tËp luyÖn nghiªm tóc. CH: Cã mÊy c¸ch trao nhËn tÝn gËy? §éi h×nh tËp luyÖn 3lÇn x x x x x x x x x x x x x x x x 13p - Tõng nhãm 2 ngêi di chuyÓn luyÖn tËp 2lÇn trao nhËn gËy cho nhau sè1 vµ 2, sè 2 vµ 2lÇn 3, sè3 vµ 4. 2lÇn 2p 5p 2l 1l - TËp luyÖn ch¹y lÆp l¹i 30m theo híng dÉn cña gi¸o viªn. - Gäi 2 em tr¶ lêi gi¸o viªn nhËn xÐt söa sai. - Gi¸o viªn ph©n nhãm søc khoÎ sau ®ã tæ chøc tËp luyÖn ch¹y quanh khu vùc trêng. - Cù ly thùc hiÖn nam kho¶ng 1000m, n÷ kho¶ng 600m. - Gi¸o viªn quan s¸t söa sai Ngêi So¹n: NguyÔn §×nh Hµ Trêng THPT Ng« TrÝ Hoµ N¨m Häc 2011 - 2012 níc rót khi vÒ ®Ých. 3p - Nh÷ng em bÞ bÖnh ®îc nghØ néi dung nµy III.PhÇn kÕt thóc. 1.Th¶ láng, håi tÜnh: - C¸c c¬, khíp: Tay, ch©n, toµn th©n. 2.NhËn xÐt:- ý thøc häc tËp - Thùc hiÖn kü thuËt ®éng t¸c 3.Bµi tËp vÒ nhµ: - ¤n luyÖn c¸c bµi tËp ®· häc - LuyÖn tËp ch¹y bÒn. 2x8 nhÞp §éi h×nh th¶ láng x x x x x x x x x x x x x x GV - Th¶ láng xong dån hµng l¹i gi¸o viªn nhËn xÐt dÆn dß TiÕt 4 Ngµy 24.7.2011 - TDND:+ ¤n ®éng t¸c 2-4 (n÷), ®éng t¸c 1-18 (nam) + Häc: §éng t¸c 19-27 (nam) - Ch¹y tiÕp søc: + ¤n kÜ thuËt xuÊt ph¸t, Trao nhËn tÝn gËy 4 ngêi ( chËm ,nhanh). - Ch¹y bÒn: ¤n : LuyÖn tËp ch¹y bÒn. I.Môc tiªu:- Thùc hiÖn ®îc c¸c ®éng t¸c TDND vµ kü thuËt trao nhËn gËy gi÷a nhãm 4 ngêi ph¸t huy tèc ®é cao. - RÌn luyÖn sù nhanh, nhÑn khÐo lÐo, ph¸t triÓn søc bÒn. II.§Þa ®iÓm,ph¬ng tiÖn:- SV§ trêng: VÖ sinh s¹ch sÏ - ChuÈn bÞ: Cßi, cê, gËy... III. Néi Dung Ph¬ng Ph¸p. Néi dung I.PhÇn më ®Çu. 1.NhËn líp: n¾m v÷ng sÜ sè 2.Phæ biÕn yªu cÇu tiÕt häc - Hoµn thµnh khèi lîng, thùc hiÖn tèt kü thuËt ®éng t¸c. - Cã ý thøc tæ chøc kû luËt 3.Khëi ®éng: - Thùc hiÖn 8 ®éng t¸c TD tay kh«ng, xoay c¸c khíp, Ðp d©y ch»ng. - Ch¹y bíc nhá, n©ng cao ®ïi, ®¸ l¨ng sau. 4.KiÓm tra bµi cò: Thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c TDND ®· häc. II.PhÇn c¬ b¶n 1.TDND: ThÓ Dôc 12 tg 8p 1p 1p 4p 2p 34p 14p sl ph¬ng ph¸p §éi h×nh nhËn líp x x x x x x x x x x x x x x x x 2x8 2lÇn GV - Khëi ®éng theo híng dÉn cña gi¸o viªn - Gäi 2 em thùc hiÖn gi¸o viªn nhËn xÐt cho ®iÓm. - ¤n luyÖn theo tõng nhãm gi¸o viªn quan s¸t söa sai. - Sau khi «n luyÖn gi¸o viªn lµm mÉu vµ Ngêi So¹n: NguyÔn §×nh Hµ Trêng THPT Ng« TrÝ Hoµ N¨m Häc 2011 - 2012 a.¤n: ®éng t¸c 2-4(n÷), 1-18 (nam) 2lÇn triÓn khai tËp luyÖn ®éng t¸c míi. + Yªu cÇu: Nhí tªn vµ thùc hiÖn ®óng §éi h×nh tËp luyÖn ®éng t¸c. Phèi hîp tay, ch©n, th©n ngêi x x x x nhÞp nhµng. x x x b.Häc: * Nam: Häc ®éng t¸c 19-27: 2lÇn x x x x + Yªu cÇu: Thùc hiÖn chÝnh x¸c tõng x x x ®éng t¸c, phèi hîp tay ch©n, th©n ngêi nhÞp nhµng. GV 2.Ch¹y tiÕp søc. 13p - LuyÖn tËp trao nhËn gËy theo híng dÉn - BT 1: T¹i chç trao nhËn tÝn gËy . 1lÇn cña gi¸o viªn. - BT 2: Ch¹y chËm trao nhËn tÝn gËy. 1lÇn - Tõng nhãm 4 ngêi luyÖn tËp trao nhËn - BT 3: Ch¹y nhanh trao nhËn tÝn gËy 2lÇn gËy cho nhau sè1 vµ 2, sè 2 vµ 3, sè3 vµ 4 + Yªu cÇu: Trao- nhËn gËy ®óng tay, - Gi¸o viªn quan s¸t nh¾c nhë c¸c em tËp ®óng kü thuËt, khi nhËn gËy kh«ng ®luyÖn ®óng kü thuËt. îc nh×n l¹i phÝa sau. CH: Trao nhËn gËy nh thÕ nµo lµ ®óng kü * Cñng cè: Thùc hiÖn kü thô©t trao thuËt? nhËn gËy, c¸c ®éng t¸c TDND ®· häc. - Gäi 2 em tr¶ lêi gi¸o viªn nhËn xÐt söa 3. Ch¹y bÒn: Ch¹y quanh khu vùc tr5p 1lÇn sai. êng. - Gi¸o viªn ph©n nhãm søc khoÎ, sau ®ã tæ + Yªu cÇu: Ph©n phèi søc ®Òu, hÝt thë chøc tËp luyÖn s©u, kh¾c phôc hiÖn tîng cùc ®iÓm, cã - Cù ly thùc hiÖn nam kho¶ng 1000m, n÷ níc rót khi vÒ ®Ých. kho¶ng 600m. - Nh÷ng em bÞ bÖnh ®îc nghØ néi dung - Gi¸o viªn quan s¸t nh¾c nhë c¸c em cè nµy g¾ng tËp luyÖn. 3p III.PhÇn kÕt thóc. 1.Th¶ láng, håi tÜnh: 2x8 §éi h×nh th¶ láng nhÞp x x x x - C¸c c¬, khíp: Tay, ch©n, toµn th©n. 2.NhËn xÐt:- ý thøc häc tËp x x x x x x x - Thùc hiÖn kü thuËt ®éng t¸c 3.Bµi tËp vÒ nhµ: x x x - ¤n luyÖn c¸c ®éng t¸c TDND ®· häc, c¸ch trao nhËn gËy. GV - Th¶ láng xong dån hµng l¹i gi¸o viªn - LuyÖn tËp ch¹y bÒn. nhËn xÐt dÆn dß ThÓ Dôc 12 Ngêi So¹n: NguyÔn §×nh Hµ Trêng THPT Ng« TrÝ Hoµ N¨m Häc 2011 - 2012 TiÕt 5 Ngµy 1.8.2011 - TDND:+¤n ®éng t¸c 1-4 (n÷), ®éng t¸c 1-27 (nam) + Häc: ®éng t¸c 5 (n÷) - Ch¹y tiÕp søc:+ Hoµn thiÖn kü thuËt trao nhËn tÝn gËy ( bµi tËp 3) - Ch¹y bÒn: Häc: LuyÖn tËp ch¹y bÒn ( ®o m¹ch kiÓm tra søc khoÎ) I.Môc tiªu:- Thùc hiÖn ®îc c¸c ®éng t¸c TDND vµ kü thuËt trao nhËn gËy gi÷a nhãm 4 ngêi, n¾m v÷ng c¸ch ®o m¹ch ®Ó kiÓm tra søc khoÎ. - RÌn luyÖn sù nhanh nhÑn khÐo lÐo, ph¸t triÓn søc bÒn. II.§Þa ®iÓm,ph¬ng tiÖn:- SV§ trêng: VÖ sinh s¹ch sÏ - ChuÈn bÞ: Cßi, cê, gËy, ®ång hå. III.TiÕn tr×nh bµi gi¶ng. Néi dung I.PhÇn më ®Çu. 1.NhËn líp: n¾m v÷ng sÜ sè 2.Phæ biÕn yªu cÇu tiÕt häc - Hoµn thµnh khèi lîng, thùc hiÖn tèt kü thuËt ®éng t¸c. - Cã ý thøc tæ chøc kû luËt 3.Khëi ®éng: - Thùc hiÖn 4 ®éng t¸c TD tay kh«ng, xoay c¸c khíp, Ðp d©y ch»ng. - Ch¹y bíc nhá, n©ng cao ®ïi, ®¸ l¨ng sau. 4.KiÓm tra bµi cò: thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c TDND ®· häc, c¸ch trao nhËn gËy II.PhÇn c¬ b¶n 1.TDND: a.¤n: ®éng t¸c 1-4 (n÷), ®éng t¸c 1-27 (nam) + Yªu cÇu: Thuéc tªn vµ tõng ®éng t¸c. phèi hîp nhÞp nhµng gi÷a tay, ch©n, th©n ngêi. b.Häc : §éng t¸c 5 (n÷): Lên + Yªu cÇu: Thùc hiÖn chÝnh x¸c tõng thao t¸c, phèi hîp tay, ch©n nhÞp nhµng. 3.Ch¹y tiÕp søc: Hoµn thiÖn kü thuËt trao nhËn tÝn gËy - BT : Phèi hîp trao nhËn tÝn gËy 2 ngêi + Yªu cÇu: Thùc hiÖn ®óng kü thuËt ph¸t huy tèc ®é cao. * Sai lÇm thêng m¾c: Trao nhËn gËy sai tay, lóng tóng, quay ngêi l¹i ®Ó nhËn gËy. * Cñng cè: Thùc hiÖn kü thô©t trao nhËn gËy, ®éng t¸c 5 (n÷) 3. Ch¹y bÒn: Häc: luyÖn tËp ch¹y bÒn (®o m¹ch kiÓm tra søc khoÎ) ThÓ Dôc 12 tg 8p 1p 1p 4p sl x x x x 34p 13p 2l 4l 4l 13p 3l 2p 5p §éi h×nh nhËn líp x x x x x x x x x x x x 2x8 1l 2p ph¬ng ph¸p 1l GV - Khëi ®éng theo híng dÉn cña gi¸o viªn - Gäi 2 em thùc hiÖn gi¸o viªn nhËn xÐt cho ®iÓm. - Nam n÷ «n luyÖn theo ®éi h×nh ph©n nhãm. Sau ®ã tæ chøc tËp luyÖn ®éng t¸c 5 cho n÷ §éi h×nh «n luyÖn x x x x x x x x GV x x x x x x - Tõng nhãm 2 ngêi luyÖn tËp trao nhËn gËy cho nhau sè1 vµ 2, sè 3 vµ 4, sè2 vµ 3 - Gi¸o viªn quan s¸t nh¾c nhë c¸c em tËp luyÖn ®óng kü thuËt. - Gäi 2 em tr¶ lêi gi¸o viªn nhËn xÐt söa sai. * C¸ch ®o m¹ch: Dïng ngãn gi÷a vµ ng¸n trá Ên nhÑ vµo cæ tay tr¸i ®Õm m¹ch trong 10', nÕu tõ 65-70l/p lµ søc khoÎ b×nh thêng, nÕu cao h¬n lµ søc khoÎ yÕu. Ngêi So¹n: NguyÔn §×nh Hµ Trêng THPT Ng« TrÝ Hoµ N¨m Häc 2011 - 2012 + Yªu cÇu: Ph©n phèi søc ®Òu, hÝt thë s©u, kh¾cphôc hiÖn tîng cùc ®iÓm, quan s¸t ®êng ch¹y tèt, cã níc rót khi vÒ ®Ých. - Nh÷ng em bÞ bÖnh ®îc nghØ néi dung nµy 3p III.PhÇn kÕt thóc. 1.Th¶ láng, håi tÜnh: - C¸c c¬, khíp: Tay, ch©n, toµn th©n. 2.NhËn xÐt:- ý thøc häc tËp - Thùc hiÖn kü thuËt ®éng t¸c 3.Bµi tËp vÒ nhµ: - ¤n luyÖn c¸c ®éng t¸c ®· häc, n¾m v÷ng c¸ch trao nhËn gËy. - LuyÖn tËp ch¹y bÒn. 2x8 - Sau ®ã ph©n nhãm søc khoÎ vµ tæ chøc tËp luyÖn ch¹y quanh khu vùc trêng nam 1000m, n÷ 600m §éi h×nh th¶ láng x x x x x x x x x x x x x x GV - Th¶ láng xong dån hµng l¹i gi¸o viªn nhËn xÐt dÆn dß TiÕt 6 Ngµy 1.8.2011 - TDND: ¤n ®éng t¸c 1-5 (n÷),1-27(n÷). Häc ®éng t¸c 28-37 (nam) - Ch¹y tiÕp søc:+ Nh néi dung tiÕt 5 - Ch¹y bÒn: Häc: LuyÖn tËp ch¹y bÒn, giíi thiÖu hiÖn tîng cùc ®iÓm vµ c¸ch kh¾c phôc I.Môc tiªu:- Thùc hiÖn ®îc c¸c ®éng t¸c TDND vµ kü thuËt trao nhËn gËy gi÷a nhãm 2 ngêi,n¾m ®îc hiÖn tîng cùc ®iÓm vµ c¸ch kh¾c phôc ®Ó ¸p dông vµo tËp luyÖn ch¹y bÒn. - RÌn luyÖn sù nhanh nhÑn khÐo lÐo, ph¸t triÓn søc bÒn. II.§Þa ®iÓm,ph¬ng tiÖn:- SV§ trêng: VÖ sinh s¹ch sÏ - ChuÈn bÞ: Cßi, cê, gËy... III.TiÕn tr×nh bµi gi¶ng. Néi dung I.PhÇn më ®Çu. ThÓ Dôc 12 tg 8p sl ph¬ng ph¸p Ngêi So¹n: NguyÔn §×nh Hµ Trêng THPT Ng« TrÝ Hoµ 1.NhËn líp: n¾m v÷ng sÜ sè 2.Phæ biÕn yªu cÇu tiÕt häc - Hoµn thµnh khèi lîng, thùc hiÖn tèt kü thuËt ®éng t¸c. - Cã ý thøc tæ chøc kû luËt 3.Khëi ®éng: - Thùc hiÖn 8 ®éng t¸c TD tay kh«ng, xoay c¸c khíp, Ðp d©y ch»ng. - Ch¹y bíc nhá, n©ng cao ®ïi, ®¸ l¨ng sau. 4.KiÓm tra bµi cò: Thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c TDND ®· häc, c¸ch trao nhËn gËy. II.PhÇn c¬ b¶n 1.TDND a.¤n ®éng t¸c 1-5 (n÷),1-27 (n÷). + yªu cÇu: Thuéc tªn ®éng t¸c, thùc hiÖn nhÞp nhµng uyÓn chuyÓn. b. Nam: Häc ®éng t¸c: 28-37 + Yªu cÇu: Thùc hiÖn chÝnh x¸c tõng ®éng t¸c, phèi hîp tay ch©n nhÞp nhµng. - Sai lÇm thêng m¾c: lóng tóng, thùc hiÖn kh«ng chÝnh x¸c, quªn ®éng t¸c. 3.Ch¹y tiÕp søc. - BT 1: Hoµn thiÖn kü thuËt trao nhËn gËy (phèi hîp 2 ngêi) + Yªu cÇu: Thùc hiÖn trao nhËn gËy ®óng kü thuËt, phèi hîp tèt gi÷a 2 ngêi - Sai lÇm thêng m¾c: Trao nhËn gËy sai tay, ngêi nhËn gËy thêng nh×n l¹i phÝa sau, ngêi trao gËy kh«ng ch¹y lÖch vÒ bªn tr¸i ngêi nhËn gËy. + Yªu cÇu: Ph¸t huy tèc ®é tèi ®a * Cñng cè: Thùc hiÖn kü thô©t trao nhËn gËy, 2 ®éng t¸c TDND cña n÷. 3. Ch¹y bÒn: ch¹y trªn SV§ - HiÖn tîng cùc ®iÓm: sau khi ch¹y kho¶ng 200m c¬ thÓ ngêi ch¹y mÖt mái, hoa m¾t, chãng mÆt, ch©n tay rñ rêi - C¸ch kh¾c phôc: gi¶m tèc ®é, hÝt thë s©u, t¨ng ®é dµi bíc ch¹y gi¶m tÇn sè bíc, cã sù cè g¾ng nhÊt ®Þnh. + Yªu cÇu: Ph©n phèi søc ®Òu, hÝt thë s©u, cã sù nç lùc cao, kh¾c phôc hiÖn tîng cùc ®iÓm. - Nh÷ng em bÞ bÖnh ®îc nghØ néi dung nµy III.PhÇn kÕt thóc. 1.Th¶ láng, håi tÜnh: - C¸c c¬, khíp: Tay, ch©n, toµn th©n. 2.NhËn xÐt:- ý thøc häc tËp - Thùc hiÖn kü thuËt ®éng t¸c 3.Bµi tËp vÒ nhµ: - ¤n luyÖn c¸c ®éng t¸c TDND ®· ThÓ Dôc 12 N¨m Häc 2011 - 2012 1p 1p 4p x x x x 2x8 1l 2p 34p 14p 2l 4l 2l GV - Khëi ®éng theo híng dÉn cña gi¸o viªn - Gäi 2 em thùc hiÖn gi¸o viªn nhËn xÐt cho ®iÓm. - ¤n luyÖn theo tõng nhãm nam n÷ riªng. - Gi¸o viªn quan s¸t söa sai sau ®ã triÓn khai tËp luyÖn nh÷ng ®éng t¸c míi cho nam. §éi h×nh tËp luyÖn x x x x x x x x 13p 2p §éi h×nh nhËn líp x x x x x x x x x x x x 3l x x x x x x - Tõng nhãm 2 ngêi vµo thùc hiÖn kü thuËt trao nhËn gËy sè 1 phèi hîp víi sè 2, sè 3 víi sè 4, sè 2 víi sè 3. - Gi¸o viªn quan s¸t söa sai cho c¸c em, nh¾c nhë c¸c em tËp luyÖn nghiªm tóc. CH: trao nhËn gËy nh thÕ nµo lµ sai? 2l 5p 1l 3p 2x8 - Tõng hµng thùc hiÖn ch¹y lÆp l¹i cù ly 30m. - Gäi 2 em tr¶ lêi gi¸o viªn nhËn xÐt söa sai. - Gi¸o viªn phæ biÕn hiÖn tîng cùc ®iÓm vµ c¸ch kh¾c phôc. Sau ®ã ph©n nhãm søc khoÎ ®Ó triÓn khai tËp luyÖn.Nh÷ng em yÕu cã thÓ ch¹y chËm. - Cù ly thùc hiÖn nam kho¶ng 1000m, n÷ kho¶ng 600m. - Gi¸o viªn quan s¸Æýnhc nhë c¸c em tËp luyÖn nghiªm tóc. §éi h×nh th¶ láng x x x x x x x x x x x x x x GV Ngêi So¹n: NguyÔn §×nh Hµ Trêng THPT Ng« TrÝ Hoµ N¨m Häc 2011 - 2012 häc, c¸ch trao nhËn gËy. - LuyÖn tËp ch¹y bÒn. - Th¶ láng xong dån hµng l¹i gi¸o viªn nhËn xÐt dÆn dß TiÕt 7 Ngµy 7.8.2011 - TDND: + ¤n ®éng t¸c 1-5(n÷),1- 37( nam). + Häc ®éng t¸c 6-7 (n÷). - Ch¹y tiÕp søc:+¤n: Phèi hîp kü thuËt trao- nhËn tÝn gËy (bµi tËp 4) + KÜ thuËt ch¹y ®êng vßng. - Ch¹y bÒn: ¤n: LuyÖn tËp ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn.. I.Môc tiªu:- Thùc hiÖn ®îc c¸c ®éng t¸c TDND vµ kü thuËt trao nhËn gËy gi÷a nhãm 3 ngêi, ph¸t huy tèc ®é cao - RÌn luyÖn sù nhanh nhÑn khÐo lÐo, ph¸t triÓn søc bÒn. II.§Þa ®iÓm,ph¬ng tiÖn:- SV§ trêng: VÖ sinh s¹ch sÏ - ChuÈn bÞ: Cßi, cê, gËy... III.TiÕn tr×nh bµi gi¶ng. Néi dung I.PhÇn më ®Çu. 1.NhËn líp: n¾m v÷ng sÜ sè 2.Phæ biÕn yªu cÇu tiÕt häc - Hoµn thµnh khèi lîng, thùc hiÖn tèt kü thuËt ®éng t¸c. - Cã ý thøc tæ chøc kû luËt 3.Khëi ®éng: - Thùc hiÖn 8 ®éng t¸c TD tay kh«ng, xoay c¸c khíp, Ðp d©y ch»ng. - Ch¹y bíc nhá, n©ng cao ®ïi, ®¸ l¨ng sau. 4.KiÓm tra bµi cò: Thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c TDND cña n÷ vµ c¸ch trao nhËn tÝn gËy. II.PhÇn c¬ b¶n 1.TDND: a.¤n ®éng t¸c :1- 5 (n÷),1-37 (nam) + Yªu cÇu: Thùc hiÖn ®óng c¸c ®éng t¸c, phèi hîp gi÷a tay, ch©n, th©n ngêi nhÞp nhµng. b.Häc ®éng t¸c 6-7(n÷). - §éng t¸c 6: Di chuyÓn ngang. - §éng t¸c 7:Lên. ThÓ Dôc 12 tg 8p 1p 1p 4p sl x x x x 2x8 1l 2p 34p 14p ph¬ng ph¸p 2l 2l 4l §éi h×nh nhËn líp x x x x x x x x x x x x GV - Khëi ®éng theo híng dÉn cña gi¸o viªn - Gäi 2 em thùc hiÖn gi¸o viªn nhËn xÐt cho ®iÓm. §éi h×nh «n luyÖn x x x x x x x - Nam «n luyÖn c¸c ®éng t¸c ®· häc - Gi¸o viªn lµm mÉu sau ®ã tæ chøc tËp luyÖn cho n÷. GV Ngêi So¹n: NguyÔn §×nh Hµ Trêng THPT Ng« TrÝ Hoµ + Yªu cÇu: Thùc hiÖn chÝnh x¸c vµ thuéc tõng ®éng t¸c, phèi hîp tay, ch©n, th©n ngêi nhÞp nhµng. 2.Ch¹y tiÕp søc. - BT 1: Thùc hiªn trao nhËn tÝn gËy gi÷a nhãm 3 ngêi: sè 2 trao tÝn gËy cho sè 3, sè 3 trao tÝn gËy cho sè 4 sau ®ã tr¶ tÝn gËy cho sè 2 vµ lÆp l¹i. + Yªu cÇu: Ch¹y víi tèc ®é chËm trao nhËn gËy chÝnh x¸c, khi cã tÝn hiÖu míi ®a tay vÒ sau ®Ó nhËn gËy. H¹n chÕ sai sãt c¬ b¶n. - BT 2: tËp ch¹y trªn ®êng vßng. + Yªu cÇu: Ph¸t huy tèc ®é ,®¸nh tay,ch¹y nghiªng vµo vßng. * Cñng cè: Thùc hiÖn kü thô©t trao nhËn gËy gi÷a 3 ngêi vµ ®éng t¸c 6-7 cña n÷ 3. Ch¹y bÒn: LuyÖn tËp ch¹y bÒn quanh SV§. + Yªu cÇu: Ph©n phèi søc ®Òu, hÝt thë s©u, kh¾c phôc hiÖn tîng cùc ®iÓm, cã níc rót khi vÒ ®Ých. - Nh÷ng em bÞ bÖnh ®îc nghØ néi dung nµy III.PhÇn kÕt thóc. 1.Th¶ láng, håi tÜnh: - C¸c c¬, khíp: Tay, ch©n, toµn th©n. 2.NhËn xÐt:- ý thøc häc tËp - Thùc hiÖn kü thuËt ®éng t¸c 3.Bµi tËp vÒ nhµ: - ¤n luyÖn c¸c bµi tËp ®· häc - LuyÖn tËp ch¹y bÒn. N¨m Häc 2011 - 2012 x 13p 2l 2l 2l 2p 5p 3p 1l x x x x x x - Tõng nhãm 3 ngêi vµo thùc hiÖn kü thuËt trao nhËn tÝn gËy - Gi¸o viªn quan s¸t söa sai cho c¸c em, nh¾c nhë c¸c em tËp luyÖn nghiªm tóc. CH: Quan träng nhÊt cña ch¹y tiÕp søc lµ g×? - Tõng nhãm thùc hiÖn ch¹y ®êng vßng trong s©n. - Gäi 2 em tr¶ lêi gi¸o viªn nhËn xÐt söa sai. - Gi¸o viªn ph©n nhãm søc khoÎ sau ®ã tæ chøc tËp luyÖn ch¹y quanh khu vùc trêng. - Cù ly thùc hiÖn nam kho¶ng 1000m, n÷ kho¶ng 600m. - Gi¸o viªn quan s¸t nh¾c nhë c¸c em tËp luyÖn nghiªm tóc.\ §éi h×nh th¶ láng x x x x x x x 2x8 x x x x x x x GV - Th¶ láng xong dån hµng l¹i gi¸o viªn nhËn xÐt dÆn dß TiÕt 8 - TDND:+ ¤n ®éng t¸c 2-7 (n÷). + Häc: §éng t¸c 38-45 (nam) ThÓ Dôc 12 Ngµy 7.8.2011 Ngêi So¹n: NguyÔn §×nh Hµ Trêng THPT Ng« TrÝ Hoµ N¨m Häc 2011 - 2012 - Ch¹y tiÕp søc: + ¤n: Nh néi dung tiÕt 7 - Ch¹y bÒn: Häc: LuyÖn tËp ch¹y bÒn. Giíi thiÖu hiÖn tîng "chuét rót "vµ c¸ch kh¾c phôc I.Môc tiªu:- Thùc hiÖn ®îc c¸c ®éng t¸c TDND vµ kü thuËt trao nhËn gËy gi÷a nhãm 3 ngêi ph¸t huy tèc ®é cao.N¾m ®îc hiÖn tîng chuét rót vµ c¸ch kh¾c phôc. - RÌn luyÖn sù nhanh, nhÑn khÐo lÐo, ph¸t triÓn søc bÒn. II.§Þa ®iÓm,ph¬ng tiÖn:- SV§ trêng: VÖ sinh s¹ch sÏ - ChuÈn bÞ: Cßi, cê, gËy, ®ång hå.. III.TiÕn tr×nh bµi gi¶ng. Néi dung I.PhÇn më ®Çu. 1.NhËn líp: n¾m v÷ng sÜ sè 2.Phæ biÕn yªu cÇu tiÕt häc - Hoµn thµnh khèi lîng, thùc hiÖn tèt kü thuËt ®éng t¸c. - Cã ý thøc tæ chøc kû luËt 3.Khëi ®éng: - Thùc hiÖn 8 ®éng t¸c TD tay kh«ng, xoay c¸c khíp, Ðp d©y ch»ng. - Ch¹y bíc nhá, n©ng cao ®ïi, ®¸ l¨ng sau. 4.KiÓm tra bµi cò: Thùc hiÖn ®éng t¸c 1-37 (nam), 2-7 (n÷) II.PhÇn c¬ b¶n 1.TDND: a.¤n: ®éng t¸c 2-7(n÷), + Yªu cÇu: Nhí tªn vµ thùc hiÖn ®óng ®éng t¸c. Phèi hîp tay, ch©n, th©n ngêi nhÞp nhµng. b.Häc: §éng t¸c 38- 45 ( nam) + Yªu cÇu: Thùc hiÖn chÝnh x¸c tõng ®éng t¸c, phèi hîp tay ch©n, th©n ngêi ®óng biªn ®é vµ nhÞp nhµng. 2.Ch¹y tiÕp søc. - BT 1: Hoµn thiÖn kü thuËt trao nhËn tÝn gËy ( bµi tËp 2 phèi hîp trao nhËn gËy 3 ngêi) + Yªu cÇu: Trao- nhËn gËy ®óng tay, ®óng kü thuËt, khi nhËn gËy kh«ng ®îc nh×n l¹i phÝa sau. Ngêi nhËn gËy ph¶i chñ ®éng trao chÝnh x¸c vµo tay ngêi nhËn. - BT 2: Ch¹y vµo ®êng vßng. + Yªu cÇu: Ch¹y ®¸nh tay m¹nh,ng¶ vµo ®êng vßng. * Cñng cè: Thùc hiÖn kü thô©t trao nhËn gËy, c¸c ®éng t¸c TDND ®· häc. 3. Ch¹y bÒn: Ch¹y quanh khu vùc trêng. - HiÖn tîng chuét rót: ch©n, tay cøng ®au ë c¬ - C¸ch kh¾c phôc: kh«ng cö ®éng duçi vµ Ðp c¨ng c¬ lµm chio c¬ gi·n ra + Yªu cÇu: Ph©n phèi søc ®Òu, hÝt thë s©u, kh¾c phôc hiÖn tîng cùc ®iÓm, cã níc rót khi vÒ ®Ých. ThÓ Dôc 12 tg 8p 1p 1p 4p 2p 34p 14p sl x x x x 2x8 2l 4l 2l 13p ph¬ng ph¸p 2l 2l 2p 2l 5p 1l §éi h×nh nhËn líp x x x x x x x x x x x x GV - Khëi ®éng theo híng dÉn cña gi¸o viªn - Gäi 2 em thùc hiÖn gi¸o viªn nhËn xÐt cho ®iÓm. - N÷ «n luyÖn theo tõng nhãm §éi h×nh «n luyÖn x x x x x x x - Nam häc ®éng t¸c míi theo híng dÉn cña gi¸o viªn. x x x x x x x GV - Tõng nhãm 3 ngêi luyÖn tËp trao nhËn gËy cho nhau sè 2 trao cho sè 3, sè 3 trao cho sè 4, sau ®ã tr¶ tÝn gËy cho sè 2 vµ lÆp l¹i - Gi¸o viªn quan s¸t nh¾c nhë c¸c em tËp luyÖn ®óng kü thuËt. CH: Nªu nhøng sai lÇm khi trao nhËn gËy? - TËp luyÖn ch¹y lÆp l¹i ®êng vßng theo híng dÉn cña gi¸o viªn. - Gäi 2 em thùc hiÖn gi¸o viªn nhËn xÐt söa sai. - Gi¸o viªn phæ biÕn hiÖn tîng chuét rót vµ c¸ch kh¾c phôc sau ®ã ph©n nhãm søc khoÎ vµ triÓn khai tËp luyÖn. - Cù ly thùc hiÖn nam kho¶ng 1000m, n÷ kho¶ng 600m. Ngêi So¹n: NguyÔn §×nh Hµ Trêng THPT Ng« TrÝ Hoµ N¨m Häc 2011 - 2012 - Nh÷ng em bÞ bÖnh ®îc nghØ néi dung nµy 3p III.PhÇn kÕt thóc. 1.Th¶ láng, håi tÜnh: - C¸c c¬, khíp: Tay, ch©n, toµn th©n. 2.NhËn xÐt:- ý thøc häc tËp - Thùc hiÖn kü thuËt ®éng t¸c 3.Bµi tËp vÒ nhµ: - ¤n luyÖn c¸c ®éng t¸c TDND ®· häc, c¸ch trao nhËn gËy. - LuyÖn tËp ch¹y bÒn. - Gi¸o viªn quan s¸t nh¾c nhë c¸c em cè g¾ng tËp luyÖn, 2x8 §éi h×nh th¶ láng x x x x x x x x x x x x x x GV - Th¶ láng xong dån hµng l¹i gi¸o viªn nhËn xÐt dÆn dß TiÕt 9 Ngµy 14.8.2011 - TDND:+ ¤n :®éng t¸c 1-7 (n÷),1- 45 (nam) + Häc: ®éng t¸c 8 (n÷) - Ch¹y tiÕp søc: ¤n: + LuËt ch¹y tiÕp søc 4x100m. + Hoµn thiÖn kü thuËt trao nhËn tÝn gËy toµn ®éi. - Ch¹y bÒn: Häc: LuyÖn tËp ch¹y bÒn. I.Môc tiªu:- N¾m v÷ng vµ thùc hiÖn ®îc c¸c ®éng t¸c TDND ®· häc vµ kü thuËt trao nhËn gËy gi÷a nhãm 4 ngêi ph¸t huy tèc ®é cao. - RÌn luyÖn sù nhanh nhÑn khÐo lÐo, ph¸t triÓn søc bÒn. II.§Þa ®iÓm,ph¬ng tiÖn:- SV§ trêng: VÖ sinh s¹ch sÏ - ChuÈn bÞ: Cßi, cê, gËy... III.TiÕn tr×nh bµi gi¶ng. Néi dung I.PhÇn më ®Çu. 1.NhËn líp: n¾m v÷ng sÜ sè. 2.Phæ biÕn yªu cÇu tiÕt häc. - Hoµn thµnh khèi lîng, thùc hiÖn tèt kü thuËt ®éng t¸c. - Cã ý thøc tæ chøc kû luËt 3.Khëi ®éng: - Thùc hiÖn 8 ®éng t¸c TD tay kh«ng, xoay c¸c khíp, Ðp d©y ch»ng. - Ch¹y bíc nhá, n©ng cao ®ïi, ®¸ l¨ng sau. 4.KiÓm tra bµi cò: Thùc hiÖn c¸c ®éng ThÓ Dôc 12 tg 8p 1p 1p 4p 2p sl ph¬ng ph¸p §éi h×nh nhËn líp x x x x x x x x x x x x x x x x 2x8 2l GV - Khëi ®éng theo híng dÉn cña gi¸o viªn - Gäi 2 em thùc hiÖn gi¸o viªn nhËn Ngêi So¹n: NguyÔn §×nh Hµ Trêng THPT Ng« TrÝ Hoµ t¸c TDND ®· häc, c¸ch trao nhËn gËy. II.PhÇn c¬ b¶n 1.TDND: a.¤n : §éng t¸c: 1-7 (n÷) 1-45 (nam) + Yªu cÇu: Thùc hiÖn ®óng tõng biªn ®é ®éng t¸c, phèi hîp gi÷a tay vµ ch©n, th©n ngêi nhÞp nhµng. - Sai lÇm thêng m¾c: Thùc hiÖn ®éng t¸c cßn lóng tóng, tay ch©n kh«ng ®óng biªn ®é. b.Häc: ®éng t¸c 8 (n÷): - §T 8: Lng bông: + Yªu cÇu: Thùc hiÖn chÝnh x¸c tõng ®éng t¸c, phèi hîp tay ch©n, lng bông nhÞp nhµng. 3.Ch¹y tiÕp søc: - Giíi thiÖu luËt ch¹y tiÕp søc 4x100m. + Yªu cÇu: Nghe ®Ó thùc hiÖn ®óng luËt. - BT 1: phèi hîp trao nhËn gËy gi÷a 2 ngêi: sè 1 víi sè 2, sè 2 víi sè 3, sè 3 víi sè 4. + Yªu cÇu: Trao nhËn gËy chÝnh x¸c ®óng khu vùc quy ®Þnh cña tõng ngêi. - BT 2: Phèi hîp trao nhËn gËy theo nhãm 4 ngêi: 1-2-3 vµ 2-3-4 + Yªu cÇu: Trao- nhËn gËy chÝnh x¸c ®óng tay, khi nhËn gËy kh«ng ®îc nh×n l¹i phÝa sau, trao nhËn gËy ®óng khu vùc quy ®Þnh cña tõng ngêi. * Cñng cè: Thùc hiÖn kü thô©t trao nhËn gËy gi· 3 ngêi, ®éng t¸c 8 (n÷) 3. Ch¹y bÒn: LuyÖn tËp ch¹y bÒn + Yªu cÇu: Quan s¸t ®êng ch¹y tèt, ph©n phèi søc ®Òu, hÝt thë s©u, kh¾c phôc hiÖn tîng cùc ®iÓm, hoµn thµnh cù ly ch¹y. - Nh÷ng em bÞ bÖnh ®îc nghØ néi dung nµy III.PhÇn kÕt thóc. 1.Th¶ láng, håi tÜnh: - C¸c c¬, khíp: Tay, ch©n, toµn th©n. 2.NhËn xÐt:- ý thøc häc tËp - Thùc hiÖn kü thuËt ®éng t¸c 3.Bµi tËp vÒ nhµ: - ¤n luyÖn c¸c TDND ®· häc, c¸ch trao nhËn gËy. - LuyÖn tËp ch¹y bÒn. ThÓ Dôc 12 N¨m Häc 2011 - 2012 xÐt cho ®iÓm. 34p 14p 2l 4l 13p 2l 2l 2p 5p 2l 1l 3p 2x8 - Nam «n luyÖn theo ®éi h×nh cña nam §éi h×nh «n luyÖn x x x x x x x - Gi¸o viªn quan s¸t söa sai cho mét sè em CH:T¸c dông cña bµi TDND ? - N÷ häc ®éng t¸c míi theo híng dÉn cña gi¸o viªn GV x x x x x x x - Tõng nhãm 2 ngêi vµo thùc hiÖn kü thuËt trao nhËn gËy theo híng dÉn cña gi¸o viªn. x............x x............x - Tõng nhãm 3 ngêi luyÖn tËp trao nhËn gËy cho nhau sè1-2-3, sè 2-3-4, x.......x........x x.......x........x - Gi¸o viªn quan s¸t nh¾c nhë c¸c em tËp luyÖn ®óng kü thuËt. - Gäi 2 em tr¶ lêi gi¸o viªn nhËn xÐt söa sai. - Gi¸o viªn ph©n nhãm søc khoÎ sau ®ã tæ chøc tËp luyÖn.Nh÷ng em khoÎ ch¹y tèc ®é nhanh h¬n. - Cù ly thùc hiÖn nam kho¶ng 1000m, n÷ kho¶ng 600m. - Gi¸o viªn quan s¸t nh¾c nhë c¸c em tËp luyÖn. §éi h×nh th¶ láng x x x x x x x x x x x x x x GV - Th¶ láng xong dån hµng l¹i gi¸o viªn nhËn xÐt dÆn dß Ngêi So¹n: NguyÔn §×nh Hµ Trêng THPT Ng« TrÝ Hoµ N¨m Häc 2011 - 2012 Ngµy 14.8.2011 TiÕt 10 - TDND: +¤n ®éng t¸c 1-8 (n÷), ®éng t¸c 1-45 (nam) + Häc: ®éng t¸c 46-50 (nam) - Ch¹y tiÕp søc: Nh néi dung tiÕt 9. - Ch¹y bÒn: Häc: LuyÖn tËp ch¹y bÒn. I.Môc tiªu:- Thùc hiÖn ®îc c¸c ®éng t¸c TDND vµ kü thuËt trao nhËn gËy gi÷a nhãm 3 ngêi, ph¸t huy tèc ®é cao. - RÌn luyÖn sù nhanh nhÑn khÐo lÐo, ph¸t triÓn søc bÒn. II.§Þa ®iÓm,ph¬ng tiÖn:- SV§ trêng: VÖ sinh s¹ch sÏ - ChuÈn bÞ: Cßi, cê, gËy, ®ång hå. III.TiÕn tr×nh bµi gi¶ng. Néi dung I.PhÇn më ®Çu. 1.NhËn líp: n¾m v÷ng sÜ sè 2.Phæ biÕn yªu cÇu tiÕt häc - Hoµn thµnh khèi lîng, thùc hiÖn tèt kü thuËt ®éng t¸c. - Cã ý thøc tæ chøc kû luËt 3.Khëi ®éng: - Thùc hiÖn 8 ®éng t¸c TD tay kh«ng, xoay c¸c khíp, Ðp d©y ch»ng. - Ch¹y bíc nhá, n©ng cao ®ïi, ®¸ l¨ng sau. 4.KiÓm tra bµi cò: thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c TDND ®· häc, c¸ch trao nhËn gËy II.PhÇn c¬ b¶n 1.TDND: a.¤n: ®éng t¸c 1-8 (n÷), ®éng t¸c 1-45 (nam) + Yªu cÇu: Thuéc tªn vµ tõng ®éng t¸c. phèi hîp nhÞp nhµng gi÷a tay, ch©n, th©n ngêi. b.Häc : §éng t¸c 46-50 (nam): + Yªu cÇu: Thùc hiÖn chÝnh x¸c tõng thao t¸c, phèi hîp tay, ch©n nhÞp nhµng.Thuéc tÊt c¶ c¸c ®éng t¸c. 3.Ch¹y tiÕp søc: Hoµn thiÖn kü thuËt trao nhËn tÝn gËy - BT 1: Phèi hîp trao nhËn tÝn gËy theo nhãm 3 ngêi + Yªu cÇu: Thùc hiÖn ®óng kü thuËt, trao vµ nhËn gËy ®óng ph¹m vi quy ®Þnh,ph¸t huy tèc ®é cao. * Sai lÇm thêng m¾c: Trao nhËn gËy sai tay, lóng tóng, quay ngêi l¹i ®Ó ThÓ Dôc 12 tg 8p 1p 1p 4p sl x x x x 34p 13p §éi h×nh nhËn líp x x x x x x x x x x x x 2x8 1l 2p ph¬ng ph¸p 2l 4l 4l 14p 3l GV - Khëi ®éng theo híng dÉn cña gi¸o viªn - Gäi 2 em thùc hiÖn gi¸o viªn nhËn xÐt cho ®iÓm. - Nam n÷ «n luyÖn theo ®éi h×nh ph©n nhãm. Sau ®ã tæ chøc tËp luyÖn ®éng t¸c 46-50 cho nam. §éi h×nh «n luyÖn x x x x x x x x x x GV x x x x - Tõng nhãm 3 ngêi luyÖn tËp trao nhËn gËy cho nhau sè1- 2- 3 vµ sè23-4 - Gi¸o viªn quan s¸t nh¾c nhë c¸c em tËp luyÖn ®óng kü thuËt. CH: Ph¹m vi quy ®Þnh t¶o nhËn gËy lµ bao nhiªu mÐt? Ngêi So¹n: NguyÔn §×nh Hµ Trêng THPT Ng« TrÝ Hoµ nhËn gËy.Trao nhËn gËy ngoµi ph¹m vi quy ®Þnh. * Cñng cè: Thùc hiÖn kü thô©t trao 2p nhËn gËy, ®éng t¸c 5 (n÷) 3. Ch¹y bÒn: Häc: luyÖn tËp ch¹y bÒn 5p + Yªu cÇu: Ph©n phèi søc ®Òu, hÝt thë s©u, kh¾cphôc hiÖn tîng cùc ®iÓm, quan s¸t ®êng ch¹y tèt, cã níc rót khi vÒ ®Ých. - Nh÷ng em bÞ bÖnh ®îc nghØ néi dung nµy 3p III.PhÇn kÕt thóc. 1.Th¶ láng, håi tÜnh: - C¸c c¬, khíp: Tay, ch©n, toµn th©n. 2.NhËn xÐt:- ý thøc häc tËp - Thùc hiÖn kü thuËt ®éng t¸c 3.Bµi tËp vÒ nhµ: - ¤n luyÖn c¸c ®éng t¸c ®· häc, n¾m v÷ng c¸ch trao nhËn gËy. - LuyÖn tËp ch¹y bÒn. N¨m Häc 2011 - 2012 2l 1l - Gäi 2 em tr¶ lêi gi¸o viªn nhËn xÐt söa sai. - Gi¸o viªn ph©n nhãm søc khoÎ vµ tæ chøc tËp luyÖn ch¹y quanh khu vùc trêng nam 1000m, n÷ 600m - Gi¸o viªn quan s¸t nh¾c nhë c¸c em tËp luyÖn nghiªm tóc. §éi h×nh th¶ láng x x x x x x x x x x x x x x 2x8 GV - Th¶ láng xong dån hµng l¹i gi¸o viªn nhËn xÐt dÆn dß TiÕt 11 ®éi. Ngµy 20.8.2011 - TDND: + ¤n: ®éng t¸c 1- 8( n÷), ®éng t¸c 1-50 ( nam). + Häc ®éng t¸c 9-10( n÷). - Ch¹y tiÕp søc:+ TiÕp tôc hoµn thiÖn vµ n©ng cao thµnh tÝch trao nhËn tÝn gÇy toµn - Ch¹y bÒn: Häc: LuyÖn tËp ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn. I.Môc tiªu:- Thùc hiÖn ®îc c¸c ®éng t¸c TDND cña n÷, c¸c ®éng t¸c TD ph¸t triÓn chung cña nam vµ kü thuËt trao nhËn gËy gi÷a nhãm 3 ngêi. - RÌn luyÖn sù nhanh nhÑn khÐo lÐo, ph¸t triÓn søc bÒn. II.§Þa ®iÓm,ph¬ng tiÖn:- SV§ trêng: VÖ sinh s¹ch sÏ. - ChuÈn bÞ: Cßi, cê, gËy... III.TiÕn tr×nh bµi gi¶ng. ThÓ Dôc 12 Ngêi So¹n: NguyÔn §×nh Hµ Trêng THPT Ng« TrÝ Hoµ Néi dung I.PhÇn më ®Çu. 1.NhËn líp: n¾m v÷ng sÜ sè 2.Phæ biÕn yªu cÇu tiÕt häc - Hoµn thµnh khèi lîng, thùc hiÖn tèt kü thuËt ®éng t¸c. - Cã ý thøc tæ chøc kû luËt 3.Khëi ®éng: - Thùc hiÖn 8 ®éng t¸c TD tay kh«ng, xoay c¸c khíp, Ðp d©y ch»ng. - Ch¹y bíc nhá, n©ng cao ®ïi, ®¸ l¨ng sau. 4.KiÓm tra bµi cò: Thùc hiÖn ®éng t¸c 2-8 cña n÷ vµ c¸ch trao nhËn tÝn gËy. II.PhÇn c¬ b¶n 1.TDND: a.¤n: §éng t¸c 2-8(n÷), 1-50(nam) + Yªu cÇu: Thùc hiÖn ®óng c¸c ®éng t¸c, phèi hîp gi÷a tay, ch©n, th©n ngêi nhÞp nhµng. b.Häc: ®éng t¸c 9-10 (n÷) - §T 9: Nh¶y - §T 10: §iÒu hoµ. + Yªu cÇu: Thùc hiÖn chÝnh x¸c tõng ®éng t¸c, phèi hîp tay, ch©n, th©n ngêi nhÞp nhµng. 2.Ch¹y tiÕp søc. - BT 1: Phèi hîp trao nhËn gËy theo nhãm 4 ngêi + Yªu cÇu: Trao nhËn gËy chÝnh x¸c, ®óng ph¹m vi quy ®Þnh, khi cã tÝn hiÖu míi ®a tay vÒ sau ®Ó nhËn gËy. * Cñng cè: Thùc hiÖn kü thô©t trao nhËn gËy vµ 2 ®éng t¸c TDND míi häc cña n÷. 3. Ch¹y bÒn: LuyÖn tËp ch¹y bÒn quanh SV§. + Yªu cÇu: Ph©n phèi søc ®Òu, hÝt thë s©u, kh¾c phôc hiÖn tîng cùc ®iÓm, cã níc rót khi vÒ ®Ých. - Nh÷ng em bÞ bÖnh ®îc nghØ néi dung nµy III.PhÇn kÕt thóc. 1.Th¶ láng, håi tÜnh: - C¸c c¬, khíp: Tay, ch©n, toµn th©n. 2.NhËn xÐt:- ý thøc häc tËp - Thùc hiÖn kü thuËt ®éng t¸c 3.Bµi tËp vÒ nhµ: - ¤n luyÖn c¸c ®éng t¸c TDND cña n÷ vµ c¸c ®éng t¸c TD cña nam. - LuyÖn tËp ch¹y bÒn. ThÓ Dôc 12 N¨m Häc 2011 - 2012 tg 8p 1p 1p 4p sl §éi h×nh nhËn líp x x x x x x x x x x x x x x x x 2x8 1l 2p 34p 13p 2l 2l 4l 4l 14p 2p 5p 3p ph¬ng ph¸p 3l 2l 1l 2x8 GV - Khëi ®éng theo híng dÉn cña gi¸o viªn - Gäi 2 em thùc hiÖn gi¸o viªn nhËn xÐt cho ®iÓm. §éi h×nh tËp luyÖn x x x x x x x - Nam n÷ «n theo ®éi h×nh ph©n nhãm, sau ®ã häc ®éng t¸c míi. x x x x x x x - Gi¸o viªn quan s¸t söa sai cho c¸c em, nh¾c nhë c¸c em tËp luyÖn nghiªm tóc. CH: Trao nhËn gËy nh thÕ nµo lµ chÝnh x¸c? - Tõng nhãm 3 ngêi luyÖn tËp trao nhËn gËy cho nhau sè1- 2- 3, sè 2-3-4 - Gäi 2 em tr¶ lêi gi¸o viªn nhËn xÐt söa sai. - Gi¸o viªn ph©n nhãm søc khoÎ sau ®ã tæ chøc tËp luyÖn ch¹y quanh khu vùc trêng. - Cù ly thùc hiÖn nam kho¶ng 1000m, n÷ kho¶ng 600m. - Gi¸o viªn quan s¸t söa sai §éi h×nh th¶ láng x x x x x x x x x x x x x x GV - Th¶ láng xong dån hµng l¹i gi¸o viªn nhËn xÐt dÆn dß Ngêi So¹n: NguyÔn §×nh Hµ Trêng THPT Ng« TrÝ Hoµ N¨m Häc 2011 - 2012 TiÕt 12 ®éi. Ngµy 20.8.2011 - TDND: + ¤n: ®éng t¸c 1- 10( n÷), ®éng t¸c 1-50 ( nam). - Ch¹y tiÕp søc:+ TiÕp tôc hoµn thiÖn vµ n©ng cao thµnh tÝch trao nhËn tÝn gÇy toµn - Ch¹y bÒn: Häc: Bµi tËp ph¸t triÓn søc bÒn. I.Môc tiªu:- Thùc hiÖn ®îc c¸c ®éng t¸c TDND cña n÷, c¸c ®éng t¸c TD ph¸t triÓn chung cña nam vµ kü thuËt trao nhËn gËy gi÷a nhãm 3 ngêi. - RÌn luyÖn sù nhanh nhÑn khÐo lÐo, ph¸t triÓn søc bÒn. II.§Þa ®iÓm,ph¬ng tiÖn:- SV§ trêng: VÖ sinh s¹ch sÏ. - ChuÈn bÞ: Cßi, cê, gËy... III.TiÕn tr×nh bµi gi¶ng. Néi dung I.PhÇn më ®Çu. 1.NhËn líp: n¾m v÷ng sÜ sè 2.Phæ biÕn yªu cÇu tiÕt häc - Hoµn thµnh khèi lîng, thùc hiÖn tèt kü thuËt ®éng t¸c. - Cã ý thøc tæ chøc kû luËt 3.Khëi ®éng: - Thùc hiÖn 8 ®éng t¸c TD tay kh«ng, xoay c¸c khíp, Ðp d©y ch»ng. - Ch¹y bíc nhá, n©ng cao ®ïi, ®¸ l¨ng sau. 4.KiÓm tra bµi cò: Thùc hiÖn ®éng t¸c 2-8 cña n÷ vµ c¸ch trao nhËn tÝn gËy. II.PhÇn c¬ b¶n 1.TDND: a.¤n: §éng t¸c 1-10(n÷), 1-50(nam) + Yªu cÇu: Thùc hiÖn ®óng c¸c ®éng t¸c, phèi hîp gi÷a tay, ch©n, th©n ngêi nhÞp nhµng. 2.Ch¹y tiÕp søc. - BT 1: Phèi hîp trao nhËn gËy theo nhãm 4 ngêi ThÓ Dôc 12 tg 8p 1p 1p 4p sl x x x x 34p 13p 14p §éi h×nh nhËn líp x x x x x x x x x x x x 2x8 1l 2p ph¬ng ph¸p 2l 2l 4l GV - Khëi ®éng theo híng dÉn cña gi¸o viªn - Gäi 2 em thùc hiÖn gi¸o viªn nhËn xÐt cho ®iÓm. §éi h×nh tËp luyÖn x x x x x x x - Nam n÷ «n theo ®éi h×nh ph©n nhãm, sau ®ã häc ®éng t¸c míi. x x x x x x x Ngêi So¹n: NguyÔn §×nh Hµ Trêng THPT Ng« TrÝ Hoµ + Yªu cÇu: Trao nhËn gËy chÝnh x¸c, ®óng ph¹m vi quy ®Þnh, khi cã tÝn hiÖu míi ®a tay vÒ sau ®Ó nhËn gËy. * Cñng cè: Thùc hiÖn kü thô©t trao 2p nhËn gËy vµ 2 ®éng t¸c TDND míi häc cña n÷. 3. Ch¹y bÒn: 5p - Mét sè bµi tËp ph¸t triÓn søc bÒn. - Nh÷ng em bÞ bÖnh ®îc nghØ néi dung nµy III.PhÇn kÕt thóc. 1.Th¶ láng, håi tÜnh: - C¸c c¬, khíp: Tay, ch©n, toµn th©n. 3p 2.NhËn xÐt:- ý thøc häc tËp - Thùc hiÖn kü thuËt ®éng t¸c 3.Bµi tËp vÒ nhµ: - ¤n luyÖn c¸c ®éng t¸c TDND cña n÷ vµ c¸c ®éng t¸c TD cña nam. - LuyÖn tËp ch¹y bÒn. ThÓ Dôc 12 N¨m Häc 2011 - 2012 2l 1l - Gi¸o viªn quan s¸t söa sai cho c¸c em, nh¾c nhë c¸c em tËp luyÖn nghiªm tóc. CH: Trao nhËn gËy nh thÕ nµo lµ chÝnh x¸c? - Tõng nhãm 3 ngêi luyÖn tËp trao nhËn gËy cho nhau sè1- 2- 3, sè 2-3-4 - Gäi 2 em tr¶ lêi gi¸o viªn nhËn xÐt söa sai. - Gi¸o viªn quan s¸t söa sai §éi h×nh th¶ láng x x x x x x x x x x x x x x GV - Th¶ láng xong dån hµng l¹i gi¸o viªn nhËn xÐt dÆn dß Ngêi So¹n: NguyÔn §×nh Hµ
- Xem thêm -