Tài liệu Giáo án thể dục lớp 10 chuẩn ktkn_bộ 10

  • Số trang: 121 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 70 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Giaù o aù n TD khoá i 10 Nguyễn Thanh Tùng LYÙ THUYEÁT Tuaàn 01.05 Tieát 01.09 NS: 01/08/2011 I. MUÏC TIEÂU: - Giôùi thieäu noäi dung chöông trình lôùp 10. Yeâu caàu naém vöõng noäi dung moân hoïc. Taäp luyeän TDTT vaø söû duïng caùc yeáu toá thieân nhieân ñeå reøn luyeän söùc khoûe. Yeâu caàu vaän duïng nhöõng hieåu bieát ñeå reøn luyeän söùc khoûe. II. ÑÒA ÑIEÅM – PHÖÔNG TIEÄN: - Ñòa ñieåm: Saân tröôøng THPT Hieáu Töû ( phoøng hoïc). III. TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP: NOÄI DUNG PHÖÔNG PHAÙP I. NOÄI DUNG CHÖÔNG TRÌNH LÔÙP 10: 1. Lí thuyeát chung. 2. Theå duïc nhòp ñieäu. 3. Chaïy ngaén. 4. Chaïy beàn. 5. Nhaûy cao 6. Ñaù caàu. 7. Caàu loâng. 8. Moân theå thao töï choïn: - Boùng chuyeàn, Boùng ñaù, Boùng roå, Bôi, Ñaåy taï. 9. OÂn taäp, kieåm tra cuoái hoïc kì I, cuoái naêm, tieâu chuaån reøn luyeän thaân theå. II. Taäp Luyeän TDTT Vaø Söõ Duïng Caùc Yeáu Toá Thieân Nhieân Ñeå Reøn Luyeän Söùc Khoûe: 1. Taäp luyeän TDTT : a. Theå duïc veä sinh: Theå duïc veä sinh buoåi saùng coù taùc duïng laøm cho cô theå nhanh choáng chuyeån töø traïng thaùi öùc cheá sang höng phaán. Ñöa cô theå sôùm thích nghi vôùi moät ngaøy hoïc taäp, lao ñoäng. * Caàn löu yù: * Duy trì taäp luyeän thöôøng xuyeân. * Taäp ñuùng kó thuaät vaø ñaûm baõo LVÑ. * Ñònh kì thay ñoåi baøi taäp. * Taäp vaøo thôøi ñieåm hôïp lí, nôi thoaùng khí. Theå duïc veä sinh buoåi toái xua tan traïng thaùi caêng thaúng, chuyeån töø traïng thaùi höng phaán sang öùc cheá. phuïc hoài söùc khoûe sau moät ngaøy hoïc taäp, lao ñoäng. * Caàn löu yù: - - Giaùo vieân giôùi thieäu ngaén goïn roõ raøng. Giaûi thích: ÖÙc cheá, höng phaán. Giaùo vieân coù theå cho HS töï giaûi thích, GV bao quaùt laïi Caâu hoûi: Theo caùc em khi taäp TDVS buoåi saùng caàn löu yù nhöõng ñieàu gì? HS töï traû lôøi , GV bao quaùt. Caâu hoûi: Trang 1 Khi TDVS buoåi toái caàn löu yù nhöõng Giaù o aù n TD khoá i 10 Nguyễn Thanh Tùng * Taäp tröôùc ñi nguõ 20 –30 phuùt * Taäp nheï nhaøng, chaäm * Sau taäp caàn veä sinh caù nhaân b. Theå duïc choáng meät moûi : ( TD giöõa buoåi hoïc). Giaûi toûa caêng thaúng. Caàn löu yù. * Baét ñaàu tröôùc khi xuaát hieän daáu hieäu meät moûi ban ñaàu ( HS sau hoïc tieát 2 hoaëc tieát 3) * Taäp nhòp ñieäu nhanh , maïnh, coù bieân ñoä roäng. * Taäp nôi thoaùng khí c. Caùc baøi taäp cuûa chöông trình moân TD: d. Phöông phaùp taäp TDTT: * Taäp luyeän theo keá hoaïch caù nhaân. * Taäp theo taäp theå. 2. Söûng duïng caùc yeáu toá thieân nhieân vaø veä sinh moâi tröôøng ñeå reøn luyeän söùc khoûe: a. Reøn luyeän söùc khoûe baèng khoâng khí: Thöïc hieän nôi coù khoâng khí trong laønh, thoaùng maùt, khoâng naéng choùi, khoâng coù gioù luøa.Taäp saùng sôùm muøa heø, 9-14h muøa ñoâng. * Toát nhaát maëc quaàn aùo moûng. * Baét ñaàu taäp 10-15 phuùt  30-60 phuùt. * Muøa ñoâng, neân taém khoâng khí trong nhaø. b. Reøn luyeän söùc khoûe baèng nöôùc: * Baét ñaàu töø muøa heø, luùc saùng sôùm sau khi ñaõ taäp TD VS * Khoâng ñöôïc taém nöôùc laïnh ngay sau khi hoaït ñoäng, vaän ñoäng.coù theå taém nöôùc aám. * Neân thöïc hieän nôi kín gioù. c. Reøn luyeän söùc khoûe baèng aùnh naéng: * Neân naèm saép ( ngöûa) mình traàn coù noùn che maët (gaùy) * Tieán haønh luùc maët trôøi chieáu khoâng gay gaét. Muøa heø tröôùc 8-16h, muøa ñoâng töø sau 9- 14h. * Vöøa taäp luyeän vöøa söôûi naéng. * Thôøi gian töø ít ñeán nhieàu 5-10 phuùt  30-40 phuùt * Khoâng ñöôïc taém khi trôøi naéng gay gaét * Khi khoâng ñöôïc khoûe khoâng neân taén naéng * Phaûi tuaân thuû caùc nguyeân taéc heä thoáng, taêng tieán vaø tuaàn töï ñieàu gì? Caâu hoûi: Lieân heä caâu hoûi vôùi HS ñang hoïc thöïc hieän TD giöõa giôø. GV neâu moät soá phöông phaùp. HS naém roõ vaän duïng Caâu hoûi: Reøn luyeän söùc khoûe caàn tuaân theo nhöõng quy ñònh naøo ? Trang 2 Giaù o aù n TD khoá i 10 Nguyễn Thanh Tùng * Baûo ñaõm vieäc theo gioûi söùc khoûe vaø theå löïc thöôøng xuyeân 3. Veä sinh caù nhaân, veä sinh taäp luyeän vaø veä sinh moâi tröôøng: a. Veä sinh caù nhaân: * Trang phuïc goïn gaøng, saïch seõ. * Khi taäp luyeän ñi daøy, trang phuïc theå thao. b. Veä sinh taäp luyeän: * Choïn nôi baèng phaúng, saïch seõ * Coù caây xanh, boùng maùt. * Trong nhaø coù ñuû aùnh saùng, ñaûm baûo ñoä thoâng thoaùng. c. Veä sinh moâi tröôøng: * Baûo ñaõm lôùp hoïc saïch ñeïp, hôïp veä sinh. * Röõa saïch chaân tay sau khi taäp luyeän. * Troàng caây xanh ñeå laáy boùng maùt. 4. Cuõng coá: Caâu hoûi: Theá naøo laø veä sinh caù nhaân? Caâu hoûi: Theá naøo laø veä sinh taäp luyeän? Caâu hoûi: theá naøo? Veä sinh moâi tröôøng caàn ñaûm baûo nhö 1. Phöông phaùp söûng duïng caùc baøi taäp theå chaát. 2. Phöông phaùp reøn luyeän söùc khoûe baèng khoâng khí. 3. Phöông phaùp reøn luyeän söùc khoûe baèng nöôùc. 4. Phöông phaùp reøn luyeän söùc khoûe baèng aùnh naéng maët trôøi. - BTVN : Töï laäp keá hoaïch taäp luyeän caù nhaân? 5. Daën doø, ra BTVN: Duyeät cuûa toå chuyeân moân Trang 3 Giaù o aù n TD khoá i 10 Nguyễn Thanh Tùng Tuaàn 01 Tieát 02 THEÅ DUÏC NHÒP ÑIEÄU CHAÏY BEÀN NS: 01/08/2011 I. MUÏC TIEÂU: - TDNÑ: Hoïc ñoäng taùc 1,2,3 ( baøi TDNÑ cho nam, nöõ ). Yeâu caàu naém vöõng ñoäng taùc taäp ñeàu ñeïp. - Chaïy beàn: Baøi taäp ( trang 71) Yeâu caàu naém vöõng baøi taäp vaän duïng vaøo taäp luyeän II. ÑÒA ÑIEÅM – PHÖÔNG TIEÄN: - Ñòa ñieåm: Saân tröôøng THPT Hieáu Töû ( phoøng hoïc). III. TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP: NOÄI DUNG LVÑ PHÖÔNG PHAÙP I. MÔÛ ÑAÀU: 1. Nhaän lôùp: Naém só soá HS phoå bieán nhieäm vuï yeâu caàu. 2. Khôûi ñoäng: - Khôûi ñoäng chung: Xoay caùc khôùp coå tay, coå chaân, vai, caùnh tay, ñaàu goái, gaäp duoåi, xoaïc doïc, ngang… - Khôûi ñoäng chuyeân moân: Chaïy böôùc nho,û naâng cao goái, chaïy ñaù laêng, goùt chaïm moâng, chaïy ñaïp sau… II. CÔ BAÛN: 1. 8 phuùt - Lôùp tröôûng baùo caùo nhanh ,giaùo vieân phoå bieán ngaén goïn, roû raøng ÑH 4 haøng ngang. Khôûi ñoäng tích cöïc:      CS ()      Lôùp tröôûng quaûn lí lôùp. 25 Phuùt Ñoäng taùc 1,2,3 (TDNÑ) 4Lx8N Baøi TDNÑ : - Ñoäng taùc 1: giaäm chaân taïi choã. + Nhòp 8 laàn 2 veà tö theá cô baûn, 2 tay treân vai. - Giaùo vieân phaân tích hoaøn chænh ñoäng taùc. laøm maãu ñoäng taùc 1;2;3. Cho HS taäp theo nhòp hoâ haáp cuûa GV 1 laàn. Sau chia nhoùm cho HS töï taäp, caùn söï lôùp höôùng daãn. - GV laøm maãu cho nam ñoäng taùc 1;2;3. GV hoâ nhòp vaø cuøng laøm vôùi HS. Sau ñoù cho hS töï oân theo söï höôùng daãn cuûa caùn söï lôùp. GV quan saùt söõa sai chung. ÑH taäp nhoùm: N1: Trang 4 Giaù o aù n TD khoá i 10 Nguyễn Thanh Tùng  LT  - Ñoäng taùc 2: tay chaân keát hôïp vôùi di chuyeån. + Nhòp 8 laàn cuoái trôû veà tö theá cô baûn, 2 tay dang ngang. N2   4Lx8N N3:   - Ñoäng taùc khoù, cho HS taäp chaân tröôùc, taäp tay sau phoái hôïp chaân tay. - Coù theå cho HS xem tranh aûnh kó thuaät. Laøm maãu ñoäng taùc sai cho HS thaáy. - HS sai nhieàu goïi ra GV höôùng daãn söõa sai rieâng. -Ñoäng taùc 3: tay ngöïc di chuyeån ngang + 8 nhòp laàn 1 vaø 3 böôùc chaân traùi + 8 nhòp laàn 1 vaø 3 böôùc chaân phaûi . 4Lx8N - Goïi 1 HS thöïc hieän toát laøm maãu. GV ñaùnh giaù, bieåu döông 2. Chaïy beàn: Baøi taäp 1: Chaïy taêng toác caùc ñoaïn 60m 100 . 3. Cuõng coá: 5 phuùt 3 phuùt + Toác ñoä nhòp nhaøng. + Chaïy ñuùng kó thuaät. + Phoái hôïp tay, chaân, thôû. GV giôùi thieäu vaø nhaéc nhôû HS höïc hieän. - OÂn laïi caùc ñoäng taùc ñaõ hoïc cuûa baøi TDNÑ. Ñoäi hình 4 haøng ngang.  LT    Ñaùnh giaù trung thöïc, xuoáng lôùp, giaûi taùn. III. KEÁT THUÙC: - Thaû loûng nheï nhaøng, hít thôû saâu. - Tuyeân döông nhöõng nhoùm, toå chöùc luyeän toát. - Ñaùnh giaù chung. 4 phuùt Trang 5 - Daëën baøi taäp veà nhaø - Höôùng daån hoïc sinh taäp baøi TDNÑ ôû nhaø Giaù o aù n TD khoá i 10 Nguyễn Thanh Tùng - Daën doø ra BTVN: 1/ OÂn taäp TDNÑ. 2/ OÂn chaïy beàn THEÅ DUÏC NHÒP ÑIEÄU CHAÏY NGAÉN CHAÏY BEÀN Tuaàn 02 Tieát 03-04 NS: 5/08/2011 I. MUÏC TIEÂU: - TDNÑ: OÂn töø ñoäng taùc 1-3, hoïc ñoäng taùc 4-5 - Chaïy ngaén: + Giôùi thieäu: Kó thuaät chaïy ngaén, caùch söû duïng baøn ñaïp, xuaát phaùt. + Baøi taäp 1,2,3 ( trang 55,56 ), chaïy nhanh 30 - 40m. - Chaïy beàn: Luyeän taäp chaïy beàn. Yeâu caàu phaân phoái söùc hôïp lí treân toaøn boä cöï li chaïy. II. ÑÒA ÑIEÅM – PHÖÔNG TIEÄN: - Ñòa ñieåm: Saân tröôøng THPT Hieáu Töû ( phoøng hoïc). II. ÑÒA ÑIEÅM – PHÖÔNG TIEÄN: - Ñòa ñieåm: Saân tröôøng THPT Tieåu Caàn . - Baøn ñaïp 4 boä. III.TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP: NOÄI DUNG LVÑ Trang 6 PHÖÔNG PHAÙP Giaù o aù n TD khoá i 10 Nguyễn Thanh Tùng (10’ )2 I. MÔÛ ÑAÀU: 1. Nhaän lôùp: Naém só soá hoïc sinh. Phoå bieán nhieäm vuï yeâu caàu. - Lôùp tröôûng baùo caùo. GV phoå bieán ngaén goïn, roû raøng. Ñoäi hình 4 haøng ngang. - ÑHKÑ:  LT    2. Khôûi ñoäng: Khôûi ñoäng chung. Khôûi ñoäng chuyeân moân. - Kieåm tra baøi cuû: 3 ñoäng taùc TDNÑ. 2 hs II. CÔ BAÛN: 1. Theå duïc nhòp ñieäu: a. OÂn ñoäng taùc 1-3: (31’ )2 b. Hoïc ñoäng taùc 4-5: * TDNÑ : - Ñoäng taùc 4: nhuùn baäc nhaûy leân cao 4Lx8n GV nhaän xeùt cho ñieåm. - GV cho HS chia nhoùm,nam nöõ rieâng oân 3 ñoäng taùc ñaõ hoïc. GV quan saùt söõa sai. - Caùn söï lôùp höôùng daãn. - Goïi HS thöïc hieän toát laøm maãu. - GV coù theå laøm maåu nhöõng ñoäng taùc khoù cho HSxem - GV laøm maãu hoaøn chænh ñoäng taùc 4. + Phaân tích keát hôïp laøm maãu chaäm. + Cho HS ñöùng cuøng chieàu vaø taäp theo nhòp hoâ GV. + Cho caùn söï lôùp hoâ taäp ñoäng taùc 4. Sau ñoù phoái hôïp 3-4. - Ñoäi hình taäp:  LT    - Ñoäng taùc 5: Di chuyeån cheách traùi, phaûi. + 8 nhòp laàn 1 vaø 2 di chuyeån cheách sang traùi, böôùc chaân traùi leân vaø luøi chaân phaûi veà + 8 nhòp laàn 3 vaø 4 di chuyeån cheách sang phaûi, böôùc chaân phaûi leân vaø luøi chaân traùi veà. Rieâng nhòp 8 laàn 2 hoaëc 4, sau khi nhaûy thu chaân veà 2 tay choáng hoâng. 4Lx8N Trang 7 + Cho hs taäp hoaøn chænh vaø phoái hôïp 3-4. - GV laøm maãu ñoäng taùc 5 cho hs. Phaân tích vaø laøm maãu chaäm. - Cho HS cuøng taäp theo nhòp hoâ GV. Sau ñoù cho caùn söï lôùp hoâ taäp hoaøn chænh. + Phoái hôïp ñoäng taùc 4-5. + Phoái hôïp ñoäng taùc 3-4-5. Giaù o aù n TD khoá i 10 Nguyễn Thanh Tùng + Phoái hôïp ñoäng taùc 1-5. Ñoäi hình taäp:  LT    GV - GV quan saùt söõa sai chung. - Goïi 1 HS thuïc hieän toát ôû töøng nhoùm laøm maãu. 2. Chaïy ngaén: a. Giôùi thieäu: kó thuaät chaïy ngaén: - Ñöôïc chia thaønh 4 giai ñoaïn: + Xuaát phaùt. + Chaïy cao. + Chaïy giöõa quaûng. + Veà ñích. b. Caùch söû duïng baøn ñaïp: Caùch “phoå thoâng” : Baøn ñaïp tröôùc ñaët sau vaïch xuaát phaùt 1-1,5 baøn chaân, baøn ñaïp sau caùch tröôùc 2 baøn chaân. Khoaûng caùch 2 baøn ñaïp 10-15cm. Goùc cuûa baøn ñaïp tröôùc (chaân khoûe) 45-500, baøn ñaïp sau 60-800. VAÏCH XUAÁT PHAÙT Baøn Ñaïp tröôùc baøn ñaïp sau ÔÛ ñoäng taùc khoù GV coù theå cho HS taäp chaân tröôùc sau ñoù phoái hôïp. Coù theå cho xem tranh aûnh ñoäng vieân tinh thaàn HS. GV giôùi thieäu ngaén goïn roû raøng. Ñoäi hình 4 haøng ngang:  LT    - GV Giôùi thieäu caùch söû duïng baøn ñaïp vaø goïi 1 HS ñoùng maãu baøn ñaïp. Cho taát caû HS moâ phoûng baøn ñaïp (veõ hình). Ñoäi hình 4 haøng ngang:  LT    baøn chaân 10-15 cm * Xuaát phaùt: Trong chaïy ngaén caàn söû duïng kó thuaät xuaát phaùt thaáp vôùi baøn ñaïp ñeå taän duïng ñöôïc löïc ñaïp sau giuùp cô theå xuaát phaùt nhanh. c. Baøi taäp boå trôï: Trang 8 - GV cho HS taäp caùc baøi taäp, GV coù theå laøm maãu cho xem tranh aûnh caùc ñoäng taùc. - Cho HS thöïc hieän taïi choå BT 1,BT2. Sau khi thöïc hieän toát môùi cho di chuyeån. Giaù o aù n TD khoá i 10 Nguyễn Thanh Tùng - BT 1: Chaïy böôùc nho û( 25-30m ) - BT 2: Chaïy naâng cao ñuøi. - BT 3: Chaïy Ñaïp sau. - BT 4: Chaïy taêng toác 30m. - GV quan saùt söûa sai. - Ñoäi hình taäp:     30 -40 m 1 x hs L 3. Chaïy beàn: - Chaïy cöï ly trung bình: 400m-1500m ( thi ñaáu 800m, 1500m). - Chaïy beàn coù 2 loaïi xuaát phaùt: vaøo choå vaø chaïy. - Chaïy cöï ly daøi: Treân 1500m-10000m. ( Thi ñaáu 3000m,5000m vaø 10000m). - Chaïy vieät daõ: Töø trung bình trôû leân ( khoâng chaïy trong saân vaän ñoäng). + Chaïy leân doác. + Chaïy xuoáng doác. + Chaïy treân caùt, treân ñaát meàn,xoáp. + Chaïy trong röøng hoaëc vöôøn caây. + Chaïy treân ñöôøng coù chöôùng ngaïi vaät. 500m 600m - GV giôùi thieäu qua veà chaïy beàn vaø caùc cöï li chaïy. - Cho HS thöïc hieän theo nhoùm nam, nöõ rieâng. - Chaïy trong saân tröôøng xong veà ñi ñi laïi laïi hít thôû thaû loûng tích cöïc. ÑH taäp: - GV quan saùt naém roû tình hình söùc khoûe HS. 2 hs 4.Cuõng coá: OÂn 5 ñoäng taùc baøi TDNÑ nam,nöõ. - GV nhaän xeùt HS cuûng coá baøi. ÑH 4 haønh ngang III. KEÁT THUÙC: - Ñaùnh giaù nhaän xeùt giôø hoïc. - Tuyeân döông nhoùm ,toå thöïc hieän toát. - Daën doø ra BTVN. + OÂn baøi TDNÑ.(5 ñoäng taùc) ( 4’ )2 - Ñaùnh giaù trung thöïc. Trang 9 Giaù o aù n TD khoá i 10 Nguyễn Thanh Tùng + OÂn caùc baøi taäp chaïy ngaén. + Luyeän chaïy beàn. - Xuoáng lôùp ( 4 haøng ngang). - Höôùng daãn HS caùch taäp ôû nhaø. Duyeät cuûa toå chuyeân moân Trang 10 Giaù o aù n TD khoá i 10 Nguyễn Thanh Tùng THEÅ DUÏC NHÒP ÑIEÄU CHAÏY NGAÉN CHAÏY BEÀN Tuaàn 03 Tieát 05-06 NS: 10/08/2011 I. MUÏC TIEÂU: - TDNÑ: OÂn töø ñoäng taùc 1-5, yeâu caàu hoaøn thaønh toát ñoäng taùc,hoïc ñoäng taùc 6-7. yeâu caàu thöïc hieän ñuùng nhieäm vuï. Chaïy ngaén: + Baøi taäp 5-6-7 ( trang 56-57). Yeâu caàu bieát caùch chaïy giöõa quaûng vaø hoaøn thieän kó thuaät xuaát phaùt vôùi baøn ñaïp. + Moät soá ñieåm luaät ñieàn kinh ( chaïy ngaén). Naém vöõng, vaän duïng vaøo taäp luyeän; + Taäp “vaøo choå”, “saün saøng”,”chaïy”. - Chaïy beàn: + Luyeän taäp chaïy beàn. + Thôû trong chaïy beàn. Yeâu caàu naém vöõng vaän duïng vaøo thöïc haønh. II. ÑÒA ÑIEÅM – PHÖÔNG TIEÄN: - Ñòa ñieåm: Saân tröôøng THPT Hieáu Töû. - Baøn ñaïp 4 boä. III .TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP: NOÄI DUNG LVÑ I. MÔÛ ÑAÀU: 1. Nhaän lôùp: 2. Naém só soá,phoå bieán nhieäm vuï yeâu caàu. 3. Khôûi ñoäng: Khôûi ñoäng chung. Khôûi ñoäng chuyeân moân. (10’ )2 PHÖÔNG PHAÙP - Lôùp tröôûng baùo caùo. GV phoå bieán nhanh roû raøng. - Khôûi ñoäng tích cöïc:    CS ()    - Kieåm tra baøi cuû: Taäp ñoäng taùc 2,3,4 TDNÑ. II. CÔ BAÛN: 1. Theå duïc nhòp ñieäu: * OÂn TDNÑ :Töø 1- 5 2hs     GV nhaän xeùtcho ñieåm ÑH: 4 haøng ngang. (31’ )2 - Cho HS chia nhoùm oân töø ñoäng taùc 1-5. GV quan saùt söûa sai. Caùn söï lôùp hoâ cho nhoùm taäp luyeän (HS trong nhoùm ñieàu khieån ) GV nhaéc nhôû vaø nhaán maïnh nhöõng ñoäng taùc maø HS coøn yeáu. - GV neâu teân ñoäng taùc môùi vaø laøm maãu hoaøn chænh. Trang 11 Giaù o aù n TD khoá i 10 Nguyễn Thanh Tùng * Hoïc ñoäng taùc 6,7. Ñoäng taùc 6 ñoäng taùc phoái hôïp + 8 nhòp laàn 1,3 khuîu goái traùi + 8 nhòp laàn 2,4 laäp laïi nhö treân nhöng ñoåi chaân 4 x8 l n Sau ñoù vöøa laøm maãu vöøa phaân tích kó thuaät ñoäng taùc. Cho HS thöïc hieän chaäm töøng nhòp cuøng chieàu sau ñoù taêng toác daàn thöïc hieän. - ÑH taäp .  LT    4lx8n Laøm maãu xong ñoäng taùc . GV cho HS lieân keát ñoäng taùc 5 vôùi 6. Sau cho HS töï taäp,caùn söï lôùp hoâ. - GV quay sang laøm maãu ñoäng taùc môùi cho hs. Tieáp GV laøm maãu cho HS taäp vaø sau ñoù phoái hôïp 6 vôùi 7. Sau ñoù cho HS oân töø 1-7. - Cho töøng HS trong nhoùm leân ñöùng cuøng chieàu vaø hoâ. Ñoäng taùc 7 Ñaåy hoâng. + 8 nhòp laàn 1, 3 di chuyeån sang traùi + 8 nhòp laàn 2, 4 di chuyeån sang phaûi. 2-4l 2. Chaïy ngaén: * Chaïy laëp laïi caùc ñoaïn 30 –60m vôùi toác ñoä gaàn toái ña ( chaïy giöõa quaõng). - GV laøm maåu laïi neáu HS coù yeâu caàu - Nhöõng HS sai nhieàu laàn, cho taäp luyeän rieâng. - GV cho HS thöïc hieän xuaát phaùt cao. Nghó giöõa vaø laàn löôït chaïy 3 phuùt. - ÑH taäp:     * Thöïc hieän kó thuaät sau caùc leänh” vaøo choã”,”saün saøng”,” chaïy” ( chaïy xuaát phaùt thaáp). * Xuaát phaùt thaáp vôùi baøn ñaïp, chaïy 15-20m ( xuaát phaùt thaáp phoái hôïp vôùi chaïy lao). 30 -40 30 m -40 m 2lx1h s Trang 12 - GV cho HS töï ñoùng baøn ñaïp (moâ phoûng veõ baøn ñaïp) - GV hoâ töøng leänh HS thöïc hieän.Sau leänh “Chaïy” HS thöïc hieän böôùc chaïy thöù nhaát. - GV cho HS thöïc hieän moâ phoûng Giaù o aù n TD khoá i 10 Nguyễn Thanh Tùng * Moät soá ñieåm trong luaät ñieàn kinh: - Moãi VÑV coù moät oâ chaïy rieâng ( 1,22 -1,25m) vaïch giôùi haïn oâ chaïy roäng 5cm. Ñoä doác khoâng vöôït quaù 1/1000. - Vaïch xuaát phaùt vaø vaïch ñænh coù maøu traéng, roäng 5cm. Cöï li ñoù töø sau vaïchxuaát phaùt vaø meùp tröôùc vaïch ñích - Soá VÑV moãi ñôït tuøy soá oâ treân saân, soá VÑV thi ñoâng ( loaïi, baùn keát,chung keát). - Boá trí ñôït chaïy, oâ chaïy VÑV do ban toå chöùc quyeát ñònh. VÑV khoâng ñöôïc töï yù ñoåi oâ chaïy. 3. Chaïy beàn: - Luyeän chaïy beàn: - Thôû trong chaïy beàn : Phoái hôïp nhòp thôû vôùi nhòp ñieäu böôùcchaïy. Ñeå thôû saâu cung caáp nhieàu oâxi cho cô theå, caàn thôû theo chu kyø.Hít vaøo khi chaïy 3-4 böôùc roài thôû ra 3-4 böôùc tieáp. Khi taêng toác coù theå 1-2 böôùc hít vaøo vaø 1-2 böôùc thôû ra. 4. Cuõng coá: - Taäp ñoäng taùc 6,7 baøi TDNÑ ? - Taäp xuaát phaùt thaáp. III. KEÁT THUÙC: - Nhaän xeùt, ñaùnh giaù tieát hoïc. - Tuyeân döông nhöõng HS, nhoùm,toå thuïc hieän toát. - Daën doø ra BTVN: + OÂn 7 ñoäng taùc TDNÑ? + OÂn chaïy ngaén. 500m 600m coù baøn ñaïp. - GV quan saùt söõa sai. - Thöïc hieän xuaát phaùt thaáp vaø chaïy 15-20m. - ÑH nhö treân - HS quan saùt nhaän xeùt vaø söõa sai cho baïn. - GV neâu 1 soá ñieàu luaät cô baûn ôû tieát naøy. Lieân heä thöïc teá. - Cho HS nhaéc laïi nhöõng ñieàu luaät. ÑH 4 haøng ngang.  LT    - GV nhaéc nhôû 1 soá yeâu caàu trong 2hs (4’)2 Duyeät cuûa toå chuyeân moân Trang 13 chaïy beàn ñeå cho HS naém roû. - HS vaän duïng vaøo thöïc haønh. - Chaïy xong veà töï ñi ñi laïi laïi thaû loûng tích cöïc, hít thôû saâu. ÑH chay voøng troøn - ÑH 4 haøng ngang GV ñaùnh giaù HS cuûng coá baøi. - Ñaùnh giaù trung thöïc. - Höôùng daãn HS caùch taäp luyeän ôû nhaø. ÑH 4 haøng ngang. - Xuoáng lôùp: Giaûi taùn. Giaù o aù n TD khoá i 10 Nguyễn Thanh Tùng THEÅ DUÏC NHÒP ÑIEÄU CHAÏY NGAÉN CHAÏY BEÀN Tuaàn 04 Tieát 07 NS: 17/08/2011 I. MUÏC TIEÂU: - TDNÑ: OÂn töø ñoäng taùc 1-7. - Chaïy ngaén: + Baøi taäp 2;4 ( trang 61 SGV ). Troø chôi phaùt trieån toác ñoä chaïy. - Chaïy beàn: + Luyeän taäp chaïy beàn. + Phaân phoái söùc trong chaïy beàn. II. YEÂU CAÀU: - Thöïc hieän ñeàu, ñaïp, nhòp nhaøng töø ñoäng taùc 1-7. - Thöïc hieän vôùi toác ñoä toái ña, chôi trung thöïc, nhieät tình. - Phaân phoái söùc hôïp lyù treân toaøn boä cöï li chaïy. III. ÑÒA ÑIEÅM – PHÖÔNG TIEÄN: - Ñòa ñieåm: Saân tröôøng THPT Tieåu Caàn . - Ñoàng hoà baám giaây. IV. TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP: NOÄI DUNG LVÑ I. MÔÛ ÑAÀU: 1. Nhaän lôùp: Naém só soá,phoå bieán nhieäm vuï,yeâu caàu. 2. Khôûi ñoäng : Khôûi ñoäng chung. Khôûi doäng chuyeân moân. 7’ PHÖÔNG PHAÙP - Lôùp tröôûng baùo caùo. GV phoå bieán ngaén goïn, roû raøng. ÑH 4 haøng ngang ÑH khôûi ñoäng      CS ()    II. CÔ BAÛN: 1. Theå duïc nhòp ñieäu: OÂn töø ñoäng taùc 1-7. 34’ Trang 14   - Chia nhoùm cho HS töï taäp, HS trong nhoùm luaân phieân nhau hoâ nhòp. + GV quan saùt söõa sai cho töøng nhoùm. + coù theå laøm maãu sai cho hS nhaän bieát. Ñoäng taùc naøo HS coøn yeáu nhieàu GV cho HS oân ngay ñoäng taùc ñoù, sau ñoù phoái hôïp. + Coù theå neâu teân ñoäng taùc baát kì-HS thöïc hieän sau phoái hôïp. Giaù o aù n TD khoá i 10 Nguyễn Thanh Tùng 2. Chaïy ngaén: a. Chaïy coù giôùi haïn ñoä daøi böôùc: Chaïy taêng toác ñoä 10-15m roài chaïy vaøo ñoaïn coù ñaët moác; phaûi chuû ñoäng taêng daàn soá böôùc chaïy. 2-4l - GV höôùng daãn cho HS caùch taäp luyeän Cho HS bieát thaønh tích cuûa mình sau laàn chaïy. - ÑH taäp a,b: 10-25m b. Chaïy laëp laïi caùc ñoaïn ngaén ( 20-30m): Chaïy toác ñoä toái ña, coù xaùc ñònh thôøi gian;nghó giöõa caùc ñôït chaïy nheï nhaøng, thôû saâu. + ÑH taäp theo nhoùm 3 haøng ngang (so le nhau). - GV höôùng daãn laøm maãu cho HS thaáy , moác ñöôïc nhöõng chieác deùp. c. Troø chôi: “ Chaïy tieáp söùc”. GV phoå bieán noäi dung- caùch chôi, luaät chôi.  3. Chaïy beàn: a. Luyeän chaïy beàn: b. Phaân phoái söùc trong chaïy beàn: Caàn phaûi xaùc ñònh toác ñoä chaïy phuø hôïp ñeå chaïy heát cöï li qui ñònh, töùc laø chaïy vôùi moät toác ñoä treân suoát moät cöï li. Tuy nhieân khi xuoâi gioù, xuoáng doác hoaëc gaàn veà ñích coù theå taêng toác. 4. Cuûng coá: Taäp ñoäng taùc HS coøn yeáu (TDNÑ). 500m 600m III. KEÁT THUÙC: - Nhaän xeùt, ñaùnh giaù tieát hoïc. - Tuyeân döông nhöõng HS, nhoùm,toå thuïc hieän toát. - Daën doø ra BTVN: + OÂn 7 ñoäng taùc TDNÑ? + OÂn chaïy ngaén? + Luyeän chaïy beàn? 2hs 4’  XP CB   LT    - ÑH troø chôi:   Toå 1 T1   Toå 2 10m T2   Toå 3 T3   Toå 4 T4 Chôi trung thöïc nhieät tình. - GV nhaéc 1 moät yeâu caàu khi phaân phoái söùc trong chaïy beàn, HS vaän duïng vaøo thöïc haønh vaø trong cuoäc soáng. - Chaïy theo nhoùm nam, nöõ rieâng. Chaïy xong veà ñi laïi thaû loûng, hít thôû saâu tích cöïc. - Chaïy voøng saân tröôøng ( ngöôïc chieàu kim ñoàng hoà ). - ÑH cuûng coá 4 haøng ngang. - Cho HS töï nhaän xeùt sau ñoù GV bao quaùt laïi. - Ñaùnh giaù trung thöïc - ÑH 4 haøng ngang. - Höôùng daãn HS caùch taäp luyeän ôû nhaø. - Xuoáng lôùp: Giaûi taùn. Trang 15 Giaù o aù n TD khoá i 10 Nguyễn Thanh Tùng THEÅ DUÏC NHÒP ÑIEÄU CHAÏY BEÀN Tuaàn 04 Tieát 08 NS: 20/08/2011 I. NHIEÄM VUÏ: - TDNÑ: OÂn töø ñoäng taùc 1-7. Hoïc ñoäng taùc 8- 9. - Chaïy beàn: + Luyeän taäp chaïy beàn. II. YEÂU CAÀU: - Hoaøn thieän töø ñoäng taùc 1-7, naém vöõng ñoäng taùc 8-9. - Phaân phoái söùc hôïp lyù treân toaøn boä cöï li chaïy. III. ÑÒA ÑIEÅM – PHÖÔNG TIEÄN: - Ñòa ñieåm: Saân tröôøng THPT . - Ñoàng hoà baám giaây. IV. TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP: NOÄI DUNG I. MÔÛ ÑAÀU: 1. Nhaän lôùp: Naém só soá, phoå bieán nhieäm vuï,yeâu caàu. 2. Khôûi ñoäng : Khôûi ñoäng chung. Khôûi doäng chuyeân moân II. CÔ BAÛN: 1. Theå duïc nhòp ñieäu: a. OÂn töø ñoäng taùc 1-7: * Ñoäng taùc 8 : Hoùp vaø môû ngöïc. - 8 nhòp laàn 1 di chuyeån sang traùi. - 8 nhòp laàn 2 ñöùng taïi choå ñaåy hoâng. - 8 nhòp laàn 3 vaø 4 nhö treân nhöng di chuyeån sang phaûi. LVÑ 7’ PHÖÔNG PHAÙP Lôùp tröôûng baùo caùo nhanh, roû raøng. GV phoå bieán ngaén goïn ÑH 4 haøng ngang. ÑH khôûi ñoäng chung: 34’ 4l x 8n 4lx 8n    CS ()        - Cho HS töï chia nhoùm oân töø 1-7. - Nhoùm nam ñang oân töø 1-7 ñoäng taùc. - GV laøm maãu hoaøn vaø phaân tích, töøng nhòp ñoäng taùc 8. Cho HS taäp ñoäng taùc 8 sau ñoù phoái hôïp 7 vôùi 8. - Tieáp theo ñoäng taùc 9 sau ñoù phoái hôïp 8 vôùi 9. Khi laøm toát 8;9 thì phoái hôïp 7-8-9.sau ñoù phoái hôïp töø 1-9. GV quan saùt söûa sai. Luùc ñaàu GV hoâ nhòp cho HS taäp theo. Caùn söï lôùp höôùng daãn vaø töøng HS hoâ nhòp theo. Trang 16 Giaù o aù n TD khoá i 10 Nguyễn Thanh Tùng * Ñoäng taùc 9 : Chaïy taïi choå: 4lx 8n - GV nhaéc nhôû 1 soá yeâu caàu cô baûn. - HS naém roû vaän duïng vaøo thöïc haønh. - Chaïy theo nhoùm, chaïy xong ñi laïi thaû loûng tích cöïc, hít thôû saâu. 2. Chaïy beàn: Luyeän chaïy beàn. - Goïi 1 HS thöïc hieän toát leân laøm 2hs 3. Cuõng coá: - OÂn ñoäng taùc 8; 9 TDNÑ. III. KEÁT THUÙC: - Nhaän xeùt, ñaùnh giaù tieát hoïc. - Tuyeân döông nhöõng HS, nhoùm,toå thuïc hieän toát. - Daën doø ra BTVN: + OÂn 9 ñoäng taùc TDNÑ ? + Luyeän chaïy beàn ? 4’ Duyeät cuûa toå chuyeân moân Trang 17 maãu. - GV cho nhöõ HS sai nhieàu ra taäp rieâng. GV söûa sai cho HS. - Cho HS nhaän xeùt sau ñoù GV bao quaùt laïi. - ÑH 4 haøng ngang. - Ñaùnh giaù trung thöïc khaùch quan. - ÑH 4 haøng ngang. - Höôùng daãn HS caùch taäp luyeän ôû nhaø. - Xuoáng lôùp: Giaûi taùn. Giaù o aù n TD khoá i 10 Nguyễn Thanh Tùng THEÅ DUÏC NHÒP ÑIEÄU CHAÏY BEÀN Tuaàn 05 Tieát 10 NS: 22/08/2011 I. NHIEÄM VUÏ: - TDNÑ: OÂn töø ñoäng taùc 1-9.Hoïc ñoäng taùc 10;11. - Chaïy beàn: + Luyeän taäp chaïy beàn. + Hieän töôïng “cöïc ñieåm” vaø caùch khaéc phuïc. II. YEÂU CAÀU: - Hoaøn thieän kó thuaät ñoäng taùc taäp ñeàu, ñeïp, nhòp nhaøng. - Naém vöõng ñoäng taùc môùi. - Phaân phoái söùc hôïp lyù treân toaøn boä cöï li chaïy. III. ÑÒA ÑIEÅM – PHÖÔNG TIEÄN: - Ñòa ñieåm: Saân tröôøng THPT . - Ñoàng hoà baám giaây. IV. TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP: NOÄI DUNG LVÑ I. MÔÛ ÑAÀU: 1. Nhaän lôùp: Naém só soá,phoå bieán nhieäm vuï, yeâu caàu. 2. Khôûi ñoäng : Khôûi ñoäng chung. Khôûi doäng chuyeân moân. 7’ PHÖÔNG PHAÙP Lôùp tröôûng baùo caùo nhanh, roû raøng. GV phoå bieán ngaén goïn ÑH 4haøng ngang. ÑH khôûi ñoäng chung:      CS ()  II. CÔ BAÛN: 1. TDNÑ: a. OÂn töø ñoäng taùc töø 1-9: b. TDNÑõ: * Ñoäng taùc 10: Ñöùng, kieãng goùt. Rieâng nhòp 8 laàn 2 quay phaûi 90 0 vaø haï tay veà tö theá ñöùng nghieâm. 34’ 4l x 8n     - GV cho HS töï oân laïi töø ñoäng taùc 19 theo nhoùm. + GV quan saùt söûa sai chung cho HS. + Caùn söï lôùp höôùng daãn. - GV laøm maãu hoaøn chænh ñoäng taùc môùi.. Vöøa phaân tích vöøa laøm maãu. Cho HS taäp cuøng chieàu vaø hoâ nhòp. Cho nhoùm nöõ taäp ñoäng taùc 10. Sau ñoù phoái hôïp ñoäng taùc 9-10. Phoái hôïp 1-10. - GV tieáp tuïc höôùng daãn ñoäng taùc 11 nöõ cho HS phoái hôïp vôùi ñoäng taùc 10. Trang 18 Giaù o aù n TD khoá i 10 Nguyễn Thanh Tùng * Ñoäng taùc 11 : Baät nhaûy 4l x 8n - Phoái hôïp 9-10-11. - Phoái hôïp 1-11. - GV tieáp tuïc laøm maãu höôùng daãn nhoùm hs taäp luyeän. - Cho töøng nhoùm töï taäp.( HS trong nhoùm quay voøng hoâ nhòp). - GV quan saùt söûa sai cho HS. - Goïi 1 HS thöïc hieän toát leân laøm maãu. - GV coù theå laøm maãu sai cho HS nhaän bieát. - HS sai GV coù theå taùch ra nhoùm rieâng söõa chöõa. - Taäp tay chaân rieâng khi HS chöa thöïc hieän toát ôû ñoäng taùc phöùc taïp. - Chuù yù ñoäng taùc sai nhieàu. 2. Chaïy beàn: a. Luyeän chaïy beàn: b. Hieän töôïng “cöïc ñieåm”: Sau xuaát phaùt moät thôøi gian thaáy khoù thôû, chaân tay cöùng,naëng neà, cöû ñoäng khoù khaên. Ñoù laø hieän töôïng “ cöïc ñieåm”, moät phaûn öùng töï veä cuûa cô theå. * Caùch khaéc phuïc: Bình tænh,kieân trì chieäu ñöïng, giaûm toác ñoä chaïy vaø tíach cöïc thôû saâu. 3. Cuûng coá: OÂn laïi ñoäng taùc 10; 11 TDNÑ ? III. KEÁT THUÙC: - Nhaän xeùt, ñaùnh giaù tieát hoïc. - Tuyeân döông nhöõng HS, nhoùm,toå thuïc hieän toát. - Daën doø ra BTVN: + OÂn 11 ñoäng taùc TDNÑ ? + Luyeän chaïy beàn ? 600m 800m 2hs 4’ Trang 19 - GV cho HS bieát hieän töôïng cöïc ñieåm vaø caùch khaéc phuïc.HS naém roû vaän duïng vaøo khi gaëp hieän töôïng. - Chaïy theo nhoùm theå löïc nam, nöõ. - Chaïy xong veà ñi laïi thaû loûng tích cöïc,hít thôû saâu. - Chaïy voøng quanh saân tröôøng( ngöôïc chieàu kim ñoàng hoà). - GV quan saùt heo gioûi tình hình söùc khoûe HS. - Cho HS nhaän xeùt GV bao quaùt laïi. ÑH 4 haøng ngang. - Ñaùnh giaù trung thöïc khaùch quan. - ÑH 4 haøng ngang. - Höôùng daãn HS caùch taäp luyeän ôû nhaø. Xuoáng lôùp: Giaûi taùn. Giaù o aù n TD khoá i 10 Nguyễn Thanh Tùng THEÅ DUÏC NHÒP ÑIEÄU CHAÏY NGAÉN CHAÏY BEÀN Tuaàn 06 Tieát 11 NS: 31/08/2011 I. NHIEÄM VUÏ: - TDNÑ: OÂn töø ñoäng taùc 1-11. Hoïc ñoäng taùc 12. - Chaïy ngaén: Baøi taäp 9 ( trang 57 ). - Chaïy beàn: Troø chôi giaùo duïc söùc beàn. II. YEÂU CAÀU: - Hoaøn thieän kó thuaät ñoäng taùc taäp ñeàu, ñeïp, nhòp nhaøng. - Naém vöõng ñoäng taùc môùi. - Chôi trung thöïc, nhieät tình, ñoaøn keát. III. ÑÒA ÑIEÅM – PHÖÔNG TIEÄN: - Ñòa ñieåm: Saân tröôøng THPT . - Baøn ñaïp,Ñoàng hoà baám giaây,daây ñích, moãi HS 1 sôïi. IV. TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP: NOÄI DUNG I. MÔÛ ÑAÀU: 1.Nhaän lôùp: Naém só soá, phoå bieán nhieäm vuï, yeâu caàu. 2. Khôûi ñoäng : Khôûi ñoäng chung. Khôûi doäng chuyeân moân. II. CÔ BAÛN: 1.TDNÑ: a. OÂn töø ñoäng taùc 1-11. b. Hoïc ñoäng taùc 12: Phoái hôïp vaø keát thuùc LVÑ 8’ PHÖÔNG PHAÙP Lôùp tröôûng baùo caùo nhanh, roû raøng. GV phoå bieán ngaén goïn ÑH 4 haøng ngang. ÑH khôûi ñoäng chung:   32’ 4lx8n Trang 20    CS ()      - Cho HS chia nhoùm töï taäp luyeän. - GV quan saùt söûa sai chung. - HS sai nhieàu GV chia ra töøng nhoùm söõa sai cho HS. - Trong nhoùm HS luaân phieân nhau hoâ nhòp. - GV cho HS baát kì ñoäng taùc naøo sau ñoù gheùp laïi. - Neâu teân ñoäng taùc khi taäp. - Goïi 1 HS thöïc hieän toát leân laøm maãu. - GV ñoäng vieân tinh thaàn taäp luyeän cuûa HS. - Cho töøng nhoùm leân thi vôùi nhau. - GV nhaéc nhôû 1 soá yeâu caàu chính cho HS naém roû.
- Xem thêm -