Tài liệu Giáo án thể dục lớp 1 vnen hay nhất

  • Số trang: 89 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 1247 |
  • Lượt tải: 1
dangvantuan

Đã đăng 61052 tài liệu

Mô tả:

Bài soạn lớp 1 Giáo án vnen Tuần 1 Ngày soạn: 19/8/2012 Ngày dạy: 20/8/2012 BÀI 1 TỔ CHỨC LỚP – TRÒ CHƠI I- MỤC TIÊU - Phổ biến nội quy tập luyện, biên chế tổ học tập, chọn cán sự bộ môn. Chơi trò chơi “Diệt các con vật có hai”. - Bước đầu biêt được một số nội quy tập luyện. Biết làm theo giáo viên sửa lại trang phục cho gọn gàng khi tập luyện. Bước đầu biết cách chơi trò chơi. - Học có thái độ sinh nghiêm túc, tự giác chấp hành mọi yêu cầu của bài học theo sự hướng dẫn và chỉ bảo của giáo viên. II- ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN - Địa điểm: Tại sân trường TH Trấn Ninh, vệ sinh sạch sẽ. - Phương tiện: GV chuẩn bị còi. III- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP NỘI DUNG Đ/LƯỢNG A. Phần mở đầu 4-6 phút - GV tập hợp hoc sinh thành 2 hàng 2-3 phút PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC dọc, sau đó quay thành hàng ngang. ĐH1 GV phổ biến nội dung yêu cầu giờ học. - H/S thực hiện. ĐH1 - Đứng vỗ tay và hát. GV điều khiển. 1-2 phút - Giậm chân tại chỗ đếm to theo nhịp 1-2 phút theo hàng ngang. GV điều khiển. B. Phần cơ bản 1, Biên chế tổ tập luyện, chọn cán sự - ĐH1 bộ môn. GV dù kiÕn nªu lªn ®Ó häc sinh c¶ líp quyÕt ®Þnh chän c¸n sù líp, - H/S thực hiện. ĐH1 Bài soạn lớp 1 Giáo án vnen GV chia tæ tËp luyÖn cã chó ý ®Õn sù ®ång ®Òu gi÷a nam, n÷, vµ tr×nh ®é c¸c em trong c¸c tæ. 2, Phổ biến nội quy tập luyện. GV nêu ngắn gọn một số nội quy khi học tiết - ĐH1 thể dục. Nội quy: - Phải tập hợp ở ngoài sân dưới sự điều khiển của lớp trưởng. - Gi÷ g×n trËt tù, kh«ng nãi chuyÖn, nghÞch ngîm vµ lµm viÖc riªng trong giê häc. - Trang phôc ph¶i gän gµng. - Ra vµo líp ph¶i xin phÐp, khi nghØ tËp ph¶i xin phÐp. 3, Sửa lại trang phục: GV cho học sinh để guốc, dép vào nơi quy định, sửa - ĐH1 trang phục cho một số học sinh, chỉ dẫn cho học sinh biết thế nào là trang phục gon gàng. 4, Trò chơi “Diệt các con vật có hai”. GV nêu tên trò chơi, hỏi học sinh - H/s chơi. những con vật nào có hại, có lợi. ĐH1 Thống nhất học sinh khi gọi các con vật có hại thi cả lớp đồng thanh hô “Diệt! diệt! diệt!”, còn các con vật có ích thì đứng im, ai hô “Diệt!...” là sai. Sau đó giáo viên điều khiển h/s chơi để học sinh làm quen dần với trò chơi. 20-22 phút Bài soạn lớp 1 Giáo án vnen 2-4 phút 2-3 phút 2-3 phút 6-8 phút C. Phần kết thúc 4-6 phút - Đứng vỗ tay và hat. GV điều khiển. 1-2 phút - ĐH1 - GV cùng h/s hệ thống bài. 1-2 phút - ĐH1 - GV nhận xét giờ học rồi hô “Giải 1-2 phút - ĐH1 tán!”, học sinh hô “Khỏe!” để kết thúc giờ học. Bài soạn lớp 1 Giáo án vnen Tuần 2 Ngày soạn: 3/9/2012 Ngày dạy: 4/9/2012 BÀI 2 TRÒ CHƠI – ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ Bài soạn lớp 1 Giáo án vnen I- MỤC TIÊU - Ôn trò chơi “Diệt các con vật có hai”. Làm quen với tập hợp hàng dọc, dóng hàng. - Biết cách chơi và tham gia vào trò chơi theo yêu cầu của giáo viên. Biết đứng vào hàng dọc và dóng với bạn đứng trước cho thẳng. - Học có thái độ sinh nghiêm túc, tự giác chấp hành mọi yêu cầu của bài học theo sự hướng dẫn và chỉ bảo của giáo viên. II- ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN - Địa điểm: Tại sân trường TH Trấn Ninh, vệ sinh sạch sẽ. - Phương tiện: GV chuẩn bị còi, tranh tập hợp hàng dọc. III- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP NỘI DUNG Đ/LƯỢNG A. Phần mở đầu 4-6 phút 1, GV cùng lớp trưởng tập hợp lớp 2-3 phút PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC thành 2 hàng dọc, sau đó quay ĐH1 thành hàng ngang. GV phổ biến nội dung yêu cầu giờ học. 2, Khởi động - Đứng vỗ tay và hát. GV điều 3-4 phút 1-2 phút khiển. - Giậm chân tại chỗ đếm to theo - H/S thực hiện. ĐH1 - H/S thực hiện. ĐH1 1-2 phút nhịp theo hàng ngang. GV điều khiển. ĐH2 B. Phần cơ bản 20-22 phút 1, Tập hợp hàng dọc, dóng hàng. 10-12 phút GV hô khẩu lệnh, cho một tổ ra để GV vừa pân tích và giải thích - Hs lắng nghe, quan sát và tập. Bài soạn lớp 1 Giáo án vnen động tác vừa cho hs làm mẫu, tiếp theo GV gọi đến tổ 2 tập hợp cạnh tổ 1. GV hô khẩu lệnh dóng hàng dọc, nhắc học sinh nhớ bạn đứng Tập hợp hàng dọc trước và sau mình, xong cho giải tán, sau đó lại cho tập hợp các lần tiếp theo. Xen ké các lần tập GV giải thích thêm nếu cần, nhận xét, Dóng hàng tuyên dương hs tập tốt. 7-9 phút 2, Trò chơi “Diệt các con vật có - H/s chơi. ĐH1 hai”. GV nêu tên trò chơi, hỏi lại học sinh những con vật nào có hại, có lợi. Thống nhất lại cách chơi, luật chơi. Khi gọi các con vật có hại thi cả lớp đồng thanh hô “Diệt! diệt! diệt!”, còn các con vật có ích thì đứng im, ai hô “Diệt!...” là sai. Sau đó giáo viên điều khiển h/s chơi thử để học sinh làm quen dần với trò chơi -> chơi chính thức. C. Phần kết thúc 4-6 phút - Giậm chân tại chỗ đếm to theo 1-2 phút - ĐH2 1-2 phút - ĐH1 1-2 phút - ĐH1 nhịp. - Đứng vỗ tay và hat. GV điều khiển. - GV cùng h/s hệ thống bài. Bài soạn lớp 1 Giáo án vnen - GV nhận xét giờ học rồi giao bài 1-2 phút - ĐH1 tập về nhà. Tuần 3 Ngày soạn: 11/9/2012 Ngày dạy: 12/9/2012 BAØI 3 ÑOÄI HÌNH ÑOÄI NGUÕ - TROØ CHÔI I. MUÏC TIEÂU: _ OÂn taäp hôïp haøng doïc, doùng haøng. Laøm quen vôùi ñöùng nghieâm,ñöùng nghæ. OÂn troø chôi “ Dieät caùc con vaät coù haïi”. _ Bieát taäp hôïp haøng doïc, doùng thaúng haøng doïc. Böôùc ñaàu bieát caùch ñöùng nghieâm, ñöùng nghæ. Tham gia chôi ñöôïc troø chôi. Bài soạn lớp 1 Giáo án vnen _ Học có thái độ sinh nghiêm túc, tự giác chấp hành mọi yêu cầu của bài học theo sự hướng dẫn và chỉ bảo của giáo viên. II. ÑÒA ÑIEÅM – PHÖÔNG TIEÄN: _ Treân saân tröôøng. Doïn veä sinh nôi taäp, khoâng ñeå coù caùc vaät gaây nguy hieåm _ GV chuaån bò1 coøi. III. NOÄI DUNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP LEÂN LÔÙP: NOÄI DUNG Ñ/LÖÔÏNG A. Phaàn môû ñaàu: 4-6 1, GV nhaän lôùp, kieåm tra só soá. 1-2 phuùt PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC -Lôùp taäp hôïp thaønh 2 haøng doïc, quay thaønh haøng ngang ĐH1 - ÑH1 -Phoå bieán noäi dung, yeâu caàu baøi hoïc. 1 phuùt OÂn vaø hoïc môùi ñoäi hình ñoäi nguõ, oân troø - ÑH1 chôi “Dieät caùc con vaät coù haïi” -Cho HS chaán chænh trang phuïc 1 phuùt 2, Khôûi ñoäng: 3-4 phuùt + ÑH1 1-2 phuùt + H/s thöïc hieän. + Ñöùng taïi choã, voã tay, haùt. + Giaäm chaân taïi choã, ñeám to theo 1-2 phuùt nhòp 1-2, 1-2, … ÑH2 B. Phaàn cô baûn: 20-22 phuùt 1, Ñoäi hình ñoäi nguõ. 10-12 phuùt a, OÂn taäp hôïp haøng doïc, doùng haøng 3-4 laàn - H/s taäp. Bài soạn lớp 1 Giáo án vnen doïc: _ Laàn 1: GV chæ huy, ñoàng thôøi phaân tích vaø höôùng daãn caùc em taäp, sau ñoù Tập hợp hàng dọc cho HS giaûi taùn. _ Laàn 2-3: Ñeå caùn söï ñieàu khieån, GV giuùp ñôõ. GV höôùng daãn theâm, ñoàng Dóng hàng thôøi bao quaùt lôùp. - H/s laéng nghe, quan saùt vaø taäp. ÑH1. b) Tö theá ñöùng nghieâm, ñöùng nghæ. GV 6-8 laàn vöøa höôùng daãn vaø laøm maãu cho HS quan saùt. Sau ñoù hoâ khaåu leänh cho caùc em taäp. GV chuù yù höôùng daãn vaø söûa chöõa ñoäng taùc sai cho caùc em. _Khaåu leänh: “Nghieâm!” ; “Nghæ!” _ Ñoäng taùc: - H/s chôi. ÑH1 2, Trò chơi “Diệt các con vật có hai”. GV nêu tên trò chơi, hỏi lại học sinh những con vật nào có hại, có lợi. Thống nhất lại cách chơi, luật chơi. Khi gọi các con vật có hại thi cả lớp đồng thanh hô “Diệt! diệt! diệt!”, còn các con vật có 6-8 phuùt Bài soạn lớp 1 Giáo án vnen ích thì đứng im, ai hô “Diệt!...” là sai. Sau đó giáo viên điều khiển h/s chơi thử để học sinh làm quen dần với trò chơi -> chơi chính thức. 3/Phaàn keát thuùc: 5-6 phuùt _Giaäm chaân taïi choã. 1-2 phuùt - ÑH2 _GV cuøng h/s heä thoáng baøi. 1-2 phuùt - ÑH1 _ GV nhaän xeùt, giao baøi taäp veà nhaø. 1-2 phuùt - ÑH1 Taäp laïi caùc ñoäng taùc ñaõ hoïc. Tuần 4 Ngày soạn: 18/9/2012 Ngày dạy: 19/9/2012 BAØI 4 ÑOÄI HÌNH ÑOÄI NGUÕ - TROØ CHÔI I. MUÏC TIEÂU: _ OÂn taäp hôïp haøng doïc, doùng haøng. Laøm quen vôùi ñöùng nghieâm, ñöùng nghæ. Học quay phải quay trái. OÂn troø chôi “ Dieät caùc con vaät coù haïi”. _ Bieát taäp hôïp haøng doïc, doùng thaúng haøng doïc. Böôùc ñaàu bieát caùch ñöùng nghieâm, ñöùng nghæ. Nhận biết hướng để xoay người về hướng bên phải và bên trái (Có thể còn chậm). Tham gia chôi ñöôïc troø chôi. _ Học có thái độ sinh nghiêm túc, tự giác chấp hành mọi yêu cầu của bài học theo sự hướng dẫn và chỉ bảo của giáo viên. II. ÑÒA ÑIEÅM – PHÖÔNG TIEÄN: _ Treân saân tröôøng. Doïn veä sinh nôi taäp, khoâng ñeå coù caùc vaät gaây nguy hieåm Bài soạn lớp 1 Giáo án vnen _ GV chuaån bò 1 coøi. III. NOÄI DUNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP LEÂN LÔÙP: NOÄI DUNG A. Phaàn môû ñaàu: Ñ/LÖÔÏNG PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC 4-6 1, GV nhaän lôùp, kieåm tra só soá. GV 1-2 phuùt -Lôùp taäp hôïp thaønh 2 haøng doïc, giúp cán sự tập hợp. quay thaønh haøng ngang ĐH1 - ÑH1 -Phoå bieán noäi dung, yeâu caàu baøi hoïc. 1 phuùt OÂn vaø hoïc môùi ñoäi hình ñoäi nguõ, oân troø chôi “Dieät caùc con vaät coù haïi” -Cho HS chaán chænh trang phuïc 2, Khôûi ñoäng: * Ñöùng taïi choã, voã tay, haùt. - Giaäm chaân taïi choã, ñeám to theo - ÑH1 1 phuùt 3-4 phuùt * ÑH1 1-2 phuùt - H/s thöïc hieän. 1-2 phuùt nhòp 1-2, 1-2, … ÑH2 B. Phaàn cô baûn: 20-22 phuùt 1, Ñoäi hình ñoäi nguõ. 10-12 phuùt a, OÂn taäp hôïp haøng doïc, doùng haøng 3-4 laàn - H/s taäp. doïc, ñöùng nghieâm, ñöùng nghæ. _ Laàn 1: GV chæ huy, ñoàng thôøi phaân tích vaø höôùng daãn caùc em taäp, sau ñoù cho HS giaûi taùn. _ Laàn 2-3: Ñeå caùn söï ñieàu khieån, GV Tập hợp hàng dọc Bài soạn lớp 1 Giáo án vnen giuùp ñôõ. GV höôùng daãn theâm, ñoàng thôøi bao quaùt lôùp. Dóng hàng §øng nghiªm, nghØ - H/s laéng nghe, quan saùt vaø taäp. b) Häc quay ph¶i quay tr¸i. GV vöøa ph©n tÝch võaø laøm maãu cho HS quan saùt. Sau ñoù hoâ khaåu leänh cho caùc em 6-8 laàn taäp. GV chuù yù höôùng daãn vaø söûa chöõa * H/s thùc hiÖn. ñoäng taùc sai cho caùc em. _Khaåu leänh: “Bªn ph¶i quay!” ; “ Bªn tr¸i quay!” * ¤n tæng hîp tËp hîp hµng däc, dãng hµng, ®øng nghiªm, ®øng nghØ, quay ph¶i, quay tr¸i. GV ®iÒu khiÓn. 2, Trò chơi “Diệt các con vật có hai”. 1-2 lÇn GV nêu tên trò chơi, hỏi lại học sinh những con vật nào có hại, có lợi. Thống nhất lại cách chơi, luật chơi. Khi gọi các 6-8 phuùt con vật có hại thi cả lớp đồng thanh hô “Diệt! diệt! diệt!”, còn các con vật có ích thì đứng im, ai hô “Diệt!...” là sai. - H/s chôi. ÑH1 Bài soạn lớp 1 Giáo án vnen Sau đó giáo viên điều khiển h/s chơi thử để học sinh làm quen dần với trò chơi -> chơi chính thức. Cã h×nh thøc thëng ph¹t. 3/Phaàn keát thuùc: 5-6 phuùt _§øng vµ tay vµ h¸t. 1-2 phuùt - ÑH1 1-2 phuùt - ÑH1 1-2 phuùt - ÑH1 _GV cuøng h/s heä thoáng baøi. _GV nhaän xeùt, giao baøi taäp veà nhaø. Taäp laïi caùc ñoäng taùc ñaõ hoïc. Tuần 5 Ngày soạn: 26/9/2012 Ngày dạy: 27/9/2012 BAØI 5 ÑOÄI HÌNH ÑOÄI NGUÕ - TROØ CHÔI I. MUÏC TIEÂU: _ OÂn taäp hôïp haøng doïc, doùng haøng, ñöùng nghieâm, ñöùng nghỉ. Troø chôi “ Qua đường lội”. _ Bieát taäp hôïp haøng doïc, doùng thaúng haøng doïc. Bieát caùch ñöùng nghieâm, ñöùng nghæ. Bước đầu làm quen với troø chôi. _ Học có thái độ sinh nghiêm túc, tự giác chấp hành mọi yêu cầu của bài học theo sự hướng dẫn và chỉ bảo của giáo viên. II. ÑÒA ÑIEÅM – PHÖÔNG TIEÄN: _ Treân saân tröôøng. Doïn veä sinh nôi taäp, khoâng ñeå coù caùc vaät gaây nguy hieåm _ GV chuaån bò 1 coøi. III. NOÄI DUNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP LEÂN LÔÙP: NOÄI DUNG Ñ/LÖÔÏNG PHÖÔNG Bài soạn lớp 1 Giáo án vnen PHAÙP TOÅ CHÖÙC A. Phaàn môû ñaàu: 4-6 1, GV nhaän lôùp, kieåm tra só sốố, phoå 1-2 phuùt -Lôùp taäp hôïp thaønh 2 haøng doïc, bieán noäi dung, yeâu caàu baøi hoïc , chaán quay thaønh haøng ngang chænh trang phuïc. GV giúp cán sự tập hợp. ĐH1 2, Khôûi ñoäng: - Ñöùng taïi choã, voã tay, haùt. 3-4 phuùt - ÑH1 1-2 phuùt * H/s thöïc hieän. * Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự 30-40m nhiên sung quanh sân trường. ĐH2 * ĐH2 * Đi theo vòng tròn hít thở sâu. 1-2 phuùt * ĐH1 * Ôn trò chơi “Diệt các con vật có 2-3 phuùt hại”. B. Phaàn cô baûn: 20-22 phuùt 1, , OÂn taäp hôïp haøng doïc, doùng haøng 10-12 phuùt - H/s taäp. doïc, ñöùng nghieâm, ñöùng nghæ. _ Laàn 1: GV chæ huy, ñoàng thôøi phaân tích vaø höôùng daãn caùc em taäp, sau ñoù cho HS giaûi taùn. Tập hợp hàng dọc _ Laàn 2-3: Ñeå caùn söï ñieàu khieån, GV giuùp ñôõ. GV höôùng daãn theâm, ñoàng thôøi bao quaùt lôùp. Dóng hàng Bài soạn lớp 1 Giáo án vnen - H/s chơi. 2, Trò chơi “Qua đường lội”. GV nêu 8-10 phuùt tên trò chơi, giải thích và làm mẫu cách chơi. Sau đó giáo viên điều khiển h/s chơi thử để học sinh làm quen dần với trò chơi -> chơi chính thức. Cã h×nh thøc thëng ph¹t. 3/Phaàn keát thuùc: 5-6 phuùt _§øng vµ tay vµ h¸t. 1-2 phuùt - ÑH1 1-2 phuùt - ÑH1 1-2 phuùt - ÑH1 _GV cuøng h/s heä thoáng baøi. _GV nhaän xeùt, giao baøi taäp veà nhaø. Taäp laïi caùc ñoäng taùc ñaõ hoïc. Bài soạn lớp 1 Giáo án vnen Tuần 6 Ngày soạn: 7/10/2012 Ngày dạy: 8/10/2012 BAØI 6 ÑOÄI HÌNH ÑOÄI NGUÕ - TROØ CHÔI I. MUÏC TIEÂU: _ OÂn taäp hôïp haøng doïc, doùng haøng, ñöùng nghieâm, ñöùng nghỉ. Học dàn hàng, dồn hàng. Troø chôi “ Qua đường lội”. _ Bieát taäp hôïp haøng doïc, doùng thaúng haøng doïc. Bieát caùch ñöùng nghieâm, ñöùng nghæ. Làm quen với cách dàn hàng, dồn hàng. Biết cách chơi troø chôi. _ Học có thái độ sinh nghiêm túc, tự giác chấp hành mọi yêu cầu của bài học theo sự hướng dẫn và chỉ bảo của giáo viên. II. ÑÒA ÑIEÅM – PHÖÔNG TIEÄN: _ Treân saân tröôøng. Doïn veä sinh nôi taäp, khoâng ñeå coù caùc vaät gaây nguy hieåm _ GV chuaån bò 1 coøi. III. NOÄI DUNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP LEÂN LÔÙP: Bài soạn lớp 1 NOÄI DUNG A. Phaàn môû ñaàu: Giáo án vnen Ñ/LÖÔÏNG PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC 4-6 1, GV nhaän lôùp, kieåm tra só sốố, phoå 1-2 phuùt -Lôùp taäp hôïp thaønh 2 haøng doïc, bieán noäi dung, yeâu caàu baøi hoïc , chaán quay thaønh haøng ngang chænh trang phuïc. GV giúp cán sự tập hợp. ĐH1 2, Khôûi ñoäng: - Ñöùng taïi choã, voã tay, haùt. * Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự 3-4 phuùt - ÑH1 1-2 phuùt * H/s thöïc hieän. 30-40m nhiên sung quanh sân trường. ĐH2 * ĐH2 * Đi theo vòng tròn hít thở sâu. - Ôn trò chơi “Diệt các con vật có 1-2 phuùt - ĐH1 2-3 phuùt hại”. B. Phaàn cô baûn: 20-22 phuùt 1, Ñoäi hình ñoäi nguõ. 10-12 phuùt a, OÂn taäp hôïp haøng doïc, doùng haøng 2-3 laàn - H/s taäp. doïc, ñöùng nghieâm, ñöùng nghæ. _ Laàn 1: GV chæ huy, ñoàng thôøi phaân tích vaø höôùng daãn caùc em taäp, sau ñoù cho HS giaûi taùn. Tập hợp hàng dọc _ Laàn 2-3: Ñeå caùn söï ñieàu khieån, GV giuùp ñôõ. GV höôùng daãn theâm, ñoàng thôøi bao quaùt lôùp. Dóng hàng - H/s taäp Bài soạn lớp 1 Giáo án vnen b, Học dàn hàng, dồn hàng. GV vừa 8-10 phút giải thích vừa làm mẫu, sau đó cho các - H/s chơi. em tập. Xen ké các lần tập GV nhận xét và hướng dẫn thêm nếu cần. 2, Trò chơi “Qua đường lội”. GV nêu 4-5 phuùt tên trò chơi, giải thích và làm mẫu cách chơi. Sau đó giáo viên điều khiển h/s chơi thử để học sinh làm quen dần với trò chơi -> chơi chính thức. Cã h×nh thøc thëng ph¹t. 3/Phaàn keát thuùc: 5-6 phuùt _§øng vµ tay vµ h¸t. 1-2 phuùt - ÑH1 1-2 phuùt - ÑH1 1-2 phuùt - ÑH1 _GV cuøng h/s heä thoáng baøi. _GV nhaän xeùt, giao baøi taäp veà nhaø. Taäp laïi caùc ñoäng taùc ñaõ hoïc. Bài soạn lớp 1 Giáo án vnen Tuần 7 Ngày soạn: 14/10/2012 Ngày dạy: 15/10/2012 BAØI 7 ÑOÄI HÌNH ÑOÄI NGUÕ - TROØ CHÔI I. MUÏC TIEÂU: _ OÂn taäp hôïp haøng doïc, doùng haøng, ñöùng nghieâm, ñöùng nghỉ, dàn hàng, dồn hàng. Troø chôi “ Qua đường lội”. _ Bieát taäp hôïp haøng doïc, doùng thaúng haøng doïc. Bieát caùch ñöùng nghieâm, ñöùng nghæ. Biết cách dàn hàng, dồng hàng. Biết cách tham gia chơi troø chôi. _ Học có thái độ sinh nghiêm túc, tự giác chấp hành mọi yêu cầu của bài học theo sự hướng dẫn và chỉ bảo của giáo viên. II. ÑÒA ÑIEÅM – PHÖÔNG TIEÄN: _ Treân saân tröôøng. Doïn veä sinh nôi taäp, khoâng ñeå coù caùc vaät gaây nguy hieåm _ GV chuaån bò 1 coøi. III. NOÄI DUNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP LEÂN LÔÙP: NOÄI DUNG A. Phaàn môû ñaàu: Ñ/LÖÔÏNG 4-6 PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC Bài soạn lớp 1 - H/s taäp. Giáo án vnen 1-2 phuùt -Lôùp taäp hôïp thaønh 2 haøng doïc, quay thaønh haøng ngang Tập hợp hàng dọc ĐH1 3-4 phuùt Dóng hàng 1-2 phuùt * ÑH1 30-40m - H/s thöïc hieän. - H/s taäp ĐH2 1-2 phuùt 2-3 phuùt - H/s chơi. 1, GV nhaän lôùp, kieåm tra só s ố, phoå bieán noäi dung, yeâu caàu baøi hoïc, chaán chænh trang phuïc. GV giúp cán sự tập hợp. 2, Khôûi ñoäng: * Ñöùng taïi choã, voã tay, haùt. - Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên sung quanh sân trường. - ĐH2 - ĐH1
- Xem thêm -