Tài liệu Giáo án thể dục 9 cả năm_cktkn_bộ 9

  • Số trang: 121 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 46 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Trường THCS Văn Lung TiÕt 03. Người thực hiện: Nguyễn Sơn Hà §éi h×nh ®éi ngò - bµi thÓ dôc - §H§N: ¤n: Hµng däc, dãng hµng, ®iÓm sè tõ 1 ®Õn hÕt, ®iÓm sè 1 - 2, ®øng nghiªm nghØ, quay c¸c híng. Dµn hµng, dån hµng, ®éi h×nh 0 - 2 - 4. - Bµi TD: Häc tõ nhÞp 1 - 10. ( Bµi TD ph¸t triÓn chung Nam - N÷ ) I. Môc tiªu. - Thùc hiÖn t¬ng ®èi ®óng mét sè ®éng t¸c ®éi h×nh ®éi ngò vµ c¸c ®éng t¸c cña bµi thÓ dôc (Nam tõ nhÞp 1-10; N÷ tõ nhÞp 1-10) - Gióp häc sinh x¸c ®Þnh tinh thÇn th¸i ®é ®óng ®¾n, tÝch cùc tËp luyÖn. II. §Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn. - §Þa ®iÓm: T¹i s©n tËp thÓ dôc. - Ph¬ng tiÖn: Gv: cßi. Hs: trang phôc thÓ thao, ®i giÇy tËp. III. Néi dung - ph¬ng ph¸p §.lîng Ph¬ng ph¸p - tæ chøc Néi dung A. phÇn më ®Çu. (10 1. NhËn líp: KiÓm tra sÜ sè, søc kháe €€€€€€€€ phót) Hs. Phæ biÕn môc tiªu, yªu cÇu giê häc. €€€€€€€€ 2phót 2. Khëi ®éng: € €€€€€€€€ - Khëi ®éng chung: 7 phót €€€€€€€€ + Ch¹y khëi ®éng 300m () + Bµi thÓ dôc tay kh«ng (5 ®éng t¸c) Líp trëng tËp trung líp b¸o c¸o sÜ - Khëi ®éng chuyªn m«n: Xoay c¸c 2lx8n sè. H« chóc GV “Kháe” khíp, cæ tay, cæ ch©n, khíp vai, h«ng, GV phæ biÕn néi dung yªu cÇu bµi ®ïi gèi häc. HS khëi ®éng díi sù ®iÒu + Ch¹y bíc nhá. hµnh cña líp trëng. + Ch¹y n©ng cao ®ïi. Ñoäi hình khôûi ñoäng + Ch¹y gãt ch©n ch¹m m«ng € € € € € € 3. K.tra bµi cò. € € € € € € € € € € € € b. phÇn c¬ b¶n. € € € € € € (30 phót) 1. §éi h×nh ®éi ngò. 12 phót () - ¤n:+ TËp hîp hµng däc, ®iÓm sè (tõ 1 ®Õn hÕt vµ ®iÓm sè 1-2, 1-2 ®Õn hÕt). + §øng nghiªm, ®øng nghØ, quay tr¸i €€€€€€€€ quay ph¶i, quay ®»ng sau. +TËp hîp hµng ngang dãng hµng ®iÓm €€€€€€€€ sè, dµn hµng, dån hµng. € €€€€€€€€ + §éi h×nh: 0-2-4 €€€€€€€€ 10 phót KhÈu lÖnh: Theo sè ®· ®iÓm … bíc. () C¸ch thùc hiÖn: Tõ ®éi h×nh hµng -Híng dÉn HS «n tËp hµng däc, ngang sè 0 ®øng yªn, sè 2 bíc 2 bíc, nghiªm, nghØ quay tr¸i quay ph¶i, sè 4 bíc 4 bíc. (®ång lo¹t bíc ch©n quay ®»ng sau. tr¸i). Tõ ®éi h×nh hµng däc sè 0 ®øng yªn, sè 2 bíc 2 bíc, sè 4 bíc 4 bíc(®ång lo¹t bíc sang tr¸i). () Năm học: 2011 - 2012 Trường THCS Văn Lung Người thực hiện: Nguyễn Sơn Hà 8 phót 2. ThÓ dôc * N÷ tõ nhÞp 1-7 €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ GV híng dÉn Häc sinh thùc hiÖn €€€€€€€€€ (N÷) €€€€€€€€€ () * Nam tõ nhÞp 1-7 C. phÇn kÕt thóc - Th¶ láng håi tÜnh. - NhËn xÐt, ®¸nh gi¸. - DÆn dß vÒ nhµ: «n néi dung bµi thÓ dôc ( chuÈn bÞ kiÓm tra). - Xuèng líp. €€€€€€€€€(Nam) €€€€€€€€€ Gi÷ nguyªn ®éi h×nh ®Ó tËp bµi TD -GV tËp mÉu híng dÉn HS thùc hiÖn -HS quan s¸t tËp theo GV nhãm (5 phót) nam, nhãm n÷ riªng -GV lµm mÉu, HS thùc hiªn ®éng t¸c, -GV chó ý söa sai cho HS €€€€€€€€ €€€€€€€€ € €€€€€€€€ €€€€€€€€ () - HS th¶ láng, GV nhËn xÐt- cho ®iÓm sæ G§B - KÕt thóc bµi häc. §éi h×nh ®éi ngò-bµi thÓ dôc - §H§N: ¤n ®i ®Òu ®øng l¹i, ®æi ch©n khi ®i sai nhÞp, ®i ®Òu vßng ph¶i, vßng tr¸i. §H 0 - 3 - 6 - 9. - Bµi TD: ¤n tõ nhÞp 1 - 10. Häc: Tõ 11 - 24 ( N÷ ). Tõ 11 - 21 ( Nam ) I. Môc tiªu. - Thùc hiÖn t¬ng ®èi ®óng mét sè ®éng t¸c cña ®éi h×nh ®éi ngò: §i ®Òu ®i ®Òu ®øng l¹i, ®æi ch©n khi sai nhÞp, ®i vßng tr¸i-vßng ph¶i. §éi h×nh 0-3-6-9 vµ c¸c ®éng t¸c cña bµi thÓ dôc (¤n: Nam tõ nhÞp 1-10; N÷ tõ nhÞp 1-10) (Häc: Nam tõ nhÞp 11-21; N÷ tõ nhÞp 11-24) - Th¸i ®é häc tËp nghiªm tóc, h¨ng h¸i tÝch cùc tËp luyÖn. II. §Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn. - §Þa ®iÓm: T¹i s©n tËp thÓ dôc. - Ph¬ng tiÖn: Gv: cßi. Hs: trang phôc thÓ thao, ®i giÇy tËp. III. Néi dung - ph¬ng ph¸p TiÕt 04. Năm học: 2011 - 2012 Trường THCS Văn Lung Người thực hiện: Nguyễn Sơn Hà Néi dung A. phÇn më ®Çu. 1. NhËn líp: KiÓm tra sÜ sè, søc kháe Hs. Phæ biÕn môc tiªu, yªu cÇu giê häc. 2. Khëi ®éng: - Khëi ®éng chung: + Ch¹y khëi ®éng 300m + Bµi thÓ dôc tay kh«ng (5 ®éng t¸c) - Khëi ®éng chuyªn m«n: Xoay c¸c khíp, cæ tay, cæ ch©n, khíp vai, h«ng, ®ïi gèi + Ch¹y bíc nhá. + Ch¹y n©ng cao ®ïi. + Ch¹y gãt ch©n ch¹m m«ng 3. K.tra bµi cò. B. PhÇn c¬ b¶n 1. §éi h×nh ®éi ngò. + §i ®Òu, ®i ®Òu ®øng l¹i. + §æi ch©n khi sai nhÞp. §i ®Òu vßng tr¸i, vßng ph¶i, + §éi h×nh: 0-3-6-9. KhÈu lÖnh: Theo sè ®· ®iÓm … bíc. C¸ch thùc hiÖn: Tõ ®éi h×nh hµng ngang sè 0 ®øng yªn, sè 3 bíc 3 bíc, sè 6 bíc 6 bíc, sè 9 bíc 9 bíc. (®ång lo¹t bíc ch©n tr¸i). Tõ ®éi h×nh hµng däc sè 0 ®øng yªn, sè 3 bíc 3 bíc, sè 6 bíc 6 bíc, sè 9 bíc 9 bíc (®ång lo¹t bíc sang tr¸i). 2. Bµi ThÓ dôc * ¤n: - N÷ tõ nhÞp 1-10 - Nam tõ nhÞp 1-10 *Häc míi: - N÷ tõ nhÞp 11-24 §Þnh lîng (10’ ) 2 phót 5 phót 2lx8n 3 phót (30 phót) 12 phót Ph¬ng ph¸p - tæ chøc €€€€€€€€ €€€€€€€€ € €€€€€€€€ €€€€€€€€ () Líp trëng tËp trung líp b¸o c¸o sÜ sè. H« chóc GV “Kháe” HS khëi ®éng díi sù ®iÒu hµnh cña líp trëng. Ñoäi hình khôûi ñoäng € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € () € 10 phót €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ () -Giíi thiÖu néi dung ch¬ng tr×nh. -Híng dÉn HS «n tËp hµng däc, nghiªm, nghØ qoay tr¸i qoay ph¶i, qoay ®»ng sau. 8 phót () €€€€€€€€€€€ GV híng dÉn Häc sinh thùc hiÖn €€€€€€€€€ (N÷) €€€€€€€€€ () - Nam tõ nhÞp 11-21 €€€€€€€€€(Nam) €€€€€€€€€ Năm học: 2011 - 2012 Trường THCS Văn Lung Người thực hiện: Nguyễn Sơn Hà Gi÷ nguyªn ®éi h×nh ®Ó tËp bµi TD -GV tËp mÉu híng dÉn HS thùc hiÖn -HS quan s¸t tËp theo GV nhãm nam, nhãm n÷ riªng -GV lµm mÉu, HS thùc hiªn ®éng t¸c, -GV chó ý söa sai cho HS (5 phót) €€€€€€€€ €€€€€€€€ € €€€€€€€€ €€€€€€€€ () - HS th¶ láng, GV nhËn xÐtcho ®iÓm sæ G§B - KÕt thóc bµi häc. TiÕt 05. §éi h×nh ®éi ngò - bµi thÓ dôc - §H§N: ¤n mét sè kü n¨ng häc sinh thùc hiÖn cßn yÕu - Bµi TD: ¤n: Tõ nhÞp 1 - 24 ( N÷ ). Tõ 1 - 21 ( Nam ) C. phÇn kÕt thóc - Th¶ láng håi tÜnh. - NhËn xÐt, ®¸nh gi¸. - DÆn dß vÒ nhµ: «n néi dung bµi thÓ dôc ( chuÈn bÞ kiÓm tra). - Xuèng líp. I. Môc tiªu. - Thùc hiÖn t¬ng ®èi ®óng mét sè ®éng t¸c cña ®éi h×nh ®éi ngò. ¤n c¸c ®éng t¸c bµi thÓ dôc (¤n: N÷ tõ nhÞp 1- 24; Nam tõ nhÞp 1- 21) - GD ý thøc tæ chøc kû luËt, nghiªm tóc h¨ng h¸i tËp luyÖn. II. §Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn. - §Þa ®iÓm: T¹i s©n tËp thÓ dôc. - Ph¬ng tiÖn: Gv: cßi. Hs: trang phôc thÓ thao, ®i giÇy tËp. III. Néi dung - ph¬ng ph¸p Néi dung A. phÇn më ®Çu. 1. NhËn líp: KiÓm tra sÜ sè, søc kháe Hs. Phæ biÕn môc tiªu, yªu cÇu giê häc. 2. Khëi ®éng: - Khëi ®éng chung: + Ch¹y khëi ®éng 300m + Bµi thÓ dôc tay kh«ng (5 ®éng t¸c) - Khëi ®éng chuyªn m«n: Xoay c¸c khíp, cæ tay, cæ ch©n, khíp vai, h«ng, ®ïi gèi + Ch¹y bíc nhá. + Ch¹y n©ng cao ®ïi. + Ch¹y gãt ch©n ch¹m m«ng 3. K.tra bµi cò. - Thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c cña Bµi TD: Tõ §. lîng ( 10’ ) 1 phót 6 phót 2lx8n 3’ Ph¬ng ph¸p - tæ chøc €€€€€€€€ €€€€€€€€ € €€€€€€€€ €€€€€€€€ () Líp trëng tËp trung líp b¸o c¸o sÜ sè. GV phæ biÕn néi dung yªu cÇu bµi häc. HS khëi ®éng díi sù ®iÒu hµnh cña líp trëng. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € () Năm học: 2011 - 2012 Trường THCS Văn Lung Người thực hiện: Nguyễn Sơn Hà nhÞp 1- 10 ( Nam - N÷ ) b. phÇn c¬ b¶n. 1. §éi h×nh ®éi ngò. - ¤n: + §øng nghiªm, ®øng nghØ, quay tr¸i quay ph¶i, quay ®»ng sau. + §i ®Òu, ®i ®Òu ®øng l¹i. + §æi ch©n khi sai nhÞp. §i ®Òu vßng tr¸i, vßng ph¶i. 2. ThÓ dôc * ¤n: - N÷ tõ nhÞp 1- 24 - Nam tõ nhÞp 1 - 21 Ñoäi hình khôûi ñoäng - Gv gäi 2-3 hs lªn thùc hiÖn, cho hs díi líp q/s, nhËn xÐt ®¸nh gi¸ ( 30’ ) vµ cho ®iÓm. GV kÕt luËn bæ 10 phót sung 3 - 4 lÇn - Gv híng dÉn HS «n tËp hµng däc, nghiªm, nghØ quay tr¸i quay ph¶i, quay ®»ng sau. - §H tËp luyÖn 4 hµng däc. Gv ®iÒu khiÓn €€€€€ €€€€€ €€€€€ €€€€€ €€€€€ 15 phót €€€€€ 4 - 6 lÇn €Gv */ Cñng cè: Thùc hiÖn ®óng, ®Ñp c¸c ®éng t¸c cña Bµi TD ®· häc. C. phÇn kÕt thóc - Th¶ láng håi tÜnh. - NhËn xÐt, ®¸nh gi¸. - DÆn dß vÒ nhµ: «n néi dung bµi thÓ dôc ( chuÈn bÞ kiÓm tra). - Xuèng líp. 5 phót - Gv chia líp thµnh 2 nhãm, Nam - N÷ riªng. Cö nhãm trëng ®iÒu khiÓn c¸c nhãm. Gv ®i l¹i, q/s sña sai t¹i chç. €€€€€€€€€ (N÷) €€€€€€€€€ () €€€€€€€€€ (Nam) €€€€€€€€€ Gi÷ nguyªn ®éi h×nh ®Ó tËp bµi TD (5 phót) -GV tËp mÉu híng dÉn HS thùc hiÖn -GV chó ý söa sai cho HS - GV gäi lÇn 1 tõ 2-3 hs lªn thùc hiÖn. LÇn 2 t¬ng tù. Y/c hs díi líp nhËn xÐt, so s¸nh, ®¸nh gi¸. Gv bæ sung vµ kÕt luËn cho ®iÓm € Năm học: 2011 - 2012 €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ () Trường THCS Văn Lung Người thực hiện: Nguyễn Sơn Hà - HS th¶ láng, GV nhËn xÐt- cho ®iÓm sæ G§B - KÕt thóc bµi häc. Ngµy so¹n:..../..../20... Ngµy d¹y:..../...../20... TiÕt 06. §éi h×nh ®éi ngò - bµi thÓ dôc I. Môc tiªu. - KiÕn thøc: BiÕt ®îc c¸ch thùc hiÖn c¸c kü n¨ng §H§N ®· häc, còng nh biÕt c¸ch thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c cña bµi TD. - Kü n¨ng: Thùc hiÖn t¬ng ®èi ®óng mét sè ®éng t¸c cña ®éi h×nh ®éi ngò. ¤n c¸c ®éng t¸c bµi thÓ dôc (¤n: N÷ tõ nhÞp 1- 24; Nam tõ nhÞp 1- 21) - Th¸i ®é: GD ý thøc tæ chøc kû luËt, tinh thÇn tËp thÓ, nghiªm tóc h¨ng h¸i tËp luyÖn. II. §Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn. - §Þa ®iÓm: T¹i s©n tËp thÓ dôc. - Ph¬ng tiÖn: Gv: cßi. Hs: trang phôc thÓ thao, ®i giÇy tËp. III. Néi dung - ph¬ng ph¸p Néi dung A. phÇn më ®Çu. 1. NhËn líp: KiÓm tra sÜ sè, søc kháe Hs. Phæ biÕn môc tiªu, yªu cÇu giê häc. 2. Khëi ®éng: - Khëi ®éng chung: + Ch¹y khëi ®éng 300m + Bµi thÓ dôc tay kh«ng (5 ®éng t¸c) - Khëi ®éng chuyªn m«n: Xoay c¸c khíp, cæ tay, cæ ch©n, khíp vai, h«ng, ®ïi gèi + Ch¹y bíc nhá. + Ch¹y n©ng cao ®ïi. + Ch¹y gãt ch©n ch¹m m«ng 3. K.tra bµi cò. - Thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c cña Bµi TD: Tõ nhÞp 1- 21 ( Nam - N÷ ) b. phÇn c¬ b¶n. 1. §éi h×nh ®éi ngò. - ¤n: + §øng nghiªm, ®øng nghØ, quay tr¸i quay ph¶i, quay ®»ng sau. + §i ®Òu, ®i ®Òu ®øng l¹i. + §æi ch©n khi sai nhÞp. §i ®Òu vßng tr¸i, vßng ph¶i. 2. ThÓ dôc §. lîng Ph¬ng ph¸p - tæ chøc ( 810’ ) 1 phót €€€€€€€€ €€€€€€€€ € €€€€€€€€ €€€€€€€€ () 6 phót Líp trëng tËp trung líp b¸o c¸o sÜ sè. GV phæ biÕn néi dung yªu 2lx8n cÇu bµi häc. 2lx8n - §HK§ € € € € € € € € € € € € 2lx8n € € € € € € € € € € € € () 2-3’ - CS líp ®iÒu khiÓn khëi ®éng - Gv gäi 2-3 hs lªn thùc hiÖn, cho ( 30’ ) hs díi líp q/s, nhËn xÐt ®¸nh gi¸ 10 phót vµ cho ®iÓm. GV kÕt luËn bæ sung 3 - 4 lÇn - Gv híng dÉn HS «n tËp hµng däc, nghiªm, nghØ quay tr¸i quay ph¶i, quay ®»ng sau. - §H tËp luyÖn 4 hµng däc. Gv ®iÒu khiÓn 15 phót Năm học: 2011 - 2012 Trường THCS Văn Lung Người thực hiện: Nguyễn Sơn Hà */ ¤n: - N÷ tõ nhÞp 1- 24 - Nam tõ nhÞp 1 - 21 3 - 4 lÇn */ Häc: - N÷ tõ nhÞp 25 - 32 3 lÇn - Nam tõ nhÞp 22 - 27 5 phót */ Cñng cè: Thùc hiÖn ®óng, ®Ñp c¸c ®éng t¸c ®· häc cña Bµi TD ®· häc. C. phÇn kÕt thóc - Th¶ láng håi tÜnh: Th¶ láng tÝch cùc c¸c khíp, cói ngêi hÝt thë s©u - NhËn xÐt, ®¸nh gi¸: Th¸i ®é trong häc tËp, hiÖu qu¶ giê häc - DÆn dß vÒ nhµ: «n néi dung bµi thÓ dôc ®· häc. - Xuèng líp. - Gv chia líp thµnh 2 nhãm, Nam - N÷ riªng. Cö nhãm trëng ®iÒu khiÓn c¸c nhãm. Gv ®i l¹i, q/s sña sai t¹i chç. €€€€€€€€€ (N÷) €€€€€€€€€ () €€€€€€€€€ (Nam) €€€€€€€€€ Gi÷ nguyªn ®éi h×nh ®Ó tËp bµi TD -GV tËp mÉu híng dÉn HS thùc hiÖn (5 phót) 3’ 2lx8n 1’ 1’ - GV chó ý söa sai cho HS - GV gäi lÇn 1 tõ 2-3 hs lªn thùc hiÖn. LÇn 2 t¬ng tù. Y/c hs díi líp nhËn xÐt, so s¸nh, ®¸nh gi¸. Gv bæ sung vµ kÕt luËn cho ®iÓm €€€€€€€€ €€€€€€€€ € €€€€€€€€ €€€€€€€€ () - HS th¶ láng, GV nhËn xÐt- cho ®iÓm sæ G§B - KÕt thóc bµi häc. Ngµy so¹n:..../..../20... Ngµy d¹y:..../...../20... TiÕt 07. ch¹y nhanh - bµi thÓ dôc I. Môc tiªu. - KiÕn thøc: BiÕt ®îc c¸ch thùc hiÖn mét sè trß ch¬i, ®éng t¸c bæ trî ph¸t triÓn søc nhanh, còng nh biÕt c¸ch thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c cña bµi TD. - Kü n¨ng: Thùc hiÖn t¬ng ®èi ®óng mét sè ®éng t¸c bæ trî ph¸t triÓn søc nhanh. Thùc hiÖn ®óng c¸c ®éng t¸c cña bµi TD: ¤n: N÷ tõ nhÞp 1- 32; Nam tõ nhÞp 1- 27 Häc: Nam tõ nhÞp 28-37; N÷: tõ nhÞp 33 -39 - Th¸i ®é: GD ý thøc tæ chøc kû luËt, tinh thÇn tËp thÓ, nghiªm tóc h¨ng h¸i tËp luyÖn. II. §Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn. - §Þa ®iÓm: T¹i s©n tËp thÓ dôc. - Ph¬ng tiÖn: Gv: cßi. Năm học: 2011 - 2012 Trường THCS Văn Lung Người thực hiện: Nguyễn Sơn Hà Hs: trang phôc thÓ thao, ®i giÇy tËp. III. Néi dung - ph¬ng ph¸p Néi dung A. phÇn më ®Çu. 1. NhËn líp: KiÓm tra sÜ sè, søc kháe Hs. Phæ biÕn môc tiªu, yªu cÇu giê häc. 2. Khëi ®éng: - Khëi ®éng chung: + Ch¹y khëi ®éng 300m + Bµi thÓ dôc tay kh«ng (5 ®éng t¸c) - Khëi ®éng chuyªn m«n: Xoay c¸c khíp, cæ tay, cæ ch©n, khíp vai, h«ng, ®ïi gèi + Ch¹y bíc nhá. + Ch¹y n©ng cao ®ïi. + Ch¹y gãt ch©n ch¹m m«ng 3. K.tra bµi cò. - Thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c cña Bµi TD: Tõ nhÞp 1- 27 ( Nam - N÷ ) b. phÇn c¬ b¶n. 1. Ch¹y cù ly ng¾n. - Trß ch¬i: + ChuÈn bÞ: KÎ v¹ch XP, c¸ch v¹ch XP 10m c¾m 4 cê nhá. TËp trung HS thµnh 4 hµng däc sau v¹ch XP. + C¸ch ch¬i: - XuÊt ph¸t tõ mét sè t thÕ kh¸c nhau (§øng mÆt, lng, vai híng ch¹y) 2. ThÓ dôc * ¤n: - N÷ tõ nhÞp 1-32 - Nam tõ nhÞp 1-27 *Häc míi: - N÷ tõ nhÞp 33 -39 - Nam tõ nhÞp 28 -37 §. lîng Ph¬ng ph¸p - tæ chøc ( 8-10’ ) €€€€€€€€ €€€€€€€€ € €€€€€€€€ €€€€€€€€ 6 phót () Líp trëng tËp trung líp b¸o c¸o 2lx8n sÜ sè. GV phæ biÕn néi dung yªu 2lx8n cÇu bµi häc. - §HK§ € € € € € € 2lx8n € € € € € € € € € € € € € € € € € € 2-3’ () - CS líp ®iÒu khiÓn khëi ®éng ( 30’ ) 13 phót - Gv gäi 2-3 hs lªn thùc hiÖn, cho hs díi líp q/s, nhËn xÐt ®¸nh gi¸ 2 - 3 lÇn vµ cho ®iÓm. GV kÕt XP’ 10m § €€€€ -> €€€€ -> -> €€€€ -> €€€€ () 12 phót 3 - 4 lÇn - GV chia HS thµnh 4 ®éi (tæ). Híng dÉn c¸ch ch¬i. Cho HS chëi thö. Ch¬i chÝnh thøc. 3 lÇn - §H tËp nh trªn. Gv ®iÒu khiÓn 1 phót - Gv chia líp thµnh 2 nhãm, Nam - N÷ riªng. Cö nhãm trëng ®iÒu khiÓn c¸c nhãm. Gv ®i l¹i, q/s sña sai t¹i chç. €€€€€€€€€ (N÷) €€€€€€€€€ () €€€€€€€€€ (Nam) 5 phót €€€€€€€€€ (5 phót) Gi÷ nguyªn ®éi h×nh ®Ó tËp bµi 3’ TD Năm học: 2011 - 2012 Trường THCS Văn Lung Người thực hiện: Nguyễn Sơn Hà 2lx8n 1’ */ Cñng cè: C¸c néi dung cua bµi ®· häc C. phÇn kÕt thóc - Th¶ láng håi tÜnh: Th¶ láng tÝch cùc c¸c khíp, cói ngêi hÝt thë s©u - NhËn xÐt, ®¸nh gi¸: Th¸i ®é trong häc tËp, hiÖu qu¶ giê häc - DÆn dß vÒ nhµ: «n néi dung bµi thÓ dôc ®· häc. - Xuèng líp. 1’ -GV tËp mÉu híng dÉn HS thùc hiÖn - GV chó ý söa sai cho HS - GV gäi lÇn 1 tõ 2-3 hs lªn thùc hiÖn. LÇn 2 t¬ng tù. Y/c hs díi líp nhËn xÐt, so s¸nh, ®¸nh gi¸. Gv bæ sung vµ kÕt luËn cho ®iÓm €€€€€€€€ €€€€€€€€ € €€€€€€€€ €€€€€€€€ () - HS th¶ láng, GV nhËn xÐt- cho ®iÓm sæ G§B - KÕt thóc bµi häc. Ngµy so¹n:..../..../20... Ngµy d¹y:..../...../20... TiÕt 08. ch¹y nhanh - bµi thÓ dôc I. Môc tiªu. - KiÕn thøc: - BiÕt vµ thùc hiÖn ®îc trß ch¬i ph¸t triÓn søc nhanh: “Ch¹y thoi tiÕp søc” vµ t thÕ s½n sµng xuÊt ph¸t - Kü n¨ng: Thùc hiÖn t¬ng ®èi ®óng c¸c ®éng t¸c cña bµi thÓ dôc Nam tõ nhÞp 1-37; N÷: tõ nhÞp 1-39) , vµ t thÕ s½n sµng xuÊt ph¸t - Th¸i ®é: GD tinh thÇn tËp thÓ, nghiªm tóc h¨ng h¸i, ®¶m b¶o an toµn trong tËp luyÖn. II. §Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn. - §Þa ®iÓm: T¹i s©n tËp thÓ dôc. - Ph¬ng tiÖn: Gv: cßi. Hs: trang phôc thÓ thao, ®i giÇy tËp. III. Néi dung - ph¬ng ph¸p Néi dung A. phÇn më ®Çu. 1. NhËn líp: KiÓm tra sÜ sè, søc kháe Hs. Phæ biÕn môc tiªu, yªu cÇu giê häc. 2. Khëi ®éng: - Khëi ®éng chung: + Ch¹y khëi ®éng 300m + Bµi thÓ dôc tay kh«ng (5 ®éng t¸c) - Khëi ®éng chuyªn m«n: Xoay c¸c khíp, cæ tay, cæ ch©n, khíp vai, h«ng, ®ïi gèi + Ch¹y bíc nhá. + Ch¹y n©ng cao ®ïi. + Ch¹y gãt ch©n ch¹m m«ng §. lîng ( 8-10’ ) Ph¬ng ph¸p - tæ chøc €€€€€€€€ €€€€€€€€ € €€€€€€€€ €€€€€€€€ 6 phót () Líp trëng tËp trung líp b¸o c¸o sÜ 2lx8n sè. GV phæ biÕn néi dung yªu cÇu 2lx8n bµi häc. - §HK§ € € € € € € 2lx8n € € € € € € € € € € € € € € € € € € 1 phót Năm học: 2011 - 2012 Trường THCS Văn Lung Người thực hiện: Nguyễn Sơn Hà 3. K.tra bµi cò. - Thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c cña Bµi TD: Tõ nhÞp 1- 37 ( Nam - N÷ ) 2-3’ b. phÇn c¬ b¶n. 1. Ch¹y cù ly ng¾n. - Trß ch¬i: “ Ch¹y tiÕp søc con thoi” + ChuÈn bÞ: KÎ 2 v¹ch giíi h¹n song song c¸ch nhau 10m. TËp hîp HS thµnh 4 hµng däc c¸ch nhau 1,5m. Mçi ®éi chia thµnh 2nhãm ®øng ®èi diÖn nhau ë hai bªn v¹ch giíi h¹n. + C¸ch ch¬i: ( 30’ ) 13 phót - T thÕ s·n sµng xuÊt ph¸t: 2. ThÓ dôc * ¤n: - N÷ tõ nhÞp 1- 39 () - CS líp ®iÒu khiÓn khëi ®éng - Gv gäi 2-3 hs lªn thùc hiÖn, cho hs díi líp q/s, nhËn xÐt ®¸nh gi¸ vµ cho ®iÓm. GV kÕt XP 60 m § € -> € -> € -> € -> () - GV chia HS thµnh 4 ®éi (tæ). H3 lÇn íng dÉn c¸ch ch¬i. Cho HS chëi thö. Ch¬i chÝnh thøc. 12 phót - GV híng dÉn 3 - 4 lÇn - HS thùc hiÖn 2 - 3 lÇn - §H tËp nh trªn. Gv ®iÒu khiÓn - Nam tõ nhÞp 1- 37 */ Cñng cè: C¸c néi dung cña bµi ®· häc C. phÇn kÕt thóc - Th¶ láng håi tÜnh: Th¶ láng tÝch cùc c¸c khíp, cói ngêi hÝt thë s©u - NhËn xÐt, ®¸nh gi¸: Th¸i ®é trong häc tËp, hiÖu qu¶ giê häc - DÆn dß vÒ nhµ: «n néi dung bµi thÓ dôc ®· häc. - Xuèng líp. 3-5‘ (5 phót) 3’ 2lx8n 1’ 1’ - Gv chia líp thµnh 2 nhãm, Nam N÷ riªng. Cö nhãm trëng ®iÒu khiÓn c¸c nhãm. Gv ®i l¹i, q/s sña sai t¹i chç. €€€€€€€€€ (N÷) €€€€€€€€€ () €€€€€€€€€ (Nam) €€€€€€€€€ Gi÷ nguyªn ®éi h×nh ®Ó tËp bµi TD - GV tËp mÉu híng dÉn HS thùc hiÖn - GV chó ý söa sai cho HS - GV gäi lÇn 1 tõ 2-3 hs lªn thùc hiÖn. LÇn 2 t¬ng tù. Y/c hs díi líp nhËn xÐt, so s¸nh, ®¸nh gi¸. Gv bæ sung vµ kÕt luËn cho ®iÓm €€€€€€€€ €€€€€€€€ € €€€€€€€€ €€€€€€€€ () - HS th¶ láng, GV nhËn xÐt- cho ®iÓm sæ G§B Năm học: 2011 - 2012 Trường THCS Văn Lung Người thực hiện: Nguyễn Sơn Hà - KÕt thóc bµi häc. Ngµy so¹n:..../..../20... Ngµy d¹y:..../...../20... TiÕt 09. ch¹y nhanh - bµi thÓ dôc I. Môc tiªu. - KiÕn thøc HiÓu vµ thùc hiÖn ®îc Trß ch¬i: “ Ch¹y ®uæi ‘’, ®éng t¸c ngåi mÆt híng ch¹y xuÊt ph¸t, t thÕ s½n sµng xuÊt ph¸t - Kü n¨ng: - Thùc hiÖn t¬ng ®èi ®óng mét sè trß ch¬i, ®éng t¸c bæ trî kü thuËt ch¹y nhanh vµ c¸c ®éng t¸c cña bµi thÓ dôc (Nam: ¤n tõ nhÞp 1-37; N÷: ¤n tõ nhÞp 1-39) Häc: N÷: Tõ nhÞp 40 – 45: Nam: 38 - 45 - Th¸i ®é: GD tinh thÇn tËp thÓ, nghiªm tóc h¨ng h¸i, ®¶m b¶o an toµn trong tËp luyÖn. II. §Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn. - §Þa ®iÓm: T¹i s©n tËp thÓ dôc, ®êng ch¹y ph¶i ®¶m b¶o an toµn, s¹ch sÏ - Ph¬ng tiÖn: Gv: cßi. cê, ®ång hå bÊm giê Hs: trang phôc thÓ thao, ®i giÇy tËp. III. Néi dung - ph¬ng ph¸p Néi dung A. phÇn më ®Çu. 1. NhËn líp: KiÓm tra sÜ sè, søc kháe Hs. Phæ biÕn môc tiªu, yªu cÇu giê häc. 2. Khëi ®éng: - Khëi ®éng chung: + Ch¹y khëi ®éng 300m + Bµi thÓ dôc tay kh«ng (5 ®éng t¸c) - Khëi ®éng chuyªn m«n: Xoay c¸c khíp, cæ tay, cæ ch©n, khíp vai, h«ng, ®ïi gèi + Ch¹y bíc nhá. + Ch¹y n©ng cao ®ïi. + Ch¹y gãt ch©n ch¹m m«ng 3. K.tra bµi cò. - Thùc hiÖn t thÕ s·n sµng xuÊt ph¸t: b. phÇn c¬ b¶n. 1. Ch¹y cù ly ng¾n. - Trß ch¬i: “ Ch¹y ®uæi” Nam tõ nhÞp 38-45 §. lîng Ph¬ng ph¸p - tæ chøc ( 8-10’ ) €€€€€€€€ 1 phót €€€€€€€€ € €€€€€€€€ €€€€€€€€ 6 phót () Líp trëng tËp trung líp b¸o c¸o sÜ 2lx8n sè. GV phæ biÕn néi dung yªu cÇu 2lx8n bµi häc. - §HK§ € € € € € € 2lx8n € € € € € € € € € € € € € € € € € € () 2-3’ - CS líp ®iÒu khiÓn khëi ®éng - Gv gäi 2-3 hs lªn thùc hiÖn, cho ( 30’ ) hs díi líp q/s, nhËn xÐt ®¸nh gi¸ vµ 13 phót cho ®iÓm. GV kÕt XP1 XP2 § 2 - 3 lÇn €€€ € €€€ € 30m €€€ € €€€ € Năm học: 2011 - 2012 Trường THCS Văn Lung Người thực hiện: Nguyễn Sơn Hà - Ngåi mÆt híng ch¹y xuÊt ph¸t 3 lÇn - T thÕ s·n sµng - xuÊt ph¸t () - GV híng dÉn c¸ch ch¬i - Häc sinh thùc hiÖn - GV chia HS thµnh 4 ®éi (tæ). Híng dÉn c¸ch ch¬i. Cho HS chëi thö. Ch¬i chÝnh thøc. - GV híng dÉn - HS thùc hiÖn - §H tËp XP 60 m 12 phót € -> 3 - 4 lÇn € -> € -> 3 lÇn € -> () - Gv ®iÒu khiÓn 2. ThÓ dôc * ¤n: - N÷ tõ nhÞp 1- 39 - Nam tõ nhÞp 1- 37 */ Häc: N÷ tõ nhÞp 40 - 45 § - Gv chia líp thµnh 2 nhãm, Nam N÷ riªng. - §H tËp luyÖn €€€€€€€€€ (N÷) €€€€€€€€€ () €€€€€€€€€ (Nam) €€€€€€€€€ Gi÷ nguyªn ®éi h×nh ®Ó tËp bµi TD - GV tËp mÉu híng dÉn HS thùc hiÖn (5 phót) - GV chó ý söa sai t¹i chç cho HS 3’ 2lx8n 3-5‘ */ Cñng cè: C¸c néi dung cña bµi ®· häc C. phÇn kÕt thóc - Th¶ láng håi tÜnh: Th¶ láng tÝch cùc c¸c khíp, cói ngêi hÝt thë s©u - NhËn xÐt, ®¸nh gi¸: Th¸i ®é trong häc tËp, hiÖu qu¶ giê häc - DÆn dß vÒ nhµ: «n néi dung bµi thÓ dôc ®· häc. - Xuèng líp. 1’ 1’ - GV gäi lÇn 1 tõ 2-3 hs lªn thùc hiÖn. LÇn 2 t¬ng tù. Y/c hs díi líp nhËn xÐt, so s¸nh, ®¸nh gi¸. Gv bæ sung vµ kÕt luËn cho ®iÓm €€€€€€€€ €€€€€€€€ € €€€€€€€€ €€€€€€€€ () - HS th¶ láng, GV nhËn xÐt- cho ®iÓm sæ G§B - KÕt thóc bµi häc. Năm học: 2011 - 2012 Trường THCS Văn Lung Người thực hiện: Nguyễn Sơn Hà Ngµy so¹n:..../..../20... Ngµy d¹y:..../...../20... TiÕt 10. ch¹y nhanh - bµi thÓ dôc I. Môc tiªu. - KiÕn thøc: BiÕt c¸ch thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c ch¹y bíc nhá; ch¹y n©ng cao ®ïi; ch¹y ®¹p sau; t¹i chç ®¸nh tay vµ c¸c ®éng t¸c cña bµi ThÓ dôc (¤n hoµn thiÖn c¶ bµi) - Kü n¨ng: Thùc hiÖn t¬ng ®èi ®óng mét sè ®éng t¸c bæ trî kü thuËt: ch¹y bíc nhá; ch¹y n©ng cao ®ïi; ch¹y ®¹p sau; t¹i chç ®¸nh tay vµ c¸c ®éng t¸c cña bµi ThÓ dôc - Th¸i ®é: GD tinh thÇn tËp thÓ, nghiªm tóc h¨ng h¸i, ®¶m b¶o an toµn trong tËp luyÖn. II. §Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn. - §Þa ®iÓm: T¹i s©n tËp thÓ dôc, ®êng ch¹y ph¶i ®¶m b¶o an toµn, s¹ch sÏ - Ph¬ng tiÖn: Gv: cßi. cê, ®ång hå bÊm giê Hs: trang phôc thÓ thao, ®i giÇy tËp III. Néi dung - ph¬ng ph¸p Néi dung A. phÇn më ®Çu. 1. NhËn líp: KiÓm tra sÜ sè, søc kháe Hs. Phæ biÕn môc tiªu, yªu cÇu giê häc. §. lîng Ph¬ng ph¸p - tæ chøc ( 8-10’ ) 1 phót € Năm học: 2011 - 2012 €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ Trường THCS Văn Lung Người thực hiện: Nguyễn Sơn Hà 2. Khëi ®éng: - Khëi ®éng chung: + Ch¹y khëi ®éng 300m + Bµi thÓ dôc tay kh«ng (5 ®éng t¸c) - Khëi ®éng chuyªn m«n: Xoay c¸c khíp, cæ tay, cæ ch©n, khíp vai, h«ng, ®ïi gèi + Ch¹y bíc nhá. + Ch¹y n©ng cao ®ïi. + Ch¹y gãt ch©n ch¹m m«ng 3. K.tra bµi cò. - Hoµn thiÖn bµi TD b. phÇn c¬ b¶n. 1. Ch¹y cù ly ng¾n. */ Mét sè ®éng t¸c bæ trî: - Ch¹y bíc nhá. - Ch¹y n©ng cao ®ïi. - Ch¹y ®¹p sau. 6 phót €€€€€€€€ () Líp trëng tËp trung líp b¸o c¸o sÜ 2lx8n sè. GV phæ biÕn néi dung yªu cÇu 2lx8n bµi häc. - §HK§ 2lx8n € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 2-3’ () - CS líp ®iÒu khiÓn khëi ®éng ( 30’ ) 15 phót - Gv gäi 2-3 hs lªn thùc hiÖn, cho hs díi líp q/s, nhËn xÐt ®¸nh gi¸ vµ cho ®iÓm. GV kÕt - §H tËp ®ång lo¹t. Gv ®iÒu khiÓn 15m 3 l €€€€€€€€ 15m 3 €€€€€€€€ l () 15m 3 €€€€€€€€ l €€€€€€€€ */ T¹i chç ®¸nh tay: 2. ThÓ dôc */ ¤n: - N÷ tõ nhÞp 1-45 3 lÇn - Nam tõ nhÞp 1-45 12 phót - GV híng dÉn - HS thùc hiÖn theo nhãm 3 - 4 lÇn - Gv chia líp thµnh 2 nhãm, Nam - */ Cñng cè: C¸c néi dung cña bµi ®· häc N÷ riªng. Cö nhãm trëng ®iÒu khiÓn c¸c nhãm. Gv ®i l¹i, q/s sña sai t¹i chç. €€€€€€€€€ (N÷) €€€€€€€€€ () C. phÇn kÕt thóc €€€€€€€€€ (Nam) - Th¶ láng håi tÜnh: Th¶ láng tÝch cùc c¸c khíp, cói ngêi hÝt thë s©u €€€€€€€€€ 3-5‘ - NhËn xÐt, ®¸nh gi¸: Th¸i ®é trong häc tËp, - GV chó ý söa sai cho HS hiÖu qu¶ giê häc (5 phót) - DÆn dß vÒ nhµ: «n néi dung bµi thÓ dôc ®· 3’ häc. 2lx8n - GV gäi lÇn 1 tõ 2-3 hs lªn thùc - Xuèng líp. hiÖn. LÇn 2 t¬ng tù. Y/c hs díi líp nhËn xÐt, so s¸nh, ®¸nh gi¸. Gv bæ 1’ sung vµ kÕt luËn cho ®iÓm Năm học: 2011 - 2012 Trường THCS Văn Lung Người thực hiện: Nguyễn Sơn Hà 1’ €€€€€€€€ €€€€€€€€ € €€€€€€€€ €€€€€€€€ () - HS th¶ láng, GV nhËn xÐt- cho ®iÓm sæ G§B - KÕt thóc bµi häc. Ngµy so¹n:01/10/2010. Ngµy d¹y: 05/10./2010 TiÕt 11. ch¹y nhanh - bµi thÓ dôc I. Môc tiªu. - KiÕn thøc: BiÕt c¸ch thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c ch¹y bíc nhá; ch¹y n©ng cao ®ïi; ch¹y ®¹p sau; t¹i chç ®¸nh tay, xuÊt ph¸t cao – ch¹y nhanh vµ c¸c ®éng t¸c cña bµi ThÓ dôc (¤n hoµn thiÖn c¶ bµi) - Kü n¨ng: Thùc hiÖn t¬ng ®èi ®óng mét sè ®éng t¸c bæ trî kü thuËt: ch¹y bíc nhá; ch¹y n©ng cao ®ïi; ch¹y ®¹p sau; t¹i chç ®¸nh tay, xuÊt ph¸t cao – ch¹y nhanh vµ c¸c ®éng t¸c cña bµi ThÓ dôc - Th¸i ®é: Nghiªm tóc h¨ng h¸i, vËn dông ®Ó tù tËp h»ng ngµy, ®¶m b¶o an toµn trong tËp luyÖn. II. §Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn. - §Þa ®iÓm: T¹i s©n tËp thÓ dôc, ®êng ch¹y ph¶i ®¶m b¶o an toµn, s¹ch sÏ - Ph¬ng tiÖn: Gv: cßi. cê, ®ång hå bÊm giê Hs: trang phôc thÓ thao, ®i giÇy tËp III. Néi dung - ph¬ng ph¸p Néi dung A. phÇn më ®Çu. 1. NhËn líp: KiÓm tra sÜ sè, søc kháe Hs. Phæ biÕn môc tiªu, yªu cÇu giê häc. 2. Khëi ®éng: - Khëi ®éng chung: + Ch¹y khëi ®éng 300m + Bµi thÓ dôc tay kh«ng (5 ®éng t¸c) - Khëi ®éng chuyªn m«n: Xoay c¸c khíp, cæ tay, cæ ch©n, khíp vai, h«ng, ®ïi gèi + Ch¹y bíc nhá. + Ch¹y n©ng cao ®ïi. + Ch¹y gãt ch©n ch¹m m«ng 3. K.tra bµi cò. §. lîng ( 8-10’ ) Ph¬ng ph¸p - tæ chøc €€€€€€€€ €€€€€€€€ € €€€€€€€€ €€€€€€€€ 6 phót () Líp trëng tËp trung líp b¸o c¸o sÜ 2lx8n sè. GV phæ biÕn néi dung yªu cÇu 2lx8n bµi häc. - §HK§ € € € € € € 2lx8n € € € € € € € € € € € € € € € € € € 2-3’ 1 phót Năm học: 2011 - 2012 Trường THCS Văn Lung Người thực hiện: Nguyễn Sơn Hà - Hoµn thiÖn bµi TD b. phÇn c¬ b¶n. 1. Ch¹y cù ly ng¾n. * Mét sè ®éng t¸c bæ trî: - Ch¹y bíc nhá. - Ch¹y n©ng cao ®ïi. - Ch¹y ®¹p sau. () ( 30’ ) - CS líp ®iÒu khiÓn khëi ®éng 15 phót - Gv gäi 2-3 hs lªn thùc hiÖn, hs díi líp q/s, nx ®¸nh gi¸ vµ cho ®’ 15m 3 §H tËp ®ång lo¹t. Gv ®iÒu khiÓn l 15m 3 €€€€€€€€ l €€€€€€€€ 15m 3 () l €€€€€€€€ €€€€€€€€ * T¹i chç ®¸nh tay: * XuÊt ph¸t cao - ch¹y nhanh 3 lÇn 3 lÇn 2. ThÓ dôc */ ¤n: - N÷ tõ nhÞp 1- 45 - GV híng dÉn - HS thùc hiÖn theo nhãm 12 phót - Gv chia líp thµnh 2 nhãm, Nam 3 - 4 lÇn N÷ riªng. Cö nhãm trëng ®iÒu khiÓn c¸c nhãm. Gv ®i l¹i, q/s sña sai t¹i chç. €€€€€€€€€ (N÷) €€€€€€€€€ () - Nam tõ nhÞp 1- 45 €€€€€€€€€ (Nam) €€€€€€€€€ - GV chó ý söa sai cho HS */ Cñng cè: C¸c néi dung cña bµi ®· häc C. phÇn kÕt thóc 3-5‘ - Th¶ láng håi tÜnh: Th¶ láng tÝch cùc c¸c khíp, cói ngêi hÝt thë s©u - NhËn xÐt, ®¸nh gi¸: Th¸i ®é trong häc tËp, (5 phót) - GV gäi lÇn 1 tõ 2-3 hs lªn thùc 3’ hiÖn. LÇn 2 t¬ng tù. Y/c hs díi líp hiÖu qu¶ giê häc 2lx8n nhËn xÐt, so s¸nh, ®¸nh gi¸. Gv bæ - DÆn dß vÒ nhµ: «n néi dung bµi thÓ dôc ®· sung vµ kÕt luËn cho ®iÓm häc. 1’ - Xuèng líp. 1’ €€€€€€€€ €€€€€€€€ € €€€€€€€€ €€€€€€€€ () - HS th¶ láng, GV nhËn xÐt- cho ®iÓm sæ G§B - KÕt thóc bµi häc. Ngµy so¹n: 02/10/2010. Năm học: 2011 - 2012 Trường THCS Văn Lung Người thực hiện: Nguyễn Sơn Hà Ngµy d¹y: 06/10/2010 TiÕt 12. ch¹y nhanh - bµi thÓ dôc I. Môc tiªu. - KiÕn thøc: BiÕt c¸ch thùc hiÖn ngåi vai híng ch¹y – xuÊt ph¸t, xuÊt ph¸t cao – ch¹y nhanh. BiÕt c¸ch thùc hiÖn bµi TD ph¸t triÓn chung 45 nhÞp. - Kü n¨ng: Thùc hiÖn ®îc ngåi vai híng ch¹y – xuÊt ph¸t, xuÊt ph¸t cao – ch¹y nhanh. Thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng c¸c ®éng t¸c, ®óng ph¬ng híng vµ biªn ®é Bµi TD ph¸t triÓn chung 45 nhÞp. - Th¸i ®é: GD ý thøc tæ chøc, biÕt vËn dông ®Ó tù tËp h»ng ngµy, ®¶m b¶o an toµn trong tËp luyÖn. II. §Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn. - §Þa ®iÓm: T¹i s©n tËp thÓ dôc, ®êng ch¹y ph¶i ®¶m b¶o an toµn, s¹ch sÏ - Ph¬ng tiÖn: Gv: cßi. cê, ®ång hå bÊm giê Hs: trang phôc thÓ thao, ®i giÇy tËp III. Néi dung - ph¬ng ph¸p Néi dung A. phÇn më ®Çu. 1. NhËn líp: KiÓm tra sÜ sè, søc kháe Hs. Phæ biÕn môc tiªu, yªu cÇu giê häc. 2. Khëi ®éng: - Khëi ®éng chung: + Ch¹y khëi ®éng 300m + Bµi thÓ dôc tay kh«ng (5 ®éng t¸c) - Khëi ®éng chuyªn m«n: Xoay c¸c khíp, cæ tay, cæ ch©n, khíp vai, h«ng, ®ïi gèi + Ch¹y bíc nhá. + Ch¹y n©ng cao ®ïi. + Ch¹y gãt ch©n ch¹m m«ng 3. K.tra bµi cò. - Hoµn thiÖn bµi TD b. phÇn c¬ b¶n. 1. Ch¹y cù ly ng¾n. */ ¤n: Mét sè ®éng t¸c bæ trî: - Ch¹y bíc nhá. - Ch¹y n©ng cao ®ïi. - Ch¹y ®¹p sau. * T¹i chç ®¸nh tay: * XuÊt ph¸t cao - ch¹y nhanh */ Häc: Ngåi vai híng ch¹y xuÊt ph¸t. §. lîng Ph¬ng ph¸p - tæ chøc ( 8-10’ ) €€€€€€€€ €€€€€€€€ € €€€€€€€€ €€€€€€€€ 6 phót () Líp trëng tËp trung líp b¸o c¸o sÜ 2lx8n sè. GV phæ biÕn néi dung yªu cÇu 2lx8n bµi häc. - §HK§ € € € € € € 2lx8n € € € € € € € € € € € € € € € € € € 2-3’ () - CS líp ®iÒu khiÓn khëi ®éng - Gv gäi 2-3 hs lªn thùc hiÖn, hs d( 30’ ) íi líp q/s, nx ®¸nh gi¸ vµ cho ®’ 15 phót - §H tËp ®ång lo¹t. Gv ®iÒu khiÓn 15m 3 €€€€€€€€ l 15m 3 €€€€€€€€ l () 15m 3 €€€€€€€€ l €€€€€€€€ 1 phót 2 lÇn 3 lÇn - GV híng dÉn Năm học: 2011 - 2012 Trường THCS Văn Lung Người thực hiện: Nguyễn Sơn Hà 2–3l 2. ThÓ dôc */ ¤n: - N÷ tõ nhÞp 1- 45 - Nam tõ nhÞp 1- 45 */ Cñng cè: C¸c néi dung cña bµi ®· häc €€€€€€ €€€€€€ 20-30m €€€€€€ 12 phót €€€€€€ - Gv lµm mÉu, ph©n tÝch kthuËt 3 - 4 lÇn ®éng t¸c, hs q/s - Gv chia líp thµnh 2 nhãm, Nam N÷ riªng. Cö nhãm trëng ®iÒu khiÓn c¸c nhãm. Gv ®i l¹i, q/s sña sai t¹i chç. €€€€€€€€€ (N÷) €€€€€€€€€ () 3‘ C. phÇn kÕt thóc - Th¶ láng håi tÜnh: Th¶ láng tÝch cùc c¸c khíp, cói ngêi hÝt thë s©u (5 phót) - NhËn xÐt, ®¸nh gi¸: Th¸i ®é trong häc tËp, 3’ hiÖu qu¶ giê häc 2lx8n - DÆn dß vÒ nhµ: «n néi dung bµi thÓ dôc ®· häc. 1’ - Xuèng líp. 1’ Ngµy so¹n: 08/10/2010. Ngµy d¹y:12/10/2010 €€€€€€€€€ (Nam) €€€€€€€€€ - GV chó ý söa sai cho HS - GV gäi lÇn 1 tõ 2-3 hs lªn thùc hiÖn. LÇn 2 t¬ng tù. Y/c hs díi líp nhËn xÐt, so s¸nh, ®¸nh gi¸. Gv bæ sung vµ kÕt luËn cho ®iÓm €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ € €€€€€€€€ () - HS th¶ láng, GV nhËn xÐt- cho ®iÓm sæ G§B - KÕt thóc bµi häc. TiÕt 13. KiÓm tra: bµi ThÓ dôc ph¸t triÓn chung (Nam, n÷ riªng) I. Môc tiªu. - KiÕn thøc: BiÕt c¸ch thùc hiÖn bµi TD ph¸t triÓn chung 45 nhÞp. - Kü n¨ng: Thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng c¸c ®éng t¸c, ®óng ph¬ng híng vµ biªn ®é Bµi TD ph¸t triÓn chung 45 nhÞp. - Th¸i ®é: Nghiªm tóc, tÝch cùc, cã sù phÊn ®Êu ®¹t kÕt qu¶ cao trong kiÓm tra II. §Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn. - §Þa ®iÓm: T¹i s©n tËp thÓ dôc, vÖ sinh s¹ch sÏ - Ph¬ng tiÖn: Gv: cßi. Năm học: 2011 - 2012 Trường THCS Văn Lung Người thực hiện: Nguyễn Sơn Hà Hs: trang phôc thÓ thao, ®i giÇy tËp III. Néi dung - ph¬ng ph¸p Néi dung A. phÇn më ®Çu. 1. NhËn líp: KiÓm tra sÜ sè, søc kháe Hs. Phæ biÕn môc tiªu, yªu cÇu giê häc. 2. Khëi ®éng: - Khëi ®éng chung: + Ch¹y khëi ®éng 300m + Bµi thÓ dôc tay kh«ng (5 ®éng t¸c) - Khëi ®éng chuyªn m«n: Xoay c¸c khíp, cæ tay, cæ ch©n, khíp vai, h«ng, ®ïi gèi + Ch¹y bíc nhá. + Ch¹y n©ng cao ®ïi. + Ch¹y gãt ch©n ch¹m m«ng b. phÇn c¬ b¶n. 1. Néi dung kiÓm tra. KiÓm tra bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung (nam, n÷). 2. C¸ch cho ®iÓm. §iÓm kiÓm tra theo møc ®é thùc hiÖn ®éng t¸c cña häc sinh. - §iÓm 9-10:: Thuéc vµ thùc hiÖn ®óng, ®Ñp c¸c ®éng t¸c trong bµi. - §iÓm 7-8: Thuéc c¶ bµi, cã 2 -> 5 nhÞp ®éng t¸c bÞ sai sãt nhá. - §iÓm 5-6: Cã 5 -> 9 nhÞp ®éng t¸c thôc hiÖn sai. - §iÓm 3-4: Cã 10 -> 15 nhÞp ®éng t¸c thùc hiÖn sai. - §iÓm 1-2: Cã trªn 16 nhÞp ®éng t¸c thùc hiÖn sai. C. phÇn kÕt thóc - Th¶ láng håi tÜnh: Th¶ láng tÝch cùc c¸c khíp, cói ngêi hÝt thë s©u §. lîng Ph¬ng ph¸p - tæ chøc ( 8-10’ ) 1 phót € €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ () Líp trëng tËp trung líp b¸o c¸o sÜ 6 phót sè. GV phæ biÕn néi dung yªu cÇu bµi häc. - §HK§ 2lx8n € € € € € € 2lx8n € € € € € € € € € € € € € € € € € € 2lx8n () - CS líp ®iÒu khiÓn khëi ®éng ( 30’ ) € €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€ () - KiÓm tra thµnh nhiÒu ®ît, mçi ®ît 3 -> 5 HS (nam, n÷ riªng) - Nh÷ng HS ®Õn lît kiÓm tra ®îc gäi tªn, vµo ®øng chuÈn bÞ ë vÞ trÝ quy ®Þnh. GV h« nhÞp ®Ó HS thùc hiÖn ®éng t¸c. - Mçi HS ®îc tham gia kiÓm tra mét lÇn (c¶ bµi). trêng hîp HS bÞ ®iÓm trung b×nh hoÆc díi trung b×nh GV cã thÓ cho kiÓm tra lÇn 2. Khi kiÓm tra l¹i, ®iÓm tèi ®a kh«ng ®îc qu¸ 8. Năm học: 2011 - 2012 Trường THCS Văn Lung Người thực hiện: Nguyễn Sơn Hà - NhËn xÐt, ®¸nh gi¸: Th¸i ®é trong häc tËp, (5 phót) c«ng bè kÕt qu¶ kiÓm tra. 3’ - DÆn dß vÒ nhµ: «n néi dung bµi thÓ dôc ®· 2lx8n häc. - Xuèng líp. 1’ 1’ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ € €€€€€€€€ () - HS th¶ láng, GV nhËn xÐt- cho ®iÓm sæ G§B - KÕt thóc bµi häc. Ngµy so¹n: 02/10/2010. Ngµy d¹y: 06/10/2010 TiÕt 14. ch¹y nhanh - nh¶y xa I. Môc tiªu. - KiÕn thøc: BiÕt c¸ch thùc hiÖn ngåi vai híng ch¹y – xuÊt ph¸t, ngåi lng híng ch¹y – xuÊt ph¸t. BiÕt c¸ch thùc hiÖn ch¹y ®µ 3 – 5 bíc ®Æt ch©n giËm ®óng v¸n giËm nh¶y vµ mét sè ®éng t¸c bæ trî ph¸t triÓn søc m¹nh ch©n. - Kü n¨ng: Thùc hiÖn ®îc ngåi vai híng ch¹y – xuÊt ph¸t, ngåi lng híng ch¹y – xuÊt ph¸t. Thùc hiÖn ®îc ch¹y ®µ chËm 3 – 5 bíc ®Æt ch©n giËm ®óng v¸n giËm nh¶y. Thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng mét sè ®éng t¸c bæ trî. - Th¸i ®é: Th¸I ®é nghiªm tóc, ý thøc tæ chøc tèt, biÕt vËn dông ®Ó tù tËp h»ng ngµy, ®¶m b¶o an toµn trong tËp luyÖn. II. §Þa ®iÓm - ph¬ng tiÖn. - §Þa ®iÓm: T¹i s©n tËp thÓ dôc, ®êng ch¹y ph¶i ®¶m b¶o an toµn, s¹ch sÏ - Ph¬ng tiÖn: Gv: cßi. cê, v¸n giËm nh¶y, cuèc xíi c¸t Hs: trang phôc thÓ thao, ®i giÇy tËp III. Néi dung - ph¬ng ph¸p Néi dung A. phÇn më ®Çu. 1. NhËn líp: KiÓm tra sÜ sè, søc kháe Hs. Phæ biÕn môc tiªu, yªu cÇu giê häc. 2. Khëi ®éng: - Khëi ®éng chung: + Ch¹y khëi ®éng 300m + Bµi thÓ dôc tay kh«ng (5 ®éng t¸c) - Khëi ®éng chuyªn m«n: Xoay c¸c khíp, cæ tay, cæ ch©n, khíp vai, h«ng, ®ïi gèi + Ch¹y bíc nhá. + Ch¹y n©ng cao ®ïi. + Ch¹y gãt ch©n ch¹m m«ng §. lîng ( 8-10’ ) Ph¬ng ph¸p - tæ chøc €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ 8 phót € €€€€€€€€ () 2lx8n Líp trëng tËp trung líp b¸o c¸o sÜ 2lx8n sè. GV phæ biÕn néi dung yªu cÇu bµi häc. - §HK§ 2lx8n € € € € € € € € € € € € € € € € € € 1 phót Năm học: 2011 - 2012
- Xem thêm -