Tài liệu Giáo án thể dục lớp 10 chuẩn ktkn_bộ 15

  • Số trang: 127 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 60 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Ngµy so¹n:18 / 08 / 2011 Tiết 1: Lý thuyÕt: TËp luyÖn TDTT vµ sö dông c¸c yÕu tè thiªn nhiªn ®Ó rÌn luyÖn søc khoÎ I. môc tiªu: 1. KiÕn thøc: BiÕt mét sè h×nh thøc, ph¬ng ph¸p c¬ b¶n tù luyÖn tËp TDTT vµ sö dông kh«ng khÝ, níc, ¸nh s¸ng ®Ó rÌn luyÖn søc khoÎ. 2. Kü n¨ng : BiÕt vËn dông nh÷ng hiÓu biÕt trªn ®Ó rÌn luyÖn SK. 3. Th¸i ®é : Gi¸o dôc ý thøc tæ chøc kû luËt II. §Þa ®iÓm - Ph¬ng tiÖn: - §Þa ®iÓm: T¹i líp häc - Ph¬ng tiÖn: Gi¸o ¸n ,vë ghi chÐp, sgk tham kh¶o. III. tiÕn tr×nh lªn líp: A: Tæ chøc: 10A .................................................... 10A ................................................................ 10A .................................................... 10A ............................................................... B: Néi dung Ho¹t ®éng cña thÇy Néi dung vµ trß 1. TËp luyÖn TDTT a. ThÓ dôc vÖ sinh - TDVS buæi s¸ng cã t¸c dông lµm cho c¬ thÓ nhanh chãng Em h·y cho biÕt t¸c chuyÓn tõ tr¹ng th¸i øc chÕ sang tr¹ng th¸i hng phÊn, kh¾c phôc dông cña TD vÖ sinh hiÖn tîng ng¸i ngñ. buæi s¸ng ? + Duy tr× luyÖn tËp thêng xuyªn + TËp ®óng kü thuËt vµ ®¶m b¶o lîng vËn ®éng + §Þnh kú thay ®æi bµi tËp + TËp vµo thêi ®iÓm hîp lý - ThÓ dôc buæi tèi: tríc khi ®i ngñ xua tan tr¹ng th¸i c¨ng th¼ng thÇn kinh chuyÓn tr¹ng th¸i hng phÊn sang øc chÕ. - TËp tríc khi ngñ 20 - 30 phót. - Bµi tËp nhÑ nhµng. - VÖ sinh c¸ nh©n sau khi tËp. b, ThÓ dôc chèng mÖt mái (ThÓ dôc gi÷a buæi häc ) Khi nµo th× thùc hiÖn - Bµi tËp nhÞp ®iÖu nhanh TD chèng mÖt mái ? - TËp n¬i tho¸ng khÝ - TËp sau tiÕt häc thø 2 hoÆc lµm viÖc thiÕu tËp trung c, C¸c bµi tËp cña ch¬ng tr×nh m«n thÓ dôc - TËp bµi tËp do gi¸o viªn giao - TËp bµi tËp søc m¹nh, søc bÒn - Thêng xuyªn, ®Òu ®Æn - Tríc khi tËp cÇn khëi ®éng kü - Sau khi tËp cÇn th¶ láng ®Ó phôc håi Ph¬ng ph¸p tËp luyÖn d, Ph¬ng ph¸p tËp luyÖn TDTT TDTT ? TD buæi s¸ng, TD buæi tèi, d¹o ch¬i...tËp theo mét tËp thÓ, 1 líp c¸c ho¹t ®éng cã lÞch 2. Sö dông c¸c yÕu tè thiªn nhiªn vµ vÖ sinh m«i trêng ®Ó rÌn luyÖn søc khoÎ a, RÌn luyÖn søc khoÎ b»ng kh«ng khÝ §¬n gi¶n, thêng xuyªn lµm cho c¬ thÓ thÝch øng víi thêi tiÕt Vai trß cña kh«ng khÝ - Mïa hÌ t¾m n¾ng sím mai ®èi víi ®êi sèng ? - Mïa ®«ng t¾m kh«ng khÝ trong nhµ n¬i tho¸ng khÝ - Khi tËp thÊy næi gai èc dõng ngay b, RÌn luyÖn søc khoÎ b»ng níc Níc cã vai trß ntn ®èi T¾m, déi níc víi c¬ thÓ sèng ? - B¬i cÇn lu ý nguyªn t¾c võa søc(b¬i trong bÓ b¬i) c, RÌn luyÖn søc khoÎ b»ng ¸nh n¾ng 1 ¸nh n¾ng mÆt trêi v« cïng quý gi¸ - N»m sÊp (hoÆc ngöa)m×nh trÇn, ®éi nãn che mÆt, g¸y nªn ®eo kÝnh b¶o vÖ m¾t, kh«ng nªn ®äc s¸ch b¸o T¸c dông cña n¨ng l- T¾m n¾ng lóc n¾ng kh«ng gay g¾t îng mÆt tro× ? - Thêi gian t¾m n¾ng 5-10 phót t¨ng dÇn 30-40 phót - T¾m n¾ng song nghØ ng¬i chç d©m m¸t. VÖ sinh t¾m níc - T¾m n¾ng qu¸ nhiÒu kh«ng tèt cho c¬ thÓ (c¬ thÓ bÞ say n¾ng, ch¸y da) - Ngêi èm ®iÒu trÞ l©u dµi nªn t¾m n¾ng theo sù chØ dÉn cña b¸c sÜ - Muèn cã hiÖu qu¶ ph¶i sö dông yÕu tè thiªn nhiªn theo nguyªn t¾c t¨ng tiÕn, tuÇn tù Liªn hÖ thùc tÕ gi÷a vÖ 3. VÖ sinh c¸ nh©n, vÖ sinh tËp luyÖn vµ vÖ sinh m«i trêng sinh c¸ nh©n vµ m«i a, VÖ sinh c¸ nh©n trêng còng nh vÖ sinh - Trang phôc ph¶i gän gµng, s¹ch sÏ, phï hîp vµ ®óng qui tËp luyÖn ? ®Þnh trong tËp luyÖn TDTT b, VÖ sinh tËp luyÖn - Thêi kho¸ biÓu ph¶i s¾p xÕp hîp lÝ, s¾p xÕp c¸c néi dung häc ph¶i ph¶i phï hîp - Chän n¬i tËp phï hîp vµ ®¶m b¶o an toµn khi tËp luyÖn c, VÖ sinh m«i trêng - Thêng xuyªn tæ chøc lao ®éng , dän vÖ sinh n¬i tËp vµ m«i trêng xung quanh - Trång c©y xanh ®Ó lµm bãng m¸t - L¾p ®Æt hª thèng níc s¹ch ®Ó röa tay, ch©n sau khi tËp luyÖn 4. Cñng cè + Ph¬ng ph¸p sö dông bµi tËp thÓ chÊt + Ph¬ng ph¸p rÌn luyÖn søc khoÎ b»ng kh«ng khÝ vµ ¸nh n¾ng mÆt trêi, b»ng níc. - NhËn xÐt giê häc. - Ra bµi tËp vÒ nhà : - TËp luyÖn TDTT - Sö dông c¸c yÕu tè thiªn nhiªn ®Ó rÌn luyÖn søc khoÎ. Ngµy soạn: 18 / 08 / 2011 TiÕt 2 : - Häc ®éng t¸c 1, 2, 3 ( nam riªng, n÷ riªng) - ch¹y bÒn : bµi tËp 1 ( tr 71 ) I. Môc tiªu : 1. KiÕn thøc HS n¾m vµ thùc hiÖn ®îc 3 ®éng t¸c cña bµi TDN§ . 2. Kü n¨ng : Thùc hiÖn ch¹y t¨ng tèc ®é c¸c ®o¹n 60-100m. phèi hîp tèt tay ch©n víi thë 3. Th¸i ®é RÌn luyÖn thÓ chÊt, gi¸o dôc ý thøc tæ chøc kû luËt II. §Þa ®iÓm - Ph¬ng tiÖn: - §Þa ®iÓm : S©n trêng vÖ sinh s¹ch - Ph¬ng tiÖn: Chæi, bµn ®¹p, cßi, ®ång hå, v«i tr¾ng III. TiÕn tr×nh lªn líp: Néi dung a. PhÇn më ®Çu: 1. NhËn líp : Líp: Ngµy gi¶ng: SÜ sè: Định lượng SL TG 6-8 ph Ph¬ng ph¸p tæ chøc §éi h×nh nhËn líp * GV 2 10A1…………………………… 10A2…………………………… 10A3........................................... 10A4............................................ - L/trëng b¸o c¸o sÜ sè - GV nhËn líp, phæ biÕn néi dung giê häc. 2. Khëi ®éng. - Ch¹y 1 vßng s©n ®iÒn kinh - TËp 6 §T tay kh«ng. - Xoay c¸c khíp: Cæ tay, cæ ch©n, h«ng vai, gèi - Ðp d©y ch»ng däc ngang - Ch¹y bíc nhá, n©ng cao ®ïi...... 3. KiÓm tra bµi cò: Kh«ng + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + §éi h×nh khëi ®éng (*) GV 1 lÇn 2lx8 n 2lx8 n 2lx8 n 2 lÇn * * * * * * * * * * * * * * * * * * - GV h« vµ tËp cïng häc sinh 1 lÇn x 8 nhÞp. 3 b. PhÇn c¬ b¶n: 1. ThÓ dôc nhÞp ®iÖu a. §éng t¸c giËm ch©n t¹i chç vµ tay - TËp phÇn ch©n - TËp phÇn tay - TËp phèi hîp ch©n vµ tay b. §éng t¸c nhón ch©n di chuyÓn ngang - TËp §T ch©n tríc - GhÐp tay vµ ch©n c. §éng t¸c lên, kÕt hîp víi nhón duçi gèi - TËp phÇn ch©n - TËp phÇn tay - TËp phèi hîp ch©n tay d. TËp liªn kÕt - Liªn kÕt ®éng t¸c 1, 2 - Liªn kÕt ®éng t¸c 2, 3 - Liªn kÕt ®éng t¸c 1, 2, 3 2. Ch¹y bÒn Ch¹y t¨ng tèc ®é cù ly 60 – 100m. T¨ng tèc ®é nhÞp nhµng, kh«ng cÇn t¨ng tèc ®é tèi ®a. §¶m b¶o ®óng kü thuËt. Phèi hîp tèt gi÷a tay ch©n vµ thë. 3. Cñng cè Gäi 2 HS thùc hiÖn 3 ®éng t¸c ®· häc c. PhÇn kÕt thóc : - Th¶ láng, håi tÜnh: Hai hµng däc th¶ láng tay ch©n... - NhËn xÐt buæi tËp: NhËn xÐt vÒ u, nhîc ®iÓm, ý thøc giê häc. - Bµi tËp vÒ nhµ HS luyÖn tËp kt 3 ®éng t¸c thÓ dôc nhÞp ®iÖu 4l x8n 28-30 ph 2l x8n 2l x8n §éi h×nh luyÖn tËp *GV + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - §éi h×nh hµng ngang - GV giíi thiÖu tªn ®éng t¸c, lµm mÉu nhanh, chËm, Ph©n tÝch ®éng t¸c - GV h« h/s tËp §éi h×nh luyÖn tËp chia nhãm: x x x x x x x * * x x x x x x x * Gv - GV lµm mÉu h/s quan s¸t - TËp ®éng t¸c ch©n tríc - KÕt hîp tay víi ch©n - GV cho tõng hµng tËp mét, chó ý söa sai - Chia nhãm h/s tù tËp luyÖn,GV söa sai - TËp ®ång lo¹t, c¸n sù líp ®iÒu khiÓn GV söa ®éng t¸c sai 4l x8n 4l x8n 5-7 p GV nhËn xÐt nhÞp ®é, biªn ®é ®éng t¸c. §éi h×nh xuèng líp * GV + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ( Gi¶i t¸n – Kháe ) Ngµy kÝ duyÖt: 20 / 08 / 2011 NhËn xÐt: Gi¸o ¸n tiÕt ( 1+ 2 ) 4 Ngµy soạn: 24 / 08 /2011 Tiết 3: - TDN§ : Häc ĐT1- ĐT 3. - Chạy ngắn: Giới thiệu kỹ thuật chạy ngắn, c¸ch sử dụng bàn đạp, xuất ph¸t. BT 1 (tr 55, 56 ) chạy nhanh 30 - 40m. - Chạy bền trªn địa h×nh tự nhiªn I. Môc tiªu: 1. KiÕn thøc HS thực hiện được 3 động tác đã học của bài TD nhịp điệu. N¾m được các giai đoạn chạy cù ly ngắn, 2. Kü n¨ng : biết cách sử dụng bàn đạp, thùc hiÖn ®îc t thÕ xuÊt ph¸t. 3. Th¸i ®é RÌn luyÖn søc bÒn, gi¸o dôc ý thøc tæ chøc kû luËt tÝnh tÝch cùc trong häc tËp. II. §Þa ®iÓm - Ph¬ng tiÖn: - §Þa ®iÓm : S©n trêng - Ph¬ng tiÖn: Chæi, bµn ®¹p, cßi, v«i tr¾ng III. TiÕn tr×nh lªn líp: Néi dung Định lượng P h ¬ n g p h ¸ p t æ c h ø c SL TG 5 a. PhÇn më ®Çu: 1. NhËn líp : Líp: Ngµy gi¶ng: SÜ sè: 10A……………………………… 10A……………………………… 10A……………………………… 10A……………………………… - L/trëng b¸o c¸o sÜ sè - GV nhËn líp, phæ biÕn néi dung giê häc. Hái th¨m t×nh h×nh søc khoÎ cña líp. 2. Khëi ®éng. - TËp 6 §T tay kh«ng. - Xoay c¸c khíp: Cæ tay, cæ ch©n, h«ng vai, gèi - Ðp d©y ch»ng däc ngang 6-8 ph 4. Cñng cè bµi: + + + + 2lx8n 2 lÇn + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + §éi h×nh khëi ®éng (*) GV 2lx8n 2lx8n * * * * * * * * * * * * * * GV h« vµ tËp cïng häc sinh 1 lÇn x 8 nhÞp. 3. KiÓm tra bµi cò 2 HS thùc hiÖn ®éng t¸c 1,2 cña bµi thÓ dôc nhÞp ®iÖu? - Bµi 2: Ch¹y n©ng cao ®ïi, gióp c¬ ®ïi tham gia tÝch cùc vµo ®éng t¸c n©ng cao ®ïi 3. Ch¹y bÒn: LuyÖn tËp ch¹y bÒn trªn ®ia h×nh tù nhiªn * GV + + + + - Bíc nhá n©ng cao ®ïi b. PhÇn c¬ b¶n: 1. ThÓ dôc nhÞp ®iÖu. ¤n 3 ®éng t¸c 1 - 3 - TËp 3 ®éng t¸c Nam , n÷ bµi riªng 2. Ch¹y ng¾n: * Giíi thiÖu kü thuËt ch¹y ng¾n: Chia lµm 4 giai ®o¹n: XuÊt ph¸t, ch¹y lao, ch¹y gi÷a qu·ng vµ vÒ ®Ých. * C¸ch sö dông bµn ®¹p: Cã 3 c¸ch bè trÝ bµn ®¹p + C¸ch “ Phæ th«ng” + C¸ch xa + C¸ch GÇn * XuÊt ph¸t - Bµi 1: Ch¹y bíc nhá, t¨ng tÇn sè bíc ch¹y, nhÞp nhµng §éi h×nh nhËn líp Gi¸o viªn nhËn xÐt ®¸nh gi¸ cho ®iÓm. 2 lÇn 28-30 GV quan s¸t, c¸n sù líp ®iÒu khiÓn. ph §éi h×nh luyÖn tËp TDN§ * Gv x 3-5 lÇn 3-5 lÇn 1 lÇn x x x x x x - GV nhËn xÐt, H/S thùc hiÖn. §éi h×nh luyÖn tËp bæ trî: * Gv * C¸n sù: x x x x x  x ………. x x x x x  x ………. x x x x x  x ………. - KT ch¹y ng¾n (4giai ®o¹n):g®1, xuÊt ph¸t, g® 2, ch¹y lao, g® 3 gi÷a qu·ng, g® 4 vÒ ®Ých. - XuÊt ph¸t: vµo chç, ngåi t thÕ... - Nam ch¹y 3 vßng s©n x 350m/ 1 vßng - N÷ ch¹y 2 vßng s©n x 350m/1 vßng - Ph©n phèi søc: 6 - GV nh¾c l¹i 3 ®/t¸c TDN§. - KT bíc nhá - KT ph©n phèi søc trong ch¹y bÒn c. PhÇn kÕt thóc: - Håi tÜnh: Hai hµng däc th¶ láng tay ch©n... - NhËn xÐt buæi tËp: NhËn xÐt vÒ u, nhîc ®iÓm, ý thøc giê häc. - Bµi tËp vÒ nhµ HS luyÖn tËp kü thuËt 3 ®éng t¸c cña bµi thÓ dôc nhÞp ®iÖu 60% søc 2 vßng ®Çu 80 - 100% 1vßng sau 5-7 ph §éi h×nh xuèng líp * GV + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ( Gi¶i t¸n – Kháe ) Ngµy soạn: 24 / 08 / 2011 Tiết 4: - TDN§: ¤n ĐT 1- ĐT 3. Häc ®éng t¸c 4- 5 - Ch¹y ng¾n : Bµi tËp 3, 4 ( trang 56 ) - Ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn. I. Môc tiªu : 1. KiÕn thøc HS thùc hiÖn thµnh th¹o 3 ®éng t¸c ®· häc, n¾m vµ thùc hiÖn ®îc 2 ®éng t¸c 4, 5. 2. Kü n¨ng : H/s thực hiện cơ bản đúng 5 ĐT, biết cách thực hiện 1 số trò chơi. 3. Th¸i ®é : RÌn luyÖn søc bÒn, gi¸o dôc ý thøc tæ chøc kû luËt cho HS II. §Þa ®iÓm - Ph¬ng tiÖn: - §Þa ®iÓm : S©n trêng - vÖ sinh s¹ch. - Ph¬ng tiÖn : Cßi, gi¸o ¸n, cê, bµn ®¹p. III. TiÕn tr×nh lªn líp: Néi dung Ph¬ng ph¸p tæ Định lượng chøc SL TG 6-8 §éi h×nh nhËn líp a. PhÇn më ®Çu: 1. NhËn líp : ph Líp: Ngµy gi¶ng: SÜ sè: * GV 10A………………………………. 10A……………………………….. 10A……………………………….. + + + + + + + + + 10A……………………………….. + + + + + + + + + - L/trëng b¸o c¸o sÜ sè + + + + + + + + + - GV nhËn líp, phæ biÕn néi dung giê häc. Hái th¨m t×nh h×nh søc khoÎ cña líp. §éi h×nh khëi ®éng 2. Khëi ®éng. (*) GV - TËp 6 §T tay kh«ng. 2lx8n 2lx8n - Xoay c¸c khíp: Cæ tay, cæ ch©n, * * * * * 7 h«ng vai, gèi 2lx8n - Ðp d©y ch»ng däc ngang 2 lÇn - Bíc nhá n©ng cao ®ïi 2 lÇn * TËp míi ®éng t¸c 4- 5 - §/t¸c 4:§éng t¸c tay, ngùc - §/t¸c 5: ®Èy h«ng 2. Ch¹y ng¾n + BtËp 3: Ch¹y ®¹p sau. Yªu cÇu cña tõng ch©n lµ : duçi hÕt khíp h«ng, gèi, cæ ch©n ®ång thêi n©ng ®ïi cña ch©n tríc.Trong tõng bíc cã giai ®o¹n bay trªn kh«ng ë t thÕ kÕt thóc ®¹p sau. + BtËp 4: Ch¹y t¨ng tèc 30m Yªu cÇu : Ch¹y víi kü thuËt hoµn chØnh, tèc ®é t¨ng dÇn do tÇn sè vµ ®é dµi bíc t¨ng dÇn. Khi kÕt thóc cù ly qui ®Þnh còng lµ lóc ®¹t tèc ®é cao nhÊt. 3. Ch¹y bÒn : LuyÖn tËp ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn - NhËn xÐt buæi tËp: NhËn xÐt vÒ u, nhîc ®iÓm, ý thøc giê häc. - Bµi tËp vÒ nhµ HS luyÖn tËp kt 3 ®éng t¸c thÓ dôc nhÞp ®iÖu * * * * * * Líp quan s¸t b¹n thùc hiÖn vµ cho nhËn xÐt. Gi¸o viªn nhËn xÐt ®¸nh gi¸ cho ®iÓm. 2 lÇn 2830 ph §éi h×nh luyÖn tËp TDN§ * GV x x x x x x x x x x * C.sù x x *C.sù x x x x x x x x x x x x x x x x - GV lµm mÉu ®/t¸c 4, h/s theo dâi, gv p/tÝch ®/t¸c §éi h×nh luyÖn tËp ch¹y ng¾n: * GV x  ……………. x  ……………. x  ……………. * C¸n sù: x x x x x x x x x x x x x x x - GV lµm mÉu , p/tÝch ®/t¸c - HS theo dâi, luyÖn tËp gv chó ý söa sai cho h/s - Chia nhãm tù luyÖn tËp - GV lµm mÉu, p/tÝch ®/t¸c, söa sai - H/S theo dâi luyÖn tËp Nam: 4 vßng s©n x 350m/1vßng N÷: 2vßng s©n x 350m/1vßng 3 lÇn 3 lÇn 3 lÇn 3 lÇn 1 lÇn 4. Cñng cè: 2 häc sinh thùc hiÖn ®éng t¸c 1 ®éng t¸c 5 c. PhÇn kÕt thóc: - Håi tÜnh: Hai hµng däc th¶ láng tay ch©n... * GV h« vµ tËp cïng häc sinh 1 lÇn x 8 nhÞp. 3. KiÓm tra bµi cò 2 HS thùc hiÖn 3 ®éng t¸c cña bµi TDN§ ®· häc? b. PhÇn c¬ b¶n: 1. TDN§ - ¤n tËp ®/t¸c 1 – 3 ( Nam riªng ; n÷ riªng ) * Gi¸o viªn nhËn xÐt 2lx8n 5-7 ph §éi h×nh xuèng líp * GV + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 8 ( Gi¶i t¸n – Kháe ) Ngµy kÝ duyÖt: 26/ 08 / 2011 NhËn xÐt gi¸o ¸n tiÕt ( 3 + 4 ): Ngµy soạn: 30 / 08 / 2011 Tiết 5: -TDN§: ¤n §T 1 - §T 5 - Ch¹y ng¾n: Bµi tËp 5 (Tr 56, 57 ) - Mét sè ®iÓm trong luËt ®iÒn kinh ( PhÇn ch¹y ng¾n ) tËp vµo chç, s½n sµng, ch¹y. - Ch¹y bÒn : trªn ®Þa h×nh tù nhiªn I. Môc tiªu : 1. KiÕn thøc :HS thùc hiÖn tèt 5 ®éng t¸c ®· häc, TËp vµo chç, s½n sµng, ch¹y víi c¸c tÝn hiÖu kh¸c nhau.N¾m ®îc 1 sè ®iÓm trong luËt ®iÒn kinh( phÇn ch¹y ng¾n ) 2. Kü n¨ng : H/s thực hiện cơ bản đúng 5 ĐT, hiểu 1 số điểm trong luật ĐK 3. Th¸i ®é : gi¸o dôc ý thøc, tÝnh tÝch cùc trong häc tËp. II. §Þa ®iÓm - Ph¬ng tiÖn: - §Þa ®iÓm : S©n trêng - vÖ sinh s©n tËp. - Ph¬ng tiÖn : GV chuÈn bÞ 1 cßi, gi¸o ¸n, bµn ®¹p, cê. III. TiÕn tr×nh lªn líp: Néi dung a. PhÇn më ®Çu: 1. NhËn líp : Líp: Ngµy gi¶ng: SÜ sè: 10A………………………………. 10A……………………………….. 10A……………………………….. 10A………………………………. - L/trëng b¸o c¸o sÜ sè - GV nhËn líp, phæ biÕn néi dung giê häc. Hái th¨n t×nh h×nh søc khoÎ líp. 2. Khëi ®éng. - TËp 6 §T tay kh«ng. - Xoay c¸c khíp: Cæ tay, cæ ch©n, h«ng vai, gèi - Ðp d©y ch»ng däc, ngang Định lượng SL TG 6-8 ph Ph¬ng ph¸p tæ chøc §éi h×nh nhËn líp * GV + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + §éi h×nh khëi ®éng (*) GV 2lx8n 2lx8n * 2lx8n 2 lÇn * - Ch¹y bíc nhá n©ng cao ®ïi * * * * * * * * * * * * GV h« vµ tËp cïng häc sinh 1 lÇn x 8 nhÞp. 3. KiÓm tra bµi cò 2 HS thùc hiÖn 5 ®éng t¸c cña bµi TDN§? b. PhÇn c¬ b¶n: 1. ThÓ dôc nhÞp ®iÖu 2 lÇn «n tõ ®éng t¸c 1 – 5. Häc ®éng t¸c 6, 7. 3-5 + N÷ :§éng t¸c vÆn m×nh vµ nhón lÇn bËt nhÈy. + Nam : §éng t¸c bËt nhÈy vµ GiËm ch©n t¹i chç. + + + + Gi¸o viªn nhËn xÐt ®¸nh gi¸ cho ®iÓm. 2830 ph - L/trëng h«, c¶ líp tËp - GVtheo dâi lÇn 1, cho nhËn xÐt - TiÕp tôc tËp lÇn 2 §éi h×nh luyÖn tËp TDN§ * GV x x x x x x x x x x * C.sù x x *C.sù 9 * Yªu cÇu khi thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c trªn tay dang ngang ph¶i th¼ng. Khi bËt gãt yªu cÇu duçi mòi ch©n th¼ng. x x x 5 lÇn 3. Ch¹y bÒn - LuyÖn tËp ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù 1 lÇn nhiªn - C¸ch s¶i ch©n trªn ®êng th¼ng, ®êng vßng - Ph©n phèi søc hîp lý 4. Cñng cè Gäi 2 HS thùc hiÖn ®éng t¸c 6, 7 ®· häc vµ ®éng t¸c vµo chç, ch¹y? 1 lÇn c. PhÇn kÕt thóc: - Håi tÜnh: Hai hµng däc th¶ láng tay ch©n... 2lx8n - NhËn xÐt buæi tËp: NhËn xÐt vÒ u, nhîc ®iÓm, ý thøc giê häc. - Bµi tËp vÒ nhµ HS luyÖn tËp kt 7 ®éng t¸c bµi thÓ dôc nhÞp ®iÖu x x x x x x - GV: yªu cÇu kt, hs thùc hiÖn - X/ph¸t cao, t¨ng tèc nhÞp nhµng tíi gÇn tèi ®a th× duy tr× hÕt ®êng ch¹y (gi÷a lÇn ch¹y nghØ 3 - 5ph). §éi h×nh luyÖn tËp ch¹y ng¾n: * GV x  ……………. x  ……………. x  ……………. * C¸n sù: x x x x x x x x x x x x x x x - Nam: 2 vßng s©n x350m/1v - N÷: 1 vßng x 350m/1v - GV nh¾c hs: sö dông k/thuËt ®¸nh tay trªn ®êng vßng. 2. Ch¹y ng¾n - Bµi tËp 5: Ch¹y lÆp l¹i c¸c ®o¹n 30 - 3-5 lÇn 60m víi tèc ®é gÇn tèi ®a Môc ®Ých: Hoµn thiÖn kü thuËt ch¹y gi÷a qu·ng - TËp “vµo chç”,"s½n sµng", "ch¹y". x x x GV nhËn xÐt. 5-7 ph §éi h×nh xuèng líp * GV + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ( Gi¶i t¸n – Kháe ) Ngµy soạn: 30 / 08 / 2011 Tiết 6: - TDN§: ¤n §T 1 - §T 5 , Häc §T 6 , 7 - Ch¹y ng¾n: Bµi tËp 6 vµ 7 ( trang 57 ) - Ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn. ( C¸ch thë ) I. Môc tiªu: 1. KiÕn thøc :HS «n 5 ®éng t¸c ®· häc. n¾m vµ thùc hiÖn ®îc 2 ®éng t¸c 6 vµ 7. - Hoµn thiÖn kü thuËt xuÊt ph¸t thÊp víi bµn ®¹p vµ phèi hîp ch¹y lao sau xuÊt ph¸t. RÌn luyÖn søc bÒn kÕt hîp víi thë khi ch¹y. 2. Kü n¨ng : H/s thực hiện cơ bản đúng 7 ĐT. Thực hiện đúng 2 GĐ đầu chạy ngắn. biết cách thở chạy bền. 3. Th¸i ®é : Gi¸o dôc ý thøc tæ chøc kû luËt. II. §Þa ®iÓm - Ph¬ng tiÖn: - §Þa ®iÓm : S©n trêng - vÖ sinh s©n tËp. - Ph¬ng tiÖn : GV chuÈn bÞ 1 cßi, cê, gi¸o ¸n, bµn ®¹p. III. TiÕn tr×nh lªn líp: 10 Néi dung a. PhÇn më ®Çu: 1. NhËn líp : Líp: Ngµy gi¶ng: SÜ sè: 10A………………………………. 10A……………………………….. 10A……………………………….. 10A……………………………….. - L/trëng b¸o c¸o sÜ sè - GV nhËn líp, phæ biÕn néi dung giê häc. Hái th¨m t×nh h×nh søc khoÎ líp. 2. Khëi ®éng. - TËp 6 §T tay kh«ng. - Xoay c¸c khíp: Cæ tay, cæ ch©n, h«ng vai, gèi - Ðp d©y ch»ng däc ngang - Ch¹y bíc nhá n©ng cao ®ïi 3. KiÓm tra bµi cò 2 HS thùc hiÖn 7 ®éng t¸c ®· häc? Định lượng SL TG 6-8 ph Ph¬ng ph¸p tæ chøc §éi h×nh nhËn líp * GV + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + §éi h×nh khëi ®éng (*) GV 2lx8 n 2lx8 n * * * * * * * * * * * * * * 2lx8 n 2 lÇn GV h« vµ tËp cïng häc sinh 1 lÇn x 8 nhÞp. 1 lÇn Gi¸o viªn nhËn xÐt ®¸nh gi¸ cho ®iÓm. b. PhÇn c¬ b¶n: 1. ThÓ dôc nhÞp ®iÖu 3- 4 + ¤n tõ ®/t¸c 1 – 7 - GV chia líp lµm 2 nhãm ( Nam riªng lÇn n÷ riªng ) - Híng dÉn tõng nhãm «n tËp, cö häc sinh h« tèt chØ ®¹o c¸c b¹n tËp. - GV quan s¸t nh¾c nhë söa sai cho häc sinh. - Tæ chøc cho c¸c nhãm thi ®Êu víi nhau. 2. Ch¹y ng¾n 5 + Bµi tËp 6 : Hoµn thiÖn kü thuËt xuÊt lÇn ph¸t thÊp víi bµn ®¹p. - Thùc hiÖn kÜ thuËt sau c¸c lÖnh ‘ Vµo chç ’ ; ‘ s½n sµng’ ; ‘ ch¹y ’ + Bµi 7: XuÊt ph¸t thÊp víi bµn ®¹p, ch¹y 15 – 20m. Môc ®Ých : Hoµn thiÖn kÜ thuËt xuÊt ph¸t thÊp phèi hîp ch¹y lao sau xuÊt ph¸t. 3. Ch¹y bÒn 1 TËp hÝt thë trong ch¹y bÒn HÝt vµo khi ch¹y 3 – 4 bíc vµ thë ra lÇn khi ch¹y 3 – 4 bíc. 2830 ph - C¸n sù líp ®iÒu khiÓn líp l/tËp - GV theo dâi, nhËn xÐt, ®Ó l 2 tËp tèt h¬n. §éi h×nh luyÖn tËp TDN§ * Gv x x x x x x x x x x x x x x * C.sù x x *C.sù x x x x x x x x x x x x x x x x - GV quan s¸t söa sai. - Kü thuËt "vµo chç" "s½n sµng", " ch¹y" - GV lµm mÉu hs theo dâi ®Ó tËp §éi h×nh luyÖn tËp ch¹y ng¾n: * GV x  ……………. x  ……………. x  ……………. * C¸n sù: x x x x x x x x x x x x x x x - HÝt, hÝt; thë, thë, 11 4, Cñng cè - K/tra k/thuËt vµo chç, s½n sµng, ch¹y - K/tra k/thuËt hÝt thë cña ch¹y bÒn mçi 1 bíc ch¹y,1 lÇn hÝt thë Thùc hiÖn2 bíc hÝt vµo, 2 bíc thë ra 1 lÇn c. PhÇn kÕt thóc: - Håi tÜnh: Hai hµng däc th¶ láng tay ch©n... - NhËn xÐt buæi tËp: NhËn xÐt vÒ u, nhîc ®iÓm, ý thøc giê häc. 2lx8 n - GV nhËn xÐt rót kinh nghiÖm 5-7 ph §éi h×nh xuèng líp + + + + - Bµi tËp vÒ nhµ HS luyÖn tËp kt 3 ®éng t¸c thÓ dôc nhÞp ®iÖu * GV + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ( Gi¶i t¸n – Kháe ) Ngµy kÝ duyÖt: 03 / 09 / 2011 NhËn xÐt cña tæ chuyªn m«n ( TiÕt 5 + 6 ): Ngµy soạn: 6 / 9 / 2011 Tiết 7: - TDN§: ¤n §T 1 - §T 7. - Ch¹y ng¾n: Bµi tËp 2 vµ 4 ( Tr 61 ). Trß ch¬i. - Ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn.( c¸ch ph©n phèi søc ) I. Môc tiªu: 1. KiÕn thøc HS tiÕp tôc «n 7 §T ®· häc. - BiÕt x¸c ®Þnh ®é dµi bíc ch¹y cña m×nh vµ duy tr× tèc ®é ch¹y- RÌn luyÖn søc bÒn kÕt hîp ®¸nh tay, thë, ®é dµi bíc. 2. Kü n¨ng : H/s thực hiện cơ bản đúng 7 ĐT. ph©n phèi søc trªn toµn cù ly ch¹y. 3. Th¸i ®é : GD ý thøc tæ chøc, tinh thÇn vît ng¹i, vît khã. II. §Þa ®iÓm - Ph¬ng tiÖn: - §Þa ®iÓm : S©n trêng - vÖ sinh s©n tËp. - Ph¬ng tiÖn : GV chuÈn bÞ 1 cßi, gi¸o ¸n, bµn ®¹p, cê, v«i. III. TiÕn tr×nh lªn líp: Néi dung a. PhÇn më ®Çu: 1. NhËn líp : Líp: Ngµy gi¶ng: SÜ sè: 10A................................................ 10A……………………………… 10A................................................ 10A................................................ - L/trëng b¸o c¸o sÜ sè - GV nhËn líp, phæ biÕn néi dung giê häc. Hái th¨m t×nh h×nh søc khoÎ cña líp 2. Khëi ®éng. - TËp 6 §T tay kh«ng. - Xoay c¸c khíp: Cæ tay, cæ ch©n, h«ng vai, gèi - Ðp d©y ch»ng däc ngang Định lượng SL TG 6-8 ph Ph¬ng ph¸p tæ chøc §éi h×nh nhËn líp * GV + + + + 2lx 8n 2lx 8n 2lx 8n + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + §éi h×nh khëi ®éng (*) GV * * * * * * * * * * * * * * 12 - Ch¹y bíc nhá n©ng cao ®ïi 3. KiÓm tra bµi cò Thùc hiÖn 7 ®éng t¸c bµi thÓ dôc nhiÖp ®iÖu ®· häc? b. PhÇn c¬ b¶n: 1. ThÓ dôc nhÞp ®iÖu + ¤n tõ ®éng t¸c 1 ®Õn 7 2 nhãm nam riªng, n÷ riªng chia nhãm «n tËp tõ §T1 - §T7 Gv quan s¸t vµ söa sai cho häc sinh 2 lÇn GV h« vµ tËp cïng häc sinh 1 lÇn x 8 nhÞp. Gi¸o viªn nhËn xÐt ®¸nh gi¸ cho ®iÓm. 2hs 4l x8n 2830 ph - Cö c¸n sù líp h« cho c¸c b¹n tËp §éi h×nh luyÖn tËp chia nhãm: x x x x x x x * * x x x x x x x * GV - GV cho tõng hµng tËp mét, chó ý söa sai - Chia nhãm h/s tù tËp luyÖn,GV söa sai - TËp ®ång lo¹t, c¸n sù líp ®iÒu khiÓn 2. Ch¹y ng¾n + Bµi tËp 2: Ch¹y cã giíi h¹n ®é dµi 3-5 bíc ch¹y lÇn + Bµi tËp 4: Ch¹y lÆp l¹i c¸c ®o¹n ng¾n (20 - 30m) + Trß ch¬i: BËt xa tiÕp søc §éi h×nh luyÖn tËp *GV + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - §éi h×nh hµng ngang 2lÇn 3. Ch¹y bÒn - LuyÖn tËp ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh 1lÇn tù nhiªn - C¸ch ph©n phèi søc: Nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ søc bÒn. CÇn x¸c ®Þnh tèc ®é phï hîp ®Ó ch¹y hÕt cù li ®ã. Khi ch¹y xu«i giã hoÆc xuèng dèc hoÆc chuÈn bÞ vÒ ®Ých th× cã thÓ t¨ng tèc, khi ch¹y ngîc giã vµ lªn dèc th× gi¶m tèc ®é. Khi tr×nh ®é cha cao th× kh«ng nªn ch¹y nhanh ngay tõ ®Çu vµ liªn tôc thay ®æi tèc ®é trong qu¸ tr×nh ch¹y. GV híng dÉn HS ch¬i trß ch¬i. GV quan s¸t häc sinh ch¹y GV nhËn xÐt nhÞp ®é, biªn ®é ®éng t¸c. 4. Cñng cè 1lÇn Gäi 2 HS thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c ®· häc c. PhÇn kÕt thóc: - Håi tÜnh: Hai hµng däc th¶ láng tay ch©n... - NhËn xÐt buæi tËp: NhËn xÐt vÒ u, nhîc ®iÓm, ý thøc giê häc. - Bµi tËp vÒ nhµ HS luyÖn tËp 7 ®éng t¸c thÓ dôc nhÞp ®iÖu, luyÖn tËp ch¹y bÒn. 2lx 8n 5-7 ph §éi h×nh xuèng líp + + + + + + + + * GV + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ( Gi¶i t¸n – Kháe ) Ngµy soạn: 06 / 09 / 2011 Tiết 8 : - TDN§: ¤n §T 1 ®Õn §T7 . Häc §T 8 - 9. 13 - Ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn I. Môc tiªu: 1. KiÕn thøc : HS «n 7 §T ®· häc , häc §T 8,9. ch¹y bÒn 2. Kü n¨ng : H/s thực hiện cơ bản đúng 9 ĐT, vận dụng kiến thức đã học vào chạy bền. 3. Th¸i ®é : Gi¸o dôc ý thøc, ý trÝ quyÕt t©m trong tËp luyÖn. II. §Þa ®iÓm - Ph¬ng tiÖn: - §Þa ®iÓm : S©n trêng - vÖ sinh s©n tËp. - Ph¬ng tiÖn : GV chuÈn bÞ 1 cßi, gi¸o ¸n, v«i kÎ ®êng ch¹y. III. TiÕn tr×nh lªn líp: Néi dung a. PhÇn më ®Çu: 1. NhËn líp : Líp: Ngµy gi¶ng: SÜ sè: 10A…………………………… 10A............................................ 10A............................................. 10A............................................. - L/trëng b¸o c¸o sÜ sè - GV nhËn líp, phæ biÕn néi dung giê häc. Hái th¨m t×nh h×nh søc khoÎ cña líp. Định lượng SL TG 6-8 ph Ph¬ng ph¸p tæ chøc §éi h×nh nhËn líp * GV + + + + + + + + - Xoay c¸c khíp: Cæ tay, cæ ch©n, h«ng vai, gèi - Ðp d©y ch»ng däc ngang 2lx8n 2lx8n 2lx8n 2 lÇn 2 lÇn * * - Bíc nhá n©ng cao ®ïi + + + + + + + + + + + + + + + + * * * * * * * * * * * * * * * * - Líp quan s¸t b¹n thùc hiÖn - GV nhËn xÐt cho ®iÓm 2hs b. PhÇn c¬ b¶n: 1. ThÓ dôc nhÞp ®iÖu: * ¤n ®éng t¸c 1- 7 - Chó ý : Tay khi dang ngang ph¶i th¼ng. ThÓ hiÖn ®îc tÝnh nhÞp ®iÖu cña ®éng t¸c 4l x8n *Häc ®éng t¸c 8 - 9 4l x8n - N÷ : §éng t¸c phèi hîp vµ lng phèi hîp víi di chuyÓn ngang - Nam : §T hãp më ngùc vµ ®éng + + + + GV h« vµ tËp cïng häc sinh 1 lÇn x 8 nhÞp. - Ch¹y t¨ng tèc ®é 30m 3. KiÓm tra bµi cò : 2 HS thùc hiÖn 7 ®éng t¸c cña bµi thÓ dôc nhÞp ®iÖu ®· häc? + + + + §éi h×nh khëi ®éng (*) GV 2. Khëi ®éng. - TËp 6 §T tay kh«ng. + + + + 28-30 ph §éi h×nh luyÖn tËp *GV + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - §éi h×nh hµng ngang - GV quan s¸t söa sai cho HS - GV giíi thiÖu tªn ®éng t¸c, lµm mÉu nhanh, chËm, Ph©n tÝch ®éng t¸c - GV h« h/s tËp §éi h×nh luyÖn tËp chia nhãm: x x 14 t¸c lng bông * Tríc mçi ®éng t¸c GV lµm mÉu, ph©n tÝch kü thuËt. - Nªu ®îc mÊu chèt kü thuËt ®éng t¸c cho HS dÔ n¾m b¾t. 2, Ch¹y bÒn: Ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn . - Chó ý trong khi ch¹y ph¶i phèi hîp víi thë. Kh«ng h¸ miÖng thë. §Æc biÖt lµ khi ch¹y trªn ®êng vßng. 3. Cñng cè Gäi 4 HS lªn thùc hiÖn 2 ®éng t¸c ®· häc. c. PhÇn kÕt thóc: - Håi tÜnh: Hai hµng däc th¶ láng tay ch©n... - NhËn xÐt buæi tËp: NhËn xÐt vÒ u, nhîc ®iÓm, ý thøc giê häc. - Bµi tËp vÒ nhµ HS luyÖn tËp kt 2 ®éng t¸c thÓ dôc nhÞp ®iÖu x x x * x x x x x x x * GV - TËp ®éng t¸c ch©n tríc - KÕt hîp tay víi ch©n - Chia nhãm h/s tù tËp luyÖn,GV söa sai GV quan s¸t, ®éng viªn c¸c em ch¹y. 1lÇn GV nhËn xÐt nhÞp ®é, biªn ®é ®éng t¸c. 4hs 2lÇn x8 nhÞp * 5-7 ph §éi h×nh xuèng líp + + + + + + + + * GV + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ( Gi¶i t¸n – Kháe ) Ngµy kÝ duyÖt: 10 / 09 / 2011: NhËn xÐt gi¸o ¸n tiÕt 7+ 8: Ngµy so¹n: 11 / 09 / 2011 TiÕt 9: Lý thuyÕt: Nguyªn t¾c võa søc vµ nguyªn t¾c hÖ thèng trong tËp luyÖn thÓ dôc thÓ thao . I . Môc tiªu: 1. KiÕn thøc : BiÕt nh÷ng ®iÓm c¬ b¶n cña nguyªn t¾c v÷a søc vµ nguyªn t¾c hÖ th«ng trong tËp luyÖn TDTT 2. Kü n¨ng : BiÕt vËn dông nh÷ng hiÓu biÕt trªn vµo tËp luyÖn thi ®Êu. 3. Th¸i ®é : gi¸o dôc ý thøc, tÝnh tù gi¸c trong häc tËp. II . ®Þa ®iÓm, thiÕt bÞ : - §Þa ®iÓm: Líp häc. - ThiÕt bÞ: Gi¸o ¸n, tµi liÖu, Vë ghi III . TiÕn tr×nh lªn líp : A. Tæ chøc: Líp: 10A1............................................. Líp: 10A2................................................... Líp: 10A3............................................. Líp: 10A4................................................... B. Néi dung: Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß Néi dung 1. Nguyªn t¾c võa søc: a. Kh¸i niÖm: 15 - Nguyªn t¾c võa søc lµ mét trong nh÷ng nguyªn t¾c s ph¹m cña - Em hiÓu thÕ nµo lµ gi¶ng d¹y vµ tËp luyÖn TDTT. TËp luyÖn muèn ®¹t kÕt qu¶ th× c¸c néi dung nguyªn t¾c bµi tËp ph¶i phï hîp víi nh÷ng ®Æc ®iÓm vÒ trÝ tuÖ, søc khoÎ, giíi võa søc? tÝnh, thÓ lùc, t©m lý vµ tr×nh ®é cña ngêi häc. b. Néi dung: - Theo nguyªn t¾c võa søc, viÖc lùa chän vµ thùc hiÖn c¸c bµi tËp ®Ó häc KT ®éng t¸c, ph¸t triÓn c¸c tè chÊt thÓ lùc cÇn ph¶i phï hîp víi søc khoÎ, giíi tÝnh, tr×nh ®é vËn ®éng vµ thÓ lùc cña HS - Võa søc kh«ng cã nghÜa lµ kh«ng cã khã kh¨n, mµ ngîc l¹i ngêi tËp cÇn ph¶i cã sù nç lùc rÊt lín vÒ thÓ chÊt vµ tinh thÇn. + Nh÷ng bµi tËp qu¸ dÔ, thùc hiÖn trong thêi gian ng¾n, hay yªu - V× sao ph¶i tËp cÇu tËp luyÖn qu¸ thÊp sÏ kh«ng mang l¹i hiÖu qu¶ tËp luyÖn luyÖn thêng xuyªn? + Nh÷ng bµi tËp qu¸ khã, LV§ tËp luyÖn qu¸ møc còng kh«ng mang l¹i hiÖu qu¶ tËp luyÖn, g©y ¶nh hëng sÊu ®Õn søc khoÎ cña ngêi tËp. - Nªn chän nh÷ng bµi tËp võa víi søc khoÎ cña häc sinh, phï hîp víi tr×nh ®é vËn ®éng, ®Æc ®iÓm giíi tÝnh,… c. Yªu cÇu: - Khi tiÕn hµnh tËp luyÖn TDTT c¸c em cÇn cã kÕ ho¹ch tù theo dâi. - TËp luyÖn TDTT bao giê còng dÉn ®Õn sù mÖt mái, lµm gi¶m tam - Dùa vµo dÊu hiÖu thêi n¨ng lùc lµm viÖc. Nhê qu¸ tr×nh nghØ ng¬i, ¨n uèng phï hîp nµo ®Ó biÕt ®îc møc c¬ thÓ sÏ ®îc phôc håi. ®é mÖt mái cña c¬ C¨n cø vµo mét sè dÊu hiÖu c¬ b¶n ®Ó theo dâi, kiÓm tra nh: thÓ trong tËp luyÖn -M¹ch ®Ëp, lîng må h«i, mµu da, c¶m gi¸c t©m lý, b÷a ¨n, giÊc ngñ TDTT? cña m×nh ®Ó ®¸nh gi¸ lîng V§ ®èi víi SK, thÓ lùc cña m×nh - M¹ch ®Ëp, lîng må ,mµu da, c¶m gi¸c chñ quan ¨n uèng... 2. Nguyªn t¾c hÖ thèng: a. Kh¸i niÖm: Nguyªn t¾c hÖ thèng lµ mét trong nh÷ng nguyªn t¾c s ph¹m chØ - Em hiÓu thÕ nµo lµ râ gi¶ng d¹y vµ tËp luyÖn TDTT cÇn ph¶i dùa trªn c¬ së khoa häc, néi dung nguyªn t¾c ph¶i ®îc tiÕn hµnh theo mét trËt tù, mét cÊu tróc thèng nhÊt vµ chÆt hÖ thèng? chÏ. b. Néi dung: - Nguyªn t¾c nµy dùa trªn c¸c quy luËt cña qu¸ tr×nh nhËn thøc vµ mèi quan hÖ m¹ng tÝnh quy luËt gi÷a LV§ tËp luyÖn vµ sù ph¸t - C¸c bµi tËp thÓ dôc triÓn n¨ng lùc vËn ®éng. Theo nguyªn t¾c tËp luyÖn hÖ thèng, qu¸ theo em cã mang tr×nh tËp luyÖn TDTT muèn ®¹t ®îc hiÖu qu¶ cao cÇn ph¶i ®¶m b¶o tÝnh hÖ thèng tÝnh môc ®Ých, tÝnh tuÇn tù vµ tÝnh liªn tôc. kh«ng? - V× vËy muèn ®¹t ®îc hiÖu qu¶ tËp luyÖn, viÖc chän lùa, s¾p xÕp c¸c bµi tËp, c¸c ph¬ng ph¸p tËp - TËp luyÖn TDTT th¬ng xuyªn sÏ dÉn ®Õn qu¸ tr×nh thÝch øng n©ng cao søc khoÎ, n©ng cao tr×nh ®é thÓ lùc . c. Yªu cÇu: TËp luyÖn TDTT cÇn ph¶i tiÕn hµnh mét c¸ch cã - T¹i sao tËp luyÖn chñ ®Ýnh, cã kÕ ho¹ch. TDTT cµn ph¶i tiÕn - Tríc khi tiÕn hµnh tËp luyÖn cÇn x¸c ®Þnh râ môc ®Ých môc ®Ých hµnh mét c¸ch cã cÇn ph¶i ®¹t ®îc, bao gåm môc ®Ých dµi h¹n, môc ®Ých cô thÓ. chñ ®Þnh, cã kÕ - ViÖc x¸c ®Þnh râ môc ®Ých tËp luyÖn rÊt quan träng, ho¹ch? * S¾p xÕp néi dung c¸c buæi tËp cÇn chó ý ®Õn tÝnh tuÇn tù vµ mèi liªn hÖ lÉn nhau gi÷a chóng. 16 3. Cñng cè bµi: - GV hÖ thèng l¹i néi dung kiÕn thøc träng t©m - Giao bµi tËp vÒ nhµ: Häc toµn bµi lý thuyÕt - DÆn dß : ¤n bµi TDN§ vµ ch¹y ng¾n Ngµy so¹n: 11 / 09 / 2011 Tiết 10: - TDN§: ¤n §T 1 - §T 9, häc §T 10-11 - Ch¹y ng¾n : Bµi tËp 5( tr 61) Bµi tËp 9 ( tr 57 ). - Ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn (HiÖn tîng cùc ®iÓm, c¸ch kh¾c phôc ) I. Môc tiªu: 1. KiÕn thøc : HS «n 9 ®éng t¸c ®· häc. Häc §T10-11- RÌn luyÖn søc bÒn, x¸c ®Þnh ®îc hiÖn tîng cùc ®iÓm ®Ó cã biÖn ph¸p kh¾c phôc. 2. Kü n¨ng : H/s thực hiện cơ bản đúng 11ĐT. Trong chạy vận dụng kiến thức đẻ tập luyện. 3. Th¸i ®é : GD ý thøc, tinh thÇn tù gi¸c, tÝnh tÝch cùc trong häc tËp. II. §Þa ®iÓm - Ph¬ng tiÖn: - §Þa ®iÓm : S©n trêng - vÖ sinh s¹ch. - Ph¬ng tiÖn : GV chuÈn bÞ 1 cßi, gi¸o ¸n, ®ång hå bÊm giê. III. TiÕn tr×nh lªn líp: Néi dung Định lượng P h ¬ n g p h ¸ p t æ a. phÇn më ®Çu: 1. NhËn líp : Líp: Ngµy gi¶ng: sÜ sè 10A…………………............. 10A ......................................... c h ø c SL TG 6-8 ph §éi h×nh nhËn líp * GV 17 10A.......................................... 10A.......................................... - L/trëng b¸o c¸o sÜ sè - GV nhËn líp, phæ biÕn néi dung giê häc. GV hái th¨m t×nh h×nh SK líp. 2. Khëi ®éng. - TËp 6 §T tay kh«ng. - Xoay c¸c khíp: Cæ tay, cæ ch©n, h«ng vai, gèi - Ðp d©y ch»ng däc ngang + + + + - Bíc nhá n©ng cao ®ïi 3. KiÓm tra bµi cò: 2 HS thùc hiÖn tõ ®éng t¸c 5 – 9 cña bµi thÓ dôc nhÞp ®iÖu. 2 hs b. PhÇn c¬ b¶n: 1. ThÓ dôc nhÞp ®iÖu: * «n tõ ®éng t¸c 1- 9 - TËp liªn kÕt ®éng t¸c 1- 9 - TËp toµn bµi tõ ®éng t¸c 1- 9 * Häc ®éng t¸c 10, 11 N÷ : §T di chuyÓn ngang, ch©n chÐo sau vµ §T bông phèi hîp víi lên. Nam : §T bËt nh¶y vµ §T di chuyÓn chÕch tr¸i ph¶i. 2. Ch¹y ng¾n : + Bµi tËp 5( T61 ) : Ch¹y tèc ®é cao c¸c ®o¹n ng¾n ( 20 – 30m ). + Bµi tËp 9 ( T 57 ) : TËp phèi hîp 4 giai ®o¹n kÜ thuËt. 3. Ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn . - HiÖn tîng “cùc ®iÓm” vµ c¸ch kh¾c phôc: Sau xuÊt ph¸t mét thêi gian ngêi ch¹y thÊy khã thë, ch©n tay cøng nh¾c nÆng nÒ vµ cö ®éng rÊt khã kh¨n. §ã lµ hiÖn tîng cùc ®iÓm, Mét ph¶n øng tù vÖ cña c¬ thÓ. §Ó vît qua t×nh tr¹ng nµy cÇn ph¶i b×nh tÜnh kiªn tr× chÞu ®ùng ®ång thêi tÝch cùc thë s©u. C¬ thÓ sÏ chuyÓn sang tr¹ng th¸i” H« hÊp lÇn 2” 2lx 8n * * + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + * * * * * * * * * * * * GV h« vµ tËp cïng häc sinh 1 lÇn x 8 nhÞp. GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ cho ®iÓm. 2830 ph 4lx 8n 1 lÇn §éi h×nh luyÖn tËp *GV + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - §éi h×nh hµng ngang - GV quan s¸t söa sai. - GV giíi thiÖu tªn ®éng t¸c, lµm mÉu nhanh, chËm, Ph©n tÝch ®éng t¸c - GV h« h/s tËp §éi h×nh luyÖn tËp chia nhãm: x x x * * x x x x x x x * Gv - GV lµm mÉu h/s quan s¸t - Chia nhãm h/s tù tËp luyÖn,GV söa sai - TËp ®ång lo¹t, c¸n sù líp ®iÒu khiÓn GV söa ®éng t¸c sai N÷ : 2 vßng s©n Nam: 3 vßng s©n GV nhËn xÐt nhÞp ®é, biªn ®é ®éng t¸c. 4. Cñng cè: Gäi 2 HS thùc hiÖn 3 ®éng t¸c ®· häc c. PhÇn kÕt thóc: - Håi tÜnh: Hai hµng däc th¶ láng tay ch©n... + + + + §éi h×nh khëi ®éng (*) GV 2lx 8n 2lx 8n 2lx 8n + + + + 5-7 ph 2lx §éi h×nh xuèng líp * GV 18 - NhËn xÐt buæi tËp: NhËn xÐt vÒ u, nh- 8n îc ®iÓm, ý thøc giê häc. + + + + - Bµi tËp vÒ nhµ HS luyÖn tËp 2®éng t¸c thÓ dôc nhÞp ®iÖu vµ rÌn luyÖn søc bÒn. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ( Gi¶i t¸n – Kháe ) Ngµy kÝ duyÖt: 16/ 09/ 2011. NhËn xÐt gi¸o ¸n tiÕt 9 + 10: Ngµy soạn:19 / 09 / 2011 Tiết 11: - TDN§: ¤n §T1 – §T 11 - Ch¹y ng¾n: Bµi tËp 5( tr 61) Bµi tËp 9 ( tr57 ). - Ch¹y bÒn: Trß ch¬i I. Môc tiªu: 1. KiÕn thøc : HS thùc hiÖn thµnh th¹o tõ ®éng t¸c 1 – 11 cña bµi TDN§ - Phèi hîp hoµn thiÖn kü thuËt ch¹y 100m 2. Kü n¨ng : H/s thực hiện cơ bản đúng 11ĐT, thực hiện cơ bản đúng 4 GĐ chạy ngắn. 3. Th¸i ®é : Gi¸o dôc ý thøc tæ chøc tinh thÇn ®ång ®éi. II. §Þa ®iÓm - Ph¬ng tiÖn: - §Þa ®iÓm : S©n trêng - vÖ sinh s©n tËp. - Ph¬ng tiÖn : GV chuÈn bÞ 1 cßi, gi¸o ¸n, bµn ®¹p, cê. III. TiÕn tr×nh lªn líp: Néi dung Định lượng SL TG 6-8 ph a. PhÇn më ®Çu: 1. NhËn líp : Líp: Ngµy gi¶ng: SÜ sè: 10A ……………………………... 10A.................................................. 10A.................................................. 10A.................................................. - L/trëng b¸o c¸o sÜ sè - GV nhËn líp, phæ biÕn néi dung giê häc. Hái th¨m t×nh h×nh SK líp. 2. Khëi ®éng. - TËp 6 §T tay kh«ng. 2lx8 n - Xoay c¸c khíp: Cæ tay, cæ ch©n, 2lx8 h«ng vai, gèi n - Ðp d©y ch»ng däc ngang - Bíc nhá n©ng cao ®ïi 3. KiÓm tra bµi cò: 3 HS thùc hiÖn tõ ®éng t¸c 9- 11 cña bµi TDN§. b. PhÇn c¬ b¶n: Ph¬ng ph¸p tæ chøc §éi h×nh nhËn líp * GV + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + §éi h×nh khëi ®éng (*) GV * 2lx8 n 2 lÇn * * * * * * * * * * * * * GV h« vµ tËp cïng häc sinh 1 lÇn x 8 nhÞp. GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ cho ®iÓm 3hs 28- - L/trëng h«, GVquan s¸t 19 1.ThÓ dôc nhÞp ®iÖu: LuyÖn tËp tõ ®éng t¸c 1 - 11 3-5 lÇn 30 ph Gi¸o viªn nªu ®iÓm mÊu chèt cña mét sè ®éng t¸c. - Yªu cÇu ph¶i thuéc bµi, biªn ®é ®éng t¸c t¬ng ®èi ®Ñp, thÓ hiÖn ®îc tÝnh nhÞp ®iÖu cña bµi. 2. Ch¹y ng¾n : * Bµi tËp 5 : Ch¹y tèc ®é cao c¸c ®o¹n ng¾n ( 20 – 30m ). 2-3 lÇn * Bµi tËp sè 9: Phèi hîp 4g/® kü thuËt hßan thiÖn kü thuËt 100m : Gåm xuÊt ph¸t, ch¹y lao sau xuÊt ph¸t, ch¹y gi÷a qu·ng vµ vÒ ®Ých. 3. Ch¹y bÒn Trß ch¬i gi¸o dôc søc bÒn 1 lÇn Trß ch¬i ngêi thõa thø 3 4. Cñng cè Gäi 2 HS thùc hiÖn 3 ®éng t¸c ®· häc. c. PhÇn kÕt thóc: - Håi tÜnh: Hai hµng däc th¶ láng tay ch©n... - NhËn xÐt buæi tËp: NhËn xÐt vÒ u, nhîc ®iÓm, ý thøc giê häc. - Bµi tËp vÒ nhµ HS «n luyÖn 11 ®éng t¸c thÓ dôc nhÞp ®iÖu - C¶ líp thùc hiÖn - Tæ 1: thùc hiÖn - Tæ 2: Thùc hiÖn - Tæ 3: Thùc hiÖn §éi h×nh luyÖn tËp TDN§ * GV x x x x x x x x x x x x x x * C.sù x x *C.sù x x x x x x x x - GV nhËn xÐt, söa sai §éi h×nh luyÖn tËp ch¹y ng¾n: * GV x  ……………. x  ……………. x  ……………. * C¸n sù: x x x x x x x x x x x x x x x - Thùc hiÖn tèc ®é gÇn tèi ®a, nghØ 5 phót. - Thùc hiÖn tèc ®é tèi ®a, cã x¸c ®Þnh thµnh tÝch. - GV nhËn xÐt u, khuyÕt ®iÓm - GV tæ chøc, hs thùc hiÖn ch¬I trß ch¬i. GV nhËn xÐt nhÞp ®é, biªn ®é ®éng t¸c. 2lx8 n 5-7 ph §éi h×nh xuèng líp * GV + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ( Gi¶i t¸n – Kháe ) Ngµy so¹n: 19 / 09 / 2011 TiÕt 12: TDNĐ: ¤n §T 1- §T 11 , Häc §T 12,13 - Ch¹y ng¾n: Bµi tËp 5( Tr 61) . Mét sè ®iÓm cña luËt ch¹y ng¾n - Ch¹y bÒn: Bµi tËp 7 (tr 71) 20
- Xem thêm -