Tài liệu Giáo án thể dục lớp 10 chuẩn ktkn_bộ 12

  • Số trang: 9 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 66 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Ngày 14 thang 08 năm 2011 Giíi thiÖu : Môc tiªu, néi dung ch¬ng tr×nh m«n TD 10 TiÕt: LT: TËp luyÖn TDTT vµ sö dông c¸c yÕu tè thiªn 1 nhiªn ®Ó rÌn luyÖn søc khoÎ I- Môc tiªu, yªu cÇu: 1- KiÕn thøc : + Biết một số hình thức và phương pháp cơ bản tập luyện TDTT + Biết sử dụng các yếu tố thiên nhiên để rèn luyện sức khỏe như: Không khí, nước, ánh nắng. 2- KÜ n¨ng: + Lựa chọn được mốt số hình thức tập luyện thích hợp 3- Th¸i ®é hµnh vi: + Tù gi¸c, tÝch cùc tËp häc m«n thÓ dôc + BiÕt ng xö ®óng trong ho¹t ®éng thÓ thao + Cã lèi sèng lµnh m¹nh, lu«n lu«n cã ý thøc phßng tr¸nh HIV vµ c¸c tÖ n¹n x· héi. Yªu cÇu: Häc sinh tÝch cùc, tù gi¸c trong häc tËp , n¾m v÷ng ®îc kiÕn thøc. II- §Þa ®iÓm, thiÕt bÞ: - §Þa ®iÓm: Líp häc, tranh ¶nh minh häa. III- TiÕn tr×nh lªn líp: §iÓm danh líp, phæ biÕn Môc tiªu, néi dung, yªu cÇu buæi häc Ph¬ng ph¸p - Tæ Néi dung chøc GV sö dông phI . Môc tiªu, néi dung ch¬ng tr×nh m«n TD líp 10: ¬ng ph¸p thuyÕt 1. Môc tiªu chung: tr×nh. 2. Môc tiªu cô thÓ: - GV tãm t¾t 1 sè 3. Néi dung néi dung c¬ b¶n II. TËp luyÖn TDTT vµ sö dông c¸c yÕu tè thiªn nhiªn ®Ó rÌn cña c¸c m«n TT luyÖn søc kháe 1. TËp luyÖn TDTT  T¸c dông cña a, TD vÖ sinh: tËp luyÖn TDTT ®èi víi søc kháe  TDVS buæi s¸ng: Cã t¸c dông lµm c¬ thÓ chuyÓn tõ tr¹ng th¸i øc con ngêi? chÕ sang tr¹ng th¸i hng phÊn thÇn kinh, kh¾c phôc hiÖn tùng mÖt mái, buån ngñ nh»m ®a c¬ thÓ sím thÝch nghi víi 1 ngµy lµm viÖc, häc tËp, lao ®éng…. - Yªu cÇu: + Ph¶i duy tr× tËp luyÖn thêng xuyªn  Tr¹ng th¸i hng + TËp ®óng kü thuËt vµ thêng xuyªn thay ®æi bµi tËp phÊn lµ g× ? Nã cã + TËp vµo thêi ®iÓm hîp lý, n¬i tho¸ng khÝ t¸c dông nh thÕ  TDVS buæi tèi: §îc tiÕn hµnh tríc khi ®i ngñ nh»m xua tan tr¹ng nµo ®èi víi c¬ thÓ th¸i c¨ng th¼ng thÇn kinh, chuyÓn c¬ thÓ tõ tr¹ng th¸i hng phÊn con ngêi ? sang tr¹ng th¸i øc chÕ nh»m t¹o ®iÒu kiÖn ngñ ngon, håi phôc søc kháe sau 1 ngµy häc tËp, lao ®éng…  ThÒ nµo lµ - Yªu cÇu: tr¹ng th¸i øc + TËp tríc giê ®i ngñ kho¶ng 20 – 30 phót, thêi gian tËp kh«ng chÕ ? nªn kÐo dµi ( chØ kho¶ng 5 – 7 phót. + Bµi tËp ®îc thùc hiÖn víi nhÞp ®iÖu nhÑ nhµng, kh«ng nªn dïng søc m¹nh. TËp ë n¬i tho¸ng khÝ. - Néi dung cña c¸c bµi tËp TDVS buæi tèi lµ c¸c bµi tËp tay kh«ng hoÆc c¸c bµi tËp víi dông cô nhÑ, ®i bé nhÑ nhµng… V× sao khi tËp TDVS buæi tèi kh«ng tËp c¸c ®éng t¸c m¹nh vµ kh«ng tËp kÐo dµi thêi gian ?  ThÕ nµo lµ nghØ ng¬i tÝch cùc vµ nghØ ng¬i thô ®éng ? b, ThÓ dôc chèng mÖt mái( TD gi÷a giê): - NÕu duy tr× ho¹t ®éng kÐo dµi sÏ sinh ra mÖt mái( häc tËp) lµm gi¶m kh¶ n¨ng V§( tiÕp thu tri thøc) do vËy cÇn ph¶i nghØ ng¬i tÝch cùc( thay ®æi h×nh thøc ho¹t ®éng) - ThÓ dôc chèng mÖt mái ®îc tiÕn hµnh gi÷a giê lµm viÖc ®Ó gi¶i táa c¨ng th¼ng, ®iÒu chØnh ho¹t ®éng nh»m duy tr× nhÞp ®iÖu lao ®éng, häc tËp. - Néi dung cña c¸c bµi tËp lµ c¸c ®éng t¸c t¸c ®éng ®Õn c¸c bé phËn mµ trong qu¸ häc tËp, lao ®éng Ýt hoÆc kh«ng tham gia vËn ®éng. - Yªu cÇu: Thêi ®iÓm tËp nªn b¾t ®Çu tríc khi xuÊt hiÖn c¸c dÊu hiÖu mÖt mái ban ®Çu( VD: thiÕu tËp trung chó ý, phèi hîp vËn  Sù kh¸c nhau ®éng kÐm). gi÷a TD chèng - Bµi tËp ®îc tiÕn hµnh víi nhÞp ®iÖu nhanh, m¹nh cã biªn ®é réng. mÖt mái vµ TDVS c, C¸c bµi tËp ë ch¬ng tr×nh m«n thÓ dôc buæi tèi ? Lµ hÖ thèng c¸c bµi tËp ®îc häc trong ch¬ng tr×nh m«n TD theo løa tuæi, khèi líp trong nhµ trêng: TDN§, c¸c bµi tËp ch¹y ng¾n, tiÕp  T¸c dông cña tù tËp luyÖn TDTT søc, ch¹y bÒn,®¸ cÇu, cÇu l«ng, c¸c m«n TT tù chän. - Khi tËp c¸c trong ch¬ng tr×nh häc Häc sinh cÇn chó ý nh÷ng yªu ? cÇu sau: + TËp nh÷ng néi dung, BT do Gi¸o viªn giao, nhÊt lµ c¸c BT míi,  T¸c dông cña khã mµ trªn líp cha m¾m v÷ng hoÆc cha thùc hiÖn ®îc. khëi ®éng tríc khi BT + TËp c¸c BT ph¸t triÓn thÓ lùc chung nhÊt lµ søc m¹nh, søc bÒn. tËp vµ th¶ láng + TËp luyÖn thêng xuyªn ®Òu ®Æn. sau khi tËp + Khëi ®éng kü tríc khi tËp TDTT ? + Th¶ láng sau khi tËp. d, Ph¬ng ph¸p tËp luyÖn TDTT  ý nghÜa cña ph- -Tù tËp luyÖn TDTT cã ý nghÜa GD N©ng cao tÝnh tù gi¸c tÝch cùc, ¬ng ph¸p tù tËp h×nh thµnh thãi quen rÌn luyÖn th©n thÓ. luþÖn TDTT ? - C¸c h×nh thøc tËp luyÖn: + TËp luyÖn theo kÕ ho¹ch c¸ nh©n + TËp luyÖn theo kÕ ho¹ch tËp thÓ: lÞch chung, riªng ë c¸c c©u l¹c bé TDTT, nhãm , líp, trêng. III. Cñng cè: Ph¬ng ph¸p tËp luyÖn TDTT VI. Bµi tËp vÒ nhµ: ¤n c¸c néi dung ®· häc vµ tËp luyÖn ph¸t triÓn thÓ lùc. Ngày 16 thang 08 năm 2011 TiÕt: 2 ThÓ dôc nhÞp ®iÖu - ch¹y bÒn - TDNĐ: Học động tác 1,2,3( Nam, Nữ riêng) - Chạy bền: Tập bài tập 1 ( Trang 71 ) I- Môc tiªu, yªu cÇu: 1- KiÕn thøc : + Biết cách thực hiện các động tác từ 1 đến 3. + Biết cách thực hiện thở phối hợp với bước chạy, phân phối sức trong chạy bền 2- KÜ n¨ng: + Thực hiện được các động tác từ 1 đến 3. + Thực hiện được phân phối sức trong chạy bền, thở phối hợp với bước chạy. 3- Th¸i ®é hµnh vi: + Tù gi¸c, tÝch cùc tËp häc m«n thÓ dôc + BiÕt ng xö ®óng trong ho¹t ®éng thÓ thao + Cã lèi sèng lµnh m¹nh, lu«n lu«n cã ý thøc phßng tr¸nh HIV vµ c¸c tÖ n¹n x· héi. Yªu cÇu: Hs tÝch cùc, tù gi¸c trong tËp luyÖn, thùc hiÖn ®óng KT ®¶m b¶o an toµn. II - §Þa ®iÓm, thiÕt bÞ: - §Þa ®iÓm: S©n TD , kiÓm tra s©n tËp, ®êng ch¹y. III - TiÕn tr×nh lªn líp: Néi dung LV§ Ph¬ng ph¸p - Tæ chøc - GV I. PhÇn më ®Çu: và HS 1. NhËn líp: làm - KiÓm tra sÜ sè - phæ biÕn néi dung, môc tiªu, yªu cÇu thủ buæi häc. tục nhận lớp - Gv phổ 2.Khëi ®éng: biến 2.1. khëi ®éng chung. nội a. TËp 6 ®éng t¸c thÓ dôc tay kh«ng. dung, - §éng t¸c 1: Tay ngùc: yêu - §éng t¸c 2: Lên. - §éng t¸c 3 : VÆn m×nh. cầu - §éng t¸c 4: Lng bông . giờ - §éng t¸c 5: ®¸ ch©n. học - §éng t¸c 6: Toµn th©n. b. xoay c¸c khíp, Ðp c¸c d©y ch»ng. §é - xoay cæ tay kÕt hîp cæ ch©n. i - xoay khûu tay. h×n - xoay b¶ vai. h - xoay khíp cæ. nh - xoay khíp h«ng. Ën - xoay khíp gèi. líp - Ðp d©y ch»ng däc. - Ðp d©y ch»ng ngang.  2.2 Khëi ®éng chuyªn m«n.  - ch¹y bíc nhá.  - ch¹y n©ng cao ®ïi.  - ch¹y ®¹p sau.  3. bµi cò:  Kh«ng kiÓm tra.  8-10  phót                             2x 8 nhÞp 1 lần 5GV §éi h×nh khëi ®éng                                     5 G V II. PhÇn c¬ b¶n: 1. ThÓ dôc nhÞp ®iÖu: N÷: - §éng t¸c 1: GiËm ch©n t¹i chç. 28-30         Nữ phót         28   nhÞp  GV     28 nhÞp - §éng t¸c 2: Di chuyÓn ngang kÕt hîp víi cæ 28 nhÞp   Nam - GV thÞ ph¹m vµ ph©n tÝch ®éng t¸c tõ 1- 3 lÇn sau ®ã cho häc sinh thùc hiÖn - GV tËp cho nam ®éng t¸c 1 sau cho tù «n vµ chuyÓn sang nhãm n÷. - §éng t¸c 3: Lên §éi h×nh tËp luyÖn   Nam - §éng t¸c 1: GiËm ch©n t¹i chç 28 nhÞp 5GV §éi h×nh tËp luyÖn 28 nhÞp   5GV - §éng t¸c 2: Tay ch©n kÕt hîp víi di chuyÓn. 28 nhÞp §éi h×nh tËp luyÖn   - §éng t¸c 3: Tay, ngùc di chuyÓn sang ngang Cñng cè: §éng t¸c TDN§ 1,2,3 2. Ch¹y bÒn: Chạy tăng tốc độ 3-4 lần các đoạn 60100m. * chú ý : tăng tốc độ nhịp nhàng, không cần tăng tốc độ tối đa, đảm bảo chạy đúng kĩ thuật, phối hợp các động tác chân tay và 5GV 2 phót GV gäi 2 HS ®¹i diÖn nam n÷ lªn thùc hiÖn ®éng t¸c ; GV nhËn xÐt , söa sai(nÕu cã) - GV chia 2 nhãm nam, n÷ + Nam ch¹y ®êng th¼ng, n÷ ch¹y ®êng vßng sau ®ã ®æi l¹i 60m thở, không quá gắng sức dể có cảm giác muốn ngừng chạy. III. PhÇn kÕt thóc: 1. Håi tÜnh: - Hit thë s©u rò ch©n, tay - TËp chung líp: 2. TËp trung líp – NhËn xÐt - §¸nh gi¸ buæi tËp. 3. Bµi tËp vÒ nhµ cho häc sinh - TËp 3 ®éng t¸c bµi TDN§ Nam, N÷. - LuyÖn tËp ph¸t triÓn søc bÒn 5-7 phút §éi h×nh th¶ láng - Th¶ láng xong dån hµng l¹i gi¸o viªn nhËn xÐt dÆn dß §éi h×nh nhËn xÐt vµ xuèng Rót kinh nghiÖm ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Ngày 20 thang 08 năm 2011 TiÕt: 3 ThÓ dôc nhÞp ®iÖu - ch¹y ng¾n - ch¹y bÒn - TDN§: ¤n tõ ®éng t¸c 1 – 3. - Ch¹y ng¾n: + Giíi thiÖu: KÜ thuËt ch¹y ng¾n, c¸ch sö dông bµn ®¹p, xuÊt ph¸t + Bµi tËp 1 vµ 2 (tr 55,56), Ch¹y nhanh 30-40m - Ch¹y bÒn: Ch¹y bÒ trªn ®Þa h×nh tù nhiªn I- Môc tiªu, yªu cÇu: 1- KiÕn thøc : + Biết cách thực hiện các động tác từ 1 đến 3. + BiÕt c¸ch thùc hiÖn ch¹y bíc nhá, ch¹y n©ng cao ®ïi chþ ®¹p sau, ch¹y t¨ng tèc 30m. + Biết cách thực hiện thở phối hợp với bước chạy, phân phối sức trong chạy bền. 2- KÜ n¨ng: + Thực hiện được các động tác từ 1 đến 3. + Thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng ch¹y bíc nhá, ch¹y n©ng cao ®ïi chþ ®¹p sau, ch¹y t¨ng tèc 30m. + Thực hiện được phân phối sức trong chạy bền, thở phối hợp với bước chạy. 3- Th¸i ®é hµnh vi: + Tù gi¸c, tÝch cùc tËp häc m«n thÓ dôc + BiÕt ng xö ®óng trong ho¹t ®éng thÓ thao + Cã lèi sèng lµnh m¹nh, lu«n lu«n cã ý thøc phßng tr¸nh HIV vµ c¸c tÖ n¹n x· héi. Yªu cÇu: Hs tÝch cùc, tù gi¸c trong tËp luyÖn, thùc hiÖn ®óng KT ®¶m b¶o an toµn. II. Dông cô - s©n b·i:-Trªn s©n trêng. vÖ sinh an toµn n¬i tËp vµ ph¬ng tiÖn. III. Néi dung vµ ph¬ng ph¸p Néi dung LV§ Ph¬ng ph¸p – Tæ chøc I. PhÇn më ®Çu: 8-10 - GV và HS làm thủ tục nhận lớp 1. NhËn líp, §iÓm danh, phæ biÕn Môc phót tiªu- Néi dung - Yªu cÇu buæi tËp. 2. Khëi ®éng: - Khëi ®éng chung: ( Bµi TD tay kh«ng) + §éng t¸c tay ngùc 2x 8 + §éng t¸c lên nhÞp + §éng t¸c vÆn m×nh + §éng t¸c lng bông + §éng t¸c ®¸ l¨ng ch©n + động tác toàn thân + §éng t¸c xoay cæ ch©n, cæ tay Ðp ngang, Ðp däc ch©n - Khëi ®éng chuyªn m«n: Ch¹y bíc 1 lần nhá, ch¹y n©ng cao ®ïi, ch¹y ®¹p sau, ch¹y t¨ng tèc ®é 1. KiÓm tra bµi cò: §éng t¸c TDN§ 1,2,3 II. PhÇn c¬ b¶n: 1. ThÓ dôc nhÞp ®iÖu: N÷: - §éng t¸c 1: GiËm ch©n t¹i chç - §éng t¸c 2: Di chuyÓn ngang kÕt hîp víi cæ - §éng t¸c 3: Lên Nam - §éng t¸c 1: GiËm ch©n t¹i chç - §éng t¸c 2: Tay ch©n kÕt hîp víi di chuyÓn. - §éng t¸c 3: Tay, ngùc di chuyÓn sang ngang 2. Ch¹y ng¾n: - C¸ch sö dông bµn ®¹p xuÊt ph¸t - BT ch¹y bíc nhá - BT ch¹y n©ng cao ®ïi - BT ch¹y nhanh 30- 60m Cñng cè: §éng t¸c TDN§ 1,2,3 vµ 1 sè BT ch¹y ng¾n 3. Ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn - Nam: ch¹y 5 vßng s©n - N÷: 3 vßng s©n 2830 phút 2x8 nhịp 28 nhịp 28 nhịp 28 nhịp - Gv phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học §éi h×nh nhËn líp     5GV §éi h×nh khëi ®éng Häc sinh khëi ®éng chung theo hiÖu lÖnh cña c¸n sù líp  GV GV k tra 2HS,GV nhËn xÐt cho ®iÓm - GV cho häc sinh «n ®éng t¸c sau ®ã cho häc sinh liªn kªt 3 ®éng t¸c víi nhau §éi h×nh tËp luyÖn   5GV       2  8 GV gäi 2 HS ®¹i diÖn nam n÷ lªn thùc ®éng t¸c ; GV nhËn xÐt , söa nhịp hiÖn sai(nÕu cã) 8 phót Tèc ®é TB GV 3 phót III. PhÇn kÕt thóc: 1. Håi tÜnh: 2. TËp trung líp – NhËn xÐt - §¸nh gi¸ buæi tËp. 3. Bµi tËp vÒ nhµ cho häc sinh 5-6 phót Häc sinh chia thµnh 4 nhãm ch¹y §éi h×nh th¶ láng     5GV - ¦u, nhîc ®iÓm. - Häc sinh tù «n c¸c bµi TDN§ ®· häc vµ c¸c BT ch¹y ng¾n, ch¹y bÒn Rót kinh nghiÖm ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………........
- Xem thêm -