Tài liệu Giáo án thể dục lớp 10 chuẩn ktkn_bộ 1

  • Số trang: 7 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 76 |
  • Lượt tải: 2
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Ngµy so¹n: Ngµy gi¶ng: TiÕt 1 - Giíi thiÖu:Môc tiªu, néi dung, ch¬ng tr×nh TD líp 10 - Lt: TËp luyÖn TDTT vµ sö dông c¸c yÕu tè thiªn nhiªn ®Ó rÌn luyÖn søc khoÎ I. môc tiªu: 1. KiÕn thøc: - Giíi thiÖu cho häc sinh n¾m ®îc néi dung, ch¬ng tr×nh TD líp 10. - BiÕt mét sè h×nh thøc, ph¬ng ph¸p c¬ b¶n tù luyÖn tËp TDTT vµ sö dông kh«ng khÝ, níc, ¸nh s¸ng ®Ó rÌn luyÖn søc khoÎ. 2. Kü n¨ng : BiÕt vËn dông nh÷ng hiÓu biÕt trªn ®Ó rÌn luyÖn SK. 3. Th¸i ®é : Gi¸o dôc ý thøc tæ chøc kû luËt II. §Þa ®iÓm - Ph¬ng tiÖn: - §Þa ®iÓm: T¹i líp häc - Ph¬ng tiÖn: Gi¸o ¸n ,vë ghi chÐp, sgk tham kh¶o. III. tiÕn tr×nh lªn líp: B: Néi dung Ho¹t ®éng Néi dung cña thÇy vµ trß A.Néi dung ch¬ng tr×nh m«n häc. - Lý thuyÕt chung; ThÓ dôc nhÞp ®iÖu; Ch¹y ng¾n.; Ch¹y bÒn.; Nh¶y cao; Em h·y cho §¸ cÇu; CÇu l«ng.; M«n thÓ thao tù chän: §Èy t¹; bãng chuyÒn biÕt t¸c dông B. TËp luyÖn TDTT cña TD vÖ a. ThÓ dôc vÖ sinh sinh buæi - TDVS buæi s¸ng cã t¸c dông lµm cho c¬ thÓ nhanh chãng chuyÓn tõ s¸ng ? tr¹ng th¸i øc chÕ sang tr¹ng th¸i hng phÊn, kh¾c phôc hiÖn tîng ng¸i ngñ. + Duy tr× luyÖn tËp thêng xuyªn + TËp ®óng kü thuËt vµ ®¶m b¶o lîng vËn ®éng + §Þnh kú thay ®æi bµi tËp + TËp vµo thêi ®iÓm hîp lý - ThÓ dôc buæi tèi: tríc khi ®i ngñ xua tan tr¹ng th¸i c¨ng th¼ng thÇn kinh chuyÓn tr¹ng th¸i hng phÊn sang øc chÕ. - TËp tríc khi ngñ 20 - 30 phót. Khi nµo th× - Bµi tËp nhÑ nhµng. thùc hiÖn TD - VÖ sinh c¸ nh©n sau khi tËp. chèng mÖt b, ThÓ dôc chèng mÖt mái (ThÓ dôc gi÷a buæi häc ) mái ? - Bµi tËp nhÞp ®iÖu nhanh - TËp n¬i tho¸ng khÝ - TËp sau tiÕt häc thø 2 hoÆc lµm viÖc thiÕu tËp trung c, C¸c bµi tËp cña ch¬ng tr×nh m«n thÓ dôc - TËp bµi tËp do gi¸o viªn giao - TËp bµi tËp søc m¹nh, søc bÒn - Thêng xuyªn, ®Òu ®Æn - Tríc khi tËp cÇn khëi ®éng kü Ph¬ng ph¸p - Sau khi tËp cÇn th¶ láng ®Ó phôc håi tËp luyÖn d, Ph¬ng ph¸p tËp luyÖn TDTT TDTT ? TD buæi s¸ng, TD buæi tèi, d¹o ch¬i...tËp theo mét tËp thÓ, 1 líp c¸c ho¹t ®éng cã lÞch 2. Sö dông c¸c yÕu tè thiªn nhiªn vµ vÖ sinh m«i trêng ®Ó rÌn luyÖn søc khoÎ a, RÌn luyÖn søc khoÎ b»ng kh«ng khÝ §¬n gi¶n, thêng xuyªn lµm cho c¬ thÓ thÝch øng víi thêi tiÕt Vai trß cña kh«ng khÝ ®èi víi ®êi sèng ? - Mïa hÌ t¾m n¾ng sím mai - Mïa ®«ng t¾m kh«ng khÝ trong nhµ n¬i tho¸ng khÝ - Khi tËp thÊy næi gai èc dõng ngay b, RÌn luyÖn søc khoÎ b»ng níc - T¾m, déi níc - B¬i cÇn lu ý nguyªn t¾c võa søc(b¬i trong bÓ b¬i) Níc cã vai c, RÌn luyÖn søc khoÎ b»ng ¸nh n¾ng trß ntn ®èi ¸nh n¾ng mÆt trêi v« cïng quý gi¸ víi c¬ thÓ - N»m sÊp (hoÆc ngöa)m×nh trÇn, ®éi nãn che mÆt, g¸y nªn ®eo kÝnh sèng ? b¶o vÖ m¾t, kh«ng nªn ®äc s¸ch b¸o - T¾m n¾ng lóc n¾ng kh«ng gay g¾t - Thêi gian t¾m n¾ng 5-10 phót t¨ng dÇn 30-40 phót - T¾m n¾ng song nghØ ng¬i chç d©m m¸t. VÖ sinh t¾m níc - T¾m n¾ng qu¸ nhiÒu kh«ng tèt cho c¬ thÓ (c¬ thÓ bÞ say n¾ng,ch¸y da) - Ngêi èm ®iÒu trÞ l©u dµi nªn t¾m n¾ng theo sù chØ dÉn cña b¸c sÜ T¸c dông - Muèn cã hiÖu qu¶ ph¶i sö dông yÕu tè thiªn nhiªn theo nguyªn t¾c t¨ng cña n¨ng ltiÕn, tuÇn tù îng mÆt tro×- 3. VÖ sinh c¸ nh©n, vÖ sinh tËp luyÖn vµ vÖ sinh m«i trêng ? a, VÖ sinh c¸ nh©n - Trang phôc ph¶i gän gµng, s¹ch sÏ, phï hîp vµ ®óng qui ®Þnh trong tËp luyÖn TDTT b, VÖ sinh tËp luyÖn - Thêi kho¸ biÓu ph¶i s¾p xÕp hîp lÝ, s¾p xÕp c¸c néi dung häc ph¶i ph¶i phï hîp - Chän n¬i tËp phï hîp vµ ®¶m b¶o an toµn khi tËp luyÖn c, VÖ sinh m«i trêng Liªn hÖ thùc -Thêng xuyªn tæ chøc lao ®éng , dän vÖ sinh n¬i tËp vµ m«i trêng xung tÕ gi÷a vÖ quanh sinh c¸ nh©n vµ m«i trêng -Trång c©y xanh ®Ó lµm bãng m¸t - L¾p ®Æt hª thèng níc s¹ch ®Ó röa tay, ch©n sau khi tËp luyÖn còng nh vÖ 4. Cñng cè sinh tËp + Ph¬ng ph¸p sö dông bµi tËp thÓ chÊt luyÖn ? + Ph¬ng ph¸p rÌn luyÖn søc khoÎ b»ng kh«ng khÝ vµ ¸nh n¾ng mÆt trêi, b»ng níc. Ngµy so¹n: Ngµy gi¶ng: TiÕt 2 :bµi thÓ dôc + ch¹y bÒn - Bµi thÓ dôc : Häc ®éng t¸c 1, 2, 3 ( nam riªng, n÷ riªng) - Ch¹y bÒn : bµi tËp 1 ( tr 71 )- ch¹y t¨ng tèc ®é 60 - 100m I. Môc tiªu : 1. KiÕn thøc - HS n¾m vµ thùc hiÖn ®îc 3 ®éng t¸c cña bµi TDN§ . - BiÕt c¸ch thùc hiÖn ch¹y t¨ng tèc ®é 2. Kü n¨ng : - Thùc hiÖn ®óng biªn ®é ®éng t¸c bµi TD -Thùc hiÖn ®îc ch¹y t¨ng tèc ®é c¸c ®o¹n 60-100m. phèi hîp tèt tay ch©n víi thë 3. Th¸i ®é RÌn luyÖn thÓ chÊt, gi¸o dôc ý thøc tæ chøc kû luËt II. §Þa ®iÓm - Ph¬ng tiÖn: - §Þa ®iÓm : S©n trêng vÖ sinh s¹ch - Ph¬ng tiÖn: cßi, ®ång hå IiI.tiÕn tr×nh lªn líp: §Þnh Néi dung Lîng Ph¬ng ph¸p tæ chøc A. PhÇn më ®Çu. 1. NhËn líp. + CSL: TËp trung b¸o c¸o sÜ sè líp. 8' - GV vµ HS lµm thñ tôc lªn líp - Gv phæ biÕn néi dung vµ yªu cÇu + GV: NhËn líp, hái th¨m søc kháe hs, phæ biÕn néi dung, yªu cÇu giê häc. buæi tËp hs chó ý l¾ng nghe. - §éi h×nh nhËn líp.       2. Khëi ®éng. - Khëi ®éng chung: khëi ®éng khíp 2 x 8N cæ ,vai, khuûu tay, cæ tay-cæ ch©n, h«ng, ®ïi, Ðp ngang-däc, vÆn m×nh. - Khëi ®éng chuyªn m«n. + Ch¹y bíc nhá (15-20m) + Ch¹y n©ng cao ®ïi(15-20m) + Ch¹y ®¹p sau(15-20m) B. PhÇn c¬ b¶n. 1. ThÓ dôc nhÞp ®iÖu a. §éng t¸c giËm ch©n t¹i chç vµ tay - TËp phÇn ch©n - TËp phÇn tay - TËp phèi hîp ch©n vµ tay 2 lÇn 3. Cñng cè Gäi 2 HS thùc hiÖn 3 ®éng t¸c ®· häc C. PhÇn kÕt thóc.      30' 12' b. §éng t¸c nhón ch©n di chuyÓn ngang - TËp §T ch©n tríc - GhÐp tay vµ ch©n c. §éng t¸c lên, kÕt hîp víi nhón duçi gèi - TËp phÇn ch©n - TËp phÇn tay - TËp phèi hîp ch©n tay d. TËp liªn kÕt - Liªn kÕt ®éng t¸c 1, 2 - Liªn kÕt ®éng t¸c 2, 3 - Liªn kÕt ®éng t¸c 1, 2, 3 2. Ch¹y bÒn Ch¹y t¨ng tèc ®é cù ly 60 – 100m. T¨ng tèc ®é nhÞp nhµng, kh«ng cÇn t¨ng tèc ®é tèi ®a. §¶m b¶o ®óng kü thuËt. Phèi hîp tèt gi÷a tay ch©n vµ thë. - HS ®øng theo ®éi h×nh gi·n c¸ch 1 s¶i tay, khëi ®éng tÝch cùc díi sù ®iÒu khiÓn cña CSL - §éi h×nh khëi ®éng - GV tiÕn hµnh chia líp thµnh 2 nhãm Nam N÷ riªng ®Ó giíi thiÖu bµi TD N§ cña Nam vµ N÷ . - §éi h×nh tËp luyÖn Bµi TDN§ * Nhãm nam:                *Nhãm N÷ GV   12' 6' - GV lµm mÉu h/s quan s¸t - TËp ®éng t¸c ch©n tríc - KÕt hîp tay víi ch©n - GV cho tõng hµng tËp mét, chó ý söa sai - Chia nhãm h/s tù tËp luyÖn,GV söa sai - TËp ®ång lo¹t, c¸n sù líp ®iÒu khiÓn - §éi h×nh tËp ch¹y t¨ng tèc ®é         1.Th¶ láng: + Rung b¾p ®ïi, + V¬n thë, + Rò hai tay. - NhËn xÐt. 2. Bµi tËp vÒ nhµ. HS luyÖn tËp 3 ®éng t¸c thÓ dôc nhÞp ®iÖu ®· häc 3. Xuèng líp 7' - Gäi 1,2 hs lªn thùc hiÖn Bµi TD tõ ®éng t¸c 1- 3 - HS trong hµng quan s¸t - Gv söa sai ®t cho hs - Th¶ láng theo ®éi h×nh khëi ®éng, CSL ®iÒu khiÓn, Gv quan s¸t nh¾c nhë -§éi h×nh xuèng líp      - HS ®øng theo ®éi h×nh nhËn líp, chó ý l¾ng nghe. - GV nhËn xÐt cho líp gi¶i t¸n. Ngµy so¹n: Ngµy gi¶ng: TiÕt 3 :bµi thÓ dôc + ch¹y bÒn - Bµi thÓ dôc : + ¤n ®éng t¸c 1-3 + Häc ®éng t¸c 4, 5, 6 ( nam riªng, n÷ riªng) - Ch¹y bÒn : ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn I. Môc tiªu : 1. KiÕn thøc - HS thực hiện được 3 động tác đã học của bài TD nhịp điệu. N¾m được ®éng t¸c tõ 4-6 , - BiÕt c¸ch ph©n phèi søc ch¹y trªn ®Þa h×nh tù nhiªn 2. Kü n¨ng : - Thùc hiÖn ®óng biªn ®é ®éng t¸c bµi TD - Thùc hiÖn ®îc ch¹y KT ch¹y bÒn 3. Th¸i ®é RÌn luyÖn thÓ chÊt, gi¸o dôc ý thøc tæ chøc kû luËt II. §Þa ®iÓm - Ph¬ng tiÖn: - §Þa ®iÓm : S©n trêng vÖ sinh s¹ch - Ph¬ng tiÖn: cßi, ®ång hå IiI.tiÕn tr×nh lªn líp: §Þnh Néi dung Lîng Ph¬ng ph¸p tæ chøc A. PhÇn më ®Çu. 1. NhËn líp. + CSL: TËp trung b¸o c¸o sÜ sè líp. + GV: NhËn líp, hái th¨m søc kháe hs, phæ biÕn néi dung, yªu cÇu giê häc. 8' - GV vµ HS lµm thñ tôc lªn líp - Gv phæ biÕn néi dung vµ yªu cÇu buæi tËp hs chó ý l¾ng nghe. - §éi h×nh nhËn líp.      2. Khëi ®éng. - Khëi ®éng chung: khëi ®éng khíp 2 x 8N cæ ,vai, khuûu tay, cæ tay-cæ ch©n, h«ng,  - HS ®øng theo ®éi h×nh gi·n c¸ch 1 s¶i tay, khëi ®éng tÝch cùc díi sù ®iÒu ®ïi, Ðp ngang-däc, vÆn m×nh. - Khëi ®éng chuyªn m«n. + Ch¹y bíc nhá (15-20m) + Ch¹y n©ng cao ®ïi(15-20m) + Ch¹y ®¹p sau(15-20m) B. PhÇn c¬ b¶n. 1.Bµi thÓ dôc nhÞp ®iÖu * Nam: ¤n bµi TDN§ tõ ®éng t¸c 1®Õn 3 dµnh cho nam. - Häc míi ®éng t¸c 4,5,6 + §éng t¸c 4:di chuyÓn tiÕn lïi + §éng t¸c 5:®éng t¸c phèi hîp + §éng t¸c 6;BËt nh¶y 2 lÇn     30' 12' 3. Cñng cè Gäi 2 HS thùc hiÖn 3 ®éng t¸c ®· häc C. PhÇn kÕt thóc. 1.Th¶ láng: + Rung b¾p ®ïi, + V¬n thë, + Rò hai tay. - NhËn xÐt. 2. Bµi tËp vÒ nhµ. HS luyÖn tËp 6 ®éng t¸c thÓ dôc nhÞp ®iÖu ®· häc 3. Xuèng líp  GV tiÕn hµnh chia líp thµnh 2 nhãm Nam N÷ riªng ®Ó giíi thiÖu bµi TD N§ cña Nam vµ N÷ . - §éi h×nh tËp luyÖn Bµi TDN§ * Nhãm nam:                * N÷: «n ®t 1-3 - Häc míi ®éng t¸c 4,5,6 + §éng t¸c 4:Tay ngùc + §éng t¸c 5:§Èy h«ng + §éng t¸c 6;VÆn m×nh . 2. Ch¹y bÒn Häc sinh ch¹y bÒn trªn s©n trêng theo híng dÉn cña gi¸o viªn. - Nam : Ch¹y 10 vßng s©n - N÷: ch¹y 7 vßng s©n khiÓn cña CSL - §éi h×nh khëi ®éng *Nhãm N÷ 12' 6' 7' GV   - GV lµm mÉu h/s quan s¸t - GV cho tõng hµng tËp mét, chó ý söa sai - §éi h×nh tËp ch¹y trªn ®Þa h×nh tù nhiªn           - Gäi 1,2 hs lªn thùc hiÖn kÜ thuËt - HS trong hµng quan s¸t - Gv söa sai ®t cho hs - Th¶ láng theo ®éi h×nh khëi ®éng, CSL ®iÒu khiÓn, Gv quan s¸t nh¾c nhë -§éi h×nh xuèng líp      - HS ®øng theo ®éi h×nh nhËn líp, chó ý l¾ng nghe. - GV nhËn xÐt cho líp gi¶i t¸n. Ngµy so¹n: Ngµy gi¶ng: TiÕt 4 :bµi thÓ dôc + ch¹y ng¾n - Bµi thÓ dôc : + ¤n ®éng t¸c 1-6 - Chạy ngắn: Giới thiệu kỹ thuật chạy ngắn, c¸ch sử dụng bàn đạp, xuất ph¸t. BT 1 (tr 55, 56 ) chạy nhanh 30 - 40m. I. Môc tiªu : 1. KiÕn thøc - HS thực hiện được 6 động tác đã học của bài TD nhịp điệu. - N¾m được các giai đoạn chạy cù ly ngắn. 2. Kü n¨ng : - Thùc hiÖn ®óng biªn ®é ®éng t¸c bµi TD - Biết cách sử dụng bàn đạp, thùc hiÖn ®îc t thÕ xuÊt ph¸t. 3. Th¸i ®é RÌn luyÖn thÓ chÊt, gi¸o dôc ý thøc tæ chøc kû luËt II. §Þa ®iÓm - Ph¬ng tiÖn: - §Þa ®iÓm : S©n trêng vÖ sinh s¹ch - Ph¬ng tiÖn: cßi, ®ång hå IiI.tiÕn tr×nh lªn líp: §Þnh Néi dung Lîng Ph¬ng ph¸p tæ chøc A. PhÇn më ®Çu. 1. NhËn líp. + CSL: TËp trung b¸o c¸o sÜ sè líp. + GV: NhËn líp, hái th¨m søc kháe hs, phæ biÕn néi dung, yªu cÇu giê häc. 8' - GV vµ HS lµm thñ tôc lªn líp - Gv phæ biÕn néi dung vµ yªu cÇu buæi tËp hs chó ý l¾ng nghe. - §éi h×nh nhËn líp.       2. Khëi ®éng. - Khëi ®éng chung: khëi ®éng khíp 2 x 8N cæ ,vai, khuûu tay, cæ tay-cæ ch©n, h«ng, ®ïi, Ðp ngang-däc, vÆn m×nh. - Khëi ®éng chuyªn m«n. + Ch¹y bíc nhá (15-20m) + Ch¹y n©ng cao ®ïi(15-20m) + Ch¹y ®¹p sau(15-20m) B. PhÇn c¬ b¶n. 1.Bµi thÓ dôc nhÞp ®iÖu ¤n 3 ®éng t¸c 1 - 6 Nam , n÷ bµi riªng 2 lÇn 30' 12' - HS ®øng theo ®éi h×nh gi·n c¸ch 1 s¶i tay, khëi ®éng tÝch cùc díi sù ®iÒu khiÓn cña CSL - §éi h×nh khëi ®éng      GV tiÕn hµnh chia líp thµnh 2 nhãm Nam N÷ riªng ®Ó giíi thiÖu bµi TD N§ cña Nam vµ N÷ . - §éi h×nh tËp luyÖn Bµi TDN§ * Nhãm nam:                *Nhãm N÷ 2. Ch¹y ng¾n: * Giíi thiÖu kü thuËt ch¹y ng¾n: Chia lµm 4 giai ®o¹n: XuÊt ph¸t, ch¹y lao, ch¹y gi÷a qu·ng vµ vÒ ®Ých. * C¸ch sö dông bµn ®¹p: Cã 3 c¸ch bè trÝ bµn ®¹p + C¸ch “ Phæ th«ng” + C¸ch xa + C¸ch GÇn * XuÊt ph¸t - Bµi 1: Ch¹y bíc nhá, t¨ng tÇn sè bíc ch¹y, nhÞp nhµng - Bµi 2: Ch¹y n©ng cao ®ïi, gióp c¬ ®ïi tham gia tÝch cùc vµo ®éng t¸c n©ng cao ®ïi 3. Cñng cè - Thùc hiÖn 6 ®éng t¸c TDN§ ®· häc - C¸ch ®ãng bµn ®¹p C. PhÇn kÕt thóc. 1.Th¶ láng: + Rung b¾p ®ïi, + V¬n thë, + Rò hai tay. - NhËn xÐt. 2. Bµi tËp vÒ nhµ. HS luyÖn tËp 6 ®éng t¸c thÓ dôc nhÞp ®iÖu ®· häc 3. Xuèng líp 12' GV   - GV lµm mÉu h/s quan s¸t - GV cho tõng hµng tËp mét, chó ý söa sai - §éi h×nh luyÖn tËp ch¹y ng¾n:         - KT ch¹y ng¾n (4giai ®o¹n):g®1, xuÊt ph¸t, g® 2, ch¹y lao, g® 3 gi÷a qu·ng, g® 4 vÒ ®Ých. - XuÊt ph¸t: vµo chç, ngåi t thÕ... 6' 7' - Gäi 1,2 hs lªn thùc hiÖn kÜ thuËt - HS trong hµng quan s¸t - Gv söa sai ®t cho hs - Th¶ láng theo ®éi h×nh khëi ®éng, CSL ®iÒu khiÓn, Gv quan s¸t nh¾c nhë -§éi h×nh xuèng líp      - HS ®øng theo ®éi h×nh nhËn líp, chó ý l¾ng nghe. - GV nhËn xÐt cho líp gi¶i t¸n.
- Xem thêm -