Tài liệu Giáo án thể dục 9 cả năm_cktkn_bộ 4

  • Số trang: 255 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 113 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Ngµy so¹n: 05 th¸ng 09 n¨m 2013 tiÕt 1 Lý thuyÕt: Mét sè ph¬ng ph¸p tËp luyÖn ph¸t triÓn søc bÒn (Môc1) ThÓ dôc 9 A/ Môc tiªu: KiÕn thøc: Häc sinh n¾m ®îc mét sè nguyªn t¾c tËp luyÖn B/§Þa ®iÓm, ph¬ng tiÖn: Häc trong líp C/Néi dung vµ ph¬ng ph¸p: vµ mét sè bµi tËp ®Ó tËp luyÖn søc bÒn, n©ng cao søc khoÎ . Kü n¨ng: BiÕt vËn dông vµo tËp luyÖn PhÇn Néi dung Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh Më Gi¸o viªn nhËn líp phæ biÕn néi dung Häc sinh tr¶ lêi §Çu æn ®Þnh tæ chøc: C¸n bé líp kiÓm tra con sè b¸o c¸o Hái bµi cñ: bµi gi¶ng. ? Søc bÒn cã t¸c dung ®Õn søc khoÎ con ngêi nh thÕ nµo? Bµi míi: GV: nhËn xÐt ®óng cho ®iÓm. 1- Mét sè hiÓu biÕt: - Søc bÒn lµ kh¶ n¨ng cña c¬ thÓ chèng l¹i sù mÖt mái HS th¶o luËn vµ tr¶ lêi. khi häc tËp, lao ®éng hay tËp luyÖn TDTT trong mét thêi gian. GV: §äc ®Þnh nghÜa. HS: Th¶o luËn nªu ra c¸c bµi - Søc bÒn cã: søc bÒn chung vµ søc bÒn chuyªn m«n. tËp, C¬ B¶n + Søc bÒn chung lµ kh¶ n¨ng cña c¬ thÓ khi thùc hiÖn GV? Nªu c¸c ho¹t ®éng lao ®éng hay m«n thÓ thao khi ho¹t ®éng ph¶i cã c¸c c«ng viÖc nãi chung trong mét thêi gian dµi. + Søc bÒn chuyªn m«n lµ kh¶ n¨ng cña c¬ thÓ khi thùc søc bÒn. hiÖn chuyªn s©u mét ho¹t ®éng, hay mét bµi tËp thÓ thao trong mét thêi gian dµi. ? H·y nªu c¸c bµi tËp ®· ®îc häc ë líp giíi? 2- Mét sè nguyªn t¾c tËp luyÖn: - TËp phï hîp víi søc khoÎ cña mçi ngêi. - TËp tõ nhÑ ®Õn nÆng. - TËp thêng xuyªn hµng ngµy hoÆc 3-4 lÇn/tuÇn mét c¸ch kiªn tr× kh«ng nãng véi. - Trong mét giê häc, søc bÒn ph¶i häc sau c¸c néi dung kh¸c vµ bè trÝ ë cuèi phÇn c¬ b¶n. ? Nªu c¸c bµi tËp bæ trî mµ em ®· ®- TËp ch¹y xong kh«ng dõng l¹i ®ét ngét, mµ cÇn thùc îc häc? hiÖn mét sè ®éng t¸c håi tÜnh trong vµi phót. 3/ Còng cè : GV Còng cè bµi 1. NhËn xÐt giê d¹y: KÕt Thóc ThÓ dôc 9 2. DÆn dß: - HS nghe - GV NhËn xÐt ®¸nh gi¸ nhËn xÐt ý thøc häc tËp cña häc sinh. - GV ra bµi tËp vÒ nhµ cho cho häc sinh vÒ nhµ tù tËp. tiÕt 2: Ch¹y ng¾n- ch¹y bÒn 2 ThÓ dôc 9 HS tr¶ lêi. HS th¶o luËn tr¶ lêi. Häc sinh l¾ng nghe Ngµy so¹n: 07 th¸ng 09 n¨m 2013 ThÓ dôc 9 I, Môc tiªu: - Ch¹y ng¾n: -KiÕn thøc: BiÕt c¸ch thùc hiÖn ch¹y B, §Þa ®iÓm ph¬ng tiÖn: S©n thÓ dôc trêng, bíc nhá, n¨ng cao ®ïi, ®¹p sau,, ngåi xuÊt ph¸t, trß ch¬i C, Néi Dung vµ ph¬ng ph¸p - Kü n¨ng: Thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng c¸c néi dung trªn. + Ch¹y bÒn: KiÕn thøc: BiÕt c¸ch thùc hiÖn ch¹y bíc nhá, n¨ng cao ®ïi, ®¹p sau, c¸c ®éng t¸c håi tÜnh Kü n¨ng: Thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng c¸c néi dung trªn. PhÇn Néi dung TG SL Yªu cÇu chØ dÉn kû thuËt BiÖn ph¸p tæ chøc 1 NhËn líp: CBL xÕp hµng 2P CBL: TËp hîp líp thµnh 4 hµng ngang ®iÓm sè §éi h×nh nhËn líp b¸o c¸o GV b¸o c¸o sÜ sè Gi¸o viªn nhËn líp phæ biÕn 2x8 6p néi dung bµi gi¶ng. + KiÓm tra søc kháe häc ***************** ***************** sinh GV §iÒu khiÓn tËp 5 ®éng t¸c bµi TD khëi ®éng ***************** 2 Khëi ®éng: - Khëi ®éng chung:Bµi thÓ ***************** dôc §H khëi ®éng + §éng t¸c tay ngùc Më t¸c lên * * * * * * §Çu +§éng + §éng t¸c vÆn m×nh + §éng t¸c bông Xoay víi biªn ®é lín * * * * * + §éng t¸c ch©n Xoay c¸c khíp:- Xoay cæ tay cæ ch©n, khuûu tay, khíp * * * * * * vai, khíp h«ng, khíp gèi Di chuyÓn 10-15m +Khëi ®éng chuyªn m«n: GV: Ch¹y bíc nhá, ch¹y * * * * * n©ng cao ®ïi. GV: Cho c¸c em quan s¸t nhËn xÐt, sau ®ã GV I1/ Hái bµi cñ: Cã mÊy lo¹i nhËn xÐt ®óng vµ cho ®iÓm GV 3 ThÓ dôc 9 III/Néi dung bµi míi: - Ch¹y ng¾n: + XuÊt ph¸t tõ c¸c t thÕ kh¸c nhau: §øng mÆt, vai hoÆc lng híng ch¹y. + Trß ch¬i: Ch¹y tiÕp søc con thoi. C¬ B¶n - Gv híng dÉn vµ lµm m·u Hsinh thùc hiÖn theo nhãm. 4L 32P +Ch¹y bÒn:- Chia nhãm 6-8 em ch¹y bÕn - Yªu cÇu vµ c¸ch ch¬i nh ë líp 8 ®· ch¬i. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - Nam häc ch¹y ng¾n vµ ch¬i trß ch¬i: XP ******* ******* GV ®iÒu khiÓn §H ch¬i trß ch¬i: ******* ******* ******* ******* -Gv ®iÒu khiÓn GV Gäi 2 häc sinh thùc hiÖn xuÊt ph¸t + Trß ch¬i : Håi tÜnh IV/ Còng cè: GV còng cè 1 Håi tÜnh: KÕt 2 NhËn xÐt: Thóc 3 DÆn dß: ThÓ dôc 9 5P - GV ®iÒu khiÓn häc sinh tËp mét sè ®éng t¸c th¶ láng th gi·n c¬ b¾p. - GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ tinh thÇn th¸i ®é ý thøc häc tËp cña HS. - GV dÆn dß häc sinh vÒ nhµ «n luyÖn c¸c néi dung ®· häc. tiÕt 3: Ch¹y ng¾n - Ch¹y bÒn 4 §H ch¹y bÒn §éi h×nh håi tÜnh §éi h×nh nhËn xÐt ********** ********** * * * * * * * * * * -> ********** ********** ********** ********** ********** GV GV Ngµy so¹n: 9 th¸ng 09 n¨m 2013 ThÓ dôc 9 I, Môc tiªu: + Ch¹y ng¾n: KiÕn thøc: BiÕt c¸ch thùc hiÖn ngåi B, §Þa ®iÓm ph¬ng tiÖn: S©n thÓ dôc trêng, Dông cô: Bµn ®¹p, ®ång hå bÊm gi©y, D©y ®Ých... vai híng ch¹y xuÊt ph¸t, xuÊt ph¸t cao ch¹y nhanh, trß ch¬i Kü n¨ng : Thùc hiÖn ngåi vai híng ch¹y xuÊt ph¸t, xuÊt ph¸t cao C, Néi Dung vµ ph¬ng ph¸p ch¹y nhanh,c¬ n¶n ®óng trß ch¬i +Ch¹y bÒn : KiÕn thøc BiÕt ch¹y bíc nhá… ch¹y zÝch z¾c. Kü n¨ng:Thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng néi dung trªn PhÇn Néi dung TG SL Yªu cÇu chØ dÉn kû thuËt BiÖn ph¸p tæ chøc CBL: TËp hîp líp thµnh 4 hµng ngang ®iÓm sè §éi h×nh nhËn líp 1 NhËn líp: CBL xÕp hµng b¸o c¸o sÜ sè b¸o c¸o GV Gi¸o viªn nhËn líp phæ biÕn néi dung bµi gi¶ng. ***************** +KiÓm tra søc kháe häc sinh ***************** 2 Khëi ®éng: -Khëi ®éng chung: Bµi thÓ GV §iÒu khiÓn tËp 5 ®éng t¸c bµi TD khëi ®éng ***************** dôc ***************** + §éng t¸c tay ngùc 4x8 §H khëi ®éng t¸c lên 8p 4x8 Më +§éng + §éng t¸c vÆn m×nh * * * * * * §Çu + §éng t¸c bông 4x8 + §éng t¸c ch©n Xoay víi biªn ®é lín * * * * * Xoay c¸c khíp:- Xoay cæ 4x8 tay cæ ch©n, khuûu tay, khíp vai, khíp h«ng, khíp gèi 4x8 * * * * * * +Khëi ®éng chuyªn m«n: Di chuyÓn 10-15m GV: Cho häc sinh ch¹y bíc 4x8 nhá, ch¹y n©ng cao ®ïi, * * * * * ch¹y ®¸ got ch¹m m«ng. 4x8 GV: Cho c¸c em quan s¸t nhËn xÐt, sau ®ã GV I1/ Hái bµi cñ: Thùc hiÖn 2HS nhËn xÐt ®óng vµ cho ®iÓm GV 5 III/ Néi dung bµi míi: - Ch¹y ng¾n: + ¤n: T thÕ s½n sµng xuÊt ph¸t . . - Yªu cÇu thùc hiÖn ®óng ®éng t¸c. - Yªu cÇu vµ c¸ch ch¬i nh ë líp 8 ®· ch¬i. 4L Trß ch¬i: Ch¹y con thoi tiÕp 32P søc. C¬ B¶n - Ch¹y bÒn: LuyÖn tËp ch¹y bÒn, giíi thiÖu hiÖn tîng " Cùc ®iÓm " vµ c¸ch kh¾c phôc IV/Còng cè: GV gäi 2 hs xuÊt ph¸t 1 Håi tØnh: KÕt Thóc 2 NhËn xÐt: 3 DÆn dß: 2P 3P ThÓ dôc 9 - N÷ «n phÇn xuÊt ph¸t theo ®éi h×nh sau: CS * * * * * * * * * * * - Yªu cÇu phèi hîp bíc ch¹y ®¸nh tay hÝt thë * * * * * * * * * * * * nhÞp nhµng, ph©n phèi søc hîp lý ch¹y hÕt cù ly - Nam häc ch¹y ng¾n vµ ch¬i trß ch¬i: qui ®Þnh. +XP - HiÖn tîng cùc ®iÓm: Khi ch¹y ®Õn mét lóc nhÊt ******* ®Þnh, cã thÓ c¶m thÊy tøc ngùc khã thë, thë nhanh vµ n«ng, vËn ®éng khã kh¨n, muèn bá ******* cuéc. §H ch¬i trß ch¬i: - Kh¾c phôc: Ch¹y chËm l¹i, hÝt thë s©u 8- 10 lÇn, cã thÓ ch¹y chËm l¹i võa dang tay ngang ********* ******* ( hÝt vµo b»ng mòi ), bu«ng tay xuèng ( Thë ra ********* ******* b»ng miÖng ). GV - GV nªu hiÖn tîng cùc ®iÓm vµ c¸ch GV quan s¸t nhËn xÐt kh¾c phôc sau ®ã ®iÒu khiÓn HS vµo ch¹y bÒn theo cù ly qui ®Þnh. (GV n¾m søc khoÎ HS sau ®ã míi cho ch¹y) §/ h håi tÜnh §éi h×nh nhËn xÐt - GV ®iÒu khiÓn häc sinh tËp mét sè ®éng t¸c th¶ * * * * * * * * * * ********** láng th gi·n c¬ b¾p. * * * * * * * * * * -> ********** ********** ********** - GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ tinh thÇn th¸i ®é ý thøc ********** ********** häc tËp cña HS. - GV dÆn dß häc sinh vÒ nhµ «n luyÖn c¸c néi dung ®· häc. tiÕt 4 : Ch¹y ng¾n - Ch¹y bÒn 6 GV GV Ngµy so¹n: 12 th¸ng 09 n¨m 2013 B, §Þa ®iÓm ph¬ng tiÖn: S©n thÓ dôc trêng, I, Môc tiªu: +Ch¹y ng¾n:KiÕn thøc:BiÕt tæ chøc Trß ch¬i “ Ch¹y Dông cô: Bµn ®¹p, ®ång hå bÊm gi©y, D©y ®Ých... ®uæi”, vµngåi mÆt híng ch¹y – xuÊt ph¸t, t thÕ s½n sµng xuÊt ph¸t Kü n¨ng: Thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng c¸c néi dung trª ThÓ dôc 9 + Ch¹y bÒn: KiÕn thøc: BiÕt tæ chøc vµ ch¬i Trß ch¬i ph¸t triÓn søc C, Néi Dung vµ ph¬ng ph¸p bÒn, - Kü n¨ng:Hs thùc hiÖn ®óng c¸c ®éng t¸c PhÇn Néi dung TG SL Yªu cÇu chØ dÉn kû thuËt BiÖn ph¸p tæ chøc 1 NhËn líp: CBL xÕp hµng CBL: TËp hîp líp thµnh 4 hµng ngang ®iÓm §éi h×nh nhËn líp sè b¸o c¸o GV b¸o c¸o sÜ sè Gi¸o viªn nhËn líp phæ biÕn néi dung bµi gi¶ng. + KiÓm tra søc kháe häc sinh ***************** 8p 4x8 ***************** 2 Khëi ®éng: - Khëi ®éng chung:Bµi thÓ dôc 4x8 GV §iÒu khiÓn tËp 5 ®éng t¸c bµi TD khëi ***************** + §éng t¸c tay ngùc 4x8 ®éng ***************** +§éng t¸c lên 4x8 §H khëi ®éng + §éng t¸c vÆn m×nh 4x8 4x8 * * * * * * Më + §éng t¸c bông 4x8 §Çu + §éng t¸c ch©n Xoay c¸c khíp:- Xoay cæ tay 4x8 * * * * * cæ ch©n, khuûu tay, khíp vai, 4x8 Xoay víi biªn ®é lín khíp h«ng, khíp gèi 4x8 +Khëi ®éng chuyªn m«n: 4x8 * * * * * * GV: Ch¹y bíc nhá, 4x8 ch¹y n©ng cao ®ïi, 4x8 Di chuyÓn 10-15m ch¹y ®¸ gãt ch¹m m«ng. GV: Cho c¸c em quan s¸t nhËn xÐt, sau ®ã * * * * * I1/ Hái bµi cñ: H·y tr×nh bµy GV nhËn xÐt ®óng vµ cho ®iÓm hiÖn tîng cùc ®iÓm? C¸chkh¾c GV phôc. - GV chia líp ra hai tæ tËp luyÖn , GV III/ Néi dung bµi míi: ®i söa sai ë tõng tæ trong qu¸ tr×nh HS - Ch¹y ng¾n: - Yªu cÇu thùc hiÖn ®óng t thÕ xuÊt ph¸t, thùc thùc hiÖn. + Ngåi mÆt híng ch¹y xuÊt hiÖn ®éng t¸c theo hiÖu lÖnh. + N÷ ch¬i trß ch¬i: CS ph¸t, t thÕ s½n sµng - xuÊt ph¸t. 4L - Yªu cÇu ch¬i trß ch¬i nhiÖt t×nh cã kØ luËt. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - Trß ch¬i: Ch¹y ®uæi. 32P * GV chia nhãm ch¬i vµ ®iÒu GV chia häc sinh theo nhãm ®Ó ch¬i trß ch¬i + Nam «n xuÊt ph¸t: khiÓn häc sinh ch¬i +NT C¬ ******* B¶n GV híng dÉn ******* + Ch¹y bÒn: Trß ch¬i ph¸t §H ch¬i trß ch¬i: triÓn søc bÒn: Ch¹y vßng sè 8 7 HS ch¬i ********* * ********* * - GV n¾m søc khoÎ HS sau ®ã ®iÒu Ngµy so¹n: 15 th¸ng 9 n¨m 2013 tiÕt 5 : Ch¹y ng¾n - Ch¹y bÒn ThÓ dôc 9 B, §Þa ®iÓm ph¬ng tiÖn: S©n thÓ dôc trêng, A, Môc tiªu: Ch¹y ng¾n: -KiÕn thøc: BiÕt Thùc hiÖn t c¸c ®éng t¸c bæ Dông cô: Tranh ®éng t¸c bæ trî, ®ång hå bÊm gi©y, trî ch¹y ng¾n, t¹i chæ ®¸nh tay.Kü n¨ng: Thùc hiÖn ®îc néi dung trªn - Ch¹y bÒn:KiÕn thøc:TËp luyÖn tèt néi dung ch¹y bÒn, n¾m ®îc hiÖn tC, Néi Dung vµ ph¬ng ph¸p îng chuét rót, c¸ch kh¾c phôc. + Kü n¨ng: Häc sinh thùc hiÖn ë møc c¬ b¶n ®óng kü thuËt ®éng t¸c PhÇn Néi dung TG SL Yªu cÇu chØ dÉn kû thuËt BiÖn ph¸p tæ chøc 1/ NhËn líp: CBL xÕp hµng CBL: TËp hîp líp thµnh 4 hµng ngang ®iÓm sè §éi h×nh nhËn líp b¸o c¸o sÜ sè b¸o c¸o GV Gi¸o viªn nhËn líp phæ biÕn néi dung bµi gi¶ng. 8p + KiÓm tra søc kháe häc ***************** sinh ***************** GV §iÒu khiÓn tËp 5 ®éng t¸c bµi TD khëi ®éng ***************** 2 Khëi ®éng: - Khëi ®éng chung:Bµi thÓ 4x8 ***************** dôc 4x8 §H khëi ®éng + §éng t¸c tay ngùc 4x8 4x8 * * * * * * Më +§éng t¸c lên 4x8 §Çu + §éng t¸c vÆn m×nh + §éng t¸c bông 4x8 Xoay víi biªn ®é lín * * * * * + §éng t¸c ch©n 4x8 Xoay c¸c khíp:- Xoay cæ 4x8 tay cæ ch©n, khuûu tay, khíp 4x8 * * * * * * vai, khíp h«ng, khíp gèi 4x8 +Khëi ®éng chuyªn m«n: GV: Cho c¸c em quan s¸t nhËn xÐt, sau ®ã GV nhËn xÐt ®óng vµ cho ®iÓm * * * * * I1/ Hái bµi cñ: Thùc hiÖn ch¹y bíc nhá? GV 8 ThÓ dôc 9 III/Néi dung bµi míi: - Ch¹y ng¾n: + ¤n ch¹y bíc nhá, ch¹y n©ng cao ®ïi, ch¹y ®¹p sau, t¹i chæ ®¸nh tay. C¬ B¶n - Yªu cÇu thùc hiÖn ®óng c¸c ®éng t¸c, phèi hîp ®¸nh tay vµ bíc ch¹y nhÞp nhµng. GV s÷a sai cho hs - Ch¹y bÒn: LuyÖn tËp ch¹y 32P bÒn, giíi thiÖu hiÖn tîng chuét rót vµ c¸ch kh¾c phôc. Nam ch¹y theo nhãm 6-8 em N÷ ch¹y theo nhãm 10 em §H «n c¸c ®éng t¸c bæ trî ch¹y ng¾n: (Nam) ******* ******* - Yªu cÇu phèi hîp c¸c kÜ thuËt ®· häc ch¹y hÕt cù ly. Sau ®ã ®æi néi dung tËp luyÖn gi÷a hai tæ. - Chuét rót lµ hiÖn tîng do co c¬ qu¸ møc kh«ng duçi ra ®îc - GV nªu hiÖn tîng chuét rót vµ c¸ch - Kh¾c phôc: khi bÞ chuét rót cÇn xoa bãp day, Ên kh¾c phôc. Sau ®ã ®iÒu khiÓn HS vµo tay vµo chæ bÞ chuét rót. ch¹y bÒn theo ®êng ch¹y qui ®Þnh. - HS nghe vµ thùc hiÖn Líp quan s¸t nhËn xÐt IV/ Còng cè: Gäi 2 häc sinh Tr×nh bµy c¸ch kh¾c phôc chuét rót .- GV ®iÒu khiÓn häc sinh tËp mét sè ®éng t¸c th¶ láng th gi·n c¬ b¾p. 1 Håi tØnh: KÕt 2 NhËn xÐt: Thóc 3 DÆn dß: ThÓ dôc 9 5P - GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ tinh thÇn th¸i ®é ý thøc häc tËp cña HS. - GV dÆn dß häc sinh vÒ nhµ «n luyÖn c¸c néi dung ®· häc, trong ®ã chó ý tËp luyÖn ch¹y bÒn. tiÕt 6 : - bµi thÓ dôc- Ch¹y ng¾n 9 §H ch¹y bÒn §éi h×nh håi tØnh §éi h×nh nhËn xÐt ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** GV GV Ngµy so¹n: 23 th¸ng 9 n¨m 2012 ThÓ dôc 9 A, Môc tiªu: - Bµi TD:Thùc hiÖn ®óng c¸c ®éng t¸c bµi TD. Nam tõ nhÞp 1- B, §Þa ®iÓm ph¬ng tiÖn: S©n thÓ dôc trêng, Dông cô: Tranh ®éng t¸c bæ trî, ®ång hå bÊm gi©y, 10, n÷ tõ nhÞp 1 -10. - Ch¹y Ng¾n: ¤n ch¹y bíc nhá, n©ng cao ®ïi , ch¹y ®¹p sau, xuÊt ph¸t cao C, Néi Dung vµ ph¬ng ph¸p – ch¹y nhanh Yªu cÇu: HS thùc hiªn ë møc c¬ b¶n ®óng ®éng t¸c vµ khèi lîng vËn ®éng PhÇn Néi dung TG SL Yªu cÇu chØ dÉn kü thuËt BiÖn ph¸p tæ chøc CBL: TËp hîp líp thµnh 4 hµng ngang ®iÓm sè b¸o §éi h×nh nhËn líp 1 NhËn líp: CBL xÕp hµng b¸o c¸o sÜ sè c¸o GV Gi¸o viªn nhËn líp phæ biÕn néi dung bµi gi¶ng. 8p ***************** + KiÓm tra søc kháe häc sinh ***************** GV §iÒu khiÓn tËp 5 ®éng t¸c bµi TD khëi ®éng ***************** 2 Khëi ®éng: - Khëi ®éng chung:Bµi thÓ 4x8 ***************** dôc 4x8 Dµn hµng ta ®îc §H khëi ®éng + §éng t¸c tay ngùc 4x8 +§éng t¸c lên 4x8 * * * * * * + §éng t¸c vÆn m×nh 4x8 Më + §éng t¸c bông 4x8 Xoay víi biªn ®é lín * * * * * §Çu + §éng t¸c ch©n 4x8 Xoay c¸c khíp:- Xoay cæ tay 4x8 cæ ch©n, khuûu tay, khíp vai, 4x8 * * * * * * khíp h«ng, khíp gèi 4x8 Di chuyÓn 10-15m +Khëi ®éng chuyªn m«n: * * * * *  GV: Cho häc sinh ch¹y bíc nhá, ch¹y n©ng cao ®ïi, ch¹y ®¸ GV: Cho c¸c em quan s¸t nhËn xÐt, sau ®ã GV GV got ch¹m m«ng. nhËn xÐt ®óng vµ cho ®iÓm I1/ Hái bµi cñ: Thùc hiÖn t thÕ s½n sµng xuÊt ph¸t. 10 ThÓ dôc 9 III/ Néi dung bµi míi: - Bµi ThÓ dôc: Häc tõ nhÞp 1-10 (Nam), 1-10 (N÷). - Yªu cÇu thùc hiÖn ®óng kü thuËt ®éng t¸c. Gv ph©n tÝch vµ lµm mÉu ®éng t¸c sau ®ã cho häc sinh 32P tËp kÕt hîp s÷ sai cho HS C¬ B¶n - Ch¹y ng¾n: ¤n: Ch¹y bíc nhá, - N©ng cao ®ïi, - Ch¹y ®¹p sau, XuÊt ph¸t cao – ch¹y nhanh. III. Còng cè bµi: Gv còng cè bµi 1 Håi tØnh: KÕt 2 NhËn xÐt: Thóc 3 DÆn dß vÒ nhµ: ThÓ dôc 9 5P 4L Ph©n nhãm tËp bµi thÓ dôc + HS vµo thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c theo - Yªu cÇu thùc hiÖn bµi thÓ dôc theo gi¸o viªn lµm sù ®iÒu khiÓn cña líp trëng. mÉu tõ nhÞp 1-10 cña (Nam) vµ tõ nhÞp 1-10 cña - PhÇn ch¹y ng¾n GV chia líp ra hai (N÷). tæ tËp luyÖn quay vßng: . + Nam «n kü thuËt xuÊt ph¸t cao – - Yªu cÇu thùc hiÖn ®éng t¸c ch¹y bíc nhá ph¶i ch¹y nhanh theo ®éi h×nh sau: th¶ láng vµ miÕt cæ ch©n, ®éng t¸c n©ng cao ®ïi XP ph¶i vu«ng gãc, ch¹y ®¹p sau ph¶i duçi th¼ng ch©n ************* sau ch©n tríc co. ************* §éng t¸c xuÊt ph¸t cao – ch¹y nhanh: Khi thùc hiÖn ph¶i tËp trung nghe hiÖu lÖnh vµ phèi hîp + N÷ «n c¸c ®éng t¸c bæ trî ch¹y nhÞp nhµng c¸c ®éng t¸c víi hiÖu lÖnh. ng¾n sau ®ã ®æi néi dung tËp luyÖn: GV gäi HS lªn thùc hiÖn mét sè néi dung ®· häc ******* vµ GV nhËn xÐt bæ sung nh÷ng sai sãt khi HS thùc ******* hiÖn. ******* . - GV ®iÒu khiÓn häc sinh tËp mét sè ®éng t¸c th¶ láng th gi·n c¬ b¾p. - GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ tinh thÇn th¸i ®é ý thøc häc tËp cña HS. - GV dÆn dß häc sinh vÒ nhµ «n luyÖn c¸c néi dung ®· häc, trong ®ã chó ý tËp luyÖn ch¹y bÒn vµ bµi thÓ dôc. tiÕt 7: - Bµi ThÓ dôc - Ch¹y ng¾n - Ch¹y bÒn 11 §/ h håi tÜnh §éi h×nh nhËn xÐt ********** ********** * * * * * * * * * * ********** ********** ********** ********** ********** GV GV Ngµy so¹n: 26 th¸ng 09 n¨m 2012 A, Môc tiªu: + Bµi TD:- ¤N vµ thùc hiÖn ®óng c¸c ®éng t¸c bµi TD. Nam tõ nhÞp 1-10, n÷ tõ nhÞp 1 -10. häc nhÞp 11-18 n÷ + Ch¹y ng¾n: Thùc hiÖn tèt c¸c ®éng t¸c bæ trî vµ kü thuËt xuÊt ph¸t cao - ch¹y nhanh. + Ch¹y bÒn: Giíi thiÖu hiÖn tîng “cho¸ng ngÊt” vµ c¸ch kh¾c phôc N©ng cao kh¶ n¨ng ch¹y bÒn cho c¸c em HS . PhÇn B, §Þa ®iÓm, ph¬ng tiÖn: - S©n Td trêng THCS , GV cßi - Tranh bµi TD C, Néi dung vµ ph¬ng ph¸p Néi dung TG SL Yªu cÇu chØ dÉn kü thuËt 1 NhËn líp: CBL xÕp hµng CBL: TËp hîp líp thµnh 4 hµng ngang ®iÓm sè b¸o c¸o b¸o c¸o sÜ sè Gi¸o viªn nhËn líp phæ biÕn 2x8 8p néi dung bµi gi¶ng. + KiÓm tra søc kháe häc sinh 2 Khëi ®éng: - Khëi ®éng chung:Bµi thÓ GV §iÒu khiÓn tËp 5 ®éng t¸c bµi TD khëi ®éng dôc + §éng t¸c tay ngùc +§éng t¸c lên + §éng t¸c vÆn m×nh Më + §éng t¸c bông Xoay víi biªn ®é lín §Çu + §éng t¸c ch©n Xoay c¸c khíp:- Xoay cæ tay cæ ch©n, khuûu tay, khíp vai, khíp h«ng, khíp gèi +Khëi ®éng chuyªn m«n: Di chuyÓn 10m  GV: Cho häc sinh ch¹y bíc nhá, ch¹y n©ng cao ®ïi, ch¹y ®¸ got ch¹m m«ng. GV: Cho c¸c em quan s¸t nhËn xÐt, sau ®ã GV I1/ Hái bµi cñ: H·y thùc nhËn xÐt ®óng vµ cho ®iÓm hiÖn kÜ thuËt xuÊt ph¸t cao. 12 ThÓ dôc 9 BiÖn ph¸p tæ chøc §éi h×nh nhËn líp GV ***************** ***************** ***************** ***************** Dµn hµng ta ®îc §H khëi ®éng * * * * * * * * * * * * * * GV * * * * * * * * III/Néi dung bµi míi: - Bµi TD: Häc tõ nhÞp 1-10 (Nam), 1-10 (N÷). häc nhÞp 11-18 n÷ - Ch¹y ng¾n: ¤n nh ch¹y bíc nhá, ch¹y n©ng cao ®ïi, ch¹y ®¹p sau, XuÊt ph¸t cao - ch¹y nhanh. C¬ B¶n 3L - Yªu cÇu thùc hiÖn ®óng c¸c ®éng t¸c bæ trî ch¹y ng¾n. Thùc hiÖn ®óng ®éng t¸c xuÊt ph¸t cao theo tõng hiÖu lÖnh . 32P 4L GV s÷a sai cho c¸c nhãm - Ch¹y bÒn : Giíi thiÖu hiÖn tîng cho¸ng, ngÊt vµ c¸c kh¾c phôc. GV híng dÉn - Yªu cÇu thùc hiÖn bµi thÓ dôc theo gi¸o viªn lµm mÉu tõ nhÞp 1-10 cña (Nam) vµ tõ nhÞp 1-10 cña (N÷). GV lµm mÉu vµ ph©n tÝch nhÞp 11-18 nò - GV gäi mét sè HS lªn thùc hiÖn c¸c néi dung ®· häc sau ®ã nhËn xÐt ®¸nh gi¸ tõng em. 1. Håi tØnh: .- GV ®iÒu khiÓn häc sinh tËp mét sè ®éng t¸c th¶ láng th gi·n c¬ b¾p. - GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ tinh thÇn th¸i ®é ý thøc häc tËp cña HS. - GV dÆn dß häc sinh vÒ nhµ «n luyÖn c¸c néi dung ®· häc, trong ®ã chó ý tËp luyÖn ch¹y bÒn vµ bµi thÓ dôc. 2.NhËn xÐt: KÕt Thó 3. DÆn dß vÒ nhµ: c ThÓ dôc 9 5P ************* ************* - HiÖn tîng cho¸ng ngÊt vµ c¸ch kh¾c phôc: Khi ch¹y bÒn do ph¶i g¾ng søc kÐo dµinªn cã thÓ x¶y ra hiÖn tîng cho¸ng, ngÊt, ®Æc biÖt khi rót vÒ ®Ých vµ sau khi qua ®Ých. §Ó tr¸nh hiÖn tîng nµy, sau khi qua ®Ých tuyÖt ®èi kh«ng dõng l¹i ®ét ngét, cÇn gi¶m tèc ®é, ®i hoÆc ch¹y nhÑ nhµng kÕt hùp hÝt thë s©u vµ thùc hiÖn mét sè ®éng t¸c th¶ láng ®Ó c¬ thÓ trë vÒ tr¹ng th¸i ban ®Çu. IV/. Còng cè bµi: Thùc hiÖn mét sè néi dung ®· häc. tiÕt 8 : Bµi ThÓ dôc - ch¹y ng¾n 13 ThÓ dôc 9 - GV chia líp ra hai tæ tËp luyÖn quay vßng: + Nam «n kü thuËt xuÊt ph¸t cao, c¸c ®éng t¸c bæ trî ch¹y ng¾n sau ®ã ®æi néi dung. - N÷ häc bµi thÓ dôc theo ®éi h×nh sau ( GV lµm mÉu HS quan s¸t vµ thùc hiÖn ) +GV * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * + GV quan s¸t vµ söa sai cho HS trong qu¸ tr×nh tËp luyÖn. - GV giíi thiÖu hiÖn tîng cho¸ng ngÊt vµ c¸ch kh¾c phôc hiÖn tîng nµy trong ch¹y bÒn. §H ch¹y bÒn § /h håi tÜnh §/ h nhËn xÐt ********** ********** * * * * * * * * * * -> ********** ********** ********** ********** ********** GV GV Ngµy so¹n: 30 th¸ng 9 n¨m 2012 ThÓ dôc 9 A/ Môc tiªu: + Bµi TD: Thùc hiÖn ®óng ®Òu ®Ñp c¸c ®éng t¸c bµi TD tõ nhÞp 1- B/ §Þa ®iÓm, ph¬ng tiÖn: - s©n thÓ dôc trêng THCS 10 ( Nam, n÷ riªng), n÷ thùc hiÖn ®óng tõ nhÞp 11 - 18.Häc nhÞp 11-19 (nam) - Tranh xuÊt ph¸t cao + Ch¹y ng¾n: ¤n ch¹y bíc nhá,ch¹y n©ng cao ®ïi,ch¹y ®¹p sau xuÊt ph¸t cao - C/ Néi dung vµ ph¬ng ph¸p ch¹y nhanh.Y/C thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng kü thuËt ®éng t¸c PhÇn Néi dung TG SL Yªu cÇu chØ dÉn kü thuËt BiÖn ph¸p tæ chøc 1 NhËn líp: CBL xÕp hµng CBL: TËp hîp líp thµnh 4 hµng ngang ®iÓm sè §éi h×nh nhËn líp b¸o c¸o GV b¸o c¸o sÜ sè Gi¸o viªn nhËn líp phæ biÕn 8p néi dung bµi gi¶ng. + KiÓm tra søc kháe häc sinh ***************** ***************** 2 Khëi ®éng: - Khëi ®éng chung:Bµi thÓ 4x8 GV §iÒu khiÓn tËp 5 ®éng t¸c bµi TD khëi ®éng ***************** dôc 4x8 ***************** + §éng t¸c tay ngùc 4x8 Dµn hµng ta ®îc §H khëi ®éng +§éng t¸c lên 4x8 + §éng t¸c vÆn m×nh 4x8 * * * * * * 4x8 Më + §éng t¸c bông 4x8 Xoay víi biªn ®é lín * * * * * §Çu + §éng t¸c ch©n Xoay c¸c khíp:- Xoay cæ tay 4x8 cæ ch©n, khuûu tay, khíp vai, 4x8 khíp h«ng, khíp gèi 4x8 * * * * * * +Khëi ®éng chuyªn m«n: 4x8 Di chuyÓn 10-15m - Ðp d©y ch»ng däc 4x8 - Ðp d©y ch»ng ngang 4x8 * * * * * I1/ Hái bµi cñ:H·y thùc hiÖn nh÷ng ®éng t¸c ®· häc cña bµi TD. GV: Cho c¸c em quan s¸t nhËn xÐt, sau ®ã GV nhËn xÐt ®óng vµ cho ®iÓm 14 GV III/Néi dung bµi míi: Bµi thÓ dôc: ¤n tõ nhÞp 1- 10 (nam); GV quan s¸t vµ s÷a sai 3L Tõ nhÞp 1-18 (n÷); - Häc tõ nhÞp 11 – 19 (nam). 32P -GV lµm mÉu vµ ph©n tÝch ®éng t¸c C¬ B¶n Ch¹y ng¾n: ¤n ch¹y bíc nhá, ch¹y n©ng cao ®ïi, ch¹y ®¹p sau; -XuÊt ph¸t cao - ch¹y nhanh. 4L IV/ Còng cè bµi: Thùc hiÖn mét sè néi dung theo yªu cÇu cña GV. - GV gäi HS lªn thùc hiÖn mét sè néi dung ®· häc vµ nhËn xÐt söa sai. 1. Håi tÜnh: KÕt 3. DÆn dß vÒ nhµ: Thóc - Yªu cÇu thùc hiÖn ®óng chÝnh x¸c c¸c ®éng t¸c bæ trî, xuÊt ph¸t cao - ch¹y nhanh. + Khi thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c bæ trî cÇn n©ng cao tÇn sè bíc ch¹y, phèi hîp víi ®¸nh tay nhÞp nhµng. + Phèi hîp hiÖu lÖnh xuÊt ph¸t víi c¸c ®éng t¸c chÝnh x¸c, ch¹y ®¹t tèc ®é cao. GV s÷a sai 2. NhËn xÐt: . - Yªu cÇu thùc hiÖn ®óng ®Ñp nhÞp nhµng bµi thÓ dôc tõ nhÞp 1 - 10 (nam), tõ nhÞp 1 - 18 (n÷). - Yªu cÇu HS thùc hiÖn ®óng bµi thÓ dôc tõ nhÞp 11-19 (nam) theo GV lµm mÉu. 5P . - GV ®iÒu khiÓn häc sinh tËp mét sè ®éng t¸c th¶ láng th gi·n c¬ b¾p. - GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ tinh thÇn th¸i ®é ý thøc häc tËp cña HS. - GV dÆn dß häc sinh vÒ nhµ «n luyÖn c¸c néi dung ®· häc, trong ®ã chó ý tËp luyÖn ch¹y bÒn vµ bµi thÓ dôc. ThÓ dôc 9 - Nam, n÷ «n tõ nhÞp 1- 10 bµi TD theo ®éi h×nh mçi tæ hai hµng ngang cù ly réng (GV quan s¸t söa sai ë c¶ hai tæ) - GV chia ra hai tæ tËp luyÖn quay vßng: + N÷ häc tõ nhÞp 11-18 (GV) lµm mÉu HS thùc hiÖn). + Häc nhÞp 11-19 ( nam) GV *********** *********** . + §éi h×nh häc ch¹y ng¾n (nam): +CS ************** ************** XP §/h håi tÜnh ********** ********** ********** ********** GV ThÓ dôc 9 tiÕt 9: - Bµi ThÓ dôc - Ch¹y ng¾n - Ch¹y bÒn 15 §éi h×nh nhËn xÐt ********** ->********** ********** ********** GV Ngµy so¹n:02 th¸ng 10 n¨m 2012 ThÓ dôc 9 A/ Môc tiªu: + Bµi TD: Thùc hiÖn ®óng c¸c ®éng t¸c bµi TD. Nam tõ B/ §Þa ®iÓm, ph¬ng tiÖn: - S©n thÓ dôc trêng ,Bµn ®¹p, nhÞp 1-19, n÷ tõ nhÞp 1 -18. Häc tõ nhÞp 19-25 n÷. cßi + Ch¹y ng¾n: Thùc hiÖn tèt c¸c ®éng t¸c bæ trî vµ kü thuËt xuÊt ph¸t C/Néi dung vµ ph¬ng ph¸p cao - ch¹y nhanh 40-60m, thùc hiÖn ®óng kü thuËt xuÊt ph¸t thÊp – ch¹y lao (18-20m). + Ch¹y bÒn: N©ng cao kh¶ n¨ng ch¹y bÒn cho c¸c em HS. PhÇn Néi dung TG SL Yªu cÇu chØ dÉn kü thuËt BiÖn ph¸p tæ chøc CBL: TËp hîp líp thµnh 4 hµng ngang ®iÓm sè §éi h×nh nhËn líp 1 NhËn líp: CBL xÕp hµng b¸o c¸o sÜ sè b¸o c¸o GV Gi¸o viªn nhËn líp phæ biÕn néi dung bµi gi¶ng. ***************** + KiÓm tra søc kháe häc sinh 8p ***************** 2 Khëi ®éng: - Khëi ®éng chung:Bµi thÓ GV §iÒu khiÓn tËp 5 ®éng t¸c bµi TD khëi ®éng ***************** dôc 4x8 ***************** + §éng t¸c tay ngùc 4x8 Dµn hµng ta ®îc §H khëi ®éng +§éng t¸c lên §éng t¸c vÆn m×nh 4x8 * * * * * * Më + + §éng t¸c bông §Çu + §éng t¸c ch©n 4x8 Xoay víi biªn ®é lín * * * * * Xoay c¸c khíp:- Xoay cæ tay cæ ch©n, khuûu tay, khíp vai, 4x8 khíp h«ng, khíp gèi * * * * * * +Khëi ®éng chuyªn m«n: 4x8 Di chuyÓn 10-15m GV: Cho häc sinh ch¹y bíc nhá, ch¹y n©ng cao ®ïi, ch¹y 4x8 * * * * * ®¸ gãt ch¹m m«ng. I1/ Hái bµi cñ: H·y thùc 4x8 hiÖn kü thuËt xuÊt ph¸t cao GV: Cho c¸c em quan s¸t nhËn xÐt, sau ®ã GV GV nhËn xÐt ®óng vµ cho ®iÓm 16 III/,Néi dung bµi míi: - Bµi TD: ¤n tõ nhÞp 1-19 (Nam), 1-18 (N÷) Häc tõ nhÞp 19-25(n÷) - Gv lµm mÉu vµ s÷a sai - Ch¹y ng¾n: ¤n xuÊt ph¸t cao - ch¹y nhanh (cù ly 4060m), kü thuËt xuÊt ph¸t thÊp - ch¹y lao (18-20m). C¬ B¶n 3L 32P 4L Gv híng dÉn vµ s÷a sai - Ch¹y bÒn : Ch¹y trªn ®Þa h×nh tù nhiªn. - GV chia nhãm ch¹y bÒn - GV gäi mét sè HS lªn thùc hiÖn c¸c néi dung ®· häc sau ®ã nhËn xÐt ®¸nh gi¸ tõng em. IV/ Còng cè bµi: Thùc hiÖn mét sè néi dung ®· häc. 1. Håi tØnh: KÕt 2.NhËn xÐt: Thó c 3. DÆn dß vÒ nhµ: - Yªu cÇu thùc hiÖn chÝnh x¸c ®Ñp, nhÞp nhµng tõ nhÞp 1-19 (nam), tõ nhÞp 1-18 (n÷). - Yªu cÇu thùc hiÖn bµi thÓ dôc theo gi¸o viªn lµm mÉu tõ nhÞp 19-25 cña (N÷). - Yªu cÇu thùc hiÖn ®óng c¸c ®éng t¸c bæ trî ch¹y ng¾n. Thùc hiÖn ®óng ®éng t¸c xuÊt ph¸t cao ch¹y nhanh 60m, ch¹y ®¹t tèc ®é cao. - XuÊt ph¸t thÊp - ch¹y lao: Yªu cÇu thùc hiÖn ®óng c¸c ®éng t¸c xuÊt ph¸t theo 3 hiÖu lÖnh “vµo chæ”, “s½n sµng”, “ch¹y”. Ch¹y lao: Phèi hîp ®¸nh tay vµ bíc ch©n nhÞp nhµng, ®é dµi bíc ch¹y ®Çu tiªn hîp lý (kho¶ng 3,4-5 bµn ch©n), ®é dµi bíc ch¹y sau ®ã t¨ng dÇn, ch©n ®¹p sau ph¶i hÕt søc tÝch cùc kÕt hîp n©ng dÇn ®é cao cña th©n. - Phèi hîp bíc ch¹y hÝt thë nhÞp nhµng trong ch¹y bÒn. 5P . - GV ®iÒu khiÓn häc sinh tËp mét sè ®éng t¸c th¶ láng th gi·n c¬ b¾p. - GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ tinh thÇn th¸i ®é ý thøc häc tËp cña HS. - GV dÆn dß häc sinh vÒ nhµ «n luyÖn c¸c néi dung ®· häc, trong ®ã chó ý tËp luyÖn ch¹y bÒn vµ bµi thÓ dôc. ThÓ dôc 9 - GV chia líp ra hai tæ tËp luyÖn quay vßng: + Nam «n kü thuËt xuÊt ph¸t cao-ch¹y nhanh 60m. Häc kü thuËt xuÊt ph¸t thÊp-ch¹y lao. +GV ************* ************* + N÷ «n bµi thÓ dôc theo ®éi h×nh sau: +CS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * + Sau ®ã ®æi néi dung tËp luyÖn (nam «n vµ häc tiÕp bµi TD, n÷ «n vµ häc néi dung míi ch¹y ng¾n). ( Néi dung míi GV lµm mÉu HS thùc hiÖn). - PhÇn ch¹y bÒn GV n¾m søc khoÎ HS, sau ®ã cho HS vµo tËp luyÖn ch¹y bÒn theo cù ly qui ®Þnh. §/h håi tÜnh ********** ********** * * * * * * * * * * -> ********** ********** ********** ********** ********** GV ThÓ dôc 9 tiÕt 10 : Bµi ThÓ dôc - ch¹y ng¾n 17 §/ h nhËn xÐt GV Ngµy so¹n:07 th¸ng 10 n¨m 2012 ThÓ dôc 9 A/Môc tiªu: + Bµi TD: Thùc hiÖn ®óng ®Òu ®Ñp c¸c ®éng t¸c bµi TD tõ nhÞp 1- B/ §Þa ®iÓm ,ph¬ng tiÖn: - S©n thÓ dôc, bµn ®¹p 19 ( Nam) vµ tõ nhÞp 1-18 (n÷), n÷ thùc hiÖn ®óng tõ nhÞp 19 – 25 (n÷) 04 bé bµn ®¹p + Ch¹y Ng¾n:Thùc hiÖn tèt c¸c ®éng t¸c bæ trî ch¹y nhanh, thùc hiÖn ®óng kÜ C/ Néi dung vµ ph¬ng ph¸p. thuËt xuÊt ph¸t thÊp - ch¹y lao, ch¬i trß ch¬i “ ch¹y tiÕp søc con thoi”. PhÇn Néi dung TG SL Yªu cÇu chØ dÉn kü thuËt BiÖn ph¸p tæ chøc 1 NhËn líp: CBL xÕp hµng CBL: TËp hîp líp thµnh 4 hµng ngang ®iÓm sè §éi h×nh nhËn líp b¸o c¸o GV b¸o c¸o sÜ sè Gi¸o viªn nhËn líp phæ biÕn 8p néi dung bµi gi¶ng. + KiÓm tra søc kháe häc sinh ***************** ***************** 2 Khëi ®éng: - Khëi ®éng chung:Bµi thÓ 4x8 GV §iÒu khiÓn tËp 5 ®éng t¸c bµi TD khëi ®éng ***************** dôc 4x8 ***************** + §éng t¸c tay ngùc 4x8 Dµn hµng ta ®îc §H khëi ®éng +§éng t¸c lên 4x8 + §éng t¸c vÆn m×nh 4x8 * * * * * * + §éng t¸c bông 4x8 Më + §éng t¸c ch©n 4x8 Xoay víi biªn ®é lín * * * * * §Çu Xoay c¸c khíp:- Xoay cæ tay 4x8 cæ ch©n, khuûu tay, khíp vai, 4x8 khíp h«ng, khíp gèi 4x8 * * * * * * +Khëi ®éng chuyªn m«n: 4x8 Di chuyÓn 10-15m 4x8  GV: Cho häc sinh ch¹y 4x8 * * * * * bíc nhá, ch¹y n©ng cao 4x8 ®ïi, ch¹y ®¸ gãt ch¹m m«ng. GV I1/ Hái bµi cñ: H·y thùc hiÖn GV: Cho c¸c em quan s¸t nhËn xÐt, sau ®ã GV nh÷ng ®éng t¸c ®· häc cña nhËn xÐt ®óng vµ cho ®iÓm bµi TD?. 18 ThÓ dôc 9 III/bµi míi: - Bµi thÓ dôc: ¤n tõ nhÞp 119 (nam); tõ nhÞp 1-18 (n÷); Häc tõ nhÞp 19 -25 (n÷). GV quan s¸t vµ s÷a sai cho tõng nhãm, tõng em C¬ B¶n 3L 32P - Ch¹y ng¾n: ¤n mét sè bµi tËp bæ trî do GV chän, trß ch¬i “ch¹y tiÕp søc con thoi”; kÜ thuËt xuÊt ph¸t thÊp - ch¹y lao. 4L Gv ®iÒu khiÓn vµ s÷a sai . - Yªu cÇu thùc hiÖn ®óng ®Ñp nhÞp nhµng bµi thÓ dôc tõ nhÞp 1 - 19 (nam), tõ nhÞp 1 - 18 (n÷). - Yªu cÇu HS thùc hiÖn ®óng bµi thÓ dôc tõ nhÞp 19-25 (n÷) theo GV lµm mÉu. - Yªu cÇu thùc hiÖn ®óng chÝnh x¸c c¸c ®éng t¸c bæ trî: ch¹y bíc nhá, ch¹y n©ng cao ®ïi, ch¹y ®¹p th¼ng ch©n sau - Thùc hiÖn kÜ thuËt xuÊt ph¸t thÊp theo hiÖu lÖnh, phèi hîp nhÞp nhµng víi ch¹y lao. - C¸ch ch¬i trß ch¬i “ch¹y tiÕp søc con thoi” nh ®· ®îc ch¬i, yªu cÇu ë tiÕt nµy ch¬i nhiÖt t×nh cã kØ luËt. Hs tËp luyÖn - GV gäi HS lªn thùc hiÖn mét sè néi dung ®· häc vµ nhËn xÐt söa sai. 1. Håi tÜnh: .- GV ®iÒu khiÓn häc sinh tËp mét sè ®éng t¸c th¶ láng th gi·n c¬ b¾p. KÕt Thóc 3. DÆn dß vÒ nhµ: ThÓ dôc 9 5P *********** * * * * * * * * * * *. + §éi h×nh häc ch¹y ng¾n (nam): +CS ************ ************ IV/Còng cè bµi: Thùc hiÖn mét sè néi dung theo yªu cÇu cña GV. 2. NhËn xÐt: - Nam «n bµi TD tõ nhÞp 1- 19 bµi, n÷ «n bµi TD tõ nhÞp 1-18 theo ®éi h×nh mçi tæ hai hµng ngang cù ly réng (GV quan s¸t söa sai ë c¶ hai tæ) - GV chia ra hai tæ tËp luyÖn quay vßng: + N÷ häc tõ nhÞp 19-25 (GV lµm mÉu HS thùc hiÖn). +GV - GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ tinh thÇn th¸i ®é ý thøc häc tËp cña HS. - GV dÆn dß häc sinh vÒ nhµ «n luyÖn c¸c néi dung ®· häc, trong ®ã chó ý tËp luyÖn ch¹y bÒn vµ bµi thÓ dôc. tiÕt 11: Ch¹y ng¾n - Bµi ThÓ dôc - Ch¹y bÒn 19 XP - GV tæ chøc ch¬i trß ch¬i theo ®éi h×nh 4 hµng däc. - GV còng cè bµi. §/ h× håi tÜnh §éi h×nh nhËn xÐt ********** ********** ********** ********** GV ********** ->********** ********** ********** GV Ngµy so¹n: 09 th¸ng 10 n¨m 2012 ThÓ dôc 9 A/ Môc tiªu: + Bµi TD: Thùc hiÖn ®óng ®Òu ®Ñp c¸c ®éng t¸c bµi thÓ dôc B/ §Þa ®iÓm ,ph¬ng tiÖn: - S©n thÓ dôc, bµn ®¹p tõ nhÞp 1-25 (n÷), 1-19 (nam), nam thùc hiÖn ®óng tõ nhÞp 20- 26. 04 bé bµn ®¹p + Ch¹y ng¾n: Thùc hiÖn tèt c¸c ®éng t¸c bæ trî vµ kû thuËt xuÊt ph¸t thÊp C/ Néi dung vµ ph¬ng ph¸p. - ch¹y lao - ch¹y gi÷a qu·ng. + Ch¹y bÒn: N©ng cao n¨ng lùc ch¹y bÒn, biÕt vËn dông tù tËp luyÖn hµng ngµy. PhÇn Néi dung TG SL Yªu cÇu chØ dÉn kû thuËt BiÖn ph¸p tæ chøc CBL: TËp hîp líp thµnh 4 hµng ngang ®iÓm sè §éi h×nh nhËn líp 1 NhËn líp: CBL xÕp hµng b¸o c¸o sÜ sè b¸o c¸o GV Gi¸o viªn nhËn líp phæ biÕn néi dung bµi gi¶ng. ***************** + KiÓm tra søc kháe häc sinh ***************** GV §iÒu khiÓn tËp 5 ®éng t¸c bµi TD khëi ®éng ***************** 2 Khëi ®éng: - Khëi ®éng chung:Bµi thÓ 4x8 ***************** dôc 4x8 Dµn hµng ta ®îc §H khëi ®éng + §éng t¸c tay ngùc 4x8 +§éng t¸c lên 8p 4x8 * * * * * * + §éng t¸c vÆn m×nh 4x8 4x8 Xoay víi biªn ®é lín * * * * * Më + §éng t¸c bông 4x8 §Çu + §éng t¸c ch©n Xoay c¸c khíp:- Xoay cæ 4x8 tay cæ ch©n, khuûu tay, 4x8 * * * * * * khíp vai, khíp h«ng, khíp 4x8 Di chuyÓn 10-15m gèi 4x8 +Khëi ®éng chuyªn m«n: 4x8 * * * * * GV: Cho häc sinh ch¹y b4x8 íc nhá, ch¹y n©ng cao ®ïi, 4x8 ch¹y ®¸ got ch¹m m«ng. GV I1/ Hái bµi cñ: H·y thùc hiÖn kü thuËt xuÊt ph¸t GV: Cho c¸c em quan s¸t nhËn xÐt, sau ®ã GV thÊp? nhËn xÐt ®óng vµ cho ®iÓm 20
- Xem thêm -