Tài liệu Giáo án thể dục lớp 10 chuẩn ktkn_bộ 3

  • Số trang: 63 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 128 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Gi¸o ¸n ThÓ dôc líp 10. Bµi so¹n sè 1 - Giíi thiÖu: môc tiªu, néi dung ch¬ng tr×nh TD líp 10. - ThÓ dôc nhÞp ®iÖu: §éng t¸c 1 – 3 ( nam riªng, n÷ riªng). A. Giíi thiÖu môc tiªu, néi dung ch¬ng tr×nh s¸ch líp 10. 1. Môc Tiªu: - Cã sù tt¨ng tiÕn vÒ thÓ lùc ®Æc biÖt lµ søc m¹nh, søc bÒn. §¹t tiªu chuÈn vÒ rÌn luyÖn søc kháe theo løa tuæi. - Cã kiÕn thøc, kü n¨ng c¬ b¶n vÒ TDTT ®Ó rÌn luyÖn søc kháe, n©ng cao thÓ lùc. - TiÕp tôc rÌn luyÖn thãi quen tËp luyÖn TDTT thêng xuyªn, gi÷ g×n vÖ sinh, t¸c phong nhanh nhÑn, nÕp sèng lµnh m¹nh, kû luËt, tinh thÇn tËp thÓ phßng tr¸nh ®îc c¸c tai tÖ n¹n nh r¬u chÌ, nghiÖn hót... - BiÕt vËn dông kiÕn thøc ®· häc vµo cuéc sèng. 2. Néi dung cña ch¬ng tr×nh m«n häc. Bao gåm: - Lý ThuyÕt chung. - TD nhÞp ®iÖu. - Ch¹y ng¾n. - Ch¹y bÒn - Nh¶y cao. - §¸ cÇu. - CÇu L«ng - C¸c m«n thÓ thao tù chän gåm: Bãng chuyÒn, Bãng ®¸, Bãng ræ, b¬i, ®Èy t¹... B. ThÓ dôc nhÞp ®iÖu. I . Môc tiªu. - BiÕt c¸ch thùc hiÖn ®«ng t¸c 1-3 bµi thÓ dôc nhÞp ®iÖu nam, n÷. - Bíc ®Çu thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng cÊu tróc, ph¬ng híng, biªn ®é kü thuËt ®éng t¸c tÝnh nhÞp ®iÖu cña ®«ng t¸c. - N¾m hiÓu thuéc bµi, biÕt vËn dông vµo tËp luyÖn hµng ngµy n©ng cao søc kháe, vÎ ®Ñp h×nh thÓ, nhÞp ®iÖu trong vËn ®éng. II. ®Þa ®iÓm vµ thiÕt bÞ d¹y häc. - §¹i ®iÓm: - S©n trêng THPT Mü §øc A - Häc sinh dän vÖ sinh s©n tËp, ®êng ch¹y b¶o ®¶m s¹ch sÏ an toµn trong tËp luyÖn. - ChuÈn bÞ cña GV: Tranh, h×nh mÉu (nÕu cã), cßi lÖnh. III. ho¹t ®éng cña gi¸o viªn, häc sinh. §Þnh lNéi dung Ph¬ng ph¸p – tæ chøc îng Líp trëng tËp hîp hµng 3 hµng ngang. PhÇn më ®Çu - YC: khÈn tr¬ng, b¸o c¸o qu©n sè 1. NhËn líp: - Gi¸o viªn phæ biÕn môc tiªu yªu cÇu 8 – 10 chÝnh x¸c. p xxxxxxxxxx giê häc. xxxxxxxxxx 2. Khëi ®éng: - Ch¹y nhÌ nhµng mét vßng s©n theo xxxxxxxxxxx hµng däc. G - TËp bµi TD tay kh«ng 6 ®éng t¸c, Ch¹y theo hµng däc trªn ®êng ch¹y xoay c¸c khíp cæ tay, cæ ch©n, c¸nh theo chiÒu ngîc kim ®ång hå. Trêng THPT Mü §øc A 1 Hoµng KiÒu Mai Trang Gi¸o ¸n ThÓ dôc líp 10. tay, gèi... - Lu©n phiªn ®¸nh tay lªn cao ra sau. - T.hiÖn §T bíc nhá, n©ng cao ®ïi. PhÇn c¬ b¶n 4L x 8N VÒ ®éi h×nh ban ®Çu gian hµng khëi ®éng 2L x 8N - Nam luyÖn tËp bíc nhá, n©ng cao 10 phót ®ïi, ch¹y t¨ng tèc 20 – 30m. c¸n sù ®iÒu khiÓn tËp. 4L x 8N x x x x x x x x x x - Gi¸o viªn híng dÉn bµi TD nhÞp ®iÖu cho HS n÷. - §H tËp luyÖn. G x x x x x x x x x x 1. Bµi tËp nhÞp ®iÖu §T 1-3 (bµi n÷) - §éng t¸c 1: GiËm ch©n t¹i chç: Thùc hiÖn (4L x 8N). N8: lÇn 4 ®øng th¼ng, 2 tay chèng h«ng chuÈn bÞ cho §T 2. - §T 2: Di chuyÓn ngang kÕt hîp víi cæ. Thùc hiÖn nhÞp nhµng, phèi hîp gi÷a tay, ch©n, cæ. (Thùc hiÖn 4L x 8N) - §T 3: §éng t¸c lên. (4Lx8N) 2 lÇn §éng t¸c m¹nh hÕt biªn ®é, phèi hîp 4L x 8N nhÞp nhµng gi÷a ch©n vµ tay. - Chia tæ tËp luyÖn quan s¸t, söa ch÷a kü thuËt cho nhau. - Cho c¸c tæ thùc hiÖn H tù ®¸nh gi¸. 10 phót - G híng dÉn tËp chËm cïng Häc sinh mét lÇn, häc sinh luyÖn tËp ®Ó thuéc bµi, tËp ®éng t¸c chÝnh x¸c. - Thùc hiÖn xong Bµi TD. TËp bíc nhá n©ng cao ®ïi. C¸n sù líp ®iÒu hµnh tËp nh Nam. 4L x 8N - §H tËp luyÖn. G x x x x x x x x x x Gi¸o viªn híng dÉn H quan s¸t thùc hiÖn. - Gi¸o viªn híng dÉn chËm thùc hiÖn tËp cïng häc sinh. 2 lÇn 4L x 8N - Häc tõng ®éng t¸c H tËp trung nhËp t©m thuéc bµi, thuéc ®êng ®i cña ®éng t¸c, phèi hîp nhÞp nhµng gi÷a - §T 3: Tay ngùc, di chuyÓn sang ch©n vµ tay. ngang. Thùc hiÖn (4L x 8N). - Chia tæ luyÖn tËp vµ söa ch÷a kü Thùc hiÖn phèi hîp nhÞp nhµng gi÷a thuËt. nhón gèi vµ thùc hiÖn ®ång thêi víi tay. 2. Bµi TD nhÞp ®iÖu nam. - §T 1: GiËm ch©n t¹i chç (2L x 8N) Riªng N8 lÇn 2 vÒ t thÕ chuÈn bÞ 2 tay gËp trªn vai. - §T 2: Tay ch©n kÕt hîp víi di chuyÓn. (4L x 8N). Thùc hiÖn ®éng t¸c nhÞp nhµng, hîp lý §T hÕt biªn ®é. 4. Bµi tËp th¶ láng håi tÜnh. 5. Cñng cè bµi 3-4 phót 1-2 phót Trêng THPT Mü §øc A 2 Hoµng KiÒu Mai Trang Gi¸o ¸n ThÓ dôc líp 10. PhÇn kÕt thóc NhËn xÐt xuèng líp – BT vÒ nhµ 1-2 phót - TËp bµi TD nhÞp ®iÖu (Nam, n÷) Bµi so¹n sè 02 TDN® - ch¹y ng¾n I . Môc tiªu. - TiÕp tôc «n luyÖn bµi TDN§ §T 1-3 cho nam vµ n÷. - N¾m ®îc kü thuËt bíc nhá, n©ng cao ®ïi, thùc hiÖn ch¹y nhanh 30 – 40m. II. ®Þa ®iÓm vµ thiÕt bÞ d¹y häc. - §¹i ®iÓm: - S©n trêng THPT Mü §øc A - Häc sinh tËp luyÖn yªu cÇu ®i giÇy tËp. - Häc sinh dän vÖ sinh s©n tËp, ®êng ch¹y b¶o ®¶m s¹ch sÏ an toµn trong tËp luyÖn. - ChuÈn bÞ cña GV: §ång hå bÊm giê, cßi lÖnh, tranh, h×nh mÉu (nÕu cã). III. ho¹t ®éng cña gi¸o viªn, häc sinh. §Þnh lNéi dung Ph¬ng ph¸p – tæ chøc îng Líp trëng tËp hîp hµng 3 hµng ngang. PhÇn më ®Çu - YC: khÈn tr¬ng, b¸o c¸o qu©n sè 1. NhËn líp: - Gi¸o viªn phæ biÕn môc tiªu yªu cÇu 8 – 10 chÝnh x¸c. p xxxxxxxxxx giê häc. xxxxxxxxxx 2. Khëi ®éng: - Ch¹y nhÌ nhµng mét vßng s©n theo xxxxxxxxxxx hµng däc. G - TËp bµi TD tay kh«ng 6 ®éng t¸c, Ch¹y theo hµng däc trªn ®êng ch¹y xoay c¸c khíp cæ tay, cæ ch©n, c¸nh theo chiÒu ngîc kim ®ång hå. 4L x 8N VÒ ®éi h×nh ban ®Çu gian hµng khëi tay, gèi... - Lu©n phiªn ®¸nh tay lªn cao ra sau. ®éng 2L x 8N - T.hiÖn §T bíc nhá, n©ng cao ®ïi. Trêng THPT Mü §øc A 3 Hoµng KiÒu Mai Trang Gi¸o ¸n ThÓ dôc líp 10. - Gi¸o viªn quan s¸t chung nªu nhng sai xãt vÒ KT yªu cÇu H söa ch÷a. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x G x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx PhÇn c¬ b¶n 1. ¤n §T 1-3 bµi TD N§(Nam, n÷) - Ph©n líp thµnh 2 nhãm nam vµ n÷ thùc hiÖn «n tËp bµi TD nhÞp ®iÖu ®· häc. - Gi¸o viªn quan s¸t söa sai kü thuËt, häc sinh tù söa ch÷a cho nhau. 2. Ch¹y ng¾n: a. Ch¹y ®¹p sau: M§: T¨ng hiÖu qu¶ §T ®¹p sau, phèi hîp dïng søc c¸c bé phËn c¬ thÓ. - §¹p duèi hÕt khíp h«ng, gèi, cæ ch©n ®ång thêi n©ng ®ïi tríc song song víi mÆt ®Êt ®¸nh tay phèi hîp nhÞp nhµng. - Lu ý c¸c bíc ch¹y dµi h¬n c¸c bíc b×nh thêng. b. Ch¹y t¨ng tèc 30m: M§ cñng cè kü thuËt ch¹y tËp kü thuËt ch¹y vµ bµi tËp ph¸t triÓn chuyªn m«n. - Ch¹y víi tèc ®é t¨ng dÇn, khi kÕt thóc cù ly ch¹y còng lµ lóc ®¹t tèc ®é cao nhÊt. Ch¹y ®óng kü thuËt, nhanh, kh«ng gß bã, c¨ng th¼ng. Häc sinh nghe nhËm t©m n¾m b¾t lµm c¬ sö cho viÖc tËp luyÖn sau. xxxxxx xxxxxx 30m–40m xxxxxx - LuyÖn tËp kü thuËt bíc nhá, n©ng cao ®ïi t¹i chç. - LT bíc nhá, n©ng n©ng cao ®ïi di chuyÓn t¨ng tÇn sè bíc ch¹y vµ ch¹y theo qu¸n tÝnh 20 – 30m. - Thùc hiÖn nhanh dÇn theo nhÞp vç tay cña gi¸o viªn vµ ch¹y. - TËp 3 ngêi 1 lÇn khi ch¹y hÕt cù ly ®i sang 2 bªn vÒ vÞ trÝ ban ®Çu, võa ®i võa th¶ láng håi phôc. - LuyÖn tËp xuÊt ph¸t – ch¹y t¨ng tèc 30 – 40m. ph¸t huy tèc ®é gÇn tèi ®a. 2–3p PhÇn kÕt thóc. - NhËn xÐt xuèng líp. - LuyÖn tËp bµi TD N§ vµ c¸c néi - Bµi tËp vÒ nhµ. - Nh¾c nhë néi dung häc giê sau nh÷ng dung ®· häc. dông cô cÇn chuÈn bÞ. Bµi so¹n sè 03 TDN® - ch¹y ng¾n Trêng THPT Mü §øc A 4 Hoµng KiÒu Mai Trang Gi¸o ¸n ThÓ dôc líp 10. I . Môc tiªu. - TiÕp tôc «n luyÖn bµi TDN§ §T 1-3 cho nam vµ n÷. - Häc ®éng t¸c 4 - 5 - N¾m ®îc kü thuËt bíc nhá, n©ng cao ®ïi, thùc hiÖn ch¹y nhanh 30 – 40m. II. ®Þa ®iÓm vµ thiÕt bÞ d¹y häc. - §¹i ®iÓm: - S©n trêng THPT Mü §øc A - Häc sinh tËp luyÖn yªu cÇu ®i giÇy tËp. - Häc sinh dän vÖ sinh s©n tËp, ®êng ch¹y b¶o ®¶m s¹ch sÏ an toµn trong tËp luyÖn. - ChuÈn bÞ cña GV: §ång hå bÊm giê, cßi lÖnh, tranh, h×nh mÉu (nÕu cã). III. ho¹t ®éng cña gi¸o viªn, häc sinh. §Þnh lNéi dung Ph¬ng ph¸p – tæ chøc îng Líp trëng tËp hîp hµng 3 hµng ngang. PhÇn më ®Çu - YC: khÈn tr¬ng, b¸o c¸o qu©n sè 1. NhËn líp: - Gi¸o viªn phæ biÕn môc tiªu yªu cÇu 8 – 10 chÝnh x¸c. p xxxxxxxxxx giê häc. xxxxxxxxxx 2. Khëi ®éng: - Ch¹y nhÌ nhµng mét vßng s©n theo xxxxxxxxxxx hµng däc. G - TËp bµi TD tay kh«ng 6 ®éng t¸c, Ch¹y theo hµng däc trªn ®êng ch¹y xoay c¸c khíp cæ tay, cæ ch©n, c¸nh theo chiÒu ngîc kim ®ång hå. 4L x 8N VÒ ®éi h×nh ban ®Çu gian hµng khëi tay, gèi... - Lu©n phiªn ®¸nh tay lªn cao ra sau. ®éng 2L x 8N - T.hiÖn §T bíc nhá, n©ng cao ®ïi. PhÇn c¬ b¶n 1. ¤n §T 1-3 bµi TD N§(Nam, n÷) 12-15p - Ph©n líp thµnh 2 nhãm nam vµ n÷ thùc hiÖn «n tËp bµi TD nhÞp ®iÖu ®· häc. - Gi¸o viªn quan s¸t söa sai kü thuËt, häc sinh tù söa ch÷a cho nhau. Häc míi: §éng t¸c 4 – 5 ( Nam riªng, n÷ riªng ). 2. Ch¹y ng¾n: a. Ch¹y ®¹p sau: M§: T¨ng hiÖu qu¶ §T ®¹p sau, phèi hîp dïng søc c¸c bé phËn c¬ thÓ. - §¹p duèi hÕt khíp h«ng, gèi, cæ ch©n ®ång thêi n©ng ®ïi tríc song song víi mÆt ®Êt ®¸nh tay phèi hîp nhÞp nhµng. - Lu ý c¸c bíc ch¹y dµi h¬n c¸c bíc b×nh thêng. b. Ch¹y t¨ng tèc 30m: M§ cñng cè kü thuËt ch¹y tËp kü thuËt ch¹y vµ bµi tËp ph¸t triÓn chuyªn m«n. - Ch¹y víi tèc ®é t¨ng dÇn, khi kÕt Trêng THPT Mü §øc A - Gi¸o viªn quan s¸t chung nªu nhng sai xãt vÒ KT yªu cÇu H söa ch÷a. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x G x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Chia nhãm thùc hiÖn. Häc sinh nghe nhËm t©m n¾m b¾t lµm c¬ së cho viÖc tËp luyÖn sau. xxxxxx xxxxxx 30m–40m xxxxxx - LuyÖn tËp kü thuËt bíc nhá, n©ng cao ®ïi t¹i chç. - LT bíc nhá, n©ng n©ng cao ®ïi di chuyÓn t¨ng tÇn sè bíc ch¹y vµ ch¹y theo qu¸n tÝnh 20 – 30m. - Thùc hiÖn nhanh dÇn theo nhÞp vç tay cña gi¸o viªn vµ ch¹y. 5 Hoµng KiÒu Mai Trang Gi¸o ¸n ThÓ dôc líp 10. thóc cù ly ch¹y còng lµ lóc ®¹t tèc ®é cao nhÊt. Ch¹y ®óng kü thuËt, nhanh, kh«ng gß bã, c¨ng th¼ng. - TËp 3 ngêi 1 lÇn khi ch¹y hÕt cù ly ®i sang 2 bªn vÒ vÞ trÝ ban ®Çu, võa ®i võa th¶ láng håi phôc. - LuyÖn tËp xuÊt ph¸t – ch¹y t¨ng tèc 30 – 40m. ph¸t huy tèc ®é gÇn tèi ®a. 2–3p PhÇn kÕt thóc. - NhËn xÐt xuèng líp. - LuyÖn tËp bµi TD N§ vµ c¸c néi - Bµi tËp vÒ nhµ. - Nh¾c nhë néi dung häc giê sau nh÷ng dung ®· häc. dông cô cÇn chuÈn bÞ. Bµi so¹n sè 04 TDN® - ch¹y ng¾n I . Môc tiªu. - TiÕp tôc «n luyÖn bµi TDN§ §T 1-5 cho nam vµ n÷. - N¾m ®îc kü thuËt bíc nhá, n©ng cao ®ïi, thùc hiÖn ch¹y nhanh 30 – 40m. - Thùc hiÖn kü thuËt sau c¸c lÖnh. “vµo chç” – “s·n sµng” – “Ch¹y”. - XuÊt ph¸t víi bµn ®¹p, ch¹y 15-20m. II. ®Þa ®iÓm vµ thiÕt bÞ d¹y häc. - §¹i ®iÓm: - S©n trêng THPT Mü §øc A - Häc sinh tËp luyÖn yªu cÇu ®i giÇy tËp. - Häc sinh dän vÖ sinh s©n tËp, ®êng ch¹y b¶o ®¶m s¹ch sÏ an toµn trong tËp luyÖn. - ChuÈn bÞ cña GV: §ång hå bÊm giê, cßi lÖnh, tranh, h×nh mÉu (nÕu cã). III. ho¹t ®éng cña gi¸o viªn, häc sinh. §Þnh lNéi dung Ph¬ng ph¸p – tæ chøc îng Líp trëng tËp hîp hµng 3 hµng ngang. PhÇn më ®Çu - YC: khÈn tr¬ng, b¸o c¸o qu©n sè 1. NhËn líp: - Gi¸o viªn phæ biÕn môc tiªu yªu cÇu 8 – 10 chÝnh x¸c. p xxxxxxxxxx giê häc. xxxxxxxxxx 2. Khëi ®éng: - Ch¹y nhÌ nhµng mét vßng s©n theo xxxxxxxxxxx hµng däc. G - TËp bµi TD tay kh«ng 6 ®éng t¸c, Ch¹y theo hµng däc trªn ®êng ch¹y xoay c¸c khíp cæ tay, cæ ch©n, c¸nh theo chiÒu ngîc kim ®ång hå. Trêng THPT Mü §øc A 6 Hoµng KiÒu Mai Trang Gi¸o ¸n ThÓ dôc líp 10. tay, gèi... - Lu©n phiªn ®¸nh tay lªn cao ra sau. - T.hiÖn §T bíc nhá, n©ng cao ®ïi. 4L x 8N VÒ ®éi h×nh ban ®Çu gian hµng khëi ®éng 2L x 8N - Gi¸o viªn quan s¸t chung nªu nhng sai xãt vÒ KT yªu cÇu H söa ch÷a. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x G x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx PhÇn c¬ b¶n 1. ¤n §T 1-5 bµi TD N§(Nam, n÷) - Ph©n líp thµnh 2 nhãm nam vµ n÷ thùc hiÖn «n tËp bµi TD nhÞp ®iÖu ®· häc. - Gi¸o viªn quan s¸t söa sai kü thuËt, häc sinh tù söa ch÷a cho nhau. 2. Ch¹y ng¾n: a. Ch¹y ®¹p sau: M§: T¨ng hiÖu qu¶ §T ®¹p sau, phèi hîp dïng søc c¸c bé phËn c¬ thÓ. - §¹p duèi hÕt khíp h«ng, gèi, cæ ch©n ®ång thêi n©ng ®ïi tríc song song víi mÆt ®Êt ®¸nh tay phèi hîp nhÞp nhµng. - Lu ý c¸c bíc ch¹y dµi h¬n c¸c bíc b×nh thêng. b. Ch¹y t¨ng tèc 30m: M§ cñng cè kü thuËt ch¹y tËp kü thuËt ch¹y vµ bµi tËp ph¸t triÓn chuyªn m«n. - Ch¹y víi tèc ®é t¨ng dÇn, khi kÕt thóc cù ly ch¹y còng lµ lóc ®¹t tèc ®é cao nhÊt. Ch¹y ®óng kü thuËt, nhanh, kh«ng gß bã, c¨ng th¼ng. Chia nhãm thùc hiÖn. Häc sinh nghe nhËm t©m n¾m b¾t lµm c¬ së cho viÖc tËp luyÖn sau. xxxxxx xxxxxx 30m–40m xxxxxx - LuyÖn tËp kü thuËt bíc nhá, n©ng cao ®ïi t¹i chç. - LT bíc nhá, n©ng n©ng cao ®ïi di chuyÓn t¨ng tÇn sè bíc ch¹y vµ ch¹y theo qu¸n tÝnh 20 – 30m. - Thùc hiÖn nhanh dÇn theo nhÞp vç tay cña gi¸o viªn vµ ch¹y. - TËp 3 ngêi 1 lÇn khi ch¹y hÕt cù ly ®i sang 2 bªn vÒ vÞ trÝ ban ®Çu, võa ®i võa th¶ láng håi phôc. - LuyÖn tËp xuÊt ph¸t – ch¹y t¨ng tèc 30 – 40m. ph¸t huy tèc ®é gÇn tèi ®a. G giíi thiÖu vµ híng dÉn c¸ch ®ãng bµn ®¹p. H quan s¸t thùc hµnh ®ãng bµn ®¹p cho riªng m×nh. c. Thùc hiÖn kü thuËt sau c¸c lÖnh. “ vµo chç” – “ s·n sµng” – “ Ch¹y”. M§: Häc vµ hoµn thiÖn kü thuËt xuÊt ph¸t thÊp víi bµn ®¹p. CB: Häc sinh ®ãng bµn ®¹p phï hîp víi c¸ nh©n. §T: Thùc hiÖn vµo chç, s½n sµng vµ ch¹y. Gi¸o viªn quan s¸t söa ch÷a chung cho häc sinh. d. XuÊt ph¸t víi bµn ®ap, ch¹y 15 – 20m. - LuyÖn tËp xuÊt ph¸t cã bµn ®¹p. 2–3p PhÇn kÕt thóc. - NhËn xÐt xuèng líp. - Bµi tËp vÒ nhµ. - LuyÖn tËp bµi TD N§ vµ c¸c néi dung ®· häc. - Nh¾c nhë néi dung häc giê sau nh÷ng dông cô cÇn chuÈn bÞ. Trêng THPT Mü §øc A 7 Hoµng KiÒu Mai Trang Gi¸o ¸n ThÓ dôc líp 10. Bµi so¹n sè 05 TDN® - ch¹y ng¾n I . Môc tiªu. - TiÕp tôc «n luyÖn bµi TDN§ §T 1-5 cho nam vµ n÷. - Häc míi: §éng t¸c 6 – 7 bµi TDN® - ¤n tiÕt 04 II. ®Þa ®iÓm vµ thiÕt bÞ d¹y häc. - §¹i ®iÓm: - S©n trêng THPT Mü §øc A - Häc sinh tËp luyÖn yªu cÇu ®i giÇy tËp. - Häc sinh dän vÖ sinh s©n tËp, ®êng ch¹y b¶o ®¶m s¹ch sÏ an toµn trong tËp luyÖn. - ChuÈn bÞ cña GV: §ång hå bÊm giê, cßi lÖnh, tranh, h×nh mÉu (nÕu cã). III. ho¹t ®éng cña gi¸o viªn, häc sinh. §Þnh lNéi dung Ph¬ng ph¸p – tæ chøc îng Líp trëng tËp hîp hµng 3 hµng ngang. PhÇn më ®Çu - YC: khÈn tr¬ng, b¸o c¸o qu©n sè 1. NhËn líp: - Gi¸o viªn phæ biÕn môc tiªu yªu cÇu 8 – 10 chÝnh x¸c. p xxxxxxxxxx giê häc. xxxxxxxxxx 2. Khëi ®éng: - Ch¹y nhÌ nhµng mét vßng s©n theo xxxxxxxxxxx hµng däc. G - TËp bµi TD tay kh«ng 6 ®éng t¸c, Ch¹y theo hµng däc trªn ®êng ch¹y xoay c¸c khíp cæ tay, cæ ch©n, c¸nh theo chiÒu ngîc kim ®ång hå. 4L x 8N VÒ ®éi h×nh ban ®Çu gian hµng khëi tay, gèi... - Lu©n phiªn ®¸nh tay lªn cao ra sau. ®éng 2L x 8N - T.hiÖn §T bíc nhá, n©ng cao ®ïi. - Gi¸o viªn quan s¸t chung nªu nhng sai xãt vÒ KT yªu cÇu H söa ch÷a. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x G x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx - G Híng dÉn bµi tËp cho n÷. Nam «n tËp 5 §T bµi nhÞp ®iÖu ®· häc. - N÷ «n tËp §T võa häc – Nam häc ®éng t¸c míi. - Chó ý quan s¸t n¾m vµ thùc hiÖn cho ®îc KT ®éng t¸c, tù söa ch÷a cho nhau ®Ó hoµn thiÖn KT. PhÇn c¬ b¶n 1. ¤n §T 1-5 bµi TD N§(Nam, n÷) - Ph©n líp thµnh 2 nhãm nam vµ n÷ thùc hiÖn «n tËp bµi TD nhÞp ®iÖu ®· häc. - Gi¸o viªn quan s¸t söa sai kü thuËt, häc sinh tù söa ch÷a cho nhau. 2. 2. Häc míi ®éng t¸c 6 – 7 bµi TD N§(Nam, n÷) . - §T 6: VÆn m×nh (Thùc hiÖn 4L x 8N). - §T phèi hîp nhÞp nhµng gi÷a tay, ch©n, thùc hiÖn §T m¾t nh×n theo tay. - §T 7: Nhón, bËt lªn cao, xuèng b»ng 1 ch©n, mét ch©n co. (Thùc hiÖn 4L x 8N) ®©y lµ ®éng t¸c khã yªu cÇu häc sinh tËp ®éng t¸c bËt nh¶y, sau ®ã phèi hîp tËp víi tay. Häc sinh nghe nhËm t©m n¾m b¾t lµm c¬ së cho viÖc tËp luyÖn sau. xxxxxx xxxxxx 30m–40m 2. Ch¹y ng¾n: Trêng THPT Mü §øc A 8 Hoµng KiÒu Mai Trang Gi¸o ¸n ThÓ dôc líp 10. a.Thùc hiÖn kü thuËt “vµo chç” – “s·n sµng” – “Ch¹y”. M§: Häc vµ hoµn thiÖn kü thuËt xuÊt ph¸t thÊp víi bµn ®¹p. CB: Häc sinh ®ãng bµn ®¹p phï hîp víi c¸ nh©n. §T: Thùc hiÖn vµo chç, s½n sµng vµ ch¹y. Gi¸o viªn quan s¸t söa ch÷a chung cho häc sinh. b. X. ph¸t víi bµn ®¹p, ch¹y 15 – 20m. - Nªu mét sè chç KT cßn sai thêng m¾c ph¶i. - Quan s¸t söa ch÷a. xxxxxx - LuyÖn tËp kü thuËt bíc nhá, n©ng cao ®ïi t¹i chç. - LT bíc nhá, n©ng n©ng cao ®ïi di chuyÓn t¨ng tÇn sè bíc ch¹y vµ ch¹y theo qu¸n tÝnh 20 – 30m. - Thùc hiÖn nhanh dÇn theo nhÞp vç tay cña gi¸o viªn vµ ch¹y. - TËp 3 ngêi 1 lÇn khi ch¹y hÕt cù ly ®i sang 2 bªn vÒ vÞ trÝ ban ®Çu, võa ®i võa th¶ láng håi phôc. - LuyÖn tËp xuÊt ph¸t – ch¹y t¨ng tèc 30 – 40m. ph¸t huy tèc ®é gÇn tèi ®a. G giíi thiÖu vµ híng dÉn c¸ch ®ãng bµn ®¹p. H quan s¸t thùc hµnh ®ãng bµn ®¹p cho riªng m×nh. - LuyÖn tËp xuÊt ph¸t cã bµn ®¹p. 2–3p PhÇn kÕt thóc. - NhËn xÐt xuèng líp. - LuyÖn tËp bµi TD N§ vµ c¸c néi - Bµi tËp vÒ nhµ. - Nh¾c nhë néi dung häc giê sau nh÷ng dung ®· häc. dông cô cÇn chuÈn bÞ. I . Môc tiªu. Bµi so¹n sè 06 TDN® - ch¹y ng¾n - TiÕt tôc «n luyÖn bµi TDN® tõ ®éng t¸c 1-7. - Tõng bíc hoµn thiÖn kü thuËt bµi tËp. - Ch¹y ng¾n: LT ch¹y cã giíi h¹n ®é dµi bíc – ch¹y lÆp l¹i c¸c ®o¹n 20 – 30m – trß ch¬i ph¸t triÓn tèc ®é. - N¾m vµ thùc hiÖn ®îc c¸c néi dung, biÕt vËn dông c¸c néi dung häc tËp vµo viÖc rÌn luyÖn søc khoÎ, n©ng cao thÓ lùc cho b¶n th©n. II. ®Þa ®iÓm vµ thiÕt bÞ d¹y häc. - §¹i ®iÓm: - S©n trêng THPT Mü §øc A - Häc sinh dän vÖ sinh s©n tËp, ®êng ch¹y b¶o ®¶m s¹ch sÏ an toµn trong tËp luyÖn. - ChuÈn bÞ cña GV: §ång hå bÊm giê, cßi lÖnh cê ®u«i nheo. III. ho¹t ®éng cña gi¸o viªn, häc sinh. §Þnh lNéi dung Ph¬ng ph¸p – tæ chøc îng Líp trëng tËp hîp hµng 3 hµng ngang. PhÇn më ®Çu - YC: khÈn tr¬ng, b¸o c¸o qu©n sè 1. NhËn líp: 8– chÝnh x¸c. - Gi¸o viªn phæ biÕn môc tiªu yªu cÇu 10p xxxxxxxxxx giê häc. xxxxxxxxxx 2. Khëi ®éng: Trêng THPT Mü §øc A 9 Hoµng KiÒu Mai Trang Gi¸o ¸n ThÓ dôc líp 10. - Ch¹y nhÑ nhµng mét vßng s©n theo hµng däc. - TËp bµi TD tay kh«ng 6 ®éng t¸c, xoay c¸c khíp cæ tay, cæ ch©n, c¸nh 4L x tay, gèi... 8N - Ðp d©y ch»ng ngang, däc. 2L x 8N PhÇn c¬ b¶n 1. ¤n §T 1-7 bµi TD N§ (Nam, n÷) - Ph©n líp thµnh 2 nhãm nam vµ n÷ thùc hiÖn «n tËp bµi TD nhÞp ®iÖu ®· häc. - Gi¸o viªn quan s¸t söa sai kü thuËt, häc sinh tù söa ch÷a cho nhau. 2. Ch¹y ng¾n: a. Ch¹y cã ®é giíi h¹n ®é dµi bíc. - Ch¹y kho¶ng 15 – 20m ®¸nh dÊu c¸c mèc ng¾n h¬n ®é dµi cña bíc b×nh thêng. - Ch¹y t¨ng tèc sao cho c¸c bíc chØ vît 1 mèc mµ tèc ®é ch¹y kh«ng thay ®æi (nh vËy häc sinh ph¶i chñ ®éng t¨ng tÇn sè bíc ch¹y) b. Ch¹y lÆp l¹i 20 – 30m. - XuÊt ph¸t cao ch¹y t¨ng tèc 30m. - Ch¹y xong cù ly 30m sau ®ã ch¹y chËm 10 – 15m th¶ láng, hÝt thë s©u. c. Trß ch¬i: "Ch¹y thoi tiÕp søc" - Líp thµnh 2 hµng b»ng nhau. - Ch¹y 10m cÇm gËy chuyÓn cho ngêi tiÕp theo, hµng nµo vÒ tríc th¾ng cuéc. 4. Th¶ láng håi tÜnh: - Bµi tËp th¶ láng: + §i vßng trßn theo hµng hÝt thë s©u. + §éi h×nh nh trªn quay vµo trong, 2 tay lªn cao, m¾t nh¾m, cói gËp s©u th¶ láng toµn th©n. 5. Cñng cè bµi. - Gäi 1-2 häc sinh thùc hiÖn bµi TD N§ nhËn xÐt chung. - Nh÷ng ®iÓm tèt trong giê häc cÇn ph¸t huy, nh÷ng tån t¹i cÇn kh¾c phôc. PhÇn kÕt thóc. - NhËn xÐt xuèng líp. - Bµi tËp vÒ nhµ. Trêng THPT Mü §øc A xxxxxxxxxxx G Ch¹y theo hµng däc trªn ®êng ch¹y theo chiÒu ngîc kim ®ång hå. VÒ ®éi h×nh ban ®Çu gian hµng khëi ®éng. x x x x x x x x x x 10 phót - C¸n sù líp h« cho c¸c nhãm tËp luyÖn, G quan s¸t söa ch÷a. 3-4 lÇn x x x x x xxxxx xxxxx xxxxx x G x - Tæ chøc thi ®ua gi÷a c¸c nhãm. G híng dÉn kü thuËt ®éng t¸c míi 10 phót häc sinh theo dâi thùc hiÖn. - G Híng dÉn bµi tËp cho n÷. 2-4 lÇn Nam «n tËp 7 §T bµi nhÞp ®iÖu nghØ ®· häc. gi÷a - N÷ «n tËp §T võa häc – c¸c lÇn Nam häc ®éng t¸c míi. 2-3 - HS kÎ c¸c ®êng v¹ch v«i qui phót. ®Þnh tËp ch¹y t¨ng tÇn sè bíc theo cù ly. 2 lÇn x x x xxx ch¹y xxxxxx nhÑ nhµng x x x x x x G hÝt thë Nam luyÖn tËp ch¹y t¨ng tèc. s©u - N÷ luyÖn tËp bµi TDN§. Sau ®ã ®æi l¹i. 10 phót - H×nh thøc ch¬i: nh ®éi h×nh ch¹y ë trªn. 2-3 phót - Thùc hiÖn xong néi dung ch¹y kh«ng ngåi, n»m nghØ. Ph¶i ®i l¹i hÝt thë s©u th¶ láng tÝch cùc. G 2-3 phót 1-2 phót 10 x x x x x x G x x x x - LuyÖn tËp bµi TD N§ vµ c¸c néi dung ®· häc. Hoµng KiÒu Mai Trang Gi¸o ¸n ThÓ dôc líp 10. I . Môc tiªu. Bµi so¹n sè 07 TDN® - ch¹y ng¾n - TiÕt tôc «n luyÖn bµi TDN® tõ ®éng t¸c 1-7. - Tõng bíc hoµn thiÖn kü thuËt bµi tËp. - Häc ®éng t¸c 8 – 9. - Ch¹y ng¾n - Thùc hiÖn kü thuËt sau c¸c lÖnh. “vµo chç” – “s·n sµng” – “Ch¹y”. - XuÊt ph¸t víi bµn ®¹p, ch¹y 15-20m. - Kü thuËt vÒ ®Ých. - N¾m vµ thùc hiÖn ®îc c¸c néi dung, biÕt vËn dông c¸c néi dung häc tËp vµo viÖc rÌn luyÖn søc khoÎ, n©ng cao thÓ lùc cho b¶n th©n. II. ®Þa ®iÓm vµ thiÕt bÞ d¹y häc. - §¹i ®iÓm: - S©n trêng THPT Mü §øc A - Häc sinh dän vÖ sinh s©n tËp, ®êng ch¹y b¶o ®¶m s¹ch sÏ an toµn trong tËp luyÖn. - ChuÈn bÞ cña GV: §ång hå bÊm giê, cßi lÖnh cê ®u«i nheo. III. ho¹t ®éng cña gi¸o viªn, häc sinh. §Þnh lNéi dung îng PhÇn më ®Çu 1. NhËn líp: 8– - Gi¸o viªn phæ biÕn môc tiªu yªu cÇu 10p giê häc. 2. Khëi ®éng: - Ch¹y nhÑ nhµng mét vßng s©n theo hµng däc. - TËp bµi TD tay kh«ng 6 ®éng t¸c, xoay c¸c khíp cæ tay, cæ ch©n, c¸nh 4L x 8N tay, gèi... - Ðp d©y ch»ng ngang, däc. 2L x 8N Ph¬ng ph¸p – tæ chøc Líp trëng tËp hîp hµng 3 hµng ngang. - YC: khÈn tr¬ng, b¸o c¸o qu©n sè chÝnh x¸c. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx G Ch¹y theo hµng däc trªn ®êng ch¹y theo chiÒu ngîc kim ®ång hå. VÒ ®éi h×nh ban ®Çu gian hµng khëi ®éng. x x x x x x x x x x PhÇn c¬ b¶n 10 phót - C¸n sù líp h« cho c¸c nhãm tËp 1. ¤n §T 1-7 bµi TD N§ (Nam, n÷) luyÖn, G quan s¸t söa ch÷a. - Ph©n líp thµnh 2 nhãm nam vµ n÷ xxxxx thùc hiÖn «n tËp bµi TD nhÞp ®iÖu ®· 3-4 lÇn x x x x x xxxxx xxxxx häc. x G x - Gi¸o viªn quan s¸t söa sai kü thuËt, - Tæ chøc thi ®ua gi÷a c¸c nhãm. häc sinh tù söa ch÷a cho nhau. G híng dÉn kü thuËt ®éng t¸c míi 2. Häc ®éng t¸c 8 – 9. 10 phót häc sinh theo dâi thùc hiÖn. Bµi TDN§ n÷. §T8 (4Lx8N) - G Híng dÉn bµi tËp cho n÷. 2-4 lÇn Nam «n tËp 7 §T bµi nhÞp ®iÖu nghØ ®· häc. gi÷a CB 12 34 5 6 7 8 - N÷ «n tËp §T võa häc – c¸c lÇn §T8 (4Lx8N) Nam häc ®éng t¸c míi. 2-3 Trêng THPT Mü §øc A 11 Hoµng KiÒu Mai Trang Gi¸o ¸n ThÓ dôc líp 10. phót. Bµi N§ Nam. §éng t¸c 8. §éng t¸c 9. 2. Ch¹y ng¾n: a. Ch¹y cã ®é giíi h¹n ®é dµi bíc. - Ch¹y kho¶ng 15 – 20m ®¸nh dÊu c¸c mèc ng¾n h¬n ®é dµi cña bíc b×nh thêng. - Ch¹y t¨ng tèc sao cho c¸c bíc chØ vît 1 mèc mµ tèc ®é ch¹y kh«ng thay ®æi (nh vËy häc sinh ph¶i chñ ®éng t¨ng tÇn sè bíc ch¹y) - Kü thuËt vÒ ®Ých 4. Th¶ láng håi tÜnh: - Bµi tËp th¶ láng: + §i vßng trßn theo hµng hÝt thë s©u. + §éi h×nh nh trªn quay vµo trong, 2 tay lªn cao, m¾t nh¾m, cói gËp s©u th¶ láng toµn th©n. 5. Cñng cè bµi. - Gäi 1-2 häc sinh thùc hiÖn bµi TD N§ nhËn xÐt chung. Nh÷ng ®iÓm tèt trong giê häc cÇn ph¸t huy, nh÷ng tån t¹i cÇn kh¾c phôc. PhÇn kÕt thóc. - NhËn xÐt xuèng líp. - Bµi tËp vÒ nhµ. I . Môc tiªu. - Häc sinh tËp trung chó ý thùc hiÖn cho ®îc c¸c ®éng t¸c c¬ b¶n 2 lÇn cña bµi nhÞp ®iÖu, phèi hîp nhÞp ch¹y nhµng, tÝch cùc tËp thuéc bµi, nhÑ thuéc ®éng t¸c. nhµng - TËp theo nhãm söa ch÷a kü hÝt thë thuËt ®éng t¸c cho nhau ®Ó hoµn s©u thiÖn kü thuËt. - ¤n luyÖn tõ ®éng t¸c 1- 9 bµi TD N§ cho nam vµ n÷. 10 phót - HS kÎ c¸c ®êng v¹ch v«i qui ®Þnh tËp ch¹y t¨ng tÇn sè bíc theo cù ly. xxxxxx 2-3 xxxxxx phót xxxxxx G - Nam luyÖn tËp ch¹y t¨ng tèc. - N÷ luyÖn tËp bµi TDN§. Sau ®ã ®æi l¹i. 2-3 - H×nh thøc ch¬i: nh ®éi h×nh ch¹y ë phót trªn. - Thùc hiÖn xong néi dung ch¹y kh«ng ngåi, n»m nghØ. Ph¶i ®i l¹i hÝt thë s©u th¶ láng tÝch cùc. G 1-2 phót - LuyÖn tËp bµi TD N§ vµ c¸c néi dung ®· häc. Bµi so¹n sè 08 TDN® - ch¹y ng¾n - TiÕt tôc «n luyÖn bµi TDN® tõ ®éng t¸c 1-9. - Tõng bíc hoµn thiÖn kü thuËt bµi tËp. - Ch¹y ng¾n: Chayl bíc nhá, ch¹y n©ng cao ®ïi, ch¹y ®¹p sau. – ch¹y tèc ®ä cao c¸c ®o¹n 20 – 30m – trß ch¬i ph¸t triÓn tèc ®é. - N¾m vµ thùc hiÖn ®îc c¸c néi dung, biÕt vËn dông c¸c néi dung häc tËp vµo viÖc rÌn luyÖn søc khoÎ, n©ng cao thÓ lùc cho b¶n th©n. II. ®Þa ®iÓm vµ thiÕt bÞ d¹y häc. - §¹i ®iÓm: - S©n trêng THPT Mü §øc A - Häc sinh dän vÖ sinh s©n tËp, ®êng ch¹y b¶o ®¶m s¹ch sÏ an toµn trong tËp luyÖn. - ChuÈn bÞ cña GV: §ång hå bÊm giê, cßi lÖnh cê ®u«i nheo. III. ho¹t ®éng cña gi¸o viªn, häc sinh. Trêng THPT Mü §øc A 12 Hoµng KiÒu Mai Trang Gi¸o ¸n ThÓ dôc líp 10. §Þnh lNéi dung îng PhÇn më ®Çu 1. NhËn líp: 8– - Gi¸o viªn phæ biÕn môc tiªu yªu cÇu 10p giê häc. 2. Khëi ®éng: - Ch¹y nhÑ nhµng mét vßng s©n theo hµng däc. - TËp bµi TD tay kh«ng 6 ®éng t¸c, xoay c¸c khíp cæ tay, cæ ch©n, c¸nh 4L x 8N tay, gèi... - Ðp d©y ch»ng ngang, däc. 2L x 8N Ph¬ng ph¸p – tæ chøc Líp trëng tËp hîp hµng 3 hµng ngang. - YC: khÈn tr¬ng, b¸o c¸o qu©n sè chÝnh x¸c. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx G Ch¹y theo hµng däc trªn ®êng ch¹y theo chiÒu ngîc kim ®ång hå. VÒ ®éi h×nh ban ®Çu gian hµng khëi ®éng. x x x x x x x x x x PhÇn c¬ b¶n 1. ¤n §T 1-9 bµi TD N§ (Nam, n÷) - Ph©n líp thµnh 2 nhãm nam vµ n÷ thùc hiÖn «n tËp bµi TD nhÞp ®iÖu ®· häc. - Gi¸o viªn quan s¸t söa sai kü thuËt, häc sinh tù söa ch÷a cho nhau. 2. Ch¹y ng¾n: - Ch¹y bíc nhá. -Ch¹y n©ng cao ®ïi. -Ch¹y ®¹p sau. b. Ch¹y tèc ®é cao 20 – 30m. - XuÊt ph¸t cao ch¹y tèc ®é tèi ®a 20 30m. - Ch¹y xong cù ly 30m sau ®ã ch¹y chËm 10 – 15m th¶ láng, hÝt thë s©u. c. Trß ch¬i: "Ch¹y thoi tiÕp søc" - Líp thµnh 2 hµng b»ng nhau. - Ch¹y 10m cÇm gËy chuyÓn cho ngêi tiÕp theo, hµng nµo vÒ tríc th¾ng cuéc. 4. Th¶ láng håi tÜnh: 10 phót - C¸n sù líp h« cho c¸c nhãm tËp luyÖn, G quan s¸t söa ch÷a. 3-4 lÇn x x x x x xxxxx xxxxx xxxxx x G x - Tæ chøc thi ®ua gi÷a c¸c nhãm. 10 phót G híng dÉn kü thuËt ®éng t¸c míi häc sinh theo dâi thùc hiÖn. 2-4 lÇn - G Híng dÉn bµi tËp cho n÷. nghØ Nam «n tËp 9 §T bµi nhÞp ®iÖu gi÷a ®· häc. c¸c lÇn - N÷ «n tËp §T võa häc – 2-3 Nam häc ®éng t¸c míi. phót. - HS kÎ c¸c ®êng v¹ch v«i qui ®Þnh tËp ch¹y t¨ng tÇn sè bíc 2 lÇn theo cù ly. ch¹y x x x xxx nhÑ x x x xxx nhµng hÝt thë x x x x x x G s©u - Nam luyÖn tËp ch¹y t¨ng tèc. - Bµi tËp th¶ láng: - N÷ luyÖn tËp bµi TDN§. Sau ®ã ®æi + §i vßng trßn theo hµng hÝt thë s©u. l¹i. - H×nh thøc ch¬i: nh ®éi h×nh ch¹y ë + §éi h×nh nh trªn quay vµo trong, 2 trªn. tay lªn cao, m¾t nh¾m, cói gËp s©u th¶ - Thùc hiÖn xong néi dung ch¹y láng toµn th©n. kh«ng ngåi, n»m nghØ. Ph¶i ®i l¹i hÝt 5. Cñng cè bµi. thë s©u th¶ láng tÝch cùc. 2-3 phót - Gäi 1-2 häc sinh thùc hiÖn bµi TD N§ nhËn xÐt chung. G Nh÷ng ®iÓm tèt trong giê häc 2-3 cÇn ph¸t huy, nh÷ng tån t¹i cÇn phót Trêng THPT Mü §øc A 13 Hoµng KiÒu Mai Trang Gi¸o ¸n ThÓ dôc líp 10. kh¾c phôc. PhÇn kÕt thóc. - NhËn xÐt xuèng líp. - Bµi tËp vÒ nhµ. I . Môc tiªu. x x 1-2 phót x x x x x x x x G - LuyÖn tËp bµi TD N§ vµ c¸c néi dung ®· häc. Bµi so¹n sè 09 TDN® - ch¹y ng¾n - TiÕt tôc «n luyÖn bµi TDN® tõ ®éng t¸c 1-9. - Häc míi : §éng t¸c 10 – 11. - Tõng bíc hoµn thiÖn kü thuËt bµi tËp. - Ch¹y ng¾n: Chayl bíc nhá, ch¹y n©ng cao ®ïi, ch¹y ®¹p sau. – ch¹y tèc ®ä cao c¸c ®o¹n 20 – 30m. - N¾m vµ thùc hiÖn ®îc c¸c néi dung, biÕt vËn dông c¸c néi dung häc tËp vµo viÖc rÌn luyÖn søc khoÎ, n©ng cao thÓ lùc cho b¶n th©n. II. ®Þa ®iÓm vµ thiÕt bÞ d¹y häc. - §¹i ®iÓm: - S©n trêng THPT Mü §øc A - Häc sinh dän vÖ sinh s©n tËp, ®êng ch¹y b¶o ®¶m s¹ch sÏ an toµn trong tËp luyÖn. - ChuÈn bÞ cña GV: §ång hå bÊm giê, cßi lÖnh cê ®u«i nheo. III. ho¹t ®éng cña gi¸o viªn, häc sinh. §Þnh lNéi dung îng PhÇn më ®Çu 1. NhËn líp: 8– - Gi¸o viªn phæ biÕn môc tiªu yªu cÇu 10p giê häc. 2. Khëi ®éng: - Ch¹y nhÑ nhµng mét vßng s©n theo hµng däc. - TËp bµi TD tay kh«ng 6 ®éng t¸c, xoay c¸c khíp cæ tay, cæ ch©n, c¸nh 4L x 8N tay, gèi... - Ðp d©y ch»ng ngang, däc. 2L x 8N Ph¬ng ph¸p – tæ chøc Líp trëng tËp hîp hµng 3 hµng ngang. - YC: khÈn tr¬ng, b¸o c¸o qu©n sè chÝnh x¸c. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx G Ch¹y theo hµng däc trªn ®êng ch¹y theo chiÒu ngîc kim ®ång hå. VÒ ®éi h×nh ban ®Çu gian hµng khëi ®éng. x x x x x x x x x x PhÇn c¬ b¶n 10 phót - C¸n sù líp h« cho c¸c nhãm tËp 1. ¤n §T 1-9 bµi TD N§ (Nam, n÷) luyÖn, G quan s¸t söa ch÷a. - KiÓm tra lÊy ®iÓm miÖng ®éng t¸c 1 3-4 lÇn xxxxx xxxxx – 7 bµi TD N§ cho nam vµ n÷ riªng. xxxxx xxxxx - Ph©n nhãm tËp luyÖn, ®éng t¸c ®óng, x G x ®ñ, thÓ hiÖn bµi tËp nhÞp nhµng, ®Ñp - Tæ chøc thi ®ua gi÷a c¸c nhãm. m¾t. Trêng THPT Mü §øc A 14 Hoµng KiÒu Mai Trang Gi¸o ¸n ThÓ dôc líp 10. - GhÐp nh¹c cho bµi TD N§.( nÕu cã G híng dÉn kü thuËt ®éng t¸c míi ®k). 10 phót häc sinh theo dâi thùc hiÖn. - G quan s¸t söa sai kü thuËt häc sinh. - G Híng dÉn bµi tËp cho n÷. 2-4 lÇn 2. Häc ®éng t¸c 10 - 11. Nam «n tËp 9 §T bµi nhÞp ®iÖu nghØ Bµi TDN§ n÷. ®· häc. gi÷a §T: 10 (4Lx8N) - N÷ «n tËp §T võa häc – c¸c lÇn Nam häc ®éng t¸c míi. 2-3 §T: 11 (4Lx8N) - HS kÎ c¸c ®êng v¹ch v«i qui phót. ®Þnh tËp ch¹y t¨ng tÇn sè bíc theo cù ly. 2 lÇn Bµi N§ Nam. §«ng t¸c 10 – 11. x x x xxx ch¹y §T: 10 (4lx8N) x x x xxx nhÑ nhµng x x x x x x G hÝt thë Nam luyÖn tËp ch¹y tèc ®é tèi ®a s©u §T: 11 (4Lx8N) 20-30m. - N÷ luyÖn tËp bµi TDN§. Sau ®ã ®æi 10 phót l¹i. Häc sinh tËp trung chó ý thùc 2. Ch¹y ng¾n: hiÖn cho ®îc c¸c ®éng t¸c c¬ b¶n - Ch¹y bíc nhá. cña bµi nhÞp ®iÖu, phèi hîp nhÞp -Ch¹y n©ng cao ®ïi. nhµng, tÝch cùc tËp thuéc bµi, -Ch¹y ®¹p sau. thuéc ®éng t¸c. 2-3 b. Ch¹y tèc ®é cao 20 – 30m. - TËp theo nhãm söa ch÷a kü - XuÊt ph¸t cao ch¹y tèc ®é tèi ®a 20 phót thuËt ®éng t¸c cho nhau ®Ó hoµn 30m. thiÖn kü thuËt. - Ch¹y xong cù ly 30m sau ®ã ch¹y - ¤n luyÖn tõ ®éng t¸c 1- 11 chËm 10 – 15m th¶ láng, hÝt thë s©u. bµi TD N§ cho nam vµ n÷. 4. Th¶ láng håi tÜnh: 2-3 - Bµi tËp th¶ láng: phót - Thùc hiÖn xong néi dung ch¹y + §i vßng trßn theo hµng hÝt thë s©u. kh«ng ngåi, n»m nghØ. Ph¶i ®i l¹i hÝt thë s©u th¶ láng tÝch cùc. + §éi h×nh nh trªn quay vµo trong, 2 tay lªn cao, m¾t nh¾m, cói gËp s©u th¶ láng toµn th©n. G 5. Cñng cè bµi.- Gäi 1-2 häc sinh thùc hiÖn bµi TD N§ nhËn xÐt chung. - Nh÷ng ®iÓm tèt trong giê häc cÇn ph¸t huy, nh÷ng tån t¹i cÇn kh¾c phôc. PhÇn kÕt thóc. - NhËn xÐt xuèng líp. - Bµi tËp vÒ nhµ. I . Môc tiªu. x x 1-2 phót x x x x x x x x G - LuyÖn tËp bµi TD N§ vµ c¸c néi dung ®· häc. Bµi so¹n sè 10 TDN® - ch¹y ng¾n - TiÕt tôc «n luyÖn bµi TDN® tõ ®éng t¸c 1-11. - Tõng bíc hoµn thiÖn kü thuËt bµi tËp. - Mét sè ®iÓm trong luËt ®iÒn kinh (phÇn ch¹y ng¾n). Trêng THPT Mü §øc A 15 Hoµng KiÒu Mai Trang Gi¸o ¸n ThÓ dôc líp 10. - KiÓm tra thö 80m. - N¾m vµ thùc hiÖn ®îc c¸c néi dung, biÕt vËn dông c¸c néi dung häc tËp vµo viÖc rÌn luyÖn søc khoÎ, n©ng cao thÓ lùc cho b¶n th©n. II. ®Þa ®iÓm vµ thiÕt bÞ d¹y häc. - §¹i ®iÓm: - S©n trêng THPT Mü §øc A - Häc sinh dän vÖ sinh s©n tËp, ®êng ch¹y b¶o ®¶m s¹ch sÏ an toµn trong tËp luyÖn. - ChuÈn bÞ cña GV: §ång hå bÊm giê, cßi lÖnh cê ®u«i nheo. III. ho¹t ®éng cña gi¸o viªn, häc sinh. §Þnh lNéi dung îng PhÇn më ®Çu 1. NhËn líp: 8– - Gi¸o viªn phæ biÕn môc tiªu yªu cÇu 10p giê häc. 2. Khëi ®éng: - Ch¹y nhÑ nhµng mét vßng s©n theo hµng däc. - TËp bµi TD tay kh«ng 6 ®éng t¸c, xoay c¸c khíp cæ tay, cæ ch©n, c¸nh 4L x 8N tay, gèi... - Ðp d©y ch»ng ngang, däc. 2L x 8N Ph¬ng ph¸p – tæ chøc Líp trëng tËp hîp hµng 3 hµng ngang. - YC: khÈn tr¬ng, b¸o c¸o qu©n sè chÝnh x¸c. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx G Ch¹y theo hµng däc trªn ®êng ch¹y theo chiÒu ngîc kim ®ång hå. VÒ ®éi h×nh ban ®Çu gian hµng khëi ®éng. x x x x x x x x x x PhÇn c¬ b¶n 1. ¤n §T 1-11 bµi TD N§ (Nam, n÷) 10 phót - C¸n sù líp h« cho c¸c nhãm tËp luyÖn, G quan s¸t söa ch÷a. - KiÓm tra lÊy ®iÓm miÖng ®éng t¸c 1 xxxxx – 11 bµi TD N§ cho nam vµ n÷ riªng. 3-4 lÇn x x x x x xxxxx xxxxx - Ph©n nhãm tËp luyÖn, ®éng t¸c ®óng, x G x ®ñ, thÓ hiÖn bµi tËp nhÞp nhµng, ®Ñp - Tæ chøc thi ®ua gi÷a c¸c nhãm. m¾t. G híng dÉn kü thuËt ®éng t¸c míi - GhÐp nh¹c cho bµi TD N§.( nÕu cã häc sinh theo dâi thùc hiÖn. ®k). - G quan s¸t söa sai kü thuËt häc sinh. Häc sinh tËp trung chó ý thùc 10 phót 2. . Mét sè ®iÓm cña luËt ch¹y ng¾n. hiÖn cho ®îc c¸c ®éng t¸c c¬ b¶n - Quy c¸ch ®êng ch¹y. cña bµi nhÞp ®iÖu, phèi hîp nhÞp - luËt thi ®Êu. nhµng, tÝch cùc tËp thuéc bµi, nghØ thuéc ®éng t¸c. gi÷a 3. KiÓm tra thö 80m. - TËp theo nhãm söa ch÷a kü c¸c lÇn thuËt ®éng t¸c cho nhau ®Ó hoµn 2-3 * Th¶ láng håi tÜnh: thiÖn kü thuËt. phót. - ¤n luyÖn tõ ®éng t¸c 1- 11 - Bµi tËp th¶ láng: bµi TD N§ cho nam vµ n÷. 2 lÇn + §i vßng trßn theo hµng hÝt thë s©u. ch¹y + §éi h×nh nh trªn quay vµo trong, 2 nhÑ nhµng - Thùc hiÖn xong néi dung ch¹y tay lªn cao, m¾t nh¾m, cói gËp s©u th¶ hÝt thë kh«ng ngåi, n»m nghØ. Ph¶i ®i l¹i hÝt thë s©u th¶ láng tÝch cùc. láng toµn th©n. s©u 5. Cñng cè bµi.- Gäi 1-2 häc sinh thùc hiÖn bµi TD N§ nhËn xÐt chung. 2-3 G phót Trêng THPT Mü §øc A 16 Hoµng KiÒu Mai Trang Gi¸o ¸n ThÓ dôc líp 10. - Nh÷ng ®iÓm tèt trong giê häc cÇn ph¸t huy, nh÷ng tån t¹i cÇn kh¾c phôc. PhÇn kÕt thóc. - NhËn xÐt xuèng líp. - Bµi tËp vÒ nhµ. I . Môc tiªu. x x 1-2 phót x x x x x x x x G - LuyÖn tËp bµi TD N§ vµ c¸c néi dung ®· häc. Bµi so¹n sè 11 TDN® - ch¹y ng¾n - TiÕt tôc «n luyÖn bµi TDN® tõ ®éng t¸c 1-11. Häc ®éng t¸c 12 – 13. - Tõng bíc hoµn thiÖn kü thuËt bµi tËp. - Phèi hîp 4 giai ®o¹n kü thuËt. Nh»m hoµn thiÖn kü thuËt ch¹y 100m. II. ®Þa ®iÓm vµ thiÕt bÞ d¹y häc. - §¹i ®iÓm: - S©n trêng THPT Mü §øc A - Häc sinh dän vÖ sinh s©n tËp, ®êng ch¹y b¶o ®¶m s¹ch sÏ an toµn trong tËp luyÖn. - ChuÈn bÞ cña GV: §ång hå bÊm giê, cßi lÖnh cê ®u«i nheo. III. ho¹t ®éng cña gi¸o viªn, häc sinh. §Þnh lNéi dung îng PhÇn më ®Çu 1. NhËn líp: 8– - Gi¸o viªn phæ biÕn môc tiªu yªu cÇu 10p giê häc. 2. Khëi ®éng: - Ch¹y nhÑ nhµng mét vßng s©n theo hµng däc. - TËp bµi TD tay kh«ng 6 ®éng t¸c, xoay c¸c khíp cæ tay, cæ ch©n, c¸nh 4L x 8N tay, gèi... - Ðp d©y ch»ng ngang, däc. 2L x 8N Trêng THPT Mü §øc A 17 Ph¬ng ph¸p – tæ chøc Líp trëng tËp hîp hµng 3 hµng ngang. - YC: khÈn tr¬ng, b¸o c¸o qu©n sè chÝnh x¸c. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx G Ch¹y theo hµng däc trªn ®êng ch¹y theo chiÒu ngîc kim ®ång hå. VÒ ®éi h×nh ban ®Çu gian hµng khëi ®éng. x x x x x x x x x x Hoµng KiÒu Mai Trang Gi¸o ¸n ThÓ dôc líp 10. Líp chia thµnh 2 nhãm tËp luyÖn bµi PhÇn c¬ b¶n 1. ¤n §T 1-11 bµi TD N§ (Nam, n÷) 10 phót TDN§ cho nam vµ n÷. x x x x - KiÓm tra lÊy ®iÓm miÖng ®éng t¸c 1 x x – 11 bµi TD N§ cho nam vµ n÷ riªng. 3-4 lÇn x x x x x G x x x - Ph©n nhãm tËp luyÖn, ®éng t¸c ®óng, x x x x ®ñ, thÓ hiÖn bµi tËp nhÞp nhµng, ®Ñp x x x x m¾t. - Phèi hîp tËp luyÖn theo nhÞp h« cña - GhÐp nh¹c cho bµi TD N§.( nÕu cã gi¸o viªn vµ ghÐp nh¹c bµi TDN§. ®k). - G quan s¸t söa sai kü thuËt häc sinh. Nhãm 1: Häc sinh n÷ tËp §T 12-13. 10 phót - Gi¸o viªn híng dÉn §T 12-13 cho 2. Häc ®éng t¸c 12 - 13. n÷. G lµm mÉu chËm, híng dÉn tËp Bµi TDN§ n÷. §T: 12 (4Lx8N) §T, H quan s¸t thùc hiÖn. nghØ - G tËp chËm H thùc hiÖn cïng thùc gi÷a hiÖn theo. c¸c lÇn Nhãm 2: LuyÖn tËp phèi hîp 4 giai §T: 13 (4Lx8N) 2-3 ®o¹n kü thuËt. phót. * §æi néi dung tËp luyÖn. 2 lÇn Nhãm 2. TËp §T 12-13 cho nam. HBµi N§ Nam. §T: 12 (4Lx8N) ch¹y íng dÉn tËp luyÖn, ghÐp nh¹c. nhÑ Nhãm 1: LuyÖn tËp phèi hîp 4 giai nhµng ®o¹n kü thuËt. hÝt thë §T: 11 (4Lx8N) s©u - Thùc hiÖn xong néi dung ch¹y kh«ng ngåi, n»m nghØ. Ph¶i ®i l¹i hÝt 2-3 thë s©u th¶ láng tÝch cùc. phót . G * Th¶ láng håi tÜnh: - Bµi tËp th¶ láng: + §i vßng trßn theo hµng hÝt thë s©u. + §éi h×nh nh trªn quay vµo trong, 2 tay lªn cao, m¾t nh¾m, cói gËp s©u th¶ láng toµn th©n. 5. Cñng cè bµi.- Gäi 1-2 häc sinh thùc hiÖn bµi TD N§ nhËn xÐt chung. x x x x x x G x x x x - Nh÷ng ®iÓm tèt trong giê häc cÇn ph¸t huy, nh÷ng tån t¹i cÇn kh¾c phôc. PhÇn kÕt thóc. - NhËn xÐt xuèng líp. - Bµi tËp vÒ nhµ. Trêng THPT Mü §øc A 1-2 phót 18 - LuyÖn tËp bµi TD N§ vµ c¸c néi dung ®· häc. Hoµng KiÒu Mai Trang Gi¸o ¸n ThÓ dôc líp 10. I . Môc tiªu. Bµi so¹n sè 12 TDN® - ch¹y ng¾n - TiÕt tôc «n luyÖn bµi TDN® tõ ®éng t¸c 1-13. Häc ®éng t¸c 14 – 16. - Tõng bíc hoµn thiÖn kü thuËt bµi tËp. - Phèi hîp 4 giai ®o¹n kü thuËt. Nh»m hoµn thiÖn kü thuËt ch¹y 100m. II. ®Þa ®iÓm vµ thiÕt bÞ d¹y häc. - §¹i ®iÓm: - S©n trêng THPT Mü §øc A - Häc sinh dän vÖ sinh s©n tËp, ®êng ch¹y b¶o ®¶m s¹ch sÏ an toµn trong tËp luyÖn. - ChuÈn bÞ cña GV: §ång hå bÊm giê, cßi lÖnh cê ®u«i nheo. III. ho¹t ®éng cña gi¸o viªn, häc sinh. §Þnh lNéi dung îng PhÇn më ®Çu 1. NhËn líp: 8– - Gi¸o viªn phæ biÕn môc tiªu yªu cÇu 10p giê häc. 2. Khëi ®éng: - Ch¹y nhÑ nhµng mét vßng s©n theo hµng däc. - TËp bµi TD tay kh«ng 6 ®éng t¸c, xoay c¸c khíp cæ tay, cæ ch©n, c¸nh 4L x 8N tay, gèi... - Ðp d©y ch»ng ngang, däc. 2L x 8N Ph¬ng ph¸p – tæ chøc Líp trëng tËp hîp hµng 3 hµng ngang. - YC: khÈn tr¬ng, b¸o c¸o qu©n sè chÝnh x¸c. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx G Ch¹y theo hµng däc trªn ®êng ch¹y theo chiÒu ngîc kim ®ång hå. VÒ ®éi h×nh ban ®Çu gian hµng khëi ®éng. x x x x x x x x x x Líp chia thµnh 2 nhãm tËp luyÖn bµi PhÇn c¬ b¶n 1. ¤n §T 1-13bµi TD N§ (Nam, n÷) 10 phót TDN§ cho nam vµ n÷. x x x x - KiÓm tra lÊy ®iÓm miÖng ®éng t¸c 1 x x – 11 bµi TD N§ cho nam vµ n÷ riªng. 3-4 lÇn x x x x x G x x x - Ph©n nhãm tËp luyÖn, ®éng t¸c ®óng, x x x x ®ñ, thÓ hiÖn bµi tËp nhÞp nhµng, ®Ñp x x x x m¾t. - Phèi hîp tËp luyÖn theo nhÞp h« cña - GhÐp nh¹c cho bµi TD N§.( nÕu cã gi¸o viªn vµ ghÐp nh¹c bµi TDN§. ®k). - G quan s¸t söa sai kü thuËt häc sinh. Nhãm 1: Häc sinh n÷ tËp §T 14-16. 10 phót - Gi¸o viªn híng dÉn §T 14-16 cho 2. Häc ®éng t¸c 14 - 16. n÷. G lµm mÉu chËm, híng dÉn tËp - §«ng t¸c dµnh cho n÷. §T, H quan s¸t thùc hiÖn. nghØ - G tËp chËm H thùc hiÖn cïng thùc §éng t¸c dµnh cho nam. gi÷a hiÖn theo. c¸c lÇn Nhãm 2: LuyÖn tËp phèi hîp 4 giai . 2-3 ®o¹n kü thuËt. phót. * Th¶ láng håi tÜnh: * §æi néi dung tËp luyÖn. 2 lÇn Nhãm 2. TËp §T 14-16 cho nam. H- Bµi tËp th¶ láng: ch¹y íng dÉn tËp luyÖn, ghÐp nh¹c. Trêng THPT Mü §øc A 19 Hoµng KiÒu Mai Trang Gi¸o ¸n ThÓ dôc líp 10. + §i vßng trßn theo hµng hÝt thë s©u. + §éi h×nh nh trªn quay vµo trong, 2 tay lªn cao, m¾t nh¾m, cói gËp s©u th¶ láng toµn th©n. 5. Cñng cè bµi.- Gäi 1-2 häc sinh thùc hiÖn bµi TD N§ nhËn xÐt chung. - nhÑ nhµng hÝt thë s©u 2-3 phót - Thùc hiÖn xong néi dung ch¹y kh«ng ngåi, n»m nghØ. Ph¶i ®i l¹i hÝt thë s©u th¶ láng tÝch cùc. G Nh÷ng ®iÓm tèt trong giê häc cÇn ph¸t huy, nh÷ng tån t¹i cÇn kh¾c phôc. PhÇn kÕt thóc. - NhËn xÐt xuèng líp. - Bµi tËp vÒ nhµ. Nhãm 1: LuyÖn tËp phèi hîp 4 giai ®o¹n kü thuËt. x x 1-2 phót x x x x x x x x G - LuyÖn tËp bµi TD N§ vµ c¸c néi dung ®· häc. Bµi so¹n sè 13 Lý ThuyÕt: TËp luyÖn TDTT vµ sö dông c¸c yÕu tè thiªn nhiªn ®Ó rÌn luyÖn søc kháe I. Môc tiªu: - BiÕt mét sè h×nh thøc, ph¬ng ph¸p c¬ b¶n tù tËp luyÖn TDTT vµ sö dông kh«ng khÝ, níc, ¸nh s¸ng ®Ó rÌn luyÖn søc kháe. - BiÕt vËn dông nh÷ng hiÓu biÕt cña m×nh ®Ó rÌn luyÖn søc kháe. II. Néi dung: C¸c yÕu tè thiªn nhiªn lµ mét trong c¸c yÕu tè cã vai trß quyÕt ®Þnh trong viÖc rÌn luyÖn vµ n©ng cao søc kháe, thÓ lùc cho ngêi tËp. V× vËy chóng ta cÇn ph¶i sö dông ®ång thêi c¸c bµi tËp thÓ chÊt vµ c¸c yÕu tè thiªn nhiªn, vÖ sinh ®Ó n©ng cao søc kháe, søc ®Ò kh¸ng vµ kh¶ n¨ng thÝch øng cña c¬ thÓ phßng chèng bÖnh tËt. 1. TËp luyÖn TDTT. C¸c bµi tËp thÓ chÊt rÊt phong phó, ®a d¹ng nã chÝnh lµ ph¬ng tiÖn chuyªn m«n c¬ b¶n ®Ó GDTC. a. ThÓ dôc vÖ sinh: Gåm cã thÓ dôc buæi s¸ng – ThÓ dôc buæi tèi. Trêng THPT Mü §øc A 20 Hoµng KiÒu Mai Trang
- Xem thêm -