Tài liệu Giáo án thể dục lớp 12 chuẩn ktkn_bộ 14

  • Số trang: 43 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 68 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Tuaàn : 1 Tieát :1 I– YEÂU CAÀU : – Naém ñöôïc muïc tieâu , noäi dung chöông trình theå duïc lôùp 12 . – Bieát moät soá nguyeân taéc , phöông phaùp cô baûn taäp luyeän phaùt trieån söùc maïnh . – Bieát vaän duïng kieán thöùc ñaõ hoïc ñeå löïa choïn phöông phaùp reøn luyeän söùc maïnh phuø hôïp II– ÑÒA ÑIEÅM – PHÖÔNG TIEÄN : – Ñòa ñieåm : Saân tröôøng . – Phöông tieän : Giaùo aùn , taøi lieäu giaûng daïy . III– TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP : Phương pháp - Giaùo vieân phoå bieán mieäu tieâu vaø noäi dung chöông trình theå duïc 12 cho hoïc sinh naém . Hoïc sinh chuù yù laéng nghe – Ghi cheùp . Nội dung A. Giôùi thieäu muïc tieâu , noäi dung chöông trình TD 12 : 1. Muïc tieâu : “ … giuùp HS phaùt trieån toaøn dieän veà ñaïo ñöùc , trín tueä , theå chaát , thaåm mó vaø caùc kó naêng cô baûn nhaèm hình thaønh nhaân caùch con ngöôøi Vieät Nam XHCN … hoaøn thieän hoïc vaán phoå thoâng vaø nhöõng hieåu bieát thoâng thöôøng veà kó naêng vaø höôùng nghieäp ñeå tieáp tuïc hoïc ñaïi hoïc , cao ñaúng , trung hoïc chuyeân nghieäp , hoïc ngheà hoaëc ñi vaøo cuoäc soáng “ 2 . Noäi dung : goàm coù : + Lyù thuyeát chung : 2 tieát . + Theå duïc : 7 tieát . + Chaïy tieáp söùc : 6 tieát . + Chaïy beàn : 6 tieát . + Nhaûy xa kieåu öôõn thaân : 8 tieát . + Ñaù caàu : 6 tieát . + Caàu loâng : 7 tieát . + Moân theå thao töï choïn : 20 tieát . + Oân taäp , kieåm tra hoïc kì , kieån tra RLTT : 8 tieát . 1. Khaùi nieäm vaø yù nghóa cuûa vieäc taäp luyeän söùc maïnh : - Em haõy cho bieát söùc maïnh laø gì ? - Coù bao nhieâu loaïi söùc maïnh ? - Haõy cho bieát yù nghóa cuûa vieäc taäp luyeän söùc maïnh ? a. Khaùi nieäm : Söùc maïnh laøm moät trong caùc toá chaát theå löïc , ñoù khaû naêng taïo ra löïc cô hoïc baèng noã löïc cô baép . * Söùc maïnh toái ña : laø söùc maïnh lôùn nhaát coù theå sinh ra khi co cô toái ña . * Söùc maïnh nhanh : laø naêng löïc phaùt huy söùc maïnh trong moät khoaûng thôøi gian ngaén nhaát baèng söï co cô nhanh . * Söùc maïnh beàn : laø naêng löïc duy trì söùc maïnh trong 1 thôøi gian vaän ñoäng keùo daøi .  Caùc loaïi söùc maïnh khoâng lieân quan tröïc tieáp vôùi nhau b. YÙ nghóa cuûa vieäc taäp luyeän söùc maïnh : - Toång hôïp hieäu quaû cuûa taäp luyeän thöôøng xuyeân vaø lieân tuïc seõ ñaït ñöôïc nhöõng thích öùng naâng cao naêng löïc söùc maïnh . - Taäp luyeän söùc maïnh thöôøng xuyeân thì söï cung caáp maùu cho cô baép seõ ñöôïc taêng cöôøng , quaù trình trao ñoåi chaát trong cô theå cao hôn luùc bình thöôøng . Nhôø ñoù cô baép nôû nang , xöông taêng ñoä daøy vaø phaùt trieån vöõng chaét . - Taäp luyeän söùc maïnh coøn goùp phaàn naâng cao naêng löïc hoaït ñoäng cuûa heä thoáng thaàn kinh – cô vaø reøn luyeän yù chí . - Taäp luyeän naâng cao söùc maïnh cuûa cô baép laø tieàn ñeà thuaän lôïi cho vieäc hoïc ; hoaøn thieän caùc kó naêng vaän ñoäng cô baûn vaø caùc kó thuaät theå thao . - Ngoaøi ra coøn laøm tieâu hao löôïng môõ thöøa , taïo chô cô theå coù voùc daùng khoûe , ñeïp . Löùc tuoåi HS THPT laø löù tuoåi raát thuaän lôïi ñeå phaùt trieån söùc maïnh .  Cuûng coá :  Daën doø . Tuaàn : 1 I– Tieát :2 YEÂU CAÀU : – Bieát moät soá nguyeân taéc , phöông phaùp cô baûn taäp luyeän phaùt trieån söùc maïnh . – Bieát vaän duïng kieán thöùc ñaõ hoïc ñeå löïa choïn phöông phaùp reøn luyeän söùc maïnh phuø hôïp II– III– ÑÒA ÑIEÅM – PHÖÔNG TIEÄN : – Ñòa ñieåm : Saân tröôøng . – Phöông tieän : Giaùo aùn , taøi lieäu giaûng daïy . TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP : Phương pháp Nội dung 2. Phöông phaùp phaùt trieån söùc maïnh : - Caùch 1 : Söû duïng löïc ñoái khaùng toái ña vôùi soá laàn laëp laïi nhoû nhaát - Caùch 2 : Söû duïng löïc ñoái khaùng TB vôùi soá laàn laëp laïi toái ña . - Caùch 3 : Söû duïng löïc ñoái khaùng TB hoaëc lôùn vôùi soá laàn laëp laïi toái ña . Chuù yù : Söû duïng caùc baøi taäp phaùt trieån söùc maïnh ôû caùc nhoùm cô ñoái khaùng vaø caùc nhoùm cô thaân mình ; keát hôïp caùc baøi taäp söùc maïnh vôùi caùc baøi taäp keùo giaõn vaø thaû loûng caùc nhoùm cô baép . a. Caùc nguyeân taéc trong taäp luyeän söùc maïnh . - Thöù nhaát : Baøi taäp söùc maïnh caàn phaûi taïo ra kích thích lôùn ñoái vôùi hoaït ñoäng cuûa cô theå . Ñeå taïo ra söï caêng cô toái ña coù 3 caùch : - Thöù hai : Caàn taäp luyeän ñeå phaùt trieån toaøn dieän söùc maïnh cuûa taát caû caùc nhoùm cô , traùnh chæ taäp trung vaøo 1 soù nhoùm cô . - Thöù ba : Caàn keát hôïp taäp luyeän naâng cao söùc maïnh vôùi TL ñeå phaùt trieån caùc toá chaát theå löïc khaùc , nhaát laø söùc beàn vaø söùc nhanh . b . Caùc loaïi baøi taäp phaùt trieån söùc maïnh : - Baøi taäp khaéc phuïc troïng löôïng cô theå : baøi taäp naèm saáp co duoãi tay ; baøi taäp treo co duoãi tay ; nhaûy loø coø 1 chaân ; … - Em haõy cho bieát caùc baøi taäp phaùt - Baøi taäp khaéc phuïc troïng löôïng beân ngoaøi : baøi taäp vôùi caùc trieån söùc maïnh ? Cho bieát caùc baøi duïng cuï caàm tay ( taï tay , boùng ñaëc , bao caùt ) ; baøi taäp vôùi caùc taäp phaùt trieån söùc maïnh maø em taäp duïng cuï coù tính ñaøn hoài : ( daây cao su , loø xo ) ; baøi taäp vôùi luyeän ? ngöôøi cuøng taäp ; baøi taäp söû duïng löïc ñoái khaùng töø baïn taäp ; … c . Phöông phaùp xaùc ñònh LVÑ trong taäp luyeän söùc maïnh : - Caùch xaùc ñònh LVÑ ñôn giaûn : soá laàn laàn laëp laïi . - Ñaëc ñieåm veà taùc duïng taäp luyeän cuûa 1 soá phöông phaùp : - Neâu caùc phöông phaùp xaùc ñònh + Söû duïng troïng löôïng toái ña vaø gaàn toái ña laø phöông phaùp löôïng vaän ñoäng maø em bieát ? chuû yeáu trong taäp luyeän söùc maïnh cuûa VÑV caáp cao . Ngöôøi - Khi taäp luyeän phaùt trieån söùc maïnh môùi taäp luyeän söùc maïnh chöa neân söû duïng caùc loaïi baøi taäp caàn chuù yù nhöõng ñaëc ñieåm gì ? naøy. + Söû duïng troïng löôïng lôùn hoaëc töông ñoái lôùn : coù taùc duïng chuû yeáu naâng cao naêng löïc söùc maïnh ñoái vôùi ngöôøi ñaõ taäp luyeän söùc maïnh trong thôøi gian nhaát ñònh . + Söû duïng troïng löôïng nhoû hoaëc raát nhoû ( coù theå laëp laïi treân 30 laàn ) : Coù taùc duïng laøm phì ñaïi cô baép do taêng quaù trình trao ñoåi chaát ; taïo khaû naêng kieåm tra kó thuaät toát hôn ; haïnh cheá chaán thöông . Phuø hôïp vôùi ngöôøi môùi taäp . - Thôøi gian nghæ giöõa caùc laàn taäp , caùc löôït taäp coù yù nghóa quan troïng nhaèm ñieàu khieån LVÑ vaø höôùng thích öùng taäp luyeän . - Sau moät thôøi gian taäp luyeän ( 2 – 3 thaùng ) coù theå taêng LVÑ .  Cuûng coá :  Daën doø . Tuaàn : 2 I– II– III– Tieát : 03 MUÏC TIEÂU : – TDNĐ : Ôn bài khởi động . học ñoäng taùc 1 – 2 baøi TDNĐ ( nöõ ) , học ñoäng taùc 1 – 8 baøi TDLH ( nam ) . – Chạy tiếp sức : Bài tập thể lực . – Chạy bền : Nhaèm cho hoïc sinh phaùt trieån theå löïc – söùc beàn . ÑÒA ÑIEÅM – PHÖÔNG TIEÄN : – Ñòa ñieåm : Treân saân tröôøng. Veä sinh an toaøn nôi taäp vaø phöông tieän. – Phöông tieän : Coø , Côø , ñoàng hoà . TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP : NOÄI DUNG 1– Phaàn môû ñaàu : ÑÒNH LÖÔÏN G 8' PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC TAÄP (Hoaït ñoäng cuûa thaày vaø troø) - GV - HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp ÑH 4 haøng ngang. NOÄI DUNG a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá, hoûi veà söùc khoûe HS, phoå bieán muïc tieâu, noäi dung, yeâu caàu tieát hoïc. ÑÒNH LÖÔÏN G 3' b) Khôûi ñoäng : Xoay caùc khôùp nhö coå tay, coå chaân, hoâng ... 5' 2– Phaàn cô baûn : 32' a . Nhoùm nöõ -Hoïc môùi ÑT 1 - 2 . b. Nhoùm nam - chaïy tieáp söùc : PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC TAÄP (Hoaït ñoäng cuûa thaày vaø troø) - Ñoäi hình khôûi ñoäng :       Ñoäi hình hoïc baøi TDNÑ :   - Baøi taäp theå löïc .  Sau ñoù nhoùm nöõ vaø nam seõ hoaùn ñoåi noäi dung vaø vò trí taäp luyeän. Phöông phaùp : - GV giôùi thieäu ñoäng taùc laøm maãu . Học sinh nghiêm túc quan sát và thực hiện đúng động tác . c. Nhoùm nam - Baøi theå duïc lieân Hoïc môùi ñoäng taùc 1 –8. - Giaùo vieân giao nhieäm vuï vaø quan saùt . d. Nhoùm nöõ – Chaïy tieáp söùc : - Baøi taäp theå löïc . e . Chaïy beàn : Giôùi thieäu toång quaùt . c .Củng cố : 4’ 3– Phaàn keát thuùc : 5' Goïi 2 nam vaø 2 em nöõ leân thöïc hieän ñoäng taùc . Caùc em coøn laïi quan saùt vaø nhaän xeùt . Ñoäi hình toaøn lôùp 4 haøng ngang giaõn caùch 1 saûi tay . a) HS thaû loûng. Ñoäi hình toaøn lôùp 4 haøng ngang taäp trung (doàn haøng) b) GV nhaän xeùt – daën doø . Ñoäi hình toaøn lôùp 4 haøng ngang taäp trung (doàn haøng) Tuaàn : 2 I– II– III– Tieát : 04 MUÏC TIEÂU : – Thể dục : Ôn động tác 1-2 , học mới động tác 3 TDNĐ (nữ) .Ôn động tác 1-8 học mới động tác 9-17 TDLH (nam) . – Chạy tiếp sức : Động tác bổ trợ trao và nhận gậy . Thöïc hieän cô baûn ñuùng kó thuaät trao – nhaän tín gaäy trong chaïy tieáp söùc . – Chạy bền : Luyeän taäp phaùt trieån söùc beàn . ÑÒA ÑIEÅM – PHÖÔNG TIEÄN : – Ñòa ñieåm : Treân saân tröôøng. Veä sinh an toaøn nôi taäp vaø phöông tieän. – Phöông tieän : Tín gaäy , Côø , daây ñích , ñoàng hoà . TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP : NOÄI DUNG ÑÒNH LÖÔÏN G PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC TAÄP (Hoaït ñoäng cuûa thaày vaø troø) 1– Phaàn môû ñaàu : 8' - GV - HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp ñoäi hình 4 haøng ngang. b) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá, hoûi veà söùc khoûe HS, phoå bieán muïc tieâu, noäi dung, yeâu caàu tieát hoïc. 3' - Ñoäi hình khôûi ñoäng :    NOÄI DUNG ÑÒNH LÖÔÏN G c) Khôûi ñoäng : Xoay caùc khôùp nhö coå tay, coå chaân, hoâng ... 5' 2– Phaàn cô baûn : 32' a . Nhoùm nöõ - Hoïc baøi TDNÑ : 12' - Oân ñoäng taùc 1 - 2 . PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC TAÄP (Hoaït ñoäng cuûa thaày vaø troø)   Phöông phaùp : GV giôùi thieäu ñoäng taùc vaø laøm maãu . Giaùo vieân cho hoïc sinh oân laïi baøi cuû , keát hôïp vôùi kó thuaät ñoäng taùc môùi . - Giaùo vieân giao nhieäm vuï vaø quan saùt . - Hoïc môùi ñoäng taùc 3 b. Nhoùm nam - Chaïy tieáp söùc : - Ñoäng taùc boå trôï . - Trao vaø nhaän tín gaäy vôùi toác ñoä chaäm , taäp theo nhoùm 2 ngöôøi . * Sau ñoù hai nhoùm seõ hoaùn ñoåi vò trí vaø noäi dung taäp luyeän . 12’ c. Nhoùm nữ - Chaïy tieáp söùc : ( Taäp luyeän chaïy tieáp söùc ) - Ñoäng taùc boå trôï . - Trao vaø nhaän tín gaäy vôùi toác ñoä chaäm , taäp theo nhoùm 2 ngöôøi .   Ñoäi hình hoïc TD  d. Nhoùm nam - Baøi theå duïc lieân hoaøn : + Oân ñoäng taùc 1 – 8 + Hoïc môùi ñoäng taùc 9- 17 . e . Chaïy beàn treân ñòa hình töï nhieân . f . Củng cố : 4’ 4’ 3– Phaàn keát thuùc : 5' a) HS thaû loûng. b) GV nhaän xeùt. c) Baøi taäp veà nhaø : Baøi TDNÑ. Tuaàn : 3 I– II– III– Goïi 2 nam vaø 2 em nöõ leân thöïc hieän ñoäng taùc . Caùc em coøn laïi quan saùt vaø nhaän xeùt . Ñoäi hình toaøn lôùp 4 haøng ngang giaõn caùch 1 saûi tay .      Tieát : 05 MUÏC TIEÂU : – Thể dục : Ôn động tác 1-3 , học mới động tác 4 TDNĐ (nữ) . Ôn động tác 1-17 học mới động tác 18-22 TDLH (nam) . – Chạy tiếp sức: Phát triển tốc độ .Ôn trao và nhận tín gậy ñuùng kó thuaät trao – nhaän tín gaäy . – Chạy bền : Chạy trên địa hình tự nhiên và naâng cao söùc beàn . ÑÒA ÑIEÅM – PHÖÔNG TIEÄN : – Ñòa ñieåm : Treân saân tröôøng. Veä sinh an toaøn nôi taäp vaø phöông tieän. – Phöông tieän : Tín gaäy , Côø , daây ñích , ñoàng hoà . TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP : ÑÒNH LÖÔÏNG PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC TAÄP 1– Phaàn môû ñaàu : 10' - GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp ÑH 4 haøng ngang. a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá, hoûi veà söùc khoûe HS, phoå bieán muïc tieâu, noäi dung, yeâu caàu tieát hoïc. 3' b) Khôûi ñoäng : Xoay caùc khôùp nhö coå tay, coå chaân, hoâng ... 5' - ÑH khôûi ñoäng : Cöï li giaõn caùch moät saûi tay.     NOÄI DUNG c) Kieåm tra baøi cuû : (Hoaït ñoäng cuûa thaày vaø troø)  2’ 2– Phaàn cô baûn : 30' a . Nhoùm nöõ - Hoïc baøi TDNÑ : 11'  - Oân ñoäng taùc 1 - 3 . - Hoïc môùi ñoäng taùc 4  b. Nhoùm nam - Chaïy tieáp söùc : Phöông phaùp : - GV giôùi thieäu ñoäng taùc laøm maãu nhanh , chaäm , laøm maãu phaàn ñoäng taùc tay , chaân rieâng . - Giaùo vieân cho hoïc sinh oân laïi baøi cuû , keát hôïp vôùi kó thuaät ñoäng taùc môùi . Giaùo vieân quan saùt , söõa sai - Trao – nhaän tín gaäy vôùi toác ñoä nhanh theo nhoùm 2 ngöôøi . - Baøi taäp phaùt trieån toác ñoä . * Sau ñoù hai nhoùm seõ hoaùn ñoåi vò trí vaø noäi dung taäp luyeän . 11’ c. Nhoùm nữ - Chaïy tieáp söùc : 4’ - Trao – nhaän tín gaäy vôùi toác ñoä nhanh theo nhoùm 2 ngöôøi . - Baøi taäp phaùt trieån toác ñoä . d. Nhoùm nam : - Baøi theå duïc lieân hoaøn :+ Oân ñoäng taùc 1 – 17 4’ e . Chaïy beàn : chaïy beàn treân ñòa hình töï nhieân . b) GV nhaän xeùt. c) Baøi taäp veà nhaø : Baøi TDNÑ. Vò trí xuaát phaùt cuûa ngöôøi trao gaäy ( soá 1 )     10m 10m 10m *E Höôùng chaïy Goïi 2 nam vaø 2 em nöõ leân thöïc hieän ñoäng taùc . Caùc em coøn laïi quan saùt vaø nhaän xeùt . f . Củng cố : a) HS thaû loûng. Khu vöïc trao - nhaän gaäy ( Ñoäi hình taäp luyeän chaïy tieáp söùc ) + Hoïc môùi ñoäng taùc 18 – 22 . 3– Phaàn keát thuùc : Ñoäi hình hoïc baøi TDNÑ :   5' Ñoäi hình toaøn lôùp 4 haøng ngang giaõn caùch 1 saûi tay            NOÄI DUNG PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC TAÄP ÑÒNH LÖÔÏNG  (Hoaït ñoäng cuûa thaày vaø troø)  Tuaàn : 3 I– II– III– Tieát : 06 MUÏC TIEÂU : – Thể dục : Ôn động tác 1-4 học mới động tác 5-6 TDNĐ (nữ) . Ôn động tác 1-22 ,học mới động tác 23-28 TDLH (nam) . – Chạy tiếp sức : Ôn động tác bổ trợ . Ôn trao – nhận tín gậy yêu cầu hs thöïc hieän cô baûn ñuùng kó thuaät trao – nhaän tín gaäy vaø phaùt trieån toác ñoä . – Chạy bền : Naâng cao söùc beàn . ÑÒA ÑIEÅM – PHÖÔNG TIEÄN : – Ñòa ñieåm : Treân saân tröôøng. Veä sinh an toaøn nôi taäp vaø phöông tieän. – Phöông tieän : Tín gaäy , Côø , coøi , daây ñích , ñoàng hoà . TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP : ÑÒNH LÖÔÏNG PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC TAÄP 1– Phaàn môû ñaàu : 10' a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá, hoûi veà söùc khoûe HS, phoå bieán muïc tieâu, noäi dung, yeâu caàu tieát hoïc. 3'  GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp theo ñoäi hình 4 haøng ngang. b) Khôûi ñoäng : Xoay caùc khôùp nhö coå tay, coå chaân, hoâng ... 5' NOÄI DUNG c) Kieåm tra baøi cuû : Thöïc hieän ñoäng taùc 4 ( nöõ) , ñoäng taùc 18 – 22 ( nam )  Ñoäi hình khôûi ñoäng : Daøn haøng, cöï li giaõn caùch moät saûi tay.     2’  2– Phaàn cô baûn : 30' a . Nhoùm nöõ : Oân ñoäng taùc TD 1 - 4 vaø hoïc môùi ñoäng taùc 5 – 6 . 11' b. Nhoùm nam - Chaïy tieáp söùc : (Hoaït ñoäng cuûa thaày vaø troø)  Ñoäi hình hoïc baøi TDNÑ :   NOÄI DUNG (Hoaït ñoäng cuûa thaày vaø troø)  - Oân ñoäng taùc boå trôï – phaùt trieån toác ñoä . Phöông phaùp : - Trao – nhaän tín gaäy vôùi toác ñoä nhanh theo nhoùm 2 vaø 3 ngöôøi . * Sau ñoù hai nhoùm seõ hoaùn ñoåi vò trí vaø noäi dung taäp luyeän . PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC TAÄP ÑÒNH LÖÔÏNG 11’ c. Nhoùm nữ - Chaïy tieáp söùc : - GV giôùi thieäu ñoäng taùc laøm maãu nhanh , chaäm , laøm maãu phaàn ñoäng taùc tay , chaân rieâng . - Giaùo vieân cho hoïc sinh oân laïi baøi cuû , keát hôïp vôùi kó thuaät ñoäng taùc môùi . - Học sinh nghiêm túc quan sát và thực hiện đúng động tác . - Oân ñoäng taùc boå trôï – phaùt trieån toác ñoä . - Giaùo vieân giao nhieäm vuï vaø quan saùt - Trao – nhaän tín gaäy vôùi toác ñoä nhanh theo nhoùm 2 vaø 3 ngöôøi . Khu vöïc trao - nhaän gaäy d. Nhoùm nam : Vò trí xuaát phaùt cuûa - Baøi theå duïc lieân hoaøn : ngöôøi trao gaäy ( soá 1 ) + Oân ñoäng taùc 1 – 22 * Chuù yù chaïy tieáp söùc : Khoâng naém chaéc gaäy quaù chaët , khoâng quaù caêng thaúng , seõ laøm giaûm toác ñoä khi chaïy . Ngöôøi nhaän tín gaây caàn xuaát phaùt ñuùng thôøi ñieåm . e . Chaïy beàn treân ñòa hình töï nhieân . f . Củng cố : 3– Phaàn keát thuùc : 10m 10m *E     + Hoïc môùi ñoäng taùc 23 – 28 . 10m Höôùng chaïy ( Ñoäi hình taäp luyeän chaïy tieáp söùc ) 4’ Goïi 2 nam vaø 2 em nöõ leân thöïc hieän ñoäng taùc . Caùc em coøn laïi quan saùt vaø nhaän xeùt . 5' Ñoäi hình toaøn lôùp 4 haøng ngang giaõn caùch 1 saûi tay . 4’ a) HS thaû loûng. Ñoäi hình toaøn lôùp 4 haøng ngang taäp trung (doàn haøng) b) GV nhaän xeùt. Ñoäi hình toaøn lôùp 4 haøng ngang taäp trung (doàn haøng) c) Baøi taäp veà nhaø : Baøi TDNÑ. Tuaàn : 4 I– II– III– Tieát : 07 MUÏC TIEÂU : – Theå duïc: Oân ñoäng taùc 1-6 hoïc môùi ñoäng taùc 7 TDNÑ (nöõ) . OÂn ñoäng taùc 1-28 hoïc môùi ñoäng taùc 29-36 TDLH (nam) . – Chaïy tieáp söùc : Chaïy toác ñoä cao . Xuaát phaùt thaáp coù tín gaäy . – Chaïy beàn : Chaïy treân ñòa hình töï nhieân , Naâng cao söùc beàn . ÑÒA ÑIEÅM – PHÖÔNG TIEÄN : – Ñòa ñieåm : Treân saân tröôøng. Veä sinh an toaøn nôi taäp vaø phöông tieän. – Phöông tieän : Tín gaäy , Côø , coøi , daây ñích , ñoàng hoà . TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP : NOÄI DUNG ÑÒNH LÖÔÏN G 1– Phaàn môû ñaàu : 10' a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá, hoûi veà söùc khoûe HS, phoå bieán muïc tieâu, noäi dung, yeâu caàu tieát hoïc. 3' b) Khôûi ñoäng : Xoay caùc khôùp nhö coå tay, coå chaân, hoâng ... 5' c) Kieåm tra baøi cuû : PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC TAÄP (Hoaït ñoäng cuûa thaày vaø troø) - GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp ñoäi hình 4 haøng ngang. - ÑH khôûi ñoäng : Daøn haøng, cöï li giaõn caùch moät saûi tay.      2’ 2– Phaàn cô baûn : 30' a . Nhoùm nöõ : Oân ñoäng taùc TD 1 - 6 11'  Hoïc môùi ñoäng taùc 7 . b. Nhoùm nam - Chaïy tieáp söùc :  - Trao – nhaän tín gaäy . Phöông phaùp : - GV giôùi thieäu ñoäng taùc laøm maãu nhanh , chaäm , laøm maãu phaàn ñoäng taùc tay , chaân rieâng . - Giaùo vieân giao nhieäm vuï vaø quan saùt - Xuaát phaùt thaáp coù tín gaäy . - Chaïy 30m toác ñoä cao ( 1 –2 laàn ) * Sau ñoù hai nhoùm seõ hoaùn ñoåi vò trí vaø noäi dung taäp luyeän . Khu vöïc trao - nhaän gaäy c. Nhoùm nữ - Chaïy tieáp söùc : - Oân trao – nhaän tín gaäy . - Xuaát phaùt thaáp coù tín gaäy . Vò trí xuaát phaùt cuûa ngöôøi trao gaäy ( soá 1 ) 11’ - Chaïy 30m toác ñoä cao ( 1 –2 laàn ) d. Nhoùm nam : Baøi theå duïc lieân hoaøn : + Oân ñoäng taùc 1 – 28 + Hoïc ñoäng taùc 29 – 36 Ñoäi hình hoïc baøi TDNÑ :   4’ e . Chaïy beàn treân ñòa hình töï nhieân . f . Củng cố : 4’ 3– Phaàn keát thuùc : 5'     10m 10m 10m *E Höôùng chaïy ( Ñoäi hình taäp luyeän chaïy tieáp söùc ) Goïi 1 nam vaø 1 em nöõ leân nhaän xeùt , ñaùnh giaù , Giaùo vieân boå sung , nhaän xeùt vaø ñaùnh giaù . a) HS thaû loûng. Ñoäi hình toaøn lôùp 4 haøng ngang giaõn caùch 1 saûi tay . b) GV nhaän xeùt. Ñoäi hình toaøn lôùp 4 haøng ngang taäp trung (doàn haøng) c) Baøi taäp veà nhaø : Baøi TDNÑ. Ñoäi hình toaøn lôùp 4 haøng ngang taäp trung (doàn haøng) Tuaàn : 4 I– Tieát : 08 MUÏC TIEÂU : – Theå duïc : Oân ñoäng taùc 1-7 hoïc môùi ñoäng taùc 8 TDNÑ (nöõ) . Oân ñoäng taùc 1-36 hoïc môùi ñoäng taùc 37-43 TDLH (nam) . II– III– – Chaïy tieáp söùc : Ñoäng taùc boå trôï hoaøn thieän kó thuaät trao – nhaän tín gaäy – phaùt trieån söùc nhanh toác ñoä . – Chaïy beàn : Naâng cao söùc beàn . ÑÒA ÑIEÅM – PHÖÔNG TIEÄN : – Ñòa ñieåm : Treân saân tröôøng. Veä sinh an toaøn nôi taäp vaø phöông tieän. – Phöông tieän : Tín gaäy , Côø , coøi , daây ñích , ñoàng hoà . TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP : NOÄI DUNG ÑÒNH LÖÔÏN G PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC TAÄP (Hoaït ñoäng cuûa thaày vaø troø) 1– Phaàn môû ñaàu : 8' - GV - HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp taäp hôïp 4 haøng ngang. a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá, hoûi veà söùc khoûe HS, phoå bieán muïc tieâu, noäi dung, yeâu caàu tieát hoïc. 3' b) Khôûi ñoäng : Xoay caùc khôùp nhö coå tay, coå chaân, hoâng ... 5' - ÑH khôûi ñoäng : Daøn haøng, giaõn caùch moät saûi tay.     2– Phaàn cô baûn : 32' a . Nhoùm nöõ : Oân ñoäng taùc TD 1 – 7 , hoïc môùi ñoäng taùc 8 . 12'   Ñoäi hình hoïc baøi TDNÑ :   b. Nhoùm nam - Chaïy tieáp söùc :  - Ñoäng taùc boå trôï . - phaùt trieån toác ñoä . Phöông phaùp : - Hoaøn thieän trao – nhaän tín gaäy . - GV giôùi thieäu ñoäng taùc laøm maãu nhanh , chaäm , laøm maãu phaàn ñoäng taùc tay , chaân rieâng . * Sau ñoù hai nhoùm seõ hoaùn ñoåi vò trí vaø noäi dung taäp luyeän . c. Nhoùm nữ - Chaïy tieáp söùc : Ñoäng taùc boå trôï . - phaùt trieån toác ñoä - Hoaøn thieän trao – nhaän tín gaäy . d. Nhoùm nam : - Baøi theå duïc lieân hoaøn : + Oân ñoäng taùc 1 – 36 + Hoïc môùi ñoäng taùc 37 - 43 . f . Chaïy beàn treân ñòa hình töï nhieân : - Giaùo vieân cho hoïc sinh oân laïi baøi cuû , keát hôïp vôùi kó thuaät ñoäng taùc môùi . - Giaùo vieân giao nhieäm vuï vaø quan saùt 12’ 4’ -------------------------  ñi -------------------------  quay veà -------------------------  cuoái haøng Xp 30m ñích ( Ñoäi hình taäp luyeän chaïy tieáp söùc ) 4’ Goïi 2 nam vaø 2 em nöõ leân thöïc hieän ñoäng taùc . Caùc em coøn laïi quan saùt vaø nhaän xeùt . - Nam chaïy 3 voøng saân . - Nöõ chaïy 1,5 voøng saân . e . Cuûng coá : 3– Phaàn keát thuùc : a) HS thaû loûng. b) GV nhaän xeùt. c) Baøi taäp veà nhaø : Baøi TDNÑ. 5' Ñoäi hình toaøn lôùp 4 haøng ngang giaõn caùch 1 saûi tay .      Tuaàn : 5 I– II– III– Tieát : 09 MUÏC TIEÂU : – Theå duïc : Oân ñoäng taùc 1-8 ,hoïc môùi ñoäng taùc 9-10 TDNÑ ( nöõ ) . Oân 1-43 , hoïc môùi ñoäng taùc 44-50 TDLH ( nam ) . – Chaïy tieáp söùc : Hoaøn thieän kó thuaät trao – nhaän tín gaäy vôùi toác ñoä cao . – Chaïy beàn : chaïy treân ñòa hình töï nhieân . Naâng cao söùc beàn . ÑÒA ÑIEÅM – PHÖÔNG TIEÄN : – Ñòa ñieåm : Treân saân tröôøng. Veä sinh an toaøn nôi taäp vaø phöông tieän. – Phöông tieän : Tín gaäy , Côø , coøi , daây ñích , ñoàng hoà . TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP : NOÄI DUNG ÑÒNH LÖÔÏN G 1– Phaàn môû ñaàu : 8' a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá, hoûi veà söùc khoûe HS, phoå bieán muïc tieâu, noäi dung, yeâu caàu tieát hoïc. 3' b) Khôûi ñoäng – kieåm tra baøi cuû : 5' PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC TAÄP (Hoaït ñoäng cuûa thaày vaø troø) - GV , HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp ñoäi hình 4 haøng ngang. - ÑH khôûi ñoäng daøn haøng, cöï li giaõn caùch moät saûi tay.      NOÄI DUNG ÑÒNH LÖÔÏN G 2– Phaàn cô baûn : 32' a . Nhoùm nöõ - TDNÑ 12' PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC TAÄP (Hoaït ñoäng cuûa thaày vaø troø)  - Oân ñoäng taùc 1 - 8 . Ñoäi hình hoïc baøi TDNÑ :   - Hoïc môùi ñoäng taùc 9 – 10 . b. Nhoùm nam - Chaïy tieáp söùc : Phöông phaùp : - Ñoäng taùc boå trôï . - GV giôùi thieäu ñoäng taùc laøm maãu ñoäng taùc . - Hoaøn thieän trao – nhaän tín gaäy - Chaïy toác ñoä . * Sau ñoù hai nhoùm seõ hoaùn ñoåi vò trí vaø noäi dung taäp luyeän . 12’ - Giaùo vieân cho hoïc sinh oân laïi baøi cuû , keát hôïp vôùi kó thuaät ñoäng taùc môùi . - Giaùo vieân giao nhieäm vuï vaø quan saùt c. Nhoùm nữ - Chaïy tieáp söùc : Khu vöïc trao - nhaän gaäy - Ñoäng taùc boå trôï . Vò trí xuaát phaùt cuûa - Hoaøn thieän trao – nhaän tín gaäy ngöôøi trao gaäy ( soá 1 ) - Chaïy toác ñoä . 10m 10m *E     d. Nhoùm nam : Baøi theå duïc lieân hoaøn : Oân ñoäng taùc 1 – 43 vaø hoïc ñoäng taùc 44 – 50 . 10m Höôùng chaïy e . Chaïy beàn treân ñòa hình töï nhieân : ( Ñoäi hình taäp luyeän chaïy tieáp söùc ) e. Cuûng coá : - Goïi 3 HS thöïc hieän kó thuaät trao nhaän tín gaäy chaïy toác ñoä cao 30m . 4’ Goïi 1 nam vaø 1 em nöõ leân nhaän xeùt , ñaùnh giaù , Giaùo vieân boå sung , nhaän xeùt vaø ñaùnh giaù . 3– Phaàn keát thuùc : 5' Ñoäi hình toaøn lôùp 4 haøng ngang giaõn caùch 1 saûi tay . a) HS thaû loûng - GV nhaän xeùt. Ñoäi hình toaøn lôùp 4 haøng ngang taäp trung (doàn haøng) b) Baøi taäp veà nhaø : Baøi TDNÑ. Ñoäi hình toaøn lôùp 4 haøng ngang taäp trung (doàn haøng) Tuaàn : 5 I– Tieát : 10 MUÏC TIEÂU : – Theå duïc : Oân toaøn baøi theå duïc phoái hôïp nhòp chaäm . II– – Chaïy tieáp söùc : Hoaøn thieän kó thuaät trao – nhaän tín gaäy . Phaùt trieån toác ñoä vaø söùc beàn . – Chaïy beàn : Chaïy treân ñòa hình töï nhieân ,reøn luyeän söùc beàn . ÑÒA ÑIEÅM – PHÖÔNG TIEÄN : III– – Ñòa ñieåm : Treân saân tröôøng. Veä sinh an toaøn nôi taäp vaø phöông tieän. – Phöông tieän : Tín gaäy , Côø , coøi , daây ñích , ñoàng hoà . TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP : ÑÒNH LÖÔÏNG PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC TAÄP 1– Phaàn môû ñaàu : 10' a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá, hoûi veà söùc khoûe HS, phoå bieán muïc tieâu, noäi dung, yeâu caàu tieát hoïc. 3'  GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp theo ñoäi hình 4 haøng ngang. b) Khôûi ñoäng : Xoay caùc khôùp nhö coå tay, coå chaân, hoâng ... 5' c) Kieåm tra baøi cuõ : Thöïc hieän ÑT trao – nhaän tín gaäy . 2’ 2– Phaàn cô baûn : 30' a . Nhoùm nöõ : 14' NOÄI DUNG (Hoaït ñoäng cuûa thaày vaø troø)  Ñoäi hình khôûi ñoäng : Daøn haøng, cöï li giaõn caùch moät saûi tay.       - Oân ñoäng taùc TD 1 – 10 . Ñoäi hình hoïc baøi TDNÑ :    b. Nhoùm nam - Chaïy tieáp söùc : Phöông phaùp : - Ñoäng taùc boå trôï - Chaïy toác ñoä . - Hoaøn thieän trao – nhaän tín gaäy * Sau ñoù hai nhoùm seõ hoaùn ñoåi vò trí vaø noäi dung taäp luyeän . 14’ - Giaùo vieân cho hoïc sinh oân laïi baøi cuû , - Giaùo vieân giao nhieäm vuï vaø quan saùt söõa sai cho hoïc sinh . c. Nhoùm nữ - Chaïy tieáp söùc : Khu vöïc trao - nhaän gaäy - Ñoäng taùc boå trôï - Chaïy toác ñoä . Vò trí xuaát phaùt cuûa - Hoaøn thieän trao – nhaän tín gaäy ngöôøi trao gaäy ( soá 1 ) d. Nhoùm nam : Oân toaøn baøi theå duïc lieân hoaøn 50 ñoäng taùc .     10m 10m *E Höôùng chaïy e . Chaïy beàn treân ñòa hình töï nhieân . ( Ñoäi hình taäp luyeän chaïy tieáp söùc ) e. Cuûng coá : - Nam chaïy 7 voøng – nöõ 4 voøng saân tröôøng . - Goïi 3 HS thöïc hieän kó thuaät trao nhaän tín gaäy chaïy toác ñoä cao 30m . 3– Phaàn keát thuùc : 10m Goïi 1 nam vaø 1 em nöõ leân nhaän xeùt , ñaùnh giaù , Giaùo vieân boå sung , nhaän xeùt vaø ñaùnh giaù . 5' Ñoäi hình toaøn lôùp 4 haøng ngang giaõn caùch 1 saûi tay . a) HS thaû loûng. Ñoäi hình toaøn lôùp 4 haøng ngang taäp trung (doàn haøng) b) GV nhaän xeùt. Ñoäi hình toaøn lôùp 4 haøng ngang taäp trung (doàn haøng) c) Baøi taäp veà nhaø : Baøi TDNÑ. Tuaàn : 6 I– II– III– Tieát : 11 MUÏC TIEÂU : – Theå duïc :Oân toaøn baøi theå duïc , phoái hôïp nhaïc nhòp chaäm . – Chaïy tieáp söùc : Hoaøn thieän kó thuaät trao – nhaän tín gaäy . Phaùt trieån toác ñoä vaø söùc beàn. – Chaïy beàn : chaïy treân ñòa hình töï nhieân . ÑÒA ÑIEÅM – PHÖÔNG TIEÄN : – Ñòa ñieåm : Treân saân tröôøng. Veä sinh an toaøn nôi taäp vaø phöông tieän. – Phöông tieän : Tín gaäy , Côø , coøi , daây ñích , ñoàng hoà . TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP : NOÄI DUNG ÑÒNH LÖÔÏN G 1– Phaàn môû ñaàu : 8' a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá, hoûi veà söùc khoûe HS, phoå bieán muïc tieâu, noäi dung, yeâu caàu tieát hoïc. 3' b) Khôûi ñoäng : Xoay caùc khôùp nhö coå tay, coå chaân, hoâng ... 5' PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC TAÄP (Hoaït ñoäng cuûa thaày vaø troø) - GV , HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp ñoäi hình 4 haøng ngang. - ÑH khôûi ñoäng daøn haøng, cöï li giaõn caùch moät saûi tay.      c) Kieåm tra baøi cuû : 2– Phaàn cô baûn : 32' a . Nhoùm nöõ : Oân ñoäng taùc TDNÑ . 12' b. Nhoùm nam - Chaïy tieáp söùc : - Giaùo vieân cho hoïc sinh oân laïi baøi cuû - Giaùo vieân giao nhieäm vuï vaø quan saùt . Söõa sai cho hoïc sinh . - Chaïy toác ñoä . * Sau ñoù hai nhoùm seõ hoaùn ñoåi vò trí vaø noäi dung taäp luyeän . Phöông phaùp : 12’ c. Nhoùm nữ - Chaïy tieáp söùc : - Chaïy toác ñoä . - Ñoäi hình hoïc baøi TDNÑ :   d. Nhoùm nam : Oân toaøn baøi theå duïc lieân hoaøn 50 ñoäng taùc . e . Chaïy beàn treân ñòa hình töï nhieân : 4’ - Nam chaïy 500m . - Nöõ chaïy : 300m . f. Cuûng coá : 4’ 3– Phaàn keát thuùc : 5' a) HS thaû loûng. b) GV nhaän xeùt. c) Baøi taäp veà nhaø : Baøi TDNÑ. Goïi 1 nam vaø 1 em nöõ leân nhaän xeùt , ñaùnh giaù , Giaùo vieân boå sung , nhaän xeùt vaø ñaùnh giaù . Ñoäi hình toaøn lôùp 4 haøng ngang giaõn caùch 1 saûi tay .      Tuaàn : 6 I– II– III– Tieát : 12 MUÏC TIEÂU : – Theå duïc : Oân toaøn baøi theå duïc , phoái hôïp nhaïc nhòp chaäm . – Chaïy tieáp söùc :Hoaøn thieän kó thuaät trao – nhaän tín gaäy . Phaùt trieån toác ñoä vaø söùc beàn . – Chaïy beàn : chaïy treân ñòa hình töï nhieân . ÑÒA ÑIEÅM – PHÖÔNG TIEÄN : – Ñòa ñieåm : Treân saân tröôøng. Veä sinh an toaøn nôi taäp vaø phöông tieän. – Phöông tieän : Tín gaäy , Côø , daây ñích , ñoàng hoà . TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP : NOÄI DUNG ÑÒNH LÖÔÏN G 1– Phaàn môû ñaàu : 8' a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá, hoûi veà söùc khoûe HS, phoå bieán muïc tieâu, noäi dung, yeâu caàu tieát hoïc. 3' b) Khôûi ñoäng : Xoay caùc khôùp nhö coå tay, coå chaân, hoâng ... 5' PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC TAÄP (Hoaït ñoäng cuûa thaày vaø troø) - GV , HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp ñoäi hình 4 haøng ngang. c) Kieåm tra baøi cuû : 2– Phaàn cô baûn : 32' a . Nhoùm nöõ : 12' - ÑH khôûi ñoäng daøn haøng, cöï li giaõn caùch moät saûi tay. - Lôùp tröôûng ñieàu khieån lôùp khôûi ñoäng . ( Ñoäi hình hoïc baøi TDNÑ )   - Oân ñoäng taùc TD 1 – 10 . b. Nhoùm nam - Chaïy tieáp söùc : - Ñoäng taùc boå trôï - Chaïy toác ñoä . - Phoái hôïp trao – nhaän tín gaäy . * Sau ñoù hai nhoùm seõ hoaùn ñoåi vò trí vaø noäi dung taäp luyeän . - Giaùo vieân cho hoïc sinh oân laïi baøi cuû 12’ c. Nhoùm nữ - Chaïy tieáp söùc : - Giaùo vieân giao nhieäm vuï vaø quan saùt . Söõa sai cho hoïc sinh . -------------------------  ñi -------------------------  quay veà -------------------------  cuoái haøng Xp 30m ñích ( Ñoäi hình taäp luyeän chaïy tieáp söùc ) - Ñoäng taùc boå trôï - Chaïy toác ñoä . - Phoái hôïp trao – nhaän tín gaäy d. Nhoùm nam : Oân toaøn baøi theå duïc lieân hoaøn 50 ñoäng taùc . - Chuù yù : Khoâng naém chaéc gaäy quaù chaët , khoâng quaù caêng thaúng , seõ laøm giaûm toác ñoä khi chaïy . Ngöôøi nhaän tín gaây caàn xuaát phaùt ñuùng thôøi ñieåm . e . Chaïy beàn treân ñòa hình töï nhieân . - Nam chaïy 600 m . - Nöõ chaïy : 300m .  Phöông phaùp :  4’ 4’               Ñoäi hình chaïy beàn Goïi 1 nam vaø 1 em nöõ leân nhaän xeùt , ñaùnh giaù , Giaùo NOÄI DUNG ÑÒNH LÖÔÏN G e. Cuûng coá : 5' a) HS thaû loûng. b) GV nhaän xeùt. c) Baøi taäp veà nhaø : Baøi TDNÑ. Tuaàn : 7 II– III– (Hoaït ñoäng cuûa thaày vaø troø) vieân boå sung , nhaän xeùt vaø ñaùnh giaù . 3– Phaàn keát thuùc : I– PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC TAÄP Ñoäi hình toaøn lôùp 4 haøng ngang giaõn caùch 1 saûi tay .      Tieát : 13 MUÏC TIEÂU : – Theå duïc : Oân toaøn baøi phoái hôïp nhaïc nhòp chaäm . – Chaïy tieáp söùc : Phoái hôïp cô baûn ñuùng kó thuaät trao – nhaän tín gaäy vôùi toác ñoä cao . – Chaïy beàn : Chaïy treân ñòa hình töï nhieân .naâng cao söùc beàn . ÑÒA ÑIEÅM – PHÖÔNG TIEÄN : – Ñòa ñieåm : Treân saân tröôøng. Veä sinh an toaøn nôi taäp vaø phöông tieän. – Phöông tieän : Tín gaäy , Côø , , coøi , daây ñích , ñoàng hoà . TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP : NOÄI DUNG ÑÒNH LÖÔÏN G 1– Phaàn môû ñaàu : 8' a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá, hoûi veà söùc khoûe HS, phoå bieán muïc tieâu, noäi dung, yeâu caàu tieát hoïc. 3' b) Khôûi ñoäng : Xoay caùc khôùp nhö coå tay, coå chaân, hoâng ... 5' PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC TAÄP (Hoaït ñoäng cuûa thaày vaø troø) - GV , HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp ñoäi hình 4 haøng ngang. - ÑH khôûi ñoäng daøn haøng, cöï li giaõn caùch moät saûi tay.      c) Kieåm tra baøi cuû : 2– Phaàn cô baûn : - Ñoäi a . Nhoùm nöõ : Oân toaøn baøi TDNÑ . hình hoïc baøi b. Nhoùm nam - Chaïy tieáp söùc : TDNÑ : - Chaïy toác ñoä cao   - phoái hôïp trao - nhaän gaäy .  * Sau ñoù hai nhoùm seõ hoaùn ñoåi vò trí  vaø noäi dung taäp luyeän .   c. Nhoùm nữ - Chaïy tieáp söùc :  - Chaïy toác ñoä .  - Phoái hôïp trao - nhaän gaäy . d. Nhoùm nam : Oân toaøn baøi theå duïc lieân hoaøn 50 ñoäng taùc . e . Chaïy beàn treân ñòa hình töï nhieân : - Nam chaïy 500m . Nöõ chaïy : 300m  Phöông phaùp : - Giaùo vieân cho hoïc sinh oân laïi baøi cuû . - Giaùo vieân giao nhieäm vuï vaø quan saùt . Söõa sai cho hoïc sinh . NOÄI DUNG ÑÒNH LÖÔÏN G PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC TAÄP (Hoaït ñoäng cuûa thaày vaø troø) f. Cuûng coá : 32' 12' 12’ 4’ 4’ Goïi 1 nam vaø 1 em nöõ leân thöïc hieän ñoäng taùc coù nhaän xeùt , ñaùnh giaù cuûa hoïc sinh vaø giaùo vieân . 3– Phaàn keát thuùc : 5' Ñoäi hình toaøn lôùp 4 haøng ngang giaõn caùch 1 saûi tay . a) HS thaû loûng. Ñoäi hình toaøn lôùp 4 haøng ngang taäp trung (doàn haøng) b) GV nhaän xeùt. Ñoäi hình toaøn lôùp 4 haøng ngang taäp trung (doàn haøng) c) Baøi taäp veà nhaø : Baøi TDNÑ. Tuaàn : 7 I– Tieát : 14 MUÏC TIEÂU : – II– III– Oân toaøn baøi theå duïc , chuaån bò kieåm tra . ÑÒA ÑIEÅM – PHÖÔNG TIEÄN : – Ñòa ñieåm : Treân saân tröôøng. Veä sinh an toaøn nôi taäp vaø phöông tieän. – Phöông tieän : côø , coøi . TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP : NOÄI DUNG ÑÒNH LÖÔÏN G PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC TAÄP (Hoaït ñoäng cuûa thaày vaø troø) 1– Phaàn môû ñaàu : 8' - GV - HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp ñoäi hình 4 haøng ngang a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá, hoûi veà söùc khoûe HS, phoå bieán muïc tieâu, noäi dung, yeâu caàu tieát hoïc. 3' b) Khôûi ñoäng : Xoay caùc khôùp nhö coå tay, coå chaân, hoâng ... 5' - ÑH khôûi ñoäng daøn haøng, cöï li giaõn caùch moät saûi tay.      NOÄI DUNG ÑÒNH LÖÔÏN G PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC TAÄP (Hoaït ñoäng cuûa thaày vaø troø) c) Kieåm tra baøi cuû : 2– Phaàn cô baûn : 32' a . Nhoùm nöõ : Phöông phaùp : - Giaùo vieân cho hoïc sinh oân laïi baøi cuû . chuù yù hoaøn thieän ñoäng taùc . - Oân toaøn baøi theå duïc nhòp ñieäu . - Giaùo vieân giao nhieäm vuï vaø quan saùt söûa sai cho hoïc sinh . b. Nhoùm nam : - Oân toaøn baøi theå duïc lieân hoaøn . e. Cuûng coá : 4’ - Giaùo vieân nhaän xeùt nhöõng ñieåm maïnh yeáu . 3– Phaàn keát thuùc : 5' Ñoäi hình toaøn lôùp 4 haøng ngang giaõn caùch 1 saûi tay .     a) HS thaû loûng. b) GV nhaän xeùt. c) Baøi taäp veà nhaø : Baøi TDNÑ. Tuaàn : 8 I–  Tieát :15 MUÏC TIEÂU : – Kieåm tra baøi TDNÑ. Yeâu caàu HS naém ñöôïc noäi dung, phöông phaùp vaø thang ñieåm. II– ÑÒA ÑIEÅM – PHÖÔNG TIEÄN : – Ñòa ñieåm : Treân saân tröôøng. Veä sinh an toaøn nôi kieåm tra vaø phöông tieän. – Phöông tieän : Chuaån bò 1 coøi , côø vaø baêng ñóa nhaïc (neáu coù gheùp nhaïc). III– TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP : NOÄI DUNG ÑÒNH LÖÔÏNG PP TOÅ CHÖÙC KIEÅM TRA (Hoaït ñoäng cuûa thaày vaø troø) 1– Phaàn môû ñaàu : 10' - GV - HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp ÑH 4 haøng ngang. a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá, hoûi veà söùc khoûe HS, phoå bieán noäi dung, phöông phaùp vaø thang ñieåm kieåm tra. 5' - Ñoäi hình khôûi ñoäng :      b) Khôûi ñoäng : 2– Phaàn cô baûn : 5' 30' Kieåm tra : Thöïc hieän moät nhoùm ñoäng taùc hoaëc caû baøi TDNÑ. Thang ñieåm :  Ñoäi hình kieåm tra : Moãi laàn töø 3-5HS ñöùng treân 1 haøng ngang giaõn caùch 1 saûi tay.  Ñieåm 9-10 : Thöïc hieän ñuùng kó thuaät vaø baøi ñeïp , khôùp vôùi nhòp hoâ . Coù vaáp moät soá nhòp  Ñieåm 7-8 : Thöïc hieän ñuùng töông ñoái ñeïp , khôùp vôùi nhòp hoâ . Chöa thuoäc 2 ñoäng taùc Coù vaáp moät soá nhòp .  Ñieåm 5-6 : Thöïc hieän cô baûn ñuùng vaø ñoäng taùc ñeïp . Khôùp nhòp hoâ . Chöa thuoäc 2 – 3 ÑT  Döôùi ñieåm 5 : Queân nhòp nhieàu, taäp chöa khôùp vôùi nhòp hoâ, kyõ thuaät ñoäng taùc khoâng toát, chöa coù dieãn caûm cuûa baøi. 3– Phaàn keát thuùc : Taäp trung lôùp – GV nhaän xeùt vaø coâng boá ñieåm soá. Tuaàn : 8 I– 5' - Ñoäi hình 4 haøng ngang taäp trung . Tieát : 16 MUÏC TIEÂU : –Kieåm tra kyõ thuaät chaïy tieáp söùc . - Yeâu caàu HS naém ñöôïc noäi dung, phöông phaùp vaø thang ñieåm. II– ÑÒA ÑIEÅM – PHÖÔNG TIEÄN : – Ñòa ñieåm : Treân saân tröôøng. Veä sinh an toaøn nôi kieåm tra vaø phöông tieän. – Phöông tieän : Chuaån bò 1 coøi, ñoàng hoà , baøn ñaïp xuaát phaùt, gaäy , daây veà ñích. III– TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP : PP TOÅ CHÖÙC KIEÅM TRA ÑÒNH LÖÔÏNG (Hoaït ñoäng cuûa thaày vaø troø) 1– Phaàn môû ñaàu : 10' - GV - HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp ñoäi hình 4 haøng ngang. a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá, hoûi veà söùc khoûe HS, phoå bieán noäi dung, phöông phaùp vaø thang ñieåm kieåm tra. 5' b) Khôûi ñoäng : 5' - ÑH khôûi ñoäng : Daøn haøng, cöï li giaõn caùch moät saûi tay.      2– Phaàn cô baûn : 30' * Kieåm tra kó thuaät chaïy tieáp söùc ôû cöï li 4 X 40 m . NOÄI DUNG GV goïi laàn löôït 1 nhoùm vaøo kieåm tra vaø 1 nhoùm chuaån bò beân ngoaøi . Leänh xuaát phaùt cuõng goàm 3 leänh “ Vaøo choå ” , “ Saün saøng ” vaø “ Chaïy ” . Ñeå tieát kieäm thôøi gian . Hoïc sinh xuaát phaùt coù theå khoâng duøng baøn ñaïp ( Xuaát phaùt thaáp vôùi 4 ñieåm choáng ( hai baøn tay vaø hai baøn chaân ) . Thang ñieåm chaïy tieáp söùc : - Ñieåm 9 – 10 : Thöïc hieän ñuùng kó thuaät trao – nhaän tín gaäy , phoái hôïp ñuùng kó thuaät ôû cuoái khu vöïc quy ñònh , chaïy toác ñoä cao . - Ñieåm 7 –8 : Thöïc hieän ñuùng kó thuaät trao – nhaän tín gaäy , phoái hôïp ñuùng kó thuaät ôû giöõa khu vöïc quy ñònh , chaïy toác ñoä trung bình . - Ñieåm 6 – 5 : Thöïc hieän ñuùng kó thuaät trao – nhaän tín gaäy , phoái hôïp ñuùng kó thuaät ôû trong khu vöïc quy ñònh , chaïy toác ñoä chaäm . - Ñieåm döôùi 5 : Thöïc hieän ñöôïc kó thuaät trao – nhaän tín gaäy , chaïy toác ñoä chaïm . 3– Phaàn keát thuùc : 5' Taäp trung lôùp – GV nhaän xeùt vaø coâng boá ñieåm soá. Tuaàn : 9 I– II– III–      Tieát : 17 MUÏC TIEÂU : – Ñaù caàu : Oân moät soá ñoäng taùc ñaõ hoïc ôû lôùp 11 . – Caàu Loâng : Oân ñaùnh caàu thaáp tay vaø ñaùnh caàu treân ñaàu . – Chaïy beàn : Reøn luyeän söùc beàn . ÑÒA ÑIEÅM – PHÖÔNG TIEÄN : – Ñòa ñieåm : Treân saân tröôøng. Veä sinh an toaøn nôi taäp vaø phöông tieän. – Phöông tieän : Caàu ñaù , vôït – caàu loâng , saân taäp , coøi , ñoàng hoà . TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP :
- Xem thêm -