Tài liệu Giáo án thể dục lớp 10 chuẩn ktkn_bộ 14

  • Số trang: 223 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 53 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

S ở giáo Dục Đào Tạo Trà Vinh Tử Tuaàn 01 Tieát 01 Trường THPT Hiếu LYÙ THUYEÁT NS: 01/08/2013 I. MUÏC TIEÂU: - Giôùi thieäu noäi dung chöông trình lôùp 10. - Taäp luyeän TDTT vaø söû duïng caùc yeáu toá thieân nhieân ñeå reøn luyeän söùc khoûe. II. YEÂU CAÀU: Naém vöõng noäi dung moân hoïc, vaän duïng nhöõng hieåu bieát ñeå reøn luyeän söùc khoûe. IV. ÑÒA ÑIEÅM – PHÖÔNG TIEÄN: Ñòa ñieåm: Saân tröôøng THPT Hieáu Töû V. TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP: NOÄI DUNG PHÖÔNG PHAÙP I. NOÄI DUNG CHÖÔNG TRÌNH LÔÙP 10: 1. Lí thuyeát chung. 2. Theå duïc nhòp ñieäu. 3. Chaïy ngaén. 4. Chaïy beàn. 5. Nhaûy cao 6. Ñaù caàu. 7. Caàu loâng. 8. Moân theå thao töï choïn: - Boùng chuyeàn, Boùng ñaù, Boùng roå, Bôi, Ñaåy taï. 9.OÂn taäp, kieåm tra cuoái hoïc kì I, cuoái naêm, tieâu chuaån reøn luyeän thaân theå. II. Taäp Luyeän TDTT Vaø Söõ Duïng Caùc Yeáu Toá Thieân Nhieân Ñeå Reøn Luyeän Söùc Khoûe: 1.Taäp luyeän TDTT : a. Theå duïc veä sinh: Theå duïc veä sinh buoåi saùng coù taùc duïng laøm cho cô theå nhanh choáng chuyeån töø traïng thaùi öùc cheá sang höng phaán. Ñöa cô theå sôùm thích nghi vôùi moät ngaøy hoïc taäp, lao ñoäng. * Caàn löu yù: Giaù o aù n TD khoá i 10 - Giaùo vieân giôùi thieäu ngaén goïn roõ raøng. Nguyễn Thanh Tùng Trang 1 S ở giáo Dục Đào Tạo Trà Vinh Tử * Duy trì taäp luyeän thöôøng xuyeân. * Taäp ñuùng kó thuaät vaø ñaûm baõo LVÑ. * Ñònh kì thay ñoåi baøi taäp. * Taäp vaøo thôøi ñieåm hôïp lí, nôi thoaùng khí. Theå duïc veä sinh buoåi toái xua tan traïng thaùi caêng thaúng, chuyeån töø traïng thaùi höng phaán sang öùc cheá. phuïc hoài söùc khoûe sau moät ngaøy hoïc taäp, lao ñoäng. * Caàn löu yù: * Taäp tröôùc ñi nguõ 20 –30 phuùt * Taäp nheï nhaøng, chaäm * Sau taäp caàn veä sinh caù nhaân b. Theå duïc choáng meät moûi : (TD giöõa buoåi hoïc). Giaûi toûa caêng thaúng. Caàn löu yù. * Baét ñaàu tröôùc khi xuaát hieän daáu hieäu meät moûi ban ñaàu ( HS sau hoïc tieát 2 hoaëc tieát 3) * Taäp nhòp ñieäu nhanh , maïnh, coù bieân ñoä roäng. * Taäp nôi thoaùng khí c. Caùc baøi taäp cuûa chöông trình moân TD: d. Phöông phaùp taäp TDTT: * Taäp luyeän theo keá hoaïch caù nhaân. * Taäp theo taäp theå. 2.Söûng duïng caùc yeáu toá thieân nhieân vaø veä sinh moâi tröôøng ñeå reøn luyeän söùc khoûe: a. Reøn luyeän söùc khoûe baèng khoâng khí: Thöïc hieän nôi coù khoâng khí trong laønh, thoaùng maùt, khoâng naéng choùi, khoâng coù gioù luøa.Taäp saùng sôùm muøa heø, 9-14h muøa ñoâng. * Toát nhaát maëc quaàn aùo moûng. Trường THPT Hiếu - Giaûi thích: ÖÙc cheá, höng phaán. Giaùo vieân coù theå cho HS töï giaûi thích, GV bao quaùt laïi Caâu hoûi: Theo caùc em khi taäp TDVS buoåi saùng caàn löu yù nhöõng ñieàu gì? HS töï traû lôøi , GV bao quaùt. Caâu hoûi: Khi TDVS buoåi toái caàn löu yù nhöõng ñieàu gì? Caâu hoûi: Lieân heä caâu hoûi vôùi HS ñang hoïc thöïc hieän TD giöõa giôø. Giaù o aù n TD khoá i 10 Nguyễn Thanh Tùng Trang 2 S ở giáo Dục Đào Tạo Trà Vinh Tử * Baét ñaàu taäp 10-15 phuùt  30-60 phuùt. * Muøa ñoâng, neân taém khoâng khí trong nhaø. b. Reøn luyeän söùc khoûe baèng nöôùc: * Baét ñaàu töø muøa heø, luùc saùng sôùm sau khi ñaõ taäp TD VS * Khoâng ñöôïc taém nöôùc laïnh ngay sau khi hoaït ñoäng, vaän ñoäng.coù theå taém nöôùc aám. * Neân thöïc hieän nôi kín gioù. c. Reøn luyeän söùc khoûe baèng aùnh naéng: * Neân naèm saép ( ngöûa) mình traàn coù noùn che maët (gaùy) * Tieán haønh luùc maët trôøi chieáu khoâng gay gaét. Muøa heø tröôùc 8-16h, muøa ñoâng töø sau 9- 14h. * Vöøa taäp luyeän vöøa söôûi naéng. * Thôøi gian töø ít ñeán nhieàu 5-10 phuùt  30-40 phuùt * Khoâng ñöôïc taém khi trôøi naéng gay gaét * Khi khoâng ñöôïc khoûe khoâng neân taén naéng * Phaûi tuaân thuû caùc nguyeân taéc heä thoáng, taêng tieán vaø tuaàn töï * Baûo ñaõm vieäc theo gioûi söùc khoûe vaø theå löïc thöôøng xuyeân 3.Veä sinh caù nhaân, veä sinh taäp luyeän vaø veä sinh moâi tröôøng: a. Veä sinh caù nhaân: * Trang phuïc goïn gaøng, saïch seõ. * Khi taäp luyeän ñi daøy, trang phuïc theå thao. b. Veä sinh taäp luyeän: Trường THPT Hiếu GV neâu moät phöông phaùp. HS naém roõ vaän duïng soá Caâu hoûi: Reøn luyeän söùc khoûe caàn tuaân theo nhöõng quy ñònh naøo ? Caâu hoûi: Theá naøo laø veä sinh caù nhaân? Caâu hoûi: Theá naøo laø veä sinh taäp luyeän? Caâu hoûi: Veä sinh moâi tröôøng caàn ñaûm baûo nhö theá naøo? Giaù o aù n TD khoá i 10 1. Phöông phaùp söûng duïng caùc baøi taäp Nguyễn Thanh Tùng Trang 3 S ở giáo Dục Đào Tạo Trà Vinh Trường THPT Hiếu Tử * Choïn nôi baèng phaúng, saïch seõ theå chaát. * Coù caây xanh, boùng maùt. 2. Phöông phaùp reøn luyeän söùc khoûe * Trong nhaø coù ñuû aùnh saùng, ñaûm baûo baèng khoâng khí. ñoä thoâng thoaùng. 3. Phöông phaùp reøn luyeän söùc khoûe baèng nöôùc. c. Veä sinh moâi tröôøng: * Baûo ñaõm lôùp hoïc saïch ñeïp, hôïp veä 4. Phöông phaùp reøn luyeän söùc khoûe sinh. baèng aùnh naéng maët trôøi. * Röõa saïch chaân tay sau khi taäp luyeän. - BTVN : Töï laäp keá hoaïch taäp luyeän caù nhaân? * Troàng caây xanh ñeå laáy boùng maùt. 4. Cuõng coá: 5. Daën doø, ra BTVN: Duyeät cuûa toå chuyeân moân Giaù o aù n TD khoá i 10 Nguyễn Thanh Tùng Trang 4 S ở giáo Dục Đào Tạo Trà Vinh Tử Tuaàn 01 THEÅ DUÏC NHÒP ÑIEÄU Tieát 02 CHAÏY BEÀN Trường THPT Hiếu NS: 01/08/2013 I. MUÏC TIEÂU: - THỂ DỤC NHỊP ĐIỆU: - Kiến thức: Hoïc ñoäng taùc 1,2,3 (baøi TDNÑ cho nam, nöõ). - Kĩ năng: Yeâu caàu naém vöõng ñoäng taùc taäp ñeàu ñeïp. - Thaùi ñoä: Coù yù thöùc toå chöùc kó luaät, töï giaùc tích cöïc vaø coù tinh thaàn taäp theå trong taäp luyeän. - Chaïy beàn: Baøi taäp ( trang 71) - Kiến thức: Yeâu caàu naém vöõng baøi taäp vaän duïng vaøo taäp luyeän II. ÑÒA ÑIEÅM – PHÖÔNG TIEÄN: - Ñòa ñieåm: Saân tröôøng THPT Hieáu Töû III. TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP: - Lôùp tröôûng baùo caùo nhanh ,giaùo vieân phoå bieán ngaén goïn, roû raøngNOÄI DUNG LVÑ PHÖÔNG PHAÙP ÑH 4 haøng ngang. Khôûi ñoäng tích cöïc: Lôùp tröôûng quaûn lí lôùp. - Giaùo vieân phaân tích hoaøn chænh ñoäng taùc. laøm maãu ñoäng taùc 1;2;3. Cho HS taäp theo nhòp hoâ haáp cuûa GV 1 laàn. Sau chia nhoùm cho HS töï taäp, caùn söï lôùp höôùng daãn. - GV laøm maãu cho nam ñoäng taùc 1;2;3. GV hoâ nhòp vaø cuøng laøm vôùi HS. Giaù o aù n TD khoá i 10 Nguyễn Thanh Tùng Trang 5 S ở giáo Dục Đào Tạo Trà Vinh Tử Sau ñoù cho hS töï oân theo söï höôùng daãn cuûa caùn söï lôùp. GV quan saùt söõa sai chung. ÑH taäp nhoùm: N1 :  LT  N2   Trường THPT Hiếu N3 :    - Ñoäng taùc khoù, cho HS taäp chaân tröôùc, taäp tay sau phoái hôïp chaân tay. - Coù theå cho HS xem tranh aûnh kó thuaät. - Laøm maãu ñoäng taùc sai cho HS thaáy. - HS sai nhieàu goïi ra GV höôùng daãn söõa sai rieâng. - Goïi 1 HS thöïc hieän toát laøm maãu. GV ñaùnh giaù, bieåu döông + Toác ñoä nhòp nhaøng. + Chaïy ñuùng kó thuaät. + Phoái hôïp tay, chaân, thôû. - GV giôùi thieäu vaø nhaéc nhôû HS höïc hieän. Giaù o aù n TD khoá i 10 Nguyễn Thanh Tùng Trang 6 S ở giáo Dục Đào Tạo Trà Vinh Tử - OÂn laïi caùc ñoäng taùc ñaõ hoïc cuûa baøi TDNÑ. Trường THPT Hiếu Ñaùnh giaù trung thöïc, xuoáng lôùp, giaûi taùn. - Daëën baøi taäp veà nhaø - Höôùng daån hoïc sinh taäp baøi TDNÑ ôû nhaø 10 phuùt 30 Phuùt 4Lx8N Giaù o aù n TD khoá i 10 Nguyễn Thanh Tùng Trang 7 S ở giáo Dục Đào Tạo Trà Vinh Tử Trường THPT Hiếu 4Lx8N 4Lx8N 8 phuùt 2 phuùt Giaù o aù n TD khoá i 10 Nguyễn Thanh Tùng Trang 8 S ở giáo Dục Đào Tạo Trà Vinh Tử 5’ I. II. Trường THPT Hiếu MÔÛ ÑAÀU: 1. Nhaän lôùp: III.Naém só soá HS phoå bieán nhieäm vuï yeâu caàu. IV. 2. Khôûi ñoäng: 1. Khôûi ñoäng chung: Xoay caùc khôùp coå tay, coå chaân, vai, caùnh tay, ñaàu goái, gaäp duoåi, xoaïc doïc, ngang… 2. 2. Khôûi ñoäng chuyeân moân: Chaïy böôùc nho,û naâng cao goái, chaïy ñaù laêng, goùt chaïm moâng, chaïy ñaïp sau… V. CÔ BAÛN: 1. Ñoäng taùc 1,2,3 (TDNÑ) 2. Baøi TDNÑ : 3. Ñoäng taùc 1: giaäm chaân taïi choã. 4. + Nhòp 8 laàn 2 veà tö theá cô baûn, 2 tay treân vai. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Giaù o aù n TD khoá i 10 Nguyễn Thanh Tùng Trang 9 S ở giáo Dục Đào Tạo Trà Vinh Tử 11. - Ñoäng taùc 2: tay chaân keát hôïp vôùi di chuyeån. 12. + Nhòp 8 laàn cuoái trôû veà tö theá cô baûn, 2 tay dang ngang. 13. 14. 15. 16. 17. Trường THPT Hiếu 18. 19. 20. -Ñoäng taùc 3: tay ngöïc di chuyeån ngang 21. + 8 nhòp laàn 1 vaø 3 böôùc chaân traùi 22.+ 8 nhòp laàn 1 vaø 3 böôùc chaân phaûi. 23. 24. 25. 26.2. Chaïy beàn: 27. Baøi taäp chaïy beàn: 28. Nam: Giaù o aù n TD khoá i 10 Nguyễn Thanh Tùng Trang 10 S ở giáo Dục Đào Tạo Trà Vinh Tử 800m – Nöõ: 500m 29. 30. 31. 32. 3. Cuõng coá: 33. 34. 35. 36. III. KEÁT THUÙC: 3. Thaû loûng nheï nhaøng, hít thôû saâu. 4. Tuyeân döông nhöõng nhoùm, toå chöùc luyeän toát. 5. Ñaùnh giaù chung. 6. Daën doø ra BTVN: 7. 1/ OÂn taäp TDNÑ. 8. 2/ OÂn chaïy beàn Trường THPT Hiếu Giaù o aù n TD khoá i 10 Nguyễn Thanh Tùng Trang 11 S ở giáo Dục Đào Tạo Trà Vinh Trường THPT Hiếu Tử Tuaàn 02 THEÅ DUÏC NHÒP ÑIEÄU NS: 5/08/2013 Tieát 03 CHAÏY NGAÉN CHAÏY BEÀN I. MUÏC TIEÂU: - TDNÑ: - Kieán Thöùc: OÂn töø ñoäng taùc 1-3 - Kó naêng: Naém vöõng kó thuaät baøi TDNÑ ñoäng taùc 1,2,3 - Thaùi ñoä: Tích cöïc coù yù thöùc trong luyeän taäp - Chaïy ngaén: + Giôùi thieäu: Kó thuaät chaïy ngaén, caùch söû duïng baøn ñaïp, xuaát phaùt. + Baøi taäp 1, 2 ( trang 55,56 ), chaïy nhanh 30 - 40m. - Chaïy beàn: Luyeän taäp chaïy beàn. Yeâu caàu phaân phoái söùc hôïp lí treân toaøn boä cöï li chaïy. II. ÑÒA ÑIEÅM – PHÖÔNG TIEÄN: - Ñòa ñieåm: Saân tröôøng THPT Hieáu Töû III.TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP: NOÄI DUNG LVÑ PHÖÔNG PHAÙP 10’ - Lôùp tröôûng baùo caùo. I. MÔÛ ÑAÀU: GV phoå bieán ngaén goïn, roû raøng. 1. Nhaän lôùp: Naém só soá hoïc sinh. Phoå bieán nhieäm vuï yeâu caàu. 2. Khôûi ñoäng: - Khôûi ñoäng chung. - Khôûi ñoäng chuyeân moân. - Kieåm tra baøi cuû: 3 ñoäng taùc TDNÑ. II. CÔ BAÛN: 1. Theå duïc nhòp ñieäu: a. OÂn ñoäng taùc 1-3: Ñoäng taùc 1 2 hs 30’ GV nhaän xeùt cho ñieåm. - GV cho HS chia nhoùm,nam nöõ rieâng oân 3 ñoäng taùc ñaõ hoïc. GV quan saùt söõa sai. - Caùn söï lôùp höôùng daãn. - Goïi HS thöïc hieän toát laøm maãu. - GV coù theå laøm maåu nhöõng ñoäng taùc khoù cho HS xem - GV laøm maãu hoaøn chænh ñoäng taùc Giaù o aù n TD khoá i 10 Nguyễn Thanh Tùng Trang 12 S ở giáo Dục Đào Tạo Trà Vinh Tử Ñoäng taùc 2 Trường THPT Hiếu L 4 x8 Ñoäng taùc 3 n + Phaân tích keát hôïp laøm maãu chaäm. + Cho HS ñöùng cuøng chieàu vaø taäp theo nhòp hoâ GV. - Ñoäi hình taäp: 2. Chaïy ngaén: a. Giôùi thieäu: kó thuaät chaïy ngaén: - Ñöôïc chia thaønh 4 giai ñoaïn: + Xuaát phaùt. + Chaïy cao. + Chaïy giöõa quaûng. + Veà ñích. b. Caùch söû duïng baøn ñaïp: Caùch “phoå thoâng” : Baøn ñaïp tröôùc ñaët sau vaïch xuaát phaùt 1-1,5 baøn chaân, baøn ñaïp sau caùch tröôùc 2 baøn chaân. Khoaûng caùch 2 baøn ñaïp 10-15cm. Goùc cuûa baøn ñaïp tröôùc (chaân khoûe) 45-500, baøn ñaïp sau 60-800. - GV Giôùi thieäu caùch söû duïng baøn ñaïp vaø goïi 1 HS ñoùng maãu baøn ñaïp. Cho taát caû HS moâ phoûng baøn ñaïp (veõ hình). - GV cho HS taäp caùc baøi taäp, GV coù theå laøm maãu cho xem tranh aûnh caùc ñoäng taùc. Giaù o aù n TD khoá i 10 Nguyễn Thanh Tùng Trang 13 S ở giáo Dục Đào Tạo Trà Vinh Tử Trường THPT Hiếu - Cho HS thöïc hieän taïi choå BT 1,BT2. Sau khi thöïc hieän toát môùi cho di chuyeån. - GV quan saùt söûa sai. - Ñoäi hình taäp: VAÏCH XUAÁT PHAÙT Baøn Ñaïp tröôùc     30 -40 m baøn baøn ñaïp - GV giôùi thieäu qua veà chaïy beàn vaø caùc cöï li chaïy. - Cho HS thöïc hieän theo nhoùm nam, nöõ rieâng. - Chaïy trong saân tröôøng xong veà ñi ñi laïi laïi hít thôû thaû loûng tích cöïc. chaân sau 10-15 cm * Xuaát phaùt: Trong chaïy ngaén caàn söû duïng kó thuaät xuaát phaùt thaáp vôùi baøn ñaïp ñeå taän duïng ñöôïc löïc ñaïp sau giuùp cô theå xuaát phaùt nhanh. c. Baøi taäp boå trôï: - BT 1: Chaïy böôùc nho û( 25-30m ) - BT 2: Chaïy naâng cao ñuøi. - BT 3: Chaïy Ñaïp sau. - BT 4: Chaïy taêng toác 30m. 3. Chaïy beàn: - Chaïy cöï ly trung bình: 400m-1500m (thi ñaáu 800m, 1500m). - Chaïy beàn coù 2 loaïi xuaát phaùt: vaøo choå vaø chaïy. - Chaïy cöï ly daøi: Treân 1500m-10000m. - GV quan saùt naém roû tình hình söùc khoûe HS. 2 hs Giaù o aù n TD khoá i 10 - GV nhaän xeùt HS cuûng coá baøi. Nguyễn Thanh Tùng Trang 14 S ở giáo Dục Đào Tạo Trà Vinh Tử (Thi ñaáu 3000m,5000m vaø 10000m). - Chaïy vieät daõ: Töø trung bình trôû leân (khoâng chaïy trong saân vaän ñoäng). + Chaïy leân doác. + Chaïy xuoáng doác. + Chaïy treân caùt, treân ñaát meàn,xoáp. + Chaïy trong röøng hoaëc vöôøn caây. + Chaïy treân ñöôøng coù chöôùng ngaïi vaät. Trường THPT Hiếu ÑH 4 haønh ngang - Ñaùnh giaù trung thöïc. - Xuoáng lôùp (4 haøng ngang). - Höôùng daãn HS caùch taäp ôû nhaø. 4.Cuõng coá: OÂn 5 ñoäng taùc baøi TDNÑ nam,nöõ. 5’ III. KEÁT THUÙC: - Ñaùnh giaù nhaän xeùt giôø hoïc. - Tuyeân döông nhoùm ,toå thöïc hieän toát. - Daën doø ra BTVN. + OÂn baøi TDNÑ.(5 ñoäng taùc) + OÂn caùc baøi taäp chaïy ngaén. + Luyeän chaïy beàn. Duyeät cuûa toå chuyeân moân Giaù o aù n TD khoá i 10 Nguyễn Thanh Tùng Trang 15 S ở giáo Dục Đào Tạo Trà Vinh Tử Tuaàn 02 THEÅ DUÏC NHÒP ÑIEÄU Tieát 04 CHAÏY NGAÉN CHAÏY BEÀN Trường THPT Hiếu NS: 5/08/2013 I. MUÏC TIEÂU: - Kieán thöùc: + TDNÑ: OÂn töø ñoäng taùc 1-3. Hoïc 4, 5 + Chaïy ngaén: Giôùi thieäu: Kó thuaät chaïy ngaén, caùch söû duïng baøn ñaïp, xuaát phaùt. Baøi taäp 3 ( trang 55,56 ), chaïy nhanh 30 - 40m. + Chaïy beàn: Luyeän taäp chaïy beàn. Yeâu caàu phaân phoái söùc hôïp lí treân toaøn boä cöï li chaïy. - Kó naêng: Naêm vöõng kó thuaät ñoäng taùc, aùp duïng vaøo thöïc haønh - Thaùi ñoä: Coù yù thöùc töï giaùc trong taäp luyeän II. ÑÒA ÑIEÅM – PHÖÔNG TIEÄN: - Ñòa ñieåm: Saân tröôøng THPT Hieáu Töû III.TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP: NOÄI DUNG LVÑ PHÖÔNG PHAÙP Giaù o aù n TD khoá i 10 Nguyễn Thanh Tùng Trang 16 S ở giáo Dục Đào Tạo Trà Vinh Tử I. MÔÛ ÑAÀU: 1. Nhaän lôùp: Naém só soá hoïc sinh. Phoå bieán nhieäm vuï yeâu caàu. Trường THPT Hiếu 10’ - Lôùp tröôûng baùo caùo. GV phoå bieán ngaén goïn, roû raøng. Ñoäi hình 4 haøng ngang. 2. Khôûi ñoäng: - Khôûi ñoäng chung. - Khôûi ñoäng chuyeân moân. GV nhaän xeùt cho ñieåm. - Kieåm tra baøi cuû: 3 ñoäng taùc TDNÑ. II. CÔ BAÛN: 1. Theå duïc nhòp ñieäu: a. OÂn ñoäng taùc 1-3: Ñoäng taùc 1 30’ - GV cho HS chia nhoùm,nam nöõ rieâng oân 3 ñoäng taùc ñaõ hoïc. GV quan saùt söõa sai. - Caùn söï lôùp höôùng daãn. - Goïi HS thöïc hieän toát laøm maãu. - GV coù theå laøm maåu nhöõng ñoäng taùc khoù cho HSxem Ñoäi hình taäp Ñoäng taùc 2 Ñoäng taùc 3 b. Hoïc ñoäng taùc 4-5: * TDNÑ : - GV laøm maãu hoaøn chænh ñoäng Giaù o aù n TD khoá i 10 Nguyễn Thanh Tùng Trang 17 S ở giáo Dục Đào Tạo Trà Vinh Tử - Ñoäng taùc 4: nhuùn baäc nhaûy leân cao - Ñoäng taùc 5: Di chuyeån cheách traùi, phaûi. + 8 nhòp laàn 1 vaø 2 di chuyeån cheách sang traùi, böôùc chaân traùi leân vaø luøi chaân phaûi veà + 8 nhòp laàn 3 vaø 4 di chuyeån cheách sang phaûi, böôùc chaân phaûi leân vaø luøi chaân traùi veà. Rieâng nhòp 8 laàn 2 hoaëc 4, sau khi nhaûy thu chaân veà 2 tay choáng hoâng. 2. Chaïy ngaén: b. Giôùi thieäu: kó thuaät chaïy ngaén: - Ñöôïc chia thaønh 4 giai ñoaïn: + Xuaát phaùt. + Chaïy cao. Giaù o aù n TD khoá i 10 Trường THPT Hiếu taùc 4. + Phaân tích keát hôïp laøm maãu chaäm. + Cho HS ñöùng cuøng chieàu vaø taäp theo nhòp hoâ GV. + Cho caùn söï lôùp hoâ taäp ñoäng taùc 4. Sau ñoù phoái hôïp 3-4. - Ñoäi hình taäp: + Cho hs taäp hoaøn chænh vaø phoái hôïp 3-4. - GV laøm maãu ñoäng taùc 5 cho hs. Phaân tích vaø laøm maãu chaäm. - Cho HS cuøng taäp theo nhòp hoâ GV. Sau ñoù cho caùn söï lôùp hoâ taäp hoaøn chænh. + Phoái hôïp ñoäng taùc 4-5. + Phoái hôïp ñoäng taùc 3-4-5. + Phoái hôïp ñoäng taùc 1-5. - GV quan saùt söõa sai chung. - Goïi 1 HS thuïc hieän toát ôû töøng nhoùm laøm maãu. ÔÛ ñoäng taùc khoù GV coù theå cho HS taäp chaân tröôùc sau ñoù phoái hôïp. Coù theå cho xem tranh aûnh ñoäng vieân tinh thaàn HS. GV giôùi thieäu ngaén goïn roû raøng. Nguyễn Thanh Tùng Trang 18 S ở giáo Dục Đào Tạo Trà Vinh Tử + Chaïy giöõa quaûng. + Veà ñích. b. Caùch söû duïng baøn ñaïp: Caùch “phoå thoâng” : Baøn ñaïp tröôùc ñaët sau vaïch xuaát phaùt 1-1,5 baøn chaân, baøn ñaïp sau caùch tröôùc 2 baøn chaân. Khoaûng caùch 2 baøn ñaïp 10-15cm. Goùc cuûa baøn ñaïp tröôùc (chaân khoûe) 45-500, baøn ñaïp sau 60-800. VAÏCH XUAÁT PHAÙT Trường THPT Hiếu - GV Giôùi thieäu caùch söû duïng baøn ñaïp vaø goïi 1 HS ñoùng maãu baøn ñaïp. Cho taát caû HS moâ phoûng baøn ñaïp (veõ hình). Baøn Ñaïp tröôùc baøn baøn ñaïp chaân sau 10-15 cm * Xuaát phaùt: Trong chaïy ngaén caàn söû duïng kó thuaät xuaát phaùt thaáp vôùi baøn ñaïp ñeå taän duïng ñöôïc löïc ñaïp sau giuùp cô theå xuaát phaùt nhanh. c. Baøi taäp boå trôï: - BT 1: Chaïy böôùc nho û( 25-30m ) - BT 2: Chaïy naâng cao ñuøi. - BT 3: Chaïy Ñaïp sau. - BT 4: Chaïy taêng toác 30m. Giaù o aù n TD khoá i 10 - GV cho HS taäp caùc baøi taäp, GV coù theå laøm maãu cho xem tranh aûnh caùc ñoäng taùc. - Cho HS thöïc hieän taïi choå BT 1,BT2. Sau khi thöïc hieän toát môùi cho di chuyeån. - GV quan saùt söûa sai. - Ñoäi hình taäp:     30 -40 m - GV giôùi thieäu qua veà chaïy beàn vaø caùc cöï li chaïy. - Cho HS thöïc hieän theo nhoùm nam, nöõ rieâng. - Chaïy trong saân tröôøng xong veà Nguyễn Thanh Tùng Trang 19 S ở giáo Dục Đào Tạo Trà Vinh Tử Trường THPT Hiếu ñi ñi laïi laïi hít thôû thaû loûng tích cöïc. 3. Chaïy beàn: - Chaïy cöï ly trung bình: 400m-1500m ( thi ñaáu 800m, 1500m). - Chaïy beàn coù 2 loaïi xuaát phaùt: vaøo choå vaø chaïy. - Chaïy cöï ly daøi: Treân 1500m-10000m. ( Thi ñaáu 3000m,5000m vaø 10000m). - Chaïy vieät daõ: Töø trung bình trôû leân ( khoâng chaïy trong saân vaän ñoäng). + Chaïy leân doác. + Chaïy xuoáng doác. + Chaïy treân caùt, treân ñaát meàn,xoáp. + Chaïy trong röøng hoaëc vöôøn caây. + Chaïy treân ñöôøng coù chöôùng ngaïi vaät. 4.Cuõng coá: OÂn 5 ñoäng taùc baøi TDNÑ nam,nöõ. III. KEÁT THUÙC: - Ñaùnh giaù nhaän xeùt giôø hoïc. - Tuyeân döông nhoùm ,toå thöïc hieän toát. - Daën doø ra BTVN. + OÂn baøi TDNÑ.(5 ñoäng taùc) + OÂn caùc baøi taäp chaïy ngaén. + Luyeän chaïy beàn. - GV quan saùt naém roû tình hình söùc khoûe HS. 5’ - GV nhaän xeùt HS cuûng coá baøi. ÑH 4 haønh ngang - Ñaùnh giaù trung thöïc. - Xuoáng lôùp ( 4 haøng ngang). - Höôùng daãn HS caùch taäp ôû nhaø. Duyeät cuûa toå chuyeân moân Giaù o aù n TD khoá i 10 Nguyễn Thanh Tùng Trang 20
- Xem thêm -