Tài liệu Giáo án thể dục lớp 12 chuẩn ktkn_bộ 15

  • Số trang: 91 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 67 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Tªn bµi d¹y Trêng thpt cÈm giµng M«n: ThÓ Dôc- K12 TuÇn: 6 – TiÕt : 11 Ngµy so¹n:...../..../201... Bµi thÓ dôc: + ¤n tõ ®éng t¸c 1-10 (N÷), §éng t¸c 1-40 (Nam) Ch¹y tiÕp søc: + ¤n tËp Ch¹y bÒn: + LuyÖn tËp ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn A. Môc tiªu: 1- KiÕn thøc: + BiÕt c¸ch thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c tõ 1-10 (N÷), 1-40 (Nam). + BiÕt thùc hiÖn kÜ thuËt trao- nhËn tÝn gËy. + BiÕt thùc hiÖn kÜ thuËt ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn + Thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng c¸c ®éng t¸c tõ 1-10 (N÷), 1-40 (Nam). VËn dông ®Ó tù tËp 2- Kü n¨ng: hµng ngµy + Thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng kÜ thuËt trao- nhËn tÝn gËy. + Thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng kÜ thuËt ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn + TËp trung , trËt tù chó ý quan s¸t c¸c nhãm kiÓm tra tríc 3- Th¸i ®é, hµnh vi: + Ngåi ®óng vÞ trÝ quy ®Þnh ®Ó gi¸o viªn kiÓm tra + BiÕt rót kinh nhiÖm cho nhãm cña m×nh. B. §Þa ®iÓm – ph¬ng tiÖn: - S©n trêng. tÝn gËy, ®êng ch¹y C. TiÕn tr×nh lªn líp: Néi dung bµi häc I- phÇn më ®Çu: 1- NhËn líp: TËp trung, kiÓm tra qu©n sè, phæ biÕn néi dung, nhiÖm vô, yªu cÇu bµi häc. 2- Khëi ®éng: - Ch¹y khëi ®éng nhÑ nhµng quanh s©n trêng. - Xoay c¸c khíp cæ tay, cæ ch©n, ®Çu gèi, h«ng, vai... ®Þnh lîng SL TG Ph¬ng ph¸p tæ chøc 6-8’ 2x8 1lÇn 3. KiÓm tra bµi cò: II- phÇn c¬ b¶n: 30-32’ 1. Bµi thÓ dôc: a- ¤n ®éng t¸c 1-10 (N÷). b. §«ng t¸c 1-40 (Nam) 10-11’ 1 lÇn 2-3’ - Gi¸o viªn chia líp thµnh 2 nhãm nam n÷ riªng. C¸c nhãm «n taapjj theo sù ®iÒu hµnh cña nhãm trëng. GV kÕt hîp ®i kiÓm tra, sa]r sai vµ gi¶i ®¸p th¾c m¾c cho hs. - GV ®i ®Õn tõng nhãm kiÓm tra , ®¸nh gi¸ vµ söa sai cho nh÷ng hs cã kÜ thu¹t cßn yÕu. - Chia nhãm «n luyÖn (Mçi nhãm 4-8 hs). GV quan s¸t vµ söa sai. c- KiÓm tra 15’ : 2- Ch¹y tiÕp søc: ¤n kÜ thuËt trao- nhËn tÝn gËy trªn ®- 7-8’ - GV kiÓm tra cho nhãm nam tríc (KiÓm tra tõ ®éng t¸c 1-20). Trong khi nhãm nam ktra th× nhãm n÷ vÉn tiÕp tôc «n tËp díi sù ®iÒu hµnh cña nhãm trëng. Nhãm n÷ ktra tõ ®éng t¸c 1-5. - GV tæ chøc ktra lµm nhiÒu ®ît mçi ®ît 610hs. - §iÓm cho hs tïy theo møc ®ä thùc hiÖn ®éng t¸c cña tõng hs. - Yªu cÇu thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng vÒ biªn ®é, kÜ thuËt ®éng t¸c, ®Õm nhÞp nhµng êng ch¹y 30 m theo nhãm 2 ngêi. 3. Ch¹y bÒn: LuyÖn tËp ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn Nam: 800m N÷ 500m - GV ®iÒu hµnh c¸c nhãm «n tËp - GV tæ chøc chia líp thµnh 2 nhãm nam n÷ riªng . Mçi nhãm chia thµnh 2 nhãm nhá + Nhãm 1: C¸c em vît tréi vÒ thÓ lùc +Nhãm 2: C¸c em cã thÓ lùc trung b×nh vµ yÕu * Yªu cÇu tÊt c¶ c¸c em hs ch¹y víi tèc ®é trung b×nh liªn tôc hÕt qu·ng ®êng quy ®Þnh cho tõng nhãm. Lu ý trong khi khi ch¹y hs ph¶i phèi hîp tèt víi nhÞp thë vµ ph©n phèi søc tèt trong toµn cù ly. II- phÇn kÕt thóc: 5-7’ - Th¶ láng håi tÜnh. - NhËn xÐt u nhîc ®iÓm giê kiÓm tra + C«ng bè ®iÓm: - Ch¹y nhÑ nhµng thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c th¶ láng ch©n, tay, th©n ngêi theo híng dÉn cña gi¸o viªn. - ChuyÓn vÒ 4 hµng ngang cho häc sinh dån hµng l¹i gi¸o viªn nhËn xÐt u nhîc ®iÓm giê kiÓm tra. §äc ®iÓm cho häc sinh biÕt. - - Xuèng líp , giao bµi tËp vÒ nhµ. ¤n ®éng t¸c 1-10N÷) , 1-40() Nam ¤n ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn. Ngµy .....th¸ng.......n¨m 201.. Ngêi kiÓm tra Vò ThÞ TuyÕn Tªn bµi d¹y Trêng thpt cÈm giµng M«n: ThÓ Dôc- K12 TuÇn: 6 – TiÕt : 12 Ngµy so¹n:...../..../201... Bµi thÓ dôc: + Häc ®éng t¸c 41-50 (Nam) Ch¹y bÒn: A. Môc tiªu: 1- KiÕn thøc: + ¤n tõ ®éng t¸c 1-10 (N÷), §éng t¸c 1-40 (Nam) + Bµi tËp 2 – Trang 71 (TD12) + BiÕt c¸ch thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c tõ 1-10 (N÷), 1-40 (Nam). + BiÕt thùc hiÖn kÜ thuËt ch¹y lÆp l¹i cac ®o¹n tõ 80-100m + Thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng c¸c ®éng t¸c tõ 1-10 (N÷), 1-40 (Nam). VËn dông ®Ó tù tËp 2- Kü n¨ng: hµng ngµy + Thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng kÜ thuËt ch¹y lÆp l¹i cac ®o¹n tõ 80-100m + TËp trung , trËt tù chó ý quan s¸t c¸c nhãm kiÓm tra tríc 3- Th¸i ®é, hµnh vi: + Ngåi ®óng vÞ trÝ quy ®Þnh ®Ó gi¸o viªn kiÓm tra + BiÕt rót kinh nhiÖm cho nhãm cña m×nh. B. §Þa ®iÓm – ph¬ng tiÖn: - S©n trêng. tÝn gËy, ®êng ch¹y C. TiÕn tr×nh lªn líp: TT 1 Néi dung §Þnh lîng SL TG PhÇn më ®Çu: - C¸n sù tËp trung líp, b¸o c¸o sÜ sè. - Gi¸o viªn nhËn líp, phæ biÕn néi dung bµi gi¶ng. - Khëi ®éng: + Chung: Bµi thÓ dôc tay kh«ng, xoay c¸c khíp, Ðp dÎo. + CM: T¹i chç ch¹y bíc nhá, 2x8n n©ng cao ®ïi, ®¸ l¨ng ch©n ra tríc - sau. Ph¬ng ph¸p tæ chøc 8’ (2’) (6’) §éi h×nh tËp trung, b¸o c¸o €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ € €€€€€€€€ €(GV) §éi h×nh khëi ®éng: c¸n sù chØ huy, thùc hiÖn ®ång lo¹t. GV quan s¸t, söa sai, nh¾c nhë tinh thÇn tËp luyÖn. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € KT bµi cò: €(CS) 2 PhÇn c¬ b¶n: 1. ThÓ dôc: - ¤n ®éng t¸c 1-10 (N÷): + §éng t¸c 1: Tay + §éng t¸c 2: Th©n m×nh + §éng t¸c 3: Ch©n + §éng t¸c 4 Phèi hîp + §éng t¸c 5: Lên + §éng t¸c 6: Tay vai + §éng t¸c 7: VÆn m×nh + §éng t¸c 8: Lng - Bông 32’ (15’) (2x8n) 3lÇn - Häc ®éng t¸c 41 -50 Nam € € € € € € € € € € € € €(cs) €(GV) + §éng t¸c 9: Nh¶y + §éng t¸c 10: §iÒu hoµ - ¤n ®éng t¸c 1-40 bµi TD ph¸t triÓn chung dµnh cho Nam. §éi h×nh «n tËp: GV híng dÉn, ph©n nhãm(nam, n÷) CS chØ huy. N÷ € € € € € € € € € € € € 5 lÇn €(cs) §éi h×nh häc ®éng t¸c míi, GV thÞ ph¹m, ph©n tÝch ®éng t¸c, híng dÉn häc sinh thùc hiÖn. € € € €€ € € €€€ €€ €€ €€ €€ €€ €(GV) §éi h×nh luyÖn tËp: Nam * Cñng cè: HS thùc hiÖn, GV nhËn xÐt, söa sai. (2’) € € € € € € € € € € € € €(cs) €(GV) N÷ € € € € € € € € € € € € 2. Ch¹y bÒn: Bµi tËp 2(Tr 71 - TD 10) 3 €(cs) Ch¹y lÆp l¹i 3 - 6 lÇn cù li 80-100m víi tèc ®é trung b×nh (15’) PhÇn kÕt thóc: - Håi tÜnh. - NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ chÊt lîng häc tËp. - BTVN. 5’ §éi h×nh tËp luyÖn: Xp §Ých €------ -------> -------> -------> €------ -------> -------> -------> <-----------------80m -----------------> €(GV) €(cs) §éi h×nh nhËn xÐt, xuèng líp €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ € €€€€€€€€ €(GV) Ngµy .....th¸ng.......n¨m 201.. Ngêi kiÓm tra Vò ThÞ TuyÕn Tªn bµi d¹y Trêng thpt cÈm giµng M«n: ThÓ Dôc- K12 TuÇn: 7 – TiÕt : 13 Ngµy so¹n:...../..../201... Bµi thÓ dôc: + ¤n tõ ®éng t¸c 1-10 (N÷), §éng t¸c 1-40 (Nam) Ch¹y tiÕp søc: + ¤n tËp, tËp nh÷ng néi dung häc sing thùc hiÖn cßn yÕu. Ch¹y bÒn: + LuyÖn tËp ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn. A. Môc tiªu: 1- KiÕn thøc: + BiÕt c¸ch thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c tõ 1-10 (N÷), 1-40 (Nam). + BiÕt c¸ch thùc hiÖn trao – nhËn tÝn gËy + BiÕt c¸ch vît tríng ng¹i vËt ®Ó hoµn thµnh cù ly. + Thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng c¸c ®éng t¸c tõ 1-10 (N÷), 1-40 (Nam). VËn dông ®Ó tù tËp 2- Kü n¨ng: hµng ngµy + Thùc hiÖn kÜ trhuaatj trao- nhËn tÝn gËy tèc ®é cao. + Thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng kÜ thuËt ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn (thë kÕt hîp víi bíc ch¹y, ph©n phèi søc trong ch¹y bÒn) + TËp trung , trËt tù chó ý quan s¸t c¸c nhãm kiÓm tra tríc 3- Th¸i ®é, hµnh vi: + Ngåi ®óng vÞ trÝ quy ®Þnh ®Ó gi¸o viªn kiÓm tra + BiÕt rót kinh nhiÖm cho nhãm cña m×nh. B. §Þa ®iÓm – ph¬ng tiÖn: - S©n trêng. tÝn gËy, ®êng ch¹y C. TiÕn tr×nh lªn líp: TT Néi dung 1 PhÇn më ®Çu: - C¸n sù tËp trung líp, b¸o c¸o sÜ sè. §Þnh lîng SL TG 2x8n 8’ Ph¬ng ph¸p tæ chøc §éi h×nh tËp trung, b¸o c¸o €€€€€€€€ - Gi¸o viªn nhËn líp, phæ biÕn néi dung bµi gi¶ng. - Khëi ®éng: + Chung: Bµi thÓ dôc tay kh«ng, xoay c¸c khíp, Ðp dÎo. + CM: T¹i chç ch¹y bíc nhá, n©ng cao ®ïi, ®¸ l¨ng ch©n ra tríc - sau. (2’) (6’) €€€€€€€€ €€€€€€€€ € €€€€€€€€ €(GV) §éi h×nh khëi ®éng: c¸n sù chØ huy, thùc hiÖn ®ång lo¹t. GV quan s¸t, söa sai, nh¾c nhë tinh thÇn tËp luyÖn. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € KT bµi cò: €(CS) 2 PhÇn c¬ b¶n: 1. ThÓ dôc: - ¤n ®éng t¸c 1-10 (N÷): + §éng t¸c 1: Tay + §éng t¸c 2: Th©n m×nh + §éng t¸c 3: Ch©n + §éng t¸c 4 Phèi hîp + §éng t¸c 5: Lên + §éng t¸c 6: Tay vai + §éng t¸c 7: VÆn m×nh + §éng t¸c 8: Lng - Bông 32’ (10’) §éi h×nh «n tËp: GV híng dÉn, ph©n nhãm(nam, n÷) CS chØ huy. (2x8n) Nam € € € € € € € € € € € € 3lÇn €(cs) €(GV) + §éng t¸c 9: Nh¶y + §éng t¸c 10: §iÒu hoµ - ¤n ®éng t¸c 1 - 50 bµi TD ph¸t triÓn chung dµnh cho Nam. 2. Ch¹y tiÕp søc: + ¤n kü thuËt trao - nhËn trong khi ch¹y. N÷ € € € € € € € € € € € € 5 lÇn €(cs) (10’) * Cñng cè: HS thùc hiÖn, GV nhËn xÐt, söa sai. (2’) 3. Ch¹y bÒn: + Ch¹y trªn ®Þa h×nh tù nhiªn Y/c: ch¹y nhÞp nhµng phèi hîp víi thë trong khi ch¹y, gi÷ ®éi h×nh ch¹y kh«ng x« ®Èy nhau trong khi ch¹y, ch¹y hÕt cù li. * Cñng cè: HS thùc hiÖn, GV (10’) §éi h×nh tËp luyÖn, GV híng dÉn, CS chØ huy thùc hiÖn theo nhãm (nam-n÷) Xp §Ých €------ -------> -------> -------> €------ -------> -------> -------> <-----------------30m -----------------> €(cs) €(GV) <-----------------30m -----------------> €------ -------> -------> -------> €------ -------> -------> -------> €(cs) §éi h×nh tËp luyÖn: + Ch¹y 800m vßng quanh s©n trêng theo nhãm (10 HS) §éi h×nh cñng cè: € € € €€ € € €€€ €€ €€ €€ €€ €€ nhËn xÐt, söa sai. 3 PhÇn kÕt thóc: - Håi tÜnh. - NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ chÊt lîng häc tËp. - BTVN. 5’ € € €(GV) §éi h×nh nhËn xÐt, xuèng líp €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ € €€€€€€€€ €(GV) Ngµy .....th¸ng.......n¨m 201.. Ngêi kiÓm tra Vò ThÞ TuyÕn Tªn bµi d¹y Trêng thpt cÈm giµng M«n: ThÓ Dôc- K12 TuÇn: 7 – TiÕt : 14 Ngµy so¹n:...../..../201... A. Môc tiªu: 1- KiÕn thøc: Bµi thÓ dôc: + ¤n tõ ®éng t¸c 1-10 (N÷), §éng t¸c 1-50 (Nam) Ch¹y bÒn: + LuyÖn tËp ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn. + BiÕt c¸ch thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c tõ 1-10 (N÷), 1-50 (Nam). + BiÕt c¸ch vît chíng ng¹i vËt ®Ó hoµn thµnh cù ly ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn + Duy tr× vµ n©ng cao søc bÒn. + Thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng c¸c ®éng t¸c tõ 1-10 (N÷), 1-40 (Nam). VËn dông ®Ó tù tËp 2- Kü n¨ng: hµng ngµy + Thùc hiÖn kÜ trhuaatj trao- nhËn tÝn gËy tèc ®é cao. + Thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng kÜ thuËt ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn (thë kÕt hîp víi bíc ch¹y, ph©n phèi søc trong ch¹y bÒn) + TËp trung , trËt tù chó ý quan s¸t c¸c nhãm kiÓm tra tríc 3- Th¸i ®é, hµnh vi: + Ngåi ®óng vÞ trÝ quy ®Þnh ®Ó gi¸o viªn kiÓm tra + BiÕt rót kinh nhiÖm cho nhãm cña m×nh. B. §Þa ®iÓm – ph¬ng tiÖn: - S©n trêng. tÝn gËy, ®êng ch¹y C. TiÕn tr×nh lªn líp: TT 1 Néi dung §Þnh lîng SL TG 2x8n PhÇn më ®Çu: - C¸n sù tËp trung líp, b¸o c¸o sÜ sè. - Gi¸o viªn nhËn líp, phæ biÕn néi dung bµi gi¶ng. - Khëi ®éng: + Chung: Bµi thÓ dôc tay kh«ng, xoay c¸c khíp, Ðp dÎo. + CM: T¹i chç ch¹y bíc nhá, 8’ (2’) (6’) Ph¬ng ph¸p tæ chøc §éi h×nh tËp trung, b¸o c¸o €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ € €€€€€€€€ €(GV) §éi h×nh khëi ®éng: c¸n sù chØ huy, thùc hiÖn ®ång lo¹t. GV quan s¸t, söa sai, nh¾c nhë tinh thÇn tËp luyÖn. n©ng cao ®ïi, ®¸ l¨ng ch©n ra tríc - sau. KT bµi cò: §éng t¸c 1-10 (N÷), 1-50 (Nam) € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €(CS) 2 PhÇn c¬ b¶n: 1. ThÓ dôc: - ¤n ®éng t¸c 1-10 (N÷): + §éng t¸c 1: Tay + §éng t¸c 2: Th©n m×nh + §éng t¸c 3: Ch©n + §éng t¸c 4 Phèi hîp + §éng t¸c 5: Lên + §éng t¸c 6: Tay vai + §éng t¸c 7: VÆn m×nh + §éng t¸c 8: Lng - Bông 32’ (10’) §éi h×nh «n tËp: GV híng dÉn, ph©n nhãm(nam, n÷) CS chØ huy. (2x8n) Nam € € € € € € € € € € € € 3lÇn €(cs) €(GV) + §éng t¸c 9: Nh¶y + §éng t¸c 10: §iÒu hoµ N÷ € € € € € € € € € € € € - ¤n ®éng t¸c 1 - 50 bµi TD ph¸t triÓn chung dµnh cho Nam. 5 lÇn 2. Ch¹y tiÕp søc: + ¤n kü thuËt trao - nhËn trong khi ch¹y. * Cñng cè: HS thùc hiÖn, GV nhËn xÐt, söa sai. 3. Ch¹y bÒn: + Ch¹y trªn ®Þa h×nh tù nhiªn Y/c: ch¹y nhÞp nhµng phèi hîp víi thë trong khi ch¹y, gi÷ ®éi h×nh ch¹y kh«ng x« ®Èy nhau trong khi ch¹y, ch¹y hÕt cù li. * Cñng cè: HS thùc hiÖn, GV nhËn xÐt, söa sai. €(cs) (10’) (2’) (10’) §éi h×nh tËp luyÖn, GV híng dÉn, CS chØ huy thùc hiÖn theo nhãm (nam-n÷) Xp §Ých €------ -------> -------> -------> €------ -------> -------> -------> <-----------------30m -----------------> €(cs) €(GV) <-----------------30m -----------------> €------ -------> -------> -------> €------ -------> -------> -------> €(cs) §éi h×nh tËp luyÖn: + Ch¹y 800m vßng quanh s©n trêng theo nhãm (10 HS) §éi h×nh cñng cè: € € € €€ € € €€€ €€ €€ €€ € € €€ €€ €(GV) 3 PhÇn kÕt thóc: - Håi tÜnh. - NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ chÊt lîng häc tËp. - BTVN. 5’ §éi h×nh nhËn xÐt, xuèng líp €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ € €€€€€€€€ €(GV) Ngµy .....th¸ng.......n¨m 201.. Ngêi kiÓm tra Vò ThÞ TuyÕn Tªn bµi d¹y Trêng thpt cÈm giµng M«n: ThÓ Dôc- K12 TuÇn: 8 – TiÕt : 15 Ngµy so¹n:...../..../201... A. Môc tiªu: 1- KiÕn thøc: Bµi thÓ dôc: + ¤n tõ ®éng t¸c 1-10 (N÷), §éng t¸c 1-50 (Nam) Ch¹y tiÕp søc: + KiÓm tra 15’ + BiÕt c¸ch thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c tõ 1-10 (N÷), 1-50 (Nam). VËn dông ®Ó tù tËp hµng ngµy + BiÕt c¸ch trao-nhËn tÝn gËy toµn ®éi trong cù ly + Thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng phèi hîp trao- nhËn tÝn gËy trong toµn ®éi víi tèc ®é tèi ®a cù ly 4x60m. + Thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng c¸c ®éng t¸c tõ 1-10 (N÷), 1-40 (Nam). VËn dông ®Ó tù tËp 2- Kü n¨ng: hµng ngµy + Thùc hiÖn kÜ trhuaatj trao- nhËn tÝn gËy tèc ®é cao. + Thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng kÜ thuËt ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn (thë kÕt hîp víi bíc ch¹y, ph©n phèi søc trong ch¹y bÒn) + TËp trung , trËt tù chó ý quan s¸t c¸c nhãm kiÓm tra tríc 3- Th¸i ®é, hµnh vi: + Ngåi ®óng vÞ trÝ quy ®Þnh ®Ó gi¸o viªn kiÓm tra + BiÕt rót kinh nhiÖm cho nhãm cña m×nh. B. §Þa ®iÓm – ph¬ng tiÖn: - S©n trêng. tÝn gËy, ®êng ch¹y C. TiÕn tr×nh lªn líp: TT 1 Néi dung §Þnh lîng SL TG 2x8n PhÇn më ®Çu: - C¸n sù tËp trung líp, b¸o c¸o sÜ sè. - Gi¸o viªn nhËn líp, phæ biÕn néi dung bµi gi¶ng. - Khëi ®éng: + Chung: Bµi thÓ dôc tay kh«ng, xoay c¸c khíp, Ðp dÎo. + CM: T¹i chç ch¹y bíc nhá, n©ng cao ®ïi, ®¸ l¨ng ch©n ra tríc - sau. KT bµi cò: 10’ (2’) (6’) Ph¬ng ph¸p tæ chøc §éi h×nh tËp trung, b¸o c¸o €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ € €€€€€€€€ €(GV) §éi h×nh khëi ®éng: c¸n sù chØ huy, thùc hiÖn ®ång lo¹t. GV quan s¸t, söa sai, nh¾c nhë tinh thÇn tËp luyÖn. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €(CS) 2 30’ PhÇn c¬ b¶n: 1. ThÓ dôc: - ¤n ®éng t¸c 1-10 (N÷): + §éng t¸c 1: Tay + §éng t¸c 2: Th©n m×nh + §éng t¸c 3: Ch©n + §éng t¸c 4 Phèi hîp + §éng t¸c 5: Lên + §éng t¸c 6: Tay vai + §éng t¸c 7: VÆn m×nh + §éng t¸c 8: Lng - Bông (10’) §éi h×nh «n tËp: GV híng dÉn, ph©n nhãm(nam, n÷) CS chØ huy. 3lÇn Nam € € € € € € € € € € € € €(cs) €(GV) + §éng t¸c 9: Nh¶y + §éng t¸c 10: §iÒu hoµ N÷ € € € € € € € € € € € € - ¤n ®éng t¸c 1 - 50 bµi TD ph¸t triÓn chung dµnh cho Nam. 2. Ch¹y tiÕp søc: + KiÓm tra 15’ - XuÊt ph¸t thÊp Trao – NhËn tÝn gËy trong kho¶ng 30m – 40m €(cs) (10’) §éi h×nh kiÓm tra, GV híng dÉn, ph©n c«ng träng tµi, CS chØ huy thùc hiÖn theo nhãm (nam-n÷) Xp §Ých €------ -------> -------> -------> €------ -------> -------> -------> <-----------------30m -----------------> €(cs) €(GV) <-----------------30m -----------------> €------ -------> -------> -------> €------ -------> -------> -------> €(cs) (10’) 3 PhÇn kÕt thóc: - Th¶ láng t¹i chç - NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ chÊt lîng häc tËp. - BTVN. 5’ §éi h×nh nhËn xÐt, xuèng líp €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ € €€€€€€€€ €(GV) Ngµy .....th¸ng.......n¨m 201.. Ngêi kiÓm tra Vò ThÞ TuyÕn Tªn bµi d¹y Trêng thpt cÈm giµng M«n: ThÓ Dôc- K12 TuÇn: 8 – TiÕt : 16 Ngµy so¹n:...../..../201... A. Môc tiªu: 1- KiÕn thøc: Bµi thÓ dôc: + ¤n tõ ®éng t¸c 1-10 (N÷), §éng t¸c 1-50 (Nam) Ch¹y tiÕp søc: + ¤n tËp, mét sè ®iÓm trong luËt §iÒn Kinh (PhÇn ch¹y tiÕp søc) + BiÕt c¸ch thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c tõ 1-10 (N÷), 1-50 (Nam). VËn dông ®Ó tù tËp hµng ngµy + BiÕt c¸ch trao-nhËn tÝn gËy toµn ®éi trong cù ly + Thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng phèi hîp trao- nhËn tÝn gËy trong toµn ®éi víi tèc ®é tèi ®a cù ly 4x60m. + Thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng c¸c ®éng t¸c tõ 1-10 (N÷), 1-40 (Nam). VËn dông ®Ó tù tËp 2- Kü n¨ng: hµng ngµy + Thùc hiÖn kÜ thuËt trao- nhËn tÝn gËy tèc ®é cao. + Thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng kÜ thuËt ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn (thë kÕt hîp víi bíc ch¹y, ph©n phèi søc trong ch¹y bÒn) + TËp trung , trËt tù chó ý quan s¸t c¸c nhãm kiÓm tra tríc 3- Th¸i ®é, hµnh vi: + Ngåi ®óng vÞ trÝ quy ®Þnh ®Ó gi¸o viªn kiÓm tra + BiÕt rót kinh nhiÖm cho nhãm cña m×nh. B. §Þa ®iÓm – ph¬ng tiÖn: - S©n trêng. tÝn gËy, ®êng ch¹y, 4 bé bµn ®¹p C. TiÕn tr×nh lªn líp: TT 1 Néi dung §Þnh lîng SL TG PhÇn më ®Çu: - C¸n sù tËp trung líp, b¸o c¸o sÜ sè. - Gi¸o viªn nhËn líp, phæ biÕn néi dung bµi gi¶ng. - Khëi ®éng: + Chung: Bµi thÓ dôc tay kh«ng, xoay c¸c khíp, Ðp dÎo. + CM: T¹i chç ch¹y bíc nhá, 2x8n n©ng cao ®ïi, ®¸ l¨ng ch©n ra tríc - sau. KT bµi cò: 10’ (2’) (6’) Ph¬ng ph¸p tæ chøc §éi h×nh tËp trung, b¸o c¸o €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ € €€€€€€€€ €(GV) §éi h×nh khëi ®éng: c¸n sù chØ huy, thùc hiÖn ®ång lo¹t. GV quan s¸t, söa sai, nh¾c nhë tinh thÇn tËp luyÖn. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €(CS) 2 PhÇn c¬ b¶n: 1. ThÓ dôc: - ¤n ®éng t¸c 1-10 (N÷): + §éng t¸c 1: Tay + §éng t¸c 2: Th©n m×nh + §éng t¸c 3: Ch©n 30’ (10’) §éi h×nh «n tËp: GV híng dÉn, ph©n nhãm(nam, n÷) CS chØ huy. 3lÇn Nam + §éng t¸c 4 Phèi hîp + §éng t¸c 5: Lên + §éng t¸c 6: Tay vai + §éng t¸c 7: VÆn m×nh + §éng t¸c 8: Lng - Bông € € € € € € € € € € € € €(cs) €(GV) + §éng t¸c 9: Nh¶y + §éng t¸c 10: §iÒu hoµ N÷ € € € € € € € € € € € € - ¤n ®éng t¸c 1 - 50 bµi TD ph¸t triÓn chung dµnh cho Nam. €(cs) 2. Ch¹y tiÕp søc: + ¤n tËp: Trao - nhËn tÝn gËy trªn ®êng ch¹y. (10’) + Mét sè ®iÓm trong LuËt ®iÒn kinh. (PhÇn ch¹y tiÕp søc) * Cñng cè: HS thùc hiÖn, GV nhËn xÐt, söa sai. 3 PhÇn kÕt thóc: - Th¶ láng t¹i chç - NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ chÊt lîng häc tËp. - BTVN. 5’ §éi h×nh tËp luyÖn, GV híng dÉn, CS chØ huy thùc hiÖn theo nhãm (nam-n÷) Xp §Ých €------ -------> -------> -------> €------ -------> -------> -------> <-----------------30m -----------------> €(cs) €(GV) <-----------------30m -----------------> €------ -------> -------> -------> €------ -------> -------> -------> €(cs) §éi h×nh nhËn xÐt, xuèng líp €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ € €€€€€€€€ €(GV) Ngµy .....th¸ng.......n¨m 201.. Ngêi kiÓm tra Vò ThÞ TuyÕn Tªn bµi d¹y Trêng thpt cÈm giµng M«n: ThÓ Dôc- K12 TuÇn: 9 – TiÕt : 17 Ngµy so¹n:...../..../201... Bµi thÓ dôc: KiÓm tra bµi thÓ dôc nhÞp ®iÖu dµnh cho N÷ 45 phót A. Môc tiªu: 1- KiÕn thøc: + BiÕt c¸ch thùc hiÖn bµi thÓ dôc dµnh cho n÷ + Thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng toµn bµi thÓ dôc nhÞp ®iÖu danh cho n÷ 2- Kü n¨ng: + TËp trung , trËt tù chó ý quan s¸t c¸c nhãm kiÓm tra tríc 3- Th¸i ®é, hµnh vi: + Ngåi ®óng vÞ trÝ quy ®Þnh ®Ó gi¸o viªn kiÓm tra + BiÕt rót kinh nhiÖm cho nhãm cña m×nh. B. §Þa ®iÓm – ph¬ng tiÖn: - S©n trêng C. TiÕn tr×nh lªn líp: Néi dung bµi häc I- phÇn më ®Çu: 1- NhËn líp: TËp trung, kiÓm tra qu©n sè, phæ biÕn néi dung, nhiÖm vô, yªu cÇu bµi häc. 2- Khëi ®éng: - Ch¹y khëi ®éng nhÑ nhµng quanh s©n trêng. - Xoay c¸c khíp cæ tay, cæ ch©n, ®Çu gèi, h«ng, vai... ®Þnh lîng SL TG Ph¬ng ph¸p tæ chøc 6-8’ 2x8 1lÇn - ¤n tËp toµn bµi thÓ dôc nhÞp ®iÖu. 1 lÇn - GV chia líp thµnh nhiÒu nhãm mçi nhãm 4 häc sinh mµ gi¸o viªn ®· ghÐp nhãm thùc hiÖn bµi tËp theo nhÞp h« cña nhãm trëng.. II- phÇn c¬ b¶n: 1- KiÓm tra bµi thÓ dôc nhÞp ®iÖu 10 ®éng t¸c dµnh cho n÷ 30-32’ a- Néi dung kiÓm tra: - KiÓm tra bµi thÓ dôc nhÞp ®iÖu 10 ®éng t¸c dµnh cho n÷ b- Tæ chøc vµ ph¬ng ph¸p kiÓm tra: - Chia nhãm häc sinh ®Ó tiÕn hµnh kiÓm tra, mçi ®ît 4 häc sinh mµ gi¸o viªn ®· ph©n nhãm ë c¸c tiÕt häc tríc ®ã. (Cho ®iÓm tõng häc sinh). - Nh÷ng häc sinh ®Õn lît kiÓm tra sÏ ®øng vµo vÞ trÝ ®· ®îc gi¸o viªn quy ®Þnh ®Ó thùc hiÖn bµi tËp. c- C¸ch cho ®iÓm: + §iÓm 9-10:---------------------------- + §iÓm 7-8:------------------------------ - Thùc hiÖn ®óng kÜ thuËt vµ bµi ®Ñp, khíp víi nhÞp h«. ThÓ hiÖn tèt t×nh c¶m cña bµi, m¾t nh×n theo tay, ®éng t¸c nhÞp nhµng. - Thùc hiÖn ®óng t¬ng ®èi ®Ñp, khíp víi nhÞp h«. Cha thuéc 2 ®éng t¸c vµ vÊp 1-2 nhÞp. + §iÓm 5-6:------------------------------ - Thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng vµ ®éng t¸c ®Ñp. Khíp víi nhÞp h«. Cha thuéc 2-3 ®éng t¸c hoÆc vÊp 3-4 nhÞp. + §iÓm 3-4:------------------------------ - Kh«ng thùc hiÖn ®îc kÜ thuËt, ®éng t¸c xÊu, cha khíp víi nhÞp h«. Cha thuéc nhiÒu ®éng t¸c vµ vÊp nhiÒu nhÞp + §iÓm 1-2: ---------------------------- - Cha thùc hiÖn ®îc 2/3 c¸c ®éng t¸c cña bµi II- phÇn kÕt thóc: 5-7’ - Th¶ láng håi tÜnh. - Ch¹y nhÑ nhµng thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c th¶ láng ch©n, tay, th©n ngêi theo híng dÉn cña gi¸o viªn. - NhËn xÐt u nhîc ®iÓm giê kiÓm tra + C«ng bè ®iÓm: - ChuyÓn vÒ 4 hµng ngang cho häc sinh dån hµng l¹i gi¸o viªn nhËn xÐt u nhîc ®iÓm giê kiÓm tra. §äc ®iÓm cho häc sinh biÕt. - Xuèng líp , giao bµi tËp vÒ nhµ. - Nhãm nam «n bµi thÓ dôc liªn hoµn 50 ®éng t¸c, giê sau kiÓm tra -Nhãm N÷ «n ch¹y ch¹y tiÕp søc vµ luyÖn tËp ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn. Ngµy .....th¸ng.......n¨m 201.. Ngêi kiÓm tra Vò ThÞ TuyÕn Trêng thpt cÈm giµng M«n: ThÓ Dôc- K12 TuÇn: 9 – TiÕt : 18 Ngµy so¹n:...../..../201... Bµi thÓ dôc: Tªn bµi d¹y KiÓm tra bµi thÓ dôc liªn hoµn nam 45 phót A. Môc tiªu: 1- KiÕn thøc: + BiÕt c¸ch thùc hiÖn bµi thÓ dôc liªn hoµn dµnh cho nam + Thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng toµn bµi thÓ dôc liªn hoµn dµnh cho nam. 2- Kü n¨ng: + TËp trung , trËt tù chó ý quan s¸t c¸c nhãm kiÓm tra tríc 3- Th¸i ®é, hµnh vi: + Ngåi ®óng vÞ trÝ quy ®Þnh ®Ó gi¸o viªn kiÓm tra + BiÕt rót kinh nhiÖm cho nhãm cña m×nh. B. §Þa ®iÓm – ph¬ng tiÖn: - S©n trêng C. TiÕn tr×nh lªn líp: Néi dung bµi häc I- phÇn më ®Çu: 1- NhËn líp: TËp trung, kiÓm tra qu©n sè, phæ biÕn néi dung, nhiÖm vô, yªu cÇu bµi häc. 2- Khëi ®éng: - Ch¹y khëi ®éng nhÑ nhµng quanh s©n trêng. - Xoay c¸c khíp cæ tay, cæ ch©n, ®Çu gèi, h«ng, vai... ®Þnh lîng SL TG 6-8’ 2x8 Ph¬ng ph¸p tæ chøc 1lÇn - ¤n tËp toµn bµi thÓ dôc cho nhãm nam 1 lÇn - GV chia líp thµnh nhiÒu nhãm mçi nhãm 4 häc sinh mµ gi¸o viªn ®· ghÐp nhãm thùc hiÖn bµi tËp theo nhÞp h« cña nhãm trëng.. II- phÇn c¬ b¶n: 1- KiÓm tra bµi thÓ dôc liªn hoµn nam 50 ®éng t¸c. 30-32’ a- Néi dung kiÓm tra: - KiÓm tra bµi thÓ dôc ph¸t triÎn chung 50 ®éng t¸c. b- Tæ chøc vµ ph¬ng ph¸p kiÓm tra: c- C¸ch cho ®iÓm: - Gi¸o viªn chia nhãm nam thµnh nhiÒu nhãm nhá mçi nhãm 3-4 häc sinh. - Gi¸o viªn kiÓm tra thµnh nhiÒu ®ît, mçi ®ît lµ 1 nhãm nhá 3-4hs. - Mçi nhãm cö ra 1 nhãm trëng võa tËp võa ®Õm cho c¶ nhãm cïng tËp. + §iÓm 9-10:---------------------------- §iÓm ®¹t ®îc lµ kÕt qu¶ thùc hiÖn bµi thÓ dôc ®îc dùa theo c¸ch cho ®iÓm s¸ch ThÓ Dôc 12 trang 30. - Thùc hiÖn ®óng kÜ thuËt, cã tÝnh liªn hoµn ®Ñp vµ cã tÝnh nhÞp ®iÖu. + §iÓm 7-8:------------------------------ - Thùc hiÖn ®óng kÜ thuËt, cã tÝnh liªn hoµn nhng cha thËt ®Ñp, cã sai sãt nhá vÒ t thÕ. + §iÓm 5-6:------------------------------ - Thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng, cha cã tÝnh liªn hoµn + §iÓm 3-4:------------------------------ - Thùc hiÖn cha ®óng, nhng ®îc sù nh¾c nhë th× cã thÓ thùc hiÖn ®îc. + §iÓm 1-2: ---------------------------- - Kh«ng thùc hiÖn ®îc bµi tËp mÆc dï d· ®îc gi¸o viªn nh¾c nhë. II- phÇn kÕt thóc: - Th¶ láng håi tÜnh. - NhËn xÐt u nhîc ®iÓm giê kiÓm tra 5-7’ - Ch¹y nhÑ nhµng thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c th¶ láng ch©n, tay, th©n ngêi theo híng dÉn cña gi¸o viªn. - ChuyÓn vÒ 4 hµng ngang cho häc sinh dån + C«ng bè ®iÓm: hµng l¹i gi¸o viªn nhËn xÐt u nhîc ®iÓm giê kiÓm tra. §äc ®iÓm cho häc sinh biÕt. - ¤n ®éng t¸c ch¹y tiÕp søc vµ luyÖn tËp ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn. - Xuèng líp , giao bµi tËp vÒ nhµ. Ngµy .....th¸ng.......n¨m 201.. Ngêi kiÓm tra Vò ThÞ TuyÕn Tªn bµi d¹y Trêng thpt cÈm giµng M«n: ThÓ Dôc- K12 TuÇn: 10 – TiÕt : 19 Ngµy so¹n:...../..../201... A. Môc tiªu: Ch¹y tiÕp søc: + ¤n hoµn thiÖn kÜ thuËt 1- KiÕn thøc: + BiÕt c¸ch thùc hiÖn trao-nhËn tÝn gËy toµn ®éi trong cù ly 2- Kü n¨ng: + Thùc hiÖn kÜ c¬ b¶n ®óng phèi hîp trao – nhËn tÝn gËy toµn ®éi víi tèc ®é cao cù ly 4x60m 3- Th¸i ®é, hµnh vi: + TËp trung , trËt tù chó ý quan s¸t c¸c nhãm kiÓm tra tríc + Ngåi ®óng vÞ trÝ quy ®Þnh ®Ó gi¸o viªn kiÓm tra + BiÕt rót kinh nhiÖm cho nhãm cña m×nh. B. §Þa ®iÓm – ph¬ng tiÖn: - S©n trêng. tÝn gËy, ®êng ch¹y, 4 bé bµn ®¹p C. TiÕn tr×nh lªn líp: TT 1 Néi dung §Þnh lîng SL TG PhÇn më ®Çu: - C¸n sù tËp trung líp, b¸o c¸o sÜ sè. - Gi¸o viªn nhËn líp, phæ biÕn néi dung bµi gi¶ng. - Khëi ®éng: + Chung: Bµi thÓ dôc tay kh«ng, xoay c¸c khíp, Ðp dÎo. 2x8n + CM: T¹i chç ch¹y bíc nhá, n©ng cao ®ïi, ®¸ l¨ng ch©n ra tríc - sau. KT bµi cò: Trao – nhËn tÝn gËy trªn ®êng ch¹y. 10’ (2’) (6’) Ph¬ng ph¸p tæ chøc §éi h×nh tËp trung, b¸o c¸o €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ € €€€€€€€€ €(GV) §éi h×nh khëi ®éng: c¸n sù chØ huy, thùc hiÖn ®ång lo¹t. GV quan s¸t, söa sai, nh¾c nhë tinh thÇn tËp luyÖn. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €(CS) 2 PhÇn c¬ b¶n: - Ch¹y tiÕp søc: + ¤n tËp: 30’ §éi h×nh «n tËp, GV híng dÉn, CS chØ huy thùc hiÖn theo nhãm (nam-n÷) € € Trao - nhËn tÝn gËy trªn ®êng ch¹y. + Hoµn thiÖn kü thuËt: 3lÇn € * Cñng cè: HS thùc hiÖn, GV nhËn xÐt, söa sai. € - GV chia líp thµnh nhiÒu nhãm nhá nam, n÷ riªng. Mçi nhãm gåm 4 ho¹c sinh danh s¸ch c¸c nhom s®îc ghÐp tõ c¸c tiÕt häc tríc - GV tæ chøc cho nhãm nam «n tËp tríc trong khi ®ã nhãm n÷ vÒ vÞ trÝ c¶u m×nh quan s¸t c¸c vÞ trÝ cña nhãm nam thùc hiÖn ®óc rót kinh nghiÖm cho b¶n th©n. - Gi¸o viªn chän 2 ®éi nam, 2 ®éi n÷ cã kÜ thuËt vµ tèc ®é tèt nhÊt líp thi ®Êu theo nhãm nam , n÷ riªng - §Êu tËp: - GV tæ chøc bÊm thêi gian vµ c«ng bè kÕt qu¶ cña tõng nhãm - 3 phÇn kÕt thóc: - Th¶ láng håi tÜnh. 5-7’ - GV kÕt hîp cñng cè kÜ thuËt mµ c¸c vÞ trÝ thùc hiÖn cßn cha ®óng kÜ thuËt (NÕu cã) - Ch¹y nhÑ nhµng thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c th¶ láng ch©n, tay, th©n ngêi theo híng dÉn cña gi¸o viªn. - NhËn xÐt u nhîc ®iÓm giê häc - ChuyÓn vÒ 4 hµng ngang cho häc sinh dån hµng l¹i gi¸o viªn nhËn xÐt u nhîc ®iÓm giê häc - Xuèng líp , giao bµi tËp vÒ nhµ. ¤n hoµn thiÖn kÜ thuËt ch¹y tiÕp søc Ngµy .....th¸ng.......n¨m 201.. Ngêi kiÓm tra Vò ThÞ TuyÕn Trêng thpt cÈm giµng Tªn bµi d¹y M«n: ThÓ Dôc- K12 TuÇn: 10 – TiÕt : 20 Ngµy so¹n:...../..../201... A. Môc tiªu: Ch¹y tiÕp søc: + ¤n hoµn thiÖn kÜ thuËt (ChuÈn bÞ kiÓm tra) 1- KiÕn thøc: + BiÕt c¸ch thùc hiÖn trao-nhËn tÝn gËy toµn ®éi trong cù ly 2- Kü n¨ng: + Thùc hiÖn kÜ c¬ b¶n ®óng phèi hîp trao – nhËn tÝn gËy toµn ®éi víi tèc ®é cao cù ly 4x60m 3- Th¸i ®é, hµnh vi: + TËp trung , trËt tù chó ý quan s¸t c¸c nhãm kiÓm tra tríc + Ngåi ®óng vÞ trÝ quy ®Þnh ®Ó gi¸o viªn kiÓm tra + BiÕt rót kinh nhiÖm cho nhãm cña m×nh. B. §Þa ®iÓm – ph¬ng tiÖn: - S©n trêng. tÝn gËy, ®êng ch¹y, 4 bé bµn ®¹p C. TiÕn tr×nh lªn líp: TT 1 Néi dung §Þnh lîng SL TG PhÇn më ®Çu: - C¸n sù tËp trung líp, b¸o c¸o sÜ sè. - Gi¸o viªn nhËn líp, phæ biÕn néi dung bµi gi¶ng. - Khëi ®éng: + Chung: Bµi thÓ dôc tay kh«ng, xoay c¸c khíp, Ðp dÎo. 2x8n + CM: T¹i chç ch¹y bíc nhá, n©ng cao ®ïi, ®¸ l¨ng ch©n ra tríc - sau. KT bµi cò: Trao – nhËn tÝn gËy trªn ®êng ch¹y. 10’ (2’) (6’) Ph¬ng ph¸p tæ chøc §éi h×nh tËp trung, b¸o c¸o €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ € €€€€€€€€ €(GV) §éi h×nh khëi ®éng: c¸n sù chØ huy, thùc hiÖn ®ång lo¹t. GV quan s¸t, söa sai, nh¾c nhë tinh thÇn tËp luyÖn. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €(CS) 2 PhÇn c¬ b¶n: - Ch¹y tiÕp søc: + ¤n tËp: Trao - nhËn tÝn gËy trªn ®êng ch¹y. + Hoµn thiÖn kü thuËt: * Cñng cè: HS thùc hiÖn, GV nhËn xÐt, söa sai. 30’ §éi h×nh «n tËp, GV híng dÉn, CS chØ huy thùc hiÖn theo nhãm (nam-n÷) € € 3lÇn € € - GV chia líp thµnh nhiÒu nhãm nhá nam, n÷ riªng. Mçi nhãm gåm 4 ho¹c sinh danh s¸ch c¸c nhom s®îc ghÐp tõ c¸c tiÕt häc tríc - GV tæ chøc cho nhãm nam «n tËp tríc trong khi ®ã nhãm n÷ vÒ vÞ trÝ c¶u m×nh quan s¸t c¸c vÞ trÝ cña nhãm nam thùc hiÖn ®óc rót kinh nghiÖm cho b¶n th©n. - Gi¸o viªn chän 2 ®éi nam, 2 ®éi n÷ cã kÜ thuËt vµ tèc ®é tèt nhÊt líp thi ®Êu theo nhãm nam , n÷ riªng - §Êu tËp: - GV tæ chøc bÊm thêi gian vµ c«ng bè kÕt qu¶ cña tõng nhãm - 3 phÇn kÕt thóc: 5-7’ - Th¶ láng håi tÜnh. - GV kÕt hîp cñng cè kÜ thuËt mµ c¸c vÞ trÝ thùc hiÖn cßn cha ®óng kÜ thuËt (NÕu cã) - Ch¹y nhÑ nhµng thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c th¶ láng ch©n, tay, th©n ngêi theo híng dÉn cña gi¸o viªn. - NhËn xÐt u nhîc ®iÓm giê häc - ChuyÓn vÒ 4 hµng ngang cho häc sinh dån hµng l¹i gi¸o viªn nhËn xÐt u nhîc ®iÓm giê häc - Xuèng líp , giao bµi tËp vÒ nhµ. ¤n hoµn thiÖn kÜ thuËt ch¹y tiÕp søc Ngµy .....th¸ng.......n¨m 201.. Ngêi kiÓm tra Vò ThÞ TuyÕn Tªn bµi d¹y Trêng thpt cÈm giµng M«n: ThÓ Dôc- K12 TuÇn: 11 – TiÕt : 21 Ngµy so¹n:...../..../201... A. Môc tiªu: 1- KiÕn thøc: Ch¹y tiÕp søc: + KiÓm tra kÜ thuËt ch¹y tiÕp søc 4x60m. (45 phót) + BiÕt c¸ch thùc hiÖn phèi hîp trao vµ nhËn tÝn gËy toµn ®éi trong ch¹y cù ly 4x60m. + Thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng c¸c giai ®o¹n 2- Kü n¨ng: + TËp trung , trËt tù chó ý quan s¸t c¸c nhãm kiÓm tra tríc 3- Th¸i ®é, hµnh vi: + Ngåi ®óng vÞ trÝ quy ®Þnh ®Ó gi¸o viªn kiÓm tra + BiÕt rót kinh nhiÖm cho nhãm cña m×nh. B. §Þa ®iÓm – ph¬ng tiÖn: - S©n trêng, TÝn gËy (cø 2 hs 1 tÝn gËy), Cßi, bµn ®¹p 4 bé. Bµn ghÕ cho gi¸o viªn ngåi ®Ó kiÓm tra. C. TiÕn tr×nh lªn líp: Néi dung bµi häc I- phÇn më ®Çu: 1- NhËn líp: TËp trung, kiÓm tra qu©n sè, phæ biÕn néi dung, nhiÖm vô, yªu cÇu bµi häc. 2- Khëi ®éng: - Ch¹y khëi ®éng nhÑ nhµng quanh s©n trêng. - Xoay c¸c khíp cæ tay, cæ ch©n, ®Çu gèi, h«ng, vai... ®Þnh lîng SL TG Ph¬ng ph¸p tæ chøc 6-8’ 2x8 1lÇn - Thùc hiÖn mét sè c¸c bµi tËp khëi ®éng chuyªn m«n: ch¹y bíc nhá, n©ng cao gèi, ®¹p sau, t¨ng tèc. II- phÇn c¬ b¶n: 1- KiÓm tra kÜ thuËt ch¹y tiÕp søc 4x60m. a- Néi dung kiÓm tra: b- Tæ chøc vµ ph¬ng ph¸p kiÓm tra: 30-32’ - KiÓm tra kh¶ n¨ng phèi hîp trao vµ nhËn tÝn gËy. - ChuÈn bÞ ®êng ch¹y theo h×nh bªn. Gi¸o viªn kiÓm tra lÇn lît tõng nhãm ®Ó gi¸o viªn tiÖn theo dâi, ®¸nh gi¸. - Gi¸o viªn chuÈn bÞ v¹ch b¸o hiÖu ®Ó kiÓm tra khu vùc trao – nhËn tÝn gËy cña c¸c thµnh viªn. - Gi¸o viªn tæ chøc kiÓm tra cho nhãm nam tríc, nhãm n÷ sau. Trong khi c¸c nhãm kiÓm tra th× c¸c nhãm cßn l¹i ®øng ë ®óng vÞ trÝ cña m×nh ®Ó quan s¸t vµ chuÈn bÞ khi ®Õn lît m×nh. - §Ó tiÕt kiÖm thêi gian häc sinh cã thÓ cho vÞ trÝ sè 1 xuÊt ph¸t kh«ng cÇn bµ ®¹p, ngng ph¶i xuÊt ph¸t thÊp 4 ®iÓm ch¹m. c- C¸ch cho ®iÓm: + §iÓm 9 – 10:--------------------------- + Thùc hiÖn ®óng kÜ thuËt trao- nhËn tÝn gËy, phèi hîp ®óng kÜ thuËt ë cuèi khu vùc quy ®Þnh, ch¹y tèc ®ä cao. + Thùc hiÖn ®óng kÜ thuËt trao- nhËn tÝn + §iÓm 7-8:------------------------------------ gËy, phèi hîp c¬ b¶n ®óng kÜ thuËt ë gi÷a khu vùc quy ®Þnh, ch¹y tèc ®é trªn trung b×nh. + Thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng kÜ thuËt trao- nhËn tÝn gËy, phèi hîp c¬ b¶n ®óng kÜ thuËt ë trong khu vùc quy ®Þnh, ch¹y tèc ®é chËm. + §iÓm 5-6:-------------------------------- + Thùc hiÖn ®îc kÜ thuËt trao – nhËn tÝn gËy, ch¹y víi t«c ®é chËm. + §iÓm 3-4:-------------------------------- + Kh«ng thùc hiÖn ®îc kÜ thuËt trao nhËn tÝn gËy + §iÓm 1-2:------------------------------- II- phÇn kÕt thóc: 5-7’ - Th¶ láng håi tÜnh. - NhËn xÐt u nhîc ®iÓm giê häc - Ch¹y nhÑ nhµng thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c th¶ láng ch©n, tay, th©n ngêi theo híng dÉn cña gi¸o viªn. - ChuyÓn vÒ 4 hµng ngang cho häc sinh dån hµng l¹i gi¸o viªn nhËn xÐt u nhîc ®iÓm giê kiÓm tra. + C«ng bè ®iÓm - Xuèng líp , giao bµi tËp vÒ nhµ. - ¤n ch¹y tiÕp søc giê sau kiÓm tra c¸c hãm cßn l¹i Ngµy .....th¸ng.......n¨m 201.. Ngêi kiÓm tra Vò ThÞ TuyÕn Tªn bµi d¹y Trêng thpt cÈm giµng M«n: ThÓ Dôc- K12 TuÇn: 11 – TiÕt : 22 Ngµy so¹n:...../..../201... Ch¹y tiÕp søc: + KiÓm tra kÜ thuËt ch¹y tiÕp søc 4x60m. (45 phót) (TiÕp) A. Môc tiªu: 1- KiÕn thøc: + BiÕt c¸ch thùc hiÖn phèi hîp trao vµ nhËn tÝn gËy toµn ®éi trong ch¹y cù ly 4x60m. + Thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng c¸c giai ®o¹n 2- Kü n¨ng: + TËp trung , trËt tù chó ý quan s¸t c¸c nhãm kiÓm tra tríc 3- Th¸i ®é, hµnh vi: + Ngåi ®óng vÞ trÝ quy ®Þnh ®Ó gi¸o viªn kiÓm tra + BiÕt rót kinh nhiÖm cho nhãm cña m×nh. B. §Þa ®iÓm – ph¬ng tiÖn: - S©n trêng, TÝn gËy (cø 2 hs 1 tÝn gËy), Cßi, bµn ®¹p 4 bé. Bµn ghÕ cho gi¸o viªn ngåi ®Ó kiÓm tra. C. TiÕn tr×nh lªn líp: Néi dung bµi häc I- phÇn më ®Çu: 1- NhËn líp: TËp trung, kiÓm tra qu©n sè, phæ biÕn néi dung, nhiÖm vô, yªu cÇu bµi häc. 2- Khëi ®éng: - Ch¹y khëi ®éng nhÑ nhµng quanh s©n trêng. - Xoay c¸c khíp cæ tay, cæ ch©n, ®Çu gèi, h«ng, vai... ®Þnh lîng SL TG 6-8’ 2x8 1lÇn - Thùc hiÖn mét sè c¸c bµi tËp khëi ®éng chuyªn m«n: ch¹y bíc nhá, n©ng cao gèi, ®¹p sau, t¨ng tèc. Ph¬ng ph¸p tæ chøc
- Xem thêm -