Tài liệu Giáo án thể dục lớp 11 chuẩn kt_hk2

  • Số trang: 102 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 98 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Gi¸o ¸n ThÓ Dôc 11 NguyÔn ThÞ Thu Hµ Ngµy so¹n:10.1.2009 Ngµy d¹y:12.1.2009 TiÕt 37: §¸ cÇu – nh¶y xa – ch¹y bÒn Líp d¹y:…………………………………………………………………………….. I. Môc tiªu - Thùc hiÖn mét sè trß ch¬i ph¸t triÓn thÓ lùc. - Thùc hiÖn tèt kü thuËt di chuyÓn, t©ng cÇu b»ng ®ïi, m¸ trong, m¸ ngoµi bµn ch©n. - Thùc hiÖn mét sè bµi tËp ph¸t triÓn søc nhanh vµ søc m¹nh cña ch©n. - Bíc ®Çu thùc hiÖn ®îc ®éng t¸c m« pháng ch©n l¨ng, ch©n giËm - LuyÖn tËp ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn. II. §Þa ®iÓm, ph¬ng tiÖn 1. §Þa ®iÓm: S©n trßng vÖ sinh s¹ch sÏ, an toµn 2. Ph¬ng tiÖn: - CÇu ®¸ 1hs/ 1 qu¶, hè c¸t, bôc giËm nh¶y,.. III. TiÕn tr×nh lªn líp §Þnh lîng 8’ Néi dung A. PhÇn më ®Çu: 1. NhËn líp: - Phæ biÕn néi dung vµ yªu cÇu cña buæi tËp 2. Khëi ®éng: - Khëi ®éng chung: + Ch¹y 1 vßng quanh s©n trêng Xoay c¸c khíp + Cæ, vai, khöu tay, cæ tay,cæ ch©n + H«ng ®ïi, Ðp ngang, Ðp däc, vÆn m×nh + Ch¹y bíc nhá + Ch¹y n©ng cao ®ïi + Ch¹y ®¹p sau Mçi ®éng t¸c 2 lÇn x 8nhÞp 3lÇn x 15m 3. KiÓm tra bµi cò: Ph¬ng ph¸p - Tæ chøc - GV vµ HS lµm thñ tôc nhËn líp     GV Đội h×nh khởi động x x x x x x x x x x x x - Ch¹y khëi ®éng, cù li gi·n c¸ch 1 s¶i tay. Thùc hiÖn theo sù chØ dÉn vµ ®iÒu khiÓn cña GV. 1 Gi¸o ¸n ThÓ Dôc 11 B.Phaàn cô baûn 1 .Ñaù caàu : 30-35’ 15' - ¤n taâng caàu TTCB : Ñöùng chaân thuaän sau,chaân kia tröôùc.Hai chaân chuøng goái troïng taâm cô theå hôi thaáp, löng hôi khom, hai tay buoâng töï nhieân ñeå giöõ thaêng baèng. 5 - 7lÇn NguyÔn ThÞ Thu Hµ §éi h×nh luyÖn tËp                             GV Nghe hieäu leänh chæ höôùng di chuyeån vaø coøi cuûa GV caùc em thöïc hieän oân di chuyeån. 5' 5l Ñoäng taùc : Khi xaùc ñònh ñieåm rôi cuûa caàu ôû 5l caùch xa ngöôøi,ngöôøi taäp nhanh choùng chuyeån troïng taâm cô theå sang chaân 6-8l tröôùc,chaân sau (chaân ñaù)löôùt nhanh ra tröôùc ,höôùng veà phía caàu rôi.Luùc naøy ngöôøi hôi ngaû veà sau,chaân ñaù gaàn nhö duoãi thaúng 6 - 8lÇn heát,, mu baøn chaân duoãi ñeå tieáp xuùx vôùi caàu. Khi caàu rôi caùch saân khoaûng 20cm,ñoàng thôøi vôùi vieäc gaäp nhanh baøn chaân,ñeå mu baøn chaân tieáp xuùc vôùi caàu. Nhôø löïc baät nhö “buùng” vaøo caàu, maø caàu bay thaúng ñöùng cao 2 – 3m vaø cuõng vì vaäy maø coù teân ñoäng 20-30m taùc laø taâng “buùng” caàu. Sau khi mu baøn 10-15m chaân tieáp xuùc vôùi caàu,chaân ñaù ñöa nhanh veà TTCB ñeå thöïc hieän laàn ñaù tieáp theo sang saân ñoái phöông. - Gv goïi 1 em leân laøm maãu,cho xem hình. - Lôùp taäp moâ phoûng ñoäng taùc (theo ñoäi hình treân) - Moät HS taäp, moät HS phuïc vuï (tung caàu) - Baøi taäp hai ngöôøi ñaù qua laïi vôùi nhau. - Luùc ñaàu taäp ôû cöï li gaàn-xa - Taäp laàn löôït luaân phieân trong saân ñeå caùc em coù caûm giaùc thaät vôùi caùch duøng löïc khi thöïc hieän 20-30m ñoäng taùc. 12-15m 15' §éi h×nh luyÖn tËp 2 Gi¸o ¸n ThÓ Dôc 11 2. Nh¶y xa: - Mét sè bµi tËp ph¸t triÓn søc nhanh vµ søc m¹nh cña ch©n + XuÊt ph¸t cao ch¹y nhanh 20m (n÷), 30m (nam). + Lß cß tiÕp søc 10m x 2 (n÷), 15m x 2 (nam). NguyÔn ThÞ Thu Hµ 5-7l 4-6l   3-5l 5 -7l 6-8l - Taäp moâ phoûng ñoäng taùc chaân laêng 6-8l +taäp ñoäng taùc ñaët chaân giaäm nhaûy giai ñoaïn bay treân khoâng 3-5l 3-5l 5' 800m 1500m +Moâ phoûng ñoäng taùc chaân laêng giai ñoaïn treân khoâng 3 - Ñi 3 böôùc giaäm nhaûy,thöïc hieän ñoäng taùc böôùc boä - Taäp ñaët chaân giaäm phía sau nghe tieáng coøi,nhanh choùng ñöa chaân giaäm veà phía tröôùc thöïc hieän ñoäng taùc ñaët chaân giaäm. - Chaïy chaäm 3,5,7,9 böôùc giaäm nhaûy thöïc hieän ñoäng taùc böôùc boä. - Ñaët chaân giaäm phía sau,nghe hieäu leänh coøi GV thöïc hieän ñi 3 böôùc ñaët chaân giaäm,chaân laêng ñöa veà tröôùc,tay phaûi ñang ôû tö theá treân cao seõ ñöôïc ñaùnh xuoáng tôùi ngang vai ,ñaùnh voøng sang phaûi,tay traùi töø daèng sau ñaùnh ra tröôùc.sau ñoäng taùc böôùc boä,chaân laêng duoãi ra vaø mieát veà sau,2 tay giô caêng veà sau thöïc hieän ñoäng taùc öôõn thaân,sau ñoù gaäp buïng laïi ñoàng thôøi baät veà tröôùc. - Ñöùng, chaân giaäm nhaûy tröôùc (caùch meùp hoá caùt 0,8 – 1,2m)chaân laêng sau.Taïo ñaø vaø giaäm nhaûy vaøo hoá caùt,thöïc hieän ñöa chaân laêng veà tröôùc,böôùc boä treân khoâng,nhanh choùng thu chaân giaäm, (chaïm caùt baèng caû hai chaân) -Giaäm nhaûy baèng hai chaân thöïc hieän ñoäng taùc öôõn thaân -Giaäm nhaûy baèng moät chaân thöïc Gi¸o ¸n ThÓ Dôc 11 NguyÔn ThÞ Thu Hµ hieän ñoäng taùc öôõn thaân. 3. Chaïy beàn: - Nöõ : Chaïy 3 voøng quaqnh saân boùng ñaù. - Nam: Chaïy 6 voøng quanh saân boùng ñaù GV C. PhÇn kÕt thóc: - Th¶ láng: Rung b¾p ®ïi, v¬n thë - NhËn xÐt vµ giao bµi tËp vÒ nhµ. - Xuèng líp. 5’ §éi h×nh kÕt thóc     GV - CSL ®iÒu khiÓn th¶ láng - GV quan s¸t, nh¾c nhë, nhËn xÐt. Ngµy so¹n:12.1.2009 Ngµy d¹y:14.1.2009 TiÕt 38: §¸ cÇu – nh¶y xa – ch¹y bÒn Líp d¹y:…………………………………………………………………………….. I. Môc tiªu - Thùc hiÖn tèt kü thuËt di chuyÓn, t©ng cÇu b»ng ®ïi, m¸ trong, m¸ ngoµi bµn ch©n. 4 Gi¸o ¸n ThÓ Dôc 11 NguyÔn ThÞ Thu Hµ - Bíc ®Çu thùc hÞªn kü thuËt ph¸t cÇu thÊt ch©n chÝnh diÖn b»ng mu bµn ch©n - Thùc hiÖn mét sè bµi tËp ph¸t triÓn søc nhanh vµ søc m¹nh cña ch©n. - Bíc ®Çu thùc hiÖn ®îc ®éng t¸c m« pháng ch©n l¨ng, ch©n giËm - LuyÖn tËp ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn. II. §Þa ®iÓm, ph¬ng tiÖn 1. §Þa ®iÓm: S©n trßng vÖ sinh s¹ch sÏ, an toµn 2. Ph¬ng tiÖn: - CÇu ®¸ 1hs/ 1 qu¶, hè c¸t, bôc giËm nh¶y,.. III. TiÕn tr×nh lªn líp §Þnh lîng 8’ Néi dung A. PhÇn më ®Çu: 1. NhËn líp: - Phæ biÕn néi dung vµ yªu cÇu cña buæi tËp 2. Khëi ®éng: - Khëi ®éng chung: + Ch¹y 1 vßng quanh s©n trêng Xoay c¸c khíp + Cæ, vai, khöu tay, cæ tay,cæ ch©n + H«ng ®ïi, Ðp ngang, Ðp däc, vÆn m×nh + Ch¹y bíc nhá + Ch¹y n©ng cao ®ïi + Ch¹y ®¹p sau Mçi ®éng t¸c 2 lÇn x 8nhÞp 3lÇn x 15m 3. KiÓm tra bµi cò: Ph¬ng ph¸p - Tæ chøc - GV vµ HS lµm thñ tôc nhËn líp     GV Đội h×nh khởi động x x x x x x x x x x x x - Ch¹y khëi ®éng, cù li gi·n c¸ch 1 s¶i tay. Thùc hiÖn theo sù chØ dÉn vµ ®iÒu khiÓn cña GV. 30-35’ B.Phaàn cô baûn 15' 1 .Ñaù caàu : - ¤n taâng caàu 5 - 7lÇn TTCB : Ñöùng chaân thuaän sau,chaân kia tröôùc.Hai chaân chuøng goái troïng taâm cô theå hôi thaáp, löng hôi khom, hai tay buoâng töï nhieân ñeå giöõ thaêng baèng. §éi h×nh luyÖn tËp                              GV 5' 5l 5 Nghe hieäu leänh chæ höôùng di chuyeån vaø coøi cuûa GV caùc em thöïc hieän oân di chuyeån. - Gv goïi 1 em leân laøm maãu,cho Gi¸o ¸n ThÓ Dôc 11 5l - Ph¸t cÇu thÊp ch©n chÝnh diÖn m×nh b»ng mu bµn ch©n. 6-8l 6 - 8lÇn NguyÔn ThÞ Thu Hµ xem hình. - Lôùp taäp moâ phoûng ñoäng taùc (theo ñoäi hình treân) - Moät HS taäp, moät HS phuïc vuï (tung caàu) - Baøi taäp hai ngöôøi ñaù qua laïi vôùi nhau. - TTCB: §øng ch©n tríc, ch©n sau (ch©n ph¸t cÇu sau). Bµn ch©n tríc hîp víi ®êng biªn ngang mét gãc kho¶ng 40-450, mòi bµn ch©n c¸ch ®êng nµy kho¶ng 30-40cm. Th©n trªn xoay sang ph¶i (nÕu ch©n ph¸t cÇu lµ 20-30m ch©n ph¶i) sao cho trôc vai gÇn nh vu«ng gãc víi ®êng biªn ngang. 10-15m - §éng t¸c: Tay ph¶i cÇm cÇu, tung cÇu chÕch ra phÝa tríc - sang ph¶i vÒ phÝa ch©n ®¸ sao cho kho¶ng c¸ch cña cÇu ®Õn mu bµn ch©n ®¸ 60-80cm. Lóc cÇu r¬i xuèng, th©n trªn h¬i xoay sang bªn, ch©n ®¸ quÐt ngang theo ®êng - Luùc ñaàu taäp ôû cöï li gaàn-xa vßng cung tõ sau-ra tríc ®Ó mu bµn ch©n tiÕp xóc víi cÇu khi c¸ch mÆt s©n kho¶ng 2030cm. - Taäp laàn löôït luaân phieân trong Khi cÇu ®îc ®¸ ®i, ng¬i ch¬inhanh chãng di 15' saân ñeå caùc em coù caûm giaùc thaät chuyÓn vµo gi÷a s©n ®Ó ®ãn - ®ì cÇu ®èi ph¬ng ®¸ sang. 20-30m vôùi caùch duøng löïc khi thöïc hieän ñoäng taùc. 12-15m 2. Nh¶y xa: - Mét sè bµi tËp ph¸t triÓn søc nhanh vµ søc m¹nh cña ch©n + XuÊt ph¸t cao ch¹y nhanh 20m (n÷), 30m (nam). + Lß cß tiÕp søc 10m x 2 (n÷), 15m x 2 (nam). 5-7l 4-6l  3-5l  5 -7l - Ñi 3 böôùc giaäm nhaûy,thöïc hieän ñoäng taùc böôùc boä - Taäp ñaët chaân giaäm phía sau nghe tieáng coøi,nhanh choùng ñöa chaân giaäm veà phía tröôùc thöïc hieän ñoäng taùc ñaët chaân giaäm. - Chaïy chaäm 3,5,7,9 böôùc giaäm nhaûy thöïc hieän ñoäng taùc böôùc 6-8l 6 §éi h×nh luyÖn tËp Gi¸o ¸n ThÓ Dôc 11 - Taäp moâ phoûng ñoäng taùc chaân laêng NguyÔn ThÞ Thu Hµ 6-8l 3-5l +taäp ñoäng taùc ñaët chaân giaäm nhaûy giai ñoaïn bay treân khoâng 3-5l 5' 800m 1500m +Moâ phoûng ñoäng taùc chaân laêng giai ñoaïn treân khoâng 3. Chaïy beàn: - Nöõ : Chaïy 3 voøng quaqnh saân boùng ñaù. - Nam: Chaïy 6 voøng quanh saân boùng ñaù boä. - Ñaët chaân giaäm phía sau,nghe hieäu leänh coøi GV thöïc hieän ñi 3 böôùc ñaët chaân giaäm,chaân laêng ñöa veà tröôùc,tay phaûi ñang ôû tö theá treân cao seõ ñöôïc ñaùnh xuoáng tôùi ngang vai ,ñaùnh voøng sang phaûi,tay traùi töø daèng sau ñaùnh ra tröôùc.sau ñoäng taùc böôùc boä,chaân laêng duoãi ra vaø mieát veà sau,2 tay giô caêng veà sau thöïc hieän ñoäng taùc öôõn thaân,sau ñoù gaäp buïng laïi ñoàng thôøi baät veà tröôùc. - Ñöùng, chaân giaäm nhaûy tröôùc (caùch meùp hoá caùt 0,8 – 1,2m)chaân laêng sau.Taïo ñaø vaø giaäm nhaûy vaøo hoá caùt,thöïc hieän ñöa chaân laêng veà tröôùc,böôùc boä treân khoâng,nhanh choùng thu chaân giaäm, (chaïm caùt baèng caû hai chaân) -Giaäm nhaûy baèng hai chaân thöïc hieän ñoäng taùc öôõn thaân -Giaäm nhaûy baèng moät chaân thöïc hieän ñoäng taùc öôõn thaân. GV C. PhÇn kÕt thóc: - Th¶ láng: Rung b¾p ®ïi, v¬n thë - NhËn xÐt vµ giao bµi tËp vÒ nhµ. - Xuèng líp. 5’ §éi h×nh kÕt thóc     GV - CSL ®iÒu khiÓn th¶ láng - GV quan s¸t, nh¾c nhë, nhËn xÐt. 7 Gi¸o ¸n ThÓ Dôc 11 NguyÔn ThÞ Thu Hµ Ngµy so¹n:17.1.2009 Ngµy d¹y:19.1.2009 TiÕt 39: §¸ cÇu – nh¶y xa – ch¹y bÒn Líp d¹y:…………………………………………………………………………….. I. Môc tiªu - Thùc hiÖn tèt kü thuËt di chuyÓn, t©ng cÇu b»ng ®ïi, m¸ trong, m¸ ngoµi bµn ch©n. - Thùc hÞªn kü thuËt ph¸t cÇu thÊt ch©n chÝnh diÖn b»ng mu bµn ch©n - Thùc hiÖn mét sè bµi tËp ph¸t triÓn søc nhanh vµ søc m¹nh cña ch©n. - Thùc hiÖn ®îc ®éng t¸c m« pháng ch©n l¨ng, ch©n giËm. - LuyÖn tËp 3 - 5 bíc ch¹y ®µ - giËm nh¶y - LuyÖn tËp ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn. II. §Þa ®iÓm, ph¬ng tiÖn 1. §Þa ®iÓm: S©n trßng vÖ sinh s¹ch sÏ, an toµn 2. Ph¬ng tiÖn: - CÇu ®¸ 1hs/ 1 qu¶, hè c¸t, bôc giËm nh¶y,.. III. TiÕn tr×nh lªn líp §Þnh lîng 8’ Néi dung A. PhÇn më ®Çu: 1. NhËn líp: - Phæ biÕn néi dung vµ yªu cÇu cña buæi tËp 2. Khëi ®éng: - Khëi ®éng chung: + Ch¹y 1 vßng quanh s©n trêng Xoay c¸c khíp + Cæ, vai, khöu tay, cæ tay,cæ ch©n + H«ng ®ïi, Ðp ngang, Ðp däc, vÆn m×nh + Ch¹y bíc nhá + Ch¹y n©ng cao ®ïi + Ch¹y ®¹p sau Mçi ®éng t¸c 2 lÇn x 8nhÞp 3lÇn x 15m 8 Ph¬ng ph¸p - Tæ chøc - GV vµ HS lµm thñ tôc nhËn líp     GV Đội h×nh khởi động x x x x x x x x x x x x Gi¸o ¸n ThÓ Dôc 11 3’ 3. KiÓm tra bµi cò: - Ph¸t cÇu thÊp ch©n chÝnh diÖn b»ng mu bµn ch©n. - Thùc hiÖn ®éng t¸c m« pháng ch©n l¨ng, ch©n giËm. NguyÔn ThÞ Thu Hµ - Ch¹y khëi ®éng, cù li gi·n c¸ch 1 s¶i tay. Thùc hiÖn theo sù chØ dÉn vµ ®iÒu khiÓn cña GV. 30-35’ B.Phaàn cô baûn 15' 1 .Ñaù caàu : - ¤n taâng caàu 5 - 7lÇn TTCB : Ñöùng chaân thuaän sau,chaân kia tröôùc.Hai chaân chuøng goái troïng taâm cô theå hôi thaáp, löng hôi khom, hai tay buoâng töï nhieân ñeå giöõ thaêng baèng. - Gäi 1-3 häc sinh lªn thùc hiÖn ®«nng t¸c. §éi h×nh luyÖn tËp                              GV 5' 5l Nghe hieäu leänh chæ höôùng di chuyeån vaø coøi cuûa GV caùc em thöïc hieän oân di chuyeån. 5l - Gv goïi 1 em leân laøm maãu,cho xem hình. 6-8l - Lôùp taäp moâ phoûng ñoäng taùc (theo ñoäi hình treân) - Ph¸t cÇu cao ch©n chÝnh diÖn m×nh b»ng mu bµn ch©n. 6 - 8lÇn - Moät HS taäp, moät HS phuïc vuï (tung caàu) - Baøi taäp hai ngöôøi ñaù qua laïi vôùi nhau. - TTCB: §øng ch©n tríc, ch©n sau (ch©n ph¸t cÇu sau). Bµn ch©n tríc hîp víi ®êng biªn ngang mét gãc kho¶ng 40-450, mòi bµn ch©n c¸ch ®êng nµy kho¶ng 30-40cm. Th©n trªn xoay sang ph¶i (nÕu ch©n ph¸t cÇu lµ ch©n ph¶i) sao cho trôc vai gÇn nh vu«ng gãc 20-30m víi ®êng biªn ngang. - §éng t¸c: Tay ph¶i cÇm cÇu, tung cÇu chÕch 10-15m ra phÝa tríc - sang ph¶i vÒ phÝa ch©n ®¸ sao cho kho¶ng c¸ch cña cÇu ®Õn mu bµn ch©n ®¸ 60-80cm. Lóc cÇu r¬i xuèng, th©n trªn h¬i xoay sang bªn, ch©n ®¸ quÐt ngang theo ®êng - Luùc ñaàu taäp ôû cöï li gaàn-xa vßng cung tõ sau-ra tríc ®Ó mu bµn ch©n tiÕp xóc víi cÇu khi c¸ch mÆt s©n kho¶ng 2030cm. - Taäp laàn löôït luaân phieân trong Khi cÇu ®îc ®¸ ®i, ng¬i ch¬i nhanh chãng di saân ñeå caùc em coù caûm giaùc thaät 15' chuyÓn vµo gi÷a s©n ®Ó ®ãn - ®ì cÇu ®èi phvôùi caùch duøng löïc khi thöïc hieän ¬ng ®¸ sang. 9 Gi¸o ¸n ThÓ Dôc 11 NguyÔn ThÞ Thu Hµ ñoäng taùc. §éi h×nh luyÖn tËp 2. Nh¶y xa: 5-7l 4-6l   3-5l 5 -7l - Taäp moâ phoûng ñoäng taùc chaân laêng 6-8l - Taäp ñoäng taùc ñaët chaân giaäm nhaûy giai ñoaïn bay treân khoâng 6-8l 3-5l 3-5l +Moâ phoûng ñoäng taùc chaân laêng giai ñoaïn treân khoâng - Thùc hiÖn 3 -5 bíc ch¹y ®µ giËm nh¶y. 10 5' 800m 1500m - Ñi 3 böôùc giaäm nhaûy,thöïc hieän ñoäng taùc böôùc boä - Taäp ñaët chaân giaäm phía sau nghe tieáng coøi,nhanh choùng ñöa chaân giaäm veà phía tröôùc thöïc hieän ñoäng taùc ñaët chaân giaäm. - Chaïy chaäm 3,5,7,9 böôùc giaäm nhaûy thöïc hieän ñoäng taùc böôùc boä. - Ñaët chaân giaäm phía sau,nghe hieäu leänh coøi GV thöïc hieän ñi 3 böôùc ñaët chaân giaäm,chaân laêng ñöa veà tröôùc,tay phaûi ñang ôû tö theá treân cao seõ ñöôïc ñaùnh xuoáng tôùi ngang vai ,ñaùnh voøng sang phaûi,tay traùi töø daèng sau ñaùnh ra tröôùc.sau ñoäng taùc böôùc boä,chaân laêng duoãi ra vaø mieát veà sau,2 tay giô caêng veà sau thöïc hieän ñoäng taùc öôõn thaân,sau ñoù gaäp buïng laïi ñoàng thôøi baät veà tröôùc. - Ñöùng, chaân giaäm nhaûy tröôùc (caùch meùp hoá caùt 0,8 – 1,2m)chaân laêng sau.Taïo ñaø vaø giaäm nhaûy vaøo hoá caùt,thöïc hieän ñöa chaân laêng veà tröôùc,böôùc boä treân khoâng,nhanh choùng thu chaân giaäm, (chaïm caùt baèng caû hai chaân) -Giaäm nhaûy baèng hai chaân thöïc hieän ñoäng taùc öôõn thaân Gi¸o ¸n ThÓ Dôc 11 NguyÔn ThÞ Thu Hµ -Giaäm nhaûy baèng moät chaân thöïc hieän ñoäng taùc öôõn thaân. 3. Chaïy beàn: - Nöõ : Chaïy 3 voøng quaqnh saân boùng ñaù. - Nam: Chaïy 6 voøng quanh saân boùng ñaù GV C. PhÇn kÕt thóc: - Th¶ láng: Rung b¾p ®ïi, v¬n thë - NhËn xÐt vµ giao bµi tËp vÒ nhµ. - Xuèng líp. 5’ §éi h×nh kÕt thóc     GV - CSL ®iÒu khiÓn th¶ láng - GV quan s¸t, nh¾c nhë, nhËn xÐt. Ngµy so¹n: 19.1.2009 Ngµy d¹y: 21.1.2009 TiÕt 40: §¸ cÇu – nh¶y xa – ch¹y bÒn Líp d¹y:…………………………………………………………………………….. I. Môc tiªu - Thùc hÞªn tèt kü thuËt ph¸t cÇu thÊp, cao ch©n chÝnh diÖn b»ng mu bµn ch©n 11 Gi¸o ¸n ThÓ Dôc 11 - LuyÖn tËp 3 - 5 bíc ch¹y ®µ - giËm nh¶y - LuyÖn tËp ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn. II. §Þa ®iÓm, ph¬ng tiÖn 1. §Þa ®iÓm: S©n trßng vÖ sinh s¹ch sÏ, an toµn 2. Ph¬ng tiÖn: - CÇu ®¸ 1hs/ 1 qu¶, hè c¸t, bôc giËm nh¶y,.. III. TiÕn tr×nh lªn líp NguyÔn ThÞ Thu Hµ §Þnh lîng 8’ Néi dung A. PhÇn më ®Çu: 1. NhËn líp: - Phæ biÕn néi dung vµ yªu cÇu cña buæi tËp 2. Khëi ®éng: - Khëi ®éng chung: + Ch¹y 1 vßng quanh s©n trêng Xoay c¸c khíp + Cæ, vai, khöu tay, cæ tay,cæ ch©n + H«ng ®ïi, Ðp ngang, Ðp däc, vÆn m×nh + Ch¹y bíc nhá + Ch¹y n©ng cao ®ïi + Ch¹y ®¹p sau Mçi ®éng t¸c 2 lÇn x 8nhÞp 3lÇn x 15m 3. KiÓm tra bµi cò: - Ph¸t cÇu thÊp ch©n chÝnh diÖn b»ng mu bµn ch©n. - Thùc hiÖn ®éng t¸c m« pháng ch©n l¨ng, ch©n giËm. B.Phaàn cô baûn 1 .Ñaù caàu : - Ph¸t cÇu thÊp ch©n chÝnh diÖn b»ng mu bµn ch©n. 3’ 30-35’ 15' 5 - 7lÇn - Ph¸t cÇu cao ch©n chÝnh diÖn m×nh b»ng mu bµn ch©n. Ph¬ng ph¸p - Tæ chøc - GV vµ HS lµm thñ tôc nhËn líp     GV Đội h×nh khởi động x x x x x x x x x x x x - Ch¹y khëi ®éng, cù li gi·n c¸ch 1 s¶i tay. Thùc hiÖn theo sù chØ dÉn vµ ®iÒu khiÓn cña GV. - Gäi 1-3 häc sinh lªn thùc hiÖn ®«nng t¸c. §éi h×nh luyÖn tËp                              GV 5' - TTCB: §øng ch©n tríc, ch©n sau (ch©n ph¸t cÇu sau). Bµn ch©n tríc hîp víi ®êng 5l 12 Nghe hieäu leänh chæ höôùng di chuyeån vaø coøi cuûa GV caùc em thöïc hieän oân di chuyeån. - Gv goïi 1 em leân laøm maãu,cho xem hình. Gi¸o ¸n ThÓ Dôc 11 biªn ngang mét gãc kho¶ng 40-450, mòi bµn ch©n c¸ch ®êng nµy kho¶ng 30-40cm. Th©n trªn xoay sang ph¶i (nÕu ch©n ph¸t cÇu lµ ch©n ph¶i) sao cho trôc vai gÇn nh vu«ng gãc víi ®êng biªn ngang. - §éng t¸c: Tay ph¶i cÇm cÇu, tung cÇu chÕch ra phÝa tríc - sang ph¶i vÒ phÝa ch©n ®¸ sao cho kho¶ng c¸ch cña cÇu ®Õn mu bµn ch©n ®¸ 60-80cm. Lóc cÇu r¬i xuèng, th©n trªn h¬i xoay sang bªn, ch©n ®¸ quÐt ngang theo ®êng vßng cung tõ sau-ra tríc ®Ó mu bµn ch©n tiÕp xóc víi cÇu khi c¸ch mÆt s©n kho¶ng 2030cm. Khi cÇu ®îc ®¸ ®i, ng¬i ch¬i nhanh chãng di chuyÓn vµo gi÷a s©n ®Ó ®ãn - ®ì cÇu ®èi ph¬ng ®¸ sang. NguyÔn ThÞ Thu Hµ 6-8l - Lôùp taäp moâ phoûng ñoäng taùc (theo ñoäi hình treân) 6 - 8lÇn - Moät HS taäp, moät HS phuïc vuï (tung caàu) - Baøi taäp hai ngöôøi ñaù qua laïi vôùi nhau. 20-30m 10-15m - Luùc ñaàu taäp ôû cöï li gaàn-xa 15' - Taäp laàn löôït luaân phieân trong saân ñeå caùc em coù caûm giaùc thaät vôùi caùch duøng löïc khi thöïc hieän ñoäng taùc. 5-7l §éi h×nh luyÖn tËp 4-6l  2. Nh¶y xa: 3-5l 5 -7l - Taäp moâ phoûng ñoäng taùc chaân laêng 6-8l 13  - Ñi 3 böôùc giaäm nhaûy,thöïc hieän ñoäng taùc böôùc boä - Taäp ñaët chaân giaäm phía sau nghe tieáng coøi,nhanh choùng ñöa chaân giaäm veà phía tröôùc thöïc hieän ñoäng taùc ñaët chaân giaäm. - Chaïy chaäm 3,5,7,9 böôùc giaäm nhaûy thöïc hieän ñoäng taùc böôùc boä. Gi¸o ¸n ThÓ Dôc 11 - Taäp ñoäng taùc ñaët chaân giaäm nhaûy giai ñoaïn bay treân khoâng +Moâ phoûng ñoäng taùc chaân laêng giai ñoaïn treân khoâng - §i 1 bíc giËm nh¶y, thùc hiÖn ®éng t¸c bíc bé. - §i 3 - 5 bíc giËm nh¶y, thùc hiÖn ®éng t¸c bíc bé. - Ch¹y chËm 3, 5, 9, 11 bíc giËm nh¶y thùc hiÖn ®éng t¸c bíc bé. NguyÔn ThÞ Thu Hµ - Ñaët chaân giaäm phía sau,nghe hieäu leänh coøi GV thöïc hieän ñi 3 böôùc ñaët chaân giaäm,chaân laêng ñöa veà tröôùc,tay phaûi ñang ôû tö 6-8l theá treân cao seõ ñöôïc ñaùnh xuoáng tôùi ngang vai ,ñaùnh voøng sang phaûi,tay traùi töø daèng sau ñaùnh ra 3-5l tröôùc.sau ñoäng taùc böôùc boä,chaân laêng duoãi ra vaø mieát veà sau,2 tay 3-5l giô caêng veà sau thöïc hieän ñoäng 20-30m taùc öôõn thaân,sau ñoù gaäp buïng laïi ñoàng thôøi baät veà tröôùc. 5' 800m - Ñöùng, chaân giaäm nhaûy tröôùc 1500m (caùch meùp hoá caùt 0,8 – 1,2m)chaân laêng sau.Taïo ñaø vaø giaäm nhaûy vaøo hoá caùt,thöïc hieän ñöa chaân laêng veà tröôùc,böôùc boä treân khoâng,nhanh choùng thu chaân giaäm, (chaïm caùt baèng caû hai chaân) -Giaäm nhaûy baèng hai chaân thöïc hieän ñoäng taùc öôõn thaân -Giaäm nhaûy baèng moät chaân thöïc hieän ñoäng taùc öôõn thaân. GV 3. Chaïy beàn: - Nöõ : Chaïy 3 voøng quanh saân boùng ñaù. - Nam: Chaïy 6 voøng quanh saân boùng ñaù C. PhÇn kÕt thóc: - Th¶ láng: Rung b¾p ®ïi, v¬n thë - NhËn xÐt vµ giao bµi tËp vÒ nhµ. - Xuèng líp. 5’ §éi h×nh kÕt thóc     GV 14 Gi¸o ¸n ThÓ Dôc 11 NguyÔn ThÞ Thu Hµ - CSL ®iÒu khiÓn th¶ láng - GV quan s¸t, nh¾c nhë, nhËn xÐt. Ngµy so¹n:30.1.2009 Ngµy d¹y: 2.2.2009 TiÕt 41: §¸ cÇu – nh¶y xa – ch¹y bÒn Líp d¹y:…………………………………………………………………………….. I. Môc tiªu - Thùc hÞªn tèt kü thuËt ph¸t cÇu thÊp, cao ch©n chÝnh diÖn b»ng mu bµn ch©n. - Bíc ®Çu thùc hiÖn kü thuËt t©ng cÇu (mét nhÞp)- ®¸ tÊn c«ng b»ng mu bµn ch©n - LuyÖn tËp 3 - 5 bíc ch¹y ®µ - giËm nh¶y. - Bíc ®Çu m« pháng ®éng t¸c ìn th©n (nh¶y xa kiÓu "ìn th©n"). - LuyÖn tËp ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn. II. §Þa ®iÓm, ph¬ng tiÖn 1. §Þa ®iÓm: S©n trßng vÖ sinh s¹ch sÏ, an toµn 2. Ph¬ng tiÖn: - CÇu ®¸ 1hs/ 1 qu¶, hè c¸t, bôc giËm nh¶y,.. III. TiÕn tr×nh lªn líp §Þnh lîng 8’ Néi dung A. PhÇn më ®Çu: 1. NhËn líp: - Phæ biÕn néi dung vµ yªu cÇu cña buæi tËp 2. Khëi ®éng: - Khëi ®éng chung: + Ch¹y 1 vßng quanh s©n trêng Xoay c¸c khíp + Cæ, vai, khöu tay, cæ tay,cæ ch©n + H«ng ®ïi, Ðp ngang, Ðp däc, vÆn m×nh + Ch¹y bíc nhá + Ch¹y n©ng cao ®ïi + Ch¹y ®¹p sau Mçi ®éng t¸c 2 lÇn x 8nhÞp 3lÇn x 15m 15 Ph¬ng ph¸p - Tæ chøc - GV vµ HS lµm thñ tôc nhËn líp     GV Đội h×nh khởi động x x x x x x x x x Gi¸o ¸n ThÓ Dôc 11 NguyÔn ThÞ Thu Hµ x x x 3. KiÓm tra bµi cò: - Ph¸t cÇu thÊp ch©n chÝnh diÖn b»ng mu bµn ch©n. - Thùc hiÖn ®éng t¸c m« pháng ch©n l¨ng, ch©n giËm. B.Phaàn cô baûn 1 .Ñaù caàu : - Ph¸t cÇu thÊp ch©n chÝnh diÖn b»ng mu bµn ch©n. - Ch¹y khëi ®éng, cù li gi·n c¸ch 1 s¶i tay. Thùc hiÖn theo sù chØ dÉn vµ ®iÒu khiÓn cña GV. 30-35’ 15' 5 - 7lÇn - Ph¸t cÇu cao ch©n chÝnh diÖn m×nh b»ng mu bµn ch©n. - Gäi 1-3 häc sinh lªn thùc hiÖn ®«nng t¸c. §éi h×nh luyÖn tËp                              GV 5' a . Ñaù caàu : Oân kyõ thuaät taâng caàu nhòp 1vaø ñaù taán coâng baèng mu baøn chaân:Ñaây laø kyõ thuaät thöôøng duøng trong ñaù ñôn TTCB : Hai chaân roäng baèng vai chaân tröôùc chaân sau,vai thaúng Thöïc hieän kyõ thuaät ñoäng taùc : Khi caàu bay boång veà phía sau hoaëc sang hai beân, ngöôøi taäp chuyeån troïng taâm cô theå sang chaân truï (chaân tröôùc) roài xoay ngöôøi theo caàu, chaân ñaù naâng thaúng vaø cao veà phía caàu, thaân treân hôi ngaû veà sau theo höôùng ngöôïc laïi ñeå giöõ thaêng baèng. Ngöôøi taäp tieáp xuùc vôùi caàu, khi caàu coøn ôû ñoä cao khoaûng 1,2 – 1,6m, luùc naøy ngöôøi taäp xoay nheï baøn chaân sao cho mu baøn chaân tieáp xuùc ñuùng ñeá caàu, roài vaåy coå chaân cho caàu bay boång leân veà phía löôùi theo ñöôøng voøng cung, sau ñoù di chuyeån ñeán vò trí thích hôïp duøng mu baøn chaân ñaù taán coâng sang phía saân ñoái phöông. 16 Nghe hieäu leänh chæ höôùng di chuyeån vaø coøi cuûa GV caùc em thöïc hieän oân di chuyeån. - Gv goïi 1 em leân laøm maãu,cho xem hình. 5l 6-8l 6 - 8lÇn - HS taäp moâ phoûng ñoäng taùc - HS taäp vôùi caàu : Moãi nhoùm coù theå töø 2 – 4 HS.Luùc taäp luyeän 1 em ñöùng beân kia (giöõa saân) caùc em coøn laïi ñöùng ôû khu vöïc (giöõa saân) beân naøy, laøm ñoäng taùc ñaù caàu qua löôùi sang saân cho baïn cuøng taäp. Hai ngöôøi luaân phieân nhau vöøa taâng caàu nhòp 1 khi baïn mình ñaù sang, sau ñoù ñaù taán coâng baèng mu chính dieän sang cho ñoàng ñoäi. Gi¸o ¸n ThÓ Dôc 11 NguyÔn ThÞ Thu Hµ 15' 2. Nh¶y xa: 5-7l 4-6l - CS lôùp ñöùng beân kia löôùi tung caàu GV ñöùng beân phaàn saân taäp ñieàu khieån * Caùc em khaù taäp tröôùc - Taäp laàn löôït luaân phieân trong saân ñeå caùc em coù caûm giaùc thaät vôùi caùch duøng löïc khi thöïc hieän ñoäng taùc. §éi h×nh luyÖn tËp  3-5l  - §i 1 bíc giËm nh¶y, thùc hiÖn ®éng t¸c bíc bé. - §i 3 - 5 bíc giËm nh¶y, thùc hiÖn ®éng t¸c bíc bé. - Ch¹y chËm 3, 5, 9, 11 bíc giËm nh¶y thùc hiÖn ®éng t¸c bíc bé. * Taäp moâ phoûng ñoäng taùc giaäm nhaûy – bay treân khoâng - Moät böôùc ñaët chaân giaäm nhaûy - Moät böôùc ñaët chaân giaäm nhaûy – thöïc hieän ñaù chaân laêng. - Moät böôùc ñaët chaân giaäm nhaûy – thöïc hieän ñöa chaân laêng böôùc boä vaø tay beân chaân laêng hôi ñöa sang giöõ thaêng baèng – mieát chaân laêng ra sau thöïc hieän öôõn thaân – gaäp thaân baät veà phía tröôùc. - Ba böôùc giaäm nhaûy ñaù laêng. 17 5 -7l 6-8l  6-8l  3-5l - Ñi 3 böôùc giaäm nhaûy,thöïc hieän ñoäng taùc böôùc boä 20-30m 5' 800m 1500m - Thùc hiÖn lÇn lît c¸c em kh¸ tËp tríc. - GV theo dâi söa sai t thÕ ®éng t¸c cho häc sinh. Gi¸o ¸n ThÓ Dôc 11 - Taäp toaøn boä 4 giai ñoaïn, nhaèm naâng cao thaønh tích ñeå chuaån bò kieåm tra. - Baøi taäp boå trôï chaïy ñaø 5 – 7 – 9 – 11 böôùc nhaûy baät leân cao vaø xa veà tröôùc , tay vôùi vaät ôû ñoä cao 2,2m,ñieåm rôi cuûa vaät treân hoá caùt caùch vaùn giaäm nhaûy 2,5m. - Loø coø tieáp söùc NguyÔn ThÞ Thu Hµ GV 3. Chaïy beàn: - Nöõ : Chaïy 3 voøng quanh saân boùng ñaù. - Nam: Chaïy 6 voøng quanh saân boùng ñaù C. PhÇn kÕt thóc: - Th¶ láng: Rung b¾p ®ïi, v¬n thë - NhËn xÐt vµ giao bµi tËp vÒ nhµ. - Xuèng líp. 5’ §éi h×nh kÕt thóc     GV - CSL ®iÒu khiÓn th¶ láng - GV quan s¸t, nh¾c nhë, nhËn xÐt. Ngµy so¹n: 6. 1. 2009 Ngµy d¹y: 13.1.2009 TiÕt 42: §¸ cÇu – nh¶y xa – ch¹y bÒn Líp d¹y:…………………………………………………………………………….. I. Môc tiªu - Thùc hÞªn tèt kü thuËt ph¸t cÇu thÊp, cao ch©n chÝnh diÖn b»ng mu bµn ch©n. 18 Gi¸o ¸n ThÓ Dôc 11 NguyÔn ThÞ Thu Hµ - Bíc ®Çu thùc hiÖn kü thuËt t©ng cÇu (mét nhÞp)- ®¸ tÊn c«ng b»ng mu bµn ch©n - LuyÖn tËp ch¹y ®µ - giËm nh¶y - m« pháng ®éng t¸c ìn th©n. - LuyÖn tËp ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn. II. §Þa ®iÓm, ph¬ng tiÖn 1. §Þa ®iÓm: S©n trßng vÖ sinh s¹ch sÏ, an toµn 2. Ph¬ng tiÖn: - CÇu ®¸ 1hs/ 1 qu¶, hè c¸t, bôc giËm nh¶y,.. III. TiÕn tr×nh lªn líp §Þnh lîng 8’ Néi dung A. PhÇn më ®Çu: 1. NhËn líp: - Phæ biÕn néi dung vµ yªu cÇu cña buæi tËp 2. Khëi ®éng: - Khëi ®éng chung: + Ch¹y 1 vßng quanh s©n trêng Xoay c¸c khíp + Cæ, vai, khöu tay, cæ tay,cæ ch©n + H«ng ®ïi, Ðp ngang, Ðp däc, vÆn m×nh + Ch¹y bíc nhá + Ch¹y n©ng cao ®ïi + Ch¹y ®¹p sau Mçi ®éng t¸c 2 lÇn x 8nhÞp 3lÇn x 15m 3. KiÓm tra bµi cò: - Ph¸t cÇu thÊp ch©n chÝnh diÖn b»ng mu bµn ch©n. - Thùc hiÖn ®éng t¸c m« pháng ch©n l¨ng, ch©n giËm. B.Phaàn cô baûn 1 .Ñaù caàu : - Ph¸t cÇu thÊp ch©n chÝnh diÖn b»ng mu bµn ch©n. 3’ 30-35’ 15' 5 - 7lÇn - Ph¸t cÇu cao ch©n chÝnh diÖn m×nh b»ng mu bµn ch©n. Ph¬ng ph¸p - Tæ chøc - GV vµ HS lµm thñ tôc nhËn líp     GV Đội h×nh khởi động x x x x x x x x x x x x - Ch¹y khëi ®éng, cù li gi·n c¸ch 1 s¶i tay. Thùc hiÖn theo sù chØ dÉn vµ ®iÒu khiÓn cña GV. - Gäi 1-3 häc sinh lªn thùc hiÖn ®«nng t¸c. §éi h×nh luyÖn tËp                              GV 5' - kyõ thuaät taâng caàu nhòp 1vaø ñaù taán coâng 19 Nghe hieäu leänh chæ höôùng di chuyeån vaø coøi cuûa GV caùc em thöïc hieän oân di chuyeån. - Gv goïi 1 em leân laøm maãu,cho xem hình. Gi¸o ¸n ThÓ Dôc 11 baèng mu baøn chaân:Ñaây laø kyõ thuaät thöôøng duøng trong ñaù ñôn TTCB : Hai chaân roäng baèng vai chaân tröôùc chaân sau,vai thaúng Thöïc hieän kyõ thuaät ñoäng taùc : Khi caàu bay boång veà phía sau hoaëc sang hai beân, ngöôøi taäp chuyeån troïng taâm cô theå sang chaân truï (chaân tröôùc) roài xoay ngöôøi theo caàu, chaân ñaù naâng thaúng vaø cao veà phía caàu, thaân treân hôi ngaû veà sau theo höôùng ngöôïc laïi ñeå giöõ thaêng baèng. Ngöôøi taäp tieáp xuùc vôùi caàu, khi caàu coøn ôû ñoä cao khoaûng 1,2 – 1,6m, luùc naøy ngöôøi taäp xoay nheï baøn chaân sao cho mu baøn chaân tieáp xuùc ñuùng ñeá caàu, roài vaåy coå chaân cho caàu bay boång leân veà phía löôùi theo ñöôøng voøng cung, sau ñoù di chuyeån ñeán vò trí thích hôïp duøng mu baøn chaân ñaù taán coâng sang phía saân ñoái phöông. 5l NguyÔn ThÞ Thu Hµ 6-8l 6 - 8lÇn - HS taäp moâ phoûng ñoäng taùc - HS taäp vôùi caàu : Moãi nhoùm coù theå töø 2 – 4 HS.Luùc taäp luyeän 1 em ñöùng beân kia (giöõa saân) caùc em coøn laïi ñöùng ôû khu vöïc (giöõa saân) beân naøy, laøm ñoäng taùc ñaù caàu qua löôùi sang saân cho baïn cuøng taäp. Hai ngöôøi luaân phieân nhau vöøa taâng caàu nhòp 1 khi baïn mình ñaù sang, sau ñoù ñaù taán coâng baèng mu chính dieän sang cho ñoàng ñoäi. 15' 2. Nh¶y xa: - LuyÖn tËp ch¹y ®µ- giËm nh¶y - m« pháng ®éng t¸c ìn th©n: 5-7l 4-6l 3-5l - CS lôùp ñöùng beân kia löôùi tung caàu GV ñöùng beân phaàn saân taäp ñieàu khieån * Caùc em khaù taäp tröôùc - Taäp laàn löôït luaân phieân trong saân ñeå caùc em coù caûm giaùc thaät vôùi caùch duøng löïc khi thöïc hieän ñoäng taùc. §éi h×nh luyÖn tËp   5 -7l 6-8l - §i 1 bíc giËm nh¶y, thùc hiÖn ®éng t¸c bíc bé. 20  6-8l
- Xem thêm -