Tài liệu Giáo án thể dục lớp 11 chuẩn ktkn_bộ 3

  • Số trang: 115 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 121 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Ngµy so¹n : 15 / 8 / 2011 TiÕt 1: - ThÓ dôc nhÞp ®iÖu (TDN§).Môc tiªu néi dung ch¬ng tr×nh TD líp 11; Nam häc ®éng t¸c 1 - 6; n÷ ®éng t¸c 1 - 2. - Ch¹y tiÕp søc: Kh¸i niÖm ch¹y tiÕp søc; Mét sè bµi tËp bæ trî: Ch¹y bíc nhá, n©ng cao ®ïi, ®¹p sau, ch¹y t¨ng tèc ®é I. Môc tiªu: 1. KiÕn thøc:- N¾m ®îc môc tiªu, néi dung ch¬ng tr×nh TD líp 11 vµ biÕt c¸ch thùc hiÖn ®éng t¸c bµi TDN§HiÓu ®îc kh¸i niÖm ch¹y tiÕp søc ®ång thêi t¨ng cêng c¸c bµi tËp bæ trî nh»m n©ng cao thÓ lùc 2. Kü n¨ng: Thùc hiÖn ®îc c¬ b¶n ®óng c¸c ®éng t¸c ®· häc cña bµi TDN§ vµ c¸c ®éng t¸c bæ trî trong ch¹y. 3. Th¸i ®é: GD ý thøc kû luËt rÌn cho häc sinh ph¸t triÓn søc dÎo dai, søc nhanh trong häc tËp . II. §Þa ®iÓm, ph¬ng tiÖn: - §Þa ®iÓm: S©n trêng vÖ sinh s¹ch, - ThiÕt bÞ: Tranh ¶nh cê, cßi, tÝn gËy III. TiÕn tr×nh lªn líp: Néi dung I. PhÇn më ®Çu. 1. NhËn líp: Líp: Ngµy gi¶ng: SÜ sè: ………………………………… ………………………………… …………………………….. … §Þnh lîng Ph¬ng ph¸p tæ chøc SL TG 6-8’ - §éi h×nh nhËn líp: * GV * C¸n sù x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - GV: Giao nhiÖm vô, yªu cÇu giê häc. - HS: TriÓn khai ®éi h×nh khëi ®éng. - Ch¹y xong vÒ thµnh hµng khëi ®éng. C¸n sù líp ®iÒu khiÓn. GV * - HS: C¸n sù tËp hîp vµ b¸o c¸o. - GV: NhËn líp hái vÒ t×nh h×nh søc khoÎ cña häc sinh, phæ biÕn môc tiªu, néi dung 2. Khëi ®éng: - Thùc hiÖn ®éng t¸c tay, lên, vÆn 2Lx8 m×nh, bông, ch©n, toµn th©n. nhÞp x -Xoay c¸c khíp: cæ ch©n, h«ng... x x II. PhÇn c¬ b¶n: 1. ThÓ dôc nhÞp ®iÖu: a. Môc tiªu: Gióp HS ph¸t triÓn 1lÇn toµn diÖn vÒ ®øc, trÝ, thÓ, mü vµ kü n¨ng c¬ b¶n h×nh thµnh nh©n c¸ch - Cñng cè vµ ph©n tÝch nh÷ng kÕt qu¶ ®· häc tËp, rÌn luyÖn ë bËc tiÓu häc, THCS, n©ng cao vµ hoµn thiÖn x 2830’ x x x x x x x x x x - GV gi¶ng gi¶i môc tiªu, ch¬ng tr×nh thÓ dôc 11. - HS l¾ng nghe vËn dông vµo tËp luyÖn hµng ngµy. - §éi h×nh tËp bµi TDN§. + GV chia lµm 2 nhãm (nam riªng, n÷ riªng) * * * * * * * * * * * * * * thÓ chÊt. - Cã sù t¨ng tiÕn vÒ sk, thÓ lùc - H×nh thµnh thãi quen luyÖn tËp TDTT thêng xuyªn. b. Néi dung ch¬ng tr×nh TD11 - LT chung; TD: TDPT chung + TD N§ (n÷). Ch¹y tiÕp søc, ch¹y bÒn, nh¶y xa kiÓu “ìn th©n”, Nh¶y cao kiÓu “n»m nghiªng”. §¸ cÇu, cÇu l«ng, TT tù chän. c. Bµi TD ph¸t triÓn chung: - Nam häc ®éng t¸c 1 ®Õn 6. - N÷ häc bµi TDN§: ®t 1 – 2. 2. Ch¹y tiÕp søc: a, KN: lµ 4 ngêi ch¹y, mçi ngêi ch¹y cù li 100m, kÕt hîp víi trao tÝn gËy lÇn lît sè 1 trao sè 2, sè 3, sè 4 vµ sè 4 cÇm gËy vÒ ®Ých. b. Mét sè bµi tËp bæ trî: + Ch¹y bíc nhá. Ch¹y n©ng cao ®ïi. Ch¹y ®¹p sau 3. Cñng cè: 8 häc sinh tËp bµiTD. x GV * * * * * * * * * * * * * * - GV lµm mÉu kÕt hîp ph©n tÝch gi¶ng gi¶i. - Tõng nhãm thùc hiÖn, GV söa sai. Gi¸o viªn nªu KT ch¹y tiÕp søc vµ lµm mÉu ®éng t¸c. HS nghe vµ vËn dông vµo thùc hµnh ®éng t¸c. - §éi h×nh tËp bæ trî: * * * * * * * * * * * * * * * x GV 1lÇn 2-4 lÇn 3Lx 15m 2L x 10m - GV ra c©u hái, häc sinh thùc hiÖn III .PhÇn kÕt thóc: 5 -7' - GV nhËn xÐt tinh thÇn, ý thøc giê häc - Líp gi¶i t¸n- kháe 1. Håi tÜnh: th¶ láng. 2. NhËn xÐt: Giê häc Ngµy so¹n: 16 / 8 / 2011 TiÕt 2: TDN§: Nam «n ®éng t¸c 1 - 6; häc ®éng t¸c 7 - 12 ; n÷ «n ®éng t¸c 1-2 ; häc 3 – 4. Ch¹y :¤n mét sè ®éng t¸c bæ trî ; Häc 2 c¸ch trao tÝn gËy ; luyÖn tËp mét trong 2 c¸ch trao tÝn gËy. - Ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn I. Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: BiÕt c¸ch thùc hiÖn bµi TDN§, n¾m ®îc ®éng t¸c míi.T¨ng cêng c¸c bµi tËp bæ trî, n¾m ®îc c¸ch trao tÝn gËy. 2. Kü n¨ng: Thùc hiÖn ®îc c¬ b¶n ®óng c¸c ®éng t¸c ®· häc cña bµi TDN§ vµ ®éng t¸c bæ trî , c¸ch trao tÝn gËy trong ch¹y tiÕp søc. Ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn , ch¹y hÕt cù ly ch¹y 3. Th¸i ®é: Gi¸o dôc tinh thÇn tÝch cùc häc tËp, ý thøc tæ chøc kû luËt cña HS II. §Þa ®iÓm, thiÕt bÞ: - §Þa ®iÓm: S©n trêng vÖ sinh s¹ch. - ThiÕt bÞ: Tranh ¶nh, cê, cßi, tÝn gËy. III. TiÕn tr×nh lªn líp: Néi dung §Þnh lîng SL TG 2 Ph¬ng ph¸p tæ chøc I. PhÇn më ®Çu: 6 – §éi h×nh nhËn líp: 8’ * GV 1. NhËn líp: Líp: Ngµy gi¶ng: SÜ sè: .……………………………………. .…………………………………… .…………………………….. …… - HS: c¸n sù tËp hîp líp, b¸o c¸o. - GV: NhËn líp, hái vÒ t×nh h×nh søc khoÎ cña häc sinh, phæ biÕn môc tiªu, néi dung bµi häc 2. Khëi ®éng: - Ch¹y nhÑ nhµng 1 vßng s©n. - TËp bµi TD: Tay, lên, vÆn m×nh, ch©n, toµn th©n. - Xoay c¸c khíp gèi, h«ng, vai, cæ ch©n, cæ tay, Ðp d©y ch»ng däc, 3. KiÓm tra bµi cò: Kh«ng 1lÇn 3lÇn x8 nhÞp II. PhÇn c¬ b¶n. 1. Bµi thÓ dôc nhÞp ®iÖu: - Bµi TD (nam)+ «n §T 1 – 6. + Häc ®éng t¸c 7 – 12. - Bµi TDN§ (n÷)+ ¤n §T 1 – 2. 2. Ch¹y: - ¤n mét sè ®éng t¸c bæ trî, ch¹y bíc nhá, ch¹y n©ng cao ®ïi, ®¹p sau, ch¹y t¨ng tèc ®é - C¸ch trao tÝn gËy: cã 2 c¸ch: + Trao tõ díi lªn. + Trao tõ trªn xuèng. - LuyÖn tËp c¸ch trao tÝn gËy tõ díi lªn. 3. Ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn: - Nam 3 vßng s©n, n÷ 2 vßng. - KÕt hîp tèt gi÷a bíc ch¹y víi thë - Ch¹y hÕt cù li ch¹y, Kh«ng ®ïa nghÞch trong khi ch¹y 4. Cñng cè: - 2 nhãm nam riªng, n÷ riªng thùc hiÖn trao nhËn gËy. - Hai h.sinh lªn thùcc hiÖn bµi TD 3-5 lÇn 2lÇn x 15 m 1 lÇn 1 lÇn Nam vµ bµi TDNĐ 3 * c¸n sù * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - GV giao nhiÖm vô. - Häc sinh triÓn khai ®éi h×nh khëi ®éng. - §éi h×nh khëi ®éng chung vµ chuyªn m«n. + + + + + + + + + + + + + + + + + + GV* - TËp bµi thÓ dôc nam, n÷ chia 2 tæ 28 nam riªng, n÷ riªng «n bµi TD. -30’ - C¸n sù líp ®iÒu khiÓn, cïng khëi ®éng - HS tËp luyÖn theo nhÞp h« cña GV(n÷), c¸n sù h« (nam). - GV quan s¸t söa sai, nh¾c nhë - GV h« cho c¶ líp «n ®éng t¸c bæ trî. - §H trao tÝn gËy t¹i chç: Hai ngêi ®øng thµnh mét nhãm, tËp trao nhËn gËy cho nhau. + + + + + + + + + + GV* - GV theo dâi söa sai, hµng sè 1 trao cho sè 2, sè 3 trao cho sè 4, vµ ngîc l¹i. - Ch¹y bÒn - GV nªu c©u hái quan s¸t gäi 2 häc sinh tr¶ lêi. - HS nhËn xÐt b¹n. 5-7' III. PhÇn kÕt thóc: 1. Håi tÜnh: T¹i chç th¶ láng ch© 2. NhËn xÐt: u nhîc ®iÓm 3. Bµi tËp: ¤n bµi TD, tËp trao tÝn gËy - Líp thµnh 4 hµng ngang - Gi¸o viªn nhËn xÐt tinh thÇn, ý thøc giê häc, vµ giao bµi tËp vÒ nhµ( Häc sinh gi¶i t¸n, kháe) Ngµy ký duyÖt gi¸o ¸n TiÕt 1 vµ 2 :............................................. NhËn xÐt: ...................................................................................... Ngµy so¹n: 24 / 08 / 20111 TiÕt 3- TDN§: Nam «n ®éng t¸c 7 - 12, häc ®éng t¸c 13 - 19; N÷ «n ®éng t¸c 3- 4; häc §T 5- 6.Ch¹y : LuyÖn tËp mét sè ®éng t¸c bæ trî ch¹y nhanh ; luyÖn tËp c¸ch trao nhËn tÝn gËy. ch¹y bÒn trªn ®i¹ h×nh tù nhiªn I. Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: BiÕt c¸ch thùc hiÖn bµi TDN§, n¾m ®îc ®éng t¸c míi.T¨ng cêng c¸c bµi tËp bæ trî, n¾m ®îc c¸ch trao tÝn gËy. 2. Kü n¨ng: TDN§: Thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng ®éng t¸c , rÌn tÝnh nhÞp ®iÖu, tÝnh liªn hoµn. Thùc hiÖn tèt ®éng t¸c bæ trî vµ kü thuËt trao nhËn gËy. Thùc hiÖn ch¹y hÕt cù ly trong ch¹y bÒn 3. Th¸i ®é: Gi¸o dôc tinh thÇn tÝch cùc häc tËp, ý thøc tæ chøc kû luËt cña HS II. §Þa ®iÓm, thiÕt bÞ: - §Þa ®iÓm: S©n trêng, vÖ sinh s¹ch. - ThiÕt bÞ: Tranh ¶nh, cê, cßi, tÝn gËy. III. TiÕn tr×nh lªn líp: Néi dung I. PhÇn më ®Çu: 1. NhËn líp: Líp: Ngµy gi¶ng: SÜ sè: …….………………………… …….………………………… ……..………………………… §Þnh lîng Ph¬ng ph¸p tæ chøc SL TG 6 -8’ - §éi h×nh nhËn líp * GV * c¸n sù * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - GV giao nhiÖm vô giê häc. - HS triÓn khai §H khëi ®éng, ch¹y xong vÒ thµnh hµng khëi ®éng + + + + + + + + + + + + + + + - HS: C¸n sù tËp hîp, b¸o c¸o. - GV: nhËn líp, hái vÒ t×nh h×nh søc khoÎ cña häc sinh, phæ biÕn môc tiªu, néi dung vµ giao nhiÖm vô. 2. Khëi ®éng: - Ch¹y nhÑ nhµng 1 vßng s©n. 3lÇn - TËp bµi TD pt toµn th©n - Xoay c¸c khíp: cæ ch©n, cæ x8 n tay, gèi, h«ng, vai, d©y ch»ng 3. KiÓm tra bµi cò: Gäi 2 häc sinh lªn tËp bµi TD? II. PhÇn c¬ b¶n *GV - Gäi 2 häc sinh thùc hiÖn, GV ®¸nh gi¸, nhËn xÐt cho ®iÓm 4 1. TDN§: - Nam: «n ®éng t¸c 7 -12; - Häc ®éng t¸c 13 – 19. - N÷: ¤n ®éng t¸c 3 – 4 - Häc ®éng t¸c 5 – 6. 2. Ch¹y: LuyÖn tËp mét sè §T bæ trî: + ch¹y bíc nhá. + Ch¹y n©ng cao ®ïi. + Ch¹y t¨ng tèc ®é 30m. - LuyÖn tËp c¸ch trao nhËn tÝn gËy: t¹i chç trao nhËn gËy, thùc hiÖn theo 1 trong 2 c¸ch: + C¸ch 1: trao tõ díi lªn. + C¸ch 2: trao tõ trªn xuèng. 3. Ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn: - Nam ch¹y 1000m - N÷ ch¹y 500m - Thùc hiÖn kÕt hîp t«t gi÷a bíc ch¹y víi thë. 4. Cñng cè: Gäi 4 HS chia lµm 2 nhãm thùc hiÖn bµi TD vµ c¸ch trao nhËn gËy. III. PhÇn kÕt thóc 1. Håi tÜnh: Th¶ láng 2. NhËn xÐt: ¦u, nhîc ®iÓm 3. Bµi tËp vÒ nhµ: + «n bµi TDN§ (Nam, N÷) + Tù tËp trao, nhËn tÝn gËy 28 3lÇn – 30’ - C¸n sù h« cho líp «n bµi thÓ dôc (nam riªng, n÷ riªng) - GV quan s¸t söa sai cho HS - GV híng dÉn häc sinh tËp §T míi lµm mÉu, HS quan s¸t lµm theo - §H tËp luyÖn 2lÇn 15m + + + + + + + + + + + + + + + GV* - Ch¹y bÒn: Nam ch¹y tríc, n÷ ch¹y sau. 1lÇn - GV yªu cÇu kü thuËt - HS 2 nhãm thùc hiÖn cßn l¹i quan s¸t, nhËn xÐt kÕt qu¶ b¹n thùc hiÖn 5– 7' - §éi h×nh xuèng líp: x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - Gi¸o viªn nhËn xÐt tinh thÇn, ý thøc giê häc, vµ giao bµi tËp vÒ nhµ Ngµy so¹n: 25 / 08 / 2011 TiÕt 4- ThÓ dôc nhÞp ®iÖu: Nam «n ®éng t¸c 13 - 19; häc ®«ng t¸c 20 - 26; n÷ «n ®éng t¸c 5 - 6, häc 7 - 8. - Ch¹y: LuyÖn tËp trao tÝn gËy, c¸ch trao tÝn gËy trong khu vùc. I. Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: BiÕt c¸ch thùc hiÖn bµi TDN§ vÒ biªn ®é ®éng t¸c, nhÞp ®iÖu, n¾m ®îc ®éng t¸c míi. BiÕt c¸ch trao nhËn tÝn gËy trong khu vùc. 5 2. Kü n¨ng: Thùc hiÖn ®óng biªn ®é, tÝnh nhÞp ®iÖu ®éng t¸c cña bµi TDN§. Trao nhËn tÝn gËy trong khu vùc thµnh th¹o. 3. Th¸i ®é: Gi¸o dôc tinh thÇn tÝch cùc häc tËp, ý thøc tæ chøc kû luËt cña HS II. §Þa ®iÓm, thiÕt bÞ: - §Þa ®iÓm: S©n trêng vÖ sinh s¹ch. - ThiÕt bÞ: Tranh ¶nh, cê, cßi, tÝn gËy. III. TiÕn tr×nh lªn líp: Néi dung I. PhÇn më ®Çu: 1. NhËn líp: Líp: Ngµy gi¶ng: SÜ sè: ……..…………………………….. ……..…………………………….. …….…………………………….. - HS: C¸n sù tËp hîp, b¸o c¸o. - GV: nhËn líp, hái vÒ t×nh h×nh søc khoÎ cña häc sinh, phæ biÕn môc tiªu, néi dung bµi gi¶ng. 2. Khëi ®éng: - Ch¹y nhÑ nhµng 1 vßng s©n. - TËp bµi TD PT toµn th©n - Xoay c¸c khíp: gèi, h«ng, vai... - Ðp d©y ch»ng ngang, däc. - TËp mét sè ®éng t¸c bæ trî: Ch¹y bíc nhá, ch¹y n©ng cao ®ïi, ch¹y ®¹p sau. 3. KiÓm tra: Thùc hiÖn bµi thÓ dôc N§?Thùc hiÖn c¸ch trao tÝn gËy? II. PhÇn c¬ b¶n: 1. ThÓ dôc nhÞp ®iÖu. - Nam «n ®éng t¸c 13- 19 - Häc ®éng t¸c 20- 26 - N÷ «n ®éng t¸c tõ 5- 6 Häc ®éng t¸c 7- 8 2. Ch¹y: - LuyÖn tËp trao tÝn gËy: Häc c¸ch trao tÝn gËy tõ díi lªn. - C¸ch trao tÝn gËy trong khu vùc: phèi hîp 4 ngêi: Trao tÝn gËy trong khu vùc 20m, ch¹y nhÑ nhµng trao – nhËn tÝn gËy. 3. Cñng cè: - 2 häc sinh thùc hiÖn bµi TDN§ (1nam, 1 n÷). §Þnh lîng SL TG 6- 8’ 1lÇn 3lÇn 8 nhÞp 28 30’ 3-5 lÇn Ph¬ng ph¸p tæ chøc - §éi h×nh nhËn líp. * GV * c¸n sù * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - GV: Giao nhiÖm vô. - HS: TriÓn khai §H khëi ®éng. + Ch¹y xong vÒ thµnh 3 hµng ngang khëi ®éng (cù li réng 1 s¶i tay) + + + + + + + + + + + + + + GV* - Gäi 2 häc sinh thùc hiÖn - GV: nhËn xÐt cho ®iÓm - C¶ líp «n bµi TD, C¸n sù líp ®iÒu khiÓn. - §H tËp luyÖn bµi TD: x x x x x x x x x x x x x x x *GV - GV quan s¸t söa sai. - §éi h×nh ch¹y: khu vùc tËp trao tÝn gËy. x x x x x 4- 6 lÇn x 1lÇn x x *GV 6 x x - 2 nhãm (6 häc sinh) thùc hiÖn trao nhËn gËy. - GV ra c©u hái, HS thùc hiÖn, líp quan s¸t vµ nhËn xÐt b¹n III. PhÇn kÕt thóc: 1. Håi tÜnh: + §i nhÑ nhµng hÝt thë s©u. + GËp s©u, nh¶y th¶ láng 2. GV nhËn xÐt giê häc 3. Bµi tËp vÒ nhµ: + ¤n bµi thÓ dôc. + ¤n c¸ch trao nhËn gËy. - §éi h×nh xuèng líp: x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 5 -7’ * GV - GV nhËn xÐt tinh thÇn, ý thøc giê häc Ngµy ký duyÖt:.................................................. NhËn xÐt:........................................................................................................................ Ngµy so¹n: / /2011 TiÕt 5 : - TDN§: Nam «n tõ ®éng t¸c 20 - 26; häc ®éng t¸c 27 - 32; n÷ «n §T 7 8 häc ®éng t¸c 9. Ch¹y: LuyÖn tËp trao tÝn gËy trong khu vùc ; c¸ch cÇm tÝn gËy xuÊt ph¸t cña ngêi ch¹y ®Çu tiªn, luyÖn tËp xuÊt ph¸t thÊp vµ xuÊt ph¸t cao 3 ®iÓm chèng I. Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: BiÕt c¸ch thùc hiÖn bµi TDN§, n¾m ®îc ®éng t¸c míi. BiÕt c¸ch trao nhËn tÝn gËy trong khu vùc, c¸ch cÇm tin gËy, c¸ch xuÊt ph¸t . 2. Kü n¨ng: Thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng biªn ®é ®éng t¸c. Phèi hîp trao nhËn gËy gi÷a 2 ngêi chÝnh x¸c, n¾m ®îc c¸ch cÇm gËy xuÊt ph¸t cña ngêi ch¹y ®Çu tiªn vµ xuÊt ph¸t cao 3 ®iÓm chèng. 3. Th¸i ®é: Gi¸o dôc tinh thÇn tÝch cùc häc tËp, ý thøc tæ chøc kû luËt cña HS II. §Þa ®iÓm, thiÕt bÞ: - §Þa ®iÓm: S©n trêng vÖ sinh s¹ch. - ThiÕt bÞ: Tranh ¶nh cê, cßi, tÝn gËy. III. TiÕn tr×nh lªn líp: Néi dung I. PhÇn më ®Çu: 1. NhËn líp: Líp: Ngµy gi¶ng: SÜ sè: 11A1:……………………………. 11A2:……………………………. 11A3:……………………………. HS: C¸n sù tËp hîp, b¸o c¸o. - GV: nhËn líp, hái vÒ t×nh h×nh §Þnh lîng Ph¬ng ph¸p tæ chøc SL TG 6- §éi h×nh nhËn líp. 8’ * GV * c¸n sù * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - GV: Giao nhiÖm vô. - HS: TriÓn khai §H khëi ®éng. 7 søc khoÎ cña häc sinh, phæ biÕn môc tiªu, néi dung bµi gi¶ng. 2. Khëi ®éng: - Ch¹y nhÑ nhµng 1 vßng s©n. - TËp bµi TDPT toµn th©n. - Xoay c¸c khíp: gèi, h«ng, vai... - Ðp d©y ch»ng ngang, däc. - TËp mét sè ®éng t¸c bæ trî: 3. KiÓm tra:- Thùc hiÖn bµi thÓ dôc N§? II. PhÇn c¬ b¶n: 1. ThÓ dôc nhÞp ®iÖu: - Nam «n ®éng t¸c 20-26 - Häc ®éng t¸c 27-32 - N÷ «n ®éng t¸c 7- 8 - Häc §T 9: KiÔng gãt tõng ch©n - TËp phèi hîp c¸c ®éng t¸c. 2. Ch¹y: - LuyÖn tËp trao nhËn tÝn gËy: TËp trao nhËn tÝn gËy trong khu vùc 20m, - C¸ch cÇm tÝn gËy xuÊt ph¸t cña ngêi ch¹y ®Çu tiªn. - LuyÖn tËp xuÊt ph¸t thÊp vµ XuÊt ph¸t cao 3 ®iÓm chèng: ( Hai ch©n vµ mét tay) hoÆc chØ dïng 2 ®iÓm chèng( hai ch©n) Ngêi nhËn gËy ph¶i quay mÆt vÒ sau ®Ó kÞp thêi xuÊt ph¸t khi thÊy ngêi sÏ trao gËy cho m×nh ch¹y ngang v¹ch b¸o hiÖu. - Thùc hiÖn ch¹y nhÑ nhµng trao nhËn tÝn gËy. 3. Cñng cè: 2 häc sinh thùc hiÖn bµi TDN§ (1nam, 1 n÷); 2 nhãm 6 hs thùc hiÖn trao nhËn gËy. 1lÇn 3lÇn X8 nhÞp 1lÇn 3-5 lÇn 28 – 2- 4 30’ lÇn 2lÇn 2lÇn + Ch¹y xong vÒ thµnh 3 hµng ngang khëi ®éng + + + + + + + + + + + + + GV* - Gäi 2 häc sinh thùc hiÖn - GV: nhËn xÐt, chÊm ®iÓm - C¸n sù líp ®iÒu khiÓn. - C¶ líp «n bµi TD: x x x x x x x x x x x x x x * GV x x x x x x - GV quan s¸t söa sai. - Lµm mÉu, gi¶ng gi¶i vµ híng dÉn häc sinh tËp ®éng t¸c míi. - §éi h×nh ch¹y: khu vùc tËp trao tÝn gËy. x x x x x x x x x x x * GV - GV cho HS tËp xuÊt ph¸t thÊp vµ xuÊt ph¸t cao 3 ®iÓm chèng.. - TËp nam riªng, n÷ riªng. - Cñng cè GV nªu yªu cÇu kü thuËt, HS thùc hiÖn, líp quan s¸t vµ nhËn xÐt b¹n 1lÇn III. PhÇn kÕt thóc: 2lÇn 1. Håi tÜnh: th¶ láng 5 -7' 2. GV nhËn xÐt giê häc 3. Bµi tËp vÒ nhµ: + ¤n bµi thÓ dôc; + ¤n c¸ch xuÊt ph¸t vµ traonhËn gËy. x - §éi h×nh xuèng líp: x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x * GV x x x x - GV nhËn xÐt tinh thÇn, ý thøc giê häc- HS: Gi¶i t¸n- KhoÎ 8 Ngµy so¹n: / /2011 TiÕt 6: TDN§: Nam «n ®éng t¸c 27 - 32; häc ®éng t¸c 33- 38 n÷ «n ®éng t¸c 1 - 5. Ch¹y : ¤n xuÊt ph¸t ch¹y tiÕp søc, häc t thÕ chuÈn bÞ xuÊt ph¸t cña ngêi ch¹y ®o¹n 2,3,4. I. Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: N¾m ®îc c¸c ®éng t¸c ®· häc vÒ kü thuËt ®éng t¸c, tÝnh nhÞp ®iÖu vµ biªn ®é ®éng t¸c. N¾m ®îc c¸ch xuÊt ph¸t cña ngêi ch¹y 2,3,4. 2. Kü n¨ng: Thùc hiÖn ®îc 38 ®éng t¸c cña bµi TD ph¸t triÓn chung ®èi víi nam vµ 5 ®éng t¸c TDN§ ®èi víi n÷. Thùc hiÖn ®îc c¸ch xuÊt ph¸t cña ngêi ch¹y ®o¹n 2,3,4 trong ch¹y tiÕp søc 3. Th¸i ®é: - Gi¸o dôc ý thøc tæ chøc kû luËt cao, tinh thÇn tÝch cùc tËp luyÖn . II. §Þa ®iÓm, thiÕt bÞ: - §Þa ®iÓm: S©n trêng vÖ sinh s¹ch. - ThiÕt bÞ: Tranh ¶nh cê, cßi, tÝn gËy. III. TiÕn tr×nh lªn líp: Néi dung I. PhÇn më ®Çu: 1. NhËn líp: Líp: Ngµy gi¶ng: SÜ sè: 11A1:…………………………….. 11A2:…………………………….. 11A3:…………………………….. §Þnh lîng Ph¬ng ph¸p tæ chøc SL TG 6- §éi h×nh nhËn líp. 8’ * GV * c¸n sù * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - GV: Giao nhiÖm vô. - HS: TriÓn khai §H khëi ®éng. + Ch¹y xong vÒ thµnh 4 hµng ngang khëi ®éng (cù li réng 1 s¶i tay) 1lÇn + + + + + 3lÇn + + + + x8 + + + + + nhÞp + + + + - HS: C¸n sù tËp hîp, b¸o c¸o. - GV: nhËn líp, hái vÒ t×nh h×nh søc khoÎ cña häc sinh, phæ biÕn môc tiªu, néi dung bµi gi¶ng. 2. Khëi ®éng: - Ch¹y nhÑ nhµng 1 vßng s©n. - TËp bµi TD: §T tay, lên, vÆn m×nh, bông, ch©n, toµn th©n. - Xoay c¸c khíp: gèi, h«ng, vai... - Ðp d©y ch»ng ngang, däc. - TËp mét sè ®éng t¸c bæ trî 1lÇn 3. KiÓm tra: - Thùc hiÖn bµi thÓ dôc N§? GV* - Gäi 2 häc sinh thùc hiÖn - GV: nhËn xÐt cho ®iÓm II. PhÇn c¬ b¶n: 1. ThÓ dôc nhÞp ®iÖu. - Nam «n ®éng t¸c 27- 32 - Häc ®éng t¸c 33- 38 3-5 - N÷ «n ®éng t¸c 1- 5 lÇn - TËp liªn hoµn tõ ®Çu ®Õn ®éng t¸c míi. 2. Ch¹y: - ¤n xuÊt ph¸t ch¹y tiÕp søc: tËp 2830’ 9 - C¸n sù líp ®iÒu khiÓn. - C¶ líp «n bµi TD: x x x x x x x x x x x x GV * - GV quan s¸t söa sai. - Lµm mÉu, gi¶ng gi¶i ®éng t¸c, híng dÉn häc sinh tËp luyÖn xuÊt ph¸t thÊp vµ XP cao. - Häc: T thÕ chuÈn bÞ xuÊt ph¸t cña ngêi ch¹y ®o¹n 2,3,4: Ba ngêi ch¹y c¸c giai ®o¹n tiÕp theo ®Òu lµ nh÷ng ngêi sÏ nhËn tÝn gËy nªn vÒ c¬ b¶n KT nh nhau. - Thùc hiÖn ch¹y nhÑ nhµng trao nhËn tÝn gËy. 3. Cñng cè: - 2 häc sinh thùc hiÖn bµi TDN§ (1nam, 1 n÷). - 1 nhãm 4 häc sinh thùc hiÖn xuÊt ph¸t. 2-4 lÇn 2lÇn 2lÇn 1lÇn III. PhÇn kÕt thóc: 1. Håi tÜnh: Th¶ láng 2. GV nhËn xÐt giê häc 3. Bµi tËp vÒ nhµ: + ¤n bµi thÓ dôc. +¤n c¸ch xuÊt ph¸t vµ trao- nhËn gËy. 1lÇn - §éi h×nh tËp XP cua ngêi ch¹y ®o¹n 2, 3, 4. (15-20m) x x x x x x x x x x x x x x x x * GV - GV cho HS tËp xuÊt ph¸t thÊp cña ngêi ch¹y ®o¹n 2, 3, 4.. - GV quan s¸t, söa sai cho HS - HS 2 nhãm thùc hiÖn, líp quan s¸t vµ nhËn xÐt b¹n - §éi h×nh xuèng líp: 5 -7' x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x * GV - GV nhËn xÐt tinh thÇn, ý thøc giê häc Ngµy ký duyÖt:.................................................. Ký duyÖt cña tæ chuyªn m«n ( TiÕt 5,6 ) : Ngµy so¹n: / /2011. TiÕt 7: - TDN§: Nam «n ®éng t¸c 33 - 38; häc ®éng t¸c 39 - 45 n÷ «n ®éng t¸c 6 - 9. Ch¹y : häc 2 ngêi xuÊt ph¸t trao vµ nhËn tÝn gËy. Ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn. I. Môc tiªu: 1 KiÕn thøc: N¾m ®îc c¸c ®éng t¸c ®· häc vÒ kü thuËt ®éng t¸c, tÝnh nhÞp ®iÖu vµ biªn ®é ®éng t¸c. BiÕt c¸ch trao nhËn gËy gi÷a hai ngêi. BiÕt c¸ch ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn 2. Kü n¨ng: Thùc hiÖn tèt kÜ thuËt c¸c ®éng t¸c ®· häc. Thùc hiÖn chÝnh x¸c, phèi hîp nhÞp nhµng ¨n khíp víi nhau gi÷a ngêi trao vµ nhËn tÝn gËy. Ch¹y hÕt cù ly ch¹y bÒn 3. Th¸i ®é: Gi¸o dôc tinh thÇn tÝch cùc häc tËp, ý thøc tæ chøc kû luËt cña HS II. §Þa ®iÓm, thiÕt bÞ: - §i¹ ®iÓm: S©n trêng vÖ sinh s¹ch. - ThiÕt bÞ: Tranh ¶nh cê, cßi, tÝn gËy. III. TiÕn tr×nh lªn líp: Néi dung §Þnh lîng 10 Ph¬ng ph¸p tæ chøc I. PhÇn më ®Çu: 1.NhËn líp: Líp: Ngµy gi¶ng: SÜ sè: 11A1:………………………… 11A2:………………………… 11A3:………………………… HS: C¸n sù tËp hîp, b¸o c¸o. - GV: nhËn líp, hái vÒ t×nh h×nh søc khoÎ cña häc sinh, phæ biÕn môc tiªu, néi dung bµi gi¶ng. 2. Khëi ®éng: - Ch¹y nhÑ nhµng 1 vßng s©n. - TËp bµi thÓ dôc PT toµn th©n. - Xoay c¸c khíp:gèi, h«ng,vai... - Ðp ch»ng ngang, däc. - TËp mét sè ®éng t¸c bæ trî: Ch¹y bíc nhá, ch¹y n©ng cao ®ïi, ch¹y ®¹p sau. 3. KiÓm tra: - Thùc hiÖn bµi TDN§? II. PhÇn c¬ b¶n: SL TG 6- §éi h×nh nhËn líp. 8’ * GV * c¸n sù * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - GV: Giao nhiÖm vô. - HS: TriÓn khai §H khëi ®éng 1lÇn + Ch¹y xong vÒ thµnh3 hµng ngang 3lÇn khëi ®éng x8 + + + + nhÞp + + + + + 2lÇnx + + + + 10m GV - Gäi 4 häc sinh thùc hiÖn - GV: nhËn xÐt cho ®iÓm - C¸n sù líp ®iÒu khiÓn. 3-5 - C¶ líp «n bµi TD: (Nam riªng, N÷ lÇn riªng) x x x x x x x 28 x x x x x x x -30’ GV * 2-4 - GV quan s¸t söa sai. lÇn - Lµm mÉu, gi¶ng gi¶i §T, híng dÉn häc sinh tËp luyÖn 2lÇn - §éi h×nh tËp XP vµ trao nhËn tÝn gËy: 1. ThÓ dôc nhÞp ®iÖu. - Nam «n ®éng t¸c 33- 38 - Häc ®éng t¸c 39- 45 - N÷ «n ®éng t¸c 6- 9 - TËp phèi hîp liªn hoµn gi÷a c¸c ®éng t¸c víi nhau. 2. Ch¹y: - Häc hai ngêi xuÊt ph¸t vµ trao nhËn tÝn gËy. - tËp xuÊt ph¸t thÊp vµ XP cao trao nhËn tÝn gËy. - Ch¹y nhµng trao nhËn tÝn gËy. Ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn: 2lÇn Cù li: Nam ch¹y 1000m; N÷ 1lÇn ch¹y 800m 3. Cñng cè: - 6 häc sinh thùc hiÖn bµi TDN§ - 1 nhãm 2 häc sinh thùc hiÖn 1lÇn xuÊt ph¸t, trao vµ nhËn tÝn gËy. x x x x x x x x x x 3– * GV 4’ - GV h« cho HS tËp xuÊt ph¸t vµ trao nhËn tÝn gËy - GV quan s¸t, söa sai cho HS - §éi h×nh xuèng líp: x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x III. PhÇn kÕt thóc: 1. Håi tÜnh: Th¶ láng 2. GV nhËn xÐt giê häc 11 3. Bµi tËp vÒ nhµ: + ¤n bµi thÓ dôc. + ¤n c¸ch xuÊt ph¸t vµ traonhËn gËy. 5 -7' * GV - GV nhËn xÐt tinh thÇn, ý thøc giê häc Ngµy so¹n: / /2011. TiÕt 8 : - TDN§: Nam «n ®éng t¸c 39 - 45; häc §T 46 - 50, n÷ «n ®éng t¸c 1 - 9 - Ch¹y : ¤n luyÖn tËp xuÊt ph¸t- ch¹y- trao nhËn tÝn gËy. I. Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: N¾m ®îc kÜ thuËt toµn bµi TDN§ vµ TD ph¸t triÓn chung. BiÕt c¸ch xuÊt ph¸t- ch¹y- trao nhËn tÝn gËy. 2. Kü n¨ng: Thùc hiÖn thµnh th¹o kÜ thuËt toµn bµi TDN§ vµ TD ph¸t triÓn chung vµ kü thuËt ch¹y tiÕp søc. 3. Th¸i ®é: Gi¸o dôc tinh thÇn tÝch cùc häc tËp, ý thøc tæ chøc kû luËt cña HS II. §Þa ®iÓm,thiÕt bÞ: - §Þa ®iÓm: S©n trêng vÖ sinh s¹ch. - ThiÕt bÞ: Tranh ¶nh cê, cßi, tÝn gËy, v«i. II. TiÕn tr×nh lªn líp: Néi dung I. PhÇn më ®Çu: 1. NhËn líp: Líp: Ngµy gi¶ng: SÜ sè: 11A1:…………………………… 11A2:…………………………… 11A3:…………………………… - HS: C¸n sù tËp hîp, b¸o c¸o. - GV: nhËn líp, hái vÒ t×nh h×nh søc khoÎ cña häc sinh, phæ biÕn môc tiªu, néi dung bµi gi¶ng. 2. Khëi ®éng: - Ch¹y nhÑ nhµng 1 vßng s©n. - TËp bµi TD: §T tay, lên, vÆn m×nh, bông, ch©n, toµn th©n. - Xoay c¸c khíp: gèi, h«ng, vai... - Ðp d©y ch»ng ngang, däc. - TËp mét sè ®éng t¸c bæ trî: 3. KiÓm tra: - Thùc hiÖn bµi thÓ dôc N§? - Thùc hiÖn c¸ch trao tÝn gËy §Þnh lîng SL TG 6- 8’ 1lÇn 3lÇn 8 nhÞp Ph¬ng ph¸p tæ chøc - §éi h×nh nhËn líp. * GV * c¸n sù * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - GV: Giao nhiÖm vô giê häc. - HS: TriÓn khai §H khëi ®éng. + Ch¹y xong vÒ thµnh 4 hµng ngang khëi ®éng (cù li réng 1 s¶i tay) + + + + + + + + + + + + + + + + + + GV* - Gäi 2 häc sinh thùc hiÖn - GV: nhËn xÐt cho ®iÓm 12 II. PhÇn c¬ b¶n: 1. ThÓ dôc nhÞp ®iÖu. - Nam «n ®éng t¸c 39- 45 - Häc ®éng t¸c 46-50 - N÷ «n ®éng t¸c 1-9 - KÕt hîp tõ ®Çu ®Õn ®éng t¸c míi. 2. Ch¹y: - LuyÖn tËp trao tÝn gËy, t¹i chç trao nhËn gËy - Trao tÝn gËy trong khu vùc 20m, ch¹y nhÑ nhµng trao – nhËn tÝn gËy. 3. Cñng cè: - 2 häc sinh thùc hiÖn bµi TDN§ (1nam, 1 n÷). - 2 nhãm (6 häc sinh) thùc hiÖn trao nhËn gËy. III. PhÇn kÕt thóc: 1. Håi tÜnh: + §i nhÑ nhµng hÝt thë s©u. + GËp s©u, nh¶y th¶ láng 2. GV nhËn xÐt giê häc 3. Bµi tËp vÒ nhµ: + ¤n bµi thÓ dôc. + ¤n ch¹y tiÕp søc. 3-5 lÇn 28 -30’ 3-5 lÇn C¸n sù líp ®iÒu khiÓn. - C¶ líp «n bµi TD - GV quan s¸t söa sai. - Lµm mÉu, gi¶ng gi¶i vµ híng dÉn häc sinh tËp ®éng t¸c míi. - §éi h×nh ch¹y: khu vùc tËp trao tÝn gËy. - GV cho 2 hµng 1 ch¹y nhÑ nhµng trao nhËn gËy. - TËp nam riªng, n÷ riªng. - Cñng cè GV nªu yªu cÇu kü thuËt. - HS 2 nhãm thùc hiÖn, líp quan s¸t vµ nhËn xÐt b¹n 1lÇn 1lÇn 5 -7' - §éi h×nh xuèng líp: x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x * GV - GV nhËn xÐt tinh thÇn, ý thøc giê häc Ngµy ký duyÖt:.................................................. Ký duyÖt cña tæ chuyªn m«n ( TiÕt 5,6 ) : Ngµy so¹n: / /2011 TiÕt 9 : - TDN§ : Nam «n ®éng t¸c tõ 1 - 50; n÷ «n §T tõ 1 – 9. - Ch¹y : Häc luyÖn tËp phèi hîp 4 ngêi. Mét sè ®iÒu luËt ch¹y tiÕp søc 4 x 100m. I. Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: N¾m ®îc kÜ thuËt toµn bµi TDN§ vµ TD ph¸t triÓn chung. BiÕt c¸ch phèi hîp 4 ngêi trong ch¹y tiÕp søc . N¾m ®îc 1 sè ®iÒu luËt ch¹y tiÕp søc.. 13 2. Kü n¨ng: Cñng cè vµ hoµn thiÖn toµn bµi, thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng biªn ®é ®éng t¸c tÝnh nhÞp ®iÖu, tÝnh liªn hoµn. Bíc ®Çu phèi hîp ®îc 4 ngêi trong 1 ®éi. 3. Th¸i ®é: Gi¸o dôc tinh thÇn tÝch cùc häc tËp, ý thøc tæ chøc kû luËt cña HS II. §Þa ®iÓm, thiÕt bÞ: - §Þa ®iÓm: S©n trêng vÖ sinh s¹ch. - ThiÕt bÞ: Cê, cßi, tÝn gËy , tranh ¶nh. III. TiÕn tr×nh lªn líp: Néi dung I PhÇn më ®Çu: 1. NhËn líp: Líp: Ngµy gi¶ng: SÜ sè: 11A1:…………………………….. 11A2:…………………………….. 11A3:…………………………….. - HS: C¸n sù tËp hîp, b¸o c¸o. - GV: NhËn líp, hái vÒ t×nh h×nh søc khoÎ cña häc sinh, phæ biÕn môc tiªu, néi dung bµi gi¶ng. 2. Khëi ®éng: - Ch¹y nhÑ nhµng 1 vßng s©n. - TËp bµi TD: §T tay, lên, vÆn m×nh, bông, ch©n, toµn th©n. - Xoay c¸c khíp: gèi, h«ng, vai... - Ðp d©y ch»ng ngang, däc. - TËp mét sè ®éng t¸c bæ trî: 3. KiÓm tra: - Thùc hiÖn bµi thÓ dôc nam vµ n÷? II. PhÇn c¬ b¶n: 1. ThÓ dôc nhÞp ®iÖu. - Nam «n ®éng t¸c 1- 50 - N÷ «n ®éng t¸c tõ 1-9 2. Ch¹y: * Häc luyÖn tËp phèi hîp 4 ngêi trao nhËn gËy. * Mét sè ®iÒu luËt ch¹y tiÕp søc: - §êng ch¹y: + §ñ 400m, cã 2 ®o¹n 100m ®êng th¼ng vµ 2 ®o¹n 100m ®êng vßng. + Cã 3 khu vùc ®Ó trao gËy, khu vùc ®ã dµi 20m gåm 10m cuèi cù li 100m tríc vµ 10m ®Çu cù li 100m tiÕp theo - TÝn gËy cã tiÕt diÖn ngang h×nh §Þnh lîng Ph¬ng ph¸p tæ chøc SL TG 6- §éi h×nh nhËn líp. 8’ * GV * c¸n sù x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - GV: Giao nhiÖm vô giê häc. - HS: TriÓn khai §H khëi ®éng. + Ch¹y xong vÒ thµnh 4 hµng ngang khëi ®éng x 1lÇn 3lÇn 8 nhÞp x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV - Gäi 4 häc sinh thùc hiÖn - GV: nhËn xÐt cho ®iÓm 1lÇn 3-5 lÇn - Líp «n bµi TD, tËp nam riªng, n÷ riªng. GV quan s¸t söa sai cho hs. 2lÇn - §éi h×nh ch¹y tiÕp søc : Sè1 Sè4 1lÇn 14 28 – 30’ * GV Sè2 Sè3 - GV híng dÉn cho tõng nhãm ch¹y. - GV nªu luËt ch¹y tiÕp søc. hs vËn dông luËt vµo thùc hµnh. trßn, nh½n, lµm b»ng gç, kim lo¹i hoÆc bÊt kú mét chÊt liÖu cøng nµo kh¸c. §é dµi 28 – 30cm, chu vi 12 – 13cm khèi lîng kh«ng ®îc díi 50g, cã s¬n mµu. 3. Cñng cè: - Nhãm 6 hs thùc hiÖn bµi TDN§ - 2 nhãm 8 häc sinh ch¹y tiÕp søc III. PhÇn kÕt thóc: 1. Håi tÜnh: Th¶ láng 2. GV nhËn xÐt giê häc 3. Bµi tËp vÒ nhµ: + ¤n bµi thÓ dôc. + ¤n ch¹y tiÕp søc. 1lÇn - GV ra c©u hái, HS thùc hiÖn, líp quan s¸t vµ nhËn xÐt b¹n 5 -7' - §éi h×nh xuèng líp: x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x * GV - GV nhËn xÐt tinh thÇn, ý thøc giê häc Ngµy so¹n: / /2011 TiÕt 10: - TDN§ : ¤n luyÖn bµi TD nam vµ n÷. Ch¹y luyÖn tËp trao nhËn tÝn gËy 4 ngêi. Mét sè ®iÒu luËt ch¹y tiÕp søc 4 x 100m. Ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn. I. môc tiªu: 1 KiÕn thøc: BiÕt c¸ch thùc hiÖn toµn bµi TDN§ vµ TD ph¸t triÓn chung. BiÕt c¸ch phèi hîp 4 ngêi trong ch¹y tiÕp søc. N¾m ®îc 1 sè ®iÒu luËt ch¹y tiÕp søc. 2. Kü n¨ng: Thùc hiÖn ®óng biªn ®é, kü thuËt ®éng t¸c . Thùc hiÖn ®óng kÜ thuËt trao nhËn gËy , chÝnh x¸c; Häc vµ vËn dông nh÷ng ®iÒu luËt vµo tËp luyÖn vµ thi ®Êu. Ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn, biÕt c¸ch phèi hîp nhÞp nhµng gi÷a bíc ch¹y víi thë; 3. Th¸i ®é: Gi¸o dôc tinh thÇn tÝch cùc häc tËp, ý thøc tæ chøc kû luËt cña HS II. §Þa ®iÓm, thiÕt bÞ: - §Þa ®iÓm: S©n trêng vÖ sinh s¹ch. - ThiÕt bÞ: Cê, cßi, tÝn gËy , tranh ¶nh. III. TiÕn tr×nh lªn líp: §Þnh lîng Néi dung Ph¬ng ph¸p tæ chøc SL TG 6- 8’ - §éi h×nh nhËn líp. PhÇn më ®Çu: 1. NhËn líp: * GV Líp: Ngµy gi¶ng: SÜ sè: 11A1:…………………………….. * c¸n sù 11A2:…………………………….. 11A3:…………………………….. x x x x x x x x x x x x x x x x - HS: C¸n sù tËp hîp, b¸o c¸o. x x x x x x x x - GV: NhËn líp, hái vÒ t×nh h×nh - GV: Giao nhiÖm vô. søc khoÎ cña häc sinh, phæ biÕn - HS: TriÓn khai §H khëi ®éng. môc tiªu, néi dung bµi gi¶ng. 15 2. Khëi ®éng: - Ch¹y nhÑ nhµng 1 vßng s©n. - TËp bµi TD: §T tay, lên, vÆn m×nh, bông, ch©n, toµn th©n. - Xoay c¸c khíp: gèi, h«ng, vai... - Ðp d©y ch»ng ngang, däc. - TËp mét sè ®éng t¸c bæ trî: 3. KiÓm tra:- Thùc hiÖn bµi TD nam vµ n÷? II. PhÇn c¬ b¶n: 1. ThÓ dôc nhÞp ®iÖu. ¤n bµi TD nam vµ n÷. - Bµi TD ph¸t triÓn chung (nam) - Bµi TD nhÞp ®iÖu (n÷) 2. Ch¹y tiÕp søc: * Häc luyÖn tËp trao gËy 4 ngêi: - T¹i chç trao nhËn gËy hai ngêi. - XuÊt ph¸t thÊp víi tÝn gËy tËp ch¹y phèi hîp gi÷a 4 ngêi: * Mét sè ®iÒu luËt ch¹y tiÕp søc: - Trong thi ®Êu ph¶i lu«n cÇm tÝn gËy trong tay, ®Õn khu vùc trao tÝn gËy th× chuyÓn tÝn gËy cho ngêi ch¹y ®o¹n tiÕp theo... - Mçi ngêi chØ ®îc quyÒn ch¹y mét cù ly quy ®Þnh . - Ch¹y theo « riªng biÖt,... kh«ng ®îc lµm c¶n trë ®Õn c¸c V§V kh¸c. V§V chØ ®îc ®¸nh ®Êu trªn « ch¹y cña m×nh. + NÕu tÝn gËy bÞ r¬i ra ngoµi ®êng ch¹y cña m×nh th× V§V ®îc phÐp nhÆt lªn nhng kh«ng ®îc lµm c¶n trë ®Õn V§V kh¸c. NÕu r¬i trong khi trao nhËn gËy th× ngêi nhÆt gËy lªn ph¶i lµ ngêi trao tÝn gËy. 3. Ch¹y bÒn:- LuyÖn tËp ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn: Nam 4 vßng s©n; N÷ 3 vßng s©n 4. Cñng cè: Thùc hiÖn bµi TDN§ - 2 nhãm 8 häc sinh ch¹y tiÕp søc - Ch¹y xong vÒ thµnh hµng khëi ®éng 1lÇn 2Lx 8N x x x x x x x x x x x x 2Lx 8N x x x x x x x x x x GV* - Gäi 2 häc sinh thùc hiÖn - GV: nhËn xÐt cho ®iÓm 1 lÇn 4lÇn 2830’ - Líp «n bµi TD, tËp nam riªng, n÷ riªng. x x x x x x x x x x x GV * - §éi h×nh ch¹y: - GV chia nhãm ch¹y 2lÇn 1lÇn - GV quan s¸t, söa sai cho tõng nhãm ch¹y. - GV nªu luËt ch¹y tiÕp søc. hs vËn dông luËt vµo thùc hµnh. - Ch¹y bÒn: - GV ra c©u hái cñng cè, HS thùc hiÖn, líp quan s¸t vµ nhËn xÐt b¹n 1lÇn III. PhÇn kÕt thóc: 1. Håi tÜnh: Th¶ láng 2. GV nhËn xÐt giê häc 3. Bµi tËp vÒ nhµ:+ ¤n bµi thÓ dôc; + ¤n ch¹y tiÕp søc. 5 -7' - §éi h×nh xuèng líp: x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x * GV - GV nhËn xÐt tinh thÇn, ý thøc giê häc Ngµy ký duyÖt:.................................................. 16 NhËn xÐt cña tæ chuyªn m«n( tiÕt 9,10 ). Ngµy so¹n: / / 2011 TiÕt 11: TDN§: TiÕp tôc luyÖn tËp bµi thÓ dôc nam, n÷. Ch¹y: ¤n: tiÕp tôc luyÖn tËp trao nhËn tÝn gËy, ch¹y tiÕp søc 4 ngêi (cã ®¸nh ®Ých). I. Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: BiÕt c¸ch thùc hiÖn toµn bµi TDN§ vµ TD ph¸t triÓn chung. BiÕt c¸ch phèi hîp 4 ngêi trong ch¹y tiÕp søc. 2. Kü n¨ng: Cñng cè vµ hoµn thiÖn toµn bµi. Thùc hiÖn tèt kÜ thuËt trao nhËn gËy, phèi hîp ¨n ý gi÷a 4 ngêi , biÕt c¸ch ®¸nh ®Ých khi vÒ ®Ých. 3. Th¸i ®é: - Gi¸o dôc tinh thÇn tÝch cùc tËp luyÖn, ý thøc kû luËt cao.. II. §Þa ®iÓm, thiÕt bÞ: - S©n trêng vÖ sinh s¹ch. - Cê, cßi, v«i, tÝn gËy, d©y ®Ých. III. TiÕn tr×nh lªn líp: Stt Néi dung I PhÇn më ®Çu: 1. NhËn líp: Líp: Ngµy gi¶ng: SÜ sè: 11A4:………………………… 11A5:…………………………… 11A6:…………………………… 11A7:…………………………… - HS : C¸n sù tËp hîp, b¸o c¸o. - GV: NhËn líp, hái vÒ t×nh h×nh søc khoÎ cña häc sinh, phæ biÕn môc tiªu, néi dung bµi gi¶ng. 2. Khëi ®éng: - Ch¹y nhÑ nhµng 1 vßng s©n. - TËp bµi TD: §T tay, lên, vÆn m×nh, bông, ch©n, toµn th©n. - Xoay c¸c khíp: gèi, h«ng, vai... - Ðp d©y ch»ng ngang, däc. - TËp mét sè ®éng t¸c bæ trî... 3. KiÓm tra: - Thùc hiÖn kü thuËt ch¹y tiÕp søc? bµi thÓ dôc nam, n÷? II PhÇn c¬ b¶n: 1. ThÓ dôc nhÞp ®iÖu. - LuyÖn tËp bµi TD nam vµ n÷ + Bµi TD ph¸t triÓn chung cña nam. §Þnh lîng SL TG 6- 8’ Ph¬ng ph¸p tæ chøc - §éi h×nh nhËn líp: * GV * C¸n sù x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - GV: Giao nhiÖm vô. - HS: TriÓn khai §H khëi ®éng. C¸n sù líp ®iÒu khiÓn. - Ch¹y xong vÒ thµnh hµng khëi ®éng GV * x 1lÇn 2Lx 8N x x x x x x x x x x x x x 2Lx 8N - Gäi 1 nhãm 4 häc sinh thùc hiÖn - GV: nhËn xÐt ®¸nh gi¸ ®iÓm cho hs. 1lÇn 2lÇn 17 28 – 30’ - GV chia nhãm hs «n bµi TD, tËp nam riªng, n÷ riªng. c¸n sù líp h« cho nhãm m×nh tËp + Bµi TDN§ cña n÷ - TËp luyÖn cã tÝnh nhÞp ®iÖu, liªn hoµn vµ ®Ñp. 2. Ch¹y tiÕp søc: * ¤n: TiÕp tôc luyÖn tËp trao nhËn tÝn gËy ch¹y tiÕp søc 4 ngêi cã ®¸nh ®Ých: - Kü thuËt vÒ ®Ých: Khi ch¹y vÒ c¸ch ®Ých kho¶ng 1- 2 bíc th× nhanh chãng dïng ngùc hoÆc vai ®¸nh ®Ých - Thùc hiÖn xuÊt ph¸t ch¹y nhÑ nhµng trao nhËn gËy. - TËp luyÖn ch¹y nhanh theo nhãm 4 ngêi x100m trao- nhËn tÝn gËy. 3. Cñng cè: - Thùc hiÖn bµi TDN§ III - 2 nhãm 8 häc sinh ch¹y tiÕp søc PhÇn kÕt thóc: 1. Håi tÜnh: Th¶ láng 2. GV nhËn xÐt giê häc 3. Bµi tËp vÒ nhµ: + ¤n bµi thÓ dôc nam vµ n÷. + ¤n ch¹y tiÕp søc. x x x x x x x x x x x GV * - §éi h×nh ch¹y tiÕp søc: 3– 5 lÇn 2 lÇn 3– 5 lÇn §Ých 2 lÇn XuÊt ph¸t 1 lÇn 5 -7' - GV quan s¸t, söa sai cho hs tõng nhãm ch¹y - GV ra c©u hái cñng cè, HS thùc hiÖn, líp quan s¸t vµ nhËn xÐt b¹n - §éi h×nh xuèng líp: x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x * GV - GV nhËn xÐt tinh thÇn, ý thøc giê häc. - HS: gi¶i t¸n- khoÎ Ngµy so¹n: TiÕt 12: / /2011 - TDND: Nam, n÷ hoµn thiÖn bµi TD (chuÈn bÞ kiÓm tra) - Ch¹y tiÕp søc. I. Môc tiªu: 1.. KiÕn thøc: BiÕt c¸ch thùc hiÖn toµn bµi TDN§ vµ TD ph¸t triÓn chung. BiÕt c¸ch phèi hîp 4 ngêi trong ch¹y tiÕp søc 2. Kü n¨ng: Hoµn thiÖn vµ thùc hiÖn tèt bµi TD c¶ nam vµ n÷. N¾m ch¾c KT vµo tËp luyÖn tÝch cùc, phèi hîp nhÞp nhµng gi÷a trao vµ nhËn gËy víi nhau. 3. Th¸i ®é: Gi¸o dôc tinh thÇn tÝch cùc tËp luyÖn, ý thøc kû luËt cao. II. §Þa ®iÓm, thiÕt bÞ: 18 - §Þa ®iÓm : S©n trêng vÖ sinh s¹ch. - ThiÕt bÞ: Cê, cßi, v«i, tÝn gËy, d©y ®Ých. III. TiÕn tr×nh lªn líp: Stt Néi dung I PhÇn më ®Çu: 1. NhËn líp: Líp: Ngµy gi¶ng: SÜ sè: 11A4:…………………………… 11A5:…………………………… 11A6:…………………………… 11A7:…………………………… - HS : C¸n sù tËp hîp, b¸o c¸o. - GV: NhËn líp, hái vÒ t×nh h×nh søc khoÎ cña häc sinh, phæ biÕn môc tiªu, néi dung bµi gi¶ng. 2. Khëi ®éng: - Ch¹y nhÑ nhµng 1 vßng s©n. - TËp bµi TD: §T tay, lên, vÆn m×nh, bông, ch©n, toµn th©n. - Xoay c¸c khíp: gèi, h«ng, vai... - Ðp d©y ch»ng ngang, däc. - TËp mét sè ®éng t¸c bæ trî... 3. KiÓm tra: - Thùc hiÖn kü thuËt ch¹y tiÕp søc? bµi thÓ dôc nam, n÷? II §Þnh lîng SL TG 6- 8’ Ph¬ng ph¸p tæ chøc - §éi h×nh nhËn líp: * GV * C¸n sù x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - GV: Giao nhiÖm vô. - HS: TriÓn khai §H khëi ®éng. C¸n sù líp ®iÒu khiÓn. - Ch¹y xong vÒ thµnh hµng khëi ®éng GV * x x 1lÇn 2Lx 8N 2Lx 8N 1lÇn PhÇn c¬ b¶n: 1. ThÓ dôc nhÞp ®iÖu. - Hoµn thiÖn bµi thÓ dôc nam vµ 2lÇn n÷: - Bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung cña nam; «n luyÖn thµnh thôc tõ ®«ng t¸c 1- 50. - N÷ «n bµi thÓv dôc nhÞp ®iÖu tõ ®éng t¸c 1- 9. ®Òu, ®Ñp, cã tÝnh nhÞp ®iÖu gi÷a c¸c ®éng t¸c. 2. Ch¹y tiÕp søc: * TËp luyÖn tËp trao nhËn tÝn gËy 3- 5 ch¹y tiÕp søc 4 ngêi. lÇn - Cã sù phèi hîp ®ång ®éi hÕt søc nhanh, chÝnh x¸c, thêi gian ng¾n. ChÝnh v× vËy sù phèi hîp ®ång ®éi ph¶i hÕt søc ¨n ý, ¨n khíp víi nhau. khíp nhau tõng chi tiÕt nhá vµ ph¶i tÝnh ®Õn kh¶ n¨ng së trêng cña tõng c¸ nh©n trong nhãm ®Ó tæng hîp l¹i sÏ mang ®Õn thµnh tÝch cao. - TËp luyÖn trao nhËn tÝn gËy gi÷a 4 ngêi. 19 x x x x 28 – 30’ x x x x x x x x - Gäi 1 nhãm 4 häc sinh thùc hiÖn - GV: nhËn xÐt ®¸nh gi¸ ®iÓm cho hs. - TËp luyÖn bµi TD : GV chia thµnh 2 nhãm hs nam riªng, n÷ riªng «n bµi TD, c¸n sù líp h« cho nhãm m×nh tËp - §éi h×nh t©p bµi TD: GV * x x x x x x x x x - Ch¹y: GV chia nhãm ch¹y. - GV bÊm thêi gian vµ chÊm ®iÓm 15 phót. - §éi h×nh ch¹y tiÕp søc: §Ých XuÊt ph¸t 3. Cñng cè: - Thùc hiÖn toµn bµi TDN§ III - 2 nhãm 8 häc sinh ch¹y tiÕp søc PhÇn kÕt thóc: 1 lÇn 1 lÇn 1. Håi tÜnh: Th¶ láng 2. GV nhËn xÐt giê häc 3. Bµi tËp vÒ nhµ: + ¤n bµi thÓ dôc nam vµ n÷ . giê sau kiÓm tra 1 tiÕt + ¤n ch¹y tiÕp søc. 5 -7' - GV ra c©u hái cñng cè, HS thùc hiÖn, líp quan s¸t vµ nhËn xÐt b¹n - §éi h×nh xuèng líp: x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x * GV - GV nhËn xÐt tinh thÇn, ý thøc giê häc. - HS: gi¶i t¸n- khoÎ Ngµy ký duyÖt:.................................................. NhËn xÐt:......................................................................................................................... Ngµy so¹n: / / 2011 TiÕt 13 KiÓm tra: ThÓ dôc nhÞp ®iÖu ( KT§K) I. Môc tiªu 1. KiÕn thøc: BiÕt c¸ch thùc hiÖn toµn bµi TDN§. 2. Kü n¨ng: Thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng toµn bµi TDN§, thÓ hiÖn râ tÝnh nhÞp ®iÖu vµ liªn hoµn ®éng t¸c. 3. Th¸i ®é: Gi¸o dôc tinh thÇn tÝch cùc phÊn ®Êu ®¹t kÕt qu¶ cao II. §Þa ®iÓm, thiÕt bÞ: - §Þa ®iÓm: S©n têng vÖ sinh s¹ch - ThiÕt bÞ: Bµn ghÕ GV, sæ ®iÓm , cßi III. TiÕn tr×nh lªn líp: §Þnh lîng Stt Néi dung SL TG PhÇn më ®Çu: 6- 8’ I 1. NhËn líp: Líp: Ngµy gi¶ng: SÜ sè: 11A4:…………………………… 11A5:…………………………… 11A6:…………………………… 11A7:…………………………… - HS : C¸n sù tËp hîp, b¸o c¸o. 20 Ph¬ng ph¸p tæ chøc - §éi h×nh nhËn líp: * GV * C¸n sù x x x x x x x x x x x x x x x x
- Xem thêm -