Tài liệu Giáo án thể dục 9 cả năm_cktkn_bộ 6

  • Số trang: 148 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 127 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

TuÇn 1 TiÕt 1 : Môc tiªu – Néi dung ch¬ng tr×nh líp 9 §éi h×nh ®éi ngò So¹n: D¹y: I. Môc tiªu - Giíi thiÖu ng¾n gän môc tiªu, néi dung ch¬ng tr×nh TD líp 9 - §H§N: ¤n + TËp hîp hµng däc, dãng hµng, ®iÓm sè(tõ 1 ®Õn hÕt vµ 1-2,1-2 ®Õn hÕt). + §øng nghiªm, ®øng nghØ, quay tr¸i, quay ph¶i, quay sau + TËp hîp hµng ngang, dãng hµng, ®iÓm sè, dµn hµng ngang, dån hµng. + §éi h×nh 0 – 2 – 4. * Häc sinh n¾m ®îc néi dung ch¬ng tr×nh TD 9, thùc hiÖn t¬ng ®èi tèt phÇn «n tËp §H§N. II. §Þa ®iÓm – Ph¬ng tiÖn - S©n tËp, bµn ghÕ GV III. Néi dung vµ phong ph¸p lªn líp. Néi dung A. Më ®Çu 1. NhËn líp - æn ®Þnh tæ chøc líp - Phæ biÕn môc tiªu tiÕt häc 2. Khëi ®éng - Ch¹y nhÑ nhµng 1 vßng s©n tËp - Xoay c¸c khíp cæ tay, cæ ch©n, vai, h«ng, gèi. - Bµi TD tay kh«ng 5 §T - Ðp d©y ch»ng h«ng ngang däc §L 6-8’ 1-2’ 5-6’ 1v 4X8 2X8 4X8 Ph¬ng ph¸p – Tæ chøc X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X * - Líp trëng b¸o c¸o - GV phæ biÕn môc tiªu - GV cho HS khëi ®éng X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X * B. C¬ b¶n 1. Môc tiªu, néi dung ch¬ng tr×nh TD 9. a.Môc tiªu 30-32 10’ 1 X X X X X X X X X X X X X X - S¸ch GV trang 3 X X X X X X X X X X X X X X * H: ë líp 8 em ®îc häc nh÷ng m«n TT nµo ? - Gäi HS tr¶ lêi, HS kh¸c nhËn xÐt bæ sung b. néi dung ch¬ng tr×nh TD 9 - §H§N; Ch¹y ng¾n; Ch¹y bÒn; Bµi TDLH (nam, n÷); Nh¶y cao; Nh¶y xa; NÐm bãng; TTTC (®¸ cÇu) 2. §éi h×nh ®éi ngò - ¤n: 20’ + §øng nghiªm; §øng nghØ; Quay ph¶i ; Quay tr¸i; Quay ®»ng sau - GV giíi thiÖu ng¾n gän, HS ghi nhí. X X X X + TËp hîp hµng däc, dãng hµng, ®iÓm sè(tõ 1 ®Õn hÕt vµ 1-2, 1-2 ®Õn hÕt) X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X * - GV cho HS «n 1-2 lÇn. Sau ®ã chia líp thµnh 4 nhãm «n tËp toµn bé néi dung §H§N H: Khi quay ph¶i lÊy gãt ch©n nµo lµm trô? H: Quay ®»ng sau quay theo híng nµo? - Gäi HS tr¶ lêi – HS kh¸c nhËn xÐt bæ sung H: ThÕ nµo lµ 1 hµng däc chuÈn ? - GV quan s¸t söa sai * Cñng cè: Gäi 1 nhãm lªn thùc hiÖn – C¸c nhãm kh¸c quan s¸t ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i + TËp hîp hµng ngang, dãng hµng, ®iÓm sè. + Dµn hµng ngang, dån hµng. + §éi h×nh 0 – 2 – 4. 2’ C. kÕt thóc. - Th¶ láng: + Cói th¶ láng + Nh¶y th¶ láng + Rung l¾c tay ch©n - NhËn xÐt ®¸nh gi¸ tiÕt häc X X X X 5’ 2X8 2X8n 2X8n n X X X X X X X X X X X X X X X X * 2 X X X X X X X X X X X X - VÒ nhµ: ¤n §H§N - Cho HS th¶ láng - NhËn xÐt ®¸nh gi¸ tiÕt häc - Ra bµi tËp vÒ nhµ * Rót kinh nghiÖm -----------------------------------------------------------§éi h×nh ®éi ngò TiÕt 2 : Säan: D¹y: - §H§N: ¤n ®i ®Òu - ®øng l¹i, ®æi ch©n khi ®i ®Òu sai nhÞp. §i ®Òu vßng ph¶i, vßng tr¸i; §éi h×nh 0 – 3 – 6 – 9; Biªn chÕ tæ tËp luyÖn vµ mét sè quy ®Þnh cña bé m«n. I. Môc tiªu * Häc sinh n¾m ®îc mét sè quy ®Þnh cña bé m«n, thùc hiÖn t¬ng ®èi tèt phÇn «n tËp §H§N. II. §Þa ®iÓm – Ph¬ng tiÖn - S©n tËp, bµn ghÕ GV III. Néi dung vµ phong ph¸p lªn líp. Néi dung A. Më ®Çu 1. NhËn líp - æn ®Þnh tæ chøc líp - Phæ biÕn môc tiªu tiÕt häc 2. Khëi ®éng - Ch¹y nhÑ nhµng 1 vßng s©n tËp - Xoay c¸c khíp cæ tay, cæ ch©n, vai, h«ng, gèi. - Bµi TD tay kh«ng 5 §T: + §éng t¸c tay + §éng t¸c bông + §éng t¸c lên + §éng ct¸c ch©n + §éng t¸c toµn th©n §L 6-8’ 1-2’ 5-6’ 1v Ph¬ng ph¸p – Tæ chøc X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X * - Líp trëng b¸o c¸o - GV phæ biÕn môc tiªu - GV cho HS khëi ®éng 4X8 2lX8n 2lX8n 2lX8n 2lX8n 3 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X * - Ðp d©y ch»ng h«ng ngang däc 2lX8n 4X8 B. C¬ b¶n 30-32 1.Biªn chÕ tæ tËp luyÖn vµ mét 10’ sè quy ®Þnh cña bé m«n. - Chia líp thµnh 4 tæ tËp luyÖn ®Òu nhau, 2 c¸n sù bé m«n vµ 4 tæ trëng. - HS cã giµy tËp, trang phôc gän gµng. - ChuÈn bÞ nh÷ng dông cô cÇn thiÕt ®èi víi tõng néi dung häc, 2. §éi h×nh ®éi ngò - ¤n: + §i ®Òu - ®øng l¹i, ®æi ch©n khi ®i ®Òu sai nhÞp. §i ®Òu vßng ph¶i, vßng tr¸i. + §éi h×nh 0 – 3 – 6 - 9 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X * - GV chän c¸n sù cho phï hîp - Ph©n chia tæ tËp luyÖn ®Òu nhau - Nªu nh÷ng quy ®Þnh cña bé m«n X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X * 20’ - GV cho HS «n 1-2 lÇn. Sau ®ã chia líp thµnh 4 nhãm «n tËp toµn bé néi dung §H§N H: ThÕ nµo lµ ®i ®Òu sai nhÞp? - Gäi HS tr¶ lêi – HS kh¸c nhËn xÐt bæ sung - GV quan s¸t söa sai - Gäi 1 nhãm lªn thùc hiÖn – C¸c nhãm kh¸c quan s¸t ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i * Cñng cè: Gäi 1 nhãm thùc hiÖn ®i ®Òu vßng tr¸i, vßng ph¶i 2’ C. kÕt thóc. - Th¶ láng: + Cói th¶ láng + Nh¶y th¶ láng + Rung l¾c tay ch©n - NhËn xÐt ®¸nh gi¸ tiÕt häc - VÒ nhµ: ¤n §H§N 5’ 2X8 2X8n 2X8n n X X X X X X X X X X X X X X X X * - Cho HS th¶ láng 4 X X X X X X X X X X X X - NhËn xÐt ®¸nh gi¸ tiÕt häc - Ra bµi tËp vÒ nhµ  Rót kinh nghiÖm -----------------------------------------------------------TuÇn 2 TiÕt 3 §éi h×nh ®éi ngò-ch¹y ng¾n-ch¹y bÒn - §H§N: ¤n ®i ®Òu - ®øng l¹i, ®æi ch©n khi ®i ®Òu sai nhÞp. §i ®Òu vßng ph¶i, vßng tr¸i; §éi h×nh 0 – 3 – 6 – 9; TËp hîp hµng däc, hµng ngang, dãng hµng - Ch¹y ng¾n: + Trß ch¬i ph¸t triÓn søc nhanh: “Lß cß tiÕp søc” + MÆt, vai, lng híng ch¹y xuÊt ph¸t - Ch¹y bÒn: LuyÖn tËp ch¹y bÒn , giíi thiÖu hiÖn tîng “cùc ®iÓm” vµ c¸ch kh¾c phôc I. Môc tiªu * Häc sinh nghiªm tóc, tÝch cùc, tù gi¸c häc tËp thùc hiÖn t¬ng ®èi tèt c¸c néi dung «n tËp. BiÕt ®îc thÕ nµo lµ “cùc ®iÓm” vµ c¸ch kh¾c phôc II. §Þa ®iÓm – Ph¬ng tiÖn - S©n tËp, bµn ghÕ GV III. Néi dung vµ phong ph¸p lªn líp. Néi dung §L A. Më ®Çu 1. NhËn líp - æn ®Þnh tæ chøc líp - Phæ biÕn môc tiªu tiÕt häc 2. Khëi ®éng - Ch¹y nhÑ nhµng 1 vßng s©n tËp 6-8’ 1-2’ - Xoay c¸c khíp cæ tay, cæ ch©n, vai, h«ng, gèi. - Bµi TD tay kh«ng 5 §T: 4X8 5-6’ 1v Ph¬ng ph¸p – Tæ chøc X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X * - Líp trëng b¸o c¸o - GV phæ biÕn môc tiªu - GV cho HS khëi ®éng 2lX8n 5 X X X X X X X X X X X X X X + §éng t¸c tay + §éng t¸c bông + §éng t¸c lên + §éng ct¸c ch©n + §éng t¸c toµn th©n - Ðp d©y ch»ng h«ng ngang däc 2lX8n X X X X X X X X X X X X X X * 2lX8n 2lX8n 2lX8n 4X8 B. C¬ b¶n 30-32 1. §éi h×nh ®éi ngò 1012’ - ¤n: + §i ®Òu - ®øng l¹i, ®æi ch©n khi ®i ®Òu sai nhÞp. §i ®Òu vßng ph¶i, vßng tr¸i. + §éi h×nh 0 – 3 – 6 - 9 + TËp hîp hµng däc, hµng ngang, dãng hµng X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X * - GV cho HS «n 1-2 lÇn. Sau ®ã chia líp thµnh 4 nhãm «n tËp toµn bé néi dung §H§N - GV quan s¸t söa sai * 2. Ch¹y ng¾n - Trß ch¬i ph¸t triÓn søc nhanh: “ Lß cß tiÕp søc” 1012’ 1-2l …XXX …XXX …XXX …XXX - GV cho HS ch¬i …XXX …XXX …XXX …XXX - XuÊt ph¸t tõ mét sè t thÕ kh¸c nhau: + MÆt híng ch¹y xuÊt ph¸t + Vai híng ch¹y xuÊt ph¸t + Lng híng ch¹y xuÊt ph¸t 3l 3l 3l 3. Ch¹y bÒn - Giíi thiÖu hiÖn tîng “cùc ®iÓm” vµ c¸ch kh¾c phôc (SGV/38) 6 - Cho häc sinh tËp - Quan s¸t söa sai - GVgiíi thiÖu ng¾n gän, HS ghi nhËn vµ ¸p dông ngay trong tËp luyÖn - LuyÖn tËp ch¹y bÒn: + Nam 700m + N÷ 550m 6-8’ H: ThÕ nµo lµ hiÖn tîng cùc ®iÓm? C¸ch kh¾c phôc? - HS tr¶ lêi-HS kh¸c nhËn xÐt bæ sung * Cñng cè: C. kÕt thóc. - Th¶ láng: + Cói th¶ láng + Nh¶y th¶ láng + Rung l¾c tay ch©n - NhËn xÐt ®¸nh gi¸ tiÕt häc - VÒ nhµ: ¤n §H§N 5’ 2X8n 2X8n 2X8n X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X * - Cho HS th¶ láng - NhËn xÐt ®¸nh gi¸ tiÕt häc - Ra bµi tËp vÒ nhµ * Rót kinh nghiÖm -----------------------------------------------------------TuÇn 2 TiÕt 4 §éi h×nh ®éi ngò-ch¹y ng¾n-ch¹y bÒn Säan: D¹y: - §H§N: ¤n ®i ®Òu - ®øng l¹i, ®æi ch©n khi ®i ®Òu sai nhÞp. §i ®Òu vßng ph¶i, vßng tr¸i; §éi h×nh 0 – 3 – 6 – 9; TËp hîp hµng däc, hµng ngang, dãng hµng - Ch¹y ng¾n: + ¤n trß ch¬i: “ Ch¹y tiÕp søc con thoi” + T thÕ s½n sµng - xuÊt ph¸t - Ch¹y bÒn: LuyÖn tËp ch¹y bÒn , giíi thiÖu mét sè ®éng t¸c håi tÜnh I. Môc tiªu * Häc sinh nghiªm tóc, tÝch cùc, tù gi¸c häc tËp thùc hiÖn t¬ng ®èi tèt c¸c néi dung «n tËp. BiÕt vµ thùc hiÖn ®îc c¸c ®éng t¸c håi tÜnh. II. §Þa ®iÓm – Ph¬ng tiÖn - S©n tËp, bµn ghÕ GV, mét sè v¹ch chuÈn. III. Néi dung vµ phong ph¸p lªn líp. 7 Néi dung A. Më ®Çu 1. NhËn líp - æn ®Þnh tæ chøc líp - Phæ biÕn môc tiªu tiÕt häc 2. Khëi ®éng - Ch¹y nhÑ nhµng 1 vßng s©n tËp - Xoay c¸c khíp cæ tay, cæ ch©n, vai, h«ng, gèi. - Bµi TD tay kh«ng 5 §T: + §éng t¸c tay + §éng t¸c bông + §éng t¸c lên + §éng ct¸c ch©n + §éng t¸c toµn th©n - Ðp d©y ch»ng h«ng ngang däc §L 6-8’ 1-2’ 5-6’ 1v 4X8 2lX8n 2lX8n 2lX8n 2lX8n 2lX8n 4X8 Ph¬ng ph¸p – Tæ chøc X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X * - Líp trëng b¸o c¸o - GV phæ biÕn môc tiªu - GV cho HS khëi ®éng X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X * B. C¬ b¶n 30-32 1. §éi h×nh ®éi ngò 10-12’ - ¤n: X X X X X X X + §i ®Òu - ®øng l¹i, ®æi ch©n khi X X X X X X X ®i ®Òu sai nhÞp. §i ®Òu vßng ph¶i, X X X X X X X vßng tr¸i. X X X X X X X + §éi h×nh 0 – 3 – 6 - 9 * + TËp hîp hµng däc, hµng ngang, dãng hµng - GV cho HS «n 1-2 lÇn. Sau ®ã chia líp thµnh 4 nhãm «n tËp toµn bé néi dung §H§N - GV quan s¸t söa sai 2. Ch¹y ng¾n - ¤n trß ch¬i: “ Ch¹y tiÕp søc con thoi” 10-12’ 1-2l …X …X …X …X X… X… X… X… * - T thÕ s½n sµng – xuÊt ph¸t 3 l 8 - GV cho HS ch¬i …XXX …XXX …XXX …XXX * 3. Ch¹y bÒn - Giíi thiÖu mét sè ®éng t¸c håi tÜnh: + Nhón, nh¶y th¶ láng +Võa ®i võa hÝt thë s©ukÕt hîp víi tay giang ngang - LuyÖn tËp ch¹y bÒn: + Nam 700m + N÷ 550m 6-8’ C. kÕt thóc. - Th¶ láng: + Cói th¶ láng + Nh¶y th¶ láng + Rung l¾c tay ch©n - NhËn xÐt ®¸nh gi¸ tiÕt häc - VÒ nhµ: ¤n §H§N, mét sè §T bæ trî cho ch¹y, luyÖn ch¹y bÒn 5’ - Cho häc sinh tËp - Quan s¸t söa sai - GVgiíi thiÖu ng¾n gän, cho häc sinh tËp. - GV cho HS luyÖn tËp ch¹y bÒn 2X8n 2X8n 2X8n X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X * - Cho HS th¶ láng - NhËn xÐt ®¸nh gi¸ tiÕt häc - Ra bµi tËp vÒ nhµ * Rót kinh nghiÖm -----------------------------------------------------------TuÇn 3 TiÕt 5 X X X X ch¹y ng¾n-bµi td-ch¹y bÒn Säan: D¹y: - Ch¹y ng¾n: + Trß ch¬i: “ Ch¹y ®uæi” + T thÕ s½n sµng - xuÊt ph¸t + ngåi mÆt híng ch¹y – xuÊt ph¸t 9 -Bµi TD: Häc tõ nhÞp 1-10 bµi TD ph¸t triÓn chung nam, n÷ riªng - Ch¹y bÒn: LuyÖn tËp ch¹y bÒn , giíi thiÖu hiÖn tîng “ chuét rót” vµ c¸ch kh¾c phôc. I. Môc tiªu * Häc sinh nghiªm tóc, tÝch cùc, tù gi¸c häc tËp thùc hiÖn t¬ng ®èi tèt c¸c néi dung «n luyÖn. BiÕt vµ thùc hiÖn ®îc c¸c ®éng t¸c cña bµi TD ph¸t triÓn chung. II. §Þa ®iÓm – Ph¬ng tiÖn - S©n tËp, bµn ghÕ GV. III. Néi dung vµ phong ph¸p lªn líp. Néi dung A. Më ®Çu 1. NhËn líp - æn ®Þnh tæ chøc líp - Phæ biÕn môc tiªu tiÕt häc 2. Khëi ®éng - Ch¹y nhÑ nhµng 1 vßng s©n tËp - Xoay c¸c khíp cæ tay, cæ ch©n, vai, h«ng, gèi. - Bµi TD tay kh«ng 5 §T: + §éng t¸c tay + §éng t¸c bông + §éng t¸c lên + §éng ct¸c ch©n + §éng t¸c toµn th©n - Ðp d©y ch»ng h«ng ngang däc B. C¬ b¶n 1. Ch¹y ng¾n - Trß ch¬i: “ Ch¹y ®uæi” §L 6-8’ 1-2’ 5-6’ 1v 4X8 2lX8n 2lX8n 2lX8n 2lX8n 2lX8n 4X8 Ph¬ng ph¸p – Tæ chøc X X X X X X X X X X X X X X X X 3 3l 10 X X X X - Líp trëng b¸o c¸o - GV phæ biÕn môc tiªu - GV cho HS khëi ®éng X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X * 30-32 10-12’ …XXX 1-2l …XXX …XXX …XXX l X X X X * * - T thÕ s½n sµng – xuÊt ph¸t - Ngåi mÆt híng ch¹y – xuÊt ph¸t X X X X - GV cho HS ch¬i …XXX …XXX …XXX …XXX * - Cho häc sinh tËp - Quan s¸t söa sai 2.Bµi TD - Häc: Tõ nhÞp 1-10 cña bµi TD ph¸t triÓn chung + Néi dung SGV/15, 16, 19 10-12’ - Chia líp thµnh 2 nhãm nam, n÷ riªng 3l - GV ph©n tÝch lµm mÉu c¶ 10 ®éng t¸c cña 2 bµi TD - Cho HS tËp - Quan s¸t söa sai X X X X X X X X X X X X X X X X X X * X X X X 3. Ch¹y bÒn - Giíi thiÖu hiÖn tîng “chuét rót” - LuyÖn tËp ch¹y bÒn: + Nam 700m + N÷ 550m 6-8’ * Cñng cè: - Gäi 2 HS ( 1 nam, 1 n÷) thùc hiÖn tõ nhÞp 1-10 bµi TD C. kÕt thóc. - Th¶ láng: + Cói th¶ láng + Nh¶y th¶ láng + Rung l¾c tay ch©n - NhËn xÐt ®¸nh gi¸ tiÕt häc - VÒ nhµ: ¤n mét sè §T bæ trî cho ch¹y, luyÖn ch¹y bÒn, c¸c §T cña bµi TD. X X - GVgiíi thiÖu ng¾n gän, häc sinh ghi nhËn. - GV cho HS luyÖn tËp ch¹y bÒn - líp quan s¸t, gäi HS nhËn xÐt ®¸nh gi¸ 5’ 2X8 2X8n 2X8n n X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X * - Cho HS th¶ láng - NhËn xÐt ®¸nh gi¸ tiÕt häc 11 - Ra bµi tËp vÒ nhµ * Rót kinh nghiÖm TuÇn 3 TiÕt 6 ch¹y ng¾n-bµi td-ch¹y bÒn Säan: D¹y: - Ch¹y ng¾n: ¤n c¸c ®éng t¸c: + Ch¹y bíc nhá + Ch¹y n©ng cao ®ïi + Ch¹y ®¹p sau + T¹i chç ®¸nh tay -Bµi TD: + ¤n tõ nhÞp 1-10 bµi TD ph¸t triÓn chung nam + Häc tõ nhÞp 11 – 18 (n÷), 11 – 19 (nam) - Ch¹y bÒn: LuyÖn tËp ch¹y bÒn I. Môc tiªu * Häc sinh nghiªm tóc, tÝch cùc, tù gi¸c häc tËp thùc hiÖn t¬ng ®èi tèt c¸c néi dung «n luyÖn. BiÕt vµ thùc hiÖn ®îc c¸c ®éng t¸c tiÕp theo cña bµi TD ph¸t triÓn chung. II. §Þa ®iÓm – Ph¬ng tiÖn - S©n tËp, bµn ghÕ GV. III. Néi dung vµ phong ph¸p lªn líp. Néi dung A. Më ®Çu 1. NhËn líp - æn ®Þnh tæ chøc líp - Phæ biÕn môc tiªu tiÕt häc 2. Khëi ®éng - Ch¹y nhÑ nhµng 1 vßng s©n tËp - Xoay c¸c khíp cæ tay, cæ ch©n, vai, h«ng, gèi. - Bµi TD tay kh«ng 5 §T: + §éng t¸c tay §L 6-8’ 1-2’ 5-6’ 1v 4X8 2lX8n 12 Ph¬ng ph¸p – Tæ chøc X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X * - Líp trëng b¸o c¸o - GV phæ biÕn môc tiªu - GV cho HS khëi ®éng X X X X + §éng t¸c bông + §éng t¸c lên + §éng ct¸c ch©n + §éng t¸c toµn th©n - Ðp d©y ch»ng h«ng ngang däc 2lX8n 2lX8n 2lX8n 2lX8n 4X8 B. C¬ b¶n 1. Ch¹y ng¾n - ¤n mét sè ®éng t¸c: + Ch¹y bíc nhá + Ch¹y n©ng cao ®ïi + Ch¹y ®¹p sau + T¹i chç ®¸nh tay 30-32 10-12’ …XXX …XXX m 3X20 …XXX 3X30m …XXX 3X30m * 3X30m - Cho häc sinh tËp 2.Bµi TD - ¤n: Tõ nhÞp 1-10 cña bµi TD ph¸t triÓn chung - Häc tõ nhÞp 11-18(n÷), 1119(nam) + Néi dung SGV/ 16, 17, 18, 19 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X * - Quan s¸t söa sai 10-12’ - Chia líp thµnh 2 nhãm nam, n÷ riªng 3l - Cho HS «n, quan s¸t söa sai 4l - GV ph©n tÝch lµm mÉu cho tõng nhãm - Cho HS tËp - Quan s¸t söa sai X X X X X X X X X X X X * 3. Ch¹y bÒn - LuyÖn tËp ch¹y bÒn: + Nam 700m + N÷ 550m 6-8’ * Cñng cè: - Gäi 2 HS ( 1 nam, 1 n÷) thùc hiÖn tõ nhÞp 11-18 (n÷), 1119(nam) X X X X X X X X X X X X - GV cho HS luyÖn tËp ch¹y bÒn - líp quan s¸t, gäi HS nhËn xÐt ®¸nh gi¸ 13 C. kÕt thóc. - Th¶ láng: + Cói th¶ láng + Nh¶y th¶ láng + Rung l¾c tay ch©n - NhËn xÐt ®¸nh gi¸ tiÕt häc - VÒ nhµ: Mét sè §T bæ trî cho ch¹y, luyÖn ch¹y bÒn, c¸c §T cña bµi TD 5’ 2X8 2X8n 2X8n n X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X * - Cho HS th¶ láng - NhËn xÐt ®¸nh gi¸ tiÕt häc - Ra bµi tËp vÒ nhµ * Rót kinh nghiÖm -----------------------------------------------------------TuÇn 4 TiÕt 7 Lý thuyÕt (Mét sè híng dÉn luyÖn tËp søc bÒn) Säan: D¹y: I. Môc tiªu - Gióp häc sinh cã mét sè hiÓu biÕt vÒ søc bÒn vµ ph¬ng ph¸p tËp luyÖn ®¬n gi¶n ®Ó c¸c em tËp luyÖn søc bÒn. BiÕt vËn dông khi häc giê TD vµ tù tËp hµng ngµy. II. §Þa ®iÓm – Ph¬ng tiÖn - Häc trªn líp, HS cã vë ghi. - ThuyÕt tr×nh, gi¶ng gi¶i III. Néi dung vµ phong ph¸p lªn líp. 1. NhËn líp - æn ®Þnh tæ chøc líp. - Phæ biÕn môc tiªu tiÕt häc. 2. Ph¸t triÓn bµi. Søc bÒn cã mét vÞ trÝ v« cïng quan träng trong ®êi sèng, nÕu kh«ng cã søc bÒn con ngêi võa míi lµm viÖc, häc tËp ®· mÖt mái, nh vËy sÏ kh«ng bao giê lµm ®îc viÖc g× cã hiÖu qu¶ cao. 1.Mét sè hiÓu biÕt cÇn thiÕt - Søc bÒn: Lµ kh¶ n¨ng cña c¬ thÓ chèng l¹i mÖt mái khi häc tËp, lao ®éng hay tËp luyÖn TDTT kÐo dµi H: Søc bÒn lµ g×? - Gäi HS tr¶ lêi - GV nªu kh¸i niÖm søc bÒn H: Mét em cha ch¹y bÒn bao giê ngay buæi s¸ng ®Çu tiªn ®· ch¹y 1000m theo em nh vËy tèt hay kh«ng? 14 + Søc bÒn bao gåm: søc bÒn chung vµ søc bÒn chuyªn m«n . Søc bÒn chung: Lµ kh¶ n¨ng cña c¬ thÓ khi thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc nãi chung trong mét thêi gian dµi. . Søc bÒn chuyªn m«n: Lµ kh¶ n¨ng cña c¬ thÓ khi thùc hiÖn chuyªn s©u mét ho¹t ®éng, hay bµi tËp TT trong mét thêi gian dµi. VD: Kh¶ n¨ng leo nói cña ngêi vïng cao 2. Mét sè nguyªn t¾c, ph¬ng ph¸p vµ h×nh thøc tËp luyÖn a. Mét sè nguyªn t¾c. - TËp phï hîp víi søc kháe cña mçi ngêi: Tïy theo løa tuæi, søc khÎo vµ giíi tÝnh mµ tËp luyÖn cho phï hîp… - TËp tõ nhÑ ®Õn nÆng dÇn: Nh÷ng buæi tËp ®µu tiªn cÇn tËp nhÑ nhµng, víi tèc ®é chËm hoÆc 300-350m sau ®ã t¨ng dÇn thêi gian kho¶ng c¸ch tèc ®é lªn mét chót… - TËp thêng xuyªn hµng ngµy hoÆc3-4 lÇn/tuÇn mét c¸ch kiªn tr×, kh«ng nãng véi. - Trong mét giê häc, søc bÒn ph¶i häc sau c¸c néi dung kh¸c vµ bè trÝ ë cuèi phÇn c¬ b¶n. - TËp xong kh«ng dõng l¹i ®ét ngét, mµ cÇn ph¶i tËp c¸c ®éng t¸c håi tÜnh trong vµi phót. - Song song víi viÖc ch¹y, cÇn rÌn luyÖn kÜ thuËt bíc ch¹y, c¸ch thë trong khi ch¹y, c¸ch ch¹y qua mét sè chíng ng¹i vËt trªn ®êng ch¹y vµ c¸c ®éng t¸c håi tÜnh. b. Mét sè h×nh thøc vµ ph¬ng ph¸p tËp luyÖn ®¬n gi¶n. - TËp søc bÒn b»ng c¸hc ch¬i trß ch¬i vËn ®éng hoÆc tËp mét sè bµi tËp nh: Nh¶y d©y bÒn, t©ng cÇu tèi ®a… - TËp søc bÒn b»ng ®i bé hoÆc ch¹y trªn ®Þa h×nh tù nhiªn theo søc kháe tõ 300m n©ng dÇn 600, 800, 1000m - TËp søc bÒn b»ng c¸c m«n cã t¸c dông rÌn luyÖn søc bÒn nh: §i bé TT, ch¹y cù li trung b×nh, ch¹y cù li dµi… - Cã thÓ tËp c¸ nh©n hoÆc theo nhãm * Cñng cè * VÒ nhµ: Häc bµi ®Ó ¸p dông tù tËp hµng ngµy vµ c¸c buæi häc søc bÒn trªn líp * Rót kinh nghiÖm H: Cã mÊy lo¹i søc bÒn? H: Em ®· tù tËp ch¹y bÒn bao giê cha? - GV nªu kh¸i niÖm c¸c lo¹i søc bÒn - Gäi HS lÊy c¸c vÝ dô vÒ søc bÒn chung vµ søc bÒn chuyªn m«n H: Em cã ®Þnh tËp søc bÒn kh«ng? TËp theo h×nh thøc nµo? H: Sau khi tËp bµi TD s¸ng, mét b¹n ®· ch¹y bÒn nhÑ nhµng trong 4-5 phót theo vßng sè 8 ë s©n nhµ nh vËy tèt hay kh«ng tèt? H: Mét b¹n ch¹y bÒn xong ®øng l¹i ngay nh vËy ®óng hay sai? - GV nªu c¸c h×nh thøc vµ ph¬ng ph¸p tËp luyÖn søc bÒn H: H·y nªu kh¸i niÖm søc bÒn, vµ mét sè ph¬ng ph¸p tËp luyÖn ®¬n gi¶n? 15 -----------------------------------------------------------TuÇn 4 TiÕt 8 ch¹y ng¾n-bµi td-ch¹y bÒn Säan: D¹y: - Ch¹y ng¾n: ¤n c¸c ®éng t¸c: + Ch¹y bíc nhá + Ch¹y n©ng cao ®ïi + Ch¹y ®¹p sau + T¹i chç ®¸nh tay + XuÊt ph¸t cao – ch¹y nhanh -Bµi TD: + ¤n tõ nhÞp 1-19 bµi TD ph¸t triÓn chung n÷ + ¤n tõ nhÞp 1-18 bµi TD ph¸t triÓn chung nam - Ch¹y bÒn: LuyÖn tËp ch¹y bÒn I. Môc tiªu * Häc sinh nghiªm tóc, tÝch cùc, tù gi¸c häc tËp thùc hiÖn t¬ng ®èi tèt c¸c néi dung «n luyÖn. II. §Þa ®iÓm – Ph¬ng tiÖn - S©n tËp, bµn ghÕ GV. III. Néi dung vµ phong ph¸p lªn líp. Néi dung A. Më ®Çu 1. NhËn líp - æn ®Þnh tæ chøc líp - Phæ biÕn môc tiªu tiÕt häc 2. Khëi ®éng - Ch¹y nhÑ nhµng 1 vßng s©n tËp - Xoay c¸c khíp cæ tay, cæ ch©n, vai, h«ng, gèi. - Bµi TD tay kh«ng 5 §T: + §éng t¸c tay §L 6-8’ 1-2’ 5-6’ 1v 4X8 2lX8n 16 Ph¬ng ph¸p – Tæ chøc X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X * - Líp trëng b¸o c¸o - GV phæ biÕn môc tiªu - GV cho HS khëi ®éng X X X X + §éng t¸c bông + §éng t¸c lên + §éng ct¸c ch©n + §éng t¸c toµn th©n - Ðp d©y ch»ng h«ng ngang däc 2lX8n 2lX8n 2lX8n 2lX8n 4X8 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X B. C¬ b¶n 1. Ch¹y ng¾n - ¤n mét sè ®éng t¸c: + Ch¹y bíc nhá + Ch¹y n©ng cao ®ïi + Ch¹y ®¹p sau + T¹i chç ®¸nh tay + XuÊt ph¸t cao – ch¹y nhanh 2.Bµi TD - ¤n: + Tõ nhÞp 1-19(nam) + Tõ nhÞp 1-18(n÷) 30-32 10-12’ …XXX …XXX m 3X20 …XXX 3X30m …XXX 3X30m * 3X30m - Cho häc sinh tËp 3l - Quan s¸t söa sai 10-12’ - Chia líp thµnh 2 nhãm nam, n÷ riªng 4l - Cho HS «n, quan s¸t söa sai 4l - Cho HS tËp - Quan s¸t söa sai X X X X X X X X X X X X * * 3. Ch¹y bÒn - LuyÖn tËp ch¹y bÒn: + Nam 700m + N÷ 550m X X X X X X X X X X X X - GV cho HS luyÖn tËp ch¹y bÒn 6-8’ * Cñng cè: - Gäi 2 HS ( 1 nam, 1 n÷) thùc hiÖn tõ nhÞp 1-18 (n÷), 1-19(nam) C. kÕt thóc. - Th¶ láng: + Cói th¶ láng - líp quan s¸t, gäi HS nhËn xÐt ®¸nh gi¸ 5’ X X X X X X X 17 + Nh¶y th¶ láng + Rung l¾c tay ch©n - NhËn xÐt ®¸nh gi¸ tiÕt häc - VÒ nhµ: Mét sè §T bæ trî cho ch¹y, luyÖn ch¹y bÒn, c¸c §T cña bµi TD 2X8n 2X8n 2X8n X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X * - Cho HS th¶ láng - NhËn xÐt ®¸nh gi¸ tiÕt häc - Ra bµi tËp vÒ nhµ * Rót kinh nghiÖm -----------------------------------------------------------TuÇn 5 TiÕt 9 ch¹y ng¾n-bµi td-ch¹y bÒn Säan: D¹y: - Ch¹y ng¾n: ¤n c¸c ®éng t¸c: + Ch¹y bíc nhá + Ch¹y n©ng cao ®ïi + Ch¹y ®¹p sau + XuÊt ph¸t cao – ch¹y nhanh Häc: Ngåi vai híng ch¹y – xuÊt ph¸t -Bµi TD: + ¤n tõ nhÞp 1-19 bµi TD ph¸t triÓn chung n÷ + ¤n tõ nhÞp 1-18 bµi TD ph¸t triÓn chung nam Häc tõ nhÞp 19 – 25(n÷), 20 – 26(nam) - Ch¹y bÒn: - Trß ch¬i “ Ch¹y dÝc d¾c tiÕp søc” I. Môc tiªu * Häc sinh nghiªm tóc, tÝch cùc, tù gi¸c häc tËp thùc hiÖn t¬ng ®èi tèt c¸c néi dung «n luyÖn. BiÕt vµ thùc hiÖn ®îc c¸c ®éng t¸c tiÕp theo cña bµi TDLH nam, n÷; t thÕ ngåi vai híng ch¹y - xuÊt ph¸t II. §Þa ®iÓm – Ph¬ng tiÖn - S©n tËp, bµn ghÕ GV, mét sè v¹ch chuÈn vµ vËt chuÈn, tranh phãng to H8 SGV/30 III. Néi dung vµ phong ph¸p lªn líp. 18 Néi dung A. Më ®Çu 1. NhËn líp - æn ®Þnh tæ chøc líp - Phæ biÕn môc tiªu tiÕt häc 2. Khëi ®éng - Ch¹y nhÑ nhµng 1 vßng s©n tËp - Xoay c¸c khíp cæ tay, cæ ch©n, vai, h«ng, gèi. - Bµi TD tay kh«ng 5 §T: + §éng t¸c tay + §éng t¸c bông + §éng t¸c lên + §éng ct¸c ch©n + §éng t¸c toµn th©n - Ðp d©y ch»ng h«ng ngang däc B. C¬ b¶n 1. Ch¹y ng¾n - ¤n mét sè ®éng t¸c: + Ch¹y bíc nhá + Ch¹y n©ng cao ®ïi + Ch¹y ®¹p sau + XuÊt ph¸t cao – ch¹y nhanh §L 6-8’ 1-2’ 5-6’ 1v 4X8 2lX8n 2lX8n 2lX8n 2lX8n 2lX8n 4X8 Ph¬ng ph¸p – Tæ chøc X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X * - Líp trëng b¸o c¸o - GV phæ biÕn môc tiªu - GV cho HS khëi ®éng X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X * 30-32 12-14’ …XXX …XXX 3X20m …XXX 3X30m …XXX 3X30m * l 2 - Cho häc sinh tËp - Quan s¸t söa sai - Häc: Ngåi vai híng ch¹y – xuÊt ph¸t 2.Bµi TD - ¤n: + Tõ nhÞp 1-19(nam) + Tõ nhÞp 1-18(n÷) 4l - GV ph©n tÝch, cho HS quan s¸t tranh, lµm mÉu - Cho HS tËp – quan s¸t söa sai 10-12’ - Chia líp thµnh 2 nhãm nam, n÷ riªng 4l - Cho HS «n, quan s¸t söa sai 4l - Quan s¸t söa sai X X X X X X X X X X X X * 19 X X X X X X X X X X X X - GV lµm mÉu ph©n tÝch, cho HS tËp - Quan s¸t söa sai - Häc tõ nhÞp 19 – 25 (n÷), 20 – 26 (nam) Néi dung SGV/17, 18. 20 3. Ch¹y bÒn - Trß ch¬i “Ch¹y dÝc d¾c tiÕp søc” 4-5’ - GV cho HS ch¬i - líp quan s¸t, gäi HS nhËn xÐt ®¸nh gi¸ * Cñng cè: - Gäi 2 HS ( 1 nam, 1 n÷) thùc hiÖn tõ nhÞp 19 - 25 (n÷), 20 26(nam) C. kÕt thóc. - Th¶ láng: + Cói th¶ láng + Nh¶y th¶ láng + Rung l¾c tay ch©n - NhËn xÐt ®¸nh gi¸ tiÕt häc - VÒ nhµ: Mét sè §T bæ trî cho ch¹y, luyÖn ch¹y bÒn, c¸c §T cña bµi TD 5’ X X X X 2X8n 2X8n 2X8n X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X * - Cho HS th¶ láng - NhËn xÐt ®¸nh gi¸ tiÕt häc - Ra bµi tËp vÒ nhµ * Rót kinh nghiÖm -----------------------------------------------------------TuÇn 5 TiÕt 10 X X X X Lý thuyÕt 20
- Xem thêm -