Tài liệu Giáo án thể dục lớp 11 chuẩn kt_hk1

  • Số trang: 96 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 103 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Gi¸o ¸n ThÓ Dôc 11 GV: NguyÔn ThÞ Thanh HuyÒn Ngµy so¹n: 25.8.08 Ngµy d¹y: 27.8.08 TiÕt 1: bµi ThÓ dôc - Ch¹y tiÕp søc 4x100m Líp d¹y:................................................................................ ………… I.Môc tiªu: - Giôùi thieäu nhaèm giuùp HS bieát ñöôïc yù nghóa noäi dung chöông trình. - Hoïc baøi Theå duïc + nhòp ñieäu ( nöõ ) Ñoäng t aùc 1-2 + Phaùt trieån chung ( nam ) Ñoäng taùc 1 – 9 - Chayï tieáp söùc : + Kh¸i niÖm ch¹y tiÕp søc + Mét sè bµi tËp bæ trî, ch¹y bíc nhá, n©ng cao ®ïi, ®¹p sau, t¨ng tèc. II.§Þa ®iÓm , ph¬ng tiÖn : - Ñòa ñieåm : S©n trêng, veä sinh nôi taäp. - Phöông tieän : Chuaån bò coøi, 4 tín gaäy III.tiÕn tr×nh lªn líp: (néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp: Néi dung §Þnh lîng 1.PhÇn më ®Çu: Ph¬ng ph¸p tæ chøc 6-8’ §.h×nh tËp trung a.NhËn líp: - HS: C¸n sù tËp hîp vµ b¸o c¸o. - GV: NhËn líp, hái vÒ t×nh h×nh søc kháe, phæ biÕn môc tiªu, néi dung vµ giao nhiÖm vô. b.Khëi ®éng: - Khëi ®éng ch¹y 01 vßng s©n trêng. - Thùc hiÖn ®éng t¸c: tay, vÆn m×nh, lng, bông,ch©n vµ toµn th©n - Khëi ®éng c¸c khíp. 2. PhÇn c¬ b¶n: a.Theå duïc nhòp ñieäu ( nöõ ) * §éng t¸c 1: §¸nh h«ng GV 200m 2x8 nhÞp 30 – 35ph     §éi h×nh khëi ®éng: x x x x Nhòp 1-2 Ñaåy hoâng sang traùi 2 nhòp, ñoàng thôøi ñöa hai tay cheách döôùi – traùi, maét nhìn sang traùi (thaân höôùng tröôùc) Nhòp 3 – 4 nhö nhòp 1- 2 nhöng ñoåi beân Nhòp 5 – 6 nhö nhòp 1 -2 Nhòp 7 – 8 nhö nhòp 3 – 4 * Ñoäng taùc 2 : Phoái hôïp x x x x x x x x 1lÇn 2lÇn 5 lÇn 1 Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cöï ly daõn caùch Gi¸o ¸n ThÓ Dôc 11 GV: NguyÔn ThÞ Thanh HuyÒn Taäp phaàn chaân Giaäm chaân ñeàu luaân phieân töøng chaân töø nhòp 1 ñeán nhòp 8 (chaân traùi tröôùc) Taäp phaàn tay N1 ñöa tay traùi ra tröôùc N2 ñöa tay phaûi ra tröôùc // tay traùi N3 Tay traùi ñöa leân cao, baøn tay höôùng vaøo trong. N4 Tay phaûi ñöa leân cao N5 Tay traùi haï veà ngang vai, baøn tay saáp N6 Tay phaûi haï veà ngang vai N7 Tay traùi haï xuoáng eùp saùt thaân N8 : Tay phaûi haï Taäp keát hôïp tay vaø chaân 4 lÇn 5 lÇn Baøi Theå duïc phaùt trieån chung (nam) ÑT 1: Kieãng chaân, hai tay laêng thaúng töø döôùi – sang ngang – leân cao, baøn tay voã vaøo nhau 1 laàn, thaân ngöôøi caêng,maét nhìn thaúng ÑT 2: Hai tay ñöa thaúng töø treân cao – sang ngang – xuoáng döôùi,haï goùt chaân veà tö theá ñöùng nghieâm. ÑT 3: Nhö ñoäng taùc 1, nhöng voã tay 2 laàn thaät nhanh. ÑT 4: Nhö ñoäng taùc 2. ÑT 5,6: Hai tay ñan cheùo tröôùc thaân (tay phaûi ngoaøi, tay traùi trong) Laêng thaúng töø döôùi – leân cao. Thöïc hieän hai ñoäng taùc lieân tuïc. Keát thuùc ñoäng taùc ôû tö theá ñöùng kheùp chaân, hai tay cheách cao, maét nhìn thaúng. 3 lÇn GV     *GV giôùi thieäu teân ñoäng taùc,laøm maãu nhanh, chaäm,töøng hai nhòp. *GV ñöùng cuøng chieàu,vöøa taäp vöøa hoâ nhòp ñeå HS laøm theo, luùc ñaàu chaäm sau ñoù hoâ nhòp nhanh hôn. *Caùn söï lôùp hoâ nhòp caû lôùp taäp GV quan saùt söûa sai. Coù theå em taäp gioûi ñöùng ôû treân *GV giôùi thieäu teân ñoäng taùc,laøm maãu toaøn boä ñoäng taùc. *Laøm maãu cöû ñoäng phaàn chaân *GV hoâ nhòp ñeå HS laøm theo, luùc ñaàu chaäm sau ñoù hoâ nhòp nhanh hôn.(Coù theå voã tay) *Laøm maãu cöû ñoäng phaàn tay GV ñöùng cuøng chieàu, vöøa taäp vöøa hoâ nhòp ñeå HS laøm theo . *Sau ñoù GV cöû ra caùn söï ( em khaù)ñöùng cuøng chieàu vôùi lôùp hoâ nhòp nhanh hôn, GV quan saùt söûa sai. *GV hoâ nhòp ñeå HS laøm theo keát hôïp tay vaø chaân, nhòp ñieäu chaäm *GV hoâ nhòp ñeå HS laøm theo keát hôïp tay vaø chaân, nhòp ñieäu nhanh hôn 2 Gi¸o ¸n ThÓ Dôc 11 GV: NguyÔn ThÞ Thanh HuyÒn 2 lÇn ÑT 7: Haï hai tay thaønh dang ngang, baøn tay ngöûa, caêng thaân, ñaàu ngöûa, maét nhìn cheách cao. ÑT 8: Hai tay giô cheách cao, caêng thaân, ñaàu ngöûa, maét nhìn cheách cao, loøng baøn tay höôùng vaøo nhau. ÑT 9: Nhö ñoäng taùc 7. b.Ch¹y tiÕp søc:. - Kh¸i niÖm ch¹y tiÕp søc: Lµ sù ph«Ý hîp cña c¸c V§Vtrong cïng mét ®éi, mçi V§V ph¶i ch¹y mét ®o¹n cña cù ly theo quy ®Þnh, ®Ó mang tÝn gËy tõ v¹ch xuÊt ph¸t vÒ ®Ých. Thµnh tÝch cña ®éi lµ thêi gian tõ khi cã lÖnh xuÊt ph¸t cho V§V ch¹y ®o¹n ®Çu ®Õn khi V§V ch¹y ®o¹n cuèi vÒ ®Ých . - Mét sè bµi tËp bæ trî ch¹y: + Ch¹y bíc nhá + Ch¹y n©ng cao ®ïi + Ch¹y ®¹p sau + Ch¹y t¨ng tèc 3lÇn x30m 3lÇn x30m 3lÇn x30m 3.PhÇn kÕt thóc: - Hoài tónh,thaû loûng. GV phaân caùc em nöõ thaønh 4 nhoùm töï taäp.Caùn söï lôùp hoã trôï giöõ traät töï nhoùm nöõ. Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cöï ly daõn caùch GV     * GV cho caùc em xem tranh aûnh * GV laøm maãu ñoäng taùc 1- 6 nhanh – chaäm * GV ñöùng cuøng chieàu,thöïc hieän töøng nhòp, möùc ñoä chaäm, caùc em laøn theo * Caùn söï lôùp ñeám nhòp lôùp thöïc hieän, GV quan saùt söûa sai. * GV laøm maãu ñoäng taùc7 -9 nhanh – chaäm * GV ñöùng cuøng chieàu,thöïc hieän töøng nhòp, möùc ñoä chaäm, caùc em laøn theo * Caùn söï lôùp ñeám nhòp lôùp thöïc hieän * ¤n laïi ñoäng taùc 1- 9 * GV cho caùc em xem tranh aûnh, giôùi thieäu ngaén goïn veà moân chaïy tieáp söùc, laøm maãu vaø giaûng giaûi caùch Trao – nhaän tín gaäy  GV  - Giao baøi taäp veà nhaø. - Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc. 5 – 7’ 3 Gi¸o ¸n ThÓ Dôc 11 GV: NguyÔn ThÞ Thanh HuyÒn * Theo ñoäi hình 4 haøng ngang - GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo. - Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi. Ngµy so¹n: 27.8.08 Ngµy d¹y: 28.8.08 TiÕt 2: bµi ThÓ dôc - Ch¹y tiÕp søc 4x100m Líp d¹y:...................................................................................................... I – Muïc tieâu - Hoïc sinh naém ñöôïc caùch trao vaø nhaän tín gaäy ( taïi choã ) Baøi taäp 1 vaø 2. - Hoïc baøi Theå duïc + Nhòp ñieäu ( nöõ )¤ân ñoäng taùc 1-2; Hoïc ñoäng taùc 3-4 + Phaùt trieån chung ( nam ) ¤ân ñoäng taùc 1 – 9; Hoïc 10 – 20 - Hoïc sinh naém ñöôïc 2 caùch trao vaø nhaän tín gaäy II – Ñòa ñieåm, phöông tieän 4 Gi¸o ¸n ThÓ Dôc 11 GV: NguyÔn ThÞ Thanh HuyÒn - Ñòa ñieåm : s©n trêng THPT Lª Quý §«n ,veä sinh nôi taäp - Phöông tieän : Chuaån bò coøi,, 4 tín gaäy . III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp ) Noäi dung & giaûng giaûi I.Phaàn môû ñaàu a. Nhaän lôùp : - HS: C¸n sù tËp hîp vµ b¸o c¸o. - GV: NhËn líp, hái vÒ t×nh h×nh søc kháe, phæ biÕn môc tiªu, néi dung vµ giao nhiÖm vô. b.Khëi ®éng: - Khëi ®éng ch¹y 01 vßng s©n trêng. - Thùc hiÖn ®éng t¸c: tay, vÆn m×nh, lng, bông,ch©n vµ toµn th©n - Khëi ®éng c¸c khíp. - Ðp däc, Ðp ngang. Ñònh löôïng 5-7’ Moãi ñoäng taùc 2 laàn x 8 nhòp 10m Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) - GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp - GV phoå bieán noäi dung,yeâu caàu giôø hoïc, theo §.h×nh tËp trung GV     - Daøn haøng,cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV. 30-35’ 2.Phaàn cô baûn a . ThÓ dôc: Nam: «n ®éng t¸c 1-9 häc ®éng t¸c 10-20 5-7l ÑT 10: Chaân traùi böôùc sang traùi moät böôùc roäng hôn vai, gaäp thaân veà tröôùc, hai tay dang ngang, baøn tay saáp, ñaàu ngaång, caêng thaân, maét nhìn thaúng. ÑT 11: Quay ngöôøi sang traùi, tay phaûi laêng thaúng xuoáng döôùi, baøn tay phaûi chaïm mu baøn chaân. Tay traùi laêng thaúng leân treân, baøn tay duoãi thaúng. ÑT 12: Quay ngöôøi sang phaûi, tay traùi laêng * GV laøm maãu nhanh, chaäm * GV hoâ nhòp ñeå HS taäp, luùc ñaàu chaäm sau ñoù hoâ nhòp nhanh hôn. * Caùn söï lôùp hoâ nhòp caû lôùp taäp GV quan saùt söûa sai. Coù theå em taäp gioûi ñöùng ôû treân 2l 3l 3l 5 Cöï ly giaõn caùch GV  Gi¸o ¸n ThÓ Dôc 11 GV: NguyÔn ThÞ Thanh HuyÒn thaúng xuoáng döôùi, baøn tay traùi chaïm mu baøn chaân phaûi. Tay phaûi laêng thaúng leân treân, baøn tay duoãi thaúng. ÑT 13: Nhö ñoäng taùc 11 ÑT 14: Nhö ñoäng taùc 12 ÑT 15: Thu chaân traùi veà vôùi chaân phaûi thaønh tö theá ngoài xoåm treân nöûa tröôùc baøn chaân, hai tay choáng ñaát. Ñoâng taùc 16 : Tung hai chaân ra sau thaønh tö theá naèm saáp choánh thaúng tay, muõi baøn chaân choáng ñaát, thaân ngöôøi thaúng. Ñoäng taùc 17 : Co tay (gaäp heát khôùp khuyûu tay) haï thaân vaø giöõ thaân ngöôøi thaúng. Ñoäng taùc 18 : Duoãi tay, thaân thaúng thaønh tö theá naèm saáp choáng thaúng tay, muõi baøn chaân choáng ñaát,thaân ngöôøi thaúng.(nhö ñoäng taùc 16) Ñoäng taùc 19 : nhö ñoäng taùc 17. Ñoäng taùc 20 : Thu 2 chaân thaønh tö theá ngoài xoåm, tì treân nöûa tröôùc baøn chaân,. Hai tay choáng ñaát. Nöõ : ¤n ®éng t¸c 1-2 häc ®éng t¸c 3-4  Ñoäng taùc 3 Di chuyeån tieán luøi N1: Böôùc chaân traùi leân moät böôùc, troïng taâm doàn vaøo chaân traùi,hai caúng tay loàng vaøo nhau vaø quay troøn quanh truïc caùnh tay (töø ngoaøi vaøo trong), baøn tay naém hôø. N2 : Böôùc chaân phaûi leân moät böôùc,troïng taâm doàn vaøo chaân phaûi, ñoàng thôøi quay troøn hai caúng tay (töø ngoaøi vaøo trong), baøn tay naém hôø 6  3l  3l  * GV laøm maãu nhanh, chaäm * GV hoâ nhòp ñeå HS taäp, luùc ñaàu chaäm sau ñoù hoâ nhòp nhanh hôn. * Caùn söï lôùp hoâ nhòp caû lôùp taäp GV quan saùt söûa sai. Coù theå em taäp gioûi ñöùng ôû treân Cöï ly giaõn caùch 3l   3l 3l 5-7l GV   * Höôùng daãn nam oân , caùn söï lôùp hoâ nhòp caû nhoùm nam oân töø 1-20 * Caùn söï ñöùng cuøng chieàu vöøa taäp vöøa hoâ nhòp ñeå HS laøm theo, luùc ñaàu chaäm sau ñoù hoâ nhòp nhanh hôn. *Caùn söï lôùp hoâ nhòp nhoùm nam taäp GV quan saùt söûa sai. Coù theå em taäp gioûi ñöùng ôû treân Cöï ly giaõn caùch   GV   * Trong khi caùn söï lôùp quaûn nhoùm nam,GV sang höôùng daãn nhoùm nöõ Gi¸o ¸n ThÓ Dôc 11 GV: NguyÔn ThÞ Thanh HuyÒn N3 : Nhö nhòp 1. N4 :Khuyuï goái traùi, chaân phaûi ñöa thaúng tröôùc, tì baèng goùt chaân, hai caúng tay döøng tröôùc ngöïc, thaân thaúng, maét nhìn thaúng. N5,6,7,8 : Nhö nhòp 1,2,3,4, nhöng hai tay quay theo chieàu ngöôïc laïi böôùc chaân luøi vaø tì goùt chaân traùi. §éng t¸c 4: Nh¶y 5-7l * GV laøm maãu nhanh, chaäm ñoäng taùc 3-4 (nöõ )Nhoùm nöõ ngoài 3 haøng ngang * Trieån khai taäp Cöï ly giaõn caùch   GV TTCB Nhö tö theá keát thuùc cuûa ñoäng taùc 3 Nhòp 1: Baät nhaûy,ñoàng thôøi gaäp caúng chaân traùi ra sau,tay traùi ñöa ra tröôùc-leân cao loøng baøn tay höôùng ra ngoaøi,tay phaûi ñaùnh ra sau vôùi veà phía muõi baøn chaân traùi,caêng thaân,maét nhìn sang phaûi ra sau. Nhòp 2 : Baät nhaûy vaø haï tay veà TTCB Nhòp 3 : Nhö nòp 1 nhöng ñoåi sang beân phaûi. Nhòp 4 : Nhö nhòp 2 Nhòp 5,6,7,8 : Co goái traùi,tay traùi tì vaøo goái traùi,tay phaûi thaû loûng; ñoàng thôøi baät nhaûy theo nhòp hoâ vaø quay thaân 360o veà beân traùi,cho HS co goái cao,muõi chaân duoãi ra.    * GV ñöùng cuøng chieàu,Vöøa taäp vöøa hoâ nhòp ñeå HS laøm theo, luùc ñaàu chaäm sau ñoù hoâ nhòp nhanh hôn. * Caùn söï lôùp hoâ nhòp nhoùm nöõ taäp GV quan saùt söûa sai. Coù theå em taäp gioûi ñöùng ôû treân GV söûa sai vaø chænh laïi ñeå ñaûm baûo neùt ñeïp vaø nhòp ñieäu. * Hai haøng ñaàu ngoài,hai haøng sau ñöùng. GV     GV goïi 1 – 3 leân thöïc hieän Nam ñoäng taùc 1 – 20 Nöõ ñoäng taùc 1 – 4 * GV cho caùc em xem tranh aûnh, giôùi thieäu ngaén goïn veà moân chaïy tieáp söùc, laøm maãu vaø giaûng giaûi caùch 1 Trao – nhaän tín gaäy töø döôùi leân.Hai b. Chaïy tieáp söùc : 7 Gi¸o ¸n ThÓ Dôc 11 GV: NguyÔn ThÞ Thanh HuyÒn - Mét sè bµi tËp bæ trî ch¹y: + Ch¹y bíc nhá + Ch¹y n©ng cao ®ïi + Ch¹y ®¹p sau + Ch¹y t¨ng tèc 3l x 30m haøng ñaàu ngoài * Laøm maãu vaø giaûng giaûi caùch 2 Trao – nhaän tín gaäy töø treân xuoáng.Hai haøng ñaàu ngoài. Caùch trao vaø nhaän tín gaäy Caùch1: Trao – nhaän tín gaäy töø döôùi leân. Tín gaäy ñöôïc ñöa töø döôùi leân vaoø giöõa ngoùn caùi vaø ngoùn troû cuaû baøn tay ngöôøi nhaän. Ngöôøi nhaän tín gaäy khi ñöa tay veà sau, caùnh tay duoãi thaúng coá ñònh. Baøn tay xoeø ra nhö ño gang, caùc ngoùn con höôùng cheách ra ngoaøi – xuoáng díi, ngoùn caùi höôùng cheách vaøo trong, loøng baøn tay höôùng veà sau – xuoáng döôùi. 3l * Lôùp 4 haøng ngang cöï ly giaõn caùch,haøng chaün böôùc sang traùi 1 böôùc, nghe hieäu lònh coøi haøng 1,3 thöïc hieän nhaän tín gaäy, haøng 2,4 thöïc hieän trao tín gaäy cho haøng 1,3. Moãi laàn taäp 8 em hµng A   haøng B Haøng A taò choã thöïc hieän trao gaäy cho haøng B Caùch1 – caùch 2 Caùch 2: Trao – nhaän tín gaäy töø treân xuoáng.Tín gaäy ñöa töø treân xuoáng.Ngöôøi nhaän tín gaäy phaûi ñeå loøng baøn tay ngöûa,ngöôïc vôùi caùch 1 3l * Haøng A luøi veà sau 1 böôùc daøi – thöïc hieän 1 böôùc trao tín gaäy cho haøng B caùch1 caùch2 hµng A   haøng B * GV cho nhoùm taäp ñaèng sau quay, luùc naøy haøng B trao tín gaäy, haøng A nhaän tín gaäy.Thöïc hieän taâp nhö treân. * Nhoùm 8 em vöøa taäp song veà choã, tôùi nhoùm 8 em keá tieáp ,cöù theá cho ñeán heát 8 Gi¸o ¸n ThÓ Dôc 11 GV: NguyÔn ThÞ Thanh HuyÒn 5 -7’ 3.Phaàn keát thuùc - Hoài tónh,thaû loûng. - Theo ñoäi hình 4 haøng ngang - GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo. - Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi. - Giao baøi taäp veà nhaø. - Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc Ngµy so¹n:29.8.08 Ngµy d¹y: 01.9.08 TiÕt 3: bµi ThÓ dôc - Ch¹y tiÕp søc 4x100m Líp d¹y:............................................................................................... I – Muïc tieâu - Hoïc baøi Theå duïc + Nhòp ñieäu ( nöõ )¤ân ñoäng taùc 1-4 + Phaùt trieån chung ( nam ) ¤ân ñoäng taùc 1 –20 - LuyÖn tËp mét sè ®éng t¸c bæ trî ch¹y nhanh - LuyÖn tËp c¸ch trao – nhËn tÝn gËy II – Ñòa ñieåm, phöông tieän - Ñòa ñieåm : s©n trêng THPT Lª Quý §«n,veä sinh nôi taäp - Phöông tieän : Chuaån bò coøi, 4 tín gaäy. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp ) Noäi dung & giaûng giaûi 1.Phaàn môû ñaàu a. Nhaän lôùp : - HS: C¸n sù tËp hîp vµ b¸o c¸o. - GV: NhËn líp, hái vÒ t×nh h×nh søc Ñònh löôïng 5-7’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) - GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp - GV phoå bieán noäi dung,yeâu caàu giôø hoïc, theo 9 Gi¸o ¸n ThÓ Dôc 11 kháe, phæ biÕn môc tiªu, néi dung vµ giao nhiÖm vô. b.Khëi ®éng: - Khëi ®éng ch¹y 01 vßng s©n trêng. - Thùc hiÖn ®éng t¸c: tay, vÆn m×nh, lng, bông,ch©n vµ toµn th©n - Khëi ®éng c¸c khíp. - Ðp däc, Ðp ngang. 2.Phaàn cô baûn a . ThÓ dôc: N÷ «n ®éng t¸c 1-4 bµi thÓ dôc nhÞp ®iÖu Nam: ¤n ®éng t¸c 1-20 bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung 2. Chaïy tieáp söùc : * Taïi choã taäp trao tín gaäy TTCB Ñöùng chaân tröôùc chaân sau, chaân cuøng beân vôùi tay caàm tín gaäy ôû phía sau,chaïy ñoaïn 1vaø 3 caàm gaäy tay phaûi,ñoaïn 3 vaø 4 caàm gaäy tay traùi, GV: NguyÔn ThÞ Thanh HuyÒn §.h×nh tËp trung Moãi ñoäng taùc 2 laàn x 8 nhòp 10m 30-35’ 5-7l 5-7l 5-7l 10 GV     - Daøn haøng,cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV. * Chia líp thµnh 2 nhãm nam n÷ riªng * Lôùp phaân thaønh 4 nhoùm nöõ töï oân töø 1-4 ñoäng taùc * Höôùng daãn nam oân , caùn söï lôùp hoâ nhòp caû nhoùm nam oân töø 1-20 * Caùn söï ñöùng cuøng chieàu vöøa taäp vöøa hoâ nhòp ñeå HS laøm theo, luùc ñaàu chaäm sau ñoù hoâ nhòp nhanh hôn. * Caùn söï lôùp hoâ nhòp nhoùm nam taäp GV quan saùt söûa sai. Coù theå em taäp gioûi ñöùng ôû treân Cöï ly giaõn caùch GV     .* Hai haøng ñaàu ngoài,hai haøng sau ñöùng GV     GV goïi 1 – 3 leân thöïc hieän * Lôùp 4 haøng ngang cöï ly giaõn caùch,haøng chaün böôùc sang traùi 1 böôùc, nghe hieäu lònh coøi haøng 1,3 thöïc hieän nhaän tín gaäy, haøng 2,4 thöïc hieän trao tín gaäy cho haøng Gi¸o ¸n ThÓ Dôc 11 caàm saùt ñaàu phía sau cuûa tín gaäy. Ñoäng taùc : Ñaùnh tay nhòp nhaøng ,khi tay coù tín gaäy ñöa veà tröôùc thì hoâ baét vaø ñaùnh tay naøy tieáp veà sau 1 nhòp nöõa roài môùi ñöa thaúng tay veà tröôùc , laøm ñoäng taùc trao gaäy theo kieåu quy ñònh * Taïi choã, taäp ñoäng taùc tay khoâng nhaän tín gaäy TTCB Ñöùng chaân tröôùc, chaân sau Ñoäng taùc : Theo leänh cuûa GV, HS ñaùnh hai tay töï nhieân. Khi nghe hieäu leänh ‘baét’ thì tay seõ nhaän tín gaäy ñaùnh ra tröôùc ,khi tay ñoù ñaùnh ra sau thì duoãi thaúng,eùp saùt thaân ñeå nhaän tín gaäy 3. Phaàn keát thuùc - Hoài tónh,thaû loûng, GV: NguyÔn ThÞ Thanh HuyÒn 1,3. Moãi laàn taäp 8 em  3-5l 5 -7’ - Giao baøi taäp veà nhaø. - Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc 11 haøng A  haøng B Haøng A taò choã thöïc hieän trao gaäy cho haøng B Caùch1 – caùch 2 * Haøng A luøi veà sau 1 böôùc daøi – thöïc hieän 1 böôùc trao tín gaäy cho haøng B caùch1 - caùch2  haøng A  haøng B * GV cho nhoùm taäp ñaèng sau quay, luùc naøy haøng B trao tín gaäy, haøng A nhaän tín gaäy.Thöïc hieän taâp nhö treân. *Nhoùm 8 em vöøa taäp song veà choã, tôùi nhoùm 8 em keá tieáp ,cöù theá cho ñeán heát - Theo ñoäi hình 4 haøng ngang - GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo. - Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi. Gi¸o ¸n ThÓ Dôc 11 GV: NguyÔn ThÞ Thanh HuyÒn Ngµy so¹n: 01. 9..08 Ngµy d¹y: 03.9.08 TiÕt 4: bµi ThÓ dôc - Ch¹y tiÕp søc 4x100m Líp d¹y:......................................................................................................... I – Muïc tieâu - Hoïc baøi Theå duïc + Nhòp ñieäu ( nöõ )¤ân ñoäng taùc 1-4. Häc ®éng t¸c 5-6 + Phaùt trieån chung ( nam ) ¤ân ñoäng taùc 1 –20. Häc ®éng t¸c 2126 - LuyÖn tËp c¸ch trao – nhËn tÝn gËy - Häc c¸ch trao- nhËn tÝn gËy trong khu vùc II – Ñòa ñieåm, phöông tieän - Ñòa ñieåm : s©n trêng THPT Lª Quý §«n ,veä sinh nôi taäp - Phöông tieän : Chuaån bò coøi,, 4 tín gaäy . III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp ) Noäi dung & giaûng giaûi 1.Phaàn môû ñaàu a. Nhaän lôùp : - HS: C¸n sù tËp hîp vµ b¸o c¸o. - GV: NhËn líp, hái vÒ t×nh h×nh søc kháe, phæ biÕn môc tiªu, néi dung vµ giao nhiÖm vô. b.Khëi ®éng: - Khëi ®éng ch¹y 01 vßng s©n trêng. - Thùc hiÖn ®éng t¸c: tay, vÆn m×nh, lng, bông,ch©n vµ toµn th©n - Khëi ®éng c¸c khíp. - Ðp däc, Ðp ngang. Ñònh löôïng 5-7’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) - GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung,yeâu caàu giôø hoïc, theo §.h×nh tËp trung Moãi ñoäng taùc 2 laàn x 12 GV     Gi¸o ¸n ThÓ Dôc 11 GV: NguyÔn ThÞ Thanh HuyÒn 8 nhòp 10m - Daøn haøng,cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV. 30-35’ * GV höôùng daãn HS taäp nhòp 1,2 2.Phaàn cô baûn * GV höôùng daãn HS oân N1,2 ; hoïc tieáp a .ThÓ dôc: 5-7l nhòp 3,4 Hoïc ñoäng taùc 5 di chuyeån ngang GV ñöùng cuøng chieàu,vöùa taäp vöøa hoâ Nhòp 1 : Chaân traùi böôùc sang traùi roäng nhòp ñeå HS laøm theo, luùc ñaàu chaäm sau baèng vai, ñoàng thôøi hai tay dang ñoù hoâ nhòp nhanh hôn. ngang,baøn tay saáp. Caùn söï lôùp hoâ nhòp nhoùm nöõ taäp GV Nhòp 2 : Chaân phaûi ñöa ra sau chaân quan saùt söûa sai. traùi vaø böôùc sang traùi,tì baèng muõi baøn Coù theå em taäp gioûi ñöùng ôû treân chaân,ñoàng thôøi gaäp hai caúng tay, loøng Sau khi caùc em naém vöõng 4 nhòp baøn tay höôùng ra tröôùc,caêng ngöïc,maët ñaàu,GV höôùng daãn taäp tieáp N 5,6,7,8. hôi quay sang phaûi. Nhòp 3 : Nhö nhòp 1 * GV laøm maãu nhanh, chaäm Nhòp 4 : Thu chaân phaûi veà cuøng chaân * GV ñöùng cuøng chieàu,vöøa taäp vöøa hoâ traùi vaø tì baèng muõi baøn chaân,ñoàng 5-7l nhòp ñeå HS laøm theo, luùc ñaàu chaäm sau thôøi voã tay. ñoù hoâ nhòp nhanh hôn. Nhòp 5,6,7,8 nhö nhòp 1,2,3,4 nhöng di * Caùn söï lôùp hoâ nhòp caû lôùp taäp GV chuyeån sang phaûi. quan saùt söûa sai. Coù theå em taäp gioûi ñöùng ôû treân Caùn söï lôùp quaûn lí nhoùm nöõ taäp cho thuoäc hai ñoäng taùc vöùa hoïc.( neáu lôùp tieáp thu toát coù theå taâp laïi toaøn boä 6 ÑT ) Ñoäng taùc 6 : Ñoäng taùc löng Nhòp 1-2 : Böôùc chaân traùi sang traùi roäng baèng vai,ñoàng thôøi ñaùnh hoâng sang traùi,tay traùi ñöa ngang baøn tay saáp,caúng tay phaûi gaäp tröôùc ngöïc,caêng ngöïc,maët höôùng sang traùi. Nhòp 3-4 Ñaùnh hoâng sang phaûi,tay phaûi ñöa ngang baøn tay saáp,caúng tay traùi gaäp tröôùc ngöïc,caêng ngöïc,maët höôùng sang phaûi. Nhòp 5-6 : Gaäp thaân ra phía tröôùc ,caêng ngöïc,ngaång ñaàu,hai tay dang ngang,baøn tay saáp. Nhòp 7-8 Naâng thaân leân,ñoàng thôøi §éi h×nh luyÖn tËp GV   5-7l   *GV Trieån khai taäp nhoùm nam,taäp töø 21 – 26 GV   13 Gi¸o ¸n ThÓ Dôc 11 GV: NguyÔn ThÞ Thanh HuyÒn kheùp chaân traùi vaø haï tay veà tö theá ñöùng cô baûn. Hoïc ñoäng taùc 21-26 nam ÑT 21 : Baät thaúng leân cao nhaûy öôõn thaân,hai tay cao,keát thuùc ñoäng taùc hai chaân chuïm,khuîu goái. ÑT 22 : Ñöùng thaúng ,hai chaân kheùp,hai tay giô thaúng treân cao ,loøng baøn tay höôùng vaøo nhau . ÑT 23 : Chaân traùi böôùc daøi sang traùi thaønh tö theá ñöùng khuîu goái traùi, chaân phaûi duoãi thaúng,ñaàu vaø thaân ngöôøi nghieâng sang phaûi ,hai tay duoãi thaúng 4-6l sang phaûi,maét nhìn theo tay. ÑT 24 : Thu chaân traùi veà vò trí cuõ thaønh tö theá ñöùng nghieâm. ÑT 25 : Nhö ÑT 23,nhöng ñoåi beân. ÑT 26 : Thu chaân phaûi veà thaønh tö theá ñöùng thaúng, kheùp chaân,hai tay giô thaúng treân cao,maét nhìn thaúng. 10-12’ 2. Chaïy tieáp söùc : * LuyÖn taäp trao nhËn tÝn gËy * C¸ch trao tÝn gËy trong khu vùc: TËp phèi hîp: Tõ sau v¹ch A, ngêi sè 1 14   * GV laøm maãu nhanh, chaäm * GV ñöùng cuøng chieàu, vöøa taäp vöøa hoâ nhòp ñeå HS laøm theo, luùc ñaàu chaäm sau ñoù hoâ nhòp nhanh hôn. * Caùn söï lôùp hoâ nhòp caû lôùp taäp GV quan saùt söûa sai. Coù theå em taäp gioûi ñöùng ôû treân GV giaûng giaûi laïi nhöõng yeâu caàu yeáu lónh kyõ thuaät cho ñoäng taùc chính xaùc caû veá bieân ñoä, phöông höôùng. * GV goïi baát kyø moät em nam thöïc hieän baøi taäp töø 1-26 * GV goïi baát kyø moät em nöõ thöïc hieän baøi taäp töø 1-6 GV HS taäp   * GV höôùng daãn hai haøng taäp,sau ñoù ñeán hai haøng coøn laïi * Taäp khoâng gaäy : Khi nghe hieäu leänh,hai haøng ñaùnh tay nhòp nhaøng,sau vaøi nhòp haøng 1 thöïc hieän trao gaäy, haøng 2 thöïc hieän moâ phoûng ñoäng taùc nhaän gaäy. * Taäp coù gaäy Khi ñoäng taùc ñaõ oån ñònh haøng 1 thöïc hieän phoái hôïp vôùi haøng 2 trao – nhaän tín gaäy. Chuù yù :tröôøng hôïp thieáu tín gaäy coù theå moãi laàn taäp 8 em.Vaø taäp ñoåi tay caàm gaäy. -Luùc ñaàu taäp vôùi nhòp ñoä chaâm,sau taêng toác ñoä ñaùnh tay,GV coù theå cho HS ñaèng sau quay,ñeå thay ñoåi nhieäm vuï cho nhau. Gi¸o ¸n ThÓ Dôc 11 GV: NguyÔn ThÞ Thanh HuyÒn xuÊt ph¸t thÊp víi tÝn gËy, ngêi sè 2 ®øng trong khu vùc BC ë t thÕ xuÊt ph¸t víi 3 ®iÓm chèng, mÆt quay vÒ sau ®Ó theo dâi ngêi sè 1. Ngêi sè 2 khi thÊy ngêi sè 1 ch¹y tíi v¹ch b¸o hiÖuE th× xuÊt ph¸t, ch¹y nhanh ®Ó gÇn cuèi khu trao –nhËn tÝn gËy (CD) ®· ®¹t ®îc tèc ®é tèi ®a. NÕu mèc b¸o hiÖu chÝnh x¸c th× c¸ch v¹ch D tõ 5 ®Õn 3m ngêi sè 1 ®uæi kÞp ngêi sè 2 vµ thùc hiÖn ®îc viÖc trao-nhËntÝn gËy tríc khi ngêi sè 2 vît qua v¹ch D 3.Phaàn keát thuùc - Hoài tónh,thaû loûng, - Taäp 1 böôùc trao tín gaäy - Taäp chaïy ñoaïn ngaén trao – nhaän tín gaäy.Sau ñoù ñaèng sau quay trao ñoåi nhieäm vuï taäp. -Töøng haøng taäp 5 -7’ - Giao baøi taäp veà nhaø. - Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc 15 -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang - GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo. -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi. Gi¸o ¸n ThÓ Dôc 11 GV: NguyÔn ThÞ Thanh HuyÒn Ngµy so¹n: 06. 9..08 Ngµy d¹y: 08.9.08 TiÕt 5: bµi ThÓ dôc - Ch¹y tiÕp søc 4x100m Líp d¹y:...................................................................................................... I – Muïc tieâu - Hoïc baøi Theå duïc + Nhòp ñieäu ( nöõ )¤ân ñoäng taùc 1-6 + Phaùt trieån chung ( nam ) ¤ân ñoäng taùc 1 -26 - LuyÖn tËp c¸ch trao – nhËn tÝn gËy trong khu vùc - Häc c¸ch cÇm tÝn gËy xuÊt p h¸t thÊp cña ngêi ch¹y ®Çu tiªn , luyÖn tËp xuÊt ph¸t thÊp vµ xuÊt ph¸t 3 ®iÓm chèng.10 II – Ñòa ñieåm, phöông tieän - Ñòa ñieåm : s©n trêng THPT Lª Quý §«n ,veä sinh nôi taäp - Phöông tieän : Chuaån bò coøi,, 4 tín gaäy . III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp ) Noäi dung & giaûng giaûi 1.Phaàn môû ñaàu a. Nhaän lôùp : - HS: C¸n sù tËp hîp vµ b¸o c¸o. - GV: NhËn líp, hái vÒ t×nh h×nh søc kháe, phæ biÕn môc tiªu, néi dung vµ giao nhiÖm vô. b.Khëi ®éng: - Khëi ®éng ch¹y 01 vßng s©n trêng. - Thùc hiÖn ®éng t¸c: tay, vÆn m×nh, lng, bông,ch©n vµ toµn th©n - Khëi ®éng c¸c khíp. - Ðp däc, Ðp ngang. Ñònh löôïng 5-7’ - GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp - GV phoå bieán noäi dung,yeâu caàu giôø hoïc, theo §.h×nh tËp trung Moãi ñoäng taùc 2 laàn x 8 nhòp 10m 2.Phaàn cô baûn a . ThÓ dôc: N÷ «n ®éng t¸c 1-6 bµi thÓ dôc nhÞp ®iÖu Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) GV     - Daøn haøng,cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV. 30-35’ * Chia líp thµnh 2 nhãm nam n÷ riªng * Lôùp phaân thaønh 4 nhoùm nöõ töï oân töø 5-7l 1-6ñoäng taùc * Höôùng daãn nam oân , caùn söï lôùp hoâ nhòp caû nhoùm nam oân töø 1-26 * Caùn söï ñöùng cuøng chieàu vöøa taäp vöøa 16 Gi¸o ¸n ThÓ Dôc 11 GV: NguyÔn ThÞ Thanh HuyÒn hoâ nhòp ñeå HS laøm theo, luùc ñaàu chaäm sau ñoù hoâ nhòp nhanh hôn. * Caùn söï lôùp hoâ nhòp nhoùm nam taäp GV quan saùt söûa sai. Coù theå em taäp gioûi ñöùng ôû treân Cöï ly giaõn caùch   1 5-7l Nam: ¤n ®éng t¸c 1-26 bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung  2  3  4  * Hai haøng ñaàu ngoài,hai haøng sau ñöùng. b.Chaïy tieáp söùc : - Xuaát phaùt thaáp vôùi tín gaäy VÑV chaïy ñoaïn ñaàu trong chaïy tieáp söùc 4 x 100m,xuaát phaùt thaáp vôùi baøn ñaïp vaø caàm tín gaäy ôû tay phaûi.Khi tay choáng ñaát ñeå xuaát phaùt,ngoùn caùi,ngoùn troû taùch nhö ño gang vaø choáng saùt phía sau vaïch xuaát phaùt,naém tín gaäy baèng caùc ngoùn coøn laïi .Khi ñoùng baøn ñaïp,caùc baøn ñaïp caàn ñaït leäch sang beân phaûi oâ chaïy.Vò trí ñoùng baøn ñaïp caàn ñaûm baûo ñeå ñöôïc chaïy lao sau xuaát phaùt (coù lôïi cho vieäc taêng toác ñoä) treân moät ñöôøng thaúng laø ñöôøng tieáp tuyeán töø vò trí xuaát phaùt tôùi vaïch giôùi haïn beân traùi oâ chaïy.Khi ñoùng baøn ñaïp caàn chuù yù sao cho truïc doïc cuûa hai baøn ñaïp ñeàu // vôùi 2l GV     GV goïi 1 – 3 leân thöïc hieän Nam ñoäng taùc 1 – 26 Nöõ ñoäng taùc 1 - 6 * GV cho caùc em xem tranh aûnh * Laøm maãu ñoäng taùc 5l HS ngoài   GV HS taäp 2   * GV höôùng daãn hai haøng taäp,sau ñoù ñeán hai haøng coøn laïi Khoaûn * Taäp khoâng gaäy : Khi nghe hieäu g 5’ leänh,hai haøng ñaùnh tay nhòp Khoaûn nhaøng,sau vaøi nhòp haøng 1 thöïc hieän 17 Gi¸o ¸n ThÓ Dôc 11 ñöôøng tieáp tuyeán (töø vò trí ñaët baøn ñaïp ñeán ñöôøng voøng;Khoaûng caùch caùc baøn ñaïp vôùi nhau vaø vôùi vaïch xuaát phaùt,goùc ñoä caùc baøn ñaïp vaãn nhö khio xuaát phaùt vaøo ñöôøng voøng.Kó thuaät xuaát phaùt cuõng theo caùc leänh (Vaøo choã,saün saøng,chaïy ) Nhö ôû chaïy cöï li ngaén. GV: NguyÔn ThÞ Thanh HuyÒn g hôn 7’ 6l 10l - Taäp taïi choã trao vaø nhaän tín gaäy. TTCB Töøng ñoâi,soá 1 vaø soá 3 caàm tín gaäy ôû tay phaûi ñöùng sau soá 2 vaø soá 4.Ñöùng chaân tröôùc,chaân sau thaân treân hôi ngaû veà tröôùc gaàn vôùi tö theá khi chaïy.Ngöôøi chaïy caàn ñöùng leäch sang beân,sao cho tay nhaän tín gaäy thaúng haøng vôùi tay trao tín gaäy cuûa ngöôøi phía sau.Hai HS ñöùng ôû tö theá cuøng caàm tín gaäy,hai tay caàm gaäy ñeàu duoãi thaúng vaø gaàn // vôùi maët ñaát – ñoù laø thôøi ñieåm hoaøn thaønh vieäc trao – nhaän tín gaäy ( sau ñoù HS trao seõ buoâng tín gaäy vaø ñaùnh tay veà sau,HS nhaän seõ caàm tín gaäy vaø ñaùnh tay ñoù veà tröôùc) 6l 2lx20 m 5l - Taäp nhö baøi taäp chæ khaùc laø coù di chuyeån - Taäp xuaát phaùt 3 ñieåm choáng (Hai chaân vaø moät tay)ngöôøi nhaän tín gaäy phaûi quay maët veà phía sau(Quay maët sang traùi khi baét gaäy tay traùi vaø ngöôïc laïi) trao gaäy, haøng 2 thöïc hieän moâ phoûng ñoäng taùc nhaän gaäy. * Taäp coù gaäy Khi ñoäng taùc ñaõ oån ñònh haøng 1 thöïc hieän phoái hôïp vôùi haøng 2 trao – nhaän tín gaäy. Chuù yù :tröôøng hôïp thieáu tín gaäy coù theå moãi laàn taäp 8 em.Vaø taäp ñoåi tay caàm gaäy. - Luùc ñaàu taäp vôùi nhòp ñoä chaâm,sau taêng toác ñoä ñaùnh tay,GV coù theå cho HS ñaèng sau quay,ñeå thay ñoåi nhieäm vuï cho nhau. - Taäp 1 böôùc trao tín gaäy - Taäp chaïy ñoaïn ngaén trao – nhaän tín gaäy.Sau ñoù ñaèng sau quay trao ñoåi nhieäm vuï taäp. -Töøng haøng taäp * TËp trung líp thµnh 4 hµng ngang 5-7l 18 GV     GV goïi 1 – 3 leân thöïc hieän. Cø thÕ thùc hiÖn lÇn lît ®Õn hÕt líp Gi¸o ¸n ThÓ Dôc 11 3.Phaàn keát thuùc - Hoài tónh,thaû loûng, GV: NguyÔn ThÞ Thanh HuyÒn 5 -7’ - Theo ñoäi hình 4 haøng ngang - GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo. - Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi. - Giao baøi taäp veà nhaø. - Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc Ngµy so¹n: 08. 9..08 Ngµy d¹y:10.9.08 TiÕt 6: bµi ThÓ dôc - Ch¹y tiÕp søc 4x100m – Ch¹y bÒn Líp d¹y:......................................................................................................... I – Muïc tieâu 19 Gi¸o ¸n ThÓ Dôc 11 GV: NguyÔn ThÞ Thanh HuyÒn - Hoïc baøi Theå duïc + Nhòp ñieäu ( nöõ )¤ân ñoäng taùc 1-6. Häc ®éng t¸c 7-8 + Phaùt trieån chung ( nam ) ¤ân ñoäng taùc 1 -26. Häc ®éng t¸c 27-38 - ¤n xuÊt ph¸t ch¹y tiÕp søc - Häc t thÕ chuÈn bÞ xuÊt ph¸t cña ngêi ch¹y ®o¹n 2, 3, 4 - Ch¹y bÒn trªn ®Þa bµn tù nhiªn. II – Ñòa ñieåm, phöông tieän - Ñòa ñieåm : s©n trêng THPT Lª Quý §«n ,veä sinh nôi taäp - Phöông tieän : Chuaån bò coøi,, 4 tín gaäy . III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp ) Noäi dung & giaûng giaûi 1.Phaàn môû ñaàu a. Nhaän lôùp : - HS: C¸n sù tËp hîp vµ b¸o c¸o. - GV: NhËn líp, hái vÒ t×nh h×nh søc kháe, phæ biÕn môc tiªu, néi dung vµ giao nhiÖm vô. Ñònh löôïng 5-7’ - GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp - GV phoå bieán noäi dung,yeâu caàu giôø hoïc, theo §.h×nh tËp trung Moãi b.Khëi ®éng: ñoäng - Khëi ®éng ch¹y 01 vßng s©n trêng. - Thùc hiÖn ®éng t¸c: tay, vÆn m×nh, ltaùc ng, bông,ch©n vµ toµn th©n 2 laàn x - Khëi ®éng c¸c khíp. 8 nhòp - Ðp däc, Ðp ngang. 10m 2.Phaàn cô baûn a . ThÓ dôc: N÷ «n ®éng t¸c 1-6 bµi thÓ dôc nhÞp ®iÖu - Hoïc ñoäng taùc 7 – 8 TDNÑ nöõ +Taäp phaàn chaân + Taäp phaàn tay + Taäp phoái hôïp tay – chaân. Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) GV     - Daøn haøng,cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV. 30-35’ 2l - GV ñeám nhòp, caùn söï laøm maãu ñöùng ôû tröôùc caùc em nuõ laøm theo. 5l - Lôùp cöû 1 em khaù leân hoâ,ñieàu khieån nhoùm nöõ taäp.GV qua oân nhoùm nam. 2l - GV ñeám nhòp, caùn söï laøm maãu ñöùng ôû tröôùc caùc em nam laøm theo. 5l - Lôùp cöû 1 em khaù leân hoâ,ñieàu khieån nhoùm nam taäp.GV qua nhoùm nöõ. §éi h×nh luyÖn tËp GV 20
- Xem thêm -