Tài liệu Giáo án thể dục lớp 11 chuẩn ktkn_bộ 2

  • Số trang: 113 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 64 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Ngµy so¹n: ........................... Ngµy d¹y: ............................................... D¹y Líp : ........................................... TiÕt 1 Lý thuyÕt: Mét sè nguyªn t¾c tËp luyÖn TDTT I. Môc tiªu 1) kiÕn thøc: - HS biÕt môc tiªu, néi dung ch¬ng tr×nh TD líp 11 2) Kü n¨ng: - BiÕt vËn dông nh÷ng hiÓu biÕt trªn vµo tËp luyÖn vµ thi ®Êu. 3) Th¸i ®é: - HS chó ý l¾ng nghe vµ ghi chÐp ®Çy ®ñ. II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn vµ häc sinh: 1) Gi¸o viªn: Gi¸o ¸n, s¸ch gi¸o viªn TD 11, tµi liÖu tham kh¶o. 2) Häc sinh: - S¸ch ,bót,vë ghi. - Trang phôc ®óng quy ®Þnh. III. Néi dung vµ ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y. A. PhÇn më ®Çu. ( 2 phót) – KiÓm tra sÜ sè líp. – Phæ biÕn néi dung yªu cÇu bµi häc. B. PhÇn c¬ b¶n. ( 40 phót) . Giíi thiÖu môc tiªu ch¬ng tr×nh TD líp 11. 1. VÞ trÝ m«n häc: TD lµ mét m«n häc, lµ ho¹t ®éng chñ yÕu cña c«ng t¸c GDTC, trong gi¸o dôc toµn diÖn cña nhµ trêng nh»m trang bÞ cho HS nh÷ng kiÕn thøc kü n¨ng c¬ b¶n ®Ó rÌn luyÖn søc khoÎ , n©ng cao thÓ lùc, gióp HS gi¶i to¶ nh÷ng c¨ng th¼ng do häc tËp vµ thiÕu vËn ®éng t¹o nªn. 2. Môc tiªu m«n häc: Môc tiªu gi¸o dôc THPT ®· ®îc x¸c ®Þnh trong luËt gi¸o dôc lµ : “ Gióp HS ph¸t triÓn toµn diÖn vÒ ®¹o ®øc, trÝ tuÖ, thÓ chÊt, thÈm mÜ v¸ c¸c kü n¨ng c¬ b¶n nh»m h×nh thµnh nh©n c¸ch con ngêi VN x· héi chñ nghÜa, x©y dùng t c¸ch vµ tr¸ch nhiÖm c«ng d©n, chuÈn bÞ cho HS tiÕp tôc häc lªn hoÆc ®i vµo cuéc sèng lao ®éng, tham gia XD b¶o vÖ tæ quèc,.. Gi¸o dôc THPT nh»m gióp HS cñng cè vµ ph¸t triÓn nh÷ng kÕt qu¶ cña gi¸o dôc THCS, hoµn thiÖn häc vÊn phæ th«ng vµ nh÷ng hiÓu biÕt th«ng thêng vÒ kü thuËt híng nghiÖp ®Ó tiÕp tôc häc ®¹i häc, cao ®¼ng, trung häc chuyªn nghiÖp, häc nghÒ hoÆc ®i vµo cuéc sèng. M«n häc TD ë THPT nh»m gióp HS cñng cè, ph¸t triÓn nh÷ng kÕt qu¶ ®· häc tËp, rÌn luyÖn ë TiÓu häc, THCS, n©ng cao vµ hoµn thiÖn n¨ng lùc thÓ chÊt cho hs phæ th«ng, giãp phÇn thùc hiÖn môc tiªu gd THPT ®· ®îc x¸c ®Þnh trong luËt phæ th«ng, cô thÓ lµ : - Cã sù t¨ng tiÕn vÒ søc khoÎ, thÓ lùc. ®¹t tiªu chuÈn RLTT theo løa tuæivµ giíi tÝnh. 1 - Cã nh÷ng kiÕn thóc, kÜ n¨ng c¬ b¶n vÒ TDTT vµ ph¬ng ph¸p TL; c¸c kü n¨ng V§ cÇn thiÕt trong cuéc sèng. - H×nh thµnh thãi quen TL TDTT thêng xuyªn vµ nÕp sèng lµnh m¹nh, t¸c phong nhanh nhÑn . kØ luËt, tinh thÇn tËp thÓ vµ c¸c phÈm chÊt ®¹o ®øc; ý chÝ. - BiÕt vËn dông nh÷ng kiÕn thøc, kÜ n¨ng ®· häc vµo c¸c ho¹t ®éng ë nhµ trêng vµ trong ®êi sèng hµng ngµy. 3. Néi dung a. KiÕn thøc: - Cã 1 sè hiÓu biÕt vÒ nguyªn t¾c võa søc vµ nguyªn t¾c hÖ thèng trong tËp luyÖn TDTT. - BiÕt c¸ch thùc hiÖn bµi TDN§( n÷) , bÇi TD ph¸t triÓn chung ( nam ); hiÓu biÕt 1 sè ®iÓm c¬ b¶n trong luËt c¸c m«n thÓ thao nh ch¹y tiÕp søc, ch¹y bÒn, nh¶y xa, nh¶y cao, ®¸ cÇu, cÇu l«ng,vµ c¸c m«n thÓ thao tù chän. b. Kü n¨ng : - Thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng, ®Ñp c¸c bµi TDN§ (n÷), bµi TDPT chung (nam) - Thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng c¸c giai ®o¹n kü thuËt ch¹y tiÕp søc, ch¹y bÒn, nh¶y xa kiÓu ìn th©n, nh¶y cao kiÓu n»m nghiªng, ®¸ cÇu, cÇu l«ng. - Thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng 1 sè kü thuËt c¸c m«n thÓ thao tù chän. - §¹t tiªu chuÈn RLTT theo løa tuæi vµ giíi tÝnh. c.Th¸i ®é hµnh vi: - Tù gi¸c tÝch cùc häc m«n TD, bíc ®Çu cã kÕ ho¹ch vµ tù tËp h»ng ngµy. - BiÕt øng xö trong ho¹t ®éng thÓ thao theo ph¬ng ch©m .ThÓ thao- ®oµn kÕt- trung thùccao thîng, - Cã lèi sèng lµnh m¹nh, lu«n lu«n cã ý thóc phßng tr¸nh HIV vµ tÖ n¹n x· héi. * Cñng cè: HS ph¶i n¾m ®îc môc tiªu ,néi dung ch¬ng tr×nh TD líp 11. C. PhÇn kÕt thóc ( 3 phót ) - NhËn xÐt giê häc. - Bµi tËp vÒ nhµ : VÒ nhµ tù tËp ch¹y bÒn vßng quanh trêng Ngµy so¹n: ........................... Ngµy d¹y: ............................................... D¹y Líp : ........................................... TiÕt 2 Lý thuyÕt : Mét sè nguyªn t¾c tËp luyÖn TDTT I. Môc tiªu 1) kiÕn thøc: - HS biÕt nh÷ng ®iÓm c¬ b¶n cña mét sè nguyªn t¾c trong tËp luyÖn TDTT. 2) Kü n¨ng: - BiÕt vËn dông nh÷ng hiÓu biÕt trªn vµo tËp luyÖn vµ thi ®Êu. 3) Th¸i ®é: - HS chó ý l¾ng nghe vµ ghi chÐp ®Çy ®ñ. II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn vµ häc sinh: 1) Gi¸o viªn: Gi¸o ¸n, s¸ch gi¸o viªn TD 11, tµi liÖu tham kh¶o. 2) Häc sinh: - S¸ch ,bót,vë ghi. 2 - Trang phôc ®óng quy ®Þnh. III. Néi dung vµ ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y A. PhÇn më ®Çu ( 2 phót ) - NhËn líp - KiÓm tra sÜ sè líp . - Phæ biÕn néi dung yªu cÇu bµi d¹y. B. PhÇn c¬ b¶n ( 40 phót ) 1. Nguyªn t¾c võa søc. a. Kh¸i niÖm. Nguyªn t¾c võa søc lµ 1 nh÷ng nguyªn t¾c s ph¹m cña gi¶ng d¹y vµ tËp luyÖn TDTT. TËp luyÖ TDTT muèn ®¹t ®îc hiÖu qu¶ th× c¸c bµi tËp ph¶i phï hîp víi nh÷ng ®Æc ®iÓm vÒ trÝ tuÖ , søc kh¶e, giíi tÝnh, thÓ lùc, t©m lÝ vµ tr×nh ®é v® cña ngêi häc. GV : lÊy vÝ dô cô thÓ b. Néi dung - Theo nguyªn t¾c võa søc, viÖc lùa chän vµ thùc hiÖn c¸c bµi tËp ®Ó häc kü thuËt ®éng t¸c,ph¸t triÓn c¸c tè chÊt thÓ lùc ( trong giê häc vµ ngoµi giê) cÇn ph¶i phï hîp víi søc khoÎ, giíi tÝnh, tr×nh ®é vËn ®éng vµ thÓ lùc cña ngêi tËp. - Nªn lùa chän c¸c bµi tËp, ph¬ng ph¸p TL võa víi søc khoÎ cña HS, phï hîp víi tr×nh ®é vËn ®éng,®Æc ®ñªm giíi tÝnh… c. Yªu cÇu Khi tiÕn hµnh TL TDTT c¸c em cÇn cã kÕ ho¹ch tù theo dâi kiÓm tra ®Ó x¸c ®Þnh møc ®é phï hîp cña LV§ tËp luyÖn vµ ¶nh hëng cña nã ®èi víi søc khoÎ vµ thÓ lùc. - TL TDTT bao giê còng dÉn ®Õn sù mÖt mái, lµm gi¶m sót t¹m thêi n¨ng lùc lµm viÖc Nhê nghØ ng¬i, ¨n uèng phï hîp c¬ thÓ sÏ ®îc håi phôc. - Cã thÓ c¨n cø vµo mét sè dÊu hiÖu c¬ b¶n dÔ theo dâi, kiÓm tra nh : M¹ch ®Ëp, lîng må h«i, mµu da, c¶m gi¸c t©m lÝ, b÷a ¨n, gi¸c ngñ cña m×nh ®Ó ®¸nh gi¸ møc ®é phï hîp cña LV§ Tl ®èi víi søc khoÎ vµ thÓ lùc cña m×nh. 2. Nguyªn t¾c hÖ thèng a. Kh¸i niÖm Nguyªn t¾c hÖ thèng lµ 1 trong nh÷ng nguyªn t¾c s ph¹m chØ râ gi¶ng d¹y vµ tËp luyÖn TDTT cÇn ph¶i dùa trªn c¬ së khao häc, ph¶i ®îc tiÕn hµnh theo 1 trËt tù, mét cÊu tróc thèng nhÊt vµ ch»t chÏ. b. Néi dung - Nguyªn t¾c nµy dùa trªn c¸c quy luËt cña qu¸ tr×nh nhËn thøc vµ mèi quan hÖ mang tÝnh quy luËt gi÷a LV§ TL vµ sù ph¸t triÓn n¨ng lùc vËn ®éng. Theo nguyªn t¾c TL hÖ thèng, qu¸ tr×nh TL TDTT muèn ®¹t hiÖu qu¶ cao cÇn ph¶i ®¶m b¶o tÝnh môc ®Ých, tÝnh tuÇn tù v¸ tÝnh liªn tôc. 3 - Muèn tiÕp thu ®îc c¸c kü n¨ng kÜ x¶o vËn ®éng còng nh ph¸t triÓn ®îc c¸c tè chÊt thÓ lùc th× c¸c em cÇn hiÓu ®îc môc ®Ých, néi dung cña bµi tËp. - TËp luyÖn TDTT thêng xuyªn sÏ dÉn ®Õn qu¸ tr×nh thÝch øng n©ng cao søc khoÎ n©ng cao tr×nh ®é thÓ lùc vµ møc ®é hoµn thiÖn c¸c kü n¨ng kÜ x¶o vËn ®éng còng nh phÈm chÊt t©m lÝ. Ngõng tËp luyÖn sÏ lµm gi¶m dÇn vµ mÊt ®i c¸c thÝch øng ®· ®¹t ®îc, do vËy ph¶i LT thêng xuyªn. c. Yªu cÇu - TËp luyÖn TDTT cÇn ph¶i tiÕn hµnh mét c¸ch cã chñ ®Ých, kÕ ho¹ch. - S¾p xÕp néi dung c¸c buæi tËp cÇn chó ý ®Õn tÝnh tuÇn tù vµ mèi liªn hÖ lÉn nhau gi÷a chóng. - CÇn tËp luyÖn thêng xuyªn , liªn tôc , tr¸nh nghØ ng¬i tËp luyÖn qu¸ dµi. * Cñng cè. Bµi nµy c¸c em ph¶i n¾m ®îc nhìng ®iÓm c¬ b¶n cña nguyªn t¾c võa søc vµ nguyªn t¾c hÖ thèng trong tËp luyÖn TDTT. C. PhÇn kÕt thóc ( 3 phót ) - NhËn xÐt giê häc - Bµi tËp vÒ nhµ : VÒ nhµ tù tËp ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn. 4 Ngµy so¹n: ........................... Ngµy d¹y: ............................................... D¹y Líp : ........................................... 5 TiÕt 3 - ThÓ dôc: + Häc ®éng t¸c 1-2 bµi TDN§ cho n÷ + Häc §.T¸c 1- 15 bµi TDLH 50 ®éng t¸c cho nam - Ch¹y bÒn: Bµi tËp 1,2 ( Tr 60 TD- 11 ) I. Môc tiªu 1) kiÕn thøc: - BiÕt vµ hiÓu c¸ch thùc hiÖn, bµi TDN§ cho n÷ vµ bµi TDLH dµnh cho nam. 2) Kü n¨ng: - HS thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng ®éng t¸c 1-2 bµi TDN§ cho n÷ vµ ®éng t¸c1-15 bµi TDLH dµnh cho nam. 3) Th¸i ®é: - HS tù gi¸c, tÝch cùc, kiªn tr× vît khã ®Ó hoµn thµnh tèt nhiÖm vô vËn ®éng. II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn vµ häc sinh: 1) Gi¸o viªn: Gi¸o ¸n, s¸ch gi¸o viªn TD 11, tµi liÖu tham kh¶o. 2) Häc sinh: - S©n b·i, dông cô phôc vô trong tËp luyÖn. - Trang phôc ®óng quy ®Þnh. III. Néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp. Néi dung §Þnh lîng A. PhÇn më ®Çu 8 phót 1. æn ®Þnh tæ chøc líp. - GV nhËn líp , kiÓm tra sÜ sè, trang phôc, søc khoÎ cña HS. - Phæ biÕn néi dung vµ yªu cÇu bµi häc. 2. Khëi ®éng. 2x8 n a. Khëi ®éng chung. - T¹i chç tËp bµi TD tay kh«ng 6 ®éng t¸c ( nh ®· häc ). - Xoay c¸c khíp cæ tay kÕt hîp cæ ch©n, vai, h«ng, gèi. - Ðp gi©y ch»ng ngang, däc. b. Khëi ®éng chuyªn m«n - T¹i chç ch¹y bíc nhá, n©ng cao ®ïi, ch¹y gãt ch¹m m«ng. - Thùc hiÖn hÕt biªn ®é ®éng t¸c, tÝch cùc tù gi¸c. Ph¬ng ph¸p tæ chøc d¹y CS tËp trung líp b¸o c¸o - GVdïng lêi nãi. §HNL GV x x x x x x x x x x CS xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - C¸n sù h« vµ cïng tËp. - GV gi¸m s¸t hs tËp, uèn n¾n, söa sai cho hs. §HK§ CS GV x x x x 3. KiÓm tra bµi cò. (kh«ng ) x x x 6 x x x x x x x x x x x x x x x x x 32phót B. PhÇn c¬ b¶n 1. ThÓ dôc: 22’ a. ThÓ dôc nhÞp ®iÖu dµnh cho n÷. * Häc ®éng t¸c 1-2 . - §éng t¸c 1. §¸nh h«ng ( 4x8 nhÞp ) + TTCB : §øng ch©n réng b»ng vai tay th¶ tù nhiªn, c¨ng ngùc m¾t nh×n th¼ng. + NhÞp 1-2 : §Èy h«ng sang tr¸i 2 nhÞp, 2 tay chÕch díi- tr¸i, m¾t nh×n sang tr¸i. + NhÞp3-4 :Nh nhÞp 1-2 nhng ®æi bªn. + NhÞp 5-6 nh nhÞp 1-2. + NhÞp 7- 8 nh nhÞ 3- 4 . KÕt thóc nhÞp 8 lÇn 2 vÒ TTCB nghiªm. - §éng t¸c 2: Phèi hîp( 4x8 nhÞp.) + TTCB : §øng c¬ b¶n. + NhÞp 1: GiËm ch©n tr¸i, ®ång thêi tay tr¸ii ®a ra tríc tay sÊp, m¾t nh×n th¼ng. + NhÞp 2: GiËm ch©n ph¶i, ®ång thêi tay ph¶i ®a ra tríc tay sÊp, m¾t nh×n th¼ng. + NhÞp 3: GiËm ch©n tr¸i, ®ång thêi tay tr¸i lªn cao, bµn tay híng vµo trong ngÈng ®Çu. + NhÞp 4: GiËm ch©n ph¶i, ®ång thêi tay ph¶i lªn cao, bµn tay híng vµo trong ngÈng ®Çu. + NhÞp 5: GiËm ch©n tr¸i, ®ång thêi tay tr¸i h¹ vÒ ngang vai, bµn tay xÊp, m¾t nh×n sang tr¸i. + NhÞp 6: GiËm ch©n ph¶i, ®ång thêi tay ph¶i h¹ vÒ ngang vai, bµn tay xÊp, m¾t nh×n sang ph¶i. + NhÞp 7: GiËm ch©n tr¸i, ®ång thêi tay tr¸i h¹ xuèng Ðp s¸t th©n, m¾t nh×n th¼ng. + NhÞp 8: GiËm ch©n ph¶i, ®ång thêi tay ph¶i h¹ vÒ TTCB.  Sai lÇm thêng m¾c. - §T 1: HS hay nhÇm ®¸nh h«ng 1 lÇn. - §T 2: HS cha phèi hîp ®îc gi÷a ch©n vµ tay, nhÞp h«. Chia líp thµnh 2 nhãm nam riªng n÷ riªng. x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV §H tËp cña n÷. GV lµm mÉu kÕt hîp ph©n tÝch, gi¶ng gi¶i KT §T, tËp cïng HS 1-2 lÇn CS duy tr× tæ chøc, cïng tËp. x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV GV lµm mÉu kÕt hîp ph©n tÝch Gi¶ng gi¶i KT §T, tËp cïng HS 1-2 lÇn. CS duy tr× tæ chøc, cïng tËp. GV quan s¸t c¶ 2 nhãm nam vµ n÷ söa sai. Chia líp thµnh 3- 4 ®éi ch¬i. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx GV GV ®iÒu khiÓn cuéc ch¬i. Ch¬i trong 3 hiÖp. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx GV 7 Chia líp thµnh 3-4 hµng thùc hiÖn . GV quan s¸t ®iÒu khiÓn cuéc ch¬i. . C¸ch söa: - §T 1: GV tËp cho hs c¸ch ®¸nh h«ng 2 lÇn sau ®ã míi kÕt hîp víi ch©n. - §T 2: GV cho hs tËp ch©n tríc sau ®ã míi kÕt hîp tay víi ch©n. b. TDLH dµnh cho nam 50 §T. * Häc §T 1- §T 9. - §T1: KiÔng ch©n, 2 tay th¼ng tõ díisang ngang – lªn cao bµn tay vç vµo nhau 1lÇn, th©n ngêi c¨ng m¾t nh×n th¼ng. - §T 2 : Hai tay h¹ xuèng thµnh TTCB. - §T 3: Nh nhÞp 1 nhng vç tay 2 lÇn thËt nhanh. - §T 4: Nh nhÞp 2. - §T 5vµ 6: Hai tay ®an chÐo tríc th©n ( tay ph¶i ngoµi tay tr¸i trong) l¨ng tõ díi- lªn cao. Thùc hiÖn 2 §T liªn tôc. KÕt thóc §T ë t thÕ khÐp ch©n, 2 tay chÕch cao, m¾t nh×n th¼ng. -§T 7: H¹ tay thµnh dang ngang, bµn tay ngöa, c¨ng th©n, ®Çu ngöa m¾t nh×n chÕch cao. - §T 8: Hai tay gi¬ chÕch cao, c¨ng th©n, ®Çu ngöa, m¾t nh×n chÕch cao, lßng bµn tay híng vµo nhau. - §T 9: Nh §T 7. xxxxxxxx xxxxxxxx  Sai lÇm thêng m¾c. - Kh«ng duçi th¼ng tay.  C¸ch söa: - TËp duçi tay tríc,sau ®ã míi kÕt hîp - §T 10: Bíc ch©n sang tr¸i réng b»ng vai, gËp th©n, 2 tay dang ngang, bµn tay sÊp, ®Çu ngÈng, m¾t nh× nth¼ng. - §T 11: Quay ngêi sang tr¸i, tay ph¶i ch¹m mu bµn ch©n tr¸i. Tay tr¸i l¨ng th¼ng lªn. - §T 12: Nh nhÞp 11 nhng ngîc l¹i. - §T 13: Nh §T 11. - §T 14: Nh §T 12. - §T 15: Thu ch©n tr¸i vÒ dµnh t thÕ ngåi 8 7’ 2. Ch¹y bÒn: Bµi tËp 1,2. * Bµi tËp 1. Ch¹y tiÕp søc vît chíng ng¹i vËt. Tæ chøc ch¬i trß ch¬i “ ch¹y tiÕp søc” ch¹y trªn nhiÒu chíng ng¹i vËt tù nhiªn. * Bµi t©p 2. Lµm theo ®éng t¸c cña ngêi ch¹y tríc. Em ®Çu hµng lµm ®éng t¸c g× c¸c em phÝa sau lµn b¾t tríc. ( 3 lÇn x6 phót ) 3’  Cñng cè Bµi nµy c¸c em ph¶i nhí vµ tËp thµnh th¹o 2 §T cña nam vµ 9 §T cña n÷. Söa 1 sè sai lÇm mµ HS thêng m¾c ph¶i. C. PhÇn kÕt thóc. - Th¶ láng: Tay vai, lng, ®ïi, ch©n. - NhËn xÐt giê häc: MÆt m¹nh ,mÆt yÕu. - Bµi tËp vÒ nhµ: vÒ nhµ tù tËp nh÷ng ®éng t¸c cña nam vµ n÷ ®· häc vµ häc ch¹y bÒn GV gäi 1-2 em nam vµ n÷ lªn thùc hiÖn ®éng t¸c. GV quan s¸t vµ nhËn xÐt. 5 phót - Häc sinh th¶ láng tÝch cùc §éi h×nh th¶ láng. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV §éi h×nh th¶ láng. 9 Ngµy so¹n: ........................... Ngµy d¹y: ............................................... D¹y Líp : ........................................... TiÕt: 4 - TDNT: ¤n tõ ®éng t¸c 1- 2.Häc ®éng t¸c 3,4 - TDLH: ¤n tõ ®éng t¸c 1- 15.Häc ®éng t¸c 16-26 10 - LuyÖn tËp ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn. I. Môc tiªu 1) kiÕn thøc: - BiÕt vµ hiÓu c¸ch thùc hiÖn, bµi TDN§ cho n÷ vµ bµi TDLH dµnh cho nam. 2) Kü n¨ng: - HS thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng ®éng t¸c 1-2 bµi TDN§ cho n÷ vµ ®éng t¸c1-15 bµi TDLH dµnh cho nam. -Bíc ®Çu thùc hiÖn ®îc ®t3,4bµi TDND &®t16-26 bµi TDLH - Ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn hÕt cù ly,cã ¸p dông kü thuËt ®Ó ®¹t thµnh tÝch tèt. 3) Th¸i ®é: - HS tù gi¸c, tÝch cùc, kiªn tr× vît khã ®Ó hoµn thµnh tèt nhiÖm vô vËn ®éng. II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn vµ häc sinh: 1) Gi¸o viªn: Cßi, gi¸o ¸n, s¸ch gi¸o viªn TD 11, tµi liÖu tham kh¶o. 2) Häc sinh: - S©n b·i, dông cô phôc vô trong tËp luyÖn. - Trang phôc ®óng quy ®Þnh. III. Néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp. Néi dung A. PhÇn më ®Çu a) nhËn líp: - GV vµ häc sinh lµm thñ tôc nhËn líp. KiÓm tra søc khoÎ HS. - GV: + phæ biÕn néi dung , yªu cÇu giê häc. §Þnh lîng 7’ Ph¬ng ph¸p tæ chøc d¹y CS tËp trung líp b¸o c¸o - GVdïng lêi nãi. §HNL GV x x x x x x x x x x CS xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2x8 n b) Khëi ®éng: - Khëi ®éng chung + tËp 6 §T thÓ dôc tay kh«ng. + Xoay c¸c khíp ( tay, ch©n, h«ng). Ðp d©y ch»ng ngang, däc - Khëi ®éng chuyªn m«n: T¹i chç ch¹y bíc nhá, n©ng cao ®ïi, ®¸ l¨ng ch©n ra sau. - C¸n sù h« vµ cïng tËp. - GV gi¸m s¸t hs tËp, uèn n¾n, söa sai cho hs. §HK§ CS GV x x x c) KiÓm tra bµi cò: C©u hái: + Dµnh cho nam; Em h·y thùc hiÖn 15 §T ®· häc. + Dµnh cho n÷ ; Em h·y thùc x 11 x x x 23’ x x x x x x x x x x x x x x x x x GV gäi 1-2 HS lªn thùc hiÖn, gv nhËn xÐt cho ®iÓm. hiÖn 2 §T ®· häc. B. PhÇn c¬ b¶n: 1. ThÓ dôc: 1.1,¤n ND ®· häc a. ThÓ dôc nhÞp ®iÖu dµnh cho n÷. ¤n tõ ®éng t¸c1-2. §H «n tËp vµ híng dÉn ®éng t¸c míi *cs x x GV híng dÉn,chØ ®¹o hs x x HS nghiªm tóc tËp luyÖn x x x x *gv x x x x *cs x x x x x x x x x x x x x x x  Sai thêng m¾c. - §T 1: HS hay nhÇm ®¸nh h«ng 1 lÇn. - §T 2: HS cha phèi hîp ®îc gi÷a ch©n vµ tay, nhÞp h«. . C¸ch söa: - §T 1: GV tËp cho hs c¸ch ®¸nh h«ng 2 lÇn sau ®ã míi kÕt hîp víi ch©n. - §T 2: GV cho hs tËp ch©n tríc sau ®ã míi kÕt hîp tay víi ch©n. b. TDLH dµnh cho nam 50 §T. ¤n ®éng t¸c 1-15. - GV híng dÉn kü thuËt, söa sai ®éng t¸c gv vµ chØ ®¹o häc sinh tËp luyÖn. - HS chó ý nghe gi¶ng vµ ®Ó ý ®éng t¸c.  Sai thêng m¾c. - Kh«ng duçi th¼ng tay.  C¸ch söa. Gv söa sai kt chung vµ riªng -Chän ®iÓn h×nh cho líp rót kinh nghiÖm -Thi ®ua gi÷a c¸c HS - TËp duçi tay tríc,sau ®ã míi kÕt hîp 1.2,Häc míi a,Häc ®t 3& 4 TDND §T 3. Di chuyÓn tiÕn lïi. . + TTCB : §øng c¬ b¶n. + N1: Bíc ch©n tr¸i lªn tríc 1 bíc, lång vµo nhau vµ quay vßng trßn quanh trôc (tõ ngoµi vµo trong), bµn tay n¾m hê. + N2: Ch©n ph¶i lªn tríc 1 bíc, träng t©m dån lªn ch©n ph¶i, 2 c¼ng tay lång vµo nhau vµ quay vßng trßn quanh trôc (tõ ngoµi vµo trong), bµn tay n¾m hê. +N3: Nh nhÞp 1. + N4: Khuþu gèi tr¸i, ch©n ph¶i ®a th¼ng tríc, 2 c¼ng tay dõng tríc ngùc, 12 th©n th¼ng m¾t nh×n th¼ng. + N5,6,7,8: Nh nhÞp 1,2,3,4 nhng 2 quay theo chiÒu ngîc l¹i, ch©n ngîc l¹i §T4: Nh¶y. + N1: BËt nhÈy ®ång thêi tay ph¶i ®a ra sau víi mòi ch©n tr¸i, tay ph¶i gi¬ cao. + N2: BËt nhÈy vµ h¹ tay vÒ TTCB. + N3: Nh nhÞp 1 nhng ®æi sang bªn ph¶i. + N4: Nh nhÞp 2. + N 5,6,7,8,:Co gèi tr¸i, tay tr¸i t× vµ gèi tr¸i, tay ph¶i th¶ láng; bËt nhÈy theo nhÞp h« vµ quay th©n 3600 vÒ bªn tr¸i. NhÞp 8 h¹ tay vµ ch©n vÒ TTCB.  Sai sãt thêng m¾c. -§T 3: hs hay cói ®Çu vµ quay c¼ng tay cha ®óng. §T 4:NhÈy b»ng c¶ bµn ch©n, kh«ng ìn ngùc.  C¸ch söa. - §T3:TËp quay c¼ng tay sau ®ã kÕt hîp ®t. - §T4: TËp tay tríc sau ®ã tËp ch©n råi tËp kÕt hîp. c. Häc ®t 16-26 TDLH - §T 16: Tung 2 ch©n ra sau dµnh t thÕ chèng ®Èy th¼ng tay, th©n ngêi th¼ng. - §T 17: Nh §T 16 nhng co tay . - §T 18: Nh §T 16. - §T 19: Nh §T 17. - §T 20: Thu ch©n dµnh t thÕ ngåi xæm, t× trªn nöa tríc cña bµn ch©n, 2 tay chèng ®Êt.  Sai thêng m¾c. Tay, ch©n kh«ng duçi th¼ng, §T 16- 1718-19 th©n ngêi kh«ng th¼ng.  C¸ch söa. 13 TËp §T gËp th©n duçi th¼ng tay , ch©n. - §T 21: BËt th¼ng lªn cao Nh¶y ìn th©n, 2 tay gi¬ cao, kÕt thøc §T 2 ch©n chôm, khuþu gèi. - §T 22: §óng th¼ng, ch©n khÐp, 2 tay gi¬ cao ,lßng bµn tay híng vµo nhau. - §T 23: Bíc ch©n sang tr¸i, ®Çu vµ th©n ngêi nghiªng sang ph¶i, 2 tay duçi th¼ng sang ph¶i, m¾t nh×n theo tay. §T 24: Thu ch©n tr¸i vÒ thµnh TTCB. - §T 25: Nh §T 23 nhng ®æi bªn. - §T 26: Thu ch©n ph¶i vÒ TTCB , 2 tay gi¬ cao , m¾t nh×n theo tay. 5’ - §H ch¹y bÒn theo vßng trßn Líp chia thµnh 4 nhãm ch¹y. 2nhãm nam 2nhãm n÷ . - GV híng dÉn c¸ch ch¹y. vµ chØ ®¹o hs tËp luyÖn. -HS thùc hiÖn nghiªm tóc ®óng cù ly ®· ®Þnh . 3. Ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn: GV nªu kt c¬ b¶n, cù ly vµ thµnh tÝch cô thÓ 3’ 5’ 4. Cñng cè Bµi nµy c¸c em ph¶i tËp dµnh th¹o 2 §T cña n÷ vµ 9 §T cña nam. BiÕt c¸ch thùc hiÖn 2 kiÓu trao nhËn tÝn gËy. Söa 1 sè sai lÇm mµ HS thêng m¾c ph¶i. GV gäi 2 em n÷ 2 em nam lªn thùc hiÖn bµi TDN§ vµ TDLH . Gäi hs lªn nhËn xÐt råi gv nhËn xÐt mét lÇn n÷a vÒ nh÷ng kü thuËt mµ hs lµm ®îc vµ cha ®îc - C. PhÇn kÕt thóc. 1) th¶ láng, håi tÜnh: - t¹i chç hit thë s©u dò ch©n, tay 2) Giao bµi tËp vÒ nhµ: - VÒ nhµ luyÖn tËp n¨m v÷ng 2 kiÓu trao nhËn tÝn gËy - LuyÖn tËp ph¸t triÓn søc bÒn 3) Xuèng líp: NhËn xÐt buæi tËp. Rò tay ch©n hÝt thë s©u - Häc sinh chó ý l¾ng nghe §HXL GV x x x x x x x x x x CS xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 14 Ngµy so¹n: ........................... Ngµy d¹y: ............................................... D¹y Líp : ........................................... tiÕt 5 TDN§: ¤n tõ ®éng t¸c 1-4 häc ®éng t¸c 5-6. TDLH: ¤n tõ ®éng t¸c 1-26 häc ®éng t¸c 27-34. LuyÖn tËp ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn bµi 5( trang 61 TD 11) I. Môc tiªu 1) kiÕn thøc: - Dóp häc sinh cñng cè l¹i kiÕn thøc ®· häc cua buæi tríc - N¾m b¾t thªm kiÕn thøc míi: + TDND: §éng t¸c 5 – 6 + TDLH: §éng t¸c 27 - 34 2) Kü n¨ng: 15 - HS thùc hiÖn thuÇn thôc nh÷ng ®éng t¸c ®· häc ë tiÕt tríc cña bµi TDN§ vµ TDLH bíc ®Çu thùc hiÖn ®îc kü thuËt ®éng t¸c 5-6 TDN§(n÷) vµ ®éng t¸c 27-34 TDLH (nam). - Ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn hÕt cù ly,cã ¸p dông kü thuËt ®Ó ®¹t thµnh tÝch tèt. 3) Th¸i ®é: - HS tù gi¸c, tÝch cùc, kiªn tr× vît khã ®Ó hoµn thµnh tèt nhiÖm vô vËn ®éng. II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn vµ häc sinh: 1) Gi¸o viªn: Cßi, gi¸o ¸n, s¸ch gi¸o viªn TD 11, tµi liÖu tham kh¶o. 2) Häc sinh: - S©n b·i, dông cô phôc vô trong tËp luyÖn. - Trang phôc ®óng quy ®Þnh. III. Néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp. Néi dung A. PhÇn më ®Çu a) nhËn líp: - GV vµ häc sinh lµm thñ tôc nhËn líp. KiÓm tra søc khoÎ HS. - GV: + phæ biÕn néi dung , yªu cÇu giê häc. §Þnh lîng 7’ Ph¬ng ph¸p tæ chøc d¹y CS tËp trung líp b¸o c¸o - GVdïng lêi nãi. §HNL GV x x x x x x x x x x CS xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2x8 n - C¸n sù h« vµ cïng tËp. - GV gi¸m s¸t hs tËp, uèn n¾n, söa sai cho hs. b) Khëi ®éng: - Khëi ®éng chung + tËp 6 §T thÓ dôc tay kh«ng. + Xoay c¸c khíp ( tay, ch©n, h«ng). Ðp d©y ch»ng ngang, däc - Khëi ®éng chuyªn m«n: T¹i chç ch¹y bíc nhá, n©ng cao ®ïi, ®¸ l¨ng ch©n ra sau. §HK§ CS GV x x x x 23’ B. PhÇn c¬ b¶n: 16 x x x c) KiÓm tra bµi cò: Thùc hiÖn ®éng t¸c 3-4 TDN§ cho n÷ Thùc hiÖn ®éng t¸c tõ 1 – 26 Cho nam x x x x x x x x x x x x x x x x x GV gäi 1-2 HS lªn thùc hiÖn, gv nhËn xÐt cho ®iÓm. §H «n tËp vµ híng dÉn ®éng t¸c míi 1. ThÓ dôc. x a. ÔN BTD nữ. §t 1: §¸nh h«ng 2: Phèi hîp. 3: D/c tiÕn lïi 4: Nh¶y nghiªng m×nh x *Häc mới. §éng t¸c 5: Di chuyÓn ngang 6: Lng x x *cs x GV híng dÉn,chØ ®¹o hs x HS nghiªm tóc tËp luyÖn x x x *gv x x x *cs x x x x x x x x x x x x x x x Sai sãt vµ c¸ch söa b. ÔN BTD nam. * ¤n: §éng t¸c 1->26 TDLH - GV híng dÉn kü thuËt, söa sai ®éng t¸c *Häc: §/t gv vµ chØ ®¹o häc sinh tËp luyÖn. - HS chó ý nghe gi¶ng vµ ®Ó ý ®éng t¸c. 27-> 34 5’ 3/ Ch¹y bÒn: - Ch¹yliªn tôc cã kÕt hîp t¨ng tèc ®é c¸c ®o¹n ng¾n cø ch¹y 50m tèc ®é b×nh thêng th× ch¹y 20m tèc ®é cao. - Nam ch¹y 3 vßng(1000m). - N÷ ch¹y 1,5 vßng(500m) . - §H ch¹y bÒn theo vßng trßn Líp chia thµnh 4 nhãm ch¹y. 2nhãm nam 2nhãm n÷ . - GV híng dÉn c¸ch ch¹y. vµ chØ ®¹o hs tËp luyÖn. -HS thùc hiÖn nghiªm tóc ®óng cù ly ®· ®Þnh . 3’ * Cñng cè : 5’ Thùc hiÖn bµi TDN§ vµ TDLH ®éng t¸c5,6(n÷), ®/t 27 ->34(nam). GV gäi 2 em n÷ 2 em nam lªn thùc hiÖn bµi TDN§ vµ TDLH . Gäi hs lªn nhËn xÐt råi gv nhËn xÐt mét lÇn n÷a vÒ nh÷ng kü thuËt mµ hs lµm ®îc vµ cha ®îc - C. PhÇn kÕt thóc. 1) th¶ láng, håi tÜnh: - t¹i chç hit thë s©u dò ch©n, tay 2) Giao bµi tËp vÒ nhµ: Rò tay ch©n hÝt thë s©u - Häc sinh chó ý l¾ng nghe §HXL 17 GV - VÒ nhµ luyÖn tËp n¨m v÷ng 2 kiÓu trao nhËn tÝn gËy - LuyÖn tËp ph¸t triÓn søc bÒn 3) Xuèng líp: NhËn xÐt buæi tËp. x x x x x x x x x x CS xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Ngµy so¹n: ........................... Ngµy d¹y: ............................................... D¹y Líp : ........................................... TiÕt : 6 TDN§: ¤n tõ ®éng t¸c 1-6 häc ®éng t¸c 7-8. 18 TDLH: ¤n tõ ®éng t¸c 1-34 häc ®éng t¸c 35-41. Trß ch¬i: “Ngêi thõa thø ba” 1. Môc tiªu: a, Kiến thức. - Híng dÉn cho häc sinh «n tËp tõ ®éng t¸c 1-6 TDN§ vµ häc ®éng t¸c 7-8 (n÷) - Híng dÉn cho häc sinh «n tËp tõ ®éng t¸c 1-34 TDLH vµ häc ®éng t¸c 35-41 (nam). b, Kỹ năng. - HS thùc hiÖn thuÇn thôc nh÷ng ®éng t¸c ®· häc ë tiÕt tríc cña bµi TDN§ vµ TDLH bíc ®Çu thùc hiÖn ®îc kü thuËt ®éng t¸c 7-8 TDN§(n÷) vµ ®éng t¸c 35-41 TDLH (nam). - Khi ch¹y bÒn ch¹y víi tèc ®é b×nh thêng, m¹ch trong vËn ®éng cÇn ®¹t tíi 130-150 lÇn/phót . c, Th¸i ®é. ChÊp hµnh tèt néi qui trêng líp ®· ®Ò ra t«n träng lÔ phÐp víi thÇy c« gi¸o, hoµ nh· víi b¹n bÌ. Cè g¾ng trong häc tËp ®Ó n©ng cao kÕt qu¶. II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn vµ häc sinh: 1) Gi¸o viªn: Cßi, gi¸o ¸n, s¸ch gi¸o viªn TD 11, tµi liÖu tham kh¶o. 2) Häc sinh: - S©n b·i, dông cô phôc vô trong tËp luyÖn. - Trang phôc ®óng quy ®Þnh. III. Néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp. Néi dung §Þnh lîng A. PhÇn më ®Çu 7’ a) nhËn líp: - GV vµ häc sinh lµm thñ tôc nhËn líp. KiÓm tra søc khoÎ HS. - GV: + phæ biÕn néi dung , yªu cÇu giê häc. Ph¬ng ph¸p tæ chøc d¹y CS tËp trung líp b¸o c¸o - GVdïng lêi nãi. §HNL GV x x x x x x x x x x CS xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2x8 n - C¸n sù h« vµ cïng tËp. - GV gi¸m s¸t hs tËp, uèn n¾n, söa sai cho hs. b) Khëi ®éng: - Khëi ®éng chung + tËp 6 §T thÓ dôc tay kh«ng. + Xoay c¸c khíp ( tay, ch©n, h«ng). Ðp d©y ch»ng ngang, däc - Khëi ®éng chuyªn m«n: §HK§ CS 19 T¹i chç ch¹y bíc nhá, n©ng cao ®ïi, ®¸ l¨ng ch©n ra sau. GV x 2’ x x x x x x c) KiÓm tra bµi cò: Thùc hiÖn ®éng t¸c 5 - 6 TDN§ cho n÷ Thùc hiÖn ®éng t¸c tõ 1 - 34 Cho nam x x x x x x x x x x x x x x x x x GV gäi 1-2 HS lªn thùc hiÖn, gv nhËn xÐt cho ®iÓm. 23’ B. PhÇn c¬ b¶n: 1. ThÓ dôc. a/ N÷ : *¤n : §t 1:§¸nh h«ng 2:Phèi hîp. 3:D/c tiÕn lïi 4:Nh¶y nghiªng m×nh 5:D/c ngang 6: Lng *Häc: -§T 7: Nh¶y co gèi -§T 8: Di chuyÓn Ngang ChÐo tay - GV híng dÉn kü thuËt, söa sai ®éng t¸c vµ chØ ®¹o häc sinh tËp luyÖn. - HS chó ý nghe gi¶ng vµ ®Ó ý ®éng t¸c. §H «n tËp vµ híng dÉn ®éng t¸c míi GV híng dÉn,chØ ®¹o hs HS nghiªm tóc tËp luyÖn gv Sai sãt vµ c¸ch söa b.Nam: * ¤n :§éng t¸c 1->34 TDLH *Häc : §/t *cs x x x x x x x x x x x x *cs x x x x x x x x x x x x x x x x 5’ 35-> 41 §H vßng trßn. - GV phæ biÕn LuËt ch¬i vµ c¸ch ch¬i - Tæ chøc ,híng dÉn cho HS ch¬i vui vÎ,hiÖu qu¶ 2.Trß ch¬i: “Ngêi Thõa Thø 3” * Cñng cè : GV gäi 2 em n÷ 2 em nam lªn thùc hiÖn bµi TDN§ vµ TDLH . Gäi hs lªn nhËn xÐt råi gv nhËn xÐt mét lÇn n÷a vÒ nh÷ng kü thuËt mµ hs lµm ®îc vµ cha ®îc 3’ Thùc hiÖn bµi TDN§ vµ TDLH ®éng 20
- Xem thêm -