Tài liệu Giáo án thể dục lớp 12 chuẩn ktkn_bộ 1

  • Số trang: 112 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 49 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Trêng THPT Phú Tân N¨m Häc 2009-2010 së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o trêng thpt ------------------------- ---------------------------- gi¸o ¸n thÓ dôc khèi 12 Gi¸o viªn : Tæ : N¨m häc : --------0o0------ Tuần 2 TiÕt 3: - TDND: N÷ ®éng t¸c 1-2, nam ®éng t¸c 1-5. - Ch¹y tiÕp søc:+ «n mét sè ®éng t¸c bæ trî: ch¹y bíc nhá, n©ng cao ®ïi, ch¹y ®¹p sau, ch¹y t¨ng tèc. + Trao- nhËn tÝn gËy t¹i chç vµ di chuyÓn, theo nhãm 2 ngêi I.Môc tiªu:- Thùc hiÖn ®îc c¸c ®éng t¸c TDND vµ kü thuËt trao nhËn gËy gi÷a nhãm 2 ngêi - RÌn luyÖn sù nhanh nhÑn khÐo lÐo, II.§Þa ®iÓm,ph¬ng tiÖn:- SV§ trêng: VÖ sinh s¹ch sÏ - ChuÈn bÞ: Cßi, cê, gËy... III. Néi Dung Ph¬ng Ph¸p. Néi dung I.PhÇn më ®Çu. 1.NhËn líp: n¾m v÷ng sÜ sè 2.Phæ biÕn yªu cÇu tiÕt häc - Hoµn thµnh khèi lîng, thùc hiÖn tèt ThÓ Dôc 12 tg 8p 1p 1p sl ph¬ng ph¸p x x §éi h×nh nhËn líp x x x x x x Ngêi So¹n: Nguyễn Văn Dũng Trêng THPT Phú Tân kü thuËt ®éng t¸c. - Cã ý thøc tæ chøc kû luËt 3.Khëi ®éng: - Thùc hiÖn 4 ®éng t¸c TD tay kh«ng, xoay c¸c khíp, Ðp d©y ch»ng. - Ch¹y bíc nhá, n©ng cao ®ïi, ®¸ l¨ng sau II.PhÇn c¬ b¶n 1.TDND: a. N÷: Häc ®éng t¸c 1-2 - §T 1: Tay + Yªu cÇu: Tay th¼ng, nhón theo nhÞp chÝnh x¸c. - §T 2: Th©n m×nh + Yªu cÇu: Phèi hîp nhÞp nhµng gi÷a tay vµ th©n ngêi. b Nam: Häc ®éng t¸c 1-5: + Yªu cÇu: Thùc hiÖn chÝnh x¸c tõng ®éng t¸c, phèi hîp tay ch©n nhÞp nhµng. 2.Ch¹y tiÕp søc. a. Mét sè ®éng t¸c bæ trî: - Ch¹y bíc nhá: - Ch¹y n©ng cao ®ïi. - Ch¹y ®¹p sau. - Ch¹y t¨ng tèc. + Yªu cÇu: Thùc hiÖn ®óng kü thuËt ph¸t huy tÇn sè ®éng t¸c. b.LuyÖn tËp trao- nhËn gËy. + Yªu cÇu: Trao- nhËn gËy ®óng tay, khi nhËn gËy kh«ng ®îc nh×n l¹i phÝa sau. * Cñng cè: Thùc hiÖn kü thô©t trao nhËn gËy, 2 ®éng t¸c TDND cña n÷. III.PhÇn kÕt thóc. 1.Th¶ láng, håi tÜnh: - C¸c c¬, khíp: Tay, ch©n, toµn th©n. 2.NhËn xÐt:- ý thøc häc tËp - Thùc hiÖn kü thuËt ®éng t¸c 3.Bµi tËp vÒ nhµ: - ¤n luyÖn c¸c bµi tËp ®· häc N¨m Häc 2009-2010 6p x x 2x8 1l 32p 3p x x x x x x GV - Khëi ®éng theo híng dÉn cña gi¸o viªn - Häc sinh chó ý l¾ng nghe ®Ó n¾m ®îc môc tiªu vµ néi dung häc trong ch¬ng tr×nh. §éi h×nh tËp luyÖn x x x x x x x x x x x x x x GV - Nam n÷ tËp luyÖn theo ®éi h×nh ph©n 4lÇn nhãm - Gi¸o viªn quan s¸t söa sai cho c¸c em, nh¾c nhë c¸c em tËp luyÖn nghiªm tóc. 1lÇn 1lÇn §éi h×nh tËp luyÖn 1lÇn x x x x 1lÇn x x x x x x x x x x 5p - Cù ly tËp luyÖn c¸c ®éng t¸c bæ trî 4lÇn kho¶ng 20m. - Tõng nhãm 2 ngêi luyÖn tËp trao nhËn gËy cho nhau sè1 vµ 2, sè 2 vµ 3, sè3 vµ 4 - Gi¸o viªn quan s¸t nh¾c nhë c¸c em tËp luyÖn ®óng kü thuËt. - Gäi 2 em tr¶ lêi gi¸o viªn nhËn xÐt söa sai. - Gi¸o viªn quan s¸t söa sai 3lÇn §éi h×nh th¶ láng x x x x x x x x x x x x x x GV - Th¶ láng xong dån hµng l¹i gi¸o viªn nhËn xÐt dÆn dß TiÕt 4: - TDND: + ¤n ®éng t¸c 1-2( n÷), ®éng t¸c 1-5 ( nam) + Häc ®éng t¸c 3( n÷), ®éng t¸c 6-10 ( nam) - Ch¹y tiÕp søc:+ «n trao nhËn tÝn gËy t¹i chç, di chuyÓn chËm theo nhãm 2 ngêi ( sè 1-2, sè 2-3, sè 3- 4) + Trao- nhËn tÝn gËy t¹i chç vµ di chuyÓn theo nhãm 2 ngêi I.Môc tiªu:- Thùc hiÖn ®îc c¸c ®éng t¸c TDND vµ kü thuËt trao nhËn gËy gi÷a nhãm 2 ngêi ThÓ Dôc 12 Ngêi So¹n: Nguyễn Văn Dũng Trêng THPT Phú Tân N¨m Häc 2009-2010 - RÌn luyÖn sù nhanh nhÑn khÐo lÐo, ph¸t triÓn søc bÒn. II.§Þa ®iÓm,ph¬ng tiÖn:- SV§ trêng: VÖ sinh s¹ch sÏ - ChuÈn bÞ: Cßi, cê, gËy... III. Néi Dung Ph¬ng Ph¸p. Néi dung I.PhÇn më ®Çu. 1.NhËn líp: n¾m v÷ng sÜ sè 2.Phæ biÕn yªu cÇu tiÕt häc - Hoµn thµnh khèi lîng, thùc hiÖn tèt kü thuËt ®éng t¸c. - Cã ý thøc tæ chøc kû luËt 3.Khëi ®éng: - Thùc hiÖn 4 ®éng t¸c TD tay kh«ng, xoay c¸c khíp, Ðp d©y ch»ng. - Ch¹y bíc nhá, n©ng cao ®ïi, ®¸ l¨ng sau. 4.KiÓm tra bµi cò: Thùc hiÖn 2 ®éng t¸c cña n÷ vµ c¸ch trao nhËn tÝn gËy. II.PhÇn c¬ b¶n 1.TDND: a.¤n c¸c ®éng t¸c ®· häc. + Yªu cÇu: Thùc hiÖn ®óng c¸c ®éng t¸c, phèi hîp gi÷a tay, ch©n, th©n ngêi nhÞp nhµng. b.Häc ®éng t¸c 3 (n÷), ®éng t¸c 610(nam) * N÷: Häc ®éng t¸c 3 - §T3: ch©n + Yªu cÇu: phèi hîp gi÷a tay, ch©n nhÞp nhµng chÝnh x¸c. * Nam: Häc ®éng t¸c 6-10. + Yªu cÇu: Thùc hiÖn chÝnh x¸c tõng ®éng t¸c, phèi hîp tay, ch©n, th©n ngêi nhÞp nhµng. 2.Ch¹y tiÕp søc. - BT 1: T¹i chç trao nhËn tÝn gËy. - BT 2:§i bé chËm trao- nhËn gËy. - BT 3: §i bé nhanh trao nhËn tÝn gËy. + Yªu cÇu: Trao nhËn gËy chÝnh x¸c, khi cã tÝn hiÖu míi ®a tay vÒ sau ®Ó nhËn gËy. * Cñng cè: Thùc hiÖn kü thô©t trao nhËn gËy vµ c¸c ®éng t¸c TDND ®· häc. III.PhÇn kÕt thóc. 1.Th¶ láng, håi tÜnh: - C¸c c¬, khíp: Tay, ch©n, toµn th©n. 2.NhËn xÐt:- ý thøc häc tËp - Thùc hiÖn kü thuËt ®éng t¸c 3.Bµi tËp vÒ nhµ: - ¤n luyÖn c¸c bµi tËp ®· häc ThÓ Dôc 12 tg 8p 1p 1p 4p 2p sl ph¬ng ph¸p x x x x §éi h×nh nhËn líp x x x x x x x x x x x x 2x8 GV 1lÇn - Khëi ®éng theo híng dÉn cña gi¸o viªn - Gäi 2 em thùc hiÖn gi¸o viªn nhËn xÐt 2lÇn cho ®iÓm. 32p 13p 2lÇn §éi h×nh tËp luyÖn x x x x x x x - Nam n÷ «n theo ®éi h×nh ph©n nhãm, sau ®ã häc ®éng t¸c míi. x 4lÇn x x x x x x - Gi¸o viªn quan s¸t söa sai cho c¸c em, nh¾c nhë c¸c em tËp luyÖn nghiªm tóc. 3lÇn CH: Cã mÊy c¸ch trao nhËn tÝn gËy? §éi h×nh tËp luyÖn x x x x x x x x 16p x x x x 2lÇn x x x x 2lÇn - Tõng nhãm 2 ngêi luyÖn tËp trao nhËn 2lÇn gËy cho nhau sè1 vµ 2, sè 2 vµ 3, sè3 vµ 4. - Gäi 2 em tr¶ lêi gi¸o viªn nhËn xÐt söa sai. 3p 5p 3p 1p 1p - Gi¸o viªn quan s¸t söa sai 2x8 nhÞp §éi h×nh th¶ láng x x x x x x x x x x x x x x GV Ngêi So¹n: Nguyễn Văn Dũng Trêng THPT Phú Tân N¨m Häc 2009-2010 Ký duyệt Trịnh Công Cuộc TiÕt 3:- TDND:+ ¤n ®éng t¸c 2-3 (n÷), ®éng t¸c 1-10 (nam) + Häc: §éng t¸c 4 (n÷), ®éng t¸c 11-18 (nam) - Ch¹y tiÕp søc: + ¤n trao- nhËn tÝn gËy t¹i chç, víi tèc ®é ch¹y chËm vµ ch¹y nhanh theo nhãm 2 ngêi ( sè 1-2, sè 2-3, sè 3- 4). + Ch¹y lÆp l¹i 30m tèc ®é cao - Ch¹y bÒn: Häc: LuyÖn tËp ch¹y bÒn. I.Môc tiªu:- Thùc hiÖn ®îc c¸c ®éng t¸c TDND vµ kü thuËt trao nhËn gËy gi÷a nhãm 2 ngêi ph¸t huy tèc ®é cao. - RÌn luyÖn sù nhanh, nhÑn khÐo lÐo, ph¸t triÓn søc bÒn. II.§Þa ®iÓm,ph¬ng tiÖn:- SV§ trêng: VÖ sinh s¹ch sÏ - ChuÈn bÞ: Cßi, cê, gËy... III. Néi Dung Ph¬ng Ph¸p. Néi dung I.PhÇn më ®Çu. 1.NhËn líp: n¾m v÷ng sÜ sè 2.Phæ biÕn yªu cÇu tiÕt häc - Hoµn thµnh khèi lîng, thùc hiÖn tèt kü thuËt ®éng t¸c. - Cã ý thøc tæ chøc kû luËt 3.Khëi ®éng: - Thùc hiÖn 4 ®éng t¸c TD tay kh«ng, xoay c¸c khíp, Ðp d©y ch»ng. - Ch¹y bíc nhá, n©ng cao ®ïi, ®¸ l¨ng sau. 4.KiÓm tra bµi cò: Thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c TDND ®· häc. ThÓ Dôc 12 tg 8p 1p 1p 4p 2p sl ph¬ng ph¸p x x x x 2x8 §éi h×nh nhËn líp x x x x x x x x x x x x GV - Khëi ®éng theo híng dÉn cña gi¸o viªn - Gäi 2 em thùc hiÖn gi¸o viªn nhËn xÐt 2lÇn cho ®iÓm. Ngêi So¹n: Nguyễn Văn Dũng Trêng THPT Phú Tân II.PhÇn c¬ b¶n 1.TDND: a.¤n: ®éng t¸c 2-3(n÷), 1-10 (nam) + Yªu cÇu: Nhí tªn vµ thùc hiÖn ®óng ®éng t¸c. Phèi hîp tay, ch©n, th©n ngêi nhÞp nhµng. b.Häc: * N÷: §éng t¸c 4: Phèi hîp + Yªu cÇu: Phèi hîp gi÷a ch©n vµ th©n ngêi nhÞp nhµng. * Nam: Häc ®éng t¸c 11-18: + Yªu cÇu: Thùc hiÖn chÝnh x¸c tõng ®éng t¸c, phèi hîp tay ch©n, th©n ngêi nhÞp nhµng. 2.Ch¹y tiÕp søc. - BT 1: T¹i chç trao nhËn tÝn gËy - BT 2: Ch¹y chËm trao nhËn tÝn gËy. - BT 3: Ch¹y nhanh trao nhËn tÝn gËy + Yªu cÇu: Trao- nhËn gËy ®óng tay, ®óng kü thuËt, khi nhËn gËy kh«ng ®îc nh×n l¹i phÝa sau. - BT 4: Ch¹y lÆp l¹i 30m tèc ®é cao. + Yªu cÇu: Ph¸t huy tèc ®é tèi ®a trong cù ly 30m. * Cñng cè: Thùc hiÖn kü thô©t trao nhËn gËy, c¸c ®éng t¸c TDND ®· häc. 4. Ch¹y bÒn: Ch¹y quanh khu vùc trêng. + Yªu cÇu: Ph©n phèi søc ®Òu, hÝt thë s©u, kh¾c phôc hiÖn tîng cùc ®iÓm, cã níc rót khi vÒ ®Ých. - Nh÷ng em bÞ bÖnh ®îc nghØ néi dung nµy III.PhÇn kÕt thóc. 1.Th¶ láng, håi tÜnh: - C¸c c¬, khíp: Tay, ch©n, toµn th©n. 2.NhËn xÐt:- ý thøc häc tËp - Thùc hiÖn kü thuËt ®éng t¸c 3.Bµi tËp vÒ nhµ: - ¤n luyÖn c¸c ®éng t¸c TDND ®· häc, c¸ch trao nhËn gËy. - LuyÖn tËp ch¹y bÒn. ThÓ Dôc 12 N¨m Häc 2009-2010 32p 13p - ¤n luyÖn theo tõng nhãm gi¸o viªn quan s¸t söa sai. 2lÇn - Sau khi «n luyÖn gi¸o viªn lµm mÉu vµ triÓn khai tËp luyÖn ®éng t¸c míi. §éi h×nh tËp luyÖn x x x x x x x 2lÇn x x x x x x x 2lÇn GV - LuyÖn tËp trao nhËn gËy theo híng dÉn cña gi¸o viªn. 13p - Tõng nhãm 2 ngêi luyÖn tËp trao nhËn 1lÇn gËy cho nhau sè1 vµ 2, sè 2 vµ 3, sè3 vµ 4 1lÇn - Gi¸o viªn quan s¸t nh¾c nhë c¸c em tËp 2lÇn luyÖn ®óng kü thuËt. CH: Trao nhËn gËy nh thÕ nµo lµ ®óng kü thuËt? - TËp luyÖn ch¹y lÆp l¹i 30m theo híng 2lÇn dÉn cña gi¸o viªn. - Gäi 2 em tr¶ lêi gi¸o viªn nhËn xÐt söa sai. 2lÇn - Gi¸o viªn ph©n nhãm søc khoÎ, sau ®ã tæ chøc tËp luyÖn 6p 1lÇn - Cù ly thùc hiÖn nam kho¶ng 1000m, n÷ kho¶ng 600m. - Gi¸o viªn quan s¸t nh¾c nhë c¸c em cè g¾ng tËp luyÖn. 5p 3p 1p 1p 2x8 nhÞp §éi h×nh th¶ láng x x x x x x x x x x x x x x GV - Th¶ láng xong dån hµng l¹i gi¸o viªn nhËn xÐt dÆn dß Ngêi So¹n: Nguyễn Văn Dũng Trêng THPT Phú Tân N¨m Häc 2009-2010 Ngµy 28.8.2008 TiÕt 4:- TDND:+ ¤n :®éng t¸c 2-4 ( n÷), ®éng t¸c 1-18 (nam) + Häc: ®éng t¸c 18-27 (nam) - Ch¹y tiÕp søc: + Trao- nhËn tÝn gËy víi tèc ®é ch¹y chËm vµ ch¹y nhanh theo nhãm 3 ngêi ( sè 1-2-3 vµ sè 2-3-4), sè 1 xuÊt ph¸t cã gËy. + Ch¹y lÆp l¹i 30m tèc ®é cao. - Ch¹y bÒn: Häc: LuyÖn tËp ch¹y bÒn. I.Môc tiªu:- N¾m v÷ng vµ thùc hiÖn ®îc c¸c ®éng t¸c TDND ®· häc vµ kü thuËt trao nhËn gËy gi÷a nhãm 3 ngêi ph¸t huy tèc ®é cao. - RÌn luyÖn sù nhanh nhÑn khÐo lÐo, ph¸t triÓn søc bÒn. II.§Þa ®iÓm,ph¬ng tiÖn:- SV§ trêng: VÖ sinh s¹ch sÏ - ChuÈn bÞ: Cßi, cê, gËy... III. Néi Dung Ph¬ng Ph¸p Néi dung I.PhÇn më ®Çu. 1.NhËn líp: n¾m v÷ng sÜ sè 2.Phæ biÕn yªu cÇu tiÕt häc - Hoµn thµnh khèi lîng, thùc hiÖn tèt kü thuËt ®éng t¸c. - Cã ý thøc tæ chøc kû luËt 3.Khëi ®éng: - Thùc hiÖn 4 ®éng t¸c TD tay kh«ng, xoay c¸c khíp, Ðp d©y ch»ng. - Ch¹y bíc nhá, n©ng cao ®ïi, ®¸ l¨ng sau. 4.KiÓm tra bµi cò: Thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c TDND ®· häc, c¸ch trao nhËn gËy. II.PhÇn c¬ b¶n 1.TDND: a.¤n : §éng t¸c 2-4 (n÷), 1-18(nam) + Yªu cÇu: Thùc hiÖn ®óng tõng biªn ®é ®éng t¸c, phèi hîp gi÷a tay vµ ch©n, th©n ngêi nhÞp nhµng. - Sai lÇm thêng m¾c: Thùc hiÖn ®éng t¸c cßn lóng tóng, tay ch©n kh«ng ®óng biªn ®é. b.Häc: ®éng t¸c 19-27 (nam) + Yªu cÇu: Thùc hiÖn chÝnh x¸c tõng ®éng t¸c, phèi hîp tay ch©n nhÞp nhµng. 2.Ch¹y tiÕp søc. - BT 1: Ch¹y tèc ®é chËm vµ tèc ®é nhanh trao nhËn gËy theo nhãm 3 ngêi: sè1-2-3. - BT 2: Ch¹y tèc ®é chËm vµ nhanh trao nhËn gËy theo nhãm 3 ngêi: sè 23-4. ThÓ Dôc 12 tg 8p 1p 1p 4p 2p 32p 13p sl x x x x 2x8 2l 2l 4l 13p ph¬ng ph¸p 2l 2l §éi h×nh nhËn líp x x x x x x x x x x x x GV - Khëi ®éng theo híng dÉn cña gi¸o viªn - Gäi 2 em thùc hiÖn gi¸o viªn nhËn xÐt cho ®iÓm. - Nam n÷ «n theo ®éi h×nh tõng nhãm gi¸o viªn quan s¸t söa sai - Sau ®ã triÓn khai tËp luyÖn ®éng t¸c míi cho nam. §éi h×nh tËp luyÖn x x x x x x x GV x x x x x x x CH: TËp luyÖn bµi TDND cã t¸c dông g×? §éi h×nh tËp luyÖn x...........x...........x x...........x... .......x x...........x... .......x x...........x...........x - Tõng nhãm 3 ngêi luyÖn tËp trao nhËn gËy cho nhau sè1-2-3, sè 2-3-4, ngêi sè 1 xuÊt ph¸t thÊp cã gËy. Ngêi So¹n: Nguyễn Văn Dũng Trêng THPT Phú Tân N¨m Häc 2009-2010 + Yªu cÇu: Trao- nhËn gËy chÝnh x¸c ®óng tay, khi nhËn gËy kh«ng ®îc nh×n l¹i phÝa sau, ph¸t huy tèc ®é cao. - BT 3: Ch¹y lÆp l¹i 30m tèc ®é cao + Yªu cÇu: Ph¸t huy tèc ®é cao. * Cñng cè: Thùc hiÖn kü thô©t trao nhËn gËy gi· 3 ngêi, ®éng t¸c 19-27 (nam). 3. Ch¹y bÒn: LuyÖn tËp ch¹y bÒn + Yªu cÇu: Quan s¸t ®êng ch¹y tèt, ph©n phèi søc ®Òu, hÝt thë s©u, kh¾c phôc hiÖn tîng cùc ®iÓm, hoµn thµnh cù ly ch¹y. - Nh÷ng em bÞ bÖnh ®îc nghØ néi dung nµy III.PhÇn kÕt thóc. 1.Th¶ láng, håi tÜnh: - C¸c c¬, khíp: Tay, ch©n, toµn th©n. 2.NhËn xÐt:- ý thøc häc tËp - Thùc hiÖn kü thuËt ®éng t¸c 3.Bµi tËp vÒ nhµ: - ¤n luyÖn c¸c TDND ®· häc, c¸ch trao nhËn gËy. - LuyÖn tËp ch¹y bÒn. - Gi¸o viªn quan s¸t nh¾c nhë c¸c em tËp luyÖn ®óng kü thuËt. - Tõng nhãm thùc hiÖn ch¹y lÆp l¹i cù ly 30m tèc ®é cao. 2l 2l 6p 5p 3p 1p 1p 1l 2x8 - Gäi 2 em tr¶ lêi gi¸o viªn nhËn xÐt söa sai. - Gi¸o viªn ph©n nhãm søc khoÎ sau ®ã tæ chøc tËp luyÖn.N÷ng em khoÎ ch¹y tèc ®é nhanh h¬n. - Cù ly thùc hiÖn nam kho¶ng 1000m, n÷ kho¶ng 600m. - Gi¸o viªn quan s¸t nh¾c nhë c¸c em tËp luyÖn. §éi h×nh th¶ láng x x x x x x x x x x x x x x GV - Th¶ láng xong dån hµng l¹i gi¸o viªn nhËn xÐt dÆn dß Ngµy 1.9.2008 TiÕt 5:- TDND:+¤n ®éng t¸c 2-4 (n÷), ®éng t¸c 1-27 (nam) + Häc: ®éng t¸c 5 (n÷) - Ch¹y tiÕp søc:+ Hoµn thiÖn kü thuËt trao nhËn tÝn gËy ( bµi tËp 2 phèi hîp 2 ngêi) + Ch¹y lÆp l¹i 30m tèc ®é cao. - Ch¹y bÒn: Häc: LuyÖn tËp ch¹y bÒn ( ®o m¹ch kiÓm tra søc khoÎ) I.Môc tiªu:- Thùc hiÖn ®îc c¸c ®éng t¸c TDND vµ kü thuËt trao nhËn gËy gi÷a nhãm 2 ngêi, n¾m v÷ng c¸ch ®o m¹ch ®Ó kiÓm tra søc khoÎ. - RÌn luyÖn sù nhanh nhÑn khÐo lÐo, ph¸t triÓn søc bÒn. II.§Þa ®iÓm,ph¬ng tiÖn:- SV§ trêng: VÖ sinh s¹ch sÏ - ChuÈn bÞ: Cßi, cê, gËy, ®ång hå. III.TiÕn tr×nh bµi gi¶ng. ThÓ Dôc 12 Ngêi So¹n: Nguyễn Văn Dũng Trêng THPT Phú Tân Néi dung I.PhÇn më ®Çu. 1.NhËn líp: n¾m v÷ng sÜ sè 2.Phæ biÕn yªu cÇu tiÕt häc - Hoµn thµnh khèi lîng, thùc hiÖn tèt kü thuËt ®éng t¸c. - Cã ý thøc tæ chøc kû luËt 3.Khëi ®éng: - Thùc hiÖn 4 ®éng t¸c TD tay kh«ng, xoay c¸c khíp, Ðp d©y ch»ng. - Ch¹y bíc nhá, n©ng cao ®ïi, ®¸ l¨ng sau. 4.KiÓm tra bµi cò: thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c TDND ®· häc, c¸ch trao nhËn gËy II.PhÇn c¬ b¶n 1.TDND: a.¤n: ®éng t¸c 2-4 (n÷), ®éng t¸c 1-27 (nam) + Yªu cÇu: Thuéc tªn vµ tõng ®éng t¸c. phèi hîp nhÞp nhµng gi÷a tay, ch©n, th©n ngêi. b.Häc : §éng t¸c 5 (n÷): Lên + Yªu cÇu: Thùc hiÖn chÝnh x¸c tõng thao t¸c, phèi hîp tay, ch©n nhÞp nhµng. 3.Ch¹y tiÕp søc: Hoµn thiÖn kü thuËt trao nhËn tÝn gËy - BT 1: Phèi hîp trao nhËn tÝn gËy 2 ngêi + Yªu cÇu: Thùc hiÖn ®óng kü thuËt ph¸t huy tèc ®é cao. * Sai lÇm thêng m¾c: Trao nhËn gËy sai tay, lóng tóng, quay ngêi l¹i ®Ó nhËn gËy. - BT 2: Ch¹y lÆp l¹i 30m tèc ®é cao + Yªu cÇu: Ph¸t huy tèc ®é cao trong cù ly ng¾n. * Cñng cè: Thùc hiÖn kü thô©t trao nhËn gËy, ®éng t¸c 5 (n÷) 4. Ch¹y bÒn: Häc: luyÖn tËp ch¹y bÒn (®o m¹ch kiÓm tra søc khoÎ) + Yªu cÇu: Ph©n phèi søc ®Òu, hÝt thë s©u, kh¾cphôc hiÖn tîng cùc ®iÓm, quan s¸t ®êng ch¹y tèt, cã níc rót khi vÒ ®Ých. - Nh÷ng em bÞ bÖnh ®îc nghØ néi dung nµy III.PhÇn kÕt thóc. 1.Th¶ láng, håi tÜnh: - C¸c c¬, khíp: Tay, ch©n, toµn th©n. 2.NhËn xÐt:- ý thøc häc tËp - Thùc hiÖn kü thuËt ®éng t¸c 3.Bµi tËp vÒ nhµ: - ¤n luyÖn c¸c ®éng t¸c ®· häc, n¾m v÷ng c¸ch trao nhËn gËy. ThÓ Dôc 12 N¨m Häc 2009-2010 tg 8p 1p 1p 4p sl §éi h×nh nhËn líp x x x x x x x x x x x x x x x x 2x8 1l 2p 32p 13p 2l 4l 4l 13p 3l 2l 2l 6p 1l 5p 3p 2x8 1p 1p ph¬ng ph¸p GV - Khëi ®éng theo híng dÉn cña gi¸o viªn - Gäi 2 em thùc hiÖn gi¸o viªn nhËn xÐt cho ®iÓm. - Nam n÷ «n luyÖn theo ®éi h×nh ph©n nhãm. Sau ®ã tæ chøc tËp luyÖn ®éng t¸c 5 cho n÷ §éi h×nh «n luyÖn x x x x x x x x x GV x x x x x - Tõng nhãm 2 ngêi luyÖn tËp trao nhËn gËy cho nhau sè1 vµ 2, sè 3 vµ 4, sè2 vµ 3 - Gi¸o viªn quan s¸t nh¾c nhë c¸c em tËp luyÖn ®óng kü thuËt. - Tõng nhãm thùc hiÖn ch¹y lÆp l¹i tèc ®é cao cù ly 30m - Gäi 2 em tr¶ lêi gi¸o viªn nhËn xÐt söa sai. * C¸ch ®o m¹ch: Dïng ngãn gi÷a vµ ng¸n trá Ên nhÑ vµo cæ tay tr¸i ®Õm m¹ch trong 10', nÕu tõ 65-70l/p lµ søc khoÎ b×nh thêng, nÕu cao h¬n lµ søc khoÎ yÕu. - Sau ®ã ph©n nhãm søc khoÎ vµ tæ chøc tËp luyÖn ch¹y quanh khu vùc trêng nam 1000m, n÷ 600m §éi h×nh th¶ láng x x x x x x x x x x x x x x GV - Th¶ láng xong dån hµng l¹i gi¸o viªn nhËn xÐt dÆn dß Ngêi So¹n: Nguyễn Văn Dũng Trêng THPT Phú Tân N¨m Häc 2009-2010 - LuyÖn tËp ch¹y bÒn. Ngµy 2.9.2008 TiÕt 6: - TDND:¤n ®éng t¸c 1-5 (n÷), häc ®éng t¸c 28-37 (nam) - Ch¹y tiÕp søc:+ Nh néi dung tiÕt 5 - Ch¹y bÒn: Häc: LuyÖn tËp ch¹y bÒn, giíi thiÖu hiÖn tîng cùc ®iÓm vµ c¸ch kh¾c phôc I.Môc tiªu:- Thùc hiÖn ®îc c¸c ®éng t¸c TDND vµ kü thuËt trao nhËn gËy gi÷a nhãm 2 ngêi,n¾m ®îc hiÖn tîng cùc ®iÓm vµ c¸ch kh¾c phôc ®Ó pa dông vµo tËp luyÖn ch¹y bÒn. - RÌn luyÖn sù nhanh nhÑn khÐo lÐo, ph¸t triÓn søc bÒn. II.§Þa ®iÓm,ph¬ng tiÖn:- SV§ trêng: VÖ sinh s¹ch sÏ - ChuÈn bÞ: Cßi, cê, gËy... III.TiÕn tr×nh bµi gi¶ng. Néi dung I.PhÇn më ®Çu. 1.NhËn líp: n¾m v÷ng sÜ sè 2.Phæ biÕn yªu cÇu tiÕt häc - Hoµn thµnh khèi lîng, thùc hiÖn tèt kü thuËt ®éng t¸c. - Cã ý thøc tæ chøc kû luËt 3.Khëi ®éng: - Thùc hiÖn 4 ®éng t¸c TD tay kh«ng, xoay c¸c khíp, Ðp d©y ch»ng. - Ch¹y bíc nhá, n©ng cao ®ïi, ®¸ l¨ng sau. 4.KiÓm tra bµi cò: Thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c TDND ®· häc, c¸ch trao nhËn gËy. II.PhÇn c¬ b¶n 1.TDND a.¤n ®éng t¸c 1-5 (n÷) + yªu cÇu: Thuéc tªn ®éng t¸c, thùc hiÖn nhÞp nhµng uyÓn chuyÓn. b. Nam: Häc ®éng t¸c: 28-37 + Yªu cÇu: Thùc hiÖn chÝnh x¸c tõng ®éng t¸c, phèi hîp tay ch©n nhÞp nhµng. - Sai lÇm thêng m¾c: lóng tóng, thùc hiÖn kh«ng chÝnh x¸c, quªn ®éng t¸c. 3.Ch¹y tiÕp søc. - BT 1: Hoµn thiÖn kü thuËt trao nhËn gËy (phèi hîp 2 ngêi) + Yªu cÇu: Thùc hiÖn trao nhËn gËy ®óng kü thuËt, phèi hîp tèt gi÷a 2 ngêi - Sai lÇm thêng m¾c: Trao nhËn gËy sai tay, ngêi nhËn gËy thêng nh×n l¹i phÝa sau, ngêi trao gËy kh«ng ch¹y lÖch vÒ bªn tr¸i ngêi nhËn gËy. - BT 2: Ch¹y lÆp l¹i 30m tèc ®é cao. + Yªu cÇu: Ph¸t huy tèc ®é tèi ®a * Cñng cè: Thùc hiÖn kü thô©t trao nhËn gËy, 2 ®éng t¸c TDND cña n÷. 4. Ch¹y bÒn: ch¹y trªn SV§ ThÓ Dôc 12 tg 8p 1p 1p 4p sl x x x x 32p 13p 2l 4l 2l GV - Khëi ®éng theo híng dÉn cña gi¸o viªn - Gäi 2 em thùc hiÖn gi¸o viªn nhËn xÐt cho ®iÓm. - ¤n luyÖn theo tõng nhãm nam n÷ riªng. - Gi¸o viªn quan s¸t söa sai sau ®ã triÓn khai tËp luyÖn nh÷ng ®éng t¸c míi cho nam. §éi h×nh tËp luyÖn x x x x x x x x 13p §éi h×nh nhËn líp x x x x x x x x x x x x 2x8 1l 2p ph¬ng ph¸p 3l x x x x x x - Tõng nhãm 2 ngêi vµo thùc hiÖn kü thuËt trao nhËn gËy sè 1 phèi hîp víi sè 2, sè 3 víi sè 4, sè 2 víi sè 3. - Gi¸o viªn quan s¸t söa sai cho c¸c em, nh¾c nhë c¸c em tËp luyÖn nghiªm tóc. CH: trao nhËn gËy nh thÕ nµo lµ sai? 2l - Tõng hµng thùc hiÖn ch¹y lÆp l¹i cù ly 30m. - Gäi 2 em tr¶ lêi gi¸o viªn nhËn xÐt söa sai. Ngêi So¹n: Nguyễn Văn Dũng Trêng THPT Phú Tân - HiÖn tîng cùc ®iÓm: sau khi ch¹y kho¶ng 200m c¬ thÓ ngêi ch¹y mÖt mái, hoa m¾t, chãng mÆt, ch©n tay rñ rêi - C¸ch kh¾c phôc: gi¶m tèc ®é, hÝt thë s©u, t¨ng ®é dµi bíc ch¹y gi¶m tÇn sè bíc, cã sù cè g¾ng nhÊt ®Þnh. + Yªu cÇu: Ph©n phèi søc ®Òu, hÝt thë s©u, cã sù nç lùc cao, kh¾c phôc hiÖn tîng cùc ®iÓm. - Nh÷ng em bÞ bÖnh ®îc nghØ néi dung nµy III.PhÇn kÕt thóc. 1.Th¶ láng, håi tÜnh: - C¸c c¬, khíp: Tay, ch©n, toµn th©n. 2.NhËn xÐt:- ý thøc häc tËp - Thùc hiÖn kü thuËt ®éng t¸c 3.Bµi tËp vÒ nhµ: - ¤n luyÖn c¸c ®éng t¸c TDND ®· häc, c¸ch trao nhËn gËy. - LuyÖn tËp ch¹y bÒn. N¨m Häc 2009-2010 6p 5p 3p 1l 2x8 1p 1p - Gi¸o viªn phæ biÕn hiÖn tîng cùc ®iÓm vµ c¸ch kh¾c phôc. Sau ®ã ph©n nhãm søc khoÎ ®Ó triÓn khai tËp luyÖn.Nh÷ng em yÕu cã thÓ ch¹y chËm. - Cù ly thùc hiÖn nam kho¶ng 1000m, n÷ kho¶ng 600m. - Gi¸o viªn quan s¸Æýnhc nhë c¸c em tËp luyÖn nghiªm tóc. §éi h×nh th¶ láng x x x x x x x x x x x x x x GV - Th¶ láng xong dån hµng l¹i gi¸o viªn nhËn xÐt dÆn dß Ngµy 3.9.2008 TiÕt 7: - TDND: + ¤n ®éng t¸c 1- 37( nam) + Häc ®éng t¸c 6-7 (n÷) - Ch¹y tiÕp søc:+¤n: Hoµn thiÖn kü thuËt trao nhËn tÝn gËy (bµi tËp 2, phèi hîp 3 ngêi) + Ch¹y lÆp l¹i 30m tèc ®é cao. - Ch¹y bÒn: Häc: LuyÖn tËp ch¹y bÒn. I.Môc tiªu:- Thùc hiÖn ®îc c¸c ®éng t¸c TDND vµ kü thuËt trao nhËn gËy gi÷a nhãm 3 ngêi, ph¸t huy tèc ®é cao - RÌn luyÖn sù nhanh nhÑn khÐo lÐo, ph¸t triÓn søc bÒn. II.§Þa ®iÓm,ph¬ng tiÖn:- SV§ trêng: VÖ sinh s¹ch sÏ - ChuÈn bÞ: Cßi, cê, gËy... III.TiÕn tr×nh bµi gi¶ng. Néi dung I.PhÇn më ®Çu. 1.NhËn líp: n¾m v÷ng sÜ sè 2.Phæ biÕn yªu cÇu tiÕt häc - Hoµn thµnh khèi lîng, thùc hiÖn tèt kü thuËt ®éng t¸c. - Cã ý thøc tæ chøc kû luËt 3.Khëi ®éng: - Thùc hiÖn 4 ®éng t¸c TD tay kh«ng, xoay c¸c khíp, Ðp d©y ch»ng. - Ch¹y bíc nhá, n©ng cao ®ïi, ®¸ l¨ng sau. 4.KiÓm tra bµi cò: Thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c TDND cña n÷ vµ c¸ch trao nhËn tÝn gËy. II.PhÇn c¬ b¶n ThÓ Dôc 12 tg 8p 1p 1p 4p sl x x x x 2x8 1l 2p 32p ph¬ng ph¸p 2l §éi h×nh nhËn líp x x x x x x x x x x x x GV - Khëi ®éng theo híng dÉn cña gi¸o viªn - Gäi 2 em thùc hiÖn gi¸o viªn nhËn xÐt cho ®iÓm. §éi h×nh «n luyÖn Ngêi So¹n: Nguyễn Văn Dũng Trêng THPT Phú Tân 1.TDND: a.¤n ®éng t¸c 1-37 (nam) + Yªu cÇu: Thùc hiÖn ®óng c¸c ®éng t¸c, phèi hîp gi÷a tay, ch©n, th©n ngêi nhÞp nhµng. b.Häc ®éng t¸c 6-7(n÷) + Yªu cÇu: Thùc hiÖn chÝnh x¸c vµ thuéc tõng ®éng t¸c, phèi hîp tay, ch©n, th©n ngêi nhÞp nhµng. 2.Ch¹y tiÕp søc. - BT 1: Thùc hiªn trao ngËn tÝn gËy gi÷a nhãm 3 ngêi: sè 2 trao tÝn gËy cho sè 3, sè 3 trao tÝn gËy cho sè 4 sau ®ã tr¶ tÝn gËy cho sè 2 vµ lÆp l¹i. + Yªu cÇu: Ch¹y víi tèc ®é chËm trao nhËn gËy chÝnh x¸c, khi cã tÝn hiÖu míi ®a tay vÒ sau ®Ó nhËn gËy. H¹n chÕ sai sãt c¬ b¶n. - BT 2: Ch¹y lÆp l¹i 30m tèc ®é cao + Yªu cÇu: Ph¸t huy tèc ®é cao trong cù lu 30m. * Cñng cè: Thùc hiÖn kü thô©t trao nhËn gËy gióa 3 ngêi vµ ®éng t¸c 6-7 cña n÷ 3. Ch¹y bÒn: LuyÖn tËp ch¹y bÒn quanh SV§. + Yªu cÇu: Ph©n phèi søc ®Òu, hÝt thë s©u, kh¾c phôc hiÖn tîng cùc ®iÓm, cã níc rót khi vÒ ®Ých. - Nh÷ng em bÞ bÖnh ®îc nghØ néi dung nµy III.PhÇn kÕt thóc. 1.Th¶ láng, håi tÜnh: - C¸c c¬, khíp: Tay, ch©n, toµn th©n. 2.NhËn xÐt:- ý thøc häc tËp - Thùc hiÖn kü thuËt ®éng t¸c 3.Bµi tËp vÒ nhµ: - ¤n luyÖn c¸c bµi tËp ®· häc - LuyÖn tËp ch¹y bÒn. N¨m Häc 2009-2010 13p 2l 4l 13p 5p 3p 1p 1p x x x x x x - Nam «n luyÖn c¸c ®éng t¸c ®· häc - Gi¸o viªn lµm mÉu sau ®ã tæ chøc tËp luyÖn cho n÷. 2l GV x x x x x - Tõng nhãm 3 ngêi vµo thùc hiÖn kü thuËt trao nhËn tÝn gËy - Gi¸o viªn quan s¸t söa sai cho c¸c em, nh¾c nhë c¸c em tËp luyÖn nghiªm tóc. 2l CH: Quan träng nhÊt cña ch¹y tiÕp søc lµ g×? - Tõng hµng thùc hiÖn ch¹y lÆp l¹i víi tèc ®é cao 2l - Gäi 2 em tr¶ lêi gi¸o viªn nhËn xÐt söa sai. x 13p 6p x x 1l - Gi¸o viªn ph©n nhãm søc khoÎ sau ®ã tæ chøc tËp luyÖn ch¹y quanh khu vùc trêng. - Cù ly thùc hiÖn nam kho¶ng 1000m, n÷ kho¶ng 600m. - Gi¸o viªn quan s¸t nh¾c nhë c¸c em tËp luyÖn nghiªm tóc.\ §éi h×nh th¶ láng 2x8 x x x x x x x x x x x x x x GV - Th¶ láng xong dån hµng l¹i gi¸o viªn nhËn xÐt dÆn dß Ngµy 4.9.2008 TiÕt 8:- TDND:+ ¤n ®éng t¸c 2-7 (n÷). + Häc: §éng t¸c 38-45 (nam) - Ch¹y tiÕp søc: + ¤n: Nh néi dung tiÕt 7 - Ch¹y bÒn: Häc: LuyÖn tËp ch¹y bÒn. Giíi thiÖu hiÖn tîng "chuét rót "vµ c¸ch kh¾c phôc I.Môc tiªu:- Thùc hiÖn ®îc c¸c ®éng t¸c TDND vµ kü thuËt trao nhËn gËy gi÷a nhãm 3 ngêi ph¸t huy tèc ®é cao.N¾m ®îc hiÖn tîng chuét rót vµ c¸ch kh¾c phôc. - RÌn luyÖn sù nhanh, nhÑn khÐo lÐo, ph¸t triÓn søc bÒn. II.§Þa ®iÓm,ph¬ng tiÖn:- SV§ trêng: VÖ sinh s¹ch sÏ - ChuÈn bÞ: Cßi, cê, gËy, ®ång hå.. III.TiÕn tr×nh bµi gi¶ng. ThÓ Dôc 12 Ngêi So¹n: Nguyễn Văn Dũng Trêng THPT Phú Tân Néi dung I.PhÇn më ®Çu. 1.NhËn líp: n¾m v÷ng sÜ sè 2.Phæ biÕn yªu cÇu tiÕt häc - Hoµn thµnh khèi lîng, thùc hiÖn tèt kü thuËt ®éng t¸c. - Cã ý thøc tæ chøc kû luËt 3.Khëi ®éng: - Thùc hiÖn 4 ®éng t¸c TD tay kh«ng, xoay c¸c khíp, Ðp d©y ch»ng. - Ch¹y bíc nhá, n©ng cao ®ïi, ®¸ l¨ng sau. 4.KiÓm tra bµi cò: Thùc hiÖn ®éng t¸c 1-37 (nam), 2-7 (n÷) II.PhÇn c¬ b¶n 1.TDND: a.¤n: ®éng t¸c 2-7(n÷), + Yªu cÇu: Nhí tªn vµ thùc hiÖn ®óng ®éng t¸c. Phèi hîp tay, ch©n, th©n ngêi nhÞp nhµng. b.Häc: §éng t¸c 38- 45 ( nam) + Yªu cÇu: Thùc hiÖn chÝnh x¸c tõng ®éng t¸c, phèi hîp tay ch©n, th©n ngêi ®óng biªn ®é vµ nhÞp nhµng. 2.Ch¹y tiÕp søc. - BT 1: Hoµn thiÖn kü thuËt trao nhËn tÝn gËy ( bµi tËp 2 phèi hîp trao nhËn gËy 3 ngêi) + Yªu cÇu: Trao- nhËn gËy ®óng tay, ®óng kü thuËt, khi nhËn gËy kh«ng ®îc nh×n l¹i phÝa sau. Ngêi nhËn gËy ph¶i chñ ®éng trao chÝnh x¸c vµo tay ngêi nhËn. - BT 2: Ch¹y lÆp l¹i 30m tèc ®é cao. + Yªu cÇu: Ph¸t huy tèc ®é tèi ®a trong cù ly 30m. * Cñng cè: Thùc hiÖn kü thô©t trao nhËn gËy, c¸c ®éng t¸c TDND ®· häc. 3. Ch¹y bÒn: Ch¹y quanh khu vùc trêng. - HiÖn tîng chuét rót: ch©n, tay cøng ®au ë c¬ - C¸ch kh¾c phôc: kh«ng cö ®éng duçi vµ Ðp c¨ng c¬ lµm chio c¬ gi·n ra + Yªu cÇu: Ph©n phèi søc ®Òu, hÝt thë s©u, kh¾c phôc hiÖn tîng cùc ®iÓm, cã níc rót khi vÒ ®Ých. - Nh÷ng em bÞ bÖnh ®îc nghØ néi dung nµy III.PhÇn kÕt thóc. 1.Th¶ láng, håi tÜnh: - C¸c c¬, khíp: Tay, ch©n, toµn th©n. 2.NhËn xÐt:- ý thøc häc tËp - Thùc hiÖn kü thuËt ®éng t¸c ThÓ Dôc 12 N¨m Häc 2009-2010 tg 8p 1p 1p 4p 2p 32p 13p sl x x x x 2x8 2l 4l 2l 13p 2l 2l 2l 6p ph¬ng ph¸p 1l §éi h×nh nhËn líp x x x x x x x x x x x x GV - Khëi ®éng theo híng dÉn cña gi¸o viªn - Gäi 2 em thùc hiÖn gi¸o viªn nhËn xÐt cho ®iÓm. - N÷ «n luyÖn theo tõng nhãm §éi h×nh «n luyÖn x x x x x x x - Nam häc ®éng t¸c míi theo híng dÉn cña gi¸o viªn. x x x x x x x GV - Tõng nhãm 3 ngêi luyÖn tËp trao nhËn gËy cho nhau sè 2 trao cho sè 3, sè 3 trao cho sè 4, sau ®ã tr¶ tÝn gËy cho sè 2 vµ lÆp l¹i - Gi¸o viªn quan s¸t nh¾c nhë c¸c em tËp luyÖn ®óng kü thuËt. CH: Nªu nhøng sai lÇm khi trao nhËn gËy? - TËp luyÖn ch¹y lÆp l¹i 30m theo híng dÉn cña gi¸o viªn. - Gäi 2 em thùc hiÖn gi¸o viªn nhËn xÐt söa sai. - Gi¸o viªn phæ biÕn hiÖn tîng chuét rót vµ c¸ch kh¾c phôc sau ®ã ph©n nhãm søc khoÎ vµ triÓn khai tËp luyÖn. - Cù ly thùc hiÖn nam kho¶ng 1000m, n÷ kho¶ng 600m. - Gi¸o viªn quan s¸t nh¾c nhë c¸c em cè g¾ng tËp luyÖn, 5p 3p 2x8 §éi h×nh th¶ láng x x x x x x x x x x x Ngêi So¹n: Nguyễn Văn Dũng Trêng THPT Phú Tân 3.Bµi tËp vÒ nhµ: - ¤n luyÖn c¸c ®éng t¸c TDND ®· häc, c¸ch trao nhËn gËy. - LuyÖn tËp ch¹y bÒn. N¨m Häc 2009-2010 1p x 1p x x GV - Th¶ láng xong dån hµng l¹i gi¸o viªn nhËn xÐt dÆn dß Ngµy 8.9.2008 TiÕt 9:- TDND:+ ¤n :®éng t¸c 1- 45 (nam) + Häc: ®éng t¸c 8 (n÷) - Ch¹y tiÕp søc:+ ¤n: Hoµn thiÖn kü thuËt trao nhËn tÝn gËy(bµi tËp3) - Ch¹y bÒn: Häc: LuyÖn tËp ch¹y bÒn. I.Môc tiªu:- N¾m v÷ng vµ thùc hiÖn ®îc c¸c ®éng t¸c TDND ®· häc vµ kü thuËt trao nhËn gËy gi÷a nhãm 3 ngêi ph¸t huy tèc ®é cao. - RÌn luyÖn sù nhanh nhÑn khÐo lÐo, ph¸t triÓn søc bÒn. II.§Þa ®iÓm,ph¬ng tiÖn:- SV§ trêng: VÖ sinh s¹ch sÏ - ChuÈn bÞ: Cßi, cê, gËy... III.TiÕn tr×nh bµi gi¶ng. Néi dung I.PhÇn më ®Çu. 1.NhËn líp: n¾m v÷ng sÜ sè 2.Phæ biÕn yªu cÇu tiÕt häc - Hoµn thµnh khèi lîng, thùc hiÖn tèt kü thuËt ®éng t¸c. - Cã ý thøc tæ chøc kû luËt 3.Khëi ®éng: - Thùc hiÖn 4 ®éng t¸c TD tay kh«ng, xoay c¸c khíp, Ðp d©y ch»ng. - Ch¹y bíc nhá, n©ng cao ®ïi, ®¸ l¨ng sau. 4.KiÓm tra bµi cò: Thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c TDND ®· häc, c¸ch trao nhËn gËy. II.PhÇn c¬ b¶n 1.TDND: a.¤n : §éng t¸c 1-45 (nam) + Yªu cÇu: Thùc hiÖn ®óng tõng biªn ®é ®éng t¸c, phèi hîp gi÷a tay vµ ch©n, th©n ngêi nhÞp nhµng. - Sai lÇm thêng m¾c: Thùc hiÖn ®éng t¸c cßn lóng tóng, tay ch©n kh«ng ®óng biªn ®é. b.Häc: ®éng t¸c 8 (n÷) + Yªu cÇu: Thùc hiÖn chÝnh x¸c tõng ®éng t¸c, phèi hîp tay ch©n, lng bông nhÞp nhµng. 3.Ch¹y tiÕp søc. - BT 1: phèi hîp trao nhËn gËy gi÷a 2 ngêi: sè 1 víi sè 2, sè 2 víi sè 3, sè 3 víi sè 4. + Yªu cÇu: Trao nhËn gËy chÝnh x¸c ®óng khu vùc quy ®Þnh cña tõng ngêi. - BT 2: Phèi hîp trao nhËn gËy theo nhãm 3 ngêi: 1-2-3 vµ 2-3-4 ThÓ Dôc 12 tg 8p 1p 1p 4p 2p 32p 13p sl x x x x 2x8 2l 2l 4l 13p ph¬ng ph¸p 2l §éi h×nh nhËn líp x x x x x x x x x x x x GV - Khëi ®éng theo híng dÉn cña gi¸o viªn - Gäi 2 em thùc hiÖn gi¸o viªn nhËn xÐt cho ®iÓm. - Nam «n luyÖn theo ®éi h×nh cña nam §éi h×nh «n luyÖn x x x x x x x - Gi¸o viªn quan s¸t söa sai cho mét sè em CH:T¸c dông cña bµi TDND ? - N÷ häc ®éng t¸c míi theo híng dÉn cña gi¸o viªn GV x x x x x x x - Tõng nhãm 2 ngêi vµo thùc hiÖn kü thuËt trao nhËn gËy theo híng dÉn cña gi¸o viªn. x............x x............x - Tõng nhãm 3 ngêi luyÖn tËp trao nhËn gËy cho nhau sè1-2-3, sè 2-3-4, Ngêi So¹n: Nguyễn Văn Dũng Trêng THPT Phú Tân + Yªu cÇu: Trao- nhËn gËy chÝnh x¸c ®óng tay, khi nhËn gËy kh«ng ®îc nh×n l¹i phÝa sau, trao nhËn gËy ®óng khu vùc quy ®Þnh cña tõng ngêi. * Cñng cè: Thùc hiÖn kü thô©t trao nhËn gËy gi· 3 ngêi, ®éng t¸c 8 (n÷) 4. Ch¹y bÒn: LuyÖn tËp ch¹y bÒn + Yªu cÇu: Quan s¸t ®êng ch¹y tèt, ph©n phèi søc ®Òu, hÝt thë s©u, kh¾c phôc hiÖn tîng cùc ®iÓm, hoµn thµnh cù ly ch¹y. - Nh÷ng em bÞ bÖnh ®îc nghØ néi dung nµy III.PhÇn kÕt thóc. 1.Th¶ láng, håi tÜnh: - C¸c c¬, khíp: Tay, ch©n, toµn th©n. 2.NhËn xÐt:- ý thøc häc tËp - Thùc hiÖn kü thuËt ®éng t¸c 3.Bµi tËp vÒ nhµ: - ¤n luyÖn c¸c TDND ®· häc, c¸ch trao nhËn gËy. - LuyÖn tËp ch¹y bÒn. N¨m Häc 2009-2010 2l 2l 6p 5p 3p 1p x.......x........x x.......x........x - Gi¸o viªn quan s¸t nh¾c nhë c¸c em tËp luyÖn ®óng kü thuËt. - Gäi 2 em tr¶ lêi gi¸o viªn nhËn xÐt söa sai. - Gi¸o viªn ph©n nhãm søc khoÎ sau 1l ®ã tæ chøc tËp luyÖn.Nh÷ng em khoÎ ch¹y tèc ®é nhanh h¬n. - Cù ly thùc hiÖn nam kho¶ng 1000m, n÷ kho¶ng 600m. - Gi¸o viªn quan s¸t nh¾c nhë c¸c em tËp luyÖn. §éi h×nh th¶ láng x x x x 2x8 x x x x x x x x x x GV - Th¶ láng xong dån hµng l¹i gi¸o viªn nhËn xÐt dÆn dß 1p Ngµy 18.9.2008 TiÕt 10:- TDND:+¤n ®éng t¸c 2-8 (n÷), ®éng t¸c 1-45 (nam) + Häc: ®éng t¸c 46-50 (nam) - Ch¹y tiÕp søc: Nh néi dung tiÕt 9 hoÆc do gi¸o viªn chän. - Ch¹y bÒn: Häc: LuyÖn tËp ch¹y bÒn. I.Môc tiªu:- Thùc hiÖn ®îc c¸c ®éng t¸c TDND vµ kü thuËt trao nhËn gËy gi÷a nhãm 3 ngêi, ph¸t huy tèc ®é cao. - RÌn luyÖn sù nhanh nhÑn khÐo lÐo, ph¸t triÓn søc bÒn. II.§Þa ®iÓm,ph¬ng tiÖn:- SV§ trêng: VÖ sinh s¹ch sÏ - ChuÈn bÞ: Cßi, cê, gËy, ®ång hå. III.TiÕn tr×nh bµi gi¶ng. Néi dung I.PhÇn më ®Çu. 1.NhËn líp: n¾m v÷ng sÜ sè 2.Phæ biÕn yªu cÇu tiÕt häc - Hoµn thµnh khèi lîng, thùc hiÖn tèt kü thuËt ®éng t¸c. - Cã ý thøc tæ chøc kû luËt 3.Khëi ®éng: - Thùc hiÖn 4 ®éng t¸c TD tay kh«ng, xoay c¸c khíp, Ðp d©y ch»ng. - Ch¹y bíc nhá, n©ng cao ®ïi, ®¸ l¨ng sau. 4.KiÓm tra bµi cò: thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c TDND ®· häc, c¸ch trao nhËn gËy II.PhÇn c¬ b¶n 1.TDND: ThÓ Dôc 12 tg 8p 1p 1p 4p sl x x x x 2x8 1l 2p 32p 13p ph¬ng ph¸p 2l §éi h×nh nhËn líp x x x x x x x x x x x x GV - Khëi ®éng theo híng dÉn cña gi¸o viªn - Gäi 2 em thùc hiÖn gi¸o viªn nhËn xÐt cho ®iÓm. - Nam n÷ «n luyÖn theo ®éi h×nh ph©n nhãm. Sau ®ã tæ chøc tËp luyÖn ®éng Ngêi So¹n: Nguyễn Văn Dũng Trêng THPT Phú Tân a.¤n: ®éng t¸c 2-8 (n÷), ®éng t¸c 1-45 (nam) + Yªu cÇu: Thuéc tªn vµ tõng ®éng t¸c. phèi hîp nhÞp nhµng gi÷a tay, ch©n, th©n ngêi. b.Häc : §éng t¸c 46-50 (nam): + Yªu cÇu: Thùc hiÖn chÝnh x¸c tõng thao t¸c, phèi hîp tay, ch©n nhÞp nhµng.Thuéc tÊt c¶ c¸c ®éng t¸c. 3.Ch¹y tiÕp søc: Hoµn thiÖn kü thuËt trao nhËn tÝn gËy - BT 1: Phèi hîp trao nhËn tÝn gËy theo nhãm 3 ngêi + Yªu cÇu: Thùc hiÖn ®óng kü thuËt, trao vµ nhËn gËy ®óng ph¹m vi quy ®Þnh,ph¸t huy tèc ®é cao. * Sai lÇm thêng m¾c: Trao nhËn gËy sai tay, lóng tóng, quay ngêi l¹i ®Ó nhËn gËy.Trao nhËn gËy ngoµi ph¹m vi quy ®Þnh. * Cñng cè: Thùc hiÖn kü thô©t trao nhËn gËy, ®éng t¸c 5 (n÷) 4. Ch¹y bÒn: Häc: luyÖn tËp ch¹y bÒn + Yªu cÇu: Ph©n phèi søc ®Òu, hÝt thë s©u, kh¾cphôc hiÖn tîng cùc ®iÓm, quan s¸t ®êng ch¹y tèt, cã níc rót khi vÒ ®Ých. - Nh÷ng em bÞ bÖnh ®îc nghØ néi dung nµy III.PhÇn kÕt thóc. 1.Th¶ láng, håi tÜnh: - C¸c c¬, khíp: Tay, ch©n, toµn th©n. 2.NhËn xÐt:- ý thøc häc tËp - Thùc hiÖn kü thuËt ®éng t¸c 3.Bµi tËp vÒ nhµ: - ¤n luyÖn c¸c ®éng t¸c ®· häc, n¾m v÷ng c¸ch trao nhËn gËy. - LuyÖn tËp ch¹y bÒn. N¨m Häc 2009-2010 4l 4l 13p 3l t¸c 46-50 cho nam. §éi h×nh «n luyÖn x x x x x x x x x x GV x x x x - Tõng nhãm 3 ngêi luyÖn tËp trao nhËn gËy cho nhau sè1- 2- 3 vµ sè23-4 - Gi¸o viªn quan s¸t nh¾c nhë c¸c em tËp luyÖn ®óng kü thuËt. CH: Ph¹m vi quy ®Þnh t¶o nhËn gËy lµ bao nhiªu mÐt? 2l 6p 5p 3p 1l 2x8 1p 1p - Gäi 2 em tr¶ lêi gi¸o viªn nhËn xÐt söa sai. - Gi¸o viªn ph©n nhãm søc khoÎ vµ tæ chøc tËp luyÖn ch¹y quanh khu vùc trêng nam 1000m, n÷ 600m - Gi¸o viªn quan s¸t nh¾c nhë c¸c em tËp luyÖn nghiªm tóc. §éi h×nh th¶ láng x x x x x x x x x x x x x x GV - Th¶ láng xong dån hµng l¹i gi¸o viªn nhËn xÐt dÆn dß Ngµy 20.9.2008 TiÕt 11:- Lý thuyÕt: Häc: Kh¸i niÖm vµ ý nghÜa cña viÖc tËp luyÖn ph¸t triÓn søc m¹nh. I.Môc tiªu:- BiÕt mét sè nguyªn t¾c, ph¬ng ph¸p c¬ b¶n tËp luyÖn ph¸t triÓn søc m¹nh - BiÕt vËn dông nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ®Ó lùa chän ph¬ng ph¸p rÌn luyÖn søc m¹nh phï hîp víi b¶n th©n. II.§Þa ®iÓm,ph¬ng tiÖn:- Phßng häc cña líp. - ChuÈn bÞ: Bót, vë.. III.TiÕn tr×nh bµi gi¶ng. Néi dung I.PhÇn më ®Çu. ThÓ Dôc 12 tg sl 6p ph¬ng ph¸p Ngêi So¹n: Nguyễn Văn Dũng Trêng THPT Phú Tân 1.NhËn líp: n¾m v÷ng sÜ sè 2.Phæ biÕn yªu cÇu tiÕt häc - Cã ý thøc tæ chøc kû luËt, chó ý nghe gi¶ng vµ h¨ng h¸i ph¸t biÓu. 3.KiÓm tra bµi cò: Nªu t¸c dông cña viÖc tËp luyÖn TDTT? II.PhÇn c¬ b¶n 1.Kh¸i niÖm: Søc m¹nh lµ mét trong c¸c tè chÊt thÓ lùc,®ã lµ kh¶ n¨ng t¹o ra lùc c¬ häc b»ng nç lùc c¬ b¾p. Nãi c¸ch kh¸c lµ n¨ng lùc kh¾c phôc lùc c¶n bªn ngoµi hoÆc chèng l¹i nã b»ng sù co rót cña c¬ b¾p. - Søc m¹nh ®îc chia lµm 3 nhãm: + Søc m¹nh tèi ®a + Søc m¹nh nhanh. + Søc m¹nh bÒn. 2.ý nghÜa cña viÖc tËp luyÖn søc m¹nh. - Lµm cho c¬ b¾p në nang, x¬ng t¨ng ®é dµy vµ ph¸t triÓn v÷ng ch¾c. - N©ng cao n¨ng lùc ho¹t ®éng cña hÖ thÇn kinh- c¬ vµ rÌn luyÖn ý chÝ. - T¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc häc tËp, hoµn thiÖn c¸c kü n¨ng vËn ®éng c¬ b¶n vµ c¸c kü thuËt thÓ thao. - Lµm cho con ngêi cã d¸ng vãc khoÎ ®Ñp, lµm n¶y sinh nh÷ng t×nh c¶m lµnh m¹nh, híng tíi c¸i ®Ñp vµ hµnh ®éng nh©n v¨n. Løa tuæi häc sinh lµ løa tuæi rÊt thuËn lîi cho viÖc tËp luyÖn ph¸t triÓn søc m¹nh. * Cñng cè: Nh¾c l¹i kh¸i niÖm vµ ý nghÜa cña viÖc tËp luyÖn søc m¹nh. III.PhÇn kÕt thóc. 1.NhËn xÐt:- ý thøc häc tËp - TiÕp thu c¸c kiÕn thøc bµi häc. 2.Bµi tËp vÒ nhµ: - ¤n luyÖn c¸c néi dung ®· häc - LuyÖn tËp ch¹y bÒn cù ly kho¶ng 1500m. N¨m Häc 2009-2010 1p 1p 4p 1l 35p 15p 2l 1l - Líp trëng n¾m v÷ng sÜ sè b¸o c¸o cho gi¸o viªn. - Gi¸o viªn phæ biÕn néi dung vµ yªu cÇu tiÕt häc - Gi¸o viªn gäi 1 em tr¶ lêi sau ®ã nhËn xÐt vµ cho ®iÓm. - CH: em hiÓu nh thÕ nµo lµ søc m¹nh ? - CH: Khi rÌn luyÖn søc m¹nh cÇn cã nh÷ng yÕu tè nµo? - CH: Cho vÝ dô vÒ søc m¹nh nhanh? 20p 1l 1l - CH: TËp luyÖn søc m¹nh cã t¸c dông g×? 1l - V× sao tËp luyÖn søc m¹nh c¬ b¾p l¹i ph¸t triÓn? 1l - CH: Nªu nh÷ng m«n thÓ thao cã t¸c dông rÌn luyÖn søc m¹nh? 2l - Gäi 2 em tr¶ lêi gi¸o viªn nhËn xÐt vµ hÖ thèng l¹i c¸c kiÕn thøc. 4p 3p - Gi¸o viªn nhËn xÐt nh÷ng u, nhîc ®iÓm 1p - Ra bµi tËp vÒ nhµ cho c¸c em. Ngµy 25.9.2008 TiÕt 12: - TDND: + ¤n: ®éng t¸c 2- 8( n÷), ®éng t¸c 1-50 ( nam) + Häc ®éng t¸c 9-10( n÷) - Ch¹y tiÕp søc:+ Nh néi dung tiÕt 9 hoÆc do gi¸o viªn chän. - Ch¹y bÒn: Häc: LuyÖn tËp ch¹y bÒn. I.Môc tiªu:- Thùc hiÖn ®îc c¸c ®éng t¸c TDND cña n÷, c¸c ®éng t¸c TD ph¸t triÓn chung cña nam vµ kü thuËt trao nhËn gËy gi÷a nhãm 3 ngêi - RÌn luyÖn sù nhanh nhÑn khÐo lÐo, ph¸t triÓn søc bÒn. II.§Þa ®iÓm,ph¬ng tiÖn:- SV§ trêng: VÖ sinh s¹ch sÏ - ChuÈn bÞ: Cßi, cê, gËy... III.TiÕn tr×nh bµi gi¶ng. Néi dung ThÓ Dôc 12 tg sl ph¬ng ph¸p Ngêi So¹n: Nguyễn Văn Dũng Trêng THPT Phú Tân I.PhÇn më ®Çu. 1.NhËn líp: n¾m v÷ng sÜ sè 2.Phæ biÕn yªu cÇu tiÕt häc - Hoµn thµnh khèi lîng, thùc hiÖn tèt kü thuËt ®éng t¸c. - Cã ý thøc tæ chøc kû luËt 3.Khëi ®éng: - Thùc hiÖn 4 ®éng t¸c TD tay kh«ng, xoay c¸c khíp, Ðp d©y ch»ng. - Ch¹y bíc nhá, n©ng cao ®ïi, ®¸ l¨ng sau. 4.KiÓm tra bµi cò: Thùc hiÖn ®éng t¸c 2-8 cña n÷ vµ c¸ch trao nhËn tÝn gËy. II.PhÇn c¬ b¶n 1.TDND: a.¤n: §éng t¸c 2-8(n÷), 1-50(nam) + Yªu cÇu: Thùc hiÖn ®óng c¸c ®éng t¸c, phèi hîp gi÷a tay, ch©n, th©n ngêi nhÞp nhµng. b.Häc: ®éng t¸c 9-10 (n÷) - §T 9: Nh¶y - §T 10: §iÒu hoµ. + Yªu cÇu: Thùc hiÖn chÝnh x¸c tõng ®éng t¸c, phèi hîp tay, ch©n, th©n ngêi nhÞp nhµng. 2.Ch¹y tiÕp søc. - BT 1: Phèi hîp trao nhËn gËy theo nhãm 3 ngêi + Yªu cÇu: Trao nhËn gËy chÝnh x¸c, ®óng ph¹m vi quy ®Þnh, khi cã tÝn hiÖu míi ®a tay vÒ sau ®Ó nhËn gËy. * Cñng cè: Thùc hiÖn kü thô©t trao nhËn gËy vµ 2 ®éng t¸c TDND míi häc cña n÷. 3. Ch¹y bÒn: LuyÖn tËp ch¹y bÒn quanh SV§. + Yªu cÇu: Ph©n phèi søc ®Òu, hÝt thë s©u, kh¾c phôc hiÖn tîng cùc ®iÓm, cã níc rót khi vÒ ®Ých. - Nh÷ng em bÞ bÖnh ®îc nghØ néi dung nµy III.PhÇn kÕt thóc. 1.Th¶ láng, håi tÜnh: - C¸c c¬, khíp: Tay, ch©n, toµn th©n. 2.NhËn xÐt:- ý thøc häc tËp - Thùc hiÖn kü thuËt ®éng t¸c 3.Bµi tËp vÒ nhµ: - ¤n luyÖn c¸c ®éng t¸c TDND cña n÷ vµ c¸c ®éng t¸c TD cña nam. - LuyÖn tËp ch¹y bÒn. ThÓ Dôc 12 N¨m Häc 2009-2010 8p 1p 1p 4p x x x x 2x8 1l 2p 32p 13p 2l 2l 4l 4l 13p 3l 2l 6p 5p 3p 1p 1p §éi h×nh nhËn líp x x x x x x x x x x x x 1l 2x8 GV - Khëi ®éng theo híng dÉn cña gi¸o viªn - Gäi 2 em thùc hiÖn gi¸o viªn nhËn xÐt cho ®iÓm. §éi h×nh tËp luyÖn x x x x x x x - Nam n÷ «n theo ®éi h×nh ph©n nhãm, sau ®ã häc ®éng t¸c míi. x x x x x x x - Gi¸o viªn quan s¸t söa sai cho c¸c em, nh¾c nhë c¸c em tËp luyÖn nghiªm tóc. CH: Trao nhËn gËy nh thÕ nµo lµ chÝnh x¸c? - Tõng nhãm 3 ngêi luyÖn tËp trao nhËn gËy cho nhau sè1- 2- 3, sè 2-3-4 - Gäi 2 em tr¶ lêi gi¸o viªn nhËn xÐt söa sai. - Gi¸o viªn ph©n nhãm søc khoÎ sau ®ã tæ chøc tËp luyÖn ch¹y quanh khu vùc trêng. - Cù ly thùc hiÖn nam kho¶ng 1000m, n÷ kho¶ng 600m. - Gi¸o viªn quan s¸t söa sai §éi h×nh th¶ láng x x x x x x x x x x x x x x GV - Th¶ láng xong dån hµng l¹i gi¸o viªn nhËn xÐt dÆn dß Ngêi So¹n: Nguyễn Văn Dũng Trêng THPT Phú Tân N¨m Häc 2009-2010 Ngµy 27.9.2008 TiÕt 13: - Ch¹y tiÕp søc: KiÓm tra (lÊy ®iÓm 1tiÕt) I.Môc tiªu:- Nh»m ®¸nh gi¸ qu¸ tr×nh tËp luyÖn vµ tiÕp thu kü thuËt cña tõng em qua ®ã cã kÕ ho¹ch tËp tËp luyÖn hîp lý h¬n. II.§Þa ®iÓm,ph¬ng tiÖn:- SV§ trêng: VÖ sinh s¹ch sÏ - ChuÈn bÞ: Cßi, cê, gËy... III.TiÕn tr×nh bµi gi¶ng. Néi dung I.PhÇn më ®Çu. 1.NhËn líp: n¾m v÷ng sÜ sè 2.Phæ biÕn yªu cÇu tiÕt häc - Hoµn thµnh khèi lîng, thùc hiÖn tèt kü thuËt ®éng t¸c. - Cã ý thøc tæ chøc kû luËt 3.Khëi ®éng: - Thùc hiÖn 4 ®éng t¸c TD tay kh«ng, xoay c¸c khíp, Ðp d©y ch»ng. - Ch¹y bíc nhá, n©ng cao ®ïi, ®¸ l¨ng sau. II.PhÇn c¬ b¶n 1.KiÓm tra ch¹y tiÕp søc a.Yªu cÇu vÒ tèc ®é: TÊt c¶ c¸c häc sinh muèn cã ®iÓm cao th× ph¶i ch¹y tèc ®é tõ trung b×nh trë lªn. b.Yªu cÇu kü thuËt. - §iÓm 9-10: Thùc hiÖn trao nhËn gËy ®óng kü thuËt ë nöa cuèi khu vùc quy ®Þnh. - §iÓm 7-8: Thùc hiÖn trao nhËn gËy ®óng kü thuËt ë gi÷a khu vùc quy ®Þnh. - §iÓm 5-6: Thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng kü thuËt trao nhËn gËy ë ®Çu khu vùc quy ®Þnh. - §iÓm 3-4: Thùc hiÖn ®îc kü thuËt trao nhËn gËy nhng tèc ®é chËm. - §iÓm 1-2: Trao nhËn gËy kh«ng ®óng trong ph¹m vi hoÆc lµm r¬i gËy. III.PhÇn kÕt thóc. 1.Th¶ láng, håi tÜnh: - C¸c c¬, khíp: Tay, ch©n, toµn th©n. 2.NhËn xÐt:- ý thøc kû luËt - Thùc hiÖn kü thuËt ®éng t¸c 3.Bµi tËp vÒ nhµ: - ¤n luyÖn c¸c bµi tËp ®· häc - LuyÖn tËp ch¹y bÒn. tg 6p 1p 1p 4p 34p sl ph¬ng ph¸p x x x x 2x8 GV - Khëi ®éng theo híng dÉn cña gi¸o viªn §éi h×nh kiÓm tra x x x x 5p 3p 1p 1p §éi h×nh nhËn líp x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - Gi¸o viªn gäi lÇn lît tõng nhãm 4 em vµo thùc hiÖn - Gi¸o viªn quan s¸t cho ®iÓm - Ngoµi ra gi¸o viªn cã thÓ c¨n cø vµo qu¸ tr×nh häc tËp cña tõng em ®Ó ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c. §éi h×nh th¶ láng x x x x 2x8 x x x x x x x x x x GV - Th¶ láng xong dån hµng l¹i gi¸o viªn nhËn xÐt dÆn dß Ngµy 2.10.2008 ThÓ Dôc 12 Ngêi So¹n: Nguyễn Văn Dũng Trêng THPT Phú Tân N¨m Häc 2009-2010 TiÕt 14:- TDND:+ ¤n :®éng t¸c 1-10 ( n÷), ®éng t¸c 1-50 (nam) - Nh¶y xa:+ TËp m« pháng ®éng t¸c ch©n l¨ng( nh¶y xa kiÓu "ìn th©n") + TËp m« pháng ®éng t¸c ch©n giËm(nh¶y xa kiÓu "ìn th©n") - Ch¹y bÒn: Häc: LuyÖn tËp ch¹y bÒn. I.Môc tiªu:- N¾m v÷ng vµ thùc hiÖn ®îc c¸c ®éng t¸c TD ®· häc vµ c¸c ®éng t¸c m« pháng ch©n l¨ng còng nh ch©n giËm nh¶y kiÓu nh¶y xa ìn th©n. - RÌn luyÖn sù khÐo lÐo, ph¸t triÓn søc m¹nh c¬ ch©n còng nh søc bÒn. II.§Þa ®iÓm,ph¬ng tiÖn:- SV§ trêng: VÖ sinh s¹ch sÏ - ChuÈn bÞ: Cßi, cê, III.TiÕn tr×nh bµi gi¶ng. Néi dung I.PhÇn më ®Çu. 1.NhËn líp: n¾m v÷ng sÜ sè 2.Phæ biÕn yªu cÇu tiÕt häc - Hoµn thµnh khèi lîng, thùc hiÖn tèt kü thuËt ®éng t¸c. - Cã ý thøc tæ chøc kû luËt 3.Khëi ®éng: - Thùc hiÖn 4 ®éng t¸c TD tay kh«ng, xoay c¸c khíp, Ðp d©y ch»ng. - Ch¹y bíc nhá, n©ng cao ®ïi, ®¸ l¨ng sau. 4.KiÓm tra bµi cò: Thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c TDND ®· häc, c¸ch trao nhËn gËy. II.PhÇn c¬ b¶n 1.TDND: a.¤n : §éng t¸c 1-10 (n÷), 1-50(nam) + Yªu cÇu: Thùc hiÖn ®óng tõng biªn ®é ®éng t¸c, phèi hîp gi÷a tay vµ ch©n, th©n ngêi nhÞp nhµng. - Sai lÇm thêng m¾c: Thùc hiÖn ®éng t¸c cßn lóng tóng, tay ch©n kh«ng ®óng biªn ®é, quªn ®éng t¸c 2.Nh¶y xa: a.TËp m« pháng ®éng t¸c ch©n l¨ng - BT 1: T¹i chç ®a ch©n l¨ng ra tríc lªn cao sau ®ã miÕt ch©n l¨ng tõ trªn xuèng díi ra sau. - BT 2: Mét bíc gi©m nh¶y miÕt ch©n l¨ng. b.TËp m« pháng ®éng t¸c ch©n giËm - BT 1: Mét bíc giËm nh¶y bíc bé - BT 2: Mét bíc giËm nh¶y bíc bé sau ®ã miÕt c¶ ch©n giËm vµ ch©n l¨ng kÕt hîp ®¸nh tay ra sau. + Yªu cÇu: Thùc hiÖn ®éng t¸c nhanh m¹nh, miÕt ch©n ®óng. * Cñng cè: Thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c thÓ dôc ®· häc vµ m« pháng ®éng t¸c ch©n l¨ng. 3. Ch¹y bÒn: LuyÖn tËp ch¹y bÒn + Yªu cÇu: Quan s¸t ®êng ch¹y tèt, ph©n phèi søc ®Òu, hÝt thë s©u, kh¾c phôc hiÖn tîng cùc ®iÓm, hoµn thµnh ThÓ Dôc 12 tg 8p 1p 1p 4p 2p 32p 13p sl ph¬ng ph¸p x x x x §éi h×nh nhËn líp x x x x x x x x x x x x 2x8 GV 2l - Khëi ®éng theo híng dÉn cña gi¸o viªn - Gäi 2 em thùc hiÖn gi¸o viªn nhËn xÐt cho ®iÓm. 3l - Nam n÷ «n theo ®éi h×nh tõng nhãm gi¸o viªn quan s¸t söa sai §éi h×nh «n luyÖn x x x x x x x GV x 13p x x x x x 2l - Gi¸o viªn lµm mÉu sau ®ã tæ chøc tËp luyÖn cho c¶ líp 2l - Gi¸o viªn quan s¸t söa sai cho mét sè em. 2l 2l 6p x CH: MiÕt ch©n l¨ng nh»m môc ®Ých g×? 2l - Gäi 2 em tr¶ lêi gi¸o viªn nhËn xÐt söa sai. 1l - Gi¸o viªn ph©n nhãm søc khoÎ sau ®ã tæ chøc tËp luyÖn.Nh÷ng em khoÎ ch¹y tèc ®é nhanh h¬n. Ngêi So¹n: Nguyễn Văn Dũng Trêng THPT Phú Tân cù ly ch¹y. - Nh÷ng em bÞ bÖnh ®îc nghØ néi dung nµy III.PhÇn kÕt thóc. 1.Th¶ láng, håi tÜnh: - C¸c c¬, khíp: Tay, ch©n, toµn th©n. 2.NhËn xÐt:- ý thøc häc tËp - Thùc hiÖn kü thuËt ®éng t¸c 3.Bµi tËp vÒ nhµ: - ¤n luyÖn c¸c TDND ®· häc, c¸ch trao nhËn gËy. - LuyÖn tËp ch¹y bÒn. N¨m Häc 2009-2010 5p 3p 1p 1p - Cù ly thùc hiÖn nam kho¶ng 1000m, n÷ kho¶ng 600m. - Gi¸o viªn quan s¸t nh¾c nhë c¸c em tËp luyÖn. §éi h×nh th¶ láng 2x8 x x x x x x x x x x x x x x GV - Th¶ láng xong dån hµng l¹i gi¸o viªn nhËn xÐt dÆn dß Ngµy 4.10.2008 TiÕt 15:- TDND: KiÓm tra: LÊy ®iÓm 15p I.Môc tiªu:- Nh»m ®Ênh gi¸ qu¸ tr×nh tËp luyÖn tiÕp thu kü thuËt tõng em vµ ph¸t hiÖn nh÷ng em cã n¨ng khiÕu ®Ó båi dìng II.§Þa ®iÓm,ph¬ng tiÖn:- SV§ trêng: VÖ sinh s¹ch sÏ - ChuÈn bÞ: Cßi, cê. III.TiÕn tr×nh bµi gi¶ng. Néi dung I.PhÇn më ®Çu. 1.NhËn líp: n¾m v÷ng sÜ sè 2.Phæ biÕn yªu cÇu tiÕt häc - Hoµn thµnh khèi lîng, thùc hiÖn tèt kü thuËt ®éng t¸c. - Cã ý thøc tæ chøc kû luËt 3.Khëi ®éng: - Thùc hiÖn 4 ®éng t¸c TD tay kh«ng, xoay c¸c khíp, Ðp d©y ch»ng. - Ch¹y bíc nhá, n©ng cao ®ïi, ®¸ l¨ng sau. II.PhÇn c¬ b¶n. 1.Yªu cÇu kü thuËt: Thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c ®óng, ®Ñp, chÝnh x¸c. Phèi hîp c¸c thao t¸c nhÞp nhµng. - §iÓm 9-10: Thùc hiÖn ®óng kü thuËt vµ ®Ñp, khíp víi nhÞp h«, ®éng t¸c nhÞp nhµng. - §iÓm 7-8: Thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng, t¬ng ®èi ®Ñp,khíp víi nhÞp h«, cã quªn vµi ®éng t¸c. - §iÓm 5-6: Thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng, khíp víi nhÞp h«, quªn 3 ®éng t¸c. - §iÓm 3-4: Cha thùc hiÖn ®îc kü thuËt ®éng t¸c, sai nhÞp h«, quªn nhiÒu ®éng t¸c. - §iÓm 1-2: Cha thùc hiÖn ®îc 2/3 ®éng t¸c, sai nhiÒu. III.PhÇn kÕt thóc. 1.Th¶ láng, håi tÜnh: ThÓ Dôc 12 tg 6p 1p 1p 4p sl x x x x §éi h×nh nhËn líp x x x x x x x x x x x x 2x8 1l 34p ph¬ng ph¸p GV - Khëi ®éng theo híng dÉn cña gi¸o viªn §éi h×nh kiÓm tra x x x x x x x x x x x x x x 5p 3p x x GV - Gäi tõng nhãm 3 em lªn thùc hiÖn, nam 20 ®éng t¸c, n÷ 5 ®éng t¸c, gi¸o viªn quan s¸t cho ®iÓm. - Nh÷ng em cha ®îc kiÓm tra quan s¸t c¸c b¹n thùc hiÖn. - Gi¸o viªn cã thÓ c¨n cø vµo qu¸ tr×nh häc ®Ó cho ®iÓm chÝnh x¸c. §éi h×nh th¶ láng x x x x 2x8 x x x Ngêi So¹n: Nguyễn Văn Dũng
- Xem thêm -