Tài liệu Giáo án thể dục lớp 11 chuẩn ktkn_bộ 8

  • Số trang: 162 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 112 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Gi¸o ¸n thÓ dôc líp 11 Ngµy 11 th¸ng 08 n¨m 2011 TiÕt 1 : bài thể dục nhịp điệu Bài 50 động tác của ( nam ) - chạy tiếp sức I – Muïc tieâu - Giôùi thieäu nhaèm giuùp HS bieát ñöôïc yù nghóa noäi dung chöông trình. - Hoïc baøi Theå duïc + nhòp ñieäu ( nöõ ) Ñoäng t aùc 1-3 + Phaùt trieån chung ( nam ) Ñoäng taùc 1 – 15 - Chayï tieáp söùc : Caùch trao vaø nhaän tín gaäy. Yeâu caàu böôùc ñaàu hoïc sinh naém ñöôïc 3 ñoäng taùc TDNÑ vaø 15 ñoäng taùc baøi TD phaùt trieån chung Naém ñöôïc kyõ thuaät trao vaø nhaän tín gaäy. II – Ñòa ñieåm, phöông tieän - Ñòa ñieåm : S©n tËp TD Trêng THPT Thống Nhất ,veä sinh nôi taäp - Phöông tieän : Chuaån bò coøi, 4 tín gaäy . III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp ) Noäi dung & giaûng giaûi 1.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá,phoå bieán noäi dung, yeâu caàu buoåi hoïc. b) Muïc tieâu noäi dung chöông trình TD lôùp 11 c) Khôûi ñoäng - Xoay caùc khôùp : Cổ tay,coå chaân, hoâng,goái,gaäp Duoãi chaân,xoaïc doïc,xoaïc ngang,luôøn,vaën mình. 2.Phaàn cô baûn a) Theå duïc nhòp ñieäu ( nöõ ) * Ñoäng taùc1 ñaùnh hoâng Nhòp 1-2 Ñaåy hoâng sang traùi 2 nhòp, ñoàng Trêng THPT Thong Nhat Ñònh löôïng 7” Moãi ñoäng taùc 4 laàn x8 nhòp 35’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung,yeâu caàu giôø hoïc, GV     Đội hình nhận lớp GV     Đội hình khởi động Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cöï ly daõn caùch                         *GV giôùi thieäu teân ñoäng taùc,laøm maãu nhanh, chaäm,töøng hai nhòp. Gi¸o ¸n thÓ dôc líp 11 thôøi ñöa hai tay cheách döôùi – traùi, maét nhìn sang traùi (thaân höôùng tröôùc) Nhòp 3 – 4 nhö nhòp 1- 2 nhöng ñoåi beân Nhòp 5 – 6 nhö nhòp 1 -2 Nhòp 7 – 8 nhö nhòp 3 – 4 * Ñoäng taùc 2 Phoái hôïp Taäp phaàn chaân Giaäm chaân ñeàu luaân phieân töøng chaân töø nhòp 1 ñeán nhòp 8 (chaân traùi tröôùc) Taäp phaàn tay N1 ñöa tay traùi ra tröôùc N2 ñöa tay phaûi ra tröôùc // tay traùi N3 Tay traùi ñöa leân cao, baøn tay höôùng vaøo trong. *GV ñöùng cuøng chieàu,vöøa taäp vöøa hoâ nhòp ñeå HS laøm theo, luùc ñaàu chaäm sau ñoù hoâ nhòp nhanh hôn. *Caùn söï lôùp hoâ nhòp caû lôùp taäp GV quan saùt söûa sai. Coù theå em taäp gioûi ñöùng ôû treân *GV giôùi thieäu teân ñoäng taùc,laøm maãu toaøn boä ñoäng taùc. *Laøm maãu cöû ñoäng phaàn chaân *GV hoâ nhòp ñeå HS laøm theo, luùc ñaàu chaäm sau ñoù hoâ nhòp nhanh hôn.(Coù theå voã tay) *Sau ñoù GV cöû ra caùn söï ( em khaù)ñöùng cuøng chieàu vôùi lôùp hoâ nhòp nhanh hôn, GV quan saùt söûa sai. * Ñoäng taùc 3 Di chuyeån tieán luøi N1: Böôùc chaân traùi leân moät böôùc, troïng taâm doàn vaøo chaân traùi,hai caúng tay loàng vaøo nhau vaø quay troøn quanh truïc caùnh tay (töø ngoaøi vaøo trong), baøn tay naém hôø. N2 : Böôùc chaân phaûi leân moät böôùc,troïng taâm doàn vaøo chaân phaûi, ñoàng thôøi quay troøn hai caúng tay (töø ngoaøi vaøo trong), baøn tay naém hôø N3 : Nhö nhòp 1. N4 :Khuyuï goái traùi, chaân phaûi ñöa thaúng tröôùc, tì baèng goùt chaân, hai caúng tay döøng tröôùc ngöïc, thaân thaúng, maét nhìn thaúng. , traùi. *GV hoâ nhòp ñeå HS laøm theo keát hôïp tay vaø chaân, nhòp ñieäu chaäm *GV hoâ nhòp ñeå HS laøm theo keát hôïp tay vaø chaân, nhòp ñieäu nhanh hôn *GV giôùi thieäu teân ñoäng taùc,laøm maãu nhanh, chaäm,toaøn boä ñoäng taùc. *GV ñöùng cuøng chieàu,thöïc hieän töøng nhòp,möùc ñoä chaäm, caùc em laøm theo. * taäp ñöôïc 4 nhòp oân laïi, sau ñoù taäp tieáp N5,6,7,8 . b) Baøi Theå duïc phaùt trieån chung (nam) ÑT 1: Kieãng chaân, hai tay laêng thaúng töø döôùi – sang ngang – leân cao, baøn tay voã Trêng THPT Thong Nhat GV phaân caùc em nöõ thaønh 4 nhoùm töï taäp.Caùn söï lôùp hoã trôï giöõ traät töï nhoùm nöõ. Gi¸o ¸n thÓ dôc líp 11 vaøo nhau 1 laàn, thaân ngöôøi caêng,maét nhìn thaúng ÑT 2: Hai tay ñöa thaúng töø treân cao – sang ngang – xuoáng döôùi,haï goùt chaân veà tö theá ñöùng nghieâm. ÑT 3: Nhö ñoäng taùc 1, nhöng voã tay 2 laàn thaät nhanh. ÑT 4: Nhö ñoäng taùc 2. ÑT 5,6: Hai tay ñan cheùo tröôùc thaân (tay phaûi ngoaøi, tay traùi trong) Laêng thaúng töø döôùi – leân cao. Thöïc hieän hai ñoäng taùc lieân tuïc. Keát thuùc ñoäng taùc ôû tö theá ñöùng kheùp chaân, hai tay cheách cao, maét nhìn thaúng.        *GV cho caùc em xem tranh aûnh *GV laøm maãu ñoäng taùc 1- 6 nhanh – chaäm *GV ñöùng cuøng chieàu,thöïc hieän töøng nhòp, möùc ñoä chaäm, caùc em laøn theo *Caùn söï lôùp ñeám nhòp lôùp thöïc hieän, GV quan saùt söûa sai. *GV laøm maãu ñoäng taùc 7 -10 nhanh – chaäm *GV ñöùng cuøng chieàu,thöïc hieän töøng nhòp, möùc ñoä chaäm, caùc em laøn theo *Caùn söï lôùp ñeám nhòp lôùp thöïc hieän *Oân laïi ñoäng taùc 1- 10 l ÑT 7: Haï hai tay thaønh dang ngang, baøn tay ngöûa, caêng thaân, ñaàu ngöûa, maét nhìn cheách cao. c) Chaïy tieáp söùc : Caùch trao vaø nhaän tín gaäy Caùch1: Trao – nhaän tín gaäy töø döôùi leân. Tín gaäy ñöôïc ñöa töø döôùi leân vaoø giöõa ngoùn caùi vaø ngoùn troû cuaû baøn tay ngöôøi nhaän. Ngöôøi nhaän tín gaäy khi ñöa tay veà sau, caùnh tay duoãi thaúng coá ñònh. Baøn tay *GV laøm maãu ñoäng taùc 11 -15 nhanh – chaäm 3.Phaàn keát thuùc - Hoài tónh,thaû loûng. - Giao baøi taäp veà nhaø. - Nhaän xeùt ñaùnh giaù buåi hoïc. 5 -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang - GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo. -Theo ñoäi hình 4 haøng Rút kinh nghiệm.:.......................................................................................................... Ngµy ...th¸ng 08 n¨m 2011 TiÕt 2 : Trêng THPT Thong Nhat Gi¸o ¸n thÓ dôc líp 11 Theå duïc nhòp ñieäu ( nöõ ) Baøi TD Phaùt trieån chung ( nam ) Chaïy tieáp söùc I – Muïc tieâu - Giôùi thieäu nhaèm giuùp HS bieát ñöôïc yù nghóa noäi dung chöông trình. - Hoïc baøi Theå duïc + nhòp ñieäu ( nöõ ) Ñoäng t aùc 1-3 + Phaùt trieån chung ( nam ) Ñoäng taùc 7 – 15 - Chayï tieáp söùc : Caùch trao vaø nhaän tín gaäy. Yeâu caàu böôùc ñaàu hoïc sinh naém ñöôïc 3 ñoäng taùc TDNÑ vaø 15 ñoäng taùc baøi TD phaùt trieån chung Naém ñöôïc kyõ thuaät trao vaø nhaän tín gaäy. II – Ñòa ñieåm, phöông tieän - Ñòa ñieåm : : S©n tËp TD Trêng THPT Thống Nhất ,veä sinh nôi taäp - Phöông tieän : Chuaån bò coøi, 4 tín gaäy . III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp ) Noäi dung & giaûng giaûi 1.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá,phoå bieán noäi dung, yeâu caàu buoåi hoïc. b) Muïc tieâu noäi dung chöông trình TD lôùp 11 c) Khôûi ñoäng - Xoay caùc khôùp : Cổà tay,coå chaân, hoâng,goái,gaäp Duoãi chaân,xoaïc doïc,xoaïc ngang,luôøn,vaën mình. 2.Phaàn cô baûn a) Theå duïc nhòp ñieäu ( nöõ ) *On Ñoäng taùc1 ñaùnh hoâng Nhòp 1-2 Ñaåy hoâng sang traùi 2 nhòp, ñoàng thôøi ñöa hai tay cheách döôùi – traùi, maét Trêng THPT Thong Nhat Ñònh Phöông phaùp toå chöùc taäp löôïng ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) 10 - 15’ -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung,yeâu caàu giôø hoïc, theo Ñoäi hình 4 haøng ngang. GV  Moãi  ñoäng   taùc 2 laàn Đội hình nhận lớp GV x8  nhòp    Đội hình khởi động Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cöï ly daõn caùch Gi¸o ¸n thÓ dôc líp 11 nhìn sang traùi (thaân höôùng tröôùc) Nhòp 3 – 4 nhö nhòp 1- 2 nhöng ñoåi beân Nhòp 5 – 6 nhö nhòp 1 -2 Nhòp 7 – 8 nhö nhòp 3 – 4 *ON Ñoäng taùc 2 Phoái hôïp Taäp phaàn chaân Giaäm chaân ñeàu luaân phieân töøng chaân töø nhòp 1 ñeán nhòp 8 (chaân traùi tröôùc) Taäp phaàn tay N1 ñöa tay traùi ra tröôùc N2 ñöa tay phaûi ra tröôùc // tay traùi N3 Tay traùi ñöa leân cao, baøn tay höôùng vaøo trong. *Häc Ñoäng taùc 3 Di chuyeån tieán luøi N1: Böôùc chaân traùi leân moät böôùc, troïng taâm doàn vaøo chaân traùi,hai caúng tay loàng vaøo nhau vaø quay troøn quanh truïc caùnh tay (töø ngoaøi vaøo trong), baøn tay naém hôø. N2 : Böôùc chaân phaûi leân moät böôùc,troïng taâm doàn vaøo chaân phaûi, ñoàng thôøi quay troøn hai caúng tay (töø ngoaøi vaøo trong), baøn tay naém hôø N3 : Nhö nhòp 1. N4 :Khuyuï goái traùi, chaân phaûi ñöa thaúng tröôùc, tì baèng goùt chaân, hai caúng tay döøng tröôùc ngöïc, thaân thaúng, maét nhìn thaúng. , traùi. b) Baøi Theå duïc phaùt trieån chung (nam) ÑT 5,6: Hai tay ñan cheùo tröôùc thaân (tay phaûi ngoaøi, tay traùi trong) Laêng thaúng töø döôùi – leân cao. Thöïc hieän hai ñoäng taùc Trêng THPT Thong Nhat                         *GV giôùi thieäu teân ñoäng taùc,laøm maãu nhanh, chaäm,töøng hai nhòp. *GV ñöùng cuøng chieàu,vöøa taäp vöøa hoâ nhòp ñeå HS laøm theo, luùc ñaàu chaäm sau ñoù hoâ nhòp nhanh hôn. *Caùn söï lôùp hoâ nhòp caû lôùp taäp GV quan saùt söûa sai. Coù theå em taäp gioûi ñöùng ôû treân *GV giôùi thieäu teân ñoäng taùc,laøm maãu toaøn boä ñoäng taùc. *Laøm maãu cöû ñoäng phaàn chaân *GV hoâ nhòp ñeå HS laøm theo, luùc ñaàu chaäm sau ñoù hoâ nhòp nhanh hôn.(Coù theå voã tay) *Sau ñoù GV cöû ra caùn söï ( em khaù)ñöùng cuøng chieàu vôùi lôùp hoâ nhòp nhanh hôn, GV quan saùt söûa sai. *GV hoâ nhòp ñeå HS laøm theo keát hôïp tay vaø chaân, nhòp ñieäu chaäm *GV hoâ nhòp ñeå HS laøm theo keát hôïp tay vaø chaân, nhòp ñieäu nhanh hôn *GV giôùi thieäu teân ñoäng taùc,laøm maãu nhanh, chaäm,toaøn boä ñoäng taùc. *GV ñöùng cuøng chieàu,thöïc hieän töøng nhòp,möùc ñoä chaäm, caùc em Gi¸o ¸n thÓ dôc líp 11 lieân tuïc. Keát thuùc ñoäng taùc ôû tö theá ñöùng kheùp chaân, hai tay cheách cao, maét nhìn thaúng. laøm theo. * taäp ñöôïc 4 nhòp oân laïi, sau ñoù taäp tieáp N5,6,7,8 . GV phaân caùc em nöõ thaønh 4 nhoùm töï taäp.Caùn söï lôùp hoã trôï giöõ traät töï nhoùm nöõ. ÑT7: Haï hai tay thaønh dang ngang, baøn tay ngöûa, caêng thaân, ñaàu ngöûa, maét nhìn cheách cao. ÑT 8: Hai tay giô cheách cao, caêng thaân, ñaàu ngöûa, maét nhìn cheách cao, loøng baøn tay höôùng vaøo nhau. ÑT 9: Nhö ñoäng taùc 7. ÑT 10: Chaân traùi böôùc sang traùi moät böôùc roäng hôn vai, gaäp thaân veà tröôùc, hai tay dang ngang, baøn tay saáp, ñaàu ngaång, caêng thaân, maét nhìn thaúng. ñaát. c) Chaïy tieáp söùc : Caùch trao vaø nhận tín gậy Caùch1: Trao – nhaän tín gaäy töø döôùi leân. 3.Phaàn keát thuùc - Hoài tónh,thaû loûng. - Giao baøi taäp veà nhaø. - Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc. *GV cho caùc em xem tranh aûnh *GV laøm maãu ñoäng taùc 1- 6 nhanh – chaäm *GV ñöùng cuøng chieàu,thöïc hieän töøng nhòp, möùc ñoä chaäm, caùc em laøn theo *Caùn söï lôùp ñeám nhòp lôùp thöïc hieän, GV quan saùt söûa sai. *GV laøm maãu ñoäng taùc 7 -10 nhanh – chaäm *GV ñöùng cuøng chieàu,thöïc hieän töøng nhòp, möùc ñoä chaäm, caùc em laøn theo *Caùn söï lôùp ñeám nhòp lôùp thöïc hieän *Oân laïi ñoäng taùc 1- 10 *GV laøm maãu ñoäng taùc 11 -15 nhanh – chaäm 3- 5” -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi Rút kinh nghiệm.:.......................................................................................................... Ngµy ...th¸ng 08 n¨m 2011 TiÕt 3 : CHAÏY TIEÁP SÖÙC – BAØI THEÅ DUÏC Trêng THPT Thong Nhat Gi¸o ¸n thÓ dôc líp 11 I – Muïc tieâu - Hoïc sinh naém ñöôïc caùch trao vaø nhaän tín gaäy ( taïi choã ) Baøi taäp 1 vaø 2. - Hoïc baøi Theå duïc + Nhòp ñieäu ( nöõ ) Ôân ñoäng t aùc 1-3; + Phaùt trieån chung ( nam ) Ôân ñoäng taùc 1 – 15 II – Ñòa ñieåm, phöông tieän - Ñòa ñieåm : : S©n tËp TD Trêng THPT Thống Nhất - Phöông tieän : Chuaån bò coøi,, 4 tín gaäy . III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp ) Noäi dung & giaûng giaûi 1.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá,phoå bieán noäi dung, yeâu caàu buoåi hoïc. b) Khôûi ñoäng - Xoay caùc khôùp : Cổ tay,coå chaân, hoâng,goái,gaäp Duoãi chaân,xoaïc doïc,xoaïc ngang,luôøn,vaën mình. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû,naâng cao ñuøi,chaïy ñaïp sau. Chaïy naâng goùt chaïm moâng,ñaù laêng chaân ra tröôùc,böôùc tröôït ngang chaân naøy ñuoåi chaân kia sang phaûi – sang 2.Phaàn cô baûn a . CHAÏY TIEÁP SÖÙC * Taïi choã taäp trao tín gaäy TTCB Ñöùng chaân tröôùc chaân sau, chaân cuøng beân vôùi tay caàm tín gaäy ôû phía sau,chaïy ñoaïn 1vaø 3 caàm gaäy tay phaûi,ñoaïn 3 vaø 4 caàm gaäy tay traùi, caàm saùt ñaàu phía sau cuûa tín gaäy. Ñoäng taùc : Ñaùnh tay nhòp nhaøng ,khi tay coù tín gaäy ñöa veà tröôùc thì hoâ baét vaø ñaùnh tay naøy tieáp veà sau 1 nhòp nöõa roài môùi ñöa thaúng tay veà tröôùc , laøm ñoäng taùc trao gaäy theo kieåu quy ñònh *Taïi choã, taäp ñoäng taùc tay khoâng nhaän tín gaäy TTCB Ñöùng chaân tröôùc, chaân sau Trêng THPT Thong Nhat Ñònh löôïng Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) 7” Moãi ñoäng taùc 4 laàn x8 nhòp -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung,yeâu caàu giôø hoïc, theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.      - Daøn haøng,cöï ly giaõn caùch moät saûi tay. 10m Lôùp ngoài thaønh 4 haøng ngang      *GV laøm maãu nhanh, chaäm *GV hoâ nhòp ñeå HS taäp, luùc ñaàu chaäm sau ñoù hoâ nhòp nhanh hôn. *Caùn söï lôùp hoâ nhòp caû lôùp taäp GV quan saùt söûa sai. Coù theå em taäp gioûi ñöùng ôû treân Gi¸o ¸n thÓ dôc líp 11 Ñoäng taùc : Theo leänh cuûa GV, HS ñaùnh hai tay töï nhieân. Khi nghe hieäu leänh ‘baét’ thì tay seõ nhaän tín gaäy ñaùnh ra tröôùc ,khi tay ñoù ñaùnh ra sau thì duoãi thaúng,eùp saùt thaân ñeå nhaän tín gaäy BAØI TD Nam : Oân ñoäng taùc 1 –  *GV laøm maãu nhanh, chaäm *GV hoâ nhòp ñeå HS taäp, luùc ñaàu chaäm sau ñoù hoâ nhòp nhanh hôn. * Höôùng daãn nam oân , caùn söï lôùp hoâ nhòp caû nhoùm nam oân töø 1-15 *Caùn söï ñöùng cuøng chieàu vöøa taäp vöøa hoâ nhòp ñeå HS laøm theo, luùc ñaàu chaäm sau ñoù hoâ nhòp nhanh hôn. *Caùn söï lôùp hoâ nhòp nhoùm nam taäp GV quan saùt söûa sai. Coù theå em taäp gioûi ñöùng ôû treân Chaïy tieáp söùc : Cuûng coá baøi 5” 3.Phaàn keát thuùc - Hoài tónh,thaû loûng. - Giao baøi taäp veà nhaø. - Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc -Theo ñoäi hình 4 haøng ngan - GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo. -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang Rút kinh nghiệm.:.......................................................................................................... TiÕt 4 Trêng THPT Thong Nhat Ngµy ...th¸ng 09 n¨m 2011 CHAÏY TIEÁP SÖÙC – BAØI THEÅ DUÏC Gi¸o ¸n thÓ dôc líp 11 I – Muïc tieâu - Hoïc sinh naém ñöôïc caùch trao vaø nhaän tín gaäy ( taïi choã ) Baøi taäp 1 vaø 2. - Hoïc baøi Theå duïc + Nhòp ñieäu ( nöõ ) Ôn ñoäng t aùc 1-3; Hoïc ñoäng taùc 4 + Phaùt trieån chung ( nam ) Ôân ñoäng taùc 1 – 15; Hoïc 16 - 20 II – Ñòa ñieåm, phöông tieän - Ñòa ñieåm : : S©n tËp TD Trêng THPT Thống Nhất - Phöông tieän : Chuaån bò coøi,, 4 tín gaäy III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp ) Noäi dung & giaûng giaûi 1.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá,phoå bieán noäi dung, yeâu caàu buoåi hoïc. b) Khôûi ñoäng - Xoay caùc khôùp : Cổ tay,coå chaân, hoâng,goái,gaäp Duoãi chaân,xoaïc doïc,xoaïc ngang,luôøn,vaën mình. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû,naâng cao ñuøi,chaïy ñaïp sau. Chaïy naâng goùt chaïm moâng,ñaù laêng chaân ra tröôùc,böôùc tröôït ngang chaân naøy ñuoåi chaân kia sang phaûi – sang traùi, chaïy luøi khoaûng 5 böôùc sau ñoù quay 1800 chaïy nhanh veà tröôùc. 2.Phaàn cô baûn a . CHAÏY TIEÁP SÖÙC * Taïi choã taäp trao tín gaäy TTCB Ñöùng chaân tröôùc chaân sau, chaân cuøng beân vôùi tay caàm tín gaäy ôû phía sau,chaïy ñoaïn 1vaø 3 caàm gaäy tay phaûi,ñoaïn 3 vaø 4 caàm gaäy tay traùi, caàm saùt ñaàu phía sau cuûa tín gaäy. Ñoäng taùc : Ñaùnh tay nhòp nhaøng ,khi tay coù tín gaäy ñöa veà tröôùc thì hoâ baét vaø ñaùnh tay naøy tieáp veà sau 1 nhòp nöõa roài môùi ñöa thaúng tay veà tröôùc , laøm ñoäng taùc trao gaäy theo kieåu quy ñònh Trêng THPT Thong Nhat Ñònh löôïng Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) 3 - 5’ -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung,yeâu caàu giôø hoïc Moãi ñoäng taùc 4 laàn x 8 nhòp 10m - Daøn haøng,cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV. 30 – 35’ Lôùp ngoài thaønh 4 haøng ngang     *GV laøm maãu nhanh, chaäm *GV hoâ nhòp ñeå HS taäp, luùc ñaàu chaäm sau ñoù hoâ nhòp nhanh hôn. *Caùn söï lôùp hoâ nhòp caû lôùp taäp GV quan saùt söûa sai. Coù theå em taäp gioûi ñöùng ôû treân Cöï ly giaõn caùch   4 Gi¸o ¸n thÓ dôc líp 11 *Taïi choã, taäp ñoäng taùc tay khoâng nhaän tín gaäy TTCB Ñöùng chaân tröôùc, chaân sau Ñoäng taùc : Theo leänh cuûa GV, HS ñaùnh hai tay töï nhieân. Khi nghe hieäu leänh ‘baét’ thì tay seõ nhaän tín gaäy ñaùnh ra tröôùc ,khi tay ñoù ñaùnh ra sau thì duoãi thaúng,eùp saùt thaân ñeå nhaän tín gaäy BAØI TD Nam : Oân ñoäng taùc 1 – 15 Hoïc ñoäng taùc 16 – 20 Ñoâng taùc 16 : Tung hai chaân ra sau thaønh tö theá naèm saáp choánh thaúng tay, muõi baøn chaân choáng ñaát, thaân ngöôøi thaúng. Ñoäng taùc 17 : Co tay (gaäp heát khôùp khuyûu tay) haï thaân vaø giöõ thaân ngöôøi thaúng. Ñoäng taùc 18 : Duoãi tay, thaân thaúng thaønh tö theá naèm saáp choáng thaúng tay, muõi baøn chaân choáng ñaát,thaân ngöôøi thaúng.(nhö ñoäng taùc 16) Ñoäng taùc 19 : nhö ñoäng taùc 17. Ñoäng taùc 20 : Thu 2 chaân thaønh tö theá ngoài xoåm, tì treân nöûa tröôùc baøn chaân,. Hai tay choáng ñaát. Nöõ : Ñoäng taùc 4 Nhaûy TTCB Nhö tö theá keát thuùc cuûa ñoäng taùc 3 Trêng THPT Thong Nhat  3    2   1  *GV laøm maãu nhanh, chaäm *GV hoâ nhòp ñeå HS taäp, luùc ñaàu chaäm sau ñoù hoâ nhòp nhanh hôn. *Caùn söï lôùp hoâ nhòp caû lôùp taäp GV quan saùt söûa sai. Coù theå em taäp gioûi ñöùng ôû treân Cöï ly giaõn caùch   4   3   2   1  *Lôùp phaân thaønh 4 nhoùm nöõ töï oân töø 1-3 vaø cho caùc em xem hình ñoäng taùc 4 taïo khaùi nieäm,GV qua höùông daãn nam * Höôùng daãn nam oân , caùn söï lôùp hoâ nhòp caû nhoùm nam oân töø 1-15 *Caùn söï ñöùng cuøng chieàu vöøa taäp vöøa hoâ nhòp ñeå HS laøm theo, luùc ñaàu chaäm sau ñoù hoâ nhòp nhanh hôn. Gi¸o ¸n thÓ dôc líp 11 Nhòp 1: Baät nhaûy,ñoàng thôøi gaäp caúng chaân traùi ra sau,tay traùi ñöa ra tröôùcleân cao loøng baøn tay höôùng ra ngoaøi,tay phaûi ñaùnh ra sau vôùi veà phía muõi baøn chaân traùi,caêng thaân,maét nhìn sang phaûi ra sau. *Caùn söï lôùp hoâ nhòp nhoùm nam taäp GV quan saùt söûa sai. Coù theå em taäp gioûi ñöùng ôû treân        Nhòp 2 : Baät nhaûy vaø haï tay veà TTCB Nhòp 3 : Nhö nòp 1 nhöng ñoåi sang beân phaûi. Nhòp 4 : Nhö nhòp 2 Nhòp 5,6,7,8 : Co goái traùi,tay traùi tì vaøo goái traùi,tay phaûi thaû loûng; ñoàng thôøi baät nhaûy theo nhòp hoâ vaø quay thaân 360o veà beân traùi,cho HS co goái cao,muõi chaân duoãi ra. Cuûng coá baøi 5 -7’ 3.Phaàn keát thuùc - Hoài tónh,thaû loûng. - Giao baøi taäp veà nhaø. - Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang - GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo. -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi. Rút kinh nghiệm.:.......................................................................................................... ...................................................................................................................................... TiÕt 5 Ngµy ...th¸ng 09 n¨m 2011 CHAÏY TIEÁP SÖÙC – BAØI THEÅ DUÏC I – Muïc tieâu - Hoïc sinh naém ñöôïc xuaát phaùt thaáp,xuaát phaùt ba ñieåm töïa.Söï phoái hôïp cuûa ngöôøi trao – nhaän tín gaäy - Hoïc baøi Theå duïc + nhòp ñieäu ( nöõ ) Ôn ñoäng t aùc 1-4; Hoïc ñoäng taùc 5 - 6 + Phaùt trieån chung ( nam ) Ôn ñoäng taùc 1 – 20; Hoïc 21 - 30 II – Ñòa ñieåm, phöông tieän - Ñòa ñieåm : : S©n tËp TD Trêng THPT Thống Nhất Trêng THPT Thong Nhat Gi¸o ¸n thÓ dôc líp 11 - Phöông tieän : Chuaån bò coøi,, 4 tín gaäy . III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp ) Noäi dung & giaûng giaûi 1.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá,phoå bieán noäi dung, yeâu caàu buoåi hoïc. b) Khôûi ñoäng - Xoay caùc khôùp : Cổ tay,coå chaân, hoâng,goái,gaäp Duoãi chaân,xoaïc doïc,xoaïc ngang,luôøn,vaën mình. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû,naâng cao ñuøi,chaïy ñaïp sau. Chaïy naâng goùt chaïm moâng,ñaù laêng chaân ra tröôùc,böôùc tröôït ngang chaân naøy ñuoåi chaân kia sang phaûi – sang traùi, chaïy luøi khoaûng 5 böôùc sau ñoù quay 1800 chaïy nhanh veà tröôùc. 2..Phaàn cô baûn a . Chaïy tieáp söùc : - Xuaát phaùt thaáp vôùi tín gaäy VÑV chaïy ñoaïn ñaàu trong chaïy tieáp söùc 4 x 100m,xuaát phaùt thaáp vôùi baøn ñaïp vaø caàm tín gaäy ôû tay phaûi.Khi tay choáng ñaát ñeå xuaát phaùt,ngoùn caùi,ngoùn troû taùch nhö ño gang vaø choáng saùt phía sau vaïch xuaát phaùt,naém tín gaäy baèng caùc ngoùn coøn laïi .Khi ñoùng baøn ñaïp,caùc baøn ñaïp caàn ñaït leäch sang - Taäp taïi choã trao vaø nhaän tín gaäy. - Taäp nhö baøi taäp chæ khaùc laø coù di chuyeån - Taäp xuaát phaùt 3 ñieåm choáng (Hai chaân vaø moät tay)ngöôøi nhaän tín gaäy phaûi quay maët veà phía sau(Quay maët sang traùi khi baét gaäy Trêng THPT Thong Nhat Ñònh löôïng Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) 7 - 10’ -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung,yeâu caàu giôø hoïc, theo Moãi ñoäng taùc Ñoäi hình 4 haøng ngang.  4 laàn x 8 nhòp 10m     - Daøn haøng,cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV. 30’ –35’ *GV cho caùc em xem tranh aûnh *Laøm maãu ñoäng taùc HS ngoài           HS taäp 2          1 *GV höôùng daãn hai haøng taäp,sau ñoù ñeán hai haøng coøn laïi *Taäp khoâng gaäy : Khi nghe hieäu leänh,hai haøng ñaùnh tay Gi¸o ¸n thÓ dôc líp 11 tay traùi vaø ngöôïc laïi) nhòp nhaøng,sau vaøi nhòp haøng 1 thöïc hieän trao gaäy, haøng 2 thöïc hieän moâ phoûng ñoäng taùc nhaän gaäy. *Taäp coù gaäy Khi ñoäng taùc ñaõ oån ñònh haøng 1 thöïc hieän phoái hôïp vôùi haøng 2 trao – nhaän tín gaäy. b .Baøi theå duïc Oân TDNÑ Lôùp cöû ra moät em khaù höôùng daãn lôùp oân Oân baøi TD nam 1-20 lôùp töï oân *Cuûng coá baøi : *GV goïi baát kyø moät em nöõ thöïc hieän baøi taäp töø 1- 6. 5 -7’ 3. Phaàn keát thuùc - Hoài tónh,thaû loûng. - Giao baøi taäp veà nhaø. - Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang - GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo. -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng . Rút kinh nghiệm.:.......................................................................................................... ...................................................................................................................................... Ngµy ...th¸ng 09 n¨m 2011 TiÕt 6 CHAÏY TIEÁP SÖÙC – BAØI THEÅ DUÏC I – Muïc tieâu - Hoïc sinh naém ñöôïc xuaát phaùt thaáp,xuaát phaùt ba ñieåm töïa.Söï phoái hôïp cuûa ngöôøi trao – nhaän tín gaäy - Hoïc baøi Theå duïc + nhòp ñieäu ( nöõ ) Oân ñoäng t aùc 1-4; Hoïc ñoäng taùc 5 - 6 + Phaùt trieån chung ( nam ) Oân ñoäng taùc 1 – 20; Hoïc 21 - 30 II – Ñòa ñieåm, phöông tieän - Ñòa ñieåm : : S©n tËp TD Trêng THPT Trng V¬ng,veä sinh nôi taäp - Phöông tieän : Chuaån bò coøi,, 4 tín gaäy . III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp ) Noäi dung & giaûng giaûi 1.Phaàn môû ñaàu Trêng THPT Thong Nhat Ñònh löôïng 5 - 7’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) Gi¸o ¸n thÓ dôc líp 11 a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá,phoå bieán noäi dung, yeâu caàu buoåi hoïc. b) Khôûi ñoäng - Xoay caùc khôùp : Coà tay,coå chaân, hoâng,goái,gaäp Duoãi chaân,xoaïc doïc,xoaïc ngang,luôøn,vaën mình. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû,naâng cao ñuøi,chaïy ñaïp 2..Phaàn cô baûn a . Chaïy tieáp söùc : - Xuaát phaùt thaáp vôùi tín gaäy TTCB Töøng ñoâi,soá 1 vaø soá 3 caàm tín gaäy ôû tay phaûi ñöùng sau soá 2 vaø soá 4.Ñöùng chaân tröôùc,chaân sau thaân treân hôi ngaû veà tröôùc gaàn vôùi tö theá khi chaïy.Ngöôøi chaïy caàn ñöùng leäch sang beân,sao cho tay nhaän tín gaäy thaúng haøng vôùi tay trao tín gaäy cuûa ngöôøi phía sau.Hai HS ñöùng ôû tö theá cuøng caàm tín gaäy,hai tay caàm gaäy ñeàu duoãi thaúng vaø gaàn // vôùi maët ñaát – ñoù laø thôøi ñieåm hoa Trêng THPT Thong Nhat Moãi ñoäng taùc 4 laàn x 8 nhòp 10m -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung,yeâu caàu giôø hoïc, theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.      *GV cho caùc em xem tranh aûnh *Laøm maãu ñoäng taùc HS ngoài           HS taäp 2           1 Gi¸o ¸n thÓ dôc líp 11 hoaøn thaønh vieäc trao – nhaän tín gaäy 30’ –35’ 2l - Taäp nhö baøi taäp chæ khaùc laø coù di chuyeån - Taäp xuaát phaùt 3 ñieåm choáng (Hai chaân vaø moät tay)ngöôøi nhaän tín gaäy phaûi quay maët veà phía sau(Quay maët sang traùi khi baét gaäy tay traùi vaø ngöôïc b .Baøi theå duïc Ôân TDNÑ Lôùp cöû ra moät em khaù höôùng daãn lôùp oân Ôân baøi TD nam 1-20 lôùp töï oân Hoïc ñoäng taùc 5 di chuyeån ngang Nhòp 1 : Chaân traùi böôùc sang traùi roäng baèng vai, ñoàng thôøi hai tay dang ngang,baøn tay saáp. Nhòp 2 : Chaân phaûi ñöa ra sau chaân traùi vaø böôùc sang traùi,tì baèng muõi baøn chaân,ñoàng thôøi gaäp hai caúng tay, loøng baøn tay höôùng ra tröôùc,caêng ngöïc,maët hôi quay sang phaûi. Nhòp 3 : Nhö nhòp 1 Nhòp 4 : Thu chaân phaûi veà cuøng chaân traùi vaø tì baèng muõi baøn chaân,ñoàng thôøi voã tay. Nhòp 5,6,7,8 nhö nhòp 1,2,3,4 nhöng di chuyeån sang phaûi. Ñoäng taùc 6 : Ñoäng taùc löng Trêng THPT Thong Nhat *GV höôùng daãn hai haøng taäp,sau ñoù ñeán hai haøng coøn laïi *Taäp khoâng gaäy : Khi nghe hieäu leänh,hai haøng ñaùnh tay nhòp nhaøng,sau vaøi nhòp haøng 1 thöïc hieän trao gaäy, haøng 2 thöïc hieän moâ phoûng ñoäng taùc nhaän gaäy. *Taäp coù gaäy Khi ñoäng taùc ñaõ oån ñònh haøng 1 thöïc hieän phoái hôïp vôùi haøng 2 trao – nhaän tín gaäy. Chuù yù :tröôøng hôïp thieáu tín gaäy coù theå moãi laàn taäp 8 em.Vaø taäp ñoåi tay caàm gaäy. -Luùc ñaàu taäp vôùi nhòp ñoä chaâm,sau taêng toác ñoä ñaùnh tay,GV coù theå cho HS ñaèng sau quay,ñeå thay ñoåi nhieäm vuï cho nhau. - Taäp 1 böôùc trao tín gaäy - Taäp chaïy ñoaïn ngaén trao – nhaän tín gaäy.Sau ñoù ñaèng sau quay trao ñoåi nhieäm vuï taäp. -Töøng haøng taäp *GV quan saùt nhoùm nöõ oân roài ñeán nhoùm nam. Nhoùm nam tieáp tuïc oân. *GV trôû laïi vôùi nhoùm nöõ ,GV thöïc hieän toaøn boä ÑT 5 nhanh – chaäm.      *GV höôùng daãn HS taäp nhòp 1,2 *GV höôùng daãn HS oân N1,2 ; Gi¸o ¸n thÓ dôc líp 11 Nhòp 1-2 : Böôùc chaân traùi sang traùi roäng baèng vai,ñoàng thôøi ñaùnh hoâng sang traùi,tay traùi ñöa ngang baøn tay saáp,caúng tay phaûi gaäp tröôùc ngöïc,caêng ngöïc,maët höôùng sang traùi. Nhòp 3-4 Ñaùnh hoâng sang phaûi,tay phaûi ñöa ngang baøn tay saáp,caúng tay traùi gaäp tröôùc ngöïc,caêng ngöïc,maët höôùng sang phaûi. Nhòp 5-6 : Gaäp thaân ra phía tröôùc ,caêng ngöïc,ngaång ñaàu,hai tay dang ngang,baøn tay saáp. Nhòp 7-8 Naâng thaân leân,ñoàng thôøi kheùp chaân traùi vaø haï tay veà tö theá ñöùng Hoïc ñoäng taùc 21-30 nam ÑT 21 : Baät thaúng leân cao nhaûy öôõn thaân,hai tay cao,keát thuùc ñoäng taùc hai chaân chuïm,khuîu goái. ÑT 22 : Ñöùng thaúng ,hai chaân kheùp,hai tay giô thaúng treân cao ,loøng baøn tay höôùng vaøo nhau . ÑT 23 : Chaân traùi böôùc daøi sang traùi thaønh tö theá ñöùng khuîu goái traùi, chaân phaûi duoãi thaúng,ñaàu vaø thaân ngöôøi ÑT 24 : Thu chaân traùi veà vò trí cuõ thaønh tö theá ñöùng nghieâm. ÑT 25 : Nhö ÑT 23,nhöng ñoåi beân. ÑT 26 : Thu chaân phaûi veà thaønh tö theá ñöùng thaúng, kheùp chaân,hai tay giô thaúng treân cao,maét nhìn thaúng. Trêng THPT Thong Nhat hoïc tieáp nhòp 3,4 GV ñöùng cuøng chieàu,vöùa taäp vöøa hoâ nhòp ñeå HS laøm theo, luùc ñaàu chaäm sau ñoù hoâ nhòp nhanh hôn. Caùn söï lôùp hoâ nhòp nhoùm nöõ taäp GV quan saùt söûa sai. Coù theå em taäp gioûi ñöùng ôû treân Sau khi caùc em naém vöõng 4 nhòp ñaàu,GV höôùng daãn taäp tieáp N 5,6,7,8. *GV laøm maãu nhanh, chaäm *GV ñöùng cuøng chieàu,vöøa taäp vöøa hoâ nhòp ñeå HS laøm theo, luùc ñaàu chaäm sau ñoù hoâ nhòp nhanh hôn. *Caùn söï lôùp hoâ nhòp caû lôùp taäp GV quan saùt söûa sai. Coù theå em taäp gioûi ñöùng ôû treân Caùn söï lôùp quaûn lí nhoùm nöõ taäp cho thuoäc hai ñoäng taùc vöùa hoïc.( neáu lôùp tieáp thu toát coù theå taâp laïi toaøn boä 6 ÑT ) *GV Trieån khai taäp nhoùm nam,taäp töø 21 – 26 *Tieáp ñeán töø 27 - 30      *GV laøm maãu nhanh, chaäm *GV ñöùng cuøng chieàu, vöøa taäp vöøa hoâ nhòp ñeå HS laøm Gi¸o ¸n thÓ dôc líp 11 *GV goïi baát kyø moät em nam thöïc hieän baøi taäp töø 1-30 *GV goïi baát kyø moät em nöõ thöïc hieän ÑT 27 : Laêng thaúng chaân traùi veà tröôùc, thaân ngöôøi vaø chaân phaûi duoãi thaúng,hai tay ñöa thaúng töø treân cao- xuoáng döôùi chaïm muõi baøn chaân traùi *Cuûng coá baøi : 3.Phaàn keát thuùc - Hoài tónh,thaû loûng. - Giao baøi taäp veà nhaø. - Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc Trêng THPT Thong Nhat 5 -10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang - GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû Gi¸o ¸n thÓ dôc líp 11 loûng ñeå HS Taäp theo. -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng Rút kinh nghiệm.:.......................................................................................................... .................................................................................................................................. Ngµy ...th¸ng 09 n¨m 2011 TiÕt 7 CHAÏY TIEÁP SÖÙC – BAØI THEÅ DUÏC I – Muïc tieâu - Ôân phoái hôïp cuûa ngöôøi trao – nhaän tín gaäy hoaëc noäi dung do GV choïn Ôân ÑT 1 – 6 (nöõ) Hoïc ÑT 7 – 8 (nöõ) Ôn ÑT 1 – 30 (nam) Hoïc ÑT 31 – 40 (nam) II – Ñòa ñieåm, phöông tieän - Ñòa ñieåm : : S©n tËp TD Trêng THPT Thống Nhất - Phöông tieän : Chuaån bò coøi,, 4 tín gaäy . III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp ) Noäi dung & giaûng giaûi 1.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá,phoå bieán noäi dung, yeâu caàu buoåi hoïc. b) Khôûi ñoäng - Xoay caùc khôùp : cổà tay,coå chaân, hoâng,goái,gaäp Duoãi chaân,xoaïc doïc,xoaïc ngang,luôøn,vaën mình. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû,naâng cao ñuøi, Chaïy naâng goùt chaïm moâng,ñaù laêng chaân ra tröôùc,böôùc tröôït ngang chaân naøy ñuoåi chaân kia sang phaûi – sang traùi, chaïy luøi Trêng THPT Thong Nhat Ñònh löôïng Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) 7 - 10’ Moãi ñoäng taùc 4 laàn x 8 nhòp 10m -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung,yeâu caàu giôø hoïc, theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.      - Daøn haøng,cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.Thöïc hieän theo söï chæ Gi¸o ¸n thÓ dôc líp 11 khoaûng 5 böôùc sau ñoù quay 1800 chaïy nhanh veà tröôùc. 2 . Phaàn cô baûn : a) Ôân phoái hôïp cuûa ngöôøi trao vaø ngöôøi nhaän tín gaäy. Trao – nhaän tín gaäy theo ñoäi 4 ngöôøi Caû ñoäi chaïy nheï nhaûng theo 1 haøng doïc ,ngöôøi soá 4 chaïy ñaàu,ñeán ngöôøi soá 3,roài ngöôøi soá 2,ngöôøi soá 1 caàm tín gaäy chaïy cuoái cuøng. Ngöôøi soá 1 caàm tín gaäy ôû tay phaûi roài trao cho ngöôøi soá 2 .Ngöôøi soá 2 nhaän gaäy baèng tay traùi roài chuyeàn gaäy vaøo tay phaûi bñeå trao cho ngöôøi soá 3.Ngöôøi soá 3 chuyeån gaäy sang tay phaûi ñeå trao cho ngöôøi soá 4 ,ngöôøi soá 4 nhaän gaäy baèng tay traùi.Heát moät ñôït nhö vaäy,ngöôøi soá 1 laïi nhaän laïi gaäy ñeå taäp töø ñaàu.Khi phoái hôïp ñaõ toát caàn chuù yù taêng toác ñoä.Khi chaïy caøng nhanh,khoaûng caùch ngöôøi tröôùc ngöôøi sau b) BAØI THEÅ DUÏC -Oân ñoäng taùc 1 – 6 TDNÑ nöõ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV. 30’ –35’ *Chuù yù lôùp thaät traät töï nghe vaø nhôù lôøi daën doø cuûa GV *Nhöõng em chöa taäp ngoài traät töï theo doõi ñeå ñeán löôït mình taäp naém ñöôïc caùch thöùc. *Luùc ñaàu taäp khoaûng caùch giöõa ngöôøi trao vaø nhaän khoaûng caùch 20m.Chaïy vôùi ñöôøng thaúng. *Moãi laàn taäp 2 nhoùm. *Boá trí caùc em ngoài ôû giöõa ñoaïn ñöôøng taäp,ñeå deã quaûn lí lôùp. -GV ñeám nhòp, caùn söï laøm maãu ñöùng ôû tröôùc caùc em nuõ laøm theo. -Lôùp cöû 1 em khaù leân hoâ,ñieàu khieån nhoùm nöõ taäp.GV qua oân nhoùm nam. -Oân ñoäng taùc 1 – 30 Baøi TD nam -Hoïc ñoäng taùc 7 – 8 TDNÑ nöõ +Taäp phaàn chaân +Taäp phaàn tay +Taäp phoái hôïp tay – chaân. -Hoïc ñoäng taùc 31 – 40 Baøi TD nam. Trêng THPT Thong Nhat -GV ñeám nhòp, caùn söï laøm maãu ñöùng ôû tröôùc caùc em nam laøm theo. -Lôùp cöû 1 em khaù leân hoâ,ñieàu khieån nhoùm nam taäp.GV qua nhoùm nöõ. -Lôùp taäp trung laïi-GV goïi moât vaøi em kieåm tra möùc ñoä tieáp thu baøi cho nam, nöõ Gi¸o ¸n thÓ dôc líp 11 c) Cuûng coá baøi 3.Phaàn keát thuùc - Hoài tónh,thaû loûng. 5 -7’ - Giao baøi taäp veà nhaø. -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang - GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo Rút kinh nghiệm.:.......................................................................................................... ....................................................................................................................................... TiÕt 8 Ngµy ...th¸ng 09n¨m 2011 CHAÏY TIEÁP SÖÙC – BAØI THEÅ DUÏC I – Muïc tieâu - Ôân phoái hôïp cuûa ngöôøi trao – nhaän tín gaäy hoaëc noäi dung do GV choïn Ôân ÑT 1 – 6 (nöõ) Hoïc ÑT 7 – 8 (nöõ) Ôân ÑT 1 – 30 (nam) II – Ñòa ñieåm, phöông tieän - Ñòa ñieåm : : S©n tËp TD Trêng THPT Thống Nhất - Phöông tieän : Chuaån bò coøi,, 4 tín gaäy . III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp ) Noäi dung & giaûng giaûi -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung,yeâu caàu giôø hoïc, theo Ñoäi hình 4 haøng ngang. - Daøn haøng,cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV. 2 . Phaàn cô baûn : 7 - 10’ a) Ôân phoái hôïp cuûa ngöôøi trao vaø ngöôøi nhaän tín gaäy. GV Trao – nhaän tín gaäy theo ñoäi 4 ngöôøi Caû ñoäi chaïy nheï nhaûng theo 1 haøng doïc ,ngöôøi soá 4 chaïy ñaàu,ñeán ngöôøi soá 3,roài ngöôøi soá 2,ngöôøi soá 1 caàm tín gaäy chaïy cuoái cuøng. Trêng THPT Thong Nhat Ñònh löôïng Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) 30’ –35’ *Chuù yù lôùp thaät traät töï nghe vaø nhôù lôøi daën doø cuûa GV *Nhöõng em chöa taäp ngoài traät töï theo doõi ñeå ñeán löôït mình taäp naém ñöôïc caùch thöùc. *Luùc ñaàu taäp khoaûng caùch giöõa ngöôøi trao vaø nhaän
- Xem thêm -