Tài liệu Giáo án thể dục lớp 12 chuẩn ktkn_bộ 17

  • Số trang: 106 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 59 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Trường THPT Tân Hiêp Giáo án TD lớp 12 NguyÔn Duy Phong. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO KIÊN GIANG TRƯỜNG THPT TÂN HIỆP GV : NguyÔn Duy Phong . TỔ : THỂ DỤC – QUỐC PHÒNG NĂM HỌC : 2010 - 2011 NGUYENDUYPHONG5000@gmail.com 1 Trường THPT Tân Hiêp Giáo án TD lớp 12 NguyÔn Duy Phong. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- GIÁO ÁN SỐ: 01 Tiết 01 Ngày soạn : 15/08/2010 §. GIỚI THIỆU NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH TD 12. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP TẬP LUYỆN PHÁT TRIỂN SỨ MẠNH I . Môc tiªu: - Giíi thiÖu tãm t¾t cho HS vÒ môc tiªu vµ néi dung ch¬ng tr×nh líp 12. - Gióp HS cã mét sè nguyªn t¾c, ph¬ng ph¸p c¬ b¶n tËp luyÖn ph¸t triÓn søc m¹nh. II - §Þa ®iÓm: T¹i phßng häc. III. Ph¬ng tiÖn: S¸ch gi¸o viªn, gi¸o ¸n vµ c¸c tµi liÖu cã liªn quan cÇn thiÕt. IV. TiÕn tr×nh lªn líp. THỜI NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC LƯỢNG - Líp trëng b¸o c¸o sü sè. I. PhÇn më ®Çu. 3 phút - GV dïng ph¬ng ph¸p gi¶ng gi¶i vµ ®µm tho¹i ®Ó lªn - KiÓm tra sû sè, phæ biÐn néi dung tiÕt häc. líp. II. PhÇn c¬ b¶n. 35 phút - HS tiÕp thu,tÝch cùc x©y dùng bµi. 1. Môc tiªu ch¬ng tr×nh líp 12. a). VÒ kiÕn thøc. BiÕt thùc hiÖn bµi thÓ dôc nhÞp ®iÖu n÷ vµ bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung cña nam; n¾m b¾t kû thuËt vµ mét sè ®iÒu luËt c¬ b¶n cña c¸c m«n thÓ thao. b) VÒ kû n¨ng: Thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng, ®Ñp c¸c thao t¸c kû thuËt cña c¸c néi dung ®îc häc. - §¹t chuÈn LRTT theo løa tu«it vµ giíi tÝnh. c) Th¸i ®é , hµnh vi. - Tù gi¸c vµ tÝch cùc häc m«n thÓ dôc, cã kÕ ho¹ch tËp luyÖn h»ng ngµy. - Cã lèi sèng lµnh m¹nh vµ lu«n cã ý thøc phßng tr¸nh c¸c tÖ n¹n XH. - GV chØ giíi thiÖu tãm t¾t ch¬ng tr×nh. 2. Néi dung ch¬ng tr×nh líp 12. - Lý thyÕt chung : 2 tiÕt. - ThÓ dôc, TDN§ n÷, TD ph¸t triÓn chung cña nam: 7 tiÕt. - Ch¹y tiÕp søc: 6 tiÕt. - Ch¹y bÒn: 6 tiÕt. - Nh¶y xa ìn th©n: 8 tiÕt. - §¸ cÇu: 6 tiÕt. - CÇu l«ng: 7 tiÕt. - C¸c m«n thÓ thao tù chän: 20 tiÕt. - ¤n kiÓm tra cuèi hä kú, cuèi n¨m, kiÓm tra tiªu chuÈn RLTT: 8 tiÕt. - Lùa chän ý chÝnh ®Ó ghi lªn b¶ng. 3. Mét sè ph¬ng ph¸p tËp luyÖn ph¸t triÓn søc - HS ghi chÐp vµ tr¶ lêi c©u hái. m¹nh. - VD n¨ng lùc n©ng vËt nÆng ho¹c di chuyÓn c¬ thÓ, a) Kh¸i niÖm: cö t¹. - Søc m¹nh lµ mét trong c¸c tè chÊt thÓ lùc, ®ã lµ kh¶ n¨ng t¹o ra lùc c¬ häc b»ng sù næ lùc c¬ b¾p. Nãi c¸ch kh¸c lµ n¨ng lùc kh¾c phôc lùc c¶n bªn - VD Cö t¹, ®Èy, kÐo, n©ng c¸c ®å vËt cã träng lîng ngoµi hoÆc ch«ng l¹i nã b»ng sù co rót cña c¬ b¾p. nÆng. * Søc m¹nh tèi ®a : Lµ søc m¹nh lín nhÊt cã thÓ - VD ra ®ßn ch©n, ®ßn tay trong c¸c m«n vâ. sinh ra khi co c¬ tèi ®a. * Søc m¹nh nhanh: Lµ n¨ng lùc ph¸t huy søc - VD ®ua xe ®¹p, ®ua thuyÒn. m¹nh trong mét kho¶ng thêi gian ng¾n nhÊt b»ng sî co c¬ nhanh. * Søc m¹nh bÒn: Lµ n¨ng lùc duy tr× søc m¹nh trong mét kho¶ng thêi gian vËn ®éng kÐo dµi. b) ý nghÜa cña viÖc tËp luyÖn søc m¹nh. - T¹o nªn nh÷ng kÝch thÝch vµ biÕn ®æi vÒ chøc n¨ng cu¶ c thÓ vµ c¬ b¾p. - Cung cÊp m¸u cho c¬ b¾p sÏ ®îc t¨ng cêng, trao ®æi chÊt trong c¬ thÓ sÏ cao h¬n lóc b×nh thêng. - N©ng cao n¨ng lùc ho¹t ®éng cña hÖ thèng thÇn kinh – c¬ vµ rÌn luyÖn ý chÝ. - Lµ tiÒn ®Ò thuËn lîi cho viÖc häc, hoµn thiÖ c¸c kÜ n¨ng vËn ®éng c¬ b¶n vµ c¸c kÜ thuËt TT. - Lµm tiªu hao lîng mì thõa, lµm cho c¬ thÓ cã NGUYENDUYPHONG5000@gmail.com 2 Trường THPT Tân Hiêp Giáo án TD lớp 12 NguyÔn Duy Phong. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- d¸ng vãc khoÎ, ®Ñp. c) C¸c nguyªn t¾c trong tËp luyÖn ph¸t triÓn søc m¹nh. - Ph¶i t¹o ra kÝch thÝch lín ®èi víi ho¹t ®éng cña c¬. + Sö dông c¸c khèi lîng tèi ®a víi sè lÇn lÆp l¹i nhá nhÊt. + Sö dông lùc ®èi kh¸ng trung b×nh vµ sè lÇn lÆp l¹ tèi ®a. - CÇn tËp ®Ó ph¸t triÓn toµn diÖn søc m¹nh cña tÊt c¶ c¸c nhãm c¬. - CÇn kÕt hîp tËp luyÖn ®Ó n©ng cao søc m¹nh víi tËp luyÖn ®Ó ph¸t triÓn c¸c tè chÊt thÓ lùc kh¸c, nhÊt lµ søc bÒn vµ søc nhanh. d) C¸c lo¹i bµi tËp ph¸t triÓn søc m¹nh. - Bµi tËp kh¾c phôc träng lîng b¶n th©n ( c¬ thÓ). - BT kh¾c phôc träng lîng bªn ngoµi. e) Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh LV§ trong tËp luyÖn søc m¹nh. - Theo tû lÖ phÇn tr¨m (%) cña träng lîng tèi ®a ho¹c träng lîng tèi ®a trõ ®i mét träng lîng nµo ®ã. - C¸ch ®¬n gi¶n vµ réng r·i nhÊt ®ã lµ theo sè lÇn lÆp l¹i cã thÓ thùc hiÖn ®îc. 4. cñng cè: - Ngêi míi tham gia tËp luyÖn thêng sö dông c¸c BT kh¾c phôc träng lîng c¬ thÓ. - GV giíi thiÖu cho HS mét sè bµi tËp th«ng dông ®Ó häc sinh cã thÓ tù tËp ë nhµ. III. KÕt thóc vµ xuèng líp. - Nhận xét tiết học - Dặn dò và giao bài tập ở nhà - GV hÖ thèng l¹i nh÷ng néi dung c¬ b¶n ®Ó häc sinh n¾m ch¾c h¬n. 5 phút 2 phút GIÁO ÁN SỐ: 02 Tiết 02 Ngày soạn : 15/08/2010 §. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP TẬP LUYỆN PHÁT TRIỂN SỨ MẠNH I. Môc tiªu: - Gióp Hs n¾m ®îc mét sè ph¬ng ph¸p c¬ b¶n tËp luyÖn ph¸t triÓn søc m¹nh. NGUYENDUYPHONG5000@gmail.com 3 Trường THPT Tân Hiêp Giáo án TD lớp 12 NguyÔn Duy Phong. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- II. §Þa ®iÓm: T¹i phßng häc cña líp. III. Ph¬ng tiÖn: S¸ch gi¸o viªn – gi¸o ¸n vµ c¸c tµi liÖu cã liªn quan cÇn thiÕt. IV. TiÕn tr×nh lªn líp. THỜI NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC LƯỢNG - Líp trëng b¸o c¸o sü sè. I. PhÇn më ®Çu. 3 phút - KiÓm tra sû sè, phæ biÐn néi dung tiÕt häc. - GV dïng ph¬ng ph¸p gi¶ng gi¶i vµ ®µm tho¹i ®Ó lªn líp. II. PhÇn c¬ b¶n. 35 phút - HS tiÕp thu,tÝch cùc x©y dùng bµi. 1. Mét sè ph¬ng ph¸p tËp luyÖn ph¸t triÓn - Lùa chän ý chÝnh ®Ó ghi lªn b¶ng. søc m¹nh. - Hs ghi chÐp vµ tr¶ lêi c©u hái. a) C¸c nguyªn t¾c trong tËp luyÖn ph¸t triÓn søc m¹nh. - Ph¶i t¹o ra kÝch thÝch lín ®èi víi ho¹t ®éng cña c¬. Cã 3 c¸ch sau : + Sö dông c¸c khèi lîng tèi ®a víi sè lÇn lÆp l¹i nhá nhÊt. + Sö dông lùc ®èi kh¸ng trung b×nh vµ sè lÇn lÆp l¹ tèi ®a. - CÇn tËp ®Ó ph¸t triÓn toµn diÖn søc m¹nh cña tÊt c¶ c¸c nhãm c¬. * Chó ý : Sö dông c¸c bµi tËp ph¸t triÓn søc - VD: C¬ co vµ c¬ duçi, c¬ lng vµ c¬ bông. m¹nh ë c¸c nhãm c¬ ®èi kh¸ng vµ c¸c nhãm c¬ th©n m×nh ; kÕt hîp c¸c bµi tËp søc m¹nh víi c¸c BT kÐo gi·n avf th¶ láng c¸c nhãm c¬ b¾p. - CÇn kÕt hîp tËp luyÖn ®Ó n©ng cao søc m¹nh víi tËp luyÖn ®Ó ph¸t triÓn c¸c tè chÊt thÓ lùc kh¸c, nhÊt lµ søc bÒn vµ søc nhanh. b) C¸c lo¹i bµi tËp ph¸t triÓn søc m¹nh. - Bµi tËp kh¾c phôc träng lîng b¶n th©n ( c¬ thÓ). + BT n»m sÊp co duçi tay. + BT treo co duçi tay. + BT chèng xµ kÐp co duçi tay. - VD: T¹ tay, bãng ®Æc, bao c¸t. + BT nh¶y lß cß mét ch©n. - VD: Gi©y cao su, lß xo. + BT n»m ng÷a cè ®Þnh ch©n – th©n n©ng vu«ng gãc víi ch©n. - BT kh¾c phôc träng lîng bªn ngoµi. + BT víi c¸c dông cô cÇm tay ( T¹ tay). + BT víi c¸c dông cô cã tÝnh ®µn håi. + BT víi ®ßn t¹. + BT víi ngêi cïng tËp. c) Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh LV§ trong tËp luyÖn søc m¹nh. - Theo tû lÖ phÇn tr¨m (%) cña träng lîng tèi ®a ho¹c träng lîng tèi ®a trõ ®i mét träng lîng nµo ®ã. - C¸ch ®¬n gi¶n vµ réng r·i nhÊt ®ã lµ theo sè lÇn lÆp l¹i cã thÓ thùc hiÖn ®îc. Sè lÇn cã thÓ thùc hiÖn ®îc trong 1 lît tËp, cô thÓ lµ: + Träng lîng tèi ®a: Lµ träng lîng ngêi tËp chØ thùc hiÖn ®îc 1 lÇn. + Träng lîng gÇn tèi ®a: LÆp l¹i ®îc 2 – 3 lÇn. + Träng lîng t¬ng ®èi lín: 4 – 7 lÇn. - Ngêi míi tham gia tËp luyÖn thêng sö dông c¸c BT + Träng lîng TB: 8 – 12 lÇn. kh¾c phôc träng lîng c¬ thÓ. + Träng lîng nhá: 13 – 18 lÇn. - GV giíi thiÖu cho HS mét sè bµi tËp th«ng dông ®Ó + Träng lîng rÊt nhá: 25 lÇn trë lªn. häc sinh cã thÓ tù tËp ë nhµ. * CÇn chó ý mét sè ®Æc ®iÓm vÒ t¸c dông tËp luyÖn cña mé sè ph¬ng ph¸p sau ®©y: - Sö dông träng lîng tèi ®a vµ gÇn tèi ®a. - Sö dông träng lîng lín vµ t¬ng ®èi lín. - Sö dông träng lîng nhá hoÆc rÊt nhá. Thêi gian nghØ gi÷a c¸c lÇn t©p, c¸c lît tËp cã ý nghÜa rÊt quan träng nh¾m ®iÒu khiÓn LV§ vµ híng thÝch øng tËp luyÖn. * Cã thÓ t¨ng LV§ sau mét thêi giaqn tËp luyÖn NGUYENDUYPHONG5000@gmail.com 4 Trường THPT Tân Hiêp NguyÔn Duy Phong. Giáo án TD lớp 12 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ( 2 – 3 th¸ng) b»ng c¸ch sau: - T¨ng träng lîng t¹, t¨ng lùc ®èi kh¸ng cña BT, t¨ng ®é dµy hoÆc rót ng¾n kho¶ng c¸ch cña gi©y cao su. - T¨ng sè lÇn tËp lÆp l¹i BT vµ t¨ng sè lît tËp. Rót ng¾n thêi gian nghØ. 2. cñng cè: - GV hÖ thèng l¹i nh÷ng néi dung c¬ b¶n ®Ó häc sinh n¾m ch¾c h¬n. III. KÕt thóc vµ xuèng líp. - Nhận xét tiết học - Dặn dò và giao bài tập ở nhà 5 phút 2 phút GIÁO ÁN SỐ: 03 Tiết 03 Ngày soạn : 22/08/2010 §. BÀI THỂ DỤC – CHẠY TIẾP SỨC. I. MỤC TIÊU - Bài TDNĐ : Học : động tác 1-2 (nữ) - Bài TDLH : Học : Từ nhịp 1-5 (nam) - Chạy tiếp sức : Ôn kỹ thuật trao nhận tín gậy Yêu cầu : - Thể dục ( nam, nữ ) HS thuộc và thự hiện cơ bản đúng động tác - Chạy tiếp sức : thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật - Vệ sinh tốt đảm bảo an toàn trong tập luyện - Trật tự nghiêm túc trong giờ học II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, DỤNG CỤ - TG : 45 phút - Đ/Đ : Sân trường - D/c : Còi, tín gậy, tranh ảnh (nếu có) III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP THỜI NỘI DUNG LƯỢNG I. PHẦN MỞ ĐẦU 5-8 phút 1. Nhận lớp : 1 lần - HS : Cán sự lớp tập hợp, báo cáo sĩ số - GV : Hỏi thăm tình hình sức khỏe HS - GV : Phổ biến nội dung, yêu cầu bài mới 2. khởi động : 2x8 nhịp  Khởi động chung: Xoay các khớp : Cổ, cánh tay, khuỷu tay, vai, hông, đầu gối, cổ tay – cổ chân, ép dọc, ép ngang,… 1x10m  Khởi động chuyên môn : NGUYENDUYPHONG5000@gmail.com PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC Đội hình tập hợp      GV Đội hình khởi động chuyên môn 5 Trường THPT Tân Hiêp NguyÔn Duy Phong. Giáo án TD lớp 12 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - Chạy bước nhỏ - Chạy nâng cao đùi - Chạy gót chạm mông - Chay đạp sau II. PHẦN CƠ BẢN 1. Thể dục a. Bài TDNĐ.  Động tác 1 : Tay     28-32ph 14 phút Đội hình tập hợp     GV - GV phân tích và thị phạm từng động tác 1-2 của nữ và nhịp 1-5 của nam, từ chậm đến nhanh, rồi cho HS thực hiện. - GV đứng cùng chiều với HS vừa làm mẫu vừa hô nhịp để HS tập theo - Sau đó GV đứng quay mặt về phía HS vừa làm mẫu vừa hô nhịp để HS tập theo . Đội hình tập luyện TDNĐ (nữ)  Động tác 2 : Thân mình   CS Đội hình tập luyện TDLH (nam) Tập phần tay Tập phần hông Phối hợp tay hông b. Bài TDLH . Từ nhịp 1-5   GV CS - GV quan sát và sữa sai cho HS 2. Chạy tiếp sức. Ôn kỹ thuật trao và nhận tín gậy Caùch1: Trao – nhaän tín gaäy töø döôùi leân. Tín gaäy ñöôïc ñöa töø döôùi leân vaoø giöõa ngoùn caùi vaø ngoùn troû cuaû baøn tay ngöôøi nhaän. Ngöôøi nhaän tín gaäy khi ñöa tay veà sau, caùnh tay duoãi thaúng coá ñònh. Baøn tay xoeø ra nhö ño gang, caùc ngoùn con höôùng cheách ra ngoaøi – xuoáng döôù, ngoùn caùi höôùng cheách vaøo trong, loøng baøn tay höôùng veà sau – xuoáng döôùi. Caùch 2: Trao – nhaän tín gaäy töø treân xuoáng.Tín gaäy ñöa töø treân xuoáng.Ngöôøi nhaän tín gaäy phaûi ñeå loøng baøn tay ngöûa,ngöôïc vôùi caùch 1. 14 phút 3. Củng cố : - Bài TD 4 phút NGUYENDUYPHONG5000@gmail.com Đội hình tập luyện chạy tiếp sức      GV - GV nhắc lại một số nội dung cần chú ý trong quá trình trao nhận tín gậy. Sau đó cho HS thực hiện - HS tập : + Tại chổ trao nhận tín gậy + Đi bộ trao tín gậy + Chạy chậm trao tín gậy + Ôn: Trao nhận tín gậy (di chuyển chậm theo nhóm 2 người) số 1 - 2; số 2 - 3; 3 - 4. + Mỗi học sinh có thể tập 2 - 3 vị trí - Gọi 2 nhóm (2 HS nam và 2 HS nữ) thực 6 Trường THPT Tân Hiêp NguyÔn Duy Phong. Giáo án TD lớp 12 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - Chạy tiếp sức hiện động tác đã học của bài TD. - Gọi 2 nhóm (2 HS nam và 2 HS nữ) thực hiện động tác trao và nhận tín gậy. * Cả lớp quan sát, nhận xét, đánh giá. Sau đó GV nhận xét kết luận. III. PHẦN KẾT THÚC : - Một số động tác hồi tỉnh, thả lỏng : Hít thở sâu, tại chỗ rũ chân , tay - nhận xét đánh giá giờ học. - Dặn dò: Ôn các động tác đã học của bài TD (chú ý biên độ động tác) . Đội hình kết thúc : 5 phút     GV GV xuống lớp . GIÁO ÁN SỐ: 04 Tiết 04 Ngày soạn : 22/08/2010 §. BÀI THỂ DỤC – CHẠY TIẾP SỨC. I. MỤC TIÊU - Bài TDNĐ : Ôn : động tác 1-2 (nữ). Học : động tác 3 (nữ) - Bài TDLH : Ôn : Từ nhịp 1-5 (nam). Học : Từ nhịp 6-10 (nam) - Chạy tiếp sức : Ôn kỹ thuật trao nhận tín gậy. Bài tập phát triển sức nhanh . Yêu cầu : - Thể dục ( nam, nữ ) HS thực hiện cơ bản đúng động tác cũ. Thuộc động tác mới - Chạy tiếp sức : thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật - Vệ sinh tốt đảm bảo an toàn trong tập luyện - Trật tự nghiêm túc trong giờ học II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, DỤNG CỤ - TG : 45 phút - Đ/Đ : Sân trường - D/c : Còi, tín gậy, tranh ảnh (nếu có) III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP THỜI NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC LƯỢNG I. PHẦN MỞ ĐẦU 5-8 phút Đội hình tập hợp  1. Nhận lớp : 1 lần  - HS : Cán sự lớp tập hợp, báo cáo sĩ số  - GV : Hỏi thăm tình hình sức khỏe HS   - GV : Phổ biến nội dung, yêu cầu bài mới 2. khởi động : 2x8 nhịp GV  Khởi động chung: Xoay các khớp : Cổ, cánh tay, khuỷu tay, vai, hông, đầu Đội hình khởi động chuyên môn gối, cổ tay – cổ chân, ép dọc, ép ngang,… 1x10m  Khởi động chuyên môn :  - Chạy bước nhỏ  - Chạy nâng cao đùi  - Chạy gót chạm mông  - Chay đạp sau 3. Kiểm tra bài cũ : - Gọi 2 HS (1 nam, 1 nữ) thực hiện các Bài TD những động tác đã học. động tác của bài TD. - GV nhận xét và cho điểm II. PHẦN CƠ BẢN 28-32ph Đội hình tập hợp  1. Thể dục : 12 phút NGUYENDUYPHONG5000@gmail.com 7 Trường THPT Tân Hiêp NguyÔn Duy Phong. Giáo án TD lớp 12 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    a. Bài TDNĐ.  Ôn động tác 1-2  Học động tác 3 : Chân GV - GV phân tích và thị phạm từng động tác 1-2 của nữ và nhịp 1-5 của nam, từ chậm đến nhanh, rồi cho HS thực hiện. - GV đứng cùng chiều với HS vừa làm mẫu vừa hô nhịp để HS tập theo - Sau đó GV đứng quay mặt về phía HS vừa làm mẫu vừa hô nhịp để HS tập theo . Đội hình tập luyện TDNĐ (nữ)   Tập phần tay Tập phần hông Phối hợp tay hông b. Bài TDLH .  Ôn từ nhịp 1-5  HọcTừ nhịp 6-10 CS Đội hình tập luyện TDLH (nam)   GV CS - GV quan sát và sữa sai cho HS 2. Chạy tiếp sức.  Ôn kỹ thuật trao và nhận tín gậy Caùch1: Trao – nhaän tín gaäy töø döôùi leân. Tín gaäy ñöôïc ñöa töø döôùi leân vaoø giöõa ngoùn caùi vaø ngoùn troû cuaû baøn tay ngöôøi nhaän. Ngöôøi nhaän tín gaäy khi ñöa tay veà sau, caùnh tay duoãi thaúng coá ñònh. Baøn tay xoeø ra nhö ño gang, caùc ngoùn con höôùng cheách ra ngoaøi – xuoáng döôù, ngoùn caùi höôùng cheách vaøo trong, loøng baøn tay höôùng veà sau – xuoáng döôùi. Caùch 2: Trao – nhaän tín gaäy töø treân xuoáng.Tín gaäy ñöa töø treân xuoáng.Ngöôøi nhaän tín gaäy phaûi ñeå loøng baøn tay ngöûa,ngöôïc vôùi caùch 1. Đội hình tập luyện chạy tiếp sức 12 phút    GV - GV nhắc lại một số nội dung cần chú ý trong quá trình trao nhận tín gậy. Sau đó cho HS thực hiện - HS tập : + Tại chổ trao nhận tín gậy + Đi bộ trao tín gậy + Chạy chậm trao tín gậy + Ôn: Trao nhận tín gậy (di chuyển chậm theo nhóm 2 người) số 1 - 2; số 2 - 3; 3 - 4. + Mỗi học sinh có thể tập 2 - 3 vị trí Đội hình chạy tốc độ cao  Bài tập phát triển sức nhanh . Chạy tốc độ 30m 3. Củng cố : - Bài TD - Chạy tiếp sức NGUYENDUYPHONG5000@gmail.com   4 phút     4 phút - Gọi 2 nhóm (2 HS nam và 2 HS nữ) thực hiện động tác đã học của bài TD. - Gọi 2 nhóm (2 HS nam và 2 HS nữ) thực 30m 8 Trường THPT Tân Hiêp NguyÔn Duy Phong. Giáo án TD lớp 12 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- hiện động tác trao và nhận tín gậy. * Cả lớp quan sát, nhận xét, đánh giá. Sau đó GV nhận xét kết luận. III. PHẦN KẾT THÚC : - Một số động tác hồi tỉnh, thả lỏng : Hít thở sâu, tại chỗ rũ chân , tay - nhận xét đánh giá giờ học. - Dặn dò: Ôn các động tác đã học của bài TD (chú ý biên độ động tác) . 5 phút Đội hình kết thúc :     GV GV xuống lớp . GIÁO ÁN SỐ: 05 Tiết 05 Ngày soạn : 29/08/2010 §. BÀI THỂ DỤC – CHẠY TIẾP SỨC. I. MỤC TIÊU - Bài TDNĐ : Ôn : động tác 1-3 (nữ). Học : động tác 4 (nữ) - Bài TDLH : Ôn : Từ nhịp 1-10 (nam). Học : Từ nhịp 11-18 (nam) - Chạy tiếp sức : Kỹ thuật trao nhận tín gậy nhóm 2 người tốc độ cao. Yêu cầu : - Thể dục ( nam, nữ ) HS thực hiện cơ bản đúng động tác cũ. Thuộc động tác mới - Chạy tiếp sức : thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật - Vệ sinh tốt đảm bảo an toàn trong tập luyện - Trật tự nghiêm túc trong giờ học II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, DỤNG CỤ - TG : 45 phút - Đ/Đ : Sân trường - D/c : Còi, tín gậy, tranh ảnh (nếu có) III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP THỜI NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC LƯỢNG I. PHẦN MỞ ĐẦU 5-8 phút Đội hình tập hợp  1. Nhận lớp : 1 lần  - HS : Cán sự lớp tập hợp, báo cáo sĩ số  - GV : Hỏi thăm tình hình sức khỏe HS   - GV : Phổ biến nội dung, yêu cầu bài mới 2. khởi động : 2x8 nhịp GV  Khởi động chung: Xoay các khớp : Cổ, cánh tay, khuỷu tay, vai, hông, Đội hình khởi động chuyên môn đầu gối, cổ tay – cổ chân, ép dọc, ép ngang,… 1x10m  Khởi động chuyên môn :  - Chạy bước nhỏ  - Chạy nâng cao đùi  - Chạy gót chạm mông  - Chay đạp sau 3. Kiểm tra bài cũ : - Gọi 2 HS (1 nam, 1 nữ) thực hiện các động Bài TD những động tác đã học. tác của bài TD. - GV nhận xét và cho điểm II. PHẦN CƠ BẢN 28-32ph Đội hình tập hợp  1. Thể dục : 14 phút  a. Bài TDNĐ.   Ôn động tác 1-3 NGUYENDUYPHONG5000@gmail.com 9 Trường THPT Tân Hiêp NguyÔn Duy Phong. Giáo án TD lớp 12 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   Học động tác 4 : Phối hợp GV - GV phân tích và thị phạm từng động tác 12 của nữ và nhịp 1-5 của nam, từ chậm đến nhanh, rồi cho HS thực hiện. - GV đứng cùng chiều với HS vừa làm mẫu vừa hô nhịp để HS tập theo - Sau đó GV đứng quay mặt về phía HS vừa làm mẫu vừa hô nhịp để HS tập theo . Đội hình tập luyện TDNĐ (nữ)   CS Đội hình tập luyện TDLH (nam) Lần 2,4   GV CS - GV quan sát và sữa sai cho HS 14 phút Tập phần tay Tập phần hông Phối hợp tay hông b. Bài TDLH .  Ôn từ nhịp 1-10  HọcTừ nhịp 11-18 chạy tiếp sức - GV nhắc lại một số nội dung cần chú ý trong quá trình trao nhận tín gậy. Sau đó cho HS thực hiện 2. Chạy tiếp sức. Kỹ thuật trao và nhận tín gậy nhóm 2 người tốc độ cao. - Tập theo nhóm 2 người : Số 1 với số 2 ; số 2 với số 3 ; số 3 với số 4 - TËp theo nhãm 2 ngêi: S1 víi S2, S3 phèi S4, S2 cÇm tÝn gËy phèi hîp víi S3 NGUYENDUYPHONG5000@gmail.com - GV: Giíi thiÖu 02 c¸ch nhËn tÝn gËy - GV: Ph©n tÝch l¹i kü thuËt vµ cho HS tËp luyÖn kü thuËt trao – nhËn TG Đội hình tập luyện chạy tiếp sức      * *    10 Trường THPT Tân Hiêp NguyÔn Duy Phong. Giáo án TD lớp 12 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  GV 4 phút Củng cố - Gọi 2 nhóm (2 HS nam và 2 HS nữ) thực hiện động tác đã học của bài TD. - Gọi 2 nhóm (2 HS nam và 2 HS nữ) thực hiện động tác trao và nhận tín gậy. * Cả lớp quan sát, nhận xét, đánh giá. Sau đó GV nhận xét kết luận. 3. Củng cố : - Bài TD - Chạy tiếp sức III. PHẦN KẾT THÚC : - Một số động tác hồi tỉnh, thả lỏng : Hít thở sâu, tại chỗ rũ chân , tay - nhận xét đánh giá giờ học. - Dặn dò: Ôn các động tác đã học của bài TD (chú ý biên độ động tác) . 5 phút Đội hình kết thúc :     GV GV xuống lớp . GIÁO ÁN SỐ: 06 Tiết 06 Ngày soạn : 29/08/2010 §. BÀI THỂ DỤC – CHẠY TIẾP SỨC. I. MỤC TIÊU - Bài TDNĐ : Ôn : động tác 1-4 (nữ). - Bài TDLH : Ôn : Từ nhịp 1-18 (nam). Học : Từ nhịp 19-27 (nam) - Chạy tiếp sức : Kỹ thuật trao nhận tín gậy nhóm 3 người tốc độ cao. Yêu cầu : - Thể dục ( nam, nữ ) HS thực hiện cơ bản đúng động tác cũ. Thuộc động tác mới - Chạy tiếp sức : thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật - Vệ sinh tốt đảm bảo an toàn trong tập luyện - Trật tự nghiêm túc trong giờ học II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, DỤNG CỤ - TG : 45 phút - Đ/Đ : Sân trường - D/c : Còi, tín gậy, tranh ảnh (nếu có) NGUYENDUYPHONG5000@gmail.com 11 Trường THPT Tân Hiêp NguyÔn Duy Phong. Giáo án TD lớp 12 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP NỘI DUNG I. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Nhận lớp : - HS : Cán sự lớp tập hợp, báo cáo sĩ số - GV : Hỏi thăm tình hình sức khỏe HS - GV : Phổ biến nội dung, yêu cầu bài mới 2. khởi động :  Khởi động chung: Xoay các khớp : Cổ, cánh tay, khuỷu tay, vai, hông, đầu gối, cổ tay – cổ chân, ép dọc, ép ngang,…  Khởi động chuyên môn : - Chạy bước nhỏ - Chạy nâng cao đùi - Chạy gót chạm mông - Chay đạp sau 3. Kiểm tra bài cũ : Bài TD những động tác đã học. II. PHẦN CƠ BẢN 1. Thể dục : a. Bài TDNĐ.  Ôn động tác 1-4 b. Bài TDLH .  Ôn từ nhịp 1-18  HọcTừ nhịp 19-27 THỜI LƯỢNG 5-8 phút 1 lần PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC Đội hình tập hợp      2x8 nhịp GV Đội hình khởi động chuyên môn 1x10m 28-32ph 12 phút     - Gọi 2 HS (1 nam, 1 nữ) thực hiện các động tác của bài TD. - GV nhận xét và cho điểm Đội hình tập hợp     GV - GV phân tích và thị phạm từng động tác 1-2 của nữ và nhịp 1-5 của nam, từ chậm đến nhanh, rồi cho HS thực hiện. - GV đứng cùng chiều với HS vừa làm mẫu vừa hô nhịp để HS tập theo - Sau đó GV đứng quay mặt về phía HS vừa làm mẫu vừa hô nhịp để HS tập theo . Đội hình tập luyện TDNĐ (nữ)   CS Đội hình tập luyện TDLH (nam)   GV CS - GV quan sát và sữa sai cho HS 2. Chạy tiếp sức. Kỹ thuật trao và nhận tín gậy nhóm người tốc độ cao. - Tập theo nhóm 3 người : Phối hợp các số 1,2,3 và 2,3,4 14 phút chạy tiếp sức - GV nhắc lại một số nội dung cần chú ý trong quá trình trao nhận tín gậy. Sau đó cho HS thực hiện - GV: Ph©n tÝch l¹i kü thuËt vµ cho HS tËp luyÖn kü thuËt trao - nhËn TG Đội hình tập luyện chạy tiếp sức NGUYENDUYPHONG5000@gmail.com 12 Trường THPT Tân Hiêp NguyÔn Duy Phong. Giáo án TD lớp 12 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   XP    XP BH * * *    XP BH * 20m * *    20m Hướng chạy  GV 6 phút 3. Củng cố : - Bài TD - Chạy tiếp sức III. PHẦN KẾT THÚC : - Một số động tác hồi tỉnh, thả lỏng : Hít thở sâu, tại chỗ rũ chân , tay - nhận xét đánh giá giờ học. - Dặn dò: Ôn các động tác đã học của bài TD (chú ý biên độ động tác) . 5 phút - GV quan sát và sữa sai cho HS Củng cố - Gọi 2 nhóm (2 HS nam và 2 HS nữ) thực hiện động tác đã học của bài TD. - Gọi 2 nhóm (3 HS nam và 3 HS nữ) thực hiện động tác trao và nhận tín gậy. * Cả lớp quan sát, nhận xét, đánh giá. Sau đó GV nhận xét kết luận. Đội hình kết thúc :     GV GV xuống lớp . GIÁO ÁN SỐ: 07 Tiết 07 Ngày soạn : 04/09/2010 §. BÀI THỂ DỤC – CHẠY TIẾP SỨC. I. MỤC TIÊU - Bài TDNĐ : Ôn : động tác 1-4 (nữ). Học : động tác 5 (nữ) - Bài TDLH : Ôn : Từ nhịp 1-27 (nam). - Chạy tiếp sức : Kỹ thuật trao nhận tín gậy nhóm 2 người tốc độ cao. Yêu cầu : - Thể dục ( nam, nữ ) HS thực hiện cơ bản đúng động tác cũ. Thuộc động tác mới - Chạy tiếp sức : thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật - Vệ sinh tốt đảm bảo an toàn trong tập luyện - Trật tự nghiêm túc trong giờ học II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, DỤNG CỤ - TG : 45 phút - Đ/Đ : Sân trường - D/c : Còi, tín gậy, tranh ảnh (nếu có) III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP THỜI NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC LƯỢNG I. PHẦN MỞ ĐẦU 5-8 phút Đội hình tập hợp NGUYENDUYPHONG5000@gmail.com 13 Trường THPT Tân Hiêp NguyÔn Duy Phong. Giáo án TD lớp 12 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Nhận lớp : - HS : Cán sự lớp tập hợp, báo cáo sĩ số - GV : Hỏi thăm tình hình sức khỏe HS - GV : Phổ biến nội dung, yêu cầu bài mới 2. khởi động :  Khởi động chung: Xoay các khớp : Cổ, cánh tay, khuỷu tay, vai, hông, đầu gối, cổ tay – cổ chân, ép dọc, ép ngang,…  Khởi động chuyên môn : - Chạy bước nhỏ - Chạy nâng cao đùi - Chạy gót chạm mông - Chay đạp sau 3. Kiểm tra bài cũ : Bài TD những động tác đã học. II. PHẦN CƠ BẢN 1. Thể dục : a. Bài TDNĐ.  Ôn động tác 1-4  Học động tác 5 : Lườn 1 lần      2x8 nhịp GV Đội hình khởi động chuyên môn 1x10m 28-32ph 14 phút     - Gọi 2 HS (1 nam, 1 nữ) thực hiện các động tác của bài TD. - GV nhận xét và cho điểm Đội hình tập hợp     GV - GV phân tích và thị phạm từng động tác 1-2 của nữ và nhịp 1-5 của nam, từ chậm đến nhanh, rồi cho HS thực hiện. - GV đứng cùng chiều với HS vừa làm mẫu vừa hô nhịp để HS tập theo - Sau đó GV đứng quay mặt về phía HS vừa làm mẫu vừa hô nhịp để HS tập theo . Đội hình tập luyện TDNĐ (nữ) - Tập phần tay - Tập phần hông - Phối hợp tay hông   b. Bài TDLH .  Ôn từ nhịp 1-27 CS Đội hình tập luyện TDLH (nam)   GV CS - GV quan sát và sữa sai cho HS 2. Chạy tiếp sức. Kỹ thuật trao và nhận tín gậy nhóm 2 người tốc độ cao. - Tập theo nhóm 2 người : Số 1 với số 2 ; số 2 với số 3 ; số 3 với số 4 - TËp theo nhãm 2 ngêi: S1 víi S2, S3 phèi S4, S2 cÇm tÝn gËy phèi hîp víi S3 14 phút chạy tiếp sức - GV nhắc lại một số nội dung cần chú ý trong quá trình trao nhận tín gậy. Sau đó cho HS thực hiện - GV: Giíi thiÖu 02 c¸ch nhËn tÝn gËy - GV: Ph©n tÝch nhưng khuyết điểm HS thường mắc và cách khắc phục sau đó HS tËp luyÖn kü thuËt trao – nhËn TG NGUYENDUYPHONG5000@gmail.com 14 Trường THPT Tân Hiêp NguyÔn Duy Phong. Giáo án TD lớp 12 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Đội hình tập luyện chạy tiếp sức      * *     GV 4 phút Củng cố - Gọi 2 nhóm (2 HS nam và 2 HS nữ) thực hiện động tác đã học của bài TD. - Gọi 2 nhóm (2 HS nam và 2 HS nữ) thực hiện động tác trao và nhận tín gậy. * Cả lớp quan sát, nhận xét, đánh giá. Sau đó GV nhận xét kết luận. 5 phút Đội hình kết thúc : 3. Củng cố : - Bài TD - Chạy tiếp sức III. PHẦN KẾT THÚC : - Một số động tác hồi tỉnh, thả lỏng : Hít thở sâu, tại chỗ rũ chân , tay - nhận xét đánh giá giờ học. - Dặn dò: Ôn các động tác đã học của bài TD (chú ý biên độ động tác) .     GV GV xuống lớp . GIÁO ÁN SỐ: 08 Tiết 08 Ngày soạn : 04/09/2010 §. BÀI THỂ DỤC – CHẠY TIẾP SỨC. I. MỤC TIÊU - Bài TDNĐ : Ôn : động tác 1-5 (nữ). - Bài TDLH : Ôn : Từ nhịp 1-27 (nam). Học : từ nhịp 28-37. - Chạy tiếp sức : Kỹ thuật trao nhận tín gậy nhóm 2 người tốc độ cao. Yêu cầu : - Thể dục ( nam, nữ ) HS thực hiện cơ bản đúng động tác cũ. Thuộc động tác mới. - Chạy tiếp sức : thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật. - Vệ sinh tốt đảm bảo an toàn trong tập luyện. - Trật tự nghiêm túc trong giờ học. II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, DỤNG CỤ - TG : 45 phút. - Đ/Đ : Sân trường. - D/c : Còi, tín gậy, tranh ảnh (nếu có). III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP NGUYENDUYPHONG5000@gmail.com 15 Trường THPT Tân Hiêp NguyÔn Duy Phong. Giáo án TD lớp 12 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NỘI DUNG I. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Nhận lớp : - HS : Cán sự lớp tập hợp, báo cáo sĩ số - GV : Hỏi thăm tình hình sức khỏe HS - GV : Phổ biến nội dung, yêu cầu bài mới 2. khởi động :  Khởi động chung: Xoay các khớp : Cổ, cánh tay, khuỷu tay, vai, hông, đầu gối, cổ tay – cổ chân, ép dọc, ép ngang,…  Khởi động chuyên môn : - Chạy bước nhỏ - Chạy nâng cao đùi - Chạy gót chạm mông - Chay đạp sau 3. Kiểm tra bài cũ : Chạy tiếp sức : Bài TD những động tác đã học. II. PHẦN CƠ BẢN 1. Thể dục : a. Bài TDNĐ.  Ôn động tác 1-4 b. Bài TDLH .  Ôn từ nhịp 1-27  Học từ nhịp 28-37 THỜI LƯỢNG 5-8 phút 1 lần PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC Đội hình tập hợp      2x8 nhịp GV Đội hình khởi động chuyên môn 1x10m 28-32ph 14 phút     - Gọi 2 nhóm HS (2 nam, 2 nữ) thực hiện các động tác của bài TD. - GV nhận xét và cho điểm Đội hình tập hợp     GV - GV phân tích và thị phạm từng động tác 1-2 của nữ và nhịp 1-5 của nam, từ chậm đến nhanh, rồi cho HS thực hiện. - GV đứng cùng chiều với HS vừa làm mẫu vừa hô nhịp để HS tập theo - Sau đó GV đứng quay mặt về phía HS vừa làm mẫu vừa hô nhịp để HS tập theo . Đội hình tập luyện TDNĐ (nữ)   CS Đội hình tập luyện TDLH (nam)   2. Chạy tiếp sức. Kỹ thuật trao và nhận tín gậy nhóm 2 người tốc độ cao. - Tập theo nhóm 2 người : Số 1 với số 2 ; số 2 với số 3 ; số 3 với số 4 - TËp theo nhãm 2 ngêi: S1 víi S2, S3 phèi S4, S2 cÇm tÝn gËy phèi hîp víi S3 GV CS - GV quan sát và sữa sai cho HS 14 phút chạy tiếp sức - GV nhắc lại một số nội dung cần chú ý trong quá trình trao nhận tín gậy. Sau đó cho HS thực hiện - GV nhắc lại cách nhận và trao tín gậy - GV: Phân tích nhưng khuyết điểm HS thường mắc và cách khắc phục sau đó HS tập NGUYENDUYPHONG5000@gmail.com 16 Trường THPT Tân Hiêp NguyÔn Duy Phong. Giáo án TD lớp 12 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- luyện kỹ thuật trao nhận tín gậy Đội hình tập luyện chạy tiếp sức      * *     GV 4 phút - GV quan sát sửa sai Củng cố - Gọi 2 nhóm (2 HS nam và 2 HS nữ) thực hiện động tác đã học của bài TD. - Gọi 2 nhóm (2 HS nam và 2 HS nữ) thực hiện động tác trao và nhận tín gậy. * Cả lớp quan sát, nhận xét, đánh giá. Sau đó GV nhận xét kết luận. 5 phút Đội hình kết thúc : 3. Củng cố : - Bài TD - Chạy tiếp sức III. PHẦN KẾT THÚC : - Một số động tác hồi tỉnh, thả lỏng : Hít thở sâu, tại chỗ rũ chân , tay - nhận xét đánh giá giờ học. - Dặn dò: Ôn các động tác đã học của bài TD (chú ý biên độ động tác) .     GV GV xuống lớp . GIÁO ÁN SỐ: 09 Tiết 09 Ngày soạn : 12/09/2010 §. BÀI THỂ DỤC – CHẠY TIẾP SỨC. I. MỤC TIÊU - Bài TDNĐ : Ôn : động tác 1-5 (nữ). Học động tác 6-7 - Bài TDLH : Ôn : Từ nhịp 1-37 (nam). - Chạy tiếp sức : Kỹ thuật trao nhận tín gậy nhóm 3 người tốc độ cao. Yêu cầu : - Thể dục ( nam, nữ ) HS thực hiện cơ bản đúng động tác cũ. Thuộc động tác mới - Chạy tiếp sức : thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật - Vệ sinh tốt đảm bảo an toàn trong tập luyện - Trật tự nghiêm túc trong giờ học II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, DỤNG CỤ - TG : 45 phút - Đ/Đ : Sân trường - D/c : Còi, tín gậy, tranh ảnh (nếu có) III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP THỜI NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC LƯỢNG I. PHẦN MỞ ĐẦU 5-8 phút Đội hình tập hợp  1. Nhận lớp : 1 lần NGUYENDUYPHONG5000@gmail.com 17 Trường THPT Tân Hiêp NguyÔn Duy Phong. Giáo án TD lớp 12 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - HS : Cán sự lớp tập hợp, báo cáo sĩ số - GV : Hỏi thăm tình hình sức khỏe HS - GV : Phổ biến nội dung, yêu cầu bài mới 2. khởi động :  Khởi động chung: Xoay các khớp : Cổ, cánh tay, khuỷu tay, vai, hông, đầu gối, cổ tay – cổ chân, ép dọc, ép ngang,…  Khởi động chuyên môn : - Chạy bước nhỏ - Chạy nâng cao đùi - Chạy gót chạm mông - Chay đạp sau 3. Kiểm tra bài cũ : Bài TD những động tác đã học. II. PHẦN CƠ BẢN 1. Thể dục : a. Bài TDNĐ.  Ôn động tác 1-5  Học động tác 6 : Tay Vai     2x8 nhịp GV Đội hình khởi động chuyên môn 1x10m 28-32ph 12 phút     - Gọi 2 HS (1 nam, 1 nữ) thực hiện các động tác của bài TD. - GV nhận xét và cho điểm Đội hình tập hợp     GV - GV phân tích và thị phạm từng động tác 1-2 của nữ và nhịp 1-5 của nam, từ chậm đến nhanh, rồi cho HS thực hiện. - GV đứng cùng chiều với HS vừa làm mẫu vừa hô nhịp để HS tập theo - Sau đó GV đứng quay mặt về phía HS vừa làm mẫu vừa hô nhịp để HS tập theo . Đội hình tập luyện TDNĐ (nữ)    Học động tác 7 : Vặn Mình CS Đội hình tập luyện TDLH (nam)   GV CS - GV quan sát và sữa sai cho HS - Tập phần tay - Tập phần hông - Phối hợp tay hông b. Bài TDLH .  Ôn từ nhịp 1-37 2. Chạy tiếp sức. Kỹ thuật trao và nhận tín gậy nhóm người tốc độ cao. - Tập theo nhóm 3 người : Phối hợp các số 1,2,3 và 2,3,4 NGUYENDUYPHONG5000@gmail.com 14 phút chạy tiếp sức - GV nhắc lại một số nội dung cần chú ý trong quá trình trao nhận tín gậy. Sau đó cho HS thực hiện - GV nhắc lại cách nhận và trao tín gậy - GV: Phân tích những khuyết điểm HS thường mắc và cách khắc phục, sau đó HS tập luyện kỹ thuật trao nhận tín gậy 18 Trường THPT Tân Hiêp NguyÔn Duy Phong. Giáo án TD lớp 12 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Đội hình tập luyện chạy tiếp sức   XP    XP BH * * *    XP BH * 20m * *    20m Hướng chạy 6 phút  GV - GV quan sát và sữa sai cho HS Củng cố - Gọi 2 nhóm (2 HS nam và 2 HS nữ) thực hiện động tác đã học của bài TD. - Gọi 2 nhóm (3 HS nam và 3 HS nữ) thực hiện động tác trao và nhận tín gậy. * Cả lớp quan sát, nhận xét, đánh giá. Sau đó GV nhận xét kết luận. 3. Củng cố : - Bài TD - Chạy tiếp sức III. PHẦN KẾT THÚC : - Một số động tác hồi tỉnh, thả lỏng : Hít thở sâu, tại chỗ rũ chân , tay - nhận xét đánh giá giờ học. - Dặn dò: Ôn các động tác đã học của bài TD (chú ý biên độ động tác) . 5 phút Đội hình kết thúc :     GV GV xuống lớp . GIÁO ÁN SỐ: 10 Tiết 10 Ngày soạn : 12/09/2010 §. BÀI THỂ DỤC – CHẠY TIẾP SỨC. I. MỤC TIÊU - Bài TDNĐ : Ôn : động tác 1-7 (nữ). - Bài TDLH : Ôn : Từ nhịp 1-37 (nam). Học từ nhịp 37-45 - Chạy tiếp sức : Kỹ thuật trao nhận tín gậy nhóm 3 người tốc độ cao. Yêu cầu : - Thể dục ( nam, nữ ) HS thực hiện cơ bản đúng động tác cũ. Thuộc động tác mới - Chạy tiếp sức : thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật - Vệ sinh tốt đảm bảo an toàn trong tập luyện - Trật tự nghiêm túc trong giờ học II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, DỤNG CỤ - TG : 45 phút - Đ/Đ : Sân trường - D/c : Còi, tín gậy, tranh ảnh (nếu có) III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP THỜI NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC LƯỢNG I. PHẦN MỞ ĐẦU 5-8 phút Đội hình tập hợp  1. Nhận lớp : 1 lần  - HS : Cán sự lớp tập hợp, báo cáo sĩ số  - GV : Hỏi thăm tình hình sức khỏe HS NGUYENDUYPHONG5000@gmail.com 19 Trường THPT Tân Hiêp NguyÔn Duy Phong. Giáo án TD lớp 12 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - GV : Phổ biến nội dung, yêu cầu bài mới 2. khởi động :  Khởi động chung: Xoay các khớp : Cổ, cánh tay, khuỷu tay, vai, hông, đầu gối, cổ tay – cổ chân, ép dọc, ép ngang,…  Khởi động chuyên môn : - Chạy bước nhỏ - Chạy nâng cao đùi - Chạy gót chạm mông - Chay đạp sau 3. Kiểm tra bài cũ : Bài TD những động tác đã học. II. PHẦN CƠ BẢN 1. Thể dục : a. Bài TDNĐ.  Ôn động tác 1-7   2x8 nhịp GV 1x10m Đội hình khởi động chuyên môn     28-32ph 14 phút - Gọi 2 HS (1 nam, 1 nữ) thực hiện các động tác của bài TD. - GV nhận xét và cho điểm Đội hình tập hợp     GV b. Bài TDLH .  Ôn từ nhịp 1-37  Học từ 38-45 - GV phân tích và thị phạm từng động tác 1-2 của nữ và nhịp 1-5 của nam, từ chậm đến nhanh, rồi cho HS thực hiện. - GV đứng cùng chiều với HS vừa làm mẫu vừa hô nhịp để HS tập theo - Sau đó GV đứng quay mặt về phía HS vừa làm mẫu vừa hô nhịp để HS tập theo . Đội hình tập luyện TDNĐ (nữ)   CS Đội hình tập luyện TDLH (nam)   GV CS - GV quan sát và sữa sai cho HS 2. Chạy tiếp sức. Kỹ thuật trao và nhận tín gậy nhóm người tốc độ cao. - Tập theo nhóm 3 người : Phối hợp các số 1,2,3 và 2,3,4 12 phút chạy tiếp sức - GV nhắc lại một số nội dung cần chú ý trong quá trình trao nhận tín gậy. Sau đó cho HS thực hiện - GV nhắc lại cách nhận và trao tín gậy - GV: Phân tích những khuyết điểm HS thường mắc và cách khắc phục, sau đó HS tập luyện kỹ thuật trao nhận tín gậy Đội hình tập luyện chạy tiếp sức   XP NGUYENDUYPHONG5000@gmail.com XP XP 20
- Xem thêm -